BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK TUGASAN :

ANALISIS AYAT BAHASA MELAYU.

NAMA PELAJAR NO. MATRIKS

: :

NITO ANAK TONY D20112055167 : : UPSI06 014-5841002

NAMA KUMPULAN NONBOR TELEFON NAMA PENSYARAH NAMA JABATAN : :

DR. NORLIZA JAMALUDDIN

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGHARGAAN Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, tugasan ini dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan tugasan ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak yang bersungguh-sungguh dalam membantu saya supaya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Norliza Jamaluddin kerana membantu saya dalam memberikan maklumat dan penjelasan yang

sejelasnya untuk membuat tugasan ini. Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan guru yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk memahami dan menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut had masa yang ditetapkan. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sepanjang usaha saya menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.

Kandungan Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Pendahuluan Tujuan Bidang Bahan Kaedah Konsep Analisis Penutup Bibliografi Lampiran I(a – d) Lampiran II Muka surat 1 1 1 1 2 2 8 10 12 13 23

Pendahuluan Analisis pembinaan ayat atau sintaksis merupakan proses pengkajian bagaimana serangkaian perkataan yang disusun menjadi frasa seterusnya membentuk klausa sebelum menjadi sebuah ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap dapat menghasilkan makna yang membolehkan kelangsungan komunikasi di dalam sesebuah masyarakat. Aspek analisis sintaksis dilaksanakan dengan melihat unsur-unsur sintaksis berpadu yang menjadi frasa dan ayat. Malah binaan sintaksis dianalisis dengan melihat bagaimana pola-pola sintaksis dikembangkan bersama fungsinya.

Tujuan Tujuan analisis ini ialah untuk menganalisis jenis binaan ayat sama ada dari ayat tunggal, ayat majmuk dan memahami fungsi serta jenis-jenis pola tersebut. Tujuannya agar mampu

meneguhkan ilmu linguistik yang merupakan satu cabang hukum tatabahasa yang pada akhinya akan menentukan identiti bahasa itu sendiri.

Bidang Analisis ini akan memokuskan kepada elemen sintaksis di dalam teks berdasarkan analisis ayat tunggal, ayat majmuk dan subjenis yang terdapat di dalamnya.

Bahan Teks diperolehi daripada tulisan Ruhaiza Rusmin (ruhaizarusmin@mediaprima.com.my) bertajuk Jadi Pakar Si Cilik, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak lahir graduan berdaya 1

saing yang tersiar di ruangan Bestari surat khabar Harian Metro edisi 9 September 2013 terbitan Harian Metro Edisi Sarawak. Khalayaknya merupakan pembaca yang tahu berbahasa Melayu.

Kaedah Analisis akan dilaksanakan dengan menyaring keluar ayat-ayat tunggal dan ayat-ayat majmuk dan mengenalpasti bentuknya dan melakukan analisis peratusan terhadap ayat-ayat tersebut yang dijumpai di dalam teks analisis. Ayat akan dicerakin dan direkodkan di dalam tiga jadual jadual iaitu Jadual Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk, Jadual Analisis Ayat Tunggal dan Jadual Analisis Ayat Majmuk dan perincian subjenis serta peratusan masing-masing. Analisis ini adalah bersifat kuantitatif di mana bahan telah diambil daripada surat khabar Harian Metro. Ayat akan dianalisis sepenuhnya dalam Lampiran 1. Analisis meliputi empat jadual iaitu Jadual Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk, Jadual Analisis Ayat Tunggal, Jadual Analisis Ayat Majmuk, dan Jadual Jenis Ayat. Perincian jenis dan subjenis serta peratusan masing-masing juga dilaksanakan. Konsep Ayat tunggal pada dasarnya ialah ayat yang mempunyai ciri yang sama dengan ayat dasar. Kedua-dua ayat mempunyai elemen satu klausa yang ketara iaitu satu subjek dan satu predikat. Namun, ayat tunggal dibezakan dengan ayat dasar dengan kebolehannya menerima kehadiran unsur keterangan pada pahabgian subjek atau predikatnya. Selain itu, ayat tunggal dapat disongsangkan kedudukan subjek dan predikatnya. Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob dan Zulkifli Osman(2006) menyebut ayat tunggal dan ayat dasar merupakan satu perkara yang sama sebab ia dibentuk 2

berdasarkan bilangan subjek dan predikat yang paling asas dan semestinya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Abdullah Hassan di dalam buku Linguistik Am (2007) mendefinisikan ayat dasar oleh para ilmuwan bahasa seperti Arbak Othman dan Asmah Hj Omar serta penggarisan konsep ayat dasar oleh Tatabahasa Dewan. Arbak Othman membahagikan ayat dasar kepada beberapa bahagian seperti di bawah: a) b) c) d) e) f) Subjek nama + Subjek nama + Subjek nama + Subjek nama + Subjek nama + Subjek nama + predikat nama (FN + FN) predikat sifat (FN + FAdj)

predikat kopula (FN + FPemeri) predikat rangkai kata depan (FN + FSn) predikat kata kerja tak transitif (FN + FKttr) predikat kata kerja transitif (FN + Ftr)

Asmah Hj Omar pula menulis di dalam Nahu Melayu Mutakhir edisi ke-4 meringkaskan ayat dasar kepada dua pola sahaja iaitu: a) b) Frasa benda Frasa benda + frasa benda + frasa karyaan

Sementara Tatabahasa Dewan 1981 menggariskan pola ayat dasar iaitu: a) b) c) d) Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa nama + + + + frasa nama frasa adjektif frasa kerja frasa sendi nama

Ayat majmuk pula merupakan rangkuman ayat-ayat tunggal sehingga menghasilkan ayat3

ayat baru yang terdiri daripada dua atau lebih klausa. Secara umumnya, ayat majmuk boleh difahami sebagai gabungan dua ayat tunggal yang lengkap dan disatukan menjadi sebuah ayat yang bermakna. Jika ayat tunggal dimaksudkan sebagai ayat yang mempunyai satu klausa iaitu satu predikat dan satu subjek maka ayat majmuk akan mempunyai lebih daripada dua klausa sekurang-kurangnya. Za’aba atau Zainal Abidin bin Ahmad (2000: 279) memakai istilah ayat berlapis, ayat berkait dan ayat bercampur untuk sebagai definisi ayat majmuk. Asmah Hj Omar (1973 : 58) pula menyatakan ayat majmuk sebagai klausa kompleks yang terbahagi kepada dua iaitu klausa kompleks yang terbentuk daripada penggabungan dan pelapisan. Beliau kemudiannya

membahagikannya sebagai klausa kompleks tak setara dan klausa kompleks setara. Abdullah Hassan (1993 : 201) telah memecahkan ayat majmuk kepada dua iaitu ayat majmuk setara dan ayat majmuk bertingkat. Sementara Arbak Othman (1989 : 172)

membahagikan ayat majmuk kepada ayat berlapis dan ayat berkait. Bagaimanapun dirumuskan oleh Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob dan Zulkifli Osman (2006) juga dipersetujui oleh Nik Safiah Karim bahawa ayat majmuk dibahagikan kepada tiga jenis iaitu: 1. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah pencantuman dua ayat atau lebih dengan susunan tertentu sehingga terbentuknya satu ayat yang baharu. Ayat-ayat ini dihubungkan dengan penggunaan kata hubung tertuntu ataupun hanya dengan tanda koma. Ayat-ayat yang tercantum itu perlulah mempunyai kedudukan yang setara iaitu kedua-duanya boleh berdiri sendiri. Ringkas kata, ayat majmuk gabungan merupakan gabungan dua ayat tunggal yang lengkap klausanya dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. 4

Bagi melengkapkan makna ayat majmuk gabungan sehingga menjadi ayat yang gramatis, penggunaan kata hubung yang menjunjung makna yang tepat haruslah digunakan. Ditunjukkan di bawah ini makna dan contoh kata hubung sebagai alternatif kepada penggunaan parataksis di dalam ayat. Makna Penjumlahan Pilihan Urutan Penambahan Penyertaan Pertentangan Peluasan Contoh Kata Hubung …dan, serta, juga, …atau …lalu, lantas, terus …dan, serta, tambahan pula …sambil, serta, seraya …tetapi, namun, melainkan …tambahan pula, dan, serta

Namun terdapat kelonggaran di dalam penghasilan ayat majmuk gabungan iaitu seandainya ia melibatkan dua unsur yang sama di dalam pembinaan ayat tersebut maka unsur yang sama digugurkan dan sekiranya unsur yang berbeza digunakan maka unsur yang sedia ada tidak dibuang. Tetapi, ia masih juga tertakluk keadaan hubungan semantik dan makna yang logik untuk membentuk ayat yang gramatis dan serta saling berkaitan. 2. Ayat Majmuk Pancangan Nik Safiah Karim (2008) menyatakan ayat majmuk pancangan merupakan ayat yang mengandungi satu ayat induk yang bergabung dengan satu atau lebih ayat kecil lain yang dipancangan kepada atau ayat induk. Ayat kecil ini dapat menjadi sebahagian daripada ayat 5

induk. Abdullah Hassan (2008) mendefinisikan ayat majmuk pancangan berlaku apabila kedapatan dua atau lebih klausa tak setara. Ini kerana ayat majmuk pancangan terdiri daripada klausa utama dan klausa bukan utama. Klausa bukan utama ini akan diserap masuk ke dalam klausa utama. Ada tiga jenis ayat majmuk pancangan iaitu: 2.i. Ayat Majmuk Pancangan Relatif Ayat Majmuk Pancangan Relatif disebut dengan kata penghubung yang (Nik SafiahKarim et. Al. 2008) . Abdullah Hassan (2008) menekankan ayat relatif ini boleh dikesan apabila terdapat kelahiran klausa yang menerangkan kata nama sama ada kata nama tersebut berfungsi sebagai subjek, predikat, objek atau keterangan ayat. Klausa relatif hanya

menerangkan frasa nama dan tidak berkait dengan unsur lain di dalam ayat serta dihubungkan dengan kata ganti nama hubung relatif yang (Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob, Zulkifli Osman (2006 : 58) Unsur penerangan kata nama ini dibantu oleh empat jenis peluasan yang dipanggil peluasan frasa nama oleh klausa relatif yang boleh berlaku kepada empat bahagian ayat iatu: a) b) c) d) 2.ii. Peluasan subjek Peluasan predikat Peluasan objek Peluasan keterangan Ayat Majmuk Pancangan Komplemen Ayat majmuk jenis ini dikenali dengan kehadiran klausa komplemen dan klausa ini dipancangkan kepada klausa utama untuk menjadikan klausa tersebut lengkap (Abdullah Hassan, 2008). Ia terbentuk dengan dua kata hubung komplemen bahasa Melayu iaitu bahawa dan 6

untuk. Nik Safiah Karim menetapkan pula kata hubung komplemen bahawa hanya dapat digunakan pada bahagian subjek atau predikat ayat namun kata hubung komplemen untuk hanya digunakan pada bahagian subjek sahaja. Ayat komplemen juga terbahagi kepada tiga jenis iaitu a) b) c) 2.iii. Ayat komplemen frasa nama – dapat digunakan dalam dua posisi iaitu subjek dan predikat Ayat komplemen frasa kerja Ayat komplemen frasa adjektif Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk jenis ini nyata kelihatan apabila terdapat satu ayat induk tergabung dengan satu atau lebih ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat induk. Ayat kecil ini pula bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Umumnya, frasa kerja digunakan di dalam predikat tersebut dan terdapat huraian lanjut oleh ayat kecil atau huraian oleh klausa keterangan. Kata hubung

keterangan berfungsi menggabungkan kedua-dua ayat induk dan ayat kecil ini untuk membina ayat majmuk pancangan keterangan. Nik Safiah Karim et. al (2008) menggariskan sembilan jenis ayat majmuk keterangan yang beserta contoh-contohnya. Kata Keterangan Musabab Akibat Syarat Waktu Pertentangan Harapan Cara 7 Contoh Kerana, Hingga, sehingga Sekiranya, andai kata, jikalau, kalau Sejak, setelah, sewaktu, sementara Biarpun, walaupun, kendatipun, sedangkan, Supaya, agar, semoga Dengan

3.

Ayat Majmuk Campuran Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob dan Zulkifli Osman (2006)

menekankan ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ia terjadi apabila ayat tunggal digabungkan dengan ayat majmuk atau campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Nama lainnya ialah ayat kompleks. Ahmad Khair Mohd Nor (2003) menyatakan ayat majmuk campuran adalah apabila terdapat sekurangkurangnya tiga klausa yang dijalinkan bersama-sama yang melibatkan campuran antara ayat majmuk setara dengan ayat majmuk tidak setara.

Analisis Hasil analisis ditunjukkan sepenuhnya seperti di dalam beberapa jadual yang terdapat di dalam lampiran. Analisis tersebut telah mengekstrak ayat tunggal dan ayat majmuk serta subjenisnya di dalam teks tersebut. Sebagai pengitlakan daripada analisis ini didapati terdapat sejumlah 5 ayat majmuk (100.00%) dan tiada ayat tunggal, 0 (100.00%). Maka dapatlah dikatakan bahawa hanya ayat majmuk dan subjenisnya yang dikesan untuk dikaji di dalam teks ini. Contoh-contoh ayat majmuk tersebut adalah seperti berikut: 1. Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan dan pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan pembesaran. 2. Justeru, Kolej PTPL mengambil inisiatif menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. 8

3.

Program ini direka dengan teliti untuk Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan kurikulum, pembangunan, psikologi, penilaian pembelajaran, pengurusan pusat prasekolah, keselamatan dan aspek pemakanan.

4.

Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal.

5.

Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT). Daripada lima contoh ayat yang ditunjukkan, terdapat pelbagai jenis ayat majmuk dan

subjenisnya seperti ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan relatif dan ayat majmuk campuran. Jadual Analisis Ayat Majmuk berpandukan tiga jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Hasil yang didapati ialah Jadual Analisisi Ayat Majmuk menunjukkan kehadiran 1 ( 20.00%) ayat majmuk gabungan dan 4 (80.00%) ayat majmuk campuran. Satu lagi jadual menunjukkan bahawa ayat majmuk pancangan relatif menguasai 80.00% iaitu 4 ayat di dalam rangkuman ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pancangan keterangan mencatat 20.00% iaitu 1. Di dalam analisis ayat majmuk terdapat: Contoh ayat majmuk gabungan ialah : 1. Justeru, Kolej PTPL mengambil inisiatif menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah.

9

Contoh ayat majmuk campuran ialah : 1. Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan dan pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan pembesaran. 2. Program ini direka dengan teliti untuk Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan kurikulum, pembangunan, psikologi, penilaian pembelajaran, pengurusan pusat prasekolah, keselamatan dan aspek pemakanan. 3. Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal. 4. Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT).

Penutup Hasil daripada analisis didapati kajian dan perbandingan ini menemukan beberapa jenis ayat majmuk namun tidak terdapat ayat tunggal di dalam teks ini. Ayat majmuk yang wujud kebanyakannya adalah ayat majmuk campuran sebanyak 80.00% dan ayat majmuk gabungan sebanyak 20.00%. Analisis ini juga memberi kefahaman mengenai variasi ayat-ayat majmuk di dalam bahasa Melayu yang memungkinkan penggunaan bahasa yang lebih tuntas dan bersistem. Analisis ini hanya mempunyai dua tujuan iaitu bagi menganalisis dan membuat perbandingan. Didapati bahawa ayat tunggal tidak wujud dalam teks yang dianalisis. Ayat 10

majmuk wujud dalam semua ayat namun kebanyakannya ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan adalah sangat sedikit. Oleh itu, dicadangkan analisis lanjutan dilakukan sama ada dengan menambahkan teks yang sama genre atau genre yang lain, atau kajian yang lebih khusus. Misalnya, ayat tunggal, ayat majmuk atau jenis ayat sahaja.

11

Bibliografi Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani, Razali Ayob dan Zulkifli Osman (2006). Sintaksis Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Abdullah Hassan, (2002). Tatabahasa Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis. Pahang : PTS Publications & Distributer Sdn. Bhd. Abdullah Hassan, (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Asmah Haji Omar (2008). Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Abdullah Hassan, (2007). Linguistik Am, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Ayat Majmuk, Abdul Ghalib Yunus – Munsyi Dewan Rabu 31 Mac 2010 diperolehi pada 14 April 2013 daripada agy7500.blogspot.com/2010/03/siri-370-binaan-ayat. Norliza Binti Hj. Jamaluddin dan Hj. Ahmad Khair Mohd. Nor (2011).BML 3063 Sintaksis. Pusat Pendidikan Luar: Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Ruhaiza Rusmin (2013). Jadi pakar si cilik, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak lahir graduan berdaya saing. Edisi Sarawak: Harian Metro.

12

Lampiran I(a) Analisis Sepenuhnya Jadual Analisis AT dan AM

Bil A

Senarai Ayat

AT

AM

JA

Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas 1. terpenting memastikan perkembangan dan 0 1 1

pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan 2. Justeru, Kolej PTPL pembesaran. inisiatif 0 1 1

mengambil

menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. 3. Program Pendidikan ini direka Awal dengan teliti untuk bagi

Kanak-kanak

0

1

1

membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan psikologi,

kurikulum,

pembangunan,

penilaian prasekolah, pemakanan. 4.

pembelajaran, keselamatan

pengurusan dan

pusat aspek

Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal.

0

1

1

5.

Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian 0 1 1

Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT).

Jumlah Ayat: 5

AT:0 (0.00%) JA: 0 (0.00%)

AM:5 (100.00% ) JA: 5 (100.00%)

AT+AM=5 (100.00%) JA: 5 (100.00%)

14

Lampiran I(b) Jadual Analisis AT

Bil A 1.

Senarai Ayat 1 Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan dan 0

AT 2 3 4

0

0 0

pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan 2. Justeru, Kolej PTPL pembesaran. inisiatif 0 0 0 0

mengambil

menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. 3. Program Pendidikan ini direka Awal dengan teliti untuk bagi

Kanak-kanak

0 0

0

0

membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan psikologi, pusat aspek

kurikulum, penilaian prasekolah,

pembangunan, pembelajaran, keselamatan

pengurusan dan

pemakanan. 4. Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal. 5. Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT). 0 0 0 0 0 0 0 0

AT 1 : 0 (0.00%) 2 : 0 (0.00%) 3 : 0 (0.00%) 4 : 0 (0.00%) Jumlah Jenis Pembinaan AT: 0 (0.00%) 16

Lampiran I(c) Jadual Analisis AM

Bil A 1.

Senarai Ayat 1 Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan dan 0 0

AM 2 2.1 2.2 2.3 3

0 0

0

1

pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan 2. Justeru, Kolej PTPL pembesaran. inisiatif 0 0 0 0 0 1

mengambil

menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. 3. Program Pendidikan ini direka Awal dengan teliti untuk bagi

Kanak-kanak

0 0

0

0

0

1

membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan psikologi, pusat aspek

kurikulum, penilaian prasekolah,

pembangunan, pembelajaran, keselamatan

pengurusan dan

pemakanan. 4. Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal. 5. Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT). AM 1: 0 (0.00%) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

2 : 1 (20.00%) 2.1: 1 (100.00%) 2.2: 0 (0.00%) 2.3: 0 (0.00%) Jumlah AM2: 1 (100.00%) 3 : 4 (80.00%) Jumlah Jenis Pembinaan AM: 5 (100.00%) 18

Lampiran I(d) Jadual Analisis JA

Bil A 1.

Senarai Ayat 1 Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan dan 1 0

JA 2 3 4

0 0

pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan 2. Justeru, Kolej PTPL pembesaran. inisiatif 1 0 0 0

mengambil

menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanakkanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. 3. Program Pendidikan ini direka Awal dengan teliti untuk bagi

Kanak-kanak

1 0

0 0

membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan psikologi, pusat

kurikulum, penilaian

pembangunan, pembelajaran,

pengurusan

prasekolah, pemakanan. 4.

keselamatan

dan

aspek

Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal.

1 0

0

0

5.

Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT). 1 0 0 0

JA 1 : 5 (100.00%) Jumlah JA1: 5 (100.00%) 2 : 0 (0.00%) 3 : 0 (0.00%) 4: 0 (0.00%) Jumlah JA: 5 (100.00%) 20

Singkatan dan Kod Analisis Bil=Bilangan A= Ayat AT= Ayat Tunggal AT1= Ayat Tunggal FN+FN AT2= Ayat Tunggal FN+FK AT3= Ayat Tunggal FN+FA AT4= Ayat Tunggal FN+FS AM=Ayat Majmuk AM1=Ayat Majmuk Gabungan AM2=Ayat Majmuk Pancangan AM2.1= Ayat Majmuk Pancangan Relatif AM2.2= Ayat Majmuk Pancangan Komplemen AM2.3= Ayat Majmuk Pancangan Keterangan AM3= Ayat Majmuk Campuran

21

JA= Jenis Ayat JA1= Jenis Ayat Penyata JA2= Jenis Ayat Tanya JA3= Jenis Ayat Perintah JA4= Jenis Ayat Seruan

22

Lampiran II(Bahan) ARKIB : 09/09/2013 Harian Metro Edisi Sarawak Jadi pakar si cilik – Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak lahir graduan berdaya saing OLEH RUHAIZA RUSMIN (ruhaizarusmin@mediaprima.com.my) Pendidikan awal kanak-kanak adalah antara asas terpenting memastikan perkembangan pembangunan kanak-kanak di landasan sebenar selain memenuhi keperluan dan

pembesaran.

Justeru, Kolej PTPL mengambil inisiatif menawarkan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran luas memupuk serta membimbing kanak-kanak prasekolah. Program ini direka dengan teliti untuk Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi membolehkan mereka memperoleh pengetahuan teori, kemahiran pedagogi, kandungan kurikulum, keselamatan

pembangunan, psikologi, penilaian pembelajaran, pengurusan pusat prasekolah, dan aspek pemakanan.

Program itu ditawarkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam melahirkan tenaga pendidik berpengatuhan dari aspek teori dan praktikal. Selain program Pendidikan Awal Kanak-kanak, pelbagai program ditawarkan di bawah Sekolah Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Profesional antaranya perakaunan, pengurusan, pengurusan modal insan, dan perguruan (ELT). (Artikel Penuh: Jadi pakar si cilik – Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak lahir graduan berdaya saing/Harian Metro Edisi Sarawak) 23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful