Adaptacions temes matemàtiques nivell 3r / 4t de primària (1ª Part

)

- Aquest recull d’adaptacions estan pensades per diferents alumnes amb NNEE. - Els exercicis que es proposen són del llibre de matemàtiques de 4t de primària editorial Santillana. -Recordarem que les adaptacions han de ser individualitzades per cada alumne concret. Aquestes que posam a la vostra disposició és per fer-vos una idea o per copiar allò que us pugui servir. -Hi ha una segona part amb més fitxes que es complementen amb aquesta, el motiu és que unes estan fetes amb word i altres amb open office. -No estan ordenades !

Tema 3 Suma i resta

Primer comprovarem que l’alumne coneix l’algoritme, el mecanisme de la suma i de la resta duguent i sense dur

Practiquem el que hem après:
Exercicis pàg 38: 1, 5, 6 del llibre Fer fulla d’exercicis adjunta. Pàgines web per practicar en casa http://www.olmo.arrakis.es/educativa/lasuma.ht ml http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2900 http://www.educalandia.net/multiplicar/index.ph p

Tema 3 Suma i resta
Per sumar o restar nombres primer els hem de col.locar.

Exemple: Vull

sumar

39.456

amb

4.567

Els posaré en columnes: Un nombre per columna

DM UM 3 9. 4.

C D U 4 5 5 6 6 7

Les columnes són:

DM 3

UM C D U 9 4 5 6

UM C D U 4 5 6 7

DM UM C D U 3 + 4 .5 6 7 9. 4 5 6

Sumam primer les unitats, después les desenes, después les centenes, les unitats de miler

Si vull RESTAR
Exemple: Vull

fer la resta 39.456 menys DM UM

4.567

Els posaré en columnes:

C D U

Un nombre per columna

3

9. 4.

4 5

5 6

6 7

Les columnes són: DM 3 UM C D U 9 . 4 5 6 UM C D U 4 . 5 6 7

DM UM C D U 3 4 . 5 6 7 9 . 4 5 6

Restam primer les Unitats, després les Desenes, después les Centenes, después les Unitats de miler
Fer exercici 1 de la página 31 del llibre de matemàtiques.

Sumes i restes combinades amb parèntesi sense parèntesi

1) Sumes i restes sense parèntesi

9 - 4 + 2= Comencem per l’esquerra

9- 4 + 5 + 7

2= 2

2 ) Sumes i restes amb parèntesi ( ) Quan hi ha parèntesi: Comencem primer a fer les operacions que hi ha entre parèntesis.

(9 – 4) + 2 =

9 – (4 + 2) =

5

+ 2

9 -

6

7
Fer Exercici 3 pàg. 35 del llibre.

3

Examen tema 4 sumes i restes (adaptat) Nom: 1) Data:

Col·locar i fer las sumes i restes següents:

• 3. 456 + 643=

• 17. 321 - 1. 224=

• 4. 345 + 987=

• 2. 567 –- 1. 225=

2) Fer les següents operacions (sumes i restes) Amb parèntesi i Sense parèntesi.

12 + 4 -

6=

…………………………………………………………………………… • 45 - 9 + 6 =

…………………………………………………………………………. • ( 46 + 12 ) - 15 =

………………………………………………………………………… ……. • 67 + ( 25 - 9 ) =

La multiplicació temes 4 i 5
Primer recordarem les taules de multiplicar:

Pàgines web per practicar tables de multiplicar:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque /tablas/tablasie.html http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1326

http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm

Per practicar les multiplicacions per 2, 3 xifres http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_2.html http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_3.html

Multiplicam per una xifra:

Multiplicam 1.238 per 3

UM 1.

C 2 x

D 3 8

U

3

Multiplicam 3 per les unitats 8 3x8 són 24 deixam el 4 abaix i pugem el 2 i el posam damunt de les desenes

UM

C

D 2

U

1.

2 x

3

8 3 4

Multipliquem 3 per les desenes: 3 3 x 3 són 9 i li afegim el 2 d’abans: 9 + 2= 11

Deixam l’1 abaix i pugem el 1 i el posam damunt de les centenes

UM 1. x

C 1 2

D 2 3

U 8 3

1

4

Multipliquem 3 per les centenes: 2 3 x 2 són 6 i li afegim l’1 d’abans: 6 + 1= 7 Posam el 7 abaix i no pugem res perquè només és 7

UM 1. x

C 1 2

D 2 3

U 8 3 4

7

1

Multipliquem 3 per les unitats de miler: 1 3 x 1 són 3 Com ja no hi ha més columnes posam el 3 abaix i no pugem res.

UM 1.

C 2

D 3 1

x 3. 7

U 8 3 4

Exercicis: 1, 2, 3 pàgina 46 del llibre

Propietat commutativa de la multiplicació

És el mateix, dona el mateix resultat multiplicar:

4 x 5 = 20

5 x 4 = 20
Fer Exercici 2 pàgina 48 del llibre

Solucions: 1. 8835 x 7 = 61.845 2. 4901 x 1 = 4.901 3. 601 x 5 = 3.005 4. 4277 x 3 = 12.831 5. 6604 x7 = 46.228 6. 7517 x 2 = 15.034 7. 4973 x 1 = 4.973 8. 3489 x 4 = 13.956 9. 9915 x 4 = 39.660 10. 8050 x 8 = 64.400

Solucions. 1. 5105 x 77 = 393.085 2. 8245 x 70 = 577.150 3. 1824 x 82 = 149.568 4. 2999 x 66 = 197934 5. 1638 x 37 = 60.606 6. 3535 x 78 = 275.730 7. 539 x 61 = 32.879 8. 9529 x 21 = 200.109 9. 4308 x 65 = 280.020 10. 4825 x 50 = 241.250

Rectes i angles
Tipus de rectes

Rectes Paral·leles

No es tallen

Rectes Secants

Es tallen en un punt

Angles
Els angles estàn formats per:

2 Costats 1 Vèrtex

Tipus d’angles
Aquest angle és RECTE

Quan un angle és més petit que un angle recte és un angle AGUT

Quan un angle és més gran que un angle recte és un angle OBTÚS

- Classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Escriu si és Angle Obtús o Angle Agut

Dibuixa dues rectes Paral·leles

Dibuixa dues rectes secants

Posa els noms de les parts d’aquest angle

Tema 6: Rectes i angles
Tipus de rectes (Dibuixar amb l’alumne)
Rectes Paral·leles No es tallen

Rectes Secants

Es tallen en un punt Formen quatre Angles

Rectes Perpendiculars

Es tallen en un punt Formen quatre angles rectes

Angles
Els angles estàn formats per:

2 Costats 1 Vèrtex

El transportador D´angles

Posam el “punt” del transportador al vèrtex del angle que volem mesurar.

Posam el “0” damunt d´un dels costat

Miram per quin nombre del trasnportador pasa l ´altre costat

- Utilitza el transportador i escriu la mesura de cada angle

Tipus d’angles
Quan un angle mesura 90 graus és

RECTE

Quan un angle mesura MENYS de

90 graus

és

AGUT

Quan un angle mesura MÉS de

90 graus

és

OBTÚS

-

Mesura i classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Prova adaptada Tema 6 (Rectes i Angles) Nom: Data: Curs:

1) Dibuixa

Rectes Paral·leles

Recorda: No es tallen

Rectes Secants

Recorda: Es tallen en un punt Formen quatre Angles

Rectes Perpendiculars

Recorda: Es tallen en un punt Formen quatre angles rectes

2) Els angles estàn formats per: 2 Costats 1 Vèrtex Dibuixa un angle i posa els noms al dibuix:

3) Utilitza el transportador i escriu la mesura de cada angle

4) Ompleix els espais buits

Quan un angle mesura

90 graus

és ........................

Quan un angle mesura MENYS de

90 graus és

.........................

Quan un angle mesura MÉS de 90 graus és

............................

5) Mesura i classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Polígons
(Abans de res repassarem el que ja sabem dels angles)

Angles

Els angles estàn formats per:

2 Costats 1 Vèrtex

Tipus d’angles
Quan un angle mesura

90

graus

és

RECTE

Quan un angle mesura

MENYS de 90

graus és

AGUT

Quan un angle mesura

MÉS de 90

graus

és

OBTÚS

Què es un polígon?
Figura geomètrica tancada amb al menys tres costats. Pot tenir més costats: quatre, cinc, sis, etc…

Quan tenen tres costats: Triangles

Quan tenen quatre costats quadrilàters

Elements d’un polígon:

Posa el nom dels elements d’aquest polígon

Tipus de triangle

Equilàter: Tres costats iguals

Isòsceles: Dos costats iguals

Escalé: Tres costats diferents

Triangle rectàngle

Aquell que té un angle recte 90 graus

Tipus de quadrilàters (quatre costats):

Quadrat
Rectangle

Rombe

Trapezi

Prova matemàtiques: Els polígons

Nom: Data: 1) Què es un polígon?
Figura geomètrica_________ amb al menys _______ costats, encara que pot tenir més costats: quatre, cinc, sis, etc… Quan tenen tres costats: _______________

Quan tenen quatre costats:________________

2) Posa el nom dels elements d’aquest polígon.

2) Posa el noms d’aquest triangles segons els seus costats.

________: Tres costats iguals

__________: Dos costats iguals

__________: Tres costats diferents

3)

Aquest triangle té un angle de ___ graus

Com es diuen els triangles que tenen un angle de ____ graus com el del dibuix? Triangle ________________

4) Posa els noms d’aquest quadrilàters (quatre
costats):

_______________________

____________________________________________

______________________

______________________

Prova divisions per una xifra Nom: Data:
1)

Fer les següents divisions.

Assenyala si és entera o exacta Recorda fer la prova

9 4 5 6

|4

6679

| 6

435 8 | 8

4 5 7 5

|5

2)

Posa els noms de les parts de la divisió

1 2, 0, 12 00 0 00 0

|4 30

Com convertir mesures
(Afegim o llevam zeros)

Km m

000 000

m Km

m cm

00 00

cm m

cm mm

0 0

mm cm

Compram amb euros Hi ha monedes de:
1 Euro 2 Euros

1 Cèntim d’euro 2 Cèntims d’euro 5 Cèntims d’euro 10 Cèntims d’euro 20 Cèntims d’euro 50 Cèntims d’euro Hi ha Bitllets de: 5 euros 10 euros 20 euros 50 euros 100 euros 500 euros

1 Euro = 100 Cèntims 100 Cèntims= 1 Euro

Exercicis:
1 2 3 4 5 euro= 100 Cèntims euros= euros= euros= euros=

6 7 8 9

euros= euros= euros= euros=

20 cèntims + 30 cèntims = 20 cèntims + 30 cèntims+50 cèntims = 10 cèntims + 20 cèntims+ 5 cèntims =

Per sumar o restar euros primer els passam a cèntims. Exemple: Compram una baldufa per 1,50 euros i una piloteta per 1,20 euros, quants euros hem gastat? Primer passam tot a cèntims:

1,50 euros =
cèntims

1 euro +50 cèntims= 100+50 cèntims = 150

1,20 euros =
cèntims

1 euro +20 cèntims= 100+20 cèntims = 120

I ara sumam: 120 + 150 270 cèntims cèntims cèntims

270 cèntims i si tenim en compte que 100 cèntims són 1 euro, quants euros són 270 cèntims? 270 = 200
+70

= 2 euros

+70 cèntims

= 2,70 euros

http://clic.xtec.net/db/act_es.js p?id=1311
Euro: ¿Qué es eso?
Luís Pérez Gutiérrez CEIP Can Massallera Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) Paquete de actividades para empezar a familiarizarse con el Euro, conocer los países que lo utilizarán y aprender a contar cantidades a partir de las distintas piezas que formarán el sistema monetario.
Área Matemáticas

Niveles

Primaria (6-12), Secundaria (12-16) 19/11/98

Fecha

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1313
Euros
Agustí Pàmies Freixas CEIP Ventura Gassol El Morell (Tarragonès) y M. Cinta Vilà Pàmies

Actividades para practicar con la nueva moneda europea. Se organizan en dos apartados: "monedas" y "billetes", y en cada uno de ellos hay tres paquetes de actividades: "A ver" (exploración de imágenes), "¿Qué quieres?" (sumar cantidades añadiendo monedas) y "Compremos" (seleccionar las monedas o billetes necesarios para pagar un determinado objeto).
Área Nivel Fecha Matemáticas Primaria (6-12) 12/03/99

Nom: 1 UM 1C 1D 1U

Data: (Unitat de Miler) = 1.000 Unitats (Centena) = 100 Unitats (Desena) = 10 Unitats (Unitat) = 1 Unitat 1. 3

Recorda: després de les unitas de miler posa un punt: 45

Exercicis:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unitat de Unitats de Unitats de Unitats de Unitats de Unitats de Unitats de Unitats de Unitats de Miler= 1.000 Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats Miler= Unitats

Centena = 100 Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats Centenes = Unitats 10 Unitats

1 Desena =

2 3 4 5 6 7 8 9

Desenes Desenes Desenes Desenes Desenes Desenes Desenes Desenes

= = = = = = = =

Unitats Unitats Unitats Unitats Unitats Unitats Unitats Unitats

4.567 = 4.567 = 3.678= 3.678= 8.987= 8.987= 3.267= 3.267= 1.324= 1.324= 3.456= 3.456= 2.222= 2.222= 3.333= 3.333= 6.789= 6.789= 5.789= 5.789= 3.467= 3.467=

4 UM + 5 C + 6 D + 7 U 4.000 + 500 + 60 + 7

Recorda

1Kg = 1.000 g Mig Quilo= 500 g Un quart de quilo= 250 g Tres quarts de quilo: 750 g
Exemples: 1 Kg i mig= 1.000 g + 500 g= 1.500 g 1 Kg i un quart de quilo= 1.000 g + 250 g= 1.250 g 1 Kg i tres quarts de quilo= 1.000 g + 700 g= 1.750 g Completa: 3 Kg i mig= ________ g + ________ g= _________ g 5 Kg i un quart= ________ g + _____g= _________ g 6 kg i tres quarts= ______ g + _____g= ________ g