Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer

)

BAHAGIAN B BAHAGIAN 1 : SOALAN 8

DASAR-DASAR KERAJAAN. Soalan 8 Strategi utama yang dipilih bagi menjayakan Dasar Pensyarikatan Malaysia ialah menggalakkan aktiviti-aktiviti yang bertujuan mempereratkan lagi kerjasama diantara sektor awam dan sektor swasta. Huraikan lima (5) program tindakan atau aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi mencapai pelaksanaan dasar ini.

LATARBELAKANG DAN SEJARAH Dasar Pensyarikatan Malaysia telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri (Tun Dr. Mahathir Mohamad) pada tahun 1983 sebagai satu pendekatan asas bagi pembangunan Negara. Pada tahun 1984, Surat Pekeliling Am Bil. 2 tahun 1984 telah dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara, mengarahkan semua Kementerian, Jabatan dan pejabat kerajaan menubuhkan Panel Perunding bagi tujuan memperbaiki perkhidmatan yang diberikan kepada sektor swasta. Pada Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 9 Tahun 1991 telah dikeluarkan bagi memberi panduan mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia yang mengandungi garis panduan mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia diperingkat Kementerian, 1

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

Jabatan Pesekutuan, Kerajaan Negeri dan Pejabat Daerah, termasuk pihakpihak berkuasa tempatan.

Konsep Pensyarikatan Malaysia adalah menekankan pentingnya kerjasama yang bermakna diantara perkhidmatan awam dan sektor swasta bagi tujuan memesatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Kejayaan sektor swasta yang membawa perkembangan dan peningkatan keuntungannya akan memastikan lebih banyak penghasilan pendapatan negara melalui pungutan pelbagai jenis cukai oleh kerajaan. Adalah perlu bagi perkhidmatan awam memastikan bahawa sektor swasta mencapai kejayaan. Pelbagai program atau aktiviti yang telah dilaksanakan bagi menjayakan Dasar Pensyarikatan Malaysia diantaranya ialah lima (5) program tindakan yang dijalankan bagi mencapai pelaksanaan dasar ini. Lima program tindakan tersebut ialah :

A. PANEL PERUNDINGAN Panel Perundingan hendaklah diwujudkan di tiap-tiap Kementerian / Jabatan / Pejabat dan hendaklah diadakan diperingkat Persekutuan, Negeri dan Daerah. Peraturan-peraturan seperti beikut hendaklah dilaksanakan : i. Keanggotaan Panel Perundingan hendaklah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Pengarah Jabatan 2

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

Persekutuan / Setiausaha Kerajaan Negeri / Pegawai Daerah. Timbalan Pengerusi hendaklah dilantik dari pihak swasta. Keanggotaan Panel hendaklah terdiri dari pegawai-pegawai tertentu Kementerian / Jabatan / Pejabat dan wakil-wakil pihak swasta. Wakil-wakil pihak swasta boleh dipilih dari ahli-ahli dewan-dewan perdagangan dan perindustrian, majlis-majlis perniagaan, pertubuhan industri, sosial, badan-badan ikthisas dan lain-lain organisasi yang berkaitan serta orang perseorang yang berkepentingan. Anggota-anggota panel hendaklah

dilantik oleh pengerusi panel. ii. Bidang Tugas Panel Perundingan merupakan sebagai mekanisma bagi wakil-wakil daripada kedua-dua pihak berbincang mengenai pelaksanaan dasar / program / projek Kementerian / Jabatan / Pejabat yang berkenaan yang melibatkan peranan sektor swasta. Panel hendaklah memberi perhatian yang berat kepada isu-isu berkaitan dengan penyampain perkhidmatan oleh Kementerian / Jabatan / Pejabat / kepada swasta. Perhatian hendaklah diberi kepada perkara-perkara berikut : a) Urusan memudahkan prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan sektor swasta; b) Penyediaan buku-buku panduan bagi memudahkan

kefahaman terhadap peraturan-peraturan prosedur; 3

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

c) Penetapan kriteria-kriteria bagi membuat keputusan yang jelas dan mengurangkan kuasa budibicara; d) Penyampaian Perkhidmatan Rasmi Kerajaan kepada sektor swasta secara efisien dan berkesan dan tepat pada masa. iii. Mesyuarat Berjadual Panel-panel ini hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun, yang mana tarikh-tarikh mesyuarat ditetapkan lebih awal. iv. Sekretariat Sekretariat bagi panel perunding di setkan setiap agensi perlu dikenalpasti dengan seorang tertentu ditugaskan sebagai pegawai perhubungan diantara sebuah agensi itu dengan pihak sektor swasta. v. Perbincangan Agensi-agensi berkenaan perlu memastikan cadangan yang telah dikemukakan, dibincang, dan tindakan susulan dan tindakan yang seterusnya dilaksanakan bagi memastikan pencapaian matlamat.

B. SESSI DIALOG TAHUNAN i. Kementerian / Jabatan Persekutuan dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri hendaklah mengadakan sessi dialog tahunan 4

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

dengan pihak swasta. Tujuan sessi dialog tahunan ini ialah untuk membolehkan perbincangan terbuka dengan pihak swasta mengenai dasar-dasar tertentu Kerajaan yang

melibatkan mereka di bawah bidang kuasa Kementerian / Jabatan / Pejabat Kerajaan Negeri masing-masing,

pelaksanaan dasar-dasar itu, peraturan, prosedur dan prestasi Kementerian / Jabatan / Pejabat. Maklumbalas yang diterima hendaklah digunakan dimana perlu untuk memperbaiki prestasi Kementerian / Jabatan / Pejabat dalam bidang kuasa masingmasing. Sessi dialog ini hendaklah dianggap sebagai majlis penasihat sahaja tanpa apa jua kuasa membuat keputusan. ii. Sessi dialog tahunan di peringkat tertinggi ini yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri / Menteri Besar hendaklah diwakili oleh Ketua Setiausaha / Setiausaha Kerajaan Negeri, Ketua-ketua Jabatan dan pegawai-pegawai kanan Kementerian / Jabatan pejabat berkenaan bagi pihak sektor awam. Sektor swasta pula hendaklah diwakili oleh ahliahli utama dewan-dewan perdagangan dan perindustrian, majlis-majlis perniagaan, pertubuhan-pertubuhan industri, sosial dan badan-badan ikthisas yang mana berkaitan serta orangorang perseorangan yang berkepentingan dan sebagainya. iii. Sekretariat bagi sessi dialog tahunan ini hendaklah dikenalpasti untuk menerima dan mengemukakan kertas-kertas kerja untuk 5

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

perbincangan. Tarikh sessi dialog hendaklah ditetapkan dan dimaklumkan terlebih awal kepada anggota-anggota dialog. iv. Segala perbincangan dan cadangan-cadangan sessi dialog hendaklah didokumentasikan dan disampaikan yang kepada diterima bagi

anggota-anggota. hendaklah dikaji

Cadangan-cadangan untuk menentukan

kemungkinan

pelaksanaan.

C. PENYAMPAIAN MAKLUMAT Maklumat-maklumat yang dikehendaki oleh sektor swasta dalam perbincangan-perbincangan diperingkat panel, sessi dialog dan lainlain forum yang melibatkan kedua-dua sektor, boleh disampaikan dengan kebenaran Ketua Jabatan. Penyampaian maklumat ini hendaklah mengambil kira dasar-dasar tertentu Kementerian / Jabatan / Pejabat, peraturan-peraturan pentadbiran Kerajaan dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972.

D. INTERAKSI MENERUSI MAJLIS-MAJLIS TERTENTU BAGI PERTUKARAN IDEA, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN Pegawai-pegawai Kerajaan boleh mengambil bahagian dalam seminar-seminar dan lain-lain forum yang dianjurkan oleh dewandewan perdagangan dan perindustrian, majlis-majlis perniagaan,

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

6

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

pertubuhan ikhtisas dan sebagainya sekiranya tajuk-tajuk atau perkara-perkara perbincangan majlis itu adalah berhubung kait dengan fungsi Kementerian / Jabatan /Pejabat masing-masing. Penyertaan di seminar, bengkel, kursus latihan yang dianjurkan oleh pihak swasta dengan penyertaan kedua pihak awam-swasta, adalah untuk

mengalakkan pertukaran idea-idea, pengetahuan, pengalaman serta memperolehi maklum balas yang mana akan menfaatkan pentadbiran Kerajaan.

E. INTERAKSI SECARA SOSIAL Bagi mewujudkan pertalian yang lebih rapat di antara perkhidmatan awam dengan sektor swasta, Kementerian / Jabatan /Pejabat Kerajaan boleh mengadakan majlis sukan di mana pemain-pemain daripada kedua-dua belah pihak boleh mengambil bahagian. Sukan yang berjenis berpasukan adalah digalakkan. Pembiayaan untuk mengadakan majlis sukan hendaklah ditanggung bersama. Dalam hubungan ini, pihak swasta adalah bermaksud dewan-dewan

perdagangan dan perindustrian, majlis perniagaan, persekutuan industri dan seumpamanya. Peraduan di antara Kementerian / Jabatan / Pejabat Kerajaan dengan syarikat-syarikat persendirian tidak digalakkan.

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

7

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

PENUTUP Konsep Pensyarikatan Malaysia ini telah menekankan tentang pentingnya kerjasama yang bermakna di antara perkhidmatan awam dan sektor swasta bagi tujuan memesatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Negara. Dasar Pensyarikatan Malaysia telah membuktikan hasilnya sehingga kini dalam memainkan peranan yang penting untuk memupuk dan menjalinkan hubungan kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta dan menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dimata dunia.

BIBLOGRAFI 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 9 Tahun 1991, Panduan Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia (PKPA) Jilid 1, M/S 261, INTERNATIONAL LAW BOOK SERVICES (ILBS)

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful