BAHAGIAN B BAHAGIAN I DASAR-DASAR KERAJAAN

DASAR PERTANIAN NEGARA ( 1992 – 2010 ) SOALAN 5

Dasar Pertanian Negara (1992-2010) mempunyai matlamat pertumbuhan nilai ditambah sektor pertanian pada kadar 3.1% setahun. Jelaskan 3

strategi pelaksanaan bagi mencapai matlamat tersebut

JAWAPAN :-

DASAR PERTANIAN NEGARA

Dasar Pertanian Negara telah dilancarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Musa Hitam selaku Pengerusi Jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Pertanian Negara pada 12 Januari 1984. Ia memberi garis panduan untuk membantu kerajaan dan sektor swasta dalam menggiatkan lagi sektor pertanian, meliputi sektor kecil tanaman, ternakan, perikanan serta perhutanan dan seterusnya ekonomi negara secara keseluruhannya.

Dasar ini akan dilaksanakan sepenuhnya dibawah Rancangan Malaysia Kelima. Dasar ini bertujuan membaiki sosio-ekonomi dan meninggikan pendapatan para petani, selain dari mengeluarkan bahan pertanian yang cukup untuk keperluan negara dan eksport

Penggubalan dan pelancaran Dasar Pertanian Negara bukan bermakna bahawa sebelum ini kerajaan tidak memberi tumpuan dan perhatian sewajarnya kepada sektor pertanian. Malah, semenjak merdeka lagi, banyak sumber negara yang telah digunakan untuk membangunkan sektor ini dengan cara

memperbanyakkan infrastruktur dan meluaskan khidmat sokongan pertanian.

STRATEGI-STRATEGI PERLAKSANAAN

Strategi-strategi yang dipilih untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara merangkumi beberapa dasar yang sedia ada tetapi diperkemas, dipergiat dan diperkukuhkan lagi dengan yang baru.

Oleh itu dapatlah digambarkan di sini bahawa Dasar Pertanian Negara ini tidak boleh dianggap sebagai lembaran baru dalam pertanian negara. Dasar

Pertanian Negara lebih merupakan penekanan amalan-amalan yang sedia ada. Bagaimanapun dasar tersebut menunjukkan reaksi terhadap kebimbangan kerajaan mengenai masa depan sektor pertanian.

Pendekatan atau strategi yang dijalankan untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara ialah pembukaan tanah baru, pembangunan institusi, perkhidmatan sokongan pertanian dan pembangunan sosial dan institusi. Pembukaan tanah baru bertujuan menyediakan peluang pekerjaan, membolehkan penubuhan unit kebun yang lebih ekonomi, mewujudkan amalan pertanian yang lebih cekap dan mengimbangkan taburan penduduk.

Di bawah Dasar Pertanian Negara, pembukaan tanah baru akan mengambil kira stok tanah yang sesuai untuk pertanian yang semakin berkurangan, di samping kos pembangunan tanah yang kian meningkat. Batasan pertama boleh diatasi dengan menyesuaikan saiz kebun dengan jenis serta sistem tanaman yang dipilih. Untuk mengatasi batasan kedua, para peserta rancangan akan di

tempatkan di kawasan rancangan lebih awal untuk membantu usaha menyediakan kawasan itu untuk tanaman.

Pendekatan yang akan digunakan kepada peserta rancangan tanah baru ini meliputi peruntukkan peserta-peserta projek melepaskan tanah-tanah mereka samada dengan menjual atau memajakkan kepada petani di kawasan berkenaan. Pembangunan institusi pula ialah rancangan untuk menambahkan daya

pengeluaran pertanian dengan memperbaiki kemudahan infrastruktur, program penanaman semula, menyelesaikan masalah saiz tanah yang tidak ekonomik, tanaman yang kurang menguntungkan dan tahap produktiviti yang rendah.

Program ini juga memberi perhatian kepada tanah-tanah terbiar, melaksanakan pemulihan tanaman dengan menggunakan benih yang bermutu tinggi, memberikan kemudahan kredit dan meningkatkan penggunaan teknologi moden. Berbanding dengan rancangan pembukaan tanah baru untuk penempatan, perlaksanaannya boleh berbentuk program tunggal atau projek bersepadu. Program ini berbentuk penyatuan tanah dan galakkan perladangan secara kumpulan di bawah satu pengurusan. Di samping itu, program-program juga dirangka untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar termasuk mengambil

langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial, perundangan dan pertadbiran yang menghalang pembangunan sedemikian.

Usaha untuk membangunkan kawasan-kawasan tersebut telah lama dijalankan melalui program-program pemulihan kawasan-kawasan yang tertentu seperti Pembangunan Pertanian Bersepadu di bawah Kementerian Pertanian atau melalui projek khas seperti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) dan Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah.

Secara keseluruhannya, industri berasaskan pertanian memang mempunyai potensi yang cerah di Malaysia. Peningkatan “tambah nilai” hasil pertanian dan perluasan asas sektor pertanian sudah pasti akan membuka lembaran baru dalam pembangunan ekonomi negara. Namun begitu, tahap pencapaian yang

memuaskan dalam industri tersebut perlu dirancang dengan teliti, khususnya dalam menyediakan kepakaran, khidmat sokongan, teknologi, modal dan sebagainya.

Dapatlah dirumuskan disini bahawa sektor pertanian telah dapat mencapai beberapa kejayaan dari segi mengurangkan peratus kemiskinan melalui pembukaan tanah baru dan bantuan-bantuan lain. Bagaimanapun kejayaan ini dicapai pada kos kewangan yang tinggi kepada kerajaan dan penggunaan sumber-sumber seperti tanah dan buruh yang masih berada di paras yang rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful