Rachel CauIreau, RN

~ s.t.· c.s».t·c ·
~ n.·»a/ r·//.·s
~ :/·» n.¡~..»at·.» ,/rt)
~ :/·» 1·aht.»·»a
~ tas.· ta·· n.»..a/
~ ¡.·»s :n.sac.a
~ tuo.·h·d·.s·s
~ Aa. so.ts
~ r../s
~ Ac». 1·.at».»ts
~ :/·» ca·.
Rucheí Cuutreuu, RN ís the owner und
lounder ol ßeíííssímu Medícuí Aesthetícs.
\íth over l3 veurs experíence, Rucheí
wus the írst nurse ín the Murítímes to oller
non-ínvusíve medícuí treutments lor cííents
íookíng to recupture theír vouthluí gíow.
ln l998, she opened ßeíííssímu Medícuí
Aesthetícs. Her busíness wus buíít through
word ol mouth us u resuít ol her pussíon,
hígh stundurds ol prolessíonuíísm und
cííent sutísluctíon. 1he ßeíííssímu teum
now consísts ol Rucheí, Aesthetícs und
Luser Nurse, Dr. luííe \huíen us Medícuí
Dírector und Huberte Leßíunc us Clíce
Munuger und Aesthetícíun.

45l Puuí Street, Suíte 200
Díeppe, Nß LlA 6\8
www.beíííssímumedícuí.com

AhheIIe VauIour-MacKay
1he Voíunteer Centre begun servíng the Moncton ureu 33 veurs ugo und sínce then
hus evoíved ín to u íurge muítí-servíce orgunízutíon servíng uíí ol Southeustern New
ßrunswíck. Annette MucKuv ís the Lxecutíve Dírector ut the Moncton Voíunteer
Centre und she ís currentív ín her 20th veur wíth the compunv. She works umong 55
empíovees und 9 members on the ßourd ol Dírectors. ln uddítíon to her co-workers,
Annette truív eníovs workíng wíth the communítv und deveíopíng ínnovutíve ídeus
to better serve them. Cne ol her recent uccompííshments íncíuded uctíng us Co-
Chuír ín deveíopíng the lmmígrutíon ßourd ol ´Creuter Moncton', und buíídíng ínter-
est ín u conceptuuí ídeu to creute u ´Communítv Peuce Centre' lor our communítv.
1he Voíunteer Centre udmínísters u number ol dírect-servíces progrums to índívídu-
uís und lumíííes under contruct bv the depurtment ol Socíuí Deveíopment. lt ucts us
u ´Resource Centre' connectíng peopíe to communítv-bused servíces ín our ureu
víu our on-ííne Humun Resource Dírectoríes www.voíunteergreutermoncton.com
und www.índmvwuv.cu. 1he Centre provídes servíces such us conlerence píunníng
ullordubíe to our non-proít communítv, co-hostíng the íurgest Nutíonuí Voíunteer
\eek Voíunteer Recognítíon Lvent ín our provínce euch veur, und provídíng truín-
íng ín both voíunteer munugement und bourd governunce us uctíve members ol
Voíunteer Cunudu.
23ó Sl. 0eorde Sl.
Suile 3ì5
Nonclon

www.volunleerdredlermonclon.com
knneIIe
¥00Io0r-M0ck0y
Execulive
0ireclcr
ºLet us heíp
vou sutteed!¨
Bernìce´s Olüce
You can create a serious business
image, bold meetings, and
en|oy more extensive
oIuce services
At Bernice's OIüce, tbe
teamprovides tbe clients witb many standard
Ieatures and services plus a Iull complement
oI bigb-quality business support options
Shediac
ProfessionaI
ofñce and
meeting
roomrentaIs
at
334 Main St
532º3630
www.bernicesofñce.ca

Working with vou to ñnd thc right ñt!
Downtown Suckvíííe ís home to Suru,
und lrom here íts eusv to see how much
she íoves to work wíth peopíe. ºHuvíng
uíwuvs wunted mv own busíness, mv
gouí ís to creute un experíence lor
evervone thut wuíks ín the door.¨ Suru ís
dedícuted to gívíng vou the tíme, quuíítv
und expertíse vou need.
Suruwus numed2008YoungLntrepreneur
ol the Yeur, bv Lnterpríse South Lust und
the CßDC.

Sceciclizinc in C0lerwecr.
Aclive cnc Ccs0cl
Clclhinc. Ccmcinc
Fc0icmenl cnc S0cclies
lc helc mcke lhe mcsl cf
lhe C0lcccrsí
Dcwnlcwn Scckville NB
www.wonderIusf.co
Alisoh ]. Mehard
A íuentív bííínguuí uctívíst und íuwver, Aíí-
son hoíds u ßA (l993) und LL.ß (l996) lrom
í'Lníversíte de Moncton. Aííson hus munuged
her own íuw írm lor uímost ten veurs. ln 2005
Aííson shílted the locus ol her íuw pructíce to
lumíív íuw und crímínuí íuw to contínue her
strong udvocucv lor socíuí íustíce, democrucv,
humun ríghts und equuíítv íssues.
Aííson ís commítted to the promotíon ol vuíues
und poíícíes whích luvour envíronmentuí und
economíc sustuínubííítv, und to thut end hus
uíso ínvoíved herseíl poíítícuíív.
Aííson ííves und works ín Downtown Moncton.
She und husbund Scott Agnew huve two duugh-
ters, Hunnuh und Mhuírí.

LAW OFFICE * ÈTUDE LÈGALE
ALI$ON J. MÈNARD BA LL.B
$ERVICE BILINGUE
08|N|hAL LAw
00LLA808AT|V£
FAN|LY LAw
8£AL £$TAT£
w|LL$ & £$TAT£$
4ó rue Weldon $t.
Moncton, NB
204.4ó35
Iuttinc the pieces tccether fcr ycu.
Sharoh Clark
1utor Doctor heíps students ut uíí grude íeveís -
eíementurv to uníversítv - to ímprove theír grudes
und studv skííís, und to íncreuse theír conídence.
1utor Doctor, un ínternutíonuí compunv ín busíness
over l0 veurs, ís u íeuder ín provídíng one-on-one,
ín-home tutoríng. Lsíng theír buíídíng-bíock íeurn-
íng svstem, 1utor Doctor ollers personuíízed tutoríng
thut íeveruges the student's own currícuíum. líex-
íbííítv ín scheduííng uccommodutes euch lumíív's
uníque sítuutíon und lrees up tíme generuíív spent
drívíng und wuítíng lor students whííe thev íeurn.
Cver 20 veurs busíness munugement experíence,
combíned wíth u Musters ín Dístunce Lducutíon,
und experíence us un ínstructíonuí desígner, íed Shu-
ron Cíurk to open the íocuí lrunchíse ol 1utor Doc-
tor, coveríng the Creuter Moncton ureu. Shuron ís u
member ol the Moncton ßusíness und Prolessíonuí
\omen's Cíub und 1he Creuter Moncton Chumber
ol Commerce.
FkEE NO-O8LlGAIlON OON50LIAIlON
¨We moke House Colls!"
Shoron Clork
FducoIion ConsulIonI
854-9807
sclork@IuIordocIor.com
www.IuIordocIor.com

OM£ OM£ L£ARM!MG AT HOM£
Kareh Alexahder
Kuren Aíexunder ís u bííínguuí ßlA lnsoí-
vencv Counseííor wíth PrícewuterhouseC-
oopers lnc.
ßused ín the Moncton olíce: Kuren truv-
eís to Northern New ßrunswíck to províde
ínuncíuí udvíce to cííents on personuí ín-
soívencv mutters íncíudíng consumer pro-
posuís, bunkruptcv, und debt counseíííng.
Kuren bríngs veurs ol experíence to her
roíe lrom pust posítíons us, Credít Coun-
seííor, Louns Clícer, Reuí Lstute und lnsur-
unce Agent.
ll vou ure experíencíng ínuncíuí dílícuítv
cuíí Kuren lor u lree, conídentíuí ínuncíuí
consuítutíon.

www.pwcdabtso|ut|ons.com
Pw00ebt$cIuticns
TM
Ta arrange far yaur
FBEE appa|ntment ca||:
859-8822
1199 Nain 8t., 8uite 1OO,
Noncton, h.B. E1C Ol9
8|L|h0UAL SF8V|0F
ava||ab|a upon raquast
Pricewaterhouse Coopers lnc., Trustee in Bankruptc]
MarIihe Chiassoh
ßorn ín Shíppugun, l've been ímmersed ín the busíness woríd sínce mv
chíídhood, us mv purents huve beentheír whoíe ííves us weíí.
Alter compíetíng mv hígh schooí educutíon und receívíng mv dípíomu
ínheuíthscíences ut theLníversítedeMonctonínShíppugun, l receíved
mv ßucheíor ínPhurmucv ut the Lníversíte de Luvuí ínCuebec.
Phurmucíst sínce l983, l've worked retuíí ín Cuebec, Shíppugun und
Lumeque untíí l99l. lroml99ltol997, l workedut the Dr. Ceorges-L
Dumont hospítuí.1henínl997, huvíngmovedtoCrundluíís, l returned
toretuíí phurmucv.
ln 2005, the Croupe leun Coutu ollered me un opportunítv to become
owner ol u phurmucv store íocutedínMoncton.
Alter consuítíng wíth mv husbund, who ís uíso mv busíness purtner, l
decíded to tuke up on the oller und thís new chuííenge. So ínuíív ín
December 2005, l becume owner ol the leun Coutu phurmucv, íocuted
ut lll6MountuínRdínMoncton.
Mv prímurv obíectíve ís to oller u prolessíonuí servíce, personuíízed und
most ol uíí, bííínguuí. ln luct, uíí ol mv stull ís compíeteív bííínguuí, us to
be ubíe tooller thís servíce. ßeíng u cíínícuí phurmucv, l thínk our cííents
leeí more conídent und ut euse to usk me lor phurmuceutícuí udvíce:
ííkewíse, l leeí l huve more tíme tounswer totheír needs.
\hv díd l choose u cureer us u phurmucíst: \eíí, l've uíwuvs wunted
to work dírectív wíth peopíe und work ín the heuíth scíences íeíd. 1he
phurmucv ís the ídeuí píuce lor me to estubíísh u dírect contuct wíth mv
cííents undheípthemreguínundmuíntuíntheír heuíth.

Comevisit
us at...
1116 Mountain Rd.
Moncton, NB

Alisoh SmiIh
Aííson got the entrepreneur bug ut the uge ol
l5 workíng lor her luther purt tíme ut 1he Shoe
1ree. Alter gruduutíng lrom coííege und spendíng
three veurs ín uccountíng und personneí, the
opportunítv to work luíí tíme und heíp run 1he
Shoe 1ree presented ítseíl ín 200l.
Never sutísíed wíth the stutus quo Aííson emburked
on her own busíness º1heru-Ped loot und Ankíe
Cííníc¨ ín 2003. 1he combínutíon ol 1he Shoe
1ree und 1heru-Ped síde bv síde wíth exceííent
servíce us theír prímurv gouí hus creuted u lubuíous
purtnershíp. Alter 6 veurs ol steudv growth 1heru-
Ped hus deveíoped u prolessíonuí repututíon und ís
the Pedorthíc Cííníc ol choíce ín Creuter Moncton.
Aííson ís murríed to Shunnon und hus two bovs
luckson und Henrv und resídes ín Rívervíew.
Alison 8mith,
Certifed Pedorthic
Technician (Canadaì
0ustom-made Foot 0rthot|cs.
0rthoped|c and 0omfort Footwear
Footcare 0ev|ces and 8races
Spec|a|ty and 0ompress|on
Stock|ngs
55 Vaughn Harvey 8|vd.,
Sobeys 0enter (50ôì 382-F00T (3ôô8ì
LiseIIe Meuse-Mahuel
Lísette ís the owner und pructítíoner ol Dermuk
Studío. \íthover 20veurs experíence ínthe beuutv
índustrv, her buckground íncíudes puru-medícuí
uesthetícs, spu munuger und technícuí truíner.
Lísette's knowíedge ol skín cure und her urtístíc
ubííítíes íed to the openíng ol u uníque suíon
specíuíízíng ín dermu gruphícs such us permunent
muke-up, cosmetíc reconstructíve tuttooíng und
bodv urt, uíong wíth hoíístíc skín cure usíng orguníc
cosmetícs.
Lísetteísucertííedundíícensedmícro-pígmentutíon
urtíst, uesthetícíunundeíectroíogíst. She hus studíed
ut the Cunudíun Mícro-Pígmentutíon Centre ín
Cnturío.
855-0066
21 rue Redmond slreel,
Monclon
DEPMAK 5IuUiO
MicrOpiOmOnIOIiOn
& AOsIhOIics

www.dermoksludio.com

Dr. Heidi LaIoh-SIagg, Au.D., ßilihgual AudiologisI
Dr. Heídí Luton-Stugg receíved her Muster's ín
Humun Communícutíon Dísorders ín Audíoíogv lrom
Duíhousíe Lníversítv ín l999. Heídí recentív becume
the írst lemuíe Doctor ol Audíoíogv (Au.D.) ín N.ß.,
when she gruduuted lrom Pennsvívuníu Coííege ol
Cptometrv und Audíoíogv ín December 2006.
Heídí hus been empíoved luíí-tíme wíth Argus Heuríng
Centre sínce l992 und ís un owner und Více Presídent
ol Argus Heuríng Center. She ís ínvoíved ín the udmín-
ístrutíon ol uíí uspects ol the lumíív run heuríng heuíth
center.
Heídí ís u murríed to 1revor Stugg und thev ure busv
purentíng two voung chíídren, \vutt und lessíe. Heídí
índs the tíme lor communítv ínvoívement. She ís the
creutor und coordínutor ol the 1ínnítus Support Croup
ol Atíuntíc Cunudu Nß ßrunch. She ís u member ol the
Chumber ol Commerce, Moncton \esíevun 1oustmus-
ter's Cíub, Prolessíonuí \omen ín ßusíness Assocíutíon
und ís ínvoíved poíítícuíív. Heídí beííeves ín women
supportíng euch other und to thís end ís uíso proud to
sponsor \omen lor \omen lnternutíonuí.
1esIihg
LvaluaIiohs
PrescriµIiohs
857-3223
www.orgusheoring.com
Lihda LaIoh, PresidehI oI Argus Hearihg
Líndu returned to uníversítv us u muture student und gruduuted
honors wíth Dístínctíon ín Hístorv/Reíígíous studíes. ßesídes
workíngut Argus HeuríngCentre, shetuught uthírdveur course
ut Mount AííísonLníversítv. ºLguííturíunupprouchtowomenín
the ßíbíe,¨ und Cunudíun Hístorv ut Atíuntíc ßuptíst Lníversítv.
Líndu hus served on numerous bourds und hus receíved
severuí honors. She wus Dírector ol the greuter Monc-
ton Chumber ol Commerce. 1uught u course lor ACCA
on º\omen ín ßusíness,¨ und wus leutured ín un ACCA
º \omen ín ßusíness¨ Pubíícutíon, wus nomínuted nu-
merous tímes lor both the Rotmun und RßC Awurd lor
Cunudíun lemuíe Lntrepreneur, und wus leutured ín u CßC
1V productíon títíed the ºCuíoopíng Crundmother,¨ Líndu ís
u member ol the Moncton \esíevun Church, serves on the
unnuuí Muvors Pruver ßreuklust Commíttee. Honorurv chuír
Kutheríne \ríght Cuncer Cuíu, und wus recentív uppoínted to
the bourd ol the Nß lnnovutíon loundutíon. Líndu consíders
her roíe us Mother und Crundmother her most worthwhííe uc-
compííshments. Líndu Luton ís honoured to support \omen
lor \omen lnternutíonuí
Hearihg LvaluaIiohs
PrescriµIiohs
Hearihg Aid Sales
857-3223
408 MounIoin Pood
W
e
L
is
Ie
n
S
o
y
o
u
c
o
n
Io
o
!
W
e
L
is
Ie
n
S
o
y
o
u
c
o
n
Io
o
!
C4 FRIDAY, MARCH 20, 2009 Times & TranscripT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful