You are on page 1of 10

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

W czerwcu urodziny obchodzą:

02.06 – Jadwiga Mizińska, Sebastian Baka; 03.06 – Monika Piotrowska; Biuletyn Zborowy
05.06 – Marek Kuźniar; 08.06 – Jan Rogiński, Andrzej Alchimonek; 10.06 – Ewa Czerwiec 2009 r. „Prawda jest w Jezusie”
Pankowska; 12.06 – Paweł śołnierski, Kamil Staniec; 13.06 – Tomasz Ef 4, 21
Frąckowiak; 15.06 – Agata Mechuta, Aldona Zawalska-Linek; 16.06 – Andrzej
Bogacz; 22.06 – Artur Godziszewski; 23.06 – Wanda Gregorczyk, Anula
Witkowska; 24.06 – ElŜbieta Czarny; 26.06 – Lidia Ziętek, Tomasz Ziemianowicz;
27.06 – Urszula Winniczek; 28.06 – Katarzyna Stagrońska; 29.06 – Anna
Kisielnicka, Monika Humeniuk-Walczak; 30.06 – Ireneusz Wójcicki

-
NABOśEŃSTWA p.o. PASTORA ZBORU
niedziela 11.00
czwartek 18.00 Dawid Pacyniak
tel. 505 86 82 84
ADRES email: adpacyniak@wp.pl
I Zbór Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2 KANCELARIA
54–218 Wrocław pn.-śr. 08.00–11.00
tel.: 071-351 75 32 czw. 13.00–18.00
http://www.kchbwroclaw.com.pl/

KONTO:
PKO BP IV Oddział/Wrocław 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940

Administrator: Anna Stolarska Gospodarz: Mirosław Pietralczyk


Duszpasterska Rada Zboru: Daniel Trusiewicz – przewodniczący, Piotr Zakrzewski – z-ca
przewodniczącego, Jerzy Kuźbik, Justyna Szałamacha, Ryszard Tyśnicki
Rada Administracyjno-Majątkowa: Maciej Szawernoga – przewodniczący, Aleksander BłaŜowski,
Marek Witkowski, Bronisław Zachanowicz, Piotr śołnierski
Redakcja Biuletynu: Ireneusz Kaczmarek (kaczm77@o2.pl), Basia Hajnisz (bashaj@wp.pl), Daniel
Trusiewicz (trusiewicz@kn.pl), Krzysztof Kosak (krzysztofkosak@wp.pl), Joanna Gacka
WARTE ZAPAMIĘTANIA

- 20 -
WARTE ZAPOMNIENIA, WARTE ZAPAMIĘTANIA…

„Jozue rzekł do nich: Przejdźcie przed Skrzynią Przymierza Pana,


Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście kaŜdy na swoich
barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to
było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się
Ps 139, 1–4 będą: Co znaczą dla was te kamienie? Odpowiecie im, Ŝe wody
Jordanu zostały rozdzielone przed Skrzynią Przymierza Pana, gdy
1. Panie, przenikasz i znasz mnie, przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te
kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki.”
2. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Ks. Jozuego 4, 5–7

Z daleka przenikasz moje zamysły, Nie jeden raz Bóg okazał nam swoją dobroć. Dał nam to, czego sami nie bylibyśmy
w stanie osiągnąć, przeprowadził nas przez trudne wyzwanie, wskazał drogę
wyjścia, podniósł z choroby, wysłuchał naszej modlitwy. Doświadczamy tego
3. widzisz moje działanie i mój spoczynek indywidualnie, ale doświadczamy tego równieŜ jako wspólnota.

i wszystkie moje drogi są Ci znane. Spoglądając na historię naszego Zboru, z całą pokorą musimy przyznać, Ŝe gdyby
nie BoŜa dobroć nie mielibyśmy moŜliwości bycia tym, kim jesteśmy. Jest za nami
wiele wspaniałych rzeczy, którymi obdarował nas Bóg. Prawdopodobnie nie
4. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: wszystkie z nich pamiętamy, gdyŜ pamięć nasza jest ulotna. Tym bardziej kiedy
dobrze się dzieje, bo wtedy człowiek uwaŜa, Ŝe tak było i będzie zawsze, Ŝe jest to
Ty, Panie, juŜ znasz je w całości. swego rodzaju stan oczywisty. Przechodzi od sukcesu do sukcesu i nie upamiętnia
ich. Ale Bóg chce, abyśmy nie zapominali o tym, co On dla nas, jako Kościoła,
uczynił. Dlatego w naszych sercach i umysłach potrzebne są swego rodzaju
(BT) pomniki tych wszystkich dobrych spraw, które są juŜ za nami.

Jest wielu wspaniałych ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój Kościoła –
o nich moŜemy pamiętać. Jest wiele projektów, które udało nam się zorganizować
– o nich moŜemy pamiętać. Jest wiele wspólnych doświadczeń, przez które Bóg nas
przeprowadził – o nich moŜemy pamiętać. Ich wspominanie pomaga nam bowiem
uzmysłowić sobie, jak Bóg troszczył się i troszczy o nasz Zbór.

Jednak w naszej historii są teŜ takie rzeczy, o których moŜemy zapomnieć.


PrzeŜyliśmy sytuacje trudne i bolesne. Po niektórych z nich wciąŜ pozostają otwarte
i trudno gojące się rany. Popełniliśmy błędy. Uczyńmy to wszystko naszą
przeszłością. Przeszłością, z której wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, ale o której

-2- -3-
chcemy zapomnieć. Ciągłe do nich powracanie prawdopodobnie na niewiele się
przyda. Staje się ono często powodem rozczarowania, rozgoryczenia i niechęci do Z śYCIA KOŚCIOŁÓW...
patrzenia z wiarą w przyszłość. Skoro rozpoczynamy nowy rozdział w Ŝyciu
naszego Zboru, nie wracajmy do tego, co jest warte zapomnienia.
2009-04-29 Spadek powołań
Za kaŜdym razem, kiedy przyglądam się naszemu budynkowi i myślę o tych, którzy
swoje Ŝycie włoŜyli w jego wybudowanie, dochodzę do przekonania, Ŝe było to W Polsce utrzymuje się spadek liczby kandydatów do kapłaństwa i nowicjuszek
ogromnym aktem wiary. Bóg dał Wam wizję, a Wy nie baliście się chwycić Go za w zakonach, choć na tle Europy wypadamy nieźle – co 4 kleryk w Europie jest
Słowo i pójść za Nim. Z wiarą patrzyliście w przyszłość. Z pewnością nie raz Polakiem. W najbliŜszą niedzielę, 3 maja, rozpocznie się 46 Światowy Tydzień
wracacie wspomnieniami do tych dni, kiedy budowaliście tę kaplicę, aby słuŜyła ona Modlitw o Powołania do kapłaństwa i Ŝycia konsekrowanego.
opowiadaniu innym o BoŜej miłości. Ten budynek stał się swego rodzaju
pomnikiem, do którego teraz wszyscy moŜemy powracać, aby przypomnieć sobie 2009-05-01 Jak oceniamy 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej?
o BoŜej dobroci. Niech ten pomnik dalej Ŝyje. Niech nasz Zbór Ŝyje dalej, patrząc
z wiarą w przyszłość, którą Bóg dla nas przygotowuje. Mija 5 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji pytamy
o bilans polskiego członkowstwa w strukturach europejskich.
W Ŝyciu kaŜdego z nas indywidualnie i w Ŝyciu nas jako Kościoła jest wiele takich
momentów, które warte są jednego – zapomnienia. Nie wracajmy do nich. 2009-05-09 Polak „katolik o wierze obyczajowo antykonformistycznej”

Jest teŜ wiele momentów, które warte są jednego – zapamiętania. To te chwile, NaleŜę do średniego pokolenia Polaków i od czasów studenckich zastanawiam się
w których Bóg okazywał swoją dobroć wobec nas. Pamiętajmy o nich, bo one nad tym, czego doświadczam, i nad tym, czego jestem świadkiem, jako praktykujący
określają to, kim jesteśmy, i inspirują do patrzenia z wiarą w przyszłość. i wierzący katolik obrządku rzymskiego oraz obywatel najpierw Polski
Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie III Rzeczypospolitej Polskiej. Napotykam
róŜne hasła i prostackie slogany typu: Polak katolik, Polska katolicka, Polska
mocherowa, Katolicki ciemnogród itp. Byłem świadkiem wielu wypowiedzi ludzi
Dawid Pacyniak postronnych, polityków, publicystów-populistów, młodzieŜy, członków wielu
forów internetowych, w których nie przebierano w słowach nt. katolicyzmu
i katolików w Polsce. Moje spostrzeŜenia, które poruszam w tym artykule, mają na
celu zwrócenie uwagi na fakt, który dotyczy wszystkich Polaków bez wyjątku,
zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i tych poza jej granicami. Fakt, który
pokazuje jasno, Ŝe poza 5% populacją naprawdę wierzących Polaków istnieje
95% tych, którzy chociaŜ się takimi deklarują, tak naprawdę nimi nie są.

2009-05-10 „BoŜe Młyny” – krzyŜe i kapliczki przydroŜne na pograniczu


kudowsko-nachodzkim

„BoŜe Młyny” – krzyŜe i kapliczki przydroŜne na pograniczu kudowsko-


nachodzkim to wystawa zorganizowana przez ks. prof. Tadeusza Fitycha, który
odkrywał te ładniejsze i brzydsze, jak równieŜ te na głównych placach, jak i te
zapomniane kapliczki i krzyŜe przydroŜne, wykonując jednocześnie dokumentację
fotograficzną i opisową.
-4- -5-
2009-05-13 Eat your God 31 maja 2009 r. po raz kolejny na całym świecie obchodzony będzie Światowy
Dzień Modlitwy. W Polsce w sposób zorganizowany modlitwa i uwielbienie
Widząc sam tytuł, wiele osób moŜe pomyśleć, Ŝe to tytuł jakiegoś mojego projektu zostanie poprowadzona w 23 miastach. Ich lista znajduje się poniŜej. Więcej
artystycznego gwoli zaistnienia na kanwie skandalu łamania świętości. OtóŜ nie. informacji na temat samego dnia modlitwy moŜna znaleźć na stronie
PoniŜszy tekst, będący częścią moich przemyśleń o podejściu do wiary i symboli organizatorów.
polskich katolików, powstał na bazie dyskusji prowadzonych nad zdjęciem tortu
komunijnego na portalu gazeta.pl. Aczkolwiek sam tekst sztuki mocno dotyka. PowyŜsze nagłówki wiadomości pochodzą z ekumenicznego serwisu
informacyjnego. MoŜna w nim znaleźć najnowsze informacje z Ŝycia
2009-05-15 Prześladowani za wiarę kościołów w Polsce i na świecie. Część nagłówków to początki artykułów –
ciąg dalszy na stronie serwisu
Walka o wiarę, dyskryminacja na tle religijnym, wyśmiewanie się z poglądów www.kosciol.pl
religijnych – gdy myślimy w tych kategoriach przed oczami mamy daleką Azję,
Afrykę, no moŜe jakieś grupy rasistowskie czy satanistyczne… Ale czy na pewno te Opracowała: Joanna Gacka
hasła wiąŜą się tylko z tak odległymi dla nas „prądami”/„stronami”?

2009-05-15 Bóg tak wszechmogący, Ŝe prosi o miłość – refleksje nad miłością


do Boga inspirowane modlitwą

Modlitwę Shema Israel (Słuchaj, Izraelu!), zapisaną w V Ks. MojŜeszowej 6, 4–9, MIŁUJMY SIEBIE JAK BLIŹNIEGO SWEGO ?
moŜna określić jako streszczenie całej Tory, czyli Prawa, jakie Bóg dał Izraelowi.
Prawo do takiego sposobu myślenia dał nam Pan Jezus Chrystus, odpowiadając na
pytanie: „Które jest pierwsze za wszystkich przykazań?”(Mk 12, 28). „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg
nasz, Pan jeden jest.
2009-05-19 Zaproszenie na Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
W dniach 25–31 maja we Wrocławiu odbędzie się Festiwal Kultury Protestanckiej. swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.
Organizatorami Festiwalu są Unia Ewangelikalna w RP, Ewangelikalna WyŜsza
Szkoła Teologiczna, Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności BoŜej oraz A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego
I, II, III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu wraz z licznymi przykazania, większego ponad te, nie masz” (Mk 12, 29–31).
partnerami.
Teza zawarta w tytule nie jest tylko grą słów. WyraŜa konieczny warunek
2009-05-21 Obóz Gospel 2009 budowania relacji z drugą osobą na zasadach równości i poszanowania róŜnic
osobowościowych. Tak więc, przykazanie miłości bliźniego zakłada, Ŝe miłujemy
Nie macie co robić w wakacje, a na nudę szkoda Wam czasu i energii? JuŜ dziś samych siebie. „Właściwie pojęta miłość samego siebie i miłość bliźniego
mamy dla Was propozycję na wypełnienie tygodnia upalnego lipca – startuje doskonale się uzupełniają i są zasadniczo jednym i tym samym (…). Dla
OBÓZ GOSPEL 2009. Kierkegaarda relacja jest czymś pomiędzy „Ja” i „Ty”, pomiędzy dwojgiem
róŜnych, lecz równych sobie ludzi. Najczęściej jednak relacje składają się z dwóch
2009-05-28 Światowy Dzień Modlitwy
- 6 - 2009 „Ja”, z których kaŜde dostrzega tylko siebie- 7odbite
- w drugiej osobie (…). Dla niego
(Kierkegaarda) „Ja” nie moŜe być pozostawione samo sobie, lecz moŜe być sobą
tylko w stosunku do otoczenia, które ciągle wyraŜa i odbiera wpływ „Ja”. Aby
pozostać sobą, naleŜy kształtować relacje ze światem. Nie moŜna „być” sobą raz na JeŜeli nasze potrzeby i oczekiwania nie są zaspokajane, wtedy ujawnia się niechęć
zawsze (…). Pragnienie zmiany drugiej osoby, aby stała się taka sama jak ja, to i agresja, a odpowiedzialnością za własne braki obarczamy drugą stronę. Bierna
tworzenie jeszcze jednego „Ja”; ale szanowanie jej jako „Ty” to stwierdzenie, Ŝe postawa wobec własnych słabości pogłębia frustrację i obniŜa poczucie własnej
choć osoba ta róŜni się, jest takŜe do mnie podobna”1. wartości, co powoduje jeszcze większą konfliktowość i izolację.

Miłość samego siebie nie polega na klonowaniu własnego „Ja”. Jest ona bardziej „...Miłujmy więc, gdyŜ On nas przedtem umilował” (1 J 4, 19). JeŜeli więc Bóg nas
zdolnością do nawiązywania relacji z innymi osobami. Stopień uświadomienia sobie umiłował zanim my staliśmy się do tego zdolni, to i my mamy się nawzajem
tej prawdy rzutuje na poziom i autentyczność naszego chrześcijaństwa. miłować, lecz tak, jak siebie samych. JeŜeli nie potrafimy kochać siebie samych tak,
jak Bóg nas kocha, to tak, jakbyśmy zaprzeczali łasce jaką nam okazał.
Według Kierkegaarda, to, co charakteryzuje naszą miłość bliźniego, to oczekiwanie,
Ŝe zobaczę w tej drugiej osobie własne „Ja”. To jest właściwie relacja między Miłość siebie samego jest przeciwieństwem egoizmu i ma zasadnicze znaczenie dla
dwoma „Ja”. A to nie jest to samo, co uznać w drugim „Ty”. Przekładając to na kształtowania naszej unikalnej osobowości. Być sobą to znaczy Ŝyć zgodnie ze
język potoczny – kochać bliźniego jak siebie samego oznacza umieć rozpoznawać swym szczególnym obdarowaniem w relacji z innymi. Rozpoznanie
i doceniać swoje wspólne cechy i róŜnice. Ta świadomość i dystans do siebie i zaakceptowanie własnych cech osobowościowych uwalnia nas od egoizmu do
samego, czyli traktowanie swoich myśli i reakcji z pewną dozą ograniczonego zrozumienia drugiej osoby i uznania jej autonomii w kontekście równoprawnej
zaufania, stwarza moŜliwość dokonania istotnego rozróŜnienia pomiędzy odbiciem wolności. Kiedy Jezus mówi o zapieraniu się siebie, aby Go naśladować, nie odnosi
własnego „Ja” a „Ty” u innych. Nikt nie moŜe powiedzieć, Ŝe uporał się juŜ ze tego do danego nam przez Boga „Ja”, ale do „Ja”, które sami stawiamy na
swym egoizmem, bez względu na to, jakimi metodami będzie tego dowodził. To piedestale. Podobnie w przypadku bogatego młodzieńca, któremu Jezus polecił –
napięcie między naszymi pragnieniami a odkrywaniem unikalnej osobowości w odpowiedzi na jego pytanie „co dobrego mam czynić, aby osiągnąć Ŝywot
drugiej osoby jest biblijną drogą do wypełniania największego przykazania. JeŜeli wieczny” – wyrzec się swego bogactwa. Ale ten zasmucił się, bo nie chciał
nie miłujemy siebie samych, nie potrafimy kochać bliźniego, a tym bardziej zrezygnować ze swego ukoronowanego „Ja”(Mt 19, 21–22).
Boga (1 J 4, 20).
„Wszyscy jesteśmy urodzeni w grzechu, jednak Ŝycie moŜe być tym, czym
Większość przestępców nie doznała nigdy miłości. Wyrządzając krzywdę innym, zamierzał uczynić je Bóg, pod warunkiem, iŜ posiądziemy autentyczną osobowość,
sami siebie niszczą, bo nie potrafią kochać siebie samych. Podobnie samobójstwa, prawdziwe „Ja”. Według Kierkegaarda, prawdziwe człowieczeństwo osiągamy
prostytucja, samookaleczenia i nałogi są dowodem gwałtu na własnej duszy i ciele. tylko w procesie ciągłego stawania się. Aby przezwycięŜyć strach i rozpacz, musimy
stać się indywidualnością „samą dla siebie”, wybierając zawsze siebie samego, a nie
Na czym ma polegać to miłowanie siebie samego? Czy to nie jest karmienie innych. Jest to przywilejem, wolnością i odpowiedzialnością kaŜdej istoty
swego egoizmu? stworzonej na podobieństwo Boga. Zapłaćmy za to wszystkim, co mamy,
a w ostateczności samym sobą”2.
OtóŜ nie, poniewaŜ miłość jest działaniem, ma swoją dynamikę i jest
przeciwieństwem bierności. Miłowanie siebie samego jest rozpoznawaniem Właściwe zrozumienie mechanizmów, które rządzą naszym „wewnętrznym
własnych, szczególnych cech osobowościowych i potrzeb. Ten proces odbywa się człowiekiem”, uwalnia nas do kreatywnej aktywności w ciele Chrystusa. Nie
w kontekście relacji osobowych, które nadają sens refleksji nad sobą. KaŜdy posuniemy się jednak ani o krok w duchowym rozwoju, jeŜeli nie zmienimy
konflikt moŜe być sygnałem, Ŝe coś jest nie tak z naszą miłością siebie samych. naszego myślenia na temat budowania naszych relacji z innymi, poniewaŜ jest to
fundament naszego posłuszeństwa BoŜym przykazaniom. Ta zdolność do

1 Alex B., śycie prawdziwe. śycie i dzieło chrześcijańskiego filozofa – Soren Kierkegaard, Ofic. Wyd. „Vocatio”,
Warszawa 1998. 2 TamŜe.
-8- -9-
rozpoznawania wyjątkowości drugiego człowieka, szczególnie w Kościele, ma W miesiącu tym czekaliśmy z bratem i kolegami z utęsknieniem na ostatni dzwonek
kapitalne znaczenie dla budowania prawdziwych więzi, poczucia współzaleŜności lekcyjny i z radością korzystaliśmy z pierwszego dnia wolności, gdy ksiąŜki
i wspólnego celu. wędrowały na półkę, a my z kolegami na basen lub z rodzicami na wczasy. Bardzo
sympatycznie wspominam ten miesiąc.
Bardzo dobrą okazją do wzajemnego wpływania na siebie i pobudzania się do
„dobrych uczynków” jest grupa domowa. Stwarza ona klimat do nawiązywania MoŜe warto w tym miesiącu zastanowić się nad naszymi dziećmi, w większości
o wiele bliŜszych relacji ze sobą niŜ w czasie duŜych zgromadzeń. Mamy wtedy Czytelnicy biuletynu to rodzicie lub dziadkowie. W Zborze jest wiele dzieci – widać
moŜliwość wspólnego odkrywania prawd biblijnych i wzajemnej wymiany to szczególnie z kazalnicy, gdy dzieci idą na szkółkę, a z przodu kościoła robi się
doświadczeń w ich stosowaniu. O wiele łatwiej jest w małym gronie pusto. Zastanówmy się nad naszą odpowiedzialnością za nasze dzieci. To one
rozmawiać o problemach, mądrze budując zręby wzajemnego zaufania. Taka stanowią przyszłość nie tylko świata, ale i naszego Zboru. Czy my jednak dbamy
społeczność jest o wiele bardziej autentyczna i skuteczniejsza w pomaganiu sobie w sposób naleŜyty o tę przyszłość? Czy nasze wysiłki włoŜone w wychowanie
nawzajem i lepszym rozumieniu siebie samych. Zdrowy klimat grupy domowej to dzieci i zapewnienie im dobrej przyszłości uwzględniają Zbór i wiarę? Zadaję te
sytuacja, w której jej uczestnicy czują się dowartościowani i zachęceni do czynnego pytania, nie aby krytykować kogokolwiek, ale aby zachęcić nas do zastanowienia się,
udziału. Bardzo wiele zaleŜy od osobowości lidera – najlepiej, jeŜeli jest gotowy jaki kierunek wyznaczamy naszym dzieciom? Czy elementy planu dziecka
uczyć się razem z innymi. W przeciwnym wypadku grupa gubi podstawowy wystarczająco mocno uwzględniają wychowanie do wiary?
cel, zamienia się w towarzystwo wzajemnej adoracji lub w coś na kształt
obozu przetrwania. Ktoś kiedyś zauwaŜył, Ŝe gdyby wszystkie dzieci pozostawały w Zborze, nasz
Kościół byłby wielokrotnie większy niŜ jest. JakŜe wiele naszych dzieci wraz
z wyrastaniem z dzieciństwa wyrasta teŜ ze Zboru. To smutne i bolesne. Nie
zawsze to my starsi ponosimy za ten stan rzeczy odpowiedzialność. Dziecko, stając
Jerzy Kuźbik się męŜczyzną czy kobietą, samo musi dokonać wyboru swojej drogi Ŝycia, bolesne
jest jednak, gdy ta droga przebiega z daleka od Kościoła. Niestety, jakŜe często tak
właśnie jest. Być moŜe nie uda nam się temu zaradzić, ale właśnie w czasie, gdy
nasze dzieci są jeszcze dziećmi, moŜemy starać się zrobić wszystko, aby zatrzymać
je przy Bogu i wierze.

To na nas, rodzicach, spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość naszych


KRÓTKA REFLEKSJA Z OKAZJI DNIA DZIECKA dzieci. Jezus powiedział:

„Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włoŜył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich.
Czerwiec to miesiąc dzieci. W pierwszym dniu jest Dzień Dziecka, w ostatnim – Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie;
wakacje. Oba zdarzenia są waŜne dla dzieci, ale teŜ i dla rodziców, gdyŜ skupiają albowiem do takich naleŜy Królestwo Niebios. I włoŜył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd.”
naszą uwagę na nich i ich potrzebach w sposób szczególny. Pamiętam, Ŝe gdy sam Mt 19, 13–15
naleŜałem do tej kategorii wiekowej, zawsze w tym miesiącu wydarzało się coś Zaś ewangelista Łukasz uzupełnia tę wypowiedz o jeszcze jedno zdanie:
przyjemnego. W pierwszym dniu otrzymywałem drobny prezent albo przynajmniej
szliśmy w atrakcyjne dla mnie miejsce. W ciągu innych dni rodzicie zapracowani nie „Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa BoŜego jak dziecię, nie wejdzie do
mieli czasu na takie zainteresowanie mną i bratem. niego.” Łk 18, 17
Jezus stawia dziecko w centrum zainteresowania. ChociaŜ pozycja dziecka
w staroŜytności była niŜsza niŜ niewolnika, tu Jezus nakazuje nam troskę i opiekę

- 10 - - 11 -
nad dziećmi, nakazuje nam budowanie ich wiary, gdyŜ to do nich naleŜy Królestwo dorosną? Czy gdy staną się dorosłe, będą chciały uczestniczyć w nudnych
Niebios. Dziecko jest teŜ dla nas wzorcem wiary – to do dzieci mamy się naboŜeństwach – przecieŜ takie przesłanie wynika z tego dziecięcego zachowania.
upodabniać, jeśli chodzi o wiarę i zaufanie Jezusowi. KaŜdy z tych aspektów Tu odpowiedzialność spada w duŜej mierze na rodziców, którzy na takie
prowadzi nas do głębszego zainteresowania naszymi dziećmi. zachowanie nie reagują. Oczywiście prawdą jest, Ŝe dziecko nie wszystko zrozumie
z kazania, Ŝe naboŜestwo jest długie, ale – z drugiej strony – muszą się nasze
Proces wychowania dziecka w kierunku wiary i Jezusa obejmuje kilka punktów: pociechy wdroŜyć w słuchanie kazania, akceptację tego, co długie i nie zawsze na
najwyŜszym poziomie. To uczy teŜ szacunku do Zboru, do starszych, do liderów.
• świadectwo wiary rodziców, atmosfera domu rodzinnego; Być moŜe jednym z powodów wychodzenia dzieci z naboŜeństwa jest „salka dla
małych dzieci”. Choć jest to inicjatywa słuszna i wartościowa, przyzwyczaja jednak
• uczestnictwo dzieci w naboŜeństwach Zboru; dzieci od niemowlęcych czasów, Ŝe miejsce dziecka nie jest w kaplicy, ale obok –
• integracja dzieci z grupie zborowych rówieśników; być moŜe to rzutuje potem na tę niepokojącą tendencję, Ŝe dorastające dzieci
wybierają park zborowy, a nie kaplicę.
• inwestowanie w podstawy wiedzy dziecka o Bogu.
Dzieci są wraŜliwymi obserwatorami, a gdy wejdą w okres nastoletni – radykalnymi Naturalnym procesem jest dąŜenie dzieci do tworzenia grup rówieśniczych. KaŜde
krytykami otoczenia, w jakim Ŝyją. Najtrudniejszym zadaniem dla rodziców jest dziecko ma swoich przyjaciół, spotyka się z koleŜankami i kolegami, lubi z nimi
zachowanie wysokiego standardu etycznego w Ŝyciu codziennym, Ŝycie z Bogiem podyskutować, pójść na spacer itp. Grono rówieśnikowi jest bardzo waŜne
na co dzień. MoŜemy ukryć swoje motywy w Zborze, ale w domu nie. Wcześniej w wychowaniu społecznym dzieci. Rozsądni rodzice reagują na niewłaściwe
czy później dziecko zauwaŜy hipokryzję rodziców, zauwaŜy, jaką prawdziwą towarzystwo, wymuszając na dzieciach dobór przyjaciół. Zastanówmy się, jakich
wartość ma Jezus i jego Ewangelia. Jeśli my, rodzice, nie będziemy przekazywać przyjaciół mają nasze dzieci? Czy są to przyjaciele ze Zboru czy z podwórka? Z kim
dziecku jednoznacznych sygnałów naszego związku z Bogiem, to i ono szukać nasze dzieci spędzają czas, z dziećmi naszych braci i sióstr czy dziećmi sąsiadów?
będzie inspiracji do Ŝycia w innym świecie wartości. Jeśli nasze chrześcijaństwo Grupa rówieśnicza kształtuje charakter i wartości etyczne dzieci. Tu warto
będzie jedynie niedzielne, to i dzieci staną się niedzielnymi chrześcijanami. zainwestować w relacje naszych dzieci z grupą rówieśniczą ze Zboru. Powinniśmy
świadomie i programowo tworzyć dla naszych dzieci środowisko związane
Świadectwo naszego Ŝycia w procesie wychowywania dzieci w kierunku wiary ze Zborem. Szczególnie nasz Zbór ma duŜe moŜliwości w tym względzie. Park
i Boga jest niezmiernie istotne i waŜne, a być moŜe nawet kluczowe. Dzieci zborowy jest dobrym miejscem do organizacji spotkań dzieci, Klub Talencik raz
podświadomie naśladują rodziców, takŜe ich zachowanie etyczne i religijne. Jeśli w tygodniu daje dzieciom moŜliwość integrowania się ze sobą i tworzenia grupy
my, rodzice, nie mamy czasu na cichy czas, modlitwę, codzienne praktykowanie rówieśniczej, organizowane są letnie obozy i zimowiska. Oczywiście wymaga to
wiary, istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe dzieci teŜ nie będą tego robić. Jeśli wysiłku rodziców, takiego planowania zajęć dziecka, aby w tym okresie miało
w domu dzieci ciągle słyszą krytykę Zboru, narzekanie na atmosferę zebrań moŜliwość uczestniczenia w spotkaniach, a takŜe poświęcenia swojego czasu, aby
członkowskich, pewnie nie zachęci ich to do aktywności w tym „złym” Zborze, gdy przywieźć je do kaplicy w tygodniu. MoŜe warto zadać sobie pytanie, czy moje
dorosną. Dzieci powinny być zachęcane do wiary przez nasze Ŝycie codzienne. Nie dziecko uczestniczy w zajęciach Klubu Talencik, czy mój nastolatek jest
jest łatwo dawać dobre świadectwo we własnym domu. uczestnikiem spotkań młodzieŜowych? To tam powstają więzi, które później będą
rzutowały na akceptację Zboru jako miejsca, gdzie są moi przyjaciele, i miejsca,
Kolejnym elementem wychowania dzieci do wiary jest naboŜeństwo. Wspólne które jest dla mnie waŜne, gdyŜ tu są moi znajomi. Z drugiej strony, czy młodzi
rodzinne uczestnictwo we wspólnocie Zboru ukazuje dzieciom ich miejsce, uczy ludzie przyjdą z radością na spotkanie, gdy my krytykujemy liderów tej słuŜby?
cierpliwości, zaufania i otwiera je na słuchanie. Obserwuję niepokojące zjawisko
w tym względzie. Rodzina przychodzi na naboŜeństwo, a dzieci udają się w tym Elementem istotnym w procesie wychowywania dziecka do wiary jest katechizacja.
czasie do parku zborowego. W czasie kazania w holu moŜna spotkać wielu Dzieci mają okazję poznawać Boga na szkółce i obozach zborowych, a takŜe
młodych ludzi rozmawiających na interesujące ich tematy. Co będzie, gdy te dzieci w Klubie Talencik. Ponownie jest to zadanie rodziców. Potrafimy inwestować

- 12 - - 13 -
pokaźne sumy w naukę języków i kursy dla dzieci, gdyŜ chcemy, aby miały łatwy i młodzieŜą, ale takŜe dla wszystkich rodziców – nie podaje suchej wiedzy
i dobry start w dorosłe Ŝycie. Czy w tych planach inwestycyjnych jest Bóg i wiara? pedagogicznej, ale zwraca uwagę na potrzeby młodego pokolenia, ukazując
Czy katechizacja i uczestnictwo dzieci w spotkaniach zborowych to nasz priorytet? Słowo BoŜe nie jako zbiór zakazów i nakazów, ale jako prawdziwe przesłanie
Oczywiście wymaga od czasu i zaangaŜowania, ale uczestnictwo dzieci w klubie kochającego Ojca.
sportowym teŜ angaŜuje nasz czas.
[J. McDowell, T. Williams, Słowo, które łączy. Biblia
Jednym z naszych zadań jest wychowanie dzieci w kierunku wiary i Boga. Tu w procesie wychowania i przemiany młodego pokolenia
moŜemy ze swej strony zrobić wiele lub nic. Być moŜe nasze wysiłki nie przyniosą (oryg. The Relational Word), tłum. T. Fortuna,
spodziewanych wyników, ale powinniśmy tak planować przyszłość naszych dzieci, Ofic. Wyd. „Vocatio”, Warszawa 2009]
aby gdy dorosną, ich Ŝycie było związane z Bogiem. To jest nasza
odpowiedzialność, dlatego warto w miesiącu czerwcu zastanowić się nad
kierunkiem, w jakim prowadzimy nasze pociechy. * * *

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,


Ryszard Tyśnicki Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał,
aby kaŜdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne.”
J 3, 16

Krótkie zdanie, które zawiera w sobie całe przesłanie Ewangelii, wypowiedziane


ZOBACZYŁAM, PRZECZYTAŁAM, POLECAM… podczas jednej z najciekawszych rozmów opisanych w Biblii – między Jezusem
a Nikodemem. Max Lucado rozpatruje kaŜdy jego aspekt. KsiąŜka Pod numerem
Mówi się, Ŝe gdy przekazujemy komuś wiedzę bez zrozumienia, akceptacji i miłości, 3, 16, przywołując proste przykłady z Ŝycia, ukazuje zawartą w nim nadzieję i pełnię
będzie to tylko pusta wiedza nieprzekładająca się na Ŝycie. Podobnie jest ze Słowem miłości Boga do świata pełnego zepsucia i podłości. Przedstawia takŜe róŜne
BoŜym. MoŜemy czytać komuś Biblię, ale jeśli sami nie będziemy Ŝyć tym Słowem fragmenty z Ŝycia Jezusa, zwracając uwagę na pomijane zazwyczaj cechy
i kochać, będą to tylko archaiczne historie. Musimy wiedzieć, jak „przekazać i szczegóły, pokazując w jaki sposób to my sami jesteśmy bohaterami kaŜdej z tych
pałeczkę”. Josh McDowell, autor wielu znanych publikacji dla młodych ludzi, historii. Fantastyczna, pełna humoru, ale i bardzo poruszająca pozycja dla tych,
przedstawiciel organizacji Campus Crusade for Christ, pokazuje jak mówić o Bogu, którzy – jak Nikodem – szukują Boga, niezaleŜnie od tego, w którym momencie
Ŝeby przekazać najwaŜniejsze prawdy i dotrzeć do tych, którzy wszystko negują – drogi się znajdują.
buntujących się nastolatków. KsiąŜka Słowo, które łączy wskazuje na fundamenty
relacji z Bogiem, ukazując obraz Boga, jaki wyłania się z Jego Słowa, i definiuje [Max Lucado, Pod numerem 3, 16 (oryg. 3:16. The
podstawowe potrzeby człowieka, udowadaniając moŜliwość ich zaspokojenia Numbers of Hope), przekł. K. Pachocki, Wyd.
w relacji z Chrystusem, przede wszystkim w odniesieniu do młodych ludzi. Mówi „W drodze”, Poznań 2009]
równieŜ o tym, jak Bóg objawia nam siebie i jaka jest wiarygodność Biblii. KsiąŜka
ta przeznaczona jest dla tych, którzy w jakikolwiek sposób pracują z dziećmi Basia Hajnisz

- 14 - - 15 -
WIZYTA GOŚCI Z WETTER W NIEMCZECH WYDARZENIA STAŁE

Wielu z nas zna osobiście Zbór z Wetter. Nasze kontakty sięgają daleko • Nauczanie dzieci odbywa się w trakcie naboŜeństwa.
w przeszłość, kiedy chór z Wetter przyjechał do nas w październiku 1979 r. • Spotkanie młodzieŜy – sobota godz. 17.00.
Gościliśmy ich w naszych domach. 19 czerwca odwiedzi nas 35 osób z tego Zboru. • Klub „Talencik” – piątek godz. 15.00.
PrzyjeŜdŜają tak liczną grupą, by świętować 30 lat naszej przyjaźni, zawrzeć nowe
• Studium biblijne w grupach – niedziela godz. 10.00.
znajomości (będą między nimi ludzie młodzi, pierwszy raz odwiedzający Polskę),
odnowić kontakty, wspólnie świętować 400-lecie baptyzmu w Europie.
NaboŜeństwa na placówkach Zboru
Plan pobytu:
19.06.09 – piątek • Wspólnota Emmanuel w Wołowie – niedziela, godz. 11.00, ul. Leśna 6.
Przyjazd gości wieczorem. • Ząbkowice Śląskie – niedziela, godz. 10.30, ul. Piastowska 8.
Odbiór do domów z parkingu zborowego. Kwatermistrz – Zbigniew Blumczyński • Oława – niedziela, godz. 10.30. Tel. kontaktowy 071-31 37 880.

20.06.09 – sobota NaboŜeństwa w pozostałych zborach baptystycznych we Wrocławiu


Przed obiadem zwiedzanie miasta z przewodnikiem niemiecko- i anglojęzycznym.
Godz.18.00 – Agape, spotkanie przy stołach. • II Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Łukasińskiego 20 – niedziela, godz.
W programie: wspomnienia, prezentacja zdjęć z historii naszej przyjaźni… 11.00. Pastor Bogdan Zaborowski.
• III Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Hubska 84 – niedziela, godz. 11.00.
Prosimy wcześniej zadeklarować swój udział w Agape u Alicji śołnierskiej.
Bardzo prosimy o zgłaszanie do Zuzi Barny chęć upieczenia ciasta. Grupy domowe:

21.06.09 – niedziela Spotkania dla studentów „Kleofas” we wtorki o godz. 18.00 na Biskupinie.
Godz.11.00 – Uroczyste naboŜeństwo. Wszelkich informacji udziela Piotr Zakrzewski – tel. 608 361 903, e-mail:
Godz. 13.00 – Piknik w parku zborowym. piotr.au@gmail.com
22.06.09 – Odjazd gości po śniadaniu.
Inne:
Zachęcamy do czynnego zaangaŜowania się w przyjęcie naszych gości. Gościnność Aerobik – zajęcia rekreacji ruchowej dla dziewcząt i kobiet. Spotkania w środę
to jedna z cech dobrego chrześcijanina, którą szczególnie wyróŜniają się baptyści o godz. 20.00 w sali Agape. Tel. 696 469 496, e-mail: kingazakrzewska@o2.pl
wrocławscy. Potrzebne są kaŜde ręce do pomocy.

Zgłoszenia chętnych do pracy przyjmuje Alicja śołnierska.

- 16 - - 17 -
Plan naboŜeństw niedzielnych na czerwiec 2009 r. Plan naboŜeństw czwartkowych na czerwiec 2009 r.

Data Kaznodzieja Tytuł Uwielbienie Informacje Data Temat Kaznodzieja


Temat dowolny
04.06.09 Jurek Kuźbik
07.06.09 D. Pacyniak Pokonać W. Smoleń Wieczerza
wyzwanie Pańska Temat dowolny
11.06.09 Dawid Pacyniak
D. Piotrowski

14.06.09 D. Pacyniak Przez popiół P. Zakrzewski Temat dowolny


do zwycięstwa 18.06.09 Daniel Trusiewicz
J. Kuźbik

21.06.09 Menno ter M. Staniec Wizyta przyjaciół


Haseborg z Wetter 25.06.09 Temat dowolny Ryszard Tyśnicki

Chór Męski
Ogłoszenia, świadectwa oraz prośby modlitewne do wrześniowego
numeru Biuletynu moŜna składać w Kancelarii Zboru lub osobiście
28.06.09 D. Pacyniak Nie W. Smoleń członkom Redakcji Biuletynu do 20 sierpnia (adresy e-mail na
o własnych okładce).
siłach
D. Piotrowski

JeŜeli chcesz się podzielić swoim świadectwem, refleksją na temat wiary


i Ŝycia chrześcijańskiego lub przemyśleniami odnośnie wydarzeń na
świecie – skontaktuj się z Redakcją Biuletynu.

- 18 - - 19 -