You are on page 1of 51

Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija Beograd

Despi Bojan bojan.despic91@gmail.com

E-marketing u osiguravajuim drutvima -Diplomski rad-

Beograd, 2013.

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Kandidat: Bojan Despi Broj indeksa: 10/10 Smer: Elektronsko poslovanje

Tema: E-marketing u osiguravajuim drutvima Osnovni zadaci: 1. Osnovni pojmovi u e-marketingu 2. E-marketing osiguravajuih drutava u Srbiji (pregled osiguravajuih drutava) 3. Primer e-marketinga osiguravajueg drutva u Srbiji

Teorija: 40%

Istraivanje: 60%

Beograd, 2013

Mentor: Dr Dejan Toi

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

IZVOD
U diplomskom radu govori se o e-marketingu, i njegovoj upotrebi u osiguravajuim drutvima u Srbiji. U diplomskom radu moete videti: osnovne pojmove, alate i tehnike koje se koriste u emarketingu, kao i njihove opise i predloge za pravilnu upotrebu. Uraen je pregled svih osiguravajuih drutava u Srbiji, tj. pregled njihovih aktivnosti i stepen korienja e-marketinga, takoe moe se i videti komparacija aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji u korienju e-marketinga. Na kraju diplomskog rada, moze se videti primer pravilne upotrebe e-marketinga u osiguravajuim drutvima u Srbiji.

ABSTRACT
The diploma work discusses the e-marketing, and its use in the insurance company in Serbia. The diploma work can be found: basic concepts, tools and techniques that are used in emarketing, as well as their descriptions and suggestions for proper use. A review of all insurance companies in Serbia, ie. overview of their activities and the level of use of e-marketing, and also can see a comparison of activities of insurance companies in Serbia in the use of e-marketing. At the end of the diploma thesis, one can see an example of the proper use of e-marketing in insurance companies in Serbia.

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Sadraj
Sadraj............................................................................................................................................4 1. Uvod............................................................................................................................................8 2. E-marketing................................................................................................................................9
2.1 Search engine optimization (SEO)....................................................................10 2.2 Google AdWords............................................................................................... 11 2.3 Blog.................................................................................................................. 12 2.4 Web analitika................................................................................................... 13 2.5 Google trends................................................................................................... 13 2.6 Google Page rank............................................................................................. 13 2.7 Alexa rank........................................................................................................ 14

3. Drutvene mree i e-marketing..............................................................................................14


3.1 E-marketing na najpopularnijim drutvenim mreama....................................16 3.1.1 Facebook.................................................................................................... 16 3.1.2 Twitter........................................................................................................ 17 3.1.3 LinkedIn..................................................................................................... 18 3.1.4 YouTube..................................................................................................... 19 3.2 Drutvene mree zakljuak.............................................................................. 20

4. Tehnike e-marketinga ............................................................................................................20


4.1 E-mail marketing.............................................................................................. 20 4.2 Viral marketing ili virusni marketing................................................................20 4.3 Affiliate marketing (partnerski marketing).......................................................20 4.4 Referral marketing........................................................................................... 21 4.5 Baneri interaktivne marketinke jedinice.........................................................21 4.6 Ono-to-one marketing ili marketing jedan na jedan ........................................22

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

4.7 Frequency marketing....................................................................................... 22 4.8 Real-time marketing........................................................................................ 22 4.9 Internet oglasi.................................................................................................. 22 4.10 E-mail diskusione grupe................................................................................. 22 4.11 News grupe ................................................................................................... 23 4.12 Web forumi.................................................................................................... 23 4.13 Plasiranje lanaka (sadraja) na druge web sajtove.......................................23 4.14 Kreiranje popularnih servisa...........................................................................23 4.15 Upotreba Pop-up prozora............................................................................... 24 4.16 Prijavljivanje na top liste, nagrade.................................................................24

5. Osiguravajua drutva u Srbiji .............................................................................................24 6. Pregled e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji .....................................26
6.1.1 A.D. za neivotno osiguranje ,,AS OSIGURANJE" , Adresa: Bul. Mihajla Pupina165e, 11000 Beograd.............................................................................. 26 6.1.2 A.D. za osiguranje ,,AMS OSIGURANJE", Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd.............................................................................................................. 27 6.1.4 A.D. za osiguranje ,,AXA IVOTNO OSIGURANJE", Adresa : Bul. Mihajla Pupina 6/14, 11070 Beograd .............................................................................28 6.1.5 A.D. za osiguranje ,,BASLER", neivotno osiguranje, Adresa: Resavska 29, 11000 Beograd................................................................................................... 28 6.1.7 A.D. za osiguranje ,,DDOR NOVI SAD", Adresa: Mihajla Pupina 8, 21101 Novi Sad.............................................................................................................. 28 6.1.10 A.D. za osiguranje ,,DUNAV", Adresa: Makedonska 4, 11000 Beograd. . .30 6.1.11 A.D. za osiguranje ,,ENERGOPROJEKT GARANT", Adresa: Bul. Mihajla Pupina 12, Beograd............................................................................................. 31 6.1.12 A.D. Za osiguranje ,,GLOBOS OSIGURANJE", Adreasa: Knez Mihajlova 1115/III, Beograd..................................................................................................... 31 6.1.13 A.D. Za osiguranje ,,GRAWE", Adresa: Mihajla Pupina 115 D, Novi Beograd ............................................................................................................................ 31

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.14 A.D. Za osiguranje ,,MERKUR", Bul. Mihajla Pupina 6/22 PC Ue, Beograd ............................................................................................................................ 32 6.1.16 A.D. za osiguranje ,,SAVA OSIGURANJE", Adresa: Bul. vojvode Miia 51, Beograd.............................................................................................................. 33 6.1.18 A.D. za osiguranje ,,TAKOVO" , Adresa: Dr. Zorana inia 15A, Kragujevac.......................................................................................................... 34 6.1.20 A.D. za osiguranje ,,UNIQA NEIVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 134g, Beograd ................................................................................36 6.1.21 A.D. za osiguranje ,,UNIQA IVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 134g, Beograd.................................................................................37 6.1.22 A.D. za osiguranje ,,WIENER STADTISCHE OSIGURANJE", Adresa: Trenjinog cveta 1, Novi Beograd.......................................................................37 6.1.23 A.D. za reosiguranje ,,DDOR NOVI SAD", Adresa: Mihajla Pupina 8, Novi Sad...................................................................................................................... 38 6.1.24 A.D. za reosiguranje ,,DUNAV-RE", Adresa: Knez Mihajlova 6/2, Beograd 38 6.1.25 A.D. za reosiguranje ,,WIENER-RE", Adresa: Trenjinog cveta 1, Beograd ............................................................................................................................ 38 6.1.26 A.D. za ivotno osiguranje ,,METLIFE", Adresa: Omladinskih brigada 88a, Beograd.............................................................................................................. 39 6.1.28 A.D. za osiguranje ,,SOGAZ", Adresa: Narodnog fronta 12, Novi Sad.......39 6.2 Zakljuak pregleda e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji. . .40

7. Najbolji nain upotrebe e-marketinga u osiguravajuim drutvima u Srbiji....................41


7.1 Web sajt osiguravajueg drutva u Srbiji.........................................................41 7.2 Servisi na web sajtu osiguravajueg drutva...................................................42 7.3 SEO i Google AdWords u upotrebi osiguravajuih drutava.............................42

8. Najbolje tehnike e-marketinga koje osiguravajua drutava mogu da iskoriste .............42


8.1 E-mail marketing.............................................................................................. 42 8.2 Najefikasnija upotreba banera od strane osiguravajueg drutva...................43 8.3 Osiguravajua drutva na blogu.......................................................................44 8.4 Referral marketing u upotrebi osiguravajuih drutva.....................................44

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

8.5 Pisanje tekstova od strane osiguravajua drutva za druge web sajtove.........45 8.6 Organizovanje nagradne igre od strane osigravajueg drutva.......................45

9. Osiguravajua drutva na drutvenim mreama.................................................................45


9.1 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei Facebook.....................................46 9.2 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei Twitter.........................................46 9.3 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei LinkedIn.......................................47 9.4 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei i najveem web sajtu razmenu video sadraja YouTube......................................................................................... 48

10. Zakljuak................................................................................................................................49 11. Literatura ..............................................................................................................................50

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

1. Uvod
E-marketing nastao je u bliskoj polosti, gotovo paralelno sa nastankom Interneta. Internet je omoguio klijentima direktan kontakt sa poslovnim subjektima u bilo koje doba dana ili noi, sa bilo koje lokacije, svaki dan, u cilju kako bi klijentu bile dostupne informacije od znaaja za proizvod ili uslugu, i kako bi klijenti mogli da izvre kupovinu robe lil usluga. E-marketing, najjednostavnije moemo definisati kao primenu Interneta i ostalih digitalnih tehnologija, da bi se ostvarili marketinki ciljevi. U praksi to podrazumeva upotrebu kompaniskog web sajta zajedno sa tehnikama promocije, upotrebu drutvenh mrea u cilju delovanja na korisnike, direktan e-mail marketing, kao i korienje drugih e-alata i tehnika promocije u e-marketingu. E-marketing postao neophodna spona uspenih kompanija i trita u svetu modernih komunikacija. Osnovna prednost ovakvog vida komunikacije je efikasnost, poto je ciljana grupa precizno odreena i jasno dostupna. Ovakav vid marketinga je veoma efikasan, cenovno povoljan i postie bre i bolje rezultate neogo klasini vidovi oglaavanja. Prednosti e-marketinga u odnosu na klasine vidove oglaavanja su mnogobrojni, kao to su: jednostavno i brzo dolaenje do novih klijenata, nii poetni trokovi kao i nii trokovi marketinga, fleksibilnost i jednostavnost, prisustvo 24/7, globalni doseg, jednostavnost komunikacije sa klijentima, prikupljanje informacija, dinaminost, neprekidan marketing itd. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajue drutvo, uz plaanje premije osiguranja. Najvanija podela osiguranja je na: ivotno osiguranje (osiguranje ivota, rentno, dopunsko osiguranje uz osiguranje ivota, druge vrste ivotnih osiguranja . . .) i Neivotno osiguranje (osiguranje od posledica nezgode, osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine od poara i drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, osiguranje od opte odgovornosti za imovinu . . .). Ubrzani razvoj i napredak e-poslovanja i e-marketinga kao i mogunosti koje sa sobom nose odrazili su se i na osiguravajua drutva. Web sajtovi osiguravajuih drutava koriste se pre svega za informisanje, manji procenat sajtova osiguravajuih drutava ima on-line prodavnicu, pre svega zbog oklevanja klijenata da se opredele za ovakva vid kupovine. Ovaj problem mogao bi biti prevazien upravo korienjem e-marketinga i komunikacijom sa klijentima.
8

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

2. E-marketing
U prolom vremenu jedan od osnovnih web slogana glasio je ,,Ukoliko ne postoji na Internetu, ti ne postoji, u dananjem vremenu gde je Internet prepun web sajtova, razliitih karakteristika i kvaliteta izrade, a veoma slinog sadraja, moemo da korigujemo ovaj popularni web slogan tako da on glasi ,,Ukoliko nisi prepoznatljiv na Internetu, ti ne postoji. Marketing tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvoaa prema potroau (korisniku, kupcu, klijentu). Marketing se moe definisati i kao nauna disciplina koja se bavi pitanjima trita, potrebama trita i naina zadovoljavanja tih potreba. E- marketing, poznat jo i kao web marketing, je vrsta marketinga koja se odvija na Internetu. Podrazumeva niz aktivnosti povezanih sa klasinim marketingom, ali ukljuuje i dodatne, kao to je e-mail marketing, Internet reklamiranje, SEO, AdWords, marketing na drutvenim mreama i dr. Fokus e-marketinga, stavljen je na odnose sa potroaima i indetifikovanje, predvianje i zadovoljavanje njihovih specifinih potreba. Informacione tehnologije i Internet, su svojim nastankom i brzim razvojem promenile prirodu marketinga. Informacione tehnologije i Internet su omoguile firmama da razvijaju dugorone odnose sa svojim klijentima, podravajui time marketing odnosa. E-marketing je nastao u veoma bliskoj prolosti, skoro istovremeno sa nastankom i razvojem Interneta. Internet je omoguio klijentima direktan kontakt sa firmama sa bilo koje lokacije, dvadesetetri sata dnevno, sedam dana u nedelji, kako bi doli do potrebnih informacija koje su znaajne za obavljanje kupovine. Takoe, Internet je omoguio i poslovnim firmama da uz upotrebu e-marketinga mogu doi do novih klijenata, a i da istovermeno mogu na bolji nain opsluivati ve postojee klijente tako to e uz komunikaciju sa njima, doi do informacija koje su to specifine potrebe firminih klijenata. Internet, kao mediji otvorio je prostor za marketing delovanje interaktivnog tipa, usmereno na potroae, ne kao grupu slinih pojedinaca, nego na potroaa kao pojedinca. Danas je gotovo nemogue nai ozbiljnu i uspenu firmu, koja nije bar kroz web stranice, kao poetni oblik e-marketinga prisutna na Intenetu, a sve je ei sluaj da uspene firme imaju veoma razvijem e-marketin plan delovanja, i da korienjem tehnika e-marketinga ostvaruju dobre rezultate poslovanja. E-marketing mora biti kreativan i podloan stalnim promenama, zbog obilja informacija koje se u dananjim uslovima pruaju korisnicima. Internet je uneo jednu veliku promenu u marketingu, koja se moe nazvati ,,poslovna prilika malih.
9

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Naime, na Internetu svi web sajtovi i velikih i malih konkurentnih kompanija su jednako dostupni klijentima, iz toga se moe zakljuiti da se i male kompanije putem Interneta i korienjem emarketinga mogu predstaviti zainteresovanim korisnicima i to na jednak nain kao i velike kompanije tj. trini lideri, to je nezamislivo za podruje klasinog trita i klasinog marketinga. Korienje mogunosti Interneta, u marketinke svrhe (e-marketing), jeste prihvatanje specifinosti koje donosi online pristup za razliku od off-line ili tradicionalnog pristupa. Zato pod pojmom e-marketinga podrazumevamo online marketing, koji se odnosi na sprovoenje marketing zamisli korienjem Interneta. Kljuni principi marketinga ostaju isti: stvaranje vrednosti za potroae, postizanje konkurentske ili posebne prednosti i usmeravanje i fokusiranje cljeva, resursa i napora firme na stretekoj osnovi. Specifinosti koje unosi Internet u marketing kontekstu, jeste interaktivnost, direktan kontakt klijenta i firme u realnom vremenu. Stoga fenomen Interneta, moe se posmatrati pre kao revolucija u komunikacionom, nego u tehnolokom konceptu. Najvea novina koja je nastala poslovnom primenom Interneta i upotrebom e-marketinga, jeste potpuno okretanje prema korisniku i njegovim potrebama. Razumevanje korisnika i njegovih potreba, i u skladu sa tim postavljanje kvalitetnog sadraja na Internet, jeste jedini ispravan nain poslovne komunikacije i e-marketig delovanja u online okruenju. Meutim, e-marketing je mlada disciplina i mali broj poslovnih ljudi poznaje sva pravila neophodna za ispravno postavljanje sadraja na Internet, i zato je najvei broj web prezentacija neadekvatno uraen sa korisnikog aspekta. Prezentacija firme na Internetu je loa kada vlasnici web sajtova ili njihovi kreatori nisu vodili rauna o potrebama korisnika, ve su se vie vodili svojom vizijom potrebama korisnika, a vizija se esto bitno razlikuje od stvarnih potreba.

2.1 Search engine optimization (SEO)


Poznato je da se na Internetu nalazi ogroman broj web sajtova koji se neprestano i velikom brzinom uveavaju, a informacije i podaci na web sajtovima nisu uvek tani i pouzdani, a est je sluaj da se pojedini sajtovi retko auriraju. Sa ciljem da uspostave kontrolu nad ogromnim sadrajem na Internetu, nastali su se pretraivai. Pretraivai su se razvili veoma brzo, pokuavajui da obuhvate sve nijanse raspoloivih i razliitih dokumenata, a taj razvoj je nastavljen i danas. Jedan od najpopularnijih, najpoznatijih i sigurno najvanijih pretraivaa za e-marketing i SEO, je Google koji je poeo sa radom 1998 godine. Od velikog je znaaja pozicioniranje web sajtova na pretreivaima, a prvenstveno na Google-u jer on omoguava ravnopravnost u virtuelnom svetu.
10

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Google je omoguava fer borbu, malih kompanija sa kompanijama koje su trini lideri u svetu. Praenje i potovanje Webmaster pravila i smernica, omoguava da Google pronae, indeksira i rangira web sajt. SEO optimizacija web sajta za pretraivae (engl. Search engine optimization), je proces unapreenja kvaliteta i koliine saobraaja, od pretraivaa ka web sajtu preko prirodnih (organskih ili algoritamskih) rezultata pretrage. Tipino, to je sajt bolje rangiran (npr. u pretragama izlazi meu prvima na spisku), vie e saobraaja biti preusmereno sa pretraivaa na njega. SEO moe da uini razliite vrste pretraga, ukljuujui pretragu slika, lokalne pretrage i drugo. Kao e-marketing strategija, SEO razmatra nain funkcionisanja pretraivaa kao i pojam koji ljudi pretrauju. Optimizovanje web sajta, prvenstveno obuhvata menjanje sadraja i HTML kodiranje, koje e dovesti do poboljanja njegovog rangiranja vezano za specifine kljune rei, i ukloniti prepreke prilikom indeksiranja sadraja web sajta od strane pretraivaa. Webmaster guidelines, predstavlja nezaobilazni element profesionalne izrade statikog i dinamikog web sajta. Ako se ta pravila ne prate i ne potuju, osim to e sajt biti jako loe rangiran u rezultatima pretrage, moe se dogoditi i da web sajt bude kanjen i izbaen iz indexa rezultata pretrage na Google-u i Google partnerskim sajtovima. Kada se Webmaster pravila ispotuju, kao rezultat dobie se web sajt optimizovan prema zahtevima pretreivaa Google a, i taj web sajt e biti indeksiran na pravi i najbolji nain. Optimizacija web sajta prema pretraivaima, predstavlja jedan od najznaajnijih potreba za poslovni nastup kompanije i pojedinca na Internetu. To je kompleksan poslovni proces, koji zahteva angaovanje strunjaka u cilju ostvarivanja maksimalnih efekata.

2.2 Google AdWords


AdWords je servis razvijen i podran od strane Google-a, koji omoguava zakup kljunih rei i kljunih fraza, upitom istih na Google-u web sajt koji je zakupio odreene kljuene rei, a koje su po pravilu vane za web sajt i opisuju temu sajta, taj web sajt pojavljuje se pored relevantnih (Organic) rezultata pretrage, u plaenim rezultatima pretrage. AdWords omoguava web sajtovima da sami prave oglase i biraju kljuene rei, odnosno kljune fraze koje najbolje opisuju temu sajta ili se odnose na poslovanje firme u ijoj je web sajt slubi. Takoe, mogue je definisati i dodatne osobine za prikazane reklame, kao to su: period prikazivanja, geografsku lokaciju za koje e se prikazivati reklame kao i druge. Sam oglas koji se prikazuje, mora da zadovolji jo neke uslove: Naslov oglasa (headline), moe biti dugaak najvie 25 karaktera, Tekst oglasa moe da ima do 2 reda teksta, gde svaki red moe da ima do 35 karaktera, Neophodno je naravno i definisati stranicu (URL), koja e se prikazati nakon klika.

11

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Vano je naglasiti da ne postoje utvreni trokovi kao ni propisano utroeno vreme, ve postoji opcija plaanja po kliku na oglas, to u praksi znai da web sajt plaa samo za korisnike koji kliknu na oglas i tako dou na web sajt koji se oglaava ovim putem. AdWords obezbeuje alat, koji pomae pri izboru rei koja najvie odgovara temi sajta ili poslovnju firme, to eliminie nagaanja i greke. Cena zakupa odreene kljune rei ili kljune fraze, zavisi od toga koliko je ta kljuna re traena i koliko je konkurencija spremna da plati za tu kljunu re ili frazu. AdWords je ponudio opciju dnevnog budzeta, koji vai u toku dana i koji ne moe biti premaen.

Slika 2.2.1. Primer Google AdWords Izvor: Google

2.3 Blog
Blog ini niz hronolokih organizovanih unosa tekstova, koji se prikazuju na web stranicama (uglavnom tekstovi su sortirani od novijih ka starijim), putem automatizovanog softvera koji omoguava veoma jednostavno voenje, kreiranje i upravljanje blogom. Tipovi unosa mogu varirati ne samo po temi i obimu, ve i po formatu. Tako da postoji veliki broj blogova iji su unosi u tekstualnom formatu, ali postoje i blogovi gde je unos: fotografija, skica, grafiki rad, adresa ka sadraju na Internetu itd.
12

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Blogovi uglavnom omoguavaju svojim posetiocima da ostave komentar ispod unosa, i upravo na taj nain stvaraju mikro zajednice koje diskutuju na temu kojom se blog bavi. Zbog toga su se blogovi razvili u iroko rasprostranjen nain komunikacije na Internetu, izmeu autora i posetilaca bloga. Blog, omoguava komunikaciju na laki nain nego na foruma ili putem e-pote. Najvea mo bloga, je u tome da blog omoguava da svako na jedinstven nain iskae svoje miljenje na Internetu, bez posedovanja tehnikih znanja.

2.4 Web analitika


Analiza Internet trita predstavlja vaan deo e-marketing plana, jer od tanosti i realnosti te analize zavisi i uspeh poslovne zamisli tj. uspeh web sajta. Velika prednost e-marketinga u odnosu na ostale vidove marketinga je mogunost trenutne analize poseenosti. Web analitika daje mogunost vlasniku web sajta, da za odreeni vremenski period na jednostavan i brz nain dobije sveobuhvatne informacije o poseenosti. Sa pravilnim i dobrim razumevanjem podataka koji se dobijaju putem statistike praenja, mogu se voditi ozbiljne i ciljne e-marketinke kampanje. Analiza poseenosti daje mogunost da se sa dobijenim informacijama, pobolja nastup pojedinca ili firme na Internetu i da se time pobolja e-marketing kampanja, a resursi usmere na najbolji mogui nain.

2.5 Google trends


Google trends je Google-ov alat, koji se koristi za analizu konkurencije. Analiza konkurencije zasniva se na osnovu statistikih podataka Google web pretrage, i radi na principu izraunavanja koliko se pretrage vrilo za neki odreeni upit u odnosu na ukupan broj pretraga na Google-u u nekom vremenskom periodu. Podaci se izraavaju na grafikonu koji se zove Search Volume Index. Pretrage se mogu vriti na osnovu kljunih rei, na osnovu web sajtova. Takoe, se moe vriti i analiza po regionu za eljene kljune rei, analize sajtova i analiza po godinama.

2.6 Google Page rank


Filozofija Page Rank-a, ogleda se u ideji da se se znaaj jedne web strane moe proceniti na osnovu broja linkova koji vode na tu stranicu, ali sa drugih web strana. Page Rank koificijent se izraunava kao suma svih stranica, koje imaju linkove ka njoj (dolaznih linkova), podeljena sa brojem odlazeih linkova sa posmatrane strane. U praksi to znai, broj dolaznih linkova na stranicu treba da bude to vei, nepostojanje dolaznih linkova moe da ima negativan uticaj na Page Rank koificijent posmatrane strane. Broj odlazeih linkova sa posmatrane web strane, treba da bude to je mogue manji.
13

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

2.7 Alexa rank


Alexa rank je alat, koji omoguava vlasnicima web sajtova da sprovode analizu konkurentnih web sajtova, a pored analize konkurencije Alexa rank rangira sajtove prema popularnosti. Analiza konkurencije i rangiranje sajtova, moe se sprovoditi kako na domaem, tako i na globalnom nivou.

3. Drutvene mree i e-marketing


Drutvene mree, su relativno novi fenomen e-marketinga. Radi se o besplatnim on-line servisima, koji omoguavaju svojim korisnicima komunikaciju sa svetom, uz mogunost sopstvene prezentacije. Drutvene mree danas su jako popularne i predstavljaju jedan od najtraenijih pojmova na Internetu, drutvene mree danas imaju vise stotina miliona aktivnih korisnika. Drutvene mree razvile su se iz komunikacije putem news grupa ili foruma, a to je jedan od prvih oblika Internet druenja ili Internet rasprava. Kasnije razvili su se appleti (pr. Skype), a i sami forumi koji su i danas jo uvek aktuelni. Napredovanjem tehnologije i poveanjem brzine spajanja, nastale su drutvene mree i zatim su vrlo brzo postale jedan od najuestalijih oblika komuniciranja na Internetu. Najpopularnije drutvene mree su: Facebook, bez sumnje najpopularnija drutvena mrea u naoj zemlji, a i u svetu, skoro da ne postoji javna linost koja nema svoj profil na ovoj popularnoj drutvenoj mrei. Twitter, omoguava svojim korisnicima da budu informisani u kratkim crtama od osobe, brenda ili kompanije koju prate ili potuju. Tvitovi jesu kratke poruke koje se sastoje 140 karaktera i vidljivi su svima (sem ako je nalog zakljuan), za razliku od Facebook-a nema zahteva za prijateljstva ve korisnik prati koga zeli, a isto tako i korisnika prate svi oni koji to zele. LinkedIn, predstavlja poslovnu drutvenu mreu, i uglavnom slui za poslovna povezivanja. Korisnici LinkedIn-a uglavnom su poslovni ljudi, sa eljom da se predstave u poslovnom svetu. YouTube, je jedna od najveih drutvenih mreza, i servis za razmenu video sadraja. YouTube je i jedna od prvih drutvenih mrea, nastala je kada i Facebook. Flickr, je drutvena mrea prilagoena korisnicima koji imaju elju da skaldite svoje fotografije i video zapise. Korisnici drutvenih mrea stvaraju svoj mali svet, drutvo prijatelja koje povezuju zajedniki odnosi i interesi. Upravo tom injenicom se vode marketing menadzeri, koji paljivo kreiranim promotivnim kampanjama svoje proizvode/usluge prezentuju ciljanoj publici. Marketing putem drutvenih mrea, moemo ukratko definisati kao svaku strategiju kompanije, koja je usmerena na posticanje potencijalnih kupaca (ciljnih trita), da meusobno,
14

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

dobrovoljno i besplatno razmenjuju informacije o nekom proizvodu ili usluzi, komentariu ih, lajkuju ih, i da na taj nain kreiraju to je mogue veu izloenost promotivnoj poruci od strane to veeg broja potencijalnih klijenata. Pojavom drutvenih mrea i njihovim brzim rastom i razvojem, promenio se i nain komuniciranja odnosno obraanja ciljanoj grupi. Propagandne marketinke poruke, transformiu se i usmeravaju se sa ciljem da svojim sadrajem, porukom i dizajnom, postanu predmet dobrovoljne meusobne razmene velikog broja korisnika drutvene mree. Korisnici drutvenih mrea konstantno komuniciraju o proizvodima i uslugama razlicitih kompanija, i upravo u tome se ogleda njihova prednost. Jedna od najboljih mogucnosti koje drutvene mree pruaju, je u ostvarivanju real-time interakcije sa zainteresovanim stranama. Tako se sajtovi za druenje pretvaraju u takozvani korisnicki servis odredene vrste, mesto gde se korisnici mogu dalje raspitati, uloiti reklamaciju ili dobiti uivo podrku od odredene organizacije. Na taj nain kompanije u veoma kratkom roku mogu dobiti povratne informacije o njihovim proizvodima, uslugama i to u realnom vremenu, tako da u kratkom roku mogu obuhvatiti specifine ciljane grupe. Moemo da izvedemo zakljuak da su kljune prednosti marketinga na drutvenim mreama usmeno predavanje, dvosmerna komunikacija, relativno mali trokovi kampanje i brza povratna informacija. Komunikacija na drutvenim mreama funkcionie jedan na jedan kompanije sa svojim klijentima ili potencijalnim klijentima, i na taj nain kompanija dolazi u novu mogunost tj. prelazi iz jednosmerne klasine komunikacije, u novu dimenziju komunikacije dvosmernosti. Drutvene mree omoguavaju aktivnosti marketinga kao to su: primenu marketinga od usta do usta (preporuke), istraivanje trita, kreiranje i proveru ideja, razvoj novih proizvoda, unapreenje odnosa sa klijentima (CRM), sve oblike promocije i komunikacije, uopteno omoguavaju sve aktivnosti marketinga. Koristi od marketinga na drutvenim mreama su mnogobrojne, a neke najvanije su: poveanje popularnosti proizvoda ili brenda, poveanje poseta na web sajtu, poveanje i jaanje e-trgovine na web sajtu, poboljanje pozicije na pretraivaima (SEO), jaanje lojalnosti i poverenja kupaca, uspeno lansiranje novih proizvoda i usluga. Vazno je naglasiti da se drutvene mree jako brzo transformiu, ire, rastu ali i propadaju (pr. MySpace), svaka drutvena mrea je razliita, i kao takva zahteva specifine maraketinke taktike i pristupe, kako bi kompanija dobila najveu moguu korist od oglaavanja na pojedinanim drutvenim mreama. Pristup Twitter-u nije isti kao pristup Facebook-u, isto kao to pristup YouTube-u razliit od pristupa Facebook-u. Pametni telefoni i mobilne aplikacije, doneli su svojevrsnu revoluciju svojim nastankom.
15

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Naime, pametni telefoni i mobilne aplikacije omoguili su korisnicima da svoj profil na drutvenim mreama uvek nose sa sobom tj. da mu uvek mogu pristupiti. Kolika je snaga ovog trita, govori i injenica je prodato oko 400 miliona pametnih telefona i istovemeno sa Interneta je skinuto 50 milijardi razliitih aplikacija. Ovi podaci govore o snazi nove ere marketinga, koja je ve zapoela.

3.1 E-marketing na najpopularnijim drutvenim mreama


U ovom diplomskom radu istaknut je znaaj drutvenih mrea u e-marketingu, kao i znaaj dvosmerne komunikacije. U daljem tekstu, bie detaljnije predstavljene najpopularnije i najvanije drutvene mree, sa stanovnitva e-marketinga.

3.1.1 Facebook
Facebook je definitivno najpopularnija drutvena mrea na svetu, a i u Srbiji. Na Facebook-u trenutno ima vie od 500 miliona aktivnih korisnika u svetu, i vise od 3 miliona aktivnih korisnika u Srbiji. Putem Facebook-a, dogovaraju se sastanci, organizuju proslave, razmenju skripte i domai zadaci, organizuju protesti i demonstracije itd. i zato moemo rei da je on prisutan u savakom drutvenom segmentu. Kao jako popularna drutvena mrea, Facebook privlai jako puno panje kada je i korporativni nastup u pitanju, imajui uvid u gore navedene podatke Facebook je postao privlaan i interesantan mnogim organizacijama i marketing menadzerima. Da bi nastup na drutvenoj mrei Facebook bio uspean, potrebno je odabrati koji tip profila treba odabrati za stranicu. Odabrati profilnu stranu za poslovnu firmu je u startu lo izbor, profilne strane namenjene su obinim korisnicima i ne predstavljaju zvanian nastup poslovne firme na Facebook-u, najbolje je odabrati zvanian vid predstavljanja poslovnih firma tj. napraviti fan stranicu, i tako korisnicima pokazati ozbiljnost i uveriti ih u sigurnost saradnje. Neke poslovne firme se dvoume da li je bolje napraviti grupu ili fan stranicu, injenica je da obe opcije imaju svoje prednosti i mane, ali ipak fan stranica je bolja opcija. Fan stranica je bolja opcija najvie zbog sledeih razloga: vai postovi pojavljivae se u news feedu (na home stranama vaih korisnika), ne postoji ogranienje u broju fanova kao to je to sluaj sa grupama, a aktivnost lanova je sasvim merljiva. Facebook insights, je analitika koja je dostupna administratoru fan stranice, prua uvid u vidljivost postova, broj aktivnih korisnika na dnevnom, nedeljnom i mesenom nivou, ukupan feedback na odreeni post (komentari i lajkovi u odnosu na broj pogleda), demografiju (pol, starost i geografsko podruje korisnika), broj pregleda video/audio/photo sadraja. Facebook ads ili Facebook oglasi, su plaeni oglasi koji se prikazuju korisnicima Facebooka. Njihova najvanija osobina, se ogleda u tome to se oglasna kampanja, moe sasvim precizno raspodeliti na vie tipova oglasa, koji e biti prikazani ciljanoj grupi.
16

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Ovi oglasi su sasvim prilagodljivi, to podrazumeva da se pri pokretanju oglasne kampanje za odreeni proizvod ili uslugu, svaki pojedinani element kampanje moe promeniti kako bi na najbolji mogui nain mogao da komunicira sa ciljanom grupom. Ciljani oglasi, formiraju se tako to se zadaju kriterijumi odreene ciljne grupe, koja bi mogla biti zainterensovana za proizvod ili uslugu firme koja se oglaava, kriterijumi mogu biti: lokacija (grad ili drava korisnika), demografija (odreduje se prema godinama, polu, jeziku), interesovanja (proraunato prema informacijama iz profila, pomou aktivnosti i lajkova korisnika), obrazovanja i profesiji (studenti odreenih fakulteta, srednjokolci, ljudi zaposleni u odreenoj industriji) Posle targetiranja korisnika, dolazimo do sledeeg koraka , nazivanje celokupne kampanje i odabir naina plaanja. Postoje dve opcije plaanja oglasne kampanje, i to su: 1. CPC model (Cost Per Click), odreuje cenu koja se plaa svaki put kada neko klikne na postavljeni oglas. 2. Cost Per Thousand Impressions (CPM), kod ovog modela plaanja, plaa se odreena suma po broju ljudi koji su videli oglas. Oba modela plaanja imaju svoje prednosti i mane, i firme treba da odaberu onaj nain plaanja koji e najvie odgovarati njihovoj kampanji.

3.1.2 Twitter
Twitter je drutvena mrea, a i ujedno je i servis za mikroblogovanje. To znai da se razlikuje od Facebook-a, korisnici Twitter-a komuniciraju tako to razmenjuju kratke poruke (tvitovi), koje su ograniene na 140 karaktera ukljuujui i razmake, tvitovi su vidljivi svima (osim ako nalog nije zakljuan), i ne postoje zahtevi za prijateljstva ve korisnik prati onoga koga eli, a takoe i korisnika prate drugi korisnici koji su zainteresovani za njega. Twitter je jako popularna drutvena mrea u svetskim okvirima, a sve je vie primetno da postaje sve popularnija i u Srbiji. Imajui u vidu ovu rastuu popularnost, na Twitter-u u naoj zemlji veoma su aktivni i drutvenu mreu Twitter koriste u promotivne svrhe politike partije, politiari, uticajni biznismeni, velike i male poslovne firme, nevladine agencije, javne linosti i mnogi drugi. Da bi na najbolji nain iskoristili Twitter u promotivne svrhe, potrebno je ostvariti dvosmernu komunikaciju sa korisnicima, sa korisnicima treba voditi dijalog, sluati i odgovarati na njihova pitanja, i aktivno reagovati kako na pozitivnu, tako i na negativnu kritiku. Dobar primer reagovanja na korisnike statuse, pokazala je domaa kompanija ,,Banini. Pratei spominjanje svog novog proizvoda na tritu, naili su na sledeci tvit Galeba Nikacevicaobicnog, zadovoljnog kupca koji je glasio: ,,elim da naprave KING SIZE pakovanje zlatnih cvetova i da ih ima 150 u jednom pakovanju i DUMREM OD NJIH! , posle samo tri dana
17

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

predstavnici kompanije ,,Banini reagovali su, i ovom tviterau poklonili njegov omiljeni slatki u pakovanju koje je poeleo.

Slika 3.1.2.2. Tvit korisnika Izvor: Marija Aleksic: ,,Marketing na drutvenim mreama Kao rezultat usledilo je spominjanje, ne samo novog i mladog proizvoda Zlatni cvetovi na mnogim blogovima, Twitter-u i Facebook-u, ve same kompanije ,,Banini kao nekog ko slua svoje kupce i brine o njima. Malim gestom, dobili su viralni efekat, koji je obiao domau Internet scenu u roku od nekoliko sati.

3.1.3 LinkedIn
Kompanije koje najaktivnije koriste drutvenu mreu LinkedIn najee posluju u B2B sektoru, to je i logino sa obzirom da je LinkedIn najpopularnija drutvena mrea koja je namenjena poslovnim korisnicima. Linkedin moe pomoi u promociji sajta, bloga, brenda ili linsti, ako se koristi na pravi nain. Aktivno prisustvo na LinkedIn-u, poveae popularnost kompanije ili brenda. Preporuke konekcija, su najbolji nain da se potencijalni korisnici uvere u kvalitet firminih proizvoda ili usluga, sva istraivanja pokazuju da ljudu najvie veruju preporukama ljudi koje poznaju, a LinkedIn upravo to omoguava. LinkedIn omoguava korisnicima i da istrae svoju konkurenciju. Na ovoj drutvenoj mrei, moe se saznati mnogo informacija o konkurentima, npr. da li njihovi zaposleni brzo menjaju kompaniju?, Koji profil ljudi radi za njih?, Kakvo iskustvo i reference ima njihov direktor?, ta klijenti i kupci misle o njima i njihovim proizvodima?. LinkedIn Ads, je servis za ciljano oglaavanje na drutvenoj mrei LinkedIn. Korisnici mogu sami da kreiraju oglase, i biraju ciljnu grupu kojoj ele da prikau oglase. Mogue je ciljati korisnike po industriji, funkciji, godinama, broju zaposlenih u kompaniji, lokaciji.

18

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Vanost oglaavanja na LinkedIn-u, je veoma znaajna zbog strukture korisnika koji se nalaze na ovoj drutvenoj mrei. Kompanije preko LinkedIn-a imaju mogunost da predstave svoje poslovanje, proizvode ili usluge donosiocima odluka u drugim kompanijama, i uspeinim poslovnim ljudima iz sveta, ali i iz Srbije.

3.1.4 YouTube
YouTube je drutvena mrea, i najpoznatiji je web sajt za razmenu video materijala. Na YouTube-u dnevno se pregleda dve milijarde video snimaka, a postavi se stotine hiljada, svakog minuta ljudi iz celog sveta postavljaju 24 sata video materijala na YouTube. Registrovani korisnici imaju mogunost komentarisanja i rangiranja video snimaka kao i mogunost da postavljaju video snimke, dok neregistrovani korisnici mogu samo da gledaju video snimke. Video snimci ili video galerije se mogu deliti i postavljati na drugim sajtovima, to ide u prilog emarketingu. Celokupna usluga na YouTube-u je besplatna, a kompanija se izdrava prihodima od oglaavanja. Na YouTube-u, kanal kompanije je njena osnova na ovoj drutvenoj mrei, isto kao i fan stranica na Facebook-u ili profil na Twitter-u, to znai da kompanija mora imati svoj kanal na drutvenoj mrei YouTube, ako eli da iskoristi maksimalno mogunosti za oglaavanje ove drutvene mree. Pri kreiranju YouTube kanala, na njega treba dodati sve bitne informacije, ukljuujui i kompaniske linkove (profile na Facebook-u, Twitter-u i dr.), opis, lokaciju, itd. Kada se na kanal postavi nekoliko video zapisa, moe se poeti i sa kreiranjem lista. Isto tako, potrebno je pratiti koji video je najpopularniji, kako bi ga jo bolje promovisali. YouTube je ponudio mogunost oglaavanja putem tekstualnih oglasa, banera ili video oglasa. Oglasi su ciljani, a do ciljne grupe se dolazi nizom razliitih kljunih rei, koje kompanija povezuje sa svojom delatnou, proizvodima ili uslugama. YouTube je ponudio i jo mogunosti pribliavanja ciljnoj grupi, tako to svoju ciljnu grupu kompanija moe okarakterisati i po demografskim podacima (pol, uzrast, mesto stanovanja itd.) YouTube prua i veliki broj resursa za video oglaavanje, ukljuujui i najbolja iskustva, specifikacije, analitiku, alate itd. Iskustva na YouTube-u, kompanijama pruaju sledee savete u pogledu oglaavanja: Video treba da bude kratak, 60 sekundi je dobar okvir. Neka video bude privlaan, zabavan, informativan i naravno relevantan. Ako su zainteresovani, korisnici e videti veinu videa. Kljune poruke, treba da budu u ranoj fazi. Ukljuite poziv na akciju

19

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

3.2 Drutvene mree zakljuak


Kompanije mogu da odlue da se ne bave drutvenim mreama, ali sigurno je da e se drutvene mree baviti kompanijama. Jedino pitanje koje se postavlja je: Da li e informacijama na drutvenim mreama upravljati kompanija ili neko drugi?

4. Tehnike e-marketinga
On-line tehnologije pruile su mogunost brojnih tehnika promocije, pa u literaturi moemo sresti razliite termine koji opisuju odreenu tehinku e-marketinga, prvenstveno usmerenu na promoterske i oglasne tehnike. Najee se spominju sledei pojmovi:

4.1 E-mail marketing


Korienje mail servisa u marketinke svrhe, omoguava direktnu komunikaciju sa klijentima i potencijalnim klijentima, a sa promotivnog aspekta jeste jeftina mogunost direktnog marketinga. Klijenti i osoblje firme mogu brzo i direktno razmenjivati poruke, i tako pruiti usluge na visokom nivou, koji nadmauje tradicionalne sisteme komunikacije. U zavinosti od toga kako su prikupljene e-mail adrese, e-mail marketing moe biti dobar i lo. Naime, korisnik daje dozvolu da na njegovu e-mail adresu stiu propagandne poruke kompanije, tako to se prijavljuje dobrovoljno na web sajtu kompanije ili nekim drugim putem, i u svakom momentu ima mogunost da se odjavi sa e-mail servisa. Ovakav sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole, i predstavlja dobar primer e-marketinga. Ukoliko imamo sluaj da se e-mail adrese korisnika uzimaju bez dozvole i znanja korisnika, i koriste se za e-mail marketing, to predstavlja lou praksu i kompanija ima negativne posledice, ovakve neeljene poruke nazivaju se SPAM. Prednost e-mail marketinga, se ogleda u tome to on predstavlja direktnu komunikaciju sa korisnikom kompaniskih proizvoda ili usluga.

4.2 Viral marketing ili virusni marketing


Moemo ga definisati kao bilo koju strategiju koja stimulie pojedince da ire marketinku poruku drugima, kreirajui pri tome potencijal za rast prikaza te poruke i njen uticaj. Viral marketing, se moe veoma uspeno koristiti na drutvenim mreama, naroito ako se na pravi nain stimuliu korisnici, da na drutvenim mreama ire kompanisku marketinku poruku.

4.3 Affiliate marketing (partnerski marketing)


Predstavlja granu marketinga u kojoj preduzee nagarauje svoje saradnike (affiliate), za svakog korisnika koji je doveden na sajt tog preduzea, marketinkim naporima tog saradnika. Ovaj marketing model, prvi je koristio Amazon.com, a kasnije i drugi web sajtovi uviaju znaaj ovakvog marketing modela.
20

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

U praksi to znai, kada posetilac klikne link koji vodi ka web sajtu preduzea ili kada kupi neki proizvod, vlasnik malog sajta (saradnik), je plaen zbog posticanja prodaje.

4.4 Referral marketing


Ova tehnika e-marketinga, smatra se najefikasnijim nainom promocije. Glavna ideja referral marketiga, je to da se preko korisnika, posetilaca ili partnera povea poseenost, prodaja ili profit. Referral marketing ima nekoliko razliitih varijanti, ali svaka se svodi na to da se preko jednog korisika, stigne bar do tri njegova prijatelja ili partnera, i tako da se iri nekoliko puta. Ova tehnika marketinga primenjuje se kod programa prodaje, na samom web sajtu ili putem email magazina. Kod programa prodaje sprovodi se tako, da svaki partner koji dovede jednog novog partnera, dobija odreenu sumu novca, putem e-mail magazina najee se daje apel da korisnici obaveste svoje prijatelje o magazinu, a na sajtu se moe primenjivati u nekoliko varijanti. U najveem broju sluajeva, radi se o Tell a Friend (reci prijatelju) alatima, uz pomo kojih korisnik brzo i lako e-mailom ili preko drutvenih mrea, moe svoje prijatelje obavestiti o postojanju neke informacije, usluge ili servisa koji postoji na web sajtu. Veliku primenu Referral marketing dobio je zahvaljujui svojoj efektivnosti, u sluaju ovog modela e-marketinga, web sajt se ne preporuuje od strane marketing tima web sajta, ve od drugih korisnika koji imaju iskustva u korienju i koji su bili zadovoljni web sajtom. To uliva vee poverenje novim korisnicima, i njihov odziv je u tom sluaju vei. Vano je stalno podsticati ve postojee korisnike, da dovode nove korisnike na web sajt. Podsticaji mogu biti u obliku nagrada, vee svote novca u sluaju programa prodaje ili pruanje nekih besplatnih usluga korisnicima koji dovedu nove posetioce ili partnere.

4.5 Baneri interaktivne marketinke jedinice


Sinonim za oglaavanje na Internetu je baner. Baner je Engleska re za sliku koja predstavlja reklamu, i koja se nalazi na web sajtu. Baner na nekoj web stranici, moe se uporediti sa klasinim vidom oglaavanja u novinama ili asopisima. Princip banera je vrlo jednostavan, ima mesto gde je postavljen na sajtu, zadatak mu je da zainteresuje korisnika da klikne na njega, i tada korisnika vodi na web sajt koji predstavlja. Pod banerom se najee podrazumeva slika u GIF ili JPEG formatu, baneri se dele na animirane i neanimirane, a u pogledu postavljanja banera na stranici imamo stacionarne i rotirajue. Da bi bio uspean, baner mora da alje poruku o pogodnosti potroaa i da ima dobre vizuelne karakteristike i tako da privlai panju na sebe. Najbolje mesto za postavljanje banera, je na vrhu stranice ili blizu vrha stranice i blie levoj ivici stranice, baneri koji su tako postavljeni imaju najvei efekat.

21

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

4.6 Ono-to-one marketing ili marketing jedan na jedan


Ova tehnika e-marketinga, predstavlja takav odnos sa potroaima dajui im jedinstvene ponude tj. za svakog kupca pojedinano. To predstavlja pristup koji se fokusira na na pruanje usluga ili proizvoda za jednog kupca, na osnovu njegovih specifinih potreba i zahteva. Ovaj vid marketinga, naroito je primenljiv na medijima poput Interneta.

4.7 Frequency marketing


Pojam frekvincije u e-marketingu oznaava, koliko je puta tokom nekog odreenog perioda ciljna grupa bila izloena reklamnoj poruci, tj. koliko je esto neki oglas bio emitovan. Da bi odreena poruka ostala zabeleena u svesti, neophodno je da bude viena dovoljan broj puta. Istraivanja su pokazala, da tek posle etvrtog ponavljanja poruka poinje da se upisuje u svest potroaa. Pojam svesnosti, podrazumeva prepoznavanje imena brenda, onoga na ta se brend odnosi, odnosno ta kompanija prodaje ili koju poruku eli da prenese.

4.8 Real-time marketing


Kao to i sam naziv govori, radi se o marketingu i o odnosu sa klijentima u realnom vremenu. U Real-time marketingu inprovizacija je kljuan faktor, a poznato je da marketing koji se zasniva na inprovizacijama moze biti opasan. I najmanja greka moe unititi reputaciju brenda za samo nekoliko minuta, ali sa druge strane reagovati u realnom vremenu i uvui svoj brend u trenutnu situaciju, moe itekako biti korisno za brend i kompaniju. To je sutina Real-time marketinga. Real-time marketing, je pogodan za delovanje na drutvenim mreama, a naroito na Twitter-u.

4.9 Internet oglasi


On-line oglasi, imaju dobar promotivni efekat kada se radi o poseenom i popularnom web sajtu. Problem kod Internet oglasa jeste njihovo kratko trajanje, tako da postoji potreba da se neprestano unose novi oglasi. Ovakav sistem promocije, ne isplati se ako se oglasi postavljaju na manje poseene web sajtove, i to najvie zbog utroenog vremena. Kod nas postoji dosta web sajtova sa oglasima, tako da kompanije moraju birati najbolje sajtove na koje e postaviti svoje oglase.

4.10 E-mail diskusione grupe


Diskusione grupe koje koriste e-mail servise, predstavljaju klasian sistem besplatne promocije. Na osnovi teme diskusije kreira se kredibilitet, koji se kasnije jako uspeno koristi. Primer uspenog korienja diskusionih grupa moemo dobro da vidimo u inostranstvu, vlasnici stranih veoma poseenih web sajtova, veoma esto aktivno uestvuju na referentnim diskusionim grupama, kako bi privukli to vei broj posetilaca na svoje web sajtove.

22

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Razlika izmeu e-mail i News diskusionih grupa je u razlici prirode samih servisa, kod e-mail diskusionih grupa prate diskusiju tako to proveravate mail program, a kod News grupa morate otvoriti novi program. Najvea prednost e-mail diskusionih grupa, je to to se nalaze na najee korienom servisu na Internetu. Ovakav sistem promocije trai puno vremena, ali se isplati ako su odabrane kvalitetne diskusione grupe.

4.11 News grupe


News grupe predstavljaju kombinaciju on-line oglasa, i e-mail diskusionih grupa. Razvoj Interneta je zaobiao ovaj servis, a on danas opstaje zahvaljujui angaovanju entuzijasta i osoba koje smatraju da se promocija preko ovog servisa isplati. Najvea mana ovakvog servisa, je kratko vreme aktuelnosti poruke, kod dobro poseenih News grupa poslata poruka je aktuelna kratko vreme (nekoliko sati), zbog velikog broja pristiglih poruka u meuvremenu, kod slabije poseenih News grupa vreme aktuelnosti poruke obino traje od jedne nedelje do mesec dana.

4.12 Web forumi


Web forumi su veoma dobro reenje i u pogledu strategije njihovog postavljanja na web sajt, ali i sa aspekta uestvovanja u diskusijama na referentnim forumima i oblasti delovanja. Funkcioniu slino kao e-mail diskusione grupe.

4.13 Plasiranje lanaka (sadraja) na druge web sajtove


Plasiranje sadraja na druge web sajtove, je dosta popularna metoda e-marketinga u svetu, dok se kod nas dosta slabije koristi. Vlasnici web sajtova, imaju neprestanu potrebu za novim i aktuelnim lanicima koje e plasirati na svoj sajt. A kad se ista reklama retoriki pretvori u kvalitetnu vest, rezultat je mona promocija.

4.14 Kreiranje popularnih servisa


Da bi poveali poseenost web sajta, vlasnici pribegavaju da na sat dodaju razne servise (diskusione grupe, on-line oglase, pretraivae, podsetnike, kalkulatore itd.). Problem koji se javlja, jeste njihova uloga na web sajtu. Veoma esto imamo sluaj da je web sajt prenatrpan razliitim servisima, koji su tematski neusklaeni sa njim. Ne vodi se rauna da servis mora da bude u funkciji web sajta, a ne web sajt u finkciji razliitih servisa. Kreiranje kvalitetnog koncepta web sajta, koji ukljuuje precizno definisanje cilja servisa, daje mnogo bolje rezultate nego ista replikacija prie o tome da odreeni servis poveava poseenost web sajta.

23

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

4.15 Upotreba Pop-up prozora


Pop-up prozori, su dodatni prozorii koji se pojavljuju pri uitavanju neke stranice, i predstavljaju napadne reklame ili korisnika upuuju da se prijavi na neki od servisa sajta (npr. da se prijavi na e-mail listu). Ogroman broj iskusnih korisnika Interneta, odmah iskljuuju pop-up prozor koji se pojavljuje kada dou na neku stranicu, ak i ne pogladavi o emu se radi. Dok neiskusni korisnici veoma esto kliku na ovakve reklame, ali je veliko pitanje da li su oni stvarno zainteresovani za sadraj pop-up prozora. Korisnici najee izbegavaju da poseuju sajtove koji imaju pop-up prozore, a to znai da firme koje koriste ovakav vid promocije gree. Zakljuak je da ovakav agresivan vid oglaavanja, firme ne bi trebalo da koriste na svojom web sajtovima. U sluaju da se pop-up prozori koriste u sklopu nekog servisa na web sajtu, trebalo bi dobro razmisliti da li je takav servis dobro osmiljen, da korisnici ne bi iskljuivali stranicu, ne obrativi ni pogled na njen sadraj.

4.16 Prijavljivanje na top liste, nagrade


Za ovakve servise vai pravilo da ih je u optem sluaju bolje kreirati nego uestvovati u njima, naravno u skladu sa konceptom web sajta. Top liste su bile i uvek e biti popularne, i ako su kvalitetno napravljene privuie dosta posetilaca, pa je i prijavljivanje na ovakve liste efikasno. to je lista relevantnija, raste potreba da se web sajt nae na njoj. Nagraivanje se smatra dobrim sistemom promocije, a razliiti web sajtovi daju nagrade za druge web sajtove. Vano je odabrati nagrade sa kvalitetnim kriterijumima, a ne da svi dobijaju jer se u tom sluaju gubi smisao. Kreiranje kvalitetnih nagrada, predstavlja veoma dobru e-marketing promociju.

5. Osiguravajua drutva u Srbiji


U Srbiji posluje dvadesetosam osiguravajuih drutava, i to su: 1. A.D. ZA NEZIVOTNO OSIGURANJE ,,AS OSIGURANJE" Adresa: 11070 Beograd, Bul. Mihajla Pupina 165e 2. A.D. ZA OSIGURANJE ,,AMS OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 16 3. A.D. ZA OSIGURANJE ,,AXA NEIVOTNO OSIGURANJE" Adresa:11070 Beograd, Bul. Mihajla Pupinina 6/14 4. A.D. ZA OSIGURANJE ,,AXA IVOTNO OSIGURANJE" Adresa: 11070 Beograd, Bul. Mihajla Pupinina 6 5. A.D. ZA OSIGURANJE ,,BASLER" nezivotno osiguranje
24

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Adresa: 11000 Beograd, Resavska 29 6. A.D. ZA OSIGURANJE ,,BASLER" zivotno osiguranje Adresa: 11000 Beograd, Resavska 29 7. A.D. ZA OSIGURANJE ,,DDOR NOVI SAD" Adresa: 21101 Novi Sad, Mihajla Pupina 8 8. A.D. ZA OSIGURANJE ,,DELTA GENERALI OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovia 7 b 9. A.D. ZA OSIGURANJE ,,DUNAV OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Makedonska 4 10. A.D. ZA OSIGURANJE ,,ENERGOPROJEKT GARANT" Adresa: 11070 Beograd, Bul. Mihajla Pupina 12 11. A.D. ZA OSIGURANJE ,,GLOBOS-OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Knez Mihajlova 11-15/III 12. A.D. ZA OSIGURANJE ,,GRAWE" Adresa: 11000 Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115D 13. A.D. ZA OSIGURANJE ,,MERKUR" Adresa:11000 Beograd, Bul. Mihajla Pupina 6/22 PC Ue 14. A.D. ZA OSIGURANJE ,,MILENIJUM OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovia 19b 15. A.D. ZA OSIGURANJE ,,SAVA OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Bul. Vojvode Miia 51 16. A.D. ZA OSIGURANJE ,,TAKOVO" Adresa: 34000 Kragujevac, Dr Zorana inia 15a 17. A.D. ZA OSIGURANJE ,,TRIGLAV OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovia 7a 18. A.D. ZA OSIGURANJE ,,UNIQA" nezivotno osiguranje Adresa: 11001 Beograd, Milutina Milankovia 134 g 19. A.D. ZA OSIGURANJE ,,UNIQA" ivotno osiguranje Adresa: 11000 Beograd, Milutina Milankovia 134 g 20. A.D. ZA OSIGURANJE ,,WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" Adresa: 11070 Beograd, Trenjinog cveta 1 21. A.D. ZA REOSIGURANJE ,,DDOR RE" Adresa: 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 8 22. A.D. ZA REOSIGURANJE ,,DELTA GENERALI REOSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Milentija Popovia 7 b 23. A.D. ZA REOSIGURANJE ,,DUNAV-RE" Adresa: 11000 Beograd Knez Mihajlova 6/II 24. A.D. ZA REOSIGURANJE ,,WIENER RE" Adresa: 11070 Beograd, Trenjinog cveta 1 25. A.D. ZA IVOTNO OSIGURANJE ,,METLIFE" Adresa: 11070 Beograd, Omladinskih brigada 88a 26. A.D. ZA IVOTNO OSIGURANJE ,,SOCIETE GENERALE OSIGURANJE" Adresa: 11070 Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115
25

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

27. A.D.ZA OSIGURANJE ,,SAVA IVOTNO OSIGURANJE" Adresa: 11000 Beograd, Bul. vojvode Miia 51 28. A. D. ZA OSIGURANJE ,,SOGAZ" Adresa:21000 Novi Sad, Narodnog fronta 12 Izvor: Narodna banka Srbije. Web adresa: http://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_1/60_1_1.html.

6. Pregled e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji


U Republici Srbiji, aktivno posluje dvadesetosam osiguravajuih drutava. Uzevi u obzir ekonomski potencijal zemlje, kupovnu mo stanovnitva i privrednu aktivnost zemlje, moe se zakljuiti da na tritu osiguranja u Srbiji posluje dosta osiguravajuih kompanija i da osiguravajue kompanije, moraju da poveaju svoju konkurentnost da bi opstali na tritu. U ovom radu uraen je pregled e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji, to e biti pokazatelj da li osiguravajua drutva u Srbiji, koriste e-marketing za poveanje svoje konkurentnosti i privlaenje novih klijenata.

6.1.1 A.D. za neivotno osiguranje ,,AS OSIGURANJE" , Adresa: Bul. Mihajla Pupina165e, 11000 Beograd
Web sajt kompanije ,,As osiguranje" nalazi se na adresi: http://www.as-osiguranje.rs/. U slobodnoj pretrezi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi pri dnu druge stranice. Web sajt je veoma pregledan i jednostavan za korienje. Navigacija je osmiljena tako, da korisnik moe da izabere da li ga zanima osiguranje za pravna ili fizika lica, a zatim moe da izabere osiguranje koje ga sa tim u vezi zanima. Na sajtu postoji kontak stranica, sa koje posetioci mogu postaviti pitanje preko sajta, ne postoji stranici za prijavu tete elektronskim putem, ve je za prijavu tete ostavljen samo broj telefona. Stranice od vanosti, postoje i u obliku za tampu. Google Page rank, web sajta je 5/10. Alexa rank web sajta u Srbiji je 13,624, i prema Alexa rank-u posetioci sajta su iz Srbije, a web sajt ima 34 linka. Na web sajtu, ne postoj link ka kompaniskim nalozima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji stranica koja se zove ,,AS Neivotno osiguranje ado, po dizajnu je veoma slina sa web sajtom, stranica postoji od 11. 26. 2012. Stranica ima 25 lajkova i 2 slike, na kojima se nalazi logo kompanije. I na prvi pogled, vidi se da se stranica aktivno ne odrava. Na LinkedIn-u postoji stranica sa nazivom ,,AS Neivotno osiguranje a.d.o , ima 24 pratioca i primetno je da se dosta aktivnije odrava od Facebook stranice. Ne postoji Youtube kanal osiguravajueg drutva ,,As osiguranje, ali na ovoj mrei moe se videti par loe uraenih reklama ,,As osiguranja, sa zanemarljivo malim brojem poseta. Na Twitter-u, ne postoji stranica kompanije ,,As osiguranje.
26

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.2 A.D. za osiguranje ,,AMS OSIGURANJE", Adresa: Ruzveltova 16, 11000 Beograd
Web sajt kompanije ,,Ams osiguranje" nalazi se na adresi: http://www.ams.co.rs/. Web sajt je jednostavan za upotebu, proizvodi su podeljenu u etiri kategorije. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi pri dnu druge stranice, tj. na 8. mestu od poetka druge stranice. Na sajtu postoji servis koji izraunava cenu registracije vozila, kao i srednji kurs stranih valuta. Google Page rank sajta je 5/10. Alexa rank ovog sajta u Srbiji je 10,060, a 95.3% posetilaca sajta je iz Srbije, sajt ima 46 linkova. Na sajtu ne postoji link, koji vodi ka kompaniskim nalozima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji stranica sa nazivom ,,AMS osiguranje, stranica je aktivna, ima 256 lajkova i 4 korisnika drutvene mree Facebook pricaju o ovoj stranici. Na drutvenoj mrei Twitter postoji profil sa nazivom ,,AMS osiguranje, ovaj profil je aktivan, i ima 438 objava (tweets), prati 118 korisnika ove mree (following), ima 142 pratilaca (followers). Na LinkedIn-u postoji stranica sa nazivom ,,Ams osiguranje, stranica ima 55 konekcija, i na profilu drutvene mree LinkedIn, nalaze se osnovni podaci vezani za ,,AMS osiguranje. Ova kompanija nema svoj Youtube kanal.

6.1.3 A.D. za osiguranje ,,AXA NEIVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Bul. Mihajla Pupina 6/14, 11070 Beograd
Web sajt kompanije ,, AXA neivotno osiguranje " nalazi se na web adresi http://www.axa.rs/ . Pri ulasku posetioca na sajt kompanije, posetiocu se pojavljuje pop-up prozor, koji posetioca usmerava na konkurs za posao agenta prodaje osiguranja. Web sajt je jednostavan za korienje, odvojeni su proizvodi osiguranja za fizika i pravna lica. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi pri vrhu tree stranice, tj. na 3. mestu od poetka tree stranice. Google Page rank sajta je 4/10. Alexa rank nema podataka za ovaj sajt u Srbiji, sajt ima 23 linka. Na sajtu nema linkova, ka kompaniskim nalozima na drutvenim mreama. Na Facebook-u postoji stranica sa nazivom ,,AXA Osiguranje Srbja, stranica je veoma loe iskoriena, pored slovne greke u naslovu, nema ni jedne fotografije (ak ni naslovne fotografije), stranica ima 4 lajka. Na drutvenim mreama Twitter, LinkedIn i Youtube, osiguravajue drutvo ,,AXA neivotno osiguranje nije predstavljeno.

27

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.4 A.D. za osiguranje ,,AXA IVOTNO OSIGURANJE", Adresa : Bul. Mihajla Pupina 6/14, 11070 Beograd
Osiguravajue drutvo ,,AXA ivotno osiguranje, je partnerska firma sa osiguravajuim drutvom ,,AXA neivotno osigurnje, i predstavljene su javnosti na istom web sajtu i na isti nain, kao jedna firma.

6.1.5 A.D. za osiguranje ,,BASLER", neivotno osiguranje, Adresa: Resavska 29, 11000 Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Basler", nalazi se na web adresi http://www.basler.rs/rs.html. Na sajtu osiguravajueg drutva ,,Basler", jasno su rasporeeni svi proizvodi osiguranja koje ova kompanija ima u ponudi, vane stranice koje opisuju osiguranja, namenjene su i za tampanje. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na prvom mestu druge stranice pretraivaa. Google Page rank, web sajta je 4/10. Alexa rank, nema podataka za ovaj sajt u Srbiji, sajt ima 58 linkova. Na web sajtu, postoje linkovi ka kompaniskim nalozima na drutvenim mreama: Facebook, Twitter i Youtube. Kompanija je bila aktivna na Facebook-u, imala je i akciju ,,Siguran svet na drutvenoj mrei Facebook, ali je u zadnjem vremenu ovaj profil od strane kompanije je ,,Basler zanemaren. Na drutvenoj mrei Twitter, profil osiguravajueg drutva ,,Basler ima: 3 objava (tweets), prate 3 korisnika ove mree (following), i imaju 33 pratilaca (followers). Na drutvenoj mrei Youtube-u ova kompanija nema svoj kanal, a link sa web sajta vodi na reklamu koja je postavljena na ovoj mrei, ta reklama je na stranom jeziku i ima 1160 pregleda. Osiguravajue drutvo ,,Basler, nije predstavljeno na drutvenoj mrei LinkedIn.

6.1.6 A.D. za osiguranje ,,BASLER", ivotno osiguranje, Adresa: Resavsaka 29, 11000 Beograd
Osiguravajue drutvo "Basler" ivotno osiguranje, je partnerska firma sa A.D. za osiguranje "Basler" neivotno osiguranje, i predstavljene su javnosti na istom web sajtu i na isti nain, kao jedna firma.

6.1.7 A.D. za osiguranje ,,DDOR NOVI SAD", Adresa: Mihajla Pupina 8, 21101 Novi Sad
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Ddor Novi Sad", nalazi se na web adresi http://www.ddor.rs/. Kada posetilac otvori web sajt, automatski mu se i otvara pop-up prozor, na kome se nalazi obavetenje o promeni vlasnitva kompanije. Web sajt je veoma kvalitetno i moderno uraen, odlino dizajniran, postoji verzija sajta i na engleskom jeziku, kao i on-line prodavnica osiguravajuih polisa. Web sajt je jednostavan za snalaenje, osiguranja su podeljena za stanovnitvo i privredu.
28

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi pri vrhu druge stranice, tj. na treem mestu gledano od vrha stranice. Google Page rank, sajta je 5/10. Alexa rank nema rezultat za Srbiju, sajt ima 27 linkova. Na web sajtu, postoje linkovi ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama Youtube i Facebook. Na drutvenoj mrei Facebook, osiguravajue drutvo ,,Ddor Novi Sad", je veoma aktivno i redovno predstavlja sve svoje aktivnosti, i novosti koje su vezane za kompaniju. Imaju 11,133 lajkova i 22 osobe priaju o stranici, naziv stranice je ,,DDOR Novi Sad. Imaju dobru komunikaciju sa klijentima na ovoj drutvenoj mrei, redovno odgovaraju na pitanja posetilaca i ne briu negativne komentare, ve pokuavaju da ree problem i vode blagu diskusiju. Na Facebook stranici, do skora bila je aktivna i nagradna igra, tj. takmienje u igranju jednostavne, ali veoma zanimljive igrice, gde su uesnici bili u prilici da dobiju vredne nagrade. Osiguravajue drutvo ,,Ddor Novi Sad", predstavljeno je na drutvenoj mrei Youtube, gde imaju i svoj kanal sa 6 snimaka, koji ukupno imaju preko 17,120 pregleda. Na drutveni mreama Twitter i LinkedIn, osiguravajue drutvo,,Ddor Novi Sad", nema svoje profile, i to im je veliki nedostatak, a naroito im je potreban profil na Twitter-u, jer se na toj drutvenoj mrei esto pominju.

6.1.8 A.D. za osiguranje ,,DELTA GENERALI OSIGURANJE", Adresa: Milentija Popovia 7b, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Delta Generali osiguranje nalazi se na web adresi http://www.deltagenerali.rs/ . Odmah pri ulasku posetilaca na web sajt, pojavljuje se pop-ap prozor sa reklamnom porukom. Web sajt osiguravajueg drutva,,Delta Generali, je komplikovaniji za korisnika iz razloga to su sva osiguranja smetena pod jednu opciju (nema podele na osiguranja za fizika i pravna lica). U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi pri dnu prve stranice, tj. na 11. mestu gledano od vrha stranice. Web sajt ima i on-line prodavnicu polisa osiguranja, i na sajtu je predstavljena i partnerska firma za reosiguranje ,,Delta Generali Reosiguranje. Google Page rank sajta je 6/10. Alexa rank u Srbiji je 2,470, sajt ima 205 linkova i 96% poseta sajtu je iz Srbije. Na sajtu osiguravajueg drutva ,,Delta Generali osiguranje, nema linkova ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji fan stranica sa nazivom,,Delta Generali osiguranje, ova stranica je aktivna, ima 56 lanova, ima i 202 lajka i 87 ljudi koji priaju o njoj. Na drutvenoj mrei Youtube, postoji kanal sa nazivom ,,Delta Generali osiguranje, na kanalu se nalazi jedan reklamni spot, koji ima 229 pregleda.
29

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Na drutvenim mreama Twitter i LinkedIn osiguravajue drutvo,,Delta Generali osiguranje nema svoje profile .

6.1.9 A.D. za reosiguranje ,,DELTA GENERALI REOSIGURANJE", Adresa: Milentija Popovia 7b, Beograd
A.D. za reosiguranje "Delta generali reosiguranje" je partnerska firma sa A.D. za osiguranje "Delta generali osiguranje", i predstavljene su javnosti na istom web sajtu i na isti nain, kao jedna firma.

6.1.10 A.D. za osiguranje ,,DUNAV", Adresa: Makedonska 4, 11000 Beograd


Web sajt osiguravajueg drutva ,, Dunav, nalazi se na web adresi http://www.dunav.rs/. Osiguravajue drutvo ,,Dunav", ima lepo dizajniran web sajt, ali neiskusnim korisnicima Interneta moe biti teak za snalaenje, polise osiguranja su podeljene na ivotna i neivotna osiguranja. Na sajtu postoji znak za prevod na Engleski jezik, ali ne radi, takoe i on-line prodavnica, za koju postoji znak na sajtu, nije u funkciji. Prijava tete, je omoguena klijentima preko web sajta. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na vrhu prve stranice, tj. na prvom mestu gledano od vrha stranice. Google Page rank sajta je 6/10. Alexa rank u Srbiji je 3,828, sajt ima 461 linkova i 77,1% poseta sajtu je iz Srbije. Na web sajtu postoje linkovi ka drutvenim mreama, na kojima kompanija ima otvorene profile, te mree su: Facebook i Youtube. Kada se klikne na link Facebook-a na sajtu osiguravajueg drutva ,,Dunav, link vodi ka sajtu Facebook, a ne na stranicu kompanije na ovoj drutvenoj mrei. Na Facebook-u postoji nekoliko profila sa nazivom ,, Dunav osiguranje, to zbunjuje korisnike. Na jednoj od stranica na ovoj drutvenoj mrei pod nazivom ,, Dunav osiguranje Smederevo , uredno su sloene i postavljene su samo slike zaposlenih sa raznih proslava kompanije, i sa kolektivnih putovanja zaposlenih iz kompanije. Na drutvenoj mrei Facebook, postoje i gupe koje su usmerene protiv osiguravajueg drutva ,,Dunav i koje svojim delovanjem loe utiu na kredibilitet ovog osiguravajueg drutva. Osiguravajue drutvo ,,Dunav, ima svoj Youtube kanal, na kome ima 9 snimaka, sa ukupno 2003 pregleda. Na drutvenoj mrei LinkedIn postoji profil sa nazivom ,,Dunav osiguranje, na ovom profilu na drutvenoj mrei LinkedIn,osiguravajue drutvo ,,Dunav, kratko je predstavljeno na Engleskom jeziku. Osim poetnog predstavljanja, ne postoje ostale informacije o osiguravajuem drutvu ,,Dunav, na drutvenoj mrei LinkedIn. Na drutvenoj mrei LinkedIn, profil ima 530 ljudi koji ga prate. Na Twitter-u osiguravajue drutvo ,,Dunav, nema svoj profil.

30

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.11 A.D. za osiguranje ,,ENERGOPROJEKT GARANT", Adresa: Bul. Mihajla Pupina 12, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Energoprojekt garant", nalazi se na web adresi http://www.garant.co.rs/. Sajt ovog osiguravajueg drutva, je jednostavan i lak za snalaenje, u snalaenju pomae i pretraiva osiguranja, koji se nalazi na poetnoj stranici. U slobodnoj pretrezi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na ak 6-oj stranici, i to na etvrtom mestu od vrha. Google Page rank sajta je 2/10. Alexa rank nema podatke za Srbiju, sajt je linkovan 3 puta. Na samom dnu sa desne strane web sajta, osiguravajueg drutva ,, Energoprojekt garant, nalazi se mala ikonica koja posetioca povezuje sa kompaniskom stranicom na drutvenoj mrei Facebook, linkovi ka drugim drutvenim mreama ne postoje. Na drutvenoj mrei Facebook, osiguravajue drutvo,, Energoprojekt garant, ima svoju fan stranicu, ali stranica nije mnogo aktivna i veoma slabo je odravana, na stranici se retko objavi po neka vest. Na drutvenoj mrei Facebook, osiguravajue drutvo ,, Energoprojekt garant, ima 44 lajka i 1 korisnik pria o stranici. Na drutvenim mreama Twitter, LinkedIn i Youtube, osiguravajue drutvo,, Energoprojekt garant, nije predstavljeno.

6.1.12 A.D. Za osiguranje ,,GLOBOS OSIGURANJE", Adreasa: Knez Mihajlova 11-15/III, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Globos osiguranje", nalazi se na web adresi http://www.globos.co.rs/ . Ovo osiguravajue drutvo ima mali i jednostavan web sajt, koji se sastoji uglavnom od izvetaja, opisa osiguranja i stranice za kontakt. U slobodnoj pretrezi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na poslednjem mestu druge stranice. Google Page rank, za ovaj web sajt nema podataka. Alexa rank, nema podatke za Srbiju, sajt je linkovan 26 puta. Na web sajtu, nema linkova ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji fan stranica sa nazivom ,, Globos osiguranje, stranici nije posveena panja, nisu ak ni uneti osnovni podaci o osiguravajuem drutvu. Na drutvenim mreama: Twitter, LinkedIn i Youtube, osiguravajue drutvo ,, Globos, nije predstavljeno.

6.1.13 A.D. Za osiguranje ,,GRAWE", Adresa: Mihajla Pupina 115 D, Novi Beograd
Sajt ,,Grawe osiguravajueg drutva, nalazi se na web adresi http://www.grawe.rs/.
31

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Lepo dizaniran web sajt, osiguranja su podeljena na osiguranja ivota i neivotna osiguranja, tako da posetioci mogu jednostavno da nau ono osiguranje koje ih zanima. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na poslednjem mestu prve stranice. Osiguravajue drutvo ,,Grawe, povremeno koristi i Google AdWords, tako to zakupljuje re osiguranje, i na taj nain se pojavljuje na vrhu stranice Google pretraivaa, kada se zada ovaj upit. Google Page rank, web sajta je 2/10 Alexa rank sajta za Srbiju je 12,844, posetioci su iz Srbije, sajt ima 46 linkova. Na web sajtu ,,Grawe osiguravajueg drutva, nema linkova koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei LinkedIn, postoji stranica sa nazivom ,,Grawe osiguranje, na ovoj stranici osiguravajue drutvo ,,Grawe kratko je predstavljeno, i ima 168 pratilaca na ovoj mrei. Osiguravajue drutvo ,,Grawe koje posluje na teritoriji Srbije, nije predstavljeno na drutvenim mreama Twitter, Facebook i Youtube.

6.1.14 A.D. Za osiguranje ,,MERKUR", Bul. Mihajla Pupina 6/22 PC Ue, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Merkur, nalazi se na web adresi http://www.merkur.rs/. Dobro dizajniran web sajt, sa preovlaujuom kompaniskom bojom. Osiguranja su podeljena na osiguranja za fizika i osiguranja za pravna lica, zatim na ivotna i neivotna osigurnja i tako je posetiocima olakan pregled i snalaenje na web sajtu. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na prvom mestu tree stranice. Google Page rank, web sajta je 5/10 Alexa rank, nema podataka za Srbiju. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Merkur, nema linkova ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji stranica sa nazivom ,,Merkur osiguranje, na ovoj stranici predstavljene su aktivnosti kompanije i njene reklame. Na stranici se odgovara na pitanja, koja korisnici postavljaju. Na drutvenoj mrei Youtube, postoji kanal sa nazivom ,,Merkur osiguranje, na kome ima 8 snimaka sa ukupno 1725 pregleda. Na drutvenim mreama Twitter i LinkedIn osiguravajue drutvo ,,Merkur, nije predstavljeno.

6.1.15 A.D. za osiguranje ,,MILENIJUM OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 19 b, Beograd


Web sajt osiguravajueg drutva ,,Milenijum osiguranje nalazi se na web adresi: http://www.milenijum-osiguranje.rs/.

32

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Osiguravajue drutvo ,,Milenijum osiguranje, ima veoma skromno uraen web sajt, komplikovaniji je za posetioca, iz razloga jer su sva osiguranja smetena pod jednu opciju, bez predhodne podele kome su namenjena (fizika/pravna lica). Na sajtu postoji servis za izraunavanje cene registracije motornih vozila. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na petom mestu, na prvoj stranici. Google Page rank, web sajta je 4/10. Alexa rank, web sajta za Srbiju je 11,796, posetioci su iz Srbije, sajt ima 31 link. Na web sajtu Milenijum osiguravajueg drutva, nema linkova ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji stranica sa nazivom ,,Milenijum osiguranje. Stranica na Facebook-u, je veoma slabo odravana i veoma malo panje joj je posveeno. Na drutvenoj mrei Twitter postoji profil sa nazivom ,,Milenijum osiguranje, ali je skroz zaputen, nema nijednu objavu (tweets), a praen je samo od strane est korisnika (followers). Osiguravajue drutvo ,,Milenijum osiguranje, nije predstavljeno na drutvenim mreama LinkedIn i Youtube.

6.1.16 A.D. za osiguranje ,,SAVA OSIGURANJE", Adresa: Bul. vojvode Miia 51, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Sava osiguranje nalazi se na web adresi: http://www.sava-osiguranje.rs/. Osiguravajue drutvo ,,Sava osiguranje, ima veoma dobar web sajt, odlino dizajniran, funkcionalan, jasan i jednostavan za upotrebu. Web sajt ,,Sava osiguranja, je jasno struktuiran, proizvodi osiguranja su podeljeni i sloeni, kako bi se korisnici lako snalazili na sajtu. Na web sajtu postoji servis za izraunavanje cene osiguranja, koji omoguava posetiocima da brzo i jednostavno na sajtu dobiju informacije pod kojim uslovima i po kojoj ceni, mogu da zakljue ugovor o osiguranju. Pored ovog servisa, na sajtu postoji i servis pod nazivom ,,Ponuda za osiguranje, radi se o servisu uz iju pomo korisnik moe da kontaktira osiguravajue drutvo i zakae sastanak sa agentom za prodaju osiguranja, sa kojim e zakljuiti ugovor o osiguranju. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na estom mestu, na prvoj stranici. Google Page rank, web sajta je 5/10 Alexa rank web sajta za Srbiju je 14,347, od ukupnog broja posetilaca sajta 93.2% je iz Srbije, sajt ima 69 linkova. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Sava osiguranje, postoje linkovi koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, linkovi koji vodi na ove kompaniske profile, nalaze se u gornjem desnom uglu poetne stranice web sajta kompanije.

33

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Na drutvenoj mrei Facebook, ova kompanija ima svoju stranicu koja se redovno odrava i kojoj se posveuje panja. Osiguravajue drutvo ,,Sava osiguranje, predstavlja sve svoje aktivnosti na svojoj stranici na drutvenoj mrei Facebook. Kompanija ,,Sava osiguranje, na drutvenoj mrei Facebook, ima 226 lajkova i 70 ljudi pria o njoj. Na drutvenoj mrei LinkedIn, kompanija ,,Sava osiguranje, vrlo kratko je predstavljena, i na ovoj drutvenoj mrei ima 117 pratilaca. Kompanija ,,Sava osiguranje, je predstavljena i na drutvenoj mrei Twitter, i na ovoj drutvenoj mrei kompanija predstavlja svoje proizvode i promovie sebe i svoje akcije. Na drutvenoj mrei Twitter kompanija ,,Sava osiguranje ima: 65 objava (tweets), prati 232 korisnika ove mree (following) i ima 142 pratilaca (followers). Kompanija ,,Sava osiguranje, ima svoj kanal na popularnoj drutvenoj mrei Youtube. Na svom kanalu na drutvenoj mrei Youtube, osiguravajue drutvo ,,Sava osiguranje postavilo je video zapise sa svojih akcija i svoje televiziske reklame. Na kanalu osiguravajue kompanije ,,Sava osiguranje ima 54 video zapisa, koji su zajedno pregledani vie od 2500 puta.

6.1.17 A.D. za osiguranje ,,SAVA IVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Bul. vojvode Miia 51, Beograd
Osiguravajue drutvo ,,Sava ivotno osiguranje, je partnerska firma sa osiguravajuim drutvom ,,Sava osiguranje. Osiguravajue drutvo ,,Sava ivotno osiguranje, nema svoj web sajt, ali su kompanija i njeni proizvodi osiguranja predstavljeni na sajtu osiguravajueg drutva ,,Sava osiguranje. Na drutvenim mreama: Facebook, Twitter, LinkedIn, postoje profili sa nazivom ,,Sava ivotno osiguranje . Na drutvenoj mrei Facebook, profil sa nazivom ,,Sava ivotno osiguranje ima svoju stranicu, na kojoj objavljuje novosti vezane za deavanja i akcije na kojima kompanija uzima uee. Na ovoj stranici ima 48 lajkova. Na drutvenoj mrei Twitter, postoji aktivan profil sa nazivom ,,Sava ivotno osiguranje, na ovom profilu se aktivno objavljuju vesti, koje su od znaaja za deavanja u osiguravajuem drutvu. Na drutvenoj mrei Twitter, profil sa nazivom ,,Sava ivotno osiguranje, ima: 17 objava (tweets), prati 32 korisnika ove mree (following) i ima 15 pratilaca (followers). Na drutvenoj mrei LinkedIn, postoji profil sa nazivom ,,Sava ivotno osiguranje, ovaj profil je veoma skroman i mogu se videti samo osnovni podaci o osiguravajuem drutvu, profil ima 41 konekciju.

6.1.18 A.D. za osiguranje ,,TAKOVO" , Adresa: Dr. Zorana inia 15A, Kragujevac
Web sajt osiguravajueg drutva ,, Takovo, nalazi se na web adresi http://www.takovoosiguranje.rs/ .
34

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Web sajt kompanije ,,Takovo osiguranje, je dobro dizajniran i osmiljen, funkcionalan i jednostavan za upotrebu. Na sajtu se moe videti jasna podela osiguranja po loginim kategorijama, to mnogo olakava snalaenje korisnika na web sajtu. Na sajtu postoji opcija prijavljivanja posetilaca na mailing listu, na ovaj nain kompanija dolazi na pravi nain do e-mail adresa zainteresovanih korisnika, takoe na sajtu postoji i opcija komunikacije sa operaterom u realnom vremenu, putem servisa koji omoguava chat izmeu operatera i korisnika kome je potrebna podrka, omogueno je i ostavljanje poruke operateru. Osiguravajue drutvo ,,Takovo, omoguilo je i svojim klijentima da odreene vrste osiguranja mogu kupiti i putem Interneta, u on-line prodavnici koja je smetena na web sajtu kompanije. Korisnici imaju servis na sajtu, uz pomo kojeg mogu da prijave nastanak osiguranog sluaja. Jo jedan od korisnih servisa na sajtu je i ,,Podsetnik za registraciju, korisnici mogu da ostave traene podatke, i kada doe vreme za registraciju njihovog vozila kompanija ,,Takovo osiguranje, e ih podsetiti (e-mail porukom/porukom na mob. tel.), da treba da obave registraciju svog vozila. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na osmom mestu, na prvoj stranici. Google Page rank, web sajta je 4/10 Alexa rank web sajta za Srbiju je 10,695, od ukupnog broja posetilaca sajta 95.7% je iz Srbije, sajt ima 111 linkova. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Takovo osiguranje, postoje linkovi koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama Facebook, Googleplus, Twitter, Youtube. Na drutvenoj mrei Facebook, osiguravajue drutvo ,,Takovo, ima svoju stranicu gde korisnici mogu videti sve aktivnosti i reklamne kampanje, koje sprovodi ova kompanija. Kompanija ,,Takovo osiguranje, iskoristila je drutvenu mreu Facebook, da promovie svoju on-line prodavnicu. Na Facebook-u, ova kompanija ima 1250 lajkova i 6 korisnika koji priaju o ovoj stranici. Osiguravajue drutvo ,,Takovo, predstavljeno je i na drutvenoj mrei Googleplus, na kojoj je predstavilo svoje aktivnosti, i na ovoj drutvenoj mrei stavljen je naglasak je na on-line prodavnicu, osiguravajueg drutva ,, Takovo osiguranje. Na drutvenoj mrei Googleplus, osiguravajue drutvo ,,Takovo, nalazi se u krugovima 215 korisnika ove drutvene mree, dok se u krugovima kompanije nalazi 2 korisnika mree. Na drutvenoj mrei Twitter, osiguravajue drutvo ,,Takovo, je aktivno i obavetava korisnike ove mree o svojim aktivnostima, svojim proizvodima, akcijama, on-line prodavnici i svim deavanjima koja se dogaaju u kompaniji, a korisnici bi trebalo da znaju za njih. Na drutvenoj mrei Twitter, kompanija ,,Takovo osiguranje ima: 135 objava (tweets), prati 71 korisnika ove mree (following) i ima 76 pratilaca (followers). Osiguravajue drutvo ,,Takovo osiguranje, aktivno je i na drutvenoj mrei Youtube, gde ima postavljene svoje reklamne video zapise, na svom kanalu na ovoj popularnoj drutvenoj mrei. Na kanalu kompanije ,,Takovo osiguranje, ima 9 video zapisa, koji su zajedno pregledani vie od 450 puta. Osiguravajua kompanija ,,Takovo osiguranje, nije predstavljena na drutvenoj mrei LinkedIn.
35

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.19 A.D. za osiguranje ,,TRIGLAV OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 7a, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Triglav osiguranje nalazi se na web adresi http://www.triglav.rs/. Kompanija ,,Triglav osiguranje ima web sajt koji je prenatrpan, sa loe sortiranim informacijama, to moe zbuniti korisnika i navesti ga da to pre napusti web sajt. Ve na prvi pogled jasno je da je web sajt ,,Triglav osiguranja zastareo, tj. da je uraen po zastarelim standardima. Osiguranja su podeljena na ivotna i neivotna osiguranja, na sajtu je ostavljena mogunost posetiocima da se prijave na mailing listu. Takoe, na web sajtu postoj i servis koji rauna visinu premije za kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti. Postoji i verzija web sajta na Engleskom jeziku, a stranice su prilagoene tampanju. U slobodnoj pretrezi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na etvrtom mestu, na prvoj stranici. Google Page rank, web sajta je 6/10 Alexa rank web sajta za Srbiju je 3,479, od ukupnog broja posetilaca sajta 92.1% je iz Srbije, sajt ima 70 linkova. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Triglav osiguranje, ne postoje linkovi koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji slabo i loe odravana stranica sa nazivom ,,Triglav Osiguranje Srbija u ritmu Evrope, ova stranica ima 505 lajkova i jedan korisnik pria o njoj. Na drutvenoj mrei Youtube postoje dva kanala sa nazivima koji asociraju na osiguravjue drutvo ,,Triglav osiguranje, prvi je ,, Triglav Osiguranje Srbija u ritmu Evrope na kome ima 3 video zapisa sa ukupno 1395 pregleda, a drugi je ,,Triglav Osiguranje na kome ima 1 video zapis sa ukupno 123 pregleda. Na drutvenim mreama Twitter i LinkedIn, osiguravajue drutvo ,,Triglav osiguranje iz Srbije nije predstavljeno.

6.1.20 A.D. za osiguranje ,,UNIQA NEIVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 134g, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Uniqa neivotno osiguranje nalazi se na web adresi http://www.uniqa.rs/. Web sajt osiguravajueg drutva ,,Uniqa, nije dizajniran na najbolji nain, ve na prvi pogled moe se videti da sajt nije uraen u potpunosti u skladu sa pravilima profesionalnog web dizajna, takoe sajt nije u potpunosti funkcionalan, tj. neke od stranica se ne odazivaju na zahtev korisnika. Na poetnoj stranici web sajta, nalazi se lokalni pretraiva sajta, koji ne funkcionie. Osiguranja su podeljena na osiguranja za pravna i fizika lica. Na web sajtu postoji i link koji vodi na on-line prodavnicu osiguravajueg drutva ,,Uniqa, koja se nalazi na web adresi https://webshop.uniqa.rs/prod/, i nudi putna osiguranja.
36

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na drugom mestu, na prvoj stranici, ne uzimavi u obzir plaene Google oglase. Google Page rank, web sajta je 6/10 Alexa rank sajta za Srbiju je 4,898, od ukupnog broja posetilaca sajta 98.8 % je iz Srbije, sajt ima 139 linkova. Na web sajtu ,,Uniqa osiguravajueg drutva, nema linkova koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Facebook, postoji nekoliko profila sa nazivom ,,Uniqa osiguranje, ti profili su slabo i nestruno odravani, a njihov vei broj stvara konfuziju meu korisnicima. Na drutvenoj mrei LinkedIn, postoji profil koji asocira na osiguravajue drutvo ,,Uniqa, i na ovom profilu ,,Uniqa osiguravajue drutvo je kratko predstavljeno na Engleskom jeziku. Na drutvenim mreama Twitter i Youtube, osiguravajue drutvo ,,Uniqa nije predstavljeno.

6.1.21 A.D. za osiguranje ,,UNIQA IVOTNO OSIGURANJE", Adresa: Milutina Milankovia 134g, Beograd
Osiguravajue drutvo "Uniqa ivotno osiguranje", je partnerska firma sa osiguravajuim drutvom "Uniqa neivotno osiguranje", i prestavljene su javnosti na istom web sajtu i na isti nain, kao jedna firma.

6.1.22 A.D. za osiguranje ,,WIENER STADTISCHE OSIGURANJE", Adresa: Trenjinog cveta 1, Novi Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva nalazi se na web adresi: http://www.wiener.co.rs/. Osiguravajue drutvo ,,Wiener Stadtische osiguranje, ima je profesionalno uraen web sajt, jasan i jednostavan za snalaenje, i veoma funkcionalan. Osiguranja su podeljena na osiguranja za stanovnitvo i privredu, a nakon te opcije dele se na: osiguranje ivota, osiguranje imovine, osiguranje vozila, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, putno osiguranje, osiguranje u sluaju nezgode. Ovakva podela, omoguava korisnicima jednostavno i brzo snalaenje. Na sajtu se nalazi i link koji vodi na on-line prodavnicu osiguranja kompanije ,,Wiener, u ovoj on-line prodavnici ponuena su putna osiguranja. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na poslednjem mestu, na prvoj stranici. Google Page rank, web sajta je 6/10 Alexa rank sajta za Srbiju je 3,875, posetioci web sajta su uglavnom iz Srbije, sajt ima 107 linkova. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Wiener Stadtische osiguranje, postoji link ka kompaniskom profilu na drutvenoj mrei Facebook. Na drutvenoj mrei Facebook osiguravajue drutvo ,,Wiener, je veoma aktivno. Na Facebook-u su predstavljene sve akcije kompanije, proizvodi koje kompanija nudi i sve novosti vezane za kompaniju. Na drutvenoj mrei Facebook, na kompaniskom profilu
37

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

osiguravajue drutvo ,,Wiener, je pokrenulo Foto konkurs, u kome traze od uesnika da poalju svoje fotografije sa odmora, a fotografije koje budu imale najvei broj lajkova bie nagraene. Na drutvenoj mrei Youtube, postoji kanal sa nazivom ,,Wiener Osiguranje, na kanalu se nalaze tri snimka, koji zajedno imaju 284 pregleda. Na drutveni mreama LinkedIn i Twitter, osiguravajue drutvo ,,Wiener, nije predstavljeno.

6.1.23 A.D. za reosiguranje ,,DDOR NOVI SAD", Adresa: Mihajla Pupina 8, Novi Sad
Web sajt osiguravajueg drutva za reosiguranje ,,Ddor Novi Sad, nalazi se na web adresi http://www.ddorre.co.rs/ . Sajt je krajnje jednostavnan, sa malim brojem podataka i sa malo teksta na stranicama. Kontakt je omoguen sa sajta, slanjem poruke u predvienom formularu. Postoji verzija sajta i na Engleskom jeziku. Google Page rank, web sajta je 4/10 Alexa rank nema ocenu sajta za Srbiju, sajt ima 4 linka. Na drutvenim mreama Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn ne postoje kompaniski profili.

6.1.24 A.D. za reosiguranje ,,DUNAV-RE", Adresa: Knez Mihajlova 6/2, Beograd


Web sajt osiguravajueg drutva za reosiguranje ,,Dunav-re, nalazi se na web adresi http://www.dunavre.rs/. Osiguravajua kompanija ,,Dunav reosiguranje, ima jednostavan i lepo dizajniran web sajt, na kome se nalaze osnovni podaci o kompaniji. Na web sajtu postoji nekoliko stranica koje ne mogu da se otvore, kada to zahteva posetilac. Sajt postoji u verziji za Engleski i Srpski jezik. Na web sajtu je omogueno korisnicima da uspostave kontakt sa kompanijom, preko formulara koji se nalazi na stranici kontakt. Google Page rank, web sajta je 3/10 Alexa rank nema ocenu sajta za Srbiju, sajt ima 2 linka. Na drutvenim mreama Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn osiguravajue drutvo za reosiguranje ,,Dunav nije predstavljeno.

6.1.25 A.D. za reosiguranje ,,WIENER-RE", Adresa: Trenjinog cveta 1, Beograd


Osiguravajue drutvo za reosiguranje ,,Winer-re, nema svoj pravi kompaniski web sajt. ,,Winer reosiguranje, je predstavljeno na Internetu na web sajtu koji omoguava firmama da besplatno registruju svoj ,,sajt, tako da je osiguravajue drutvo za reosiguranje ,,Winer-re na Internetu predstavljeno sa svega tri stranice, i to na ne adekvatan nain. Na drutvenim mreama Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, osiguravajue drutvo za reosiguranje ,,Winer-re nije predstavljeno.

38

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

6.1.26 A.D. za ivotno osiguranje ,,METLIFE", Adresa: Omladinskih brigada 88a, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva za ivotno osiguranje ,,Metlife, nalazi se na web adresi http://www.metlife.rs/. Web sajt kompanije ,,Metlife, je dobro dizajniran i profesionalno uraen u skladu sa potrebama kompanije. Opisi proizvoda osiguranja na web sajtu kompanije, su lako dostupni i vrlo dobro opisani, tako da se posetioci lako mogu upoznati sa ponudom kompanije. Kompanija je zakupila kod Google pretraivaa re osiguranje, tako da kada se zada upit osiguranje, web sajt kompanije ,,Metlife, nalazi se na vrhu stranice pretraivaa u plaenim oglasima. Google Page rank, web sajta je 5/10 Alexa rank nema ocenu sajta za Srbiju, sajt ima 12 linka. Na web sajtu ,,Metlife osiguravajueg drutva, nema linkova koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenim mreama Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn osiguravajue drutvo za ivotno osiguranje ,,Metlife nije predstavljeno.

6.1.27 A.D. za ivotno osiguranje ,,SOCIETE GENERALE OSIGURANJE", Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115, Beograd
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Societe generale osiguranje, nalazi se na web adresi http://www.sogeosiguranje.rs/. Web sajt osiguravajueg drutva ,,Societe generale je mali i jednostavan, sa dobrim opisom proizvoda kompanije. Postoji verzija sajta na Engleskom i Srpskom jeziku. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na estom mestu, na treoj stranici. Google Page rank, web sajta je 4/10 Alexa rank nema ocenu sajta za Srbiju, sajt ima 8 linka. Na web sajtu ,,Societe generale osiguravajueg drutva, nema linkova koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. Na drutvenoj mrei Youtube, postoji kanal koji asocira na osiguravajue drutvo ,,Societe generale, na tom kanalu se nalaze dva snimka, sa ukupno 991 pregleda. Na drutvenim mreama Facebook, Twitter, LinkedIn, osiguravajue drutvo ,,Societe generale iz Srbije, nije predstavljeno.

6.1.28 A.D. za osiguranje ,,SOGAZ", Adresa: Narodnog fronta 12, Novi Sad
Web sajt osiguravajueg drutva ,,Sogaz, nalazi se na web adresi http://www.sogaz.co.rs/. Web sajt osiguravajueg drutva ,,Sogaz, je jednostavan, sa skromnim dizajnom. Na web sajtu, se nalaze osnovne informacije o osiguravajuem drutvu i njihovim proizvodima.
39

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Web sajt postoji u verziji na Srpskom i Ruskom jeziku, takoe postoji verzija web sajta u irilinom i latininom pismu. U slobodnoj pretrazi na Google pretraivau, kada se zada upit osiguranje, web sajt se nalazi na drugom mestu, na petoj stranici. Google Page rank, web sajta je 2/10 Alexa rank nema ocenu sajta za Srbiju, sajt ima 6 linka. Osiguravajue drutvo ,,Sogaz koje posluje u Srbiji, nema svoje kompaniske profile na drutvenim mreama.

6.2 Zakljuak pregleda e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji


Nakon pregleda e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji, moe se izvesti jasan zakljuak da osiguravajua drutva u Srbiji, ne koriste u dovoljnoj meri e-marketing u svom poslovanju i u svojoj promociji. Od dvadesetosam osiguravajuih drutava koji posluju u Srbiji, samo njih troje su svesni prednosti koje nudi e-marketing i to su: Takovo osiguranje, Sava osiguranje i Ddor Novi Sad. Web sajtovi osiguravajuih drutava koja posluju u Srbiji, uglavnom su skromni i jednostavni, sa osnovnim informacijam o kompaniji i njenoj ponudi osiguranja, a u obrnutom sluaju sajtovi su prenatrpani informacijama koje nisu interesantne za posetioca/klijenta, i kao rezultat dobija se zbunjivanje i teko snalaenje posetilaca/klijenata i odvraanje njihove panje sa kljune teme. Web sajtovi osiguravajuih drutava u Srbiji, najee su loe optimizovani za Google pretreiva, imaju lou SEO optimizaciju, i neki se pojavljuju na udaljenim stranicama kada se pozove re osiguranje. Osiguravajua drutva, kao to su ,,Metlife ili ,,Grawe, koriste Google AdWords kako bi ostvarile bolju poziciju na Google pretraivau, tako to zakupljuju kljunu re osiguranje. Neki od web sajtova osiguravajuih drutava u Srbiji, kao to je sajt osiguravajueg drutva ,,Dunav reosiguranje, su toliko neprofesionalno napravljeni, da nekoliko stranica ne moe da se otvori kada to zahteva posetilac. U Srbiji postoje i dobri primeri osiguravajuih drutava koja su shvatila znaaj profesionalno uraenih web sajtova, takav primer je web sajt osiguravajueg drutva ,,Takovo osiguranje. Na web sajtu osiguravajueg drutva ,,Takovo osiguranje, pored dobrog dizajna i dobrog rasporeda stranica i sadraja, moe se videti i on-line prodavnica, stranica za prijavu teta, prijava na email liste i jo dosta drugih korisnih sadraja. Na web sajtovima osigurajuih drutava u Srbiji, retko se mogu videti linkovi koji vode ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama. est je sluaj da profili osiguravajuih kompanija na drutvenim mreama, ne postoje ili su veoma zaputeni i neodravani, a ima i sluajeva da postoji i nekoliko profila jednog osiguravajueg drutva na istoj drutvenoj mrei, to stvara konfuziju i nepoverenje meu klijentima.
40

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Osiguravajua drutva u Srbiji koja su aktivna na drutvenim mreama, i par njih koji se trude da redovno budu aktivni i odravaju svoje profile na drutvenim mreama, najee to rade na pogrean nain. Naime, najee se deava situacija da su osiguravajua drutva shvatila i koriste drutvene mree kao jednosmeran kanal komunikacije, uz pomo kojeg e posetiocima samo plasirati informacije i marketinke poruke, a bez interesovanja za miljenje ili probleme i nedoumice korisnika u koima im osiguravajue drutvo moe pomoi, a funkcionisanje kompaniskih profila na takav nain nije interesantno za klijente, i odbija ih od poslovanja sa osiguravajuim drutvom. Osiguravajua drutva u Srbiji, veoma slabo koriste mogunosti i potencijal koji im nudi emarketing, i tako se odriu klijenata, prodatih polisa i na kraju ostaju bez novca koji bi mogli da imaju, da su iskoristili mogunosti koje im prua e-marketing.

7. Najbolji nain upotrebe e-marketinga u osiguravajuim drutvima u Srbiji


U ovom diplomskom radu, objanjena je vanost i prednosti koje prua e-marketing kako svim poslovnim firmama, tako i osiguravajuim drutvima. Takoe, u ovom diplomskom radu moe se videti pregled e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutava u Srbiji, kao i zakljuak pregleda e-marketing aktivnosti osiguravajuih drutva u Srbiji, i kao to je u radu zakljueno osiguravajua drutva u Srbiji veoma slabo i na neadekvatan nain koriste mogunosti i prednosti koje im prua e-marketing. U ovoj oblasti, bie odgovoreno na pitanje: kako osiguravajua drutva u Srbiji mogu na najbolji nain upotrebiti e-marketing?

7.1 Web sajt osiguravajueg drutva u Srbiji


Dobro osmiljen i profesionalno uraen web sajt, jeste osnova i polazna taka svakog emarketing nastupa kompanije na Internetu. Kada osiguravajue drutvo ima funkcionalan web sajt, koji je usklaen prema potrebama njenih klijenata i potencijalnih klijenata onda je ispunjen preduslov za poetak e-marketing nastupa. Uskladiti web sajt prema potrebama klijenata/posetioca, na prvom mestu podrazumeva omoguavanje njihovog lakog snalaenja na web sajtu. Da bi se posetioci lako i brzo snali na web sajtu, stranice od vanog interesa kao to su: stranice koje opisuju proizvode osiguranja, stranice za prijavu teta, stranica za kontakt, moraju biti jasno oznaene, sortirane i dostupne sa svake stranice web sajta. Zatim, tekst se mora prilagoditi itaocu, to podrazumeva da tekst na web stranici mora biti kratak, itak i jasan, retorika teksta mora koristiti elemente moderne e-retorike. Web sajt osiguravajueg drutva, mora da sadri: podatke o osiguravajuem drutvu, jasno sortirane i do detalja opisane proizvode osiguranja koje osiguravajue drutvo ima u ponudi, stranicu uz iju pomo klijenti mogu elektronskim putem prijaviti nastanak osiguranog sluaja, stranicu za kontakt koja sadri elektronski formular, linkove ka kompaniskim profilima na drutvenim mreama (na atraktivnom mestu na sajtu), servis koji izraunava cenu osiguranja,
41

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

servis na kome e se korisnici prijavljivati na mailing listu, verziju sajta na Srpskom, Engleskom i jeziku po po potrebi, atraktivne stranice moraju biti predviene za tampanje, on-line prodavnicu, lokalni pretraiva sajta, stranicu koja podstie korisnike da postavljaju pitanja u vezi osiguranja. Podrazumeva se da sve navedeno, bude racionalno rasporeeno na web sajtu. Pored svega navedenog, prilikom izrade web sajta, moraju se ispotovati sva pravila i preporuke iskusnih web dizajnera, kojima se oni slue prilikom profesionalne izrade web sajtova.

7.2 Servisi na web sajtu osiguravajueg drutva


Da bi privukli i zadrali klijente, na web sajtu osiguravajueg drutva moraju se nai dobro osmiljeni i usklaeni servisi. Servisi na web sajtu osiguravajueg drutva, mogu biti: kalkulator registracije vozila, podsetnik za registraciju vozila, podsetnik obnove osiguranja, kalkulator za proraun cene osiguranja . . .

7.3 SEO i Google AdWords u upotrebi osiguravajuih drutava


Kako bi web sajt osiguravajueg drutva, ostvario to vei marketinki uspeh, potrebno je da bude to dostupniji klijentima na Interent pretrazivaima, to podrazumeva da web sajt osiguravajueg drutva, treba da zauzme to bolju poziciju na pretraivau kada posetilac zatrazi kljunu re koja opisuje delatnost osiguravajueg drutva, npr. re: osiguranje. Osiguravajue drutvo, koje ispotuje webmaster pravila i preporuke, koja govore o pozicioniranju na Google pretraivau i SEO optimizaciji, njihov web sajt e biti indeksiran na pravi i najbolji nain, i tako e se vie posetilaca upoznati sa njima i njihovom ponudom. U sluaju da je SEO optimizacija loe uraena, i da web sajt osiguravajueg drutva zauzima niu poziciju u odnosu na konkurenciju, potrebno je da se iskoristi Google-ov servis za plaeno oglaavanje Google AdWords. AdWords, e omoguiti da se web sajt osiguravajueg drutva, nae na vrhu stranice u plaenim oglasima, kada se pozove odreena kljuna re. Izbor kljune rei koja e biti zakupljena je veoma vaana, i zato je potrebno izabrati re koja najbolje opisuje poslovanje kompanije, u ovom sluaju ta re bi bila ,,osiguranje. U sluaju da je osiguravajue drutvo specijalizovano samo za odreenu vrstu osiguranja, npr. osiguravajue drutvo za osiguranje ivota, kljuna re u ovom sluaju bi bila: ,,ivotno osiguranje ili ,,osiguranje ivota.

8. Najbolje tehnike e-marketinga koje osiguravajua drutava mogu da iskoriste


8.1 E-mail marketing
Tehnika e-marketinga, koja daje odline rezultate kada se pravilno koristi, je e-mail marketing.
42

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Pod pravilnim korienjem e-mail marketinga, podrazumeva se najvie nain na koji su prikupljenje e-mail adrese, na koje e biti poslata propagandna poruka. Najbolji nain za prikupljanje e-mail adresa, podrazumeva da se na web sajtu osiguravajueg drutva, u ije ime e biti slane propagandne poruke, postavi servis na koji e posetioci moi dobrovoljno da se prijave da primaju vesti i poruke na svoj e-mail nalog, od osiguravajueg drutva. Vesti i poruke treba podeliti na logine oblasti za koje bi mogli biti zainteresovani posetioci, takoe posetioce treba podstai da se prijave na ovakve servise. Posetioci se mogu podstai za prijavu na e-mail servis na vise naina, npr. ueem u nagradnim igrama, popustima, raznim povlasticama, poklonima itd. E-mail poruke, koje e se alju klijentima moraju biti kratke, jasne i itke, i moraju imati dobru prodajnu retoriku. Takoe, nije poeljno preterivati sa reklamnim porukama i dosaivati klijentima, to bi ih moglo navesti da se odjave sa mailing liste ili prouzrokovati bes i ljutnju kod klijenata, kojima takve poruke dosauju. Klijentu mora biti omogueno, da uvek i na jednostavan nain moe da se odjavi sa mailing liste.

8.2 Najefikasnija upotreba banera od strane osiguravajueg drutva


Da bi baner bio efikasan i ostvario svoju funkciju (dovoenje novih klijenata na web sajt), na prvom mestu mora da bude dobro dizajniran, zatim mora da se nalazi na web sajtu ili stranici koja ima dodirnih taaka sa web sajtom koji predstavalja baner, i na kraju potrebno je da se nalazi na vidnom mestu, na web sajtu na kome se oglaava. Dobro dizajniran baner, podrazumeva da je obojen upeatljivom i primetnom bojom, treba da sadri ime kompanije i logo kompanije, a najvaznije je da u dve do tri reci sadri pogodnost za kupca, tj. ta kupac dobija, u sluaju osiguravajueg drutva, to bi mogao biti slogan kompanije npr. ,,Sa nama imate sigurnost , ,,Osiguravamo ono najvrednije, ,,Zatitite svoju porodicu itd. Dobar izbor web sajta na koji e baner biti postavljen je od velike vanosti, veoma je bitno da je tema sajta slina ili ista sa temom kojom se bavi kompanija, jedino tako e baner dopreti do ljudi koji su stvarno zainteresovani za osiguravajuu kompaniju i njene usluge. U sluaju osiguravajuih drutava, pogodni web sajtovi za postavljane banera mogu biti: http://osiguranje.cu.rs/; http://www.osiguranjeinfo.org/; http://osiguranje.online.rs/; http://www.kamatica.com/osiguranje; http://www.osiguranje.org.rs/; http://www.osiguranjeonline.com/, ovo su web sajtovi koje e korisnici koji su neodluni prilikom izbora kod kog osiguravajueg drutava da kupe polisu osiguranja sigurno posetiti, tako da je za osiguravajue drutvo od izuzetnog znaaja da na ovim i slinim web sajtovima, bude predstavljeno kroz baner. Takoe, kada osiguravajue drutvo eli da povea prodaju odreene vrste osiguranja npr. osiguranje od autoodgovornosti, treba da postavi svoje banere na web sajtove koji se bave automobilizmom, a baneri bi morali imati poruku npr. ,,Vozite sigurno ili ,Podrka vaoj vonji itd. Baner sa ovakvom porukom i ovim ciljem, treba da vodi korisnika pravo na stranicu web sajta osiguravajueg drutva, na kojoj su predstavljena osiguranja od autoodgovornosti.
43

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Osiguravajua drutva bi trebalo da iskoriste servise kao to je ,,Etarget, koji e pokriti dosta web sajtova sa banerom osiguravajueg drutva.

8.3 Osiguravajua drutva na blogu


Osiguravajua drutva u Srbiji, uz pomo aktivnog korienja bloga mogu unaprediti svoje poslovanje. Osiguravajua drutva treba da edukuju stanovnitvo, da objasne svojim klijentima i buduim klijentima vanost osiguranja, a u tome im moe pomoi blog. Osiguravajua drutva dobrim i aktivnim prisustvom na Internetu u obliku bloga, mogu da pokau da im je stvarno stalo do klijenata, da rade u njihovu korist, da ele da klijenti razumeju svaku klauzulu ugovora, tarife, premije, osigurane sluajeve i druge vane pojmove u osiguranju. Teme kojima osiguravajua drutva mogu da se bave na blogu, su objanjenja i saveti. Pod objanjenjima, mogu sledeti tekstovi, npr. o vrstama osiguranja, vanim takama ugovora, renik osiguranja, razna objanjena koja se tiu osiguranja itd. Pod savetima, mogu se postavljati tekstovi koji govore: gde treba obratiti panju prilikom izbora osiguranja, ta je potrebno od dokumentacije za zakljuivanje ugovora, kako sauvati prevozno sredstvo, kako zatiti stan od provalnika, kako se pripremiti pred dolazak u filijalu osiguranja itd. Takoe, za posetioce bloga bilo bi interesantno da itaju razne tekstove o tome kako funkcionie osiguravajue drutvo, ta zahteva posao zaposlenih u jednom osiguravajuem drutvu, kako rade procenitelji, zanimljivosti o osiguranju itd. Blog treba promovisati uz pomo drutvenih mrea, i kompaniskog web sajta.

8.4 Referral marketing u upotrebi osiguravajuih drutva


Rererral marketing, u svom naznaajnijem obliku, predstavlja podsticaj postojeih klijenata, da preporue web sajt ili kompaniju svojim prijateljima. Ovako znaajnu vrstu marketinga osiguravajua drutva u Srbij, trebalo bi obavezno da iskoriste. I mogu je iskoristiti na nekoliko naina. Najprostiji nain, jeste da osiguravajua drutva na svojim sajtovima, blogovima, drutvenim mreama i svugde gde je to mogue, a moe biti od vanosti za osiguravajue drutvo, postave jednostavne Tell a Friend (reci prijatelju) alate, uz pomo kojih korisnici jednostavno i brzo mogu obavestiti svoje prijatelje o zanimljivom ili vanom tekstu, usluzi, servisu . . . Jo jedan od naina podsticaja korisnika moe biti, u sluaju organizivanja nagradne igre, kao uslov za uee moe biti predhodno obavetavanje nekolicine prijatelja uz pomo Tell a Friend (reci prijatelju) alata. Takoe, moe se postaviti pravilo da u sluaju da korisnik obavesti odreeni broj svojih prijatelja/poznanika, dobije nagradu, manju svotu novca, neku besplatnu uslugu, popust na usluge itd.
44

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Osiguravajua drutva, treba sama da donesu odluku, imavi u vidu svoja sredstva i ponudu osiguranja, na koji nain je najbolje da podstaknu svoje klijente da ih preporuuju svojim prijateljima/poznanicima.

8.5 Pisanje tekstova od strane osiguravajua drutva za druge web sajtove


Vlasnici razliitih web sajtova, neprestano imaju potrebu za novim i atraktivnim tekstovima kojima bi osveili sadraj web sajta. Osiguravajue drutvo, treba da iskoristi ovu potrebu vlasnika web sajtova, i da im prui dobre i kvalitetne tekstove o sebi, svom poslovanju, svojim novim proizvodima . . . Tekst koji e osiguravajue drutvo proslediti partnerskim web sajtovima, treba da bude u svojoj sutini ista reklama osiguravajueg drutva, ali to italac ne sme da primeti, takvu reklamu treba retoriki pretvoriti u kvalitetnu vest, i kao takvu je prikazati itaocima. Postoji mnogo tema o kojima bi mogli da govore ovi tekstovi, npr: Tekst koji govori o novim proizvodima osiguranja, tekst o aktuelnim popustima, tekst o deavanjima u kompaniji, izjave za javnost povodom nekog specijalnog dogaaja (dan osiguranja, veliki zakljueni poslovi). Vlasnike partnerskih web sajtova, treba podstai da objavljuju tekstove o osiguravajuem drutvu. Posticaji mogu biti razliiti: plaanja za objavljivanje tekstova, davanja posebnih popusta i pogodnosti na usluge osiguranja, razmena tekstova/banera.

8.6 Organizovanje nagradne igre od strane osigravajueg drutva


Poznato je da kreiranje kvalitetnih nagradnih igara, predstavlja veoma dobru e-marketing promociju. Osiguravajua drutva, podrana svojim web sajtom i profilima na drutvenim mreama, treba povremeno da organizuju nagradne igre, koje e imati za cilj promociju osiguravajueg drutva. to su nagrade kvalitetnije, to e i zainteresovanost ljudi i njihova motivacija za ueem biti vea. Postoji mnogo naina na koji osiguravajue drutvo moe organizovati nagradnu igru, ali se sve nagradne igre ovog tipa svode na to, da u nagradnoj igri pred korisnika treba podstaviti neku jednostavnu prepreku, kao to je odgovor na jednostavno pitanje ili popunjavanje unapred odreenog formulara, a zatim od korisnika treba zahtevati da nagradnu igru ili web sat/profil na drutvenoj mrei, preporui svojim prijateljima, i za to korisnicima treba omoguiti jednostavan i brz nain preporuke uz pomo Tell a Friend (reci prijatelju) alata. Osiguravajuem drutvu, nakon nagradne igre ostaju podaci o potencijalnim klijentima i dobra reklama koja je potekla od samih klijenata.

9. Osiguravajua drutva na drutvenim mreama


Kako bi poveali broj svojih klijenata i njihovo zadovoljstvo uslugom, osiguravajua drutva moraju da budu aktivna na znaajnim drutvenim mreama.
45

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Osiguravajua drutva imaju veliki e-marketinki potencijal, koji mogu da iskoriste ako aktivno pristupe korienju drutvenih mrea na pravi nain. Kao to se moe videti iz pregleda e-marketing aktivnostu osiguravajuih drutva u Srbiji, uraenom u ovom diplomskom radu, jasno je da osiguravajua drutva u Srbiji ne koriste u dovoljnoj meri ovu mogunost koja im je pruena.

9.1 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei Facebook


Drutvena mrea Facebook, je najpopularnija drutvena mrea Srbiji, na ovoj drutvenoj mrei korisnici provode najvie vremena, i zato je od izuzetnog znaaja da na ovoj drutvenoj mrei budu predstavljena osiguravajua drutva iz Srbije. Na poetku, osigravajue drutvo treba da napravi svoju fan stranicu. Fan stranica mora da sadri puno ime osiguravajueg drutva, i ostale podatke koji mogu biti od znaaja za posetioca (adresa web sajta, brojevi telefona, adresa filijale . . .). Veoma je vano da na web sajtu osiguravajueg drutva, na vidnom mestu postoji link, koji korisnika vodi na profil kompanije, na drutvnoj mrei Facebook. Kada osiguravajue drutvo napravi svoju fan stranicu na drutvenoj mrei Facebook, vreme je da pone aktivno da objavljuje sve vesti ili informacije i zanimljivosti koje su vezane za osiguravajue drutvo. Bitno je da posetioci/fanovi stranice, vide da se fan stranica svakodnevno odrava i da im svaki dan prua nove informacije od znaaja. Sa svojim fanovima na fan stranici zaposleni moraju redovno komunicirati, i truditi se da im pomognu u reavanju problema i nedoumica koji su vezani za osiguranje i osiguravajue drutvo. Na zaposlenima je da podstaknu posetioce da budu aktivni na stranici, da postavljaju pitanja, daju komentare, lajkuju objave i slike . . . Kada posetioci na fan stranici osiguravajueg drutva mogu da pronau odgovore na svoje nedoumice i pitanja, i kada imaju oseaj da se zaposleni iz osiguravajueg drutva istinski trude da daju reenje njihovog problema ili da ele da im pomognu da shvate sve detalje koji su im nejasni u vezi osiguranja, tada se moe zakljuiti da fan stranica osiguravajueg drutva dobro i efikasno funkcionie i da stvara zadovoljne klijente koji e dalje prepruivati osiguravajue drutvo. Kako bi poveali vidljivost svoje fan stranice na drutvenoj mrei Facebook, osiguravajua drutva imaju mogunost da iskoriste Facebook oglase, uz pomo Facebook oglasa osiguravajua drutva mogu jednostavno dopreti do ljudi koji su zainteresovani za proizvode osiguranja.

9.2 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei Twitter


U e-marketing kampanji osiguravajueg drutva, nastup na drutvenoj mrei Twitter je vaan. Drutvena mrea Twitter (iako ima neuporedivo manje aktivnih korisnika od drutvene mree Facebook u Srbiji), veoma je znaajna za nastup osiguravajuih drutava zato to su na njoj
46

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

aktivne linosti koje drugi ljudi potuju (politiari, biznismeni, knjievnici, glumci, pevai . . .) tj. ljudi koji imaju uticaja na druge ljude. Osiguravajua drutva, na drutvenoj mrei Twitter moraju veoma aktivno da odravaju svoj profil, moraju redovno da objavljuju sve vesti ili informacije i zanimljivosti koje su vezane za osiguravajue drutvo. Moraju svakodnevnom aktivnou, pokazati korisnicima da im je stalo do njihovog informisanja. Komunikacija sa korisnicima na drutvenoj mrei Twitter, je od velike vanosti. Korisnici uvek moraju dobiti odgovor na pitanje ili nedumicu (koja je vezana za osiguranje), na profilu osiguravajueg drutva na drutvenoj mrei Twitter i to u najkraem vremenskom roku. Redovnim odgovaranjem i reavanjem nedoumica klijenata, osiguravajue drutvo e dobiti podrku korisnika drutvene mree Twitter i na taj nain veoma dobru reklamu, sa druge strane ne odgovaranje na pitanja korisnika moe se posmatrati kao ne zainteresovanost za njihove probleme u vezi osiguranja, i tako stvoriti lou sliku o osiguravajuem drutvu. Dobra komunikacija na drutvenoj mrei Twitter, je klju uspeha. Osiguravajua drutva treba dobro da prate komunikaciju izmeu korisnika i pominjanje pojma osiguranje, kako bi mogli da se ukljue u komunikaciju i tako daju prave informacije korisnicima i odgovore na njihove nedoumice i njhova pitanja. Takoe, oslukivanjem komunikacije izmeu korisnika na drutvenoj mrei Twitter, osiguravajua drutva mogu da reaguju i u realnom vremenu na zahteve i komentare korisnika, i tako pridobiju njihovu naklonost.

9.3 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei LinkedIn


Kako je drutvena mrea LinkedIn najpopularnija za poslovne i uspene ljude, aktivnim korienjem drutvene mree LinkedIn, osiguravajua drutva e imati priliku da se predstave firmama koje bi mogle biti njihovi klijenti, takoe uz pomo drutvene mree LinkedIn, osiguravajua drutva e imati priliku da se predstave i donosiocima odluka, tj. elnim ljudima kompanija koje mogu biti potencijalni klijenti osiguravajueg drutva. Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei LinkedIn moraju biti aktivna, moraju redovno da objavljuju sve vesti ili informacije i zanimljivosti koje su vezane za osiguravajue drutvo. Aktivnim prisustvom na LinkedIn-u, osiguravajue drutva e poveati svoju popularnost i prepoznatljivost. Obavezno je da se sve opcije profila na drutvanoj mrei LinkedIn popunjene, i to na nain za koji su namenjene. Drutvena mrea LinkedIn, omoguava da konekcije osiguravajueg drutva daju svoje preporuke osiguravajuem drutvu, na ovoj drutvenoj mrei. A upravo preporuke su najbolji nain da se potencijalni klijenti uvere u kvalitet firminih proizvoda osiguranja, poznato je da ljudi najvie veruju preporukama ljudi koje poznaju ili sa kojima imaju uspenu saradnju.
47

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

Da bi osiguravajue drutvo imalo veliki broj ovih preporuka, potrebno je da postakne svoje konekcije da preporuuju osiguravajue drutvo. Zaposleni u osiguravajuem drutvu trebalo bi da imaju profile na LinkedIn-u, u kojima e naznaiti koji posao obavljaju u osiguravajuem drutvu, i naravno da budu povezani sa kompaniskim profilom na drutvenoj mrei LinkedIn. Osiguravajua drutva, imaju priliku da iskoriste servis za ciljano oglaavanje (LinkedIn Ads), na drutvenoj mrei LinkedIn. Uz pomo ovog servisa, osiguravajua drutva mogu da kreiraju oglase i biraju ciljnu grupu kojoj ele da prikau oglase Osiguravajua drutva, mogu da ciljaju korisnike po industriji, funkciji, godinama, broju zaposlenih u kompaniji, lokaciji.

9.4 Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei i najveem web sajtu razmenu video sadraja YouTube
Da bi na najbolji nain iskoristili mogunost oglaavanja na YouTube-u, osiguravajua drutva moraju da imaju svoj YouTube kanal. YouTube kanal, je osnova osiguravajueg drutva na drutvenoj mrei YouTube, pri kreiranju YouTube kanala, na njega treba dodati sve bitne informacije, ukljuujui i kompaniske linkove (profile na drutvenim mreama Facebook, Twitter i dr.), opis, lokaciju, itd. Kada se na kanal postavi nekoliko video zapisa, moe se poeti i sa kreiranjem lista. Osiguravajua drutva, trebaju da iskoriste mogunost ciljanog oglaavanja na drutvenoj mrei YouTube, u formi tekstualnih oglasa, banera ili video oglasa. Osiguravajua drutva na drutvenoj mrei YouTube, veoma jednostavno mogu dopreti do korisnika koji bi mogli biti potencijalni klijenti osiguravajueg drutva, i to korienjem servisa koje omoguava YouTube, sa kojim se do ciljne gurpe dolazi nizom razliitih kljunih rei, koje osiguravajua kompanija povezuje sa svojom delatnou, proizvodima ili uslugama. YouTube je ponudio jo i mogunost pribliavanja ciljnoj grupi tako to ciljnu grupu osiguravajua kompanija, moe i okarakterisati i po demogfskim podacima (pol, uzrast, mesto stanovanja itd.) YouTube prua i veliki broj resursa za video oglaavanje, ukljuujui i najbolja iskustva, specifikacije, analitiku, alate itd.

48

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

10. Zakljuak
U diplomskom radu su opisani najznaajniji pojmovi e-marketinga, kao i vanost primene emarketinga u poslovanju osiguravajuih drutava. E-marketing je nastao u bliskoj prolosti, gotovo paralelno sa nastankom Interneta. Jasno je da je e-marketing danas neophodna veza uspenih kompanija i klijenata u vremenu modernih komunikacija, najvanija prednost ovakvog vida komunikacije je njena efikasnost, jer je ciljna grupa jasna i dostupna. U odnosu na klasian marketig, e-marketing je cenovno povoljniji, efikasaniji i postie bre i bolje rezultate. U poreenju sa klasinim marketingom, prednosti e-marketinga su mnogobrojne, a najvanije prednosti su: jednostavno i brzo dolaenje do novih klijenata, nii poetni trokovi kao i nii trokovi marketinga, fleksibilnost i jednostavnost, prisustvo 24/7, globalni doseg, jednostavnost komunikacije sa klijentima, prikupljanje informacija, dinaminost, neprekidan marketing itd. Na osnovu svega izloenog, jasno je da je e-marketing veoma primenljiv u celokupnom marketingu delovanju osiguravajueg drutva u Srbiji. U Srbiji posluje dvadesetosam osiguravajuih drutava, i nakon pregleda njihovih e-marketing aktivnosti, veoma lako se moe izvesti zakljuak, da osiguravajua drutva u Srbiji veoma slabo koriste e-marketing u svojoj promociji. Web sajtovi osiguravajuih drutava koja posluju u Srbiji, su uglavnom loeg kvaliteta i jednostavne izrade, sa osnovnim podacima o osiguravajuem drutvu. Vano je da osiguravajua drutva u Srbiji shvate da prisustvo na Internetu nije pitanje mode, ve potrebe. Takoe, vie se ne postavlja pitanje koliko dugo osiguravajue drutvo moe opstati bez web sajta, ve je pitanje koliko osiguravajue drutvo moze opstati bez kvalitetnog web sajta. Na drutvenim mreama, osiguravajua drutva iz Srbije, minimalno su aktivna i mnoga osiguravajua drutva i nemaju svoje profile na vanim drutvenim mreama. Osiguravajua drutva iz Srbije, koja imaju svoje profile na znaajnim drutvenim mreama, te profile uglavnom ne odravaju na pravi nain, a sa korisnicima/posetiocima ne ostvaruju pravu dvosmernu komunikaciju. Osiguravajua drutva koja posluju u Srbiji, a najaktivnije koriste e-marketing su: Takovo osiguranje, Sava osiguranje i DDOR Novi Sad. Loom primenom i ne bavljenjem e-marketingom, osiguravajua drutva u Srbiji se odriu velikog broja potencijalnih klijenata i tako ostaju bez novca koji bi imali da su iskoristili potencijal koji im prua e-marketing. Da bi svoje poslovanje uinili uspenijim, i tako omoguili opstanak svojoj kompaniji na tritu u vremenu svetske ekonomske krize, osiguravajua drutva u Srbiji moraju se ugledati na svetska, uspena osiguravajua drutva, koja ve prirodno koriste e-marketing u svom marketing delovanju.

49

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

11. Literatura
Dr Predrag Staleti: ,,Prirunik iz Web dizajna, 3.izdanje, Visoka kola elektrotehnike i raunarstva, Beograd, 2011. In Aleksandar Simovi: ,,Praktikum iz internet marketinga, 1. Izdanje, Visoka kola elektrotehnike i raunarstva, Beograd, 2011. Marija Aleksic: ,,Marketing na drutvenim mreama, Visoka kola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd, 2011. Marko Paliaga, Josip Mihovilovi: ,,Marketing putem drutvenih mrea, predavanje. Muris ii, Nenad Brki, Denis Berberovi: ,,Mjerenje kvaliteta Web usluga: primjer Osiguravajuih drutava u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 4. Naunostruni skup sa meunarodnim ueem KVALITET 2005, Fojnica, B&H, 09. 12. novembar 2005. http://casopisinterfon.org http://escapestudio.hr/ http://internetimarketing.com/ http://marketing-direct-hr.devtheweb.net/ http://onlinetrziste.com/ http://pravimarketing.blogspot.com/ http://snajderaj.com/ http://sr.wikipedia.org/sr/ http://www.blogdoksirekoblog.com/ http://www.draganvaragic.com/ http://www.ekof.bg.ac.rs/ http://www.fon.bg.ac.rs/ http://www.istokpavlovic.com/ http://www.mcb.rs/blog/
50

Bojan Despi: E-marketing u osiguravajuim drutvima

http://www.oglasavanje-na-internetu.com/

51