You are on page 1of 24

BBBB CCC

2227
MMMMM
IIIIIIIICADmost Projekt, 44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1, sekr@cadmost.com.pl

2 BeStCAD 2007

Spis treci

1. OPIS MODUU............................................................................................................................................................ 3
1.1. WYKAZ POLECE PROGRAMU..................................................................................................................................... 3
1.1.1 Odwiert geotechniczny ..................................................................................................................................... 3
1.1.2 cianki oporowe ............................................................................................................................................... 6
1.1.3 cianki szczelne ................................................................................................................................................ 8
1.1.4 Geometria mas ............................................................................................................................................... 16
1.1.5 Przekrj zespolony.......................................................................................................................................... 20

Modu INYNIER 31. 1. 1. 1. Opis Opis Opis Opis moduu moduu moduu moduu
Modu Inynier jest czci programu BestCAD.
Zadaniem tego moduu jest wspomaganie projektowania i rysowania konstrukcji inynierskich.
Wsppracuje z AutoCAD-em 2004/2005/2006/2007 GB/PL. Systemy operacyjne: Windows XP, 2000.
1.1. Wykaz poIecen programu

Ikona Polecenie Nazwa polecenia Opis polecenia

ODW Odwiert geotechniczny
Polecenie do rysowania odwiertu geotechnicznego

SCOP cianki oporowe
Rysuje cianki oporowe

SCISZ (*) cianki szczelne
Oblicza cianki szczelne

GEOM Geometria mas
Oblicza geometri mas

GEOMZE Przekrj zespolony
Oblicza geometri mas dla przekroju zespolonego

(*) polecenia dostpne po wykupieniu moduu inynier (cianki szczelne)
1.1.1 Odwiert geotechniczny

Polecenie do rysowania odwiertu geotechnicznego
Ikona:

Polecenie: ODW
Menu: BstInynier | Odwiert geotechniczny
Polecenie suy do rysowania pojedynczych odwiertw geotechnicznych, na podstawie ktrych
uytkownik moe narysowa (czc liniami odpowiednie warstwy geotechniczne) przekrj
geotechniczny.
4 BeStCAD 2007Rys. 1. Przekrj geotechniczny

Przykad: Rysowanie odwiertu geotechnicznego
Przed narysowaniem odwiertu geotechnicznego ustal poleceniem SKL skal rysunku (najlepiej 1:50
lub 1:100).
Kliknij ikon .
Ustal parametry odwiertu, tak jak to pokazano na rysunku Rys. 2.
Standardowo w oknie pojawia si jeden wypeniony wiersz z symbolem warstwy i gruntu nN (nasyp
niebudowlany) o miszoci 2 m.

Rys. 2. Okno dialogowe Odwiert geotechniczny
W czasie podgldu lub po zamkniciu okna przyciskiem OK program poprosi o podanie punktu
wstawienia odwiertu.
Wska punkt wstawienia <Enter>: P1
Modu INYNIER 5Rys. 3. Odwiert geotechniczny
Wszystkie obiekty wchodzce w skad odwiertu bd stanowiy grup. Nazwy grup tworzone s
automatycznie (np. ODWIERT0). Rysunek odwiertu zostanie wstawiony na warstwie TeFunGeo-t.
Opis okna Odwiert geotechniczny
Wycinek Opis wycinka
Warstwy

Wycinek ten, w formie tabeli, suy do ustalenia poszczeglnych warstw
geotechnicznych oraz odpowiadajcych im gruntw (maksymalnie 10 warstw).
Oznaczenia: Symbol symbol warstwy geotechnicznej, Stopie stopie
plastycznoci I
L
lub stopie zagszczenia I
D
(zwizany jest z warstw geotechniczn),
Grunt symbol gruntu, Misz dotyczy poszczeglnych gruntw (podajemy
w [m]), Poziom poziom gruntu liczony wzgldem gry odwiertu (podajemy w [m]).
Symbole warstw, gruntw oraz stopni mona wybiera z list rozwijanych znajdujcych
si poniej tabeli.
Usu

Moliwe jest usunicie jednego wiersza (opcja wiersz), wszystkich wierszy (opcja
cao) oraz wierszy pooonych poniej wiersza z aktywnym kursorem (opcja d).
Nr odwiertu

Naley wpisa numer odwiertu.
Poziom Odwiertu

Naley wpisa grny poziom odwiertu. Poziom dolny wyliczany jest automatycznie, w
zalenoci od miszoci gruntw.
Widok

Moliwe jest rysowanie widoku z boku lub z gry. Slajd pokazuje schematyczny
widok odwiertu.
P1
6 BeStCAD 2007


Wycinek Opis wycinka
Poziom Wody

Ustalenie poziomu wody nawierconego i ustalonego.
Konfiguracja

Otwiera okno dialogowe konfiguracji odwiertu.
Moliwe jest dopisanie nowych symboli warstw geotechnicznych i gruntw. Dopisane symbole
mona bdzie pniej wybra z list znajdujcych si w wycinku Warstwy.

Rys. 4. Okno dialogowe Odwiert Konfiguracja
1.1.2 cianki oporowe
Rysuje cianki oporowe
Ikona:

Polecenie: SCOP
Menu: BstInynier | cianki oporowe

Polecenie uruchamia okno dialogowe ciana oporowa, w ktrym uytkownik moe poda lub
zmieni wszystkie dane potrzebne do narysowania ciany oporowej.

Rys. 5. Okno dialogowe ciana oporowa

Po klikniciu na nazw wybranej wielkoci pojawia si okienko dialogowe obrazujce t wielko.
Modu INYNIER 7Rys. 6. Okno dialogowe Wielko


Rys. 7. Gotowy rysunek

8 BeStCAD 2007


1.1.3 cianki szczelne

Oblicza cianki szczelne
Ikona:

Polecenie: SCISZ
Menu: BstInynier | cianki szczelne
Polecenie suy do obliczania cianek szczelnych. Wyniki oblicze mog by w prosty sposb
przedstawione graficznie. Generowany rysunek zawiera podstawowe dane geometryczne, parametry
warstw oraz wykresy: par, si wewntrznych oraz przemieszcze. Polecenie posiada gotow baz
profili, z ktrych wykonuje si cianki szczelne. Baz t uytkownik moe samodzielnie rozszerza i
modyfikowa. Dla wybranego profilu liczone s naprenia oraz przemieszczenia.

Przykad1: Obliczenie cianki szczelnej nie zakotwionej, doem
utwierdzonej (typ 1).
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony pojawi si okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych.
Ustal parametry, tak jak to pokazano na rysunku Rys. 8. w szczeglnoci wybierz odpowiedni
schemat statyczny.


Rys. 8. Okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych ustawienia do przykadu 1.
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony program wykona obliczenia dla danych z okna dialogowego.
Kliknij ikon , a nastpnie wska punkt na ekranie. Program wrysuje w tym miejscu graficzny
obraz wynikw taki jak na Rys. 9.

TYP
Modu INYNIER 9Rys. 9. Graficzny obraz wynikw oblicze cianki typu 1.Przykad2: Obliczenie cianki szczelnej zakotwionej, gr
wolnopodpartej, doem utwierdzonej (typ 2).
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony pojawi si okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych.
Ustal parametry, tak jak to pokazano na rysunku Rys. 10. w szczeglnoci wybierz odpowiedni
schemat statyczny.Rys. 10. Okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych ustawienia do przykadu 2.
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony program wykona obliczenia dla danych z okna dialogowego.
TYP
10 BeStCAD 2007


Kliknij ikon , a nastpnie wska punkt na ekranie. Program wrysuje w tym miejscu graficzny
obraz wynikw taki jak na Rys. 11.
Rys. 11. Graficzny obraz wynikw oblicze cianki typu 2.

Przykad3: Obliczenie cianki szczelnej zakotwionej, gr i doem
wolnopodpartej (typ 3).
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony pojawi si okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych.
Ustal parametry, tak jak to pokazano na rysunku Rys. 12. w szczeglnoci wybierz odpowiedni
schemat statyczny.Rys. 12. Okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych ustawienia do przykadu 3.
Kliknij ikon . Po klikniciu ikony program wykona obliczenia dla danych z okna dialogowego.
TYP
Modu INYNIER 11


Kliknij ikon , a nastpnie wska punkt na ekranie. Program wrysuje w tym miejscu graficzny
obraz wynikw taki jak na Rys. 13.

Rys. 13. Graficzny obraz wynikw oblicze cianki typu 3.

1.1.3.1 Okno dialogowe
Poniej opisano szczegowo wszystkie wycinki okna dialogowego Obliczanie cianek szczelnych.


Rys. 14. Okno dialogowe Obliczanie cianek szczelnych12 BeStCAD 2007


Opis okna Tworzenie prtw
Wycinek Opis wycinka
Dane o gruncieW tej czci okna wpisuje si parametry poszczeglnych warstw gruntu:
- miszo x [m]
- kt tarcia wewntrznego f [deg]
- ciar objtociowy g [kN/m3]
- spjno c [kPa]
- wspczynniki obcienia dla par kmax, kmin [-]
Przyciski po prawej stronie su kolejno do: dodawania, usuwania, modyfikowania oraz
przesuwania warstw w gr i w d listy.Typ ukadu statycznego

W tym miejscu mona wybra jeden z trzech ukadw statycznych:
Typ1 cianka szczelna nie zakotwiona, doem utwierdzona.
Typ2 cianka szczelna zakotwiona (lub rozparta), gr wolnopodparta, doem
utwierdzona.
Typ3 cianka szczelna zakotwiona (lub rozparta), gr i doem wolnopodparta.
Typ cianki aktywny w danej chwili jest podwietlony na to.
Pozostae daneW tym miejscu podaje si:
- rzdn poziomu terenu RzT [m]
- rzdn poziomu wykopu RzW [m]
- gboko wystpowania wody gruntowej od strony nasypu HwP [m]
- gboko wystpowania wody gruntowej od strony wykopu HwL [m]
- warto obcienia naziomu q [kN/m2]
- zasig obcienia naziomu xq [m]
- pooenie cigu lub rozpory L0 [m]
- wspczynnik bezpieczestwa z uwagi na gboko osadzenia cianki k1 [-]
- wspczynniki obcienia dla parcia hydrostatycznego wody
kwMax, kwMin [-]
Po klikniciu na przyciski po lewej stronie pl tekstowych otwiera si okno dialogowe z
rysunkiem objaniajcym dan wielko.
Wyniki

- otwiera okno z moliwoci wyboru profilu, dla ktrego bd przeprowadzone
obliczenia.
- powoduje przeliczenie cianki dla danych aktualnie wpisanych w oknie dialogowym
Modu INYNIER 13


Wycinek Opis wycinka

- otwiera okno z wynikami (przycisk ten jest nieaktywny gdy wyniki s nieaktualne
nie przeliczono cianki po zmianie danych)
- rysuje rysunek z danymi i wynikami
- zoom bez zamykania okna (przyciski te s nieaktywne jeeli nie
narysowano rysunku lub nie przeliczono cianki.
1.1.3.2 Zaoenia obliczeniowe

Parcie czynne
Parcie czynne w przypadku, gdy warstwa nie jest nawodniona
( )
a a a z a
K c K z K q z e + = 2
Parcie czynne w przypadku, gdy warstwa jest nawodniona

( )
w w a a a z a
z K c K z K q z e + + = 2 '

e
a
(z) jednostkowe parcie czynne w rozpatrywanej warstwie na gbokoci z liczc od stropu warstwy
[kPa],
q
z
obcienie zastpcze dziaajce na strop rozpatrywanej warstwy [kPa],
ciar objtociowy gruntu nie nawodnionego w rozpatrywanej warstwie [kN/m3],
ciar objtociowy gruntu nawodnionego ( -
w
) [kN/m3],
z gboko punktu, w ktrym liczymy parcie liczc od stropu rozpatrywanej warstwy [m],
c spjno gruntu [kPa],

w
ciar objtociowy wody [kN/m3],
z
w
gboko liczc od poziomu zwierciada wody gruntowej po stronie nasypu [m].

Obcienie zastpcze dziaajce na strop warstwy n:

1 1 2 2 1 1
+ + + + =
n n z
x x x q q K
q obcienie naziomu [kN/m2], q=0 jeeli jestemy na gbokoci na ktrej pomija si wpyw
obcienia naziomu (Rys. 15),
x
1
, x
2
, - miszo kolejnych warstw [m],

1
,
2
, - ciar objtociowy gruntu w kolejnych warstwach; jeeli w danej warstwie wystpuje
woda gruntowa jest to ciar objtociowy gruntu pomniejszony o ciar objtociowy wody
w
[kN/m3].

14 BeStCAD 2007
Rys. 15. Gboko, na ktrej pomija si wpyw parcia wywoanego obcieniem naziomu.


Parcie bierne odpr gruntu
Parcie bierne w przypadku, gdy warstwa nie jest nawodniona
( )
p p p z p
K c K z K q z e + = 2
Parcie bierne w przypadku, gdy warstwa jest nawodniona

( )
w w p p p z p
z K c K z K q z e + + = 2 '

e
p
(z) jednostkowe parcie bierne w rozpatrywanej warstwie na gbokoci z liczc od stropu warstwy
[kPa],
q
z
obcienie zastpcze dziaajce na strop rozpatrywanej warstwy [kPa],
ciar objtociowy gruntu nie nawodnionego w rozpatrywanej warstwie [kN/m3],
ciar objtociowy gruntu nawodnionego ( -
w
) [kN/m3],
z gboko punktu, w ktrym liczymy parcie liczc od stropu rozpatrywanej warstwy [m],
c spjno gruntu [kPa],

w
ciar objtociowy wody [kN/m3],
z
w
gboko liczc od poziomu zwierciada wody gruntowej po stronie wykopu [m].

Obcienie zastpcze dziaajce na warstw n

1 1 2 2 1 1
+ + + =
n n z
x x x q K

x
1
, x
2
, - miszo kolejnych warstw poniej dna wykopu [m],

1
,
2
, - ciar objtociowy gruntu w kolejnych warstwach poniej dna wykopu; jeeli w danej
warstwie wystpuje woda gruntowa jest to ciar objtociowy gruntu pomniejszony o ciar
objtociowy wody
w
[kN/m3].

Modele obliczeniowe

Typ1 cianka szczelna nie zakotwiona, doem utwierdzona,
Modu INYNIER 15Z warunku rwnowagi momentw wzgldem punktu c wylicza si x.

( ) x x M
c
=

0
Typ2 cianka szczelna zakotwiona (lub rozparta), gr wolnopodparta doem utwierdzona,


Jest to ukad jednokrotnie statycznie niewyznaczalny. Reakcja RA wyznaczana jest z warunku,
e przemieszczenie poziome w punkcie A jest rwne 0. Gboko zagbienia x wyliczana jest tak jak
w poprzednim przypadku z warunku rwnowagi momentw wzgldem punktu c.

( ) x x M
c
=

0Typ3 cianka szczelna zakotwiona (lub rozparta), gr i doem wolnopodparta.


Z warunku rwnowagi momentw wzgldem punktu A wyznaczana jest gboko wbicia cianki x.

( ) x x M
A
=

0

Reakcja RA obliczana jest z warunku rwnowagi si.

A x
R F =

0

16 BeStCAD 2007
Wspczynniki obcienia i bezpieczestwa

Wspczynniki obcienia dla parcia gruntu k
max
i k
min
podaje si osobno dla kadej
warstwy.
k
max
wspczynnik zwikszajcy parcie czynne
k
min
wspczynnik zmniejszajcy parcie bierne (odpr gruntu)

Wspczynnik bezpieczestwa k
1
z uwagi na gboko wbicia cianki
Wspczynniki obcienia dla parcia hydrostatycznego wody k
wMax
i k
wMin
.
k
wMax
wspczynnik zwikszajcy hydrostatyczne parcie wody
k
wMin
wspczynnik zmniejszajcy hydrostatyczne parcie wody

1.1.4 Geometria mas

Oblicza geometri mas
Ikona:

Polecenie: GEOM
Menu: BstInynier | Geometria mas

Procedura liczca oparta jest na dostpnym w AutoCAD-zie module Region Modeler. Dla uatwienia
korzystania z tego moduu stworzono procedury do dialogu z uytkownikiem, a take wprowadzono
Modu INYNIER 17


moliwo wstawienia wyliczonych wskanikw bezporednio do rysunku i umieszczenia ich obok
obliczanego przekroju. Wskaniki zestawione s w tabeli bdcej blokiem z atrybutami, ktr
uytkownik moe dowolnie modyfikowa. Oprcz tego mona zdefiniowa jednostki, w jakich maj
by przedstawione wyniki. Wynikami s m.in. pole przekroju, obwd, moment bezwadnoci,
wskaniki zginania itd.
W przypadku gdy polecenie uruchamiane jest po raz pierwszy, AutoCAD inicjuje modu Region
Modeler. W nastpnych wywoaniach ju to nie nastpi. Zaraz potem pojawi si moliwe do wyboru
opcje programu wraz z informacj o jednostkach, w jakich wywietlane bd wyniki. Wyniki mona
przedstawia w metrach bd centymetrach.

Przekroje, ktre bd obliczane, musz by rysowane poliliniami zamkni-
tymi.
Polecenie: GEOM
Parametry geometryczne przekroju (Rysunek [MM], Wyniki [CM]).
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/Koniec/<Twrz>:
W tabeli opisano moliwe opcje polecenia.
GEOM opcje polecenia
Opcja Opis opcji
JednRys Opcja Jednostki rysunkowe pozwala na obliczenia przekrojw narysowanych w rnych
jednostkach. W zalenoci od tego ustawienia wyniki przeliczane s odpowiednio na jednostki
wynikowe.
Jednostki dla rysunku przekroju. MM/CM/ME/<MM>:
JednWyn Opcja Jednostki wynikowe suy do ustalenia, w jakich jednostkach wywietlane bd wyniki
oblicze. Nie dotyczy to jednostek, w jakich zosta narysowany obliczany przekrj. To zaley od
ustawienia jednostek rysunkowych. Jeeli liczone s przekroje stalowe, to na jednostki wynikowe
powinno si wybra centymetry, jeeli za s to jakie wiksze przekroje betonowe, to wygodniej
bdzie uy metrw. Jednostki maj wpyw na dokadno podawanych wynikw, zwaszcza jeeli
liczone s przekroje stalowe, a wyniki podawane s w metrach. Dokadno trzech miejsc po
przecinku okae si wwczas niewystarczajca.
Jednostki dla wynikw w tabelce. CM/ME/<CM>:

Sumuj Opcja ta suy do wykonania operacji boolowskiego sumowania obszarw. Ma ona swj
odpowiednik w Region Modeler.
Odejmuj Opcja ta suy do wykonania operacji boolowskiego odejmowania obszarw. Ma ona swj
odpowiednik w Region Modeler.
Twrz Suy do zamiany obszaru bdcego polilini zamknit na region, ktry jest dopiero podstaw do
oblicze i wszelkich operacji boolowskich.
Plik Pozwala zapisa wyniki w pliku tekstowym z rozszerzeniem mpr. Format pliku zgodny jest ze
standardem AutoCAD-a i opisany w podrczniku.
Tabelka Jeeli przekrj poprzeczny zamieniony ju zosta na obszar i wykonalimy wszystkie potrzebne
operacje boolowskie, mona przystpi do wyliczenia wskanikw geometrycznych.
W odpowiedzi na opcj Twrz naley wskaza zamknite polilinie skadajce si na obliczany
przekrj. Zostan one nastpnie zamienione na regiony.
Wska obiekty do stworzenia regionu.
Wybierz obiekty: znaleziono 1
Wycignito 2 ptle(i). Utworzono 2 regiony(w).
Po wybraniu opcji Tabelka wyliczane s wskaniki geometryczne przekroju, a w rodku
geometrycznym umieszczany jest punkt w postaci krzyyka. Nastpnie uytkownik moe poda opis
obliczonego przekroju skadajcy si z dwch czci oraz punkt wstawienia tabelki z wynikami.
Tabelka jest zwykym blokiem z atrybutami, ktry moe by pniej modyfikowany. Skala
wstawienia zaley od skali aktualnie ustawionej w rysunku. W tabelce znajduje si dodatkowo
18 BeStCAD 2007


pozycja Jw moment bezwadnoci na skrcanie nie jest on jednak obliczany. Uytkownik moe
to uzupeni we wasnym zakresie.
Podaj oznaczenie przekroju (do 8 znakw) <Prz1>:
Przekrj Brutto/<Netto>:
Wska miejsce na tabelk z wynikami:
Oznaczenia w tabelce z parametrami:
Jx Moment bezwadnoci na zginanie wzgldem osi x
Jy Moment bezwadnoci na zginanie wzgldem osi y
Yg Odlego wkien grnych od rodka cikoci
Yd Odlego wkien dolnych od rodka cikoci
Ob Obwd
F Pole powierzchni
Ix Promie bezwadnoci wzgldem osi x
Iy Promie bezwadnoci wzgldem osi y
Wg Wskanik wytrzymaoci na zginanie wkien grnych wzgldem osi x
Wd Wskanik wytrzymaoci na zginanie wkien dolnych wzgldem osi x
Jw Moment bezwadnoci na skrcanie (obecnie nie wyliczany)
Jeeli na rysunku istniej ju jakie obszary stworzone w czasie poprzedniej sesji z AutoCAD-em, to
nie trzeba uywa opcji Twrz. Przy wikszych plikach i bardziej skomplikowanych obszarach moe
to doprowadzi do spowolnienia dziaania AutoCAD-a. Wynika to z rozrastania si bazy obiektw
rysunkowych i sposobu jej przeszukiwania przez samego AutoCAD-a. Oprcz tego Region Modeler
jest wczytywany do AutoCAD-a tylko w przypadku, gdy na rysunku znajduj si jakie regiony. Aby
skrci czas uruchamiania AutoCAD-a, mona usun niepotrzebne ju regiony.
Na koniec pokazano jeszcze dwa przykady. W pierwszym przeprowadzono boolowskie sumowanie,
natomiast w drugim odejmowanie obszarw.Przykad: sumowanie obszarw
Przed wydaniem polecenia narysuj kilka obszarw. Mog to by prostokty, okrgi lub te profile
walcowane, narysowane poleceniem STN (modu Stal).
Kliknij ikon .
Parametry geometryczne przekroju (Rysunek [MM], Wyniki [CM]).
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/Koniec/<Twrz>:
Po wybraniu opcji domylnej Twrz ( ) wska obiekt do stworzenia
regionu.
Wska obiekty: W1
Wska obiekty:
Stworzono 8 regionw.
Nastpnie wybierz opcj Sumuj (S) w celu dodania poszczeglnych
obszarw.
Modu INYNIER 19


JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/Koniec/<Twrz>: S
Wska obiekty do sumowania.
Wska obiekty: W1 znaleziono 8
Wska obiekty:
wskazano 8 regionw.
dodano 8 regionw.
Parametry geometryczne przekroju (Rysunek [MM], Wyniki [CM]).Rys. 16. Geometria mas sumowanie obszarw
W celu wstawienia tabliczki z parametrami wybierz opcj Tabelka (TA).
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/Koniec/<Sumuj>: TA
Wska obiekty: P1 znaleziono 1
Wska obiekty:
Podaj oznaczenie przekroju (do 8 znakw) <Prz1>:
Przekrj Brutto/<Netto>:
Wska miejsce na tabelk z wynikami: P2

Przykad: odejmowanie obszarw
Kliknij ikon .
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/Koniec/<Twrz>:
Wybierz obiekty do stworzenia regionu.
Wska obiekty: P1
Wska obiekty: P2
Wska obiekty:
Stworzono 2 regiony.
Parametry geometryczne przekroju (Rysunek [MM], Wyniki [M]).

Obszar do sumowania Obszar po zsumowaniu
P1
P2 W1
20 BeStCAD 2007
Rys. 17. Geometria mas odejmowanie obszarw
Nastpnie wybierz opcj Odejmuj (O).
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/
Koniec/<Twrz>:O
Wska obiekty od ktrych bdziesz odejmowa.
Wska obiekty: P1 znaleziono 1
Wska obiekty do odjcia.
Wska obiekty: P2 znaleziono 1
odjto 1 region od 1 regionu
W celu wstawienia tabliczki z parametrami wybierz opcj TAbelka (TA).
JednRys/JednWyn/Sumuj/Odejmuj/Twrz/Plik/TAbelka/
Koniec/<Twrz>: TA
Wska regiony do wyliczenia.
Wska obiekty: P3 znaleziono 1
Podaj oznaczenie przekroju (do 8 znakw) <Prz1>:
Przekrj Brutto/<Netto>:
Wska miejsce na tabelk z wynikami: P4

1.1.5 Przekrj zespolony

Oblicza geometri mas dla przekroju zespolonego
Ikona:

Polecenie: GEOMZE
Menu: BstInynier | Przekrj zespolony

Procedura liczca oparta jest na dostpnym w AutoCAD-zie module Region Modeler. Dla uatwienia
korzystania z tego moduu stworzono specjalne okno dialogowe. Narzdzie to pozwala na szybie
przeliczenie parametrw geometrycznych przekrojw jednorodnych, jak i zespolonych zoonych z
rnych materiaw ( np. Stal + Beton). Oprcz tego moliwe jest zdefiniowanie jednostek, w jakich
maj by przedstawione wyniki. Wynikami s m.in. pole przekroju, obwd, moment bezwadnoci,
wskaniki zginania itd.


Obliczane przekroje musz by rysowane poliliniami zamknitymi.

Rnica obszarw
P3
P2
P1
P4
Modu INYNIER 21


Przykad: Obliczanie parametrw przekroju jednorodnego
Przed wydaniem polecenia narysuj kilka obszarw. Mog to by prostokty, okrgi lub te profile
walcowane, narysowane poleceniem STN (modu Stal).

Rys. 18. Przekrj poprzeczny belki stalowej
Kliknij ikon


Rys. 19. Okno dialogowe Przekroje zespolone
Kliknij przycisk (A), a nastpnie wpisz oznaczenie elementu (np. ST-1).Rys. 20. Ustalanie nazwy przekroju
Zaznacz opcj (B), i zakocz wpisywanie klikajc przycisk (C).
Ustal materia. W oknie dialogowym (Rys. 21) kliknij przycisk (D).


A
B
C
22 BeStCAD 2007
Rys. 21. Okno dialogowe Przekroje zespolone karta Przekrj
Wybierz z listy (Rys. 22) odpowiedni materia np. Stal konstr. (E), a nastpnie zatwierd materia
przyciskiem (F).


Rys. 22. Ustalanie danych materiau
W oknie dialogowym (Rys. 21) zaznacz wprowadzony materia (G), a nastpnie kliknij przycisk (H),
ktry kojarzy narysowany element z materiaem. Wska na rysunku elementy przekroju (Rys. 23:
P1,P2).


Rys. 23. Wskazywanie elementw przekroju, tabela z parametrami geometrycznymi przekroju
Po wskazaniu elementw przekroju parametry geometryczne pojawiaj si w oknie dialogowym
(Rys. 23). Mona je wstawi na rysunek po klikniciu przycisku (K) i wskazaniu punktu wstawienia
tabeli (P3).

P1
P2
P3
D
E
F
G
H
J
K
Modu INYNIER 23


Oznaczenia w tabelce z parametrami:
F Pole powierzchni
Ob Obwd
Xd, Xg Odlego wkien dolnych (grnych) od rodka cikoci na kierunku X
Yd, Yg Odlego wkien dolnych (grnych) od rodka cikoci na kierunku Y
Jx, Jy Moment bezwadnoci na zginanie wzgldem osi X (Y)
ix, iy Promie bezwadnoci wzgldem osi X (Y)
Wxd, Wxg Wskanik wytrzymaoci na zginanie wkien dolnych (grnych) wzgldem osi X
Wyd, Wyg Wskanik wytrzymaoci na zginanie wkien dolnych (grnych) wzgldem osi Y
I1, I2 Moment bezwadnoci na zginanie wzgldem gwnej osi 1 (2)
Jxy Moment bezwadnoci na skrcanie (obecnie nie wyliczany)

1.1.5.1 Opis okna Przekroje zespolone
Okno skada si z trzech kart: Meneder, Przekrj, Konfiguracja. Poszczeglne kart zostay opisane w
poniszych tabelach
Przekroje zespolone karta Meneder
Wycinek Opis wycinka

Dodaje do listy przekrojw nowe oznaczenie przekroju.

Podgld zaznaczonego przekroju. W sytuacji, gdy na licie wystpuj przynajmniej 2 przekroje,
mona dokona podgldu jednego z nich w obszarze roboczym AutoCAD-a.

Podaje informacje o zaznaczonym przekroju.

Edytuje oznaczenie przekroju.

Usuwa zaznaczony przekrj z listy.

Lista przekrojw.
Przekroje zespolone karta Przekrj
Wycinek Opis wycinka

Wywietla nazw i opis przekroju.

Dodaje materia do listy materiaw.

Lista materiaw.

Kojarzy elementy przekroju z materiaem. Przed wskazaniem elementw na rysunku naley
zaznaczy materia na licie materiaw.
24 BeStCAD 2007


Wycinek Opis wycinka

Usuwa skojarzenie materiaowe z elementw przekroju.

Trzy ikony su kolejno do: sumowania elementw przekroju, odejmowania i znajdowania
czci wsplnej.

Podgld przekrojw w obszarze roboczym AutoCAD-a.

Modyfikacja danych materiau. Uytkownik moe wprowadzi dla danego materiau kolor oraz
inny ni zdefiniowany w programie modu sprystoci podunej E.

Usuwa zaznaczony materia z listy.

Przelicza parametry geometryczne wg. materiau wskazanego na licie.

Pokazuje parametry geometryczne przekroju wskazanego na rysunku.

Kopiuje parametry przekroju do schowka, ktre mona w nastpnej kolejnoci wstawi do
dokumentu programu Word, Excel etc.

Zapisuje parametry geometryczne do pliku tekstowego.

Wstawia tabel z parametrami geometrycznymi przekroju do rysunku.

Lista parametrw przekroju. Liczba wywietlanych parametrw ustalana jest w karcie
Konfiguracja.
Przekroje zespolone kata Konfiguracja
Wycinek Opis wycinka

Wycinek Jednostki pozwala na ustalenie jednostek rysunkowych oraz wynikowych.
Moliwe jest te ustalenie dokadnoci podawania wynikw Liczba cyfr
znaczcych.

Lista wynikw moe by konfigurowana przez uytkownika. Z lewej strony (lista
Wywietl) przedstawione s wyniki obliczane przez program i wywietlane na
karcie Przekrj, a z prawej (lista Dostpne) wyniki dostpne w programie, lecz
niewykorzystane przez Uytkownika.
W rodkowej czci wycinka znajduj si strzaki, suce do ustalania liczby
wywietlanych wynikw. Dodatkowo mona zapisa na dysk dan konfiguracj
wynikw.

Ustawienia dodatkowe pozwalaj na usuwanie elementw skadowych konturw,
wstawianie znacznika rodka cikoci oraz gwnych osi bezwadnoci.