ECG

(glossary)
Česky
12svodové EKG 4. mezižeberní prostor akční potenciál anti-aliasingový filtr aorta aortická chlopeň artefakt atrioventrikulární blok atrioventrikulární uzel axilární čára buňky srdeční svaloviny depolarizace komor depolarizace síní depolarizační vlny diferenční zesilovač dolní dutá žíla dvojcípá chlopeň Einthovenovy bipolární končetinové svody Einthovenův trojúhelník elektrický dipól elektrická aktivita srdce fáze plató frekevenční pásmo frontání rovina Goldbergerovy unipolární končetinové svody harmonická složka Hisův svazek horizontální rovina horní dutá žíla hornofrekevenční propust hrudní kost hrudní svody infarkt myokardu interval intracelulární prostor

English
12-lead ECG 4th intercostal space (between ribs 4 and 5) action potential anti-aliasing filter aorta aortic valve artefact atrioventricular block atrioventricular node axillary line heart muscle cells ventrical depolarization atrial depolarization depolarization waves differential amplifier inferior vena cava bicuspid (mitral) valve Einthoven’s bipolar limb leads Einthoven’s triangle electric dipole electric activity of the heart plateau phase frequency band frontal plane Goldberger’s unipolar limb leads harmonic component bundle of His horizontal plane superior vena cava highpass filter breastbone (sternum) chest leads myocardial infarction (MI), heart attack interval intracellular space

invertující zesilovač izoelektrická linie jícnové svody kalibrační napětí kalibrační signál kmit komora komorová přepážka komorová svalovina komorový komplex končetina končetinové svody koronární tepna kosterní svaly malý (plicní) krevní oběh medioklavikulární čára membránové napětí mezižeberní prostor myokard neuromuskulární ploténky objemový vodič obvod zpětné vazby oddělovací zesilovač odporová síť operační zesilovač pásmová propust proud kationtů přenosové pásmo převodní systém srdeční přičně pruhovaný sval přístroj EKG pulmonární (semilunární, půlměsíčitá) chlopeň pulmonární tepna Purkyňova vlákna rovná linie schéma zapojení

inverting amplifier isoelectric line esophageal leads calibrating voltage calibration signal oscillation ventricle ventricular septum ventricular muscles ventricle complex (QRS) limb limb leads coronary artery skeletal muscles pulmonary blood circulation medioclavicular line membrane voltage intercostal space myocardium neuromuscular plates volumetric conductor reactive circuit isolation amplifier resistive network operational amplifier band-pass influx of cations transmission band cardiac conduction system striated muscle ECG machine / device pulmonary (pulmonic, semilunar) valve pulmonary artery Purkinje fibres flat line connection diagram, wiring diagram

schematické znázornění síň sinoatriální uzel srdeční cyklus srdeční chlopeň srdeční stahy srdeční sval stahy síní a komor svalovina síní svod svorka trojcípá chlopeň umístění elektrod úsek v klidu velký krevní oběh vlna vlna P/T/U vodivý gel výchylka výstupní obvod Wilsonova svorka Wilsonovy unipolární hrudní svody zátěžový test záznam zesílené napětí

schematic representation atrium sinoatrial node cardiac cycle heart valve cardiac contractions heart muscle atrial and ventricular contractions atrial muscles lead terminal tricuspid valve placement of electrodes segment at rest large blood circulation wave P/T/U wave conducting gel deflection output circuit Wilson’s central terminal (WCT) Wilson’s unipolar chest leads stress test recording augmented voltage

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.