You are on page 1of 3

ffi

SEJM
Druk nr 2184-4
R Z E C Z Y P O S P O L I T EPJO L S K I E J
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAWUNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ KOMISJI SPRAWZAGRANICZNYCH

o rzedowym projekcie ustawy o rzQdowym


systemie koordynacji spraw zwi4zanych z
czlonkostwem RzeczypospolitejPolskiej w
Unii Europejskiej(druk nr 1614)
Sejm na 46 posiedzeniuw dniu 16 lipca 2009 r' - zgodniez art. 47 lust' 1
RegulaminuSejmu- skierowalponowniepowyzszyprojekt ustawydo Komisji Spraw
poprawek
zagranicznychoraz Komisji do Sprawunii Europejskiejw celu rozpatrzenia
w drugimczYaniu.
zgloszonych

oraz do SprawUnii Europejskiejpo rozpatrzeniu


Komisje: SprawZagranicznych
poprawekna posiedzeniuw dniu 17 lipca 2009 r. i po wysluchaniuoswiadczenia
i Europejskiej,2e poprawki zawartew dodatkowym
Komitetu Integracj
przedstawiciela
nie s4objqteprawemUnii Europejskiej
sprawozdaniu

wnosz4:

poprawki:
W y s o k i S e j m raczynastQpuj4ce
I ) ty4ulowiustawynadaibrzmienie:
,.oKomiteciedo SprawEuropejskich";
- posels' Rybicki w imieniu KP Po
- przyiq6
Uwaga: poprawhi nr I-3 naleiy rozpatrywaflqcznie'
2) w art. 1 wyrazy,,KomitetuRadyMinistr6wdo SprawEuropejskich"zast4piiwyrazamr
,,Komitetudo SprawEuropejskich";
- poselS. Rybickiw imieniuKP pO
- przyjed
3) w art. 2 w ust. I wyrazy,,KomitetRady Ministr6w do SprawEuropejskich"zast4pii
wyrazami,,Komitetdo SprawEuropejskich";
- poselS. Rybicki w imieniu KP PO
- przyi46
4) w art.2 w ust.2 pkt I nadaibrzmienie:
,,1) Przewodnicz4cyKomitetu - minister wladciwy do spraw czlonkostwa
RzeczypospolitejPolskiejw Unii Europejskiej,
reprezentowanyprzezsekretarza
stanu do spraw europejskichw urzEdzieobsluguj4cymtego ministra, z
zastrzeZeniemust.4:":
- poselP. Gosiewski w imieniuKP PiS
- odrzucid
5) w art.2 ust.4 nadadbrzmieme:
w kazdymczasiew posiedzeniu mog4brai udzial ministrowie.Udzial ministraw
"4.
posiedzeniu Komitetuwylqcz.a z udzialuw nim podlegai4cego mu sekretarza stanu
lub podseketarza stanu.";
- poselP. Gosiewski w imieniuKP PiS
- odrzucid
6) w art.2 ust.5 nadaibrzmienie:
,,5. W posiedzeniach Komitetumog4uczestniczyd, bez prawaudzialuw podejmowaniu
rozstrzygnipi:
1) SzefKancelariiPrezydenta Rp lub upowazniony przezniegosekretarzstanulub
podseketarzstanuw KancelariiPrezydentaRP;
2) przedstawicieleorgan6wadministracjirz4dowejoraz irne osobyna zaproszenie
Przewodnicz4cego Komitetu.',;
- poselP. Gosiewski w imieniuKP PiS
- odrzucid
7) w art. 3 w ust. I zdaniuwstqpnemu nada6brzmienie:
.,RadaMinistr6wmoZe,w drodzerozporz4dzenia. upowa2niiKomitetdo:,,;
- poselP. Gosiewski w imieniuKP PiS
- odrzucid
8) w art.3 skeSliiust.2;
- poselP. Gosiewski w imieniuKP PiS
- odrzucid
Uwoga: poprawki nr I i 9 nate{t ro4tatrywai lqc4nie.

9) w arl. 3 ust.3 nadaibrzmienie:


,,3. W przypadkugdy RadaMinistr6wnie upowa2niKomitetuw sprawachzwi4zanych z
polskiej w Unii Europejskiej, o kt6rych mowa w
czlonkostwemRzeczypospolitej
ust. l, rozpatr)'wanie,
rozstrzyganie i uzgadnianie
tych sprawnastgpujena zasadach i
w trybieokreSlonych w regulaminiepracyRadyMinistr6w.";
- poselP. Gosiewskiw imieniu KP PiS
- odrzucid
10)w art.22 wyrazy,,Przepisy art. 19" zast4pi6wyrazami,,Przepisy
art. 19-21".
- poselP. Gosiewskiw imieniu KP PiS
- przyj4d

Warszawa.
dnia 17lioca2009r.

Przewodnicz4cyKomisji Przewodnicz4cy
Komisji
do SprawUnii Europejskiej SprawZagranicznych

/-/ StanislawRakoczy /-/ AndrzejHalicki

Sprawozdawca

l-l Dadusz Lipiiski