You are on page 1of 9

චූටි මල්ලී

මේ සිද්ධිය මෙනම ොට මට ෙයස අවුරුදු 17යි. මම එතම ොට උසස්මෙළ රන ාමල්.
එමතොම ොට මම හැමදාමත් ෙමේ හෙස ක්ලාස් යනො. අමේ මෙදර නැෙතිලා හිටියා
අමෙ මාමමේ පුතා. එයාමේ නම ශෂි . අපි ආදමේට කියන්මන් සුදු මල්ලි කියලා. එය
හිටිමේ 6 ෙසමේ. එයා ට එතම ොට අවුරුදු 11ක් විතර ඇති. අපි හිටිමේ ටවුන් එ ක් ලෙ
නිසාම මල්ලිත් අමේ මෙදේර ඉඳලා තමයි ඉස්ම ෝමල් ගිමේ. මම ගිමේ බාලි ා
ොසල ට. මල්ලි ගිමේ බාල ොසල ට. අමේ මෙදර එ ම දරුො මම නිසා මම හරි
ොලුමෙන් හිටිමේ. මල්ලි ඉස්ම ෝමල් යන්න අමේ මෙදර නැෙතුන දා ඉඳලම මට හරි
සතුටුයි. මමො ද මට දැන් මල්ලිමයක් ඉන්නෙමන්. මල්ලි තාම මෙොඩි නිසා එයාට අපි
හැමමෝම ආදමරයි. එයත් මට මෙොඩක් ැමතියි,. මම මෙදර ඉන්නොනේ ඉතින්
"අක්කී,..අක්කී.." කියාෙත්තු ෙමන්මයි. දෙසක් මම ඉස්ම ෝමල් ඇරිලා එනම ොට
මල්ලි ලින්ම මෙදර ඇවිත්. මෙනදට මම එන්න ලින් එයාට එන්න බැහැ. මමො ද
අමේ ඉස්ම ෝමල් මල්ලිමේ ඉස්ම ෝමලට ෙඩා ලෙ තිබුන නිසා. එදා මල්ලිට ටි ක්
අසනීෙ නිසා එයා ලින්ම මෙදර ඇවිත්. අමේ මෙදර දෙල්ට ඉන්මන් මෙදර ෙැඩ රන
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

ෙැහැණු ම නා විතරයි. එයා කුස්සිමේ ෙැඩ රනො ඇමරන්න මේ ඇතුමල් ෙැඩිය
ඉන්මන් නැහැ. ඉතින් මල්ලි අසනීෙ උනත් එයා මල්ලිමේ ෑම එ යි මබමහත් ටි යි
ලෙ තියල එයාමේ ෙැඩ. මම මෙදර ආෙ නිසා මම මල්ලි ලෙ ඉන්න බෙ ෙැඩ රන
ම නා දන්නො. මම ආපු ෙමන් මෙොෂ් එ ක් අරන් ටි ක් මෙලා ඉන්නො. ඒ අතමේ
මෙොතක් එමහම බලන එ පුරුද්දක් විදියට රනො. ඒත් අද මල්ලිත් අසනීෙ නිසා
මෙොත් බලන එ ෙැත්ත තියල මල්ලිමේ ාමරයට ගිමේ එයා ට ම ොමහොමද
බලන්න. මල්ලි මහොදටම නිදි. මම මල්ලිමේ ඔලුෙත් අත ොලා එලියට එන්න
හදනම ොටම ෙැඩ රන ම නා ආො "මේබි.. මම ටවුමට යනො. මෙදරට සල්ලි ටි ක්
යෙන්න. එනම ොට ෙැය මද ක් විතර යාවි. මේබිලා ාලා ඉන්න." එමහම කියලා එයා
ගියා ඉතින් මම ාලා ඉෙර මෙලා මමේ ාමරයට මෙලා මෙොතක් බලන්න ෙටන්
ෙත්තා. ටි ක් මෙලා මෙොත බලනම ොට මට මතක් උනා යාලුමෙක් දුන්න මැෙසින්
එ ක් තිමයනො මන්ද කියලා. ඉතින් මෙදරත් වුරුෙත් නැති එමක් ඒ බලන්න
මහොදම මෙලාෙ මම බයක් නැතිෙම ාමරමේ ඇඳ උඩට මෙලා ඒ සඟරාෙ බලන්න
ෙටන් ෙත්තා. ඒ ටි
ාලය ට ලින් ෙල උන සඟරාෙක්. ආසියානු රට එ ක්
නිසා බලන්නත් ආසා හිමතනො. මෙනදා නේ මල්ලි ම ොයි මෙලාමෙත් මමේ අහල
ෙහලම ඉන්න නිසා මමමහම නිදහසක් නැහැමන්. ඉතින් අද හිමත් හැටියට මේ
බලන්න නිසා මම මල් මහොදට සෙරාෙ මෙරලමෙන බලපු එ යි ඒ සෙරාමේ තිබුමන්
මෙොඩක්ම තරුණම ෙයමසේ ම ල්මලෝ ම ොල්මලොන්මේ හැසිරීේ ලස්සනට
ම ොමටෝේරේ රපු ඒො. ඒ ෙමේම විවිධ ඉරියේ මෙොඩක් ලස්සනට ම ොමටෝ අරන්
තිබුනා. ඉතින් මම ඒ ම ොමටෝ බල බලා ඉන්නම ොට දැක් එමක් තිබුන එ ලස්සනම
ම ොමටෝ එ ක්. ඒ ම ොමටෝ එමක් තිබුමන් අවුරුදු 17 විතර ලස්සන ම ල්මලක් ඒ
ෙයමසේම විතර පිරිමි ළමමයක්මේ චූ එ ක් ලස්සනට උරණ විදිේ. එ දැක් ම මට
නි ේ ෙපුෙත් ෙැමහන්න ෙමේ ආො. "අමන්.. මටත් මමමහම එ ක් උරලා මබොන්න
ඇත්නේ.." එමහම හිතන ෙමන් මනොදැනීම මමේ අතින් මමේ මයෝනි ෙැත්ත
මිරි ෙන්න උනා. මමමහම මම ඒ ම ොමටෝ එ බල බලා හිතින්ම සතුටු මෙන අතමේ
නි මට ෙමේ මම ඔලුෙ උස්සලා බැලුො. මම දැ පු මදයින් මම ෙැස්සුනා. මල්ලි මට
අඩි 5ක් විතර ඈතින් ඉදමෙන මමේ දිහා බලන් ඉන්නො. ම ොල්ලා තාමත් උණ
ෙතිමයන් නිසා ඇස් මද ත් එක් රතු මෙලා. ඒත් මමේ සෙරාෙයි මමේ ෙැඩ දැ ල
මල්ලි පුදුම මෙලා ෙමේ බලන්න ඉන්නො. මට රෙන්න මදයක් නැහැ. "අක්කි
මමොනෙද ඒ මල්... මමො ක්ද ඔයා ඔය බලපු මෙොත.. ,මටත් මදන්නම ෝ බලන්න.."
එමහම කියන ෙමන් මල්ලි මෙොත ෙන්න හැදුො. "ඔයා මමො ද මමතන
රන්මන්.............
ඔයාට උණ මන්ද.. යන්න ාමරයට.." එමහම කියන ෙමන් මම මෙොත හංෙෙන්න
හැදුෙත් මල්ලිට මබොරු රන්න බැහැමන්.. එයා මහොදටම දැක් ා මම රපු මද්..
"අක්කි.. මට ෙතුර තිබහයි.. ාමමේ ෙතුර සීතලයි... එ යි ඔයාමෙන් ෙතුර ටි ක්
ඉල්ලෙන්න ආමේ.." මම ඉක්මනට නැගිටලා මල්ලිෙ එක් මෙන කුස්සියට ගියා. මල්ලි
තාමත් මමොකුත් ඇහුමේ නැත්මත් උණ වි ාරමයන් ඉන්න නිසා කියලා මට හිතුනා."
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

ෙතුර ටි ක් දුන්නම එ අමාරුමෙන් ෙමේ බීල ආ යිත් ගිහින් නිදා ෙත්තා.. "හේමේ...
ඔයින් ගියා මදැයි...." එමහම හිතන ෙමන් මම මල්ලිට මනොදට මෙොරෙලා පුංචි කිස්
එ කුත් දීලා මමේ ාමරයට ගියා ටි දෙසක් ෙත උනා. මල්ලිට ඒ සිද්දිය ටිම න් ටි
අමත මෙන්න ඇත කියලා හිතුනා. එමහම ඉන්න අතමේ මල්ලිමේ ඉස්ම ෝමල් ෙන්ති
රැස්වීම තිබුනා. එ ට මල්ලිමේ අේම ඒ කියන්මන් මමේ නැන්දා ඇවිත් හිටියා.
ඉස්ම ෝමලන් කියලා තිබුනා මල්ලිමේ ෙැඩ ටි ක් මදි නිසා ටි ක් ෙැඩිමයන් ෙැඩ
රෙන්න කියලා. ඉතින් අේම එ ට මහොදම විසදුම විදියට කිමේ මල්ලිට ොඩේ ෙැඩ
රන්න උදවු රන්න මට ෙෙරපු එ යි. ඒ ත් ම ොල්මලෝ ම ොමහොමත් ොඩේ ෙැඩට
ේමැලි නිසා අේමයි නැන්දයි මදන්නම කිවී මල්ලිට ලින්ම නිදාෙන්න මනොදී ටි ක්
ෙැඩිමයන් ෙැඩ රෙන්න කියලා. ඉතින් එයා මෙනම ම ාමරය ඉන්නම ොට ෙැඩ
රෙන්න අමාරු නිසා මමේ ාමරයට මල්ලිෙ ොඩේ රන්න මෙන්නෙන්නන
තීරණය උනා. හැබැයි මල්ලි නේ ැමති උමන් නැහැ. මමො ද එයා රෑ අට මෙනම ොට
නිදි කිරනො මම ඉතින් උසස්මෙළ රන නිසා ම ොමහොමත් රෑ එම ොළහ මෙන ේ ෙත්
ොඩේ රනෙමන් ම ොමහොම උනත් අන්තිමට මල්ලිටත් රෑ දහය ෙත් මෙන ල් ෙැඩ
රන්න උනා. මමේ ාමරයට රෑ අටට ආෙම ෙැය මද ක්ම එ දිෙට ෙැඩ. මෙදර
අයත් රෑ නෙය හමාර ෙහු උනාම මහොදට නිදි. ලයිට් එමහමත් ඕ ් රන නිසා මල්ලි
මෙොඩක් මෙලාෙට මමේ ාමරමේම නිදාෙන්න ෙටන් ෙත්තා. මම ම ොමහොමත් එයාට
නිදාෙන්න මදන්මන් මහොදට ොඩේ රලා ඉෙර උනාම මම අහන ේ*රශ්න ටි ටත්
උත්තර දුන්නට ෙස්මසයි ... ඔමහොම ටි
ාලයක් ගියා. මල්ලිත් දැන් ටි ක් මහොදට
ොඩේ ෙැඩ ටි
රනො. ඒ ට ඉතින් මට තමයි හැමමෝමෙන්ම මහොඳ අහන්න
ලැබුමන්. ටි ටි මල්ලිමේ ේමැලි මත් අඩු මෙලා මෙනදාට ෙඩා මහොදට ොඩේ
ෙැඩ රන්න ෙටන් ෙත්තා. අන්තිමට මම නිදාෙන්න ේ ෙමේම මල්ලිත් ොඩේ
රන්න පුරුදු උනා. මෙනදා මල්ලි නිදා ෙත්තාම මම යාලුෙන්මෙන් ඉල්ලමෙන එන
ෙැඩිහිටි සෙරා බලන්න ෙටන් ෙත්තත් මල්ලිත් දැන් දිෙටම ෙැඩ නිසා මට ඒ ටත්
අවුලක් උනා. ඒත් ඉතින් මල්ලිට ාමමරන් යන්න කියන්න ගිමයොත් මල්ලි ෙමේම
මෙදර අයත් අේසට් මේවි කියලා හිතුන නිසා මමත් ඉතින් ඔමහේ ඉෙසමෙන හිටියා.
දෙසක් මමේ මහොදම යාලුො මෙදර ආො. එය තමයි මට අර මැෙසින් මදන්මනත්, එයයි
මමයි මමේ ාමරමේ ඉමෙන රන අතමේ මල්ලිත් ාමරයට ආො. "අක්කි.. මට
ඉස්ම ෝමලදි මෙොතක් හදන්න කිවුො...." මමේ යාලුො මල්ලි දිහා බලලා හිනා වුනා
" වුද අමන් මේ පුංචි ම ොල්ලා ??" එයා එමහම අහනම ොටයි මට මතක් වුමන්
මල්ලියෙ එයාට අඳුන්ෙලා දුන්මන් නැහැමන් මන්ද කියලා. "මමොනෙද මල්ලිමයෝ
හදන්න කිේමේ.." "අපිට අද කිේෙමන් ස්නායු ෙද්දතිය ෙැන මෙොඩි මෙොතක් හදන්න
කියලා" "ආ.. ඒ ද ... ඕ ට මම ඔයාට උදවු රන්නේම ෝ ... ෙද මෙනම ොටද
හදන්න කිේමේ..??" "අපිට කිේමේ සතියකින් ෙන්නො කියලා.." එමහම කියාමෙන
මල්ලි ාමරමයන් ගියා. මමේ යාළුො මල්ලි ගිය දිහාෙ බලාමෙන හිටියා. "ඔයාට
ලස්සන මල්ලි ෙැටිමයක්මන් ඉන්මන්... මම දැනමෙන හිටිමේ නැහැමන් ඔයාට
මල්ලිමයක් ඉන්නො කියල.." "ඒ මමේ මල්ලි මනමෙයි අමන්.. අමේ මාමමේ පුතා..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

ඉස්ම ෝමල් යන්න ඕන නිසයි මමමහ නැෙතිලා ඉන්මන්.. " ඒ මිසක්... මම හිතුමේ
ඔයාමේ මල්ලිම කියලමන්.. ම ොමහොම වුනත් ලස්සන ම ොල්මලක්.." " ඒ
මනමෙයි.... මම අර එදා දුන්න මැෙසින් එ බැලුෙද? මරු මන්ද... ඕ එවුමේ මමේ
ැනඩා ෙල ඉන්න අක් ම මනක්,, එමහ නේ ඕන තරේ ඕො ෙන්න තිමයනොලු..
මමමහ ඉතින් පින්තුරයක් ෙත් ෙන්න නැහැමන් බන් " "ඒ බලලා ඉෙර නේ මට දැන්
ඒ මදන්නම ෝ.. මහට මම තෙ එ ක් මෙනත් මදන්නේ... "ඒ මැෙසින් එ නිදහමසේ
බලන්මන් මල්ලි නැති මෙලාෙට විතරමන්. ඉතින් මම ඒ තෙම බලලා ඉෙර නැහැ.
අනි ඒො බලලා ඇති මෙන්මනත් නැහැමන්.. ඇත්තමයි.. මට නේ දැන් ඒො බලලම
ඒෙමේ ඉන්න ම ල්මලෝ ෙමේ ඉන්න ඇත්නේ කියලා හිමතනො... ඒත් අපි
ම ල්මලොමන්... අපිට පිට රටෙල ම ල්මලෝ ෙමේ මමමහ ඉන්න බැහැමන්.." " එ
නේ ඇත්ත බන්.. ,මටත් එමහම හිමතනො. එත් මම නේ මමේ මබෝයි එක් ඔය
පුංචියට ෙමේ ඔය කියන ඒො රලා බලලා තිමයනොමන්. ඉතින් මට නේ එමක් න්
එ මහොදට දැමනනො ම ොමහද උඹ ඔය තරේ ලස්සනට හිටියට ම ොල්මලක් එක්
යාලු මෙන්නත් ැමති වුමන් නැහැමන්.. නැත්නේ ම ොල්මලෝ උඹට ැමති මෙන්මන්
ෙැනමෙන ඇවිත්. එමහනේ උඹටත් අහිංස විදියට මහොද සැෙක් ෙන්න තිබුන.." "අමන්
ෙලයන් යන්න... මම ැමති නැහැ මමේ චරිතය නැති ර ෙන්න." " ේේේේ..... මහොදයි
මහොදයි... උමේ ැමැත්තක් මම නි මට කිමේ ... නි ේම ෙත මෙන ජීවිමත් නිසයි මම
එමහම කිේමේ.." "මේ මමේ ජීවිමත්මන්.. ඒ මනමෙයි... උඹලා ඔය රන මද්ෙල්
නිසා ේ*මරේනන්ට් උමනොත් එමහම?" "පිස්සුද බන්... අපි ඇතුමල් රන්මන් නැහැ..
අනි පිටින් ලත් ෙෑමෙන උනත් ඉක්මනටම පිහල දාල මසෝද ෙන්න නිසා
ේ*රශ්නයක් නැහැ.." "ේේ.. එමහමද.... මෙලාෙ ට මටත් එමහම රන්න ඇත්නේ
කියලා හිමතනො. ඒත් මට බයයි බන්.." මම කිවුෙ එ ට ම ල්ලට යන්තමට හිනහ
ගියා එයා මමේ දිහා බලාමෙන ඉඳලා මමේ ලෙට ආො මමේ ලගින්ම ඉදෙත්තා. මම
මේ මමො ද කියලා හිතා ෙන්න ෙත් බැරිෙ බලාමෙන හිටියා. "මම එමහනේ මෙොඩි
මහල්ේ එ ක් මදන්නද??" "ඒ මමො ක්ද?" මට හිතාෙන්න බැහැ මමො ක්ද ඒ ොර
රන්න යන මහල්ේ එ කියලා. "උඹ අ මැති නැත්නේ මමේ මබෝයි ෙ එ දෙස ට
මසට් රලා මදන්නද?" මට ඒ තාෙට නේ පුදුම තරහක් ආමේ... ඇත්තටම තමන්
ආදරය රන ම ොල්ලෙ මෙන ම ල්මලක්ට මදන්න පුලුෙන්ද කිසිම ම ල්මලකුට. "
උඹට පිස්සුද යම ෝ,,, උමේ ම ොල්ලෙ මට මසට් රන්න හදන්මන් උමේ ඔලුෙ නර
මෙලාද??" මට ආපු තරහට බැනමෙන ගිමේ පුදුම තරහකින් ම ල්ලට නි ේම
ඇමඩන්න ආො. එත් මමේ තරහ යන ේම මම යාලුෙට බැන්න "මම එමහම හිතලා
කිමේ නැහැ ... ඔයාට උදවුෙක් රන්නයි බැලුමේ.... මනත්නේ මම මමේ ම ොල්ලෙ
මෙන ම ල්මලක්ට මදන්න තියා හිතන්න ෙත් මම ැමති නැහැ..." ඇත්තටම ම ල්ල
එමහම කිමේ මමේ ෙැන හිතලා බෙ මට මත්මරනම ොට මම එයාට කියන්න ඕන හැම
මද්ම කියලා ඉෙරයි. ම ොමහොම හරි මේ සද්මදට මල්ලිත් දුෙමෙන ආො. " මමො ද
අක්මක් මේ සද්මද්...?? ඔයාලා රන්ඩු මෙන්මන් ඇයි ?" මට මමොකුත් කියා ෙන්න බැරි
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

වුණා ඒත් මමේ යාලුො එ ොරටම ඇරිමේ මබොරුෙක් කියාමෙන. "නැහැ මල්ලිමයෝ..
අපි මේ අමේ ම ොන්සේට් එ ට තිමයන ඩ්*රාමා එමක් ම ොටසක් පුරුදු වුනා. එ
ලස්සනට රන්න එෙැයි " මල්ලි අපි මදන්න දිහාම බලල පුදුම මෙලා ෙමේ හිටියා.
"අමන් මන්දා... ාට හරි ඇහුනා නේ හිතන්මන් මහා රණ්ඩුෙක් කියලා" මල්ලි එමහම
කියාමෙන ගිමේ .තරහින් ෙමේ. ම ොමහොම හරි අමේ සද්මද් ෙැන අපිටම හිනහ ගියා..
"අමන් ඇත්තට මම මමේ යාලුො කියලා උදවුෙක් රන්න ගිහින් උන මදයක්...."
"අමන්.. මට සමා මෙයන් ම ල්මල්... මට හිතා ෙන්න බැරි වුනා උඹ කිෙ මද්ට
මමො ක්ද කියන්මන් කියලා ෙත්.. එ යි මමත් පිස්සි ෙමේ බනින්න ෙටන් ෙත්මත්..."
"එ මනමෙයි.. මමේ අදහස නර නේ මම ඔයාට මහොද ම ොල්මලක් මසට් රලා
මදන්නද ලේ රන්නම. එතම ොට ඔයාලට ඕන විදිය ට ඕන මදයක් රන්න
පුළුෙන්මන්.." "ඔන්න කිේො... ඇයි බන් මම ලිනුත් කිේමේ.. මම ැමති නැහැ
අෙදානේ ෙැඩ ෙලට... ආසාෙ නේ තිමයනො තමයි මසක්ස් අත්දැකීමක් ෙන්න. ඒත්
බයයි බන් ඕො රන්න ම ොල්මලෝ එක් ... අනි ආසාෙන් නිසා ම ොල්ලන්ට ලං
මෙන එ මෙොඩක් බයාන යි. මමො ද උනුත් අමේ අදහස දැනෙත්තාම උන්මේ ෙැඩ
රමෙන මාරු මෙන්න බලයි" "එමහනේ ඉතින් මම උඹට මේ ෙමේ මැෙසින් ටි ක්
ෙත් මෙනත් මදන්නේ... මෙන මමො ක් රන්නද?" "මැෙසින් බැලුෙම නේ ටි ක්
ආසාෙ අඩු මෙනො.... ඒත් ටි මෙලාෙකින් ආයිත් ඒ ෙමේ මදතුන් ගුණයකින් ෙැඩි
මෙනො බන්." "මම උඹට මහොද ෙැඩක් කියන්නද??" ම ල්ල අහපු විදියට මට හිතුනා
මමො ක් හරි මලොකු මදයක් තමයි කියන්න යන්මන් කියලා. "මමො ක්ද?" මමත් ඇහුමේ
කුතුහලයකින්, "මලොකු ම ොල්මලෝ එක්
ලාම තමයි උඹ ඔය කියන අවුල්
ඔක්ම ොම එන්මන්... ේ*මරේනන්ට් මෙන්මන්, මෙන රදර ඔක්ම ොම මෙන්මන්
මලොකු උන් නිසාමන්... එත් උන්මෙන් තමයි මහොදම න් එ ක් ෙන්නත් පුළුෙන්. ඒත්
අෙදානම තිමයනො තමයි.." "ඉතින් උඹ මමො ක්ද කියන්න ගිමේ??" "මලොකු
ම ොල්මලක් මෙනුෙට මෙොඩි ම ොල්මලක් එක් ඔය මද්ෙල් මලොත් ඔය මැෙසින්
බලනෙට ෙඩා න් එ ක් නේ ෙන්න පුළුෙන් මේවි.." "මෙොඩි ම ොල්මලක්????" මම
ඇහුමේ මමොකුත් හිතාෙන්න බැරි නිසාමයි " ඔේ බන් මෙොඩි ම ොල්මලක් මසට්
රෙත්තම උන් අපි කියන මද් අහනො අපිට ඕන මද්ෙල් විතරයි උන් රන්මනත්
අනි උන් එක් හිටියට ේ*මරේනන්ට් මෙන්මනත් නැහැ එ ම ේ*රශ්ණය ඇතුලට
දාෙත්මතොත් සමහර විට ැමඩන්න පුළුෙන් එ විතරයි එ මනො ර හිටියම
ඉෙරයිමන් මමො ද උන් මලොකු එවුන් ෙමේ ඇතුමලම රන්න අහන්මන් නැහැමන් " ඒ
තාෙට නේ මටත් ටි ක් හිතන්න මදයක් තිමයනො කියලා හිතුනා. "අනි බන් මෙොඩි
එම ක් තමන්මේ ාමරමේම තිය ෙත්තත් වුරුෙත් සැ
රන්මනත් නැහැමන්."
"උඹ කියන්මන් එතම ොට මෙොඩි ම ොල්මලක්මෙනුත් න් එ ක් ෙන්න පුළුෙන්
කියලද?" "ඔේ බන්.. මමත් ටි
ාලයක් ඕ
ලාමන්.. එමක් අමුතුම ෙතියක්
තිමයන්මන්" "උඹත් එ
රලා තිමයනෙද? ාත් එක් ද බන් ඒ??" "අමේ මෙෙල් ලෙ
මල්ලිමයක් එක් ... මරු බන් ඒ මෙොඩි එ ා නේ.. 7 ෙසමේ උනාට ඒ ාමල් මරු
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

මසක්ස් න් ෙත්මත්. එතම ොට මම 10 ෙසමේ බන් හිටිමේ " "උඹත් අපිට මනොකිවුෙට
මහා කුොඩි ෙැඩ රපු එකියක්මන්.." " මම විතරක් මනවි උඹත් ෙල් ම ල්මලක් මේවි
ෙමේ.... මේ මම යනො බන්. ෙරක්කු වුනා. අච්චර ලස්සන මල්ලිමයක් ඉන්මන් බන්
ටි ක් ට්*රයි රලා බලෙන් බන් මම එමහම නේ මමලහ ටත් මහොද න් එ ක් අරන්
උමෙන්.." එමහම කියාමෙන ම ල්ල ගිමේ මම බනින්න ලින් කියලා දුෙපු
දිවිල්මලන්ම මත්රුණා යාලුො ගියත් හරි මම ආයිත් ල්ෙනා මලොෙ ට ගිමේ මල්ලි
එක් එමහම රන එ හරිද කියලා. එ මෙලාෙ ට එ මෙොඩක්ම ෙැරදි ෙැඩක්
කියල හිත කියන්න ෙත්තත් ඒ හැගීම රමෙන මල්ලිමෙන් මමේ ආසාෙන් ඉටු ර
ෙන්න එ හිමතන්න ෙටන් ෙත්තා ම ොමහොම හරි මම එදා දෙසම ෙත මල් ඔය ෙැන
හිතින් ොද රමිනුයි දෙස් කිහිෙයක් ෙත වුනා මට ඉතින් මැෙසින් බල බලා හිතින් සතුටු
මෙන එ විතරයි රන්න පුළුෙන් වුමනත් මල්ලි ෙැඩ රපු නිසාම එයාමේ
ඉස්ම ෝමල් ෙැඩටත් උදේ වුනා. ඉදල හිටලා මල්ලි එයාමේ ාමරමේ නිදාෙන්නො
ේමැලි හිතුනාම එමහම දෙසක් එනම ොට මම රන්මන් මැෙසින් බල බල හිතින්
සතුටු මෙනො ඔමහොම ටි
ාලයක් ගියා එ දෙසක් අේම කිේො එයාලා දෙස් මද
තුන ට මෙදරින් පිටට යනො එයාල ම ොේ එමක් ෙැඩ ට කියලා මෙදර ෙැඩ රන
ම නා ඉන්න නිසා අපිට පුරුදු විදියට ඉස්ම ෝමල් ෙැඩ රමෙන ඉන්න කිේො.
අේමලා ගිය දෙමසේ මෙදර මම විතරයි හිටිමේ. මල්ලිත් හෙස මසල්ලේ රන්න ගිහින්
එනම ොට මෙොඩක් හෙස් මෙලා. එයා ෙමන් ෙශ එ ක් අරන් ොඩේ රන්මනත් නැතිෙ
ටීවී එ බලන්න ෙත්තා මෙදර ෙැඩ රන ම නා එයාමේ ෙැඩ. අපි රන්මන්
මමොනෙද ෙත් එයා බලන්මන් නැහැ ෙැඩිය මමො ද එයා සේෙන්ට් නිසා. ඉතින් එදා මට
හිතුන මල්ලිෙ මමේ ෙැමඩ්ට ෙන්න මෙොඩි ට්*රයි එ ක් දීලා බලන්න. රෑට ාල එමහම
ොඩේ රන්න ෙත්තම මම මල්ලිෙ මමේ ාමරයට මෙන්න ෙත්තා. මෙොඩක් දෙස්
ෙලට මල්ලි ොඩේ රන්මනත් මම එක් ම නිසා මෙදර ෙැඩ ාරිට ොනක්ම
නැහැමන්. මල්ලිත් ඉතින් ොනක් නැතිෙ ොඩේ රන්න ෙත්තා. මම යාලුො දුන්න
මැෙසින් එ ක් මල්ලිට මෙමනන තැන තියලා කුස්සියට ගියා මබොරුෙට ගිහින් ටි
මෙලාෙක් එමහ ඉඳලා ආො. එනම ොට මල්ලි අර මැෙසින් එ අරන් බලනො
ම ොල්ලට පුදුමයටම ටත් ඇරිලා "මල්ලි.. ඔයා ඊමේ මම කියලා දුන්න ඉන්ේලිෂ්
ෙේේස් ටි ොඩේ ලාද?" කියාමෙන මම ඇතුලට ආො. "අක්කි ... මේ මෙොත ඔයා
බලන එ ක්ද??" මල්ලි අහපු මද්ට මට කියාෙන්න මදයක් නැති වුනා. මම එයාමෙන්
මෙොත උදුරාමෙන "ඔයාට මමො ටද මේ මලොකු අයමේ ඒො? මදන්න ඕ මමහාට..'
කියල මල්ලිට බැන්නා ඒත් ම ොල්ලා කියලා බලල තමයි මම එමහම කිේමෙත්. මමො ද
උේසට් උමනොත් ඔක්ම ොම ඉෙරයිමන්. මල්ලි ොඩේ රන්න ෙත්තා. ඒත් එයාට
ේ*රශ්න මෙොඩක් තිමයනො කියලා එයාමේ මුමනන්ම මට මෙනුනා. "මමො ද
ෙැටිමයෝ.. තරමහන් ෙමේ.. නිදිමතද?" "නිදිමත නේ නැහැ.. මම ල්ෙනා මල් ඔයා
අර හන්ෙෙත්ත මෙොත ෙැන... අමන් අක්මක් එ ටි ක් බලන්න මදන්නම ෝ..?"
"ඔයාට ඒ ෙැඩක් නැහැ.. ඔයා මමෙන් ගුටි මනො ා ොඩේ රන්න මහොද හිතින්...."
මම එමහම මබොරුෙට සැර වුනා. මල්ලිට හිනහ ගියා.. "මම නැන්දට කියනො ඔයාමේ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

මෙොත ෙැන... නැත්නේ මම ඔයාමෙන් ඒ මෙොත මහොර ේ රලා නැන්දට මදනො.."
මල්ලි කිවුෙ මද්ට මම ෙැස්සුනා. මේ එමහම මලොත් ඉතින් මමේ නම ඉෙරයිමන්..
"පිස්සුද හමලෝ එමහම මලොත් අපි මදන්නම ගුටි නො..." "එ මන්... එමහනේ මට
මෙොත බලන්න මදන්නම ෝ.. එතම ොට මම කියන්මන් නැහැ..." මල්ලි මමේ තේ නය
ෙණන ට ෙත් මනොමෙන කියන්න ෙටන් ෙත්තා. " එමහනේ අපි මමමහම රමු ඔයා
මට උදවුෙක් රන්න.. ඒ
මලොත් මම ඔයාට ඔය මෙොත හැමදාම උනත් බලන්න
මදන්නේම ො..' " ඒ මමො ක්ද?" "ඔය ැමතිද ඒ මෙොමත් ඉන්න අය ෙමේ ඉන්න?"
මමේ තාෙට මල්ලී පුදුමමන් ෙමේ බලාමෙනහිටියා, "ඒ මෙොමත් අය ෙමේ??? මේ මම
ඉන්න???" "ඔේ ෙැටිමයෝ.. එ හරිම මෂෝයි.... අපි ඉදල බලමුම ෝ...?" "ඔයා
කියන්මන් අපි මදන්න එමහම ඉමු කියලද??" "ඔේ.. ඇයි එමහම අ මැතිද ?" මල්ලි
පුංචි වුනාට එමහම අ මැති මෙන්මන් නැති බෙ මම දැනමෙන හිටියා. මමො ද එයත්
දැන් අවුරුදු 12 ට ලෙ ම ොල්මලක්මන්.. එයා මමොකුත් හිතාෙන්න බැරිෙ බලාමෙන
හිටියා. ඒ මෙනම ොට සේෙන්ට් ෙැඩ ඉෙර රලා ලයිට්ස් ඕ ් රන ෙමන්. එයා
යන ේ හිටියා. එයා ගියාම මම මල්ලිමේ ලෙට ගිහින් අර මෙොත එයාමේ අතටම
දුන්න... එමක් තිබුමන් ටීන් මබෝයිස් ඇන්ඩ් ෙේල්ස් මසක්ස් පික්චේස්. මම ාමරමේ
මදොර ෙහල ආො මල්ලි ඒ මෙනම ොටත් අර මැෙසින් එ මෙරලනො. එමක් තිබුමන්
අවුරුදු 18 ම ල්මලෝ ම ොල්මලෝ මසක්ස් රන ඒො. එ පින්තූරයක් තිබුන
ම ල්මලක් ම ොල්මලක්මේ එ ක් දිමෙන් හුරතල් රන හැටි. "අක්කි අපිත් මමමහම
රමුම ෝ...." මල්ලි කිේමේ ආසාමෙන්. මමේ ෙැමඩ් හරි යන බෙ මට මත්රුණා . මල්ලි
ඇදමෙන හිටිමේ රෑට අදින ඇඳුම මමත් ඇඳමෙන හිටිමේ නයිටි එ ක්. "අපි මේ ඇඳුම
ෙලෙමුම ෝ ෙැටිමයෝ" එමහම කියලා මම මල්ලිමේ පි ාම ෂේට් එ ෙලෙල දැේම
ෙස්මසේ මල්ලිෙ හිටෙලා මල්ලිමේ පි ාම ලිසම ෙහලට ළා. මල්ලිමේ එ දැක්මක්
මම එතම ොටයි . ඒ පුංචි උනත් ේ*රාණෙත් මෙලා තිබුනා. ටි ක් ෙැහැෙත් ෙමේම
ලසස්න චූ එ ක් එයාට තිබුමණ්. ඒ දැක් ෙමන් උරන්න තරේ ආසාෙක් ආෙත් මම
එ ොරටම එමහම රන එ නතර ළා. "මල්ලිමයෝ.. ඔයාමේ චූ එ නේ හරිම
ලස්සනයි ෙැටිමයෝ.." "ඉතින් අක්කි.. ඒ උරන්නම ෝ අර මෙොමත් තිබුනා ෙමේ.."
"එමහම රන්න ලින් අපි ටි ක් මසල්ලේ රමුම ෝ.. අපි ඉස්සර මෙලාම මේ
මහොදට සබන් දාලා මසෝදමු..." එමහම කියලා මම මල්ලියෙ එක් මෙන බාත් රූේ එ ට
ගියා. ගිහින් මල්ලිමේ චූ එ මහොදට අත ොලා සබන් ොලා මසේදුො ඊට ෙස්මසේ එයාෙ
ආයිත් ාමරයට එක් මෙන ඇවිත් මමේ ටෙල් එම ේ මහොදට මල්ලිමේ චූ එ පිහ
දැේමා. "අක්කි.. ඔයාමේ ඇඟ මට බලන්න මදන්මන් නැද් ද?" මල්ලි ඇහුමේ එයාට
මමේ ඇඟ බලන්න ආසා නිසා ම බෙ මට මත්රුනා "ඉන්නම ෝ බමබෝ... මමත් මෙොෂ්
එ ක් අරන් එන්නේ.." කියලා මම මල්ලි ඉස්සරහම මමේ මහමින් මමේ නයිට් ඩ්*මරස්
එ ෙලෙන්මන් නැතිෙ බාත් රූේ එ ට ගියා. ගිහින් මදොරත් ෙහමෙන මෙොෂ් එ ක්
ෙත්තා. ෙස්මසේ මම ආමේ ටෙල් එ ඇඳමෙනයි එනම ොට මල්ලියා ආමයත් එයාමේ
පි ාම ලිසම ඇඳමෙන හිටිමේ. "මමො ද ඔයා මේ ඇඳමෙන?? ෙලෙන්නම ෝ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 7

ඕ .." කියන ෙමන් මම මල්ලිමේ පි ාමා ලිසම ෙහලට රලා දැේම. ඊට ෙස්මසේ
මල්ලිමේ චූ එ මහොදට අත ොන ෙමන් එ මහොදට බැලුො. මල්ලි හිටිමේ සැරට හුස්ම
ෙන්න ෙන්න ෙමන්. මම මල්ලිෙ තුරුළු රමෙන එයාමේ මුහුණයි ෙපුෙයි මහොදට කිස්
ළා. "අක්කි... මට ඔයාමේ එ ත් බලන්න මදන්නම ෝ?" මල්ලි එමහම කිේමේ මම
තෙමත් ටෙල් එ විතරක් ඇඳමෙන ඉන්න නිසයි. "ඉන්නම ෝ ෙැටිමයෝ ටි ක්..." මම
ඇත්තටම එමහම කිේමේ මට මමේ එ මල්ලිට මෙන්නන්න ටි ක් විතර ලැජ් ාෙක්
ආපු නිසයි. ඒත් මේ මෙලාමේ ලජ් ා මෙලා බැරි බෙ මට මත්රුමන් නැතිෙත් මනමෙයි.
මම මහමින් ටෙල් එමක් ෙැටය බුරුල් රලා මමේ ෙපුෙ මල්ලිට මෙන්නුො. මමේ තන
පුඩු ආසාෙටම ඉස්සිලා තිබුමන්. මහමින් මහමින් මමේ තුෙය ෙහලට රලා ඉමනන් උඩ
ඔක්ම ොම ටි මල්ලිට මෙමනන්න සැලැස්සුො. " ඔයාමේ කුක්කු මද නේ හරි
ලස්සනයි අක්කි.." මල්ලි එමහම කිේො. "ෙැටිමයෝ... මම ඔයාට මෙන්නුො කියලා ෙත්
මේ කිසිම මදයක් ෙත් ාටෙත් කියන්න එො ... මහොදද...?" මම එමහම කිමේ මේ
ම ොල්ලා තාමත් පුංචි නිසා මේ
ාට හරි කිේමෙොත් එමහම ේ*රශ්නයක් මෙන එ
ෂුෙේ නිසා. "ඉතින් අක්කිමයෝ.... ඔය මට ඔයාමේ චූ එ මෙන්නුමේ නැහැමන්
තෙමත්?" මල්ලි එමහම කිේමේ මමේ එ තිමයන කුතුහලය නිසා බෙ මට මත්රුණා.
"ඔන්න එමහනේ බලන්නම ෝ ඔයාම..." කියලා මම මමේ ඇමේ තිබුන ටෙල් එ
එයාටම අයින් රන්න ඉඩ හැරියා. මල්ලි මමේ ඇමේ තිබුන තුොය මහමින් අයින්
රලා මමේ මයෝනි මෙමදස නිරාෙරණය ර ෙත්තා. මම හැමදාමත් මෂේේ රන නිසා
මමේ ලිංගි ේ*රමද්ශය මෙොඩි ළමමයක් මේ ෙමේ ලස්සනට සහ පිරිසිදුෙට තිබුනා.
මල්ලි ටි ක් මෙලා මමේ මයෝනි විෙරය දිහා බලාමෙන හිටිය. 'අක්කි... මම මේ
අල්ලලා බලන්නද???" මල්ලි එමහම ඇහුමේ ටි ක් ලජ් ාමෙන් ෙමේ. මමේ නේ
ලැජ් ාෙ ඒ මෙනම ොට අඩු මෙලා තිබුමන්. "ඉතින් අල්ලලා බලන්න..." මම එමහම
කිමේ මමේ එ මේ මෙන ල් මම හැමරන්න මෙන වුරුෙත් අල්ලලා නැති නිසාමයි.
මල්ලි මහමින් මහමින් මමේ මයෝනිය පිටතින් අල්ලලා බලන්න ෙටන් ෙත්තා. එයාමේ
පුංචි අත් ෙල උණුසුම මමේ මයෝනි ේ*රමද්ශයට දැමනනම ොට මට දැනුමන්
ඉෙසෙන්න බැරි තරේ අමුතුම සුන්දර හැගීමක් මම ආසාෙ නිසාම එමහමම ඇඳ උඩ දිො
වුමන් මමේ කුල් විහිදාමෙනයි. මල්ලි මමේ මයෝනිමතොල් අල්ලලා බලලා ආමයත්
මමේ දිහා බැලුො. එතම ොට මම මල් මල්ලියෙ මමේ ඇඟ උඩට අරන් එයාමේ මුළු
මුනම කිස් රන ෙමන් එයාෙ මමේ සිරුර උඩටම ෙත්ත එ යි. එතම ොට මට දැනුනා
මල්ලිමේ පුංචි ලිඟුෙ ේ*රාණෙත් මෙලා බෙ. එමක් උණුසුම මමේ උදරමේ සමට
මහොඳින් දැනුනා. මල්ලි මහමින් ටි ටි ෙහලට යන්න ෙටන් ෙත්තා. ම ොල්ල පුංචි
වුනත් ටි ක් මත්මරන බෙ මට හිතුණා. එමහම ෙහලට ගිහින් මල්ලියා එයාමේ ම ලින්
වුන චූ එ මමේ රහස් ෙැත්තට තියාමෙන තද ර ෙත්තා. මල්ලිමේ ලිඟුමේ උණුසුම හා
සිනිදු ස්ෙේශය මමේ මයෝනි මතොල් ෙලට දැමනන ම ොට මමේ මුළු ඇඟම අමුතුම මෙලා
යනො මට දැනුනා. එමහමම විනාඩි 20ක් විතර ඉන්න ඇති. මමේ එ තත් මෙලා බෙ
මට විතරක් මනමෙයි මල්ලිටත් මත්රුණා. එයා එයා එයාමේ අත ෙහලට දාලා බැලුො.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 8

මතතමනය නිසා එයාට ඒ දැමනන්න ඇති. "අක්කි.. මේ මමොන්නාද මේ ඔයාමේ චූ
එම න් එන්මන් ? ඔයාට චූ යනෙද?" මල්ලි එමහම ඒ මමොනෙද කියලා ෙත් හිතා ෙන්න
බැරි වුන නිසයි. "නැහැ බමබෝ... ඒ චූ මනමෙයි.... මමමහම ඉන්නම ොට මලොකු
අයමෙන් එමහම මෙනො. ඔයත් මලොකු වුනාම ඔයාටත් එමහම මේවි" "මටත් එමහම
මෙනෙද මලොකු වුනාම?" "ඔවූ ෙැටිමයෝ.. ඔයාටත් එමහම මේවි..." මම නැගිටලා ගිහින්
ාමරමේ ලයිට් එ නිෙලා නයිට් බල්බි එ දැේමා. ඊට ෙස්මසේ බාත් රූේ එ ට ගිහින්
මමේ මයෝනි ෙැත්ත මසෝදා ෙත්තා. මල්ලි තෙමත් මමෙන් උණුසුම ඉල්ලන බෙ එයාමේ
මුහුමණන්ම මෙණුනා. ඉතින් මම මල් මම මෙොඩක් ම ආසාමෙන් රන්න හිටි මදයක්.
මම මල්ලි මේ මුලු ඇෙම මහමින් කිස් රලා මල්ලි ෙ ඇමද් දිො රෙලා එයාමේ
ම ලින් වුන චූ එමක් ලස්සන ටි ක් බලා හිටියා. ඊට ෙස්මසේ මහමින් ඒ අත ොලා
මමේ මතොල් ෙලින් ඒ කිස් ලා. පුංච් එ ා ඇඹමරන ෙමන් මමේ ඔලුමෙන්
අල්ලාමෙන හිටියා. මම එමහම ටි ක් මෙලා කිස් රලා එයාමෙ එ මහමින් මමේ මුෙ
තුලට අරන් රස බලමින් උරා බිවුො. එමහම පුංචි ශිෂ්ණය රස බලන එ හරිම ආසා
හිමතන ෙැඩක්. මමො ද පුංචි එ ක් පිරිසිදු ෙැඩියි. ඒ ෙමේ ම කිසිම ස්*රාෙයක් පිට
මනොමෙන එ ත් මහො*දට රස බල බලා ඉන්න මහේතුෙක්. ඉතින් මම විනාඩි 15ක් විතර
ඒ පුංචි චූ එ විතරක් මනමෙයි ෙහලින් තිබුණු ම ෝෂ මද ත් මහමින් උරා බිවුො.
එමහම රනම ොට මල්ලි ආසාමෙන් ම ඳිරි ොන්න ෙටන් ෙත්තා. මම මහමින් මල්ලි
මේ චූ එමක් මෙර සම පිටුෙසට ළා. ආපු ෙමන් මම ම මේ මසෝදලා පිරිසිදු ළ නිසා
කිසි ම ේ*රශ්නයක් නැති ෙ රස බලන්න පුළුෙන් බෙ මම දැනමෙන හිටියා. මම එ
ොරම ඒ ට හාදුෙක් දීලා මමේ මුෙ තුළ ට අරන් තදින් ම උරා මබොන්න ෙටන් ෙත්තා.
මල්ලි ට ඉෙසෙන්න බැරි ෙ මමේ ඔළුමෙන් අදින්න ෙත්තා. ඒත් මම මට ඇති මෙන ල්
මල්ලිමේ එ උරා බිවුො. මල්ලි අන්තිම ට දෙලන්න ෙත්තාෙ "අක්කී...... මමේ ඇෙ ම
මමො ක් ද මෙනො ෙමේ.... මාෙ හිරි ෙැමටනො ෙමේ....." ඒත් මම මමේ ෙැමඩ් නතර
මල් නැහැ. මට ඇති මෙන ල් ඒ පුංචි චූ එ උරා බිවුො. මම හිතුමෙ මල්ලි ට ධාතු
දියරය යාවි කියලා. ඒත් මල්ලි පුංචි නිසා ම එමහම උමන් නැහැ.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 9