You are on page 1of 2

CEIP GUILLEM DE MONTGR

GUI ASSEMBLEA 2N CICLE

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE AL LLARG DE TOT EL CURS ESCOLAR: Fer responsables als nens i nenes dels seus materials.( Preparar motxilles i material E.F) Procurar que ells i elles siguin els responsables d ensenyar les agendes als pares i als mestres. Fer els deures cada dia i repassar-los amb la famla. o Seguint lordre de les llibretes establert a classe. o Entregar totes les feines netes. Fer i entregar les feines setmanals de refor (fitxes) de matemtiques, castell i catal. NOTA: La correcci de feines de catal i castell seguir els mateixos criteris de correcci dels textos escrits (veure ltima pgina). Llegir un poquet cada dia. Al llarg del curs hauran de llegir un llibre per trimestre i realitzar la fitxa pertinent. Es obligatori un llibre en cada llengua (castell/catal) i el tercer es deixar la llengua a la lliure elecci de lalumne. El llibre lescolliran de la biblioteca daula o de la biblioteca del centre. Escriure les notes dels pares a lapartat de comunicats (final de lagenda), es recomana escriure al mateix dia sobre la lnia un avs de nota amb la pgina corresponent on es troba. o Exemple: Dilluns 12 ____FIRMAR NOTA PG X______________________________ Els examens shan de tornar signats els dia segent, en cas negatiu, NO SENTREGARAN MS EXAMENS. Es continuar realitzant les unitats de cicle a lrea de medi. Al primer trimestre unitat relacionada amb les plantes; al segon trimestre treballarem els experiments i al tercer trimestre investigarem sobre el treball a la nostra societat. A ms es continuaran realitzant unitats competencials en lrea de matemtiques per desenvolupar el seu raonament. NO PORTAR OBJECTES O JOCS DE CASA. Per qualsevol dubte, problema .... els atendrem, CITA PRVIA, els dimecres de 14:00 a 15:00 hores. BON CURS A TOTS!! :D

CEIP GUILLEM DE MONTGR


GUI ASSEMBLEA 2N CICLE

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR: Hacer responsables a los nios y nias de su material.( Preparar mochilas y material E.F) Procurar que ellos y ellas sean los responsables de ensear las agendas a los padres y a los maestros. Hacer los deberes cada da y repasarlos con los padres, una vez hechos, los padres firmarn la agenda dando la conformidad de los deberes realizados correctamente. o Seguir el orden de las libretas establecido en clase. o Entregar todas las tareas hechas. Hacer y entregar las tareas de refuerzo(fichas) de mates, cataln y castellano. NOTA: La correccin de tareas de cataln y castellano seguirn los mismos criterios de correccin de los textos escritos(ver pgina atrs). Leer un poquito cada da. A lo largo del curso los alumnos debern leer un libro por trimestre y realizar la ficha correspondiente. Es obligatorio un libro en cada lengua (cataln/castellano) y el tercero se dejar la lengua a la libre eleccin del alumno. El libro lo elegirn de la misma biblioteca del aula o de la bibliteca de centro. Escribir las notas de las familias en el apartado de comunicados (final de la agenda), se recomienda escribir en el mismo da, sobre la lnea, un aviso de nota con la pgina correspondiente donde se encuentre. o Ejemplo: Lunes 12 ____FIRMAR NOTA PG 52______________________________ Los exmenes se devolvern firmados los das siguientes, en caso negativo, NO SE ENTREGARN MS EXMENES. Se continuarn realizando las unidades de ciclo en el rea de Medi. En el primer trimestre unidad relacionada con las plantas; en el segundo trimestre trabajaremos los experimentos y en el tercer trimestre investigaremos sobre el trabajo en nuestra sociedad. Adems, se continuarn realizando unidades competenciales, en el rea de Matemticas, para desarrolar su razonamiento. NO TRAER OBJECTOS O JUEGOS DE CASA. Para cualquier duda, problema... les atenderemos, CITA PREVIA; los mircoles de 14:00 a 15:00 hores. BUEN CURSO A TODOS!!