You are on page 1of 24

PROKURATURA GENERALNA DEPARTAMENT ORGANIZACJI PRACY, WIZYTACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROKURATURY

W a r s z a w a, d n i a

sierpnia 2013 r.

PG I A 406/5/11 Sprawozdanie z badania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej prokuratur apelacyjnych i wybranych prokuratur okręgowych Wstęp – cel, zakres badania. Przedmiotem przeprowadzonego badania było zweryfikowanie zawartości stron urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych prokuratur apelacyjnych, a w razie zaistnienia potrzeby – także wybranych prokuratur okręgowych, w aspekcie spełnienia wymogów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.) oraz jednolitości informacji, publikowanych przez poszczególne jednostki prokuratury. Celem natomiast badania było opracowanie optymalnego i zasadniczo ujednoliconego sposobu i zakresu publikowanych informacji. Analizie poddano strony podmiotowe wszystkich prokuratur apelacyjnych oraz w ograniczonym zakresie - strony podmiotowe 11 prokuratur okręgowych w miastach, w których mają siedziby prokuratury apelacyjne. Przeglądu stron podmiotowych poszczególnych jednostek prokuratury dokonano w okresie od 24 do 31 maja 2013 roku. W szczególności zwrócono uwagę na następujące aspekty: I. Budowa stron internetowych prokuratury w BIP i ocena, czy struktura ta umożliwia publikację wszystkich informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. II. Zawartość stron internetowych w poszczególnych zakładkach z uwzględnieniem:

2

• zakresu publikowanych informacji, • uporządkowania i przejrzystości stron, • aktualności zawartych informacji,

pożądanego modelu zawartości poszczególnych stron.

Ad.I. Strony podmiotowe poszczególnych jednostek prokuratury szczebla apelacyjnego powiązane są ze stroną podmiotową Prokuratury Generalnej. Z kolei ze stronami podmiotowymi prokuratury apelacyjnej powiązane są strony podmiotowe podległych jej prokuratur szczebla okręgowego. Dla prokuratur rejonowych nie zostały utworzone strony podmiotowe. Strony podmiotowe prokuratur szczebla apelacyjnego i okręgowego uporządkowane są według jednego schematu. Pogrupowano je w 12 zagadnieniach, dla których stworzono zakładki: 1. Dane teleadresowe. 2. Status prawny jednostki. 3. Organizacja jednostki. 4. Przedmiot działalności i kompetencje. 5. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje. 6. Majątek. 7. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw. 8. Rejestry, ewidencje i archiwa. 9. Statystyki, sprawozdania, kontrole. 10. Jednostki podległe. 11. Komunikaty. 12. Oferty pracy. Na stronie podmiotowej Prokuratury Generalnej rozdzielono na dwie zakładki: „Kontrole” i „Sprawozdania i statystyka” oraz dodatkowo stworzono zakładki: „Projekty aktów prawnych”, „Rachunki bankowe Prokuratury Generalnej”, „Kontrola

3

zarządcza w prokuraturze”, „Wytyczne Prokuratora Generalnego” i „Ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku Prokuratury Generalnej”.

W myśl art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.), informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tejże ustawie. Obowiązek udostępniania w BIP informacji publicznych wprowadza art. 8 ust. 3 powołanej ustawy i ogranicza go do informacji wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit.a) tiret drugie, lit. c) i d) oraz pkt 5, co nie wyklucza możliwości udostępnienia w tym publikatorze również innych informacji. Oczywistym jest, iż nie wszystkie ze wskazanych w ustawie jako obowiązkowe informacje mogą odnosić się do organów prokuratury, a jedynie te, które prokuratura posiada w związku z wykonywanymi zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy o prokuraturze. Biorąc pod uwagę konieczność ich odpowiedniego stosowania, stwierdzić należy, iż struktura stron podmiotowych BIP prokuratury umożliwia publikację wszystkich informacji, o których mowa w powołanym wyżej przepisie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednakże w odniesieniu do stron podmiotowych prokuratur apelacyjnych i okręgowych należy zwrócić uwagę na brak modułu wyszukującego, odnoszącego się do strony podmiotowej danej jednostki, do czego obliguje § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68), wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 powołanej wcześniej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Brak ten uniemożliwia wyszukanie hasła na stronach podmiotowych jednostek podległych Prokuraturze Generalnej. Wyszukiwarka odnosi się wyłącznie do strony podmiotowej Prokuratury Generalnej. Ponadto strony te nie zawierają czytelnych linków do istniejących internetowych serwisów informacyjnych poszczególnych podmiotów, co nie czyni zadość regulacji, zawartej w § 10 powołanego rozporządzenia. Gwoli ścisłości należy

4

zaznaczyć, iż na stronach podmiotowych niektórych jednostek prokuratury w zakładce „Dane teleadresowe” znajdują się takie linki, ale po pierwsze - nie są one dostępne w innych zakładkach, a po drugie - linków takich nie ujawniono na stronach podmiotowych 5 prokuratur apelacyjnych: w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie (w tej ostatniej wprawdzie jest on uwidoczniony, ale nie następuje przekierowanie na stronę www.) oraz na stronach podmiotowych 8 spośród 11 prokuratur okręgowych: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Odnośnie wymogu, określonego w ust. 4 art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej (wskazania w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej), należy stwierdzić, iż na stronie BIP Prokuratury Generalnej znajduje się informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych, będących w jej posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze wzorem wniosku do Prokuratury Generalnej o dostęp do informacji publicznej. Informacja w tym zakresie jest widoczna na stronach podmiotowych wszystkich jednostek prokuratury szczebla apelacyjnego i okręgowego. Optymalnie byłoby, gdyby taka informacja i wzór wniosku odnosiły się opcjonalnie także do prokuratur niższych szczebli. W obecnym stanie wnioskodawca może mylnie skierować do Prokuratury Generalnej wniosek o udostępnienie informacji, będącej w posiadaniu jednostki niższego szczebla.

Ad.II. Dla potrzeb niniejszego badania dokonano przeglądu poszczególnych zakładek stron podmiotowych BIP wszystkich prokuratur apelacyjnych i 11 prokuratur okręgowych. Informacje zawarte w połowie z nich są zasadniczo ujednolicone. Są to: „Status prawny jednostki”; „Organizacja jednostki”; „Przedmiot działalności i kompetencje”; „Rejestry, ewidencje i archiwa”; „Jednostki podległe”; „Oferty pracy”.

5

W

pozostałych 6 zakładkach na stronach podmiotowych BIP jednolitość ”Dane teleadresowe” na stronach podmiotowych wszystkich Na każdej z nich widnieje wskazany adres strony internetowej,

opublikowanych informacji nie została zachowana. 1. W zakładce informacje. prokuratur apelacyjnych znalazły się zasadniczo jednolite i wyczerpujące zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11. Natomiast na stronach podmiotowych 11 prokuratur okręgowych stwierdzono nie tylko rozbieżności, ale także niezastosowanie się do zaleceń, zawartych w powołanym wyżej piśmie. W prokuraturach okręgowych: w Białymstoku, w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu nie udostępniono danych teleadresowych najważniejszych komórek organizacyjnych tychże jednostek oraz podległych im prokuratur rejonowych. Na stronach prokuratur okręgowych: w Lublinie i Wrocławiu brak jest danych, dotyczących prokuratur rejonowych. Ponadto w prokuraturach okręgowych w Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu nie wskazano adresu strony internetowej prokuratury okręgowej. Tylko w dwóch jednostkach: Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku i Prokuraturze Okręgowej w Krakowie omawiane dane są wyczerpujące. 2. W zakładce „Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje” we wszystkich prokuraturach zawarte są informacje czyniące zadość tej tematyce, jednakże z różnym stopniem szczegółowości. Przykładowo w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach najpierw szczegółowo wymieniono zakres czynności poszczególnych wydziałów, a następnie osób funkcyjnych. Podobnie co do zakresu w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie. Zagadnienia te ujęto węziej na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, na której z większą ogólnością wskazano kompetencje poszczególnych osób funkcyjnych, co pozwala na wyprowadzenie wniosku także w kwestii zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, kierowanych przez osoby funkcyjne. W Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie przedstawiono kompetencje prokuratora apelacyjnego i jego zastępcy oraz zakres działania poszczególnych wydziałów. Najwęziej ujęto tę tematykę na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, bowiem wskazano

6

tylko poszczególne funkcje i osoby je sprawujące, bez określenia ich kompetencji, jak też zakresów czynności poszczególnych komórek organizacyjnych. Przeważnie jednak wskazywano szczegółowy zakres czynności osób funkcyjnych, jak w jednostkach apelacyjnych w: Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. We wszystkich też prawie jednostkach tegoż szczebla wskazano nazwiska osób pełniących określone funkcje. Tylko w Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie spośród osób funkcyjnych wymieniono jedynie nazwiska prokuratora apelacyjnego i zastępcy. W 11 skontrolowanych prokuraturach okręgowych wymieniono osoby funkcyjne z imienia i nazwiska oraz ich kompetencje z jednym wyjątkiem – Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, na stronie której ograniczono się do podania nazwisk osób funkcyjnych, bez wskazania ich kompetencji. Kolejna różnica dotyczyła publikowania danych, odnoszących się do, podległych jednostce okręgowej, prokuratur rejonowych. Na stronach 4 tylko prokuratur okręgowych: gdańskiej, lubelskiej, łódzkiej i wrocławskiej wskazano nazwiska osób funkcyjnych w prokuraturach rejonowych, z tym że w tej ostatniej – tylko wymieniono prokuratorów rejonowych. Przejrzystość i uporządkowanie informacji w omawianej zakładce nie wzbudziła zastrzeżeń, a jedynie jej zawężony zakres w niektórych jednostkach. Jako niezbędne należałoby wskazać w omawianej zakładce, jak uczyniło to większość prokuratur, imiennie osoby pełniące w prokuraturze funkcje na wszystkich szczeblach prokuratury i ich kompetencje, przynajmniej w ogólnym zarysie. Wskazówki co do zakresu informacji w tejże zakładce, a zarazem polecenie jej uzupełnienia zawarte było w piśmie Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej z dnia 5 listopada 2009 roku o sygnaturze o sygnaturze PRI - 0122-61/09 oraz w powołanym wyżej piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII0140/1/11.

7

3. W zakładce „Sposób przyjmowania i załatwiania spraw” publikowane są ogólne informacje o procedurze składania doniesień i nadawania im biegu, o sposobie załatwiania skarg i wniosków oraz godzinach przyjęć interesantów. Informacje te są na ogół wyczerpujące, mimo różnego stopnia ich uszczegółowienia. W prokuraturach apelacyjnych w Gdańsku, Katowicach, czy w Poznaniu zawartość tychże informacji jest modelowa. Na przeciwstawnym biegunie można umiejscowić Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu, na stronie której ograniczono się do stwierdzenia, że „sposób przyjmowania i załatwiania spraw jest ujęty w poszczególnych ustawach oraz wydanych na podstawie zawartych w nich upoważnień aktach niższego rzędu”. Z kolei na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie i Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie pism. Przeważnie informacje uwzględniały unormowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243), wskazując możliwości komunikowania się z prokuraturą przez osoby posiadające dysfunkcję mowy, czy słuchu. Wyjątki odnotowano w 4 jednostkach: PA w Łodzi, PA w Rzeszowie, PA w Warszawie i PA we Wrocławiu. W jednostce zaś lubelskiej ograniczono się jedynie do informacji, iż stosuje się zasady wskazane w powołanej wyżej ustawie. Spośród stron podmiotowych 11 prokuratur okręgowych, są one w miarę wyczerpujące w odniesieniu do 5 jednostek: gdańskiej, katowickiej, łódzkiej, poznańskiej i szczecińskiej. W prokuraturze białostockiej ograniczono się do informacji o sposobie komunikowania się przez osoby posiadające dysfunkcję mowy, czy słuchu, co z kolei pominięto na stronach jednostek: rzeszowskiej, warszawskiej i wrocławskiej. Natomiast w prokuraturach okręgowych w: Krakowie, Lublinie i Wrocławiu powołano się na regulację zawartą w aktach prawnych: Kodeksie postępowania karnego, ustawie o prokuraturze, regulaminie prokuratorskim, czy zarządzeniu o funkcjonowaniu sekretariatu. Podobnie w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie, choć tu były one nieco bardziej rozbudowane. informacje ograniczono do kwestii przyjęć interesantów, a w tej ostatniej dodatkowo – do sposobu składania

8

Zważywszy na to, iż informacje zawarte na stronach BIP służą zaspakajaniu potrzeb obywateli, nie można zaakceptować formy, polegającej na odesłaniu do przepisów Kodeksu postępowania karnego, czy też innych aktów prawnych. Pożądanym byłoby, aby w omawianej zakładce znalazły się informacje o sposobie przyjmowania pism, formie ich składania oraz procedurze załatwiania. Należałoby też wyodrębnić informację o sposobie załatwiania skarg i wniosków. Oczywistym jest, iż wszystkie jednostki winny respektować unormowania powołanej wyżej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 4. Zakres danych w zakładce „Majątek” nie wzbudził zastrzeżeń w większości jednostek, objętych badaniem. Jedynie w odniesieniu do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie informacje w zakładce dot. majątku odbiegały od danych w tym zakresie w innych jednostkach. Ograniczały się bowiem do wskazania, że jednostka ta dysponuje samochodami służbowymi Skoda Octavia oraz Peugeot 407, sprzętem biurowym i komputerowym oraz środkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budżetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z kolei spośród 11 prokuratur okręgowych, zbyt ogólne informacje dotyczące majątku zawarła tylko Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, a dane dotyczące statusu prawnego tej jednostki oraz jej przedmiotu działalności i kompetencji były w przygotowaniu i taki stan utrzymywał się na przestrzeni czasu kilku tygodni. Odnośnie zakresu danych, dotyczących majątku, pożądanym byłoby zamieszczenie w BIP informacji o mieniu, w które prokuratura została wyposażona przez Skarb Państwa. Można pominąć dane dotyczące nieruchomości, powołując się na interpretację, zawartą w opracowaniu Elżbiety Czarny - Drożdżejko „Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej” /Prokuratura i Prawo 11,2008/, z której wynika, że informacja w tym zakresie nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na treść jej art. 1 ust. 2. W świetle ustawy bowiem z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027), ewidencje gruntów prowadzą starostowie, a zgodnie z art. 24 ust. 2 tejże ustawy informacje o

9

gruntach, budynkach i lokalach, zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne i udziela się ich odpłatnie. 5. W zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole” stwierdzono największe rozbieżności informacyjne. Na stronach poszczególnych jednostek apelacyjnych informacje te przedstawiały się następująco: - PA w Białymstoku – dane statystyczne za 2011 rok, zawarte w informacji o działalności Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku oraz dokumenty związane z kontrolą zarządczą w 2012 i 2013 roku (plan działalności, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności); - PA w Gdańsku – dane dotyczące kontroli zarządczej za 2011, 2012 i 2013 rok oraz dane statystyczne za 2010, 2011 i 2012 rok; - PA w Katowicach – dane statystyczne za 2012 rok, uwzględniające także poszczególne prokuratury okręgowe, dotyczące wpływu, załatwienia, pozostałości, działalności pozakarnej, liczby spraw wpisanych do rejestru Dsn i Dsa, a nadto wykaz lustracji i wizytacji przeprowadzonych przez prokuraturę apelacyjną w 2012 roku ze wskazaniem ich tematyki, celu i liczby zbadanych spraw; - PA w Krakowie – tylko podstawowe dane statystyczne (w 15 punktach) za 2012 rok. Rubryki dotyczące wizytacji i lustracji nie zostały wypełnione; - PA w Lublinie – informacje statystyczne za 2011 i 2012 rok przedstawiane Prokuraturze Generalnej w postaci tabelarycznej; - PA w Łodzi – dokumenty związane z kontrolą zarządczą w 2012 roku i plan działalności na 2013 rok, a nadto plan wizytacji od października 2012 do listopada 2015 roku oraz dane statystyczne za 2012 rok (wpływ w poszczególnych okręgach, liczba wszczętych śledztw, załatwienie, pozostałość z uwzględnieniem czasu trwania, sposób zakończenia, środki zapobiegawcze, zabezpieczenia majątkowe, dane dotyczące wyników postępowania sądowego, z działalności pozakarnej i dotyczące współdziałania ze środkami masowego przekazu); - PA w Poznaniu – dane statystyczne za 2012 rok (wpływ spraw, zakończenia, środki zapobiegawcze, skuteczność ścigania, apelacyjność, wykaz

10

przeprowadzonych lustracji, liczba ocen kwalifikacji, plan działalności prokuratury na 2013 rok, związany z kontrolą zarządczą oraz podobne dane dotyczące roku 2011); - PA w Rzeszowie – tylko dane statystyczne (wpływ, załatwienie, pozostałość, liczba aktów oskarżenia, wskaźnik skuteczności ścigania, liczba spraw osądzonych oraz apelacji, wskaźnik skuteczności apelacji) za 2008 rok; - PA w Szczecinie – plany, sprawozdania, oświadczenia, dotyczące kontroli zarządczej w 2012 i 2013 roku; link, pod którym miały znajdować się dane statystyczne nie otwiera się. W dalszej części przedstawiono dane dotyczące wizytacji, lustracji i istotnych badań w poszczególnych latach: od 2007 do I kwartału 2013 roku, przy czym jako badanie wskazywano też ocenę sprawozdania z wizytacji prokuratury rejonowej, ocenę kandydatów na stanowisko prokuratora i urzędnika, informacje, analizy, czy też opinie prawne; - PA w Warszawie – tylko dane statystyczne za 2012 rok, dość szeroko ujęte, opatrzone sygnaturą Ap I A 018/1/13; - PA we Wrocławiu – zawarto dane dotyczące kontroli zarządczej (oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012, plan działalności prokuratury na 2013 rok). Jak z powyższego wynika, co do zasady w omawianej zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole” zawarte są informacje statystyczne (oprócz PA w Szczecinie i Wrocławiu) oraz dotyczące kontroli zarządczej (oprócz PA w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie), a w 3 jednostkach: PA w Łodzi, PA w Poznaniu i PA w Szczecinie - także dane dotyczące wizytacji i lustracji, ale tylko w podstawowym zakresie. W jednej tylko jednostce – PA w Poznaniu zawarto informacje o liczbie przeprowadzonych ocen kwalifikacji. W odniesieniu do 11 prokuratur okręgowych (określonych na wstępie) poczyniono następujące ustalenia: - PO w Białymstoku - opublikowana jest aktualna statystyka i dokumenty dot.

11

kontroli zarządczej; - PO w Gdańsku - statystyka i dokumenty dot. kontroli zarządczej za 2011 roku; - PO w Katowicach - aktualna statystyka, wykaz wizytacji i lustracji; - PO w Krakowie - statystyka w latach 2007 i 2008 oraz notatki urzędowe z wizytacji, przeprowadzanych od 2009 roku; - PO w Lublinie - aktualna statystyka i dokumenty dot. kontroli zarządczej; - PO w Łodzi - statystyka i ogólne dane dot. wizytacji i lustracji w 2011 rok oraz i aktualne dokumenty dot. kontroli zarządczej; - PO w Poznaniu - zamieszczono informację, iż dane te są w przygotowaniu; - PO w Rzeszowie - statystyka za 2007 rok (tylko w zakresie wysokości Wpływu) i za I półrocze 2008 roku; - PO w Szczecinie - zasygnalizowano jedynie, jakie wytworzono dokumenty ”Plany 2012, 2013, sprawozdania, oświadczenia 2012 i informacje statystyczne za lata 2006-2013, lustracje za lata 2006-2011, wizytacje za lata 2006-2011”; - PO w Warszawie - statystyka za rok 2011 i tylko w zakresie wpływu i załatwienia, także w podległych prokuraturach rejonowych; - PO we Wrocławiu - aktualna statystyka i dokumenty dot. kontroli zarządczej. Na stronach podmiotowych żadnej z prokuratur nie udostępniono treści sprawozdań z wizytacji tudzież lustracji. W 3 jednostkach apelacyjnych: łódzkiej, poznańskiej i szczecińskiej zamieszczono dane dotyczące wizytacji i lustracji, ale tylko w podstawowym zakresie. W prokuraturach okręgowych, na 11 skontrolowanych – 4 wzmiankowały o przeprowadzonych wizytacjach, czy lustracjach. Prokuratura Okręgowa w Krakowie czyniła to najszerzej, publikując notatki urzędowe z wizytacji, przeprowadzanych od 2009 roku. W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach wskazano tylko, jakie wizytacje i lustracje zostały przeprowadzone. W PO w Łodzi podano dane dot. wizytacji i lustracji w 2011 rok, a w PO w Szczecinie ograniczono się do określenia „wizytacje za lata 2006-2011”.

12

Oceniając praktykę zamieszczania informacji w zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole” BIP, można dojść do wniosku, że nie wszystkie jednostki prawidłowo realizują obowiązek w tym zakresie. Na stronach podmiotowych 4 prokuratur apelacyjnych brak jest aktualnych danych statystycznych, w tym w dwóch (Szczecin, Wrocław) nie zamieszczono ich wcale. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja na stronach skontrolowanych prokuratur okręgowych. Spośród 11 tylko 4 udostępniały aktualną statystykę, a jej zakres także nie był jednolity. W odniesieniu do kwestii publikowania sprawozdań z wizytacji i lustracji, należy zwrócić uwagę na kilka jej aspektów. Po pierwsze wprawdzie regulacja zawarta w art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy wprowadza obowiązek udostępniania w BIP, informacji publicznych m.in. wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a) tiret drugie – zatem treści i dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, nie definiuje jednakże pojęcia „kontrola”. Podobnie wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007.10.68), nie precyzuje zawartych w ustawie pojęć, ograniczając się do ujednolicenia struktury strony głównej BIP i stron podmiotowych oraz określenia wymogów technicznych. Trudno jest zatem przy próbie zdefiniowania tegoż pojęcia w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej określić, czy chodzi o kontrole, stanowiące przedmiot działania podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, jak przykładowo Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, tudzież Państwowa Inspekcja Pracy, czy o kontrole wewnętrzne, sprawdzające sposób wykonywania zadań, jak to ma miejsce w prokuraturze. W piśmie o sygnaturze PG VII G 0285/2/11 z dnia 8 listopada 2011 roku, skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie, Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego zawarł stanowisko, iż nie jest błędem zamieszczanie w zakładce BIP administrowanej przez Prokuraturę Generalną, na szczeblu prokuratur apelacyjnych i okręgowych o nazwie „Statystyki, sprawozdania i kontrole” informacji dotyczących

13

zakresu oraz wyniku przeprowadzonych lustracji i wizytacji, gdyż te formy czynności kontrolnych przewidziane są w uregulowaniach ustawowych, dotyczących funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Jednocześnie autor powołanego pisma zastrzegł, iż zakres tejże informacji winien być dokonany zgodnie z zasadą poszanowania ustawowych ograniczeń dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność i tajemnice ustawowo chronione. Podzielając to stanowisko, wskazać należy, iż w praktyce sprawozdania z wizytacji i lustracji z reguły zawierają informację prawnie chronioną. W tego typu dokumentach przeważnie ujawniane są dane z postępowań przygotowawczych w toku lub zakończonych nieprawomocnie, podlegające ochronie na podstawie art. 156 § 5 kpk, a w sprawach zakończonych prawomocnie – występują ograniczenia wymienione w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ochrona prywatności osoby fizycznej, tajemnicy przedsiębiorcy, informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo). Z tego powodu sprawozdania z kontroli wewnętrznych w prokuraturze nie powinny podlegać automatycznemu udostępnianiu na stronach BIP. Należy przy tym wskazać, że wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej, polega na udostępnieniu dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli, a nie informacji przetworzonej. Taka informacja może być udostępniona na wniosek zainteresowanego w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a jeżeli będzie wymagać przetworzenia – tylko w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1). Wsparcie dla tej tezy można znaleźć w stanowisku, zawartym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010 roku I OSK 495/10, oddalającym skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w Częstochowie w przedmiocie informacji publicznej, jaką miały stanowić „wszystkie dokumenty – zawierające informację publiczną: dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych (w tym wizytacji i lustracji) … ”. W uzasadnieniu NSA podniósł, iż nie ulega wątpliwości, że z uwagi na charakter organu zobowiązanego do udzielenia informacji (prokuratura), rodzaj informacji (protokoły kontroli, wizytacji, lustracji…), okres objęty żądaniem (od wejścia w życie ustawy o d.d.i.p), liczbę przeprowadzonych w

14

tym czasie kontroli, żądana informacja ma charakter informacji złożonej (przetworzonej) i wymagała wykazania, że jej żądanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W orzecznictwie sądów pojawiły się stanowiska, jeszcze bardziej zawężające zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu wyroku z 18 grudnia 2006 roku o sygnaturze II SAB/Kr 88/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podniósł, iż „… nie można zaakceptować stanowiska, że wszystkie dokumenty urzędowe są jednocześnie informacją publiczną, gdyż nie wszystkie dokumenty urzędowe są dokumentami dotyczącymi spraw publicznych”. Sąd powołał się na definicję słowa „publiczny”, zawartą w Słowniku języka polskiego PWN z 1995 roku t.2,s.1022, stwierdzając jednocześnie, że publiczność oznacza jawność, a istnienie tajemnicy wyłącza jawność, zatem i publiczność dokumentu. Ostatecznie sąd, opierając się na przepisach Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, określających zakres i cel lustracji oraz wizytacji, konkludował, że „…lustracja i wizytacja są czysto wewnętrznymi czynnościami, których wyniki również służą wewnętrznemu usprawnieniu działalności prokuratury i wyeliminowaniu uchybień. Wyniki tej wewnętrznej kontroli omawiane są w zamkniętym gronie (narada prokuratorów) i przekazywane zwierzchnikom. Z tych względów nie można uważać tych wyników (zawartych w sprawozdaniach) za materiały jawne, które można upublicznić. Nie są one zatem informacją publiczną …Treści związane z lustracją i wizytacją zawarte w dokumentach ich dotyczących, jak i poruszane w trakcie narad objęte są tajemnicą prokuratorską, o której mowa w art. 48 ustawy o prokuraturze, tajemnicą służbową (art. 2 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z 22 I 1999 r.), a nawet nie można wykluczyć, że przy omawianiu wyników konkretnych spraw może dojść do poruszenia zagadnień objętych tajemnicą państwową (art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). W świetle bowiem zał. nr 1 do tej ustawy pkt 36 do tajemnic państwowych (tajne) zalicza się szczegółowe informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności dochodzeniowo-śledczych, postępowania karnego.” jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby stanowić przeszkodę dla prawidłowego toku

15

Posiłkowo można też przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2009 roku I OSK 714/09, iż „Akta jako zbiór różnego rodzaju informacji … nie są w całości informacją publiczną i nie powinny być co do zasady w całości udostępniane … Dostęp do akt spraw prowadzonych przed organami państwa pozostaje poza regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym znaczeniu akta zakończonego postępowania karnego nie są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.” Uwagi te można odnieść do sprawozdań z wizytacji, czy lustracji, zawierających niekiedy bardzo szczegółowe dane, dotyczące zawartości akt sprawy. Przytoczone wyżej orzecznictwo w odniesieniu do dokumentacji z wizytacji tylko częściowo zachowuje aktualność. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 10 ust.2a ustawy o prokuraturze, obowiązującym od 31 marca 2010 roku, wizytacja jest kontrolą realizacji ustawowych zadań prokuratury przez daną jednostkę organizacyjną, a informacja o poziomie realizacji zadań przez prokuraturę jest informacją publiczną. Taki pogląd znajduje uzasadnienie w brzmieniu art. 10e ust.1 ustawy o prokuraturze, określającego obowiązek corocznego przedstawiania sprawozdania z działalności prokuratury. W pozostałym zakresie tezy wskazanych orzeczeń zachowują aktualność Kierując się powyższą argumentacją, należy dojść do wniosku, iż sprawozdania z lustracji, czy też wizytacji nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a zamieszczanie samych informacji o wynikach tychże kontroli - po pierwsze nie czyni zadość ustawie o dostępie do informacji publicznej, która w pkt 4) ust. 1 art. 6 przewiduje udostępnianie dokumentacji przebiegu kontroli, nie zaś samej informacji o kontroli, a po drugie - informacja taka musiałaby zostać w tym celu przetworzona, zatem musiałby zostać spełniony kolejny warunek, że uzyskanie takiej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Pełne natomiast uzasadnienie znajduje zamieszczanie dokumentów związanych z kontrolą zarządczą. Przemawiają za tym te przesłanki, które stanowią przeciwwskazanie dla publikacji sprawozdań z wizytacji i lustracji w prokuraturze. Kontrola zarządcza dotyczy w pełnym zakresie sfery publicznej, bowiem obejmuje działania podejmowane dla zapewnienia realizacji przez konkretną jednostkę

16

prokuratury, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych, celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dokumenty zaś wytwarzane w związku z kontrolą zarządczą mogą być udostępniane w BIP w oryginale (zatem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), bez narażania się na naruszenie tajemnic, czy też sfer prawnie chronionych. Wypada podkreślić, iż na stronach podmiotowych BIP poszczególnych jednostek prokuratury na przestrzeni ostatnich 2 - 3 lat dokumenty, dotyczące kontroli zarządczej wyparły informacje o kontrolach wewnętrznych. Spośród jednostek apelacyjnych, w 6 są one dostępne w omawianej zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole”, a w 4 - w zakładce „Komunikaty”. Tylko Prokuratura Apelacyjna w Krakowie nie zamieściła tychże danych. Jako najbardziej trafne należy ocenić publikowanie dokumentów, związanych z kontrolą zarządczą w zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole”, choćby ze względu na jej tytuł i przeznaczenie i w związku z tym łatwość dostępu przez osoby zainteresowane. Warto dodać, iż na potrzebę publikowania na stronach internetowych prokuratury informacji, dotyczących kontroli zarządczej, wskazał Prokurator Generalny w piśmie z dnia 13 maja 2013 roku o sygnaturze PG I A 0280/5/13. Tym bardziej jawi się potrzeba, umieszczenia na stronach BIP czytelnych linków do stron internetowych jednostek prokuratury, do czego zresztą zobowiązują przepisy wykonawcze do ustawy o dostępie do informacji publicznej. 6. W zakładce „Komunikaty” oprócz informacji typowych dla tego typu kategorii na stronach 4 jednostek apelacyjnych: katowickiej, lubelskiej, rzeszowskiej i warszawskiej zamieszczono dokumenty związane z kontrolą zarządczą (plan działalności, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, sprawozdanie z działalności), a w dwóch prokuraturach apelacyjnych: białostockiej i lubelskiej – informacje o stronach, na których udostępniono te dokumenty. Oceny aktualności informacji zawartych na stronach podmiotowych BIP

dokonano na koniec maja 2013 roku.

17

Problem nieaktualności informacji, zawartych na stronach podmiotowych jest najbardziej uwidoczniony w zakładce, w której ujęto wykaz osób funkcyjnych i ich zadania, zakładce dotyczącej majątku oraz zakładce, poświęconej statystyce, sprawozdaniom i kontroli. W zakresie pierwszej z wymienionych zakładek w niektórych jednostkach trudno jest ocenić aktualność informacji. Wątpliwości budzą dane Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (data wytworzenia informacji - 27.02.2008r., data udostępnienia - 27.01.2012 r.), Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu (data wytworzenia - 01.03.2011r., data udostępnienia - 03.01.2013r.). W drugiej z wymienionych zakładek zamieszczono dane dot. majątku: • PA w Białymstoku - wg stanu na dzień 31.12.2010r., wytworzono - 2011.08.19, udostępniono - 2011.08.23, • PA w Gdańsku - wytworzono - 2012.04.12 r., udostępniono - 2013.02.25, • PA w Katowicach - wg stanu 31.12.2012 r., wytworzono i udostępniono -2013.01.25, • PA w Krakowie - wg stanu na 31 grudnia 2012 r., wytworzono i udostępniono - 2013.01.07, • PA w Lublinie - wytworzono - 2008.06.06 i udostępniono - 2013.01.04, • PA w Łodzi - wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, wytworzono - 2012.06.12 i udostępniono - 2012.06.25, • PA w Poznaniu - wytworzono i udostępniono - 2013.04.24, • PA w Rzeszowie - wytworzono i udostępniono - 2008.06.05, przy czym trudno jest podważyć aktualność tychże danych, skoro ograniczono je do stwierdzenia, że Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie dysponuje samochodami służbowymi Skoda Octavia oraz Peugeot 407 sprzętem biurowym i komputerowym oraz środkami finansowymi przyznawanymi na dany rok budżetowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości, • PA w Szczecinie - wg stanu na 31 marca 2013 roku, wytworzono - 2008.04.23 i udostępniono - 2013.04.09,

18 •

PA w Warszawie - wg stanu na 31 grudnia 2010 r., wytworzono - 2011.02.22 i udostępniono - 2011.02.23,

• PA we Wrocławiu - wytworzono 2010.05.25 i udostępniono - 2011.03.02. W trzeciej z wymienionych zakładek „Statystyka, sprawozdania, kontrole” na stronach większości prokuratur apelacyjnych aktualność informacji nie wzbudziła zastrzeżeń. Przykładowo na stronie PA w Warszawie - jako datę udostępnienia danych statystycznych za 2012 rok wskazano kwiecień 2013 rok, czy w PA w Katowicach - jako datę wytworzenia i udostępnienia informacji podano 25 stycznia 2013 roku. Wyjątki odnotowano: • w PA Białymstoku – dane statystyczne ograniczono do 2011 roku, • w PA w Rzeszowie – w odniesieniu do danych statystycznych za 2008 rok jako datę wytworzenia informacji wskazano 05.06.2008 rok, co raczej nie jest wiarygodne, gdyż dane dotyczyły 2008 roku, a jako datę udostępnienia – wskazano 02.06.2009 roku. Wątpliwości ponadto budzi wskazana na stronie PA w Łodzi data udostępnienia informacji - 28 marca 2013 roku, skoro wytworzono ją 29 marca 2013 roku. Po dokonaniu analizy informacji zamieszczonych na stronach 11 prokuratur okręgowych, uprawniony jest wniosek, iż w odniesieniu do wszystkich można poczynić krytyczne uwagi. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich. - PO w Białymstoku – trudno jest przyjąć aktualność informacji dotyczącej sprawowania stanowisk funkcyjnych, skoro informacja w tym zakresie została wytworzona 09.06.2008 roku, a udostępniona 30.03.2012 roku, dane natomiast dotyczące majątku datowane są na 9 czerwca 2008 (choć przy skrytykowanej powyżej ich nadmiernej ogólności dane dotyczące majątku mogły nie stracić na aktualności); - PO w Gdańsku – jako datę wytworzenia i udostępnienia informacji w zakładce dot. statystyki wskazano 18.05.2012 r., natomiast wartość majątku przedstawiono na dzień 31.12.2011 r.

19

- PO w Katowicach – stan majątku przedstawiono na dzień 31.12.2012 r., ale jako datę wytworzenia informacji wskazano 13.11.2009 r., z kolei w odniesieniu do aktualnych danych statystycznych i dotyczących kontroli, jako datę wytworzenia informacji wskazano 06.06.2008 r., a udostępnienia - 08.02.2013 r. - PO w Krakowie – dane dot. majątku datowane są na 31.12.2011r., w odniesieniu zaś do nieaktualnych danych statystycznych z lat 2007 i 2008 oraz informacji o wizytacjach w latach 2009-2012, jako datę wytworzenia informacji wskazano 21.10.2011 r., a udostępnienia – 13.02.2013 r. - PO w Lublinie – jako datę wytworzonych i udostępnionych informacji dot. majątku, wskazano 05.06.2008r. - PO w Łodzi – dane dot. majątku datowane są na 31.12.2010 r.; dane zaś statystyczne oraz dot. wizytacji i lustracji pochodzą z 2011 roku, choć jako datę wytworzenia i udostępnienia informacji wskazano 18.03.2013 r. - PO w Poznaniu – dane dot. majątku wg stanu na dzień 31.12.2006 r., zostały wytworzone i udostępnione 13.06.2008 r. - PO w Rzeszowie – jako datę wytworzenia i udostępnienia informacji dot. majątku wskazano 05.06.2008 r., a z kolei jako datę udostępnienia danych statystycznych za 2007 i 2008 roku wskazano 02.08.2011 r. - PO w Szczecinie – dane dot. sprawowanych funkcji pochodzą z 31.05.2012 r., trudno jest natomiast odnieść się do aktualności danych w zakładce „Statystyka, sprawozdania, kontrole”, skoro de facto tych informacji nie ma. - PO w Warszawie – dane dot. majątku wg stanu na grudzień 2011 r., z tego samego okresu pochodzą dane statystyczne; - PO we Wrocławiu – informacje dot. majątku zostały wytworzone i udostępnione 09.06.2008 r., jako datę wytworzenia pozostałych danych (aktualnych) wskazano 01.03.2013 r. Na stronach podmiotowych żadnej z prokuratur apelacyjnych ani okręgowych nie wyodrębniono zakładki, w której umieszczane byłyby dane o charakterze archiwalnym.

20

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Tymczasem, jak wynika z przytoczonych wyżej danych, wymóg aktualności informacji udostępnianych przez prokuratury na stronach podmiotowych BIP nie jest przestrzegany.

III.

Wnioski i propozycje zaleceń Przedstawione ustalenia uprawniają do poniższych wniosków: 1. Struktura stron podmiotowych BIP prokuratury umożliwia publikację wszystkich informacji, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jedynym uchybieniem wobec wymogów ustawy jest brak modułu wyszukującego, odnoszącego się do strony podmiotowej danej jednostki, do czego obliguje § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68), wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto strony te, wbrew regulacji zawartej w § 10 powołanego rozporządzenia, nie zawierają czytelnych linków do istniejących internetowych serwisów informacyjnych poszczególnych podmiotów. Należałoby zatem utworzyć, funkcjonujący na każdej stronie podmiotowej jednostki prokuratury - zarówno szczebla apelacyjnego, jak i okręgowego, stosowny model wyszukujący oraz link do istniejących internetowych serwisów informacyjnych poszczególnych jednostek prokuratury, dostępny z każdej zakładki albo w wykazie jednostek podległych przy nazwie prokuratury. 2. Co do zasady, z niewielkimi wyjątkami, prokuratury apelacyjne wypełniają obowiązek, wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112.1198 ze zm.). W odniesieniu do objętych badaniem 11 prokuratur okręgowych, zastrzeżenie wzbudził zróżnicowany zakres informacji udostępnianych w 6 zakładkach – niejednokrotnie zbyt wąski i nieczyniący zadość ani regulacjom ustawowym,

21

ani też poleceniom w tym zakresie Prokuratora Generalnego, a w latach wcześniejszych – Prokuratora Krajowego. Zachodzi zatem potrzeba zobowiązania kierowników jednostek prokuratury do zamieszczenia na stronach podmiotowych w poszczególnych zakładkach przynajmniej minimum informacji publicznych, stosownie do wymagań ustawowych. 3. Zawartość informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest jednolita w poszczególnych prokuraturach apelacyjnych i okręgowych. Zwłaszcza ujednolicenia wymagają dane w zakładce: „Statystyki, sprawozdania, kontrole”. Różny zakres informacji odnotowano także w zakładkach: „Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje”, „Dane teleadresowe” i „Sposób przyjmowania i załatwiania spraw”. Ponadto na stronie podmiotowej jednej jednostki apelacyjnej i jednej okręgowej stwierdzono niedostateczne dane dotyczące majątku. Postulować zatem należy ujednolicenie zakresu publikowanych w BIP informacji, stosownie do sugestii zawartych w niniejszym opracowaniu, co przyczyni się do wypracowania optymalnych standardów. W zakładkach tych powinny znaleźć się następujące informacje: - w zakładce „Dane teleadresowe” • adres pocztowy, mailowy i internetowy jednostki prokuratury, numer(y) telefonu oraz faksu do najważniejszych jej komórek organizacyjnych, a na stronach podmiotowych prokuratur okręgowych - także nazwy, adresy oraz numery telefonów i faksu podległych prokuratur rejonowych; - w zakładce „Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje” • organy danej jednostki (wydziały, działy),

• wymienione z imienia i nazwiska osoby pełniące w prokuraturze funkcje, i zakres ich kompetencji, • na stronach podmiotowych prokuratur okręgowych – także imiona i nazwiska kierownictwa prokuratur rejonowych i zakres ich kompetencji. Wskazówki co do zakresu informacji w tejże zakładce, a zarazem polecenie jej uzupełnienia zawarte było w piśmie Dyrektora Biura Prezydialnego

22

Prokuratury Krajowej z dnia 5 listopada 2009 roku o sygnaturze PRI - 012261/09 oraz w powołanym wyżej piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11; - w zakładce „Majątek” • informacja o wartości środków, znajdujących się w ewidencji księgowej danej jednostki w tym: wartość maszyn i urządzeń, urządzeń technicznych, środków transportu, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, innych narzędzi i przyrządów, pozostałe środki trwałe i niematerialne; - w zakładce „Sposób przyjmowania i załatwiania spraw” • informacja o godzinach urzędowania prokuratury, a na stronie podmiotowej prokuratury okręgowej – także podległych jej prokuratur rejonowych, • sposób i forma składania pism lub kontaktowania się (także przez osoby z dysfunkcją mowy, czy słuchu), • przystępne i skrótowe wyjaśnienie procedury załatwiania pism, • terminy przyjęć interesantów, • tryb składania i sposób oraz termin rozpatrywania skarg i wniosków; - w zakładce „Komunikaty” • przykładowo: informacje o konkursach, przetargach, zmianach organizacyjnych, zmianach siedziby i innych ważnych wydarzeniach, • można uznać za dopuszczalną sytuację odesłania w komunikatach do strony internetowej www. i zamieszczenia stosownego linku. 4. Wprawdzie żadna z prokuratur apelacyjnych nie zamieściła na swojej stronie podmiotowej informacji, dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych, będących w jej posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, wymóg wskazany w ust. 4 art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej został wypełniony, ponieważ informację w tym zakresie zamieściła Prokuratura Generalna i jest ona widoczna na wszystkich stronach podmiotowych zarówno jednostek apelacyjnych, jak i okręgowych. Niemniej

23

jednak pożądanym byłoby, aby w opracowanym przez Prokuraturę Generalną formularzu wniosku, były wymienione opcjonalnie prokuratury wszystkich szczebli. 5. Sprawozdania z wizytacji i lustracji nie powinny być udostępniane na stronach BIP, bez dokonania ich analizy w aspekcie zachowania ustawowych ograniczeń. Z tego względu uzasadnione byłoby przyjęcie zasady udostępniania ich na wniosek, a w razie konieczności przetworzenia informacji – po wykazaniu, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby w BIP w zakładce „Statystyki, sprawozdania, kontrole” publikować plany wizytacji, informacje o planowanych lub przeprowadzonych lustracjach, czy też kontrolach z zakresu gospodarowania finansami publicznymi. Informacje te nie są jednak wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz innymi informacjami publicznymi, które na mocy tego przepisu mogą być udostępniane w BIP. Zakres tych informacji powinien być jednolity dla wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury i określony po konsultacji z komórkami organizacyjnymi Prokuratury Generalnej, odpowiedzialnymi za dysponowanie finansami publicznymi, a w odniesieniu do wizytacji i lustracji – z Biurem Prokuratora Generalnego, celem ustalenia pożądanych z punktu widzenia zainteresowania społecznego informacji umieszczanych w BIP. 6. Stwierdzono nieaktualność niektórych danych, opublikowanych w BIP. Z tego względu należałoby zobligować kierowników prokuratur do aktualizowania tychże danych, przynajmniej na początku każdego roku kalendarzowego, po uzyskaniu danych statystycznych za rok poprzedzający. Należałoby także zadbać o aktualność informacji w rubryce, dotyczącej daty i autora wytworzenia informacji. Przypomnienie o konieczności stałego aktualizowania danych, zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, zawarte było w powołanym już piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2011 roku o sygnaturze PG-VII-0140/1/11. Jak dowiodło niniejsze badanie, przypomnienie to było nieskuteczne.

24

7. Stwierdzono, zachowania

w

zakładce

„Statystyka,

sprawozdania,

kontrole”

zamieszczone są informacje zarówno aktualne, jak i z lat poprzednich. Dla przejrzystości informacji, pożądanym byłoby wprowadzenie zasady archiwizowania ich, poprzez utworzenie w poszczególnych kategoriach informacji linku „archiwum”. 8. Co do zasady, na stronach podmiotowych BIP poszczególnych jednostek prokuratury nie są publikowane informacje o prawach i obowiązkach stron postępowania przygotowawczego. Informacje takie, zwłaszcza w zakresie uprawnień pokrzywdzonego, znajdują się na stronach internetowych prokuratury, zgodnie z poleceniem, zawartym w piśmie Prokuratura Generalnego z dnia 13 maja 2013 roku o sygnaturze PG I A 0280/5/13, w którym jako zasadne określono również umieszczenie informacji dotyczącej działalności pozakarnej prokuratury, jak również informacji mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości – w ramach kompetencji prokuratury. Mając na uwadze zadania prokuratury w zakresie strzeżenia praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw, pożądana byłaby dostępność powyższych informacji na stronach podmiotowych BIP. Gdyby na stronach podmiotowych BIP istniały nie linki do stron internetowych podwójnego poszczególnych prokuratur, byłoby konieczności

zamieszczania informacji, co wiąże się też z dbałością o ich aktualizację, a obywatel miałby szeroki i ułatwiony dostęp do danych dla niego istotnych. Z tego względu powtórnie należy zaakcentować, wskazaną w pkt 1 wniosków, potrzebę utworzenia stosownych linków do serwisów informacyjnych.

opracowano w Wydziale do spraw Wizytacji, Lustracji i Oceny Prokuratorów