You are on page 1of 70

2011

iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

iResearch China Online Clothing Shopping Research

2011

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research


I. ............................................................................................................................. 6
II. ............................................................................................................................ 7
III. ........................................................................................................................... 8
1.1. .......................................................................................... 8
1.2. ............................................................................................... 10
1.3. ................................................................................. 11
IV. ........................................................................................................................ 12
V. ......................................................................................................................... 14
1.2010-2011 .............................................................................. 14
1.1.2010-2011 ................................................................ 14
1.2.2010-2011 ................................................................ 16
2.2010-2011 ............................................................ 18
2.1.2008-2014 .............................................. 18
2.2.2008-2014 ....................................................................... 19
2.3.2011 ............................................ 20
2.4.2011 ................................................................................ 21
2.5.2011 .............................................................. 25
3.2010-2011 ........................................................ 26
3.1.......................................................... 26
3.2. ......................................................................................... 27
3.3. ................................................................................................. 28
3.4. ................................................................................................. 30
3.5. ................................................................................................................... 32
3.6. .............................................................................. 34
4.2010-2011 ........................................................ 35
4.1. ....................................................................... 35
4.2. ......................................................................................... 36
4.2.1.vancl ........................................................................................... 36
4.2.2.MasaMaso.................................................................................. 39
4.3. ................................................................................................. 42
4.3.1.mbaobao ...................................................................................... 42
4.3.2.HSTYLE ......................................................................................... 45
4.4. ................................................................................................. 47
4.4.1.okbuyvs.letao.................................................................. 47
4.5. ................................................................................................................... 49
4.5.1.yougou
................................................................... 49
5........................................................................................................................... 51
VI................................................................................................................................. 53
1.2010-2011 .............................................................................. 53
1.1. TOP10 ....................................................... 53
1.2.PV/UV ................................................................... 54

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.3. ......................................................................................... 55
1.4. .................................................................................. 56
1.5. ................................................................................................. 57
2.2010-2011 .............................................................................. 58
2.1. .............................................................................. 58
2.2.......................................................... 60
2.3. ..................................................... 64
............................................................................................................................. 70

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research


III-1 .................................................................................................... 9
III-2 .............................................................................................. 10
2-1 2008-2014 ............................................................... 18
2-2 2008-2014 ........................................................ 19
2-3 2008-2014 ......................................... 20
2-4 2011 B2C/C2C/ ............................................................ 21
2-5 2011 C2C .............................................................. 22
2-6 2011 B2C ....................................................................... 23
2-7 2011 ............................................................. 25
3-1 ..................................................................................... 26
3-2 ......................................................................... 27
3-3 ......................................................................... 28
3-4 ......................................................................... 30
3-5 ..................................................................... 32
3-6 ................................................................. 33
4-1 ........................................................................................ 49
6-1 ............................................................................. 54
6-2 ............................................................................................. 55
6-3 ................................................................................. 56
6-4 2010 ................................................................... 57
6-5 ......................................................................... 58
6-6 ........................................................................ 59
6-7 ..................................................... 60
6-8 ............................................................. 61
6-9 ................................................................. 62
6-10 ....................................................... 62
6-11 ........................................................... 63
6-12 TOP10 .............................................................................. 64
6-13 TOP10 ..................................................... 65
6-14 ........................................................................... 66
6-15 ................................................................................... 67
6-16 ........................................................................... 68
6-17 ................................................................... 69

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research


III-1 .................................................................................................... 8
III-2 ......................................................................................................... 10
III-3 ..................................................................... 11
2-1 2010 B2C Top30 ............................................... 24
3-1 ........................................................................................ 27
3-2 ........................................................................................ 29
3-3 ........................................................................................ 31
3-4 ............................................................................. 34
4-1 ..................................................................................... 35
4-2 ................................................................................................... 36
4-3 ................................................................................................... 37
4-4 ................................................................................................... 39
4-5 ................................................................................................... 40
4-6 ....................................................................................................... 42
4-7 ....................................................................................................... 43
4-8 ................................................................................................... 45
4-9 ................................................................................................... 45
4-10 vs. .......................................................................... 47
4-11 ...................................................................................... 48
4-12 ................................................................................................. 49
4-13 ..................................................................................................... 50
5-1 .................................................................................... 52
6-1 2010 TOP10 ................................................................... 53

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

I.
2C
2008 2008

2009
5 B2C
2010-2011

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

II.

iUserTracker
EcommercePlus

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

III.
1.1.

E-commerce

B2BBusiness to Business

B2CBusiness to Customer C2CCustomer


to Customer

III-1

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

III-1

1. =+++
2. =+B2B

3. =B2C+C2C

Copyright iResearch Inc. 2011

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.2.

III-2

III-2

Copyright iResearch Inc. 2011

10

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.3.

III-3

Copyright iResearch Inc. 2011

11

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

IV.
2010-2011 2010
4610.0
2.9% 2011 7720.0 67.5%
2010
1052.4 22.8% 2011
2049.0 26.5%
2010-2011

2010 2010
1052.4 111.2% 2011 2049.0
94.7% 2014 5195
27%

3C

B2C

B2C

Copyright iResearch Inc. 2011

12

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1-2

Copyright iResearch Inc. 2011

13

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

V.
1.2010-2011
1.1.2010-2011
2010 2010
4610.0 2.9%
2011 7720.0 67.5% 2010-2011

2010 4610.0 2009 75.3% 2011


7720.0 67.5%2010
2009 2.1% 2.9% 2012
5%
2010
2 B2C 10-30
7 3 1-10
20 300%

2009

2010
TCL
TOM
B2C

B2C

Copyright iResearch Inc. 2011

14

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2010

2010-2011
QQ QQ
VANCL V+

B2C B2C

Copyright iResearch Inc. 2011

15

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.2.2010-2011
2010
1052.4 22.8% 2011
2049.0 26.5%
2010-2011

2010 2010
1052.4 111.2%2011 2049.0
94.7% 2014 5195
27%

3C

B2C

B2C 2011 11 11
GXG 3 4000
3000 2000 4

Copyright iResearch Inc. 2011

16

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1-2

Copyright iResearch Inc. 2011

17

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.2010-2011
2.1.2008-2014
2011 7720.0 2010
4610.0 67.5%

2-1 2008-2014

Copyright iResearch Inc. 2011

18

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.2.2008-2014
2011
2049.0 2010 1052.4 94.7% 2-3
2014 5195.0
27%

2-2 2008-2014

Copyright iResearch Inc. 2011

19

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.3.2011
2011 14370 2049.0
14.3% 2014
23.6%

2-3 2008-2014

Copyright iResearch Inc. 2011

20

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.4.2011
2011 2049.0 C2C

C2C 79.9%
B2C 20.1%
93.8%
6.2%
C2C
C2C C2C
B2C C2C
2007
8
2010 B2C 15.6% C2C 84.4%B2C

2-4 2011 B2C/C2C/

Copyright iResearch Inc. 2011

21

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

C2C 1478.5
C2C 90.3% 9.1%

2-5 2011 C2C

Copyright iResearch Inc. 2011

22

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2011 B2C
B2C 281.7 68.5%
9.2%3.4%
V+

2-6 2011 B2C

2011 4 2010 B2C Top30


B2C B2C
30 14 B2C B2C

Copyright iResearch Inc. 2011

23

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2010 B2C Top30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16

*
*

ihush

*
*
V+
*
No5
99

2008
2004
2000
1999
2007
2001
2004
1996
2007
2008
2006
2006
2008
2006
2008
2007

2010
(
300.0
102.0
30.0
22.6
18.5
18.0
15.0
12.1
10.0
8.1
8.0
5.0
3.0
2.5
2.5
2.0

2008

2.0

2007
2008
2008
2003
2010
2007
2001
2004
2008
2008
2001
2008
2008

2.0
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.3
1.2
1.0
1.0
1.0

16
16
19
20
20
20
20
20
25
26
27
28
28
28

1. B2C
1 B2C 500 2
3B2B 4
B2C 5 B2C
18900
2. *

Source iUersTrackerEcommercePlus

2011.11 iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

2-1 2010 B2C Top30

Copyright iResearch Inc. 2011

24

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.5.2011
2011 40.8%
15.0% 13.5% 8.7%
5.7% 16.2%

2-7 2011

Copyright iResearch Inc. 2011

25

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.2010-2011
3.1.

3-1

Copyright iResearch Inc. 2011

26

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.2.

B2C

12

3-2

3-1

Copyright iResearch Inc. 2011

27

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.3.

1
B2C
2 B2C

3-3

Copyright iResearch Inc. 2011

28

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3-2

Copyright iResearch Inc. 2011

29

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.4.

3-4

Copyright iResearch Inc. 2011

30

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3-3

Copyright iResearch Inc. 2011

31

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.5.
2010-2011

B2C

Bestseller
Onlyveromoda Jack & Jones
MangoEspritGap

3-5

Copyright iResearch Inc. 2011

32

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3-6

Copyright iResearch Inc. 2011

33

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

3.6.

3-4

Copyright iResearch Inc. 2011

34

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.2010-2011
4.1.
B2C

4-1

Copyright iResearch Inc. 2011

35

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.2.
4.2.1.vancl

4-2

Copyright iResearch Inc. 2011

36

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2010-2011

4-3

2010 7
2011 10

PC
AndroidApple WAP
/

2011

Copyright iResearch Inc. 2011

37

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

30 50
2011 5
28 155 4000

Copyright iResearch Inc. 2011

38

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.2.2.MasaMaso

4-4

Copyright iResearch Inc. 2011

39

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4-5

2011 MasaMaso
Link Masa Black Masa

Copyright iResearch Inc. 2011

40

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

Copyright iResearch Inc. 2011

41

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.3.
4.3.1.mbaobao

4-6

Copyright iResearch Inc. 2011

42

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4-7

20

OEM

Copyright iResearch Inc. 2011

43

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

Copyright iResearch Inc. 2011

44

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.3.2.HSTYLE

4-8

4-9

Copyright iResearch Inc. 2011

45

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

50 5
2-5

Copyright iResearch Inc. 2011

46

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.4.
4.4.1.okbuyvs.letao
B2C

4-10 vs.

Copyright iResearch Inc. 2011

47

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4-11

2010 2011

letao.com PC

Copyright iResearch Inc. 2011

48

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

4.5.
4.5.1.yougou

4-12

2008 B2B
C2C
B2C

B2C B2B B2C


2009 2010 8 2010 1 2010
0.4%

4-1

Copyright iResearch Inc. 2011

49

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2011
2 B2C

4-13

Copyright iResearch Inc. 2011

50

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

5.

2-3

WAP

Copyright iResearch Inc. 2011

51

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

Source
2011.11iResearch Inc.

www.iresearch.com.cn

5-1

1
2
3
4

Copyright iResearch Inc. 2011

52

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

VI.
1.2010-2011

2010-2011

1.1. TOP10
2010 TOP10

6-12010 TOP10

Copyright iResearch Inc. 2011

53

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.2.PV/UV
/

8.17
//// 7

6-1

Copyright iResearch Inc. 2011

54

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.3.
/
////// 8.79%8.36%
8.11% 5%-7%

6-2

Copyright iResearch Inc. 2011

55

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.4.
//
// 59%//
55%
43%

1
2
CRM

6-3

Copyright iResearch Inc. 2011

56

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

1.5.
2010

50

6-4 2010

Copyright iResearch Inc. 2011

57

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.2010-2011
2.1.

30%2011 24% 14%


9%

6-5

Copyright iResearch Inc. 2011

58

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

51%25%12%5%

6-6

Copyright iResearch Inc. 2011

59

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.2.
2.1

6-7

Copyright iResearch Inc. 2011

60

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

6-8

Copyright iResearch Inc. 2011

61

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

8 70%

6-9

6-10

Copyright iResearch Inc. 2011

62

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

6-11

Copyright iResearch Inc. 2011

63

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

2.3.
2011 Q1
TOP10

6-12 TOP10

Copyright iResearch Inc. 2011

64

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

TOP10
14% 8%

6-13 TOP10

Copyright iResearch Inc. 2011

65

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

70~190
48%190 21%70 31%
100~200

6-14

Copyright iResearch Inc. 2011

66

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

65%
8% 4%

6-15

Copyright iResearch Inc. 2011

67

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

23%
21%

6-16

Copyright iResearch Inc. 2011

68

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

6-17

Copyright iResearch Inc. 2011

69

2011
iResearchChina

Online

Clothing

Shopping

Research

http://www.iresearch.com.cn

http://www.iresearch.com.cn/solution
http://www.iresearch.com.cn/product
http://www.iresearch.com.cn/consulting
http://www.iresearch.com.cn/report
http://www.iresearch.com.cn/institute
http://www.iresearch.com.cn/meeting

http://www.iresearch.cn
http://www.iresearchad.com
http://www.iwebchoice.com
/

10 AB A501 100020
010-51283899-209

333 B 701 200030


021-51082699-

3-15 B 707 510620


020 -38010229

iResearch
Email: henry@iresearch.com.cn

Copyright iResearch Inc. 2011

70