You are on page 1of 32

Kampania Spdzielnia wiedza

Strategia komunikacji

Spis rzeczy
I. Kontekst i sytuacja spoeczna II. Budowa i pozycjonowanie marki III. Egzekucja strategii komunikacji

I. Kontekst i sytuacja spoeczna

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Opis kontekstw
Wikszo zasobw publikowanych w sieci nie moe by udostpniana w sposb otwarty, tj. umoliwiajcy ich edytowanie, przetwarzanie i udostpnianie. A wic niemoliwe jest rwnie merytoryczne i twrcze przetwarzanie publikacji, raportw, wynikw bada i innych utworw. Zgodnie z polskim prawem (Prawo autorskie, ustawa z 4 lutego 1994r., tekst jednolity z 2006r.) utwr jest chroniony prawem autorskim od chwili powstania, nawet jeli nie zosta ukoczony. Nie trzeba zgasza nigdzie autorstwa, objcie ochron jest automatyczne i nie wymaga spenienia formalnoci. Oznacza to, e poza wyjtkami wskazanymi w ramach dozwolonego uytku, kadorazowe wykorzystanie utworu, w celach innych ni poznanie jego treci, wymaga skontaktowania si z autorem i uzyskania jego zgody. Miliony obywateli, przewanie niewiadomie, codziennie naruszaj prawo, chociaby przeklejajc fragment tekstu z forw internetowych na swoje blogi. Co wicej, Polska nie wykorzystuje odpowiednio technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla swojego rozwoju. Od wielu lat nasz kraj ma najnisze w regionie wyniki World Economic Forum Networked Readiness Index, a z midzynarodowych bada i kolejnych podsumowa realizacji rzdowej Strategii Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego wynika, e w duej mierze wci stoimy w miejscu. Raport Polska 2030, przygotowany przez Zesp Doradcw Strategicznych Prezesa Rady Min., jako jedno z najwaniejszych wyzwa, wskazuje tworzenie i edukacj spoeczestwa cyfrowego, podkrelajc rol nowoczesnych technologii w usprawnianiu pastwa i podnoszeniu poziomu kapitau spoecznego. Strategia Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego do 2013 roku po raz pierwszy wyrazia postulat obowizkw upubliczniania wynikw bada prowadzonych ze rodkw publicznych. S to tzw. otwarte standardy w nauce (Open Access). Ruch Open Access dotyczy zmian, ktre w ostatniej dekadzie nastpiy w systemie komunikacji naukowej na wiecie. Ich cech wspln jest rosnca otwarto inaczej dostpno treci naukowych. Coraz czciej goszone haso otwartej nauki zakada przyjcie zasady otwartoci na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej (E. Bendyk, J. Hofmokl, A. Tarkowski, B. Bednarek, K. Siewicz, J. Szprot, Przewodnik po otwartej nauce, ICM UW, W-wa, 2009). Kwestia dostpnoci do treci dotyczy take innych obszarw ycia - zwaszcza wiata kultury, sztuki i edukacji. Otwarto obecna jest take w poczynaniach polskiego rzdu, ktry coraz czciej promuje wolne licencje (m.in. poprzez deklaracj premiera podczas podpisywania Paktu dla Kultury, e co co powstaje za pienidze publiczne, jest wasnoci publiczn).

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Opis kontekstw c.d.
Otwarto w znaczeniu dostpnoci jest wdraana i promowana m.in. przez Komisj Europejsk (rekomendacja dla rzdw europejskich, zachcajca do eksperymentowania z nowymi modelami udostpniania zasobw wiedzy, Konsultacje Komisji Europejskiej programu Openning Up Education). Obecnie Komisja Europejska zaleca, aby publikacje bdce rezultatem finansowanych przez ni bada byy obligatoryjnie dostpne w otwartych archiwach po upywie okrelonego czasu), UNESCO w deklaracji paryskiej z kwietnia tego roku rekomenduje wspieranie tworzenia Otwartych Zasobw Edukacyjnych, w Polsce rekomendacje te realizuj ju liczne organizacje (m.in. ICM UW, Wikimedia Polska, CEO, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, AGH) i coraz czciej instytucje publiczne (MAC, MSZ, ktry jako pierwszy ogosi konkurs, ktrego beneficjenci zoobligowani byli udostpni efekty projektu w sposb otwarty, tj. na licencjach CC). Stosowanie otwartych rozwiza zaleca take Oglnopolska Federacja Organizacji Pozarzdowych (Rekomendacja dotyczca regu otwartoci publikacji dla organizacji pozarzdowych, OFOP i KOED, 2010). Wedug raportu The Lisbon Council Wasno Intelektualna i Innowacja. Ramy dla polityki wzrostu i zatrudnienia w XXI wieku, otwieranie zasobw publicznych i tym samym wzmacnianie cyfrowej domeny publicznej jest jednym z kluczowych czynnikw wspierania innowacyjnoci ekonomicznej, kulturowej i spoecznej w Europie. Jedn z niezaspokojonych potrzeb polskich rodowisk zwizanych z edukacj, nauk i kultur jest problem braku wiadomoci moliwoci korzystania z technologii zgodnie z prawem, brak umiejtnoci niezbdnych do legalnego dzielenia si wiedz i twrczoci z wykorzystaniem nowych technologii oraz brak umiejtnoci wykorzystywania dostpnych w sieci tzw. otwartych zasobw wysokiej jakoci. Natomiast Creative Commons Polska (prowadzone przez Centrum Cyfrowe) oferuje twrcom licencje, ktre pozwalaj im zachowa wasne prawa i jednoczenie dzieli si swoj twrczoci z innymi. Tworzy alternatyw dla istniejcego systemu prawa autorskiego, ktry ogranicza moliwo tworzenia i korzystania z dbr kultury. Wszystkie licencje CC posiadaj cechy wsplne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawc (czyli twrc). Polskie organizacje pozarzdowe maj bardzo nisk wiadomo dotyczc prawa autorskiego i legalnego korzystania z utworw w sieci oraz ich udostpniania. Czsto dziaaj na granicy prawa korzystajc z przypadkowych materiaw objtych pen ochron prawnoautorsk, jednoczenie podpisuj umowy z autorami, ktre nie pozwalaj na swobodne udostpnienie utworw organizacji odbiorcom. Stawianie barier w dostpie do wiedzy jest sprzeczne z misj NGO i zaczynaj one szuka innych rozwiza.

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Zidentyfikowane potrzeby
Obok rosncego zapotrzebowania na szkolenia w zakresie prawa autorskiego i licencji Creative Commmons, ronie te zapotrzebowanie na legalne, otwarte* materiay edukacyjne. Restrykcyjne prawo autorskie powoduje, e materiay powstae ze rodkw publicznych, po zakoczeniu projektu i wydaniu limitowanej serii, trafiaj do szuflady i staj si trudno dostpne nie tylko dla obywateli i czonkw innych organizacji, ale czsto take dla samym pracownikw danej organizacji. Zatem gwne zidentyfikowane potrzeby to: 1. potrzeba zrozumienia mechanizmw zwizanych z tzw. automatycznymi prawami i ograniczeniami utworu publikowanego w tradycyjny sposb. 2. potrzeba poznania alternatywnych mechanizmw licencjonowania, ktre umoliwi publikowanie dorobku w sposb umoliwiajcy dalszy rozwj publikowanych efektw prac.

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Grupy docelowe
Adresaci bezporedni: 1. Liderzy NGO - uczestnicy progr. edu., dla ktrych kluczowe s obnianie barier w dostpie do wiedzy, dotarcie do licznych odbiorcw i wiadome zarzdzanie prawami do twrczoci organizacji dziki CC - docelowo 120 osb. 2. Pracownicy NGO - odbiorcy kampanii, dla ktrych OZE s wane do podnoszenia jako pracy dydakt. i pozwalaj nady za cyfrow rzeczywistoci - docelowo 2000 osb. 3. Instytucje publiczne (grantodawcy), na ktrych rzeczywisto wymusza wiksz otwarto. Potrzebuj one nowego modelu wykorzystujcego nowe technologie (raport Otwarto w publicznych instytucjach kultury; dr J. Hofmokl, dr A. Tarkowski, K. liwowski; CC Polska, ESK Gdask; 2011) - docelowo 18 instytucji. Adresaci poredni: 1. Odbiorcy materiaw edukacyjnych tworzonych ze rodkw publicznych i udostpnionych na licencjach CC przez NGO docelowo 10 000 osb. 2. NGO, ktre dziki udostpnianiu treci na licencjach CC zwiksz dotarcie do odbiorcw i efektywno dziaa - docelowo 60 organizacji.

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Insight
Codziennie zastanawiamy si, czy kto na wiecie nie zajmuje si w tej chwili takim samym problemem, jak my, czy kto nie zajmie si nim jutro, wykonujc t sam prac od pocztku i czy my, nie moglibymy zaj si nim, wykorzystujc wnioski innych organizacji, ktre ju nad tym problemem pracoway? Co powinno si sta, bymy wszyscy nie krcili si w kko, odkrywajc kolejny raz t sam Ameryk? Rozwinicie: Jako pracownicy organizacji pozarzdowych, aktywni i wiadomi uczestnicy ycia publicznego, bdc autorami, ale jednoczenie odbiorcami treci opisujcych sytuacje i zjawiska spoeczne, bardzo czsto odwoujemy si do treci i dziaa innych organizacji w sposb intuicyjny. Odnosimy si do wnioskw innych autorw, cytujemy ich, czsto niewiadomie powtarzamy tezy i wnioski pynce z opracowa innych organizacji, poniewa zgadzamy si z nimi i przyjmujemy za swoje. Czsto te, wiadomi rda informacji, korzystamy z niej, niejednokrotnie informujc o tym autora i podajc dokadnie rdo. Jednak, niezalenie od sytuacji, nie zawsze wiemy, czy robimy to zgodnie z prawem, czy publikacje, do ktrych si odnosimy pozwalaj na to, bymy mogli testowa stawiane w nich tezy, modyfikowa zastane w nich treci, a co wicej, czy moemy je potem publikowa, jako wynik naszej pracy. Zdajemy sobie spraw, e podobne problemy z naszymi publikacjami mog mie pracownicy innych organziacji. Nie jestemy pewni jaki poytek pynie dla nas z faktu, e inni bd korzysta z naszych publikacji.

I.Kontekst i sytuacja spoeczna


Zidentyfikowane ryzyka = wyzwania
Analiza ryzyka: 1. Niska frekwencja uczestnikw na darmowych szkoleniach. 2. Brak zaangaowania NGO w dziaalno na rzecz udostpniania zasobw. 3. Niech urzdnikw do wdraania otwartoci. Wyzwania: Ad.1. Bezporedni, dwukrotny kontakt z osobami, ktre si zgosz przed terminem szkolenia + stworzenie listy rezerwowej uczestnikw + przyjmowanie 0 25% wicej zgosze ni zaplanowanch miejsc. Ad.2. Stworzenie atrakcyjnego i skutecznego przekazu w kampanii oraz wykorzystanie kontaktw OFOP i KOED do dotarcia do organizacji + wyonienie mniejszego grona sprzymierzecw do dalszych dziaa. Ad.3. wprowadzemoe wymogu otwartego licencjonowania pod warunkiem wywarcia presji przez rodowiska grantobiorcw.

II. Budowa i pozycjonowanie marki

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Proponowane rozwizania
Rekomendowanym rozwizaniem dla wczeniej opisanych problemw jest: 1. przeprowadzenie szkole dla liderw NGO dotyczcych podstaw prawa autorskiego, wolnego licencjonowania oraz wykorzystywania nowych technik do zwikszania efektywnoci dziaa; 2. a take dziaania komunikacyjne przeprowadzone w mediach adresowanych do organizacji pozarzdowych, take razem z partnerami kampanii. Pole dziaania: programy edukacyjno-informacyjne adresowane do liderw organizacji pozarzdowych. Przygotowany projekt wychodzi na przeciw oglnowiatowemu ruchowi spoecznemu otwartej kultury, edukacji i nauki, ktry promuje wolno dystrybucji i modyfikacji utworw, z poszanowaniem praw autorskich, przede wszystkim za pomoc internetu. Otwarta publikacja to sposb udostpniania treci pozwalajcy na ich szerokie wykorzystywanie bez przeszkd technolog. i prawnych. W praktyce oznacza to publikacj utworw w internecie na otwartej licencji Creative Commons, gwarantujcej prawa autora i odbiorcy do ich wykorzystania. Coraz bardziej potrzebna jest nie tylko dostpno zasobw w sieci, ale take prawo do korzystania z nich poczone z umiejtnociami ich selekcji i ponownego wykorzystania. Jest to kluczowe, nie tylko dla zapewnienia poczucia bezpieczestwa uytkownikom sieci, ale rwnie dla rozwoju mobilnoci ich kompetencji w czasach wymagajcych staego budowania nowych umiejtnoci zawodowych (United States Department of Labor: Futurework - Trends and Challenges for Work in the 21 st Century). Zaprojektowane dziaania bd oparte na dwch gwnych filarach: 1. Szkolenia i merytoryczne materiay edukacyjne; 2. Kampania promocyjno-informacyjna. Zasig dziaania: Projekt ma charakter oglnopolski (szkolenia dostpne dla liderw z caej Polski) a materiay dostepne przez Internet bd miay zasig globalny. Kampania informacyjnopromocyjna bdzie miaa zasig oglnopolski.

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Promowane wartoci
Opracowane dziaania to nowatorski, innowacyjny projekt skupiajcy si na zastosowaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ksztaceniu liderw organizacji pozarzdowych oraz dajcy im wsparcie w przekazywaniu umiejtnoci w swoim otoczeniu zawodowym i wdroeniu zaoe otwartoci w rodzimych organizacjach. Projekt promuje model wczania (si) obywateli, instytucji i organizacji pozarzdowych w ycie publiczne poprzez krzewienie i wdraanie idei otwartoci i obniania bariery w dostpie do wiedzy, z wykorzystaniem nowoczesnych narzdzi komunikacyjnych. Kampania na rzecz udostpniania zasobw edukacyjnych tworzonych ze rodkw publicznych ma zadanie zwikszy aktywno obywatelsk III sektora i wesprze rozwj spoeczestwa obywatelskiego wiadomego swoich praw.

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Szczegowe cele dziaania
1. Stworzenie materiaw promocyjnych i ich dystrybucja w formie analogowej i cyfrowej w celu zwikszenia wiadomoci na temat promowanych rozwiza. 2. Podniesienie kompetencji zespou trenerskiego Fundacji Projekt: Polska i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska oraz zapewnienie mu zaplecza organizacyjnego, ktre dziki temu bdzie mogo szkoli pracownikw organizacji pozarzdowych w zakresie otwartoci zasobw. 3. Podniesienie kompetencji 120 liderw NGO w zakresie otwartoci zasobw. 4. Wdroenie otwartych rozwiza w minimum 10-ciu organizacjach (udostpnienie publikacji na CC). 5. Udzielenie wsparcia NGO w procesie otwierania zasobw po zakoczeniu szkole poprzez doradztwo i konsultacje prawne. 6. Dostosowanie publikacji Fundacji Podrcznik po otwartoci do potrzeb uczestnikw projektu. 7. Stworzenie 4 filmw informacyjnych o prawie autorskim i CC. 8. Stworzenie pakietu materiaw informacyjnych do kampanii podczas wizyty studyjnej w Berlinie: - przewodnik po otwartoci NGO; - plakat i zestaw pocztwek o prawie autorskim; - filmy informacyjne o prawie autorskim i CC. 9. Zwikszenie wiadomoci NGO i instytucji na temat dostpnych narzdzi umoliwiajcych swobodny dostp do wiedzy (CC). 10. Zbudowanie poparcia NGO na rzecz otwierania zasobw wiedzy. 11. Wdroenie otwartego rozwizania w regulaminie lub instrukcji dotyczcych otwierania zasobw finasowanych publicznie w co najmniej jednym programie operacyjnym lub konkursie ministerialnym (wymg publikowania efektw na CC). 12. Obnienie barier w dostpie do wiedzy odbiorcom materiaw (zwaszcza edukacyjnych) udostpnionych przez NGO. 13. Wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn w dostpie do wiedzy poprzez zachowanie parytetu w doborze uczestnikw dziaa prowadzonych w ramach projektu.

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Planowane dziaania w ramach caego projektu
DZIAANIE 1 DZIAANIE 2
Stworzenie mat. promocyjnych, rekrutacja uczestnikw; zdobycie patronw medialnych (III 2013)

DZIAANIE 5

Program doszkalajcy dla 4 wsppracownikw Fundacji (prawnikw i animatorw) w zakresie szkole z otwartoci i umiejtnoci trenerskich 4 spotkania z ekspertami KOED, 4 konsultacje z trenerem STOP, 4 prbne warsztaty dla chtnych w Warszawie i Krakowie (III-VI 2013).

Wizyta studyjna zespou ds. kampanii w Berlinie. Celem 6-dniowej wizyty 5 czonkw zesp. (2 pracownikw Fundacji, 2 czonkw KOED, specjalisty ds promocji) bdzie wypracowanie koncepcji kampanii dla NGO i nastawionej na aktywizowanie do dziaania na rzecz otwartoci, zwaszcza udostpniania Otwartych Zasobw Edukacyjnych tworzonych ze rodkw publicznych. Ponadto, zesp projektowy pozna dobre praktyki Partnera - wiatowego lidera w promocji otwartoci (IV-V 2013).

Opracowanie i druk pakietu materiaw informacyjnych o otwartoci dla NGO. Cykl 8 2-dniowych szkole dot. otwartoci, licencji, prawa aut. dla - Dostosowanie Przewodnika po otwartoci oraz plakatu i pocz120-stu liderw NGO w Warszawie, Gdasku i Krakowie. twek o prawie autorskim wydanych przez Fundacj do potrzeb NGO; Warsztaty poprowadz eksperci z Fundacji oraz KOED. (V-IX 2013). - Stworzenie 4 filmw informacyjnych o prawie autorskim i CC; - Druk i dystrybucja pakietw do NGO (V-XII 2013).

DZIAANIE 3

DZIAANIE 6

DZIAANIE 4

Konsultacje prawne po zakoczeniu szkole (8 szkole x 5 godz. konsultacji): praktyka dowodzi, e organizacje potrzebuj wsparcia dotyczcych formuowania umw i doboru licencji do rnego rodzaju treci i chcemy zagwarantowa kontakt z ekspertem w trakcie procesu otwierania konkretnych zasobw danej organizacji. (V-XI 2013).

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Planowane dziaania w ramach caego projektu
DZIAANIE 7
Realizacja kampanii. Badanie wstpne poziomu wiedzy dotyczce otwartoci w NGO (ankieta w serwisie ngo.pl). Dopracowanie kampanii z agencj PR (komunikacja, hasa reklamowe, identyfikacja wizualna caoci, rozwj strony www projektu o cz zw. z kampani), poczone z debat eksperck z udziaem sektora NGO i publicznego (Warszawa). Czci kampanii bdzie te kampania BTL nastawiona na pracownikw decyzyjnych w ngo i instytucjach publicznych oraz petycja dotyczca otwierania OZE. Poza tym, 600 organizacji otrzyma pakiet materiaw zachcajcych do bezporednich dziaa na rzecz otwartoci na poziomie lokalnym i rzdowym (VII 2013-I 2014): - zbieranie podpisw pod ni wrd NGO (X 2013-I 2014) - seria bezprednich spotka przedstawicieli NGO z przedst. grantodawczych instytucji publicznych - lobbowanie na rzecz otwartoci w konkursach grantowych (VII-XII 2013). Badanie poziomu wiedzy dotyczcego otwartoci zostanie przeprowadzoen po zakoczeniu kampanii.

DZIAANIE 8

Konferencja podsumowujca i promujca efekty projektu w Galerii Zachta (dla 120 osb): - jednodniowa dla uczestnikw, przedstawicieli III sektora i instytucji publicznych oraz dziennikarzy. Na konferencji wystpi przedst. Partnerw (II 2014).

DZIAANIE 9

Ewaluacja zewntrzna (dr Mirosaw Filiciak), sprawozdanie merytoryczne, rozliczenie projektu (II 2014).

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Atrybuty werbalne marki
Nazwa: Spdzielnia wiedza Deskryptory opisujce zakres projektu: - Prawo autorskie; - Otwarte zasoby edukacyjne; Call to action: Docz do grona otwartych organizacji Opis tematu dziaania: Otwarta Wiedza to zasb wiedzy o prawie autorskim, licencjach Creative Commons i otwartoci w edukacji, nauce i kulturze Adres www: otwartawiedza.pl

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Atrybuty wizualne marki
Logo:

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Atrybuty wizualne marki c.d.
Ikony:

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Wasne noniki komunikacji
Strona www (aplikacje): - Otwarte NGO: mash-up - Remiks pocztwek - Baza otwartych zasobw Publikacja merytoryczna: - Przewodnik po otwartoci Filmy promocyjne - filmy z wypowiedziami: Wstp wolny. Rozmowy o otwartoci w instytucjach kultury Kreacje promocyjne: - kartki i plakaty drukowane i on-line - infografika Materiay promocyjne: - ulotki informacyjne - obandowane materiay biurowe

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Zewntrzne noniki komunikacji
On-line: - ngo.pl, - onet.pl, - gazeta.pl, - edunews.pl, - antyweb.pl, - 3sektor tv, - technologie.org. Telewizja: - TVP Kultura. Prasa: - Zielone Wiadomoci, - Polityka, - Nowy Obywatel, - Gazeta Wyborcza, - Kontakt.

II. Budowa i pozycjonowanie marki


Atrybuty werbalne do budowania nonikw promocyjnych
Haso promocyjne: Wiedza to zasoby niewyczerpane; rozmnaa si przekazywana dalej. Komunikaty podstawowe: Dzielenie si wiedz i udostpnianie jej na otwartych licencjach wzmacnia trzeci sektor i stymuluje dziaania spoeczne. Pamitaj: udostpnianie treci na otwartych licencjach moe wywoa lawinowo rosncy wzrost wiadomoci obywateli na temat udostpnianych informacji. Udostpnione zasoby mog by przetwarzane i rozwijane przez innych, dziki czemu mog zyskac now warto.

III. Egzekucja strategii komunikacji

III. Egzekucja strategii komunikacji


Zaoenia bazowe
Projekt bdzie promowany na wszystkich etapach realizacji, a jego efekty take po zakoczeniu. Na materiaach promocyjnych i informacyjnych zamieszczone bd odpowiednie loga oraz informacja o rdach finansowania. Istotn czci projektu jest kampania informacyjna, w ramach ktorej stworzone zostan materiay przeznaczone do rnych mediw. Wykorzystane zostan stae metody promocyjne (ktre nie generuj dodatkowych kosztw, bo zwizane s ze staymi dziaaniami Fundacji, 14 organizacji czonkowskich Koalicji Otwartej Edukacji oraz partnerw) a take 20 k Fundacji Projekt: Polska w caej Polsce: - informacje w mediach - zamieszczanie informacji o projekcie, jego efektach, rekrutacji, przebiegu i wydarzeniach otwartych (konferencja podsumowujca) w prasie, internecie oraz w radiu; - portale: www.koed.org, www.centrumcyfrowe.pl, projektpolska. pl, www.biblioteki.org, www.creativecommons.pl) (relacje, linki, aktualnoci, promocja konferencji, publikacja, scenariusze). Zostan take wykorzystane inne narzdzia promocji: - dokumentacja fotograficzna projektu (zadanie koordynatora i fotografa-wolontariusza); - blog projektu aktualizowany przez cay okres realizacji; - informacje i akcje promocyjne na portalach spoecznociowych (facebook, twitter); - zaproszenie uczestnikw, partnerw, innych osb zwizanych z projektem oraz media i przedstawicieli wiata kultury i nauki na konferencj podsumowujc w Zachcie; - opublikowanie publikacji o otwartoci w wersji elektronicznej (odt, pdf ) na licencji Creative Commons; - wysyka informacji o efektach do zainteresowanych grup odbiorcw oraz do instytucji kultury i wadz; - prezentowanie publikacji i pozostaych efektw projektu na konferencjach, seminariach po zakoczeniu realizacji projektu.

III. Egzekucja strategii komunikacji


Mechanizm kampanii
1. Wprowadzenie i budowanie wiadomoci na temat marki W pierwszym etapie kampanii, od III do V 2013 roku zostan przeprowadzone dziaania informacyjne na temat prowadzonego projektu. Podczas rekrutacji uczestnikw warsztatw, w komunikacji zostanie przedstawiona uczestnikom nowa marka na rynku NGO oraz zostanie podkrelony praktyczny aspekt projektu. Celem takiego dziaania jest prezentacja nowej jakoci i nowego rodzaju usugi podnoszcej kwalifikacje pracownikw organziacji pozarzdowych oraz przedstawienie realnych korzyci, ktre mog pojawi si w codzienej praktyce uczestnikw szkole. 2. Dziaania merytoryczne W okresie od V do IX 2013 roku zostan przeprowadzone dziaania promujce merytoryczne wartoci projektu. Dziaania w bezporedni sposb bd odnosi si do treci szkole oraz temartyki prawa autorskiego i licencji. Celem tego dziaania jest to, by idbiorcy komunikatw zyskali informacj, gdzie poszukiwa wiedzy w tym zakresie i do kogo zwrci si o pomoc. 3. Wzmacnianie przekazu i utrwalanie Na ostatnim etapie, od IX do XI 2013 roku uczestnicy otrzymaj dostp do materialw podsumowujcych projekt oraz bd mogli zapozna si z filmami video przedstawiajcymi prawdziwy wiat osb opowiadajcych o obiegach zasobw kultury w przystpny sposb. Co wicej, w dziaaniach promocyjnych, duy nacisk zostanie pooony na dziaania BTL: pracownicy instytucji i organizacji pozarzdowych otrzymaj zaadresowane do nich materiay merytoryczne wraz z insertami przedstawiajcymi zasady dziaania otwartych licencji oraz przetworzonych dziki nim znanych przysw. Noniki te maj za zadanie w praktyczny a zarazem zabawny sposb zilustrowa nowe podejcie do znanych treci. Kreacje te pojawi si take w mediach, zwaszcza tych, ktre adresowane s do organizacji pozarzdowych. Celem wszystkich wyej opisanych dziaa jest wzmocnienie i utrwalenie przekazu oraz uczynienie go bardziej przystpnym.

III. Egzekucja strategii komunikacji


Materiay merytoryczne: Przewodnik po otwartoci

III. Egzekucja strategii komunikacji


Materiay merytoryczne: Przewodnik po otwartoci

III. Egzekucja strategii komunikacji


Materiay merytoryczne: Przewodnik po otwartoci

III. Egzekucja strategii komunikacji


Filmy wideo:
http://www.youtube.com/watch?v=JIQgsWXU2_8&feature=c4-overview&list=UUm4Yprmy7chd0vd5UMh_Nfg

III. Egzekucja strategii komunikacji


Filmy wideo:
http://www.youtube.com/watch?v=nWcIR9y-Moo&feature=c4-overview&list=UUm4Yprmy7chd0vd5UMh_Nfg

III. Egzekucja strategii komunikacji


Filmy wideo:
http://vimeo.com/76863244

III. Egzekucja strategii komunikacji


Noniki promocyjne BTL: infografika

III. Egzekucja strategii komunikacji


Noniki promocyjne BTL: pocztwki i plakaty