You are on page 1of 24

PROKURATURA GENERALNA DEPARTAMENT ORGANIZACJI PRACY, WIZYTACJI I SYSTEMW INFORMATYCZNYCH PROKURATURY

W a r s z a w a, d n i a

sierpnia 2013 r.

PG I A 406/5/11 Sprawozdanie z badania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej prokuratur apelacyjnych i wybranych prokuratur okrgowych Wstp cel, zakres badania. Przedmiotem przeprowadzonego badania byo zweryfikowanie zawartoci stron urzdowego publikatora teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej poszczeglnych prokuratur apelacyjnych, a w razie zaistnienia potrzeby take wybranych prokuratur okrgowych, w aspekcie spenienia wymogw ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.) oraz jednolitoci informacji, publikowanych przez poszczeglne jednostki prokuratury. Celem natomiast badania byo opracowanie optymalnego i zasadniczo ujednoliconego sposobu i zakresu publikowanych informacji. Analizie poddano strony podmiotowe wszystkich prokuratur apelacyjnych oraz w ograniczonym zakresie - strony podmiotowe 11 prokuratur okrgowych w miastach, w ktrych maj siedziby prokuratury apelacyjne. Przegldu stron podmiotowych poszczeglnych jednostek prokuratury dokonano w okresie od 24 do 31 maja 2013 roku. W szczeglnoci zwrcono uwag na nastpujce aspekty: I. Budowa stron internetowych prokuratury w BIP i ocena, czy struktura ta umoliwia publikacj wszystkich informacji, o ktrych mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o dostpie do informacji publicznej. II. Zawarto stron internetowych w poszczeglnych zakadkach z uwzgldnieniem:

zakresu publikowanych informacji, uporzdkowania i przejrzystoci stron, aktualnoci zawartych informacji,

podanego modelu zawartoci poszczeglnych stron.

Ad.I. Strony podmiotowe poszczeglnych jednostek prokuratury szczebla apelacyjnego powizane s ze stron podmiotow Prokuratury Generalnej. Z kolei ze stronami podmiotowymi prokuratury apelacyjnej powizane s strony podmiotowe podlegych jej prokuratur szczebla okrgowego. Dla prokuratur rejonowych nie zostay utworzone strony podmiotowe. Strony podmiotowe prokuratur szczebla apelacyjnego i okrgowego uporzdkowane s wedug jednego schematu. Pogrupowano je w 12 zagadnieniach, dla ktrych stworzono zakadki: 1. Dane teleadresowe. 2. Status prawny jednostki. 3. Organizacja jednostki. 4. Przedmiot dziaalnoci i kompetencje. 5. Organy i osoby sprawujce w nich funkcje oraz ich kompetencje. 6. Majtek. 7. Sposb przyjmowania i zaatwiania spraw. 8. Rejestry, ewidencje i archiwa. 9. Statystyki, sprawozdania, kontrole. 10. Jednostki podlege. 11. Komunikaty. 12. Oferty pracy. Na stronie podmiotowej Prokuratury Generalnej rozdzielono na dwie zakadki: Kontrole i Sprawozdania i statystyka oraz dodatkowo stworzono zakadki: Projekty aktw prawnych, Rachunki bankowe Prokuratury Generalnej, Kontrola

zarzdcza w prokuraturze, Wytyczne Prokuratora Generalnego i Ogoszenia o zbdnych skadnikach majtku Prokuratury Generalnej.

W myl art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.), informacj publiczn stanowi kada informacja o sprawach publicznych i podlega udostpnieniu na zasadach i w trybie okrelonych w teje ustawie. Obowizek udostpniania w BIP informacji publicznych wprowadza art. 8 ust. 3 powoanej ustawy i ogranicza go do informacji wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit.a) tiret drugie, lit. c) i d) oraz pkt 5, co nie wyklucza moliwoci udostpnienia w tym publikatorze rwnie innych informacji. Oczywistym jest, i nie wszystkie ze wskazanych w ustawie jako obowizkowe informacje mog odnosi si do organw prokuratury, a jedynie te, ktre prokuratura posiada w zwizku z wykonywanymi zadaniami, okrelonymi w art. 2 ustawy o prokuraturze. Biorc pod uwag konieczno ich odpowiedniego stosowania, stwierdzi naley, i struktura stron podmiotowych BIP prokuratury umoliwia publikacj wszystkich informacji, o ktrych mowa w powoanym wyej przepisie ustawy o dostpie do informacji publicznej. Jednake w odniesieniu do stron podmiotowych prokuratur apelacyjnych i okrgowych naley zwrci uwag na brak moduu wyszukujcego, odnoszcego si do strony podmiotowej danej jednostki, do czego obliguje 11 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68), wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 powoanej wczeniej ustawy o dostpie do informacji publicznej. Brak ten uniemoliwia wyszukanie hasa na stronach podmiotowych jednostek podlegych Prokuraturze Generalnej. Wyszukiwarka odnosi si wycznie do strony podmiotowej Prokuratury Generalnej. Ponadto strony te nie zawieraj czytelnych linkw do istniejcych internetowych serwisw informacyjnych poszczeglnych podmiotw, co nie czyni zado regulacji, zawartej w 10 powoanego rozporzdzenia. Gwoli cisoci naley

zaznaczy, i na stronach podmiotowych niektrych jednostek prokuratury w zakadce Dane teleadresowe znajduj si takie linki, ale po pierwsze - nie s one dostpne w innych zakadkach, a po drugie - linkw takich nie ujawniono na stronach podmiotowych 5 prokuratur apelacyjnych: w Krakowie, odzi, Warszawie, Wrocawiu i Szczecinie (w tej ostatniej wprawdzie jest on uwidoczniony, ale nie nastpuje przekierowanie na stron www.) oraz na stronach podmiotowych 8 spord 11 prokuratur okrgowych: w Biaymstoku, Gdasku, Krakowie, Lublinie, odzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocawiu. Odnonie wymogu, okrelonego w ust. 4 art. 8 ustawy o dostpie do informacji publicznej (wskazania w BIP informacji dotyczcych sposobu dostpu do informacji publicznych bdcych w ich posiadaniu i nieudostpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej), naley stwierdzi, i na stronie BIP Prokuratury Generalnej znajduje si informacja o sposobie dostpu do informacji publicznych, bdcych w jej posiadaniu i nieudostpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze wzorem wniosku do Prokuratury Generalnej o dostp do informacji publicznej. Informacja w tym zakresie jest widoczna na stronach podmiotowych wszystkich jednostek prokuratury szczebla apelacyjnego i okrgowego. Optymalnie byoby, gdyby taka informacja i wzr wniosku odnosiy si opcjonalnie take do prokuratur niszych szczebli. W obecnym stanie wnioskodawca moe mylnie skierowa do Prokuratury Generalnej wniosek o udostpnienie informacji, bdcej w posiadaniu jednostki niszego szczebla.

Ad.II. Dla potrzeb niniejszego badania dokonano przegldu poszczeglnych zakadek stron podmiotowych BIP wszystkich prokuratur apelacyjnych i 11 prokuratur okrgowych. Informacje zawarte w poowie z nich s zasadniczo ujednolicone. S to: Status prawny jednostki; Organizacja jednostki; Przedmiot dziaalnoci i kompetencje; Rejestry, ewidencje i archiwa; Jednostki podlege; Oferty pracy.

pozostaych 6 zakadkach na stronach podmiotowych BIP jednolito Dane teleadresowe na stronach podmiotowych wszystkich Na kadej z nich widnieje wskazany adres strony internetowej,

opublikowanych informacji nie zostaa zachowana. 1. W zakadce informacje. prokuratur apelacyjnych znalazy si zasadniczo jednolite i wyczerpujce zgodnie z poleceniem zawartym w pimie Zastpcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11. Natomiast na stronach podmiotowych 11 prokuratur okrgowych stwierdzono nie tylko rozbienoci, ale take niezastosowanie si do zalece, zawartych w powoanym wyej pimie. W prokuraturach okrgowych: w Biaymstoku, w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocawiu nie udostpniono danych teleadresowych najwaniejszych komrek organizacyjnych tyche jednostek oraz podlegych im prokuratur rejonowych. Na stronach prokuratur okrgowych: w Lublinie i Wrocawiu brak jest danych, dotyczcych prokuratur rejonowych. Ponadto w prokuraturach okrgowych w Lublinie, odzi, Rzeszowie i Wrocawiu nie wskazano adresu strony internetowej prokuratury okrgowej. Tylko w dwch jednostkach: Prokuraturze Okrgowej w Gdasku i Prokuraturze Okrgowej w Krakowie omawiane dane s wyczerpujce. 2. W zakadce Organy i osoby sprawujce w nich funkcje oraz ich kompetencje we wszystkich prokuraturach zawarte s informacje czynice zado tej tematyce, jednake z rnym stopniem szczegowoci. Przykadowo w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach najpierw szczegowo wymieniono zakres czynnoci poszczeglnych wydziaw, a nastpnie osb funkcyjnych. Podobnie co do zakresu w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie. Zagadnienia te ujto wziej na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Biaymstoku, na ktrej z wiksz oglnoci wskazano kompetencje poszczeglnych osb funkcyjnych, co pozwala na wyprowadzenie wniosku take w kwestii zakresu dziaania poszczeglnych jednostek organizacyjnych, kierowanych przez osoby funkcyjne. W Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie przedstawiono kompetencje prokuratora apelacyjnego i jego zastpcy oraz zakres dziaania poszczeglnych wydziaw. Najwziej ujto t tematyk na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, bowiem wskazano

tylko poszczeglne funkcje i osoby je sprawujce, bez okrelenia ich kompetencji, jak te zakresw czynnoci poszczeglnych komrek organizacyjnych. Przewanie jednak wskazywano szczegowy zakres czynnoci osb funkcyjnych, jak w jednostkach apelacyjnych w: Krakowie, Gdasku, Wrocawiu, Lublinie, odzi i Poznaniu. We wszystkich te prawie jednostkach tego szczebla wskazano nazwiska osb penicych okrelone funkcje. Tylko w Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie spord osb funkcyjnych wymieniono jedynie nazwiska prokuratora apelacyjnego i zastpcy. W 11 skontrolowanych prokuraturach okrgowych wymieniono osoby funkcyjne z imienia i nazwiska oraz ich kompetencje z jednym wyjtkiem Prokuratury Okrgowej we Wrocawiu, na stronie ktrej ograniczono si do podania nazwisk osb funkcyjnych, bez wskazania ich kompetencji. Kolejna rnica dotyczya publikowania danych, odnoszcych si do, podlegych jednostce okrgowej, prokuratur rejonowych. Na stronach 4 tylko prokuratur okrgowych: gdaskiej, lubelskiej, dzkiej i wrocawskiej wskazano nazwiska osb funkcyjnych w prokuraturach rejonowych, z tym e w tej ostatniej tylko wymieniono prokuratorw rejonowych. Przejrzysto i uporzdkowanie informacji w omawianej zakadce nie wzbudzia zastrzee, a jedynie jej zawony zakres w niektrych jednostkach. Jako niezbdne naleaoby wskaza w omawianej zakadce, jak uczynio to wikszo prokuratur, imiennie osoby penice w prokuraturze funkcje na wszystkich szczeblach prokuratury i ich kompetencje, przynajmniej w oglnym zarysie. Wskazwki co do zakresu informacji w teje zakadce, a zarazem polecenie jej uzupenienia zawarte byo w pimie Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej z dnia 5 listopada 2009 roku o sygnaturze o sygnaturze PRI - 0122-61/09 oraz w powoanym wyej pimie Zastpcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII0140/1/11.

3. W zakadce Sposb przyjmowania i zaatwiania spraw publikowane s oglne informacje o procedurze skadania doniesie i nadawania im biegu, o sposobie zaatwiania skarg i wnioskw oraz godzinach przyj interesantw. Informacje te s na og wyczerpujce, mimo rnego stopnia ich uszczegowienia. W prokuraturach apelacyjnych w Gdasku, Katowicach, czy w Poznaniu zawarto tyche informacji jest modelowa. Na przeciwstawnym biegunie mona umiejscowi Prokuratur Apelacyjn we Wrocawiu, na stronie ktrej ograniczono si do stwierdzenia, e sposb przyjmowania i zaatwiania spraw jest ujty w poszczeglnych ustawach oraz wydanych na podstawie zawartych w nich upowanie aktach niszego rzdu. Z kolei na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie i Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie pism. Przewanie informacje uwzgldniay unormowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243), wskazujc moliwoci komunikowania si z prokuratur przez osoby posiadajce dysfunkcj mowy, czy suchu. Wyjtki odnotowano w 4 jednostkach: PA w odzi, PA w Rzeszowie, PA w Warszawie i PA we Wrocawiu. W jednostce za lubelskiej ograniczono si jedynie do informacji, i stosuje si zasady wskazane w powoanej wyej ustawie. Spord stron podmiotowych 11 prokuratur okrgowych, s one w miar wyczerpujce w odniesieniu do 5 jednostek: gdaskiej, katowickiej, dzkiej, poznaskiej i szczeciskiej. W prokuraturze biaostockiej ograniczono si do informacji o sposobie komunikowania si przez osoby posiadajce dysfunkcj mowy, czy suchu, co z kolei pominito na stronach jednostek: rzeszowskiej, warszawskiej i wrocawskiej. Natomiast w prokuraturach okrgowych w: Krakowie, Lublinie i Wrocawiu powoano si na regulacj zawart w aktach prawnych: Kodeksie postpowania karnego, ustawie o prokuraturze, regulaminie prokuratorskim, czy zarzdzeniu o funkcjonowaniu sekretariatu. Podobnie w Prokuraturze Okrgowej w Rzeszowie, cho tu byy one nieco bardziej rozbudowane. informacje ograniczono do kwestii przyj interesantw, a w tej ostatniej dodatkowo do sposobu skadania

Zwaywszy na to, i informacje zawarte na stronach BIP su zaspakajaniu potrzeb obywateli, nie mona zaakceptowa formy, polegajcej na odesaniu do przepisw Kodeksu postpowania karnego, czy te innych aktw prawnych. Podanym byoby, aby w omawianej zakadce znalazy si informacje o sposobie przyjmowania pism, formie ich skadania oraz procedurze zaatwiania. Naleaoby te wyodrbni informacj o sposobie zaatwiania skarg i wnioskw. Oczywistym jest, i wszystkie jednostki winny respektowa unormowania powoanej wyej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si. 4. Zakres danych w zakadce Majtek nie wzbudzi zastrzee w wikszoci jednostek, objtych badaniem. Jedynie w odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie informacje w zakadce dot. majtku odbiegay od danych w tym zakresie w innych jednostkach. Ograniczay si bowiem do wskazania, e jednostka ta dysponuje samochodami subowymi Skoda Octavia oraz Peugeot 407, sprztem biurowym i komputerowym oraz rodkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwoci. Z kolei spord 11 prokuratur okrgowych, zbyt oglne informacje dotyczce majtku zawara tylko Prokuratura Okrgowa w Biaymstoku, a dane dotyczce statusu prawnego tej jednostki oraz jej przedmiotu dziaalnoci i kompetencji byy w przygotowaniu i taki stan utrzymywa si na przestrzeni czasu kilku tygodni. Odnonie zakresu danych, dotyczcych majtku, podanym byoby zamieszczenie w BIP informacji o mieniu, w ktre prokuratura zostaa wyposaona przez Skarb Pastwa. Mona pomin dane dotyczce nieruchomoci, powoujc si na interpretacj, zawart w opracowaniu Elbiety Czarny - Drodejko Funkcjonowanie prokuratury a dostp do informacji publicznej /Prokuratura i Prawo 11,2008/, z ktrej wynika, e informacja w tym zakresie nie podlega udostpnieniu na podstawie ustawy o dostpie do informacji publicznej, z uwagi na tre jej art. 1 ust. 2. W wietle ustawy bowiem z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027), ewidencje gruntw prowadz starostowie, a zgodnie z art. 24 ust. 2 teje ustawy informacje o

gruntach, budynkach i lokalach, zawarte w operacie ewidencyjnym s jawne i udziela si ich odpatnie. 5. W zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole stwierdzono najwiksze rozbienoci informacyjne. Na stronach poszczeglnych jednostek apelacyjnych informacje te przedstawiay si nastpujco: - PA w Biaymstoku dane statystyczne za 2011 rok, zawarte w informacji o dziaalnoci Prokuratury Apelacyjnej w Biaymstoku oraz dokumenty zwizane z kontrol zarzdcz w 2012 i 2013 roku (plan dziaalnoci, owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej oraz sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci); - PA w Gdasku dane dotyczce kontroli zarzdczej za 2011, 2012 i 2013 rok oraz dane statystyczne za 2010, 2011 i 2012 rok; - PA w Katowicach dane statystyczne za 2012 rok, uwzgldniajce take poszczeglne prokuratury okrgowe, dotyczce wpywu, zaatwienia, pozostaoci, dziaalnoci pozakarnej, liczby spraw wpisanych do rejestru Dsn i Dsa, a nadto wykaz lustracji i wizytacji przeprowadzonych przez prokuratur apelacyjn w 2012 roku ze wskazaniem ich tematyki, celu i liczby zbadanych spraw; - PA w Krakowie tylko podstawowe dane statystyczne (w 15 punktach) za 2012 rok. Rubryki dotyczce wizytacji i lustracji nie zostay wypenione; - PA w Lublinie informacje statystyczne za 2011 i 2012 rok przedstawiane Prokuraturze Generalnej w postaci tabelarycznej; - PA w odzi dokumenty zwizane z kontrol zarzdcz w 2012 roku i plan dziaalnoci na 2013 rok, a nadto plan wizytacji od padziernika 2012 do listopada 2015 roku oraz dane statystyczne za 2012 rok (wpyw w poszczeglnych okrgach, liczba wszcztych ledztw, zaatwienie, pozostao z uwzgldnieniem czasu trwania, sposb zakoczenia, rodki zapobiegawcze, zabezpieczenia majtkowe, dane dotyczce wynikw postpowania sdowego, z dziaalnoci pozakarnej i dotyczce wspdziaania ze rodkami masowego przekazu); - PA w Poznaniu dane statystyczne za 2012 rok (wpyw spraw, zakoczenia, rodki zapobiegawcze, skuteczno cigania, apelacyjno, wykaz

10

przeprowadzonych lustracji, liczba ocen kwalifikacji, plan dziaalnoci prokuratury na 2013 rok, zwizany z kontrol zarzdcz oraz podobne dane dotyczce roku 2011); - PA w Rzeszowie tylko dane statystyczne (wpyw, zaatwienie, pozostao, liczba aktw oskarenia, wskanik skutecznoci cigania, liczba spraw osdzonych oraz apelacji, wskanik skutecznoci apelacji) za 2008 rok; - PA w Szczecinie plany, sprawozdania, owiadczenia, dotyczce kontroli zarzdczej w 2012 i 2013 roku; link, pod ktrym miay znajdowa si dane statystyczne nie otwiera si. W dalszej czci przedstawiono dane dotyczce wizytacji, lustracji i istotnych bada w poszczeglnych latach: od 2007 do I kwartau 2013 roku, przy czym jako badanie wskazywano te ocen sprawozdania z wizytacji prokuratury rejonowej, ocen kandydatw na stanowisko prokuratora i urzdnika, informacje, analizy, czy te opinie prawne; - PA w Warszawie tylko dane statystyczne za 2012 rok, do szeroko ujte, opatrzone sygnatur Ap I A 018/1/13; - PA we Wrocawiu zawarto dane dotyczce kontroli zarzdczej (owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej za rok 2012, plan dziaalnoci prokuratury na 2013 rok). Jak z powyszego wynika, co do zasady w omawianej zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole zawarte s informacje statystyczne (oprcz PA w Szczecinie i Wrocawiu) oraz dotyczce kontroli zarzdczej (oprcz PA w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie), a w 3 jednostkach: PA w odzi, PA w Poznaniu i PA w Szczecinie - take dane dotyczce wizytacji i lustracji, ale tylko w podstawowym zakresie. W jednej tylko jednostce PA w Poznaniu zawarto informacje o liczbie przeprowadzonych ocen kwalifikacji. W odniesieniu do 11 prokuratur okrgowych (okrelonych na wstpie) poczyniono nastpujce ustalenia: - PO w Biaymstoku - opublikowana jest aktualna statystyka i dokumenty dot.

11

kontroli zarzdczej; - PO w Gdasku - statystyka i dokumenty dot. kontroli zarzdczej za 2011 roku; - PO w Katowicach - aktualna statystyka, wykaz wizytacji i lustracji; - PO w Krakowie - statystyka w latach 2007 i 2008 oraz notatki urzdowe z wizytacji, przeprowadzanych od 2009 roku; - PO w Lublinie - aktualna statystyka i dokumenty dot. kontroli zarzdczej; - PO w odzi - statystyka i oglne dane dot. wizytacji i lustracji w 2011 rok oraz i aktualne dokumenty dot. kontroli zarzdczej; - PO w Poznaniu - zamieszczono informacj, i dane te s w przygotowaniu; - PO w Rzeszowie - statystyka za 2007 rok (tylko w zakresie wysokoci Wpywu) i za I procze 2008 roku; - PO w Szczecinie - zasygnalizowano jedynie, jakie wytworzono dokumenty Plany 2012, 2013, sprawozdania, owiadczenia 2012 i informacje statystyczne za lata 2006-2013, lustracje za lata 2006-2011, wizytacje za lata 2006-2011; - PO w Warszawie - statystyka za rok 2011 i tylko w zakresie wpywu i zaatwienia, take w podlegych prokuraturach rejonowych; - PO we Wrocawiu - aktualna statystyka i dokumenty dot. kontroli zarzdczej. Na stronach podmiotowych adnej z prokuratur nie udostpniono treci sprawozda z wizytacji tudzie lustracji. W 3 jednostkach apelacyjnych: dzkiej, poznaskiej i szczeciskiej zamieszczono dane dotyczce wizytacji i lustracji, ale tylko w podstawowym zakresie. W prokuraturach okrgowych, na 11 skontrolowanych 4 wzmiankoway o przeprowadzonych wizytacjach, czy lustracjach. Prokuratura Okrgowa w Krakowie czynia to najszerzej, publikujc notatki urzdowe z wizytacji, przeprowadzanych od 2009 roku. W Prokuraturze Okrgowej w Katowicach wskazano tylko, jakie wizytacje i lustracje zostay przeprowadzone. W PO w odzi podano dane dot. wizytacji i lustracji w 2011 rok, a w PO w Szczecinie ograniczono si do okrelenia wizytacje za lata 2006-2011.

12

Oceniajc praktyk zamieszczania informacji w zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole BIP, mona doj do wniosku, e nie wszystkie jednostki prawidowo realizuj obowizek w tym zakresie. Na stronach podmiotowych 4 prokuratur apelacyjnych brak jest aktualnych danych statystycznych, w tym w dwch (Szczecin, Wrocaw) nie zamieszczono ich wcale. Jeszcze gorzej przedstawia si sytuacja na stronach skontrolowanych prokuratur okrgowych. Spord 11 tylko 4 udostpniay aktualn statystyk, a jej zakres take nie by jednolity. W odniesieniu do kwestii publikowania sprawozda z wizytacji i lustracji, naley zwrci uwag na kilka jej aspektw. Po pierwsze wprawdzie regulacja zawarta w art. 8 ust. 3 powoanej wyej ustawy wprowadza obowizek udostpniania w BIP, informacji publicznych m.in. wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a) tiret drugie zatem treci i dokumentw urzdowych, w szczeglnoci dokumentacji przebiegu i efektw kontroli oraz wystpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotw j przeprowadzajcych, nie definiuje jednake pojcia kontrola. Podobnie wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o dostpie do informacji publicznej rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007.10.68), nie precyzuje zawartych w ustawie poj, ograniczajc si do ujednolicenia struktury strony gwnej BIP i stron podmiotowych oraz okrelenia wymogw technicznych. Trudno jest zatem przy prbie zdefiniowania tego pojcia w rozumieniu ustawy o dostpie do informacji publicznej okreli, czy chodzi o kontrole, stanowice przedmiot dziaania podmiotu zobowizanego do udostpnienia informacji publicznej, jak przykadowo Urzd Kontroli Skarbowej, Najwysza Izba Kontroli, tudzie Pastwowa Inspekcja Pracy, czy o kontrole wewntrzne, sprawdzajce sposb wykonywania zada, jak to ma miejsce w prokuraturze. W pimie o sygnaturze PG VII G 0285/2/11 z dnia 8 listopada 2011 roku, skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie, Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego zawar stanowisko, i nie jest bdem zamieszczanie w zakadce BIP administrowanej przez Prokuratur Generaln, na szczeblu prokuratur apelacyjnych i okrgowych o nazwie Statystyki, sprawozdania i kontrole informacji dotyczcych

13

zakresu oraz wyniku przeprowadzonych lustracji i wizytacji, gdy te formy czynnoci kontrolnych przewidziane s w uregulowaniach ustawowych, dotyczcych funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Jednoczenie autor powoanego pisma zastrzeg, i zakres teje informacji winien by dokonany zgodnie z zasad poszanowania ustawowych ogranicze dostpu do informacji publicznej ze wzgldu na prywatno i tajemnice ustawowo chronione. Podzielajc to stanowisko, wskaza naley, i w praktyce sprawozdania z wizytacji i lustracji z reguy zawieraj informacj prawnie chronion. W tego typu dokumentach przewanie ujawniane s dane z postpowa przygotowawczych w toku lub zakoczonych nieprawomocnie, podlegajce ochronie na podstawie art. 156 5 kpk, a w sprawach zakoczonych prawomocnie wystpuj ograniczenia wymienione w art. 5 ustawy o dostpie do informacji publicznej (ochrona prywatnoci osoby fizycznej, tajemnicy przedsibiorcy, informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo). Z tego powodu sprawozdania z kontroli wewntrznych w prokuraturze nie powinny podlega automatycznemu udostpnianiu na stronach BIP. Naley przy tym wskaza, e wypenienie obowizku, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy o dostpie do informacji publicznej, polega na udostpnieniu dokumentacji z przebiegu i efektw kontroli, a nie informacji przetworzonej. Taka informacja moe by udostpniona na wniosek zainteresowanego w myl art. 10 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej, a jeeli bdzie wymaga przetworzenia tylko w zakresie, w jakim jest to szczeglnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1). Wsparcie dla tej tezy mona znale w stanowisku, zawartym w wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010 roku I OSK 495/10, oddalajcym skarg kasacyjn od wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi na decyzj Prokuratora Okrgowego w Czstochowie w przedmiocie informacji publicznej, jak miay stanowi wszystkie dokumenty zawierajce informacj publiczn: dotyczce kontroli zewntrznych i wewntrznych (w tym wizytacji i lustracji) . W uzasadnieniu NSA podnis, i nie ulega wtpliwoci, e z uwagi na charakter organu zobowizanego do udzielenia informacji (prokuratura), rodzaj informacji (protokoy kontroli, wizytacji, lustracji), okres objty daniem (od wejcia w ycie ustawy o d.d.i.p), liczb przeprowadzonych w

14

tym czasie kontroli, dana informacja ma charakter informacji zoonej (przetworzonej) i wymagaa wykazania, e jej danie jest szczeglnie istotne dla interesu publicznego. W orzecznictwie sdw pojawiy si stanowiska, jeszcze bardziej zawajce zastosowanie ustawy o dostpie do informacji publicznej. W uzasadnieniu wyroku z 18 grudnia 2006 roku o sygnaturze II SAB/Kr 88/06 Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie podnis, i nie mona zaakceptowa stanowiska, e wszystkie dokumenty urzdowe s jednoczenie informacj publiczn, gdy nie wszystkie dokumenty urzdowe s dokumentami dotyczcymi spraw publicznych. Sd powoa si na definicj sowa publiczny, zawart w Sowniku jzyka polskiego PWN z 1995 roku t.2,s.1022, stwierdzajc jednoczenie, e publiczno oznacza jawno, a istnienie tajemnicy wycza jawno, zatem i publiczno dokumentu. Ostatecznie sd, opierajc si na przepisach Regulaminu wewntrznego urzdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, okrelajcych zakres i cel lustracji oraz wizytacji, konkludowa, e lustracja i wizytacja s czysto wewntrznymi czynnociami, ktrych wyniki rwnie su wewntrznemu usprawnieniu dziaalnoci prokuratury i wyeliminowaniu uchybie. Wyniki tej wewntrznej kontroli omawiane s w zamknitym gronie (narada prokuratorw) i przekazywane zwierzchnikom. Z tych wzgldw nie mona uwaa tych wynikw (zawartych w sprawozdaniach) za materiay jawne, ktre mona upubliczni. Nie s one zatem informacj publiczn Treci zwizane z lustracj i wizytacj zawarte w dokumentach ich dotyczcych, jak i poruszane w trakcie narad objte s tajemnic prokuratorsk, o ktrej mowa w art. 48 ustawy o prokuraturze, tajemnic subow (art. 2 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z 22 I 1999 r.), a nawet nie mona wykluczy, e przy omawianiu wynikw konkretnych spraw moe doj do poruszenia zagadnie objtych tajemnic pastwow (art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). W wietle bowiem za. nr 1 do tej ustawy pkt 36 do tajemnic pastwowych (tajne) zalicza si szczegowe informacje dotyczce planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynnoci dochodzeniowo-ledczych, postpowania karnego. jeeli ujawnienie tych informacji mogoby stanowi przeszkod dla prawidowego toku

15

Posikowo mona te przytoczy wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 28 padziernika 2009 roku I OSK 714/09, i Akta jako zbir rnego rodzaju informacji nie s w caoci informacj publiczn i nie powinny by co do zasady w caoci udostpniane Dostp do akt spraw prowadzonych przed organami pastwa pozostaje poza regulacj ustawy o dostpie do informacji publicznej. W tym znaczeniu akta zakoczonego postpowania karnego nie s informacj publiczn w rozumieniu art. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej. Uwagi te mona odnie do sprawozda z wizytacji, czy lustracji, zawierajcych niekiedy bardzo szczegowe dane, dotyczce zawartoci akt sprawy. Przytoczone wyej orzecznictwo w odniesieniu do dokumentacji z wizytacji tylko czciowo zachowuje aktualno. Wskaza bowiem naley, e zgodnie z art. 10 ust.2a ustawy o prokuraturze, obowizujcym od 31 marca 2010 roku, wizytacja jest kontrol realizacji ustawowych zada prokuratury przez dan jednostk organizacyjn, a informacja o poziomie realizacji zada przez prokuratur jest informacj publiczn. Taki pogld znajduje uzasadnienie w brzmieniu art. 10e ust.1 ustawy o prokuraturze, okrelajcego obowizek corocznego przedstawiania sprawozdania z dziaalnoci prokuratury. W pozostaym zakresie tezy wskazanych orzecze zachowuj aktualno Kierujc si powysz argumentacj, naley doj do wniosku, i sprawozdania z lustracji, czy te wizytacji nie podlegaj publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a zamieszczanie samych informacji o wynikach tyche kontroli - po pierwsze nie czyni zado ustawie o dostpie do informacji publicznej, ktra w pkt 4) ust. 1 art. 6 przewiduje udostpnianie dokumentacji przebiegu kontroli, nie za samej informacji o kontroli, a po drugie - informacja taka musiaaby zosta w tym celu przetworzona, zatem musiaby zosta speniony kolejny warunek, e uzyskanie takiej informacji jest szczeglnie istotne dla interesu publicznego. Pene natomiast uzasadnienie znajduje zamieszczanie dokumentw zwizanych z kontrol zarzdcz. Przemawiaj za tym te przesanki, ktre stanowi przeciwwskazanie dla publikacji sprawozda z wizytacji i lustracji w prokuraturze. Kontrola zarzdcza dotyczy w penym zakresie sfery publicznej, bowiem obejmuje dziaania podejmowane dla zapewnienia realizacji przez konkretn jednostk

16

prokuratury, wchodzc w skad sektora finansw publicznych, celw i zada w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy. Dokumenty za wytwarzane w zwizku z kontrol zarzdcz mog by udostpniane w BIP w oryginale (zatem zgodnie z ustaw o dostpie do informacji publicznej), bez naraania si na naruszenie tajemnic, czy te sfer prawnie chronionych. Wypada podkreli, i na stronach podmiotowych BIP poszczeglnych jednostek prokuratury na przestrzeni ostatnich 2 - 3 lat dokumenty, dotyczce kontroli zarzdczej wypary informacje o kontrolach wewntrznych. Spord jednostek apelacyjnych, w 6 s one dostpne w omawianej zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole, a w 4 - w zakadce Komunikaty. Tylko Prokuratura Apelacyjna w Krakowie nie zamiecia tyche danych. Jako najbardziej trafne naley oceni publikowanie dokumentw, zwizanych z kontrol zarzdcz w zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole, choby ze wzgldu na jej tytu i przeznaczenie i w zwizku z tym atwo dostpu przez osoby zainteresowane. Warto doda, i na potrzeb publikowania na stronach internetowych prokuratury informacji, dotyczcych kontroli zarzdczej, wskaza Prokurator Generalny w pimie z dnia 13 maja 2013 roku o sygnaturze PG I A 0280/5/13. Tym bardziej jawi si potrzeba, umieszczenia na stronach BIP czytelnych linkw do stron internetowych jednostek prokuratury, do czego zreszt zobowizuj przepisy wykonawcze do ustawy o dostpie do informacji publicznej. 6. W zakadce Komunikaty oprcz informacji typowych dla tego typu kategorii na stronach 4 jednostek apelacyjnych: katowickiej, lubelskiej, rzeszowskiej i warszawskiej zamieszczono dokumenty zwizane z kontrol zarzdcz (plan dziaalnoci, owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej, sprawozdanie z dziaalnoci), a w dwch prokuraturach apelacyjnych: biaostockiej i lubelskiej informacje o stronach, na ktrych udostpniono te dokumenty. Oceny aktualnoci informacji zawartych na stronach podmiotowych BIP

dokonano na koniec maja 2013 roku.

17

Problem nieaktualnoci informacji, zawartych na stronach podmiotowych jest najbardziej uwidoczniony w zakadce, w ktrej ujto wykaz osb funkcyjnych i ich zadania, zakadce dotyczcej majtku oraz zakadce, powiconej statystyce, sprawozdaniom i kontroli. W zakresie pierwszej z wymienionych zakadek w niektrych jednostkach trudno jest oceni aktualno informacji. Wtpliwoci budz dane Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (data wytworzenia informacji - 27.02.2008r., data udostpnienia - 27.01.2012 r.), Prokuratury Apelacyjnej we Wrocawiu (data wytworzenia - 01.03.2011r., data udostpnienia - 03.01.2013r.). W drugiej z wymienionych zakadek zamieszczono dane dot. majtku: PA w Biaymstoku - wg stanu na dzie 31.12.2010r., wytworzono - 2011.08.19, udostpniono - 2011.08.23, PA w Gdasku - wytworzono - 2012.04.12 r., udostpniono - 2013.02.25, PA w Katowicach - wg stanu 31.12.2012 r., wytworzono i udostpniono -2013.01.25, PA w Krakowie - wg stanu na 31 grudnia 2012 r., wytworzono i udostpniono - 2013.01.07, PA w Lublinie - wytworzono - 2008.06.06 i udostpniono - 2013.01.04, PA w odzi - wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, wytworzono - 2012.06.12 i udostpniono - 2012.06.25, PA w Poznaniu - wytworzono i udostpniono - 2013.04.24, PA w Rzeszowie - wytworzono i udostpniono - 2008.06.05, przy czym trudno jest podway aktualno tyche danych, skoro ograniczono je do stwierdzenia, e Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie dysponuje samochodami subowymi Skoda Octavia oraz Peugeot 407 sprztem biurowym i komputerowym oraz rodkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwoci, PA w Szczecinie - wg stanu na 31 marca 2013 roku, wytworzono - 2008.04.23 i udostpniono - 2013.04.09,

18

PA w Warszawie - wg stanu na 31 grudnia 2010 r., wytworzono - 2011.02.22 i udostpniono - 2011.02.23,

PA we Wrocawiu - wytworzono 2010.05.25 i udostpniono - 2011.03.02. W trzeciej z wymienionych zakadek Statystyka, sprawozdania, kontrole na stronach wikszoci prokuratur apelacyjnych aktualno informacji nie wzbudzia zastrzee. Przykadowo na stronie PA w Warszawie - jako dat udostpnienia danych statystycznych za 2012 rok wskazano kwiecie 2013 rok, czy w PA w Katowicach - jako dat wytworzenia i udostpnienia informacji podano 25 stycznia 2013 roku. Wyjtki odnotowano: w PA Biaymstoku dane statystyczne ograniczono do 2011 roku, w PA w Rzeszowie w odniesieniu do danych statystycznych za 2008 rok jako dat wytworzenia informacji wskazano 05.06.2008 rok, co raczej nie jest wiarygodne, gdy dane dotyczyy 2008 roku, a jako dat udostpnienia wskazano 02.06.2009 roku. Wtpliwoci ponadto budzi wskazana na stronie PA w odzi data udostpnienia informacji - 28 marca 2013 roku, skoro wytworzono j 29 marca 2013 roku. Po dokonaniu analizy informacji zamieszczonych na stronach 11 prokuratur okrgowych, uprawniony jest wniosek, i w odniesieniu do wszystkich mona poczyni krytyczne uwagi. Poniej przedstawiono najwaniejsze z nich. - PO w Biaymstoku trudno jest przyj aktualno informacji dotyczcej sprawowania stanowisk funkcyjnych, skoro informacja w tym zakresie zostaa wytworzona 09.06.2008 roku, a udostpniona 30.03.2012 roku, dane natomiast dotyczce majtku datowane s na 9 czerwca 2008 (cho przy skrytykowanej powyej ich nadmiernej oglnoci dane dotyczce majtku mogy nie straci na aktualnoci); - PO w Gdasku jako dat wytworzenia i udostpnienia informacji w zakadce dot. statystyki wskazano 18.05.2012 r., natomiast warto majtku przedstawiono na dzie 31.12.2011 r.

19

- PO w Katowicach stan majtku przedstawiono na dzie 31.12.2012 r., ale jako dat wytworzenia informacji wskazano 13.11.2009 r., z kolei w odniesieniu do aktualnych danych statystycznych i dotyczcych kontroli, jako dat wytworzenia informacji wskazano 06.06.2008 r., a udostpnienia - 08.02.2013 r. - PO w Krakowie dane dot. majtku datowane s na 31.12.2011r., w odniesieniu za do nieaktualnych danych statystycznych z lat 2007 i 2008 oraz informacji o wizytacjach w latach 2009-2012, jako dat wytworzenia informacji wskazano 21.10.2011 r., a udostpnienia 13.02.2013 r. - PO w Lublinie jako dat wytworzonych i udostpnionych informacji dot. majtku, wskazano 05.06.2008r. - PO w odzi dane dot. majtku datowane s na 31.12.2010 r.; dane za statystyczne oraz dot. wizytacji i lustracji pochodz z 2011 roku, cho jako dat wytworzenia i udostpnienia informacji wskazano 18.03.2013 r. - PO w Poznaniu dane dot. majtku wg stanu na dzie 31.12.2006 r., zostay wytworzone i udostpnione 13.06.2008 r. - PO w Rzeszowie jako dat wytworzenia i udostpnienia informacji dot. majtku wskazano 05.06.2008 r., a z kolei jako dat udostpnienia danych statystycznych za 2007 i 2008 roku wskazano 02.08.2011 r. - PO w Szczecinie dane dot. sprawowanych funkcji pochodz z 31.05.2012 r., trudno jest natomiast odnie si do aktualnoci danych w zakadce Statystyka, sprawozdania, kontrole, skoro de facto tych informacji nie ma. - PO w Warszawie dane dot. majtku wg stanu na grudzie 2011 r., z tego samego okresu pochodz dane statystyczne; - PO we Wrocawiu informacje dot. majtku zostay wytworzone i udostpnione 09.06.2008 r., jako dat wytworzenia pozostaych danych (aktualnych) wskazano 01.03.2013 r. Na stronach podmiotowych adnej z prokuratur apelacyjnych ani okrgowych nie wyodrbniono zakadki, w ktrej umieszczane byyby dane o charakterze archiwalnym.

20

W myl art. 3 ust. 2 ustawy o dostpie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwocznego uzyskania informacji publicznej, zawierajcej aktualn wiedz o sprawach publicznych. Tymczasem, jak wynika z przytoczonych wyej danych, wymg aktualnoci informacji udostpnianych przez prokuratury na stronach podmiotowych BIP nie jest przestrzegany.

III.

Wnioski i propozycje zalece Przedstawione ustalenia uprawniaj do poniszych wnioskw: 1. Struktura stron podmiotowych BIP prokuratury umoliwia publikacj wszystkich informacji, o ktrych mowa w ustawie o dostpie do informacji publicznej. Jedynym uchybieniem wobec wymogw ustawy jest brak moduu wyszukujcego, odnoszcego si do strony podmiotowej danej jednostki, do czego obliguje 11 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68), wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o dostpie do informacji publicznej. Ponadto strony te, wbrew regulacji zawartej w 10 powoanego rozporzdzenia, nie zawieraj czytelnych linkw do istniejcych internetowych serwisw informacyjnych poszczeglnych podmiotw. Naleaoby zatem utworzy, funkcjonujcy na kadej stronie podmiotowej jednostki prokuratury - zarwno szczebla apelacyjnego, jak i okrgowego, stosowny model wyszukujcy oraz link do istniejcych internetowych serwisw informacyjnych poszczeglnych jednostek prokuratury, dostpny z kadej zakadki albo w wykazie jednostek podlegych przy nazwie prokuratury. 2. Co do zasady, z niewielkimi wyjtkami, prokuratury apelacyjne wypeniaj obowizek, wynikajcy z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.). W odniesieniu do objtych badaniem 11 prokuratur okrgowych, zastrzeenie wzbudzi zrnicowany zakres informacji udostpnianych w 6 zakadkach niejednokrotnie zbyt wski i nieczynicy zado ani regulacjom ustawowym,

21

ani te poleceniom w tym zakresie Prokuratora Generalnego, a w latach wczeniejszych Prokuratora Krajowego. Zachodzi zatem potrzeba zobowizania kierownikw jednostek prokuratury do zamieszczenia na stronach podmiotowych w poszczeglnych zakadkach przynajmniej minimum informacji publicznych, stosownie do wymaga ustawowych. 3. Zawarto informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest jednolita w poszczeglnych prokuraturach apelacyjnych i okrgowych. Zwaszcza ujednolicenia wymagaj dane w zakadce: Statystyki, sprawozdania, kontrole. Rny zakres informacji odnotowano take w zakadkach: Organy i osoby sprawujce w nich funkcje oraz ich kompetencje, Dane teleadresowe i Sposb przyjmowania i zaatwiania spraw. Ponadto na stronie podmiotowej jednej jednostki apelacyjnej i jednej okrgowej stwierdzono niedostateczne dane dotyczce majtku. Postulowa zatem naley ujednolicenie zakresu publikowanych w BIP informacji, stosownie do sugestii zawartych w niniejszym opracowaniu, co przyczyni si do wypracowania optymalnych standardw. W zakadkach tych powinny znale si nastpujce informacje: - w zakadce Dane teleadresowe adres pocztowy, mailowy i internetowy jednostki prokuratury, numer(y) telefonu oraz faksu do najwaniejszych jej komrek organizacyjnych, a na stronach podmiotowych prokuratur okrgowych - take nazwy, adresy oraz numery telefonw i faksu podlegych prokuratur rejonowych; - w zakadce Organy i osoby sprawujce w nich funkcje oraz ich kompetencje organy danej jednostki (wydziay, dziay),

wymienione z imienia i nazwiska osoby penice w prokuraturze funkcje, i zakres ich kompetencji, na stronach podmiotowych prokuratur okrgowych take imiona i nazwiska kierownictwa prokuratur rejonowych i zakres ich kompetencji. Wskazwki co do zakresu informacji w teje zakadce, a zarazem polecenie jej uzupenienia zawarte byo w pimie Dyrektora Biura Prezydialnego

22

Prokuratury Krajowej z dnia 5 listopada 2009 roku o sygnaturze PRI - 012261/09 oraz w powoanym wyej pimie Zastpcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11; - w zakadce Majtek informacja o wartoci rodkw, znajdujcych si w ewidencji ksigowej danej jednostki w tym: warto maszyn i urzdze, urzdze technicznych, rodkw transportu, wyposaenia biurowego, sprztu komputerowego, innych narzdzi i przyrzdw, pozostae rodki trwae i niematerialne; - w zakadce Sposb przyjmowania i zaatwiania spraw informacja o godzinach urzdowania prokuratury, a na stronie podmiotowej prokuratury okrgowej take podlegych jej prokuratur rejonowych, sposb i forma skadania pism lub kontaktowania si (take przez osoby z dysfunkcj mowy, czy suchu), przystpne i skrtowe wyjanienie procedury zaatwiania pism, terminy przyj interesantw, tryb skadania i sposb oraz termin rozpatrywania skarg i wnioskw; - w zakadce Komunikaty przykadowo: informacje o konkursach, przetargach, zmianach organizacyjnych, zmianach siedziby i innych wanych wydarzeniach, mona uzna za dopuszczaln sytuacj odesania w komunikatach do strony internetowej www. i zamieszczenia stosownego linku. 4. Wprawdzie adna z prokuratur apelacyjnych nie zamiecia na swojej stronie podmiotowej informacji, dotyczcych sposobu dostpu do informacji publicznych, bdcych w jej posiadaniu i nieudostpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, wymg wskazany w ust. 4 art. 8 ustawy o dostpie do informacji publicznej zosta wypeniony, poniewa informacj w tym zakresie zamiecia Prokuratura Generalna i jest ona widoczna na wszystkich stronach podmiotowych zarwno jednostek apelacyjnych, jak i okrgowych. Niemniej

23

jednak podanym byoby, aby w opracowanym przez Prokuratur Generaln formularzu wniosku, byy wymienione opcjonalnie prokuratury wszystkich szczebli. 5. Sprawozdania z wizytacji i lustracji nie powinny by udostpniane na stronach BIP, bez dokonania ich analizy w aspekcie zachowania ustawowych ogranicze. Z tego wzgldu uzasadnione byoby przyjcie zasady udostpniania ich na wniosek, a w razie koniecznoci przetworzenia informacji po wykazaniu, e jest to szczeglnie istotne dla interesu publicznego. Nie ma natomiast przeciwwskaza, aby w BIP w zakadce Statystyki, sprawozdania, kontrole publikowa plany wizytacji, informacje o planowanych lub przeprowadzonych lustracjach, czy te kontrolach z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. Informacje te nie s jednak wykonaniem obowizku, o ktrym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dostpie do informacji publicznej, lecz innymi informacjami publicznymi, ktre na mocy tego przepisu mog by udostpniane w BIP. Zakres tych informacji powinien by jednolity dla wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury i okrelony po konsultacji z komrkami organizacyjnymi Prokuratury Generalnej, odpowiedzialnymi za dysponowanie finansami publicznymi, a w odniesieniu do wizytacji i lustracji z Biurem Prokuratora Generalnego, celem ustalenia podanych z punktu widzenia zainteresowania spoecznego informacji umieszczanych w BIP. 6. Stwierdzono nieaktualno niektrych danych, opublikowanych w BIP. Z tego wzgldu naleaoby zobligowa kierownikw prokuratur do aktualizowania tyche danych, przynajmniej na pocztku kadego roku kalendarzowego, po uzyskaniu danych statystycznych za rok poprzedzajcy. Naleaoby take zadba o aktualno informacji w rubryce, dotyczcej daty i autora wytworzenia informacji. Przypomnienie o koniecznoci staego aktualizowania danych, zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, zawarte byo w powoanym ju pimie Zastpcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11. Jak dowiodo niniejsze badanie, przypomnienie to byo nieskuteczne.

24

7. Stwierdzono, zachowania

zakadce

Statystyka,

sprawozdania,

kontrole

zamieszczone s informacje zarwno aktualne, jak i z lat poprzednich. Dla przejrzystoci informacji, podanym byoby wprowadzenie zasady archiwizowania ich, poprzez utworzenie w poszczeglnych kategoriach informacji linku archiwum. 8. Co do zasady, na stronach podmiotowych BIP poszczeglnych jednostek prokuratury nie s publikowane informacje o prawach i obowizkach stron postpowania przygotowawczego. Informacje takie, zwaszcza w zakresie uprawnie pokrzywdzonego, znajduj si na stronach internetowych prokuratury, zgodnie z poleceniem, zawartym w pimie Prokuratura Generalnego z dnia 13 maja 2013 roku o sygnaturze PG I A 0280/5/13, w ktrym jako zasadne okrelono rwnie umieszczenie informacji dotyczcej dziaalnoci pozakarnej prokuratury, jak rwnie informacji majcych na celu zapobieganie i zwalczanie przestpczoci w ramach kompetencji prokuratury. Majc na uwadze zadania prokuratury w zakresie strzeenia praworzdnoci i czuwania nad ciganiem przestpstw, podana byaby dostpno powyszych informacji na stronach podmiotowych BIP. Gdyby na stronach podmiotowych BIP istniay nie linki do stron internetowych podwjnego poszczeglnych prokuratur, byoby koniecznoci

zamieszczania informacji, co wie si te z dbaoci o ich aktualizacj, a obywatel miaby szeroki i uatwiony dostp do danych dla niego istotnych. Z tego wzgldu powtrnie naley zaakcentowa, wskazan w pkt 1 wnioskw, potrzeb utworzenia stosownych linkw do serwisw informacyjnych.

opracowano w Wydziale do spraw Wizytacji, Lustracji i Oceny Prokuratorw

You might also like