Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Κ Η Σ ΕΙ Σ

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ
Κεφάλαιον Α
Ἄσκησις Α
1. __ Ἀφροδίτη
2. __ Κρόνος
3. __ Ἀλέξανδρος
4. __ Πηνελόπη
5. __ γυνή

6. __ Διόνυσος
7. __ Ἄρτεμις
8. __ Ἀθηνᾶ
9. __ ἀνήρ
10. __ στρατηγός

ὁὉ

ἡἩ

Ἄσκησις Β
1. ὁ Διόνυσος θεός ________ .
2. ὁ Διόνυσος ἄνθρωπος οὐκ ________ .

ἐστίν

3. ὁ Κρόνος καὶ ὁ Διόνυσος δύο θεοί ________ .

εἰσίν

4. ἡ Ἀθηνᾶ θεά ________ .
5. ἡ Ἀθηνᾶ καὶ ὁ Διόνυσος δύο θεοί _________ .
6. ἡ Ἀθηνᾶ ὁ Διόνυσος καὶ ἡ Ἀφροδίτη τρεῖς θεοί _________ .

" Ἄσκησις Γ
1. ὁ Διόνυσος _______ ἐστιν.

θεός θεά

2. ἡ Ἀφροδίτη _______ ἐστιν.

θεοί θεαί

3. ὁ Οὐρανὸς καὶ ὁ Διόνυσος δύο _______ εἰσιν.
4. ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Ἀφροδίτη δύο _______ εἰσιν.

ἄνθρωπος

5. ὁ Κρόνος, ὁ Οὐρανὸς καὶ ὁ Διόνυσος τρεῖς _______

ἄνθρωποι

εἰσιν.
6. ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ Ἀθηνᾶ δύο _______ εἰσιν.

ἀνήρ

7. ἡ Ἀφροδίτη, ἡ Ἀθηνᾶ καὶ ἡ Ἄρτεμις τρεῖς _______

ἄνδρες γυναῖκες

"

εἰσιν.

8. ὁ Ὅμηρος οὐ θεός, ἄλλ᾽ ___________ ἐστιν.

1
Santi Carbonell

γυνή

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

9. καὶ ἡ Ἀσπασία ___________ ἐστιν.
10. ὁ οὖν Ὅμηρος καὶ ἡ Ἀσπασία ___________ εἰσιν.
11. ὁ Ἀλέξανδρος οὐ γυνή, ἀλλ᾽ ________ ἐστιν.
12. ἡ Ἀσπασία οὐκ ἀνήρ, ἀλλὰ _______ ἐστιν.
13. ἡ Ἀσπασία καὶ ἡ Πηνελόπη δύο _____________ εἰσιν.
14. ὁ Ὅμηρος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος δύο _____________ εἰσίν.
Κεφάλαιον Β
Ἄσκησις Α
1. ὁ Διόνυσος ἄνθρωπος ____ ἐστίν.
2. ἡ Ἀσπασία ___ θεά, _____ γυνή ἐστιν.
3. ὁ Διόνυσος _____ ἄνθρωπος, _______ θεός ἐστιν.
4. ὁ Διόνυσος _____ ὁ Κρόνος δύο θεοί εἰσιν.
5. ____ καὶ ὁ Οὐρανὸς θεός ἐστιν;
6. ὁ ____ Διόνυσος, ὁ Κρόνος καὶ ὁ Οὐρανός τρεῖς θεοί
εἰσιν.
7. ὁ Ὅμηρος θνητός ἐστιν. Θεὸς ____ οὐκ ἐστίν.

καὶ
οὐ(κ)
οὐ(κ) .... ἀλλά
ἆρα ...;
γάρ
οὖν
μέν ... δέ

8. ὁ ____ Διόνυσος θεός ἐστιν. ὁ ___ Ἀλέξανδρος ἄνθρωπος.
Ἄσκησις Β
1. ὁ Ὅμηρος _______ ἄνθρωπός ἐστιν.

θνητός θνητή

2. καὶ ἡ Ἀσπασία ________ ἐστιν.

θνητοί θνηταί

3. ὁ οὖν Ὅμηρος καὶ ἡ Ἀσπασία _______ εἰσιν.
4. ὁ δὲ Διόνυσος ___________ θεός ἐστιν.

ἀθάνατος

5. καὶ ἡ Ἀφροδίτη ___________ θεά ἐστιν.

ἀθάνατοι

6. ὁ οὖν Διόνυσος καὶ ἡ Ἀφροδίτη __________ θεοί εἰσιν.
7. ἡ μὲν Ἀσπασία καὶ ἡ Πηνελόπη __________ εἰσιν, ἡ δὲ Ἀφροδίτη καὶ ἡ
Ἀθηνᾶ ________ εἰσιν.

2

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κεφάλαιον Γ
Ἄσκησις Α
1. __ θεός

6. __ φάλαινα

2. __ ὄνος

7. __ ζῷον

3. __ θεοί

8. __ θηρία

4. __ κύκνοι

9. __ Ἄρπυιαι

5. __ ἄνδρες

10. __ γυναῖκες

ὁ ἡ τό
οἱ αἱ τά

"
"

Ἄσκησις Β
1. Ἡ φάλαινα ζῷόν ________ .
2. Καὶ ὁ λύκος ζῷόν ________ .
3. Τὰ ζῷα οὐκ ὀλίγα, ἀλλὰ πολλά ________ .

ἐστίν

4. Τὰ θηρία μυθολογικὰ ζῷά ________ .

εἰσίν

5. Οἱ θεοὶ καλοὶ καὶ ἀθάνατοί ________ .
6. Αἱ θεαὶ καλαὶ καὶ ἀθάνατοί ________ .
Ἄσκησις Γ
1. Οἱ θεοὶ κ________ καὶ ἀ_____________ εἰσιν.
2. Αἱ θεαὶ κ________ καὶ ἀ_____________ εἰσιν.

καλός, καλή, καλόν

3. Ὁ θεὸς κ________ καὶ ἀ_____________ ἐστιν.

θνητός, θνητή, θνητόν

4. Ἡ θεὰ κ________ καὶ ἀ_____________ ἐστιν.

ἀθάνατος, ἀθάνατον

5. Τὸ ζῷον κ________ καὶ θ_________ ἐστιν.
6. Τὰ ζῷα κ_________ καὶ θ_________ ἐστιν.
7. Ὁ Διόνυσος οὐ θ_______, ἀλλ᾿ ἀ___________ ἐστιν.
8. Οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες θ________ εἰσιν.
9. Ὁ Χείρων καὶ ὁ Πήγασος κ__________θηρία εἰσίν.

3

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ἄσκησις Δ
῾ΟΔιόνυσοςκαὶὁ῞ΗφαιστοςἑλληνικοὶθεοίεἰσινἩἈθηνᾶθεάἐστινΚαὶἡ῞Ηρακ
αὶἡἈφροδίτηθεαίεἰσινἩδὲΜελπομένημοῦσάἐστινΚαὶἡΚαλλιόπηἡΟὐρανία
καὶἡΕὐτέρπηἑλληνικαὶμοῦσαιεἰσινὉΠυθαγόραςοὐθεόςἐστινΘνητόςμὲνἄνθ
ρωπόςἐστινκαλὸςδὲφιλόσοφοςκαὶμαθηματικόςΤὰζῷαπολλάἐστιντὰμενμικρ
άὥσπερμυῖακαὶκαρκίνοςταδὲμεγάλαὥσπερκαρχαρίαςκαὶἑλέφαςκαὶτὰμενθ
αλάσσιαὥσπερκαρχαρίαςκαὶδελφίςκαὶταδὲπεζάὥσπερκροκοδειλοςκαὶτίγρι
ςκαὶταμὲνἤρεμαὥσ περβοῦςκαὶὄνοςκαὶτὰδὲἄγριαὥσ περλέωνκαὶὕαιναὉΜι
νώταυροςθηρίονἐστίντὸμὲνἥμισυἄνθρωποςτὸδ᾿ἥμισυταῦρος

Ὁ Διόνυσος ______________________________________________________
Ἡ Ἀθηνᾶ _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.