Search

:

The Web

Report Abuse « Tripod Previous | Top 100 | Next »
Select Rating share: del.icio.us | digg | reddit | furl | facebook

Take Our Survey!

Tajuk Ujikaji: Sistem Pengukuran Tiga Fasa
Objektif: a. Mengkaji hubungan di antara arus di bahagian yang berlainan di dalam sistem tiga fasa b. Memperkenalkan kaedah 2 meterwatt di dalam pengukuran kuasa. c. Mempelajari hubungan di antara arus dan kuasa di dalam sistem tiga fasa.

Bahagian 1 : Sistem seimbang tiga dawai - Bekalan bintang dengan beban bintang dan delta. Pengenalan : Bekalan yang disambung secara bintang dikenakan kepada beban yang disambung samada secara bintang atau delta. Pengukuran diambil bagi voltan, arus, kuasa dan faktor kuasa sistem tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 1. Talian neutral pada bekalan tidak disambung pada talian neutral pada beban. Peralatan yang diperlukan : ETL171A Unit bekalan tiga fasa ETL171B Unit pengukuran ETL171C Unit beban Gambarajah Litar : Rujuk Rajah 2 Cara Kerja

1. Bekalan dipastikan berada pada keadaan OFF dan penyambungan dibuat seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 2 bagi beban sambungan bintang. 2. Suis L/C diletak pada kedudukan L. 3. Nilai perintang bolehubah RA, RB dan RC daripada graf tentukur dipilih sebagai 100Ω . 4. Nilai pearuh LA,LB dan LC daripada graf tentukur dipilih sebanyak 250 mH. 5. Bekalan u.a. diONkan dan bacaan yang disenaraikan dalam Jadual 1 bagi beban bintang direkodkan. 6. Bakalan u.a. diOFFkan dan penyambungan yang ditunjukn dalam Rajah 2 dibuat semula bagi beban delta . Data yang berkaitan direkodkan dalam Jadual 1. 7. Bekalan u.a. diOFFkan.

Keputusan
Bekalan Bintang Bintang Beban Bintang Delta VAB 112v 110v VBC 110v 105v VCA 110v 107v IA 0.3A 1.2A IB 0.3A 1.2A IC 0.3A 1.2A FK 0.82 lag 0.76 lag WA 20W 60W WB 50W 140W

Jadual 1

Analisis Keputusan : Gambarajah pemfasa bagi sistem tiga fasa tiga dawai sambungan bintangbintang dengan menganggap voltan fasa VAN sebagai rujukan.

Gambarajah pemfasa bagi sistem tiga fasa tiga dawai sambungan bintang-delta dengan menganggap voltan talian VAB sebagai rujukan.

b. Sistem Tiga Fasa Tiga Dawai Dengan Beban Sambungan Bintang Seimbang.  VAB =  VBC =  VCA dan  IA =  IB =  IC Tetapi mempunyai beza fasa antara satu sama lain sebanyak 120° Voltan talian; VL : VAB, VBC,VCA Voltan fasa; VP : VAN, VBN, VCN Arus fasa; IP = Arus talian; IL : IA, IB, IC Turutan Positif, ABC Dengan mengambil voltan fasa VAN sebagai rujukan, VAN =VAN ∠ 0° Volt VBN = VAN ∠ -120° Volt VCN = VAN∠ 120° Volt Dengan itu, voltan talian, VAB = VAN + VNB = VAN - VBN = VAN ∠ 0° - VAN ∠ -120° = VAN - VAN ( -0.5-j0.866 )

= 1.5VAN + j0.866VAN = 1.732VAN ∠ 30° = √ 3VAN ∠ 30° Volt. VBC = VBN -VCN = VAN∠ -120° - VAN∠ 120° = VAN (-0.5 - j0.866) - VAN (-0.5 +j0.866) = VAN (-j1.732) = √ 3 VAN ∠ -90° Volt. VCA = VCN -VAN = VAN ∠ 120° - VAN ∠ 0° = VAN (-0.5 + j0.866 -1) = (-1.5 + j0.866) VAN = 1.732VAN ∠ 150° = √ 3 VAN ∠ 150° Volt Faktor kuasa = 0.82 lag ,kos -1 0.82 = 35o iaitu sudut Vf dengan If Didapati bahawa : 1. Voltan talian = √ 3 Voltan fasa 2. Voltan talian mendulu voltan fasa sebanyak 30° 3. Arus talian mengekor voltan fasa sebanyak 35o 4. Arus talian = arus fasa

Pada bahagian beban.

ZA = ZB = ZC = Z VAN ∠ 0o = IA Z , VBN ∠ 120o = IB Z, VCN ∠ -120o = IC Z

Sistem Tiga Fasa Tiga Dawai Dengan Beban Sambungan Delta Voltan talian; VL = Voltan fasa; VP : VAB ,VBC ,VCA Arus talian; IL : IA , IB , IC Arus fasa; IP : IAB ,IBC ,ICA Turutan positif, ABC Jika arus fasa IAN diambil sebagai rujukan IAB = IAB∠ 0° IBC = IAB∠ -120° ICA = IAB∠ 120° IA = IAB - ICA = IAB ∠ 0° -IAB ∠ 120° = IAB ( 1 - (-0.5+ j0.866)) =1.732IAB ∠ -30° = √ 3 IAB ∠ -30° IB = IBC - IAB = IAB ∠ -120° -IAB ∠ 0° = IAB (-0.5 - j0.866-1) = 1.732IAB ∠ -150° = √ 3 IAB∠ -150° IC = ICA - IBC

= IAB ∠ 120° - IAB ∠ -120° = IAB ((-0.5+j0.866) - (-0.5 - j0.866)) = 1.732 IAB ∠ 90° = √ 3 IAB ∠ 90° Didapati bahawa : 1. Arus talian mengekor arus fasa sebanyak 30° . 2. Arus talian = √ 3 Arus fasa 3 . Arus fasa mengekor voltan fasa sebanyak 40o 4. Pada beban voltan fasa = voltan talian Pada bahagian beban. ZA = ZB = ZC = Z VAN ∠ 0o = IA Z , VBN ∠ 120o = IB Z, VCN ∠ -120o = IC Z

c. Jumlah kuasa yang diperolehi dengan menggunakan kaedah 2 meterwatt. Sistem tiga fasa tiga dawai sambungan bintang seimbang. Faktor kuasa, FK = 0.82 mengekor kosθ = 0.85 Jumlah kuasa aktif = 3VfIfkosθ = 3 x (110/√ 3) x 0.3x 0.82 = 46.86 Watt Sistem tiga fasa tiga dawai sambungan delta seimbang. Faktor kuasa, FK = 0.78 mengekor. Jumlah kuasa aktif = 3VfIfkosθ = 3 x 105 x (1.2/√ 3) x 0.76 = 165.86 Watt d. Jumlah kuasa yang dilesapkan oleh beban.

Sistem tiga fasa tiga dawai sambungan bintang seimbang. Dari data yang telah direkod: WA = 20W, WB = 50W Jadi jumlah kuasa yang dilesapkan oleh beban ialah WA + WB = 70 W Peratus ralat : 70-46.86 x 100% = 33.05% 70 Sistem tiga fasa tiga dawai sambungan delta seimbang. Dari data yang telah direkod: WA = 60W, WB = 140W Jadi jumlah kuasa yang dilesapkan oleh beban ialah WA + WB = 200 Watt Peratus ralat : 200 -165.86 x 100% = 17.07% 200 Bahagian 2: Sistem Seimbang Tiga Dawai - Bekalan Delta Dan Delta-Buka Dengan Beban Delta. Peralatan yang diperlukan: ETL171A Unit bekalan tiga fasa ETL171B Unit pengukuran ETL171C Unit beban

Gambarajah Litar: Rujuk Rajah 4

Cara Kerja:

1. Bekalan dipastikan berada pada keadaan OFF dan penyambungan dibuat seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 4 bagi beban sambungan delta. 2. Suis L/C diletak pada kedudukan L. 3. Nilai perintang bolehubah RA,RB dan RC daripada graf tentukur dipilih sebanyak 40Ω . 4. Nilai peraruh bolehubah LA,LB dan LC daripada graf tentukur dipilih sebanyak 250mH. 5. Bekalan u.a. diONkan dan bacaan yang disenaraikan dalam Jadual 2 direkodkan bagi beban delta tutup. Ketiga-tiga bacaan arus dipenuhkan berdasarkan kedudukan meter ampiar dari kiri ke kanan. 6. Bekalan u.a. diOFFkan dan talian yang menyambungkan kedua-dua sekunder bagi lilitan b pada pengubah dibuka, ini akan menyebabkan berlakunya bekalan delta buka. Bekalan u.a. dibuka dan data yang berkaitan di dalam Jadual 2 direkodkan. 7. Bekalan u.a. diOFFkan. Keputusan
Bekalan (delta) Tutup Buka Beban Delta Delta VAB 125.5v 125v VBC 125v 120v VCA 125v 125v ICA 1.2A 2A IA 2A 2A IAC 1.3A 1.25A FK 0.5 lag 0.5 lag WA 0W 0W WC 230W 220W

Jadual 2

Analisis Keputusan:

a. Gambarajah pemfasa bagi sistem tiga fasa tiga dawai sambungan delta-delta dengan menganggap arus fasa, IAB sebagai rujukan.

Turutan positif, ABC Jika arus fasa IAN diambil sebagai rujukan IAB = IAB∠ 0° IBC = IAB∠ -120° ICA = IAB∠ 120° IA = IAB - ICA = IAB ∠ 0° -IAB ∠ 120° = IAB ( 1 - (-0.5+ j0.866)) =1.732IAB ∠ -30° = √ 3 IAB ∠ -30°

IB = IBC - IAB = IAB ∠ -120° -IAB ∠ 0° = IAB (-0.5 - j0.866-1) = 1.732IAB ∠ -150° = √ 3 IAB∠ -150° IC = ICA - IBC = IAB ∠ 120° - IAB ∠ -120° = IAB ((-0.5+j0.866) - (-0.5 - j0.866)) = 1.732 IAB ∠ 90° = √ 3 IAB ∠ 90° Didapati bahawa arus talian = √ 3 Arus fasa

b. Dari Jadual 2: Arus fasa (bekalan), I f = I CA = 1 . 2 A Arus fasa (beban), I f = I AC = 1.3 A Arus talian; I L : I A = 2.0 A I CA (bekalan) x √ 3 = 1.2A x √ 3 = 2.075A ≈ 2.0A

= Arus talian. I AC (beban) x √ 3 =-1.3A x √ 3 = 2.252 ≈ 2.0A = Arus talian. Terbukti bahawa arus talian = arus fasa x √ 3 (bagi bekalan dan beban). c. Jika dilihat dari jadual, apabila litar delta dalam keadaan buka, didapati bahawa tiada perubahan yang berlaku dibandingkan dalam keadaan tetutup kecuali VBC yang jatuh sebanyak 5 volt. Perkara ini berlaku kerana apabila satu talian dibuka ia tidak akan mengganggu talian yang lain kerana susunan delta tersebut di mana . IA tetap sama ketika delta buka dan tutup kerana hal yang sama. Dalam keadaan terbuka tadi, IA tidak terganggu langsung. d. Jumlah kuasa yang dilesapkan oleh beban. Bekalan delta tutup. Faktor kuasa FK = 0.5 mengekor Jumlah kuasa yang dilesapkan = 3Vf If kosθ = 3 x 125 x (2.0 /√ 3) x 0.5 = 216.51 Watt Bekalan delta buka. Faktor kuasa FK = 0.5 mengekor Jumlah kuasa yang dilesapkan = 3Vf If kosθ = 3 x 125 x (2.0 /√ 3) x 0.5 = 216.51 Watt

e. Dari data yang direkodkan dalam Jadual 2: (Bekalan delta tutup) WA = 0W, WC = 230W Jadi jumlah kuasa yang dilesapkan ialah : WA + WC = 230Watt

Peratus ralat : 230-216.51 x 100% = 5.87% 230 (Bekalan delta buka) WA = 0W, WC = 220W Jadi jumlah kuasa yang dilesapkan ialah : WA + WC = 230Watt Peratus ralat : 220-216.51 x 100% = 1.57% 220

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful