You are on page 1of 22

RSLE- TEDBEL MTEMERRDN

Hazret-i eyh Abdlehad Nur Svs Kaddesallahu Srrahul l

Hamd sen, ol hlk- yekt ve ferd-i b-hemt hazretine lyk ve sezdr ki; aslb- b- taby- ulviyye ve erhm- mmeht- ansr- sfliyyeden insn izhr eyleyb, srr- sedetine "ve lekad kerremn ben dem" tc- kermetini giydirdi ve kmet-i istiddn hilat-i "inn cilun fil ardi halfe" ile terf buyurdu ve salavt- tayyibt ve teslmt- zkiyyt ol fahr-i lem ve gzde-i ben dem, Gurre-i garr u sipihr-vcd Ll-i ll-i lutf u cd Hazretlerinin ravza- mnevverelerine nisr ve trbe-i mutahharalarna sr olsun ki; vcd- erfi cmle mevcdatn illet-i ls ve zt- latfi mmet-i mznibne cenb- kibriynn mcessem atsdr ve dah l ashbna ve ey u etbna olsun kim, talm-i ulm- dniyyede ebn- mmete herbiri hayru'l ab olmulardr. Vaktki baz nsn, evliy- zma ve eslf- kirma tan ve taarruz eylemek, det-i kadmesi ve enene-i mstedmesi olman; henz ihta-i akvl-i fudal ve tefahhus-i ahvl-i ensb- enbiy etmeden,mazhar- sr- irhst- nebeviyye ve matla- envr- mucizt- mustafaviyye olan, ebeveyn-i erfeyn ve neyyireyn-i latfeyn husslarnda, h isbt- kfr ve irk etmek zere musrr ve men olundukca akk ve ind zere mstemirr olman, yz cildden mtecviz ktb-i mutebereden, edillenin akvsn ve akvlin evlsn cem ve telfk eyleyb ve sret muhlif grnenlerini tevfk eyleyb, tedib'l mtemerridn nm bir risle-i rasne ve ercze-i metne olmu idi.

Lkin hlen baz ihvn- dn rdvnullhi aleyhim ecman, bast- kelm ve arz- merm buyurub, bu risle-i arabiyye ki kraat ve mtlaas Hazret-i Aleyhisselmn ktrbna vesle ve kitbet ias efat- erfelerine zera-i celledir. Keke trkye terceme olunub, zllullh lempenh tle bekhu ve nle menhu hazretlerinin dergh- aritibhlarna arz oluna idi. yed eref- vuslde hayr-kablde olub, nazar- erflerinin mukraneti ve meclis-i mnflerinin mcvereti bu rislenin uyuna bis ve bd ve itihrna sebeb-i d ola idi buyurduklarnda, al vechil ihtisr terceme eyleyb, hazret-i sultn- seltn-i lem, mlik-i mulk- arab vel acem, cenb- saltanatmebnn hizmet-i erfelerine ihd olundu. Ebbedallhu sultneh ve eyyede burhneh mn y rabbel lemn bi hrmeti seyyidil mrseln ve htemen nebiyyn aleyhi salavtullhil melikil mbn ve al lih ve ashbih il yevmiddn. Ve bu terceme-i erfe, asl olan risle-i latfe gibi, bir mukaddime ve bb ve bir htime zere bin olunmudur. Bb- evvel : Ebeveyn-i erfeynin islmlarna ve millet-i hanfiyye zere olmalarna dellet eden, yt ve ehdsin beynndadr. Bb- sn : Hilfna zhib olanlarn delillerine verilen cevblarn beynndadr. Bb- slis; Cz-i zerrnin ve nr- nebevnin thirtdan thirta intiklinin beynndadr. Htime : Hazretin ensb- erfesinin beynndadr. Mukaddime : Hazret-i Aleyhisselmn vlideyn-i mcideyninin fazletlerini tebyn ve hsn-i islmlarn tayn iin ikme-i dell eyleyen ashb- gzn ve eimme-i mctehidn rdvnullhi aleyhim ecman kimler idnn beynndadr ki, zikrolunur;

Al bn eb Tlib, bn Abbs, Enes bn Mlik, bn Mesd, Mchid, ie, Ftma, Vehb bn Mnebbih, bn Cerh, bn Cerr, bn Uyeyne, mm- At, mm- Ikrime, Eb Nam, Cafer Sdk, mer bn Abdlazz, mm- Fahreddn Rz, mm- Ebbekir Arab, mm- Bezzr, bn hn, mm- Tabern, Ukla, mm- Nevev, Takiyyddn Sbk, Muhibbddn Taber, mm- Hfz Sheyl, Salhaddn Safd, mm- Pezdev, ems'l Eimme Serahs, eyh Muhyiddn Arab, Kastaln, Hatb Bagdd, Celleddn Suyt, eyh arv, bn Cevz, Muhammed ehristn, Kd Iyz, Nreddn bn Cezzr, Molla Fenr, Kemlpaazde, bn Seyyid lys, bn Bn Azmr, bn Hatb Ksm. Pes malm ola ki, bu zikrolunan kibr- slifn rahmetullhi aleyhim ecman; Hazretin vlideyni, belki cem b ve mmeht, muvahhidn olmalarn czim olub, nuss- yt- katiyye ve ehds-i sahha-i nebeviyyeden edille ikmet eylemilerdir. Bazlar millet-i hanfiyye zere olmalarn, bazlar dah badel mevt ihy olmalarn ve Hazretin dni ile mteerref olduklarn tahkk eylemilerdir. Bazlar dah, ibtidda akvl-i muhlifn ile amel ve bade zuhru'l edille, nectlar tarafn ihtiyr eylemilerdir. Ve yine bazlar dah, ebeveyn nrdadr diyenler, melndur demilerdir. Ve bazlar dah, bu kavlin kili katl olunmak vcib olub, tevbesi makbl olmaz buyurmulardr. Hsl bu bbda niceleri telf-i resil ve niceleri dah tasnf-i ktb ve ikme-i delil klmlardr. Hatt mm- Suyt, bu meselede bezl-i mechd ve say- kesr edb, alt mcelled kitb telf ve tahrr eylemidir. mm- mrileyh rahmetullhi aleyh buyurur ki, nect- ebeveyn hussunda menfi-i celle-i yakniyye ve hilfnda mazrr- azme-i dniyye vardr ki cmleden biri, kulb- mslimn ve sudr- mminnden herbiri mnerih ve mesrr olur. Ve ad- dn olanlarn dah emtasndan dr olur ve dah Hazretin eref-i usl, Hazrete mucize ve hassa olmasn ir etmi ve dah Cenb- Resln tekarrbne tevessl etmeyi izhr etmi olur Ve dah eyh Nreddn bn Cezzr, bu bbda mm- Fahr Rz ve mm- Suyt mesleklerine slik olub ve Hazretin ebeveyni millet-i

hanfiyyeye ittib ve irk ve kfrden bil-klliye ib ve imtin zere olduklar, mezheb-i hakk- mansrdur deyu rivyet-i sahha ile tahkk ve al m yenbag bu meselede tedkk etmidir. Bu dah malm ola ki, ktb-i fetevda mestr ve beyne'l ulem mehrdur ki, bir kimsenin on vecih kfrn ir ve bir vecih mnn ihbr etse, mn taraf terch ve mmin olmasna hkm ve tasrh eylemek hkim olana vcibdir ve lzmdr. Zr mnn isbtda fide okdur, kfrne hkmde menfaat ve fide yokdur. Rivyet olunur ki; birgn birka rhib, Sad Efendi merhmdan cevba tlib olub, Hazretin ebeveyninden sul ve mnlar bbnda istikf- hl etdiklerinde, Sad Efendi, malmu olan hikyet vechi zere, nrda olmalarn rivyet eyleyb, rhibler bu mukbelede ebeveynine nefa kdir olmayan, sirlerin nectna kudreti ne vechile zhir olur derler. Bu haber, menba-i ulm vel fadil merhm Kemlpaazde semine vsl oldukda,vlideyne bu bbda iftir ve kizb ve dra ictir olunmu deyb, nect- ebeveyn bbnda bir risle-i erfe telf ve bir makale-i latfe tehzb ve tasnf eylemidir. Ve yine Nreddn bn Cezzz rivyet eder ki, ashb- dallden ve zmre-i ammlden bir ahs- bed-meklin meer babas mriknden olmakla, senin baban mrik idi diyenlere Hazretin vlideyni dah mrik idi deyu ihticc eder imi. Birgn ol ahsn bu makle kelm, mer bn Abdlazz hazretlerinin sem-i erflerine vsl oldukda, bu maklin istimndan hicb edb ve Allh ve Reslullhdan ermende olub, bir zamn mbrek balarn aa itdiler ve ahs- mezkru katl veyhud lisnn kat etmek emrinde fikr ve ictihd edb, hir'l emr azleyleyb ve dr'l hilfetden nefy olunmasn ihtiyr etdiler. Eer sul olunursa ki, knenns mmeten vhideten yet-i kermesinden mnfehim olur ki, Hazretin ebeveyni dah hkm-i mezkrda dhil ola. Cevb verilir ki; mm- Nesef rahmetullhi aleyh tefsr-i erfde, knennsdan murd kne glibnns demekdir. Zra Hak tel, katan dr- dnyy d-i ilel hak olanlardan hl ve cem ezmineyi irk-i srf ile mtevl klmamdr deyu tahkk eylemesidir.

Ve yine mm- Mesfrdan, inne evlennsi bi brhme lelleznet tebehu ve hzennebiyy yetinin tefsrinde, inne evlennsdan murd, Hazret-i brhm zamnndan Hazret-i Aleyhisselm zamnna gelince, millet-i hanfiyyeye tbi olanlardr buyurur. Kd Beydv dah, ve mimmen halakn mmetn yehdne bilhakk ve bih yadiln yet-i kermesiyle hucciyyet istidll olunur. Zr bundan murd, her karnda bu sft ile muttasf bir tife mevcd olub, ahd-i Resli Ekrem ve gayrya ihtiss yokdur. Eer byle olmasa, bunun zikrinde fide olmaz idi deyu buyurdu. Bu takdirce zhir ve rz - ren gibi bhir olur ki, Hazretin b ve mmi ve mmeht bu tifeden ola, nitekim tafsl olur inallhu tel. BB-I EVVEL : F Edilleti'l Muhakkkn Min Eimme-i Ehl-i Yakn Ve iz yerfau brhml kavide minel beyti ve isml rabben tekabbel minn inneke entes semiul alm rabben vecaln mslimeyni leke ve min zrriyyetin mmeten mslimeten lek ve erin mensiken vetb aleyn inneke entet tevvbr rahm rabben vebas fhim reslen minhm yet-i kermesi tefsrinde, Beydv ve Ebussud ve Shib-i Kef ve mm- Fahr Rz ve sir mfessirler buyururlar ki; Hazret-i brhm ve Hazret-i sml aleyhimsselm dularnda buyururlar ki; kendileri islm zere dim ve sbit olub, zrriyetlerinden dah bir kavm islm zere olalar ve ol kavmden bir peygamber gele, ol peygamberden murd Hazret-i Muhammed Mustafdr. Nitekim, hads-i erfde sultnmz ene daveti eb brhm ve bra s ve ryi mm buyurdu. Zr enbiynn dular makbl ve mstecb olduu mahall-i irtiyb deildir buyururlar. Hussan mm- Fahr Rz tefsrinde mm- Kaffalden rivyet eder ki, Hazret-i brhm ve Hazret-i sml aleyhimsselm neslinden bir kavm, Cenb- Hakka ibdet ve irk ve kfrden kendilerini synet etmekden hl olmamdr deyu buyurur. Ve yine rabbicaln mukmes salti ve min zrriyyet yet-i kermesi tefsrinde, bn Cerh nm fdl u hmm,

Hazret-i brhm aleyhisselm zrriyyetinden bir kavm-i vcib'l ikrm, dim ibdet-i melik'l allm etmekden zil olmadklarn zikr edb, ve tekallbeke fisscidn yet-i kermesini ol vech zere tahkk ederler. Ve mm- Beyhak rahmetullhi aleyh Kitb- Delil-i Nbvvede ve mm- Begav Mesbihde, Hazret-i Abbs radyallhu rabbinnsdan rivyet ederler ki; Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem birgn gy sem-i erflerine bir nesne vsl olmu gibi gelb, minber zere kym edb, ashb- kirma htben "men ene" deyu buyurduklarnda, ol makmda bulunan ashb- kirm radyallhu anhml melik'l allam "ente reslullh" dediklerinde, Hazret buyurdular ki; "ben ki Muhammed bn Abdullh bn Abdlmuttalibim, tahkk Hak tel halk eyleyb beni onlarn hayrlsnda kld. Sonra onlar iki frka klub, beni onlardan hayrls olan frkadan kld. Sonra onlar kabil klub beni onlardan hayrl olan kableden kld. Sonra onlar buyt klub beni onlarn hayrls olan beytden kld. Pes ben onlarn beyt cihetinden hayrls, nefs cihetinden hayrlsym" Bu hads-i erfi mm- Ahmed bn Hanbel ve Eb Nam ve mm- Tirmiz dah tahrc eylemiler. Pes imdi mukaddimede zikrolunan zere bu mukarrerdir ki; dny, hak zere ictim eden mslmnlardan katan hl olmamdr. Eer h ebeveyn irk zerine olsalar, cmle nsn hayrls ve efdali olmak muhl olurdu. Zr, baz mrikler mslmnlardan hayrl olmak lzm olurdu. Ve yine mm- Beyhak Sneninde Enes radyallhu anhdan tahrc eyledii ehds-i erfedendir ki; Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem buyururlar, Allh tebreke ve tel, beni aslb- tayyibeden erhm- thireye nakl etmekden zil olmad, dah hi iki ube mteaab olmad ill ben onlarn hayrlsndan oldum mm- Fahr Rz Tefsr-i Kebrinde bu hads-i erfi rd edb, Hazretin b ve mmehtndan hibir kimse irk ve kfr tr olmadna istidll eylemidir. Zr innemel mrikne necesn nass- erfi hkm ile, irk tahrete mnf olub, Hazretin tahret-i nesebi ise menss olmakla, b ve mmehtna irk tr olmasn mni olur.

Ve yine Tabarn Evsatnda ve bn Askir ve bn Sa'd ve Eb Nam, Hazret-i Al ve Him radiyallhu anhmadan, ittifk etdikleri ehds-i erfedendir ki; Hazret buyururlar ki, Ben dem aleyhisselmdan, eben an ced, islm nikh gibi nikhdan mtevellid oldum Ve yine Beyhak ve Muhyissnne Begav, bn Abbsdan tahrc ederler ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem buyurmulardr ki, Beni bir ey seffc chiliyyetden tevld etmedi. Ben nikh- islm ile dodum mm- Suyt bu mahalde buyurur ki; nikh- islmdan murd, millet-i hanfiyye zere olan nikhdr. Pes imdi bu iki hads-i erfin dah, Hazretin b-i kirmnn islmna dellet-i tmmesi olduu mukarrerdir. bn Baheddin Fkh- Ekber erhinde zikreder ki, Hazretin ceddi olan Abdlmuttalib, mid- cismnye mutekid ve sevb u kbn hakkatine mutemid idi. Ve Muhammed ehristn Milel ve'n Nihal nm kitbnda zikreder ki; Hazretin ecddndan Kusay, ns ibdet-i asnmdan nehy edb, tevhd-i melik'l allma emrederdi. Ve yine Mverd ve Hfz Sheyl Ruz'l Enf nm kitbnda zikreder ki, Hazretin ecddndan Kab bin Ley, her cuma gn ns cem eyleyb, kendi evldndan bir neb-i kerm mebs olacan onlara ihbr ve ona ittib edb mn getirmenin vcbunu ir ederdi. Ve yine mm- Fahr Rz Tefsr-i Kebrinde mm- Kaffalden nakleder ki; tahkk Amr bn Nufeyl ve Kays bn Side ve Abdlmuttalib ve Amr bin Trab ve gayrlar chiliyyet zamnnda dni islm zere olub, ibd ve ideye ikrr ve Cenb- Hakk tevhdde istimrrdan hl olmayub ehl-i meyteden ve asnma ibdetden ihtirz ederlerdi. Ve yine bn Seyyid Ilys Siyer nm kitbnda zikreder ki; Sad bn Zeyd zamn- chiliyyetde, ben sml aleyhisselm neslinden Abdlmuttalib evldndan bir neb-i kerm mebs olmasnda intizrdaym ve onun dni zere olmaa karr vermiimdir. Lkin ol zamna erimek bana mukadder ve myesser midir bilmezem. Hele ben bu andan ona mn getirip, onun azm u nn kn etmiimdir deyu kavmine dim ir ederdi. Ve eyh Muhyiddn Arab, Hazretin ebeveyni mustafeyn -i ahyr ve

ekbir-i ebrrdandr. slmlarna Mslim ve Buhrde mestr olan staf ve hayriyyet hads-i erfleri ehdet eder diye buyururlar. Ve yine Celleddn Suyt buyururlar ki, Hazretin vlideyninin islmdan imtinlarna nice hkmolunur ki, onlarn ebnsndan bir neb-i kerm mebs olacan kehene ve ehl-i kitb onlara tebr edb ve onlara bu bbda mhedt vki olub, Hazretin zuhrundan evvel Hazrete tasdk etdikleri ktb-i siyerde ve gayride mestrdur. Tasdk-i mezbr ise ayn- islm id mukarrerdir. Pes imdi bunlar, Hazretin irhstna mazhar olub, Hazretin kendi nesillerinden geleceini mukarrrer bilir iken, ne halde Hazrete tasdk ve ona mn tahkk etmeyeler Ve yine Muhammed bin Kuteybe radyallhu anh zikreder ki, ekser-i arab Hazretin mebasine dek sml aleyhisselm dni zere ictim edb, onn eratine ittib zere idiler Ikrime rahmetullhi aleyh, ve tevekkel alel azzir rahm ellez yerke hne tekm ve tekallbeke fisscidn yet-i kermesi tefsrinde ey kymeke binnbvve ve tekallbeke f aslbil muvahhidn deyu tefsr etdiini Tefsr-i Aryisde ve Tefsr-i Teysrde tahrr eylemilerdir. Yan Y Muhammed sen tevekkl eyle Azz, Rahm Allha, ki yle Allh ki, senin nbvvete kymn ve b-i emcdn aslbnda tekallbn grr. Tahkk ol Allh Semiun Almdir Ve yine mm- At bn Abbs radyallhu anhdan rivyet eder ki, Resli Ekrem sallallhu aleyhi vesellem Hazret-i demden beri aslb- enbiy ve muvahhidnde mtekalleb olmadan zil olmad. Yine mm- Deylemnin Msned'l Firdevsinde ve Meslik-i Suytde ve Mevhib-i Kastalnde zikrolunmudur ki, ve tekallbeke fisscidn yet-i kermesinde scidnden murd, enbiy ve slihndur. Eer bu bbda, Hazretin ecddndan Hazret-i brhm vlidi zer ile sul rd olunursa, cevb budur ki; mm- Fahr Rz Tefsr-i Kebrde ve iz kle brhm li ebhi zere yet-i kermesi tefsrinde, tahkk eylemidir ki, Hazret-i brhm'in babas Trh'dr, zer ammidir. Arabn detindendir ki, amme eb tlk ederler. yet-i erfe arab deti zere nzil olmudur. Ve

yine bn Mnzir dah zikrolunan yet-i kerme tefsrinde, bn Abbs ve Mchid ve bn Cerr rahmetullhi aleyhimden vech-i merh zere, brhm aleyhisselmn Trh vlidi ve zer ammi olub, arab adeti zere amme eb tlk olunduun nakl etmidir. Ve yine Mceddidn Frzbd dah Kms'l Lugada, zer brhm aleyhisselmn ammidir, ve Trh vlididir deyu testr ve tahrr eylemidir. Ve yine rih-i Buhr olan bn Hcer el-Askaln dah bu meslei ihtiyr ve erh-i Buhrde buna karr vermidir. Bu dah malm ola ki, fudal ve ulem tahkk ve bu vechile tedkk etmi lerdir ki, arab katnda vlide eb tlk olunduu gibi amme dah eb tlk mtehakkak oluncak ve iz kle brhm li ebhi nazm- erfinde ebden ammmi murd veyhud vlid mi mstefd ola diye mteveccih olunca, bunu def iin atf- beyn tarkyla, zer deyu buyruldu ki ebden murd amm id malm ola. Eer amme eb tlk olunmaya idi, atf- beyn rd olunmaz idi. Ve dah mm- Suyt Feryid-i Kmine f mn- Seyyidetn mine nm rislesinde, Hazretin vlidesi minenin mmine olmasna fetv vermi idim. Bade sir enbiynn mmeht hussunda dah teemml eylediimde onlar dah cmle mmine ve zamnlarnda olan erat-i hakkaya mutmainne buldum Ve yine Taber Zehyir-i Ukbda ve mm- Fahri Rz Fevyidinde bn mer radyallhu anhmdan bu hads-i erfi tahrc ederler ki, Hazret-i Resl sallallhu aleyhi vesellem buyururlar ki, "iz kne yevmel kymeti efat li eb ve mm ve amm ve ahin l" yan rz- maherde ben atama, anama, ammime ve karndama efat ederim mdi efat mslime olduu menss ve ahden murd rddan ah idn errh tayn eylemiler. Ve yine bn Cevz, Hazret-i Al radyallhu anhdan tahrc ederler ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem buyurur, "Hebeta Cebril fe klallhu yakraukes selm ve yekluleke hurrimetn nr al sulbin enzeleke ve rahmin hameleke ve hacerin kefeleke" Yan; Cebril aleyhisselm nuzl edib dedi ki, Allh tel sana selm eder, dah buyurur ki; habbim, seni inzl eden sulbe, ve dah seni hmil olan rahme, ve dah seni kfil olan hacere cehennemi haram eyledim mdi bu hads-i erflerden dah

10

malm olur ki, ebeveyn-i erifeyn mslimeyn olalar. Eer sul olunursa, bu iki hadsde, Eb Tlibin dah mmin olmasna iret var, maa hz hilf mehrdur. Cevb verilir ki, bn Hcer erh-i Buhrde, Eb Tlibin mnna edille-i kesre vardr buyurmudur. Ve mm- Fahri Rz, inneke l tehd men ahbebte yetinden Eb Tlib murddr ki, kfr zere veft eylemidir diyenleri redd edb, Eb Tlib Hazretin nbvvetine inananlardandr ve ikrr- hl ve islma avn-i kl idenlerdendir. Bu yet-i kerme kfrne dellet eylemez buyurmulardr. Ve mm- Gazl Hazretleri buyururlar ki; hads-i sahhde sbit oldu ki, kalbinde zerre kadar mn olan nrdan kurtulur. Eb Tlibin hod kalbi mnla doludur. Hads-i sahhda sarhaten vk olan azb, ehdetini lisn ile iln eylemee kavminden r eyledii iindir ve erkn- islmiyyeyi izhr eylemedii iindir kfr ecli iin deildir. Nitekim Eb Tlib hakknda tahff-i azb ve efat ki vki olmudur, mmin ve muvahhid olmasna delldir buyururlar. Zr l yuhaffefu anhml azb nass ile kffra tahff-i azb yokdur. Ve ktb-i tefsirde ve ktb-i siyerde mestrdur ki, Eb Tlib dim Hazrete "Y Muhammed, bilirim senin dnin hakdr, bu putlar btldr lkin islm izhr eylemee, halt etdiimiz Kurey kavminden r ederim. Zr bana hir mrnde bunam derler ve mecnn oldu derler deyu zr iderdi. Ve yine mm- Hfz Ebbekr Arab zikrederki, Hazretin vlideyni ehl-i cennetin erfndandr. Bir kimse Hazretin vlideyni nrdadr dese innellezne yznallhe ve resuleh leanehmullhu fiddny velhire nass- erfi hkm ile meln olmu olur. Hazret-i Rislet aleyhisselma, senin vlideynin nrdadr demekden eedd eziyyet olmaz buyururlar. Ve yine Muhibbddn Taber Zehyir-i Ukb nm kitbnda, Eb Hureyre radyallhu anhdan bu hads-i erfi nakleder ki, birgn Seba binti Eb Leheb Resl-i Ekreme sallallhu aleyhi vesellem dedi ki, Y Reslallh halk bana sen nr hatabnn kzsn deyu tan ederler. Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem mescide kub buyurdu ki, " m ble akvm yznen f karbet men ez karbet fekad ezn ve men ezn fekad ezallh" yan ol kavmin hli nedir ki, bana karbetim hakknda ez

11

ederler. ol kimse ki benim karbetime ez eylese, bana ez etmi olur ve bana ez eden, Hakka ez etmi olur demekdir. Ve dah malm ola ki, Kd Iyz if nm kitbnda ol kimse ki, Hazret-i risletpenha sallallhu aleyhi vesellem bir ayb nisbet edb veyhud nefsine vey nisbine vey hasilinden bir hasletine naks ilhk eylese veyhud tarz eylese veyhud sebb etmek tarki zere Hazrete bir ey tebh eylese veyhud Hazretin n u erefin tasgr veyhud mansab- refa mnsib olmaz bir nesne nisbet eylese, ol makle kimsenin tevbesi makbl olmayub katl olunmas vcibdir. Bu hkm sahbe-i kirm ahdinden il yevmin hz ulem ve fukah ve eimmenin icm ve ittifk iledir deyu buyururlar. Ve yine Sadruera Hiyesinde merhm Ah eleb Bb'l Cizyede, bn Attabdan nakleder ki; kitb ve snnet bu hkm cb eder ki her ol kimse ki, Hazret-i Risletpenha sallallhu aleyhi vesellem ez yhud naks ilhk ile teammd eyleye, tasrhen yhud tarzen, ol kimsenin katli vcib olmu olur. Bu ahkm- mezkrenin kllisin ulem sebb ve naks ilhak bbndan add etmilerdir. Bunun kili katl olunmak vucbunda mtekaddimn ve mteahhirn ittifk etmilerdir. Ve dah Hazret-i Resl-i Ekrem ray- ganem vey sehv vey nisyn vey cerhatden veya baz gazavtnda baz cevene hezmet vuku ile vey ad- dn olanlardan eziyyet olunmas ile tabr eyleye, bunun dah hkm sebbe mlhak olub faili katl olunmak vacib olmu olur deyu tahkk etdiinden sonra bu mahalde bir ksm dah vardr ki, bb- sebbe mlhak olur ki, akvl-i mezkrenin kili sebbe kasd etmeyb ve mutekid dah olmasa lkin cehlet vey kelmnda tehevvr cb ile veyhud sekrn veya l yakal iken veyhud kendi umrundan bir emre mtedacc olmak hkm ile Hazretin eref-i nesebine veyhud vufr- ilmine ve zhdne dahl ve taarruz edb yhud Hazretin uluvv-i nna mnf bir nesneye nisbet eylese bunun dah hkm kelevvel vucb- katl olur. Zr hi kimseye kfr hussunda cehl zr olmaz deyu tahkk eylemiler. Bu mesil Mifth's Sade ve Seyf'l Mesllde ve bn Bn Azmrnin Kenz'l Esrrnda dah vech-i merh zere tafsl olunmudur. Eer sul olunursa ki, ulem-i mtekaddimnden bazs ebeveynin kfr tarafna

12

meyl eylemilerdir. Akvl-i mezkr zere onlar dah lanete lyk ve katle mstehak olmak lzm gelir. Cevb budur ki, ol zamnda dah ktb-i kesre ve ahbr- yia olmam idi. Annn tarafeynin delillerini iht eylemeyb, mcerrred duhl-i nr hadsine ve izn-i bil istifr hadsine fiz olduklarnda, zhirine marr olub, hilf tarafa meyl eylediler. Lkin hatlar ictihdda hat kablinden olman, lani ve katli vcib olmad. Amm taraf- rivyta ihtas olan eimme-i zm, tarafeynin delillerini telfk ve tevfk edb, ebeveyn nrdadr ve kfr zere gitmilerdir diyenler meln olub vcib'l katl olurlar. Zr bu manen Hazrete ezdr ve naks ilhkdr deyu ittifk etdiklerinden sonra, hilfda olan mteassbn, hussan bu bbda mezheb-i mansru isbt ve iln ider fudal varken, ind zere musrr ve zum- btl zere mstemirr olan mtemerridin, lane ve katle istihkk, icm- mezkr zere muhakkak ve mukarrerdir. Allhmme asmn anil hati fil ahvli vel akvl ve veffikn lirdke fi klli hl ve sallallhu vesellim al seyyidin muhammedin ve lih ve sahbih ecman. BB-I SN : F Ecvibeti'l Muhakkkn An Edille-i Chidn Malm ola ki, mm- Suyt buyurur ki; Hazret-i Resl-i Ekrem'in sallallhu aleyhi vesellem vlidi hakknda sbit olmad ill, Mslim'in Enes radyallhu anhdan rivyet eyledii hads ki, birgn bir arb Resl-i Ekrem'den kendi vlidi hakknda sul etdikde, Hazret sallallhu aleyhi vesellem "ebke finnr" yan baban nrdadr buyurub, arb mahzn kalkub gidince, Hazret sallallhu aleyhi vesellem, ol arbyi taleb buyurub, henz evil-i islm olmakla, mrted olmasn deyu, "inne eb ve ebke finnr" buyurdular. Kezlik, mm-i neb hakknda dah sbit olmad ill, mm- Buhr rivyet eyledii hads-i erfe ki, Hazret sallallhu aleyhi vesellem vlidesinin kabrini ziyret edb, bk eylediler hatt bks ndan yanlarnda olan ashb- kirm rdvnullhi aleyhim ecman dah bk eylediklerinde, Hazret sallallhu aleyhi vesellem buyurdular ki, "vlidem iin istifr etmee Cenb- zzetden izin taleb etdikde izin verilmeyb kabrini ziyrete izin taleb etdikde izin verildi"

13

Pes imdi kavm- muhlifn, bu iki hadsle ihticc edb, "ebeveyn-i erfeyn nrdadr" deyu niz ve lecc ederler. Amm meyih-i kirm ve ulem- zm nect- vlideyn hussunda nice tahkkt etdiklerinden sonra, bu zikrolunan iki hads-i erf ile istidll edenlere bu vechile cevb verirler ki; bu hadslerde vlideynin kfrlerine tasrh ve tanss yokdur. Zr evvelki hadsde duhl-i nr ve ikinci hadsde adem'l izn bil istifr cizdir ki, baz hukk iin ola, ki asl- mna mni ve mnf olmaya. Nitekim Hazret-i Resl sallallhu aleyhi vesellem, ibtid- zuhr- islmda, medynen veft eden kimselerin namzn klmakdan memn idiler. Salt- cenze hod meyyite dudan ve istifrdan ibret id ikredir ve bir dah tahkk etmilerdir ki, bu iki hads-i erfler haber-i vhiddir, haber-i mtevtir-i mehr deildir. Haber-i vhid ise hkm-i kat ifde eylemez id usl-i fkhda musarrah ve mestrdur. Bu cihetden baz meyih-i kibr, innellezne yznallhe ve resluh leanehumullhu fiddny vel hire nass- erfi ile ihticc edb, ebeveyn nrdadr diyenler meln olur deyu fetv vermiler, nitekim zikri sebkeyledi. Ve bir dah tahkk etmilerdir ki, evvelki hadsin subtunda birka tark vardr. Birisi Hammad, Sbit'den ve Sbit Enes radyallhu anhdan rivyet eder. Bu rivyet zere, lafz- hads inne eb ve ebke finnr dr. Ve bir tark dah Muammer tarkdr ki Muammer yine Sbit'den ve Sbit, Enes radyallhu anhdan rivyet eder ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem, ol arbye cevbda iza emrert bi kabrin kafirin febeirhu binnar buyurdular. Yan kaan kfir kabrine urayasn, ol kfiri nr ile tebr eyle demek olur. Ve bir tark dah Bezzar Msnedinde ve Tabarn Evsatnda tahrc eylediidir ki, Sad bn eb Vakks radyallhu anhdan rivyet olunmudur ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem ol arbye cevbda buyurdular. Yan kfir kabrine uradn yerde ol kfiri nr ile tebr eyle demekdir. mm- Hfz bin Fevz ve mm- Suyt rahmetullhi aleyh buyururlar ki, tahkk baz eimme-i hads Hammad'n hfz hussunda dahl eylemilerdir. Zr Hammad rivyet eyledii ehdsden hi hads tahrc etmemidir. Muammerin ise hfz mteayyin olub, rivyet eyledii ehds-i erfede dah menkir vk olmamdr. Bu cihetden eyheyn rahmetullhi aleyhim, Muammerden rivyet olunan ehdsi tahrcde ittifk etmilerdir. mdi, Muammerin tark Hammad tarkndan esbet ve

14

akv olub, Sad bn eb Vakks rivyet eyledii hads-i erf dah Muammer rivyetini takviye etmekle, Muammer tark meslk ve Hammad tark metrk oldu. Eer sul olunursa; bu hads-i erf ki, Sahh-i Mslimde olan hads nice terk olunur? Cevb verilir ki; Mslimde olan ehdsde baz zaf ve baz mevvel hads-i erf vki olmak olmudur. "l yureddl kadil mbremi illed du" hadsi gibi ve nefy-i besmele hadsi gibi. Bu cihetden baz huffz- meyih evhm u sahhini cem edb baka bir risle etmiler. mm- Suyt rahmetullhi aleyh buyururlar ki; Benim katmda sahh olan budur ki, inne eb ve ebke finnr hadsi lafz ile rivyet olunmamdr. Belki Hammad tevehhm etdii zere nakl bil man edb, lkin ahz etdii man irde olunmamdr Ve hads-i sn ki, ol izn hadsidir. Baz meyih mevvel baz meyih menshdur demiler. Zr ki, hilfnda ehds-i sahha vrid olmudur. mm- Kurtub ve bn hn Nsih ve Menshunda ve Ebbekir Badd Sbk ve Lhk nm kitbnda ve mm- Sheyl Ruz'l Enfde tahrc etmilerdir. Hazret-i ie'den rivyeten buyururlar ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem Cenb- zzetden ebeveynin ihylarn sul etdikde dular mstecb olub, geri mteveccih-i med oldular. mm- Kurtub buyururlar ki, bu hads izn hadsinden muahhard r. Zr bu hads Haccet'l Vedda vrid olmudur. Annndr ki, bn hn ve Sheyl ve gayrlar, ihy hadsi izn hadsini nshdr derler. Kezlik ihy hadsi inne eb ve ebke finnr hadsinden muahhar olmakla, onu dah nsh olmu olur. Eer sul olunursa ki, Hazretin vlideyni brhm aleyhisselm milleti zerine idne rivyet-i sahha vrid olmu iken, tekrar ihy olunmalarnda hikmet ne olur? Cevb verilir ki; ihylarnda hikmet budur ki, eref-i dn-i Muhammed ile mteerref olalar. Nitekim ehds-i sahhada vrid oldu ki, Ashb- Kehf hir zamnda mebs olurlar, t dn-i Muhammed erefi ile mteerref olalar. Bhuss Eb Tlib Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi veselleme Y Muhammed, senin ebeveynin senin nbvvetine vsl olmaa mtklar idiler dedikleri, Hazret-i Resl aleyhisselmn htr- erflerinde

15

kalman, hir kr Cenb- zzetden ebeveyninin ihylarn sul edb dular mstecb oldu deyu ktb-i addede tastr olunmudur. Bundan sonra mm- Sheyl ve mm- Suyt ve eyh Nreddn Cezzr ve bn Hatb Ksm tahkk ederler ki, zikrolunan iki hads vem knn muazzibne hatt nebase resl ve dah vem kne rabbke mhlikel kur hatt yebase f mmih resl ve dah lekl rabben levl erselte ileyn reslen fenettebia ytike min kabli en nezille ve nahz ve dah vem ehlekn min karyetin ill leh mnzirne zikr vem knn zlimn ve dah evelem nuammirkm m yetezekker fhi men tezekkere ve cekmn nezr yet-i kermeleri ile menshlardr. Ve dah bu iki hads, Bezzar Msnedinde Eb Sad'den ve Ahmed bn Hanbel ve bn Rhaveyh Msnedinde tahrc etdikleri hads-i erf ile menshlardr ki, Hazret buyurur; "yti yevmel kymeti bil hliki fil fetreti vel ma'thu vel mevldu fe yeklul hliku rabbi lem yetini kitbn vel reslun ve yeklul ma'thu rabbi lem tecall aklen ve yeklul mevldu rabbi lem drikel amel feyerfaalehum nr feyuklu lehum rudduh feyedhuluh men kne f ilmullhi saden en drikel amel ve yemsik anh men kne f ilmullhi akyyen lev drikel amel fe yeklullh iyyye kad asaytm fekeyfe bi rusul" Yan zamn- fetretde veft edenler ve math ve nbli veft edenler rz-i harde mebs olduklarnda, fetretde hlik olan der ki, bana kitb ve resl gelmedi ki, onlara ittib edb tark-i mstakme mhted olaydm. Math olan der ki, y rab bana akl vermedin ki, akl mcibi ile amel edeydim. Ve nbli veft eden der ki, y rab ben amel vaktine eri medim ki, ibdet ve tat edeydim deyu herbiri zr etdikde hikmet-i ilhiyye muktezs ile onlar ilzm iin bir gne nr bunlara arz olub, bu nra dhil olun deyu emr-i ilh vrid oldukda, Cenb- zzet ilm-i erfinde sad olanlar, ol nra dhil olub nr onlara glzr ola. Ve ak olanlar dhil olmayub irz edeler. Cenb- zzet buyura ki, tahkk siz bana bu dem syn etdiniz. Dnyda peygamberlerime nice itat ederdiniz. Onun iin bn Mlik erh-i Menrda buyururlar ki, zhir nussa ve zhir rivyete muvfk ve sahh olan Shib't Takrm ve Fahr'l Islm Pezdev zikretdikleridir. Ve dah musannifin tahkk etdiidir ki, buyurmulardr ki, ol kimse ki ona davet-i resl erimemidir, ol kimse mcerred akl ile mkellef olmaz. Bu

16

makle kimse mn ve kfr itikdnda olmasa mazrdur. Ve inde'l eariyye bu makle kimsenin mazriyyeti muteberdir. Eer irk dah ederse, zr Ear katnda muteber olan akl deil semdir. Mutezile tifesinin meslei bunun hilfdr. Zr onlar katnda muteber olan akldr. Bu ecilden mm- Huccet'l Islm Gazl buyurdular ki, tahkk budur ki, davet-i resl erimeyen kimse mslim hkmndedir. Ve dah mm- Suyt ve bn Cevz Mirt'z Zamn rahmetullahi aleyh Sahh-i Mslim erhinde tahkk etdiler ki, meyih-i kirmdan cemat-i kesre ittifk etdiler ki, Hazret-i Resl sallallhu aleyhi vesellemin vlideynine davet erimedi. Bu takdirce nect- vlideyne hkm-i kat olmu olur. Eer sul olunursa, bu zikrolunan iki hads-i erf ahbr suverindedir, habere ise nesh tr olmad kide-i mukarrere-i usliyyedir. Pes bunlar nice mensh olurlar? Cevb budur ki; baz ahbr hkm mansnda olmakla yhud umm olmakla ona nesh tr olmak mmkn olur. Bu meselenin tamm- tahkki usl-i fkhda tafsl olunduu zere ve en leyse lil insni ill m se yet-i kermesine mteallik olan rislemizde, mstevf tahrr olunmudur. Eer sul olunursa ki, mm- Eb Hanfe Numn bn Sbit el-Kf, Fkhu'l Ekber nm kitbnda, Hazretin vlideyni kfr zere intikl eyledi deyu tasrh etdiklerinden murd ne olmu olur? Cevb budur ki, Fahr'l slm Pezdev ve Shib'l Keaf ve Hatbzde tasrh eylemilerdir ki, dhil-i sutrunda, Hazretin vlideyni kfr zere intikl eyledi deyu mestr olub, lkin mm- Azama mensb olan Fkhu'l Ekberde, isbt- sft ve isbt- istita maal fil ve efl-i bd ve reddi'l kavl bil slah meseleleri tahrr olunub ve Hazretin ebeveyni kfr ile intikl etmesini mir olur kelimt yokdur. Hatt rih Pezdev rahmetullhi aleyh ve bn Hatb demilerdir ki, mm- Azam telfi olan Fkhu'l Ekber nshalarndan bir nsha-i kadmeye zafer bulduk. Onda Hazretin ebeveynine mteallik birey tahrr olunmamdr. mm- Azam, Hazretin ebeveyni kfr ile intikl eyledi dedii teslm olunduu takdirce mans, kable'z zuhri'l islm intikl eylediler demek olur, kfr-i hakk murd olmaz. Nitekim Fkhu'l Ekber erhinde Moll Baheddn buyurur ki, ol kitb mm- Azam hazretlerinin olduu teslm olunduu takdirce, murdlar kfr-i hkmdir. Zr kfr-i hakkye mecl yokdur. Kfr-i

17

hakk nass- erf ile sbit olur. Ebeveynin kfr-i hakksine teayyn eder nass yokdur. Ve malmdur ki, bu mesele mesil -i ictihdiyyeden deildir. Belki subtunda nass- katiyyeye mevkfdur. Ve bu bbda muhlifnin dell olur kys etdikleri yt ve ehdsde katan kfre dellet eder yokdur ve mm- Azam hazretlerinin kadri, bu bbda onlar dell ittihz etmeden ldir ve hatt baz eimme-i hads, ol kelimt- ena gerek mm'n olmak vehmi ile, mm'n fenn-i hadse ve tashh-i esnde ttl kall imi deyu dahl eylemilerdir. Lkin sahh budur ki, ol kitb Hazret-i mm'n olmaya. Pes imdi Hazretin vlideyni b zamn- fetretde intikl etmi olalar, veyhud Millet-i brhm Hall zere olduklar halde rhlet etmi olalar ki, esahh- akvl dah budur. Bu iki sretde de nectlar mukarrerdir ve dah malm ola ki, eyh Muhyiddn Arab Futuht- Mekkiyyede ve eyh arv Bevkiyinde ve Takprzde Mifth's Sadede, fetreteyn ki biri Hazret-i drs ile Hazret-i Nh aleyhimsselm mbeynidir. Ve birisi dah Hazret-i s ile Hazret-i Risletpenh salavtullhi al nebiyyin ve aleyhi mbeynidir. Bu iki fetret ehlisin on ksma taksm eylemilerdir ki, alt ksm ncler ve sadlerdir ve drt ksm ak ve ehl-i nrdr ve ksm taht- meiyyetdedir. mdi zamn- fetretde intikl edenlerin cmle bir ksm tahtnda dhil olmayub, her bir ksmn hkm hire mugyir olucak, zamn- fetretde veft edenlere mutlakan ehl-i nrdr deyu hkmolunmak hat ve vebl ve sulk- tark-i dalldir deyu tahkk etmiler. Eer sul olunursa ki; ebeveyn-i erfeynin mslimeyn olduklar makt bih olucak, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem Sad bn eb Vakks radyallhu anha "irmi y sad fedke eb ve mm " deyu tefdiye-i ebeveyn buyurmalarnda hikmet ne olmu olur? Cevab verilir ki tefdiye-i ebeveyn mutlakan cizdir. Zr bu kavlde hakkati fed mutasavver olmayub telattuf fil kelm id malm- enmdr. Ve yine Eb Nam Zhr tarkndan tahrc eylemidir ki, Zhr mm-i Sema'dan, mm-i Sema kendi mmnden rivyet eder ki, Hazretin vlidesi mine maraz- mevtinde, Hazret-i Risletrtbenin vech-i erflerine nazar edb bu ebyt in eyledi;

18

Brekallhu fke y gulm y bnllez mevhmel humm Nec biavnil melikil menm feente mebsun ilel enm Tebas fittahkk vel islm dni ebkel birri brhm Fallhu yenhkeanil asnm men ene tevlh maal akvm mm- Suyt Feryid-i Kminede zikreder ki, Hazretin vlidesinden bu akvlin sudru mmine ve muvahhide olmasna kat dellet eder. Zr Hazretin nbvvet ile mebs olub, Hazret-i aleyhisselm asnmdan nehy olunmasna tasdk ve ehdet etmi olur. mn, hod ehdet-i mezbre ve tasdkden ibret id zhirdir. BB-I SLS : F Tekallbe'l Cz'z Zerr Ve ntikli Nru'n Nebev Kaside-i Tb-i Habb erhinde Celleddn Cnd zikreder ki, haberde vrid oldu ki, Hazret-i Yakb aleyhisselm buyurmudur ki, ben suhuf- brhm buldum ki tahkk nr- habb-i ekrem sallallhu aleyhi vesellem t neb aleyhisselm neslinden ricl ve nis knvnnda cr olmadan zil olmayub asl nesl-i Kbil'e nzil olmad. Ve yine Kitb- Hamsde zikrolunmudur ki, bn Abbs radyallhu anh ve tekallbeke fisscidn yet-i kermesinde, scidni aslb- muvahhidn ile tefsr etdiklerinden sonra buyururlar ki, dem neb aleyhisselma rh nefholundukda Hazreti aleyhisselmn nr- erfi mbrek cebhelerinde nmyn oldu. Zr Hazret-i dem aleyhisselmn sulb, cz-i zerr mtemil idii ol cz-i zerr madde-i beden unsur- Muhammeddir sallallhu aleyhi vesellem. Ve yine Tefsr-i Melim-i Tenzlde zikrolunmudur ki, dem aleyhisselm kendi mbrek cebhelerinde ne-i zerr gibi bir sad iidb, y rab bu vz nedir? deyub mnct etdiklerinde Y dem olun Hazret-i Muhammed sallallhu aleyhi vesellem tesbhidir buyruldu. Sonra ol nr Hazret-i Havv'ya, sonra t aleyhisselm sonra Fehvil rahmine sonra Ane sulbne intikl edb, dim aslb- thirn ve erhm- thirne intikl etmekden zil olmad. Ve dah her mertebede ahd ve msk ahz olunurdu ki, ol nr erhm- mutahharne vaz oluna t Abdullha gelince. Ol nr Abdullh cebhesinde yn olub, nis- kurey Abdullhn nikhna rabet eder olmulard.

19

Ve yine Kitb'l Hamsde, bir hir mahalde zikrolunmudur ki, Ftma bir sliha ve cemle htn olub, emvl-i cezle shibesi idi. Abdullhn cebhesinde olan nru mhede eylediinden nikhna rabet edb, Abdullha haber gnderdii beni mine zerine tezevvc eylesin, ben ona memlkesi gibi hizmet edb cem mlimi ona bezl idem Abdullh dah cevz gsterib nikh emrin ertesi gne talk etmi idi. Biemrillh ol gecede nr- zerr mineye intikl edb ertesi gn nikh umruna mberet sadedinde iken, Ftma Abdullh grb, ol nru vechinde mhede eylemediinde, mineye intikl etdiin istidll edicek, teessf eyleyb benim nikhdan murdm ol nrun bana intikl ihtimli idi. Myesser ve mukadder deil imi deyb nikh emrinden fer olundu. Ve yine Fusl't Tezkire nm kitbda ve iz ehazallhu mskan nebiyyne yet-i kermesi tefsrinde zikrolunmudur ki, tahkk Hazret-i Allh tebreke ve tel enbiydan salavtullahi aleyhim ve selmuh Hazret-i Risletin sallallhu aleyhi vesellem nru ecli iin, ahz- msk edb ol nr- Muhammed ile eytn- racm meynnda yetmi hcb darbeyledi. Ve dah Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem madde-i erfesi mstekar olan sulb ve rahm shibini, haram tenvl etmeden ve zindan ve secde-i sanemden bil-klliye teberr ve ib eylemidir. Ve dah t aleyhisselm zuhra geldii vakit, Nr- Muhammed onlara intikl eyleyb, Hak tel dem aleyhisselma emreyledi ki, evldndan ahz-i msk ede ki, thirt tezevvc edb emnete yan Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellem nruna hynet etmeyeler. dem aleyhisselm dah emr-i erfe imtisl edb, t aleyhisselmdan ahz- msk etdiinde Cebril-i Emn aleyhisselm yetmibin melike ile nzil olub, nrdan bir kalem ile cennet harrlerinden bir harre ol msk kitbet ve melikeyi ihd edb, ol harri yktdan bir tbta vaz eyledi. Ol nr ark ve garb mnevver edb, melike meynnda bu nr, nr- muhammeddir deyu nid olundu. Ve yine Vehb rahmetullhi aleyh Kab radyallhu anha rfi olduu halde, bir hads-i tavl rivyet eder. Mlahhas bu olur ki, Hazret-i Resl-i Ekrem sallallhu aleyhi vesellemin b-i kirmndan herbiri oluna nr- muhammedyi hfz edb, imret-i thireye ibd etmei vasyyet ider idi.

20

Imret-i thireden murd, mrike olmamakdr. Zr innemel mrikne necesn nass- erfi fehvsnca, irk tahrete mnaf olur. T Nh neb aleyhisselma gelince, ahz- msk olunub, Hazret-i brhm dah Hazret-i sml'den ahz- msk eyledi. Him'e ve Abdlmuttalib'e ve Abdullh'a gelince, vech-i merh zere ahz-i msk olunmudur. Allme Nisbr tefsrinde zikreder ki, vech-i mbrekinde nr- muhammed hill gibi idi, hibir eye mrr etmez idi ki, ill ol ey ol nra secde-i tahiyyet eder idi. Ve dah her kim ki Him'i grse idi, Him'den tarafa ikbl ederdi. Sonra ol nr- muhammed Abdlmuttalib'e mntekl olub Abdlmuttalib'in kalbi neyyir ve vechi mehb ve hsn yi oldu. HTME : F Nisbeti' erf Muhammed bin Abdullh bin Abdlmuttalib bin Him bin Abd Menf bin Kusayy bin Kilb bin Mrre bin Kab bin Ley bin Glib bin Fihr bin Mlik bin Nadr bin Kinne bin Huzeyme bin Mdrike bin lys bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnn bin Edd bin Uded bin Elyesa bin Hemyesa bin Selmn bin Binet bin Haml bin Kaydr bin sml aleyhisselm bin brhm aleyhisselm bin Trh bin Thr bin Sarrh bin Erg bin Kn bin yir bin lih bin Erfehaed bin Sm bin Nh aleyhisselm bin Felek Mtevelah bin drs aleyhisselm bin Brid bin Mehlil bin Knn bin An bin t aleyhisselm bin dem ebu'l beer salavtullhi al nebiyyin ve al cemi'l enbiy. Silsile-i neseb-i erfi, ktb-i ehdsde ve tefsrde ve ktb-i tevrihde bu vechile zikrolunmudur. mm- Suyt Cmiu's Sagrde, bu hads-i erfi zikreder ki, Hazret buyururlar ene Muhammed bin Abdullh bin Abdlmuttalib bin Him bin Abdmenf bin Kusayy bin Kilb bin Mrre bin Kab bin Ley bin Glib bin Fihr bin Mlik bin Nadr bin Kinne bin Huzeyme bin Mdrike bin lys bin Mudar bin Nizar vem ifterakan nse frkateyn ill cealnallhe min hayrihim fe uhricet min beyni ebeveyy felem ysiben eyn min ahdil chiliyyeti ve haract binnikh velem ahrac min seffh min ledn deme hatt inteheyt il eb ve mm fe ene hayrkm neseben ve ene hayrkm eben Yan ben Abdullh olu Muhammedim deyub, Hazret neseb-i erfin Nizara dek

21

zikretdiklerinden sonra buyururlar ki dah ns iki frkaya mfterik olmad ill Allh tel beni ol frkann hayrndan kld. Pes imdi ben ebeveynimden zuhra geldim, chiliyyet ahdinden hergiz bana birey isbet etmedi. Dah ben nikhdan zuhra gelb sifhdan zuhra gelmedim. Hazret-i demden beri vlideynime mnteh oluncayadek. Pes ben neseb cihetinden sizin hayrlnzm ve eb cihetinden dah sizin hayrlnzm demek olur. Rahimallhu musannifeh ve krieh ve mstemiah ve limen nazarahu mn Y erhamerrhimn.

22