You are on page 1of 19

SULIT SOALAN SKOR KIMIA SPM 2013 BAB TINGKATAN 4 2. STRUKTUR ATOM 3. FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4.

JADUAL BERKALA UNSUR 5.I KATAN KIMA 6. ELEKTROKIMIA 7. ASID DAN BES 8. GARAM 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI TINGKATAN 5 1. KADAR TINDAK BALAS 2. SEBATIAN KARBON 3. PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 4. TERMOKIMIA 5. BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA X X X X X X X X A B

454/2

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

454/2

1. Rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Eksperimen I Gas Y

ketulan zink Jadual 1.1 menunjukkan keputusan yang diperolehi bagi Eksperimen I. Masa (s) Isi padu gas terbebas (cm) 0 0.00 20 6.50 40 12.50 60 80 100 120 31.80 140 35.00 160 35.00 180 35.00

17.80 23.50 27.20 Jadual 1.1

Eksperimen II Gas Y

serbuk zink Jadual 1.2 menunjukkan keputusan yang diperolehi bagi Eksperimen II. Masa (s) Isi padu gas terbebas (cm) 0 0.00 20 8.50 40 15.50 60 80 100 120 35.00 140 35.00 160 35.00 180 35.00

21.00 26.80 31.50 Jadual 1.2

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT
(a) (i) Namakan gas Y

454/2

.... [1 Markah] (ii) Jelaskan satu ujian kimia untuk mengesahkan gas Y [2 Markah]

(b) (i)

Hitung kadar tindak balas purata untuk tindak balas bagi Eksperimen I dan Eksperimen II. Eksperimen I:

Eksperimen II: [2 Markah]

(ii)

Bandingkan kadar tindak balas bagi Eksperimen I dan Eksperimen II. . . [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT
(iii)

454/2
Terangkan jawapan di 1(b) (ii) dengan merujuk kepada teori perlanggaran. [2 Markah]

(c) eksperimen.

Lakar graf isi padu gas Y yang dihasilkan melawan masa bagi kedua- dua

Isi padu gas Y (cm)

Masa (s) [2 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT 2. Rajah 2 menunjukkan kedudukan beberapa unsur dalam Jadual Berkala. Huruf-huruf dalam jadual itu bukan simbol sebenar bagi unsur -unsur.

454/2

A D F Rajah 2 (a) Nyatakan nombor proton bagi atom A

B E

. [1Markah] (b) Nyatakan satu ciri istimewa bagi unsur F . [1 Markah] (c) Nyatakan satu unsur yang membentuk oksida amfoterik .... [1 Markah] (d) Atom X mempunyai 4 petala yang berisi elektron dan petala terluarnya mengandungi 2 elektron sahaja. Tandakan kedudukan X dalam Jadual Berkala Unsur pada rajah 2 di atas. [1 Markah] (e) (i) Nyatakan satu unsur yang boleh bertindak balas dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen. [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT (ii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku di (e) (i).

454/2

. [ 2 Markah] (f) Susunkan unsur-unsur A,B,C,D, dan E mengikut tertib saiz atom menaik . [1 Markah] (g) Nyatakan unsur yang wujud sebagai gas monoatom. Terangkan jawapan anda. [2 Markah] 3. Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran.

Serbuk zink berlebihan

50 cm Kuprum(II) sulfat 0.2 mol dm

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT Berdasarkan eksperimen, (a) Nyatakan maksud haba penyesaran.

454/2

. [1 Markah] (b) Berikan satu sebab mengapa cawan polistirena digunakan dalam eksperimen ini. . [1 Markah] (c) Persamaan termokimia di bawah mewakili tindak balas penyesaran itu.

Zn + CuSO4

ZnSO4 + Cu

H = - 210 kJ mol

Hitung: (i) Bilangan mol ion kuprum.

[1 Markah] (ii) Haba yang dibebaskan semasa tindak balas.

[2 Markah] 2013 Hak Cipta SULIT [Lihat halaman sebelah]

SULIT (iii) Perubahan suhu dalam eksperimen ini. [Muatan haba tentu larutan = 4.2 Jg-1 C ; Ketumpatan larutan = 1 g cm -3]

454/2

[1 Markah]

(d) Eksperimen diulang dengan mengggunakan serbuk magnesium menggantikan serbuk zink. Isi padu dan larutan kuprum (II) sulfat yang digunakan adalah sama. (i) Ramalkan haba penyesaran bagi tindak balas itu.

. [1 Markah] (ii) Berikan sebab di jawapan di 3 (d) (i).

.. [1 Markah] (e) Lukis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini.

[2 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

4. Jadual 4 menunjukkan contoh asid kuat dan asid lemah dengan kepekatan 0.1 mol dm.

Jenis asid Asid kuat Asid lemah

Contoh Asid hidroklorik Asid etanoik Jadual 4

pH 1.0 3.0

(a)

Berdasarkan maklumat di dalam jadual 4, jawab soalan-soalan berikut. (i) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan asid lemah. .. [1 Markah]

(ii)

Nilai pH asid hidroklorik adalah lebih rendah daripada nilai pH asid etanoik. Terangkan mengapa. .. ..

.. [2 Markah] (b) Rajah 4 menunjukkan susunan radas bagi pentitratan antara larutan natrium hidrosikda dan asid hidroklorik cair.

Asid hidroklorik

25 cm larutan natrium hidroksida 0.1 mol dm + fenolftalein 2013 Hak Cipta SULIT [Lihat halaman sebelah]

SULIT (i) Nyatakan perubahan warna larutan dalam kelalang kon pada takat akhir.

454/2

. [1 Markah] (ii) Nyatakan nama tindak balas bagi eksperimen ini.

. [1 Markah] (iii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku di (b) (ii). [1 Markah] (c) 25 cm larutan natrium hidrosikda 0.1 mol dm diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 12.50 cm asid hidroklorik cair. Hitungkan kemolaran asid hidroklorik cair yang digunakan.

[3 Markah] (d) Eksperimen ini diulangi menggunakan asid sulfurik bagi menggantikan asid hidroklorik. Ramalkan isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 25 cm larutan natrium hidrosikda 0.1 mol dm. .... [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT 5. Rajah menunjukkan bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai ubat.

454/2

Aloe vera

Paracetamol

(a) Ubat boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan. Bina jadual untuk mengelaskan Bahan-bahan di dalam rajah 5(a) mengikut kumpulan masing-masing.

[1 Markah] (b) Ubat adalah bahan yang digunakan untuk menghalang atau merawat penyakit. (i) Nyatakan penyakit yang boleh dirawat menggunakan aloe vera? ..... [1 Markah] (ii) Bahagian manakah pada aloe vera yang digunakan untuk merawat penyakit di (b)(i). .... [1 Markah] (iii) Bagaimanakah aloe vera digunakan untuk mengubati penyakit dalam 5(b)(i). . [1 Markah] (c) Penisilin dan streptomisin adalah dua contoh antibiotik. (i) Apakah antibiotik? . [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

(ii) Nyatakan jangkitan yang tidak boleh diubati dengan berkesan menggunakan antibiotik? . [1 Markah] (iii) Nyatakan kesan sampingan penggunaan penisilin. . [1 Markah] (d) Maklumat berikut ditunjukkan pada label satu bungkusan makanan.

Blue Berry Ice Cream Ramuan: Susu Tanpa Lemak, Pentil Etanaot, Asid Askorbik, Pewarna Biru, Lessitin Soya Tarikh luput: 1November 2013 Berat makanan 250g

(i) Namakan sebatian yang digunakan sebagai bahan perisa? [1 markah] (ii) Cadangkan pemanis tanpa gula yang boleh dicampurkan ke dalam makanan itu. [1 markah] (iii) Nyatakan fungsi asid askorbit. [1 markah] (iv) Terangkan mengapa lesitin soya ditambah dalam pembuatan ais krim. [2 markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

6. Di dalam satu eksperimen,empat jenis paku besi berbeza A,B,C, dan D dibiarkan terdedah kepada atmosfera selama beberapa minggu untuk mengkaji kesan paku besi berbeza ke atas kadar pengaratan. Peningkatan jisim paku besi menunjukkan pengaratan paku besi berlaku. Jadual berikut menunjukkan keputusan yang diperolehi : Jenis paku besi A : Dililit dengan logam kuprum B : Besi galvani C : Direndam di dalam larutan garam D : Tidak dirawat Jadual 6 Jisim awal paku (g) 4.26 4.23 4.12 4.00 Jisim akhir paku (g) 5.65 4.24 5.77 5.20

(a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan pengaratan besi berdasarkan pemindahan elektron. [1 Markah] (b) Nyatakan dua keadaan yang diperlukan untuk pengaratan besi secara semulajadi. .... [1 Markah] (c) Tuliskan formula kimia bagi karat.

[1 Markah] (d) Nyatakan satu faktor yang meningkatkan kadar pengaratan paku besi di dalam eksperimen ini. [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

(e) Susun jenis paku besi A, B, C dan D mengikut susunan menaik kadar pengaratan besi. . [1 Markah] (f) Nyatakan paku besi manakah yang paling selamat daripada berkarat. Terangkan bagaimana rawatan yang diberikan dapat melindungi paku besi daripada berkarat. ... . [3 Markah]

(g) Lukiskan gambarajah berlebal bagi proses pengaratan besi untuk menunjukkan bagaimana keadaan pengaratan besi yang berlaku secara semulajadi. Di dalam gambarajah anda, tunjukkan arah pengaliran elektron, terminal negatif, terminal positif dan ion yang terhasil.

[3 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

454/2

7. Rajah 7.1 dan Rajah 7.2 menunjukkan rajah susunan elektron bagi atom dua unsur dari Kumpulan 17 dalam Jadual Berkala Unsur.
xx xxx x xx x x x x xx x x x x xx x x xx x x x x xx xxxx xx Rajah 7.2

x x x x x

x xx x x xx xx

x x x x x

Rajah 7.1

(a)

Berdasarkan Rajah 7.1: (i) Tulis susunan elektron bagi atom unsur itu dan namakan unsur itu. [2 Markah]

(ii) Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara unsur itu dengan natrium hidroksida. [3 Markah]

(b) Bandingkan daya tarikan antara nukleus elektron valens dalam atom pada Rajah 7.1 dan rajah 7.2 dan kaitkan dengan kereaktifan masing-masing. [6 Markah] (c) Satu unsur lain dalam Kumpulan 17 adalah pepejal yang berwarna hitam. Ramalkan kereaktifan unsur itu dalam tindak balasnya dengan natrium hidroksida berbanding dengan unsur dalam Rajah 7.2. [1 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

(d) Lukis rajah 7.3 di bawah ini dengan menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas satu unsur dari Kumpulan 17 dengan logam ferum.

[1 Markah] (i) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menjalankan eksperimen Itu. [1 Markah] (ii) Huraikan dan tulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku di Bahagian G dan Bahagian H. [6 Markah] 8. (a) Jadual menunjukkan beberapa maklumat mengenai tiga ahli satu siri homolog.

Ahli bagi siri homolog Etanol Propanol Butanol

Takat didih (C) 78 97 118

Penyediaan

Hasil pengoksidaan Asid etanoik Asid propanoik Asid butanoik

C2H4 + H2O C3H6 + H2O C4H8 + H2O

C2H5OH C3H7OH C4H9OH

Jadual 8 Berdasarkan Jadual 8, nyatakan dan terangkan lima ciri siri homolog. [10 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

(b) Maklumat berikut adalah mengenai suatu sebatian organik X. Formula empiric ialah CH2O Jisim molekul relatif ialah 60 Bertindak balas dengan kalsium karbonat untuk menghasilkan sejenis gas yang mengeruhkan air kapur. Berdasarkan maklumat yang diberi : (i) Tentukan formula molekul X. (Jisim atom relatif : C=12, H = 1,O = 16) [2 Markah] (ii) Nyatakan nama siri homolog bagi X dan terangkan jawapan anda. [2 Markah] (iii) Tulis persamaan kimia seimbang untuk tindak balas sebatian X dengan kalsium karbonat. [2 Markah] (c) Rajah 7 menunjukkan formula struktur bagi sebatian hidrokarbon P dan Q.

H H

H H H

H C H

H C H H

C = C

Sebatian P Rajah 8

Sebatian Q

Banding dan bezakan kedua-dua hirokarbon ini berdasarkan strukturnya. [4 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT BAHAGIAN C [20 markah] Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 9. Rajah 9 menunjukkan simbol bagi atom bagi unsur X,Y dan Z.

454/2

7 3

12 6

16 8

(a) Berdasarkan rajah di atas, dua daripada unsur tersebut boleh bertindak balas untuk membentuk sebatian yang mempunyai takat lebur yang rendah dan dua daripada unsur tersebut boleh bertindak balas membentuk sebatian yang mempunyai takat lebur yang tinggi. Tuliskan formula kimia dan nyatakan jenis ikatan bagi kedua- dua sebatian yang terbentuk daripada unsur yang anda pilih. [4 Markah] (b) Terangkan bagaimana sebatian yang mempunyai takat lebur yang rendah di dalam 9(a) di atas terbentuk daripada atom masing-masing. Di dalam penerangan kamu sertakan gambarajah susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. [8 Markah]

Sebatian ionik tidak boleh mengkonduksikan elektrik dala keadaan pepejal tetapi boleh mengkonduksikan elektrik dalam larutan akues dan leburan manakala sebatian kovelan tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa jua keadaan. (c) Dengan menggunakan satu pepejal sebatian ionik yang dinamakan dan satu pepejal sebatian kovelan yang dinamakan, huraikan satu eksperimen untuk mengesahkan pernyataan di atas. Jawapan anda harus mengandungi perkara berikut: Prosedur Pemerhatian [8 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

454/2

10. (a) 50 cm asid sulfurik 0.2 mol dm bertindak balas dengan kuprum (II) oksida yang

berlebihan menghasilkan kuprum (II) sulfat dan air. (i) (ii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. Hitungkan jisim kuprum (II) sulfat yang terhasil. [Jisim molar kuprum (II) sulfat = 160 g mol] [4 Markah] (b)Berikut adalah dua contoh garam klorida yang boleh disediakan di dalam makmal. Kalium klorida, KCl Argentum klorida, AgCl

Banding dan bezakan diantara dua garam ini. Perbandingan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut: Keterlarutan setiap garam di dalam air. Nama tindak balas kimia untuk penyediaan setiap garam. Bahan tindak balas untuk penyediaan setiap garam. Persamaan kimia untuk penyediaan setiap garam. [6 Markah] (c) Barium sulfat adalah tidak larut dalam air. Huraikan penyediaan barium sulfat dalam makmal. Dalam huraian anda, sertakan Bahan tindak balas Prosedur Persamaan kimia yang terlibat. [10 Markah]

2013 Hak Cipta SULIT

[Lihat halaman sebelah]