KEMAHIRAN VARIASI RANSANGAN

1.0

Pengenalan

Reka bentuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Walau bagaimanapun, apa pun bentuk yang akan diketengahkan oleh guru ia mesti terlebih dahulu dilakukan melalui satu perancangan yang teliti. Tanpa perancangan yang teliti dan berhati-hati P&P tidak akan memberi kesan yang sempurna. Guru-guru pula tidak akan dapat mencapai matlamat dan objektif pengajaran mereka, apatah lagi untuk menciptakan kejayaan dan mencapai satu tahap keupayaan mengajar yang tinggi. Kamaruddin & Siti Hajar (2004),

Dalam memberi perkhidmatan pendidikan kepada anak bangsa, antara aspek yang perlu difikirkan adalah kemahiran-kemahiran yang digerakkan dalam proses P&P tersebut. Terdapat beberapa kemahiran yang telah digariskan termasuk kemahiran set induksi, kemahiran penerangan, kemahiran penyoalan, kemahiran pengukuhan, kemahiran alat bantu mengajar, kemahiran variasi ransangan dan kemahiran penutup.

Salah satu kemahiran yang tidak kurang pentingnya daripada kemahirankemahiran lain adalah kemahiran variasi ransangan. Secara umumnya kemahiran variasi ransangan merupakan kemahiran mempelbagaikan kaedah penyampaian pengajaran pembelajaran supaya pengajaran menjadi lebih menarik dan mendapat sambutan daripada murid-muird di sekolah.

2.0

Konsep

Menurut kamus dewan (2007) edisi keempat, kemahiran merujuk kepada kecekapan atau kepandaian. Variasi pula merujuk kepada bentuk yang tidak seragam atau berbeza-beza, kelainan atau pelbagai manakala ransangan merujuk kepada sesuatu yang meransang iaitu faktor yang menimbulkan sesuatu perasaan atau reaksi. Kemahiran variasi ransangan dalam kontek pendidikan pula bermaksud kecekapan seseorang guru dalam mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui ransangan dalam bilik darjah seperti ransangan lisan atau pun fizikal.

Menurut Kamaruddin & Siti Hajar (2004), kemahiran merujuk kepada kebolehankebolehan tertentu yang hanya boleh diperolehi melalui banyak latihan. Apabila seseorang itu dikatakan mempunyai kemahiran tertentu, ia bermaksud orang itu telah benar-benar terlatih dan mempunyai pengalaman yang tinggi serta mendalam. Kemahiran variasi ransangan pula merujuk kepada kebolehan seseorang (guru) meransang pelajar untuk minat terhadap pembelajaran yang dijalankan dengan cara tersendiri seperti melalui pergerakan guru, suara, fokus deria, penglibatan lisan dan fizikal serta motivasi.

Murid hanya dapat menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru dalam tempoh masa yang singkat. Omardin, (1997). Oleh itu, guru perlu menggunakan berbagai-bagai kaedah untuk mempercepat proses pembelajaran dalam kalangan muridmurid. Dengan itu, guru akan dapat mewujudkan dan mengekalkan minat pelajar. Variasi

ransangan meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sebagai usaha untuk mempelbagaikan teknik pengajaran dalam bilik darjah.

3.0

Perlaksanaan Menggunakan Kemahiran Variasi Ransangan

Kemahiran dalam melaksanakan variasi ransangan, guru tidak boleh mengaplikasikan kemahiran dengan mengikut kehendak sendiri. Dalam melaksanakan kemahiran ini, setiap guru perlu tahu bagaimana untuk menggunakan kemahiran ini secara berkesan dan memberi impak positif kepada setiap pelajar dalam bilik darjah. Aspek yang perlu dititik beratkan dalam melaksanakan kemahiran ini adalah pergerakan guru, pertuturan, deria dan penglibatan pelajar. Omardin (1997).

3.1

Pergerakan

Semasa mengajar, guru perlu bergerak ke bahagian kiri, kanan, ke belakang dan ke hadapan bilik darjah. Pergerakan itu perlu dilakukan secara perlahan-lahan dan tidak berlebihan dari masa ke semasa untuk mengelakkan kebosanan pelajar. Pergerakan dilakukan secara berlebih-lebihan akan mengganggu tumpuan dan perhatian pelajar. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan bahagian anggotanya contohnya tangan untuk menegaskan penerangan dan

penyampaiannya. Bagaimana pun, guru seharusnya mengelakkan diri daripada melakukan pergerakan badan yang akan mengganggu tumpuan pelajar terhadap pelajaran mereka.

3.2

Pertuturan

Guru sepatutnya tidak menggunakan suara yang mendatar kerana ini akan membosankan murid malah akan mengurangkan sambutan daripada murid. Omardin (1997). Oleh itu, guru harus mengubah nada suara mereka mengikut kepentingan bahan pengajaran. Pertuturan yang pelbagai akan membantu murid untuk lebih memahami dan murid tidak berasa bosan apabila belajar dalam bilik darjah. Pertuturan guru juga memberi kesan kepada penumpuan murid semasa proses P&P.

3.3

Deria

Perhatian murid akan berubah apabila guru mengubah cara mengajar dengan alat bantu mengajar. Omardin (1997). Dalam aktiviti P&P juga deria dapat membantu sebagai alat bantu mengajar. Contohnya dengan melakukan aktiviti bercerita atau pembentangan dalam bilik darjah memerlukan murid menggunakan kemahiran berkomunikasi dengan rakan-rakannya.

3.4

Penglibatan pelajar

Pelajar boleh dilibatkan secara lisan atau kegiatan yang berbentuk fizikal seperti lakonan, melukis dan menggunakan simulasi. Omardin (1997). P&P yang cukup berkesan adalah dengan penglibatan murid sama ada secara lisan atau fizikal. Secara tidak langsung murid mempelajari teori disamping adanya pembelajaran yang menunjukkan praktikalnya.

4.0

Tujuan Kemahiran Variasi Ransangan

Secara umumnya, kemahiran variasi ransangan bertujuan untuk mengekalkan minat pelajar terhadap pelajaran yang dijalankan secara berterusan. Menurut Kamaruddin & Siti Hajar (2004), ia bertujuan untuk meransang minat pelajar ke arah bahan, isi pelajaran, dan pengajaran guru. Guru harus dapat menyedari bahawa fokus atau tumpuan pelajarkepada bahan-bahan yang ditunjukkan tidak lama, dan pelajar terasa cepat bosan. Hal ini akan menjadi lebih teruk apabila bentuk pengajaran yang stereotype dilakukan pada setiap hari. Tambahan pula dengan aktiviti yang kurang menarik dan disajikan dengan bahan yang telah basi.

Oleh yang demikian, guru perlu berusaha kuat untuk menggunakan elimen-elimen ransangan yang boleh meransang minda, minat, dan emosi pelajar melalui kemahiran pelbagai ransangan seperti pergerakan guru, suara, fokus deria, penglibatan lisan dan fizikal dan sebagainya. Guru harus memastikan pelajar dapat mengekalkan perhatian mereka di sepanjang masa sehingga pengajaran berakhir.

Memusatkan perhatian murid juga adalah antara tujuan kemahiran ini dijalankan. Omardin (1997). Melalui kompenen kemahiran yang ada, murid khususnya di dalam kelas akan lebih memberi perhatian terhadap P&P yang berlangsung. Hal ini penting memandangkan murid akan mendapat input pelajaran apabila mereka menumpukan perhatian lebih di dalam kelas. Kelangsungan aktiviti yang dalam kelas menjadikan pengalaman pembelajaran yang menarik bagi murid-murid sekolah.

Selain itu, tujuan variasi ransangan ini juga adalah untuk melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Omardin (1997). Berlandaskan kepada penglibatan lisan dan fizikal, guru boleh menggunakan teknik soal jawab, bercerita, berlakon atau pun simulasi untuk melibatkan murid secara spontan tanpa perlu paksaan. Penggunaan kemahiran ini dengan betul dan teratur akan membantu guru untuk melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran dan mengelakkan wujudnya murid yang pasif.

Kemahiran kepelbagaian ransangan yang dijalankan ini tidak terhad kepada aktiviti guru semata-mata. Sebagai seorang guru yang mahir maka amat penting untuk guru tersebut membuka peluang murid menikmati kepelbagaian aktiviti. Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh diaplikasikan dalam kemahiran variasi ransangan ini. Minda murid-murid akan lebih terbuka apabila menggunakan pendekatan aktiviti dalam pembelajaran kerana minat mereka cenderung dalam penglibatan fizikal berbanding akademik semata-mata.

Menurut Omardin (1997) lagi, murid dapat menggunakan sebahagian daripada deria mereka untuk memudahkan proses pembelajaran jika guru menggunakan variasi ransangan. Ramai dalam kalangan murid-murid di sekolah tidak sama tahap penerimaan dan cara pembelajaran. Oleh yang demikian, melalui ransangan yang pelbagai daripada guru murid berpeluang menggunakan deria untuk mengikuti aktiviti pembelajaran. Guru akan mempelbagaikan pembelajaran menggunakan deria murid-murid seperti mata

(melihat), mulut (bercakap), telinga (mendengar), hidung (menghidu), tangan (merasa) dan sebagainya. Fokus pada deria murid ini akan memberikan murid satu inspirasi untuk lebih memahami isi pembelajaran.

Suasana pembelajaran yang menarik dan seronok adalah aspek yang perlu bagi pelajar dan kenyataan ini tidak dapat disangkal lagi kerana persekitaran yang menarik membari keselesaan untuk murid-murid belajar dan mudah untuk mereka menangkap isi pembalajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini yang ingin diketengahkan dalam tujuan melaksanakan variasi ransangan agar dapat mewujudkan suasana P&P yang menyeronokkan dan pada akhirnya memberi kesan yang positif terhadap murid tersebut.

Bibliografi Kamaruddin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Asas Pedagogi Pendidikan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris Kamus Dewan (2007). Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Omardin Ashaari (1997). Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful