You are on page 1of 114

Diğer yayınlara buradan adlarını tıklayarak ulaşabilirsiniz Türklerin ve Büyük Bozkırın Eski Tarihi...

Türklerin ve Büyük Bozkırın Eski Tarihi - Murad Adji, Moskova, 1999 kitabından çeviri ve zet! "azarın #$$%-$& yıllarından # 'ilt olarak yeniden yazdı(ı kita)lar in*iliz'e olarak alt tara+ta veril,ektedir! Dünyada Ortak Kültürün Kökenindeki Türk Dili... Asya dan "ayılan -rtak .ültürün . kenindeki Türk /ili /r!0aluk Berk,en DN Tarihine !öre vru"a dahil #.$ %ilyar &nsan Kazak Niyazov Kökenlidir 1nsanlı(ın dünya üzerinde yayılı,ı /2A esaslı *enetik-antro)olojik çalı3,aya dayanarak 4ro+! 5)en'er 6ells tara+ından açıklanıyor! A+rika da do(duktan sonra zorunlu * çle *eldikleri -rtaasyada ço(al,ı3lar! #'() *ılından bir &sve+li di"lo%at ,.-a.enbrin. / &sve+ dili Türk+e ile aynı köktendir 7lkedeki ,asallar ve eski ,ezar ta3ları üzerindeki 8 ktürk yazıtlarıyla beraber çevirisini okuyunuz! 01#1 *ılından bir -atviyalı dilbili%2i !. ,huke / -atviya dili Türk+e ile aynı köktendir /il ve yeradlarında halen bulunan keli,eler ve *ra,erdeki benzerlikleri 9in*iliz'e zet: okuyunuz! tatürk3ün Okuduğu Kita"lar -istesi tatürk3ün Okudukları Dizini ve Bili%4Tarih Kita"larından 5rnekler tatürk3ün Okudu.u *aban2ı Kita"lar !.D.Tü6ek2i tatürk3ün Okuduklarından / Bili% ve Tarih 7 8.!.9ells 4 #:0# Atatürk;ün okuduklarından 2utuk;ta *eçen 1#$$ say+alık 0!8! 6ells-19#1 Bili, ve Tarih kitabının aslıdır! Nutuk #:0' baskısındandan Eski Türk+e ilk4son say6alar Atatürk;ün eserinden n ve arka ka)ak da,*alarının ardından ilk ve son say+a tı)kı bası, veril,ektedir! Nutuk ;. Ke%al tatürk #:0' Nutuk ekleri bel.eler ve ;illi ;ü2adele haritaları 2utuk M! .! Atatürk 19#& ! ! 5n! Bedii "azı'ı düzenle,esiyle, elektronik içindekilerle düzenlen,i3 4/<! BD3nin <nredible4;üthiş Türk Dedi.i tatürk AB/ 8 rü3ü = >?n'redible Turk @ Müthi3 Türk AtatürkA! vru"a3nın $1 yıl 5nündeki Takiyüddin ve Os%anlıda Bili% da%ı Ol%ak <atih;in kur,aya çalı3tı(ı 1stanbul Basathanesini 1%&$;te kur,asına kar3ın 1%C$;de yokedil,eyle biten !!! Os%anlı3dan Kalan ;iras ve tatürk Döne%i -s,anlı;nın MirasıD ekono,ik, askeri ve to)lu,sal ç kü3ün ardından *elen Atatürk / ne,i anlatılıyor! 5n2esi ve ,onrasıyla tatürk ve De%okrasi Atatürk;e * re /e,okrasi irdelenerek, 19E# yılında AB/ halkına hitabının * rüntülü kaydı da veriliyor! tatürk3ün Bizzat 8azırlayı" *azdığı !eo%etri Kitabı 4 #:=' Atatürk;ün tü, *erekli 9d rt*en, açıortay *ibi: teri,leri türeterek bizzat hazırladı(ı 8eo,etri kitabıdır! Eski Türk l6abesi ve Orhun *azıtları -rhun "azıtları;nı tarihteki yerini .ülti*in "azıtının aslıyla beraber verilen çevirisiyle beraber okuyunuz ! Eski Türk l6abesi ve Diğer *azıtlar /i(er ta3 yazıtlardan rnekleri aslı ve çevirisiyle beraber okuyunuz! Turks> Euro"e and ,te""e> ;. d?i vol# Turks and 9orld> ,e2ret ,tory> ;. d?i vol0 Bus Tarihçi Murad Adji, Er,enistan;dan Fatikan;a bel*elerle *izlenen Türk Tarihini anlatıyor 9in*iliz'e:!
Kutad.u Bili.3de Devlet> Birey ve Eski Türklerde ;e2lis Eski Türklerde 8ukuk E.iti% ve Ordu .utad*u Bili* ve dii(er bil*ilere dayanarak Türklerde devlet ve to)lu, düzeni üzerine bili,sel yazılar!

@lukışla ve Kuvayı ;illiye .uvva'ı Mü+tü ve di(er kahra,anlarıyla birlikte Milli Mü'adele;ye katkılarını okuyunuz!