Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája

I. fejezet Szent Ferenc együtt eszik az éhségtől haldoklóval
A rend kezdetén, amikor tudniillik Szent Ferenchez kezdtek csatlakozni a testvérek, Rivo Tortóban[1] tartózkodott velük. Egyik éjszaka éjfél körül, míg mindenki aludt a saját helyén, valaki felkiáltott: "Meghalok! Meghalok!" A testvérek csodálkozva és megrettenve valamennyien fölriadtak. Szent Ferenc tüstént fölkelt és így szólt: "Keljetek föl, testvérek, és gyújtsatok gyertyát!" Miután meggyújtották, Szent Ferenc megkérdezte: "Ki mondta azt, hogy meghalok?" Az illető testvér pedig válaszolt: "Én." Szent Ferenc azt mondta neki: "Mi baj van, testvér? Hogyhogy meghalsz?" Erre az: "Meghalok, mert olyan éhes vagyok." Szent Ferenc ekkor, mint szeretettel és gyöngéd tapintattal eltelt ember, tüstént megteríttette az asztalt, és hogy a testvér ne szégyenkezzék egyedül étkezni, valamennyien együtt ettek vele. Mert ez a testvér meg a többiek is csak nem régen tértek az Úrhoz, és módfelett sanyargatták testüket. Az étkezés után pedig így beszélt Szent Ferenc a többi testvérhez: "Testvéreim, én amondó vagyok, hogy ki-ki vegye figyelembe saját testi adottságait, mert lehet, hogy valamelyikőtök kevesebb kenyérrel beéri, mint a másik, de azt mégsem akarom, hogy aki bőségesebb táplálékra szorul, azt igyekezzék utánozni az étkezésben, akinek kevesebb is elég, hanem mindenki, saját természetével számot vetve, adja meg testének azt, amire szüksége van. Mert ahogy a mértéktelen evéstől, mint a test és a lélek számára ártalmas dologtól, óvakodnunk kell, ugyanígy a túlzott böjtöléstől is. Annál is inkább, mert az Úr irgalmasságot akar és nem áldozatot."[2] Majd folytatta: "Kedves testvéreim! Arra amit most tettem, hogy tudniillik a testvérünk iránti szeretetből vele együtt étkeztünk, hogy ne szégyenkezzék egyedül enni, a nagy szükség és a szeretet késztetett. De kijelentem nektek, hogy többször nem akarok így cselekedni, mert nem lenne sem szerzeteshez illő, sem tisztességes dolog. Azt akarom tehát, és megparancsolom, hogy szegénységünkhöz illően, mindegyiktek gondoskodjék testéről szükségletének megfelelően."[3]

II. fejezet Az első testvérek szigorú élete
Az első testvérek ugyanis és a többiek, akik hozzájuk csatlakoztak, hosszú időn át nemcsak az ételtől és italtól való túlzott megtartóztatással sanyargatták testüket, hanem virrasztással, a hideg elviselésével és kétkezi munkával is. Testükön vasövet, bőrövet hordtak, akik tudtak ilyet szerezni, sőt igen kemény vezeklőövet is, ha ehhez inkább hozzá tudtak jutni. Ezért a szent atya, amikor látta, hogy a testvérek emiatt testileg legyöngülhetnek, s egyesek rövid időn belül máris betegek lenek, az egyik káptalanon[4] megtiltotta, hogy a testvérek közül bárki is a tunikán kívül mást viseljen a testén. Mi pedig, akik vele együtt voltunk, tanúságot teszünk róla: bár attól fogva, hogy testvéreket kezdett maga köré gyűjteni, életének egész folyamán figyelmes volt testvérei iránt, de csak annyira, hogy ételben és italban sohase térjenek el rendünk szegénységének és a tisztességnek attól a mértékétől, melyhez a régi testvérek tartották magukat; ő maga azonban már akkor, amikor még nem voltak testvérei, megtérésétől kezdve egész életében szigorú volt teste iránt, pedig ifjúkorától törékeny és gyönge testalkatú volt, s a világban is csak kényeztetetten élhetett volna. Ezért egy alkalommal, amikor észrevette, hogy a testvérek étkezésben és egyéb dolgokban túllépik a szegénység és a tisztesség határát, egy beszédében, melyet néhány testvérhez, de személyükben mindnyájukhoz intézett, a következőket mondta: "Nem gondolják a testvérek, hogy az én testemnek is szüksége lenne különleges ételekre? De mivel nekem az összes

testvérek mintájának és példaképének kell lennem, ezért meg akarok elégedni a szegényes ételekkel és az egyszerű dolgokkal."

III. fejezet Szent Ferenc arra tanítja az első testvéreket, hogy örvendezve menjenek kéregetni
Amikor Szent Ferenc köré kezdtek testvérek gyűlni, annyira örült megtérésük felen és amiatt, hogy az Úr jó társaságot adott neki; annyira szerette és tisztelte őket, hogy nem küldte őket alamizsnáért - leginkább azért nem, mert úgy látta, szégyellenének menni -, s hogy megkímélje testvéreit a szégyenkezéstől, mindennap ő ment egyedül érte. Ennek következtében nagyon kimerült a teste, főleg mert világi életében kényeztetett és gyönge testalkatú ember volt. Attól a naptól fogva pedig, hogy elhagyta a világot[5], s a túl sok böjtölés és önsanyargatás miatt, amit magára vállalt, egyre gyengébb lett. Ezért fontolóra véve, hogy ekkora megerőltetést nem bír elviselni; és mivel a testvérek is erre kaptak meghívást, jóllehet szégyenlősek voltak, és még nem ismerték fel teljesen hivatásukat, s eddig még nem voltak olyan figyelmesek, hogy azt mondják neki: "Mi akarunk alamizsnáért menni!", így szólt hozzájuk: "Kedves testvéreim és fiacskáim! Ne szégyelljetek adományért menni, mert az Úr szegénnyé lett értünk ebben a világban. Ezért választottuk az ő és legszentebb édesanyjának példájára az igazi szegénység útját. Ez a mi örökségünk, melyet Urunk, Jézus Krisztus szerzett meg nekünk és hagyott ránk, és mindazokra, akik példája nyomán szent szegénységben akarnak élni." Így beszélt hozzájuk: "Bizony mondom nektek, sokan jönnek ebbe a rendbe e világ nemesei és bölcsei közül, és nagy megtiszteltetésnek veszik majd, ha koldulni mehetnek. Az Úristen áldásával, bizakodva és örvendező lélekkel menjetek tehát alamizsnáért. Még annál is felszabadultabban és vidámabb szívvel kell mennetek, mint aki száz dénárt szerezhetne egy filléres dologért: Mert az Isten szeretetét nyújtjátok azoknak, akiktől adományt kértek,[6] amikor azt mondjátok: "Adjatok nekünk alamizsnát az Úristen szerelméért, melyhez képest a föld vagy az ég semmiség." "Mivel ekkor még kevesen voltak, nem tudta őket kettesével küldeni, hanem egyenként, külön-külön bocsátotta el őket szerte a városokba és a falvakba.[7] S az történt, hogy miután visszatértek, mindegyikük mutogatta Szent Ferencnek azokat az adományokat, amelyeket kapott, miközben az egyik ezt mondogatta a másiknak: "Én több alamizsnát szereztem, mint te." Mikor Szent Ferenc ilyen vidámnak és jókedvűnek[8] látta őket, szívből örvendezett. Ettől fogva már mindegyik szívesebben kért engedélyt a koldulásra.[9]

IV. fejezet Hogyan tartották meg az Evangéliumot szó szerint
Ugyanabban az időben, mikor Szent Ferenc együtt élt akkori testvéreivel, annyira tiszta szándékú volt, hogy attól az órától fogva, melyben az Úr kinyilatkoztatta, hogy neki és testvéreinek a szent evangélium eszménye szerint kell élnie,[10] azt akarta, és arra törekedett, hogy azt egész életén át szó szerint megtartsa. Ezért annak a testvérnek, aki főzni szokott, megtiltotta, hogy amikor babot kíván adni a többieknek, azt előző nap este, mint szokás, beáztassa meleg vízbe, hogy megtartsák a testvérek a szent evangélium ezen igéit: "Ne aggódjatok a holnap miatt."[11] És így a testvér csak azután áztatta azt be, miután elmondták a reggeli zsolozsmát. Ugyancsak ez okból még hosszú időn át sok testvér, számos helyen, ahol időztek, főként pedig a városokban, megtartotta ezt, nem akarva több alamizsnát szerezni vagy elfogadni, csak annyit, amennyi egy napra elegendő nekik.

V. fejezet Szent Ferenc szőlőt eszik egy beteg testvérrel
Egyszer, amikor Szent Ferenc ugyancsak azon a helyen volt,[12] tartózkodott ott egy testvér lelki ember és a rend régi tagja -, aki nagyon gyenge és beteg volt. Ezért, amikor Szent Ferenc meglátta, részvétre gyulladt iránta. Mivel akkoriban a testvérek, mind a betegek, mind az egészségesek jókedvűen és türelmesen éltek, a szegénység volt gazdagságuk, és betegségeikben nem használtak gyógyszereket, hanem szívesebben tettek olyasmit, ami a testnek ellenére volt, így szólt magában Szent Ferenc: "Ha az a testvér kora reggel enne egy kis érett szőlőt, azt hiszem, hogy használna neki." Ezért egy napon, titokban, korán reggel fölkelt, magához szólította a testvért, és elvezette őt egy szőlőbe, amely a templom mellett feküdt. Kiválasztott egy tőkét, amelyen ehető, egészséges fürtök voltak. Leülve a testvérrel a szőlőtő mellé, ő is eszegetni kezdett a fürtökből, hogy az ne szégyenkezzék egyedül enni. Amíg így ettek, a testvér dicsérte az Úristent. Azt a könyörületes cselekedetet pedig, amit a szent atya tett érte, egész életében nagy áhítattal és könnyhullatással gyakran emlegette a testvérek között.

VI. fejezet Az assisi püspök váratlan látogatása
Egy bizonyos időben, amikor Szent Ferenc ugyanott tartózkodott,[13] abban a cellában szokott maradni, hogy imádkozzék, amely hátul, a ház mögött volt. Egy nap, mikor ott időzött, íme az assisi püspök[14] jött, hogy meglátogassa. Amint belépett a házba, kopogtatott, hogy bemenjen Szent Ferenchez, és miután kinyitották neki az ajtót, tüstént besietett a cellába, amelyben egy másik, gyékényből készült kis kamrácska állott, ahol Szent Ferenc lenni szokott. Mivel tudta, hogy a szent atya meghitt barátságot és kedvességet szokott iránta tanúsítani, nyugodtan ment, és széthajtotta a cellácska gyékényfonatát, hogy lássa őt. De rögtön, ahogy ide bedugta a fejét, tetszik, nem tetszik, az Úr akaratából erős lökést érezve visszatántorodott, mert nem volt méltó, hogy lássa őt. Remegve és döbbenten azonnal kiment a cellából, a testvérek előtt pedig elmondta bűnét és azt, hogy megbánta, hogy azon a napon odajött.[15]

VII. fejezet Szent Ferenc közbenjárására egy testvér megszabadul a kísértéstől
Egy testvér, lelki ember, régtől fogva a rend tagja és Szent Ferenc bizalmas barátja volt. Történt pedig, hogy egy időben hosszú napokig annyira szenvedett az ördög igen súlyos és kegyetlen kísértésétől, hogy emiatt szörnyen kétségbe esett. Azonkívül mindennap annyira kínozta a kísértés, hogy szégyellt mindannyiszor gyónni. Ezért aztán túlzottan sanyargatta magát böjtöléssel, virrasztással, sírással és önostorozással. Amint így hosszú időn át, nap mint nap gyötrődött, íme, isteni rendelésből odaérkezett Szent Ferenc. Amikor pedig egy ízben Ferenc nem messze attól a helytől sétált egy másik testvérrel és azzal, aki így szenvedett, Szent Ferenc kissé lemaradt a másik testvértől, és ahhoz csatlakozott, akit kísértés gyötört. Ezt mondta neki: "Kedves testvér! Azt akarom és azt mondom neked, hogy ezután az ördögnek ezeket a sugallatait és incselkedéseit nem kell meggyónnod senkinek. Ne félj, mert lelkednek semmit sem ártottak, hanem az én jóváhagyásommal mondj el két Pater nostert, ahányszor csak azok a kísértések zaklatnak." Megörült a testvér a beszédnek, hogy azt mondta neki: nem kell meggyónnia a kísértéseket, főleg azért, mert amikor naponta kellett gyónnia, igen szégyenkezett, s ez fájt neki a legjobban. Csodálkozott a testvér a szent atya életszentségén, miként szerzett tudomást kísértéseiről a Szentlélek által, mert senki másnak nem vallotta be

"[19] Tetszett ez a beszéd Szent Ferencnek és a többi testvérnek. mert ez a templom maga is jövendölés volt. sem a világi papok templomában eltemetni. Régente azonban a templomot Sancta Maria de Angelisnek. Ezért jónak és szerzeteshez illőnek látom. mondogatta: "Azért akarta az Úr. amit nektek tudnék adni. Ezért aztán rögtön. azonfelül még azt is. Attól az órától fogva pedig. nyomban kívül-belül megszabadult attól a súlyos megpróbáltatástól. Szent Ferenc ugyanis gyakran. Elment hát a Subasio hegyi bencés monostorba. Szent Ferenc érdeméből visszanyerte testének-lelkének igazi nyugalmát és békéjét. és Isten kegyelme által. VIII. mert restellte. főleg azért. ahogy odaköltöztek a testvérek. hogy az Úr meg akarja sokasítani a testvérek számát. Örült elnevezésének is. és ha valaki meg találna halni. amitől olyan hosszú ideig szenvedett. mint a püspök. és elment az assisi püspökhöz. Mert ez a hely nem alkalmas." A többi testvérnek tetszett ez a beszéd. és ez a ház[18] nagyon szűkös a testvéreknek az itt-tartózkodásra. előadta a püspöknek is. Az apát pedig együttérzéstől indíttatva tanácskozott ez ügyben testvéreivel. kis részecskének hívták ugyanis. hogy ott a testvérek el tudják mondani az imaórákat. és mellette legyen egy csupán sárból és vesszőfonadékból épített. de azok is úgy feleltek neki. hogy ne engedjenek át a testvéreknek más templomot.bűnét. hogy a püspöktől[16] vagy a Szent Rufinszékesegyház kanonokjaitól vagy a bencés monostor apátjától[17] valami kis és szegényes templomot kérjek. Az apát így szólt hozzá: "Testvér. amit a püspöknek és a kanonokoknak. fejezet Hogyan kapták meg a Portiunculát? Amikor Szent Ferenc látta. kérésedet teljesítjük. ami előre jelezte. és hogy az első testvérek akkor ne építsenek semmiféle újat. a környékbeli férfiak és asszonyok ezt mondogatták: "Menjünk az Angyalos Boldogasszonyhoz!" S jóllehet az apát és a szerzetesek ingyen engedték át Szent Ferencnek és testvéreinek a . "Angyalos Boldogasszonynak" hívták. Éspedig leginkább azért. mert itt nincs templomunk. Épp erre vágyott régóta Szent Ferenc. az Úr szinte napról napra növelte számukat. amit a testvéreknek mondott. hogy egy pap ismerje minden gyengeségét és kísértését. nem lenne illő sem itt. és csak a környékbéliek nevezték el Sancta Maria de Portiunculának. minthogy az Úrnak úgy tetszett. A püspök így válaszolt neki: "Testvér! Nincs olyan templom. és a róluk szóló szóbeszéd meg jó hírük elterjedt az egész spoletói völgyben. Szegényebb volt. így szólt hozzájuk: "Kedves testvéreim és fiacskáim! Úgy látom. s ezen kívül ne legyen nekik egyetlen más sem. mint bármely más templom Assisi városának környékén. s ugyanazt. kicsi és szegényes ház. de azt akarjuk. amelyen épült. hogyan válaszoltak neki azok. melyben beszélt vele Szent Ferenc. mely mind a mai napig csak növekedett. ahol a testvérek végezhetnék a zsolozsmát. hogy ott pihenhessenek és szükséges tennivalóikat elvégezhessék. A templom arról a telekről nyerte a Portiuncula nevet. és még azokat is gyakran váltogatta szégyenérzete miatt." Bár a templom szegényes volt. Assisi és a környék lakói mindig nagy tiszteletet és áhítatot tanúsítottak iránta. ami a Kisebb Testvérek megjelenésével teljesedett be. Ezért miután a testvérek hozzáláttak a helyreállításához. hogy a szegény Kis Testvérek anyaháza és feje lesz. meg azért. hogy az Úr meg akar bennünket sokasítani. mert a templom Krisztus anyjának nevét viseli. csak a papoknak. hogy megsokasítsa őket. és ugyanezt elmondta. Portiunculának. és mintegy az Úr akarata szerint Szent Ferencnek és testvéreinek átengedték a Sancta Maria de Portiuncula templomát mint legszegényebb templomukat. ez a hely legyen mindnyájatok feje. hogy ha majd az Úr megsokasítja rendeteket. és már régóta csaknem romokban hevert. Szent Ferenc tehát fölkerekedett. és az apát előtt ugyanazt elmondta." Erre elment a Szent Rufin-székesegyház kanonokjaihoz. Nagyon örült Szent Ferenc a testvéreknek átengedett helynek. Ezt a telket már régóta Portiunculának hívták. mert oly szegényes templom volt.

[24] hasonlóképpen azoknak is. sem más szerzetesektől akkora megbecsülésben és tiszteletben. hanem a testvérek is nagy áhítattal és szívesen hallgassák őket. hogy a testvéreknek ne legyen saját szállásuk. hanem sok virrasztással. amelyeket a Boldogságos Szűz szeret. neki és testvéreinek egy olajjal teli korsót szoktak adni. se más személy ne menjen arra a helyre. fejezet Szent Ferenc a Portiunculáról és az ottani életről Azt akarom tehát. a hideg eltűrésével. mint amekkora illik hozzá.[22] Ezt meg is tették régi testvéreink: mert jóllehet a hely maga szent. ami Isten dicséretére és a lelkek üdvére vonatkozott. A testvérek és a szent életű laikusok közül a szerény és megbecsült emberekből válasszák ki azokat.[26] hogy ne csak a kívülállók. Ezenfelül a testvérek is egyre inkább elhidegültek az imádságban és más jótettekben. hogy se egy testvér. a Portiuncula). Szent Ferenc alázatossága miatt.a sok kiváltság miatt. a másik testvér tüstént megfeddte.[21] S mikor évente a testvérek a szerzeteseknek a halat vitték. amit ott nyilvánított ki az Úr. akik be akartak lépni a rendbe. halála idején végrendeletébe be akarta íratni. akik szolgálnak nekik. és azok közül. S hogy ennek emlékét a testvérek is mindig szívükben őrizzék. Ha pedig előfordult. hogy így a testvéreknek semmiképpen ne legyen adásvételi joguk. Később azonban sok testvér és más ember a szokottnál nagyobb számban érkezett ebbe a házba. akik utánuk jöttek. aki házát biztos sziklára. És valahányszor a hallgatásra kiszabott idő után beszélgettek. hogy a Sancta Maria de Portiuncula iránt legyenek mindig a legnagyobb megbecsüléssel és tisztelettel. hogy a világ összes templomai közül. Ezért nem részesül már ez a hely sem az ott tartózkodó testvérektől. sőt világi újdonságokról való fecsegésre. s azok. fejezet Szent Ferenc Portiunculáról és az ottani életről Mi pedig. Azt akarta ezzel biztosítani. a nagyobb alázat és szegénység jeléül évente küldött a szerzeteseknek egy kosár koncárnak nevezett apró halat. bár nem ilyen mértékben. Halála előtt nem sokkal ugyanis a minister generalis és más testvérek előtt ezt mondta: "Elrendelem és a testvéreknek végrendeletként meghagyom. ami ritkán szokott megtörténni." X. Ezekkel és más erényekkel megszentelték magukat és a helyet. akik Szent Ferenccel együtt voltunk. főként mert a rend minden tagjának meg kellett itt jelennie. főként hogy jó és szent szerzetescsaládot helyezzen oda. mint jó és tapasztalt mester. A klerikusokat[25] a szentebb életű és nagyobb tiszteletben álló testvérek közül válasszák ki. Ezért egész életében igen nagy tiszteletet és áhítatot tanúsított iránta. IX. és mint amilyet én szeretnék. azok pedig utána nemegyszer adtak nekik kenyeret Isten szerelméért. csak a minister . hogy így nagyobb figyelmet tanúsítson iránta és nagyobb gondot fordítson rá. ők maguk is ápolták szentségét az éjjel-nappal folytonosan mondott imádsággal meg állandó hallgatással. s mert neki azon a helyen kinyilatkoztatta -. Szent Ferenc mégis. és jobban kaphatók lettek a felesleges és haszontalan dolgokról.[23] Testüket pedig nemcsak böjttel sanyargatták. hogy a testvérek is hasonlóképpen cselekedjenek. ami nem mások fennhatósága alatt áll. hiányos ruházkodással és kétkezi munkával is. hogy valaki haszontalan és fölösleges beszédbe kezdett. Hogy ne legyenek munka nélkül. aki önszántából cselekedett így. és ne tartózkodjanak olyan helyen. hasonlóképpen cselekedtek még hosszú ideig. minden fizetség és évi járadék nélkül. akik az egész rendben a legszebben tudják mondani a zsolozsmát. a legnagyobb áhítattal és illendőséggel szóltak arról.[27] Azonfelül azt akarom. ezt szereti a legjobban. azok. sokszor mentek és segítettek a földjükön dolgozó szegény embereknek.templomot. hogy mindig a minister generalis fennhatósága alatt álljon (ti.[20] vagyis rendjét a tökéletes szegénységre akarta építeni. tanúsítjuk: határozottan állította erről a templomról .

őrizze és védje mindig rendjét. mielőtt véget ért a káptalan. és napról napra növekszik. az Úr himnuszait és dicséretét énekelve. fejezet Szent Ferenc nem akarja. legfőképpen pedig mivel azt akarta. és a minister generalissal. meglepődött rajta. aki elhunyt. hogy senki se lépjen be oda. és így szóltak Szent Ferenchez: "Testvér." XI. mikor mindnyájan összejönnek oda káptalanra. kicsi és szalmával fedett kunyhójuk. azt akarom.káptalan ugyanis abban az időben minden évben szokott lenni a Sancta Maria de Portiunculánál. s hogy főleg. és hogy abban a házban egyáltalán ne hangozzék el hiábavaló vagy haszontalan beszéd. hogy bárki lesz is podesztájuk. csak a testvérekkel. akik a testvérek lakhelyén kívül igen nagy számban sereglettek össze mindenünnen. Ezért aztán Assisi városának népe hosszú időn át minden esztendőben határozatot hozott. tüstént odamentek hozzájuk. és a klerikusok ne beszéljenek mással. hanem mindenestül őrizzék és tartsák meg azt tisztán és szentül. a minister generalis küldjön oda egy másik szent életű testvért. leginkább azért.[29] Miatta engesztelődjék meg az Úr a testvérek hűtlenségei és bűnei iránt. ahogy először csinálták a testvérek. hogy ők is jöjjenek föl. hogy ez a hely legyen a testvérek minden házának példája és mintaképe. a szentségtől és attól a tisztességtől. hogy akik ott vannak. hogy lássák a káptalant. csak szegényes. amikor az meglátogatja őket. távollétében. amelyekkel be volt födve." Rögtön le is jött a tetőről és a többi testvér is. jobban megőrizzék tisztaságukat és szentségüket.generalis és azok a testvérek. aki vele együtt ment föl. hogy ne rombold le a házunkat.[28] Ezért akarom főleg. nagy kőházakat építenek vagy építtetnek. hogy a testvérek száma Isten kegyelméből megsokasodott. eljött a káptalanra. Néhány assisi katona és mások. fogta magát. nincsen. ez a ház Assisi kommunájáé. ha a szükség úgy hozza. megfordultak ott. hogy lerombolja a házat. hogy ez a hely akkor is tükre és példaképe legyen az egész rendnek. azzal a szándékkal. Hasonlóképpen azt akarom. Mikor Szent Ferenc visszatért egy tartományból. . XII. akik szolgálnak nekik. Ezért azt mondjuk neked. és mi a kommuna megbízásából vagyunk itt. és meglátta az ott épített házat. bárhol is élt az. hogy a helyet őrizzék a világiaktól és idegenektől. akik a város kommunájának részéről voltak ott. mikor ott megtelepedtek. mint az Isten trónja előtt és a Boldogságos Szűz előtt álló gyertyatartó. zsenge palántáját. fejezet Szent Ferenc le akar rombolni egy kőből épült házat a Portiunculánál Egy káptalan idején történt. amelynek megtartása akkor volt esedékes . mert abban az időben a rend minden tagja és azok is. Miután általános gyűlést tartottak. annak helyébe. fölment a ház tetejére.[30] Assisi népe látta. Fontolóra véve. és velük együtt kezdte a földre dobálni a zsindelyeket. akik a szerzethez csatlakozni akartak. hogy Szent Ferenc és a többiek le akarják rombolni a házat. hogy abban pihenhessenek és mondhassák a zsolozsma imaóráit. hogy a szolgálatukra álló laikus testvérek óvakodjanak attól. kötelessége a házat befödetni és javíttatni. ahol megtelepedtek vagy meg fognak telepedni. nem nyúlok hozzá. Amikor pedig az ottani testvérek közül valaki az Úrhoz költözik. amelyek nincsenek a lélek hasznára. amelynek falai vesszőfonadékból és sárból voltak építve. látva. megparancsolta a testvéreknek." Szent Ferenc ezt válaszolta nekik: "Ha a tietek. hogy elmondják nekik azokat a világban hallott üres fecsegéseket vagy újságokat. néhány napon belül sietve és nagy jó szándékkal kövekből és mészkőből falazott nagy házat emeltek. Mert ha a testvérek és lakhelyeik valaha eltérnének az egyszerűségtől. hogy ennek a háznak mintájára a testvérek azokon a helyeken. ami illik. hogy a testvérek kényelméért épületet emeljenek ott Más alkalommal a minister generalis[31]akart építeni egy kis házat az ottani testvéreknek. akik szolgálnak nekik. Szent Ferenc beleegyezése nélkül.

csináltatott egy félreeső helyen. Azért inkább akarom azt. Elcsodálkozott." Ezt is szokta mondogatni: "Amikor az Úr a pusztai magányban[33] tartózkodott. nem akart tovább ott maradni." XIII. Ezen felül az odaérkező testvérek sokasága miatt nem volt még olyan helyük sem. amikor íme Szent Ferenc visszatért arra a helyre. fejezet Milyen cellában szeretett lakni Szent Ferenc. amely pedig a rend első háza. kora reggel meghallotta az ott dolgozó testvérek zsivaját. hogy az enyémnek mondtad. Sőt ha előfordult. hogy mi ez. hogy amikor odamegy. ahol negyven nap és negyven éjjel imádkozott és böjtölt. hogy megmutassa. hogy valamikor azt mondta a testvéreknek: "Így vagy úgy alakítsátok át ezt a cellát!". és ezt mondta neki: "Testvér. túl szépnek tartotta Szent Ferenc. hogy kényelemben és vigasztalódásban legyen részük. hogy nem sokkal később megérkezett Szent Ferenc. akik vele voltunk. Amikor pedig néhány napot ott töltött és imádkozott egyszer a cellán kívül. hogy az itteni testvérek viseljék el a kellemetlenségeket és a nélkülözéseket az Úristen szerelméért. hanem a hegy barlangjaiban vonta meg magát. "Honnét jössz. boríttasd be kívül-belül kövekkel meg ágakkal. Amikor a testvér a házikóba vezette. ez a hely példaképe és mintája az egész rendnek. sőt még fekhelyeiket is át kellett azoknak engedni. és nem fordíthattak elég gondot lelkük gyarapodására. ahogy volt. De ha azt akarod. más testvérek pedig példát vegyenek a saját otthonukban való építkezésre. s íme egy ottani testvér jött oda hozzá. mert nincs alkalmas lakhelyünk. Mert minél szegényesebbek és szerzeteshez illőbbek voltak a testvérek cellái és házai. hogy néhány napot benne töltsek. mint azt." A cella ugyanis nem kőből. fejezet Szent Ferenc elmondja. hogy esetleg valamikor Szent Ferenc odavetődik. a testvérek háza közelében volt. A testvér rögtön átalakíttatta a szent útmutatásának megfelelően. hogyan építkezzenek a testvérek . gyakran hallottuk." Mi. és vendégeskedett ott valamicskét. és nem is csináltatott magának. sem valamiféle házat." Erre így válaszolt neki: "Attól fogva. Ő pedig azt felelte: "A te celládból."[34] XIV. a szent evangélium tanítása miatt: "Ne aggodalmaskodjatok. de közel a testvérek házához egy kis cellát. ahol pihenni tudtak volna és végezhették volna a zsolozsmát." Ezért Krisztus példájára nem akarta. hanem fából készült. nem csináltatott ott sem cellát. és nem én. de minthogy a fa fejszével és szekercével simára volt faragva. hogy az egész rendből ideérkező testvérek a szegénység jó példáját vigyék haza saját lakhelyükre. de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. nyugodtan építhetünk tehát mi is. annál szívesebben látogatta azokat. hogy a szent evangélium igéit mondogatja: "A rókáknak van vackuk. Arra számítva.kérdezte Szent Ferenc. Erre ő rögtön hívatta a ministert. Történt pedig. lelki ember. az ég madarainak fészkük. testvér?" . akivel Szent Ferenc bensőséges barátságban volt. ilyen és ekkora épületeket emelnek. Már majdnem felépült a ház. abban imádkozhassék. és hogyan mondtak egyet az övének Élt az egyik remeteségben[32] egy bizonyos testvér. mert a kemény munka után nem tudtak eleget tenni a test szükségleteinek. S midőn egyik éjszaka feküdt egy cellácskában.s emiatt az ottani testvérek mindennap sokat fáradoztak. hogy háza vagy cellája legyen ebben a világban. mondván: "A Sancta Maria de Portiunculánál. ezért megkérdezte társát: "Mi ez a zaj? Mit dolgoznak azok a testvérek?" Kísérője elmesélt neki mindent úgy. nyomban más fog benne lakni. Emiatt gyakran sok kellemetlenségben volt részük. ezt mondta neki a szent atya: "Túlságosan szép nekem ez a cellácska.

mindig szem előtt tartva a szent szegénységet. hogy a testvérek minden cellája és háza csak sárból és fából épülhet. kertjükkel vagy más dolgaikkal. az Úr az assisi püspök ajkára adta igéjét. amit a prelátusokban látok. és ezt kell neki mondaniuk: "Uram. és találnak valakit. amire szükségük van. először fontolják meg. szerzetesek vagy világiak térnek . és fal helyett ültessenek jó sövényt a szent szegénység és alázatosság jeléül. hogy a testvérek házukkal vagy templomukkal. s elkerüljék a fölösleges szóbeszédet. alázatosságukat és tisztességüket. mikor szembetegsége miatt Siena közelében[35] volt egy cellában ahol halála után tiszteletére kápolnát emeltek. Mi tehát az Úristen és a te áldásoddal akarunk ezen a telken építkezni.[38] hogy megőrizzék a szent szegénységet. megnyerve őket is. mikor a világtól és test szerinti atyámtól elszakadtam. úgy példájukkal és munkájukkal is e világ minden más emberénél alázatosabbak legyenek. hogy elmondjam neked. hogy ott a testvérek időnként imádkozhassanak és dolgozhassanak. ahol nincs házuk. hogyan építkezzenek a testvérek Azután a város püspökéhez kell elmenniük. Ezért tőlünk telhetőleg kötelesek vagyunk mindig szeretni. hogy jobban megbecsüljék őket. amit mindenben nyújtanunk kell másoknak. hogy amint a nevükkel. Az volt az akarata megtérése kezdetétől haláláig. amit fogadtunk és a jó példát. Templomokat is kicsiket csináltassanak: nem szabad nagyokat építtetniük sem a népnek való prédikálás ürügyén. áthágják a szegénység mértékét. hanem mindig mint vándorok és jövevények tartózkodjanak bennük. S amikor bármiféle prelátusok és klerikusok. amit a ház építésére kaptak. atyám. meg a sok más kiváló tulajdonság miatt. XV. Ezért akarta azt is.Végrendeletébe akarta íratni halála előtt. amin lakhelyet tudnak építeni. hogy a szent szegénységet teljesen megtartsák." Ezt azért mondta a szent atya. Mert azért kisebb testvér a nevük. hogy ott rendházat építhessünk. mert te vagy az egész rád bízott nyáj. Így egyszer. hogy valamely helyet tulajdonjog címén birtokoljanak. mert semmiképpen sem akarta. hogy jobban megőrizzék a szegénységet és az alázatosságot."[37] XVI. menjenek és csináltassanak nagy határárkot körös-körül a területen. jobban szolgálják a főpapokkal való békében. fejezet Szent Ferenc elmondja. és néhány cellácskát. aki a ház építéséhez a telket adományozta a testvéreknek: "Mit gondolsz erről a helyről?" Szent Ferenc így felelt neki: "Akarod. Azért járultunk hozzád először. megkérdezte tőle Bonaventúra úr. hanem az egyszerű papokat is szeretni. hogyan építkezzenek a testvérek Aztán a püspök áldását véve." " Ezt azért mondta a szent. hogyan kell épülniük a testvérek kolostorainak?" Ezt válaszolta: "Akarom. amit a testvérek a nép körében elő akarnak mozdítani. tisztelni akarom. mert szerinte a nagy szám mellett nehéz megőrizni a szegénységet. amiket használnak.[36] hogy engem Krisztus szolgálatában jó tanáccsal lásson el és megerősítsen. sem más címen. mint a prelátusokat és a papokat megbotránkoztatva. Mivel megtérésem kezdetén. ez és ez az ember az Úristen szerelméért és lelke üdvösségéért ekkora és ekkora földet szándékozik nekünk adni. aki kész annyi földet adni nekik. jóllehet a népet már megnyerték. mekkora föld elég nekik. a mi és más ott lakó testvérek lelkének atyja és ura. mert nagyobb alázatosság és jobb példa az. mert a lelkek hasznát. és uraimnak akarom tartani őket. Ezt is szokta mondani: "Az Úr a belévetett hit ápolására és az anyaszentegyház prelátusainak és papjainak megsegítésére hívott minket. sem azt. kertjük lehet és más ilyesmi. mikor a testvérek más templomokba mennek prédikálni." Erre ő: "Mikor a testvérek egy olyan városba érkeznek. hogy a testvérek ne sokan lakjanak együtt. meg a népet is. becsülni és tisztelni őket. ezért is. nemcsak a püspököket. Majd építtessenek szegényes házikókat sárból és fából. fejezet Szent Ferenc elmondja.

hogy a templomokat kitakarítsa. megőrizve fogadalmukat és jó példát adva szomszédaiknak. Majd így folytatta Szent Ferenc: "Mivel erőtlenségem és fájdalmam miatt nem bírok beszélni. hogy betegségéből eredő gyengesége és fájdalma miatt már csaknem meghal." Szokása volt ugyanis. a káptalan végén mindig megáldott és feloldozott minden jelen levő testvért. aki helytelen és rossz példájával arra ingerelte az embereket. meg a többieket. meg akik ezt látják és hallják. megbotránkoznak. amikor Szent Ferenc a portiunculai Boldogasszony templománál lakott." Aztán így folytatta: "Mert sokszor emeltetnek a testvérek nagy épületeket. és megáldotta mindazokat is. szent életű és régi rendtag volt. akik a rendhez ezután fognak csatlakozni. Mikor társai látták. egyszer késő este történt vele. és kisebb botrány származna belőle. a testvérek életmódját meg a szent és jó testvéreket is. ahol Szent Ferenc e szavakat Bonaventúra úrnak mondta. akik akkor a rend tagjai voltak."[40] Inteni szokott ugyanis. akik a szerzetben voltak. sokan pedig megzavarodnak. és épülésükre szolgálni. ezen aztán azok. mert bár beteg volt. az ott lakók szegényes házai. okos. kevésbé rossz példa lenne. a testvérek mindig mondhassák és emlékezetükben tartsák: "Atyánk ezeket a szavakat hagyta halálakor fiaira és testvéreire. hogy a testvérek féljenek és óvják magukat a rossz példa adásától. nagy szomorúsággal és könnyhullatással így szóltak hozzá: "Atyánk. zúgolódásra adva okot és rossz példát nyújtva szomszédainknak. akik emiatt szégyenkeznek és elcsüggednek. hirdetvén és prédikálván az embereknek. Éppen ezért jobb az. Ugyanis." XVII. fejezet Szent Ferenc tisztán akarja látni a templomokat Egy időben. hanem azon kívül is gyakran meg szokta áldani az összes testvért. .[41] XVIII. a szent Szegénységet. hogy a testvérek tisztességesebb hely kedvéért elhagynák kis házaikat és szegényes épületeiket. ezt mondta neki Szent Ferenc: "Írd. És egész éjszaka. és akik majd azok lesznek. hogy a hányásban való nagy erőlködés miatt vért hányt. hogy tartsanak bűnbánatot. Azonfelül megátkozott mindenkit. hogy szidják a rendet. mindig készségesen és áhítattal misét kívánt hallgatni. miként áldom meg összes testvéremet. aki időnként abban a cellában Szent Ferencnek misézett.[42] és magával vitt egy seprűt. lerombolva szent szegénységünket. De nemcsak a káptalanokon. kicsiny cellái és templomai fognak nekik prédikálni. hogyha az Úr ki akar téged szólítani ebből a világból. mikor a testvérek egyszerre összegyűltek. ha valamikor előfordulna. mégis amikor csak tehette. mi lesz így velünk? Áldj meg bennünket és többi testvéreidet! Hagyd testvéreidre akaratodnak valami emlékét. szegényes házakat és épületeket építtetnek. s még csak kevesen voltak a testvérek. mikor gyomorbetegsége miatt hánynia kellett. röviden ebben a három mondatban nyilvánítom ki testvéreimnek akaratomat: Tudniillik hogy az áldásomra és a végrendeletemre való emlékezés jeléül mindig szeressék egymást. Mikor az illető testvér odament hozzá. fejezet Szent Ferenc megáldja testvéreit halála előtt Akkortájt és ugyanabban a cellában. Ha ugyanis bement egy templomba. s azután jobb vagy szentebb hely ürügyén elhagyják előbbi lakhelyüket és építményeiket. időnként bejárta az Assisi környékbeli falvakat és templomokat.be oda. valamint hogy mindig legyenek hűek. mintha fogadalmuk ellenére cselekednének és másoknak rossz példát mutatnának. és vessék magukat alá az anyaszentegyház prelátusainak és összes papjának. akik a rendben vannak és akik majd lesznek egészen a világ végéig. akik alamizsnát adtak nekik. hogyha a testvérek kicsiny. egészen a matutinum órájáig hányt így. mindig szeressék és becsüljék Úrnőnket. hogy a káptalanokon." " Erre azt kérte tőlük: "Hívjátok ide Pratói Benedek testvért!"[39] Ez a testvér pap.

és prédikált nekik a lelkek üdvéről. és minden testvérünk fiatok meg testvéretek lesz. hogy mindnyájan együtt étkezzünk. ahol ökreit hagyta. mert szegények voltak. azt akarom. hogy viseljenek gondot és fordítsanak figyelmet a templomok." Azok tüstént elkészítették. akinek szolgálni annyi. már hosszú ideje annak. elkezdte a templomot söpörni. miként jussak el hozzád. és Teremtőjének akar szolgálni. és ne sírjatok. én azt fogadtam. de nem tudtam. Így szólította meg: "Testvér. hanem örvendeznetek kell. ami botrány nélkül a tied lehet. mikor Szent Ferenc egy Assisihez tartozó falu templomába érkezett. mert testetekből való test dicsőíti Istent. amint neked Isten akarata szerint jobbnak tűnik. hogy ezt az ökröt kapjam örökségül. hogy jó szerzetesnek kell válnia belőle. Ezért mindig.[46] nem áll módomban és nem is kötelességem visszaadnom őt nektek. jóllehet csak ez a kis rész az én jussom. Nemcsak Isten. azt hitte." Szent Ferenc. mert segíteni akarok. mint uralkodni. amit kívánsz. hogy Isten szolgálatára kedvet érzek. de ezt a választ kapta: "Testvér. tüstént a szenthez sietett.[43] különösen. és az egyiket Szent Ferenc elé vezette. a beszéd végeztével összehívatta az ott lévő papokat egy félreeső helyre. és ezt akarom a szegényeknek adni. házuk egész népével oly nagy sírásba és hangos jajveszékelésbe fogtak. szerfölött szerette és mindig kedvelte a tiszta és szent egyszerűséget. Mivel pedig a teremtmény Istené. miután a népnek prédikált. mondván: "Testvér. látva. Rögtön híre kelt faluszerte. De hogy megvigasztalódjatok felőle. mert tiszta egyszerűségéből arra következtetett."[45] Ezt hallván tüstént visszament a szántóföldre." Szülei és kiskorú testvérei." Majd átvéve tőle a seprűt. Az étkezés után Szent Ferenc ezt mondta nekik: "Ez a fiatok Istennek akar szolgálni. XIX. aki a templomhoz közel eső földjén szántogatott. lelketek és testetek hasznára válik. Amint azonban meghallotta ezt egy János nevű. már aki megtehette. az oltárok és minden olyan dolog tisztántartására. akit még a templom söprése közben talált." A szent atya beszéde mindnyájukat megvigasztalta. kisöpörte a még hátralévő részt. annyi éven át szolgáltam atyámnak és egész házam népének. Így szólt hát hozzájuk: "Menjetek és készítsetek valami ennivalót. mivel ti is szegények vagytok. hogy az efféle együgyűségekért megfeddje. Egyszerűsége Egy napon. mert akkor még kevés testvére volt. jóllehet a szent evangélium tanácsa szerint más szegényeknek kellene adnia. ezt mondta Szent Ferencnek: "Testvér. mert a család népes és gyámoltalan volt. Miután azonban az Úrnak úgy tetszett. hogy neki is azt kell tennie. látva lángoló buzgóságát. különösen pedig arról. hogy téged meglássalak. ami az isteni titkok ünneplésére szolgál. különösen azért. azt kívánom. és időnként meg akarta figyelni. mert megörvendeztetlek benneteket. hogy rólad és testvéreidről hallottam. hogy minden mozdulatát utánozza. amit . hogy Szent Ferenc szíve megesett rajtuk. hogy az ökörről. ő is ugyanígy cselekedett. Szent Ferenc nagy örömmel fogott neki. magában is meg másokban is. meg kell magad fosztanod minden tulajdonodtól. amint Jánost beöltöztette a szerzet ruhájába. Ha Szent Ferenc térdet hajtott vagy kezét az ég felé tárta. rögtön maga mellé vette kísérőül. meg azért is. hogy mindent megteszek. és mindnyájan nagy örömmel ettek. add ide a seprűt. főként mert az ottani emberek szívesen látták és hallgatták őt. Ezt mondta hát neki: "Testvér. főleg azóta. felujjongott az Úrban. kifogta őket. hanem a világ szemében is megtiszteltetésnek számít. köpött vagy köhögött. bármit kész vagyok megtenni.[47] (János) annyira együgyű volt ugyanis. hogy ott akarja őket hagyni. ha azt nem találta tisztán. mert ugyanezt tették testvéreim. fejezet János testvér csatlakozása Szent Ferenchez. ha életmódunk részese és társaságunk tagja akarsz lenni. Mikor aztán leültek. és a szent evangélium tanácsa szerint[44] a szegényeknek kell adnod. a ti javatokra mondjon le. Ezért mikor a szent atya valamelyik templomban vagy valami elhagyott helyen imádkozott. hogy mindenről. amit Szent Ferenc tett.nagyon fájlalta. Mivel Szent Ferenc. rendkívül egyszerű férfiú. hogy a világiak ne hallják. és ezen nem szomorkodnotok. látni akarta.

nem pedig lelki szeretettől indíttatva. aki mindent megtehet. úgy lenne." Szent Ferenc így válaszolt neki: "Testvér. XXII. hogy helyéről más helyre menjen át. először is az evangélium tökéletességének megfelelően[49] mindenedet szét kell osztanod a szegényeknek. ezért mindent meg is akarok cselekedni. és be szeretnék lépni a rendedbe. ha be akarsz lépni a testvérek szerzetébe. hogy Szent Ferenc a külső és belső ember nagy örömével szokta mesélni a testvérek körében János megtérését. hanem Szent Jánosnak nevezte. mindenemet azoknak a rokonaimnak adtam. hanem a beszédtől való megtartóztatással is. mert a kísértés miatt képtelen volt olyan jókedvűnek mutatkozni előttük. s így szólt hozzá: "Menj utadra. Mikor ez a kísértés éjjel-nappal több mint két éven át így zaklatta. történt.mondta az -. és testies."[51] Erre tüstént olyan tökéletesen megszabadult hogy úgy tűnt neki. akiknek szükségük volt rá. míg Szűz Mária templomában állt imádkozva."[50] Szent Ferenc megkérdezte: "Mi az a hegy?" Ezt a feleletet kapta: "A hegy a kísértésed. és akit Szent Ferenc elküldött Egy időben Szent Ferenc prédikálva járta a marchiai tartományt. Sanyargatta magát nemcsak az ételtől. és nem egyszerűen János testvérnek. fejezet Szent Ferenc megszabadul egy kísértéstől Azokban az időkben. lelkében a szent evangélium ezen igéjét hallotta: "Ha akkora hited lenne.[48] Történt pedig. mindenét rokonainak osztotta szét. történt. hogy az Úristen. sőt néha olykor még a testvérek társaságából is kivonta magát. Nem sok idő múltán pedig ebben a szent tökéletességben halt meg. Annyira előrehaladt ugyanis az összes erényben és a jó tulajdonságokban való tökéletesedés útján. és azt mondanád ennek a hegynek. hogy testies ember az illető. hogy fájdalmát szabadabban kimutathassa. nézd! Mindentől megfosztottam magam. lelke és teste nagyon gyötrődött. odalépett hozzá valaki. XX." Erre Szent Ferenc így szólt: "Akkor legyen úgy." Szent Ferenc csak csodálni tudta. és könnyeit bővebben onthassa az Úr előtt. Ez az oka annak. mondván: "Testvér. Leginkább azért. Az illető. a testvérek között meg adományokból akarsz élni." Az pedig nyomban saját önfejű útjára lépett. aztán pedig akaratodat mindenben meg kell tagadnod. mikor Szent Ferenc Szűz Máriának ugyancsak ebben a kolostorában tartózkodott. hogy Ferenc meg más testvérek nem győzték eleget csodálni tökéletességét. XXI. Emiatt benseje és külseje. mint a mustármag. mert nem volt hajlandó javait más szegényeknek szétosztani. aki rokonainak osztotta szét vagyonát. hogy lelkének tökéletesítésére igen súlyos lelki kísértést bocsátott rá az Úr. mint amilyen egyébként szokott lenni. hogy ennyire tisztaszívű és egyszerű. el akarom hagyni a világot. és küldje el neki az égből orvosságát. és boldog volt." Szent Ferenc a Szentlélek által tüstént felismerte. mikor tapasztalta. fejezet Szent Ferenc egy tálból eszik egy leprással ." A szent megkérdezte tőle: "Hogy csináltad?" "Testvér . Gyakran járt a templom közelében lévő erdőbe imádkozni. Majd Szent Ferenchez visszatérve így szólt hozzá: "Testvér. amit te teszel. fejezet Egy jelölt. hogy egy nap. miután egy bizonyos vár lakóinak prédikált. miután ezeket hallotta. ahogy mondottad. mintha soha nem is lett volna ez a kísértése. Uram. hogy egyik nap. "légy testvér"! Mert vagyonodat rokonaid közt osztottad szét. sietve elment. ekkora szorongattatásban legyen kegyes.te.

Ezt látva Péter testvér és a többiek igen elszomorodtak. visszatért fekhelyére.[58] hiszen a létező legnagyobb ellenségem a tulajdon testem: így tehát ellenségemet és rosszakarómat büntetitek. De ez a Jakab testvér. miközben a kereszt előtt ő is imádkozott. ezt mondta Pacifik testvérnek: "Menj vissza a kórházba. hogy Jakab gyámolítja őket és szolgál nekik. Szent Ferenc ezt mondta Jakab testvérnek mintegy megfeddve őt: "Nem kellene neked így vezetgetned a keresztény testvéreket. akit világi életében a költők királyának neveztek.[54] s aki nemes és fejedelmi udvarokba illő mestere volt az éneknek. s főleg amikkel evett. elmondom neked. Így szólt Szent Ferenc Péter testvérnek: "A jóvátételt. mert az idő tájt úgy lerombolták Trevi városát." A szent a bélpoklosokat nevezte keresztény testvéreknek.[56] hogy sem a városban. A szent atya őrá bízta ezt a leprást meg többnyire az összes olyan bélpoklost. A trevi lepráskórházban látták vendégül őket. meg annyira félt is tőle. hogy hagyd jóvá. hogy az Istennek és a bélpoklosnak elégtételt adjon érte. és senki sem lakott ott.Mikor Szent Ferenc egy ízben visszatért a Sancta Maria de Portiuncula templomához.[52] azt mégsem akarta. tüstént megrótta magát. Szent Ferenc így szólt Pacifik testvérhez: "Menjünk el a bovariói Szent Péter-templomba. és keresztet vetett magára. és olyan engedelmes volt neki. és semmiben se mondj ellent nekem. tegyétek meg. főleg azért. látta és tanúságot tett róla. teste remegni kezdett. mert ezen az éjszakán egyedül akarok itt maradni.[55] mert ezt az éjszakát ott akarom tölteni. de holnap kora reggel térj vissza hozzám!" Miután egyedül maradt és elmondta a kompletóriumot meg más imádságokat. akik a legbetegebbek voltak. hogy rendelkezését nem merte megváltoztatni. gonosz lelkek. hogy bárminek megtételére kaptatok hatalmat Urunktól. akiket sok seb borít. főleg mivel ez a Jakab testvér nagyon együgyű volt. Vele ment az anconai tartományból való Pacifik testvér. aki ugyanazon a napon érkezett oda. kettejük közé tették a tányért. úgyhogy valahányszor a tányérba nyúlt velük. Aki ezt leírta. Jézus Krisztustól abban. de nem tudott. De alighogy ezeket mondta. és a gonosz lélek incselkedéseit kezdte érezni. meg különösen azért."[59] Azon nyomban meg is szűntek ezek a kísértések. vér folyt róluk bele.[57] Amikor Szent Ferenc odaért." Úgy is történt. és még sokszor máskor. lepihent és békésen aludt. Ferenc így szólt: "Ez lesz a büntetésem: egy tálból fogok enni a keresztény testvérrel." Péter testvér ugyanis annyira tisztelte Szent Ferencet. külsőleg és belsőleg szenvedett emiatt." Ez a templom ugyanis nem messze volt a kórháztól. és gyakran eljárt Szűz Mária templomához egy-egy leprással. Pacifik testvér pedig a szentélyen kívül álldogált és várakozott rá. A leprás teste merő seb és genny volt. Ezt pedig azért mondta a szent atya. de semmit sem mertek szólni a szent atya iránti félelem miatt. Szent Ferenc az oltár előtt állt és imádkozott benn a szentélyben.[53] aki akkor minister generalis volt. Hajnal hasadtával visszatért hozzá Pacifik testvér. hogy azokat. bár akkor is. mert bár tetszett neki. Lelkét félelem kerítette hatalmába. hogy testemnek ártsatok. fejezet Pacifik testvér látomása egy lepráskórház közelében levő kápolnában Egyszer Szent Ferenc a spoletói völgyön haladt át. Ahogy Pacifik testvér imádkozni . mintha orvosuk lett volna azoknak. akik nagyon ki voltak sebesedve. amint neked tetszik." Péter testvér ezt válaszolta: "Testvér. ujjai csonkák voltak és véresek. Akkoriban ugyanis a testvérek a leprások kórházaiban laktak. és meggyónta bűnét Catani Péternek. a kórházon kívül vezetgesse. amit tenni akarok. sem hozzájuk. mert azt hitte. mert az emberek irtózni szoktak azoktól a leprásoktól. Ezért bevallotta bűnét. hogy amikor Szent Ferenc asztalhoz ült a leprással meg más testvérekkel. hogy Jakab testvér megfeddésével megszégyenítette a leprást. Azonnal fölkelt. ott találta az együgyű Jakab testvért egy gennyes sebekkel borított leprással. akik nagyon ki voltak sebesedve. kiment az épületből. pihenni és aludni akart. mondván: "A mindenható Isten nevében megparancsolom nektek. mert nem illő sem hozzád. szívesen érintette sebeiket. öltöztette és gondozta őket. sem a hozzátartozó falvakban nem élt senki. XXIII. tégy úgy.

[62] kezét kereszt módjára széttárta. testvér?" Szent Ferenc erre így válaszolt: "Úgy látom. csendben. hogy világi életemben tudtam lanton játszani. és minden drágakővel ékes. Isten a tudója."[68] Erre ezt mondta neki Szent Ferenc: "Jól van. és úgy beszélt Szent Ferenchez. mivel látomását nem akarta elmondani neki. és mert. csak homályos célzással kérdezte meg Pacifik testvér Szent Ferencet: "Miként vélekedsz magadról. ha titokban egy becsületes embertől kérnél egy lantot. testen kívül-e. Az Úr azonban." A rákövetkező éjszaka éjféltájban Szent Ferenc ébren volt. Észrevette ugyanis. hogy az Isten műve volt és nem emberé. és kérd az Urat. A testvér így felelt neki: "Atyám. aki ilyen és ekkora vigasztalással méltóztatott őt megvigasztalni. melyen épületes énekeket játszanál nekem. e világ fiai érzéketlenek az isteni dolgok iránt. hogy bocsásson meg és irgalmazzon nekem. a tízhúrú hárfát és más ilyen zeneszerszámokat." Ezzel elmesélt neki mindent. Reggel felkelvén.[69] kegyes volt ezen az éjszakán megvigasztalni. elragadtatásba esett. hogy nagy csoda történt.[60] és sok trónt látott a mennyben. és fájdalmaim vannak. amit láttál: mert amint Lucifert gőgje miatt taszították le arról a trónról. közben állandóan játszva. s íme a ház közelében. különösen azért. de helyébe Szent Ferenc fog azon ülni. Ezért szeretném ezzel az énekléssel testem fájdalmát a lélek örömére és vigasztalására változtatni. bűnösebb ember vagyok. mintha az már nem is testben élne. fejezet Szent Ferenc mennyei lantmuzsikát hall Egyszer. aki világi életében lanton tudott játszani: "Testvér. épp akkor jött ki hozzá Szent Ferenc. sőt időnként a szomszédok lelki épülésére is elénekeltetett. Szent Ferenc ebből megértvén. mely azt mondta neki: "Ez a trón Luciferé volt. A lantos olyan messzire távolodott. testben-e. az Urat dicsérő énekeket. saját lelkének vigasztalására. Mert a hangszereket. de te nem teljesítetted kívánságomat. restellek lantot kérni." A szent kinyújtotta kezét. Megbizonyosodtak róla. de még a harmadik harangszó után sem mert senki a városon átmenni a podeszta szokásos rendelete miatt. hogy imádság közben valami látomása lehetett. Ezért szeretném. főként pedig azért. A testvérek pedig elálmélkodtak és megértették.[63] Úgy nézett ki. igen nagy örömmel telt el. aki a szorongattatásban vigaszt nyújt barátainak. azzal gyanúsítanának. ami történt. miféle és kié lehet ez a trónus. hogy valóban Isten műve volt Szent Ferenc megvigasztalására. Pacifik rögtön a lába elé vetette magát. Félek. hogy már az égben van. testvér. mint bárki más e világon. bocsásd meg bűneimet.kezdett. hanem a mennyben uralkodna. S így tett egy teljes órán át. ahol feküdt. és ujjongva. melyeket a szent emberek a régi időkben Isten dicséretére és a lelkek vigasztalására használtak. Erre tüstént hallott egy hangot. úgy Szent Ferenc alázatosságával fogja kiérdemelni. Főleg azért. és a vele kapcsolatos látomás miatt azt gondolva. mint amilyent még életében soha. így szólt társához: "Kértelek téged. hang és pisszenés nélkül. ahonnan még éppen hallani lehetett. amelyeket társaival az Úristen dicséretére. dicsőbb. ezt mondta neki: "Atyám. mert e város lakói tudják rólam. mert nemhogy éjfélkor. közeledett és távolodott a jelenség egy teljes órán keresztül lelkének vigasztalására. hogy kísértés visz a játékra. melyek közül az egyik a többinél szembeszökőbb. . mint aki csaknem elváltozott."[65] XXIV. minthogy Isten műve volt. majd visszatért. mert testem nagyon legyöngült. és hogy azon üljön.[67] Isten akarata ellenére hívságra és bűnre használják. mikor Szent Ferenc Rietiben volt. oly szép dalt játszó és oly élvezetes lantmuzsikát hallott."[64] Erre szívében rögtön ezt a kijelentést hallotta Pacifik testvér: "Ebből megtudhatod. szívének minden érzésével dicsérte az Urat. Később. testvér. akkor hagyjuk." Mikor magához tért. milyen igaz az a látomás. ragyogóbb volt. hogy fölmagasztalják. úgymint a lantokat. miként Szent Ferenc elmesélte. és szembetegsége miatt néhány napot Tebaldo Saraceno[66] házában töltött. Ennek kíséretével éneket mondhatnánk az Úr kijelentéseiről és dicső tetteiről.[61] Szépségét csodálva azon kezdett gondolkodni. így szólt egyik társához." Szent Ferenc ugyanis betegsége idején költött bizonyos. és felemelte.

Asztalhoz ültek. meg azt a kevés zöldséget. és ezt mondta neki: "Ne háborogj és ne botránkozz tovább. de elvitték. hány mérő[72] borod volt akkor. amit maguknak készítettek. megterítették az asztalt. XXVI. hogy ott megpihenjenek. és senki sem nyúlt volna hozzá. mézzel és szinte frissen szedett szőlővel. fejezet Egy rieti pap szőlője. ha telis-teli lett volna fürtökkel. s halála után hasonlóképpen. aki csak hallotta. S íme egy asszony állt ott egy nagy kosárral. Egyik nap meglátogatta az említett város szemorvosa. mert akkor már érettek voltak a fürtök.[70] s egy szegény világi pap működött benne.[71] Így aztán a bíborosok és más egyházi méltóságok közül ." Szent Ferenc ezt mondta neki: "Ne gyötrődj tovább. szégyenkezve valljuk be. magához hívatta. de még akkor sem.mondta. hogy majdnem az egész szőlőt letarolták.[73] ne mondassátok velem többször. Sok mindent láttunk beteljesedni még életében. mert a pap és mások szerint is lehetetlen. ismét mások lábbal tiporták össze. Ezt látva a . és mikor Szent Ferenc és társai korábban többször is marasztalták. Szent Ferenc odaszólt egyik társának: "Menjetek és adjatok az orvosnak valami jó ételt!" Társa így felelt: "Atyám. vagy így lesz". és éppen most asztalunkhoz ültetni. uram. hogy húsz mérő bora legyen." A pap ebben megnyugodott és elhallgatott. hogy restelljük meghívni." De ő így szólt hozzájuk: "Kicsinyhitűek. mely a körül a ház körül terült el. nem volt hajlandó ott enni. fejezet Szent Ferenc ebédre hívja a rieti doktort Ugyancsak ebben az időben szembetegsége miatt a testvérek Rietihez közel eső Fonte Colombo-i remeteségében tartózkodott Szent Ferenc. amijük volt. nem hogy a letarolt szőlőről.Igaz. az úgy is történt. és a hely kellemesnek bizonyult arra. De bízz az Úrban. mivel a testvérek ilyen szegények. Amikor éppen távozni készült. és néhány órát vele töltött. A háznak pedig csak egyetlen ajtaja volt. ahol Szent Ferenc időzött. kicsiny szolgájáért. isteni rendelés folytán úgy is történt. amit a remeteségtől mintegy hét mérföldnyire fekvő vár úrnője küldött Szent Ferencnek. Valóban." Az orvos erre ezt mondta Szent Ferencnek és társainak: "Testvér.XXV. A templomhoz kis szőlő is tartozott. odament és kinyitotta az ajtót. Ebből pedig az lett. rákpástétommal. mások leszedték. annyit azonban szoktam róla szüretelni. Egyesek leszedték és ott helyben megették. amint ezt gyakran megtette. akik vele voltunk. pótolhatja veszteségedet. Emiatt senkinek se szólj igaztalan szót. Az idő tájt Honorius pápa úr más bíborosokkal e város közelében tartózkodott. Ez az előbb említett város Rieti közelében fekszik. hogy kicsiny. fölismerte. mert ezen már nem változtathatunk. Ezért igen elcsodálkozott az illető pap. tanúbizonyságot teszünk arról. tizenhárom mérőnyi. Mondd csak. és nem kevesebb. hogy húsz mérő bora lett. s ha húsz mérőnél kevesebb borod lesz. Az egyik testvér rögtön fölkelt. a hiányt én pótoltatom ki. mikor a legjobb termésed volt?" A pap így válaszolt: "Atyám. s emiatt szinte minden látogatója bement a szőlőbe. mert ő kedvemért. hogy valahányszor azt mondta: "Így van. A pap botránkozott és háborgott rajta: "Ebben az évben elvesztettem a szőlőm . de pillanatnyilag annyira szegények vagyunk. és restelkedve föltálalták azt a kevéske kenyeret és bort. Erre a testvérek mentek. hogy Szent Ferenc érdeméből nagy csoda történt. annál szívesebben étkezem velük. mikor a remeteség kapuján kopogtattak. Ezért mi. már csak azért is. és mindaz. de alig ettek valamicskét.a szent atya iránti tiszteletből és szeretetből meglehetősen sokan csaknem naponta látogatták Szent Ferencet. De leginkább azért. amint ezt Szent Ferenc megmondta neki. és senkinek se siránkozz." Mikor ezt Szent Ferenc meghallotta. hanem vesd bizodalmadat az Úrba és szavaimba. amennyi saját szükségletemre elegendő. a kosár teli gyönyörű kenyérrel és hallal. amelyet Szent Ferenc látogatói tönkretettek Ugyancsak abban az időben Szent Ferenc szembetegsége miatt a Szent Fábián-templomnál szállt meg." Az illető orvos ugyanis nagyon gazdag volt. .

várjuk meg azt az úriasszonyt. atyám." XXVII. hogy beszéljen vele. eltűnődve Szent Ferenc szentségén. úrnőm?" Az asszony így felelt neki: "Kérlek. mind a mai napig úgy emlegetik őket. közel a testvérek preggiói házához. ha neked is tetszésedre van. fejezet Szent Ferenc nem vesz föl egy ifjút. s néhány nap különbséggel mindketten meghaltak.testvérek és az orvos nagyon csodálkoztak. sok alamizsnát osztva a testvéreknek és más szegényeknek. mert beszélni akar velünk. XXVIII. oly gyorsan új emberré változtatta az Úr: "Úrnőm. részvétre gyulladt iránta. előrefutott és szólt Szent Ferencnek: "Atyám. és férjedet otthon találod. ahogy neked tetszik. s az nagy kedvességgel és szelídséggel válaszolt neki." Ettől fogva hosszú éveken át éltek tisztaságban. házatokban mentsétek meg és üdvözítsétek. fejezet Szent Ferenc közbenjárására megtér egy jámbor fiatalasszony világias férje Egyszer. az Isten kegyelme Szent Ferenc érdeméből tüstént leszállott a férfira. ami Krisztus szolgálatát illeti. úgyhogy nemcsak a világi emberek. hanem a szerzetesek is csodálták életszentségüket. Mert ebben is és más jótettekben is egyesíteni szándékozom akaratomat a tiéddel. dicsérve és áldva az Urat. míg tovament a Lisciano Niccone nevezetű város alatti úton. látván benne a lélek buzgóságát. és akként üdvözítjük lelkünket.[77] a többi jelentkezővel együtt. és most is nagyon vágyom. Az ura megkérdezte: "Honnét jössz?" "Szent Ferenctől . én is jónak látom. meg téged is annak az Úrnak a szerelmére kérlek. hogy lelkemet üdvözítsem. és ezt mondta neki: "Menj csak.[74] a városból nagy sietséggel egy előkelő asszony jött hozzá. Ezért így szólt a testvérekhez az orvos: "Testvéreim.[78] . Akik ismerték.[76] mert az egyik a másik után halt meg.felelte -. aki megáldott." Férje erre így felelt: "Úrnőm. Amint a fáradtan. Sőt még azt is meghagyta. mikor a testvérek közösségébe senkit sem vettek föl Szent Ferenc engedélye nélkül." Felesége ezt válaszolta neki: "Uram. megáldotta." Szent Ferenc szeretettel és könyörülettel eltelt ember lévén bevárta. Utánunk jön." Szent Ferenc megkérdezte: "Férjezett vagy. sietve közeledő hölgyet. sem mi nem ismerjük kellően e szent ember életszentségét. akik be akartak lépni a rendbe. aki üdvösségünkért vállalta a kereszt gyötrelmét. mint szenteket. Mindebben és más jótettekben életük végéig állhatatosan kitartottak. régen adta az Úr azt a jó elhatározásomat. mert ez Isten előtt igen tetsző és nagyon érdemszerző erény. aki sírva járul elé Abban az időben. áldj meg. úgy szolgáljuk Krisztust. De halálukban sem váltak el. mostantól fogva. aki ellensége önmagának meg nekem is abban. hogy lelketeket otthon. úgy látom jónak. de buzgó lélekkel és jámborul közeledő asszonyt meglátta." Szent Ferenc. amint Szent Ferenc mondta neked. de már nagyon fáradt. és olyan gyorsan lelki emberré lett. hogy őt is. aki életükben kegyelmet és egyetértést adott nekik az ő szolgálatában." Ahogy ezek elhangzottak. Főként mert a férfi nagyon világias volt. Mikor Szent Ferenc egyik társa hátratekintve megpillantotta a gyaloglástól nagyon elfáradt. férjét otthon találta. és szavai nyomán lelkem megvigasztalódott és örvendezik az Úrban. Nagyon megsiratták őket jó életük illata miatt. sem ti. miként Szent Ferenc megmondotta neki. Mondd meg neki az én nevemben. Lelkemet halálra kínozza az emiatt érzett sok fájdalom és szenvedés. hogy tisztaságban éljünk. az Isten szerelméért." Mikor az asszony hazatért és belépett a házba. megkérdezte tőle: "Mit szeretnél. test szerint pedig elkényeztetett. De oly kegyetlen férjem van.[75] Mindig vágytam rá. de főleg mivel még csaknem gyermek volt. mikor Szent Ferenc Celle di Cortona közelében haladt el. hogy neki szolgáljak. hogy az ő nevében mondjam meg neked és kérjelek: saját otthonunkban mentsük meg és üdvözítsük lelkünket. egy luccai. amit egész életük folyamán árasztottak. vagy hajadon?" Erre az asszony: "Atyám.

és visszatért velük a világba. aki nagy és hatalmas család sarja volt. és hajtom ezt a bitang állatot. amit tengeri kutyahalnak[82] neveznek. Mikor a testvérek bemutatták őket Szent Ferencnek. és azon a vidéken ilyesmit nem tudtak beszerezni. hogy nem találkozhatott vele.a világ gondolkodása szerint nemes és gazdag ember fia járult Szent Ferenc elé. Azon nyomban fölkelt. szamáron lovagolt. A testvérek pedig igen elcsodálkoztak. a palotán kívül tüstént megjelentek szülei lóháton. fejezet Szent Ferenc megáld egy testvért. a nemes ifjú meghajolt előtte. ez a testvér tanúsította e történet hitelességét a pápa úr és a bíborosok előtt. mert a világban nemesebb és hatalmasabb voltál. dicsérték és magasztalták Istent szentjében. minthogy tél volt. és most tessék! Ez lovagol. kiment hozzájuk. én meg fáradtan megyek utána hátul. Az ifjú. XXX. és meglátta szüleit. te pedig gyalog járj. talán ennék. A testvér nagyon elszomorodott." Alighogy ezeket mondta. amint meghallotta a lovak horkanását.[83] a rieti minister provinciális küldte.[85] XXXI. Szent Ferenc csak rápillantott. aki azért jött Greccióba. hogy visszakérjék és hazavigyék. és nagy jámboran elment a testvérek grecciói remeteségébe. és az assisi püspök palotájában tartózkodott. aki táplálta szolgáját. hogy rögtön megismerte gondolatát. fejezet Szent Ferenc betegsége idején halat kíván. nem pedig lélek szerint!" Alighogy ezek elhangzottak. kérték és biztatták a testvérek. ahol Szent Ferenc akkor időzött. kitekintett[80] a palota egyik ablakán. Szent Ferenc tüstént leszállt a szamárról. mikor az előbb említett püspöki palotában feküdt nagybetegen. hogy avassák szentté Szent Ferencet. nem jött le a cellából. ahogy a Szentlélek által Szent Ferenc már előre tudta. ahol imádkozni és pihenni szokott. hogy én lovagoljak. és ezt mondta neki: "Testvér.[84] A szent. és elmondta bűnét. aki akkor éppen beteg volt. nem igazságos és nem is illő. mert azt. melyekből szívesen evett a szent atya. te szerencsétlen és testies ember! Miért hazudsz a Szentléleknek és nekem? [79] Te test szerint sírsz. aki lelki ember és Isten barátja volt. gondolkodni kezdett magában. mert arra vágyott. melyben három nagy. mikor a testvérek kérték Gergely pápa urat és a bíborosokat Assisiben.[81] XXIX. fejezet Szent Ferenc kitalálja egy testvér gondolatait Egyszer Szent Ferenc egy jámbor assisi testvérrel volt úton. gyenge és beteges ember lévén. De ő így válaszolt nekik: "Testvéreim. Szent Ferenc már elfogyasztotta ételét. Egy szép napon felkerekedett. és hangos sírásba kezdve kérte fölvételét. nincs étvágyam. bevallotta gondolatát. és dicsérték az Urat. jól elkészített és tengeri rákokkal díszített kutyahal volt. csak az étkezés idejére. hogy egyék. Ezeket Gerardus testvér. Sírva borult lábaihoz. mind csodálkoztak. hogy lássa és áldását vegye." A testvér megdöbbent. A testvér pedig az úttól elcsigázva. íme valaki egy kosarat hozott. de ha lenne abból a halból. és rögtön küld is neki valaki Egyszer. mint én. saját bűnének . és rögtön utána vissza is tért oda. hogy lássa őt Élt egy testvér a rieti kolostorban. fontolgatván Szent Ferenc életszentségét. A testvérek és akik jelen voltak. mivel nekik lehetetlen volt akkor Szent Ferenc kérését teljesíteni. és ezt mondta neki: "Ó. mondván: "Nemde az ő szülei nem voltak egyénrangúak az enyéimmel. és elszégyellte magát. Nagyon csodálkozott Szent Ferenc szentségén. Valóban." Amint ezt gondolta. és már visszatért a cellába. Minthogy azonban nagyböjt volt.

mikor végiggondolta: Isten akarata volt. Mikor a szent társai vigasztalták. mint egy koldus bekiáltott nekik: "Az Úristen szerelméért adjatok alamizsnát ennek a szegény. látván. aki aznap érkezett oda." Amikor bejött és megállt a testvérek asztala előtt. hogy telepedjenek asztalhoz. és felsóhajtva ezt mondta nekik: "Amikor megláttam a gazdagon és gondosan megterített asztalt. melyeket vettek. mint más szerzeteseknek. és adunk abból. mert mi is abból élünk. de leginkább amiatt. hogy az Úr születését vele együtt ünnepelje. Odahívta egyik kísérőjét. hogy senki se menjen oda hozzá. akit segítségül hívtál. akik túl gazdagon terítették meg a karácsonyi asztalt Egyszer a testvérek egyik ministere érkezett Szent Ferenchez." Ezen aztán elszégyellték magukat. ő pedig tüstént kinyitotta neki. hogy a házbeli testvérek közül más tudott volna róla. s megértették. beteg zarándoknak. Közben a testvérek asztalhoz ültek. Szent Ferenc társai és az ott lakó többi testvér elcsodálkoztak rajta. miként ül a földön. csak ha hívja őt. Szent Ferenc elvette. bottal a kezében. és hogy oly szentül és tapintatosan igyekezett őket jobb belátásra bírni. De még jobban megvigasztalódott. Szent Ferenc megzörgette az ' ajtót. ahol a testvérek étkeztek. XXXIII. fejezet Hugolino bíboros látogatása a Portiunculában . mint egy testvér. hogy igazat mondott Szent Ferenc. hogy ha nem érkezett meg pontosan az étkezés idejére. és az iváshoz üvegpoharakkal. hogy Szent Ferenc lejött cellájából a '. és a helytől már mintegy kőhajításnyira távozott hazatérőben. a minister odanyújtotta neki a tányért. leült a földre a tűz mellé. jöjj be. hogy őt a szent megáldja.[87] Amikor a helybeli testvérek gazdagon megterítették az asztalt a karácsonyra meg a ministerre való tekintettel. mint egy zarándok. fejezet Szent Ferenc meginti a testvéreket. de bárhol imádkozott is Szent Ferenc. amit nekünk juttatott az Úr. hogy forduljon felém. közös étkezésre. gyönyörű fehér abroszokkal. az keresztet vetett rá és megáldotta. XXXII. titokban kiment. akik fenn. Amikor odaért a ház ajtaja elé. Amikor meglátta a magasra rakott[88] és igen gondosan megterített asztalt. Az elöljáró válaszolt neki: "Testvér. és magához vette egy koldus kalapját és botját. mi hasonlóképpen szegények vagyunk. mert még aznap vissza kellett térnie saját kolostorába. aki vágyát teljesítette. mindenben jobban kell az alázat és szegénység példáját követnünk. és erre tettünk fogadalmat az Isten és az emberek színe előtt. aki az előbb említett helyen tartózkodott. és a testvérek már enni szerettek volna. vissza akart vonulni úgy. mert senki sem szólt Ferencnek a testvér érkezéséről: ugyanis sem kísérői. főleg mert a szent atyának az volt a szokása.tulajdonította. hogy nagy csoda történt. Nekünk ugyanis. akkor azt akarta. most ülök úgy. történt. magasan. az asztal mellett ültek. Aztán halkan magához hívta egyik kísérőjét. Nemcsak ott. de belül ott maradt a közelében. és hasonlóképpen adott neki a kenyérből. csak ha hívta őket. nekünk is szükségünk van az alamizsnára. és kiment a remeteség kapuján anélkül. akik koldulva naponta ajtóról ajtóra járnak. aki a tó forrásáig[86] elment a testvérrel. vagy bárki más szólt volna neki.örömével dicsérte az Urat. sem más testvér nem mert odamenni hozzá. azt gondoltam. Társa bezárta a kaput. hogy ez nem a szegény szerzetesek asztala. melyből maga evett. és ezt mondta neki: "Szólj annak a testvérnek. De az Úr szerelméért. kedveseim.a külső és a belső . Az illető testvér mindkét ember . és úgy jött be kalappal a fején. anélkül hogy kérte volna." A minister és a többi testvér rögtön fölismerték. Ezért úgy vélem. és mivel számosan vagyunk." Mikor arcát Szent Ferenc felé fordította. belátva. mert erre kaptunk hivatást. szemben a testvérekkel. és néhányuk keserves sírásra fakadt. Szent Ferenc Isten akaratából kilépett cellájából.

amikor meglátták a testvéreket. erősen bízom Urunkban. de velük együtt még sok más és nagyobb szorongattatás is. hogy a testvérek grecciói kolostora tisztességes és szegény. sőt. az ülhessen köztük. és elindult a sok katonával. hogy lássa hálóhelyiségüket. szerzetesnők között. aki belépett a rendbe. ahogy tudták. kijöttek házaikból. hogy azok élete nem világi emberek. Abban szokott lakni a szent atya. szerzetessel és más egyházi emberekkel. főként mert volt ott egy szegényes kis cella. akár sokan voltak. a város lakói. a környék más lakóinál jobban tetszettek neki. akik még nem tudtak rendesen beszélni. Szent Ferenc és testvérei példája és prédikációja nyomán. pedig ez kis hely. hogy ha bűneiteket mindnyájan elhagyjátok. példája nyomán és kívánságának megfelelően az ott lakó testvérek evéskor a földre telepedtek. amint az idő tájt ezt sok helyen gyakorolták a testvérek. akik már hosszú időt töltöttek az Úr szolgálatában. mikor este a grecciói testvérek dicsérték az Urat. bár szegények és egyszerűek voltak. hosszú időn át gyakrabban keresték fel a testvérek az egész rendből. s megnövel és gyarapít benneteket. és ameddig élt a szent atya. ami nagy csoda. hogy könyörületessége folytán tüstént eltávoztatja tőletek a farkasoknak meg a jégesőnek ezt a csapását. sok asszony megőrizte szüzességét. Ezért egy napon. ott öltöztettek be. ezt mondta: "Tudtotokra adom az Isten tiszteletére és dicsőségére. lelki és ideig tartó javakban egyaránt. mindenben annyi felesleges dolgot használunk." Isteni rendelésből és a szent atya érdeméből az történt. hogy attól az órától és időtől fogva megszűnt ez a megpróbáltatás. fejezet Szent Ferenc megjövendöli a greccióiak jó. és a város előtt az úton állva.[90] ez a csapás és vész visszaszáll rátok. mint más kolostort.ami távol legyen tőletek! . Egyszer Gergely pápa úr. ők pedig fönn az asztaloknál. Jézus Krisztusban. és semmi sincs alattuk. hogy a szegény a földön ül. jóllehet fiatalok és nagyon egyszerűek voltak. a jégeső pedig minden évben letarolta szántóföldjeiket és szőlőjüket. tisztességes közösségi életet is éltek. De azt is tudtotokra adom. mint Greccióban. takarójuk pedig szegényes és szinte teljesen elkopott és szétszakadozott. Ezért Szent Ferenc gyakran és nagy örömmel beszélt a testvérek körében e város férfiairól és asszonyairól: "Egy nagy városban sincs annyi bűnbánó megtérő. kicsinyek és nagyok. a . amely ugyanabban a házban volt. vagyis rokonaik körében folyik. mikor jégeső jött. az illető város lakosai pedig. hogy a testvérek asztalainak oly egyszerűnek és tisztességesnek kell lenniük. Ezért gyakran pihent és tartózkodott azon a helyen. az Úr kegyelméből. és Istenhez tértek teljes szívetekből. úgyhogy az embernek úgy tűnt. úgy. sok férfi belépett közülük a rendbe. sanyargatták testüket böjttel és imádsággal. hogy ha . csak egy kevés szalma. hogy ebben ki is tartotok. XXXIV. amikor Szent Ferenc prédikált nekik. Mi pedig. kik vele jöttek. az Urat dicsérték. az ottani testvérek mindig a földön ettek. Asztalt ott egyet sem látott. Mi lesz így velünk?" Ezen ő és a többiek is nagyon épültek. mikor még ostiai püspök volt." Mert gyakran. a testvérek Sancta Maria de Portiuncula kolostorához érkezett. szerencsétlenek.[89] Bár mindegyikük otthon lakott.és balsorsát Szent Ferenc látta. mert a testvérek a földön ettek. ne pedig úgy legyen. Ha pedig valami szegényt hívnak be a testvérek. valamennyiük előtt hangos sírásra fakadt: "Íme. ami mindentől távolesett. bement a testvérek házába. akár kevesen. hanem szent személyek. és a szomszédaik földjét elverte. vánkost sem használnak. fennhangon válaszoltak a testvéreknek: "Dicsértessék az Úristen!" Úgyhogy még a kicsinyek is. melytől oly hosszú időn át szenvedtetek. hogy a testvérek a földön fekszenek. úgyhogy otthon maradván szerzetesi ruhát öltött. amióta felépítették. De abban az időben rendkívül súlyos megpróbáltatás szakadt rájuk. Amikor meglátta. mivel mindenkit.Ugyancsak gyakran mondta.visszatértek hányadéktokhoz. hogy azon a világiak épülhessenek. amitől hosszú éveken át szenvedtek: ugyanis nagy farkasok embereket faltak föl. azzal az eltökélt szándékkal. itt alszanak a testvérek. Jóllehet ezt a helyet kezdettől fogva.

és nemcsak a mindenható Isten előtt. egymás iránt gyűlölködni. és sok másféle gonosztettet vittek véghez. teljes fegyverzetben. miként mondta meg nekik előre jó. és amire csak képesek voltak. mindenük odaveszett. és Szent Ferenccel vagy egy óra hosszat beszélgetett lelke üdvéről. és nem tartják meg azt. látván. S íme a téren perugiai lovagok lovagi tornába kezdtek. A nép kiűzte a városból a lovagokat. Ettől fogva gyarapodásnak indultak. hogy néhány nap múlva viszály támadt a lovagok és a nép között. de aztán jólétük folytán elkezdtek gőgösködni. De szívetek felfuvalkodott kevélységben. Az Úr azonban olyan kegyelmet adott neki.[91] A testvérek pedig és mások. csak ők maguk menekültek meg. és mert az Úrnál buzgóbban imádkozott érte. és a lélek tüzével ezt mondta nekik: "Hallgassátok és értsétek meg. Amikor az Úr látta. és visszatért rájuk a jég és a farkasok ostora. Amíg búcsúzkodtak. amit az Úr általam. az illető megtért. sőt néha emiatt. XXXV. Az egész várost tűz hamvasztotta ugyanis el. amelyek által nyilvánvalóan megbántják Istent és a felebarátot. Ezt mondta tehát: "Az Úr felmagasztalt és nagyobbá tett benneteket minden szomszédotoknál.[92] aki különleges szeretetet és tiszteletet tanúsított iránta. hogy Teremtőtökről megemlékezzetek. Szent Ferenc ugyanis prédikációjában nem hallgatta el a nép olyan bűneit.greccióiak földjét. az apát a lehető legnagyobb áhítattal megkérte Szent Ferencet. hanem szomszédaitok előtt is meg kell alázkodnotok. alattomban elpusztították egymás állatait. és bővelkedni kezdtek lelki és testi javakban egészen vagy tizenhat-húsz évig. szőlőit és fáit. hogy mindaz. ha sürgősen meg nem tértek hozzá. fölgerjedt ellenük haragja." Ezt azért mondta Szent Ferenc. miként ezt a szent atya megmondta. fejezet Egy apát megtapasztalja Szent Ferenc imádságának erejét Mikor Szent Ferenc az egyik provinciát járta. mint összes szomszédaik. és az történt. és sokakat megöltök. és a viszálykodás meg a belső háború miatt akkora megpróbáltatásban lesz részetek. kicsiny vagy nagy. mert régi keletű gyűlölet élt Assisi és Perugia lakói között. és sok más. rendreutasították őket. szőlőjét és fáját elpusztították. az Úr. aki látta vagy hallotta. ki semmit sem hagy bosszulatlanul. hogy szóról szóra minden beteljesedett. mégsem hagyták abba a játékot. Szent Ferenc feléjük fordult. mindenféle gonoszságot elkövettek ellenük. és ne mondjátok. összetalálkozott egy bizonyos monostor apátjával. szomszédaitokat fosztogatjátok. A nép hasonlóképpen elpusztította a nemesek földjeit. irgalmas kezét levette róluk. fejezet Szent Ferenc megjövendöli a perugiaiaknak a polgárháborút Egyszer Szent Ferenc Perugia főterén nagy tömegnek prédikált. és így a nép nagyobb büntetéssel bűnhődött. hogy ez csak egy assisi ember. Szent . amit Istentől kapott. akik figyelmesen hallgatták a prédikációt. raboltak. XXXVI. elámultak életszentségén. egyikőtöket a másik ellen lázítja. melyek emezek mellett voltak. amit szolgája által tudtukra adott.és balsorsukat. nem érte. gőgötökben és erőtökben. hogy hallgatóját bármennyire is korholta. szolgája által tudtotokra ad. Az apát leszállt lováról. a korábbiaknál rosszabb megpróbáltatás érte őket. még ha azért szégyenkezett is. azok pedig az egyház támogatásával a lakosok sok földjét. ezért még inkább kötelességtek. Így telt be rajtuk szóról szóra. épült rajta. annyira félt tőle. éjjel loptak. akiket ők bántottak. Ezért azt mondom nektek. karddal halálra sebezték egymást. amit Szent Ferenc jövendölt róluk. úgyhogy nagyon zavarták a beszédet. nem kárpótoljátok. akik hallották a szent atya beszédét. Bár azok a férfiak és nők. hogy tetteik gonoszak. és tisztelte a túláradó kegyelem miatt. és akiket megkárosítottatok. hogy nagyobb elégtételt vegyen. és megbüntessen benneteket. amekkorát szomszédaitok nem tudnának okozni. Isten megengedte. hogy imádkozzék lelkéért.

fennhangon siránkozott és jajgatott.[94] Sőt Krisztus fájdalmai és keserűségei miatt. mely megtérésének kezdetétől fogva megvolt benne Krisztus iránt. hogy ezáltal lelked ujjongana az Úrban. hogy nagyon örvendezett az Úrban. És ezt lángoló szeretete miatt tette. hogy imádkozzék lelkéért. amint sokszor mondta a testvéreknek. Majd az Úr dicséretébe fogott. Mégsem akart gondot fordítani arra. De ő így válaszolt: "Testvér. oly nagy édességet és vigasztalást találok naponta. mert imádkozni szeretnék ezért az apátért. mind a visszautazás folyamán szenvedett a nagy melegtől. az utazással járó sok kellemetlenség és fáradság miatt.és gyomorbántalmai. nem járt még messze Szent Ferenctől. hogy valamilyen betegségből eredő fájdalma van. megkérdezte: "Mi bajod van. Ettől fogva még nagyobb tiszteletet tanúsított a szent atya iránt.Ferenc ezt válaszolta neki: "Szívesen. Az volt ugyanis a szokása Szent Ferencnek. és ezt az esetet is tőle tudtuk meg. egyszer így szólt hozzá egy minister: "Testvér. Amint így járt-kelt. és míg élt. mikor szívében váratlanul meglátogatta őt az Úr. mivel emiatt erős fájdalmai voltak. de csak rövid időre. hogy prédikáljon Babilon[93] és Egyiptom szultánjának. és miattuk annyira sanyargatta testét-lelkét. ami testének keserű volt. nem nagyon lenne nekem már szükségem arra. megtette. jóllehet testvérei és sokan mások az iránta való tiszteletből és együttérzésből kérték erre. azt édesnek vette és gyönyörűségévé lett. de később is hasonlóképpen. ezt nagy csodaként tartotta számon. és igen nagy vigasztalást merítenél belőle?" Tudta ugyanis. Hogyan sírt Krisztus szenvedésén Szent Ferenc hosszú időn át betegeskedett. még igen súlyos szembaja is lett. hogy amikor valaki ájtatosan megkérte. és eltelt külső és belső örömmel. aki az Írás olvasására biztatta betegsége idején Máskor meg szembetegsége idején. miért nem olvastatsz fel társaddal a prófétákból vagy más írásokból. Uram szenvedése miatt. Magához térve rögtön tudta. álljunk meg egy kicsit." Ezért gyakran emlékezetébe idézte és később a testvéreknek is ismételgette Dávidnak ezt a mondatát: "Lelkem nem tud megvigasztalódni. és a lélek magasságába ragadtatott. amilyen gyorsan csak tudta. nehogy később elfelejtse. amikor így szólt társához: "Testvér. hogy saját bajaival nem is törődött. néhány évvel megtérése után. hogy valamelyik betegségét kezeltesse. Az apát pedig folytatta útját. mielőtt még egy testvére is lett volna. amikor a tengeren túli részeken járt. Együttérzésre gyulladva. melyeket értünk viselt el. fejezet Szent Ferenc szembajának eredete. amit az Isten Fiának alázatosságából és nyomdokaiból naponta merített. hogy Szent Ferenc imádkozott érte. egy lelki ember jött vele szembe. hogy mi történt vele. mikor egyedül sétált az úton a Sancta Maria de Portiunculától nem messze. hogy más írásokat hallgassak vagy másokról elmélkedjem. valami édes melegség öntötte el arcát." Az pedig vele együttesen jajgatásba és hangos sírásba kezdett. valahányszor felolvastak neki a Szentírásból. ahogy megígértem". és gyakran elmesélte a testvéreknek is. meg másoknak is. nap mint nap annyira bánkódott. akit ismerünk."[96] Mivel. amikor megemlékezem és elmélkedem az Isten Fia alázatosságának jeleiről. XXXVIII." Az apát egy kissé távolabb volt már tőle. Attól fogva pedig. Ez az ember gyakran részvétre gyulladt iránta és megvigasztalta. és imádkozott érte. mert mind az oda-. szégyenkezés nélkül az egész világon. lép. Egyszer. Erre ő: "Így kellene járnom sírva és jajgatva. XXXVII. A nagy édesség és együttérzés folytán. testvér?" Azt gondolta magában ugyanis. és egészen haláláig voltak máj-. saját magán tapasztalván szentségének nagy voltát.[95] hogy ha a világ végéig élnék is. fejezet Szent Ferenc válasza egy ministernek. neki minden testvér számára mintának és .

De Istennek és nektek megvallom. ezt mondta: "Ti azt hiszitek. hogy szent ember vagyok. mondván: "Ha ez a szent ember. meghagyta nekik. hogy ebben a böjti időben. testének jogos és nyilvánvaló szüksége miatt ilyen szégyenkezéssel vádolja magát. már élő halottnak látszik. megparancsolta Péter testvérnek. Egyik nap fölkelt. mert betegsége idején igen ártalmas volt neki az olaj." Sőt néha az is megtörtént. akkor mit tegyünk mi. és megparancsolta Péter testvérnek. Sőt bárhol. aki az első. és úgy is akarunk élni?" XL. menjen föl arra a helyre. akik példám nyomán elhagyták a világot. se nem tudok. Péter testvér fölkerekedett és vezette. A böjt elmúltával." Nem akarta ugyanis titkolni az emberek előtt azt. a testvéreknek. hogy prédikáljon nekik. jóllehet mindig gyenge és beteges volt. akik nem ismerték. és szórja azt a hamut a fejére. abban a remeteségben zsírral készült ételt ettem. akinek életét ismerjük. főként azért. csak amit jónak látsz velem és veled kapcsolatban. és azt hiszitek. a házban. amikor náluk étkezett. ahol prédikált. hogy addig senki se távozzék. amit Krisztushoz térésének kezdetétől gyakorolt testével szemben. Az emberek mellüket verték. Történt pedig. De Istennek és nektek megvallom. hogy mikor így meztelenül visszatért a nép elé. hogy ebben a betegségében egy kissé ínyenc volt. fejezet Szent Ferenc bevallja. fejezet Szent Ferenc nyilvánosan bevallja. mikor nagy népsokaságnak prédikált. vagy amikor kiment a házból. hogy ha a testvérek vagy a testvérek barátai. és ne ellenkezzék vele. a negyednapos hideglelés pedig még nem hagyta el. és úgy találta. mivel az előbb említett módon vélekedett. míg vissza nem tér hozzájuk. szerencsétlenek. nyíltan megmondta: "Ilyen és ilyen ételt ettem. általa kijelölt minister generalis volt. Ezért. különösen. arra a helyre. . amit magával kapcsolatban mondani és tenni akar. beszédjének első szavaiban ezt mondta nekik: "Ti nagy áhítattal jöttetek hozzám. amit neki adtak. lelkiismeret-vizsgálatot tartott. mikor úgy-ahogy felépült valamilyen súlyos betegségéből. Nem akar képmutató lenni Hasonlóképpen egyszer Szent Márton böjtjét[97] egy remeteségben[98] töltötte és betegsége miatt a testvérek zsírral főzték az ételt. hogy szent ember vagyok. nem messze a remeteségtől." Szent Ferenc. ami Isten színe előtt nyilvánvaló volt. Egy másik testvérnek pedig megparancsolta. hogy e betegségem alatt húst és húslevest ettem. De a testvér szánalomra és együttérzésre gyulladt iránta. XXXIX." Csaknem mindnyájan sírva fakadtak az iránta érzett szánalom és együttérzés miatt. hogy mindenben. engedelmeskedjék neki. levetvén habitusát. és bár még a negyednapos hideglelés nem hagyta el. hogy húst evett betegsége idején Egyszer. Péter testvér ezt mondta: "Testvér. hogy fogjon egy hamuval megtöltött edényt. akár testének nyilvánvaló szüksége vagy máskor betegsége miatt különlegesebb ételt készítettek neki. amikor egészségesnek látszott. se nem illik mást tennem. mert a sok mindenféle hosszú betegség miatt nem is tudott enni. és így nem engedelmeskedett neki. összehívatta Assisi népét a főtérre. Amikor befejezte a beszédet. hogy vezesse őt kordával. Bement Szent Rufin templomának kriptájába Catani Péter testvérrel. rögtön. hanem betegsége idején is szigorú volt testéhez. és vádolták magukat. és beléptek a rendbe. mert akkor nagy hideg és télies idő volt. mind más testvérek hangosan jajgattak. amint tehette.példaképnek kell lennie. aki a túlzott böjtölés és szigorúság miatt. sőt a világiaknak is. ahol ő prédikált. akik egész életünk folyamán a test akarata és vágyai szerint éltünk. amint a szent megparancsolta neki. meg azok is azt hiszik. nemcsak gyógyszerekkel. jóllehet keveset evett. amit a nyakába akasztott. nemcsak akkor. s mind ő. meztelenül a nép elé. de még a szükséges ételekkel sem akart élni betegségében. és a testvérek életmódja szerint élnek. mit evett böjtidőben. meg néhány más testvérrel.

egészen halála napjáig nem akart mást. hogy belül prémet viselek. aki később pápa lett." Így is történt. hogy Szent Ferenc ilyen szigorú volt. mi. ahogy az emberek ismernek. De azonnal megvallotta előttük. ő pedig rögtön nekiadta köpenyét. hogy ez a tette hiú dicsőség érzését váltotta ki belőle. hogy több legyen neki." Így egyszer télen lépbaja és gyomrának meghűlése miatt egyik társa. Sőt azt mondta neki. főként pedig mivel már kezdte elveszíteni szeme világát." Hasonlóképpen két ével halála előtt. bár betegsége miatt szüksége lett volna rá. hogy ne adjon nekik rossz példát és zúgolódásra okot. ahol tartózkodom. fejezet Szent Ferenc bevallja. engedje meg. Ezért mondta egyszer társainak: "Úgy akarok élni Isten színe előtt a remeteségekben meg más helyeken. és ahogy rám tekintenek. bár azt is Isten akarata szerint és jó példát adva megtehette volna. Mert ha beteg testvéreiddel együtt éreztél. rögtön bevallotta neki tisztán. hogy a tunikámon belül hordjam azt a prémet. és mindig ilyen szigorú testével. melyeket láttunk és hallottunk. ő pedig attól fogva. Bár betegsége miatt testének válogatott ételekre lett volna szüksége. Szent Ferenc ezt válaszolta neki: "Ha azt akarod. mikor az orvos kezelésbe veszi. De nem sokat hordta. Mert ha azt hiszik. és mindig könyörületes voltál irántuk és az is vagy. amit ő varrt meg. hogy nem gyógyíttatod szembetegségedet. nem jól teszed. hogy neki mindig jó példát kell mutatnia a testvéreknek és másoknak. ahogy szenthez illik. képmutató lennék. mert nagyon szenvedett. . és sok ember követte. amint halála napjáig el is viselte. hogy hiú dicsőségvágyból adott alamizsnát Máskor Assisi városán ment keresztül. szerzett egy rókabőrt. főként mert akkor nagyon hideg volt. Sok más ezekhez hasonló példát. nem tudunk elmondani. mikor már nagyon beteg volt.[99] Legjobban és leginkább azonban arra törekedett Szent Ferenc. hogy szent ember vagyok. fejezet Hugolino bíboros és Illés testvér megparancsolják neki. kezeltesse és gyógyíttassa magát. és az idő nem volt kedvező a kezeléshez. hogy jelen akar lenni.bármilyen szerzetes vagy világi ember előtt zavarta meg lelkét néha a hiú dicsőségvágy. hogy teste szükséget szenved. látta. csak egy foltozott. tétess egy kis darabot belőle kívülre is. megparancsolta neki. hogy azt belülről az alsó ruhájára varrják lépe és gyomra táján. akik vele voltunk. Egy szegény kis öregasszony Isten szerelmére alamizsnáért könyörgött. nagy szeretettel és együttérzéssel figyelmeztette: "Testvér. semmint magát kielégítse. XLII. főként hogy nyugodtabban vesse magát alá a gyógyításnak és hogy bátorítsa őt. és nem akarta. hogy gyógyíttassa betegségét Amikor az ostiai püspök. aki gvardiánja volt. hogy járuljon hozzá. csak tunikát viselni. amikor jónak látta. mégis úgy vélte. hogy Krisztusnak kezdett szolgálni. minden kendőzés nélkül. ami rajta volt. XLI. hogy szembetegsége miatt annyira gyötrődik. Varrasd rá ruhámra bizonyságul az embereknek. és kérte. Ezért megparancsolom neked. fontolóra vévén és látván a minister generalis. mindvégig. különösen szemével. mert hosszú lenne leírni és elbeszélni. Akkortájt azonban nagy hideg volt. hogy Isten előtt ne legyen képmutató. Mert inkább türelmesen és készségesen el akarta viselni. gőg vagy valamilyen vétek. de mégsem kezeltette emiatt magát. Annál kevésbé. mert neked is és másoknak is nagyon hasznos a te egészséged és életed. és San Damiano mellett egy nádból készült kis cellában tartózkodott. és nem élnék úgy. hogy kezeltesd és gyógyíttasd magad. ilyen nagy és nyilvánvaló szükségben és betegségben magadhoz sem lehetsz kegyetlen.

XLIII. fejezet Szent Ferenc súlyos fájdalmak közepette megírja a Naptestvér énekét
Mikor itt (ti. San Damianóban) feküdt Szent Ferenc, ötven napig, sőt utána sem tudta érzékelni sem nappal a napfényt, sem éjszaka a tűz világosságát, hanem állandó sötétségben élt a házban és a cellácskában. Ezenfelül szeme éjjel nappal annyira fájt, hogy éjszaka többnyire nem tudott pihenni és aludni. Ez pedig igen ártalmas volt, és nagyon súlyosbította szembaját és más betegségeit. Sőt amikor mégis pihenni és aludni akart volna, annyi egér volt a házban meg a nádból készült és egyik oldalával a háznak támaszkodó kis kunyhóban, s azok úgy járkáltak és futkároztak rajta meg körülötte, hogy nem hagyták aludni, sőt imádság idején különösen zavarták. De nemcsak éjjel, hanem nappal is szerfölött zaklatták, úgyhogy még akkor is, amikor evett, fölmásztak az asztalára. Társai és maga is úgy vélték, ez az ördög incselkedése, mint ahogy az is volt. Ezért egyik éjszaka, látván Szent Ferenc, hogy ennyi nyavalyája van, részvétre gerjedt önmaga iránt, és magában ezt mondta: "lstenem, jöjj segítségemre, tekints betegségeimre, hogy türelmesen el tudjam őket viselni."[100] Erre hirtelen ezt hallotta lelkében: "Mondd csak, testvér, ha valaki betegségeidért és szorongattatásaidért oly nagy és értékes kincset kínálna neked, mintha az egész föld színaranyból lenne, minden kő drágakő és az összes víz balzsam lenne, te azonban mindezt semmibe vennéd, és úgy bánnál ezekkel az anyagokkal, mint földdel, kövekkel és vízzel, összehasonlítva azzal a nagy és értékes kinccsel, amelyet kaptál, nemde nagyon örülnél neki?" Szent Ferenc így válaszolt: "Nagynak kellene lennie, Uram, annak a kincsnek és mérhetetlennek, különösen értékesnek, nagyon szeretetre méltónak és kívánatosnak." Így szólt hozzá (a hang): "Akkor hát légy vidám, testvér, és nagyon is örvendezz betegségeid és gyötrelmeid miatt. Egyébként pedig légy olyan nyugodt, mintha már országomban lennél." Reggel fölkelve azt mondta társainak Szent Ferenc: "Ha a császár valamelyik szolgájának egész országot adományozna, ugye nagyon kellene neki örülnie? De ha az egész birodalmat, nemde sokkal jobban örülne?" Majd ezt mondta nekik: "Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atyaistennek és egyszülött Fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudniillik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem súlyosan vét Teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy Teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy illenék." Ezzel leült, gondolkodni kezdett, majd nekifogott: "Mindenható, fölséges és jóságos Úr." [101] Dallamot is szerzett hozzá, és társainak megtanította, hogy énekeljék. Lelkének ugyanis akkora édességben és vigasztalásban volt része, hogy Pacifik testvérért akart küldeni, akit világi életében a költők királyának neveztek, és aki fejedelmi udvarokba illő nagy mestere volt az énekeknek,[102] és néhány jó és lelki testvért kívánt mellé adni, hogy járják a világot, prédikálva és az Istent dicsérve. Azt akarta ugyanis és azt mondta, hogy mielőtt valamelyikük, aki tud prédikálni, prédikálna a népnek, és a prédikáció után is, énekeljék el az Úr dicséretét, mint az Úr komédiásai. A dicséret végeztével pedig azt akarta, hogy a prédikátor ezt mondja a népnek: "Mi az Úr komédiásai vagyunk, és azt kérjük, azzal jutalmazzatok meg bennünket, hogy igaz bűnbánatot tartotok." Ezt is mondogatta. "Mert valóban mi mások az Isten szolgái, ha nem komédiásai bizonyos értelemben, akiknek az emberek szívére kell hatniuk és lelki örömre kell őket hangolniuk?" Ezt elsősorban a kis testvérekről szokta mondani, akiket a nép lelke üdvösségéért kapott. Az Úr dicséretének, amelyet szerzett, tudniillik a "Mindenható, fölséges és jóságos Úr" kezdetűnek címet is adott: "Naptestvér éneke", mert a nap szebb minden más teremtménynél, és mindennél jobban

hasonlít Istenre. Ezért szokta mondani: "Reggel, mikor a nap fölkel, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent, aki teremtette őt, mert általa világosodik meg szemünk nappal. Este pedig, mikor bealkonyodik, minden embernek kötelessége lenne, hogy dicsérje Istent egy másik teremtményéért, a tűz testvérért, mert általa van világossága szemünknek éjjel." Majd ezt mondta: ."Mindnyájan olyanok vagyunk, mint a vakok, az Úr pedig e két teremtménye révén gyújt világosságot szemünknek. Így ezekért és minden más teremtményéért, melyeket naponta használunk, különösen és mindig dicsérnünk kell a dicsőséges Teremtőt." Ezt egészségesen és betegsége idején is készségesen megtette és gyakorolta, és másokat is szívesen buzdított az Úr dicséretére. Sőt, amikor betegsége súlyosbodott, ő maga szokta elkezdeni az Úr dicséretét, később pedig társaival énekeltette, hogy az Úr dicséretének vigasztalása révén feledhesse a fájdalmak és a betegségek keserűségét. Így tett egészen halála napjáig.

XLIV. fejezet Szent Ferenc még egy versszakot költ a Naphimnuszhoz, és ezzel kibékíti a püspököt és a podesztát
Ugyancsak abban az időben, mikor (Szent Ferenc) betegen feküdt, miután már elkészítette az előbb említett dicséretet, Assisi városának akkori püspöke kiközösítette a podesztát. A podeszta is megharagudott a püspökre, és Assisi városában erélyesen és gondosan közhírré tétette, hogy senki se adjon el neki, vásároljon tőle vagy kössön vele szerződést; és szerfölött gyűlölködtek egymással. Szent Ferenc, míg így betegeskedett, részvétre gerjedt irántuk, főként azért, mert senki, sem szerzetes, sem világi nem lépett közbe, hogy helyreállítsa köztük a békét és az egyetértést. Ezért így szólt társaihoz: "Nagy szégyen ez ránk, Isten szolgáira, hogy a püspök és a podeszta így gyűlölködik egymással, és senki sem lép közbe, hogy kibékítse őket és egyetértést teremtsen köztük." Ez okból még egy versszakot költött a dicsérethez, mégpedig ezt: "Áldott légy Uram, minden emberért, ki szerelmedért megbocsát és aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békességgel, Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát." Azután odahívta egyik kísérőjét, és ezt mondta neki: "Menj és mondd meg a podesztának, hogy ő maga a város előkelőségeivel meg másokkal, akit csak magával tud vinni, menjen a püspöki palota elé." Mikor a testvér útnak indult, ezt mondta másik két társának: "Menjetek, és a püspök, a podeszta meg azok előtt, akik velük vannak, énekeljétek el a Naptestvér énekét. Bízom az Úrban, hogy ő alázatossá teszi szívüket, kibékülnek egymással, és visszatérnek a korábbi barátsághoz és szeretethez." Mikor mindnyájan összegyűltek a püspöki palota előtti zárt téren,[103] felállt a két testvér, és egyikük ezt mondta: "Szent Ferenc betegségében szerzett a teremtményekről egy éneket, mely az Urat dicsőíti, Isten dicséretére és a szomszédok épülésére. Arra kér hát benneteket, hogy nagy áhítattal hallgassátok meg." Ezzel elkezdték a dicséretet énekelni és mondani. A podeszta rögtön felállt, és összetett kézzel, nagy áhítattal, mint az Úr evangéliumát, sőt könnyezve, figyelmesen hallgatta. Nagy bizalmat és tiszteletet érzett ugyanis Szent Ferenc iránt. A dicséret befejeztével így szólt a podeszta mindnyájuk füle hallatára: "Igazán mondom nektek, hogy nemcsak a püspök úrnak, akit uramnak kell tartanom, hanem ha valaki testvéremet vagy fiamat ölte volna meg, annak is megbocsátanék. Majd e szavakkal borult a püspök úr lábai elé: "Íme kész vagyok mindenért elégtételt adni úgy, ahogy nektek tetszik, Urunk, Jézus Krisztus és szolgája, Szent Ferenc iránti szeretetből." A püspök fölemelte, fölkelt és ezt mondta neki: "Hivatalomnál fogva úgy illenék, hogy alázatos legyek, de mivel természetemnél fogva haragra hajló vagyok, meg kell bocsátanod."

Majd nagy kedvességgel és szeretettel megölelték és megcsókolták egymást. A testvérek nagyon csodálkoztak elgondolkodva Szent Ferenc életszentségén, mert szóról szóra valóra vált, amit kibékülésükről és egyetértésükről mondott. Mindenki más is, aki ott jelen volt, és aki csak hallotta, nagy csodának tartotta, és Szent Ferenc érdemének tulajdonította, hogy oly gyorsan meglátogatta őket az Úr, és anélkül, hogy egyetlen szóval is említették volna, ilyen nagy botrány után ismét ekkora egyetértésre jutottak. Ezért mi, akik Szent Ferenccel voltunk, tanúsítjuk, hogy mindig, amikor ezt mondta: "valami így van, vagy így lesz", az csaknem szóról szóra úgy is lett. Mi pedig saját szemünkkel (annyi példát) láttunk erre, hogy hosszú lenne azt leírni és elbeszélni.[104]

XLV. fejezet Szent Ferenc költ egy másik éneket a San Damianó-i klarisszáknak
Ugyancsak azokban a napokban és ugyanazon a helyen, miután Szent Ferenc megkomponálta az Úr teremtményeiről szóló dicséretét, szerzett egy bizonyos istenes éneket dallammal együtt[105] a San Damianó-i monostorban lakó szegény úrnők nagyobb vigasztalására, leginkább azért, mert tudta, hogy betegsége miatt nagyon aggódnak. Mivel pedig betegsége miatt személyesen nem tudta őket vigasztalni és meglátogatni, azt akarta, hogy társai ezt az éneket adják át nekik. Ebben egyszer s mindenkorra röviden ki akarta nyilvánítani akaratát azzal kapcsolatban, hogy mennyire egybe kell forrniuk a szeretetben, és hogyan kell egymással viselkedniük, mivel az ő példája és prédikációja nyomán, még amikor a testvérek csak kevesen voltak, a nővérek Krisztushoz tértek.[106] Megtérésük és életmódjuk nemcsak a testvérek rendjének, melynek zsenge hajtása, hanem Isten egész egyházának díszére és épülésére szolgál. Mivel Szent Ferenc tudta, hogy megtérésük kezdetétől igen szűkösen és szegényesen éltek és még most is úgy élnek, részben önként, részben a szükség miatt, szíve mindig megesett rajtuk. Ezért ebben a költeményben kérte őket, hogy amiként az Úr különböző tájakról egybegyűjtötte őket a szent szeretet, a szent szegénység és a szent engedelmesség szolgálatára, úgy mindig ezekben az erényekben kell élniük, és ezekben kell meghalniuk (is). Különösen pedig azt kérte tőlük, hogy az alamizsnából, melyet az Úr adott nekik, örömmel és hálát adva, szerényen gondoskodjanak testükről, meg főként azt, hogy az egészségesek beteg nővéreikért vállalt munkájukban, a betegek pedig betegségeikben és bajaikban, melyektől szenvednek, legyenek türelmesek.

XLVI. fejezet Szent Ferenc Fonte Colombóba megy, hogy kezeltesse magát
Amikor elérkezett a szembetegségének gyógyítására alkalmas idő, történt, hogy Szent Ferenc elment arról a helyről,[107] jóllehet a szeme nagyon beteg volt. Fején nagy kapuciumot viselt, amit a testvérek csináltak neki, és gyapjú- meg lenszövet ruhát a szeme elé lelógó kapuciummal, mert a nappali világosságot nem bírta elviselni a szembetegsége miatt rátörő nagy fájdalmaktól. Kísérői lóháton vitték el a Fonte Colombó-i remeteségbe, Rieti közelébe, hogy egy bizonyos rieti orvossal konzultáljon, aki ismerte a szembetegségek gyógyításának módját. Mikor az orvos odajött hozzá, megmondta Szent Ferencnek, hogy égetést akar végezni rajta, állkapcsa fölött egészen betegebbik szemének szemöldökéig.[108] De Szent Ferenc nem akarta, hogy elkezdjék a kezelést, csak akkor, ha Illés testvér megjön. Minthogy várta, de nem jött, mert sok elfoglaltsága miatt nem jöhetett, ő is tétovázott a kúra elkezdésében; a sürgető szükség miatt azonban, meg főként az ostiai püspök úr és a minister generalis iránti engedelmességből elhatározta, hogy engedelmeskedik nekik, bár elég nehezére esett a magával való ilyenfajta foglalatosság. Ezért akarta, hogy a minister kezdeményezze a dolgot.

Ezenfelül mondjátok nekem ezt: "Rád költekezünk. megértenének az Istenből valamit. nehogy megunják és kishitűek legyenek. Az égetés megtörténte után azonban visszatértünk hozzá. nehogy e fárasztó munka miatt kísértést szenvedve valaha is azt mondhassák: "Nem vagyunk képesek imádkozni s még ekkora fáradságot is elviselni". Ezért volt ugyanis szükséges. hogy ha valaki tiszteletlenül bánt velük. hogy ne féljen olyan nagyon. fejezet Az Úr megjutalmazza az őt ápoló testvéreket . Sőt ha az égetés nem jól sikerült. külső és belső örömmel. és nagy csodának tartotta a történteket. Úgy beszélgetett velük. kicsiny szolgájáért megadja nektek minden munkátok gyümölcsét ebben és az eljövendő életben. mert segíteni és bátorítani akarta lelkük kishitűségét és gyengeségét. mert egynémely dologban már van tapasztalatom. Hasonlóképpen egy másik orvos is mindkét fülcimpáját átlyukasztotta. Így szólt a doktor: "Testvéreim. egyik éjszaka. de az Úr fog helyetted megfizetni. s miután a tűz lángra lobbant. aki alkotott: mérsékelje annyira hevedet. semmi fájdalmat nem éreztem. mindnyájan szétfutottunk az iránta érzett szeretet és szánalom miatt. mint ahogy ez már be is bizonyosodott." Az égetés ugyanis hosszú volt. régente is szerettelek." Majd az imádságot befejezve. Ahogy láttuk mi. akik vele voltunk. Teremtőnket is kérem. azért is aggódnék. XLIX. az felkavarta. XLVIII. Mi pedig. hogy egy napon megjött az orvos. Szent Ferenc közben lelkének megerősítésére. és mintha róla beszélnének. a fülcimpájánál kezdődve egészen a szemöldökéig tartott a sok váladék miatt. ami éjjel-nappal sok éven át állandóan folyt a szeméből. annyi gyönyörűségét lelte bennük. se a tűz hevét. hanem aki erős és egészséges. és így elveszítsék munkájuk gyümölcsét.[109] miért futottatok el? Igazán mondom nektek." Ezt pedig azért mondta a szent atya. ha a tűz és más teremtmények időnként tiszteletet tanúsítottak iránta. és oly nagy szeretetre. mikor a betegségei miatti fájdalmaktól nem tudott aludni. a szeretetnek oly nagy érzésével szerette és tisztelte őket. de Szent Ferenc nem érzi a tűz hevét Történt pedig.mondja Szent Ferenc Később. hogy betegségem miatt fáradoztok. ő pedig ezt mondta nekünk: "Gyávák és kicsinyhitűek. aki téged teremtett. légy hozzám udvarias ebben az órában." Ezen nagyon elcsodálkozott az orvos. ezt mondta társainak: "Kedves testvéreim és fiacskáim! Ne unjátok meg és ne essék nehezetekre. hogy a fülcimpától a szemöldökig minden eret elzárjanak. mintha megéreznének. akik kizárólag a rendnek és a testvérek életének szolgálatára szentelték magukat. fejezet Szent Ferenc szerette a tüzet és nem akarta eloltani Nem csoda. mert Szent Ferenc egyáltalán meg se mozdult. szelíden és saját magát is megszánva. melyeket a sok gond és az emberi gyöngeség miatt nem tudtatok elvégezni. de mégsem használt neki semmit. akik vele szoktunk lenni. magával hozva a vasat. keresztet vetett a tűzre.XLVII. ennek az orvosnak a tanácsa szerint. azokét is. hogy nemcsak érte. nagyobb jutalmatok lesz ebből. Tüzet rakatott. hogy fölhevítse. fejezet Az orvos elvégzi az égetést. mert az Úr értem. Egyedül az orvos maradt vele. akkor égesse meg még jobban az orvos. aki gyönge és beteg. Sőt. amellyel a szembetegség gyógyítására az égetést szokta végezni. hogy ilyen komoly égetést képes-e elviselni. bár más orvosok véleménye szerint az egész ártalmas volt neki. . így szólt a tűzhöz: "Tűz testvérem! Előkelő és hasznos vagy a Fölséges teremtményei között. mondom nektek. együttérzésre gyulladt irántuk. hogy el bírjam viselni. mint azoknak. mert semmit se használt. és ezután is szeretni foglak az Úr szerelméért. beletette a vasat.

anélkül hogy észrevette volna. melyet Isten teremtményeiben talált.[111] Ezért amikor a zsoltárnak azt a versét imádkozta. bár a cellától távol tartózkodtak. hanem a föld egy kis részét hagyja parlagon. tiszteletből az iránt. hogy ne vágja föl az egész fát. hogy valamelyik testvér kidobja a parazsat vagy füstölgő fadarabot. hogy valamiképpen is eloltsa." Ezért mi. óvatosan és tisztelettel lépdelt. Utána ezt mondta társának: "Nem akarok többé azzal a bundával takarózni. mikor szükséges. ahol tüzet gyújtottak. L. rögtön jöttek és eloltották. a lángok már belekaptak a cella tetőzetébe. abba a cellába." LI. melyek a maguk idejében virág testvéreket hoznak. odafutott. ahogy tudta. Szent Ferenc azonban nem volt hajlandó segíteni neki. ne bántsd a tűz testvért. Az ott lakó testvérek. hogy egyék. Azt sem hagyta. milyen szívesen érintette és nézte őket. és behúzódott az erdőbe. hogy ne ültesse be az egész kertet veteményekkel. oltani kezdte. az iránti szeretetből. hogy fölolvassa neki az aznapi mise szent evangéliumát. A kertész testvérnek pedig meg szokta hagyni. ahol ő. mely így hangzik: "Kősziklára emeltél föl engem".[112] nagy tisztelettel és áhítattal ezt mondta: "A kőszikla lába alá helyeztél engem. mindenféle illatozó füveket és gyönyörű virágokat nevelő növényeket telepítve és palántálva oda. hanem fogott egy bundát. aki ott lakott. és így akarata ellenére elkezdte oltani a tüzet. amikor a nagyböjtöt Alverna hegyén töltötte. A köveken is. ami sokszor meg szokott történni. hogy étkezzék. aki Szent Ferenc gvardiánja volt. fejezet Szent Ferenc minden teremtmény iránti szeretete Hasonlóképpen. Mert amikor Szent Ferenc nem tudott misét hallgatni. aki a tűzre fát szokott készíteni. hanem úgy hasogassa. Sőt mondogatta. hogy a kertész testvérnek kötelessége a kert valamelyik sarkában egy szép kis virágoskertet gondoznia. Nem akarta ugyanis (Szent Ferenc) a gyertyát. amikor azokon kellett járnia. mert minden teremtmény ezt mondja. mert a sok vigasztalásért. tanúi voltunk. odavezette hozzá. hogy a tűz testvér megegye. azt szokta mondani. hogy ég a kunyhó. ahol enni szoktak. mert oly nagy szeretettel és tisztelettel viseltetett iránta. Mikor Szent Ferenc odaért a cellához. amellyel éjszaka takarózni szokott. hogy a maguk idejében Isten dicséretére hívogassanak mindenkit. lelke nem a földön. Szent Ferenc később visszatért. aki kősziklának mondatik. majd miután meggyújtotta. Ez nyilvánvaló és igaz. hogy szép finoman helyezze azt a földre. kevéssel . Az pedig rögtön ment ahhoz a testvérhez. olyan helyet szokott erre kiválasztani. hogy egy része maradjon meg. hanem azt kívánta. úgyhogy úgy nézett ki. és csak a másik részét hasogassa föl. Szent Ferenchez ment. ahol az szokása szerint imádkozott és pihent. tüzet fogott lenvászonból készült ruhája a lába száránál. akinek a tűz ragyogó fénye. hogy az zöldellő füveket hajtson. amint észrevették.úgyhogy emiatt sokszor Isten szemlélésére ragadtatott. akik vele voltunk. Ezt szintén megparancsolta az egyik testvérnek. a mécsest vagy a tüzet kioltani. aki rájuk néz. mert kapzsiságom miatt nem engedtem. fejezet Szent Ferenc nem segít tüzet oltani Máskor meg." S így nem engedte meg neki. étkezés előtt mindig hallani akarta az aznapi evangéliumot. mert ez messzire esett a testvérek lakhelyétől. Mikor egy alkalommal a tűz mellett ült. Amikor érezte a tűz melegét. hanem az égben van. és már az kezdett égni. de egyedül nem győzte. sőt kiáltja: "Az Isten érted teremtett engem. mekkora külső és belső örömét lelte csaknem az összes teremtményben. és el akarta oltani. hogy ég a ruhája. Társa. társa pedig látta." Annak a testvérnek meg. mikor kezet mosott. De ő azt mondta neki: "Kedves testvérem. ember. egyik nap társa az étkezés idején tüzet rakott a cellában.[110] amint ezt meg szokták tenni. ahol a kézmosó vizet később nem taposták el.

ahogy Szent Ferenc meghagyta. hogy ne háborodjunk fel rajta. akit kezelőorvosa mutat majd neked: "Az a szegény ember. aki igen benső barátja volt. de olyan szegény. LIII. egy fájós szemű asszony keresett fel." Amikor ezt hallotta Szent Ferenc. néha ő maga adta neki tunikáját. Sőt Szent Ferenc azt is mondta a gvardiánnak. mert a testvérek az iránta érzett tiszteletből néha elkérték ruháját." De az kezébe nyomta a köpenyt és a tizenkét kenyeret. Végezetül pedig Isten szerelméért. hogy ritkán és csak . jóllehet nagy szüksége lett volna rájuk. Az volt ugyanis a szokása Szent Ferencnek.halála előtt költötte a teremtményekről az Úr dicséretét. és nem akarta. Mi. és megrótta a testvéreket. mikor azt hallotta." " Az tehát elment. hogy akkora szeretet és jóság élt benne egészséges korában és betegségében is nemcsak testvérei. amit neki adtál. amije volt. hogy visszaveszik tőle. ami nem a miénk. tanúskodhatunk arról. köszöni a kölcsönt. fejezet Szent Ferenc gyakran odaadta tunikáját annak. máskor meg kettévágta. azután menj és mondd annak a szegény kis beteg asszonynak. miután körülhízelgett bennünket. meg vele tizenkét kenyeret. a másik részét pedig megtartotta magának. hogy ha valaki azt mondta neki: "Az Isten szerelméért add nekem tunikádat vagy kordádat". hogy két francia testvér találkozott vele össze. hogy Isten iránti szeretetből kell segítenem rajta. amíg ott marad. Ő pedig rögtön. részvétre gerjedt az asszony iránt." Gvardiánja így válaszolt neki: "Testvér. fejezet Szent Ferenc kenyeret és köpenyét küldi a doktor egy másik szegény betegének Abban az időben egy machilonei[113] szegény asszony jött Rietibe. Isten iránti szeretetből ő fizesse költségét. aki gvardiánja volt. és ezt mondta neki: "Fogd ezt a köpenyt. akit Szeretetnek nevezünk. Az asszony pedig látva. és néhány órán át meztelenül maradt. rögtön odaadta neki az Úr iránti tiszteletből. LII. és hogy mindenki dicsérje az Urat teremtményeiben. azt vissza kell adni tulajdonosának. és a találkozásból nagy vigasztalást merítettek. vagy más valamit. hogy hallgatóinak szívét az Isten dicséretére gyullassza. nem tudom. levetette ruháját. és egyik részét odaadta neki. mivel nem hordott csak egy tunikát." Szent Ferenc örömmel hívott egy lelki embert. és így szólt hozzá: "Gvardián testvér. ami a tiéd. és örvendezve hazatért. hogy amire saját testének szüksége volt. amikor prédikálva járta az egyik provinciát. hogy szórakoznak vele. de szívbéli örömmel elfogadta. akinek odaadtad ezt a köpenyt." Az megkérdezte: "Mi az. hogy mindenféle dolog kapcsán Isten szerelmét emlegetik. félve. de szívesen szereztek meg. hogy mindennap. egészségesek és betegek iránt is. testvér?" "Ezt a köpenyt . Ezért a minister generalis és gvardiánja megparancsolta neki. s félve. hogy az illető komolyan beszél. vissza kell neki adnunk. és amit a testvérek gyakran nagy vesződséggel. aki Isten szerelméért kérte Egyszer.mondta -. az iránta érzett tiszteletből elkérték tunikáját. mit beszélsz. ezt mondta neki: "Testvér. Attól tartva azonban. akik Szent Ferenccel voltunk. tégy legjobb belátásod szerint. történt. amit kölcsönkaptunk attól a szegény kis fájós szemű asszonytól. Amikor egy napon az orvos meglátogatta Szent Ferencet. hogy több legyen neki. Vedd hát. csak egy. éjszaka titkon felkerekedett. Azt szokta ugyanis mondani: "Oly fölséges az Isten szerelme. mihelyt ezt hallotta: Isten szerelme. ami nem a miénk. Az asszony azonban azt gondolta. nagy külső és belső örömmel másoknak adta és saját testétől megvonta. Vagy ha beteg vagy rosszul öltözött testvért látott. magához hívta egyik társát. és a költségeit is nekem kell viselnem. és elmondott neki mindent úgy. hanem a szegények.[114] Viszont nagyon rossz néven vette. szembetegsége miatt. ő pedig rögtön odaadta nekik. szégyenkezve mondta neki: "Hagyj engem békén. hogy egy testvérnek sem adhatja oda engedély nélkül tunikáját.

és ha talál valami posztót vagy foltnak valót. hogy ne adjam neki. történt. Mikor néhány napig még abban a ruhában maradt. mert mindig szegényes. amikor tunikáját vagy annak egy részét odaadta valakinek. mert hamarjában nem tudott másikat szerezni vagy csináltatni. és Isten szerelméért valami szegényes. De Szent Ferenc így szólt hozzá: "Ha azt akarod. akár akkor. Hogy azonban ne távozzék üres kézzel a szegény. és neki adta. hogy tunikája egy részét ettől a testvértől kapta. fejezet Szent Ferenc azt kívánja. főként azért. nem tudott gyalog járni. hogy az Úr azon nyomban új kegyelmet árasztott szívébe tettéért. vagy hogy ilyent viseljen. magával vitt egy kést. Néhány nappal halála előtt ugyanis. hogy odaadja. de azt mondta. aki a harmadik testvér lett: "Add a szegény testvérnek köpenyedet! Ő pedig rögtön nagy örömmel lekanyarította válláról.[115] Ritkán vagy inkább sohasem akarta. váltogathassa őket. ami belülre volt varrva. hogy kutassa át a házat. mivel jókedvűen[118] adta köpenyét a szegénynek. akár valamelyik kolostorban tartózkodott. és megtiltotta. főként azért. hogy titokban a szegénynek adja. és ezért néha szamárra kellett ülnie. hogy új szövetből készült habitusa legyen. kötelességed. és mikor hogy kívánta. A testvér végigjárta az egész házat.nagy szükségben. nehogy a gvardiánja megtiltsa neki." Így aztán. Ebből a testvér megtapasztalta. hogy nyilvánvalóan szüksége van rá. fejezet Egyed testvér egy szegénynek adja ruháját Egyszer. . amikor már kezdett nagyon beteg lenni -. íme jött valaki a világból. foltnak való ruhát kért tőlük. De amint gvardiánja megsejtette. ő pedig igen beteg és a hidegre érzékeny volt. Valahányszor valami köpenyt adtak neki a testvérek. hogy odaadhatja az (első) szembejövő vagy hozzáforduló szegénynek. csak azzal a föltétellel volt hajlandó elfogadni. kívül-belül megfoltozott habitust akart hordani. néha pedig még az is megesett. gyalogosan vagy szamáron . aki a harmadik testvér[117] lett. hogy adass valami foltnak valót a szegény testvérnek. amikor Szent Ferenc még csak két testvérrel lakott Rivo Tortónál. mivel vízkóros volt és csaknem teljesen kiszáradt. azt adja neki. több tunikát készítettek neki a testvérek. amit már jó ideje hordott. LV. lovagolni ugyanis csak végső és igen nagy szükség esetén akart. Ugyanis gyakran sok nélkülözést és kellemetlenséget viselt el. Szent Ferenc így szólt ahhoz. mert akkortájt nagy hideg volt. melyben az Úrhoz költözött. és leülve egy rejtekhelyen. hogy ő is erre az életformára kötelezze el magát. azzal a szándékkal. sok betegsége és a hidegre való érzékenysége miatt. Szent Ferenc meghagyta az egyik testvérnek. hogy éjjel és nappal. amit a világban hordott.[116] meg kevéssel a halála előtt tette. Öltözködésében ezt a fajta szegénységet megőrizte egészen addig az évig. más részét másiktól. néha új anyaggal foltozta meg. meg sok mindenféle más betegsége miatt. aki alamizsnát kért Szent Ferenctől. a rend születésekor. hogy nem talált semmit. Belül azonban. hanem valamelyik testvértől szokta elkérni ruháját. hogy betegeskedni kezdett. akkor is igen nagy tisztelettel kellene megneveznünk. hogy szabadon túladhasson ruháin Máskor meg egy rosszul öltözött szegény ember jött a testvérek egyik remeteségébe. hogy beállított hozzájuk egy szegény ember. amikor szükséges. diribdarabokból varrott. akiről lelke azt sugallja. Szent Ferencre való tekintettel adtak neki a testvérek valami szövetet a saját ruhájukból. rögtön odament hozzá." Akkor az egyik testvér levetette tunikáját. LIV. amikor a világot járta prédikálva. hogy mit akar.mert attól fogva. Szent Ferenc titokban elment. hozzálátott tunikája egyik foltjának lefejtéséhez. és neki adta.

a rieti püspökség egyik klerikusa. úgyhogy az ágyban nem tudott segítség nélkül megmozdulni. mintha felolvasnátok belőle. fejezet Szent Ferenc egyetlen Újszövetségüket két testvér szegény édesanyjának adta Egy másik alkalommal. amit Szent Jóbról mondunk és olvasunk: "Anyám méhéből jött ki és velem nőtt fel a könyörület. de még csak zsoltároskönyvük sem. és mint a szenteltvízzel. Abban az időben Szent Ferenc már viselte a sebhelyeket kezén. aki lelki ember volt.[123] LVIII. míg a Sancta Maria de Portiuncula templománál tartózkodott.LVI. Péter testvér ezt válaszolta: "A házban nincs semmink. már hosszú ideje betegen feküdt veséjének súlyos baja és igen nagy fájdalma miatt. hogy szükségleteinek fedezésére eladja. de akkor is meggörnyedve és úgy járt. látomásában ezt hallotta: "Menj a remeteségbe. és néhány napot a rieti püspök palotájában töltött." Abban az időben ugyanis még nem voltak breviáriumaik a testvéreknek. hogy mindegyik testvér anyja az övé is. amit neki adhatnánk. Egy éjszaka azonban a falu valamelyik lakosa. amiből testi szükségleteit fedezni tudja. de az összes többit is. Amikor egy napon Szent Ferenc elé vitette magát. melyet közönségesen basabovenak[122] neveznek. fejezet A marhák meggyógyítása Szent Ferenc kéz. amit saját szemünkkel láttunk. és amelyből egy állat sem szokott kigyógyulni. de fölkelni és járni is csak úgy tudott.és lábmosó vizét. aki akkor a minister generalis volt: "Van-e valamink. amit anyánknak adhatnánk?" Mert azt szokta mondani. főként azért. hogy ez jobban tetszik majd az Úrnak és Boldogságos Szűz Anyjának. főleg mert olyan alamizsnát akarhat.és lábmosó vizével Ugyancsak abban az időben történt. este pedig megkérték. fejezet Szent Ferenc meggyógyítja a világias életű Gedeon papot Azokban az időkben. és a rend minden testvérének is anyja. akik vele voltunk. amikor Szent Ferenc a Fonte Colombó-i remeteségben időzött.[120] LVII. Azok az étkezés idején félretették egy edényben kézmosó vizét. és kezdtek elhullani. ahol Szent Ferenc lakik. akinek két fia volt a testvérek rendjében. mint akit összekötöztek. egy szegény kis özvegyasszony. A veséjében érzett fájdalmak miatt ugyanis nem tudott teljesen kiegyenesedni. Meg vagyok róla győződve. Azzal hints meg minden állatot. elment a remeteségbe. Majd Szent Ferenc kéz. hanem azt is hosszú lenne leírni vagy elmesélni. meghintette azokat a marhákat. és mindezt elmondta Szent Ferenc társainak. Egyedül a templomban van egy Újszövetségünk.és lábmosó vizét odaadták az embernek. úgyhogy lassanként mind megbetegedett. és azok tüstént kigyógyulnak a betegségből. lábán és oldalán. ha többen támogatták. mert abban az évben nem volt miből megélnie. se egyik oldaláról a másikra fordulni. egy nagyon világias ember." Így tehát neki adta. ." Az illető ember kora reggel fölkerekedett. hogy a remeteség közelében fekvő San Elióban[121] a marhák közt valamilyen járvány tört ki. név szerint Gedeon. Szent Ferenc megkérdezte Catani Péter testvért."[119] Ezért nekünk. és kérd el kéz. hadd mossák meg a lábát. amikor Szent Ferenc a szemével volt beteg. amelyek már a végét járva feküdtek. amit a szegények iránti szeretetéről és szánalmáról másoktól tudtunk meg. de semmit sem mondtak neki a dologról. Mert el lehet mondani és meg lehet írni Szent Ferencről azt. hogy valami alamizsnát kérjen Szent Ferenctől. nemcsak azt. Az Úr kegyelméből és Szent Ferenc érdemei által pedig azon nyomban mind megszabadult a bajtól. Ezt mondta hát neki Szent Ferenc: "Add oda anyánknak az Újszövetséget. Az hazavitte. odajött. melyből felolvassuk az olvasmányokat a reggeli zsolozsmán.

hogy miközben betegen vitték. Ne szégyenkezzetek. medencecsontjai olyan hangot hallattak. és könnyeit bőségesen hullatva[124] kérte." Elmentek hát és koldultak. és bőven kaptok mindent." Amint Szent Ferenc megjelölte a kereszt jelével. amijük volt. mert féltek. hogy a kereszt jelével jelölje meg.. Ahogy kiegyenesedett. ahol a testvéreknek újonnan építettek egy házat lakóhelyül. miután visszatért Sienából és Cella di Cortonából.[126] LIX. " Szent Ferenc nagy lelki hévvel így szólt hozzájuk: "Azért nem kaptatok semmit. fejezet Szent Ferenc koldulni küld néhány katonát. hogy Assisibe vezessék. és így szólt hozzá: "Én téged megjelöllek az Úr nevében. hogy itt hal meg. hogy megszabadít.lábához borult. mi történt velük. és elmesélték neki. hogy hányadékodhoz visszatérj. LX. mégpedig lábszára a vízkórság miatt már kezdett fölpuffadni. amikor vásárolni akartatok. hogy majd ott reggeliznek. és szent teste mások birtokába kerül. mert látták. amire szükségük van. A katonák meg végigjárták a várost. mert semmit se tudtunk venni. Az emberek és asszonyok pedig a legnagyobb készséggel. belső bajától megszabadulva tüstént fölegyenesedett és fölállt. hogy itt betegeskedik. óvakodj attól. vagyis nem tartotta meg. mint mikor valaki száraz fát tördel kezével. amit az Úr szolgája. Szent Ferenc egy olyan ember házában pihent meg társaival. Jó néhány napig ott is maradt. figyelmen kívül hagytad és nem féltél Isten ítéletétől?" De látva. de a világ előtt is a legnagyobb nemességnek. De ha az Úrnak úgy tetszik. hogy megvegyék. Ferenc által mondott neki. aki vidáman és sok szeretettel fogadta. bőségesen adtak nekik mindabból. és nem az Istenben. hálátlanságod és az Úr irgalmának föl nem ismerése miatt. Amikor pedig néhány év múlva visszatért hányadékához. sietve néhány assisi katona jött a kolostorhoz. A Szentlélek pedig majd készségessé teszi őket. a bűnbeesés után is. meg kell osztanotok velünk alamizsnátokat. a Sancta Maria de Portiuncula templomához ment. fejezet Szent Ferenc koldulni ment. Mivel pedig lába. mert legyeitekben. amikor gazdag ember asztalához volt hivatalos Szent Ferenc az Isten. sorsod[125] rosszabb lesz.. hanem Isten szerelméért kérjetek tőlük alamizsnát. hogy míg egy napon. de nem kaptak semmit. kedves Fia iránti szeretetből ingyen. Szent Ferenchez nagyon boldogan tértek vissza. melyeket végigjártatok. Nagy csodának tartották. az assisi kommuna területén fekvő városban. Visszatértek Szent Ferenchez. Szent Ferenc megkérdezte tőle: "Hogyan jelöljelek meg téged most a kereszt jelével. és tréfából ezt mondták neki: "Testvér. mint korábban volt. történt. amint a szent atya meghagyta nekik. hogy ha visszatérsz hányadékodhoz. amit az emberek használatára teremtett. méltóságnak és udvariasságnak tartotta. Ezért azt szokta mondani Szent Ferenc. azután pedig a Nocera városa fölött fekvő bagnarai kolostorba[127] költözött. és igen kegyetlen ítélet vár rád bűneid. mint aki udvariasságában és bőkezűségében[129] így szólna. azaz dénáraitokban bíztok. amikor régente mindig a test vágyai szerint éltél. mert a Mennyei Atya mindazt. amit előre megmondott nekik. itt kezdett a betegség egyre jobban elhatalmasodni rajta. megpihentek egy. De menjetek csak vissza azokhoz a házakhoz. szóról szóra igaz lett. hogy a súlyos betegség és fájdalom miatt milyen szerencsétlen. részvétre gyulladt iránta. akik pénzért semmit sem tudtak venni Szent Ferenc. Történt pedig. Mert igazán mondom neked. hogy az Úristen szerelméért alamizsnát kérhet. alamizsnaként adja méltóknak és méltatlanoknak egyaránt.[128] azzal a szándékkal. Amikor Assisi lakosai hallották. amikor valamit venni szeretne: "Aki megszerzi nekem ezt meg . hogy Isten szolgájának annál az embernél is felszabadultabban és vidámabban kell az Úristen szerelméért alamizsnát kérnie.

Még akkor is."[130] Sőt ezerszer többet. hanem . akik a világ szemében hatalmasok és gazdagok. mert Isten szolgája az Isten szerelmét nyújtja. mert gyakorolni akarom feladatomat. akkor megtiszteli urát és elöljáróját. hogy alamizsnáért járunk. vagy azoknál. Néha pedig ezt mondta vendéglátójának: "Nem akarom elveszíteni királyi méltóságomat és örökségemet. amikor Szent Ferenc nála volt. hogy étkezéskor mellé üljön. hogy étkezzék házában és vendégeskedjék nála.ezt a filléres dolgot. ha nem térnék vissza három kenyérdarabnál többel. jóllehet tudta. az étkezés idején el szokott menni koldulni. fogta a kapott alamizsnát. szinte lopva elment. uram." Így a vendéglátó akarata ellenére el szokott menni koldulni. Az étkezés után a püspök úr fölkelt és bement a szobájába. Egyesek megették. hogy megsokasodtak. főként a vendégekre való tekintettel. Az meg. mások az iránta érzett tiszteletből eltették. akik vagy a szégyentől visszatartva. hogy ne tudják magukat semmivel mentegetni sem ebben a világban. hogy a testvéreknek jó példát adjon. de nem szólt neki semmit. aki alamizsnát ad. ő mégis. de még az is semmi. LXI. és testvéreiknek szolgálnak. meg a Szegénység Úrnő előkelősége és méltósága miatt. vele ment. akik nevük és tetteik szerint egyaránt kisebb testvérek. amikor nálad tartózkodom. Éppen ezért. Miután Szent Ferenc valamicskét evett. melyeket Szent Ferenc szerzett. magával vive Szent Ferencet. hogy a testvérek rendjében és szerzetében vannak és lesznek. sőt amikor az adományt kapták. mert amikor az alárendelt gyakorolja és betölti feladatát és engedelmeskedik urának. fejezet Szent Ferenc koldulni megy az ostiai püspök úr asztalától Egyszer. hogy magukat megalázzák és lealacsonyítsák alamizsnáért járva és efféle szolgai munkát végezve. az alávetettségig. ami az.[131] főként mivel tudom. Aki ezt leírta. mert a püspök úr mindig azt akarta. mivel az ő idejében sok városban és településen. hogy a püspök úr észre ne vegye. de azután is. Szent Ferenc letette az alamizsnát a püspök úr asztalára. hogy alamizsnát kéregessen. miért szégyenítettél meg azzal. és minden egyes katonának és a püspök úr káplánjainak adott belőle egy kicsit az Úristen nevében. hogy aki meghívta. aki meghívta. s így szólt hozzá: "Együgyű testvérem. Ezért kötelességem. Ezért mielőtt a testvérek még többen lettek volna. annak száz ezüstmárkát adok. A püspök úr örült tiszteletteljes viselkedésük láttán. mert az alamizsna nem búzakenyérből volt. aki később pápa lett. s egy nemes és gazdag ember tisztelettel kérte. azokat tetteimmel tanítsam. letették méltóságjelvényeiket Szent Ferenc iránti tiszteletből. De vannak és lesznek köztük. hogy akik a rendben vannak és lesznek. A püspök úr kissé szégyenkezett amiatt. hivatásomat. akik rokonai voltak. akik az Úristen iránti szeretetből és a Szentlélek kegyelméből. az Úristen szerelméért mindent bőségesen elkészített. Amikor visszatért." Majd folytatta: "Nekem mintául és példaképül kell szolgálnom szegényeiteknek. mert éppen akkor meghívott az ebédre néhány katonát. s amelyhez képest mindaz semmi. nagy tiszteletet tanúsítottam irántatok. és ő vette át az adományokat. amire szüksége van.[132] megalázkodnak és meg fognak alázkodni az alázatosság legmélyebb fokáig. amikor Szent Ferenc prédikálva járta a világot. Mindnyájan nagy áhítattal vették el. a püspök úr már asztalnál ült és evett. sokszor látta és tanúságot tett róla. vagy rossz szokás miatt vonakodnak és vonakodni fognak attól. főként azért. amit az az ember érdemel ki. még nem volt házuk a testvéreknek. főként azért. hogy amikor házamban vagy. Ott karját fölemelve nagy örömmel és ujjongással megölelte. a saját és testvéreim fogadalmát. sem az eljövendőben Isten színe előtt. ami a mennyben van. koldulni mentél?" Szent Ferenc ezt felelte neki: "Ellenkezőleg. mikor meglátogatta az ostiai püspök urat. ami testvéreidé is. aki tanítja és megtanítja őket mindenre. hogy Szent Ferenc alamizsnáért ment. étkezés idején. és mellé telepedett az asztalhoz. az iránta érzett tiszteletből pedig ereklyeként megőrizte őket. ami e világban van. akik az Úristen iránti szeretetből nemcsak hogy nagy tisztelettel befogadnak házukba. aki urunk és apostoli atyánk vagy. ahol prédikálni készült.

és nagy boldogan megcsókolta a vállát. koldulni nem akart. aki bár mindenek Ura. LXIII. hogy tudják meg a mostani és a leendő testvérek. Ahogy az úton a templom közelébe ért. Szent Ferenc. hogy később se szégyelljen menni. amit ajtóról ajtóra járva az Úristen szeretetéért szereznek meg. aki keveset imádkozott. azután ezt kell mondania: "Adjatok nekünk alamizsnát az Úristen szerelméért. és mivel testies ember volt. mégis lelkének ." Az illető el is ment. hogy az én testvérem így menjen alamizsnáért. és bevitte a testvérek házába. te pedig ővele. A testvérek előtt pedig így szólt: "Azt akarom. amint jónak látod. a sajátjára vette. "légy" testvér. de enni. Sőt minél nemesebb és magasabb rangú volt a testvér a világban. ha alamizsnáért ment. aki se nem dolgozott. ha a ti és más urak mindenféle étellel bőségesen megrakott asztalához telepszem. amelyik nem akar fáradozni és dolgozni. fejezet Illés testvér kifogásolja a halálos beteg Ferenc vidámságát Azokban a napokban. mert szégyellt. amit az Isten dicsérete és szeretete szentel meg. Sőt Isten előtt a legnagyobb nemességnek. Assisi népe attól félve. jóllehet ezeket nagy tisztelettel adják nekem. fejezet Szent Ferenc megcsókolja a koldulásból örvendezve visszatérő testvérek vállát Máskor meg egy testvér. fennhangon. ha a testvérek szegényes kis asztalánál ülök." LXIV. rögtön kiment az útra. amikor Szent Ferenc ott tartózkodott. eléje futott. és ezt mondta neki: "Fiam. A rend indulásakor. mint az. nem kért bocsánatot." " A püspök úr nagyon épült a szent atya szavain. aki bár gazdag és méltóságában dicsőséges volt. és így térjen vissza: boldogan és örvendezve. tégy úgy." LXII. és örült neki. és egy másik városban helyezik örök nyugalomra. hogy egyetlen testvérnek sem szabad huzamosabb időt eltöltenie anélkül. volt köztük valaki. amikor visszatért a bagnarai kolostorból. nem dolgozott. fejezet Szent Ferenc elküld egy testvért. mert az Úr veled van. amit gyakran hangoztatott is. hogy éjszakánként a palota falain kívül. hogy ne menne koldulni. és ehhez hasonló szolgai munkát végzett a jó példaadás végett. de föléli a jó méhek munkáját és keresetét. köröskörül éber őrjáratot tartsanak az emberek.[133] Azt akarom tehát. hogy ha a szent atya tudtuk nélkül éjszaka talál meghalni. se nem koldult Szent Ferencnek az volt az akarata. annál jobban épült rajta. királyi méltóságnak és megtiszteltetésnek akarom tartani a legfölségesebb király részéről. Amint Szent Ferenc meghallotta. Ezért így szólt hozzá: "Menj utadra. az egyik nap Assisiből alamizsnával tért vissza a Sancta Maria de Portiunculába. mint a here méh. azt jól tudott. szegényen és megvetetten vette magára emberségünket.kényszerítenek is. hogy testies ember. nem akarom szégyelleni a koldulást. lelki ember. mert testvéreid munkájából akarsz élni. bár igen beteg volt. Szent Ferenc nagy betegen az assisi püspöki palotában feküdt. amikor a testvérek Rivo Tortónál laktak. Az alamizsnaként kapott kenyér ugyanis szent. értünk mindenki szolgája kívánt lenni. Így volt ez régente. mert amikor egy testvér koldulni megy. Majd levette a testvér válláról. Ezt látva Szent Ferenc a Szentlélek segítségével fölismerte. és szegényes alamizsnát látok magam előtt. a testvérek titokban elviszik szent testét. először ezt kell mondania: "Dicsértessék és áldassék az Úristen". hogy testemnek és lelkemnek nagyobb vigasztalására szolgál. és Isten szolgálatát is hanyagul végzed. határozatot hozott. amin az alamizsnával telt tarisznyát hozta. nagy gyönyörűséggel kezdte az Istent dicsérni.

Finiatu. mégis. hogy mindennap emlékezzem halálom napjára.[135] éjjel-nappal végemet fontolgattam. fejezet[139]Az anconai Ricerius testvér meglátogatja Szent Ferencet. hallván az efféle dicséretek éneklését. a vízkórságomról?" Szent Ferenc ugyanis senkit sem akart jónak nevezni. a Fölségesben. hogy látomásod volt. nagy tisztelettel és áhítattal az Úr felé tárta karját. ahogy betegen feküdt az ágyon. mi a szándékod most. mi volt a szándékod kezdetben."[136] Hasonlóképpen atyának és mesternek sem akart hívni. halál nővérem." LXV. hogy megijedjek a haláltól. még inkább gondom volt rá. hogy egyformán boldoggá tesz mind a halálom. és minden jót ajkukra ad. Egyebek közt a rend dolgairól és a Regula megtartásáról beszélgetett vele. egy napon így szólt hozzá: "Kedves testvér. amikor testvérek kezdtek hozzád csatlakozni. Szent Ferenc betegsége felől kérdezte: "Mit gondolsz. hogy irgalma révén nyugodtan tudok ujjongani benne." Szent Ferenc. amikor Folignóban látomásod volt. nappal gyakran énekeltette társaival az Úr dicséretét. főként az őrök épülésére. de életszentsége miatt még nemesebb Ricerius testvér.[140] akit Szent Ferenc különösen szeretett. melyet jóval azelőtt maga költött betegségében. vagy mondhatják magukban: »Hogyan mutathat ekkora jókedvet. vajon mi. akik éjszaka a palotán kívül miatta virrasztottak. akiknek olyan sok könyvünk van. testvér.«" Szent Ferenc erre így felelt neki: "Emlékszel arra. és tanítónak se hívassátok magatokat. atyám. az Úr iránti tiszteletből. nevezni vagy leveleiben címezni senkit az Úr iránti tiszteletből. aki minden jót tanácsol hívei szívében. és a test és a lélek nagy boldogságával mondta: "Légy üdvözölve. hogy nagy és gyógyíthatatlan betegséged miatt hamarosan meghalsz. akit így hívtak.. mert a Szentlélek kegyelmének közreműködésével oly szorosan egyesültem Urammal. hogy nem élhetek már csak két évig?[134] Mielőtt ezt a látomást láttad volna. . aki ezt mondta: "Senki sem jó. és a szegénységgel kapcsolatos szándékáról kérdezi Az anconai tartományból való. az Isten kegyelméből nem vagyok olyan nyúlszívű. hogy meg fog halni Ezekben a napokban más alkalommal e arezzói orvos. Az Úr segítségével irgalma és kegyelme révén oly szorosan összeforrottam Urammal. de ezt is megkérdezte tőle: "Mondd meg nekem." Nem akarta ugyanis azt mondani. mi lesz halálod napjáig? Hadd bizonyosodjak meg első és utolsó szándékodról és akaratodról. Hasonlóképpen éjszaka is... vagy legkésőbb október 4-ig meg fogsz halni. és mit gondolsz. származásra nemes. ezt gondolhatják. aki a halál küszöbén áll? Inkább a halálról kellene gondolkodnia. mind az életem. és vagy szeptember végén. név szerint Jó János látogatta meg a palotában. aki ismerőse és benső barátja volt Szent Ferencnek. mivel meg vannak róla győződve. és elmondtad. nagyon megvigasztal és épülök azon a szertelen vigasságon.vigasztalására."[138] Erre az orvos nyíltan megmondta neki: "Atyám. egy napon ugyancsak ebben a palotában meglátogatta Szent Ferencet. De jóllehet e város lakói életedben és halálodban szentként tisztelnek. De attól az órától fogva. orvosi tudományunk szerint betegséged gyógyíthatatlan. aki ezt mondta: "Atyának se szólítsatok senkit a földön. hogy egy hang tudtodra adta. Amikor Illés testvér látta hogy Szent Ferenc ilyen súlyos betegségek közepette is ennyire megvigasztalódik és örvend az Úrban. De Szent Ferenc ismét megkérdezte: "Mondd meg az igazat! Mit gondolsz? Ne félj.. klerikus testvérek. fejezet Egy orvos megmondja Szent Ferencnek. hogy nehogy elcsüggedjen sokféle és súlyos betegsége miatt."[137] Az orvos ezt válaszolta neki: "Az Úr kegyelméből minden jóra fordulhat. hogy hamarosan meg kell halnia." LXVI. amit ilyen gyötrelemben és betegségben magad és társaid kedvéért mutatsz. hadd örvendezzem betegségem idején az Úrban és dicséretében. egyedül csak Isten. a Szentlélek kegyelméből." Majd lelkének nagy hevületében még hozzátette: "Hagyj engem.

mi. kordával és alsónadrággal.megtarthatjuk-e azokat. amelyik az alázatosságban és szegénységben különb mindazoknál. De miután föltárta előttük. amit folytonos imádsággal és elmélkedéssel esdett ki az Úrtól a rend javára. sőt még a regulába is sok mindent bevétetett. és mondhatjuk-e. nagyon meglepődtek. amikor azt III." Majd hozzátette: "Nemde nagy dolog az. Mert ismételgette ő ezt a testvéreknek. De ne szégyenkezz emiatt. hogy a szerzetet Kisebb Testvérek Rendjének kell hívni. és állította. erre azt válaszoljuk. máris teljesült. ahogy ezt Ricerius testvérnek mondta. fejezet Szent Ferenc visszaemlékezik arra. mondván: "Atyám. és az első időkben használt köszönésre Egyszer így szólt Szent Ferenc: "A kisebb testvérek rendje az a kisded nyáj."[142] Mert bár úgy kell érteni. hogy Szent Ferenc miért nem tartatta meg és miért nem parancsolta meg a testvéreknek a szegénység olyan szigorú megtartását életében. amelyik boldog lenne egyedül vele. Persze akkor még nem sejtették. hogy az Úr ezt minden lelki szegényről mondotta. fejezet Szent Ferenc nem erőlteti a szegénység oly szigorúmegtartását." LXVII. amelyet az Isten Fia kért Atyjától. hogy más köszöntést használjak. miért hívják őket kisebb testvéreknek. hogy pontosan ez az Úr akarata. amikor Szent Ferenc ment valahová egy testvérrel. hiszen nem fogják föl Isten dolgait. csak ruhája. aki az első tizenkettő egyike volt." Mivel pedig az emberek addig még nem hallottak semmiféle szerzetestől ilyen köszöntést. hogy a testvér nagyon elszégyellte magát. hogy ez volt kezdeti szándékom és ez végső akaratom ." Az Atya pedig ezt mondta szeretett Fiának: "Fiam. mert ez az a nép. hogy e világ előkelői és fejedelmei tiszteletet tanúsítanak majd irántad és más testvérek iránt e köszönés miatt. amit kértél." " Emiatt szokta mondogatni Szent Ferenc. másutt pedig: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek. és akiknek elég lennék én egyedül. Ince pápa úr színe elé vitte. akik előtte járnak. hogy ezt a köszöntést használjam: »Az Úr adjon neked békességet. mégis főként a kisebb testvérek rendjének megjelenését jelezte előre egyházában. ha ebben az utolsó időben egy új és alázatos népet támasztanál és adnál nekem. amit a testvéreknek használniuk kellett. amint azt Regulánk megengedi. a Legfölségesebbel és Dicsőségessel?" LXVIII. Az Isten Fia maga mondja róluk az Evangéliumban: "Ne félj. mert mondom neked. sőt néhányan szinte méltatlankodva kérdezgették tőlük: "Mit akar jelenteni ez a köszöntés?" Olyannyira.ha a testvérek hallgattak volna rám -. majd később a zsinaton mindenkinek kihirdette. a testvér így köszöntötte az úton és a földeken lévő embereket: "Az Úr adjon nektek békét. testvér. ő pedig jóváhagyta és engedélyezte neki. velem tettétek. hogy az Úr minden más előbb lévő közt akart magának egy kis népet. meg sok minden mást is. hogy kisebb testvéreknek hívják őket. mi vár a ." Szent Ferenc így válaszolt neki: "Hadd mondják.«" A rendalapítás kezdetén. és így szólt Szent Ferenchez: "Engedd meg.[143] Hasonlóképpen az Úr jelentette ki neki a köszönést is. amint ezt végrendeletébe betétette: "Maga az Úr jelentette ki nekem. azt szeretném. amelyet az Isten Fia ebben az utolsó órában[141] kért mennyei Atyjától. akik vele voltunk. hogy "azért akarta az Úr." Ezért ahogy kinyilatkoztatást kapott róla Szent Ferenc. súlyosnak és elviselhetetlennek tűnt számukra. ahogy Ricerius testvérnek mondta Ha pedig egy testvér azt akarja kérdezni. testvér. hogy egyiküknek se legyen. testvér. amit saját szájából hallottunk. te kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak. hogy nektek adja az országot". úgy íratta be az első regulába. hogy azok a rend tulajdonában vannak?" Szent Ferenc így válaszolt neki: "Azt mondom neked.

hogy zsoltároskönyve legyen. hogy erszényetek legyen. és személyén keresztül minden testvérhez: "Ti azt szeretnétek hogy az emberek kisebb testvéreknek tartsanak benneteket.rendre halála után. csak ruhájuk kordával és alsónadrággal." Így aztán szó szerint megtartotta a szent evangéliumot kezdettől fogva. egy minister beszélgetett vele a regulának a szegénységről szóló fejezetéről."[146] Bár a ministerek jól tudták. hogy köteles megtartani az evangéliumi tökéletességet. hogy elmondtam és elmondom nekik. Végül is aztán ebben megnyugodott és megvigasztalódott a lelke. és akiknek szükségük van rá. azt akarom. aki a zsoltároskönyvet tudta olvasni. az pedig megengedte neki. és mivel szívesen olvasgatott. hanem. attól fogva. a minister generalistól engedélyt kért.[144] igyekezett legalább maga teljesíteni. hogy ő vagy a testvérek nehogy botrányt okozzanak. hogy a dolog ennyire felkavarta. LXIX. egészen halála napjáig. hogy a testvérek regulája szerint kötelesek a szent evangéliumot megtartani. de nem valami jól. mert akkor még a regulában volt egy fejezet. Szent Ferenc ezt válaszolta: "Testvér. akinek több mint ötven font értékű könyvem van?" Ezt pedig azért kérdezte. az igéket. csak . Ezt a Szentlélek által megtudva. hogy Szent Ferenc milyen szigorúan értelmezi a szegénységről szóló fejezetet. tetteimmel is meg akarom nekik mutatni. mert meg szerette volna ismerni akaratát és felfogását. sarujuk." Ezt hallva a minister elszomorodott.[148] hogy zsoltároskönyve legyen. hogy az Istent és engem rá tudnak szedni?" Majd folytatta: "Ellenkezőleg. hogy így az Úrtól jutalmat nyerjen. Hogy megtudja és megismerje minden testvér. nem tudok és nem is szabad lelkiismeretem és a szent evangélium ellen cselekednem. Jézus Krisztus szent evangéliumát. amit testvérei javára ajkára adott. mégis kitöröltették a szabályzatból azt a fejezetet. Amikor Szent Ferenc látta. aki könyveket akart tartani Így egyszer. hogy a testvéreknek semmijük sem lehet. hogy így nincsenek kötelezve az evangéliumi tökéletesség megtartására. felindult lélekkel így szólt hozzá. azt gondolván. fejezet Egy novícius arra vágyik. de engedett akaratuknak." A minister erre megkérdezte tőle: "Hát akkor én mit csináljak. Szent Ferenc magatartása a teológusokkal kapcsolatban Hasonlóképpen volt egyszer egy novícius testvér. ahogy az benne van a regulában. amikor testvérek kezdtek köréje gyűlni. amelyikben ez áll: "Semmit se vigyetek az útra stb. Szent Ferenc is engedje meg neki. amire fogadalmat tettünk. az Úr színe előtt meg mentegette magát. ne térjen hozzá vissza eredménytelenül. fejezet Szent Ferenc hasonlóképpen válaszol egy provinciálisnak. mert nyugodt lelkiismerettel akarta azokat megtartani."[147] Hogy pedig a testvéreknek soha ne legyen mentségük Isten színe előtt. hogy a regula elejére és végére oda legyen írva: "a testvérek kötelesek megtartani Urunk. De nem akarta a könyvet használni.". és az Úr segítségével mindig követni akarom. bár nem szívesen. Tudta ugyanis. amely a szent evangéliumnak ezt a tilalmát tartalmazta: "Semmit se vigyetek magatokkal az útra stb. nem akart velük vitába szállni. de gyakorlatilag azt akarjátok. De hogy az Úr szava. és a szent evangélium megtartóinak hívjanak. melyeket az Úr lelkem és a testvérek lelkének üdvéért és hasznára ajkamra adott. mikor a tengeren túlról visszatért. Szent Ferenc így szólt néhány testvér előtt: "Azt gondolják a minister testvérek. LXX. Mivel pedig nagyon félt attól. főként mivel lelkiismeret-furdalása volt a sok könyv miatt. főként azért."[145] Szent Ferenc ezt felelte neki: "Én úgy akarom érteni.

alkalmasint épp ezért maradnak belül hidegek és szinte üresek. mondván. kinek sok fia volt. szent hivatásukat és az ájtatos imádságot elhanyagolják. elhagyja majd hivatását. hogy buzgóbban szenteljék idejüket az imádságnak és elmélkedésnek. hogy mások épülését szolgálja. mint Krisztus hűséges tanítványa. . Mert akikről azt hiszik. a jó példa. a hivatal és a prédikálás gondja miatt nem szabad elhagyniuk teljesen a szent és ájtatos imádságot. ahogy más testvérek. sokat bízok rátok«[151] Ezért szokta ezt mondani a következő szavakról: "Míg a meddő sokat szült. hogy az elöljáróság. hogy néhányan épültek rajta vagy bűnbánatot tartottak. Ekképpen tanítgatott minden testvért. és Isten nagyobb szeretetére gyulladnak az Írás megértése révén. amíg egészséges volt. mint akik szellemet és életet nyújtanak nekünk. hogy később majd nagyobb áhítat tölti el őket. és azt szokta a testvéreknek prédikálni. hogy Szent Ferenc nem akarja. az Úr meg fogja mutatni nekik munkájuk gyümölcsét és jutalmát. amikor ministereik és szónokaik szívesen töltik idejüket imádságban. és siratják a maguk és mások bűneit. akik pusztákban és elhagyott helyeken rejtőzködnek." LXXI. azt. és így szól hozzájuk: »Fiaim. Miután pedig egy csoportnak vagy a népnek prédikáltak. mondván: "Kötelesek vagyunk tisztelni és becsülni minden teológust.adása. akik imádságuk révén üdvözültek. és az történik velük. Különösen tisztelte a tudósokat. főként mert elvesztegették a hivatásuk szerinti élet gyakorlására kapott időt. hogy törekedjenek a tiszta és szent egyszerűség és a szent imádság megszerzésére. és hogy kétkezi munkát végezzenek. felfuvalkodnak vagy gőgössé lesznek munkájuk és mások haszna láttán. vagyis a tiszta és szent egyszerűséget.[150] mert elhagyták hivatásukat. Amikor pedig az angyalok bemutatják majd lelküket az Úrnak."[149] De a jövőbe látva a Szentlélek által megtudta és gyakran mondta a testvéreknek. amijük látszat szerint volt."[152] hogy a meddő a jó szerzetes. Ezek a testvéreim a kerekasztal lovagjai. hogy testvérei túlságosan vágyódjanak a tudomány és a könyvek iránt.Szent Ferenc előzetes engedélyével. Mivel a kevésben hűek voltatok. ahogyan maga is tanúsítja végrendeletében. fejezet A szónoklás és az imádság viszonya Azt szokta mondani: "Sokan vannak. főleg mert már hallotta. amikor lealacsonyítják és megalázzák magukat. de különösen a Sancta Maria de Portiuncula templománál tartott káptalanon a ministerek és más testvérek előtt. íme ennyi lélek üdvözült imádságtok révén. de a többit is. akik minden igyekezetüket és gondjukat éjjel-nappal a tudományra fordítják. bár a testvérek és az emberek gyakran nem tudnak róla. azokat az Úr kegyelme építette és térítette meg a szent életű testvérek imádságai által. amit testvéreinek tanított. bár ők erről mit sem tudnak. és ezt tartotta a lélek üdvösségére vezető biztosabb útnak. hogy ne rájuk terelődjék a figyelem. és úgy látták vagy megtudták. hogy az is elvétetik tőlük. nehogy gőgössé váljanak. hogy míg azt hiszik. úgyszintén az isteni ige szolgáit. mind pedig a szónokokat a munkára. saját maga is gyakorolta." Ezt szokta mondani: "Nagyon épülnek az alárendelt testvérek. és így képtelenek lesznek visszatérni eredeti hivatásukhoz. Isten ismeri életszentségüket. hogy alamizsnáért járjanak. hogy "sok testvér azzal az ürüggyel. valamint a Szegénység Úrnő követésére. vagyis azt a sok lelket. Félek. Ellenkezőleg. a maguk és mások lelkének hasznára. E szavakat gyakran hangoztatta a testvéreknek mondott buzdításaiban. mert erre építettek a szent életű és az első testvérek. és más testvérek segítségére vannak a munkában." Ezért ő. aki a szent imádsággal és erényekkel maga és mások épülésére szolgál. akik a rendben voltak. Nem mintha megvetette volna vagy lenézte volna a szent tudományt. az. hanem az a kívánsága. mind a ministereket. mert az az Isten akarata. elerőtlenedett. hogy az ő beszédükön épültek vagy tartottak bűnbánatot.

mondván: "A Szentek ezeket megtették. amelyen jött." Ennek hallatára a testvér nyomban megfordult. fejezet A novícius újbóli kérdésére Szent Ferenc végleges választ ad Néhány hónap múlva. és elszégyellte magát. Szent Ferenc meghajolt a testvér előtt. a szeretet épít. s végül szent vértanúként estek el a küzdelemben Krisztus hitéért. Majd Szent Ferenc ezt mondta neki: "Testvér. és így szólsz testvéredhez: »Hozd ide a breviáriumomat." Szent Ferenc ilyen választ adott neki: "Nagy Károly császár. és a könyv első felütésekor mutassa meg nekem ezekre a dolgokra vonatkozó akaratát. hogy boldog az. [157] testvér. de hogy ezzel kapcsolatban megismerjem az Úr akaratát. testvér. Szent Ferenc ezt mondta neki: "Menj és tégy úgy. fejezet Szent Ferenc válasza a novíciusnak Amikor a fent említett novícius testvér egy remeteségben élt." Más szavakkal így lehet mondani: "A tudomány felfuvalkodottá tesz. Olivér. De vannak sokan. . ahogy ministered mondta. Bár a minister generalis megengedte."[154] LXXIII. Roland." Ezért írta le intelmeiben[153] e szavak értelmét. mert bárkinek. mégis a te beleegyezésedet is szeretném hozzá kérni. breviáriumot akarsz. akik szívesen törekszenek a tudomány magaslatára. ahol ezek a szavak elhangzottak. akik a harcban rettenthetetlenek voltak. és a fejére szórta. Szent Ferenc pedig ott maradva az úton. aki kisebb testvér akar lenni. ezt hajtogatván: "Én vagyok a breviárium! Én vagyok a breviárium!" Ezt számtalanszor megismételte. A testvér így szólt hozzá: "Atyám. s miután lesz breviáriumod. és térden állva ezt mondta: "Mea culpa. várj meg!" Aztán odament hozzá. amelyik a ház mögött. hogy a zsoltáros könyvvel kapcsolatban tégy úgy. a többieknek azonban csak példabeszédekben. püspöki székbe telepszel. amint ministered mondta. testvér. hogy egy szép napon odajött Szent Ferenc. amikor Szent Ferenc a tűz mellett ült és melegedett. és így szólt: "Gyere velem vissza. a testvér ismét a zsoltároskönyvről kezdett beszélni. fejezet Szent Ferenc válasza a novícius másodszori kérdezősködésére Egy másik alkalommal. engem hasonlóképpen megkísértett a könyvszerzés vágya. azon kezdett gondolkodni. az út mentén épült. mint egy nagy főpap. mea culpa. és mutasd meg nekem azt a helyet. Szent Ferenc így válaszolt neki: "Miután lesz zsoltároskönyved. Közben úgy dörzsölte fejét körös-körül. és egyre dörzsölte a fejét. hogy legyen kegyes. Az imádság végeztével a könyv első felnyitásakor a szent evangéliumnak erre a versére bukkantam: »Nektek megadatott. nagy vigasztalásomra szolgálna. mit is mondott voltaképpen a testvérnek. ha zsoltároskönyvem volna. amikor Szent Ferenc a Sancta Maria de Portiuncula templománál a mellett a cella mellett álldogált. az összes udvari emberek és a bátor férfiak. fogtam az evangéliumos könyvet.LXXII. A testvér megdöbbent. aki az Úristen iránti szeretetből meddő marad. és imádkozva kértem az Urat.«"[155] S hozzáfűzte: "Annyian vannak. mi pedig tetteik elmondásával és prédikálásával akarunk megtiszteltetést és dicsőséget szerezni. és rögtön utána is kiáltott: "Várj meg. az illető testvér ismét a zsoltároskönyvvel hozakodott elő.«" Ezt mondva nagy hévvel hamut vett kezébe. akik az ő tetteiknek csupán elmesélésével akarnak megtiszteltetést és emberi dicséretet szerezni. nem szabad hogy legyen. ahol azt mondtam neked. hogy ismerjétek az Isten országának titkait. mint aki fejet mos." Amikor visszatértek arra a helyre. a hitetleneket egészen halálukig üldözve sok verítékkel és fáradsággal arattak fölöttük dicsőséges és emlékezetes győzelmet. történt. és elindult visszafelé azon az úton."[156] LXXIV.

amennyit tesz. és hogy nem hagyják el megkezdett útjukat sem beszédemre.ahogy mondottad -. De miután láttam. s ők kitartottak hivatásuk és fogadalmuk mellett. hivatásukat és a jó példaadást. "Amíg a testvérek elöljárója voltam. amennyiben cselekszi is. azoknak sarujuk. Mégis. úgy megvigasztalna az én és az ő lelki hasznuk. amit mond". amelyek nem tartoznak hivatalomhoz. miért tűri el. Abban. hogy szolgálatukra legyek. hogy betegségem miatt nem tudom gondjukat viselni. egy napon így szólt hozzá egyik kísérője: "Atyám. Jóllehet sokan azt mondják és azzal mentegetik a testvéreket. az elöljárónak nem kell hogy sok gondja legyen vele. amiért ennyire ellenemre akarsz lenni. szembe akarsz velem helyezkedni. amit mondani szeretnék. Ahogy ezekben. hogy hasonló ügyben tanácsát kérje. kezdenek letérni. ilyen feleletet szokott adni nekik. rövid idő óta. amikor letettem az elöljáróságot és lemondtam. Ezért mondogatta: "Annyi az ember tudománya. Mert amikor a hű és jó alattvaló felismeri és megtartja elöljárója akaratát. de már többen elgondolkodtak azon. pedig ez volt rendünk kezdete és alapja. Bár akkor. fejezet Szent Ferenc egyik kísérője megkérdi. hogy Isten kegyelméből egykor milyen tiszta tökéletességben virágzott az egész rend. tudniillik milyen hévvel és odaadással tartotta meg minden testvér a szent szegénységet mindenben. Ezért szinte semmibe veszik az egyszerűség útját és ezt a fajta szegénységet. Sőt sok testvér azt hiszi. hogy ha egyszer nem tetszenek. kordája és alsónadrágja. hogy rajtam kívül egészen halálom napjáig más elöljárójuk legyen. fejezet Szent Ferenc válasza Szent Ferenc így válaszolt: "Bocsásson meg neked az Úr. ez az egyszerűség és tökéletesség kezd az eddigitől eltérően megváltozni. mármint a testvérek . hogy kicsiny és szegényes épületekben laktak. és a széles úton járni . bocsáss meg. Megfontolva ezeket a dolgokat. ahogy a regula megengedi. lelkük lanyhasága és erőtlensége miatt a helyes és biztonságos útról. amelyen járni szoktak. és úgy látják. csak néhány és szegényes eszközt. ágyban feküdnék. hogy még ha betegen. szerény tehetségem elég volt ahhoz. akkor sem esne nehezemre. ami fogadalmunkkal." Aztán így folytatta: "Az én feladatom lelki jellegű." Majd elkezdte: "Te tudod. hogy példámmal és tanításommal útmutatást adjak nekik. Így egyek voltak az Isten és az embertársak szeretetében. Most meg. úgy más külsődleges dolgokban is egy volt az akaratuk: hogy gondosan megtartsanak mindent."[159] LXXV. mint gyümölcséről ismerik föl. megvigasztalásukra nem kívánnám. De nagyon csodálkozunk rajta. vagy más szavakkal így mondta: "A jó fát nem másról. a káptalanon a testvérek színe előtt azzal mentegetőztem. hivatásunkkal és jó példaadásunkkal kapcsolatban áll. hogy ezekkel jobban szolgálja a nép épülését." Majd így folytatta. ha a testvérek akaratom szerint járnak el vagy jártak volna el. hogy az Úr napról napra növeli a testvérek számát. sem példámra. testvér. Sőt olyan örömet szerezne a testvérek jósága. mint az előbb említett dolgokkal.csak tunikája. és annyiban jó szónok egy szerzetes. és akiket nyilvánvaló szükség vagy betegség kényszerít. kevés és egyszerű könyvet és szegényes ruhát használva. hogy nagy számuk miatt képtelenség ezt elvárni tőlük. hogy a testvérek letértek az eredeti útról Amikor Szent Ferenc szintén az említett palotában tartózkodott. akkor az Úrra és a testvérek ministereire bíztam a rendet. akkor miért tűröd el és miért nem javítod ki. jóllehet megtérésem kezdetétől egyre betegebb lettem. hogy emiatt tisztességesebb így élni és így viselkedni. figyelmen kívül hagyva fogadalmukat. az a véleményünk. és olyan dolgokba akarsz belekeverni. s hogy ők."[158] Ezért akárhány testvér jött hozzá. hogy neked nem tetszenek." LXXVI.

hogy akarata szerint vannak. De ha egyszer szavammal és példámmal nem vagyok képes megakadályozni és kijavítani azokat. rövid ideig élt már csak ezután. akik vele voltunk. csak abban az esetben fogadjanak el. hogy büntessek és ostorozzak. halála után. hogy azon az úton járjanak. én meg nekik. melyekről tudom. hogy szerintük nem célszerű az. amiről egyes testvérek. Ezért írta később a végrendeletébe:[161] "Vigyázzanak a testvérek.[160] Az volt a kívánsága. ahogy már mondottuk. hogy ne legyen mentségük az Úr színe előtt. nem akarok hóhér lenni. tanúsítjuk. úgyhogy vissza fognak térni fogadalmukhoz és hivatásukhoz. különösen a Portiunculánál Szent Ferenc akkor beleíratta végrendeletébe. szegényes hajlékokat és általában minden épületet. bár nem szívesen. ahol miután a testvérek ott laktak. igen hasznosak lennének az egész rendnek.fölötti elöljáróság. és ellenem szegülnek. akik áthágják Isten parancsait. és jelen voltunk csaknem minden más írásának keletkezésekor. ami nem volt szándéka szerint való. amikor a regulát írta. hogy a testvéreknek kötelező fából és sárból építeni a házukat. amelyre a regulában fogadalmat tettünk. gyalázatukra e világ fiaival utasíttatják rendre őket. Gyakran mondogatta: "Jaj azoknak a testvéreknek. fejezet Szent Ferenc megkívánja. és mindig csak mint jövevények és zarándokok lakjanak bennük. melyet számukra emelnek.a testvérek akaratának. ha azok tökéletesen megfelelnek a szent szegénység szellemének. és amiről biztosított.jóllehet szándéka ellenére . hogy templomokat. legyenek kicsik. akik az Úr büntető szolgái ebben és az eljövendő világban. hogy azok a dolgok. és már nagyon közel volt halála. és hogy a templomok. De mivel nagyon félt a botránytól. mert ez volt az első hely. sok mindent megengedett. Szent Ferenc nem akart velük vitatkozni. ezeket meg nem. hogy a testvérek házai szegényesek legyenek. és sok olyan dologban meghátrált akaratuk előtt." Ezért gyakran mondogatta kísérőinek: "Az az én fájdalmam és kínom. engedett . amelyet az Úr mutatott nekem. hogy úgy legyen. irgalma révén a jelen és a jövendő egész rend hasznára nyertem az Úrtól.. mint e világ fejedelmei. mint a kő." De mivel. azonban a rend nagyobb javát keresve. Mindazonáltal halálom napjáig nem szűnök meg példámmal és tetteimmel tanítani a testvéreket. én pedig ne tartozzam többé számadással róluk az Úrnak. azokat egyes testvérek tekintélyükre és tudományukból fakadó előrelátásukra hivatkozva elvetik. de meghajlok akaratuk előtt. a Sancta Maria de Portiuncula kolostorban kezdődjék. mert nagyon beteg volt. főként a fából és sárból készített épületeket meg minden más jó példát illetően. hogy sok mindent betétetett a regulába és más egyéb írásaiba. mondván: "Ezekhez ragaszkodni kell és meg kell tartani. hogy a testvérek minden házának sárból és fából kell épülnie. és szégyenkezve. De egyesek azt mondták neki."[162] Mi pedig. hogy ez mindenkor emlékeztesse a többi testvért. fejezet Szent Ferenc intézkedése a haszontalan és fölösleges beszéd elkerülésére a portiunculai kolostorban . mert sok helyütt és sok provinciában a fa drágább. az Úr kezdte őket megsokasítani. melyekben a testvérek ellene mondtak Szent Ferencnek élete folyamán. hogy azokat a dolgokat. mert meg kell akadályoznom és ki kell javítanom a hibákat. LXXVIII. amelyeket a testvéreknek építenek. Bízom az Úrban. a szegénység és alázatosság jeleként. megbüntetik azokat. akik ellenem szegültek azokban a dolgokban." LXXVII. és amire őket oktattam. nagyon félt a botránytól. most. amelyeket az imádságban és elmélkedésben való sok erőfeszítéssel. akik a rendben vannak és lesznek. hogy ez a reform. hogy az Isten akarata. főleg az elöljárók ellenkező véleménnyel voltak. hogy az eddig láthatatlan ellenségek. Így állt elő az a helyzet.

akkor ugyanúgy kettőt kell neki elmondania az őt megdorgáló lelkéért. a testvérek között haszontalan dolgot fecseg. hogy ne legyen mentségük az Úr színe előtt. és ott vagy másutt egy vagy több testvér találkozik. hogy fölösleges vagy haszontalan szavakat mondott. és igen forró kívánsága és vágya volt. fejezet Szent Ferenc missziós testvéreket küld szerte a világba a portiunculai káptalanon[163]ő pedig elhatározza. amíg az illető elmondja az imádságot. hogy az ott tartózkodó testvérek érthessék és hallhassák. én meg nekik. és az imádságot befejezve visszatértek hozzá.Amikor igen szent atyánk. köteles mindig buzgón áldani és dicsérni az Istent. főként pedig azért. mert a szent egyház minden katolikus népe közül ők tanúsítják a legnagyobb tiszteletet Krisztus teste iránt. imádságának elején és végén az Úr dicséretével. hogy azt a tartományt válasszam. Minden testvér. amikor hallják. hogy imádkozzanak. a haszontalan és fölösleges szavakkal való botlás elkerülésére a következő dolgokat rendelte el. Ezért legszívesebben köztük időzöm. Ha pedig valaki ezzel ellentétben nem hallgat. amelyet az Úr mutatott nekem. köteles elmondani egy Miatyánkot ugyanígy az Úr dicséretével. a Sancta Maria de Portiuncula templománál lakott. és amire őket oktattam. szokása volt. Ha pedig netán a rendreutasított testvér magát mentegetve vonakodnék elmondani a Miatyánkot. melyben a nép katolikus. aki úton van vagy valamit dolgozik. hogy mindenütt még jobban Isten útját járja. Elmentek tehát a testvérek. éhséget és sok más szükséget tűrjenek el. hanem akkor is. hogy ha történetesen saját lelkiismerete előbb vádolta a vétséggel. s így szólt hozzájuk: "Kedves testvéreim. és megtartásukat parancsolta meg a testvéreknek: "Ha egy testvér. én pedig ne tartozzam többé számadással róluk az Úrnak. és hogy az Úr irányítsa szívét. ahogy előbb mondtuk." . Arra gondolva. úgy látom jónak és igazságosnak. köteles elmondani egy Miatyánkot. rendünknek pedig jó példaadását szolgálja. hogy ott fáradságot és szégyent. akinek tanúsága vagy esetleg egy másik testvéré bizonyítja. dicsőséges Szűz Anyja és minden szent nevében Franciaországot választom." E dicséretek állandó mondása szokása volt az igen szent atyának. Ha azonban előbb egy másik testvér utasítja rendre. azzal a föltétellel. Ő pedig így szólt hozzájuk: "Urunk Jézus Krisztus. Ha tehát testvéreimet távoli helyekre küldtem. hogy ezeket más testvérek hasonlóan buzgón és ájtatosan mondják. házba vagy bárhová. hogy imádkozzék és a testvéreket is imádkozni küldje. hogy én is hasonlóképpen elmenjek egy messze levő országba. az imádságot mondó testvér lelkéért. a lelkek hasznát és üdvét. Az Úr említett dicséretét imádsága elején és végén olyan hangosan és tisztán mondja.[164] ami nekem igen kedves dolog. amikor szomszédos tartományokba." Szokása volt ugyanis az igen szent atyának. nehogy az imádság után haszontalan és fölösleges beszéddel elveszítsék a javakat. a Miatyánkot az őt rendreutasító testvér lelkéért kell elmondania az előbb említett módon. ahonnét először küldtek testvéreket tengeren túli tartományokba. hogy Franciaországba megy Az ugyancsak ott tartott káptalan idején. hogy én is ugyanezt viselem el. nekem minden testvér mintájának és példaképének kell lennem. ezek a testvérek pedig hallgassanak és figyeljenek. Ferenc." Majd ezt mondta nekik: "Menjetek és imádkozzatok: adja az Úr. amikor belép egy cellába. hogy a testvérek türelmesebben el tudják viselni nélkülözéseiket és az őket ért bántalmakat. hogy evés után a tétlenség vétkének elkerülésére mindennap dolgozott valamit testvéreivel. főként azért. hogy igaz. amikor odamegy. nem csupán amikor távoli vidékekre ment prédikálni. akkor saját lelkéért mondja el a Miatyánkot az Úr dicséretével." LXXIX. a káptalan befejeztével Szent Ferenc az említett helyen maradt néhány testvérrel. úgy. melyekkel imádság idején Isten segítségével gazdagodtak. amelyik az ő nagyobb dicséretét.

hogy "a testvérek bárhol találnának írásokat az Úr neveivel és az átváltozás igéivel. és így szólt Szilveszter testvérhez. mint akiket gonosz lelkek tartanak fogva. ezek voltak beszédjének első szavai: "Úgy beszélek hozzátok. Ezt látva Szent Ferenc és éjjel-nappal hallva a nagy morajlást és kiabálást. hogy a testvérek ezt parancsba kapják." LXXXI. Az Úr Jézus Krisztus szentséges teste és vére iránti tiszteletből hasonlóképpen azt is be akarta tétetni a regulába. így szólt a többiekhez: "Az Úr nevében menjetek utatokra kettesével. hogy űzze ki az ördögöket Arezzóból Amikor Arezzóba érkeztek." Szilveszter testvér felkerekedett. és arra ösztönöznek minden embert. mert bárhol vagyunk és akárhol járunk. akiket magával akart vinni. papokat. fejezet Szent Ferenc tisztelete Krisztus teste iránt Oly nagy tiszteletet és áhítatot tanúsított ugyanis Szent Ferenc Krisztus teste iránt. cellánk velünk van: test testvérünk ugyanis a cella. odament a kapu elé. szedjék össze. hogy bárhol találják méltatlanul őrizve Krisztus testét. és prédikáljanak nekik arról. és akit a szent atya szentként tisztelt: "Menj a város kapuja elé. úgy tűnt neki. erős hitű. azt akarta. nem kellő rendben vagy valamely illetlen helyen tiszteletlenül szétszórva. De mivel Szent Ferenc akkor nem tudott nekik prédikálni. Jézus Krisztus! A mindenható Isten nevében és az atyánknak. aki Istent imádva és róla elmélkedve él bent a cellában. a szent atya végrendeletében és más írásaiban mégis testvéreire kívánta hagyni erre vonatkozó akaratát. ezekben helyezzék el tisztességesen. s reggeltől a tercia utánig[168] legyetek teljes csendben. lelkünk pedig a remete. és szívetekben imádjátok az Urat. Sőt egy időben testvéreket akart szétküldeni minden provinciába cibóriumokkal. s ezek régóta kölcsönösen gyűlölték egymást. Bár úton vagytok. és az Oltáriszentség is Krisztus igéinek erejével jön létre. hogy így tiszteljék az Urat elhangzott szavaiban is. Ezért szánalomra gyulladt a város iránt. mert a polgárok két pártra szakadtak. amikor egy későbbi alkalommal szólt hozzájuk. és tegyék el. figyelmeztessék a klerikusokat. Ezért ha a lélek nem él békében és magányosan cellájában. hogy akkor a testvérek gyakorolják ezt. Szent Ferencnek tartozó szent engedelmesség erejénél fogva megparancsolom minden ördögnek. csodálatosan egyszerű és tiszta pap volt. viselkedéstek legyen mégis annyira szerzeteshez illő. ahol élnek. fejezet Szent Ferenc megbízza Szilveszter testvért. hogy mindenféle prédikáció nélkül nem sokkal ezután helyreállt a béke és az egység. Amikor tudniillik azok akaratának rendeltétek . [167] Miután Szent Ferenc kiválasztotta a testvérek közül azokat. hogy a testvérek. a városban igen nagy botrány és éjjel-nappal csaknem egész városszerte tartó háború volt. mert szerencsétlenségetekben magatokat kötöztétek meg és adtátok el. míg a városon kívül egy külvárosi kórházban megszállt. hogy be akarta íratni a regulába. a kézzel épített cella nem sokat használ a szerzetesnek.[166] Más testvéreket meg jó és szép ostyasütő vasakkal akart szétküldeni az összes tartományba."[165] Jóllehet ezt nem vette be a regulába. és hangosan így kiáltott: "Dicsértessék és áldassék az Úr. fordítsanak rá gondot. Haszontalan és fölösleges beszéd ne legyen köztetek. hogy illő és tisztességes helyen tartsák Krisztus testét. főként mivel a ministerek nem tartották jónak. hogy ujjonganak fölöttük az ördögök. hogy mindnyájan távozzanak a városból. ahogy illik. aki Isten embere. mint a piacon az állatokat. s az ördögök kezére juttattátok magatokat. ha pedig azok nem tennék meg. azokban a tartományokban. hogy tűzzel és más ártalmas dolgokkal rombolják a várost. hogy mind hagyja el a várost!" Isten irgalma és Szent Ferenc imádsága által pedig az történt. Sok dolog ugyanis az Úr szava által szentelődik meg. mintha remeteségben vagy cellában tartózkodnátok. és emelt hangon parancsold meg minden démonnak.LXXX.

mondván: "Testvér.játok vagy azt hiszitek. hogy igazat mondott. De mégsem engedte meg. a későbbi pápát. ha nem olyan lenne a lelkületem. ha nem örülök ugyanúgy. hogy ilyen együgyű és lenézett elöljárónk van. nem tekinthetném magam kisebb testvérnek. jobban illik örülnöm és vigadnom lelki . hát azt gondol. hogy te uralkodj fölöttünk. egészen Velencéig. Jövetelének nagyon megörült a püspök úr." Erre a püspök úr szinte feddőleg megkérdezte: "Miért küldted testvéreidet olyan messzire. hanem a hitetlenek is be fogják őket fogadni." LXXXII. hogy oda menjen. hogy Franciaországba készül. akik szívesen akadályt gördítenének rended boldogulása elé a római kúriában. Amennyiben pedig megtartják. hogy míg testvéreimet távoli és messze fekvő vidékekre küldtem. akit Honorius pápa küldött legációba[169] a spoletói. hogy Franciaországba menjen. hogy elöljárójuk legyek. nagy szégyen az rám nézve. és igen együgyű vagy. Miután összegyűltek.[170] Szent Ferenc tehát Pacifik testvért küldte oda más testvérekkel. milyen alázatosnak kell lennie egy kisebb testvérnek Egyszer. aki. ezt mondta kísérőjének Szent Ferenc: "Azt hiszem. mi pedig nagyon szégyelljük. De én és más bíborosok. az ostiai püspököt. megtiltotta neki. és hogy akkora megpróbáltatásokban legyen részük?" Szent Ferenc nagy lelki hévvel és prófétai ihlettel válaszolt neki: "Uram. egy bizonyos órában megszabadította ezt a várost egy igen szent életű testvér.csak a hívők. De ti szerencsétlen és tudatlan emberek vagytok. úgy az Úr gondoskodni fog szükségleteik kielégítéséről. ahogy a Szentlélek ajkamra adta. ha az ő lelki hasznuk mindkét esetben egyforma. ott találta Hugolino urat. én itt maradok ezekben a tartományokban. ahogy majd elmondom neked.[172] Tegyük föl. és elismerte. amit az Úrnak ígértek. hogy Franciaországba menjen Amikor Szent Ferenc Firenzébe érkezett. arra kérnek. én pedig kedvességüktől meghatódva elmegyek velük. akik rombolták és folytonosan rombolják önmagukat. ha ennek az országnak területén maradsz." A püspök úr nagyon elcsodálkozott beszédén. és a káptalanra hívnak.[171] ő pedig visszatért a spoletói völgybe. mind a hívők között. mert nem ismeritek Isten jótéteményeit. a toszkán és a lombard hercegségbe. mikor fölmagasztalnak és tisztelettel öveznek. amit a Sancta Maria de Portiuncula templománál kellett tartani. és én fölállva prédikálok nekik. valamint a trevisói tartományba. hogy a beszéd végeztével elgondolkodnának és rám támadnának: "Nem akarjuk. jóllehet némelyek nem tudják. nem akarom. akik szeretjük rendedet. amikor semmibe se vesznek és gyalázattal kivetnek. Ezért a továbbiakban ne merészeld elöljárónknak nevezni magad. hogy a hegyeken túlra menj. Mert ha örülök lelki haladásuknak és kedvességüknek.magatokat alá. Nem vagyok tehát kisebb testvér. mind a hitetlenek.[173] mert nem vagy jó szónok. szívesebben oltalmazzuk és segítjük azt. hogy az Úr az egész világon élő minden ember javára és lelki üdvéért választotta ki és küldte a testvéreket." Ezt mondta: "Íme a testvérek nagy áhítattal és tisztelettel jönnek hozzám. fejezet Egy egyetemes káptalan előtt Szent Ferenc leírja egyik kísérőjének. hogy elpusztítsanak benneteket és az egész várost. hogy az Úr egyedül csak ezekért a provinciákért küldött bennünket? Igazán mondom neked. ami miatt a lélek veszélybe kerülhet. és akiknek az a szándékuk. hogy hirdessem nekik Isten igéjét. LXXXIII. mikor elközelgett a testvérek káptalanjának ideje." Szent Ferenc azonban ezt felelte neki: "Uram. mert sok olyan főpap van és mások is." S így semmire sem becsülve kidobnak. hogy éhen haljanak. és nem. Amikor azonban megtudta Szent Ferenctől. fejezet Az ostiai püspök lebeszéli Szent Ferencet arról. Szilveszter érdemeiért. nem akarván. mint mikor megbecsülnek és tisztelnek.

a kemény hideg és a nagy szükség miatt valamilyen posztóval megfoltozta saját és társa tunikájának belsejét. Kezét odanyújtva ezt mondta neki: "Gyere ide. ahonnét elvette. Ez nagy vigasztalására szolgált Szent Ferencnek. amire szüksége van. hogy a rendben némelyik testvér rossz példát ad. és testünk ebben hiú dicsőséget találhat. nagy örömmel ezt mondta társának: "Nekem minden testvér mintájának és példaképének kell lennem. elég ideig vigasztalt bennünket. nekem is el kell viselnem. ő pedig lemondott az elöljárói hivatalról. és hogy türelmesebben viseljék el szűkölködésüket. hogy énekeljen. hadd menjen. Mindennap kezébe vette. mikor észrevette és hallotta. akiknek ugyanerre van szükségük. mégis tekintettel kell lennem testvéreimre. és talán nincsen nekik. hogy jó példát adjon Egy időben Szent Ferenc a San Eleutéró-i remeteségben[174] tartózkodott nem messze egy Contigliano nevű vártól Rieti területén. hogy ilyen engedelmes és szelíd volt iránta. s egy alkalommal imádságában ezt mondta az Úrnak: "Uram." LXXXIV. a ház mögött. LXXXVI. fejezet Szent Ferenc elkedvetlenedik néhány testvér rossz példája láttán. amikor kijött a cellából. rád bízom a családot. és többé nem mutatkozott ott. testének és lelkének vigasztalására. és mihelyt azt mondta neki. egy tücsköt pillantott meg. amerre kedve tartja. a Portiunculánál) volt. nem tudnánk elmondani. mi. különösen miután a testvérek kezdtek megsokasodni. mint beszédével tanítsa a testvéreket. De legjobban és legfőképpen mindig arra törekedett. de Isten megvigasztalja Egyszer. amikor Szent Ferenc ugyancsak azon a helyen (ti. amiket ők elszenvednek. tücsök nővérem!" Az rögtön az ujjára szállt. elérhető közelségben. és ugyanazokat a nélkülözéseket. Szent Ferenc ugyanis annyira örült a teremtményeknek a Teremtő iránti szeretetből. vagy nem tudnak szerezni. akik vele voltunk. Társai nagyon csodálkoztak rajta. Egy jó órán keresztül kezében tartotta. tücsök nővérem!" A tücsök azonnal engedelmeskedett és rázendített. a kertész élt.hasznomnak és lelkem üdvének. szíve mélyét fájdalom járta át. a tücsök rögtön eltűnt. Ezért alkalmazkodnom kell hozzájuk. hogy egy napon. aztán visszatette a fügefa ágára. Ezért jóllehet testemnek szüksége lenne a bélelt tunikára. történt. Ilyenformán nyolc napon keresztül. hogy az Úr. a simogatásra a tücsök ciripelt." Hogy testétől hány és milyen szükséges dolgot tagadott meg az étkezésben és a ruházkodásban. amit nekem . hogy ennek láttán nagyobb türelemmel tudják viselni azokat. fejezet Szent Ferenc megszelídít egy tücsköt Egyszer nyáron. és a leghátsó cellában lakott a kert sövénye mellett. LXXXV. az emberek számára vad állatokat megszelídítette neki. amikor kijött a cellácskából. mikor valamelyik nap visszatért az imádságból. Szent Ferenc pedig a másik kezével simogatni kezdte. mindig ugyanott találta." Amint szabadon engedték. meg hogy a testvérek nem állnak hivatásuk csúcsán. amikor szidnak és gyalázattal kidobnak. hogy inkább tetteivel. fejezet Szent Ferenc megtagadja magától. mert ez a léleknek hasznára van. úgyhogy teste kezdett egy kicsit fölerősödni: De nem sokkal később. hogy mit kell tenniük és mit kell kerülniük. és dicsérte Istent. ahol halála után Rajnér testvér. hogy a testvéreknek jó példát adjon. mondván: "Énekelj. Mivel csak egy tunikát hordott. a házikó mellett álló fügefa ágán. Nyolc nap után így szólt kísérőihez: "Bocsássuk szabadon tücsök nővérünket.

ha megesik. hogy elöljárójuk legyek. mégis. hogy a testvérek életmódját és szerzetét saját elhatározásomból szeretem. ki alapította a testvérek rendjét? Ki téríti meg az embert. Hogy pedig ne legyen mentségük. más valakit küldök helyette. amit teszel. nem tartozom mással a testvéreknek. mivel szerfölött szomorkodott. miért szomorkodsz annyira. és társaival is beszélgetett róla. lelkem és minden testvér lelkének nagyobb hasznára. Gyakran mondogatta a testvéreknek a káptalanokon és buzdító beszédeiben: "Megesküdtem és elhatároztam. amit neked mutattam? Aztán mondd meg azt is. akkor számadással akarok tartozni érte az Úrnak." LXXXVIII. amit végzel. Azt ugyanis az Úr adta tudtomra és biztosan tudom. és mindvégig meg akarom tartani. hogy rossz példát adnak. nekem nem marad más hátra. hogy bűnbánatot tartson benne? Ki ad erőt ahhoz. hogy ne szomorkodj olyan nagyon. de Isten megvigasztalja E beszéd hallatán Szent Ferenc lelke megvigasztalódott. hogy amikor valami rosszat hall. hanem tedd. hogy övé legyen a koronája. mikor Szent Ferenc prédikálva járt egy provinciát. Ezért mivel a testvérek tudják. ezt mondta társának: "Nagy szégyent hozott ránk ennek az embernek a szegénysége. Míg annak nagy szegénységét fontolgatta. ő ilyen szavakkal válaszolt.[176] Ezt azért mondom neked. hogy tetteimmel tanítsam őket." LXXXVII. hogy kormányozza. oltalmazza és védje. hogy lemondtam a testvérek közt viselt hivatalomról. hogy az övék. Akik az én utamon járnak. testvér?" Erre ő: "Nagy szégyen rám . hogy mit kell tenniük és mit kell elkerülniük. hogy néha kötelessége beleszólni a rend ügyeibe. mind te. amikor a testvérekről azt hallotta. őrizze. akkor gondoskodom arról. én akkor sem fogom elhagyni soha. hogy ha valamelyik testvér visszatér hányadékához. hogy ha valamelyik testvér az én rossz példám miatt vész el. és minden testvér hasonlóképpen kötelezte magát erre. "Van a testvéreknek regulájuk. benned lássák és valósítsák meg. mikor valamelyik testvér kilép a rendből.[178] Mert arra köteleztem magam az Úr és a testvérek előtt. Tudd meg.[177] és a renden kívül hal meg. S ha még nem született volna meg. Jelül adtalak nekik. mind mások. akik pedig nem akarnak az én utamon járni. hogy a regulát megtartom. hogy megtudd." Ezért bár az egyik testvér időnként mondta neki. miket benned végbeviszek. és még teljesebben övék leszek. ezt emlékezetébe idézte. Hogy pedig megtudd. előttük én is hasonlóképpen megesküdtem rá. az. hogy megszülessék. csak jó példaadással. történt. csak az. a legnagyobb segítség. fejezet Szent Ferenc szégyenkezett. mert örök szeretetben alapítottam a testvérek rendjét." De az Úr így szólt hozzá: "Mondd meg nekem. amiről azt hiszik. amit a testvérek rendjének nyújthatok. Bár nem tudott teljesen uralkodni magán. halálomban ezért kaptak. mert nálánál szegényebb emberrel találkozott Egyszer. hogy én fogok éberen őrködni nyájam felett. miután az Úrnak úgy tetszett. hogy még ha a betegségek nem is mentenének föl. hogy mindennap imádkozom érte az Úrhoz. hogy az egész rendben nem marad csak három testvér. a továbbiakban betegségeim miatt. hanem mint egyszerűt. fejezet Szent Ferenc elkedvetlenedik néhány testvér rossz példája láttán. miután az Úr ekként megerősítette. annyira szeretem. és mikor a testvérek nem azon az úton járnak. hogy egy igen szegény emberrel találkozott össze. ezenfelül esküt is tettek rá.[175] hogy a tetteket. és nagyon meghazudtolja a mi szegénységünket. el ne szomorodjék. azoké vagyok. azoktól még azt is elveszik. Ezért attól fogva." Kísérője megkérdezte: "Hogyhogy. mert engem életemben. végezd. hogy állhatatosan megmaradjon benne? Hát nem én?" Majd lelkében ezt hallotta: "Nem mint tudóst és ékes szavú embert választottalak ki és rendeltelek családom fölé.adtál.

Ezek a környék nagy erdeiben rejtőzködtek. ahogy Szent Ferenc meghagyta neki. arra kell gondolnod. De társa ezt mondta neki: "Testvér. egy szegény és beteges ember jött hozzá. oda." Ő tehát elment. úgyhogy a testvér beismerte vétkét. hogy a környék lakosságának prédikáljon." XC. és a testvérek a véleményét kérték a dologról: vajon adjanak-e nekik kenyeret. alázatosan és vidáman szolgáljátok ki őket. és mindent úgy tett. Szent Ferenc így válaszolt: "Ha úgy cselekszetek. vesd magad lábaihoz. és együtt érezve vele a koldus ruhátlanságáról és betegségéről kezdett kísérőjével beszélgetni. fejezet Szent Ferenc megfedd egy testvért. igaz. hogy Isten megbocsásson neked. fölvette tunikáját. és hogy a nagy szükség kényszerítette őket erre. Ezért egyes ottani testvérek ezt mondogatták: "Nem helyes alamizsnát adni nekik. "Akkor indulj. és míg esznek.[181] tegyétek rá a kenyeret és a bort. hogy elmondjam. vagyis Krisztusra. mert helytelenül szólt. Amikor meglátta az embert. mikor nálamnál szegényebb emberrel találkozom. Ha ugyanis mindent egyszerre kémétek tőlük. Ti pedig terítsetek a földre abroszt." Szent Ferenc azonban megfeddte." Mások viszont látva. ígérjék meg nektek. hogy nálamnál szegényebbel találkozom. amikor prédikálnia kellett. A koldus szegénysége és betegsége ugyanis tükör számunkra." Majd folytatta: "Menjetek és szerezzetek jófajta kenyeret és bort. végül pedig Isten szeretetéért először azt kérjétek tőlük. fejezet A rablók megtérítése Egy időben a testvérek Borgo San Sepolcro[180] fölött fekvő remeteségében néha rablók jelentek meg. gondolkodóba esett szegénységén és betegségén. vagy ne. Ezért kell szégyenkeznem. hogy megnyeritek lelküket. aztán vigyétek ki nekik az erdőbe. hogyan vétkeztél ellene." Azok rögtön odamennek majd hozzátok. ahol tudomástok szerint tanyáznak. Jézus Krisztus szegénységét és gyöngeségét kell könyörülettel szemlélnünk és fontolóra vennünk. hogy senkit sem ütnek le. ahogy majd megmondom?" "Szívesen" .nézve. amit az emberi nem üdvösségéért viselt el testében.válaszolta. aki azért jött. hogyan vétkeztél ellene megszólással. hogy azon a napon. akinek nevében jön. ezt azonban az irántuk tanúsított alázatosságtok és szeretetetek miatt rögtön megígérik. Szent Ferenc pedig megkérdezte tőle: "Akarod. hogy térjenek meg és tartsanak bűnbánatot. ahogy mondom. hogy elvegye szegénységünket és gyöngeségünket. Másnap ismét kerekedjetek föl. hogy ez az ember elég szegény. hogy imádkozzék érted. és ezt kiáltsátok: "Rabló testvérek! Gyertek ide hozzánk! Mi vagyunk azok. sőt Krisztus ellen?" Majd folytatta: "Amikor szegényt látsz. hogy a testvérektől kenyeret kérjenek. hogy milyen alázatosan koldultak. Azután fölkelt. és jó kenyeret meg bort hozunk nektek. néha adtak nekik." LXXXIX. aki megbántott egy szegény embert Amikor Szent Ferenc a testvérek Rocca Briccii[179] közelében lévő remeteségébe ment. és az emberekkel oly sok és nagy gonoszságot művelnek. de az is lehet. Szent Ferenc megkérdezte tőle: "Kész vagy-e tettedért úgy vezekelni. nem hallgatnának meg benneteket. vesd le tunikádat. főként mert rablók. és visszatért hozzá. és nem tesznek kárt egy ember személyében sem. amiben Urunk. úgyhogy szánalomra gyulladt iránta. meztelenül menj a szegény ember elé. és időnként kimentek az utakra. hogy az arra járókat fosztogassák. történt. hogy Isten és az emberek előtt szegénységet fogadtam. és mondd el neki. és kérd. de mindig figyelmeztették őket. díszemnek és testi-lelki gazdagságomnak. és a . mert a szent szegénységet választottam úrnőmnek. és az egész világot bejárta az a hír. Közben a remeteségbe érkezett Szent Ferenc. bízom az Úrban. a testvérek. Az étkezés után mondjatok nekik néhány szót az Úr igéjéről. hogy vágyban az egész provinciában nincs nála gazdagabb.

ezért a testvérek és mások is szívesen tekintettek rá úgy. amit a testvérek irántuk mutattak. egyesek beléptek a rendbe. az lakozhat. Amikor pedig több éven át élt már ilyen módon. amit neked mondtam. te szerencsétlen. cselekedetben annyi rosszat téve? Ezek miatt elvesztitek lelketeket. és a testvérek kezébe fogadalmat tettek. akiben az életszentségnek ennyi jele és tette mutatkozik meg. ráhagyta a dolgot. s hasonlóképpen vigyétek oda és szolgáljatok nekik. A minister pedig attól való félelmében. De Szent Ferenc ezt mondta neki: "Hidd el nekem. hogy semmiképpen sem tenné meg. mint aki nem ismeri sem Istent. A rablók pedig Isten irgalmából és kegyelméből. aki éjjel-nappal imádságban buzgólkodott. míg esznek." Szent Ferenc így válaszolt neki: "Tedd próbára! Mondd neki. szóról szóra. hogy térjenek meg alázatosságtok és szeretetetek láttán. hogy ez az ördög kísértése és incselkedése. Az magányosan és úgy járt. XCI. és amikor a testvérektől hallotta. hol van viselkedésed és erényes életed? Nem akartál a testvérek előtt mutatkozni és szóba állni velük. hogy megbotránkoztatja. és világi ruhát öltött. Néhány nap múlva azonban a testvér önként kilépett a rendből. Sőt a barátságos viselkedés és szeretet miatt. Az állandó szilenciumot úgy megtartotta. azt akarom. oly nagy külső és belső örömöt fejezett ki. de legalább egyszer. igaz. ha meg nem tértek. ezt mondta nekik: "Legyetek benne biztosak. Elgondolkodtak Szent Ferenc életszentségén. de legkevesebb egyszer gyónjon. Most pedig összevissza kóborolsz a világban." Az illető beszélni kezdett nekik. ha az Úrnak szolgáltok. a kenyérhez és a borhoz tegyetek még tojást és sajtot. és kezdte előtte dicsérni a testvért. hogy amikor időnként egy pap testvérnél meggyónt. sem Isten szolgáit. fát kezdtek hordani a remeteségbe. mint egy szentre. történt. és gondolatban. Történt azonban. mint egy szegény szerencsétlen zarándok. hogy miként mondta meg előre azok megtérését. amely leszállott rájuk." Az az ujját a szájára tette. hogy amikor néha a testvérek közé telepedett. hogy nem az Volt egyszer egy viselkedéséből ítélve erényes és szent életű testvér. A testvérek ezt mondták ." A testvérek tehát fölkerekedtek. mint a világi emberek. ahol a testvér lakott. és ő ebben a világban megadja majd. s közben sűrűn káromkodott. és fejét rázva jelekkel fejezte ki. aki látta. hanem kezük munkájából akarnak élni. amikor valami épületes beszédet hallott. amit mondasz." Az Úr pedig majd irgalmasságával ösztönzi őket. hogy egy olyan emberben. Együttérzéssel szólították meg: "Ó. Az étkezés után pedig mondjátok nekik: "Mit álltok itt egész nap éhségtől haldokolva. mások bűnbánatot tartottak. Isten iránti áhítatot ébresztett. akik hallották és megtudták. amire testeteknek szüksége van. testvér. ezt mondta neki: "Testvér. Ha nem hallgat rád. Annyira áhítatosnak és buzgónak látszott ugyanis Isten szeretetében. hogy minden testvérben és mindenki másban. annyira szeretted a magányos életet. hogy hogyan viselkedik. és miként tértek olyan gyorsan az Úrhoz." Közben a minister generalis is odajött. úgyhogy Isten irgalmából és annak a szeretetnek és közvetlen viselkedésnek következtében. Jobb lesz. végül pedig üdvözíti lelketeket. sok bajt tűrve. és úgy tettek mindent. amit irántuk tanúsítottatok. fejezet Egy állítólag szent életű testvérről Szent Ferenc bebizonyítja. hogy mindenképpen gyónj hetente kétszer. hanem bizonyos jelekkel végezte gyónását." Erre a minister generalis így felelt neki: "Különösnek látszik nekem és szinte hihetetlen. nem szavakkal. tudd meg. hogy Szent Ferenc érkezett a kolostorba. ahogy Szent Ferenc mondta nekik. hogy egy napon Szent Ferenc két úton lévő társa találkozott össze vele. hogy hetente legalább kétszer. akik ilyen megbízhatatlan és rosszindulatú emberek voltak. pontról pontra mindent meghallgattak és megtartottak. Ezen nagyon csodálkoztak a testvérek és mások is. amit a testvérek kértek tőlük." Amikor egy nap a minister generalis a testvérrel beszélgetett.[182] hogy többé nem követnek el efféle rosszat. visszatért a világba. hogy meglátogassa Szent Ferencet.nektek tett ígéret fejében. mert nem akar gyónni. bár nem beszélt. hogy a gonosz lélek vezeti és az hitegeti. amit a testvérek tanúsítottak.

mint akinek láza van. úgy fogadják. miért káromkodol beszéded közben. még abban az időben. hogy ez azért történt. de jó szót sem szóltál?" Ő ezt válaszolta: "Ez nem lehet másként. míg a bíboros úrnál lakik." Ezt pedig azért mondta a bíboros úr. A legnagyobb tisztelettel arra kérte. Nagyon csodálkoztak rajta a testvérek és mások is. Angelus testvér fölajánlotta. Ott olyan elvonultan élhetsz. hogy a büntetés révén meglássa és szorgalmasan fontolóra vegye kívül-belül mindazt. hogy maradj nálam mindaddig. te. ezt mondta: "Uram. Ezt mondta neki: "Testvér. Ő ezt mondta Szent Ferencnek: "Testvér. Ezért azt kérem.[184] Ez a bíboros nagyon jóindulatú és udvarias ember volt. nagy hideg. Közben Szent Ferenc beszélgetett kísérőjével: "Miért vertek meg a gonosz lelkek. mert félek itt egyedül. míg jóra nem fordul az idő." Ennek nagyon megörült a bíboros. van itt a közelben a városfalon egy szép.[185] Ezért amikor nem ismeri föl bűnét. alkalmatlan az idő a gyaloglásra. szinte mindennap nagy szelek és esőzések voltak. aki egykor a rendben nemhogy haszontalan. ha jónak találod. De amikor az első este aludni akart. hogy bárhol vendégeskedjék. sem másnak nem volt szabad belépni hozzá. Mivel házamban mindennap étkeztetek bizonyos számú szegényt. mint ezek egyike. Miután néhány napot vele töltött. Szent Ferenc tehát beköltözött társával a toronyba. Rögtön hívta társát. az ostiai püspököt. ahogy ez lenni szokott az ilyen évszakban. Szent Ferenc ugyanis egész testében remegett. amikor a testvérek és mások szentnek tartották. kilenc boltozatos szobával. mint szegény embert. hogy a pápa úr. amiben vétkezett. Szívesen látta Szent Ferencet. belül nagy és igen tágas torony. akik ismerték. azok részéről semmit sem hagy büntetlenül. Mert tudatlanságból gyakran vétkezik még a tökéletes szerzetes is. Majd hozzátette: "Rendelkezésedre bocsátok egy jó. hogy Szent Ferencnek és társának naponta elviszi az ételt és leteszi az ajtó elé. akiket szeret. gonosz lelkek jöttek. beleegyezésével meglátogatta Leó urat. Én azonban Isten irgalmassága és kegyelme által nem tudok róla. hogy megbüntesse. sem éjjel. fogadd tőlem az ételt úgy.[183] hogy meglátogassa Hugolino urat. aki később pápa lett. Az a kívánságom. talán mégis nálatok töltök néhány napot. mert tudta. látván Szent Ferenc életszentségét. fejezet Szent Ferenc Leó bíboros vendégeként egy toronyban tölt egy éjszakát. és miért adott nekik hatalmat az Úr arra. ahol gonosz lelkek bántalmazzák. szentként tisztelték." Társa ott is maradt mellette egész éjszaka. hogy ." Szent Ferenc így válaszolt: "Menjünk. nézzük meg!" Amikor meglátta. ahol akkor imádkozhatsz és akkor étkezhetsz. Ahogy a podeszta elküldi poroszlóját. a bíborosok és a világ minden hatalmassága. és visszatérve a bíboroshoz. a tizenkét első testvér egyike. Szent Ferenc ezt mondta neki: "Testvér. hogy Szent Ferenc alázatossága folytán mindig azt akarja. aki előre megmondta bukását. és nagyon tisztelte. úgy az Úr is azokat. Néhány nap múlva pedig ilyen állapotban meghalt. nagyon megvertek az ördögök. Mindketten végigvirrasztották az egész éjszakát. maradj mellettem. akik ebben szolgálatára állnak. főleg mert akkor tél volt. megtetszett neki. poroszlói. félreeső házat. vagyis a gonosz lelkek által. mert akiket gyöngéden szeret az Úr ebben az életben. amikor tetszik.neki: "Szerencsétlen ember. a Szent Kereszt-bazilikáról nevezett bíborost. hogy nekem ártsanak?" Majd így kezdett beszélni: "Az ördögök Urunk szolgái." A bíboros úrnál volt Tancredi Angelus. XCII. megfenyíti az ördög. mert neki mindig jó példát kell adnia Szent Ferenc egy alkalommal Rómába ment. és alaposan megverték. aki tőle távolabb pihent: "Gyere ide hozzám!" Az rögtön fölkelt és odament. amikor valaki megszegi a törvényt. mint egy remeteségben. korholja és fenyíti. mint a világiak. jóllehet olyan szent életű volt." Ezzel útjára engedték. mert nem akart onnét lejönni sem nappal. hogy maradjon nála néhány napig. hogy Szent Ferenc éjjel-nappal ott tudjon maradni társával. Angelus testvér tehát elment és előkészítette a tornyot. Kísérőjével beszélgetve rájön. mert sem neki.

mondván: "Mi annyi nélkülözést viselünk el. és halála napjáig napról napra mind betegebb lett. nagyobb türelemmel viselné el. csak társával. de nem egyszerre. akik éhséget és sok szenvedést elviselve járják a világot. más testvérek meg. és nem akart senkivel sem beszélni. aztán eltűnt. elutasítva azt az erőfeszítést. hogy a bíboros úrnál lakom. alkalmat találnak arra. akik szegényes házakban és remeteségekben laknak. mutasson neki valami jelet. az angyalok és lelkek fejedelmének[186] tiszteletére negyvennapos böjtöt akarok itt tartani. hogy imádságban tudtomra adta mindazt. tudjuk. Mégis. Ez negyven napot tett ki. amikor hallják. Olykor attól félt ugyanis. és mivel a hely nagyon félreeső volt. hogy bárki. valamint Szent Mihálynak. fejezet Szent Ferenc böjtöt tart Alvernán. ha szegényes kolostorokban lakom köztük. testemnek pedig szüksége van rá. de testvéreim. kedvesen elzengte énekét. amiben tetszem. mert világi életében természeténél fogva törékeny és beteges ember volt. hogy megtudhassa. s ha valamilyen nélkülözést és megpróbáltatást kellene kiállnia. Így beleegyezésével Szent Ferenc visszatért Fonte Colombó-i remeteségébe Rieti mellé. s megszámolta a napokat Szűz Mária ünnepétől Szent Mihályig. s most íme az ördögök kikergettek börtönömből. A dicsőséges Szűz Mária mennybevétele előtt ment oda. amire szüksége van. ami történt vele. amíg imádkozott. mint egy börtönben. hogy ott egy időn át imádkozzék." Olyan magányosan akart ugyanis ott tartózkodni. mint ahogy mi. akik halála napjáig valamennyi időn át vele voltunk. hogy előbb az egyik röpült oda. és szent embernek tartanak. belenyugodott akaratába. vagy maradjon egy magányos helyen." Ezért egészségesen és betegen egészen halála napjáig annyi nélkülözést kívánt elviselni. amikor hallják és tudják. elment a bíboros úrhoz. amiért Krisztus alászállt a mennyből erre a földre. vajon az-e az akarata. hogy könyörögjenek az Úrhoz. és elbeszélte neki mindazt. hogy ez tetszésére van Szent Ferenc egyszer elment az Alverna-hegyi remeteségbe. hogy nem akart ott maradni. hogy a magányos imádság örve alatt esetleg a test akar pihenni. és minden szavát. és hogy zúgolódásra sohasem szabad okot adnia nekik." Bár Szent Ferenc mindig beteg volt.valamiben vétkeztem volna. hogy én ugyanazt viselem el. nem tudná könnyeit visszatartani. azoktól azt szokta kérni. mégis úgy gondolta. neki pedig mindene megvan. Vagyis hogy ne mondhassák a testvérek: "Neki megvan. különböző fajta madarak szálltak a cellára. és nekem úgy tűnik. hogy Szent Mihály tiszteletére negyvennapos böjtöt akart ott tartani. és nagyobb türelemmel hordozzák szenvedéseiket. és jelet kap az Úrtól.[187] Másnap kora hajnalban. és én lelkiismeret-furdalás nélkül el is fogadom ezt tőle. Majd így szólt: "Istennek és Anyjának. amire szüksége van. Sőt irgalmassága által azt a kegyelmet is megkaptam. Szent Ferenc ugyanis mindig gondot fordított arra." Ennélfogva mindig jó példát kell adnom nekik. ahol lakott. amikor valahol megállt. hogy megtudja az Úr akaratát: hogy annak megfelelően jobban Isten tetszésére lehessen. ha emlékezetébe akarná idézni. Sőt még hozzátette: "Az emberek nagyon bíznak bennem. De lehet. XCIII. hogy ott maradjon. A bíboros úr nagyon örült látásának. hogy a testvéreknek jó példát kell nyújtania. amely azzal kapcsolatos. hogy prédikálva vándoroljon a világon. főleg mert ezért állított élükre az Úr. hogy zúgolódjanak ellenem. Szent Ferenc pedig kora reggel lejött a toronyból." Mikor beköltözött a cellába. hogy állandóan ott tartózkodjék. hanem úgy. az első éjszaka arra kérte az Urat. mert bár a bíboros úr szívesen gyakorol velem irgalmasságot. nyilvánítsa ki nekik akaratát: vajon a világot kell-e járnia prédikálva. amit társának mondott. nekünk meg nincs. . Mert jobban épülnek rajta a testvérek. amit gyónással és elégtétellel ne tettem volna jóvá. vagy amikor a világot járta prédikálva. és amiben nem tetszem neki. mivel szentnek tartotta és szentként tisztelte. a Boldogságos Szűz Máriának. annyira megtetszett neki. aki a testvérek közül ezt tudja. mintha másutt vagyok. azért fenyített meg engem szolgái által az Úr. és ott imádkozzék. hogy ezt megkapja. Sőt akiket Isten előtt kedveseknek vélt.

[Ferenc] elmesélt mindent. Ezért a párnát kidobta a társának. ami nagy vigasztalással töltötte el lelkét az Istennel való egyesülésben egész élete folyamán. megmutatta neki a Szeráf látomását." A tollal teli vánkost ugyanis előző nap szerezte neki Grecciói János úr. ezért nem tudott néha eleget tenni a testvéreknek. mikor imádkozom. és olyan tisztelettel szokott imádkozni. XCIV. hogy az ördög bejött a cellába." XCV. ördög bújt ebbe a párnába. és úgy érzem magam. hogy aludni tudjon és hogy egyenesen álljon. akarata ellenére ráerőltették a testvérek. mikor Leó bíborostól ment haza Bár Szent Ferencnek sok éven át volt súlyos gyomor-. hogy mit is akar ez jelenteni. Egyszer pedig így szólt hozzá: "Ha tudnák a testvérek. annyira ájtatos volt. Amikor kísérője odavitte neki az aznapi ételt. hogy valóban az ördög volt az. és nem tudott elmozdulni arról a helyről. ami a fejem alatt van. azt akarja megakadályozni. vagyis hogy ne tudjak aludni. Jóllehet abban a cellában sok vigasztalásban volt része. miután elhagyta a világot. mennyit kínoznak engem a gonosz lelkek. sem feje alá tollpárnát tenni. Társa fölkelt. Úgy érezte magát. akit nagyon szeretett a szent. a régi nagyobb cellában feküdt. íme isteni irgalom folytán Szent Ferenc hívta. Rögtön elveszítette beszélőképességét. fejezet Szent Ferenc mindig állva imádkozott. Belépett a szent cellácskájának előszobájába és megállt az ajtónál. senki se lenne közülük. Szent Ferenc ugyanis. lelkében ezt mondta neki az Úr: "Ez a jele annak. és háta mögé leejtette a párnát.majd másik jött. majd kiment az előszobából. Ezen nagyon csodálkozott Szent Ferenc. és elmondott neki mindent. ezt mondta társának: "Nagyon éles eszű és ravasz az ördög. mintha konkolyból sült kenyeret ettem volna. Visszament Szent Ferenchez." Ahogy kísérőinek sokszor mondta. sem betegség miatt. ma éjszaka nem tudok aludni. ami történt vele. nem akart matracon feküdni. amikor imádkozom. és sok vigasztalásban részesít. példa erre. hogy testi szükségletemet kielégítsem. Az rögtön fölkelt és odament hozzá. sem egyenesen állni. s jobb kezével átvetette bal vállán. sem karját. mint aki magánkívül van. Szent Ferenc így szólt hozzá: "Testvér. és ne tudjak egyenesen állni. Éjjel-nappal a nagy cella mögött lévő utolsó cellában tartózkodott és imádkozott. se másokról. Tüstént magához tért. lép. hogy szívem buzgóságát és örömét elfojtva. hanem csak állt így megmerevedve. hogy imádság idején . Mert sok más titkos és nyilvánvaló vigasztalás között. éjszaka mégis sokat gyötörték az ördögök. Szent Ferenc így szólt hozzá: "Azt hiszem. aki közelében. amit az Úr nyújtott számára. aki nem tud se magáról. amin belül Szent Ferenc feküdt. és aki iránt barátsága sok jelét mutatta egész élete folyamán. amilyent azok elvártak. Miközben jó néhány órája már így állt. fölvette. valamint szembaja. fejezet Greccióban egy ördög a párnájába bújva akadályozza az imádságban Egy időben Szent Ferenc a grecciói remeteségben lakott. de akkor igen súlyos szembaja miatt. és igen megvigasztalódott. Amikor gondolkodni kezdett. és olyan kedvességet tanúsítani irántuk. éreztem. ami történt vele." Miután pedig megbizonyosodott róla. betegségem miatt zúgolódjam. mert mivel Isten irgalmából és kegyelméből lelkemnek nem tud ártani. ahogy ezt is elmesélte társának. aki megakadályozta. sem más okból. s így tett valamennyi. sem a párnát nem tudta elengedni. énekelt és elment. Egyik éjszaka álmából szólította kísérőjét. Erre azt mondta Szent Ferenc: "Késő éjszaka. hogy az Úr jót tesz veled ebben a cellában. " Ez be is igazolódott. Remeg a fejem és a lábam szára." Társa pedig együtt érezve iránta elbeszélgetett vele erről a dologról. sem kezét nem tudta fölemelni. akiben ne ébredne irántam nagy szeretet és együttérzés. amikor a kompletóriumot szoktam mondani.és májbetegsége. amikor imádkozik.

mert nem illik. még akkor is. jóllehet az eső esett. amely a testtel együtt egyformán a férgek eledele lesz. hogy Isten szolgája testvére vagy . azt akar. amikor Isten szolgája szívének áhítatát és vidámságát. Az imaórák elmondására azonban leszállt a lóról. gyónással és elégtétellel nem irtja ki. hanem mindig egyenesen állt kapucium nélkül." XCVII. hogy "ha Isten szolgája arra törekszik. Imádkozz. mentesül a bűntől. egész nap esett az eső. Mivel pedig akkor nagyon beteg volt. amilyen gyorsan csak tudja. miután Leó bíboros úrnál töltött néhány napot. mert rosszkedvűnek és szomorú arcúnak látta. imádságról és a testtel való bánásmódról beszél Szent Ferenc mondogatta: "Akkor örül az ördög. de nem kapja meg. Ezt mondta ugyanis: "Ha a test békében és nyugalomban akarja elfogyasztani ételét."[189] Ezt is mondta: "Isten szolgájának az evésben alvásban és más szükségleteiben okosan ki kell elégítenie testét. fejezet Szent Ferenc a vidámság szükségességéről beszél. nem pusztítja el azt. akkor meg kell büntetni. Így egyszer. Mert ha a gonosz lélek felfedez valamit saját lényegéből Isten szolgájában. és töredelemmel. hogy mindig érezze és megőrizze a külső és belső vidámságot. ami a szív tisztaságából származik. hogy irgalma által adja neked vissza az üdvösség örömét. de hasznot hajtani és terhet húzni nem. fejezet Szent Ferenc az ördögről. amire szükségem van. nem tudunk hozzáférkőzni. amikor Rómából tért vissza. mert nem adod meg. amikor a nappal és az éjszaka nagyobb részét imádságnak szentelte.és balsorsban egyaránt vidám. amely a tiszta imádságból és más jótettekből ered. Főleg olyankor. akkor az ördögök semmit sem tudnak neki ártani. ha pedig lovagolt. lovagolt. hogy elmondja a zsolozsmát. Ezt mondta neki: "Miért szomorkodol és bánkódol vétkeid miatt? Ez csak rád és Istenre tartozik. Isten iránti szeretetből viselje türelemmel. hogy a test testvér ne zúgolódhasson. hogy elmondja az imaórákat. hanyag és álomszuszék akarna lenni. aki maga az Isten!" XCVI. Ha pedig a nincstelenség és a szegénység miatt nincs meg a test testvérnek. tudniillik hogy kérte. amire szüksége van.[190] de előttem és mások előtt igyekezz mindig vidám lenni. amíg illedelmesen és alázatosan kéri azokat Isten szerelméért gazdájától vagy elöljárójától.nem akart falhoz vagy kerítéshez támaszkodni. mondván: "Nem tudok egyenesen állni és az imádságban kitartani. aki szomorkodik Bár Szent Ferenc megtérésének kezdetétől halála napjáig erősen sanyargatta testét. ki tudja oltani vagy akadályozhatja. amire szüksége van egészséges állapotában és betegségében. mert enni. legjobban és legfőképpen arra törekedett és azon buzgólkodott. és megfeddi egyik társát. mint a rossz és lusta igáslovat. egy-egy kicsit mindig hozzátéve. mindig megállt. Az Úr pedig vértanúságként számítja be neki. hogy megszerezze és megőrizze magában a külső és belső lelki örömöt. mert mindig betegebb lett. ami kötelessége." " Szintén mondogatta.[188] amikor elhagyta a várost. sem ártani neki. ha a test emiatt súlyosan megbetegednék. akkor milyen nagy békével és nyugalommal kell a léleknek magához vennie táplálékát. és ezt mondják: "Minthogy Isten szolgája jó. ha Isten szolgája nem bölcs. Sőt amikor gyalogosan járta a világot. és ő teljesen elázott. a gonosz rövid időn belül egyetlen hajszálból gerendát csinál. sem megpróbáltatásaimban örvendezni és másféle jót tenni. de a test testvér az imádságban. hogy "ha Isten szolgája körültekintően. néha pedig térdelt. arról is leszállt. és az útszélen állva imádkozott. Ha pedig megtette." " Egyszer megrótta egyik kísérőjét. kellően és lehetőségeihez képest tisztességesen gondoskodott testéről. Sőt azt szokta mondani. virrasztásban és a lélek más jótetteiben rest.

Majd az ágyon kissé felülve. Egy napon így szólt hozzá az egyik testvér: "Atyám. Kérlek tehát. megkérte őket. hogy megismerje és kövesse az Úr akaratát. amely most zsákruhába van öltözve. tudom. Mikor hordozói a kórház melletti úton elhaladtak." Miután ezek elhangzottak. egészségesen és betegen.másvalaki előtt keserű és szomorú képpel mutatkozzék.[193] hogy azok lakhelye és lakása legyen. Bár testvéreidnek és igen sok más embernek halálod nagy fájdalmat és szomorúságot . inkább általa a Szentlélek. amelyet kinyilvánítottál iránta."[191] Majd ezt mondta: "Mivel tudom. De ha sem saját személyemen. s minthogy nekem nem tudnak ártani. hogy túláradó irgalmadból." XCVIII. akik ismernek téged és dicsőítik mindörökké áldott és dicsőséges nevedet. életed és magatartásod fény és tükör volt és most is az.[194] és a jó élet. hogy a gonosz lelkek irigylik tőlem azokat az adományokat." XCIX. a régi időkben ez a város gonosz és rosszindulatú emberek lakhelye és tanyája és az egész vidéken rosszhírű város volt. az igaz tanítás meg a jó hír illatát árasztják minden népnek. látva. megáldotta a várost e szavakkal: "Uram. Jézus Krisztus.[195] ne nézd hálátlanságunkat. Minthogy komoly és hosszan tartó szembetegsége miatt szinte már semmit sem látott. öröme láttán a kísértés és a restség[192] eltűnik. hogy állapota napról napra súlyosbodik. lesben állnak és arra törekszenek. és halálod ugyancsak az lesz. lelki és szent életű ember. mert így lesz. De most azt is látom. mikor kérésére halála előtt a Portiunculához viszik Midőn Szent Ferenc a püspöki palotában lakott. hordágyon vitette magát a Sancta Maria de Portiuncula templomához. megfordíttatta az ágyat úgy. nagy lelki buzgósággal és örömmel így válaszolt: "Igazat mondasz. hogy fogadja a halált örvendezve. neked tetsző időben kinyilvánítottad benne nagy könyörületedet. tréfálkozva és nevetve mondta neki: "Mennyiért adod összes zsákból készült ruhádat az Úrnak? Sok aranyos brokáttal és selyemszövettel takarják majd be és borítják el ezt a kicsiny testet. Szent Ferenc. hogy társaim által bántsanak. irgalmasság Atyja." Szent Ferencnek ugyanis akkor betegsége miatt zsákszövettel bevont prémsapkája és zsákanyagból készült ruhája volt. hogy a hordágyat tegyék le a földre. hanem Isten egész egyháza számára. nemcsak testvéreid. hogy mindig azok lakhelye és otthona legyen. és visszatér külső-belső örömöm. akik ismernek téged. amint meglátom társam vidámságát. mindig gondot fordított arra. mivel a súlyos betegség terhe miatt nem tudott lóra ülni. de nem is ő. C. Ellenben ha néha én szenvedek kísértést és én vagyok lehangolt. Uram. nagy zavarukban eltávoznak. ő pedig még egy versszakot költ a Naphimnuszhoz Szent Ferenc megtérésének idejétől halála napjáig. fejezet Egy testvér azt mondja Szent Ferencnek. Ámen. dicsőséget adnak nevednek. fejezet Szent Ferenc megáldja Assisi városát. levitték a Sancta Maria de Portiunculához. sem kísérőimen keresztül nem tudnak ártani. hogy zsákból készült ruháját hamarosan gazdag öltözetre váltja Egy nap. hanem emlékezzél meg mindig túláradó irgalmadról. amelyekkel az Úr irgalmasságában elárasztott. hogy arca Assisi városa felé nézzen. fejezet Szent Ferencet bátorítják. amikor Szent Ferenc betegen feküdt az assisi püspöki palotában az egyik testvér.

fejezet Szent Ferenc éppen Jacoba de Settisoliért küld. cukorból vagy mézből és egyebekből készül. A második halál nem fog fájni azoknak. hogy kerítsen egy testvért. A levelet már megírták. hogy Jacoba de Settisoli úrnő[196] mennyire ragaszkodó és hűséges volt. Az egyik testvér nagy örömmel rögtön Szent Ferenchez futott. hogy meglátogassa Szent Ferencet. halálod szolgáljon emlékeztető jelül." Erre Szent Ferenc. hogy mindig örvendezz az Úrban külsőleg és belsőleg. nagy megtiszteltetésnek venné és nagy vigasztalására szolgálna. amelyet maga a szent szerzett betegsége idején az Úr dicsőítésére. Elsősorban azt írjátok meg neki. hogy meglátogassa. és mennyire az most is hozzám és rendünkhöz. kik magukat megadták te szent akaratodnak. akit oly nagy hévvel. ahol mindig színről színre látod majd Uradat." E szavak után nyíltan megmondta neki: "Atyám. egész Róma egyik legelőkelőbb és leggazdagabb asszonya. ahogy a szent atya meghagyta. amit sokszor készített nekem. és az egyik testvér épp azon fáradozott. mert úgy tudják. ahogy már az orvosok is megmondták. igen nagy igazi és végtelen gazdagságba. Jacoba úrnőt pillantotta meg maga előtt. hogy küldjön egy tunikára való hamuszín szerzetesi posztót. Az illető ugyanis istenfélő. aki elől élő ember el nem futhat. neked mégis nagy vigasztalás és vég nélküli öröm lesz. az Úrban örvendezve találjanak. akik látogatásodra jönnek. mint amit a tengeren túli részek ciszterci szerzetesei készítenek. hogy a hely iránti tiszteletből és áhítatból semmiféle asszony ." A rómaiak mortariolumnak nevezik ezt a süteményt. vággyal és szeretettel szemléltél ebben a világban. Istenedet. testvérünk. légy biztos afelől. hívjátok ide nekem Angelus és Leó testvért. Uram. nagy lelki hévvel. ha értesítenétek állapotomról." (SÍK SÁNDOR FORDÍTÁSA) CI. akik halálos bűnben halnak meg. hogy hamarosan meghalsz. betegséged gyógyíthatatlan. Amikor pedig egyikük kinyitotta. az ideig tartó halálból az örök életre. és boldogok. aki oly nagy kegyelmet nyert az Úrtól Szent Ferenc érdeme és prédikációja nyomán. hogy szinte második Magdolnának látszott." A testvérek odamentek. ami olyan. mindig könnyezve és telve Isten szeretete iránti buzgósággal. hogy belépjen az épületbe és bejöjjön hozzád?" Szent Ferenc kívánságára ugyanis határozatot hoztak a házban a régi időkben. és már csak rövid ideig élhetsz. és akik majd halálod után hallják. nagy szegénységedből. mely így hangzik: "Áldjon. amikor az megérkezik Egy napon Szent Ferenc magához hívatta társait: "Tudjátok. atyám? Megengedjük neki. amikor hirtelen zörgettek a kolostor ajtaján. saját és mások lelkének vigasztalására. miként érkezett meg Jacoba asszony fiával és sok más emberrel. és meg vannak győződve róla. és sok könnyhullatás között elénekelték előtte a Naptestvér és az Úr más teremtményeinek énekét. amit mindig szerettél és megtérésed kezdetétől halálod napjáig önként gyakoroltál. hogy így azoknak. ami mandulából. a test és a lélek örömével dicsérte az Urat. amikor Rómában voltam. ahogy életed és viselkedésed mindenki számára az volt. Majd megkérdezte: "Mit tegyünk. Ezt lelked bátorítására mondtam el. aki sietve jött Rómából. és ezt mondta a testvérnek: "Ha tehát ilyen gyorsan meg kell halnom. a testi halál. főként hogy testvéreid meg mások.okoz. de özvegy és Istennek szentelt asszony volt. jaj azoknak. bár a betegségek súlyosan ránehezedtek. aki elviszi. Az ének utolsó versszaka elé pedig betoldott még egy versszakot a halál nővérről. Mert a sok küzdelemből a végső nyugalomba fogsz átmenni. hogy énekeljenek a halál nővérről. hogy hacsak az Úr nem küld testednek segítséget a mennyből. akik ezt látják. a sok kínból és kísértésből a végtelen örömbe. jelentve. Azonfelül küldjön még abból az édességből is. Ezért azt hiszem.

Abban az időben ugyanis. a testvérek elkészítették a tunikát. amelyen Jacoba asszony megjött. amit Szent Ferenc úgy kívánt. mert ha sokat késedelmeskedsz. erényekkel felruházza. aki életében és halálában oly nagy szeretettel és hévvel szerette és követte kedves Fiának szegénységét. amit ruhának hozott. de az Úr ösztönözte ezt az úrnőt lelkének jutalmára és vigasztalására. mert nagy hite és jámborsága késztette arra. testüket táplálja. miután a testvérek kezdtek megsokasodni. szerzetét Kisebb Testvérek Rendjének nevezve el. Szent Ferencet. amelyben eltemették. hogy nem hízelgő szavakat mondott róla . és hogy jobban megismerjük. amikor a rendbe nemesek és nem nemesek léptek be. de nem sokat evett belőle. lelkemben egy hang ezt mondta: »Menj és látogasd meg atyádat.«" Azt nem íratta Szent Ferenc a levélbe. Hasonlóképpen vigyél magaddal gyertyamártáshoz nagy mennyiségű viaszt és tömjént. mert teste a súlyos betegség miatt napról napra gyengült. mennyire szent életű volt ez a szent. amelyekben élnek. és színe előtt bőségesen hullatta könnyeit. s Szent Ferenc életszentségének egyik jelét látták benne.nem léphet be abba a kolostorba. de siess és ne késlekedj. hogy ajándékaikkal a Gyermek. azt akarta. mint bölcs ember. mégis azt akarta és azt választotta. fejezet Szent Ferenc az alázatosság és a szegénység sziklájára alapozta a rendet Szent Ferenc megtérésének kezdetétől. és ajándékaival tisztelje meg és tüntesse ki szent életű szolgájának dicsőséges és szent testét. a tunikához szükséges halotti ruhának való posztót. hogy a testvérek a leprások kórházaiban éljenek és szolgáljanak nekik. csak a szent szegénységet. Ő. hogy alávetett legyen nemcsak Isten egyházában. Az úrnő az egyik napon elkészítette az édességet. amit a levélben kértek. és egyre jobban közeledett a halálhoz. hogy küldjön. CII. "semmit se akarjanak birtokolni az ég alatt". ezt és ezt a dolgot. A mélységes alázatra: amiért is a rend kezdetekor. egyebek közt elmondta nekik. az eljövendő világban pedig elnyerik a mennyei örökséget. Ezenkívül vígy magaddal ilyen és ilyen posztót tunikának. mert bár nagy ember volt Isten egyházában. A posztóból is. aki azt sugallta a királyoknak. Az említett Jacoba asszony ezt mondta nekik: "Testvérek. az Úr segítségével.[197] tudniillik Isten Fiának igen nagy alázatára és szegénységére. ezt a messze lakó előkelő úriasszonyt arra kívánta ösztönözni." Így bement Szent Ferenchez. hogy azon a héten. és ezáltal az Úr majd gondoskodik róluk ebben a világban. hanem testvérei között is. szeretett Fia tiszteletére és imádására menjenek. Szent Ferenc az Úrhoz költözött. ez a szegény ember. Isten akaratából pedig úgy történt. amikor megszületett szegénységében. nem fogod életben találni. hogy viaszt és tömjént is kér. hogy a szent alázat és szegénység jeléül és példájára zsákszövetet kell rávarrniuk.[198] Szent Ferenc saját életét is a legnagyobb szegénységre és alázatosságra alapozta. hogy ilyen és ilyen édességet készíts neki. CIII. A szent azonban megparancsolta nekik. éspedig hamuszínűt és mindazt. vagyis rendjét erős sziklára alapozta. fejezet Szent Ferenc megköszöni Terni püspökének. akit a mennyei Atya ily nagy megtiszteltetéssel akart kitüntetni a halála előtti napokban. A legnagyobb szegénységre: amint a regula mondja: a testvérek "mint vándorok és jövevények" lakjanak a házakban. És csodák csodája. hogy menjen. hogy a leprásokat kell szolgálniuk. Szent Ferenc így válaszolt: "Ezt a rendelkezést nem kell betartani ennek az úrnőnek az esetében. Hasonlóképpen sok gyertyát is készíttetett. Ezen a testvérek igen-igen elcsodálkoztak. és a leprások házaiban kell lakniuk. életét és házát. hogy távoli vidékről idejöjjön. amikor imádkoztam. magával hozta. hogy Szent Ferenc elköltözése után szent teste előtt égjenek.

egy bölcs és lelki ember. amióta megalapította és felépítette egyházát. amelyben Istent tiszteljük jótéteményei miatt. a Sancta Maria de Portiunculánál tartott egyik káptalanon[202] az összes testvér előtt lemondott az elöljárói szolgálatról. és más istenes igék között. hogy eddig még egyetlen ember sem tisztelt meg engem ebben a világban annyira. de a fa vagy a kép mégsem tulajdonít magának semmit. akik szavukkal és példájukkal gazdagítják azt. de íme itt van Catani Péter testvér. Akkor Szent Ferenc meghajolt a püspök úr előtt és lábaihoz hullott.[200] mint egyedül testem és lelkem. Most ebben a végső időben ezzel a szegény. mikor Szent Ferenc Terni népének prédikált a püspöki palota előtti téren. elkülönítetted az értékeset a hitványtól. jelen volt a prédikáción a város püspöke. mert ameddig csak él." Akkor az összes testvér hangos jajgatásba és erős sírásba kezdett. fejezet Szent Ferenc azt mondja. mindig felékesítette szent férfiakkal. mondván: "Igazán mondom neked." Ezt mondta: "Amint az Úr és a Boldogságos Szűz fára festett képében az Istent és a Boldogságos Szüzet tiszteljük. hogy az ember semmit sem tulajdoníthat magának. fejezet Szent Ferenc alázatosságból lemond a generálisi hivatalról Szent Ferenc alázatos akart lenni testvérei között. és a dicsőséget meg a szentséget a teremtménynek. mint én. mint ahogy ma te. éppen úgy."[199] A prédikáció befejeztével. sokszor ilyen beszéddel válaszolt: "Nem vagyok még benne biztos. fejezet Szent Ferenc azt kéri a minister generalistól. néhány évvel megtérése után. hogy nem lesznek fiaim és lányaim. mint a fának vagy a képnek. hűségesebb lenne az Úrhoz. magának pedig csak a szégyen és a gyötrelem jár. a püspök és Szent Ferenc bementek a püspöki székesegyházba. a test mindig ellensége Isten jótéteményeinek. amikor lejött az emelvényről. míg él. kicsiny."[201] CV. CVI. A beszéd végén a püspök fölállt. amit kölcsönadott. hogy szent ember. és hogy megőrizze a nagyobb alázatot. mint bölcs ember."Ezért mostantól fogva kötelességtek tisztelni és szeretni az Urat. De neki semmit sem szabad magának tulajdonítania." CIV. De Szent Ferenc meghajolva Péter testvér előtt. hanem egyedül Istenre kell hárítania a tiszteletet és a dicsőséget. minden tisztelet Istené Amikor Szent Ferencet dicsérték és azt mondták róla. és óvakodnotok a bűntől. De te. és rájuk emlékezünk. mint egy a többi testvér közül. mint engem. hogyha az Úr egy rablót vagy hitetlent ekkora jótéteményekben részesített volna. akinek én és ti mindnyájan engedelmeskedünk. mondván: "Mostantól fogva meghaltam számotokra. ami még a hitetleneknek is van? Sőt azt kell gondolnom.Egyszer. amiket a néphez intézett. mégpedig Isten teremtménye. és ettől kezdve haláláig alárendelt maradt. mert nem minden néppel tett így. mi másom maradna. mert csak fa és festmény. ezt is mondta: "Az Úr kezdettől fogva. püspök uram. ." Meg ezt szokta mondani: "Mert amelyik órában el akarná venni tőlem az Úr a kincset. lenézett és tanulatlan emberrel dicsőítette meg." . ahonnét beszélt.S ujjával Szent Ferencre mutatott az egész nép előtt. Mert mások azt mondják: "Ez egy szent ember". hogy egyik kísérője gvardiánja legyen . nem pedig a Teremtőnek tulajdonítják. engedelmességet és tiszteletet ígért neki. úgy Isten szolgája is egyfajta kép.

hogy bárki is lesz a minister generalis." Hasonlóképpen azt is mondta: "Nincs még egy elöljáró az egész világon. hogy minden vagyonát szétosztotta a szegényeknek. akinek szeretetéért alávetettje neki. aki küld belőle Bernát testvérnek.Nemcsak a minister generalisnak és a minister provinciálisnak akart alárendeltje lenni. és nem mondta: "Ez és ez a testvér nem teljesítette kérésemet. és mondd meg Bernát testvérnek." Mi pedig. amikor Jacoba asszony elkészítette Szent Ferencnek az édességet."[204] Szent Ferenc azonban nem láthatta őt. amire szüksége volt. vagy járt prédikálva. és ahogy csak tudom. hogy Bernát testvér fejére teszi kezét. mert a jó példa és az engedelmesség erényének kedvéért azt akarom. és így szólt hozzá: "Menj. majd megáldja Azon a napon. ahol Szent Ferenc feküdt. akit az Úr adott nekem. hogy éppoly készségesen engedelmeskednék egy novíciusnak. mint bármelyik más testvért az egész rendben. annál inkább azon gondolkodott teljes odaadással. De amint megérintette Egyed testvér fejét. miként tud teljes alázatban és szegénységben élni és meghalni. fejezet Jacoba asszony elkészíti a süteményt Szent Ferencnek. mint a minister generalis képviselőjének. Bernát testvér volt. ahogy diktálom. és így szólt: "Ez nem az én Bernát testvérem feje. aki elsőként elkezdte és a legteljesebben meg is valósította az evangéliumi tökéletességet azzal. aki első és legrégebbi volt a testvérek rendjében és életmódjában. De jobb kezét kinyújtva. . akik ennek tanúi voltak. CVII. és Szent Ferenchez vezette. rögtön elment." Minél inkább közeledett a halálhoz. mint engem. mint a vak ember. Emiatt és sok más kiválósága miatt kötelességem őt jobban szeretni." Az illető testvér rögtön elment. mint a legkisebb a rendben. halála előtt hosszú évekkel. ahogy ő maga tanúsította. Egyed testvér fejére tette azt.[203] és ezt mondta társainak: "Ez a sütemény éppen jó lesz Bernát testvérnek." Ez igen nagy vigasztalására szolgált Bernát testvérnek és más testvéreknek is. mint annak. hanem az Istent kell látnia. és visszatértekor nem akart rá emlékezni. hogy életemben és halálomban maradj mindig velem. ezt saját szemünkkel sokszor láttuk úgy. hogy fölöttem gyakorolt hatalmadat ruházd át egyik kísérőmre. és aki akkor Bernát testvér mellett ült. Ahogy Bernát testvér az ággyal szemben ült. amin az ember meg szokott botránkozni." Erre Bernát testvér rögtön közelebb húzódott hozzá. hogy azonnal jöjjön hozzám. ha akarnám. mivel bármelyik provincia területén tartózkodott. mert már sok nappal azelőtt elvesztette szeme világát. Az első testvér. hogy megfontolja. mert sok esetben. megparancsolom. hogy Isten is meg a rendben lévő többi testvér is jobban fog szeretni. Ezért azt akarom. vagy olyat mondott neki. hanem a nagyobb alázat kedvéért. Sőt egyszer ezt mondta kísérőinek: "Többek között azt a kegyelmet juttatta nekem a Legfölségesebb. kérlek." Majd magához hívta egyik kísérőjét. amikor valamelyik testvér nem adta meg neki. bízom benne. mint énrám. ha ő lenne a gvardiánom. mint amennyire félelmetessé tenne engem testvéreim számára az Úr. hogy imádkozzék. aki ma lépett be a rendbe. Mert ha atyai érzéssel kimutatod irántam érzett szereteted. Szent Ferenc pedig kezét a fejére téve megáldotta őt. hogy mindennel meg legyek elégedve. a Szentlélek sugallatára rögtön észrevette ezt. az atyának eszébe jutott Bernát testvér. így szólt a minister generalishoz: "Azt kívánom. akinek helyetted engedelmeskedni fogok. engedelmeskedett a tartomány ministerének. áldj meg és nyilvánítsd ki nekem szeretetedet. vagy ilyen és ilyen szót mondott nekem. ezt mondta: "Atyám. akitől annyira félnének az alárendeltjei és testvérei." Ettől fogva egészen haláláig egyik társa mindig gvardiánja volt. Ezután így szólt egyik társához: "Írd. sőt a minister provinciálisok is és az egész rendben élő testvérek úgy tekintsenek rá. akik vele voltunk. akinek úgy engedelmeskedett. mert az alattvalónak az elöljáróban nem az embert. úgy szeresse és tisztelje. aki a harmadik volt az első testvérek között. és ő volt az. azt gondolván. De azt a kegyelmet adta nekem a Legfölségesebb.

hogy minden szomorúságát félretegye. hanem a Szentlélek mondta általa e szavakat -. de az irgalmas Isten élete vége felé kiragadja minden külső és belső gyötrelemből és kísértésből. elfogadom.[206] és feloldozta minden mulasztás bűne alól.CVIII. nagyon elálmélkodtak. aki testének-lelkének vigasztalója és a dicső Úrtól neki juttatott kegyelemben első megalapozója volt. ami nem tartozik az Istenről való gondolkodáshoz. Mondd meg neki. mint előtte. hajlékonnyá vált. és nagy csodának tartja majd. aki csak látja és hallja. amit a Szentlélek által mondott róla. Szent Ferenc látván Bernát testvér nagy tökéletességét. és Szent Ferenc irt neki Mivel azon a héten. nagyon fog rajta csodálkozni. nyugalomban és vigasztalásban fog ebből a világból az Úrhoz költözni. Szent Ferencet látni. akik ezt Szent Ferenctől hallották. Ha azonban ez néha megesett. még nagyobb békében és nyugalomban halhasson meg. és ezek sok szenvedést és kísértést fognak neki okozni. fejezet Szent Ferenc jövendölése Bernát testvér haláláról Egyszer.[205] De Szent Ferenc látta. Amikor Szent Ferenc ezt hallotta. Ő pedig ebben a békében. így szólt a testvérhez. akkor is inkább ült. hogy betegeskedni kezdett. és úgy látszott. Bernát testvér ugyanis halálos betegségében a léleknek oly nagy békéjébe és nyugalmába jutott. Rád bízom. hogy így állandóan Istenről elmélkedhessen. nehogy a földnek csak a legcsekélyebb kipárolgása is a fejébe szálljon. a következőképpen jövendölt róla néhány testvér előtt: "Mondom nektek. fejezet Szent Klára szintén súlyos beteg volt. és amikor eszébe jutott neki valami. mintha mosolyogna. Ezért egy testvérrel üzent Szent Ferencnek. Ezért megvigasztalására levélben áldását küldte. mert olyan volt. " Attól kezdve pedig. jobban gyönyörködött látásában. mivel néhány évvel azután. mert mindketten súlyos betegek voltak. mivel szívesen szagolgatott rózsavizet. Ha adsz. ezért keservesen sírt. mert halála előtt nem állt módjában Isten után egyetlen atyját. nyugalomban és vigasztalásban részesíti. hogy tudniillik lássa őt. ha nem. mondván: "Nem akarok azzal törődni. hogy halála órájáig mindig legyen mellette egy pap testvér. és testét-lelkét oly nagy békében. hogy erősödjék. amivel lelkiismerete vádolta. hogy mit eszem vagy mit iszom. aki kezelte. amit az ő parancsa és akarata. mint amíg élt. így szólt: "Ne tarts fel!" Hogy pedig még szabadabban. az assisi San Damiano-monostor szegény nővéreinek apátnője. szintén nagyon beteg lett. mivel szent életük miatt atyai érzülettel szerette őt is meg nővéreit is. ha akadt valami. vagy ha feküdt. és aki megtekintette. Ezért holtában szebbnek tetszett. lemondott arról is. alvásra vagy más olyasmire vigye rá. Ezért annak. hogy testvérek kezdtek gyűlni köréje Isten közreműködésével. mondván: "Mi volt ez? Miért gondoltam ezt így?" Sőt. hanem Isten egész egyházának is. Félt pedig. az ő tanácsára tért meg. és egy orvos testvérre bízta. mert szóról szóra. Halála után teste megfehéredett. főként. amelyen Szent Ferenc eltávozott az élők sorából. aki odavitte hozzá. CIX.nem is ő. hogy nem akart feküdni. azt akarta. mint egy szent. s képzelődésre. amikor egészen közel érezte magát a halálhoz. nem. aki mosolyog. hogy esetleg előbb hal meg." A testvérek. a nővérek rendjének első kis palántája. Bernát testvérre több nagy és agyafúrt ördög szabadult. Szent Ferenc versenytársa Isten Fia szegénységének állandó megtartásában. hogy amire Szent Klára vágyott. részvétre gyulladt iránta. valamint Isten Fiának parancsa és akarata ellen elkövetett. akkor nem volt lehetséges. rögtön meggyónta és bevallotta bűnét. és hogy megvigasztalódjék az Úrban . hogy tegyen . rögtön fölugrott és a mellét verte. Azonkívül. Megtérése nemcsak a testvérek rendjének szolgált nagy épülésére. hogy ő maga gondoskodjék testi szükségleteiről. akit Klára küldött: "Menj és vidd el ezt a levelet Klára úrnőhöz. mint Szent Ferenc. már ezt sem akarta. Klára úrnő. megtérése előtt és Istennek szentelt életében egyaránt. pontról pontra beigazolódott. hogy kipróbálják. és nem tudott megvigasztalódni. hogy minden testvér.

a pacsirta nővérről beszél A szombat esti vecsernye után. mint a halotti ruha. sok pacsirta repült. hogy ilyen nagy ünnepnapon legyen mit enniük főként a pacsirta nővéreknek. akik ezeket leírtuk róla. Isten akaratából San Damianóba vitték. Reggelre virradva Assisi városának egész férfi." Szent Ferenc ugyanis nagyobb tiszteletet tanúsított a Karácsony iránt.[208] Azonkívül ruhája. de másfajta madaraknak is. hanem csak olyant. és alázatos madár. Röptében dicséri az Urat. Szent Ferenc azt szeretné. fölvéve a szent testet arról a helyről. hogy ezen a napon minden keresztény örvendezzék[207] az Úrban. amelyben feküdt. az egész papsággal együtt. hogy az Úr üdvösségünkön munkálkodott.félre minden bánatot és szomorúságot. hogy minden évben az Úr születésekor arra ösztönözzék az embereket. ha karácsonykor senki sem éheznék. Mi pedig. nem túl magasan. akik megvetik a földieket. amit az Úr szentje által ígért leányainak és szolgálóinak vigasztalására. mint az Úr más ünnepei iránt. amint ezt mondta: "Ha alkalmam lesz beszélni a császárral. de legyen benne biztos. és karjukon az ablak előtt tartották egy teljes órán keresztül. mint a szerzeteseknek. hogy halála előtt mind ő. és kört alkotva énekeltek. CX. hogy ezen éjjel bőséges abrakot adjon az ökör és a szamár testvéreknek. ahol meghalt. Szent Ferenc ezt mondogatta a pacsirtákról: "Pacsirta nővérünknek kapuciuma van. hogy nem szabad színes és finom ruhákat hordaniuk. hogy beteljesedjék. egyesek kezükbe faágakat véve. kérni fogom. a városok és falvak urainak legyen kötelessége." Mivel pedig Szent Ferenc a pacsirta nővérekben fedezte föl ezeket az említett dolgokat. az iránti szeretetből. hogy a gazdagoknak Karácsonykor legyen kötelességük jóllakatni minden szegényt. minden embernek legyen kötelessége. az előtt az éjszaka előtt. akit a jászolban ökör és szamár közé fektetett Boldogságos Szűz Anyja ezen az éjszakán. hanem az állatok és a madarak iránt is. hogy egy ember se fogja el a pacsirta nővéreket. és még ha állatok piszkában találja is azt." Kevéssel ezután az éjszaka folyamán Szent Ferenc az Úrhoz költözött. szívük pedig a fájdalmaktól lesújtott volt. azóta biztos. Hasonlóképpen kérni fogom. kicsipegeti és megeszi. amelyen keresztül Krisztus szolgálói áldozni szoktak. CXI. tanúsítjuk. hogy valami gabonafélét keressen magának. mármint tollazata a földhöz hasonlít. hogy az Isten Fia iránti tiszteletből. a testvérek fölemelték a szent testet a ravatalról. a ház fölé. nagyon szerette és szívesen nézegette őket. Miután levették a vasrácsot az ablakról. mint a jó szerzetesek. fejezet Szent Ferenc halálakor a ház fölé pacsirták röpültek.és asszonynépe. Szívesen járja az útszéleket. hogy más szegényt megfosszon az alamizsnától [209] . ahogy Szent Ferenc szokta mondani. mert bár most nem láthat engem. és igen nagy vigasztalásukra leszek. Ezzel példát nyújt a szerzeteseknek. akik Szent Ferenccel voltunk. himnuszokat és dicsérő énekeket énekelve. földszínűt. és akiknek hazája a mennyben van. hogy sokszor hallottuk. aki önmagát adta értünk és hogy minden ember örömest legyen bőkezű nemcsak a szegények. míg Klára úrnő és nővérei teljesen meg nem vigasztalódtak. Hasonlóképpen. vagy ne tegyen nekik semmiféle rosszat. hogy Isten iránti szeretetből és kérésemre hozzon határozatot és adjon ki rendeletet. mert Isten után ő volt egyetlen vigasztalásuk ebben a világban. mégis amióta megszületett. jóllehet szemük könnyel teli. fejezet Szent Ferenc óvakodik attól. mert bár máskor azt ünnepeljük. mind nővérei látni fognak. és időnként Isten igéjét hallgatták. Továbbá. szórjanak gabonát és másféle magvakat az útszélekre a városokon és falvakon kívül. hogy a városok minden podesztájának. Ezért akarta. hogy üdvözülhetünk. amelyen Szent Ferenc az Úrhoz költözött.

hogy nélkülük nem hajlandó elindulni.mert az első. vagyis az alamizsnából. Ezért azt akarjuk. mert fél Szent Ferenc rosszallásától. akik ragaszkodtak hozzá. Szent Ferenc imádság közben Krisztust hívta segítségül. hogy neki nincs kedve menni." Ekkor Szent Ferenc arcát az ég felé fordította. és én azt akarom. jó néhány minister összegyűlt Illés testvérnél. hogy a regulát így tartsák meg szó szerint. és így szólt Krisztushoz: "Uram. mint amennyi jutott.[210] hogy megírja a Regulát . hogy menj el hozzá. azt mondta. írja. hogy nem akarják. bekiáltott neki és kihívta." Majd folytatta: "Tudom én azt. legalább közös tulajdonban. hogy ez az ő családja. szó szerint. akik hallották. mert ezzel ellenkezőleg cselekedni tolvajlás lenne. és mondd meg neki: nem akarjuk. elveszett[211] -. CXIII.és közösségi tulajdont nem akar. hogy ez a Ferenc testvér egy új regulát ír. és ezt mondták neki: "Hallottuk. hogy új regulát készítesz. magyarázat nélkül." Illés testvér azt válaszolta. CXIV. Akik nem akarják megtartani. hanem mindaz. de az említett ministerek láttán megkérdezte: "Mit akarnak ezek a testvérek?" Illés testvér ezt felelte: "Ezek ministerek. de csak magának és ne nekünk. hogy ennek a nagy sokaságnak legyen mihez nyúlnia. fejezet A ministerek szembeszállnak Szent Ferenccel. fejezet A testvéreknek nem lehet sem egyéni. aki Szent Ferenc helyettese volt. és mindig gondját viseli." CXII. ami a szegények öröksége. olyan kemény lesz. magyarázat nélkül. Szent Ferenc válaszolt. Ő rögtön azt felelte. hogy kötelező legyen ránk ez a regula. amíg benne remél.A testvéreknek Szent Ferenc gyakran mondta e szavakat: "Sosem voltam tolvaj. hogy mennyit bír el az emberi gyöngeség. hogy túl szigorú lesz. teljes egészében az enyém. amit Krisztus útmutatása szerint íratott. Erre mindnyájan elmentek. és a dologgal kapcsolatban tanácsát kérte. hogy ez kötelező legyen rájuk: magadnak írhatod. magyarázat nélkül. Amikor Illés testvér a mondott ministerekkel annak a helynek közelébe ért. mondván. szó szerint. ami a tiéd. hogy semmiféle magán. mindig kevesebbet vettem el. ami benne van. fejezet Szent Ferenc a gyékényes káptalanon Hugolino úr jelenlétében elutasítja a korábbi regulákat . és így szólt hozzájuk: "Hallottátok? Hallottátok? Kívánjátok. és azt is. hogy nem tudjuk megtartani." Ekkor Szent Ferenc a testvérekhez fordult. hogy mennyit akarok segíteni nekik. amelyről mindig kész gondoskodni. hogy engedjen valami vagyont. Attól félünk. és attól félnek. sem közösségi tulajdonuk. hogy menjen. Krisztus majd gondoskodik róluk Amikor a minister testvérek azt javasolták neki. hogy újból elmondassam nektek?" Erre a ministerek megdöbbenve és magukat vádolva[212] eltávoztak. Azoknak pedig. hogy nem hisznek neked?" Erre Krisztus válaszának hangja hallatszott a levegőben: "Ferenc! Semmi sincs a regulában. amikor az új regulát írja Míg Szent Ferenc Assisi Leo és Bolognai Bonizo testvérrel egy hegyen tartózkodott. ahol Szent Ferenc tartózkodott. távozzanak a rendből. nehogy más szegényeket megfosszak a rájuk eső résztől. bármekkorára növekedjék is. Ezért kijelentik. hát nem jól mondtam. de nekik nem.

hogyan lehet így vagy úgy rendezetten élni. és a népet rábírjátok. és amelyek gőgössé tesznek majd benneteket. sem Szent Ágostonét. és mivel gyakran haragra ingerlik egymást. A magam részéről én azt a kiváltságot kértem az Úrtól." Leó testvér megkérdezte tőle: "Miért. hogy ne legyen semmiféle kiváltságom embertől. nem ismeritek az Isten akaratát. sem Szent Bernátét. ami azokat megilleti. és hogy több napon át hagynak bennünket egy helyen tétlenül vesztegelni. ahogyan Isten akarja." A bíboros elképedt. Ha pedig távol tartjátok magatokat minden kapzsiságtól." . ami éri őket. hogy a templomoknak adja meg. jóllehet erről nem kell gondoskodnotok. Azt mondta az Úr. számos bölcs és tudományban jártas testvér kérte a bíboros urat. de nem térnek vissza korábbi szeretetükre. aki jelen volt a káptalanon. hogy privilégiumot szerezzen a prédikálásra Néhány testvér ezt mondta Szent Ferencnek: "Atyánk. Szent Ágoston és Szent Bernát reguláját is. hogy prédikáljatok. a későbbi Gergely pápát. mint a kiváltságok.[213] és amelyen ötezer testvér vett részt. mint tudod. Én ugyanis az alázat és a tisztelet által először a főpapokat akarom megtéríteni. kisebb testvérek. Bízom azonban az Úr büntető szolgáiban. azt akarta. bőkezűen árasztok rájuk nap mint nap. fejezet Krisztus a testvérek három hibája miatt panaszkodik Leó testvérnek Az Úr Jézus Krisztus egyszer így szólt Leó testvérhez. Ez a lelkek üdvét is szolgálná.Így mikor Szent Ferenc a Sancta Maria de Portlunculánál tartott e egyetemes káptalanon volt. hogy a testvéreknek legyen kiváltságuk a pápa úrtól. ha kieszközölnéd. bár nem vetnek. csak az. Nem akarom. Szent Ferenc társához: "Sírok a testvérek miatt. ők maguk kérnek majd meg benneteket. hogy néha a püspökök nem engednek bennünket prédikálni. amelyeket. és nem hagyjátok. és minden testvért félelem fogott el. Idézték Szent Benedek. hogy egyszer-egyszer ők vezessék. mint az effajta tudás útján. és így szólt a testvérekhez: "Testvéreim! Testvéreim! Isten hívott engem az egyszerűség útján. és nem akart benneteket más úton vezetni. sem Szent Benedekét. nem látod. maguk a prelátusok fognak kérni benneteket. hogy mindenki iránt tiszteletet tanúsítok. hogy úgy térítsem meg az egész világot. Szent Ferenc." Szent Ferenc kemény megrovással felelt nekik: "Ti. akár akartok. mint szóval térítsek meg mindenkit. s nem bocsátják meg az igazságtalanságokat. de tudományotok és bölcsességtek miatt az Isten meg fog benneteket szégyeníteni. akár nem. és hagyja. hogy bármiféle regulát is emlegessetek nekem. mert ha egyszer megtértek. hogy beszélje rá Szent Ferencet: kövesse az említett bölcs testvérek tanácsát. Uram?" Az Úr ezt mondta: "Három dolog miatt. és ez jobb szolgálatot tesz nektek. amiket kívántok. fejezet Szent Ferenc elutasítja.[215] hogy általuk az Úr meg fog benneteket büntetni. nem felelt semmit." CXVI. hogy gyóntassátok népüket. miután meghallgatta a bíboros úr erre vonatkozó intelmeit. amit gyékényes káptalannak neveztek. Amikor ők látják szent életünket és irántuk tanúsított tiszteletünket. és szégyenetekben visszatértek majd korábbi állapototokba. és ő mutatta meg nekem az egyszerűség útját. inkább példával. mert tudniillik nem emlékeznek meg jótéteményeimről.[216] aztán mert egész nap morgolódnak és tétlenkednek. amelyek tanítják. könnyen találnak majd gyóntatókat. nem aratnak. és a szent regulának való engedelmesség által. mielőtt a népnek prédikálhatnánk? Jobb lenne. kézen fogta. és térítsétek meg a népet. a káptalanon összegyűlt testvérekhez vezette. hogy én egy új bolond[214] legyek a világban. CXV.

6. Mt.17. és azt kívánta. Amint ugyanis az Úr halála előtt apostolaival nagycsütörtökön együtt akart étkezni. Ezt világosan láthattuk. Lk 10. mikor fájdalma kissé szünetelt. hogy halála előtt Szent Ferenc is meg akarta áldani őket. Oz 6. csütörtök van. Jegyzetek [1] Rivo Torto helye nincs egészen pontosan megállapítva. és megáldotta.[217] jobb kezét minden egyes testvér fejére tette. Mt 6. mint akik személyükben minden testvért képviselnek. 2Reg 6. mert bár nem csütörtök volt. Eccleston: De Adventu (Eccl) 14. bizonyára a folignói út mentén volt kb.1 2. 1.13.CXVII. egészen a világ végéig.34. 1Reg 9. rögtön megszabadultak betegségükből. úgy az volt a benyomása az ott lévő testvéreknek. az fáj neki. hogy kétszer annyit egyen. [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] . az egyik testvérrel törette sok kis részre. Mivel azonban betegsége miatt nem tudta őket megtörni. magához hívatott minden testvért. Majd kezdve az elsőn. és úgy tekintett rájuk. [4] A gyékényes káptalanon. Lk 10. [3] Ferenc kötelezi Pisai Albert testvért is. és Krisztus példájára mindegyiknek ad egy kis darab kenyeret Egy éjszaka Szent Ferencen annyira erőt vett a betegségből eredő fájdalom. és bennük az összes többi testvért. hogy az egészet egye meg. A jelen lévő testvérek egyike megőrzött egy kis darabot a kenyérből. Megáldotta mindazokat. úgy nézte őket. Úgy tűnt. hogy csaknem egész éjszaka sem pihenni.1. mintha valamiképpen többi testvérével együtt ennék. hogy halála előtt nem láthatja fiait és testvéreit. 1. [2] L. Végr 3.7. fejezet Szent Ferenc megáldja a testvéreket. Azután kenyereket hozatott magához. meghagyva. hogy azt hitte. Végr 14. aki a kolostorban volt. sem aludni nem tudott. 1Reg 9. Reggel. akik megízlelték.5 km-re Assisitől. hogy úgy egyék azt a megáldott kenyeret. ő azt mondta a testvéreknek. és Szent Ferenc halála után néhányan. s megáldotta őket. akik voltak és akik lesznek a rendben. és mikor mindnyájan ott ültek előtte. Majd fogta. és minden egyes testvérnek nyújtott egy darabkát.

24. 43-68. [27] [28] [29] [30] [31] A TT 8-ban: Szent Ferenc helyettese. Róma. Martino Conti OFM: The Development of Studies and of Clericalism in the Order. [32] A 2Cel 59 szerint Sarteanóban. [26] Rend 40-43.. Ennek a négyszer is szereplő kifejezésnek a megfejtése a legproblematikusabb.[12] Valószínűleg itt nem Rivo Torto szerepel. 1981. aki jelen volt.36 alapján. Az itteni szöveg szerint inkább Illés testvérre. Chiusitól kb. Végr 7. . Vö. Rivo Torto. Guido. Mt 7. pp. amikor Szent Ferenc visszaadta ruháit apjának. 10. hogy ez volt az egyik templom. Vö. In: Documents of the PLenary Council of the Order of Friars Minor. Ha ezt a legendát az első társaknak tulajdonítjuk. ez a hely nagy nehézséget okoz. 1Reg 18. Szent Benedek Regulája 67. Így az 1221-ben elhunyt Catani Péterre gondolhatnánk. amit Szent Ferenc kijavított. Erről nem szól a Végrendelet. Szent Klára Regulája IX. 4 km-re. [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] Az évenként tartott pünkösdi nagykáptalanon (pünkösdkor tartott általános rendi gyűlés) a testvérek kezdetben személyesen vettek részt. gyékényes káptalanon 5000 testvér vett részt.. a Jelenések könyvének szimbólumvilágával.5 a Portiunculánál helyezi el. Mt 12. Monte Subasióról van szó. Az apát nyilván emlékezett. Érthető módon a 2Cel és a LM elbeszélése sokkal finomabb. 1222-ben az ún. az eset 1221 előtt történhetett. Vö. főként a 37. RemR 3. Végr 9-10. hogy 1221-ben 3000. tehát törés van a fejezetek között: "templom közelében. L. megjegyzés. a testvér már a rend régi tagja". A források arról szólnak. Guido püspök. [13] A Portiunculánál. [25] A következőkben a klerikusok és laikusok éles szembeállítása semmiképpen sem eredhet Szent Ferenc korából. 1Reg 7. 2Reg 6. A 1Cel 176 és LM 10.

35 (IX. Mt 17. biztosan távol volt. [34] [35] [36] [37] [38] [39] Ez az egyetlen reá vonatkozó adat. 6 hónappal halála előtt adott. gyóntatója és papja volt. Végr 2-3. Vö.160. vagy ismertebb nevén Abberinóban. p. melyről IX.24. (Bullarium Franciscanum I 2. Ravaccionóban. [43] Lk 10.21. SZIT Bp. Egyszerűség útja. mikor ezt teszik.2o és Mt 4. 19. 26).1-2. átkát és buzdítását fel szokták olvasni egyes ferences családokban étkezéskor (a regula olvasásának végén) és a káptalanokon is.[33] A két bibliai utalás: Mt 8. 1Reg 2. hogy kezdetben így volt. Mt 19. 1981. A 2Cel 137-ben Pacifik testvér volt jelen. [48] [49] [50] [51] [52] A testvérek ilyen tevékenységéről megemlékeznek a korabeli ferences és nem ferences források.38.. Lk 1. .34. III. Eccleston és Jacques de Vitry beszámol arról. Honorius pápa Cum dilecti bullájával megadja a testvéreknek a bűnbánat hirdetésére szóló megbízatást". [42] A prédikálás később is fontos szerepet játszott a rend életében. melyet Szent Ferenc 1226 áprilisában vagy májusában kb. Idézi ezeket Sabatier. hogy saját szolgálatukat gyakorolják". p.20. 2Reg 2. Fr. melyet Szent Ferenc kérésére Pratói Benedek testvér foglalt írásba. [44] [45] [46] A tridenti rítus szerint a püspök intése a leendő szubdiákónushoz. 128).31. Mt 16. L. [47] A TT ezt írja: "alázatosan maga mellé vette". I.21. Mt 6. 3Társ 10 (III. Gergely azt írja a Cum qui recipit bullájában. Ezt az áldást szokás "kis végrendeletnek" is nevezni. 183. [41] Szent Ferenc áldását. aki titkára. SP. 3 1).21. A 2Cel szerint Ancona vidékén. [40] Szent Ferenc írásai közt ez ilyen címet visel: Végrendelet. a tridenti misszálé békéért mondandó votív miséjének post communionem könyörgése. Leó.

Szunyogh Xavér Ferenc OSB.. p.) [59] ErÜdv 14-15. Ami énekről itt szó lehet: Az Úr dicsérete vagy a Naphimnusz.2.Fr. [57] A forrásokban itt romlott a szöveg. [55] [56] Diebold de Sweinspeunt spoletói herceg rombolta le 1213 szeptemberében. An. V. Ford. PL 39). cap. 1Reg 16. szerk. nem írja. mondván. Jel 21. hogy Pacifik testvérről van szó.23. Int 10. t. zs. 2Kor 12. Pacifik testvér látomása így 1214-re tehető (AFH XX. L: A keleti szerzetesek.19. 6. és azután újjáépült a város. 1215-ben Trevit átengedte Folignónak.4. IV. Rietitől északra. Kühár Flóris. Ma Sancta Maria di Foresta. [60] [61] [62] [63] [64] [65] Szent Bonaventúra bárhol is említi ezt a látomást. (Opera t.). [68] Nem feltétlenül Rietiből valónak kellett lennie. 193. 218aI. 97).74 (II. Az. [58] Szent Atanáz ír hasonló epizódokat Remete Szent Antal életrajzában. Szent Ferenc utolsó két évében gyakran énekelte ezeket a dicséreteket.) [66] Bizonyára arab származású volt.IV. és 36.2. a lélek vigasztalására és békéjére: 1Kir 16. 2Cel 3. p. [70] . 9. ami nem tetszik Ferencnek (vö. valószínűvé teszi. 1906.[53] Jól rávilágít ez a jelenet is kettejük kapcsolatára. A Conformitates is beszámol hasonló esetről (ed. Illés testvér nagy megbotránkozására. hogy Lucifer trónját kapná meg Szent Ferenc. [67] Az Isten dicséretére: 150. 1944. 34. Int 12. Kanonok Rietiben. fej. ApCsel 10. A PL szerint Catani Péter semmit sem tesz. Ez ellen Ubertino da Casale erősen kikel. p. kötet: Az első szerzetesek és remeték életéből. a kiegészítések lehetőséget adnak egy ilyen fordításra is: "alig élt valaki". hogy a trónusról szóló látomás után található ez a fejezet. és 588. [69] 2Kor 1. hogy sok mindent elhallgat. 483). Keresztény Remekírók.22. Lib. A templom ma is látható Trevitől negyedórányira Spoleto felé. Arbor Vitae. IX: 577. Bp. pp.. Henrik koronázta költővé. (L. [54] Világi nevén Divini Vilmost VI.25. Lk 1.

[80] [81] [82] A latin szövegben a squalus: a mai rendszertanban a tüskés cápák családjának neve. hogy Assisi Lénárdról van szó.). Preggio kb. Vö. Nyilván arról van szó. amikor II. Kb. aki. Mt 14.1. [86] Valószínűleg a Laco di Pildiculóról van szó. Salimbene is többször említi. [84] [85] Ez az egyik a néhány adatból Szent Ferenc kanonizálási eljárására vonatkozólag. Jób 1.100 liter. A leírás néhány rokon vonást mutat a begina konventokéval. eredetileg salma vagy soma. mint ahogy majd ő fog. [79] ApCseI 5. jegyz. Zsolt 150. a Lucensis v. Csaknem ugyanezekkel a szavakkal szól az együgyű János testvér is a 19 fejezetben. A 2Cel 61 szerint húsvét volt. és ezt a cápafélét ma is fogyasztják. Szent Ferenc volt a minister generalis. 2Sám 1. 1Cel 123. 132-133. [83] Modenai Gerardus. . A Lk 9.22 [91] Vö. A világi (harmadik) rend szempontjából mégis fontos hely a 27. Az esemény 1242-ben történhetett. január-februárig volt ott. egy napon halt meg feleségével.23. [73] [74] [75] [76] [77] [78] Fr. pp. 154n).15-16.[71] Honorius pápa 1219 júniusától októberéig (ekkor volt Szent Ferenc Keleten) és 1225 júniusától 1226. Nyilván 1225 szeptemberében játszódik az eset (R. Frigyes fegyveresei feldúlták Rieti környékét. fejezettel együtt. Brooke: Scripta. X. hogy az első terciárius. A 2Cel 31-ből tudjuk. hogy nem a földön ülve ettek. Luchesio nevet viselte (OS 60. Az itt használt magyar szó a Pápai-Páriz szótárban található. fogalomzavar és szintaktikai nehézségek is vannak benne. mint családi nevet. mint az előző fejezet hőse. [87] [88] [89] A latin szöveg elég romlott. és rámutat. Amikor még ti. 2Cel 31.62-ben is a respicio (visszatekintek) ige áll és itt is. [90] 2Pét 2. [72] A latinban: salma. Cambell úgy értelmezi a de Lucca-kifejezést.).3.31. 10 km-re északra van a Trasimene-tótól (AT AF.

Zsolt 60. mely a 13. [106] Nehezen érthető. bon Segnore. 5-29. Collectanea Franciscana 48.[92] A 2Cel 101 szerint San Guistino Valdarno apátjával (kb. a 24. Boccalli más. Zsolt. [109] Mt 8. 76. Magyar fordítása: Ferences Források 1 kötet 122. fejezettel. összefüggései sem világosak. fejezete mondja el. fejezettel. a végrendelettelttel. Iz 42. záró része. hanem ahogy született: Altissimo omnipotente.4. A San Damiano. R. A vele kapcsolatos kételkedést jól illusztrálja a 48.1-4 1Kor 10. és a 41. Brooke Cairónak fordítja. 27. A latin szövegben Bambillone van. [107] [108] Arab eredetű gyógymód. Falu Rieti közelében. p. Közzététele: Canto di essortazione di San Francesco per le poverelle di San Damiano.5. homályos mondat. Ferencnek tulajdonított szövegek között umbriai dialektusban.3. a 25.18-21 .25 Zsolt 70. Mindenszentek ünnepétől karácsony napjáig. Vö. G. Valószínűleg a Piazza del Vescovado. századi kéziratban találta meg P. 2Reg. A szórendet Sík Sándor mindmáig legjobb fordítása alapján cseréltem meg. Keletkezésének körülményeit a Pl ezen fejezete és a SP 90. Jn 21. 12 km-re ÉNY-ra Arezzótól). Egy 14. Szent Ferenc szóhasználatában ez az Eucharisztiát jelenti. [110] [111] [112] [113] . század második feléig tartja magát az orvosi gyakorlatban. 12 [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] Ez természetesen nem latinul áll az eredeti szövegben.26 Mt 12. (1978). [103] [104] [105] A költemény egészen 1976-ig ismeretlen volt.3. Vö. A későbbiekben is az ő fordításában idézzük a Naphimnuszt. [102] Vö. fej. Vö. A 2Cel 131 alapján Poggio Bustone a Rieti völgyen. p. 3.

fejezete szerint Egyed testvér. Arról lehet szó. mely a lovagi élet katekizmusa. mert a 3. ami kb. Brooke jegyzetével.2. [128] A 2Cel 77 szerint Satriano. [129] Raoul de Houdenc (1170-12.o körül).18 Vö. a Leó testvérnek tulajdonított Vita beati fratris Aedigii 2. [119] [120] [121] [122] [123] [124] Az előbbiek alapján ezt nehéz elképzelni. 40. csak ha megvan neki a következő két szárnya: jobbról a bőkezűség. [126] A történet befejezetlen. csak más számokkal.26. 2Reg 3-mal. A harmadik. [130] Úgy tűnik. végül halálával fizet erkölcstelen életéért. Ezért találjuk itt: "szegényeiteknek". balról az udvariasság. [118] 2Kor 9. [133] [134] . Celle di Cortona Illés testvér kedvenc remetesége volt. fejezettel. jegyzet.[114] 1Jn 4. Mt 12. A 2Cel 41 szerint Gedeon. hogy senki sem lehet kiváló lovag. OS. Fil 2. a Roman des Ailes című művében. Nem tudjuk pontosan. Vö.26 2Kor 8. Szent Ferenc kedves hasonlata lehetett.8.11. [132] Jn 14.7 Jób31. 30 km-re ÉK-re van Assisisitól.5-8 L. 1Cel 109. [125] Péld 26. azt írja. fejezettel és 2Reg 2-vel. 105. a 41.45. [131] Szent Ferenc végrendeletében azt írja.9. mi lehet ez. és kicsit lejjebb: apostolicus noster (apostolunk). védője és fenyítője az egész szerzetnek". hogy az ostiai bíboros úr "ura. Tehát 1224 után. fejezetben is előfordul.16 Vö. akit rieti kanonoknak mond. 2 Pét 2. [127] Bagnara kb. hogy az író ezzel akarja bemutatni az illetőben meglévő belső érzéseket. Lk 11. 7 km-re K-re van Nocera Umbrától. 2 km-re DNy-ra Fonte Colombótól és 6 km-re Rietitől. [115] [116] [117] A két első testvér Bernát és Péter.22.

Ince pápától.32.5. 59.pp. Zsolt 112.) [144] Iz 55. Filem 1. [136] A krónikás Salimbene írja.5-7. Int 6. Vö. 112. Rogér testvér (U 1236) egyike annak a két egyetemistának. [137] Mt 23. [149] Végr 13.29. Lk 18. [142] [143] Az egyetlen korai bizonyíték arra.Mt25. 1Kor 8. [138] [139] [140] A mussiai születésű Ricerius v. Lk 12. a domonkosoknak Szent Ágostonét.20-21.9-10.[135] Jn 14. (Vö. szept. jegyzet.19. A minister generalis tehát valószínűleg Illés testvér. [141] 1Jn 2. 2Reg 1. mert a zsinat a ferences regulát meglévőnek ismerte el. Brooke: Scripta. Iz 54. mint PL.3. 22-én III. akinek Szent Ferenc utolsónak adta föl a rend ruháját. azaz Minden-jó volt. OS. fejezetével.21.9. Jn 12. hogy nincs róla bulla.40. lateráni zsinat ugyanis megtiltotta új szerzetesrendek alapítását. Mt 23. A nehézség az. 1Reg 8. hogy a ferenceseknek nem kellett más regulát átvenniök.1. Itt kezdődik és a 77. Mellette szól. hogy a IV.11. 1Sám 2.18. aki Szent Ferenc beszédére Bolognában megtért. még Fior. 1Reg 14. fejezetig tan az Intentio Regulae. tehát 1215-ben Ferenc egy újabb szóbeli megerősítést kaphatott III. Mt 25. Bővebben lásd a bevezetőt. akinek eredeti neve Ognibene. (A IV. hogy őt szintén ezzel az indokkal nevezte más néven az a testvér. L. lateráni zsinat (I215) jóváhagyta a regulát. Honorius pápa a Cum secundum concilium kezdetű bullájával vezette be.6. 2Reg 12. Mt 25. melynek szóbeli megerősítése 1209-I0-ben történt.) Ez pedig azén történhetett így. 204-205.21 Lk 9.1-6. [145] [146] [147] [148] A noviciátust 1220.26.1 [150] [151] [152] [153] [154] . 27.

62. Lk 10. 12-14 Ma már elnyelte Rieti temetője. [156] [157] [158] [159] [160] [161] A végrendelet keletkezésének ideje: 1226. Lk 12. Aspurs i. 1218-19-ben és 1221-ben volt legátus Toscanában. hanem azt is. század elején induló liéges-i eucharisztikus mozgalom. és a káptalanhoz intézett levél (LRend). mások szerint Franciaországból is. 11-12 Lk 19. 11). [171] Eszerint ő alapította az első ferences közösséget Vezelayben. miután Szent Ferencet kivitték Poniunculába. szeptember vége október eleje. [166] [167] [168] [169] Azaz követségbe. hogy a kisebb testvéreket fogadják bátran. m. 2Reg 2-vel. Hugolino 1217. melyet az egész egyház minden főpapjának címeztek. Vö. a Confiteor szavai a miséből. [163] [164] Szent Ferenc állítását igazolja a 13. jún.33. A tercia a zsolozsma délelőtt 9-kor mondandó imaórája.44 Vö. hogy miután a testvérek sikertelenül tértek vissza Németországból. Mt 12. L. Ugyancsak Franciaországból terjedt el az örökmécses használata.11 Vö. Ezt a találkozást 1217-re tehetjük. 18.[155] Mk 4. a 71. Magyarországról. 5 visszhangzik benne. [165] Az 1Tim 4. Greccióban ma is őriznek egy ilyet. [162] Vö. figyelmükbe ajánlva. p. fejezettel.11 A Poniunculánál 1217-ben tartott káptalan.1. 1218. Lk 6. Végr. és szintén Franciaországban csodálatos költemények is születtek Krisztus testéről és véréről. = "én vétkem". 1Pét 2. fejezettel. Mk 6. Végr 3. melynek eredményeképpen az egész keresztény világban elterjedt az Úrnapja ünnepe. hogy nem engedte Szent Ferencet Franciaországba. [172] [173] [174] . a 14. [170] Nemcsak azt kell látnunk. Hugolino bíboros kérte a pápát egy bulla kiadására (Cum dilecti filii. Lásd a bevezetőt és 3Társ XIV. az Úrfelmutatás. mert "katolikus és hívő emberek".7.

[183] Balanyi a SP. [185] A lelki élet mesterei gyakran használják a következő felosztást: kezdők.PP. amit itt olvasunk. Az Asperges a szenteltvízzel való meghintés szertartásának a szövege. Jel 12. [180] [181] Az abrosz használata olyan fényűzésnek számított Szent Ferenc szemében.. Vö. fejezettel..11 [176] [177] [178] Az Aspergeshez tanozó könyörgés szavai. melyben a hűbéres vagy a fogadalmat tevő kezét a hűbérúr kezébe. Vö. Sabatier a monte casalei remeteséggel azonosítja. a 32-33.6.23 Lk 8. ill. és LM 12.2 [188] [189] [190] [191] . [179] Talán Rocca vagy Rocchicciola falu Assisitől ÉK-re. haladók. Az áldás szövegét lásd Egyszerűség útja. fejezettel. Péld 26. p. tökéletesek. Zsolt 50.13.18 (19. mely a hűbéresküből került át a szerzetesi fogadalomtételbe. Agg 2. A kifejezés: "valakinek a kezébe fogadalmat tenni". majd 1202-től a jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikáról nevezett bíboros (+ 1230).: The Autographs on the Chartula" of St. 1-2 fasc. [186] Ez a kenős jelző részben a Szentíráson. utal a mozdulatra. a 92. 67. az elöljáró kezébe téve mondja a fogadalom szövegét.[175] Én 8. ill. 25. aki a mennyországba vezeti be őket: a halottakén mondott mise offertóriuma. [182] A "Harmadik rendbe" való felvétel mozzanatai. részben a liturgián alapul.31-41).26. évf..12. ő az. Ehhez az Alvernán tartott böjthöz fűződik a Leó testvérnek adott áldás. Ez pontosan megfelel annak. Lelkek fejedelme: ti. fejezetét kommentálva 1223-ra teszi ezt az utat a grecciói karácsony elé. Hugolino mellett a kor másik kiemelkedő egyénisége. [184] Leo Brancaleo először a settesoli Sancta Lucia-templomról nevezett diakónus bíboros. Az áldást tartalmazó lapocska másik oldalára Leó testvér így írja le a körülményeket: "Szent Ferenc két évvel halála előtt az alvernai házban negyvennapos böjtöt tartott a Boldogságos Szűz Isten anyja és Szent Mihály arkangyal tiszteletére.3-4 (Lk 6. aminek autográf kéziratát a Sacro Conventóban őrzik. [187] Például: 79.7. Francis of Assisi. AFH 67. vagy Rocca di Brizio. Mt 13. Mt 7. Angyalok fejedelme: Dán 10.(1974) 18-37.14 Iz 42. 177.2. fej.29). amit a testvéreknek nem engedett meg. Duane Lapsanski OFM. Szűz Mária mennybevételének ünnepétől a Szent Mihály szeptemberi ünnepéig.

24.2 2Kor 1.). Így érthető Illés testvér húzódozása. [205] Szinte ugyanez a mondat olvasható a 45. ami által Bernát előtérbe akar kerülni. 15 Vö. ami elveszett. Ferenc első társa. elküldte Illés testvérnek. A jelenet és háttere a bibliai pátriárkákra emlékeztet.Hist. amit fr. aki nyilván nem véletlenül elvesztette. mely a 111-115.).). fejezetben is. és a Szent Ferenc-bazilika altemplomába temették el.[192] "Jóravaló restség".3 [193] [194] [195] [196] Jacoba v. [198] [199] [200] [201] [202] 1220.20 Vö.20-21 [206] [207] [208] [209] Angelus Clarenus Expositiójában (lásd a bevezetőben) így találjuk meg a Verba Sancti Francisci részt. Balanyi szerint a pünkösdi káptalanon történt (május 17. p. Zsolt 51. 1Kor 3. Ezután ír Szent Ferenc egy újat. A leírásban erősen érezhető egy Mózes - . Gíacoma de Settisoli a római nemes. és kifejezett említése az 1Cel 108-ban még meglepőbb. Gratiano Frangipani özvegye volt. mivel nem volt a ministerek kedvére való. Aspurz: Fr. Mt 2 5. Leónak diktált. Szent Ferenc vaksága emlékeztet Jákob halálára. Ekkor játszódik ez a fejezet (vö. miután befejezte. [211] Az első tervezetet. akik ünnepélyesen megáldják elsőszülöttjüket.11).3 Zsolt 29. [210] A rieti völgyben Fonte Colombóban. Nem ismerjük a levelet.a hét főbűn egyike. [197] Mt 7. Szt.l0 2Reg 6 (1Pét 2. feltehetőleg 1239-ben. 3. Tit. az Int 5 és 10 tanítását. fejezeteket foglalja magában. [203] Quintavallei Bernát. Az életszentséggel ötvöződő hívő magatartás párosul azzal a meggyőződéssel.14 Fil. mások szerint ősszel (szeptember 29. [204] Az áldás kérésében nem gyerekes kívánságot kell látnunk. 2. Zsolt 147. 23. Ez lett volna tehát. Szent Ferenc halála után Assisiben élt. hogy az áldás hatékony jele a kegyelemben való növekedésnek.

) Mások nem fogadják el a regulatervezet elvesztését. Bonaventúra és Angelus Clarenus újítja fel. és 92. fejezetet.Ferenc párhuzam. [212] Így is fordítható: "egymást vádolva". Brooke. (Bővebben l.Esser).20 Lásd a 76. 1221 vagy 1222 májusában. vagy a 107. 1517-1B. Eszerint Bonaventúra tanúsága nem lenne elég meggyőző. hogy volt egy írásos tervezet. p. 287. [213] [214] [215] [216] [217] . június 11-én.24 Valószínűleg Illés testvér. majd Celanói. pp. fejezet alapján Bernát testvér. Dizionarío Francescano: Regula.12.Terschlüssen . 1Kor 1. a káptalanon jóváhagyott regulába egyszerűen beleolvadt mint munkaokmány. vö. Lk. de ez az 1223. Ez a szemlélet a végleges regulát a Szent Ferenc és a ministerek közötti dialógus gyümölcsének tekinti (Hardick . Szent Ferenc és Szent Klára bizalma Illés iránt pedig valószínűtlenné tenné az esetet. Feltételezhető. Az ismert monasztikus hagyomány alapján először Illés testvér vonja meg ezt a párhuzamot a Szent Ferenc halálára írt körlevelében.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful