You are on page 1of 2

studentský život

WISHES – webový portál pro studenty z celé Evropy
Jste studentem a uvažujete o tom, že byste část studia absolvovali v zahraničí? Chcete si k zahraničnímu pobytu vybrat kvalitní univerzitu, ale nevíte zcela přesně, kde najít potřebné informace? Chcete se předem dozvědět, co vás ve zvolené zemi a městě čeká, jaké možnosti mimoškolních aktivit vybrané univerzitní místo nabízí? Potom pro Vás máme dobrou zprávu: UTB se zapojila do projektu, jehož cílem je vytvořit webové stránky, na nichž zájemci najdou jednotné informace o vysokých školách z celé Evropy. „Projekt se začal rodit před třemi lety, když jsem studoval ve Zlíně,“ představuje počátky práce iniciátor projektu Michael Steinmann z univerzity v německém Paderbornu. „Tehdy mě poprvé napadlo, že by bylo vhodné mít možnost najít na internetu na jednom místě informace o možnostech studia na univerzitách po celé Evropě,“ pokračuje Steinmann. Tak vznikla myšlenka na vytvoření webových stránek evropských univerzit, na nichž by studenti našli to, co je zajímá. „Z tohoto důvodu provádíme nyní mezi studenty výzkum, co potřebují a co chtějí mít na stránkách k dispozici,“ upozorňuje Steinmann. Jednou z deseti evropských univerzit, které se od počátku zapojily do projektu s názvem WISHES, je i naše univerzita, kde se zrodila prvotní myšlenka projektu. Navíc již na konci roku 2006 vznikly webové stránky s názvem Zlinternational speciálně pro zahraniční posluchače UTB nebo pro ty studenty ze zahraničí,

kteří uvažují o studiu na zlínské univerzitě.Kromě zakládajících univerzit už projevilo zájem o účast v programu 50 dalších evropských institucí. Projekt potrvá do podzimu roku 2011 a jeho výstupem nebudou pouze webové stránky, ale i další informační materiály.

I letos se dáme do gala
Vybádali nebo vytvořili jste něco zajímavého? Probojovali jste se ve sportovním klání na přední místa? Šířili jste či jinak reprezentovali dobré jméno univerzity? Tak to vás bude zajímat datum 7. dubna 2009. Proč? Letos Univerzita Tomáše Bati ve spolupráci se Studentskou Unií již potřetí ocení „nej“ studenty. Ukázat, odměnit a motivovat. Přesně takové je poselství Galavečera roku 2009. Ani tentokrát však nebude opomenuta i druhá strana vysokoškolského života, kterou reprezentuje kategorie Bláznivý počin. Předvést se tedy můžeme skutečně všichni. Teď už ale s chutí do práce, termín nominací se blíží. Studentská unie UTB

Chystejte masky, Antiples se blíží
Ukázat se jednou za čas v obleku a honosné róbě se pro plnohodnotný společenský život vyžaduje. Není ale od věci se předvést i v jiném slušivém oblečku. A proto se těšte na 18. března, kdy proběhne populární a vždy dlouho očekávaný Antiples. Tato party v maskách nabídne i tentokrát spoustu zábavy, soutěží, pořádnou muziku a hlavně nezapomenutelné zážitky. No řekněte – kde jinde ve Zlíně byste mohli potkat na jednom místě skupinu Kiss i pobřežní hlídku… Studentská unie UTB
jaro 2009

universalia
12

studentský život

student life

WISHES – Web Portal for Students from All over Europe
Are you a student considering spending part of your studies abroad? Would you like to find a prestigious university but you are lacking sufficient information? Do you want to know beforehand what you can expect in your selected destination and whether the university town has a lot to offer? Then there is some good news for you: TBU has joined a project, the aim of which is to create a website that will provide integrated information on higher education institutions from all over Europe. “The project started out three years ago while I was studying in Zlín,” introduces the initiator of the project Michael Steinmann from the University of Paderborn in Germany. “Just then it occurred to me for the first time that it might be good to have a website that would gather information about the possibilities of studying at universities across Europe,” Steinmann continues. This is how the idea of creating a website offering

A

helpful information on European universities originated. “For this reason we are now conducting a survey among students on what they need and what they want to find on our website,” points out Steinmann. TBU, where the project idea was born, is one of ten European universities that have joined the project entitled WISHES. Moreover, in late 2006 a new website called Zlinternational was created specifically for TBU international students and prospective students from abroad thinking of studying at Zlín’s University. In addition to the founding universities, there are 50 institutions from across Europe interested in joining the programme. The project is expected to last until autumn 2011 and its outcomes should not only include the website itself but further information materials as well.

Dressing Up to the Nines Again This Year
Have you done significant research? Have you created anything interesting? Have you achieved success in sports? Have you represented the University to the outside world or have you enhanced its good reputation in another way? If so, you must be interested in 7th April 2009. Why? As Tomas Bata University in cooperation with the Students’ Union are going to appraise the ‘best’ students for the third time now. To present, reward and motivate – that is the message of the Gala Evening 2009. However, as always there is also a category representing the other side of university life. Its name is “Crazy Thing” and everybody can get involved. Well, let’s roll. The deadline for nominations is coming up. TBU Students Union

Prepare Your Masks, Anti-Ball Is Coming Up
Appearing from time to time in a suit and an exclusive gown is just essential if you want to have a full social life. However, it is not bad to show up in a different chic outfit either. And that is the reason why you should be looking forward to the popular and always long-awaited Anti-Ball, which will be held on 18th March. This fancy-dress party will again offer a lot of fun and competitions, cool music and most of all, truly unforgettable experiences. Well, where else in Zlín could you meet both Kiss and Baywatch? TBU Students Union
spring 2009

universalia
13