You are on page 1of 23

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI / TAHUN 2013

KOD KURSUS : HBEF 3503 TAJUK KURSUS : PENDIDIKAN INKLUSIF

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN : 700428016001001 : 700428016001 : 0177803185 : mohdzaidi284@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA BATU PAHAT

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 1

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

Isi Kandungan :
Pengenlan

Soalan Tugasan Abstrak

1.0 Difinisi Tajuk 1.1 Jenis-jenis pendidikan inklusif 1.2 Peranan yang dimainkan oleh Kerajaan 1.3Peranan yang dimainlan oleh Badan Bukan Kerajaan 2.0 Polisi Kerajaan 2.1 Keperluan Pendidikan Inklusif 3.0 Maklumat terperinci Murid Inklusif 3.1 Model Pendidikan inklusif 3.2 Kebaikan dan kelemahan Pendidikan Inklusif 4.0 Keperluan Logistik yang diperlukan 5.0 Sokongan yang diberikan Kesimpulan/ Rumusan Penutup Rujukan

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 2

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) PENGENALAN Alhamdulillah bersyukur saya kehadratNya kerana dengan izin dan kehendakNya, maka saya dapat menyempurnakan dengan jayanya tugasan yang diamanahkan kepada saya iaitu tugasan HBEF 3503 PENDIDIKAN Encik Mohd. Yusof bin Abdullah INKLUSIF ini mengikut jangka masa yang yang telah banyak ditetapkan. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Pensyarah Penasihat m-yusof-iptho@oum.edu.my memberikan panduan dan tunjuk ajar kapada saya dalam menyempurnakan tugasan ini. Sokongan daripada rakan-rakan sekuliah turut dihargai , segala bahan-bahan rujukan yang disumbangkan cukup bermakna bagi diri saya kerana tanpa kerjasama rakan-rakan sudah tentu tugasan saya tidak seperti ini. Sebagai seorang pelajar yang baru , banyak perkara yang masih perlu dipelajari bimbingan dan sokongan daripada pensyarah kepada saya dalam kursus ini amat -amat saya harapkan.Segala kelemahan yang terdapat dalam tugasan saya ini adalah datangnya daripada kelemahan saya. Tunjuk ajar daripada tuan sudah tentunya dapat mempertingkatkan lagi mutu tugasan ini. akan dapat keberkatan daripada Nya. Sekian, terima kasih. Wassalam Mohd Zaidi bin Hj Wagiran, 700428016001, 017803185 mohdzaidi284@yahoo.com Harapan saya agar tugasan ini, sedapat tidak mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan kepada semua pihak. Semoga usaha kecil ini

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 3

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) TUGASAN Aktiviti 1 : Anda ingin mencadangkan kepada pihak pentadbiran sekolah supaya pendidikan inklusif dilaksanakan dengan lebih meluas. Sediakan inklusif dilaksanakan dengan lebih meluas. Sediakan satu kertas kerja lengkap yang perlu dimuatnaik ke portal ePIC dalam bentuk e-portfolio. E-portfolio anda perlulah didokumentasikan dengan lengkap yang berfokus kepada aspekaspek berikut : Senario terkini berkaitan dengan pendidikan bagi murid berkeperluan khas di Negara ini yang dilaksanakan oleh organisasi kerajaan dan bukan kerajaan. Polisi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang menyokong perlaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah arus perdana dengan berpandukan kepada Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Maklumat terperinci murid berkeperluan khas yang perlu mengikut program pendidikan inklusif di sekolah anda.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 4

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

ABSTRAK Pelaksanaan pendekatan pendidikan kepelbagaianf atau pendidikan inklus adalah bertepatan dengan sasaran kerja utama Kementerian Pelajaran Malaysia bagi merapatkan jurang perbezaan di sekolah dan menghapuskan sebarang unsur diskriminasi terhadap pelajar-pelajar lemah dan bermasalah dengan kesedaran bahawa mereka adalah manusia yang mempunyai keperluan kendiri yang memerlukan perhatian, penerimaan, penghargaan dan kasih sayang. Pandangan ini selari dengan model keperluan Maslow yang menerangkan keperluan manusia dalam bentuk berhierarki. Pengisian terhadap keperluan kekurangan (makan, minum dan tempat tinggal) dan keperluan pertumbuhan (keselamatan, kasih sayang dan penghargaan) akan membawa kepada kesempurnaan kendiri (Ahmad Rafaai Ayudin 1995). Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti keperluan Pendidikan Inklusif dalam

pendidikan arus perdana. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan kajian lepas sebagai rujukan. Program Pendidikan Inklusif untuk golongan bekeperluan khas bermula pada 1987 dibawah Kementerian Pendidikan dan digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Program Pendidikan Inklusif menitik beratkan program Pendidikan Inklusif bagi murid murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa belajar bersama-sama dengan murid-murid biasa. Hasil kajian mendapati bahawa Pendidikan Inklusif perlu dilaksanakan kerana keperluan kesaksamaan, pendidikan berkualiti dan keperluan sosial. Namun terdapat isu dan cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan keberkesanan Pendidikan Inklusif sepenuhnya dalam Pendidikan di Malaysia. Keywords: Pendidikan Inklusif, Pendidikan Malaysia, Keperluan Khas

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 5

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

1.0 DIFINISI TAJUK Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untu memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid. Ia bertujuan untuk MENDIDIK dan MEMBENTUK murid melalui perkembangan mental kestabilan emosi integrasi sosial Apabila memperkatakan tentang pendidikan khas, ianya juga sinonim dengan istilah pendidikan inklusif iaitu pendidikan bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Perkataan inklusif ini diambil daripada perkataan inggeris Inclusive yang memberikan maksud merangumi. Menurut Naim, 1997 dalam buku Psikologi Pendidikan maksud inklusif secara umumnya adalah mengintegrasikan murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah biasa, supaya mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar dalam keadaan normal seperti murid-murid lain tanpa mengira status. Hallahan dan Kauffman, (1977) menyatakan Pendidikan Khas bermakna pengajaran yang direka khas untuk memenuhi keperluan-keperluan yang luar biasa seseorang kanak-kanak yang luar biasa. Bahan-bahan khas, teknik-teknik pengajaran, atau peralatan dan / atau kemudahan-kemudahan diperlukan. Culatta dan Tompkins (1999) menyatakan Pendidikan Khas ialah pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan Khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa (Mohd Najib, 2006)

Falsafah Pendidikan Khas Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan negara.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 6

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

1.1 JENIS-JENIS PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan Khas melibatkan SEMUA murid-murid berkeperluan khas yang diajar oleh guru terlatih khas. Pendidikan Khas juga melibatkan pelbagai khidmat sokongan untuk membantu murid-murid khas belajar dengan lebih berkesan. Murid-murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran ialah murid-murid bermasalah pembelajaran merupakan golongan muridmurid yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian murid-murid dalam kemahiran-kemahiran berikut : kognitif tingkahlaku sosial/perkembangan sosial penguasaan bahasa lisan/pertuturan penguasaan membaca kemahiran perkembangan (development skills) kemahiran matematik (sumber : Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 7

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

1.2 PERANAN YANG DIMAINKAN OLEH KERAJAAN Terdapat empat kementerian yang terlibat secara langsung menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk KBK di Malaysia iaitu Kementerian Pelajaran (KPM), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) serta Kementerian Kesihatan (KKM). Agensi-agensi di bawah kementerian berkenaan diberi tanggungjawab merancang dan melaksanakan pelbagai program untuk golongan berkeperluan khas. Antara bidang tugas utama setiap kementerian adalah seperti berikut; a) KPM: Pendidikan formal peringkat prasekolah, rendah dan menengah. b) KKM: 1. Proses Saringan dan Diagnostik 2. Intervensi awal c) KPWKM: 1. Pendidikan tidak formal 2. Intervensi awal d) KPT: Pendidikan tinggi (tertiary education) Dengan adanya Dasar Pendidikan Wajib 2002, pendidikan peringkat sekolah rendah untuk semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah wajib di negara ini. Ibu bapa yang gagal mendaftar anak dalam umur persekolahan peringkat rendah boleh didakwa. Dasar ini diperkukuhkan lagi oleh Artikel 8, Perlembagaan Malaysia mengenai Disabled Person Act 2002 serta komitmen Malaysia dalam deklarasi-deklarasi antarabangsa iaitu deklerasi Education for All (EFA) 2000 dan Biwako Millenium Framework 2002. Ini bermakna kerajaan bertanggungjawab menyediakan pendidikan bersesuaian mengikut keperluan untuk semua kanak-kanak termasuk golongan yang mempunyai kecacatan/ketidakupayaan. Untuk memenuhi tanggungjawab tersebut maka KPM dan kementerian-kementerian lain yang dinyatakan di atas, memainkan peranan dalam menyediakan kemudahan pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas (Supiah Saad, 2010). Malaysia mengamalkan sistem pendidikan berpusat dan Kementerian Pelajaran

bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengurusan pendidikan formal untuk setiap kanak-kanak termasuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. Dalam Akta Pendidikan 1996, konsep ketidakupayaan (disabled) adalah merangkumi murid yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran (Bahagian H, HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF Page 8

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) Seksyen 41). Secara umumnya setiap individu berhak mendapat hak yang sama rata termasuklah keperluan pendidikan mengikut keupayaan masing- masing termasuklah untuk golongan kurang upaya. Ini kerana semua kanak- kanak mempunyai hak untuk belajar dan dididik di persekitaran yang sama dengan rakan sebaya yang lain. PENGENALAN AKTA PENDIDIKAN KHAS DALAM NEGARA Akta Pendidikan Bagi Semua Jenis Kanak-Kanak Cacat 1975 Public Law 94-142 Komponen-komponen : Mengenalpasti kanak-kanak khas mengenalpasti kanak-kanak khas melalui ujian saringan. Pendidikan Percuma memastikan setiap murid khas diberi pendidikan percuma. Due Process Ibu bapa/Penjaga murid-murid khas berhak mendapat penerangan yang secukupnya. Ibu bapa murid-murid khas berhak mendengar due process yang tidak berat sebelah, jikalau mereka tidak bersetuju dengan keputusan pentadbiran sekolah. Keizinan Ibu bapa Sebelum murid-murid dinilai, ditempatkan atau dirancang pendidikannya, terlebih dahulu mesti mendapat keizinan daripada ibu bapa murid-murid tersebut. Persekitaran yang tidak terhad. Murid-murid khas mesti diberi pendidikan di dalam keadaan persekitaran yang tidak terhad, yang konsisten dengan keperluan pendidikannya dan seboleh-bolehnya bersama dengan murid-murid biasa. Rancangan Pendidikan Individu .Setiap murid mesti disediakan RPI secara bertulis mengikut tahap pencapaian dan keperluannya. Penilaian yang tidak berat sebelah .Murid-murid khas perlu dinilai di dalam semua bidang yang berkaitan dengan ketidakupayaan mereka. Penilaian ini hendaklah adil dari segi bahasa, budaya dan ketidakupayaan murid-murid tersebut. Rahsia Segala keputusan-keputusan perancangan, penilaian dan penempatan mesti dirahsiakan. Walaubagaimanapun ibu bapa dibenarkan meneliti rekod-rekod, perancangan, penilaian

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 9

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

1.3 PERANAN YANG DIMAINKAN OLEH BADAN BUKAN KERAJAAN Pelbagai deklarasi antarabangsa menyokong bahawa pendidikan inklusif adalah suatu hak bagi kanak-kanak. Malahan mengasingkan kanak- kanak ke dalam kelas khas juga adalah suatu diskriminasi. Akta Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan yang diberikan kepada rakyat Malaysia adalah pelbagai dan skop yang komprehensif agar memenuhi keperluan negara, memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. Oleh itu golongan bekeperluan khas juga seharusnya diberi peluang untuk sama- sama menikmati hak kesamarataan termasuklah dalam aspek pendidikan yang lebih berkualiti. Oleh itu keperluan pendidikan inklusif dan kaedah yang lebih sesuai bagi pendidikan ini dalam setiap kategori pendidikan khas haruslah dipertingkatkan untuk kemajuan golongan kurang upaya bukan sahaja dalam aspek pendidikan malahan segala aspek lain. Jawatankuasa Bersama Kebangsaan Bermasalah Pembelajaran (The National Joint Commitee on Learning Disabilities, 1988) yang terdiri daripada organisasi profesional mentakrifkan masalah pembelajaran sebagai merujuk kepada satu kumpulan masalah yang pelbagai yang mengakibatkan kesukaran yang nyata seperti mendengar, bertutur, membaca, menulis, membuat keputusan atau menyelesai masalah matematik. Masalah-masalah ini berpunca daripada ketidakfungsian sistemsaraf pusat, dan boleh berlaku pada bila-bila tahap umur. Masalah mengawal tingkah laku, persepsi dan interaksi sosial mungkin wujud bersama masalah pembelajaran tetapi ia sendiri tidak akan menyebabkan kepada berlakunya masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran mungkin wujud seiring dengan ketidakupayaan lain seperti masalah sensori (kurang upaya pendengaran atau penglihatan), kerencatan mental atau gangguan emosi yang serius.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 10

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

2.0 POLISI KERAJAAN Di Malaysia, kategori murid yang berkeperluan khas merangkumi murid yang mempunyai masalah penglihatan, masalah pendengaran, kesukaran bertutur, kurang upaya fizikal, kurang upaya pelbagai, dan masalah pembelajaran seperti autisme, Sindrom Down, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan disleksia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan secara purata 10% daripada populasi negara membangun mempunyai individu yang diklasifikasi sebagai kurang upaya. Di Malaysia, hanya 1% populasi di negara ini telah dikenal pasti sebagai individu berkeperluan khas dan berdaftar dengan program pendidikan khas. Kadar ini adalah di bawah anggaran jumlah murid dalam negara yang sepatutnya berkeperluan khas, kerana mereka yang kurang upaya jarang-jarang mendaftarkan diri di mana-mana agensi. Selaras dengan dasar sedia ada, murid berkeperluan khas pada masa ini mempunyai akses kepada pendidikan dan boleh memilih satu daripada tiga opsyen persekolahan berikut: Sekolah pendidikan khas: Sekolah khas dengan semua murid diklasifikasikan sebagai kurang upaya (seperti sekolah untuk masalah penglihatan atau murid kurang upaya yang lain); Program Integrasi Pendidikan Khas (SEIP): Sekolah arus perdana yang mempunyai kelas khusus untuk murid berkeperluan khas; dan Program pendidikan inklusif: Sekolah arus perdana yang mengintegrasi satu hingga lima murid berkeperluan khas dalam kelas arus perdana. Hanya segelintir murid berkeperluan khas, iaitu sebanyak 6% yang diletakkan di dalam program inklusif. Sebanyak 89% mengikuti program integrasi dan hanya 5% mendaftar di sekolah pendidikan khas. Walaupun murid mendapat akses kepada pelbagai opsyen persekolahan, kualiti pendidikan yang diberikan mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kekurangan guru yang berkelayakan dan sokongan profesional seperti pakar pendengaran dan HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF Page 11

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) ahli terapi. Kedua, walaupun kurikulum khusus untuk kumpulan berkeperluan khas telah dibentuk (misalnya, Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan untuk murid bermasalah penglihatan, Bahasa Isyarat Komunikasi untuk murid masalah pendengaran), tetapi kurang sokongan dan bantuan untuk murid bermasalah pembelajaran seperti autisme. Terdapat dua perkara yang perlu diberi perhatian, iaitu pertama, murid ini mungkin lebih sesuai untuk kurikulum vokasional bagi menyediakan mereka dengan kemahiran hidup berbanding kurikulum akademik arus perdana. Kedua, kurangnya kemudahan di sekolah arus perdana seperti kemudahan mesra orang kurang upaya dan alat bantuan teknologi seperti alat pendengaran dan mesin taip Braille. Pelan tindakan: meningkatkan kualiti pendidikan khas dan program inklusif Berdasarkan Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994), kebanyakan sistem pendidikan berprestasi tinggi sudah pun mengamalkan pendekatan inklusif untuk pendidikan khas. Pernyataan ini menyebut bahawa murid keperluan khas perlu mendapat akses kepada sekolah arus perdana. Sekolah arus perdana yang berorientasikan pendidikan inklusif ini merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah diskriminasi, mewujudkan komuniti yang lebih terbuka terhadap pendidikan khas, dan masyarakat inklusif. Artikel 28 Akta Orang Kurang Upaya Malaysia 2008 menegaskan bahawa murid berkeperluan khas perlu diberikan sokongan bagi membantu mereka mencapai kesamarataan dalam pendidikan. Berdasarkan amalan terbaik peringkat antarabangsa dan dasar sedia ada, Kementerian komited untuk menambah bilangan murid berkeperluan khas dalam model pendidikan inklusif, dan meningkatkan kualiti keseluruhan seperti yang diperuntukkan. Kementerian akan melaksanakan beberapa siri inisiatif untuk mencapai objektif ini, Gelombang 1 memberikan tumpuan kepada pengukuhan program sedia ada. Gelombang 2 memberikan tumpuan kepada peningkatan inisiatif, dan penambahan jumlah pakar bagi menangani pertambahan jumlah murid kurang upaya dan juga pelbagai jenis keperluan.

Gelombang 3 menilai inisiatif yang dijalankan dan menggabungkan inisiatif yang berjaya. Dalam melaksanakan inisiatif ini, Kementerian akan menjalinkan kerjasama

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 12

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) dengan organisasi seperti Southeast Asian Ministers of EducationOrganisation Regional Centre for Special Education (SEAMEO-SEN).

2.1 KEPERLUAN PENDIDIKAN INKLUSIF Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri- ciri mental keupayaankeupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan Komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau perkhidmatanperkhidmatan pendidikan khas, supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. Hala tuju pendidikan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas pada masa kini ialah ke arah mengintegrasikan mereka dengan kanak-kanak normal. Untuk itu usaha-usaha tertentu hendaklah dilakukan bagi merealisasikan matlamat berkenaan. (Geatheart, Weishahn & Gearheart, 1992). Sementara itu beberapa kajian pula menunjukkan terdapat faktor-faktor tertentu menghalang kepada kejayaan dan keberkesanan programprogram Pendidikan Khas yang berkonsepkan integrasi ini. Antara faktor-faktor tersebut ialah sumber yang terhad, sikap yang negatif dan kurangnya guru-guru terlatih dalam melaksanakannya (Ysseldyke dan Alozzine, 1982). Pelan tindakan: meningkatkan kualiti pendidikan khas dan program inklusif Berdasarkan Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994), kebanyakan sistem pendidikan berprestasi tinggi sudah pun mengamalkan pendekatan inklusif untuk pendidikan khas. Pernyataan ini menyebut bahawa murid keperluan khas perlu mendapat akses kepada sekolah arus perdana. Sekolah arus perdana yang berorientasikan pendidikan inklusif ini merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah diskriminasi, mewujudkan komuniti yang lebih terbuka terhadap pendidikan khas, dan masyarakat inklusif. Artikel 28 Akta Orang Kurang Upaya Malaysia 2008 menegaskan bahawa murid berkeperluan khas perlu diberikan sokongan bagi membantu mereka mencapai kesamarataan dalam pendidikan. Berdasarkan amalan terbaik peringkat antarabangsa dan dasar sedia ada, Kementerian komited untuk menambah bilangan murid berkeperluan khas dalam model

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 13

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) pendidikan inklusif, dan meningkatkan kualiti keseluruhan seperti yang diperuntukkan. Kementerian akan melaksanakan beberapa siri inisiatif untuk mencapai objektif ini.

2.0 MAKLUMAT TERPERINCI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF Majoriti guru yang mengajar Program Pendidikan Khas ini adalah terdiri daripada guru-guru perempuan iaitu 82.5 % dan guru lelaki 17.5% Responden guru biasa yang mengajar kelas Pendidikan Biasa, guru lelaki 62.7% sementara guru perempuan 37.5%. Jumlah responden yang ramai datangnya daripada guru-guru perempuan yang ramai mengajar kelas Pendidikan Khas ini mungkin kerana guru-guru perempuan mempunyai tahap kesabaran , prihatin, lemah lembut dalam mengajar dan melayani karenah kanakkanak istimewa ini. Dalam kajian ini pengkaji mendapati bahawa, kebanyakan guruguru yang mengajar kanak-kanak ini mempunyai anak-anak istimewa . Guru ini berpendapat dengan mengajar sendiri anak-anak mereka yang istimewa ini mereka lebih memahami dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 14

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

PROSEDUR KEMASUKAN MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN TAHUN PERTAMA Mula Ambil Borang Pendaftaran Kanak-Kanak

Berkeperluan Khas di Jabatan Pelajaran Negeri

Isi Borang dan Buat Pemeriksaan

Kembalikan Borang Yang Lengkap

ke Jabatan Pelajaran Negeri

Proses Penilaian

Temuduga Ibu bapa

Tawaran Penempatan

Tempoh Percubaan

Pengesahan Penempatan HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF Page 15

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

3.1

MODEL-MODEL

PENDIDIKAN

INKLUSIF

YANG

TERDAPAT

DI

SEKOLAH 1.Model A Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan strategi P&P. 2.Model B Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapat khidmat nasihat/bimbingan Guru Pendidikan Khas. 3.Model C Penempatan dalam kelas biasa dan dalam Kelas Khas/BilikResos/ Pusat Sumber. 4.Model D Penempatan di Sekolah Khas (BaseSchool) dan kelasSatellite di sekolah biasa.(OctopusModel) 5.Model E Penempatan sepenuhmasa di Sekolah Pendidikan Khas. 6.Model F Penempatan sepenuh masa di rumah kediaman.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 16

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

3.2 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan dari usaha mereka membantu. Semua pelajar menikmati faedah dari pembelajaran bersama guru pendamping/ resos. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah. Memungkinkan pelajar pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti Menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar pendidikan khas untuk

masyarakat setempat. berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. KELEMAHAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Kurangnya tumpuan dan perhatian pelajar-pelajar pendidikan khas. 2. Guru 3. 4. 5. 6. mata pelajaran sukar memberi tumpuan yang sepatutnya kepada pelajar pendidikan khas. Pelabelan terhadap pelajar pendidikan dalam kalangan rakan sebaya dan guru aliran perdana. Sikap guru aliran perdana terhadap program inklusif dan sukar memberi kerjasama. Kurangnya komitmen antara guru mata pelajaran dan guru pendidikan khas. Pelajar pelajar pendidikan khas belum bersedia sepenuhnya dalam pnp kelas inklusif.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 17

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

4.0 KEPERLUAN LOGISTIK YANG DIPERLUKAN Pendidikan Khas menurut Tompkins (1999) adalah pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan muridmurid kurang upaya. Pendidikan Khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa. Kirk (1993) menjelaskan kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam pelbagai kekurangan seperti mental, keupayaan deria, ciriciri fizikal, tingkah laku sosial atau emosi , keupayaan berkomunikasi sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan-perkhidmatan Pendidikan Khas supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. Kementerian Pendidikan, (1997) menyebut satu program bagi pendidikan murid-murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa bersama dengan murid-murid biasa yang dinamakan program inklusif. Pendekatan integrasi dilaksanakan iaitu kanak-kanak ketidakupayaan belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka dengan segala kemudahan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan mereka (Lyn Gow 1990).

Kajian banyak menunjukkan bahawa murid-murid yang diletakkan dalam kelas biasa, belajar dengan kanak-kanak normal, adalah menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari mereka yang diasingkan. Kelas Pendidikan Khas yang mana murid-murid diasingkan tidak menunjukkan pencapaian yang diharapkan oleh semua pihak. Daripada pemerhatian juga didapati bahawa murid lebih berjaya jikalau mereka berada dalam kelas biasa hampir sepanjang hari berbanding dengan kelas Pendidikan Khas. Ia merupakan amalan yang paling berkesan dan bermakna untuk anak-anak ini. Anak yang diasingkan daripada rakan sebayanya yang lain, akan dengan sendirinya memberi kesan kepada diri mereka dan juga murid-murid yang lain bahawa mereka adalah sememangnya berlainan.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 18

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

Pencapaian pelajar yang lebih baik dengan persekitaran dan suasana bilik darjah yang sesuai dengan bilangan pelajar. Susun atur meja, kerusi dan peralatan adalah faktor keselesaan yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar sama ada secara langsung atau sebaliknya. Persekitaran bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta keceriaan susun atau yang selesa akan menimbulkan minat kepada pelajar untuk belajar dan dapat membantu pelajar mengaplikasikan setiap kemudahan yang disediakan dengan baik. Sharifah Alwiah (1985) menyatakan suasana bilik darjah tidak kurang pentingnya untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bilik darjah yang cerah dan berwarna warni, selesa, riang dan terdapat interaksi guru murid dan murid-murid yang seronok sudah pasti akan menghasilkan pembelajaran yang lebih mudah dan kekal jika dibandingkan dengan keadaan yang berlawanan.

Kolaborasi kerja dan tanggungjawab antara guru-guru khas dan guru mata pelajaran adalah faktor penyumbang kepada kejayaan Program Pendidikan Inklusif. Hubungan baik dan sikap bantu membantu menjamin hubungan yang harmoni dan seterusnya membantu pelaksanaan program ini. Kedua-dua pihak perlu tahu bidangbidang kuasa masing-masing supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih berkesan. Mereka boleh melakukan aktiviti bersamasama seperti bengkel pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid autistik, bengkel co teaching atau mengajar bersama, lawatan sambl belajar dan sebagainya. Dalam keadaan-keadaan tertentu peluang untuk bertukar-tukar pendapat dan pengalaman secara yang bermakna antara rakan sejawat amat baik. Oleh itu, amat besar faedahnya jika Program Pendidikan Inklusif diperluaskan pada skala yang lebih besar, maka diadakan pula forum untuk berkongsi kejayaan, masalah, strategi pengajaran dan lain-lain di antara guru-guru yang terlibat.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 19

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

5.0 SOKONGAN YANG DIBERIKAN Masyarakat pada masa kini juga melihat intitusi pendidikan merupakan sebuah institusi yang boleh menjadi sumber utama bagi mendapatkan pekerjaan. Secara tidak langsung martabat pendidikan sebagai pembentuk keperibadian dan sahsiah yang baik dan berketerampilan dapat diwujudkan. Zaitun dan rakan-rakan (1991) dalam kajian terhadap kemudahan fizikal sekolah merumuskan bahawa tiada hubung kaitnya diantara kemudahan fizikal, sebaliknya ini adalah hasil daripada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti interaksi antara kemudahan fizikal dengan pengajaran guru, sikap pelajar, minat dan sebagainya. Rumusannya bolehlah dirangkaikan dari aspek-aspek iklim, sekolah atau fizikal, intelektual dan emosi. Memupuk aspek yang saling bersandar dalam mempengaruhi penguasaan pelajar dalam kelas-kelas pemulihan ini. Program Pendidikan Inklusif di sekolah berjaya dan mendapat kerjasama warga sekolah kerana penglibatan semua guru.Guru Besar, guru-guru penolong kanan hingga guru-guru mata pelajaran telah memainkan peranan yang penting. Semua guru telah diberi kursus dan penerangan sebelum murid-murid autistik memulakan program ini.Kursus yang dihadiri telah menaikkan keyakinan mereka untuk menghadapi dan mengajar murid-murid autistik.Di samping itu mereka telah diberikan garis panduan pelaksanaan program ini dan menyebabkan mereka tahu bidang tugas masing-masing. Sikap toleransi dan prihatin guru-guru mata pelajaran telah memberi impak yang positif kepada tabiat pembelajaran murid-murid autistik.Seterusnya ini telah meningkatkankejayaan Program Pendidikan Inklusif di sekolah. Di samping itu, kewujudan guru-guru pendamping dari NASOM yang seakan guru pembantu telah menjadi kunci kepada kejayaan program ini. Wujudnya kerjasama dari segi kerja dan tanggungjawab antara guru-guru mata pelajaran dan guru-guru pendamping sangat membantu program ini.Kadang kala guru-guru ini bertindak seperti mengajar bersama-sama atau coteaching bersama-sama guru mata pelajaransemasa di dalam bilik darjah.Guru-guru pendamping memberi bantuan dan penerangan tambahan yang diperlukan kepada muridmurid autistik semasa guru mata pelajaran mengajar di dalam kelas.Ini amat membantu dan

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 20

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001) meringankan tanggungjawab guru mata pelajaran. Sungguhpun demikian penerangan guruguru pendamping akan beransur-ansur kurang dari masa ke semasa.

RUMUSAN/ KESIMPULAN Pendidikan Inklusif memerlukan satu penstrukturan semula sekolah secara asas, dengan meletakkan kepentingan mengadakan persekitaran untuk pembelajaran inklusif dan menyediaan peluang perkembangan profesional yang mampan melalui warga pendidik yang professional (Stainback & Stainback, 1990). Mengambil kira mandat deklarasi UNESCO (The Salamanca Statement, 1994) berkaitan penempatan pelajar pendidikan khas dalam suasana kurang kekangan, ianya adalah wajar untuk pihak pengurusan menyediakan peluang pembelajaran MBP di dalam kelas inklusif. Dapatlah dirumuskan bahawa program pendidikan inklusif di sekolah harian adalah bertujuan membangunkan sumber manusia yang terdiri daripada pelajar bermasalah pembelajaran untuk kesejahteraan negara. Kejayaan program ini amat bergantung dengan corak pengurusan kepimpinan, amalan pengajaran, sokongan pembelajaran, kolaborasi dan penilaian terhadap program dan murid inklusif. Termasuk juga soal penglibatan keluarga, sosialisasi dan penglibatan pelajar inklusif memerlukan kajian lanjutan yang mengukur amalan dan kualiti pelaksanaannya. Kepentingan kajian ini dari segi ilmu diharap akan menjadi sumbangan pengetahuan mengenai ilmu yang boleh menyokong perkembangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam kehidupan dan pendidikannya. Kajian yang akan dilaksanakan ini dapat memberi informasi baru untuk menambah pengetahuan dan rujukan kepada pelbagai organisasi dan individu. Penghasilan indikator amalan terbaik pendidikan inklusif (IKATPI) bagi murid PKBP yang dihasilkan dalam kajian ini pula dijangka dapat memberi implikasi dari segi konsep dan teori yang mendasarinya. Profil yang dihasilkan dijangka dapat memperlihatkan aplikasi teoritikal dan praktikal amalan pengajaran guru dalam konteks sebenar pendidikan inklusif bagi murid PKBP di Malaysia khususnya dan di luar negara umumnya.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 21

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

PENUTUP

Pada 20 Februari tentang

2013

yang lalu, saya telah menerima tugasan

dalam subjek

PENDIDIKAN INKLUSIF HBEF 3503

yang menghendaki saya melaksanakan kajian

program pendidikan inklusif di sekolah Buat permulaan kerja-kerja mencari bahan,

membuat kajinan dan rujukan di sekolah . Saya membuat rujukan telah bermula secara individu dan kumpulan.Walaupun pada peringkat awalnya, saya mengalami sedikit masalah dalam mengum ul bahan , berkat tunjuk ajar daripada pensyarah dan rakan-rakan akhirnya kerja menyiapkan tugasan dapat dijalankan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Juga kepada pensyarah, rakan-rakan guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan tugasan ini. Sekian . Seri Sekawan Desa , Pontian yang telah banyak memberikan kerja sama dalam menyiapakan

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 22

MOHD ZAIDI HJ WAGIRAN (700428016001)

RUJUKAN/ BIBLIOGRAFI Ashman, Adrian & Elkiar, John (1990) Educating Children with Special Needs. GGGGPrentice Hall : New York. Bachor, Dan G. & Crealock, Carol. (1986) Instructional Strategies for Students with Special Needs. GGGGGG.Prentice Hall : New York. Cole, Peter & Chan Lorna. (1990) Methods and Strategies for Special Children. GGG.Prentice Hall : New York. Kementerian Pelajaran Malaysia, (1992) Surat Pekeliling-Pekeliling Pendidikan Khas (1979 1991). Kuala Lumpur : Unit Pendidikan Khas, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Buku Panduan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) murid-murid berkeperluan khas.

HBEF 3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

Page 23