Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer

)

BAHAGIAN B (II) PENGURUSAN ORGANISASI, KEPIMPINAN & KOMUNIKASI

SOALAN 4

Seseorang pemimpin hendaklah menghayati dan mengamalkan sifat-sifat mulia & murni kepimpinan supaya dihormati serta disegani oleh orang yang menguruskannya. Nyatakan 5 daripada sifat-sifat kepimpinan tersebut.

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

1

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

PENGENALAN

Pada amnya, kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Sebaik-baiknya, manusia patut digalakkan untuk menanam kegigihan, keazaman dan keyakinan untuk bekerja. Para pemimpin tidak menekan atau mencucuk suatu kumpulan dan belakang; sebaliknya mereka meletakkan diri di hadapan kumpulan itu sambil memajukan dan mengilhamkan ahli-ahli kumpulan itu untuk mencapai matlamat organisasi. Misalnya, seorang pemimpin sebuah

pancaragam (orkestra) yang bertugas untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang diselaraskan dan irama lagu yang betul, melalui usaha-usaha bersatu ahli-ahli muzik di dalam orkestranya itu. Terdapat tiga elemen penting tentang definisi kepimpinan. Pertama, kepimpinan mesti melibatkan orang lain atau pihak lain sama ada pekerjapekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan atau para pengikut. Ahli-ahli kumpulan membantu mentakrifkan status pemimpin, dan mewujudkan proses kepimpinan melalui kesanggupan mereka untuk menerima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan ahli-ahli kumpulan. Kedua, para pemimpin rnempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan dengan setengah daripada kegiatan-kegiatan anggota kumpulan, manakala anggotaanggota pula tidak boleh menggarab aktiviti-aktiviti pemimpin mereka. Ketiga, selain daripada berkuasa untuk memberi arahan tentang apa yang perlu 2

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

dilakukan,

pemimpin

boleh

juga

mempengaruhi

melalui

arahan

yang

dilaksanakan oleb pekerja-pekerjanya. Misalnya, seorang pengurus mungkin dapat mengarah stafnya untuk melakukan sesuatu tugas, tetapi yang mungkin menentukan sama ada tugas itu benar-benar dikendalikan dengan betul ialah tahap pengaruhnya terhadap pihak yang berkenaan. Kepimpinan adalah satu proses menggerakkan satu kumpulan manusia untuk mencapai visi, misi dan matlamat yang telah ditentukan. Kepimpinan juga boleh didefinisikan sebagai usaha untuk mempengaruhi individu atau

sekumpulan individu untuk melakukan sesuatu tugas bagi mencapai objektif tertentu (Zulkiple Abd. Ghani, 2004). Menurut Gribben J.J (1972), kepimpinan merupakan satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsangkan mereka untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat bersama. Kepimpinan memainkan peranan yang besar iaitu

merangkumi tugas individu tertentu seperti Perdana Menteri bertanggungjawab kepada seluruh rakyat dan juga negara, menteri terhadap kementeriannya, suami terhadap keluarganya, begitu juga sebaliknya bagi seorang isteri, ketua kampung terhadap anak buahnya dan lain-lain lagi. Kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya (Fulmer R.M, 1976). Selain itu, kepimpinan ialah sejenis tingkah laku yang bertujuan untuk

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

3

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin.

SIFAT KEPIMPINAN Pemimpin adalah seorang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan arahannya secara rela hati tanpa tekanan atau paksaan. Sementara itu, kepimpinan adalah sebagai kemahiran komunikasi

yang menggerakkan kumpulan ke arah pencapaian matlamat dan kesejahteraan kumpulan. Bagi melahirkan pemimpin yang dihormati serta disegani oleh orang yang menguruskannya, sifat-sifat kepimpinan seperti berikut haruslah dihayati dan diamalkan iaitu :

(a)

Keperibadian atau Keterampilan Keperibadian dapat ditonjolkan melalui ciri fizikal, pertuturan, tingkahlaku, pemakaian, dan disiplin yang akan menyerlahkan kepimpinan seseorang. Sifat keperibadian ini turut merujuk kepada inisiatif dan kemampuan pemimpin yang diamanahkan serta mempamerkan sikap kental dalam berusaha mencapai matlamat bersama. Contohnya, seorang pemimpin haruslah sentiasa

berpakaian kemas dan berkarisma agar dapat meyakinkan pekerja bawahannya tentang keupayaannya untuk memimpin sesebuah organisasi itu.

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

4

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

(b)

Bijaksana Mengurus Adalah penting bagi seseorang pemimpin yang baik mempunyai daya kebijaksanaan yang tinggi dalam mengurus organisasi mahupun perancangan yang telah dibuat bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. Dalam menyelesaikan sesuatu masalah seseorang pemimpin itu haruslah bijak bagi membuat sesuatu keputusan. Kebijaksanaan yang dimiliki akan melahirkan pengikut lebih menghormati pemimpin. Contohnya; seorang pemimpin haruslah tahu untuk menguruskan pekerja bawahannya dalam menjalankan setiap aktiviti organisasi yang dipimpinnya agar aktiviti tersebut dapat berjalan dengan lancar.

(c)

Bijak Berkomunikasi dan Adil Konsep daripada mengubah komunikasi adalah untuk menyampaikan maklumat

sumber kepada penerima yang dipergunakan untuk seseorang individu atau kelompok masyarakat

(Samsuddin A.Rahim, 1993). Komunikasi adalah faktor yang penting bagi menyumbang kepada keberkesanan kumpulan. Seorang pemimpin seharusnya tahu bagaimana untuk

mempraktikkan corak komunikasi bagi tahap atau level setiap individu. Sekiranya corak komunikasi seseorang pemimpin itu

dapat difahami dan diterima oleh pengikut sesuatu kumpulan maka komunikasi pemimpin ini dikatakan telah berkesan. Percanggahan 5

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

pendapat dan idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah boleh dileraikan apabila seorang pemimpin itu bijak mewujudkan proses komunikasi yang baik dalam organisasinya bagi mencapai

matlamat organisasi. Bagi memastikan kumpulan pengikut itu menghormati dan menerima seorang pemimpin, sifat adil haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Sifat adil ini adalah perlu bagi memastikan organisasinya berada dalam keadaan harmoni, toleransi dan bebas daripada ketegangan, konflik boleh memecahbelahkan pengikut-pengikutnya. Seorang pemimpin yang baik perlulah bersedia menerima kelebihan dan kekurangan pengikut serta tidak memperkecilkan kelemahan pengikut. Pemimpin juga perlu bersedia membantu pengikut lain serta membangunkan potensi diri mereka sendiri.

(d)

Kematangan Sosial dan Emosi Seseorang pemimpin yang baik perlulah mempunyai kekuatan emosi terutama apabila berhadapan dengan sesuatu konflik samada dalam organisasi mahupun di tempat awam. Malah

pemimpin haruslah memiliki kematangan sosial yang akan memudahkan proses pertukaran matlamat, pembentukan idea, pembentukan hubungan dan kesefahaman. Kebiasaannya apabila seorang pemimpin itu mempunyai kematangan sosial dan emosi yang baik, maka kita dapat melihat kredibiliti yang ditunjukkan 6

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

dalam setiap pekerjaannya.

Antara faktor yang mencerminkan

kredibiliti seorang pengurus ialah kepakaran, kebolehpercayaan, prihatin, dinamik, daya tarikan peribadi, kecekapan dan ketetapan. Secara khususnya, pemimpin yang baik wajar dilihat sebagai seorang yang cerdik, bolehdiharap dan minat terhadap pekerja.

(e)

Berintegriti / Amanah Integriti secara umumnya bermaksud kejujuran, ketelusan,

keutuhan dan kesempurnaan dan ianya adalah nadi utama kepada pencapaian hasil kerja yang berkualiti yang dipertanggungjawabkan ke atas organisasi dan individu. Pemimpin seharusnya mempunyai integriti yang tinggi agar dapat mendidik individu atau masyarakat menjauhi perbuatan yang tidak bermoral seperti rasuah dan jenayah. Manakala amanah pula sering dikaitkan dengan kepercayaan seseorang atau tugas yang dipertanggungjawab kepada seseorang. Bagi seorang pemimpin yang baik, sifat

amanah ini hendaklah sentiasa tersemat dalam dirinya. Sifat inilah yang mendorong seseorang pemimpin ini untuk memikul bebanan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan jujur dan ikhlas.

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

7

Tugasan Kumpulan3 (Layan Jer)

KESIMPULAN

Mendidik pemimpin yang berkualiti dan konsisten dengan misi dan visi bukanlah tugas yang mudah dan tidak terletak di bahu sesetengah pihak sahaja. Ia menuntut banyak proses pembelajaran dan pengalaman. Ini kerana keterampilan dan kewibawaan pemimpin amat penting dalam menempatkan diri di kalangan pemimpin-pemimpin yang cemerlang dan terbilang. Selain mempunyai asas keilmuan yang baik, kredibiliti seorang pemimpin juga diukur sama ada memiliki akhlak contoh dan peribadi yang mulia. Oleh itu, amat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki sifat-sifat yang baik bagi membantu merubah masyarakat, organisasi dan negara kearah suatu cara hidup yang lebih berkualiti dan maju.

Rujukan

:

1. Maksud Kepimpinan – Wikipedia Bahasa Melayu, 2008 2. Slaid Kepimpinan – Wan Mustafa bin Wan Latif, INTENGAH, 2008

Kursus Induksi Umum Bil 5/2008

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful