You are on page 1of 3

Rzym, 9 padziernika 2013

Do czonkw Rodziny Wincentyskiej Pokj i Rado w Zmartwychwstaym Panu! Drodzy Bracia i Siostry:
Zbliamy si do wita naszych Wiary, ktre bdzie miao miejsce w Tarragonie (Hiszpania). W jego trakcie zostanie beatyfikowanych czterdzieci dwoje czonkw Rodziny Wincentyskiej, mczyzn i kobiet, ktrzy byli wierni swemu powoaniu do naladowania Chrystusa angaujc si w posug kaznodziejw i nauczycieli oraz posug miosierdzia na rzecz Ubogich. Dla nas, jako Rodziny Wincentyskiej najblisza niedziela, 13 padziernika bdzie dniem wielkiej radoci i wdzicznoci, dniem, w ktrym wszyscy bdziemy wezwani do odnowienia wiernoci naszemu powoaniu a jednoczenie wezwani do dodania nowego impetu naszym misyjnym przedsiwziciom. Nasi bracia i siostry mczennicy wiedzieli jak przyj t propozycj i zrobili to bez lku i strachu. Inicjatywa, wezwanie do pjcia za Jezusem Chrystusem zawsze pochodzi od Boga, jednake moemy by mediatorami, moemy by mczyznami i kobietami, ktrzy chtnie bd towarzyszy innym w podry. Ci mczennicy s wiadkami wiary owietlaj na wiatem wiatem Ducha witego, ktry wypeni ich wasne ycie moc, entuzjazmem i ofiarnoci, ktre ostatecznie umoliwiy im odwanie wyznawa swoj wiar oraz opiecztowa to wyznanie swoja wasn krwi. Nikt nie ma wikszej mioci od tego, kto oddaje ycie swoje za przyjaci swoich (J 15,13) Jedynie mio do Jezusa Chrystusa, mio wiksza ni mio do wasnego ycia potrafi wytumaczy podziw i warto mczestwa. W najblisz niedziel, 13 padziernika, Koci w Hiszpanii bdzie wiadkiem beatyfikacji 522 mczyzn i kobiet, ktrzy dali wiadectwo swojej wiary w dwudziestym wieku. Ci mczyni i kobiety pochodzili z trzydziestu trzech rnych diecezji i zgromadze zakonnych. Wrd tej liczby odnajdujemy:

27 (dwadziecia siedem) Sistr Miosierdzia w. Wincentego a Paulo i w. Ludwiki de Marillac 11 (jedenastu) ksiy ze Zgromadzenia Misji 3 (trzech) braci pomocnikw ze Zgromadzenia Misji 1 (jedn) wieck kobiete, a czonkini Crek Maryi od Stowarzyszenia Cudownego Medalik: Dolores Broset.

To czas wiata i aski dla Kocioa i dla Rodziny Wincentyskiej. Od kilku ostatnich tygodni jestem pod wraeniem entuzjazmu i radoci wyraanych przez czonkw rodzin mczennikw w wywiadach dla rnych mediw. W pismach napisanych o mczennikach natrafiamy na wyrane obrazy, ktre mwi nam o wietle i mocy, i pokoju, ktre w znacznej mierze naleay do mczennikw. Niektre pisma, na przykad, napisane na temat Sistr Miosierdzia nosz tytu Luminarze Wiary czy Diament o trzydziestu obliczach I tutaj odnosimy si do wiata Chrystusa, ktre mczennicy otrzymali przy swoim chrzcie, przymione wiato, ktre wiedzieli jak zaakceptowa, jak si o nie troszczy i jak rozprzestrzenia. Wszyscy wysi przeoeni i biskupi hiszpascy, ktrzy w jakim stopniu promowali spraw mczennikw, napisali listy i ordzia na temat znaczenia beatyfikacji. Cech wspln wystpujc w wikszoci tych pism s wane wyraenia biblijne, sowa kluczowe dla ycia wiary ktrymi ci mczennicy yli i ktre wyznawali: aska, dar, wiato, suba i szczcie. Moim zdaniem, te sowa charakteryzuj wiar, do ktrej si Papie Franciszek si odnosi przy wielu rnych okazjach.

aska i dar wymagaj naszej akceptacji i oznaczaj, e chcemy naladowa naszych


Zaoycieli, witych i bogosawionych Kocioa i Rodziny Wincentyskiej a przez to chc y cakowicie otwarci na dziaanie Ducha witego.

wiato wiary, ktre w wiecie takim jak nasz ciemnieje przymione przez Boga po
raz kolejny janieje dziki modlitwie, studium i przystpowaniu do sakramentw i mioci do ubogich i potrzebujcych. To wiato, ukazane przez naszych mczennikw jest boskim zaproszeniem do przeywania na nowo naszego charyzmatu, wyrastania ponad wszystkie formy powierzchownoci, aby bardziej oddawa si kontemplacji, pogbia nasze ycie duchowe i apostolskie, aby bardziej si skupia a mniej rozprasza.

Suba przeywana jako kontynuacja misji Jezusa Chrystusa jest tym co


doprowadzio naszych mczennikw do egzekucji. W tamtym czasie przeladowa istniaa prba usunicia imienia Boga z serc dzieci w szkoach, z cierpienia chorych w szpitalach i dobroci oferowanej przez Siostry w rnych orodkach dobroczynnych.

Szczcie jest owocem radoci pochodzcej od Ducha witego. Zaiste to Duch i


tylko Duch obdarzy mczennikw wystarczajc si, ktra pozwolia im na przyjcie mczestwa jako daru nadzwyczajnego i najwyszego aktu mioci. (por. Lumen Gentium, 42). Mczennicy jako prorocy nadziei zapraszaj nas do pokonania kadej formy pesymizmu i do przeywania naszego powoania z now gorliwoci, ktra pozwoli wiatu wiary janie w naszym codziennym zawierzeniu Ewangelii.

Wszystkich nas zapraszam do radowania si wsplnie z czonkami Rodziny Wincentyskiej w Hiszpanii i do skadania Bogu dzikw za nowych Bogosawionych poprzez przykad ich wiary i odwagi i mioci. Wierz i ufam, e wszyscy czonkowie Rodziny Wincentyskiej bd przeyj to wydarzenie jako czas aski, daru, wiata, suby i szczcia.

Wasz brat w wierze i miosierdziu,

Ks. Gregory Gay CM Przeoony Generalny Zgromadzenia Misji