KRIMINALISTIK A

KLIKO - 10 libra tjerë EXIT - DALJE

Këto 8 libra hapen si Adobe PDF file.

TAKTIKE

METODIKE

TEKNIKE

MJEKËSORE

BAZAT E KRIMINALISTIKËS

STRATEGJIA KRIMINALISTIKE

BAZAT E ETIKËS KRIMINALISTIKE

TË DREJAT E NJERIUT

© Marjan Dodaj - Prizren /Kosovë 2007/0036

KRIMINALISTIK A
KLIKO - 8 libra tjerë EXIT - DALJE

Këto 10 libra hapen si Adobe PDF file.

BAZAT E KRIMIT PARANDALIMI I PSIKOLOGJIA EKONOMIK KRIMINALITETIT FORENZIKE

E DREJTA PENALE

PROCEDURA PENALE

PSIKOPATOLOGJIA PATOLOGJIA GJUQËSORE SOCIALE
© Marjan Dodaj - Prizren /Kosovë 2007/0036

PSIKOLOGJIA

KRIMINALISTIK & KRIMINOLOGJIK

FJALORËT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful