You are on page 1of 21

100

PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ


SPIS TRECI WSPPRACA MIDZYNARODOWA WSPPRACA EUROPEJSKA SWIFT, PNR, SAFE HARBOUR. NEGOCJACJE TTIP. RELACJE PLUSA PRISM WIEDZA I DZIAANIA RZDU GRUPA WYJANIAJCA UEUSA SPOTKANIA I KORESPONDENCJA PLUSA PARLAMENT POLSKA DZIAANIA WEWNTRZNE PROKURATURA / PRZESTPSTWO? DZIAANIA TECHNICZNE POLSKIEGO RZDU PYTANIA O AZYL SNOWDENA INNE GCHQ I TEMPORA INDEKS ADRESATW PYTA
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / SPIS TRECI

4 5 6 8 9 9 13 14 16 17 18 19 20 21

SKRTY umowa PNR umowa o wykorzystywaniu danych dotyczcych przelotu pasaera oraz przekazywaniu takich danych do Departa- mentu Bezpieczestwa Wewntrznego Sta- nw Zjednoczonych, 2012/472/UE; umowa SWIFT umowa midzy Uni Euro- pejsk i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatw finansowych przez Uni Eu- ropejsk Stanom Zjednoczonym do celw Programu ledzenia rodkw finansowych nalecych do terrorystw decyzja Safe Harbour decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatnoci ochrony przewidzianej przez zasady ochro- ny prywatnoci w ramach bezpiecznej przystani z dnia 26 lipca 2000 r.
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Wstp

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dost- pie do informacji publicznej, zwracamy si z prob o udostpnienie informacji pu- blicznej w nastpujcym zakresie:

WSPPRACA MIDZYNARODOWA

17 kwietnia 2013 roku specjalny sprawoz- dawca ds. wolnoci wypowiedzi Organiza- cji Narodw Zjednoczonych opublikowa 7. Czy po ujawnieniu informacji o niele- raport dotyczcy m.in. relacji prawa do galnym zbieraniu danych przez ameryka- sk Agencj Bezpieczestwa Narodowego prywatnoci i wolnoci wypowiedzi. NSA o ONZ oraz instytucjach Unii Europej- skiej, MSZ zoyo na rce ambasadora USA 1. Czy na podstawie ww. raportu MSZ w Warszawie not w tej sprawie? Jeeli tak, sporzdzio wewntrzn notatk (bez kiedy zoono tak not? Co byo przedmio- wzgldu na jej nazw) w tej sprawie? [MSZ] tem ww. noty? [MSZ] 2. Czy konkluzje ujte w ww. raporcie byy 8. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- przedmiotem wystpie przedstawicieli szych doniesieniach medialnych na temat MSZ na szczeblu midzynarodowym? [MSZ] programu PRISM) MSZ dokona audytu swoich zabezpiecze technicznych pod k- 3. Czy w zwizku z rekomendacjami wyni- tem moliwoci nielegalnego pozyskiwania kajcymi z ww. raportu, MSZ zamierza informacji przez pastwa trzecie? [MSZ] wnie uwagi lub propozycje zmian do Mi- dzynarodowego Paktu Praw Politycznych i 9. Czy w zwizku z doniesieniami medial- nymi na temat afery PRISM, Rada Mini- Obywatelskich? [MSZ] strw/MSZ planuje dziaania zmierzajce do 4. Kiedy i z jakich rde MSZ dowiedziao wprowadzenia dodatkowych instrumentw si o operacjach niejawnego zbierania in- w zakresie ochrony prawa do prywatnoci formacji prowadzonego przez amerykask na poziomie midzynarodowym lub euro- Agencj Bezpieczestwa Narodowego pejskim? [premier, MSZ] (NSA) w stosunku do Organizacji Narodw Zjednoczonych oraz instytucji i przedstawi- 10. Czy istniej podstawy prawne do dzia- cieli Unii Europejskiej? [MSZ] [premier] ania amerykaskiej Agencji Bezpiecze- stwa Narodowego (NSA) na terytorium pol- [SWW] [AW] ski? Jeli tak, prosimy o ich wskazanie. 5. Czy MSZ posiada informacje o stoso- [MSZ] [premier] [ABW, SKW] [GIODO] waniu systemu PRISM oraz innych dziaa- [MSW] niach amerykaskiej Agencji Bezpiecze- stwa Narodowego (NSA) polegajcych na nielegalnym zbieraniu informacji w stosun- ku do: czonkw Parlamentu Europejskiego, polskich ambasad, polskiej misji przy ONZ? [MSZ] 6. Czy MSZ posiada informacje o stoso- waniu systemu PRISM oraz innych dziaa- niach amerykaskiej Agencji Bezpiecze-

stwa Narodowego (NSA) polegajcych na nielegalnym zbieraniu informacji w stosun- ku do czonkw Rady Ministrw RP? [MSZ] [premier] [ABW, SKW, BOR] [MSW]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Wsppraca midzynarodowa

WSPPRACA EUROPEJSKA 11. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- szych doniesieniach medialnych na temat programu PRISM) midzy przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec i Polski byy prowadzone na szczeblu rzdowym rozmo- wy dotyczce programu PRISM? Jeeli tak, prosimy o podanie ich dat oraz wymienienie osb, ktre bray udzia w tych rozmowach. [MSZ] [premier] 12. Czy wadze Republiki Federalnej Nie- miec zwracay si do polskiego rzdu (bez wzgldu na form) z prob o poparcie w sprawie proponowanych przez Kanclerz An- gel Merkel zmian Midzynarodowego Pak- tu Praw Politycznych i Obywatelskich w za- kresie ochrony prawa do prywatnoci? [MSZ] [premier]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Wsppraca europejska

SWIFT, PNR, SAFE HARBOUR. NEGOCJACJE TTIP. RELACJE PLUSA

mienia SWIFT przez stron amerykask? [premier, MSZ]

trakcie negocjacji jest omawiana kwestia 20. Biorc pod uwag kompetencje Komisji midzynarodowego przepywu danych oso- Europejskiej do monitorowania przestrze- bowych? [MSZ, premier, MAiC] gania porozumienia SWIFT zawarte w art. 15. Jeli tak, czy polski rzd sprzeciwi si 12 tego porozumienia, czy polski wczeniu kwestii midzynarodowego prze- rzd/MSZ/MSW zoy uwagi (bez wzgldu pywu danych w zakres negocjacji dotycz- na ich nazw) do Komisji Europejskiej doty- czce funkcjonowania tej umowy midzyna- cych TTIP? [MSZ, premier, MAiC] rodowej. [MSZ, premier, MSW] 16. Czy polski rzd bdzie sprzeciwia si ewentualnemu wczeniu tematu midzyna- 21. Biorc pod uwag kompetencje Komisji rodowego przepywu danych w zakres Europejskiej do wszczcia procedury ewalu- przedmiotowy TTIP? Jeeli tak, jakie polski acji porozumienia SWIFT zawarte w art. 13 rzd zamierza podj kroki by temu prze- tego porozumienia, czy polski/MSZ/MSW rzd zoy wniosek (bez wzgldu na jego ciwdziaa? [premier, MAiC, MSZ] nazw) do Komisji Europejskiej, w ktrym 17. Czy polski rzd/MSZ potwierdza infor- domagaaby si przeprowadzenia takiej macje o podejrzeniu naruszenia Umowy ewaluacji? [premier, MSZ, MSW] midzy Uni Europejsk i Stanami Zjedno- czonymi w sprawie przetwarzania i przeka- 22. Czy polski rzd/MSZ posiada informacje zywania danych z komunikatw finanso- o naruszeniu przez stron amerykask wych przez Uni Europejsk Stanom Zjed- umowy o wykorzystywaniu danych dotycz- noczonym do celw Programu ledzenia cych przelotu pasaera oraz przekazywaniu rodkw finansowych nalecych do terro- takich danych do Departamentu Bezpie- rystw (porozumienie SWIFT) przez Stany czestwa Wewntrznego Stanw Zjedno- Zjednoczone? Jeeli tak, od kiedy i z jakich czonych, 2012/472/UE (umowa PNR)? [MSZ, rde polski rzd wie o naruszeniu porozu- premier]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / SWIFT, PNR, Safe Harbour. Negocjacje TTIP. Rela- cje PLUSA

18. Czy polski rzd/MSZ zareagowa na po- 13. Prosimy o ujawnienie oficjalnej kore- ziomie dyplomatycznym na informacje o spondencji midzy polskim rzdem a Komi- podejrzeniu naruszenia porozumienia sj Europejsk po 6 czerwca 2013 r. (tj. po SWIFT przez stron amerykask? Jeeli tak pierwszych doniesieniach medialnych na prosimy o wskazanie, jakie to byy reakcje. temat programu PRISM), dotyczcej tema- [premier, MSZ] tyki ochrony danych osobowych, w szcze- 19. Czy polski rzd/MSZ/MSW zwrci/o si glnoci midzynarodowego przepywu do Europolu z wnioskiem o przeprowadze- danych osobowych. [MSZ, premier, MAiC] nie ledztwa w sprawie podejrzenia pozy- 14. Od lipca 2013 r. Komisja Europejska skiwania danych z bazy danych SWIFT przez prowadzi z wadzami USA negocjacje w amerykask Agencj Bezpieczestwa Na- sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa rodowego (NSA) z naruszeniem porozumie- Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP). Czy w nia SWIFT? [MSZ, premier, MSW]

23. Czy polski rzd zoy uwagi lub reko- mendacje (bez wzgldu na ich nazw) doty- czce ewaluacji umowy PNR dokonywanej przez Komisj Europejsk na podstawie art. 23 tej umowy? [MSZ, premier] 24. Czy zdaniem polskiego rz- du/MSZ/MAiC naley zawiesi obowizywa- nie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatnoci ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatnoci w ramach bezpiecznej przystani z dnia 26 lipca 2000 r. (decyzja Safe Harbour)? [MSZ, MAiC, premier?] 25. Czy polski rzd/MSZ/MAiC w trybie ofi- cjalnym zgasza zastrzeenia lub uwagi (bez wzgldu na ich nazw) dotyczce przyjcia lub obowizywania decyzji Safe Harbour? [MSZ, MAiC, premier] 26. Czy zdaniem polskiego rz- du/MAiC/MSZ naley rozpocz negocjacje ze stron amerykask w sprawie stworze- nia nowych zasad przekazywania danych osobowych do USA w celach komercyjnych? [MAiC, premier, MSZ] 27. Czy polski rzd/MAiC/MSZ ma plany dotyczce rewizji decyzji Safe Harbour? Jeli tak, jakie? [MAiC, premier, MSZ]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / SWIFT, PNR, Safe Harbour. Negocjacje TTIP. Rela- cje PLUSA

PRISM WIEDZA I DZIAANIA RZDU

32. Czy istnieje podstawa prawna umoli- wiajca przekazywanie przez ABW amery- kaskiej Agencji Bezpieczestwa Narodo- wego (NSA) danych telekomunikacyjnych polskich obywateli? [ABW, AW, SKW, SWW, CBA] [GIODO] 33. Czy Generalny Inspektor Ochrony Da- nych Osobowych/UKE/ABW uzyska/a wie- dz na temat przekazywania danych tele- komunikacyjnych przez polskich operato-

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / PRISM - wiedza i dziaania rzdu

rw telekomunikacyjnych subom amery- kaskim, w szczeglnoci amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Narodowego 28. W czerwcu 2013 r. Edward Snowden (NSA)? [GIODO, UKE, ABW] ujawni informacje na temat prowadzonego przez amerykask Agencj Bezpiecze- 34. W odpowiedzi z 11 wrzenia 2013 r. na stwa Narodowego (NSA) programu PRISM. wniosek Fundacji Panoptykon o udostp- Od kiedy Prezes Rady Ministrw wie- nienie informacji publicznej Ministerstwo dzia/wiedzieli o jego istnieniu? [Premier] Spraw Zagranicznych poinformowao nas, [MSZ] [MSW] [MAiC] [ABW] [Prezydent] e kwestia domniemanej aktywnoci ame- rykaskiej Agencji Bezpieczestwa Naro- [komisje sejmowe] dowego wobec Polski i Unii Europejskiej 29. Z jakiego rda i kiedy Prezes Rady pozostaje przedmiotem bezporedniej ana- Ministrw dowiedzia si o funkcjonowaniu lizy MSZ. Jakie s konkluzje lub wyniki tej programu PRISM? [Premier] [MSZ] [MSW] analizy? [MSZ] [MAiC] [ABW] [Prezydent] [komisje sejmo- 35. We wskazanej wyej odpowiedzi Mini- we] sterstwo Spraw Zagranicznych poinformo- 30. Zgodnie z wypowiedzi Ministra Spraw wao rwnie o skierowaniu noty dyploma- Wewntrznych Bartomieja Sienkiewicza z tycznej do Ambasady USA w Warszawie. 13 czerwca 2013 r. trwa badanie, czy opisa- Prosimy o przekazanie jej treci. [MSZ] ne przez wiatow pras inwigilowanie in- ternetu przez amerykaskie agencje doty- 36. Czy poza not dyplomatyczn skiero- czy rwnie interesw Polski. Czy wspo- wan przez Ministerstwo Spraw Zagranicz- mniane badanie ju si zakoczyo? Jakie nych do Ambasady USA w Warszawie polski rzd [MSZ] [MSW] [MAiC] podj/podjo byy jego konkluzje? [MSW] jakiekolwiek oficjalne dziaania w reakcji na 31. Czy Prezes Rady Ministrw zleci prze- uzyskanie informacji o programie PRISM? prowadzenie analizy prawnej (bez wzgldu Prosimy o wskazanie na czym polegay te na jej nazw) na temat zgodnoci programu dziaania. [Premier] [MSZ] [MSW] [MAiC] PRISM z polskim porzdkiem prawnym? [Premier] [MSW] [Prokuratura] [ABW i inne suby] [GIODO]

GRUPA WYJANIAJCA UEUSA

nienia zasad funkcjonowania PRISM i in- nych programw amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Narodowego (NSA)? [pre- 37. W odpowiedzi z 11 wrzenia 2013 r. na mier, MSW, MAiC, MSZ] wniosek Fundacji Panoptykon o udostp- nienie informacji publicznej Ministerstwo 42. Kiedy zdaniem polskiego rzdu [MSW, Spraw Zagranicznych poinformowao nas, MAiC, MSZ] mona spodziewa si raportu e w pracach transatlantyckiej grupy eks- kocowego z prac transatlantyckiej grupy perckiej, powoanej do wyjanienia zasad eksperckiej powoanej do wyjanienia zasad funkcjonowania PRISM i innych programw funkcjonowania PRISM i innych programw amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- rodowego (NSA), uczestniczy przedstawiciel rodowego (NSA)? [premier, MSW, MAiC, Polski. Prosimy o wskazanie nazwiska oraz MSZ] penionej funkcji polskiego przedstawicie- 43. Czy ww. raport bdzie jawny? Czy polski la/przedstawicieli w ww. grupie. [MSW, rzd podejmie kroki zmierzajce do ujaw- premier, MSZ, MAiC] nienia ww. raportu? [premier, MSW, MAiC, 38. Prosimy o przedstawienie polskich in- MSZ] strukcji, stanowisk (bez wzgldu na ich na- zw) tworzonych na potrzeby pracy ww. grupy. [MSW, premier, MSZ, MAiC] 39. Czy na posiedzeniach Rady Unii Euro- pejskiej polski rzd przedstawia swoje sta- nowisko w sprawie sposobu dziaania, kom- petencji lub celw transatlantyckiej grupy eksperckiej powoanej do wyjanienia zasad funkcjonowania PRISM i innych programw amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- rodowego (NSA)? Jeli tak, prosimy o jego udostpnienie. [premier, MSW, MAiC, MSZ] 40. Czy polski rzd/MSW/MAiC/MSZ ma dostp do protokow z posiedze transa- tlantyckiej grupy eksperckiej powoanej do wyjanienia zasad funkcjonowania PRISM i innych programw amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Narodowego (NSA)? Jeeli tak prosimy o ich udostpnienie. [premier, MSW, MAiC, MSZ] 41. Czy polski rzd/MSW/MAiC/MSZ jest na bieco informowany o ustaleniach i dziaa- niach grupy eksperckiej, powoanej do wyja-
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Grupa wyjaniajca UEUSA

SPOTKANIA I KORESPONDENCJA PLUSA

glnoci listw, not, memorandw, notatek (bez wzgldu na ich nazw) dotyczcych tematu midzynarodowego przepywu da- 44. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- nych osobowych, programu PRISM i dziaa szych doniesieniach medialnych na temat amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- programu PRISM) przedstawiciele polskiego rodowego (NSA). [KPRM, MSZ] rzdu/MSZ w randze ministra /MSW w ran- dze ministra/szef ABW lub jego zastpca 47. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- etc., spotkali si lub odbyli rozmow telefo- szych doniesieniach medialnych na temat niczn z przedstawicielami rzdu Stanw programu PRISM) polska ambasada w Wa- Zjednoczonych? Jeeli tak prosimy o wska- szyngtonie sporzdzia listy, clarisy, depe- zanie: kiedy takie spotkanie lub rozmowa si sze, notatki (bez wzgldu na ich nazw) do- odbyy, kto bra w nich udzia (nazwisko oraz tyczce tematu: peniona funkcja) oraz co byo ich przedmio- a. ochrony danych osobowych, tem. Prosimy rwnie o przekazanie spo- b. midzynarodowego przepywu danych rzdzonych po tych spotkaniach notatek osobowych, subowych (bez wzgldu na ich nazw). [Premier, MSZ, MSW, MON, ABW, CBA, c. porozumienia PNR, AW] d. porozumienia SWIFT, 45. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- szych doniesieniach medialnych na temat programu PRISM) przedstawiciele polskiego rzdu/MSZ w randze ministra/MSW w ran- dze ministra/ szef ABW lub jego zastpca etc., spotkali si lub odbyli rozmow telefo- niczn z Dyrektorem amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Narodowego (NSA) lub jego zastpc. Jeeli tak prosimy o wskaza- nie: kiedy takie spotkanie lub rozmowa si odbyy, kto bra w nich udzia (nazwisko oraz peniona funkcja) oraz co byo jego przed- miotem. Prosimy rwnie o przekazanie sporzdzonych po tym spotkaniu notatek subowych (bez wzgldu na ich nazw). [premier, MSZ, MSW, MON, ABW, CBA, AW] e. programu Safe Harbour, f. dziaalnoci amerykaskiej Agencji Bez- pieczestwa Narodowego (NSA)? Jeeli tak, prosimy o ich udostpnienie. [MSZ]
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Parlament

48. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- szych doniesieniach medialnych na temat programu PRISM) przedstawiciele polskiego rzdu/MSZ w randze ministra /MSW w ran- dze ministra/ szef ABW lub jego zastpca etc., odbyli spotkanie lub rozmow telefo- niczn z przedstawicielem ambasady Sta- nw Zjednoczonych w Warszawie? Jeeli tak prosimy o wskazanie: kiedy takie spo- tkanie lub rozmowa si odbyy, kto bra w nich udzia (nazwisko oraz peniona funkcja) 46. Prosimy o przekazanie prowadzonej, po oraz co byo ich przedmiotem. Prosimy 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierwszych donie- rwnie o przekazanie sporzdzonych po sieniach medialnych na temat programu tych spotkaniach notatek subowych (bez PRISM), korespondencji dyplomatycznej z wzgldu na ich nazw). [MSW, MAiC, MS, rzdem Stanw Zjednoczonych, w szcze-

10

MSZ, KPRM, MON, ABW, AW, SKW, Agencj Bezpieczestwa SWW,CBA] (NSA)? [MSW] 49. Czy MSZ, MAiC, KPRM, MON, etc. pla- nuje do koca biecego roku spotkanie z przedstawicielami administracji rzdowej Stanw Zjednoczonych, ktrych przedmio- tem bdzie temat: a. ochrony danych osobowych,

Narodowego

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Parlament

b. midzynarodowego przepywu danych 53. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- osobowych, szych doniesieniach medialnych na temat c. porozumienia PNR, programu PRISM) przedstawiciel polskiej ambasady (ambasador, zastpca ambasa- d. porozumienia SWIFT, dora, attache obrony lub jego zastpca) w e. programu Safe Harbour, Waszyngtonie spotka si lub przeprowadzi f. dziaalnoci amerykaskiej Agencji Bez- rozmow telefoniczn z przedstawicielami pieczestwa Narodowego (NSA)? administracji rzdowej USA lub szefem Jeli tak prosimy o wskazanie, kiedy takie amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa spotkanie maj si odby. [MSW, MAiC, MS, (NSA) bd jego zastpc? Jeeli tak prosi- MSZ, KPRM, MON, ABW, AW, SKW, my o wskazanie: kiedy takie spotkania lub rozmowy si odbyway, kto bra w nich SWW,CBA] udzia (nazwisko oraz peniona funkcja) oraz 50. Od 2007 r. w spotkaniach ministrw co byo ich przedmiotem. Prosimy rwnie o spraw wewntrznych grupy G6 (szeciu przekazanie sporzdzonych po tych spotka- najwikszych pastw UE - Niemiec, Francji, niach notatek subowych (bez wzgldu na Wielkiej Brytanii, Woch, Hiszpanii i Polski) ich nazw). [MSZ] bior udzia przedstawiciele administracji amerykaskiej. Czy na tych spotkaniach 54. Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierw- omawiano kwestie wzajemnej wsppracy w szych doniesieniach medialnych na temat obszarze wywiadu elektronicznego? [MSW] programu PRISM) w ramach Rady Unii Eu- ropejskiej odbyway si spotkania, ktrych [MSZ] [Premier] tematem by program PRISM lub dziaalno 51. Czy w trakcie ostatniego spotkania w amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- dniach 12-13 wrzenia 2013 r. ministrw rodowego (NSA) w Unii Europejskiej? Jeeli spraw wewntrznych grupy G6 (szeciu tak, prosimy o wskazanie: kiedy takie spo- najwikszych pastw UE Niemiec, Francji, tkania miay miejsce, kto w ich trakcie re- Wielkiej Brytanii, Woch, Hiszpanii i Polski), prezentowa Polsk (nazwisko i peniona na ktre zaproszono take przedstawicieli funkcja) oraz co byo dokadnym przedmio- rzdu Stanw Zjednoczonych, poruszano tem ww. spotka. Prosimy rwnie o prze- kwesti pozyskiwania informacji o obywate- kazanie sporzdzonych na potrzeby ww. lach Unii Europejskiej przez amerykask spotka instrukcji oraz sporzdzonych po

52. Jeli tak, prosimy o przekazanie: stano- wiska przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewntrznych, instrukcji (bez wzgldu na jej nazw) sporzdzonej na potrzeby tego spotkania oraz notatki subowej z przebie- gu posiedzenia grupy (bez wzgldu na jej nazw). [MSW]

11

tych spotkaniach notatek subowych (bez wzgldu na ich nazw). [MSW, MAiC, MS, MSZ, KPRM, MON]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Parlament

12

PARLAMENT

55. Czy do prezydium Komisji zosta skie- rowany wniosek o przeprowadzenie posie- dzenia Komisji w sprawie doniesie medial- nych o amerykaskim programie PRISM i pozyskiwaniu przez amerykask Agencj Bezpieczestwa Narodowego (NSA) infor- macji o obywatelach RP? [Sejmowa Komisja Sub Specjalnych, Sejmowa Komisji Spra- wiedliwoci i Praw Czowieka, Sejmowa Komisji Spraw Zagranicznych, Sejmowa Komisja Spraw Wewntrznych? Senat : Ko- misja Praworzdnoci i Praw Czowieka, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Spraw Unii Europejskiej?] 56. Czy planowane s posiedzenia w przedmiocie doniesie medialnych o ame- rykaskim programie PRISM i pozyskiwaniu przez amerykask Agencj Bezpiecze- stwa Narodowego (NSA) informacji o oby- watelach RP? [Sejmowa Komisja Sub Spe- cjalnych, Sejmowa Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, Sejmowa Komisji Spraw Zagranicznych, Sejmowa Komisja Spraw Wewntrznych?, Komisja ds. Unii Europej- skiej; Senat: Komisja Praworzdnoci, Praw Czowieka i Petycji, Komisja Spraw Zagra- nicznych, Komisja ds. Unii Europejskiej?] 57. Jeeli tak, czy w trakcie planowanego posiedzenia komisji przedstawiciele Rady Ministrw przedstawi informacj na temat pozyskiwania przez amerykask Agencj Bezpieczestwa Narodowego (NSA) infor- macji o polskich obywatelach? [Sejmowa Komisja Slub Specjalnych, Sejmowa Komi- sji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, Sej- mowa Komisji Spraw Zagranicznych, Sej- mowa Komisja Spraw Wewntrznych?, Ko- misja ds. Unii Europejskiej; Senat: Komisja

Praworzdnoci, Praw Czowieka i Petycji, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja ds. Unii Europejskiej?]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Parlament

13

POLSKA DZIAANIA WEWNTRZNE

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / POLSKA - dziaania wewntrzne

63. Czy polskiemu rzdowi/MON-owi zosta przekazany raport NATO z 1 wrzenia 2011 r. na temat amerykaskiego programu 58. Czy ABW/CBA/SKW/AW/SWW posiada PRISM, ktry wedug doniesie prasy nie- techniczne moliwoci ledzenia pocze mieckiej (m.in. Bild1) zosta przekazany telefonicznych oraz komunikacji w sieci In- kierownictwu poszczeglnych dowdztw ternet za pomoc sw kluczowych? stacjonujcych w Afganistanie? [ABW/CBA/SKW/AW/SWW] [MON][premier] 59. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o Radzie 64. Czy istnieje dwustronne porozumienie Ministrw Rada Ministrw jest obowizana (bez wzgldu na jego form prawn) doty- informowa opini publiczn o przedmiocie czce wsppracy polskich sub [ABW, posiedzenia i o podjtych rozstrzygniciach. CBA] ze subami amerykaskimi w zakresie W zwizku z powyszym prosimy o informa- wzajemnego przekazywania danych tele- cj, czy na posiedzeniach Rady Ministrw po komunikacyjnych? [Premier] [ABW] [CBA] 6 czerwca 2013 r. (tj. po pierwszych donie- sieniach medialnych na temat programu 65. Czy Prezes Rady Ministrw wyrazi zgo- na podjcie przez PRISM) prowadzona bya dyskusja na temat d doniesie medialnych o programie PRISM? ABW/AW/CBA/SKW/SWW wspdziaania z Jeli tak - czy podjto na nich jakiekolwiek amerykask Agencj Bezpieczestwa Na- rozstrzygnicia? Jeli nie - czy planowana rodowego (NSA)? Ile razy Prezes Rady Mini- jest taka dyskusja na forum Rady Ministrw? strw wyrazi tak zgod? [premier] [Premier] 66. Czy i w jakim zakresie 60. Czy polski rzd/MSW/suby dysponuje ABW/AW/SKW/SWW/CBA udostpnia dane informacjami o pozyskiwaniu przez amery- amerykaskiej Agencji Bezpieczestwa Na- kask Agencj Bezpieczestwa Narodo- rodowego (NSA)? Jeli tak, jakiego rodzaju wego (NSA) informacji/danych o Prezesie dane s przekazywane oraz w jakiej iloci? Rady Ministrw? [Premier, MSW, [ABW/AW/SKW/SWW/CBA] Jakie s warun- ki udostpnienia danych o polskich obywa- BOR/ABW] telach w konkretnej sprawie w ramach 61. Jakie rodki i narzdzia s stosowane w wsppracy z amerykask Agencj Bezpie- celu ochrony tajemnicy korespondencji czestwa Narodowego NSA? Premiera? Czy po 6 czerwca 2013 r. (tj. po [ABW/AW/SKW/SWW/CBA] pierwszych doniesieniach medialnych na temat programu PRISM) wzmocniono rod- 67. Jakie dziaania podj lub zamierza pod- ki i narzdzia tej ochrony? [Premier, BOR, j Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w zwizku z doniesieniami me- ABW] dialnymi na temat programu PRISM oraz 62. Czy MSZ zamwi (sporzdzi) lub pla- udostpnienia danych o uytkownikach nuje zamwi (sporzdzi) ekspertyz prawn dotyczc zgodnoci dziaa USA z 1 Bild: German Military Knew About Prism and NSA Spying, Midzynarodowym Paktem Praw Obywa- Spiegel, Online 17 lipca 2013, dostpny na stronie: http://www.spiegel.de/international/world/bild-german-military- telskich i Politycznych? [MSZ] knew-about-prism-and-nsa-spying-a-911583.html

14

przez takie firmy jak Google? Czy w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dziaania te naruszyy polskie prawo? [GIODO] 68. Na jakich warunkach firmy takie jak Google czy Facebook udostpniaj dane dotyczce polskich uytkownikw usug? [GIODO?] 69. Czy w ocenie GIODO przekazywane do USA dane osobowe mog by wykorzysty- wane przez amerykask Agencj Bezpie- czestwa Narodowego (NSA) do celw b- dcych w sprzecznoci z dyrektyw 95/46/WE? [GIODO] 70. Czy [ABW, CBA, AW, SKW, SWW] maj dostp do programu XKeyscore? [ABW, CBA, AW, SKW, SWW] 71. Czy [ABW, CBA, AW, SKW, SWW] otrzymay propozycj moliwoci korzysta- nia z programu XKeyscore? Czy dokonano analizy zgodnoci z polskim prawem XKeyscore? [ABW, CBA, AW, SKW, SWW]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / POLSKA - dziaania wewntrzne

15

PROKURATURA / PRZESTPSTWO? 72. Czy do prokuratury wpyno zawiado- mienie o podejrzeniu popenienia przestp- stwa w zwizku z doniesieniami prasowymi dotyczcymi amerykaskiego programu PRISM i inwigilacji obywateli Polski przez wadze USA? [PG] 73. Czy prokuratura podja z urzdu (w zwizku z tymi doniesieniami prasowymi) czynnoci wyjaniajce?[PG] 74. Jakie czynnoci przeprowadzia proku- ratura w celu zbadania, czy doszo do naru- szenia polskich przepisw? [PG] 75. Jakie czynnoci zamierza podj proku- ratura w celu zbadania, czy doszo do naru- szenia polskich przepisw? [PG] 76. Czy prokuratura przeprowadzia lub zlecia analiz zgodnoci z polskim prawem dziaa prowadzonych w ramach programu PRISM wobec obywateli Polski? [PG]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Prokuratura / przestpstwo?

16

78. Jakie dziaania podjo Rzdowe Cen- trum Bezpieczestwa w celu analizy i oceny zagroe dla telekomunikacyjnej infrastruk- tury krytycznej w zwizku z doniesieniami medialnymi na temat afery PRISM? [Rz- dowe Centrum Bezpieczestwa] 79. Zgodnie z ustaw o Agencji Bezpie- czestwa Wewntrznego jednym z zada ABW jest zapewnienie ochrony kryptogra- ficznej cznoci z polskimi placwkami dy- plomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej. Czy ABW dokonao analizy za- groe dla poufnoci tej cznoci w zwizku z ujawnionymi informacjami na temat pro- wadzonego przez amerykask Agencj Bezpieczestwa Narodowego (NSA) pro- gramu PRISM? [ABW]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Dziaania techniczne polskiego rzdu

DZIAANIA TECHNICZNE POLSKIEGO 80. Czy w zwizku z doniesieniami medial- RZDU nymi na temat programu PRISM ABW pod- ja jakiekolwiek dziaania w celu zagwaran- towania poufnoci niejawnej korespondencji 77. Zgodnie z ustaw z 26 kwietnia 2007 r. prowadzonej przez Kancelari Prezesa Rady o zarzdzaniu kryzysowym przy Radzie Mi- Ministrw? [ABW] nistrw dziaa Rzdowy Zesp Zarzdzania Kryzysowego, ktry inicjuje dziaania w za- 81. Czy w zwizku z doniesieniami medial- kresie zarzdzania kryzysowego, a jego nymi na temat programu PRISM Prezes Ra- przewodniczcym jest Prezes Rady Mini- dy Ministrw podj jakiekolwiek dziaania w strw. W rozumieniu ustawy infrastruktur celu zagwarantowania poufnoci niejawnej krytyczn s m.in. systemy sieci teleinfor- korespondencji prowadzonej przez Kancela- matycznych suce zapewnieniu sprawne- ri Prezesa Rady Ministrw? [Premier] go funkcjonowania organw administracji 82. Czy Prezes Rady Ministrw zleci Agen- publicznej, a ochronie podlega m.in. jej in- cji Bezpieczestwa Wewntrznego lub innej tegralno. W zwizku z powyszym, prosi- jednostce dokonanie analizy zagroe dla my o podanie, czy Rzdowy Zesp Zarz- poufnoci niejawnej korespondencji pro- dzania Kryzysowego podj jakiekolwiek wadzonej przez Kancelari Prezesa Rady dziaania w celu zbadania, czy doniesienia Ministrw? [Premier] medialne na temat amerykaskiego pro- gramu PRISM zagraaj integralnoci kry- tycznej infrastruktury telekomunikacyjnej. [Premier]

17

PYTANIA O AZYL SNOWDENA 83. Czy do Ambasady Polski w Rosji lub do ktregokolwiek z organw administracji rzdowej trafi wniosek Edwarda Snowdena o przyznanie azylu w Polsce? Jeli tak kie- dy? [MSZ] 84. Ktry organ rozpatrywa ten wniosek? [MSZ] 85. Kiedy zapada decyzja w tej sprawie - jakie byo rozstrzygnicie oraz uzasadnie- nie? Jak opini w zwizku z tym wnioskiem przedstawio MSZ? [MSZ] 86. Czy Minister Spraw Zagranicznych mia dostp do akt postpowania w zwizku z tym wnioskiem? Jeli tak - kiedy? [MSZ]
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Pytania o azyl Snowdena

87. Czy wniosek o azyl spenia wymogi formalne? [MSZ] 88. Czy inne suby podejmoway dziaania w zakresie rozpatrzenia wniosku o azyl Edwarda Snowdena? [MSZ]

18

INNE

kacyjnych informacje przekazuj suby wywiadowcze Francji, Niemiec, Szwecji oraz Izraela. Czy Prezes Rady Ministrw [MSZ] 89. Czy istnieje dwustronne porozumienie [MSW] potwierdza t informacj? [Premier] (bez wzgldu na jego form prawn) doty- [MSZ] [MSW] czce wsppracy polskich sub [ABW] ze subami amerykaskimi w zakresie wza- jemnego przekazywania danych telekomu- nikacyjnych? [Premier] [ABW] 90. Czy przedstawiciele sub ameryka- skich lub amerykaskiej administracji pro- ponowali przedstawicielom polskiego rzdu lub polskich sub [ABW] dwustronne poro- zumienie (bez wzgldu na jego form praw- n) dotyczce wsppracy polskich sub [ABW] ze subami amerykaskimi w zakre- sie wzajemnego przekazywania danych te- lekomunikacyjnych? [Premier] [ABW] 91. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powysze pytanie, prosimy o informacj, czy powysza propozycja zostaa przyjta. [Premier] [ABW] 92. Czy, bez wzgldu na sposb uzyskania tej informacji, Prezes Rady Ministrw [MSZ] [ABW] wiedzia/-o o propozycjach sub amerykaskich lub amerykaskiej admini- stracji skierowanych do rzdw lub sub innych pastw czonkowskich UE, majcych na celu zawarcie dwustronnego porozumie- nia (bez wzgldu na jego form prawn) dotyczcego wsppracy odpowiednich sub ze subami amerykaskimi w zakresie wzajemnego przekazywania danych tele- komunikacyjnych? [Premier] [MSZ] [ABW] 93. Podczas wysuchania w Parlamencie Europejskim 5 wrzenia 2013 r. Duncan Campbell poinformowa, e poza tzw. grup Five Eyes (FVEY) do prowadzonej przez amerykask Agencj Bezpieczestwa Na- rodowego (NSA) bazy danych telekomuni-

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Inne

19

GCHQ I TEMPORA 94. Czy [Agencja Bezpieczestwa We- wntrznego] [Urzd Komunikacji Elektro- nicznej] [Generalny Inspektor Ochrony Da- nych Osobowych] uzyska/-a informacje o przekazywaniu amerykaskiej Agencji Bez- pieczestwa Narodowego (NSA) danych telekomunikacyjnych przez dziaajcych na polskim rynku operatorw telekomunika- cyjnych? [ABW] [UKE] 95. Zgodnie z doniesieniami medialnymi na temat programu PRISM, w ramach brytyj- skiego programu Tempora przechwytywane s m.in. dane obywateli polskich. Czy Prezes Rady Ministrw [MSZ] [GIODO] podj ja- kiekolwiek dziaania w tej sprawie, w szcze- glnoci czy wystpi z zapytaniem do przedstawicieli administracji lub sub bry- tyjskich, czy i na jakiej podstawie takie dzia- ania maj miejsce? [Premier] [MSZ] [GIO- DO] 96. Czy w zwizku z doniesieniami medial- nymi dotyczcymi brytyjskiego programu Tempora MSZ zamwi analiz na temat tego, czy doszo do naruszenia przez Wielk Brytani postanowie Traktatu o Unii Euro- pejskiej oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej? [MSZ] 97. Czy MSZ zamierza zawiadomi Komisj Europejsk o naruszeniu przez Wielk Bry- tani postanowie Traktatu o Unii Europej- skiej oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zwizku z ww. informacjami? [MSZ] 98. Czy MSZ zamierza podj inne dziaania w sprawie naruszenia przez Wielk Brytani postanowie Traktatu o Unii Europejskiej

oraz Karty Praw Podstawowych Unii Euro- pejskiej? [MSZ] 99. Zgodnie z doniesieniami medialnymi na temat amerykaskiego programu PRISM (TV Phoenix, 3.7.2013), na centralnym nie- mieckim wle internetowym DE-CIX wy- wiad BND monitoruje do 20% ruchu z za- granic. Czy na polskim wle interneto- wym PLIX rwnie odbywa si monitorowa- nie ruchu z zagranic? [ABW, SKW, MSW, UKE] 100. Jeli tak, jaka jest podstawa prawna tego dziaania? Jeli nie, czy przewiduje si takie dziaania w przyszoci? [ABW, SKW, MSW, UKE]

100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / GCHQ i Tempora

20

INDEKS ADRESATW PYTA Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1-29, 34-50, 54, 62, 83-88, 92-93, 95-98 Prezes Rady Ministrw 4, 6, 9-29, 31, 36-46, 59-61, 63-65, 77, 81-82, 89-93, 95 Ministerstwo Spraw Wewntrznych 6, 10, 20-21, 28-31, 36, 37-45, 48-54, 93, 99- 100 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 13-15, 24-29, 36-43, 48-49, 54 Ministerstwa Obrony Narodowej 44-45, 48-49, 54 Ministerstwo Sprawiedliwoci 48-49, 54 Suba Wywiadu Wojskowego 4, 32, 48-49, 58, 66 Agencja Wywiadu 4, 32, 44-45, 48-49, 58, 66 Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego 6, 10, 28-29, 31-33, 44-45, 48-49, 58, 64, 66, 70-71, 79-80, 89-92, 94, 99-100 Suba Kontrwywiadu Wojskowego 6, 10, 32, 48-49, 58, 66, 70-71, 99-100 Centralne Biuro Antykorupcyjne 32, 44-45, 48-49, 66, 70-71 Biuro Ochrony Rzdu 6, 60-61 Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso- bowych 10, 31-33, 67-69, 95

Urzd Komunikacji Elektronicznej 33, 94, 99-100 Prokuratura Generalna 31, 72-76 Rzdowe Centrum Bezpieczestwa 78 Parlament (komisje sejmowe: Sejmowa Komisja Sub Specjalnych, Sejmowa Komi- sji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, Sej- mowa Komisji Spraw Zagranicznych, Sej- mowa Komisja Spraw Wewntrznych; ko- misje senackie Komisja Praworzdnoci i Praw Czowieka, Komisja Spraw Zagra- nicznych, Komisja Spraw Unii Europejskiej) 29, 55-57
100 PYTA O INWIGILACJ DO POLSKICH WADZ / Indeks adresatw pyta

21