You are on page 1of 24

‫ٓؾبمشاد ك‪ ٢‬اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ‬

‫رؼش‪٣‬ق ػِْ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ‬
‫ػِْ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ ‪ ٞٛ‬ػِْ رغش‪٣‬ج‪ٜ٣ ٢‬زْ ثذساعخ ًَ ٓب ‪ٓ ٞٛ‬زؼِن ثذسعخ اُؾشاسح ‪ٝ‬اُطبهخ‬

‫اُؾشاس‪٣‬خ أ‪ ٝ‬اُزذكن اُؾشاس‪ ١‬أُقبؽت ُزـ‪٤‬شاد األٗظٔخ اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪٤‬خ أ‪ ٝ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬خ ‪.‬‬

‫رطج‪٤‬وبد ػِْ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬اُزطج‪٤‬وبد اُ‪ٜ٘‬ذع‪٤‬خ ‪٣ :‬غزخذّ ‪ٛ‬زا اُؼِْ ‪٘ٛ‬ذع‪٤‬ب ك‪ ٢‬رقٔ‪ْ٤‬‬
‫أُؾشًبد‬
‫‪ُٞٓٝ‬ذاد اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شث‪٤‬خ ‪ٝ‬أع‪ٜ‬ضح اُزجش‪٣‬ذ ‪ٝ‬اُزٌ‪٤٤‬ق ‪.‬‬
‫ة ‪ -‬اُزطج‪٤‬وبد اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪٤‬خ ‪٘ٛ :‬بُي ػذح رطج‪٤‬وبد ُؼِْ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب ٗزًش ٓ٘‪ٜ‬ب‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬اُزـ‪٤‬شاد ك‪ ٢‬اُطبهخ اُز‪ ٢‬رشاكن اُزـ‪٤‬ش اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ٝ . ٢‬ثق‪ٞ‬سح‬
‫ػبٓخ‬
‫اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُطبهخ ث‪ ٖ٤‬اُ٘ظبّ ‪ٓٝ‬ب ‪٣‬ؾ‪٤‬ط ث‪. ٚ‬‬
‫* دساعخ آٌبٗ‪٤‬خ ؽق‪ ٍٞ‬اُزلبػَ اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪ ٢‬رِوبئ‪٤‬ب‬
‫* اؽزوبم اُق‪٤‬ؾ ‪ٝ‬اُو‪ٞ‬اٗ‪ ٖ٤‬أٌُزؾلخ رغش‪٣‬ج‪٤‬ب ‪ٝ‬ث٘بإ‪ٛ‬ب ػِ‪ ٠‬أعبط ٗظش‪ ١‬كٔضال ‪:‬‬
‫ ‪ ٌٖٔ٣‬اؽزوبم ‪ٝ‬اصجبد ه‪ٞ‬اٗ‪ ٖ٤‬اُز‪ٞ‬اصٕ اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪٢‬‬‫ ‪ ٌٖٔ٣‬اؽزوبم هبٗ‪ٛ ٕٞ‬ظ ُِٔؾز‪ ٟٞ‬اُؾشاس‪ٝ ١‬اُز‪٣ ١‬ؼزجش ؽبُخ خبفخ ُِوبٗ‪ٕٞ‬‬‫األ‪ُِ ٍٝ‬ذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ ‪.‬‬
‫ ‪ ٌٖٔ٣‬اؽزوبم ٓؼبدُخ ًالث‪٤‬ش‪ً - ٕٝ‬ال‪ٝ‬ص‪ٞ٣‬ط أُزؼِوخ ثبُز‪ٞ‬اصٕ ث‪ ٖ٤‬األط‪ٞ‬اس‬‫‪ ٌٖٔ٣ -‬اؽزوبم ٓؼبدُخ هبػذح اُط‪ٞ‬س أ‪ ٝ‬اُق٘ق‬

‫أُلب‪ ْ٤ٛ‬األعبع‪٤‬خ ك‪ ٢‬اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ‬
‫رؼش‪٣‬ق اُ٘ظبّ ) ‪ ٞٛ : ( System‬عضء ٖٓ اٌُ‪ ٕٞ‬اُز‪٣ ١‬ؾذس ك‪ٚ٤‬‬
‫اُزـ‪٤‬ش اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ ٢‬أ‪ ٞٛ ٝ‬اُغضء أُؾذد ٖٓ أُبدح اُز‪٢‬‬
‫ر‪ٞ‬ع‪ ٚ‬اُ‪ ٚ٤‬اُذساعخ ‪.‬‬
‫أُؾ‪٤‬ط ) ‪ ٞٛ : ( Surroundings‬اُغضء اُز‪٣ ١‬ؾ‪٤‬ط ثبُ٘ظبّ‬
‫‪٣ٝ‬زجبدٍ‬
‫ٓؼ‪ ٚ‬اُطبهخ ك‪ ٢‬ؽٌَ ؽشاسح أ‪ ٝ‬ؽـَ ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ؽو‪٤‬و‪ ٢‬أ‪٢ٔٛٝ ٝ‬‬
‫‪.‬‬
‫ٓضبٍ ‪ :‬ػ٘ذ امبكخ ٓؾِ‪ ٍٞ‬ؽٔل اُ‪٤ٜ‬ذ‪ًِٞٝ‬س‪٣‬ي اُ‪ٓ ٠‬ؾِ‪ٍٞ‬‬
‫‪٤ٛ‬ذ‪ٝ‬سًغ‪٤‬ذ اُق‪ٞ‬د‪ ّٞ٣‬ك‪ً ٢‬ؤط صعبع‪ ٢‬كؤٕ ‪:‬‬
‫* اُ٘ظبّ ‪ٓ ٞٛ‬ؾِ‪ ٍٞ‬اُؾٔل ‪ٝ‬اُوبػذح‬
‫* ؽذ‪ٝ‬د اُ٘ظبّ ‪ ٢ٛ‬عذسإ اٌُؤط‬
‫ؽ‪ ٍٞ‬اُ٘ظبّ‬

‫*‬

‫أُؾ‪٤‬ط ‪ ٞٛ‬ثبه‪ ٢‬اٌُ‪ٕٞ‬‬

‫ث٘بء ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬وخ اُز‪٣ ٢‬زجبدٍ ث‪ٜ‬ب اُ٘ظبّ اُطبهخ ‪ٝ‬أُبدح ٓغ أُؾ‪٤‬ط‬

‫هغٔذ األٗظٔخ اُ‪ ٠‬صالس أٗ‪ٞ‬اع ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬اُ٘ظبّ أُلز‪ٞ‬ػ ) ‪ ٞٛٝ ( Open System‬اُ٘ظبّ اُز‪٣ ١‬غٔؼ ثزجبدٍ ًَ‬
‫ٖٓ أُبدح ‪ٝ‬اُطبهخ ث‪ ٖ٤‬اُ٘ظبّ ‪ٝ‬اُ‪ٞ‬عط أُؾ‪٤‬ط ‪.‬‬
‫ة ‪ -‬اُ٘ظبّ أُـِن ) ‪ ٞٛٝ ( Closed System‬اُز‪٣ ١‬غٔؼ ثزجبدٍ اُطبهخ كوط‬

‫ث‪ ٖ٤‬اُ٘ظبّ ‪ٝ‬اُ‪ٞ‬عط أُؾ‪٤‬ط ػِ‪ ٠‬ف‪ٞ‬سح ؽشاسح أ‪ ٝ‬ؽـَ ‪.‬‬

٢‬ز‪ ٙ‬اُخ‪ٞ‬اؿ ٓٔ‪٤‬ضح‬ ‫ُِٔبدح ‪ ٌُٖٝ‬ال رؼزٔذ ػِ‪٤ًٔ ٠‬ز‪ٜ‬ب ‪.‬‬ ‫االرضإ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ ٢ٌ٤‬اُؾشاس‪١‬‬ ‫) ‪Equilibrium‬‬ ‫‪( Thermodynamic‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬روغ‪ ٚٔ٤‬اُ‪ ٠‬صالس أٗ‪ٞ‬اع ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬االرضإ أُ‪ٌ٤‬بٗ‪٣ٝ ( Mechanical Equilibrium ) ٢ٌ٤‬ؾذس ‪ٛ‬زا اُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ‬ ‫االرضإ‬ ‫ػ٘ذٓب ال ‪٣‬ؾذس أ‪ ١‬رـ‪٤‬ش ٓ‪ٌ٤‬ش‪ٝ‬عٌ‪ٞ‬ث‪ُِ٘ ٢‬ظبّ ٓغ اُضٖٓ ‪.‬‬ .‬‬ ‫خ‪ٞ‬اؿ ٓشًضح ) ‪Properties‬‬ ‫‪ ٢ٛٝ ) Intensive‬اُخ‪ٞ‬اؿ اُز‪ ٢‬ال رؼزٔذ ػِ‪٠‬‬ ‫ًٔ‪٤‬خ أُبدح أُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬دح ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ ٓضَ اُنـط ‪ ،‬دسعخ اُؾشاسح ‪ ،‬اٌُضبكخ ‪ ،‬اُز‪ٞ‬رش‬ ‫اُغطؾ‪ ، ٢‬اُو‪ٞ‬ح اُذاكؼخ اٌُ‪ٜ‬شث‪٤‬خ ‪ٝ‬اُغ‪ٜ‬ذ اٌُ‪ٜ‬شث‪ٛ ًَ .‬‬ ‫ة ‪ -‬االرضإ اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪٣ٝ ( Chemical Equilibrium ) ٢‬ؾذس ‪ٛ‬زا اُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ‬ ‫االرضإ ػ٘ذٓب‬ ‫ال ‪٣‬ؾذس رـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ض أُبدح ٓغ اُضٖٓ ‪.‫ط ‪ -‬اُ٘ظبّ أُؼض‪ ٞٛٝ ( Isolated System ) ٍٝ‬اُز‪ ١‬ال ‪٣‬غٔؼ ثبٗزوبٍ أ‪١‬‬ ‫ٖٓ اُطبهخ ‪ٝ‬أُبدح ث‪ ٖ٤‬اُ٘ظبّ ‪ٝ‬اُ‪ٞ‬عط أُؾ‪٤‬ط‬ ‫خ‪ٞ‬اؿ اُ٘ظبّ ) ‪( Properties of a System‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬روغ‪ ْ٤‬اُخ‪ٞ‬اؿ اُطج‪٤‬ؼ‪٤‬خ ُِ٘ظبّ اُ‪ٓ ٢‬غٔ‪ٞ‬ػز‪: ٖ٤‬‬ ‫أ ‪ -‬خ‪ٞ‬اؿ ؽبِٓخ ) ‪ ٢ٛٝ ( Extensive Properties‬اُخ‪ٞ‬اؿ اُز‪ ٢‬رؼزٔذ ػِ‪٠‬‬ ‫ًٔ‪٤‬خ أُبدح‬ ‫أُ‪ٞ‬ع‪ٞ‬دح ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ ٓضَ اٌُزِخ ‪ ،‬اُؾغْ ‪ ،‬اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ‪ ،‬اُطبهخ اُذاخِ‪٤‬خ ‪،‬‬ ‫االٗزش‪ٝ‬ث‪، ٢‬‬ ‫اُطبهخ اُؾشح ‪ٓٝ‬غبؽخ اُغطؼ ‪ٝ‬اُو‪ٔ٤‬خ اٌُِ‪٤‬خ ثبُ٘غجخ ُ‪ٜ‬ز‪ ٙ‬اُخ‪ٞ‬اؿ رغب‪ٓ ١ٝ‬غٔ‪ٞ‬ع‬ ‫اُو‪ْ٤‬‬ ‫أُ٘لقِخ ُ‪ٜ‬ب ‪.

‬‬ ‫اُؼِٔ‪٤‬خ اُذائش‪٣‬خ ) ‪ ٢ٛ ( Cyclic Process‬اُؼِٔ‪٤‬خ اُز‪٣ ٢‬زؾشى ك‪ٜ٤‬ب اُ٘ظبّ ك‪٢‬‬ ‫ؽٌَ‬ ‫دائش‪٣ٝ ١‬شعغ ُٔ‪ٞ‬هؼ‪ ٚ‬األ‪ ( ٍٝ‬أ‪ ١‬ال رزـ‪٤‬ش طبهز‪ ٚ‬اُذاخِ‪٤‬خ ) ‪.‫ط ‪ -‬االرضإ اُؾشاس‪٣ٝ ( Thermal Equilibrium ) ١‬ؾذس ‪ٛ‬زا اُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ‬ ‫االرضإ ػ٘ذٓب‬ ‫رزغب‪ ٟٝ‬دسعخ ؽشاسح اُ٘ظبّ ٓغ اُ‪ٞ‬عط أُؾ‪٤‬ط ث‪٣ٝ ٚ‬زٔضَ ‪ٛ‬زا االرضإ ك‪ ٢‬اُوبٗ‪ٕٞ‬‬ ‫اُقلش‪١‬‬ ‫ُِذ‪٘٣‬بٓ‪ٌ٤‬ب اُؾشاس‪٣‬خ اُز‪٘٣ ١‬ـ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ : ٚ‬ارا ر‪ٞ‬اعذ ٗظبٓبٕ ك‪ ٢‬ؽبُخ ارضإ ٓغ ٗظبّ‬ ‫صبُش كؤٕ‬ ‫اُ٘ظبٓ‪ٌٗٞ٣ ٖ٤‬بٕ ك‪ ٢‬ؽبُخ ارضإ ٓغ ثؼن‪ْٜ٤‬ا ‪.‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬ر‪ٞ‬م‪٤‬ؼ اُؼالهخ ث‪ ٖ٤‬اُطبهخ ) ‪ٝ ( E‬أُبدح ٓٔضِخ ثٌزِز‪ٜ‬ب ) ‪ًٔ ( m‬ب ‪: ٢ِ٣‬‬ .‬‬ ‫اُؼِٔ‪٤‬خ ا‪٣٥‬ض‪ٝ‬ثبس‪٣‬خ ) ‪ ٢ٛ ( Isobaric Process‬اُؼِٔ‪٤‬خ اُز‪ ٢‬رؾذس ػ٘ذ مـط‬ ‫صبثذ ‪.‬‬ ‫اُؼِٔ‪٤‬خ ا‪٣٥‬ض‪ًٞٝ‬س‪٣‬خ ) ‪ ٢ٛ ( Isochoric Process‬اُؼِٔ‪٤‬خ اُز‪ ٢‬رؾذس ػ٘ذ ؽغْ‬ ‫صبثذ ‪.‬‬ ‫‪٣‬ؾذس اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬ؽبُخ اُ٘ظبّ ػ٘ذ ظش‪ٝ‬ف ٓخزِلخ ‪ِٗ ،‬خق‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬األر‪: ٢‬‬ ‫اُؼِٔ‪٤‬خ االد‪٣‬جبر‪٤ٌ٤‬خ ) ‪ ٢ٛٝ ( Adiabatic Process‬اُز‪ ٢‬ال ‪٣‬لوذ اُ٘ظبّ أ‪ٌ٣ ٝ‬زغت‬ ‫خالُ‪ٜ‬ب‬ ‫طبهخ ؽشاس‪٣‬خ ٖٓ اُ‪ٞ‬عط ‪.‬‬ ‫اُؼِٔ‪٤‬خ األ‪٣‬ض‪ٝ‬ص‪٤‬شٓبُ‪٤‬خ ) ‪ ٢ٛ ( Isothermal Process‬اُؼِٔ‪٤‬خ اُز‪ ٢‬رؾذس ػ٘ذ‬ ‫صجبد‬ ‫اُؾشاسح ( ث٘بء ػِ‪ ٠‬رُي ‪٣‬ؾذس صجبد اُطبهخ اُذاخِ‪٤‬خ ) ‪.‬‬ ‫الطاقة ) ‪( Energy‬‬ ‫اُطبهخ ) ‪( E‬‬ ‫‪ ٢ٛ‬اُؾـَ ) ‪ ( w‬أُ٘غض أ‪ ٝ‬أُغز‪ِٜ‬ي ٖٓ هجَ أُبدح ‪.

‫‪w‬‬ ‫‪Fx d‬‬ ‫‪mx axd‬‬ ‫)‪mxdx(v/t‬‬ ‫) ‪m x v x ( d/t‬‬ ‫‪mxvxv‬‬ ‫‪= m x v2‬‬ ‫‪E‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫أ‪ ١‬إٔ اُطبهخ رغب‪ ١ٝ‬ؽبفَ مشة ًزِخ أُبدح ك‪ٓ ٢‬شثغ عشػخ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُبدح ‪٢ٛٝ ،‬‬ ‫رؾبث‪ٚ‬‬ ‫ٓؼبدُخ آ‪٘٣‬ؾزب‪ Einstein ٖ٣‬اُز‪ ٢‬ؽذد ك‪ٜ٤‬ب إٔ طبهخ اُغغْ اُز‪٣ ١‬زٌ‪ ٚ٘ٓ ٕٞ‬اُنئ‬ ‫‪ٝ‬أُغٔ‪٠‬‬ ‫ثبُل‪ٞ‬ر‪ ( E ) ٕٞ‬رغب‪ ١ٝ‬ؽبفَ مشة ًزِز‪ ٚ‬ك‪ٓ ٢‬شثغ عشػز‪ ٚ‬اُز‪ ٢‬رغب‪ ١ٝ‬عشػخ‬ ‫اُنئ ‪c‬‬ ‫‪= m x c2‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫‪E‬‬ ‫اُ٘بؽ‪٤‬خ أُ‪ٌ٤‬بٗ‪٤ٌ٤‬خ روغْ اُطبهخ ُ٘‪ٞ‬ػبٕ ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ‪ٓٝ Kinetic Energy ( K. E ):‬وذاس‪ٛ‬ب ‪٣‬ؼزٔذ ػِ‪ً ٠‬زِخ‬ ‫اُغغْ ) ‪( m‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬عشػز‪ٝ v ٚ‬رغب‪: ١ٝ‬‬ ‫‪K E = 1/2 m v2‬‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬أؽغت طبهخ ؽشًخ عغْ ًزِز‪ٝ 60 kg ٚ‬عشػز‪ 20 km / h ٚ‬؟‬ ‫اُؾَ ‪:‬‬ ‫‪= 1/2 x 60 x ( 20 x 1000 ) / 60 x 60‬‬ ‫‪K . ( d‬‬ ‫‪mx a x d‬‬ ‫=‬ ‫‪P.E‬‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬عغْ ‪٣‬زؾشى ثزغبسع ‪٣‬غب‪ًٝ ( 20 m / s2 ) ١ٝ‬زِز‪ ٚ‬رغب‪300 kg ١ٝ‬‬ ‫) أؽغت‬ ‫(‬ . E = 1/2 m v2‬‬ ‫‪= 925. E‬وذاس‪ٛ‬ب ‪٣‬ؼزٔذ ػِ‪ً ٠‬زِخ‬ ‫اُغغْ‬ ‫) ‪ٝ ( m‬ػِ‪ ٠‬رغبسػ‪ٝ ( a ) ٚ‬أُغبكخ اُز‪٣ ٢‬وطؼ‪ٜ‬ب ) ‪. 925 J‬‬ ‫ة ‪ -‬اُطبهخ اُ‪ٞ‬مؼ‪٤‬خ ) ‪ٓٝ Potential E nergy ( P .

‬‬ ‫اُؼالهبد ث‪ ٖ٤‬اُ‪ٞ‬ؽذاد‬ ‫‪4.3 J‬‬ ‫‪Atom.18 J‬‬ ‫= ‪Calory‬‬ ‫‪Joule = 107 erg‬‬ ‫‪= 24. L‬‬ . ) Calory) ١‬‬ ‫‪ٝ‬ؽذح اُطبهخ ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ ) ‪ ٞٛٝ ( cgs‬كشٗغ‪ ٢‬األفَ ‪٣ٝ‬ؼ٘‪( cm ..23 cal = 101. ٢‬‬ ‫) ‪٢ٛ sec‬‬ ‫اال‪٣‬شط ‪٣ٝ‬ؼشف ثؤٗ‪ٓ ٚ‬وذاس اُؾـَ أُجز‪ ٍٝ‬ػ٘ذٓب رؼَٔ ه‪ٞ‬ح ٓوذاس‪ٛ‬ب ‪ٝ‬اؽذ دا‪ٖ٣‬‬ ‫ُٔغبكخ‬ ‫هذس‪ٛ‬ب عْ ‪ٝ‬اؽذ ‪.‫طبهخ ‪ٝ‬مؼ‪ ٚ‬ارا هطغ ٓغبكخ هذس‪ٛ‬ب ) ‪ ) 10 m‬؟‬ ‫اُؾَ ‪:‬‬ ‫‪P . gram .‬‬ ‫اُذا‪ٖ٣‬‬ ‫‪ ٞٛ‬اُو‪ٞ‬ح اُز‪ ٢‬رؼط‪ ٢‬ػغِخ ٓوذاس‪ٛ‬ب ‪ُ 1 .0 cm / sec2‬غغْ ًزِز‪ٝ ٚ‬اؽذ‬ ‫عشاّ ‪.E = m x a x d‬‬ ‫‪= 300 kg x 20 m/s2 x10 m‬‬ ‫‪6000 kg m2 / s2‬‬ ‫‪= 60 kJ‬‬ ‫=‬ ‫‪= 6000 J‬‬ ‫ًَ ف‪ٞ‬س اُطبهخ ُ‪ٜ‬ب اُ‪ٞ‬ؽذاد ‪Mass x ( length )2 / ( Time )2‬‬ ‫أ‪ً ١‬زِخ ‪ ( x‬أُغبكخ )‪ ( / 2‬اُضٖٓ )‪ٝ 2‬ػِ‪ ٌٖٔ٣ ٚ٤‬إٔ رٌ‪ ٕٞ‬اُطبهخ ث‪ٞ‬ؽذح اال‪٣‬شط‬ ‫) ‪ ) Erg‬أ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ؽذح اُغ‪ ) Joule ( ٍٞ‬أ‪ ٝ‬اُغؼش اُؾشاس‪.

‬‬ ‫‪ٝ‬ؽذح اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ‬ ‫ع‪ / ٍٞ‬عْ ّ‬ ‫) ‪( J / g Cº‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫) ‪/ mol Cº‬‬ ‫ثبُ٘غجخ ُِٔبء ‪:‬‬ ‫عشاّ ٖٓ أُبء‬ ‫‪ٝٝ‬ؽذر‪ٜ‬ب ع‪ّ ٍٞٓ / ٍٞ‬‬ ‫اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ أُ‪ٞ‬الس‪٣‬خ ‪ ٢ٛ‬اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ُؼذد ‪18‬‬ ‫‪ٝ‬رغب‪١ٝ‬‬ ‫‪J / mol‬‬ ‫‪75.3‬اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ أُ‪ٞ‬الس‪٣‬خ ) ‪٤ًٔ ٢ٛ ( Molar Heat Capacity‬خ اُطبهخ‬ ‫اُالصّ ح ُشكغ‬ ‫دسعخ ؽشاسح ٓ‪ٝ ٍٞ‬اؽذ ٖٓ أُبدح دسعخ ٓئ‪٣ٞ‬خ ‪.‬‬ ‫ع‪ّ / ٍٞ‬‬ ‫‪ٝ‬ؽذح اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ‬ ‫) ‪) J / Cº‬‬ ‫‪ .‫رؼش‪٣‬لبد‬ ‫‪ .2‬اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ ) ‪ ( Specific Heat‬رؼشف ثؤٗ‪ٜ‬ب اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ٌَُ‬ ‫عشاّ ‪ٝ‬اؽذ ٖٓ أُبدح ‪،‬‬ ‫أ‪٤ًٔ ١‬خ اُطبهخ اُؾشاس‪٣‬خ اُالصّح ُشكغ دسعخ ؽشاسح عشاّ ‪ٝ‬اؽذ ٖٓ أُبدح دسعخ‬ ‫ٓئ‪٣ٞ‬خ ‪ٝ‬اؽذح ‪.3‬‬ ‫=‬ ‫‪18 x 4.18‬‬ ‫اعزخذآبد اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ‬ ‫ثبالػزٔبد ػِ‪ ٠‬اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬ؽغبة ًٔ‪٤‬خ اُؾشاسح ) ‪ُ ( q‬الصٓخ‬ ‫دسعخ ؽشاسح ٗظبّ‬ ‫ُشكغ‬ ‫ًزِز‪ ٚ‬صبثزخ ٖٓ دسعخ ؽشاسح اثزذائ‪٤‬خ ) ‪ ( T1‬اُ‪ ٠‬دسعخ ؽشاسح ٗ‪ٜ‬بئ‪٤‬خ ) ‪: ( T2‬‬ ‫‪( J‬‬ .1‬اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ) ‪) Heat Capacity‬‬ ‫اُالصّ ح ُشكغ‬ ‫رؼشف ثؤٗ‪ٜ‬ب ٓوذاس اُطبهخ اُؾشاس‪٣‬خ‬ ‫دسعخ ؽشاسح عغْ ٓؼ‪ ٖ٤‬أ‪٤ًٔ ٝ‬خ ٓؼ‪٘٤‬خ ٖٓ أُبدح ًزِز‪ٜ‬ب ) ‪ ( m‬دسعخ ٓئ‪٣ٞ‬خ‬ ‫‪ٝ‬اؽذح ‪.

8º C ٠‬ارا‬ ‫ػِٔذ إٔ اُؾشاسح‬ ‫اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ ُِٔبء رغب‪ 4.937 J / g ºC‬‬ ‫=‬ ‫ٓضبٍ ( ‪ ) 2‬ارا أم‪٤‬لذ ‪ 25‬عشاّ ٖٓ ٓؼذٕ ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح ‪ 90º C‬اُ‪50 ٢‬‬ ‫عشاّ ٖٓ أُبء ػ٘ذ‬ ‫دسعخ ؽشاسح ‪ ، 25º C‬كؤٕ دسعخ ؽشاسح أُبء رشرلغ اُ‪ٝ .T1‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪= C ∆ T‬‬ ‫‪q‬‬ ‫اُؾشاس‪٣‬خ = اٌُزِخ ‪ x‬اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ‬ ‫‪= m x‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ρ‬‬ ‫ؽ‪٤‬ش ‪m‬‬ ‫= ًزِخ أُبدح ‪،‬‬ ‫=‬ ‫‪ρ‬‬ ‫اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ ُِٔبدح ‪.5 x ( 92‬‬ ‫=‬ ‫‪q/ mx ∆T‬‬ ‫= ‪Specific Heat‬‬ ‫) ‪.5‬عشاّ ٖٓ ٓؼذٕ ٓؼ‪ ، ٖ٤‬آزقذ ًٔ‪٤‬خ ٖٓ‬ ‫اُؾشاسح ٓوذاس‪ٛ‬ب‬ ‫‪ 1170‬ع‪ٝ ٍٞ‬اسرلؼذ دسعخ ؽشاسر‪ٜ‬ب ٖٓ ‪25º C‬‬ ‫ُِٔؼذٕ ؟‬ ‫اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ‬ ‫اُ‪٠‬‬ ‫‪92º C‬‬ ‫‪ ،‬أؽغت‬ ‫اُؾَ ‪:‬‬ ‫‪1170 / 18.‬‬ ‫ًٔ‪٤‬خ اُؾشاسح أُلو‪ٞ‬دح أ‪ ٝ‬أٌُزغجخ رؾغت ٖٓ اُؼالهخ ‪:‬‬ ‫‪ρ x m x ∆ T‬‬ ‫=‬ ‫‪C ∆ T‬‬ ‫=‬ ‫‪q‬‬ ‫ٓضبٍ ( ‪ ) 1‬ارا ػِٔذ إٔ ‪ 18.‫ثٔب إٔ اُغؼخ‬ ‫) ‪= C ( T 2 .18 J / g Cº ١ٝ‬كؤؽغت اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ ُِٔؼذٕ ؟‬ ‫اُؾَ ‪٤ًٔ :‬خ اُؾشاسح أٌُزغجخ ٖٓ هجَ أُبء رغب‪٤ًٔ ١ٝ‬خ اُؾشاسح أُلو‪ٞ‬دح‬ ‫ٖٓ أُؼذٕ ‪،‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬كؤٕ ًٔ‪٤‬خ اُؾشاسح أٌُزغجخ ٖٓ هجَ أُبء ) ‪ ( q‬رغب‪: ١ٝ‬‬ . 29.25‬‬ ‫‪0.

1004 J /‬‬ ‫=‬ ‫اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ػ٘ذ ؽغْ صبثذ ( ‪ٝ ) C v‬ػ٘ذ مـط صبثذ ( ‪) Cp‬‬ ‫اُغؼخ اُؾشاس‪٣‬خ ‪ Cv‬أ‪ ١‬اُؾشاسح أٌُزغجخ ػ٘ذ ؽغْ صبثذ رغزـَ كوط ُشكغ اُطبهخ‬ ‫اُؾشً‪٤‬خ ُِغض‪٣‬ئبد‬ ‫ث‪ٔ٘٤‬ب اُؾشاسح أٌُزغجخ ػ٘ذ مـط صبثذ ‪ Cp‬رغزـَ ُؼَٔ ؽـَ ٓؼ‪ٗ ٖ٤‬ز‪٤‬غخ ُزٔذد‬ ‫‪ٝ‬اٌٗٔبػ اُـبص‬ ‫امبكخ ُشكغ طبهخ ؽشًخ اُغض‪٣‬ئبد ‪ٝ .8 .25‬‬ ‫‪q = mx‬‬ ‫‪1004 J‬‬ ‫=‬ ‫ا‪ ٌٖٔ٣ ٕ٥‬ؽغبة اُؾشاسح اُ٘‪ٞ‬ػ‪٤‬خ ُِٔؼذٕ ؽ‪٤‬ش إٔ أُؼذٕ كوذ ٗلظ ًٔ‪٤‬خ اُؾشاسح‬ ‫اُز‪ ٢‬اًزغج‪ٜ‬ب أُبء‬ ‫‪ٝ ،‬دسعخ ؽشاسح أُؼذٕ اُ٘‪ٜ‬بئ‪٤‬خ ‪ٗ ٢ٛ‬لظ دسعخ ؽشاسح‬ ‫) ‪( q = 1004 J‬‬ ‫أُبء أ‪: ١‬‬ ‫‪( 29.18 J / g C x 50 g x ( 29.667 J / g Cº‬‬ ‫=‬ ‫‪ΔT‬‬ ‫‪25 g x ( 29.‬س‪٣‬بم‪٤‬ب ‪ ٌٖٔ٣‬اُزؼج‪٤‬ش ػ٘‪ٜ‬ب ًب‪٥‬ر‪: ٢‬‬ ‫‪Cv = dE / dT‬‬ ‫‪Cp = dH / dT‬‬ ‫ثبُ٘غجخ ُـبص ٓضبُ‪ ٢‬آؽبد‪ ١‬كؤٕ اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ االٗزوبُ‪٤‬خ رغب‪: ) 3/2 R T ) ١ٝ‬‬ ‫‪= 3/2 R‬‬ ‫‪3/2 R dT/dT‬‬ ‫‪Cv = d ( 3/2 RT ) / dT‬‬ ‫=‬ ‫‪3/2 R‬‬ ‫=‬ ‫‪Cv‬‬ ‫‪Cp = dH/ dT = d ( E + PV ) / dT = dE/dT + d ( PV‬‬ ‫‪) / dT‬‬ ‫ػ٘ذ صج‪ٞ‬د اُنـط ‪:‬‬ ‫‪Cp = dE/ dT + P dV/ dT‬‬ ‫ُ‪ٞ‬اؽذ ٓ‪ ٖٓ ٍٞ‬ؿبص ٓضبُ‪: ٢‬‬ ‫ػ٘ذ صج‪ٞ‬د اُنـط ‪:‬‬ ‫‪PV = RT‬‬ ‫‪R dT‬‬ ‫= ‪P dV‬‬ .8 .‫) ‪ρ x ∆ T = 4.8 .90 ) º C‬‬ ‫‪.90 )ºC‬‬ ‫‪= 0.

‫‪Cp = dE/ dT + RdT / dT‬‬ ‫‪+ R‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪= Cv‬‬ ‫‪Cv‬‬ ‫‪Cp‬‬ ‫=‬ ‫اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ُِـبصاد‬ ‫‪1/3 M C2‬‬ ‫ٖٓ ٓؼبدُخ اُ٘ظش‪٣‬خ اُؾشً‪٤‬خ ُِـبصاد‬ ‫ؽ‪٤‬ش ‪ = M‬اٌُزِخ أُ‪٤ُٞ‬خ‬ ‫‪،‬‬ ‫=‬ ‫‪C‬‬ ‫= ‪PV‬‬ ‫اُغشػخ اُغض‪٣‬ئ‪٤‬خ‬ ‫ُ‪ٞ‬اؽذ ٓ‪ ٖٓ ٍٞ‬ؿبص ٓضبُ‪: ٢‬‬ ‫‪PV = RT‬‬ ‫‪RT = 1/3 M C2‬‬ ‫ثنشة طشف أُؼبدُخ األ‪ ٖٔ٣‬ك‪ٝ 2 ٢‬اُوغٔخ ػِ‪2/3 x 1/2 : 2 ٠‬‬ ‫‪M C2‬‬ ‫ثٔب إٔ اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ =‬ ‫‪، 1/2 M C2‬‬ ‫= ‪RT‬‬ ‫‪RT = 2/3 K .38 x 1023 J K1‬‬ ‫‪ٛ‬زا ‪٣‬ئًذ إٔ اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ُِـبصاد رؼزٔذ ػِ‪ ٠‬دسعخ اُؾشاسح ‪٤ُٝ‬ظ ػِ‪ٞٗ ٠‬ػ‪٤‬خ‬ ‫اُـبص ‪. E = 3/2 RT‬‬ ‫اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ُ‪ٞ‬اؽذ ٓ‪ ٖٓ ٍٞ‬اُـبص‬ ‫=‬ ‫‪3/2 RT‬‬ ‫ُؼذد ‪3/2 = ٍٞٓ n‬‬ ‫‪n RT‬‬ ‫ثٔب إٔ ‪ٝ‬اؽذ ٓ‪٣ ٍٞ‬ؾز‪ ١ٞ‬ػِ‪ ٠‬سهْ أك‪ٞ‬عبدس‪ ٖٓ ٝ‬اُغض‪٣‬ئآد ) ‪( N‬‬ ‫اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ُ‪ٞ‬اؽذ عض‪١‬ء ‪ ٌٖٔ٣‬ؽغبث‪ٜ‬ب ٖٓ أُؼبدُخ ‪K . E = 3/2 R/N T :‬‬ ‫‪3/2 K T‬‬ ‫ؽ‪٤‬ش ‪K‬‬ ‫= ‪K .‬‬ . E‬‬ ‫‪K .E‬‬ ‫=‬ ‫صبثذ ث‪ُٞ‬زضٓبٕ ‪،‬‬ ‫‪K = 1.

E‬‬ ‫‪ٝ 3/2 K T‬ثلشك إٔ ٌٓ‪ٗٞ‬بد اُطبهخ‬ ‫=‬ ‫‪( K . z‬ؾقَ ػِ‪: ٠‬‬ ‫‪C2z‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+ C2y‬‬ ‫‪C2x‬‬ ‫‪C2‬‬ ‫=‬ ‫ثبُنشة ك‪ٗ 1/2 m ٢‬ؾقَ ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ٞ‬عط اُغشػخ ‪C2‬‬ ‫‪+ 1/2 m C2y + 1/2 m C2z‬‬ ‫‪+ ( K. E )x‬‬ .E)z‬‬ ‫‪( K. E )z = 1/2 KT‬‬ ‫‪( K. y . E )y‬‬ ‫= ‪* ( K . E )z‬‬ ‫‪1/2 KT‬‬ ‫سعْ رؾِ‪ُِ ٢ِ٤‬طبهخ‪------------------------------------‬‬ ‫=‬ ‫‪( K .E )x‬‬ ‫‪= 1/2 KT‬‬ ‫‪( K . E )y = 1/2 KT * ( K . E )y‬‬ ‫‪= 1/2 m C2x‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ثٔب إٔ اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ اٌُِ‪٤‬خ ُِغض‪١‬ء‬ ‫اُضالس ٓزغب‪٣ٝ‬خ‬ ‫‪( K .E )x‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪1/2 m C2‬‬ ‫‪K.‫رؾِ‪ َ٤‬اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ ك‪ ٢‬صالس ارغب‪ٛ‬بد‬ ‫ثزؾِ‪ َ٤‬عشػخ اُغض‪١‬ء ك‪ ٢‬اُضالس ارغب‪ٛ‬بد ) ‪ٗ ( x .

‫ٓضبٍ ‪ :‬أؽغت طبهخ اُؾشًخ ٌَُ ٖٓ عض‪١‬ء‬ ‫دسعخ ؽشاسح ‪ 25 C‬؟‬ ‫ؿبص اُ‪ٝ ّٞ٤ِ٤ٜ‬عض‪١‬ء ثخبس اُضئجن ػ٘ذ‬ ‫اُؾَ ‪ٓ :‬ز‪ٞ‬عط طبهخ اُؾشًخ ُغض‪١‬ء ؿبص ٓؼ‪ ٖ٤‬ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح ٓؼ‪٘٤‬خ رؾغت‬ ‫ٖٓ أُؼبدُخ ‪:‬‬ ‫‪3/2 KT‬‬ ‫=‬ ‫‪K . 3/2 RT‬ب‬ ‫‪= E0 + 3/2 RT‬‬ ‫‪E‬‬ ‫ثبُ٘غجخ ُـبص ػذ‪٣‬ذ اُزساد ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش خط‪ET = Ee + Ev + Er + Et : ٢‬‬ ‫‪Ee & Ev‬‬ ‫ػ٘ذ دسعبد‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬اػزجبس ه‪ٜٔ٤‬ب ػ٘ذ دسعبد اُؾشاسح اُؼِ‪٤‬ب كوط ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬رغب‪ِٜٛ‬ب‬ ‫اُؾشاسح اُؼبد‪٣‬خ ‪ٝ .‬‬ ‫طج‪٤‬ؼخ اُطبهخ اُذاخِ‪٤‬خ ثبُ٘غجخ ُِـبصاد‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬اػزجبس اُطبهخ اُذاخِ‪٤‬خ ٌٓ‪ٗٞ‬خ ٖٓ ؽبفَ عٔغ ه‪ٔ٤‬ز‪( Two Components ٖ٤‬‬ ‫) ‪ٔٛ‬ب ‪:‬‬ ‫‪ .2‬اُطبهخ أُؼزٔذح ػِ‪ ٠‬دسعخ اُؾشاسح‬ ‫= ‪ET‬‬ ‫ثبُ٘غجخ ُـبص آؽبد‪ ١‬اُزس‪٣‬خ ‪ٝ‬ػ٘ذ دسعخ اُؾشاسح اُؼبد‪٣‬خ ‪ ET‬رٔضَ اُطبهخ اُؾشً‪٤‬خ‬ ‫االٗزوبُ‪٤‬خ ُِزسح‬ ‫‪ٝ‬ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب رغب‪١ٝ‬‬ ‫‪ٜ٘ٓٝ .E‬‬ ‫رزغب‪ ٟٝ‬طبهخ اُؾشًخ ُغض‪١‬ء ؿبص اُ‪ٝ ّٞ٤ِ٤ٜ‬عض‪١‬ء ثخبس اُضئجن ألٗ‪ٜ‬ب ال رؼزٔذ ػِ‪٠‬‬ ‫اٌُزِخ اُزس‪٣‬خ‬ ‫‪ٌُٜ٘ٝ‬ب ه‪ٔ٤‬خ صبثزخ رؼزٔذ كوط ػِ‪ ٠‬دسعخ اُؾشاسح ‪.‬ػِ‪ ٌٖٔ٣ ٚ٤‬ا‪٣‬غبد اُطبهخ اُذاخِ‪٤‬خ ٖٓ أُؼبدُخ ‪:‬‬ ‫‪= E0 + Ee + Ev + Er + Et‬‬ ‫‪E‬‬ .0 K‬‬ ‫‪ .1‬طبهخ اُـبص ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح فلش ٓطِن ‪E0 = 0 .

‬اُغذ‪ ٍٝ‬اُزبُ‪ٞ٣ ٢‬مؼ ثؼل أٗ‪ٞ‬اع‬ ‫اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زشاد‬ ‫أُغزخذٓخ ‪:‬‬ .‫رؼش‪٣‬ق ثؼل أُزـ‪٤‬شاد اُضشٓ‪ٞ‬د‪٘٣‬بٓ‪٤ٌ٤‬خ‬ ‫أُزـ‪٤‬ش‬ ‫االعْ‬ ‫ٓؼبدُخ اُزؼش‪٣‬ق‬ ‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُذ‪٤ُٝ‬خ‬ ‫‪P‬‬ ‫اُنـط‬ ‫‪V‬‬ ‫اُؾغْ‬ ‫أُغبكخ‪ /‬اُو‪ٞ‬ح=‬ ‫‪P‬‬ ‫كشاؽ ر‪ ٝ‬صالس‬ ‫أثؼبد‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪N/‬‬ ‫ثبعٌبٍ ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أُغبؽخ‪ٞ٤ٗ /‬رٖ ‪m‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪m‬‬ ‫أُزش أٌُؼت‬ ‫‪T‬‬ ‫دسعخ اُؾشاسح‬ ‫‪n‬‬ ‫أُ‪ٍٞ‬‬ ‫‪ٝ‬صٕ عض‪١‬ء‪ٝ /‬صٕ‬ ‫‪w‬‬ ‫اُؾـَ‬ ‫‪q‬‬ ‫اُطبهخ‬ ‫اُؾشاس‪٣‬خ‬ ‫اُو‪ٞ‬ح ‪ x‬أُغبكخ =‬ ‫اُؾغْ‪ x‬اُنـط =‬ ‫‪w‬‬ ‫‪-------------‬‬ ‫اُشٓض‬ ‫اٌُِلٖ‬ ‫أُ‪ٍٞ‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪Mol‬‬ ‫اُغ‪ٍٞ‬‬ ‫‪J‬‬ ‫اُغ‪ٍٞ‬‬ ‫‪J‬‬ ‫أٗ‪ٞ‬اع اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زشاد ‪Types of Thermometer‬‬ ‫اٍص‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زشاد ‪ ٢ٛ‬أع‪ٜ‬ضح رغزخذّ ُو‪٤‬بط دسعبد اُؾشاسح ‪ ٢ٛٝ ،‬رؼَٔ ٖٓ خالٍ رـ‪٤‬ش‬ ‫أؽذ اُخقبئـ‬ ‫اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬خ ثزـ‪٤‬ش دسعخ اُؾشاسح ‪ٓ ،‬ضَ خبف‪٤‬خ رٔذد األعغبّ ثض‪٣‬بدح دسعخ اُؾشاسح‬ ‫‪ٝ‬رـ‪٤‬ش اُنـط أ‪ٝ‬‬ ‫ٓوب‪ٓٝ‬خ اُغِي اٌُ‪ٜ‬شث‪ ٢‬ثزـ‪٤‬ش دسعبد اُؾشاسح ‪ .

‫ٗ‪ٞ‬ع اُض‪٤‬شٓ‪٤ٓٞ‬زش‬ ‫أُبدح أُغزخذٓخ‬ ‫اُخبف‪٤‬خ اُطج‪٤‬ؼ‪٤‬خ‬ ‫أُزـ‪٤‬شح‬ ‫اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُط‪ ( ٍٞ‬رٔذد )‬ ‫اُضئجن أ‪ ٝ‬اٌُؾ‪ٍٞ‬‬ ‫‪ .2‬اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش اُـبص‪١‬‬ ‫‪( Change in‬‬ ‫‪( Hydrogen ) ( Gas Thermometer‬‬ ‫) ‪Pressure‬‬ ‫)‬ ‫اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬أُوب‪ٓٝ‬خ‬ ‫اُجالر‪ٖ٤‬‬ ‫‪ – 3‬ص‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش أُوب‪ٓٝ‬خ‬ ‫‪( Change in‬‬ ‫) ‪( Platinum‬‬ ‫‪( Resistance‬‬ ‫) ‪Resistance‬‬ ‫‪Thermomete‬‬ ‫رـ‪٤‬ش اُغ‪ٜ‬ذ اٌُ‪ٜ‬شث‪٢‬‬ ‫ٓبدح اٌُش‪ٝ َ٤ٓٝ‬األُ‪ٍ٢ٓ ٞ‬‬ ‫‪ – 4‬اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش اُغ‪ٜ‬ذ‪١‬‬ ‫‪( Change in ( Chromel & Alumel‬‬ ‫‪( Potential‬‬ ‫‪Electrical Pot‬‬ ‫)‬ ‫‪Thermometer‬‬ ‫رـ‪٤‬ش ُ‪ ٕٞ‬اإلؽؼبع‬ ‫اُجب‪٣‬ش‪٤ٓٝ‬زش‬ ‫‪ – 5‬اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش اإلؽؼبػ‪٢‬‬ ‫‪( Change in‬‬ ‫) ‪( Pyrometer‬‬ ‫‪( Radiation‬‬ ‫‪Radiation Col‬‬ ‫‪Thermomete‬‬ ‫رـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬أُغبٍ أُـ٘بط‪٤‬غ‪٢‬‬ ‫‪----------------------‬‬‫‪ .‬‬ .1‬اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش اُغبئَ‬ ‫) ‪( Change in Length Mercury or Alcohol‬‬ ‫‪( Liquid‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫) ‪Thermometer‬‬ ‫اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُنـط‬ ‫‪٤ٛ‬ذس‪ٝ‬ع‪ٖ٤‬‬ ‫‪ .6‬اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زش‬ ‫‪( Change in‬‬ ‫أُـ٘بط‪٤‬غ‪٢‬‬ ‫‪Susceptibility‬‬ ‫‪( Magnetic‬‬ ‫‪Thermometer‬‬ ‫ٖٓ أُالؽظ إٔ عٔ‪٤‬غ اُض‪٤‬شٓ‪ٓٞ‬زشاد ثبُغذ‪ ٍٝ‬أػال‪ ٙ‬رؼزٔذ ػِ‪ ٠‬رـ‪٤‬ش اُخقبئـ‬ ‫اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬خ ثزـ‪٤‬ش‬ ‫دسعبد اُؾشاسح ٓٔب ‪٣‬غؼَ ػذّ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬د رذسط ٓؾذد ُو‪٤‬بط دسعخ اُؾشاسح ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش إٔ‬ ‫ًَ خبف‪٤‬خ ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬خ‬ ‫رزـ‪٤‬ش ثؼالهخ ٓؾذدح ٓغ رـ‪٤‬ش دسعخ اُؾشاسح‬ ‫‪٣‬ؼجش ػٖ دسعخ‬ ‫‪ُٜٝ‬زا الثذ ٖٓ ا‪٣‬غبد‬ ‫ٓو‪٤‬بط أ‪ ٝ‬رذسط‬ ‫اُؾشاسح ثـل اُ٘ظش ػٖ رـ‪٤‬ش اُخبف‪٤‬خ اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬خ ‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬رْ اُزلٌ‪٤‬ش ك‪ ٢‬أُو‪٤‬بط‬ ‫أُئ‪ٝ ١ٞ‬اُل‪ٜ‬شٗ‪ٜ‬ب‪٣‬ذ‬ ‫‪ٝ‬أُطِن ‪.

.‬‬ ‫هبّ اُؼبُْ ًِلٖ ثذساعخ اُؼالهخ ث‪ ٖ٤‬اُنـط ‪ٝ‬دسعخ اُؾشاسح ُؼذد ٖٓ اُـبصاد‬ ‫‪ٝٝ‬عذ إٔ عٔ‪٤‬غ‬ ‫اُـبصاد ‪٣‬وَ مـط‪ٜ‬ب ث٘وقبٕ دسعخ اُؾشاسح ‪ٝ‬إٔ اُنـط ‪٣‬قجؼ فلش ٖٓ اُ٘بؽ‪٤‬خ‬ ‫اُ٘ظش‪٣‬خ ‪ٝ‬رُي ػ٘ذ‬ ‫ٓذ أُ٘ؾ٘‪٤‬بد ًٔب ك‪ ٢‬اُؾٌَ أدٗب‪ ٢ٛٝ ٙ‬رؼبدٍ ‪ٝ .273º C‬هذ رْ اػزجبس ‪ٛ‬ز‪ٙ‬‬ ‫اُذسعخ ‪ ٢ٛ‬اُقلش‬ .‫اُزذسط أُئ‪١ٞ‬‬ ‫) ‪( Celsius Scale‬‬ ‫‪٣‬ؼزٔذ ‪ٛ‬زا اُزذسط ػِ‪ٗ ٠‬وطخ اٗق‪ٜ‬بس أُبء ( رؾ‪ ٖٓ ٍٞ‬اُؾبُخ اُقِجخ اُ‪ ٠‬اُؾبُخ‬ ‫اُغبئِخ ) ‪0º C ٢ٛٝ‬‬ ‫‪ٗٝ‬وطخ ؿِ‪٤‬بٕ أُبء أ‪ ١‬ػ٘ذٓب ‪٣‬زغب‪ ٟٝ‬مـط‪ٜ‬ب ٓغ اُنـط اُغ‪100 º C ٢ٛٝ ١ٞ‬‬ ‫اُزذسط اُل‪ٜ‬شٗ‪ٜ‬ب‪٣‬ز‪٢‬‬ ‫( ‪( Fahrenheit Scale‬‬ ‫‪٘ٛ‬ب اػزجشد دسعخ اٗق‪ٜ‬بس أُبء ‪ٝ 32º F‬دسعخ اُـِ‪٤‬بٕ ‪ٝ 212º F‬ػِ‪ ٚ٤‬رقجؼ ًَ‬ ‫‪ 100º C‬رؼبدٍ‬ ‫‪ ٌٖٔ٣ٝ 180º F‬رؾ‪ َ٣ٞ‬اُل‪ٜ‬شٗ‪ٜ‬ب‪٣‬ذ اُ‪ٓ ٠‬ئ‪ ١ٞ‬ثبُٔؼبدُخ ‪:‬‬ ‫) ‪32‬‬ ‫‪Cº = 5/9 ( Fº -‬‬ ‫اُزذسط أُطِن ) ‪) Kelvin Scale‬‬ ‫ك‪ ٢‬اُزذسط أُئ‪ٝ ١ٞ‬اُل‪ٜ‬شٗ‪ٜ‬ب‪٣‬ذ رْ االػزٔبد ػِ‪ٞٗ ٠‬ع ٓبدح اُغبئَ ‪ ٞٛٝ‬أُبء ‪،‬‬ ‫ؽ‪٤‬ش رْ اػزجبس‬ ‫ٗوطخ االٗق‪ٜ‬بس ‪ٗٝ‬وطخ اُـِ‪٤‬بٕ ًؤعبط ُِزذسط ‪ٝ ،‬ثٔب إٔ ‪ٛ‬بر‪ ٖ٤‬اُ٘وطز‪ ٖ٤‬رؼزٔذإ ػِ‪٠‬‬ ‫اُنـط ‪ٝ‬ػذد‬ ‫ٖٓ اُؼ‪ٞ‬آَ األخش‪ُ ٟ‬زا كؤٗ٘ب ثؾبعخ اُ‪ ٠‬رذسط ٓطِن ال ‪٣‬ؼزٔذ ػِ‪ ٠‬طج‪٤‬ؼخ أُبدح‬ ‫‪ٛٝ‬زا ٓب هبّ ث‪ ٚ‬اُؼبُْ‬ ‫ًِلٖ ك‪ ٢‬رؾذ‪٣‬ذ رذسط ٓطِن ُذسعخ اُؾشاسح ‪.

‬‬ ‫الوحدات الرئيسية لدرجة الحرارة‬ ‫)‪( Main Units for Temperature‬‬ ‫‪Fo‬‬ ‫‪(9/5) Co + 32‬‬ ‫=‬ ‫) ‪5/9 ( F .‫أُطِن ‪ٝ‬أٗ‪ٜ‬ب ال رزـ‪٤‬ش ثزـ‪٤‬ش ٗ‪ٞ‬ع اُـبص ‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬رْ ٓؼب‪٣‬شح ثبه‪ ٢‬اُزذس‪٣‬غبد األخش‪ٟ‬‬ ‫ثبُ٘غجخ ُِقلش‬ ‫أُطِن ‪.32‬‬ ‫= ‪Co‬‬ .

15‬‬ ‫‪5/9 ( F .32 ) +‬‬ ‫= ‪Ko‬‬ ‫= ‪Ko‬‬ ‫‪273.‫‪Co + 273.15‬‬ ‫سعْ اُؼالهخ ث‪ ٖ٤‬اُنـط ‪ٝ‬دسعخ اُؾشاسح ‪:‬‬ .

‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٌٕٞ٣ ٚ٤‬اُؾـَ أُ٘غض ٗز‪٤‬غخ ُِزٔذد ‪: ٞٛ‬‬ ‫=‬ ‫) ‪PA ∆ L -----------------------------------. ( w‬‬ ‫) ‪--------------------------.( 3‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪ٝ‬ثٔب إٔ أٌُجظ ‪٘٣‬ضاػ ثبرغب‪ٓ ٙ‬ؼبًظ الرغب‪ ٙ‬اُو‪ٞ‬ح ‪ ،‬كؤٕ اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُؾغْ ‪( ∆ V‬‬ ‫) ‪٣‬غب‪ ١ٝ‬ؽبفَ‬ ‫مشة ٓغبؽخ أُوطغ ) ‪ ( A‬ك‪ ٢‬اإلصاؽخ ) ‪ٓ ( ∆ L‬غج‪ٞ‬هب ثبؽبسح عبُجخ ‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ؽٌَ ‪ٞ٣‬مؼ رٔذد اُـبص مذ مـط خبسع‪: ( P ) ٢‬‬ ‫ػ٘ذٓب ‪٣‬زٔذد اُـبص ‪٣‬ذكغ أٌُجظ اُ‪ ٠‬أػِ‪ ٠‬مذ مـط ٓنبد هذس‪ٓ ( P ) ٙ‬ؼبًظ‬ ‫الرغب‪ ٙ‬اُزـ‪٤‬ش ٓ٘غضا‬ ‫ؽـال مذ أُؾ‪٤‬ط ‪ٝ .A ∆ L ------------------------------‬‬ ‫=‬ ‫‪∆V‬‬ .( 1‬‬ ‫‪= F ∆L‬‬ ‫‪W‬‬ ‫ؽ‪٤‬ش ) ‪ ٞٛ ( W‬اُؾـَ اُ٘برظ ٖٓ رؤص‪٤‬ش ه‪ٞ‬ح هذس‪ٛ‬ب ) ‪ ( F‬ػِ‪ ٠‬اُ٘ظبّ ٓغبكخ هذس‪ٛ‬ب‬ ‫) ‪.‫اُؾـَ ) ‪Work ( W‬‬ ‫‪٣‬ؼشف اُؾـَ أُ‪ٌ٤‬بٗ‪٤‬ي‪ ) Mechanical Work ) ١‬ثؤٗ‪ ٚ‬ؽبفَ مشة اُو‪ٞ‬ح ك‪٢‬‬ ‫اإلصاؽخ أ‪ ٝ‬اُنـط ك‪٢‬‬ ‫اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُؾغْ ‪٣ٝ‬شٓض ُ‪ ٚ‬ثبُشٓض ) ‪.‬ثٔب إٔ اُنـط ‪ ٞٛ‬اُو‪ٞ‬ح اُ‪ٞ‬اهؼخ ػِ‪ٝ ٠‬ؽذح أُغبؽخ ‪:‬‬ ‫) ‪= PA -------------------.( ∆ L‬‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬رٔذد ؿبص ٓ‪ٞ‬ع‪ٞ‬د داخَ اعط‪ٞ‬اٗخ ٓض‪ٝ‬دح ثٌٔجظ ٓزؾشى ػذ‪ ْ٣‬اُ‪ٞ‬صٕ‬ ‫‪ٝ‬االؽزٌبى ٓغبؽخ عطؾ‪ٚ‬‬ ‫) ‪ ( A‬ػ٘ذ ظش‪ٝ‬ف ٓؼ‪٘٤‬خ ٖٓ اُؾغْ ‪ٝ‬اُنـط ‪ٝ‬دسعخ اُؾشاسح ‪.( 2‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪P = F/A .

P ( V2 -‬‬ ‫=‬ ‫‪.‬رؼزٔذ ه‪ٔ٤‬خ اُؾـَ ػِ‪ ٠‬اُنـط اُخبسع‪: ( P ) ٢‬‬ ‫‪ ‬ارا ًبٗذ ه‪ٔ٤‬خ ) ‪ ( P‬رغب‪ ١ٝ‬اُقلش ‪ ،‬أ‪ ١‬إٔ اُـبص ‪٣‬زٔذد مذ اُلشاؽ ‪ ،‬كؤٕ اُؾـَ‬ ‫‪٣‬غب‪ ١ٝ‬فلش ‪.‬‬ ‫* ارا ًبٗذ ه‪ٔ٤‬خ ) ‪ ( P‬أفـش ٖٓ مـط اُـبص ‪ ،‬كؤٕ اُـبص ‪٣‬زٔذد مذ أُؾ‪٤‬ط ‪ٝ‬رٌ‪ٕٞ‬‬ ‫) ‪( V2 > V 1‬‬ ‫‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬رٌ‪ ٕٞ‬ه‪ٔ٤‬خ ) ‪ ( W‬عبُجخ أ‪ ١‬إٔ اُ٘ظبّ أٗغض ؽـال ػِ‪ ٠‬أُؾ‪٤‬ط ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ ‬ارا ًبٗذ ه‪ٔ٤‬خ ) ‪ٞٓ ( P‬عجخ كؤٕ اُؾـَ ‪٣‬ؼط‪ ٠‬ؽغت أُؼبدُخ ‪.‫‪ٝ‬ػِ‪ ٌٕٞ٣ ٚ٤‬اُؾـَ أُ٘غض ‪:‬‬ ‫‪.P ∆ V‬‬ ‫= ‪W‬‬ ‫) ‪V1‬‬ ‫ؽ‪٤‬ش ‪ V 1‬رغب‪ ١ٝ‬اُؾغْ االثزذائ‪ُِ ٢‬ـبص‬ ‫‪ V2 ،‬رغب‪ ١ٝ‬اُؾغْ اُ٘‪ٜ‬بئ‪ُِ ٢‬ـبص ‪.‬‬ ‫* ارا ًبٕ مـط أُؾ‪٤‬ط أًجش ٖٓ مـط اُـبص كؤٕ اُـبص ‪ٌٔ٘٣‬ؼ ‪ٝ‬رقجؼ < ‪( V2‬‬ ‫) ‪ٝ V1‬رٌ‪ ٕٞ‬ه‪ٔ٤‬خ‬ ‫) ‪ٞٓ ( W‬عجخ ‪ ،‬أ‪ ١‬إٔ أُؾ‪٤‬ط ػَٔ ؽـال ػِ‪ ٠‬اُ٘ظبّ ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬رذٍ اإلؽبسح اُغبُجخ ػِ‪ ٠‬إٔ طبهخ اُ٘ظبّ ر٘خلل ػ٘ذٓب ‪٣‬ضداد اُؾغْ أ‪ ١‬إٔ‬ ‫اُ٘ظبّ ‪٣‬ؼَٔ‬ ‫ؽـال ػِ‪ ٠‬أُؾ‪٤‬ط ‪ .

‫رسم بياني يوضح إعتماد الشغل على مسار التغير‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬ارا رٔذد ؿبص ٓضبُ‪ ٢‬ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح ) ‪ ٖٓ ( 25º C‬اُؾغْ ‪ُ 2‬زش اُ‪٠‬‬ ‫اُؾغْ ‪ُ 5‬زشاد‬ ‫ػ٘ذ مـط صبثذ ‪ ،‬أؽغت اُؾـَ أُ٘غض ػ٘ذٓب ‪٣‬زٔذد اُـبص ‪:‬‬ .

V1‬‬ ‫ة ‪ -‬ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬اُنـط أُنبد ‪٣‬غب‪ ١ٝ‬صالس ع‪: ٞ‬‬ ‫‪.3‬اُزـ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اُؾغْ ‪٣‬غب‪ ١ٝ‬روش‪٣‬جب فلش ‪ُ ،‬زغب‪ ١ٝ‬ػذد أُ‪ٞ‬الد اُـبص‪٣‬خ‬ ‫ك‪ ٢‬اُ٘‪ٞ‬ارظ‬ ‫‪ٝ‬أُزلبػالد ‪ٝ‬ػِ‪ ٌٖٔ٣ ٚ٤‬ا‪ٔٛ‬بٍ اُؾـَ أ‪٤ًٔ ٝ‬ز‪ ٚ‬رغب‪ ١ٝ‬اُقلش ‪. L‬‬ ‫= ) ‪W = .2 ) = Zero‬‬ ‫= ) ‪W = .P ( V2 .7 J‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ٓضبٍ ‪:‬‬ ‫ارا ػِٔذ إٔ اُزـ‪٤‬شاد اٌُ‪٤ٔ٤‬بئ‪٤‬خ اُزبُ‪٤‬خ رؾذس ػ٘ذ مـط صبثذ ‪:‬‬ ‫)‬ ‫) ‪( aq‬‬ ‫‪+ NaNO3‬‬ ‫)‪(s‬‬ ‫‪Sn F4 ( s‬‬ ‫‪AgCl‬‬ ‫)‪(g‬‬ ‫)‪(g‬‬ ‫→‬ ‫→ ) ‪1 . ٞ‬‬ ‫ة‪-‬‬ ‫أ ‪ -‬ثٔب إٔ اُنـط أُنبد ‪٣‬غب‪ ١ٝ‬فلش ‪ٝ‬ؽغت ٓؼبدُخ اُؾـَ ‪:‬‬ ‫‪0 ( 5 .3 = 911.3 ( 5 .9 atm.C‬‬ ‫) ‪( aq‬‬ ‫‪CO2‬‬ ‫‪+ 2 I2‬‬ ‫‪+ NaCl‬‬ ‫)‪(s‬‬ ‫‪Si‬‬ ‫→‬ ‫) ‪(s‬‬ ‫)‪(g‬‬ ‫‪4 .1 :‬ك‪ ٢‬اُؾبُخ األ‪٣ ٠ُٝ‬وَ ؽغْ اُ٘ظبّ ُزُي كؤٕ اُؾـَ ‪٣‬ؼَٔ ػِ‪ ٠‬اُ٘ظبّ‬ ‫ٖٓ هجَ أُؾ‪٤‬ط ‪.‬‬ ‫اُؾَ ‪ .Sn ( s ) + 2 F2 ( g‬‬ ‫) ‪(aq‬‬ ‫‪2 .V1‬‬ ‫‪= -9 atm. L x 101.Ag NO3‬‬ ‫→ ) ‪+ O2 ( g‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪ .P ( V 2 .‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ ٌٖٔ٣‬ا‪ٔٛ‬بٍ اُؾـَ ألٗ‪ ٚ‬ال ر‪ٞ‬عذ ٓ‪ٞ‬اد ؿبص‪٣‬خ ٓزلبػِخ أ‪ٗ ٝ‬برغخ ‪.SiI4‬‬ ‫ؽذد ك‪ ًَ ٢‬ؽبُخ ‪ َٛ‬اُؾـَ ‪٣‬ؼَٔ ٖٓ ‪ :‬هجَ اُ٘ظبّ ػِ‪ ٠‬أُؾ‪٤‬ط‬ ‫‪ :‬أُؾ‪٤‬ط ػِ‪ ٠‬اُ٘ظبّ أ‪ ٝ‬إٔ ًٔ‪٤‬خ اُؾـَ‬ ‫هِ‪ِ٤‬خ ‪ ٌٖٔ٣ٝ‬ا‪ٔٛ‬بُ‪ٜ‬ب ‪.2 ) = .‬‬ .‫أ‪-‬‬ ‫مذ اُلشاؽ‬ ‫اُؾَ ‪:‬‬ ‫مذ مـط صبثذ ٓوذاس‪ ٙ‬صالس ع‪.

013 x 106 dynes / c2m ( erg‬‬ ‫=‬ ‫= ‪P = 1.nH2 RT‬‬ ‫= ‪W‬‬ ‫‪Fe‬‬ .‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬أؽغت اُطبهخ ث‪ٞ‬ؽذح اُغؼش اُؾشاس‪ ١‬أُطِ‪ٞ‬ثخ ُض‪٣‬بدح ؽغْ ٓبدح ثٔوذاس ‪1.0 cm3‬‬ ‫‪1.013 x 106 / 4.0 atm.P ∆V = 0‬‬ ‫‪.0242 cal‬‬ ‫=‬ ‫‪W‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫ٓضبٍ ‪ :‬أؽغت اُؾـَ أُجز‪ ٍٝ‬ػ٘ذٓب رز‪ٝ‬ة ‪ 50‬عشاّ ٖٓ اُؾذ‪٣‬ذ ك‪ ٢‬ؽٔل‬ ‫اُ‪٤ٜ‬ذس‪ًِٞٝ‬س‪٣‬ي ػ٘ذٓب‬ ‫‪٣‬غش‪ ٟ‬اُزلبػَ ‪ :‬أ ‪ -‬ك‪ ٢‬اٗبء ٓـِن‬ ‫اُؾَ ‪ٓ :‬ؼبدُخ اُزلبػَ ‪+ H2 ( :‬‬ ‫) ‪( aq‬‬ ‫ة ‪ -‬ك‪ ٢‬اٗبء ٓلز‪ٞ‬ػ‬ ‫‪FeCl2‬‬ ‫→‬ ‫) ‪( aq‬‬ ‫‪+ 2 HCl‬‬ ‫)‪(s‬‬ ‫)‪g‬‬ ‫‪ٝ‬اؽذ ٓ‪ ٖٓ ٍٞ‬اُـبص ‪٘٣‬زظ ٖٓ رلبػَ ‪ٝ‬اؽذ ٓ‪ ٖٓ ٍٞ‬اُؾذ‪٣‬ذ ‪ٝ‬ػ٘ذ ا‪ٔٛ‬بٍ اُؾغْ‬ ‫األفِ‪ُِ٘ ٢‬ظبّ‪:‬‬ ‫‪= n RT‬‬ ‫‪P ∆ V = PV‬‬ ‫أ ‪ -‬ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬اإلٗبء ٓـِن ال ‪٣‬زٔذد اُـبص‬ ‫ة ‪ -‬ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬اإلٗبء ٓلز‪ٞ‬ػ‬ ‫‪W = .013 x 106 dynes / cm2‬‬ ‫) ‪= 1.4‬بُي رٔذد ‪ُ ،‬زُي كؤٕ اُ٘ظبّ ‪٣‬ؼَٔ ؽـال ػِ‪ ٠‬أُؾ‪٤‬ط ‪.‫‪٘ٛ .2 x 107‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ٝ cm3‬اُز‪ ٢‬رٌ‪ٕٞ‬‬ ‫ٓؼبًغخ ُنـط هذس‪ٝ ٙ‬اؽذ ع‪ ٞ‬؟‬ ‫اُؾَ ‪:‬‬ ‫‪P Δ V‬‬ ‫اُؾـَ أُجز‪ ٍٝ‬ػ٘ذٓب رزٔذد أُبدح ‪٣‬ؾغت ٖٓ أُؼبدُخ ‪:‬‬ ‫‪ΔV = 1.P ∆ V = .2 x 107 = 0.013 x 106 x 1‬‬ ‫ُزؾ‪ َ٣ٞ‬اُ‪ٞ‬ؽذح اُ‪ ٠‬اُغؼش اُؾشاس‪ٗ ١‬وغْ ػِ‪٠‬‬ ‫‪W‬‬ ‫= ‪W‬‬ ‫‪4.

2 K J‬‬ ‫‪-----------------------------------------------------------------------‬‬‫‪-----------------‬‬ ‫• اُؾـَ أُجز‪ ٍٝ‬ػ٘ذ صج‪ٞ‬د اُؾغْ ‪)∆ V = 0 ) :‬‬ ‫• ‪W = P∆V = 0‬‬ ‫• اُؾـَ أُجز‪ ٍٝ‬ػ٘ذ صج‪ٞ‬د اُنـط ‪:‬‬ ‫•‬ ‫• ) ‪W = P ( V2 .314 x 298 = 2.314 J / K mol‬‬ ‫‪W = 0.89 x 8. 89‬‬ ‫‪R = 8.V1‬‬ .‬‬ ‫‪50 / 56‬‬ ‫= ‪ٍٞٓ 0.‫ػذد ٓ‪ٞ‬الد اُ‪٤ٜ‬ذس‪ٝ‬ع‪ = ٖ٤‬ػذد ٓ‪ٞ‬الد اُؾذ‪٣‬ذ =‬ ‫‪T = 298 K‬‬ ‫‪.