ÓÊIIÍÝ-èéí 2013 îíû 7 ñàðûí 1-ààñ 2013 îíû 07-ñàðûí 31 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

124

ЗГО

0

0

Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýã

0

0

0

Ãýðèéí
¿çëýã /èäýâõè/

Äèñ/ õÿíàëòûí
¿çëýã
1

0

36

0

0

5

2

0

33

9

24

82.5

1

2.5

6

15

0

9 1.81818

0

116

3

113

0

0

0

0

19 5.63636

0

0

0

0

0

0

0

0

45 9.45455

0

23

8

208

9

4.327

155

17

Нандинцэцэг

Урьдчилан с1

0

506

502

0

4

4

С.Мөнхтуяа

Урьдчилан с2

0

142

0

142

1

141

100

0

0

0

6.45455

Мөнхжаргал

Бөөр судлал

0

435

13

2.989

392

2

390

90.11

30

6.897

0

0

36 19.7727

Бямбадолгор

Уушиг судлал

0

88

7

7.955

78

8

70

88.64

3

3.409

0

0

47

4

21

9.545

158

6

152

71.82

41

0

0

Мөнхсайхан

ХБЭС

0

220

Намуундарь

Цус судлал

0

0

Алтанчимэг

Мэс засал

0

333

30

9.009

303

273

Жаргалсайхан

Урологи

0

100

2

2

95

Саранчимэг

Мэдрэл судлал

0

397

14

3.526

370

Саранчимэг

ЭЭГ

0

0

0

0

Эрдэнэбилэг

Арьс судлал

0

82

2

2.439

42

0

20.19

0

0

0

33

12

19

0

0

58

10

0

0

22

0

30

90.99

0

0

0

5 15.1364

30

65

95

2

2

1

1

0

18 4.54545

2

25

10

275

95

93.2

8

2.015

4

1.008

1

0.252

39 18.0455

45

249

65

0

0

0

0

0

0

80

69

11

97.56

0

0

0

1 3.72727

298

13.32

0

0

16 18.0909

134

20

0

0

0

19 0.09091

16.54

0

0

58 11.5455

0

0

0

44.29

0

0

0

398

47

11.81

298

Эмэгтэйчүүд

0

2

2

0

0

74.87

53

0

Түвшинтөгс

Нүд судлал

0

254

5

1.969

207

126

Чулуунбаатар

ЧХХ судлал

0

110

24

21.82

86

86

Банзрагч

ДШБ судлал

0

490

61

12.45

212

39

Сэлэнгэ

Зүрх судас

0

607

0

607

607

Оюунцэцэг

Зүрх судас

0

0

0

0

0

0.962

9

0

Эмэгтэйчүүд

0

2

0

3

18.64

Баярчимэг

0

74.52

33

0

Дашпагам /амр/

Поликлиникийн үзлэг

138

0

Äóóäëàãà

0

0

0

Õóâèàð

12

1

Õóâèàð

0

5

õóâèàð

0

6

ªâ÷íèé
ó÷èð
0

0

Ýìíýëýãò
õýâòñýí

0

0
1

Ýì÷ëýãäñýí
õ¿íèé òîî

Туяа

ªäºðò ¿çñýí
õ¿íè éòîî

40

Äîòðûí1

Äèñïàíñåð
õÿíàëò

0

Сайнтөгс

Õóâèàð

44

Äàâòàí

0

0

Àíõ

0

Цолмон

õóâèàð

Байгалмаа

Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ

Á¿õ
¿çëýã

Õóó÷èí

Øèíý

Á¿ðòãýãäñýí
ºâ÷ëºë

7-ñàðûí ìýäýý

պ人íèé

2013 оны 07 сарын 31

Óëààíáààòàð õîò

4164

730

17.53

3032

1824

Лхагвасүрэн

Хүүхэд

0

279

62

22.22

212

212

Хүдэрмөнх

Шүд

0

165

20

12.12

145

128

81

81.5

42

78.18
173

1208

43.27

217

6

5

0

0

0

27 27.5909

0

0

0

0

46

72.81

396

9.51

0.12

1

0.024

2

0.717

0

3

1.075

0

0

17

87.88

5

0

19

8

304 22.2727

100

75.99

23

74

0

702 189.273

47

16
7.5

439

207

108

25

19

Хүүхдийн үзлэг

0

0

0

444

82

18.47

357

340

17

80.41

2

0.45

0

0

3

0.676

16 20.1818

0

127

25

Нийт үзлэг

0

0

0

4816

821

17.05

3544

2181

1363

73.59

400

8.306

47

0.976

4

0.083

763 218.909

47

599

244

159

7.22727

Борхүү

Нөхөн сэргээх

0

159

0

159

Цагаан

Нөхөн сэргээх

0

0

0

0

Энхсайхан

Нөхөн сэргээх

0

257

0

257

257

Золзаяа

Нөхөн сэргээх

0

104

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.6818

0

104

104

0

4.72727

Нөхөн сэрээх үзлэг

0

0

0

520

0

0

520

520

0

100

100
0

0

0
0

0

0

0

0 23.6364

0

0

0

БҮГД ДҮН

0

0

0

5336

821

15.39

4064

2701

1363

76.16

400

7.496

47

0.881

4

0.075

763 242.545

47

599

244

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

Гулгуур
бумба
Жин засал

Гулгуур
бумба
Жин засал

Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
376
32
32
0
3
21
42
0
0
5
42
8
1
0
34
25
21
40
18
36
48
0
0

2
3
376
0
32
5
42
8
1

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
301
276
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
0
0
0
0
0

2
3
165
136
162
114
27
57
40
18

25
36

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

21

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

34

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
677
308
116
0
3
21
42
0
0
5
42
8
1
0
34
25
21
257
18
36
48
0
0

2
3
541
136
194
114
59
57
0
0
3
0
21
0
42
0
0
0
0
0
5
0
42
0
8
0
1
0
0
0
34
0
25
0
21
0
178
79
18
0
36
0
48
0
0
0
0
0

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

Энгийн
бумба

4

42

Түрэм

3

Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлгэ
засал

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

Түрэм

Чихний
зүү
Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

2

21

Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө

Чихний зүү

Гарын зүү

1

3

Түрэм

Гарын зүү

Их биеийн
зүү

Б

32

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

Их биеийн
зүү

Үүнээс:
Эмэгтэй


Гулгуур
бумба
Жин
засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан
Дэвтээлг
э засал

Энгийн
бумба

Энгийн
төөнө
Цахилга
ан төөнө
Монгол
төөнө

Түрэм

Үүнээс:
Эмэгтэй
Их
биеийн
зүү
Гарын
зүү
Чихний
зүү
Цахилга
ан зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

Бүгд

Хүүхэд

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн
бариа
Халуун
тосон
Шөлөн
бариа
Хэсэг
газрын
иллэг
Хануур
засал
Самнуур
засал

Энгийн
бумба

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор
Чихний зүү

НИЙТ
Гарын зүү


Их биеийн
зүү


Үүнээс:
Эмэгтэй

Сэргээн засах
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор

Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

Уламжлалт
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор

Бүгд

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
Стационар
Амбулатор

Бүгд

ЭМТ-201.23 Уламжлалт анагаах ухааны засал 7 сар

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
0
0

48

138
79

Òàðèаíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2013
I

II

III

IV

V

VI

VII

1 Áóë÷èí òàðèà

131

100

117

131

172

65

97

813

2 Ñóäàñ òàðèà

401

272

559

506

294

286

255

2573

3 Àðüñàí äîðõ òàðèà

110

85

96

122

112

55

77

657

4 Äóñàë òàðèà

217

150

208

242

256

201

223

1497

5 Á¿õ õàòãàëò

642

457

772

809

831

406

429

4346

6 Öóñ àâñàí õ¿í

22

24

214

111

15

2

20

408

7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í

486

307

549

550

399

379

326

2996

8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà

33

13

13

16

13

12

7

107

9 Äàðàëò õýìæñýí

47

47

47

35

39

2

44

261

486

307

549

550

399

379

326

ÍÈÉÒ

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

VIII

0

IX

0

X

0

XI

0

XII

0

ÍÈÉÒ

2996

2013 îíû 07-ð ñàðûí 01 - 2013 îíû 07- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

15

10

0

1

0

0

0

109

6

4

0

1

0

2

0

3 Ìýäðýë

26

694

97

27

6

79

10

80

13

1

0

0

0

0

0

4 Ìýñ çàñàë

46

1200

191

38

8

178

17

167

21

10

0

9

0

0

0

5 Õ¿¿õýä

12

278

0

8

0

38

0

38

0

0

0

0

0

0

0

6 Õ¿ëýýí àâàõ

0

14

0

0

0

11

0

0

0

0

0

11

0

0

0

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý

6

107

3

5

0

6

1

2

0

11

0

14

0

5

0

14

306

59

14

1

47

9

47

9

0

0

0

0

0

0

63

565

64

36

0

36

0

7

0

8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

4938

631

166

20

591

1 Äîòîð 1 /òºë/

6

93

3

5

0

9

9

2 Äîòîð2 /òºë/

6

168

6

0

21

21

3 Ìýäðýë/òºë/

2

68

1

0

9

10

4 Ìýñ çàñàë /òºë/

2

24

0

0

5

4

5 Õ¿¿õýä /òºë/

2

22

0

0

6

3

6 Õ¿ëýýí àâàõ

0

0

0

0

0

0

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý

0

3

0

0

2

2

8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

2

7

0

0

2

1

12

0

54

Á¿õ ä¿í

Á¿ãä

195

20

0

0

385

3

0

50

0

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0
1.78
0
0
0
0
26.3
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

126
113
80
173
38
11
19
47
582
9
21
9.5
4.5
4.5
0
2
1.5
52

9.4
10
8.7
6.9
7.3
1.3
5.6
0
8.5
10
8
7.2
5.3
4.9
0
1.5
0
7.4

2.9 27
91.63
2.3 24
80.35
3.1 27
88.97
3.8 26
86.96
3.2 23
77.22
0
0
0.00
3.2 18
59.44
3.4 22
72.86
3 25
84.41
1.5 16
51.67
3.5 28
93.33
4.8 34 113.33
2.3 12
40.00
2.3 11
36.67
0
0
0.00
0
0
0.00
0.8 3.5
11.67
2.6 19
64.17

0

0

պ人

122

9

Òàéëàíãèéí ýöýñò áàéãàà õ¿í

17

111

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

121

2

Îð ôîíä àøèãëàëòûí õóâü

3

39

Îðíû ôîíä àøèãëàëò

35

140

Îðíû ýðãýëò

141

1157

Äóíäàæ îð õîíîã

1182

48

Ýì÷ëýãäñýí ºâ÷òºí

43

2 Äîòîð2

0-24 öàãèéí äîòîðõè í/á

Íàñ áàðàëòûí õóâü

պ人íèé

Íàñ áàðñàí

պ人íèé

Äîòðîî øèëæèæ î÷ñîí

õºäººíèé

Äîòðîî øèëæèæ èðñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Ãàðñàí áà ººð áîëüíèöîä øèëæñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Øèíýýð õýâòñýí ºâ÷òºí

պ人íèé

Òàéëàíãèéí ýõýíä áóé ºâ÷òºí

¯¿íýýñ õºäººíèé îð õîíîã

Îð õîíîãèéí ã¿éöýòãýë

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

îðíû òîî

Òàñàã
1 Äîòîð 1

43

5

42

5

27

3

50

4

8

0

0

0

1

1

14

1

185

19

5

0

6

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

1

0

16

0

УКIIНЭ ийн 07 сарын шуурхай мэдээ
Нас баралт дүүргээр /ãýð/

Эмнэлэгт хэвтсэн
Эмнэлгээс гарсан
Ор хоног
Амбулаторийн үзлэг
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг
Бүртгэгдсэн өвчлөл
Диспансерийн хяналтанд +
Диспансерийн хяналтаас Одоо дис хяналтанд байгаа
Ерөндөг тавиулсан
Ураг хөндүүлсэн
Шинжилгээ өгсөн бүгд хүн
Клиник
биохими
Бактериологи
Гистологи
Урьдчилан сэргийлэх тарилга

насны ангилал
Нас барсан бүгд
Стационарит
Стационараас гадуур
Эрэгтэй
хоног болоогүй
Задлан шинжилгээ хиилгэсэн

Онош тохирсон

584 Г.Гунгаа 93эрСБД 4- хороо G.92.0
562 Б.Рагчаа75эмБГД8-р хороо K74
4938 Г.Лувсан65эр БЗД 6-р хороо K74
4916 Г.Сандуйжав89эр ХУД 15-р хороо I25
821
0
8
Стационарын нас баралт

5

763 Г.Гайтав76эр БЗД 12-р хороо K74
3 Ч.Даваажав59эр БЗД 14-р хороо K74
0 Д.Насан75эр БГД 14-р хороо I34
6049 О.Цэдэв79эм БЗД 3-р хороо K74
3023 Д.Сэргэлэн 64эм СБД 7-р хороо J18
1770 Ч.Шаньхүү81эм БЗД 3-р хороо I21
1077 П.Чанцал73эм ЧД 18-р хороо N80
179
84
0-1

11
7
4
6
1
6
5

1 --4

0

5--14 15-24 24-44 45-64 65-74 75-äýýø

0

0

Ïîëèêëèíèê ýðõýëñýí äýä çàõèðàë
Ñòàòèñòèê÷ èõ ýì÷

0

0

2
2
1

2
1
1
1

2
1

1
1

Ë.Õàíäñ¿ðýí
Ø. Ìÿãìàðñ¿ðýí

7
4
3
4
1
3
3

УКIIНЭ ийн 07 сарын шуурхай мэдээ
ä/ä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

¯ç¿¿ëýëò
Õàëäâàðò áóñ ºâ÷ëºë
Á¿õ íàñ áàðàëò
¯¿íýýñ ýìíýëýãò
Õîíîã áîëîîã¿é
0-1 íàñ ýíäýãäýë
¯¿íýýñ ýðýãòýé
1-5 íàñíû ýíäýãäýë
¯¿íýýñ ýðýãòýé
Îð õîíîã
Ýìíýëãýýñ ãàðñàí
Á¿ãä ¿çëýã
¯¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã
ªâ÷íèé ó÷èð àìáóëàòîðèò
Äèñïàíñåðûí õÿíàëòûí ¿çëýã
Ãýðèéí ýðãýëò
Õÿíàëòàíä áàéñàí æèðýìñýí
Øèíýýð õÿíàëòàíä àâñàí æèðýìñýí
öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí
¯¿íýýñ Hb 110 ã/ë-ýýñ áàãà
Ýõíèé 3 ñàðòàéä õÿíàëòàíä îðñîí
7-ñ äýýø ñàðòàé õÿíàëòàíä îðñîí
Òºðñºí
Æèðýìñíèé õ¿íäðýë
Òºðºõ ¿åèéí õ¿íäðýë
Òºðñíèé äàðààõ õ¿íäðýë
Æèðýìñýí òºðõººñ ¿ë õàìààðàõ ºâ÷èí
Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí äóóäëàãà

Ïîëèêëèíèê ýðõýëñýí äýä çàõèðàë
Ñòàòèñòèê÷ èõ ýì÷

Á¿ãä
0
11
7
1
0
0
0
0
4939
562
4816
821
3544
400
51
43
3
3
0
3
0
4
0
0
0
0
138

Ë.Õàíäñ¿ðýí
Ø. Ìÿãìàðñ¿ðýí

Бүгд
Үүнээс:
Эмэгтэй
Цахилгаан
үүнээс:
Амплипульс

Искра

Увч

Узт
Электрофор
ез
Гэрлийн
эмчилгээ
Шавар

Парафин
Усан
эмчилгээ
Ходоод
гэдэс угаах
Зөгийн
балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

Цахилгаан
үүнээс:
Амплипульс

Искра

Увч

Узт
Электрофо
рез
Гэрлийн
эмчилгээ
Шавар

Парафин
Усан
эмчилгээ
Ходоод
гэдэс угаах
Зөгийн
балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

Сэргээн засах
Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

Шавар

Парафин
Усан
эмчилгээ
Ходоод
гэдэс угаах
Зөгийн
балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

Нурууны
татлага

Гэрлийн
эмчилгээ

Хүзүүний
татлага

Электрофо
рез

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Стационар
2
0

Амбулатор
3
0

Электрофо
рез

Зөгийн
балтай
татлага

Узт

4

Узт

Ходоод
гэдэс угаах

Увч

3

Увч

Усан
эмчилгээ

Искра

2

Искра

Парафин

Амплипульс

1

Амплипульс

Шавар

А
Гэрлийн
эмчилгээ

Цахилгаан
үүнээс:

Уламжлалт
Б

Цахилгаан
үүнээс:

Үүнээс:
Эмэгтэй

Хүүхэд

Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

А

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
124
94
82
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0

Стационар
2
124
94

Амбулатор
3
0

А

А
Бүгд

ЭМТ -201.24 Сэргээн засах эмчилгээ 7 сар

НИЙТ
82
42

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
1058
872
317
76
27
95
34
42
104
0
165
120
0
0
32
46

Стационар
2
421
303
102
22
11
26
10
24
30
76
86
10
24

Амбулатор
3
637
569
215
54
16
69
24
18
74
89
34
22
22

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
1182
966
399
76
27
95
34
42
104
0
207
120
0
0
32
46

Стационар
2
545
397
184
22
11
26
10
24
30
0
118
86
0
0
10
24

Амбулатор
3
637
569
215
54
16
69
24
18
74
0
89
34
0
0
22
22

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

…2013….оны .05...сарын ..31....өдөр  

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСГИЙН 2013 ОНЫ МЭДЭЭ 
НАС БАРАЛТ МЭДЭЭ 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нас баралт

2

5

3

 3 

 4 

 5 

 7 

  

  

  

  

  

Хоног болоогүй нас
баралтын

0

0

0

 1 

 0 

 0 

 1 

  

  

  

  

  

Эмгэгсудлалыншин
жилгээндорсон

2

5

2

 2 

 3 

 5 

 6 

  

  

  

  

  

Эмгэгсудлалыншин
жилгээндороогүй

0

0

1

 1 

 1 

 0 

 1 

  

  

  

  

  

Үндсэн оношийн
зөрөө тоо

0

1

0

 0 

 0 

 0 

 1 

  

  

  

  

  

Онош тохирсон

2

4

2

 2 

3  

 5 

 6 

  

  

  

  

  

 
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ  
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Амбултор хүн

48

38

45

 49 

 41 

 30 

 17 

  

  

  

  

  

Амбултори блок

104

76

96

 102   86 

 72 

 38 

  

  

  

  

  

Стационари хүн

162

126

194

 189   170   165   123    

  

  

  

  

Стационари блок

510

370

448

 560   370   393   306    

  

  

  

  

Цитологи хүн

65

60

106

191 

60 

48 

33 

Цитологи блок

80

68

116

205 

68 

66 

37 

Секцон

2

5

2

 2 

 3 

 5 

 6 

  

  

  

  

  

Секцон блок

87

99

53

 34 

 92 

 116   204    

  

  

  

  

1

2

3

4

5

6

7

yes

yes

yes

 yes 

yes  

yes  

 yes 

 
Гарын үсэг

8
  

9
  

10
  

11
  

12
  

 
 
Мэдээ өгсөн .........................../                             / 
Мэдээг шалгасан Их эмч................................./                              / 
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСЭГ 

ЭМТ - 201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа 7 сар

5

Тархи, нугасны мэс засал

1

0

Захын мэдрэлийн мэс засал

2

0

Бамбай булчирхайн мэс засал

3

1

Глаукомын үеийн мэс засал

4

0

Нүдний бусад мэс засал

5

0

Хамар хоолойн мэс засал

6

0

Сонсголын эрхтний мэс засал

7

0

Эрүү нүүрний мэс засал

8

0

Сүрьеэ өвчний үеийн цээжний хөндийд хийсэн
мэс засал
Цээжний хөндийн идээт өвчнүүдийн үед хийсэн
мэс засал
Уушги, гол завсрын хорт хавдарт хийсэн мэс
засал

9

0

10

0

11

0

Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал

12

0

Зүрх, үнхэлцгийн мэс засал

13

0

Гол судас бусад том судасны

14

0

Судасны бусад

15

2

Хөхний хорт хавдрын төгс

16

0

Хөхний бусад

17

1

Улаан хоолой, ходоодны амсрын хорт хавдарт
хийсэн

18

0

Цээжний хөндийн бусад

19

0

Ходоодны хорт хавдрын мэс засал

20

0

Ходоодны шархлааны мэс засал

21

3

Элэгний мэс засал

22

0

Цөсний замын мэс засал

23

42

Дэлүүний мэс засал

24

0

Ивэрхий

25

7

Цочмог мухар хоолой

26

50

6

7

1

2

1

1

2

32

10

3

4
50

15 хүртэлх
насны
хүүхэд

4

Үүнээс:
Эмэгтэй

3

Бүгд

2

Яаралтай

1

Нас барсан

Төлөвлөгөөт

Бүгд

Б

Давтан хагалгаа

А

15 хүртэлх
насны
хүүхэд

м/д

Үүнээс:
Эмэгтэй

Мэс заслын нэр

Хагалгаа

Бүгд

Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо

8

9

10

ЭМТ-201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа (үргэлжлэл)
Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо
Давтан хагалгаа

Бүгд

Төлөвлөгөөт

Яаралтай

Бүгд

Үүнээс:
Эмэгтэй

15 хүртэлх
насны хүүхэд

Б

15 хүртэлх
насны хүүхэд

А

Үүнээс:
Эмэгтэй

м/д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оношлогооны лапротоми (Биопси орно)

27

0

Нарийн, бүдүүн гэдэсний мэс засал

28

2

Нойр булчирхайн мэс засал

29

0

Хэвлийн хөндийн анхдагч буглаа

30

0

Хоол боловсруулах эрхтний бусад

31

0

Бөөр авах мэс засал

32

0

Бөөрний чулуу авах мэс засал

33

0

Давсагны мэс засал

34

0

Бөөр шээсний замын бусад мэс засал

35

0

Түрүү булчирхайн мэс засал

36

0

Эр бэлэг эрхтний бусад мэс засал

37

1

1

Бага аарцгийн хөндийн мэс засал

38

7

6

Эмэгтэйчүүдийн бусад мэс засал

39

12

12

Кесар мэс засал

40

0

Үр хөндөлт

41

0

Үе, яс тайрах

42

0

Үе мөчний бусад мэс засал

43

0

Бусад

44

2

Бүгд

45

0

0

0

0

2

130

59

7

7

20

18

Бүгд

47

Хоол боловсруулах эрхтний

48

10

10

Шээс бэлгэсийн эрхтний

49

9

7

Эмэгтэйчүүдийн

50

0

Бусад

51

1

Дурангийн
мэс засал

46
0

0

0

0

1

2

Мэс ажилбарууд

Мөрийн дагуу: 45=(1+2+3+. . . . +44);

Нас барсан

Бүгд

Мэс заслын нэр

Хагалгаа

1

71

0

0

0

2

0

0

0

2

ЭМТ-201.22. Лабораторийн үйл ажиллагааны тайлан 7 сар

Анатомийн
паталоги

Химийн паталоги

Даатгал
Төлбөрт
Нийт

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4902
2789
2113
19762
10511
9251
136
136
0
359
359
0
5038
2925
2113
20121
10870
9251

636

282

590

268

2452

1410

1180

1340

0

2730

0

5

25
25

1258
668
590
2516
1336
1180

555
287
268
2775
1435
1340

0

0

105

87

491

230

129

9884

1018

0
0
0
0
0
0

945
633
312
2835
1899
936

4640

495

16

0

0

14

41

16

99

1327
836
491
9983
5343
4640

32

Радиоиммунологи

Эрүүл зүйн бактериологи

18

0

0

0

0

43
41

16
16

106

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

43
41
2
43
41
2

16
16
0
16
16
0

17

4

123

33

0

6
6

344

204

38
306

204

4

0

0

4

0

0

33
29
4
37
29
8

140
17
123
344
38
306

6
0
6
204
0
204

4

30

0

0

30

0
0
0
0
0
0

140

25

8

0

30

0

21

25
53

0

20

29

0

106

2

0

53

19

0

2

0

32

450
220
230
1050
555
495

17

106
106

14

99

ДОХ\БЗДХалдвар
16

16

Иммуногистохими

15

43

Амьд эдийн шинжилгээ

14

0

Эсийн шинжилгээ

13

0

Эгэл биетэн

Паразитологи

Бактериологи

12

0

206

523

16

129
42
87
129
42
87

436

5244

0

105

0
0
0
0
0
0

11

820

35

64

10

42

87

35

9

1311

42

936

0

8

129

Эрүүл зүйн хими

Биологийн шингэн

Шээсний шинжилгээ
0

1794

5

64

7

910
312

1272

32

6

0

598

2750

32

5

0

Молекулын биологи

4

550

Радиохими

3

Иммунохими

2

1226

Микробиологи

Биохими

1

Иммуногематологи

Б

Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинэилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинэилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинэилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт

Клиникийн хими

Чөмөг

А

Цусны бүлэгнэл

м/д

Бүгд

Үзүүлэлт

Цусны дэлгэрэнгүй
шинжилгээ

Гематологи

4

136
136
0
136
136
0

0
0
0
53
53

0
0
0
0
0
0

Ýì÷ î÷èõîîñ ºìíº íàñ
áàðñàí
Á¿ãä
0-5 ìèíóò
6-10 ìèíóò
11-15 ìèíóò
16- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-10 ìèíóò
10-15 ìèíóò
16-20 ìèíóò
21- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-15 íàñ
15-44 íàñ
45-64 íàñ
65-äýýø íàñ
Çîõèîìîë àìüñãàë
Êèñëîðîä ºãñºí
Ñóäàñ òàðèà õèéñýí
Áóñàä òàðèà õèéñýí
ÝÊÃ-èéí áè÷ëýã
Äîëãèîíîîð àâñàí
Õ¿ëýýí àâñàí òàëàðõàë
Öààøëàõ äóóäëãà
Çóñëàíãèéí äóóäëàãà

¹
Ýì÷
íàðûí
òîî

1
ÓÊIIÍÝ

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëººð

-

138

138
91

-

40

Äóóäëàãà õ¿ëýýí àâààä
ãàðñàí

7
138
81

5
1

Àéëä î÷ñîí õóãàöàà

44
11
2
138

-

2
2
29

Õîðò õàâäàð

3
2

Íàñààð àíãèëáàë

105
49

28
43

ÓÊIIÍÝìíýëýã

27
18

Áóñàä

Õîäîîä ãýäýñíèé
õÿìðàë

Äàðàëò èõñýõ

Õàëäâàð÷ ºâ÷èí

3

ÕÈÁÑ

Áººðíèé ºâ÷èí

1

ÎÐÇ

Ãóóðñàí õîîëîéí
áàãòðàà

Öî÷ìîã õàòãàëãàà

Áóñàä ýðõòýíèé öóñ
àëäàëò

-

Õýâëèéí õºíäèéí
öî÷ìîã ¿ðýâñýë

2

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëèéí á¿ðòãýë

Îñîë ãýìòýë

138

ßàðàëòàé äóóäëàãà

ÿéöýòãýñýí

¯ð ä¿íã¿é äóóäëàãà

Õ¿ëýýí àâñàí
äóóäëàãà

ÝÌÃ-ûí äàðãûí 1999.03.09 ºäðèéí 25 òîîò òóøààëûí 2-ð õàâñðàëò

7

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-

Ýðýãòýé
эмэгтэй

Ãàçàð äýýð òóñëàìæ
àâñàí

Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí òîîöîî
2013 îíû 07 ñàð

47

Òîîíû ìÿàãò ¹24

Ãàçàð äýýð òýýâýðëýõ ¿åä ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæóóä

26
62/76

Öàãèéí èíòåðâàë
Á¿ãä 8
138 7

1
2
3
4
5
6

9
10

10
6

11
9

Ä¿¿ðýã
Áàÿíç¿ðõ
Áàÿíãîë
Ñîíãèíîõàéðõàí
Õàí –Óóë
×èíãýëòýé
Ñ¿õáààòàð
Á¿ãä

12
5

13
8

14
7

15
4

16
6

17
4

18
5

19
9

20
7

21
11

22
5

23
7

24
11

1
4

2
-

40
25
13
22
14
24
138

Ìýäýý ºãñºí ……………………..
Õÿíàñàí …………………………

3
3

4
2

5
2

6
-

7
6

Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013 îíû 6-ñàðûí 30
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

594

353

501

578

376

752

579

5
3

1
0

0
0

3
3

6
0

1
1

5
2

666

583

807

838

737

0

274

3905

823

0

965

1033

1270

615

0

4706

716

619

730

637

1039

467

637

4845

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Ñýëýíãý/
Õîëòåð /Ñýëýíãý/
Эмийн ñîðèë
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Îþóíöýöýã/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Пүрэвсүрэн/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Дашдулам/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Жаргал/
Äîïëåðãðàì /зүрхний эхо/
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Óÿí äóðàí
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг

52

266

119

50

6

30

0

523

256
67
936
947
232
5
21
4

189
71
640
715
213
8
12
0

272
16
892
1009
292
10
7
6

325
34
971
854
344
13
7
6

257
15
952
654
245
15
6
5

213
30
808
540
192
8
9
4

0
5
358
460
200
0
0
2

1512
238
5557
5179
1718
59
62
27

ÍÈÉÒ

5327

3670

5626

5696

5583

3670

2522

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
Õýò àâèà îíîøëîãîî
Óÿí äóðàí
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг
ÍÈÉÒ

1268
1591
232
256
67
936
947
5
21
4
5327

937
885
213
189
71
640
715
8
12
0
3670

1308
1814
292
272
16
892
1009
10
7
6
5626

1422
1720
344
325
34
971
854
13
7
6
5696

1119
2315
245
257
15
952
654
15
6
5
5583

754
1112
192
213
30
808
540
8
9
4
3670

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

3733
21
9

0

860
637
200
0
5
358
460
0
0
2
2522

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

32094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

7668
10074
1718
1512
238
5557
5179
59
62
27
32094

Àìáóëàòîðè, ïîëèêëèíèêèéí ýì÷ íàðûí èäýâõòýé õÿíàëò 2013.7 ñàð

.

À

ì/ä

¯¿íýýñ:

Байгалмаа /òóñãàé/

Á
a

Цолмон /òóñãàé/

Òàéëàíãèéí ýõýíä
áàéñàí

Øèíýýð õÿíàëòàíä
àâñàí

1

Õÿíàëòààñ
ãàðñàí á¿ãä

2

3

Ýäãýðñýí

Øèëæñýí

Íàñ
áàðñàí

4

5

6

Òàéëàíãèéí
ýöýñò áàéãàà

7

12

0

12

a

5

0

5

Сайнтөгс /òóñãàé/

a

9

0

9

Туяа /òóñãàé/

a

19

0

19

̺íõòóÿà /ÕÁÝÑ/

a

0

0

0

Бямбадолгор /Óóøèã/

a

47

0

47

̺íõñàéõàí /ÕÁÝÑ/

a

58

0

58

Намуундарь /Öóñ/

a

22

0

22

Банзрагч /Äîòîîä ø¿¿ðýë/

a

300

3

304

Ñýëýíãý /Ç¿ðõ/

a

27

0

27

Оюунцэцэг /Ç¿ðõ/

a

46

0

Äîòîð

1

545

Õ¿¿õýä

2

16

0

16

Ìýñ çàñàë

3

5

0

5

×èõ õàìàð õîîëîé

4

5

0

6

Ãýìòýë

5

0

0

0

Í¿ä

6

58

0

58

Ø¿ä

7

0

0

0

Ýð¿¿ í¿¿ð

8

0

0

0

Õàâäàð

9

0

0

0

Íåôðîëîã

10

38

2

36

Óðîëîã

11

18

0

18

Ìýäðýë

12

39

0

39

Ñýòãýö ýìãýã

13

0

0

0

Õàëäâàðò

14

0

0

0

Ýìýãòýé÷¿¿ä

15

35

0

35

Àðüñ, õàðøèë

16

ÍÈÉÒ
Á¿ãä

23

7

7

1

1

3

46
0

0

0

0

549

1

215

1

2

0

0

0

214

760

8

5

0

0

0

763

Багана: Хяналтаас гарсан бүгд 3=4+5+6
Багана: Тайлангийн эцэст байгаа 7=1+2-3
Мөр: Бүгд 23=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн гемодиализийн мэдээ
Улаанбаатар хот 

1 Диализын тоо /хүн/
2 Сеанс /тоо/

2013
1
21
327

2
20
168

3
19
178

4
19
170

5
20
210

6
20
128

7
18
191

8

9

10

11

12 НИЙТ 
137
1372

Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2013 он

Óëààíáààòàð õîò
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

1 Ерөнхий унтуулга

56

42

43

48

52

40

43

324

2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг

125

90

126

144

117

127

115

844

3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг
4

Перидурал гуурстай
мэдээгүйжүүлэг

0
2

3

4

3

2

4

3

21

5 Сакрал мэдээгүйжүүлэг

0

6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг

8

6

10

6

5

8

7

2

3

3

8

4

5

14

17

17

30

25

17

Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн

8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/

8

51
25

7

127

9 Плазмофарез
10 ЭДВ
НИЙТ

0
35

9

11

36

46

10

5

242

170

214

275

205

211

181

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

152
0

0

0

0

0

1392

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful