TËp ®oµn HiPT lµ mét trong nh÷ng tËp ®oµn tin häc hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam

, chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn vµ phï hîp nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña kh¸ch hµng, mang l¹i gi¸ trÞ to lín cho kh¸ch hµng vµ cho TËp ®oµn HiPT, còng nh­ cho c¸c thµnh viªn cña TËp ®oµn HiPT. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña TËp ®oµn HiPT bao gåm: cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ tin häc, tÝch hîp hÖ thèng, ph¸t triÓn phÇn mÒm, cung cÊp dÞch vô CNTT vµ truyÒn th«ng, ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, cung cÊp dÞch vô b¶o hµnh b¶o tr× c¸c s¶n phÈm CNTT, nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi viÔn th«ng. §­îc thµnh lËp tõ n¨m 1994 víi 14 ng­êi ®Çu tiªn, ®Õn nay TËp ®oµn HiPT ®· cã gÇn 500 nh©n viªn víi chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao, ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc hµng ®Çu trong vµ ngoµi n­íc, ®­îc kh¸ch hµng, ®èi t¸c vµ thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ cao.

TËp ®oµn HiPT HiPT Building - 152 Thôy Khuª, T©y Hå, Hµ Néi Tel: (84-4) 3847 4548 Fax: (84-4) 3847 4549 Email: contact@hipt.com.vn Website: www.hipt.vn Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh 222-224 TrÇn H­ng §¹o Ph­êng NguyÔn C­ Trinh, QuËn 1, TP. HCM Tel: (84-8) 3920 8888 Fax: (84-8) 3920 8815

C«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn hipt

®¹I héi ®ång cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ

Tæng gi¸m ®èc

Khèi trung t©m dÞch vô - TT TÝch hîp hÖ thèng - TT Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ - TT B¶o hµnh b¶o tr×

Khèi v¨n phßng - Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n - Ban Tæ chøc nh©n sù - Ban Quan hÖ c«ng chóng - Ban Qu¶n lý chÊt l­îng - Ban Hµnh chÝnh tæng hîp - Ban Trî lý tæng hîp

Nhãm c¸c c«ng ty TNHH1TV trùc thuéc

Nhãm c¸c c«ng ty mµ c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn HiPT Tham gia ®Çu t­ gãp vèn
C«ng ty cæ phÇn tin häc viÔn th«ng hµng kh«ng (AITS) Ng©n hµng tmcp b¶o viÖt (Bao Viet Bank) Nhãm ngµnh Ng©n hµng C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n t©n viÖt (TVSI) C«ng ty cæ phÇn kü nghÖ hµng kh«ng viÖt (Viet Air Tech) Nhãm ngµnh Hµng kh«ng

C«ng ty TNHH gi¶i ph¸p vµ t­ vÊn c«ng nghÖ Hipt (HiPT SC)

C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tin häc hipt (HiPT ST)

C«ng ty cæ phÇn dÞch vô di ®éng trùc tuyÕn (M-Service)

Thêi b¸o doanh nh©n

C«ng ty TNHH hipt sµi gßn (HiPT SG)

C«ng ty cæ phÇn cNTT lam hång

Nhãm ngµnh Tµi chÝnh

Nhãm ngµnh B¸o chÝ

C«ng ty TNHH hÖ thèng dÞch vô c«ng nghÖ Hipt (HiPT SN)

C«ng ty cæ phÇn ®éi c«ng nghÖ 3d hµ néi (3D - Brigade Hanoi)

C«ng ty TNHH Hipt Mobile (HiPT Mobile)

Nhãm ngµnh CNTT

C«ng ty TNHH dÞch vô ®Çu t­ Hipt (HiPT Invest)

STT

Hä vµ Tªn

Chøc danh

HéI §åNG QU¶N TrÞ
1 2 3 4 5 6 7 8 Vâ V¨n Mai T«n Quèc B×nh NguyÔn Quang H¶i Tr­¬ng TuÊn L©m Vladislav Savkins Chu H¶o Vâ H¹nh Phóc Ph¹m ViÖt Giang Chñ tÞch H§QT Phã Chñ tÞch H§QT ñy viªn H§QT Tæng Gi¸m ®èc ñy viªn H§QT (§¹i diÖn TËp ®oµn B¶o ViÖt) ñy viªn H§QT (§¹i diÖn Quü ®Çu t­ EGAM) ñy viªn H§QT ñy viªn H§QT ñy viªn H§QT

Ban ®iÒu hµnh
1 2 3 4 5 6 7 8 NguyÔn Quang H¶i T¹ ThÞ Hßa B×nh Ng« TuÊn Anh Ph¹m ViÖt Giang §oµn Thôy Anh NguyÔn Kim Quèc B¶o Lª TiÕn ThÞnh §ç Giang Vinh Tæng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Tµi chÝnh Gi¸m ®èc V¨n Phßng Gi¸m ®èc C«ng ty HiPT-SC Gi¸m ®èc C«ng ty HiPT-ST Gi¸m ®èc C«ng ty HiPT-SG Gi¸m ®èc C«ng ty HiPT-SN Gi¸m ®èc C«ng ty HiPT Mobile

BiÓu ®å t¨ng tr­ëng doanh thu
(Tû ®ång)
1000 900 800 700 600
550 700 1000

500 400 300 200 100 0
35.6
2000

400

45
2001

65
2002

86
2003

120

140

162

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 (KÕ ho¹ch)

BiÓu ®å t¨ng tr­ëng nh©n lùc

600 500 400 300
261 300 370 400 500 450

200 100
65 96 120 140 166

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(KÕ ho¹ch)

LÔ ký kÕt hîp t¸c HiPT Group - EMERSON

Khèi Ng©n hµng Tµi chÝnh

Khèi B­u chÝnh - ViÔn th«ng

Khèi Th«ng tÊn B¸o chÝ

HiPT nhËn B¶ng vµng Doanh nghiÖp V¨n hãa Unesco ViÖt Nam 2009

HiPT Group ®ãn nhËn danh hiÖu “Cóp vµng ISO vµ Nhµ Qu¶n lý giái”

HiPT Group tµi trî chÝnh cho cuéc thi Olympic Tin häc Sinh viªn ViÖt Nam

Héi thi Tin häc vui

Héi thi CNTT trong CNVC-L§ QuËn T©y Hå

Kû niÖm ngµy thµnh lËp c«ng ty Leadership Meeting 2009

Héi chî Èm thùc HiPT

HiÕn m¸u nh©n ®¹o - HiPT v× céng ®ång

Trung t©m B¶o tr× b¶o hµnh HiPT
Nhµ D1, 152 Thôy Khuª, Hµ Néi Tel: Fax: (84-4) 6266 0531; 3847 4548 (84-4) 3847 4549

M¹ng l­íi b¸n lÎ HiPT
hiSHOP 1: 23 Quang Trung, Hoµn KiÕm, Hµ Néi Tel: (84-4) 3824 6254 Fax: (84-4) 3824 6354 hiSHOP 2: 65 Th¸i Hµ, §èng §a, Hµ Néi Tel: (84-4) 3537 7814; 3537 7815 Fax: (84-4) 3537 7816 hiSHOP 3: 39M Lª Hång Phong, TP. Vinh, NghÖ An Tel: (84-38) 359 8886 Fax: (84-38) 359 8885 hiSHOP 4: 88 T«n ThÊt Tïng, P. BÕn Thµnh, Q. 1, TP Hå ChÝ Minh Tel: (84-8) 3926 0808 Fax: (84-8) 3926 0909

Trung t©m b¶o hµnh ®iÖn tho¹i hi-mobile
23 Quang Trung, Hoµn KiÕm, Hµ Néi Tel: (84-4) 3824 6254 / Fax: (84-4) 3824 6354 Chi nh¸nh phÝa Nam 222-224 TrÇn H­ng §¹o, Ph­êng NguyÔn C­ Trinh, QuËn 1, TP. HCM Tel: (84-8) 3920 8888 / Fax: (84-8) 3920 8815

HiPT Group: 152 Thuy Khue - Tay Ho - Ha Noi; Tel: (84-4) 3847 4548; Fax: (84-4) 3847 4549 Email: contact@hipt.com.vn; Website: www.hipt.com.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful