CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

KIMIA SPM 2013 SET 1 A TINGKATAN 4 1. Pengenalan kepada kimia 2. Struktur Atom 3. Formula dan Persamaan Kimia 4. Jadual Berkala Unsur 5. Ikatan Kimia 6. Elektrokimia 7. Asid dan Bes 8. Garam 9. Bahan Buatan dalam Industri TINGKATAN 5 1. Kadar Tindak Balas 2. Sebatian Karbon 3. Pengoksidaan dan penurunan 4. Termokimia 5. Bahan Kimia untuk Pengguna JUMLAH SOALAN B C

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 6

2

2

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Rajah 1.0 menunjukkan nombor proton dan nombor neutron bagi atom P, Q, R dan S Atom P Q R S Nombor proton 3 16 16 19 Rajah 1.0 a) i) Nyatakan maksud bagi nombor proton? ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] ii) Apakah numbor nukleon bagi atom P? …………………………………………………………………………………….... [1 mark] Nombor neutron 4 17 16 20

A
b) Tulis simbol bagi atom Q dalam bentuk Z

X
[1 mark]

……………………………………………………………………………………………………… c) Atom manakah mempunyai valens elektron yang sama? …………………………………………………………………………………………………… [1 mark] d) i) Atom manakah adalah isotop? ……………………………………………………………………………............................ [1 mark] ii) Nyatakan sebab bagi jawapan 3(d) (i)? ……………………………………………………………………………………………… [1 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

e)

Rajah 1.1 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan naftalena, C10H8.

Suhu/ᴼC 100 D 80 A B C

60 -

0 Rajah 1.1

Masa/min

i) Berdasarkan graf pemanasan naftalena yang diperoleh, titik yang manakah mewakili takat lebur bagi suatu unsur? …………………………………………………………………………………………….... [1 mark] ii) Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan keadaan fizikal pada titik AB dan CD. Titik AB CD [1 mark] iii) Terangkan mengapa tiada perubahan suhu pada titik BC ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] iv) Terangkan tenaga kinetik zarah-zarah dan daya tarikan antara zarah pada bahagian lengkung AB. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] Keadaan fizik

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

2. Rajah 2 menunjukkan susunan radas gabungan sel elektrolisis dan sel kimia.
V

Elektrod Kuprum

Elektrod Zink

SEL ELEKTROLISIS Elektrod kuprum

SEL KIMIA Larutan Kuprum (II) Sulfat

Rajah 2

a) Sel yang manakah akan menghasilkan tenaga elektrik? …………………………………………………………………………………………….... b) Tuliskan semua formula ion yang hadir di dalam larutan kuprum(II) sulfat. ……………………………………………………………………………………………… c) Berdasarkan kepada sel kimia i) Labelkan terminal negatif sel itu. ii) Nyatakan arah pengaliran elektron. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] iii) Nyatakan pemerhatian pada elektrod kuprum. ……………………………………………………………………………………………… iv) Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas di kuprum. [1 mark] [1 mark] [1 mark]

[1 mark]

……………………………………………………………………………………………… [1 mark]
SOALAN KIMIA SPM 2013 SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

d) Berdasarkan tindak balas pada sel elektrolisis i) Apakah pemerhatian di anod ……………………………………………………………………………………………. [1 mark] ii) Terangkan pemerhatian di (d)(i). ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [2 mark] iii) Namakan hasil yang terbentuk pada katod ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] 3. Rajah 3 menunjukkan carta alir bagi perubahan kimia yang berlaku pada garam karbonat, X.

X

ZnO + CO2

Zn(NO 3 ) 2 + H 2 O Rajah 3

Berdasarkan Rajah 3, a) Namakan garam X? ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] b) (i) Nyatakan warna bagi zink oksida, ZnO semasa proses I. Panas Sejuk

[2 mark] (ii) Gas karbon dioksida, CO 2 yang terbebas dalam proses I dialirkan ke dalam air kapur, Nyatakan pemerhatian. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] c) Zink oksida, ZnO dilarutkan dalam asid nitrik, HNO3 dalam proses II. (i) Namakan jenis tindak balas dalam proses II. …………………………………………………………………………………….. [1 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

(ii) Nyatakan warna larutan garam terhasil. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] (iii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak bals itu. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] d) Huraikan satu kaedah untuk mengesahkan kation dalam garam X. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

[3 mark] 4. Rajah 4 menunjukkan bagaimana ammonium sulfat dihasilkan. Proses X Asid sulfurik Tindak balas P Ammonium sulfat Proses Y Ammonia

Rajah 4 a) Proses X dan proses Y adalah proses dalam industri. Apakah nama setiap proses ini? X: ………………………………………………………………………………………… Y: …………………………………………………………………………………………. [2 mark] b) Apakah tiga bahan mentah yang diperlukan dalam proses X? 1…………………………………………………………………………………………..... 2……………………………………………………………………………………………. 3…………………………………………………………………………………………… [3 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

c) i) Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas P. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] ii) Guna jawapan di 3(c)(i) untuk menentukan bilangan mol asid sulfurik dan bilangan mol ammonia yang digunakan untuk menghasilkan 1 mol ammonium sulfat. Asid sulfurik : ………………………………………………….. mol Ammonia : …………………………………………………. mol [2 mark]

d) Nyatakan satu kegunaan ammonium sulfat. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] 5. Persamaan termokimia berikut mewakili tindak balas penyesaran kuprum daripada larutan kuprum(II) sulfat oleh zink.

Zn + CuSO 4

ZnSO 4 + Cu

∆H = -190 kj/mol ¹

a. Nyatakan maksud haba penyesaran. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] b. Adakah ia tindak balas eksotermik atau endotermik? ……………………………………………………………………………………………... [1 mark] c. Nyatakan dua pemerhatian dalam tindak balas ini. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [2 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

d. Likis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini.

[2 mark]

e. Dalam eksperimen itu, serbuk zink berlebihan ditindak balaskan dengan 25 cm³ larutan kuprum(II) sulfat 0.2 mol dm ³. Hitungkan tenaga haba yang dibebaskan di dalam eksperimen ini. [Muatan haba tentu larutan: 4.2 J g ¹ ᴼC ¹: Ketumpatan larutan: 1 g cm ³]

[2 mark] f. Dalam satu tindak balas lain, zink telah digantikan dengan magnesium untuk bertindak balas dengan larutan kuprum (II) sulfat. Ramalkan nilai penyesaran, ∆H dan terangkan mengapa. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [2 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

6. Rajah 6 menunjukkan formula bagi dua jenis agen pencuri sabun dan detergen.

CH3(CH2) 11 OSO3 Na +
Agen pencuci A a. Nyatakan jenis agen pencuci:

CH3(CH2)16COO Na+
Agen pencuci B

A: …………………………………………………………………………………………. B: ………………………………………………………………………………………….. [2 mark] b. “Sabun membentuk kekat manakala detergen tidak membentuk kekat dalam air liat. Oleh itu tindakan pencucian detergen lebih berkesan daripada sabun dalam air liat”. i) Namakan satu ion dalam air liat yang menyebabkan pembentukan kekat. ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] ii) Nyatakan satu kelebihan sabun berbanding dengan detergen terhadap alam sekitar. ………………………………………………………………………………………………

[1 mark]
c. Jadual 6 menunjukkan fungsi tiga jenis ubat. fungsi Mengurangkan kesakitan Membuhuh atau penghalang pertumbuhan bakteria Mengubah emosi dan perlakuan pesakit Rajah 6 i) Lengkapkan jadual 6 dengan menulis jenis ubat di ruang yang disediakan. ii) Nyatakan satu kesan sampingan jika aspirin digunakan selalu. ……………………………………………………………………………………………. [1 mark] iii) Doktor menasihatkan seorang pesakitnya supaya menghabiskan semua streptomisin yang telah diberikan. Berikan satu sebab. …………………………………………………………………………………………………….. [1 mark]
SOALAN KIMIA SPM 2013 SULIT

Jenis ubat

[3 mark]

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

BAHAGIAN B [20 markah] Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 7. Rajah 7.1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Eksperimen ini diulang sebanyak dua kali pada suhu yang berlainan.

50 cm³ larutan natrium tiosulfat 0.2 mol dm‾³ + 5 cm³ asid sulfurik 1 mol dm‾³.

Jadual 7 menunjukkan suhu dan masa yang diambil untuk tanda “X” hilang dari pandangan bila diperhatikan dari atas. Ekperimen I II Suhu/ᴼC 30.0 70.0 Jadual 7 a) Nyatakan satu pemerhatian daripada ekperimen ini. [1 mark] b) Lengkapkan persamaan kimia untuk tindak balas yang berlaku. Na 2 S 2 O4 + H 2 SO 4 c) Banding kadar tindak balas antara Ekperiment I dengan Eksperimen II. [1 mark] d) Jelaskan jawapan anda pada (c) dengan menggunakan Teori Perlanggaran. e) Lakarkan graf bagi Eksperimen I dan Eksperimen II. [3 mark] [1 mark] Masa/s 55.5 13.0

[2 mark] f) Cadangkan dua faktor yang boleh mempengaruhi masa untuk tanda “X” hilang dari penglihatan dalam Eksperimen I dan Ekperimen II. [2 mark]

g) Huraikan lima aplikasi faktor terhadap kadar tindak balas dalam kehidupan harian. [10 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

8. (a) Karbon boleh menurunkan oksida logam M kepada logam M. logam M adalah terletak di atas ferum dalam siri kereaktifan. Cadangkan identiti oksida logam M dan nyatakan satu pemerhatian apabila oksida logam M yang anda namakan itu bertindak balas dengan karbon. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk tindak balas yang berlaku. [4 mark]

(b) Rajah 8.1 menunjukkan susunan rajah untuk mengkaji kesan dua logam, X dan Y yang berlainan ke atas pengaratan besi, Fe.
Paku besi

Logam X

Gelatin + kalium Heksasianoferat (III)

Logam Y

Rajah 8.1

Keputusan eksperimen ini selepas tiga hari ditunjukkan dalam Jadual 8.2 Pasangan logam Fe, X Fe, Y Jadual 8.2 Berdasarkan Jadual 8.2, cadangkan identiti logam, X dan Y. Beri dua sebab untuk setiap pilihan anda. [6 mark] Pemerhatian Warna biru tua Tiada perubahan

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

(c) Rajah 8.3 menunjukkan radas yang digunakan untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak.

Larutan ferum(II) sulfat

Agen pengoksidaan

Dengan menamakan satu contoh agen pengoksidaan yang sesuai, huraikan tindak balas pengoksidaan dan penurunan untuk eksperimen ini.

Sertakan yang berikut dalam perbincangan anda: Perubahan warna yang dapat diperhatikan selepas 20 minit. Huraikan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron yang berlaku. Setengah persamaan untuk pengoksidaan dan penurunan Huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan hasil yang terbentuk di kutub negatif. [10 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

BAHAGIAN C [20 markah] Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 9. (a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan apa yang dimaksudkan dengan fomula empirik dan formula molekul. [3 mark] (b) Maklumat berikut adalah bagi sebatian Q. Karbon Hidrogen Oksigen Jisim Molekul Relatif Berdasrkan maklumat bagi sebatian Q, tentukan: i. ii. Formula empiriknya Formula molekulnya [Jisim atom relatif; C=12, H=1, O=16] [5 mark] (b) (i) Lukiskan susunan radas bagi menentukan formula empirik dua sebatian yang berlainan seperti kaedah I dan Kaedah II. [2 mark] 40% 6.66% 53.33% 180

(ii) Terangkan mengapa kaedah II tidak sesuai bagi menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. [1 mark]

(iii) Cadangkan satu oksida logam dalam kaedah II. [1 mark] (iv) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan satu eksperimen di dalam makmal untuk menentukan formula empirik bagi suatu oksida logam relatif. Penerangan anda mestikah meliputi: Prosedur bagi eksperimen Penjadual data. [8 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT

CONFIDENTIAL SPM 2013

CHEMISTRY

10. (a) Jadual 10 menunjukkan nilai pH bagi larutan asid A dan asid B yang mempengaruhi kepekatan yang sama. Asid A B Jadual 10 Dengan menggunakan satu contoh yang dinamakan bagi setiap asid, terangkan mengapa nilai pH bagi asid-asid itu berbeza. [6 mark] Nilai pH 1 5

(b) Plumbum(II) sulfat adalah tak larut dalam air. Huraikan penyediaan plumbum(II) sulfat dalam makmal. Dalam huraian anda, sertakan permasaan kimia yang terlibat. [10 mark]

Sengatan obor-obor adalah beralkali dan menyebabkan kesakitan. Cadangkan satu bahan yang boleh disapu pada kulit untuk mengurangkan sakit tanpa menyebabkan kecederaan seterusnya. Beri tiga sebab bagi cadangan anda. [4 mark]

SOALAN KIMIA SPM 2013

SULIT