Acatistul Sfântului Cuvios Părinte Sava cel Sfinţit

Rugăciunile începătoare (pag 5) 5/18 dec -Făcător de Minuni-

Condac 1 Cuvioase Părinte, prin faptă bună încă din pruncie te-ai adus Lui Dumnezeu jertfă fără de prihană, ai fost întăritor al creştinătăţii, podoabă a cuvioşilor, locuitor al pustiei. Sfinte mijloceşte cu rugăciunile tale către Milostivul Dumnezeu să fim izbăviţi de toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Icos 1 Întreaga ta viaţă din pruncie ai închinat-o Lui Hristos Dumnezeu, Care te-a întărit Sfinte Sava, şi toate patimile trupului le-ai smerit. Bucură-te, că toată lucrarea minunilor, de la Duhul Sfânt ai luat-o! Bucură-te, că încă din scutece te-ai arătat vas sfinţit şi pururea ai purtat Crucea Domnului! Bucură-te, că neîncetat îi îndemni pe oameni să lepede dulceţile pierzătoare de suflet! Bucură-te, că înşelăciunile viclenilor diavoli, cu puterea Sfintei Cruci le-ai biruit! Bucură-te, că după ce ai adormit, Lumina cea Neapusă pe tine te-a primit! Bucură-te, că acum în Ceruri, cu Dumnezeiască Lumină eşti strălucit! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 2 Viaţă cu bună credinţă pe pământ petrecând, locaş curat al Duhului Sfânt te-ai arătat, luminând pe toţi cei care vin la tine cu credinţă, Preafericite Părinte. Alergăm şi noi la tine şi cu smerenie îţi cerem să-L rogi pe Dumnezeu să lumineze sufletele noastre, ale celor care cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 De Dumnezeu înţelepţit şi întrutot Sfinţit, Părinte Sava, cu Îngerii stătător, al Fericirii Veşnice moştenitor şi în Lumina Neînserată locuitor, primeşte în ziua prăznuirii tale aceste cântări de cinstire: Bucură-te, Preafericite, care neîncetat priveşti faţa Mântuitorului Iisus Hristos! Bucură-te, că prealuminat te desfătezi acum în Ceruri! Bucură-te, învăţătorul şi îndrumătorul preaminunat al monahilor! Bucură-te, stâlpul cel neclintit al răbdării şi izvor nesecat de tămăduiri! Bucură-te, întărirea şi puterea celor care te cinstesc pe tine cu credinţă! Bucură-te, că pustiul l-ai socotit ca pe un Rai Dumnezeiesc! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 3 Ai vieţuit pe pământ cu bună credinţă, ai bineplăcut Domnului, ai întărit şi ai tămăduit pe cei care alergau la tine cu credinţă. Acum, în locaşurile cereşti neîncetat Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Sava, de Dumnezeu înţelepţite, locaş curat al Duhului Sfânt, îndreptător al monahilor, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi a smereniei înălţări, învredniceşte-ne să-ţi aducem aceste cântări de laudă: Bucură-te, scară care duce la Ceruri, că monahilor le-ai fost îndreptător! Bucură-te, povăţuitor şi ajutător al călătorilor! Bucură-te, că toate patimile le-ai îndreptat cu vărsarea lacrimilor! Bucură-te, că îi vindeci pe toţi cei ce aleargă la ajutorul tău! Bucură-te, că eşti povăţuitor al Dumnezeieştii petreceri! Bucură-te, că ţi-ai supus trupul, făcându-l rob al Duhului Sfânt! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 4 Ca un Înger ai vieţuit pe pământ, iar acum te veseleşti în Ceruri, desfătându-te cu toate bunătăţile pe care Dumnezeu le-a pregătit aleşilor Săi. Te rugăm să-I cânţi cu noi Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Învăţătură pustnicească adunând pe pământ, Cuvioase Părinte Sava şi asupririle potrivnicilor cu vărsările lacrimilor tale biruind, întocmai ca o scară Dumnezeiască care duce la Ceruri a fost viaţa ta cea bine plăcută Lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi de la noi auzi aceste laude:

1

Bucură-te, că ai sădit în inimile credincioşilor rodul bunei credinţe! Bucură-te, înflorirea pustiei cea plină de mireasmă duhovnicească! Bucură-te, povăţuitorul celor care călătoresc cu corabia acestei vieţi! Bucură-te, că până şi fiarele din pustie te ascultau şi se supuneau ţie! Bucură-te, că, prin rugăciunile tale ai mântuit poporul Palestinei de seceta cea de peste cinci ani! Bucură-te, că ai înmulţit turma cea cuvăntătoare a Domnului Iisus Hristos! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 5 Lepădând cele vremelnice ale lumii, din tinereţe te-ai retras în pustie, trăind în sărăcie, smerenie şi grea nevoinţă, până la vârsta de 94 de ani. Acolo ai fost ctitor de Mănăstiri şi Lavre pentru monahi, unde şi astăzi se înalţă rugăciuni de slavă şi mulţumire Lui Dumnezeu şi răsună cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Părinte, fiind îmbunătăţit de Dumnezeu cu daruri duhovniceşti, nu te-ai lăsat ispitit de amăgirile lumii, ci prin înfrânare şi rugăciuni neîncetate izgonind pe ispititor, viaţă îngerească ai petrecut pe pământ. Bucură-te, cu adevărat trăitorule al pustniceştilor nevoinţe! Bucură-te, că pe Hristos neabătut L-ai urmat şi crucea-ţi pe umeri ai luat! Bucură-te, că sufletul spre Dumnezeiască dragoste, l-ai înaripat! Bucură-te, că racla moaştelor tale şi astăzi izvorăşte vindecări! Bucură-te, că prin tine dobândim pace şi înfrânare! Bucură-te, slujitor preaiubit al Mântuitorului Hristos! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 6 Părinte, te-ai luminat de focul Duhului Sfânt şi ai luminat sufletele credincioşilor cu învăţăturile tale. Pe cei care cu credinţă aleargă la ajutorul tău, cu blândeţe îi povăţuieşti la Lumina cea Neîncetată, şi-i îndemni să cânte cu tine cântarea îngerească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Viaţa ta a fost întocmai cu a Îngerilor, de Dumnezeu Înţelepţite, şi la înălţime ridicându-te, te-ai învrednicit a vorbi cu Stăpânul Hristos. Minunându-ne de darurile vieţii tale, cu umilinţă îţi cântăm: Bucură-te, că pentru nevoinţele tale plată cerească ai luat! Bucură-te, biruitorule al vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi! Bucură-te, că nu te-au biruit gândurile deşarte, care te îndemnau să te întorci în lume! Bucură-te, că prin înfrânare şi osteneli ai supus toate patimile trupului! Bucură-te, că te-ai gătit pe tine vas ales şi plăcut Lui Dumnezeu! Bucură-te, că până la sfârşit ai urmat Mântuitorului Hristos! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 7 Părinte Sava, pustietatea în care ai trăit până la moarte, ca pe o cetate ai făcut-o. Ai statornicit în cuprinsul ei obiceiuri iubitoare de înţelepciune, ca unul care ai strălucit între toţi pustincii. În acest loc sfinţit şi minunat pururea te rugai şi-I cântai Atotziditorului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Cele pământeşti le-ai lăsat şi cu trupul în lume erai, însă cu duhul te asemănai Îngerilor! Patimile trupului le-ai supus şi Sfintei Treimi te-ai făcut slujitor, Preafericite. Pentru acestea îţi spunem acum: Bucură-te, că pe pământ viaţă îngerească ai petrecut şi în Ceruri ai aflat plata ostenelilor tale! Bucură-te, că bolile oamenilor cu puterea rugăciunii le-ai vindecat! Bucură-te, că ai luat putere de la Dumnezeu, să izgoneşti duhurile necurate! Bucură-te, că ai râvnit şi ai urmat vieţii marelui Eftimie! Bucură-te, că în preajma ta, multe cete de monahi ai adunat, care te-au ascultat şi te-au urmat! Bucură-te, că împăraţii te-au venerat şi te-au ascultat, ca pe un adevărat om al Lui Dumnezeu! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 8 Cu raza Duhului Sfânt se luminează cei care cu dragoste, întru cântări te laudă pe tine, Cuvioase Părinte Sava, care eşti slavă şi laudă monahilor, împodobitor pustiei şi de feciorie păzitor. Aplecându-ne în rugăciune, împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 2

Icos 8 Din tinereţe toată dragostea ta şi tot dorul numai spre Dumnezeu l-ai avut, zburdările trupului şi asupririle patimilor prin aspră înfrânare le-ai potolit; cinstindu-te acum îţi aducem aceste laude: Bucură-te, că pe ispititor tu l-ai biruit şi ai trecut cu mare uşurinţă peste toate cursele lui! Bucură-te, că din cuptorul cu foc ai ieşit nevătămat, ca şi cei trei tineri din legea veche! Bucură-te, că Dumnezeu te-a păzit ca pe un vas ales al Său, şi te-a întărit cu puterea Sa! Bucură-te, că prin voinţa ta te-ai înstrăinat de patrie şi ai trăit în pustie! Bucură-te, că eşti lăudat de toţi binecredincioşii creştini şi ai umblat pe urmele Marilor Cuvioşi! Bucură-te, că ai fost împodobit cu Lumina Darului Dumnezeiesc! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 9 Părinte, gândul tău neabătut a fost către Bunul Dumnezeu, Care ţi-a dat darul de a face minuni. De cei care veneau la tine cu credinţă te milostiveai, îi vindecai şi-i îndemnai să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Întărindu-ţi mintea, Fericite, toate ispitele vrăjmaşului le-ai biruit, având suflet blând şi voinţă puternică. Încurajaţi de blândeţea ta, te rugăm să primeşti şi de la noi aceste laude: Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu, preablând povăţuitor şi grabnic ajutător! Bucură-te, că marele Eftimie cu bucurie te-a primit şi a proorocit despre viaţa ta strălucită! Bucură-te, că prin atingerea mâinilor tale cei neputincioşi şi suferinzi primeau vindecare! Bucură-te, că pe vrăjmaşul care se sălbăticea asupra ta, prin rugăciuni l-ai biruit! Bucură-te, că din pământ secetos izvoare de apă ai scos! Bucură-te, căci cu rugăciunile tale ai coborât ploi din Cer peste ţarinile lipsite de apă! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 10 Vas de Dumnezeu insuflat te-ai făcut, plăcutule al Lui Dumnezeu! Ai lepădat sarcina greutăţilor trupeşti, viaţa ţi-ai împodobit-o cu înfrânarea de bucate, cu rugăciunea, cu răbdarea, cu smerenia. Saţiu şi mângâiere aflai în laudele cele către Domnul, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Propovăduitor al dogmelor Dumnezeieşti te-ai arătat şi fost hirotonit. În adunările Sfinţilor Părinţi, împreună vorbitor ai fost, pe împăraţi i-ai înţelepţit şi pe toţi i-ai îmbogăţit cu învăţăturile tale. Pentru nevoinţele tale şi pentru darurile cu care te-a învrednicit Dumnezeu, îţi aducem aceste laude: Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost îmbogăţit cu mari daruri şi cu puterea de a face minuni! Bucură-te, că te-ai arătat plin de rodul înţelepciunii! Bucură-te, că Cetele Sfinţilor au dat ajutor sufletului tău! Bucură-te, că cele trecătoare ale lumii acesteia cu cele veşnice le-ai schimbat! Bucura-te, că şi astăzi în Lavra ta cea mare, cu bucurie şi cu mulţumire te cinstesc pe tine! Bucură-te, că împreună cu toţi Sfinţii, mărire şi laudă Îi cânţi acum Lui Dumnezeu! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 11 Părinte, fiarele le-ai îmblânzit, valurile patimilor le-ai potolit şi cele care vor fi să fie mai înainte le spui cu proorocescul dar. Cu rugăciunile tale şi cu privegherile îndelungate izgoneşti duhurile necurate, şi neîncetat Îi cânţi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Cu sfială şi cu laude săvârşim pomenirea ta, că în fapta cea de bucurie dătătoare te-ai îmbrăcat şi în haina cea luminată a mântuirii te-ai împodobit. Pentru toate acestea îţi spunem acum: Bucură-te, că pururea o vezi pe Preasfânta Fecioară Maria! Bucură-te, Cuvioase Părinte, că eşti plin de Duh Sfânt şi de putere duhovnicească! Bucură-te, izgonitorule al ispitelor şi al tuturor patimilor, cele de suflet pierzătoare! Bucură-te, că pe cei căzuţi în bezna păcatelor şi a deznădăjduirii îi mântuieşti cu rugăciunile tale! Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu, pentru tot sufletul necăjit şi întristat! Bucură-te, că până la sfârşitul vieţii tale ai slujit Atoateziditorului! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre!

3

Condac 12 Sfinte Părinte, ţi-ai deprins simţurile în legea Lui Dumnezeu. Cu viaţa te-ai asemănat Îngerilor şi ai îndemnat ca asemenea să petreacă toţi cuvioşii şi ucenicii care-ţi cereau sfaturi duhovniceşti. Te-ai rugat Lui Dumnezeu mulţumindu-I pentru toate şi neîncetat L-ai lăudat şi I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Sfinte Părinte Sava, podoaba Cuvioşilor, locuitorul pustiei, săditorul curăţiei, ne rugăm cu umilinţă să ne ajuţi pe noi în toate cele mântuitoare pentru sufletele noastre, şi cu drag spunem: Bucură-te, Preacuvioase, lauda cea mare a lumii, preacinstită podoabă a monahilor! Bucură-te, Dumnezeiască desfătare a Sfinţilor, că acum te veseleşti în Grădina Raiului! Bucură-te, că cele rele de pe pământ le îndreptezi cu rugăciunile tale! Bucură-te, îndreptătorul şi călăuza cea bună a monahilor! Bucură-te, izvorul minunilor, cel de Dumnezeu binecuvântat! Bucură-te, că toţi cei care cer cu credinţă sprijinul şi ajutorul tău, nu pleacă niciodată ruşinaţi! Bucură-te Cuvioase Părinte Sava şi roagă-te să coboare Împărăţia Lui Dumnezeu în inimile noastre! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O, Preacuvioase Părinte Sava, cel care eşti de Dumnezeu Sfinţit, primeşte aceste umile cântări de laudă, pe care ţi le aducem din inimi curate şi te rugăm fierbinte să-L rogi pe Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, ca în veci să-I cântăm alături de toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful