PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

EKSPERIMEN PERBINCANGAN PROJEK SIMULASI PENYELIDIKAN DEMONTRASI LAWATAN

STRATEGI P&P

PEMBELAJARAN BERFIKRAH

PENDEKATAN

KONSTRUKTIVISME INKUARI PENEMUAN PEMBELAJARAN MASTERI KONSTEKSTUAL ICT KDM

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual mula diperkenalkan oleh PPK mulai kurikulum baru semakan semula. Pendekatan ini menjurus kepada teori Behaviorisme kepada teori Konstruktivisme yang mementingkan kemahiran kepada pelajar dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Beberapa pendekatan diserapkan dalam PSV agar proses pembelajaran akan berlaku secara afektif dan berkesan.
Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KONSTRUKTIVISME
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa pelajar membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Dalam Proses ini, pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan yang baru. Pengetahuan seni dibina secara beransur-ansur mengikut masa oleh pelajar sendiri dalam konteks sosial melalui interaksi idea-idea apabila maklumat baru disepadukan dengan idea yang sedia ada, dan hasilnya kesedaran atas apa yang dipelajari.
Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KONSTRUKTIVISME DALAM PSV
Setiap orang mempunyai konsep seninya sendiri. Berdasarkan pengetahuan yang sedia ada, pelajar terus membina pemahaman sendiri tentang alam persekitaran. Pembelajaran berlaku apabila pelajar menghubungkaitkan idea baru dengan idea yang sedia ada. Pengstrukturan semula idea dapat ditingkatkan melalui strategi berfikir dan refleksi yang dirangsang oleh pengalaman. Pendekatan Konstruktivisme menjadikan pembelajaran Pen. Seni Visual bermakna dan mengembirakan.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

APLIKASI KONSTRUKTIVISME
Pencetusan Idea oleh pelajar sendiri sebelum memulakan tajuk penting. Pelajar diberi peluang untuk mencatat pengetahuan sedia ada sebelum aktiviti melukis. Pelajar menjalankan eksperimen tak terbimbing untuk menguji sesuatu sebagai usaha sesuatu membnina pengetahuan baru berteraskan pengetahuan sedia ada Melalui projek pelajar mengadakan penyiasatan untuk menguji idea seni secara membina pengetahuan dan secara beransur-ansur membina insiatif sendiri.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

INKUIRI-PENEMUAN
Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomana yang belaku disekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara menemuan berkalu apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen, pelajar akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing pelajar untuk memahami konsep seni melalui hasil inkuiri.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

INKUIRI-PENEMUAN DALAM PSV
Pelajar mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling melalui aktiviti eksperimen, projek, perbincangan, simulasi dan lawatan. Berdasarkan hasil inkuiri, pelajar menggunakan kemahiran berfikir untuk membuat kesimpulan sendiri serta menemui kajian seni dan membuat kesimpulan sendiri. Guru berperanan membimbing.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

APLIKASI INKUIRI-PENEMUAN
Dengan menjalankan Eksperimen, pelajar menguji perkara yang mereka hasilkan, kemudian mencari jawapan yang telah dikaji. Melalui projek, pelajar diberi masa yang lebih panjang untuk mengkaji sesuatu. Projek bukan sahaja melibatkan aktiviti seni malah melibatkan kemahiran lain seperti Nilai murni. Perbincangan merupakan kaedah yang efektif untuk mencetuskan minda demi melanjutkan proses inkuiri dan penemuan atas pengetahuan seni. Di samping itu, semangat bekerjasama dan berkongsi pengalaman ditingkatkan.
Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Pengikut teori, pembelajaran ini hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pegetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan hubung kait yang bermakna dan releven dengan persekitaran. Teori ini menggalakkan guru memilih atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks budaya, sosial, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasatkan
Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM PSV
Pembelajaran PSV yang bermakna harus berdasarkan konteks kegiatan dan kejadian harian. Oleh itu persoalan seni perlu dikaitkan dengan kehidupan harian pelajar secara eksplisit. Pembelajaran ini membolehkan pelajar menghayati kerelevanan pembelajaran PSV dengan kehiduapan sendiri.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

APLIKASI INKUIRI-PENEMUAN
Melalui projek kolaboratif pelajar mengkaji aplikasi konteksual untuk seni visual supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pelajar menjalankan penyelidikan di pusat sumber atau internet untuk mengkaji situasi di mana konsep seni visual boleh diaplikasikan dalam masyarakat. Dalam aktiviti berfikrah, pelajar menggunakan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir untuk menyelidiki aplikasi PSV dalam kehidupan harian.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PEMBELAJARAN MASTERI
Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua pelajar menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap pelajar mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada pelajar untuk belajar mengikut kadarnya. Untuk pelajar yang sanggup menguasai konsep dengan cepat, aktiviti pengayaan mengukuhkan lagi pengetahuannya. Untuk pelajar yang belajar pada kadar yang lebih perlahan, aktiviti pemulihan diberi untuk meningkatkan kadar pembelajaran.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PEMBELAJARAN MASTERI DALAM PSV
Pembelajaran ini, topik seharusnya ditentukan dan dibahagikan kepada unit-unit pembelajaran mengikut satu hierarki. Guru bermula daripada satu unit pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dan bahan bantu mengajar yang sesuai

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI
Pelajar menjalankan penyelidikan di pusat sumber atau melalui internet untuk mengkaji tajuk yang telah diberi Dalam aktiviti berfikrah, pelajar mengunakan KBSB untuk mengupas idea dengan lebih mendalam hingga menguasai idea berkenaan. Perbincangan menyediakan peluang kepada pelajar untuk mendalami konsep PSV hingga tahap masteri yang lebih tinggi.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
Dalam era maklumat ini, Teknologi Maklumat dan Komunikasi membolehkan pelajar mengakses data dan maklumat untuk memperluaskan pengetahuan dan kamahiran. Selain bahan cetak yang konvensional, media ICT yang membolehkan pemerolehan maklumat termasuk alat bantu audio-visual, internet, persian komputer dll.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

ICT DALAM PSV
Mod Tutorial – penggunaan ICT sebagai praktis latih tibu. Maklum balas yang serta merta untuk pembelajaran kendiri. Mod Penemuan – Aplikasi ICT untuk memahami sesuatu konsep, seperti pengguna perisian simulasi dan lain-lain Mod Resos – Melalui internet, muat turun untuk mencari bahan. Mod Perhubungan – Berkomunikasi seperti e-mail Mod sokongan – Penggunaan ICT dengan perisian seperti pemproses perkataan, pereka bentuk grafik dll.
Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

APLIKASI PEMBELAJARAN ICT
Melalui projek Kolaboratif dengan menggunakan komputer Melalui penyelidikan mencari bahan melalui internet Aktiviti Berfikrah, pelajar mengkaji sesuatu bahan seni menggunakan ICT

Hassan Mohd Ghazali UPSI

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KAJIAN MASA DEPAN (KMD)
Dalam aktiviti Kajian Masa depan, pelajar digalakkan menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan dari masa dahulu ke masa sekarang, dan seterusnya membuat ramalan tentang keadaan yang mungkin berlaku pada masa depan. Pedagogi ini berpusatkan pelajar dan menggabungjalinkan PSV dengan pelbagai bidang yang lain seperti pendidikan alam sekitar, sains, dan lain-lain.

Hassan Mohd Ghazali UPSI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.