Capitolu l 1.

Introducere în sistemele informat ice pentru afaceri

Conţinuturi 1.1. Scopul sistemelor informat ice în afaceri 1.2. Principalele tipuri de sisteme informat ice destinate afacerilor 1.3. Clasificarea produselor informat ice pentru afaceri în contextul funcţiunilor afacerii

Nr. ore 4

2. Sisteme de plan ificare a resurselor întreprinderii

4

3. Part icularităţi ale adoptării sistemelor ERP în întreprinderile mici şi mijlocii

4

2

Total ore

14

Cap. 1. INTRODUCERE ÎN SISTEMELE INFORMATICE PENTRU AFACERI
. Scopul sistemelor informatice pentru afaceri Trăim într-o eră a in formaţiei, în care informaţ ia înseamnă putere. Astăzi, tot mai mu lte co mpanii conştientizează că informaţia şi sistemele info rmatice joacă un rol esenţial în câş tigarea şi menţinerea unui avantaj competitiv. În viaţa de zi cu zi, fiecare dintre noi avem nevoie de o gamă extrem de variată de informaţii şi apelăm la un număr mare de surse de informare (presă scrisă, radio, telev iziune, Internet etc). În lu me a afacerilor, organizaţiile necesită informaţii, în general, pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă şi pentru a lua decizii [Oz, 2009]. La modul general, o problemă reprezintă orice situaţie nedorită. De exemp lu, o firmă se confruntă cu o problemă dacă înreg istrează vânzări scăzute pentru un anumit produs pe care îl co mercializează. Dacă organizaţia identifică cel puţin două alternative pentru rezolvarea prob lemei, atunci este necesară luarea unei decizii. Astfel, în scopul redresării n ivelulu i vânzărilor, managerul firmei în cauză are la dispoziţ ie mai mu lte opţiuni din care poate să aleagă: reducerea preţului produsului, lansarea unei publicităţi mai agresive, identificarea unor noi segmente de consumatori ale produsului, etc. Atât rezolvarea problemelor, cât şi procesul decizional, se bazează pe utilizarea eficientă a informaţ iilor disponibile, ceea ce ajută compania să -şi îndeplinească obiectivele de afaceri. Astfel, scopul sistemelor informatice este de a ajuta organizaţia să rezolve prob lemele pe care le întâmpină şi să ia cele mai bune decizii. În plus, sistemele informat ice ajută organizaţiile şi în derularea activităţ ilor de zi cu zi; câteva exemp le banale în acest sens sunt e-mailul, sistemele de rezervări online etc. Principalele tipuri de sisteme informatice destinate afacerilor În general, sistemele informat ice pot fi clasificate în funcţie de nivelul de complexitate al sistemului şi de tipul funcţiilor pe care le deserveşte. Sistemele informat ice din domeniu l afacerilor variază de la sisteme simple de procesare a tranzacţiilor, precu m înregistrarea vânzărilor, la sisteme expert ext rem de sofisticate, a căror utilizare permite co mpaniilor să reducă cheltuielile associate experţilor u mani. Astfel, se pot distinge următoarele categorii de sisteme in formatice [Oz, 2009]: Sistemele de procesare a tranzacţiilor sunt cele mai utilizate sisteme info rmatice, al căror scop este de a înregistra informaţ iile caracteristice tran zacţiilor care se desfăşoară atât în interiorul organizaţiei (de e xemp lu, flu xu l materialelor de la o etapă a procesului de fabricaţie la alta), cât şi tranzacţiile pe care organizaţia le desfăşoară cu actori externi. Alte exemple de sisteme de procesare a tranzacţiilor sunt: aparatele POS pentru înregistrarea vânzărilor , sistemele de plasare a comenzilor sau bancomatele, care stochează informaţ ii priv ind depunerile, retragerile sau transferurile de bani.   Sistemele de management al lanţ ului de distribuţie (Supply Chain Management Systems) :  Lanţul de distribuţie se referă la secvenţa de activităţi ce trebuie realizată pentru producerea  sau vânzarea unui produs sau serviciu. În cazul industriilor producătoare de bunuri, activităţile
derulate în general includ achiziţia materiilor p rime, p roducţia şi asamblarea, ambalarea ş i liv rarea, activităţile de marketing, facturarea, şi serviciile post -vânzare. În sectorul terţiar, activităţile necesare pot să se refere la managementul documentelor, marketing sau monitorizarea portofoliului de clienţi. În acest context, sistemele de management al lanţulu i de distribuţie sunt acele sisteme informat ice care sprijină aceste activităţi şi pot fi integrate în sisteme informat ice mai amp le, care sunt capabile să furn izeze informaţiile necesare în orice etapă a unui proces de afaceri.

1.1.

1.2.

şamd.?” Acesta este mo mentul în care intră în scenă sistemele de asistare a deciziilor. Contabilitate: sistemele informatice utilizate în contabilitate permit înreg istrarea tranzac ț iilor de afaceri. den umite depozite de date. în general. sau crearea rapoartelor solicitate de legislaț ia economică. la sisteme ext rem de sofisticate. care doar înreg istrează in formaţii despre clienţi. care vor procesa informaţiile existente.    Sistemele de inteligenţă în afaceri (Business Intelligence Systems) sunt sisteme info rmatice care. în modele statistice sofisticate. din mai mu lte variante posibile. Sistemele de sprijin decizional fac apel la scenarii de tipul “Dacă. aceste sisteme reprezintă doar un sprijin.. fie de u z general. Clasificarea produselor informatice în contextul funcţiunilor afacerii Sistemele in formatice sprijină o paletă extrem de generoasă de func ț iuni ale unei afaceri. Sistemele de management al relaţiei cu clienţii (Customer Relationship Management Systems) asistă oganizaţiile în gestionarea relaţiilor cu clienţii lor şi pot varia de la sisteme foarte simp le. modulele in formatice care sprijină aceste arii func ț ionale ale afacerii sunt integrate în sisteme informat ice mai ample. care sunt capabile să identifice modele de cumpărare ale clienţilor sau chiar să prezică mo mentul în care un anumit client va apela la p rodusele sau serviciile co mpetitorilor firmei. Pe baza unor modele de analiză adecvate. Sistemele de suport decizional (Decision Support Systems) se bazează pe formu le şi modele care în general conduc la obţinerea unui număr sau a unui tabel. Principalele contribu ț ii ale acestor sisteme se referă la organizarea bugetelor. Aceste sisteme constă. Sistemele de inteligenţă în afaceri accesează cantităţi foarte mari de informaţ ii. ajutându -le să ia cea mai bună decizie pentru o situaţie dată.. 1. sistemele expert (Expert Systems) apelează la tehnici de inteligenţă artificială pentru a sprijin i procesele decizionale . Cu toate acestea. în scopul luării unei decizii. De exemp lu. care vor ajuta managerii să aleagă cele mai bune alternative pentru strategiile de marketing. etc. pornind de la informaţii brute.” (denumite în engleză “What if?” scenarios). de obicei tran zacţii înregistrate în baze de date ext rem de vaste.   Sistemele informatice geografice (Geographic Information Systems) sunt acele sisteme care corelează info rmaţiile cu  locaţii fizice . analiza investi ț iilor.. cu m sunt combinaţia de produse achiziţionate de un anumit grup demografic sau în anumite zile ale săptămânii. iată cu m sistemele informatice pot veni în sprijinul unor func ț iuni ale afacerii: Resurse Umane: sistemele de managementul resurselor umane ajută organiza ț iile să păstreze informa ț ii importante despre angajaț i. vor genera informaţ ii noi. Pe de altă parte. extrag relaţii sau tendinţe relevante ce pot ajuta organizaţia să concureze mai bine pe piaţa sa. vor efectua comparaţii şi.atunci.. gestionarea flu xurilor de nu merar. întrucât este cunoscut faptul că menţinerea clienţilor lo iali firmei imp lică cheltuieli mai mici pentru organizaţie decât cheltuielile necesare pentru atragerea unor clienţi noi. dar ceea ce le lipseşte este  timpul necesar pentru a studia în detaliu aceste informaţii. în funcţie de ariile funcţionale ale unei afaceri şi de procesele de afaceri (tabel nr. aceste sisteme identifică modele de cu mpărare ale clienţilor. In formaţiile furn izate de sistemele de inteligenţă în afaceri sunt extrem de valoroae. precum Planificarea Resurselor Întreprinderii (ERP) sau Managementul Lan ț ului de Distribuţie (SCM ). precu m market ingul. trebuie menţionat faptul că în ciuda utilităţii lor de necontestat. generarea declaraț iilo r financiare periodice. Pe scurt. în final. şi nu un substitut total pentru factorul uman în cadrul procesului decizional. în ce mod va afecta această opţiune costurile / veniturile / cota de piaţă etc.3. fie particu larizate pentru un anumit sector industrial sau chiar pentru o anumită organizaţie . Co misia Europeană propune următoarea clasificare a sistemelor info rmatice destinate afacerilor. contabilitatea. Sistemele de asistare a deciziilor ş i sisteme expert (Decision Support and Expert Systems). 1): . pentru investiţiile financiare. sistemele de suport decizional şi sistemele expert vin în ajutorul organizaţiilor. despre evaluările sau beneficiile acestora. Sistemele de acest tip pot să contribuie la creşterea profitabilităţii firmei. Într-un număr tot mai mare de organizaț ii. Financiar: principalu l scop al sistemelor informatice financiare este acela de a facilita tranzac ț iile de afaceri ș i plan ificarea financiară.  Adesea organizaţiile se confruntă cu rapoarte ext rem de bogate în informaţ ii. resursele umane. precu m bilanț ul sau contul de profit ș i pierdere. o firmă poate să ia în calcul următoru l scenariu: “ Dacă facem reduceri de personal. De aceea. financiarul ș i altele. care determină luarea un ei anumite decizii. ajutând managerii să ia decizii rapide.

.

LOGIS TICĂ Ş I DISTRIBUŢ IE Tabel 1. Clasificarea sistemelor informatice pentru afaceri în funcţie de ariile funcţionale şi procesele de afaceri PROCES UL DE AFACERI CLASA DE PRODUS E INFORMATICE Management general Planificare corporatistă Sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) Inteligenţă în afaceri Planificarea afacerii Automatizarea procesului de afaceri Sisteme de asistare a deciziilor Managementul performanţei întreprinderii / Sisteme informatice executive (EIS) Managementul proiectului Soluţii de managementul proiectului Automatizarea serviciilor profesionale Contabilitatea proiectului Vânzări şi Marketing Automatizarea activităţilor de market ing ale întreprinderii Cercetări de marketing Magazine online Managementul comen zilor Managementul relaţ iei cu clienţii (CRM ) Servicii clienţi Managementul call center Managementul help desk Asistare online a clienţilor Managementul serviciilor organizaţionale Logistica vânzărilor Managementul produsului şi serviciilor Managementul resurselor Recrutare umane Managementul cunoştinţelor Planificarea şi programarea resurselor umane Admin istrarea beneficiilor Soluţii de evaluare a angajaţilor Admin istrarea personalului Educaţie şi training în afaceri Train ing asistat de calculatoare Train ing asistat de Web Planificarea şi controlul Planificare avansată şi programare producţiei Capacitate de planificare Automatizarea fabricii Sisteme de execuţie a manufacturii Controlul p roceselor Managementul informaţiilo r despre produs Managementul ciclu lui de viaţă al produsului Controlul calităţii Aprovizionare şi logistică Achiziţionarea produselor şi serviciilo r Managementul cheltuielilor Managementul lanţului de d istribuţie Managementul transporturilor Managementul relaţ iei cu furn izo rii Pieţe de aprovizionare sau portaluri Distribuţie şi depozitare Soluţii pentru coduri de bare Managementul inventarului Managementul transportului mărfurilor Contabilitate şi finanţe Conturi de încasat – conturi de plătit . MARKETING Ş I SERVICII CLIENŢI RES URS E UMANE PRODUCŢIE APROVIZIONARE.ARIA FUNCŢ IONALĂ MANAGEMENT GEN ERAL VÂNZĂRI.

testare şi analiză Medii integrate de dezvoltare Proiectarea şi dezvoltarea site-urilor web . CERCETARE Ş I DEZVOLTARE Ingineria produsului şi proiectarea Productivitatea biroului Managementul cunoştinţelor Co municare FUNCŢIUNI ÎNCRUCIŞATE Grafică Video Audio Dezvo ltare software şi web Facturare Managementul activelor fixe Salarizarea personalului Managementul portofoliului şi investiţiilo r Managementul trezoreriei / numerarulu i / riscului Taxe Managementul activelor întreprinderii Managementul facilităţilo r Întreţinerea echipamentelor Managementul conformităţii materialelor Managementul domeniu lui serviciilo r Bugetare Control Raportare Tablou de bord echilib rat Matematică Statistică Ştiinţe naturale Simu lare CAD CAM CA E Prezentări Foi de calcul Procesarea textulu i Suite office Unelte (instrumente) de productivitate Managementul documentelor şi flu xulu i de lucru Managementul ciclu lui de viaţă al informaţ iei Management bazat pe cunoştinţe Managementul informaţiilo r personale Instrumente colaborative E-mail Calendare de grup Soluţii de mesagerie Platforme pentru comunitate Teleconferinţe şi audioconferinţe Modelare 3D Ed itoare de imag ini Vizualizare imagin i Capturare video Ed itare video Playback v ideo Capturare audio Playback audio Ed itare audio Procesarea discursului Instrumente de planificare şi implementare Corectarea erorilor de program.CONTABILITATE. FINANŢ E Ş I MANAGEMENTUL ACTIVELOR Managementul facilităţilor activelor şi Control şi raportare Simu lări şi analize ştiinţifice INGINERIE.

care încorporează module ce    sprijină ariile funcţionale ale afacerii.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness -solutions guide/docs/eBusiness_Guide_for_SMEs.ERP) reprezintă „un cadru pentru organizarea. Sistemele ERP integrează toate faţetele de act ivitate ale întreprinderii într -o manieră transparentă şi disponibilă oricărui utilizator al sistemu lui. pp. astfel încât organizaţia să poată utiliza cunoştinţele sale interne  în vederea obţinerii unor avantaje externe. necesar pentru configurarea şi adaptarea soluţiei la nevoile organizaţiei  . producţia. care încorporează module pentru diferite funcţ iuni ale afacerii Utilizarea unei baze de date centrale Co mplexitate rid icată  Costuri ridicate  Flexib ilitate    Încorporarea celor mai bune practici de afaceri  Integrarea modulelor co mponente într-o manieră care asigură flu xul informaţiilor între toate modulele ap licaţiei. transport şi afaceri electronice (e business)”[Rashid ş.pdf Securitate Cap. eBusiness Guide for SMEs: eBusiness Software and Services in the European Market. 2002]. SISTEME DE PLANIFICARE A RESURSELOR ÎNTREPRINDERII (ERP) 2. managementul inventarului. contabilitate. şi standardizarea proceselor de afaceri necesare pentru planificarea şi controlul eficient al organizaţ iei.. 79-83.” (definiţ ie conform d icţionarulu i APICS) Sistemele ERP sunt „sisteme software pentru managementul afacerii.1. distribuţie. service şi mentenanţă.europa. financiar.  Principalele caracteristici ale unei soluţii ERP se referă la [Rashid ş. cu grad ridicat de transparenţă  Consumul de timp. 2. vânzări. 2002]:           Design structurat şi modular. Ce sunt sistemele ERP?    Planificarea resurselor întreprinderii (Enterprise Resource Planning . managementul proiectulu i.Limba je de programare Controlul accesului/Managementul utilizatorilor MANAGEMENTUL Criptare INFORMAŢIEI Ş I Detectarea şi prevenirea intruziunilor TEHNOLOGIA Monitorizarea securităţii INFORMAŢIEI Curăţarea datelor Infrastructură server Servere pentru aplicaţ ii Servere de e-mail Servere Internet Sisteme de management al Managementul performanţei întreprinderii Sisteme de backup Managementul reţelei Admin istrare remote Reţele locale de calculatoare Reţele v irtuale p rivate Extranet şi Internet Calculatoare mobile Managementul configurării software Integrarea sistemelor Arhitecturi orientate obiect Soluţii de stocare Infrastructura bazelor de date Sisteme de baze de date Admin istrarea bazelor de date Generatoare de rapoarte Portaluri pentru întreprindere Portaluri pentru întreprindere şi pentru angajaţi Sursa: Co misia Eu ropeană (2008). marketing.. precu m p lanificarea.a. managementul resurselor umane.a. accesat la http://ec. defin irea.

MRP). Back – office Raportare corporatistă Front – office CLIEN ŢI FURNIZORI Aplicaţii financiare Aplicaţii de producţie BAZA DE DATE CENTRALĂ Vânzări şi Distribuţie Managementul inventarului Managementul resurselor umane Aplicaţii service Fig. 2002]: Astfel. sistemele M RP II încorporau şi module pentru alte arii ale afacerii. nu meroase companii pro iectau.D.2. sau managementul proiectulu i. (2002).. Evoluţia sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii Evoluţia sistemelor ERP s -a desfăşurat în paralel cu dezvoltările u luitoare din domen iul programelor software şi a co mponentelor hardware. J. prin sincronizarea necesităţilor de materiale şi producţie. 1. Idea Group Publishing . al căror principal beneficiu îl constituia optimizarea proceselor de producţie. Conceptul care stă la baza sistemelor ERP este prezentat în figura de mai jos. Noile extensii ale soluţiilo r ERP se refereau la managementul lanţului de distribuţie.. capabile să planifice necesarul de materiale în concordanţă cu schema de producţie planificată. Extinderea funcţionalităţilor sistemelor de tip MRP II a condus la apariţia primelor sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) la începutul anilor 1990. M. trecând prin câteva etape semnificat ive [Rashid ş. furnizorii de soluţii ERP au creat mai multe module şi funcţiuni care put eau fi adăugate la modulele de bază ale sistemelor ERP. Conceptul sistemelor ERP Sursa: Rashid.2. precu m resursele umane.A. În plus. L. distribuţia.a. The Evolution of ERP Systems: An historical perspective. Anii 1980 au condus la apariţia sistemelor de planificare a resurselor de producţie (Manufacturing resources planning .. destinate în special automatizării sistemelor lor de control al inventarului prin utilizarea pachetelor de control al inventarului. managementul relaţiei cu clienţii sau automatizarea forţei de vânzare. Pat rick. imp lementau şi utilizau sisteme centralizate de computere. Hossain. transformându -le în sisteme ERP extinse. în anii 1960.MRP II). În anii 1970 au apărut sistemele de planificare a necesarului de materiale (Material requiremen ts planning . În anii 2000.

etc. denu mită ERP Clarvision. furn izo rul de soluţii ERP EBS Ro 1 mânia cuantifică avantajele oferite de soluţia sa ERP. Avantaje şi dezavantaje ale adoptării unei soluţii ERP Principalele avantaje ale imp lementării unui sistem ERP în organizaţie sunt [Rashid ş. 1 EBS Ro mânia.ro/produse/clarvision1. care pot fi adăugate în funcţie de necesităţile organizaţiei. furn izorul soluţiei ERP va asigura întreprinderii asistenţă pe termen lung. Scalabilitate îmbunătăţită -> Sistemele ERP sunt proiectate într-o manieră structurată şi modulară. accesat la http://www. aceasta devine accesibilă tuturor modulelor sistemulu i. Dependenţa de furnizorul soluţiei -> Relaţia dintre furnizor şi clientul care adoptă soluţia trebuie să rămână extrem de strânsă şi după finalizarea implementării. Conformitatea modulelor -> În alegerea unei soluţii ERP.3.   conţinând module de bază ale ap licaţ iei şi o serie de mo dule suplimentare (de tip „add -on”). Pentru a facilita înţelegerea beneficiilor pe care le poate aduce imp lementarea unei soluţii ERP în organizaţia Dvs. Ev itarea redundanţei datelor şi operaţiilor -> Se elimină necesitatea introducerilor mult iple de date. asistenţă tehnică. Factori critici de succes în implementarea sistemelor ERP . organizaţ iile trebuie să ţină cont de obiectivele lor strategice şi de propriile procese de afacer i.  Co merţ electronic şi afaceri electronice -> Soluţiile ERP pot oferi opţiuni pentru comerţul pe  soluţia nu se încheie odată cu achiziţ ia şi imp lementarea s istemulu i în organizaţ ie. În plus.ebs.   întrucât toate modulele sistemului ERP accesează informaţ iile d in baza de date centrală. datorită serviciilor de mentenanţă. Reducerea timp ilo r de livrare -> Se minimizează întârzierile raportărilor. cel mai adesea funcţionalităţile unui sistem ERP nu se mulează perfect pe nevoile specifice ale întreprinderii.    Grad ridicat de adaptabilitate -> Soluţia ERP poate fi res tructurată şi adaptată cu uşurinţă dacă întreprinderea aduce modificări p roceselor sale de afaceri.2. Internet. Se pare că sunt puţine la nu măr companiile care exploatează toate funcţiunile soluţiei ERP adoptate. fapt ce le transformă într -o investiţie riscantă. Pentru a reduce acest dezavantaj.htm 2. fiind un proces extrem de co mplex şi care poate conduce chiar la nevoia firmei de a -şi modifica cultura organizaţ ională. 2002]:    Acces la informaţ ii sigure -> So luţia ERP stochează toate informaţiile privind activităţile întreprinderii  într-o bază de date co mună.a. odată ce o tranzacţie de vânzare este înregistrată în aplicaţie. astfel :          Vânzările şi satisfacţia clienţilor cresc cu 12%  Controlul financiar contabil se îmbunătăţeşte cu 16%  Stocurile se reduc cu 18%  Cheltuielile cu materiale se reduc cu 5%  Cheltuielile cu salarii se reduc cu 8%  Sistemele ERP prezintă şi dezavantaje.a.. iată câteva cifre care vorbesc de la sine. de exemplu.. oferind informaţii precise şi sigure şi rapoarte îmbunătăţite. princip iul 80/20 se aplică şi în domeniul sistemelor ERP. ceea ce atrage după sine alte cheltuieli semnificative. cum sunt Managementul relaţiei cu clienţii (CRM) sau Managementul lanţului de distribuţie (SCM ).4.. iar unele dintre avantajele prezentate anterior pot deveni dezavantaje [Rashid ş. 2002]: Costuri e xtrem de rid icate -> Cheltuielile pe care le imp lică adoptarea unei soluţii ERP în organizaţie variază de la mii la milioane de Euro. iar soluţia ERP permite economisirea resurselor de timp prin oferirea unui control mai bun asupra tuturor deciziilor organizaţionale. şi d rept urmare organizaţia va trebui să reproiecteze unele dintre procesele sale de afaceri. Consumatoare de timp -> Adoptarea unei soluţii ERP aduce modificări majore într -o o rganizaţ ie. mai degrabă. De exemp lu. Mentenanţă îmbunătăţită -> Relaţia dintre furnizorul sistemului ERP şi întreprinderea care adoptă  Extindere -> Soluţiile ERP pot fi integrate cu alte aplicaţii importante. De ce să i mplementaţi un sistem ERP în compania Dumneavoastră? .   Reducerea costurilor -> „Timpu l înseamnă bani”. Co mplexitate -> Un sistem ERP încorporează foarte mu lte module. se recomandă organizaţiei să imp lementeze doar acele module ale soluţiei ERP care îi sunt cu adevărat necesare. adică 80% dintre organizaţiile care adoptă o soluţie ERP folosesc doar 20% dintre funcţiunile acesteia. upgrade la versiuni mai noi. şi nu mai 20% d intre firmele care adoptă aceeaşi soluţie exp loatează 80% dintre funcţiuni.

întrucât compania care doreşte să adopte soluţia ERP trebuie să ia în considerare o serie de variabile ext rem de importante: caracteristicile sistemului. bani. 2008] propun ext inderea factorului critic de succes „diferenţe culturale” în „cerinţe funcţionale specifice ţării”. întrucât companiile din diferite ţări au necesităţi diferite. Implementarea unei soluţii ERP într-o organizaţ ie necesită resurse consistente: oameni. prin implicarea în această analiză a specialiştilor tehnici şi a angajaţilor care vor deveni utilizatori a i sistemu lui [Ngai ş. din cauză că nu satisfăceau cerinţele organizaţiilor respective. Activităţile de reproiectare a proceselor de afaceri. Mai mult. astfel încât la finalul implementării ei să accepte în totalitate soluţia şi să fie apţi să o folosească cu succes. 2008]. este necesar ca anterior achiziţiei unei soluţii ERP. indiferent de dimensiunea acestora: de la zeci de mii de Euro (în cazul întreprinderilo r mijlocii). cel mai adesea nu soluţia ERP va fi modificată pentru a fi adaptată la nevoile specifice ale organizaţiei. Selectarea sistemului ERP este de importanţă vitală pentru o imp lementare de succes. 2007] consideră că principalii factori crit ici de succes pentru sistemele ERP sunt: Sprijinul acordat de managementul de vârf al org anizaţiei este considerat unul dintre cei mai importanţi factori critici de succes pentru imp lementarea oricăru i sistem informat ic sau tehnologic. nu dispuneţi de un buget generos pe care să îl alocaţi pentru adoptarea soluţiei ERP. În ceea ce priveşte ultima variab ilă menţionată. ci firma trebuie să-şi repro iecteze procesele de afaceri pentru a exploata cu succes toate funcţiunile oferite de soluţia ERP. Implementarea unui sistem ERP imp lică adesea costuri uriaşe pentru organizaţia care decide să-l achiziţioneze . Utilizatorii sistemulu i trebuie educaţi pentru a înţelege conceptele soluţiei ERP adoptate. alţ i autori [Ngai ş. coordonarea şi monitorizarea diferitelor activ ităţi desfăşurate pe parcursul tuturor etapelor de implementare [Ngai ş. corelaţia dintre nevoile organizaţionale şi funcţionalităţile sistemului. Costul unui sistem ERP Adoptarea unui sistem ERP implică cheltuieli uriaşe pentru organizaţ ii. nu au putut fi implementate cu succes în organizaţii asiatice. 2.a. afacerile din China au nevoie de o soluţie ERP care se ofere interfaţă pentru utilizatori în limba chineză). în acest sens. organizaţia să efectueze o analiză a discrepanţelor dintre caracteristicile şi modulele sistemului şi nevoile organizaţionale. Atunci când o organizaţie este interesată de adoptarea unei soluţii ERP şi începe să compare ofertele mai mu ltor furn izori. Imp lementarea oricărei soluţii ERP trebuie să beneficieze de aprobarea managementului de vârf al co mpan iei. 2008] recomandă alegerea soluţiei ERP care prezintă „cel mai ridicat grad de potrivire” cu necesităţile companiei... pentru a se familiariza cu procesele şi practicile de afaceri încorporate în soluţie. În realitate. etc. durata sa de imp lementare. Dată fiind comp lexitatea pe care o prezintă implementarea unei astfel de soluţii.) pe toată durata proiectului. adică „potrivirea” dintre soluţia ERP şi specificu l afacerii. resurselor financiare.a.. din contră. Pe baza analizei literaturii de specialitate.Co mpaniile care sunt interesate de achiziţionarea şi implementarea unui sistem ERP trebuie să înţeleagă că aceste sisteme nu se vând împreună cu garanţia succesului. mai ales dacă procesul de imp lementare este întâmpinat cu rezistenţă la schimbare de către angajaţi. preţul. echipamentelor. iar apoi să aibă parte de suportul acestuia (sub forma resursei umane. Managementul proiectului. în situaţia marilor co mpanii. până la milioane de Euro. autorii [Ngai ş. managementul pro iectului îi este necesar organizaţiei pentru planificarea. Probabil co mpaniile care nu deţin sufiente informaţii despre domen iul soluţiilor ERP ar putea crede că simp la achiziţionare şi implementare a unui sistem ERP este suficientă pentru ca ulterior totul „să meargă ca pe roate”. iar soluţiile ERP pentru afaceri nu fac excepţie de la această realitate. 2008].a. Instruirea utilizatorilor sistemului este esenţială pentru implementarea cu succes a soluţiei ERP. Dincolo de diferenţele culturale evidente (de exemp lu. dar nu este deloc facilă.. în literatura de specialitate există suficiente studii de caz privind eşecul imp lementării sistemelo r ERP în organizaţ ii. timp.a. în funcţie de practicile de afaceri şi cerinţele guvernamentale sau legale din ţările respectiv e. Situaţia devine cu atât mai dificilă dacă sunteţi antreprenor şi cel mai probabil. Diferenţele culturale reprezintă un alt factor crit ic de succes pentru imp lementarea unei soluţii ERP.a. întrucât numeroase studii au arătat că unele soluţii ERP dezvoltate de furnizo ri occidentali şi bazate pe modele foarte bune de afaceri.5. asistenţa tehnică oferită de furnizoru l sistemulu i pe durata implementării şi post implementare. nu trebuie scăpat din vedere un aspect extrem de important: co mpania nu va trebui să plătească doar costul de achiziţie . unii autori [Basoglu ş. top managementul organizaţiei trebuie să gestioneze cu atenţie şi aspectele psihologice sau comportamentale pe care le imp lică implementarea soluţiei.

respectiv numărul de angajaţi care vor deveni utilizatori ai sistemulu i.ep x . prima co mpanie ro mânească de consultanţă pentru adoptarea soluţiilor ERP. co mparativ cu număru l de IMM -uri existente (de exemplu. 341 . o rganizaţ iile pot elimina sau minimiza aceste costuri: fie se va alege de la bun început o soluţie ERP care se mulează cel mai bine pe nevoile firmei. furnizorul de soluţii pentru afaceri SAP vine în sprijinul procesului decizional al potenţialilor săi clienţi. Costurile de mentenanţă sunt o componentă esenţială în procesul de determinare a cheltuielilor pe care le imp lică pe termen lung soluţia ERP adoptată. Costurile de personalizare apar atunci când organizaţia are nevoie de customizarea soluţiei ERP la nevoile sale specifice . Prin reunirea acestor componente de preţ.sap. numeroşi furnizori de soluţii ERP au început să-şi îndrepte atenţia şi asupra afacerilor mici şi mijlocii. Noua orientare a furn izo rilor ERP către IMM -uri se datorează următoarelo r aspecte [Morabito ş. în Uniunea Europeană peste 97% dintre întrepr inderile existente sunt reprezentate de afacerile mici şi mijlocii) 2 Solutions Factory (2010). firma va cunoaşte costurile pe care le imp lică achiziţ ionarea soluţiei configurate. Din fericire. venindu-le în întâmp inare cu sisteme adaptate pentru nevoile lor specifice . 2 împarte costurile aferente adoptării unei soluţii ERP în următoa rele categorii : Costul de achiziţie este cel mai evident cost. comp letate de informaţii de identificare.a. echivalează cu 20-25% din costul in iţial de achiziţie . Aceste costuri pot fi u riaşe. cu managementul pro iectului etc.com/ro man ia/solutions/configurator. Costul cu aplicaţii terţe reprezintă costurile aplicaţ iilor conexe soluţiei de ERP. cu m sunt diferitele aplicaţii de co municare sau bazele de date. Apoi va selecta industria în care activează (opţiuni disponibile – Co merţ / Producţie / Servicii Tehnice). Total Cost of Ownership) Cap.1. va introduce numărul de angajaţi al întreprinderii. PARTICULARITĂŢI ALE ADOPTĂRII SOLUŢIILOR ERP ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 3. Costul de integrare este dat de necesitatea de integrare a soluţiei ERP proaspăt adoptate cu toate celelalte sisteme şi aplicaţ ii existente în organizaţie şi variază în funcţie de specificu l de activitate al organizaţiei şi de d imensiunea sa. dar trebuie luate în calcul. De exemplu. 3. cu preluarea datelor din vechiul sistem al organizaţ iei. punând la dispoziţia acestora un configurator online care permite estimarea costurilor de achiziţie şi implementare a unei configuraţii SAP Business All -in -One. fie întreprinderea va reproiecta unele dintre procesele sale de afaceri pentru a se adapta soluţiei ERP. Noua orientare a furnizorilor de soluţii ERP către IMM -uri Pe măsură ce majoritatea companiilor mari au imp lementat sisteme de planificare a resurselor. în funcţie de cerinţele clientului. se determină costul total de proprietate al soluţiei ERP (engl. Costul de implementare a soluţiei diferă între furnizorii de soluţii ERP şi include cheltuielile cu instalarea produsului. Costurile sunt variabile. şi va selecta modulele de care are nevoie în cadrul soluţiei ERP. Care sunt costurile reale ale unui ERP? . O firmă care este interesată de achiziţ ia unui pachet SAP Business All-in-One va accesa configuratorul la adresa menţionată. Pe baza acestor informaţ ii.ro/Cat-costa-un-erp. întrucât exis tă produse ERP care pot rula o bună perioadă de timp (de ordinul anilor) pe aceeaşi platformă şi sisteme ERP care solicită upgradarea platfo rmei hardware la apariţ ia oricărei noi versiuni a sistemu lui. Platforma hardware susţine soluţia ERP şi reprezintă punctul de start în diferenţierea costurilor diferitelor sisteme ERP.. Solutions Factory. pe parcursul imp lementării proiectului vor apărea nu meroase cheltuieli în plus.consultantaerp. ceea ce poate conduce la nevoia de a dubla sau chiar tripla bugetul alocat de organizaţie pentru adoptarea soluţiei respective. 2005]: Saturaţia pieţei reprezentate de companiile mari şi mu ltinaţionale Integrarea lanţului de d istribuţie între afacerile mici şi marile co mpanii Nu mărul mu lt mai redus de companii mari. cu trainingul angajaţilor care vor utiliza aplicaţia. Costul de suport reprezintă costul pentru suportul sistemului pe durata unui an şi în general. Acest configurator este disponibil la adresa http://www. accesat la http://www. ceea ce imp lică cheltuieli mai reduse decât particularizarea produsului ERP la organizaţie.al sistemu lui şi licenţele de utilizare.html Pag.

europa. 79-83. imp lementate şi asistate post -imp lementare de către revânzători cu valoare adăugată. privind diferite aspecte ale adoptării soluţiilor ERP în afacerile mici şi mijlocii.a. Aberdeen Group. disponibil la http://ec.. eBusiness Guide for SMEs: eBusiness Software and Services in the European Market. Benchmarking ERP in SMB Calificarea: Antreprenoriat (A 3 . Cu toate acestea. un studiu realizat pentru Co misia Europeană în 2006 .pdf 4 Aberdeen Group (2006). imp lementarea unei soluţii ERP într o co mpanie mare poate dura şi 9 luni. arăta că dintre firmele care utilizează calculatoare . Principalele arii de interes ale cercetării şi rezultatele obţinute sunt redate succinct în 4 continuare :        3  Factorii care influenţează strategia de ERP        Standardizarea şi automatizarea proceselor de producţie (66% dintre firmele respondente)  Presiunea de reducere a cheltuielilor operaţionale (53%)  Necesitatea de îmbunătăţire a serviciilor pentru clienţi (43 %)  Conexiunea cu operaţiuni globale (26%)  Creşterea veniturilor (12%)  Facilitarea conexiunilor cu partenerii extern i ai afacerii (13%)                  Prinicipalele provocări cu care se confruntă IMM-urile în ceea ce priveşte implementarea şi mentenanţa unei soluţii  ERP          Particularizarea soluţiei ERP la nevoile specifice ale afacerii (40%) Reproiectarea p roceselor de afaceri (39%)  Train ingul utilizatorilor (39%)  Cheltuielile cu upgrade (33%)  Flexib ilitatea redusă a soluţiei ERP de adaptare la procesele de afaceri (28%)  Costuri ridicate de mentenanţă a sistemului ERP (28%)  Costuri ridicate cu integrarea sistemului ERP (23%)  Durata prea lungă de implementare (18%)  Modalităţi prin care IMM -urile fac faţă provocărilor legate de adoptarea soluţiilor ERP   Alinierea proceselor de afaceri la funcţiunile sistemului ERP (60%)   Alinierea funcţiunilor sistemu lui ERP la procesele d e afaceri (49%)   Eliminarea activităţ ilor de particularizare a soluţiei ERP (39%)   Utilizarea consultanţilor extern i (35%)   Dezvo ltarea unor aplicaţii informatice mai moderne (33%)              Indicatori de performanţă ai soluţiei ERP adoptate (cu m măsoară IMM-urile beneficiile pe care le generează sistemu l  ERP imp lementat)      Flu idizarea proceselor de afaceri (53%) Automatizarea proceselor manuale (47%)    Vizibilitatea pe care sistemul ERP o conferă asupra întregii afaceri (39%)  Cheltuielile cu componenta software şi serviciile ataşate (29%)   Rentabilitatea investiţiei în sistemu l ERP (26%)   Reducerea cheltuielilor (26%)   Durata de imp lementare integrală a soluţiei ERP (22%)  Criteriile de selecţie a unei soluţii ERP   Funcţionalităţile soluţiei (64%)   Costul total de proprietate al soluţiei ERP (48%)   Uşurinţa în utilizare a sistemu lui (46%) Co misia Europeană (2008). în funcţie de dimensiunea afacerii. a desfăşurat o cercetare pe 454 IMM-uri.Dezvo ltările tehnologice Din punctul de vedere al aceloraşi autori [Morabito ş. 16% în întreprinderile mici ş i 25% în întreprinderile mijlocii. care beneficiază de acces la codul aplicaţiei şi o pot modifica ei înşişi. pp. 2005]. în timp ce durata de imp lementare a soluţiei într -un IMM este de 2-3 luni. soluţiile destinate IMM -urilor sunt comercializate. astfel. Spre deosebire de sistemele ERP pentru co mp anii mari.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness -solutions guide/docs/eBusiness_Guide_for_SMEs. ceea ce presupune reducerea cheltuielilor. o companie renumită de cercetare în do meniu l sistemelor IT pentru afaceri. gradul de adoptare a soluţiilor ERP în IMM -uri este destul de redus: 7% în microîntreprinderi. există două diferenţe majo re între sistemele ERP pentru marile co mpanii şi soluţiile ERP destinate IMM -urilor: Soluţiile ERP pentru afacerile mici şi mijlocii se caracterizează printr -o implementare s implificată. spre deosebire de 45% în cazu l co mpaniilor cu peste 250 angajaţi.

dar dacă echipa de proiect are o structură tip “heavyweight”. poate generea beneficii deosebite pentru afacere. Selectarea tehnicii de tranziţie În mo mentul adoptării unei soluţii ERP. Desigur. şi împărţ irea responsabilităţilor proiectulu i ERP între membrii interni ai organizaţiei şi partenerii externi. 1. Decizii critice privind adoptarea soluţiilor ERP în IMM -uri Pe baza analizei literaturii de specialitate. 4. Riscurile asociate cu imp lementarea soluţiei ERP într -un IMM pot deriva din următorii factori: Locaţia IMM-ulu i: angajaţii afacerilor mici sau mijlocii care activează în localităţi de dimensiuni reduse vor manifesta rezistenţă mai înaltă la adoptarea soluţiilo r ERP. De asemenea. IMM-urile pot apela la două metode de conversie a bazei de date: electronică şi manuală. metoda de conversie reco mandată este cea manuală. Adoptarea noii soluţii va duce la în locuirea sistemului existent în organizaţie. în acest scop. dar şi a imp licării directe în procesele de imp lementare a sistemelor ERP în IMM-uri. Pentru IMM -uri se recomandă alegerea unei tranziţii etapizate. se pare că modalitatea cea mai eficientă pentru IMM -uri este cea “cu greutate” (în engl. Pe de altă parte. 5. Ţinând cont de aceste restricţii cu care se confruntă afacerile mici şi mijlocii. rezolvarea rap idă a potenţialelor conflic te. limitările financiare joacă un rol esenţial în alegerea strategiei de imp lementare. este posibil să apară conflicte între partenerii de pro iect. ci responsabilităţile fiecăruia dintre memb rii pot varia în funcţie de cerinţele specifice fiecărei etape de implementare. ceea ce presupune tranziţia. fapt ce poate prelungi durata de implementare a soluţiei ERP. dată fiind dimensiunea redusă a localităţii. dar co mportă şi riscuri majore. iar compania trebuie să decidă asupra unei tehnici de tranziţie de la vechiul sistem la noua soluţie. trecerea integrală la noul sistem ERP va dura mai mu lt timp şi vor fi necesare resurse tehnice suplimentare pentru a dezvolta interfeţe de program care să asigure funcţionarea în paralel a vechiulu i sistem şi a noii soluţii ERP. o comunicare eficientă privind toate aspectele proiectului de imp lementare. informaţ iile conţinute în vechiul sistem t re buie transferate în noua soluţie. dar facilitează verificarea integrităţii info rmaţiilor care t rebuie transferate în noul sistem. mai mu lt. până la tran ziţia cu succes a tuturor modulelor. Implementarea strategiei În alegerea strategiei de imp lementare a soluţiei ERP. heavyweight). nu au şansa de a intra în contact cu alţi utilizatori ai sistemelor ERP.2. 2. în ordine secvenţială. Formarea echipei de proiect ERP de acest tip este ideală pentru afacerile mici. care pot astfel să se familiarizeze mai uşor cu no ul mediu de lucru. A legerea acestui tip de tran ziţie permite firmei reducerea resurselor care trebuie alocate. 3. IMM -urile sunt condiţionate de resursele umane şi tehnice disponibile. Echipa de p roiect va fi condusă de un manager care va dispune de control şi autoritate direct asupra echipei. dar devine mai d ificil de utilizat pe măsură ce creşte comp lexitatea implementării soluţiei. întrucât în fiecare etapă sunt necesare resurse pentru tranziţia unui singur modul. Principalele avantaje ale unei ech ipe de proiect ERP de tip “heavyweight” constă în: creşterea şanselor de aliniere a implementării soluţiei ERP cu strategia de afaceri. care pot varia de la sisteme de tip manual (t ipărite pe hârt ie) la o soluţie ERP eşuată sau la o versiunea mai veche a soluţiei ERP a cărei imp lementare se doreşte în prezent. care le -ar putea împărtăşi din propria experinţă de utilizatori. este indicat ca introducerea manuală a informaţiilo r în noul sistem să fie realizată ch iar de către viitori utili zatori direcţi ai ap licaţ iei. Strategia de conversie a bazei de date Odată cu tranziţia la noul sistem ERP. managerul pro iectului poate interveni p ro mpt pentru a rezo lva conflictele. Această strategie presupune utilizarea resurselor interne şi externe. Conversia electronică a bazei de date este rapidă şi se face automat de către softuri specializate. Structura echipei de proiect Deşi există mai mu lte modalităţi de formare a echipei d e proiect care se va ocupa de adoptarea soluţiei ERP în organizaţie. Pentru majoritatea afacerilo r mici şi mijlocii. conversia manuală p resupune introducerea datelor în noul sistem de către utilizatori. Sructura unei echipe de acest tip nu necesită ca membrii pro iectului să se dedice în exclusivitate unor sarcini bine delimitate din cadrul proiectului. a câte unui modul. Principalul avantaj al strategiei de tip parteneriat constă în experti za şi resursele cu care contribuie partenerii organizaţ iei. Strategia de managementul riscului Implementarea unei soluţii ERP este extrem de complexă. pe care cu certitudine nu le pot aloca în regim exclusiv pentru a imp lementa aplicaţia ERP. conversia manuală a datelor necesită o perioadă mult mai îndelungată de timp decât cea electronică. Pe de altă parte. strategia parteneriatului pare a fi cea mai bună soluţie pentru implementarea unei soluţii ERP. . Malhotra&Temponi (2010) argumentează că există şase decizii critice pe care o afacere mică sau mijlocie trebuie să le ia în ceea ce priveşte adoptarea unei soluţii ERP. Desigur.3. întrucât. în organizaţie există deja anumite sisteme.

1. Concluzionând.Lista nu cuprinde toţi furnizorii de sisteme ERP existenţi în Ro mânia. Co men zi Cu mpărare. folosit şi în firme Consolidare. M ijloace mici COMPANIA Alfa Software http://www. Managementul maşin ilor. Tabelu l de mai jos îşi propune să treacă în revistă câţiva dintre cei mai importanţi furn izori ERP de pe piaţa ro mânească. Soluţii ERP disponibile pe piaţa din România MODULE ÎNCORPORATE POTRIVIT PENTRU Contabilitate generală şi gestiunea Toate companiile. astfel încât aceştia nu vor elabora soluţii ERP care să se potrivească specificu lui de activ itate al IMM -ulu i în cauză. Service auto Contabilitate (Vân zări. încheierea parteneriatelor cu organizaţii externe va permit e angajaţilor firmei să-şi concentereze eforturile pe act ivităţile strategice. 2010]:    Alege pentru echipa de proiect o structură de tip „heavyweight”  Încheie parteneriate cu organizaţii externe. În acelaşi scop de min imizare a rezistenţei la schimbare pot acţiona şi câteva dintre deciziile critice prezentate mai sus: selectarea unei echipe de proiect tip “heavyweight”. o strategie de comunicare eficientă poate min imiza impactul negativ al imp lementării soluţiei ERP. ale căror oferte sunt destinate atât marilor co mpanii. Oracle. care permite soluţionarea rapidă a conflictelor.Există o serie de furnizori care oferă aceleaşi sisteme ERP. utilizatorii vor accepta mai uşor noul sistem dacă ei înşişi vor realiza conversia manuală a bazei de date. Deşi rezistenţa la schimbare nu poate fi comp let eliminată. resurselor. 6. Conform Solutions Factory. Urmărire abonaţi. cu următoarele menţiuni: . indiferent de Urmărire contracte. în defavoarea uneia care i-ar putea aduce beneficii strategice. Logistică (Co men zi companii med ii şi Vânzare. de accea un IMM va fi mai tentat să aleagă o soluţie ERP ce presupune costuri mai reduse. dar poate fi Stoc). Managementul producţiei. mari. prima co mpanie ro mânească ce oferă consultanţă pentru selecţia produselor ERP. . Principalii furnizori de soluţii ERP pe piaţa românească Deşi piaţa românească a soluţiilor ERP nu a ajuns încă la nivelul de maturitate. cât şi IMM -urilor.ro SOLUŢIA ERP ASIS plus Assitec http://www. În principal. Costuri de producţie.2. Cheltuieli. . care d ispun de competenţele n ecesare pentru      implementarea soluţiei Optează pentru imp lementarea aplicaţiei ERP într-un mod etapizat (câte un modul pe rând) Alege strategia de conversie manuală a bazelor de date  Aplică un management proactiv al schimbărilor interne şi al riscului de proiect  Cap. care merită studiate. Mijloace fixe şi mărimea lor calcul amo rtizare. SOLUŢII ERP DISPONIBILE PE PIAŢA DIN ROMÂNIA 4. Nişa firmei: adesea IMM-urile acţionează pe o piaţă de nişă. dezvoltate de marii giganţi din domeniu (SAP.Unii dintre furn izorii prezentaţi oferă soluţii ERP 100% ro mâneş ti. Tablou de bord. Personal şi salarizare. iar această piaţă poate să nu prezinte suficient interes pentru furnizorii de soluţii ERP.assitec. Microsoft).Mulţi dintre furnizorii prezentaţi oferă şi alte soluţii de informatizare a afacerii. Tabel nr . o afacere mică sau mijlocie poate creşte şansele de adoptare cu succes a unui sistem ERP dacă [Malhotra şi Temponi.ro/ Hansa Financials . Strategia de managementul schimbării Angajaţii unei organizaţii man ifestă adesea un anumit grad de rezistenţă la schimbare atunci când vine vorba de implementarea unui proiect nou.as w. Contabilitate). sistemele ERP nu fac excepţie în acest sens. 4. alţii oferă soluţii deja consacrate pe plan internaţional. . Utilizatorii vor accepta fără rezerve noua soluţie în mo mentul în care sistemul ERP va ajuta organizaţ ia să -şi îndeplinească obiectivele. cu un produs specific. în Ro mânia există peste 70 de furnizori de sisteme ERP.Realităţile IMM-urilor: afacerile mici şi mijlocii sunt adesea supuse presiunilor financiare imediate. Cu mpărări. Module generale (Oferte. există numeroşi furnizori de soluţii ERP.

Contabilitate. Resurse umane. Analiză financiară. servicii. Managementul bugetelor. Managementul documentelor. Calendar. Module speciale (Email. electronice. Cecuri). POS. Market ing şi CRM Financiar (Bugete. POS). fabricarea mobilei. Planificare Producţie. Integrare cu coduri de bare.ro/ bcManager Professional Gestiune.crescendo. Mijloace fixe. Integrare cu case de marcat Planificarea producţiei. Raport. Raportare manoperă cu coduri de bare. Tablou de bord. Producţie. Automatizarea forţei de vânzări. inventar fizic. producţie industrială şi medicală . Salarii). Producţie. Contabilitate financiară. dealerilor şi concesionarilor auto Activităţi de comerţ. piese şi echipamente auto. Service. servicii. Vânzare şi distribuţie. retail. Logistică.bcmanager . Distribuţie. adrese şi taxe. piese şi maşin i agricole. Salarii.ro/ CROS ERP EBS România http://www. Leasing. Instru mente de încasare şi plată. Imobilizări.s ocrateplu s. producţie Module personalizate pentru industria text ilă Firme mijlocii şi mari din retail. Co mercial (Stocuri. Conferinţe) Gestiune. Managementul transporturilor. Producţie. BIT Software http://www.attosoft. Producţie. articole. Imobilizări.ebs. Activităţi. distribuţie şi industria alimentară AttoSOFT http://www. produse de larg consum. porţelan şi ceramică. materiale de construcţii) . Co merţul cu amănuntul. producţie. Recrutare şi selecţie personal. Aprovizionare. rapoarte. Pontaj. importexport. Management (Raportare. Planificare şi urmărire producţie.1 fixe. funcţii manageriale. Salarii. Co menzi – Vân zări. Contabilitate. Financiar-Contabil. Registru de Casă. Ob iecte de inventar. Cash flo w. M ijloace fixe. Contabilitate de gestiune. Servicii. Aprovizionare). Preţuri. alimente şi băuturi. managementul stocurilor). Date de bază. Dezvoltarea carierei. Module specifice (Contracte.ro/ Socrate+ Crescendo http://www. Producţie Unicate. vânzări şi aprovizionare. Resurse Umane şi Salarizare Financiar-Contabilitate. Contabilitate financiară. Firmelor din Producţie. mase plastice. Mentenanţă. Trezo rerie. aparate şi echipamente electrice / electronice.ro/ Clarvision ERP Firmele producătoare din diverse ramuri industriale (construcţii de maşin i. distribuţie Parc auto Firme mijlocii şi mari d in domeniul auto.ro/ DataLight Enterprise My Manager Enterprise ERP Berg Computers http://www. Salarizare şi resurse umane. Service. locaţii şi produse.crisoft. Desfacere. ro MFG/PRO eB2 Firme mijlocii şi mari din sectoarele: auto. Firme mijlocii şi mari d in distribuţie şi producţie CRIsoft http://www. Servicii OLAP) Modulul de bază (baza de date. Retail. Gestiunea stocurilor.

Patrimon iu. Serv ice. Gestiunea mărfurilor.cz/!ro/ ERP Globe Exact Expert software http://www. Managementul proiectelor. Transport. Gestiune.globalsoft ware. Facturare. Gestiune. retail. Contabilitate financiară. Contabilitatea conturilor de imobilizări. Urmărirea co menzilor clienţi. Firme mijlocii şi Vânzări.entersoft. construcţii. Managementul contractelor Documenta ERP Distribuţie Firme mijlocii şi Documenta ERP Producţie mari Logistică şi controlul stocurilor.ERP Pluriva http://www. CRM. Planificarea producţiei. Plan ificarea şi urmărirea producţiei. Gestiune. Producţie. îmbrăcăminte şi încălţăminte. Resurse producţie Umane Financiar-Contabilitate. Salarii.r o/ Integrator http://www. Salarii. Auto .ro/ EXPERT X5 Global Software http://www. alimente şi băuturi. Contabilitate. Tablou de bord. proiectului.html Global Apps Infrasoft http://www.ro / initOra.infrasoft. Online Contabilitate financiară. fiecare încorporând Firmele mijlocii şi mai mu lte module: Gestionarea mari din do meniile stocurilor. Producţie. Contabilitatea de gestiune. Gestiune. firme cu activitate de comerţ en-gros şi endetail Producţie. Contabilitate Firme mari mijlocii şi Junior Soft http://www. Contabilitate. Aprovizionare. Resurse Umane şi Salarizare. Urmărirea co men zilor către furnizori şi aprovizionare. mijlocii Vânzări şi cu mpărări servicii.asp? pid=1&l a=4 Entersoft Business Suite Entersoft Expert Exact software http://www.htm DocumentaE RP Clarus ERP Financiar.ro/index. Automatizarea forţei de vânzări. Mijloace fixe. CRM.co m/ro/ DistribNET Firme de import distribuţie şi WINLine® Întreprinderi mici şi mijlocii Oraecon http://www. cu până la 15 utilizatori din domeniile: distribuţie. Bugete şi centre de cost. ro/index. Contabilitate şi Întreprinderi mici şi financiar. Întreprinderi mici şi Livrări. Producţie.Entersoft http://www. distribuţie şi Contabilitate. Raportare.juniorsoft. Management contracte.x5. Securitate date. Ev idenţa mijloacelo r fixe. mari Logistică. ro/ Mesonic http://www. Arhivare Gestiune. Servicii dintr-o gamă nelimitată de industrii 5 platfo rme. Service clienţi.integrator.exactsoftw are. Co merţ şi mari electronic Firme mici. Managementul proiectului. Producţie.mesonic.co m/ PlurivaERP Firme cu activitate de distribuţie. Vân zări. Raportare generală. Managementul mijlocii şi mari.pluriva. Întreprinderi mijlocii Marketing. servicii Financiar.oraecon. retail.g r/default.

Sch imb electronic de Co mpanii mijlocii date.seniorerp. Mijloace fixe. Gestiune stocuri. Infosisteme. asigurări. sectoarele industriale Financiar şi comerciale Aprovizionare. Analiză statistică (Business Intelligence). Transporturi. Stocuri. Preţuri. Obiecte de inventar. Financiar. din sectoarele Contabilitate financiară. Gestiune. Întreprinderi medii şi Contracte. Ev idenţa mijlocii personalului şi salarizare. BI Spaţiu de lucru. Contabilitatea de gestiune. Personal şi Întreprinderi mijlocii salarizare. Auto. Admin istrare.ro/w Applications eb/ 2011 Skysoft http://www. Facturare de utilităţi. Magazin On-line. Analiză Întreprinderi mici. Firmele din Centre de Cost. sectoare de activitate Producţie. Comercial. Contabilitate de gestiune. Producţie. M ijloace producţie. Parc retail auto. Managementul angajaţi. Contabilitate consolidată. Resurse umane. Admin istrare producţie. Gestiune. Avansuri şi garanţii. mari.r o/ Senior Suite ERP Sistec-sbsol http://www. Logistică. Întreprinderi de Aprovizionare. Salarizare. Managementul lit igiilor.siveco.ro/ iBS Xpress iBS© Distrib ERP© Contabilitate. Analiză statistică (Business Intelligence). Contabilitate. Depozit. Vânzări. Trezorerie. Gestiune materiale.ps .skysoft. Mijloace fixe. din diverse Financiar-contabil. Contabilitate.ro/ Merlin ProSoft++ http://www. Mijloace fixe şi obiecte de inventor. distribuţie. distribuţie Contabilitatea mijloacelor fixe. Vân zări. CRM. No menclatoare Achiziţii.ro/ ProSys ERP Rose http://sistemerp. din contractelor sectoarele retail sau producţie simplă Contabilitate. Calcul costuri.prodigy. Urmărire. Contabilitate. şi mari din toate Obiecte de inventar. Planificarea şi controlu l producţiei Achiziţii. Controlling. producţie şi Controlling. retail Contabilitate generală. industriile: financiarMijloace fixe. Mijloace fixe.Prodigy http://www. mijlocii Managementul proceselor. Debitori. distribuţie. statistică (Business Intelligence). bancar. Vân zări. Banca. Întreprinderi mici şi Management financiar. cu până la 25 de Salarizare. servicii şi fixe. Gestiune. Gestiune. Automatizarea forţei de mijlocii din sectorul vânzare distribuţiei Contabilitate. Mentenanţă.ro/ Contex® Sysgenic http://www. Bugete. Trezorerie.ER P Senior Software http://www. (în total 45 module) Stocuri şi logistica stocurilor. Evaluarea stocurilor. Liste şi rapoarte Contabilitate.ro/ Abas ERP SIVECO România SIVECO http://www.sistecsbsol. Întreprinderi mici şi Salarizare. Desfacere. Salarizare. Întreprinderi mici şi Producţie. Stocuri. Bugete şi centre de iBS Xtended Întreprinderi mijlocii şi mari din domeniile comerţulu i şi . Salarizare.2ibs. Ev idenţa mijloacelor fixe. etc. Planificare.ro/ro/ Produse/ P@rtner . Managementul contractelor. Ev idenţa Documentelor.

co munitateaerp. www. Utilităţi şi plăţi. date fiind avantajele şi dezavantajele imp lementării oricărei soluţii ERP. Astfel. Achiziţii. iar ofertele diferiţilor fu rnizori trebuie studiate cu atenţie.winmentor . Producţie. Liste şi rapoarte).ro . Salarizare şi personal. Producţie. Web Order.Baza de date utilizatori . Producţie Co mpus din nucleul de bază obligatoriu(Contabilitate. Astfel. utilizatorul are o imag ine de ansamblu asupra celor două soluţii.Infrastructura IT pentru client (hardware şi software) . Planificarea plăţ ilor şi a investiţiilo r. Reducerea costurilor de aprovizionare. Proiectare. pentru firme mijlocii şi pentru firme mici (inclusiv microîntreprinderi).ro / B-ORG producţiei Co mpanii de orice dimensiune.Managementul proiectului. din sectoarele: Financiar-bancar. M ijloace fixe. prin sele ctarea a două sisteme ERP prezente în lista şi apăsarea butonului de comparare. Distribuţie. Retail.Nu măr de utilizatori .Seg mentul de piaţă căruia i se adresează soluţia  Informaţii tehnice . Construcţii. Mai mu lt.ro/ WizPro Exactitate în contabilitate. Controlu l şi optimizarea stocurilor.wizrom. Gestionarea serviciilor post-vânzare. pe site ul menţionat firmele pot vizualiza liste cu soluţii ERP existente pe piaţa din România. Stocuri.Funcţionalităţi oferite . vine în ajutorul întreprinderilor care doresc să-şi facă o primă idee despre sistemul ERP potriv it. Necesar şi co menzi. Mijloace obiecte de inventar Transart http://www. Vân zări. Primul portal al specialiştilor ERP din Ro mân ia. Analiză fixe şi Neomanager 7 WinMENTOR http://www.Infrastructura IT pentru reţea (hard ware şi s oftware) . Financiar. de exemp lu.Infrastructura IT pentru server (hardware şi software) .Total Soft http://www. Profitabilitatea vânzărilor. Încasări şi plăţi. Medicalfarmaceutic. Stocuri. Producţie.charisma. Stocuri. CRM. Bugete şi Co merţ Exterior) şi o serie de module adiţionale care permit adaptarea la nevoile specifice ale celor mai importante domenii de activ itate Contabilitate. lansat în februarie 2010. site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor o opţiune de comparare a soluţiilor ERP care se regăsesc în aceste liste. Mijloace fixe şi obiecte de inventar Modulul principal M ENTOR (Evidenţă contabilă. Încasări Aprovizionare. Co mercial Producţie. Servicii. Mijloace Fixe.transart. Salarizare şi personal.A rhitectura client server . Co mercial Toate IMM-urile d in sectoarele co mercial.ro/ WinMENTO R WizRom Software http://www. Firme mijlocii Vân zări.r o/ Charisma ERP 2010 cost. servicii şi producţie Întreprinderi mici şi mijlocii Întreprinderi mici şi mijlocii Selectarea unui sistem ERP prezintă un nivel foarte ridicat de complexitate. Resurse Umane. Furnizori şi clienţi. clasificate în funcţie de organizaţiile cărora se adresează aceste soluţii: produse pentru firme mari. managerială. Co men zi 24 d in 24. Serv icii. fiindu-i furn izate următoarele informaţii despre fiecare dintre soluţiile selectate:         Producătorul sistemului ERP  Alte categorii de produse informatice oferite de acelaşi furnizor  Scurtă prezentare a soluţiei ERP  Caracteristicile funcţionale ale soluţiei ERP    . Controlu l costurilor de producţie. Salarii. Financiar.

ci doar abonamente lunare per utilizat or     Nu sunt necesare investiţii în infrastructura IT ( hardware şi software). IMM-urile intervievate au considerat că factorii determinanţi în alegerea unei soluţii SaaS 6 din domeniu l ERP sunt :       Reducerea costului total de proprietate al soluţiei ERP (78% dintre respondenţi) Reducerea costurilor şi eforturilor de upgradare (70%)  Existenţa unor resurse IT limitate (atât infrastructura.Resurse interne pentru imp lementare .. cât şi personal specializa în IT)       (48%) Căutarea celei mai bune soluţii care să se potrivească nevoilor firmei (42%)   Alţi factori: în întreprindere nu există o cultură organizaţională care să sprijine sunt :     7 ataşamentul emoţional faţă de anumite sisteme IT. grupul Aberdeen a identificat care sunt principalii factori care influenţează decizia unei afaceri mici sau mijlocii de a apela la o soluţie ERP livrată în reg im SaaS. Astfel. aspectele majo re care împied ică IMM -urile să apeleze la soluţii ERP de tip SaaS     Dorinţa de a controla procesele de upgrade (58% d intre respondenţi) Neîncredere în performanţa soluţiei SaaS (45%)    Preocuparea privind securitatea datelor. organizaţia doreşte să aloce resurse pentru alte zone ale afacerii. în 2010 procentajul acestora a ajuns la 39%.Med iu software fo losit pentru dezvoltarea soluţiei Informaţii referitoare la imp lementarea produsului  .Resurse externe pentru imp le mentare . accesat la http://www. ERP în lipsa unui departament IT? – Soluţia este SaaS.marketwatch.Du rata medie de instruire pe utilizator Du rata medie de v iaţă a soluţiei ERP . poate accesa aplicaţia. Altfel spus.Furn izorii p rodusului 4. care sunt păstrate pe serverele furnizoru lui (44%)  Soluţia nu este considerată ca fiind strategică pentru atingerea obiectivelor organizaţiei  (41%) Market Watch (2010). dar care rulează într-un browser de Internet.Durata med ie de implementare a soluţiei . Cel puţin acea sta a fost realitatea până la apariţ ia sistemelor ERP în regim Software as a Service (SaaS – „Software ca serviciu”). deoarece sistemul ERP nu trebuie instalat  pe calculatoarele organizaţiei Nu necesită costuri de mentenanţă Nu necesită personal specializat în IT     Este nevoie doar de acces la Internet pentru a beneficia de funcţiunile aplicaţiei Ideal pentru întreprinderi care au o largă răspândire teritorială. Pe de altă parte. indiferent de locaţie. grupul Aberdeen caracteriza soluţiile ERP drept „ult imu l bas tion al rezistenţei în faţa soluţiilor SaaS”. clienţii (utilizatorii) au acces la aplicaţii info rmatice găzduite direct pe serverele furnizorilo r de aplicaţii. pentru multe firme mici sau mijlocii achiziţia unui sistem ERP rămâne la stadiul de vis. percepţia conform căreia soluţia SaaS imp lică riscuri mai scăzute decât imp lementarea unui sistem ERP tradiţ ional. SaaS ERP: Trends & Observations for SME 2010 7 5 Idem . deoarece orice angajat. imp lementare sau mentenanţă variază de la zeci de mii la milioane de Euro. Sistemele SaaS sunt una dintre tendinţele mo mentului de livrare a aplicaţiilor informatice şi au la bază tehnologia RIA (Rich Internet Applications).ro/articol/ 6715/ERP_in_lipsa_unui_departament_IT_ -_Solutia_este_SaaS/ 6 Aberdeen Group (2010). adaptabilă la nevoile specifice întreprinderilor mici şi mijlocii. 5 Principalele avantaje ale unei soluţii ERP livrate în regim SaaS sunt :      Nu se plătesc licenţe pentru sistemul ERP. În urma unui s tudiu desfăşurat în iunie 2010 pe întreprinderile mici şi mijlocii.2. Astfel. dacă are conexiune la internet Aplicaţiile ERP livrate în regim Saa S nu trebuie văzute ca o variantă low-cost a sistemelo r ERP. ci ca o soluţie determinată de evoluţia tehnologiei. Soluţii ERP în regim SaaS – varianta ERP cu costuri scăzute În lipsa resurselor financiare sau a unui departament informatic. În iu lie 2007. respectiv de a nu lua în considerare această variantă. dacă în anul 2006 26% d intre afacerile mici şi mijlocii considerau soluţiile ERP în regim SaaS d rept o variantă demnă de luat în considerare. prin intermediul Internetului. tehnologie care reprezintă aplicaţiile web care menţin într-un grad rid icat caracteristicile aplicaţiilor t radiţionale (aplicaţii desktop). cu sisteme ERP ale căro r costuri de achiziţie.

asis. salarii. iBS SaaS.ro/index.  oferită doar la cererea beneficiaru lui. urmărirea producţiei. variind de la 3 ore l a maxim 3 zile. licenţa de Microsoft SQL Server şi licenţa de utilizare ASISplus. Alfa Soft ware oferă sistemul ERP ASISp lus în regim SaaS. şi care se referă la instruirea utilizatorilor ap licaţ iei.BI (Business Intelligence).ht ml?content=Ce%20este%20SaaS%20ERP.ro/asisplus -erp/asisplus -erp/erp-onlinesaas/menu-id-115. gestiune stocuri. accesat la http://www. salarizare. iBS SaaS este soluţia ERP în regim SaaS oferită de Sysgenic Group şi se adresează firmelor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele producţie. gestiune. dar are şi module opţionale pentru mijloacele fixe. Durata de imp lementare a soluţiei ERP este de 1 -2 luni. managementul contractelor şi automatizarea forţei de vânzare. licenţa de Microsoft Windows Server. în funcţie de complexitatea soluţiei. dar nu include şi asistenţa tehnică. 10 9 8   8 SAN Software (2010). accesat la http://www. Clienţii au acces la aplicaţia informat ică în baza unei conexiuni bune la internet şi a unui abonament care porneşte de la 40 euro/luna/utilizator şi include: taxa de utilizare a serverului. mijloace fixe. accesat la http://www. care permite clienţilor să acceseze online următoarele module ale aplicaţiei: contabilitate. rapoarte. business intelligence  (analiză statistică). upgrade de versiune. la configurarea iniţ ială a serverului pentru nevoile particulare ale clientului şi pentru conversia datelor din alte sisteme existente în întreprindere. banda internet de acces pentru maxim 5 utilizatori.san. actualizarea permanentă a legislaţiei. iar costul începe de la 70 Euro + TVA / lună/ utilizator. cu personalul specializat şi cu instalarea şi configurarea aplicaţiei pe calculatoarele client.ERP şi San.     Convingerea că sistemele ERP tradiţ ionale oferă funcţionalităţi mult mai bune decât soluţiile SaaS (33%)  Întreprinderea necesită personalizarea soluţiei într-o măsură foarte ridicată (20%) Firma a făcut deja investiţii consistente în resursele IT (20% )    Iată o scurtă prezentare a 3 soluţii ERP în reg im SaaS oferite firmelor d in Ro mânia: SAN Software pune la dispoziţia firmelor. distribuţie.2ibs. nomenclatoare. care variază în funcţie de necesităţile clienţilo r. vânzări. Soluţia ERP le oferă utilizatorilor accesul la modulele de contabilitate. Utilizarea acestei soluţii ERP în reg im SaaS le permite clienţilo r să elimine sau să reducă costurile cu investiţiile în infrastructura IT. incluzând: acces în permanenţă la toate funcţiile soluţiilor San. Oferte ASISplus. spaţiu alocat pentru bazele de date şi întreţinerea acestora. Abonamentul minim de utilizare începe de la 25 euro /lună.html Alfa Software (2010).ht ml 10 Sysgenic Group (2010). prin intermed iul Po rtalulu i SaaS. Durata de implementare a acestor soluţii este extrem de redusă. comerţ şi servicii.ERP (gestiune economico -financiară) şi San.ro/saas. Există însă anumite cheltuieli. Serviciul SaaS ERP. două soluţii în regim SaaS: San.htm 9 .BI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful