You are on page 1of 2

Podstawa programowa

Zajcia artystyczne s przedmiotem uzupeniajcym. W gimnazjum s obowizkowymi zajciami edukacyjnymi, za realizacje ktrych odpowiedzialna jest szkoa. Zajcia te w odniesieniu do oceniania naley traktowa jak wszystkie pozostae obowizkowe zajcia edukacyjne. Podstawa programowa przedmiotu uzupeniajcego zajcia artystyczne (gimnazjum) jest okrelona w zaczniku nr 4 do rozporzdzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. z 2009 r Nr 4, poz. 17). Z uwagi na specyfika zaj, ktre maj suy rozwijaniu zainteresowa uczniw podano tam jedynie przekadowe zajcia, tj. zesp wokalny i zajcia plastyczne. Cele ksztacenia: III i IV etap edukacyjny Cele ksztacenia wymagania oglne I. Odbir wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk. III. Analiza i interpretacja tekstw kultury recepcja sztuki. Treci nauczania wymagania szczegowe

1. Odbir wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. Ucze: 1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dzieami sztuki wspczesnej, majc poczucie zwizku z tradycj narodow i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniajc dorobek innych krgw kulturowych (zna zasoby wybranych placwek kultury); 2) korzysta z przekazw medialnych dotyczcych wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej dziaalnoci twrczej (przestrzegajc podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczcych ochrony wasnoci intelektualnej). 2. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk. Ucze: 1) podejmuje dziaalno twrcz, posugujc si rodkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazw medialnych, projektujc publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przygotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i ksztatowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem); 2) realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, suce ksztatowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w spoecznociach szkolnej i lokalnej. 3. Analiza i interpretacja tekstw kultury recepcja sztuki. Ucze:

1) rozrnia wybrane style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz osadza je w odpowiednim porzdku chronologicznym i miejscu, z ktrym byo zwizane ich powstanie, na podstawie okrelonych przykadw (posugujc si terminologi z danej dziedziny sztuki); 2) rozpoznaje dziea w wybranych dyscyplinach architektury i sztuk plastycznych, przyporzdkowujc je waciwym autorom oraz opisuje ich funkcje i cechy stylistyczne, na podstawie okrelonych przykadw (posugujc si terminologi z zakresu historii sztuki).