ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Α' ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ
Β' ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ

1985

ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Α' ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΑΑΟΥ
Β' ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ

1985

'Αθήνα 1989. Κωνσταν­ τίνου 48.ISSN 1105-1604 ISBN 960-7094-36-0 'Ανατύπωση. 116 35 Athènes . Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. Constantinou 48. Βασ. 116 35 'Αθήνα © Fondation Nationale de la Recherche Scientifique. © Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών. Centre de Recher­ chés Byzantines. Vass.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στους επιστημονικούς στόχους του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευ­
νών του ΈΘνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών περιλαμβάνεται ή αξιο­
ποίηση τών πρωτογενών πηγών της βυζαντινής και μεταβυζαντι­
νής ιστορίας που απόκεινται στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες του
Άγιου "Ορους. "Ηδη άπο το 1962, στα πλαίσια του προγράμμαματος «'Αρχειακές, παλαιογραφικες και διπλωματικές έρευνες»,
οι συνεργάτες του πραγματοποιούν αποστολές στα αρχεία τών
μονών με σκοπό την έρευνα και μελέτη του αγιορείτικου αρχειακού
υλικού. Το επιστημονικό ενδιαφέρον του Κέντρου συγκεντρώνεται
ειδικότερα στην έρευνα τών μεταβυζαντινών αρχείων. Ή έκδοση
τών βυζαντινών έγγραφων του "Αθω έχει αναληφθεί, όπως είναι
γνωστό, άπο το Κέντρο "Ερευνας τής Ιστορίας κάί του Πολιτι­
σμού του Βυζαντίου τού C.N.R.S.
Το έργο τών συνεργατών του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών
στο "Αγιον "Ορος συντελείται σε δύο στάδια: το πρώτο συνίσταται
α) στην επισήμανση τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εγγρά­
φων, στην ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και διασφάλιση τους σε αρ­
χειοθήκες (που προσφέρονται για τη στοιχειώδη συντήρηση του
υλικού από το ΚΒΕ στις μονές), και β) στην επί τόπου καταλογογράφηση κάί μικροφωτογράφηση τών μεταβυζαντινών εγγρά­
φων (ώς τις άρχες τού 19ου αι.) και άπο το 1980 τών λανθανόντων
βυζαντινών το δεύτερο στάδιο άφορα α) τη σύνταξη και δημοσίευ­
ση επιτομών (régestes) τών εγγράφων, και β) την επεξεργασία
(μεταγραφή και σχολιασμό) τού υλικού προς έκδοση. "Εχουν
ώς τώρα περατωθεί οι επιτόπιες εργασίες στα αρχεία τού Πρωτάτου κάί τών μονών Διονυσίου, Σταυρονικήτα, Κωνσταμονίτου,
Δοχειαρίου, 'Αγίου Παύλου, Κουτλουμουσίου, 'Ιβήρων, Ξηροποτάμου, Καρακάλλου, Παντοκράτορος και Ξενοφώντος, ενώ προ­
γραμματίζεται ή συνέχιση και ολοκλήρωση τών εργασιών (ταξί-

νόμηση, καταλογογράφηση
και μικροφωτογράφηση)
στα αρχεία
τών μονών Μεγίστης
Λαύρας και Γρηγορίου. "Εχει,
επίσης,
προγραμματιστεί
ή δημοσίευση τών καταλόγων τών αρχείων
τών μονών Ξηροποτάμου και 'Ιβήρων.
Στον παρόντα τόμο, με τον όποιο εγκαινιάζεται ή νέα σειρά
εκδόσεων του Κέντρου «'Αθωνικά Σύμμεικτα», δημοσιεύονται οι
κατάλογοι τών αρχείων τών μονών Καρακάλλου και Σιμωνόπετρας. Συντάκτες του πρώτου καταλόγου είναι οι συνεργάτες
του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών κ.κ. Κρ. Χρυσοχοιδης και Π.
Γουναρίδης. Μετά από παράκληση τής μονής, φιλοξενείται
κατ'
εξαίρεση στη σειρά αύτη και 6 κατάλογος του αρχείου τής Σιμωνόπετρας, παρά το γεγονός ότι 6 συντάκτης του, κ. Δ. Βάμβα­
κας, δεν ανήκει στο ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου. Με την
εποπτεία τών συνεργατών του ΚΒΕ 6 κατάλογος
αναδιαρθρώ­
θηκε σύμφωνα με τους κανόνες καταλογογραφήσεως
που έχουν
καθιερωθεί στο περιοδικό
«Σύμμεικτα».
Στην ικανοποιητική κατά τα τελευταία χρόνια προώθηση του
επιστημονικού προγράμματος πού επιτελείται στή μοναστική κοι­
νότητα του "Αγίου "Ορους συνέβαλε αποφασιστικά με τις συνε­
χείς μέριμνες και την αφοσίωση του ο συνεργάτης του Κέντρου
κ. Κρ. Χρυσοχοΐδης, στον οποίο έχει ανατεθεί και ή ευθύνη τών
αγιορείτικων ερευνών. "Ωστόσο, κανένας προγραμματισμός
και
καμία εργασία δεν θά είχε επιτευχθεί χωρίς τήν έγκριση και τήν
αγαστή συνεργασία τών 'Ιερών Μονών του "Αθω. Στους αδελφούς
τών μονών πού περιβάλλουν το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών με
στοργή, επικουρώντας το έργο του σε μία κοινή υψηλή προσπάθεια
προβολής τής βυζαντινής κληρονομιάς, εκφράζονται και από τή
θέση αυτή θερμότατες
ευχαριστίες.

ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΑΤΕΖΟΥ

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ . ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ .A' ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΑΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ KP.

.

'Ακόμη.Ή ταξινόμηση. 'Αντίθετα μέ δ. δέν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πρόθυμη συνεργασία καί συμπαράσταση τής αδελφότη­ τας τής Μονής Καρακάλλου. τα επισημότερα βυζαντινά καί μετα­ βυζαντινά έγγραφα. καθώς καί ιστορικά υπομνήματα για την ίδρυση καί τήν ιστορία τής μονής. Το έργο πού αναλήφθηκε. Πέτρου και Παύλου. δπως είναι φυσικό. άλλα κυρίως ελληνικές μεταφράσεις ή περιλήψεις τουρκι­ κών έγγραφων πού αναφέρονται στα μετόχια καί κτήματα τής μονής. κατ' επιλογήν. 'Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε δτι καμιά συστηματική προσπά­ θεια ταξινομήσεως του αρχείου δέν αναλήφθηκε. Περιλαμβάνων. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Οί πληροφορίες για την τύχη του αρχείου τής Μονής Καρακάλλου καί το περιεχόμενο του ήταν ώς σήμερα σποραδικές. Περί των Κτιτόρων αυτής καί των κατά καιρούς οικοδομών περί τών συνό­ ρων τής Μονής μετά τών Κελλίων καί Μετοχιών τών τε Ιερών Κειμηλίων κλπ. κανένα άλλο έγγραφο τής μονής. ό όποιος έχει τίτλο «Κώδηξ Τής 'Ιεράς Βασιλικής Σταυροπηγιακής Πατριαρχικής καί Κοινοβιακής Μονής τής επονομαζόμενης τοϋ Καρακάλλου και σεμνηνομενης επ ονόματι των Άγιων ενδόξων και πανευφήμων 'Αποστόλων. . Στον κώδικα. Έκτος άπο τους γράφοντες στην αποστολή έλαβε μέρος ό φιλόλογος Βασίλης Άναστασιάδης ενώ ή μικροφωτογράφηση έγινε άπο τον φωτογράφο Λεωνίδα Άνανιάδη. Και Ίστορικήν εν συνάψει εκθεσιν. τουλάχιστον ώς το 1875. κειμηλίων. άντιγράφηκαν. άπο δσο γνωρίζουμε. καταλογογράφηση και μικροφωτογράφηση του βυζαντινού και μεταβυζαντινού αρχείου της Ίερας Μονής Καρακάλλου πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια επιστημονικής αποστολής πού έγινε τον Νοέμβριο του 1982. έτος κατά το όποιο ό ηγούμενος τής μονής ιερομόναχος Στέφανος συνέπηξε τον μοναδικό κώδικα τής μονής. τών κελλίων. έκτος άπο τρία βυζαντινά έγγραφα. Μέ ιδιαίτερη συγκίνηση εκφράζουμε τις ειλικρι­ νείς μας ευχαριστίες προς δλους τους πατέρες τής μονής καί ιδιαίτερα προς τον καθηγούμενο αρχιμανδρίτη κ. ' Εν ετει 1875». Φιλόθεο καί τον μοναχό Γρηγόριο. δέν έχει εκδο­ θεί. Νΰν πρώτον συλλεχθείς εκ τών σω­ ζόμενων εγγράφων επί τής Ήγονμενείας τοϋ Στεφάνου 'Ιερομόναχου.τι συμβαίνει σέ άλλες μονές. συγκεχυμένες καί πολλές φο­ ρές αντιφατικές. έχουν περιληφθεί καταγραφές ιών συνόρων τής μονής. Το γεγονός αυτό είχε ώς αποτέλεσμα πολλές πτυχές τής ιστορίας τής μονής να παραμείνουν σκοτεινές. ένα πλαστό βυζαντινό καί σχεδόν ισάριθμα μεταβυζαν­ τινά.

συστηματική διπλωμα­ τική περιγραφή και μικροφωτογράφηση. Συρτάρι 3: Άπανταχουσες μονής Συρτάρι 4: Μετριότητες Συρτάρι 5: "Εγγραφα τουρκικά 'Ερμάρι Φάκελος 1: 'Ομόλογα κελλίων α) 'Αγίων Πάντων (Καρυών) β) Γενεσίου Θεοτόκου γ) Γενεσίου Θεοτόκου Καρυών (του Κυπριανού ή Μακαραίων) δ) Είσοδίων Θεοτόκου (Σιδηράδικο) ε) Είσοδίων Θεοτόκου (Σταυρουδάδικο) ς") Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυών ζ) Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγούδα) η) Κοιμήσεως Θεοτόκου (Σύλακα ή Καρτάδικο) θ) Εργαστηρίου .19ου αί. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ . άλλα δέ σέ αρχειακούς φακέλους και ύποφακέλους πού εναποτέθηκαν σέ ερμάρι και αποτελούν ξεχωριστό τμήμα στή βιβλιοθήκη τής μονής. ώστε να αποτελέσει σύνολο* β) Ιγινε κεφαλαιώδης ταξινόμηση του με τρόπο πού να εξυπηρετεί και τις τυχόν λειτουργικές ανάγκες τής μονής* γ) για τα παλαιότερα άπο το 1800 έγγραφα έγινε λεπτομερέστερη ταξινόμηση.10 KP. Συρτάρι 2: "Εγγραφα πατριαρχικά . Τά έγγραφα τοποθετήθηκαν άλλα μέν σέ μεταλλική αρχειοθήκη.καλύβης Καρυών (κοντά στο Φιλοθείτικο) Φάκελος 2: 'Ομόλογα κελλίων α) 'Αγίου Γεωργίου (του Ευθυμίου) β) 'Αγίου Δημητρίου γ ) 'Αγίου Νικολάου (Άνδρονατικον ) δ) 'Αγίου Νικολάου (εις τήν Καμάραν) ε) Τριών 'Ιεραρχών .IL ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΒΕ Το αρχειακό υλικό πού άνευρέθηκε διάσπαρτο στο σκευοφυλάκιο. τη βι­ βλιοθήκη και το ήγουμενεΐο της μονής α) ενοποιήθηκε. Διάγραμμα τής ταξινομήσεως του αρχείου 'Αρχειοθήκη Συρτάρι 1: Έγγραφα βυζαντινά .επισκοπικά 17ου .Ποικίλα επίσημα μεταβυζαντινά 16ου 18ου αί.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 11 ς") Τιμίου Προδρόμου ζ) καθίσματος 'Αγίας Παρασκευής η) καλύβης κοντά στο κελλίο των Τριών Ιεραρχών (του Α γ α ­ πίου) θ) κ*λύβης του Παρθενίου ή Καλικια Φάκελος 3: 'Ομόλογα κελλίων α) 'Αγίου Στεφάνου β) 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου γ) 'Ιωάννου του Θεολόγου δ) 'Αγίας Τριάδος ε) Προφήτου Ήλιου ς") Τιμίου Σταύρου ζ) 'Αρχαγγέλων η) αντίγραφα ομολόγων διαφόρων κελλίων Φάκελος 4: "Εγγραφα μετοχιών α) Ελληνικά έγγραφα 'Ιερισσού 17ου . .18ου αί. β) 'Ελληνικά έ'γγραφα 'Αγίου Ευστρατίου 17ου . β) Τουρκικά έγγραφα 'Ιερισσού γ) 'Ελληνικά έ'γγραφα Κασσάνδρας 19ου αί.18ου αι. β) Τουρκικά έγγραφα 'Αγίου Δημητρίου Κρουσόβου Στρυμώνος γ) Ελληνικές μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων μετοχιών Κασ­ σάνδρας και 'Αγίου Δημητρίου Κρουσόβου Στρυμώνος Φάκελος 8: "Εγγραφα μετοχιών α) 'Ελληνικά έγγραφα Θάσου 19ου αί. β) Τουρκικά έγγραφα Θάσου . Φάκελος 5: "Εγγραφα μετοχιών α) 'Ελληνικά έ'γγραφα 'Ιερισσού 19ου αί. β) Τουρκικά έγγραφα Κασσάνδρας Φάκελος 7: "Εγγραφα μετοχιών α) Ελληνικά έγγραφα 'Αγίου Δημητρίου Κρουσόβου Στρυμώ-" νος 19ου αί.18ου αί.20οΰ αί. γ) Ελληνικά έγγραφα Θάσου 17ου . Φάκελος 6: "Εγγραφα μετοχιών α) 'Ελληνικά έγγραφα Κασσάνδρας 19ου αί.

458. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . Λαύρας 19ου20ου αί. Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ι Δ Η Σ . Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ . Σύμμεικτα 1 (1966). σελ. ζ) Καταγραφές κτημάτων 20ου αί. 197 . προσεχώς. Σύμμεικτα 3 (1979). γ ) 'Αποδεικτικά γράμματα μονής 19ου αί. ε) Διάφοροι λογαριασμοί και κατάστιχα 19ου αί. Περιλαμβάνει τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγ­ γραφα ως τα τέλη τοΰ 18ου αί.'Ιστορικά υπομνήματα για τη μονή 18ου .Ν .Οικονομικά α) 'Αφιερώσεις ακινήτων σέ διάφορα μέρη 18ου αί.263. 'Ιερά Μονή Δοχειαρίου. ε) Πωλητήρια . β) 'Ομολογίες δανείων 18ου αί. Σύμμεικτα 4 (1981). σελ.327. 416-436. δ) Τίτλοι κυριότητας ακινήτων 20ου αί.Π. γ) Κώδικες . 'Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου. Π. 257 .20οΰ αί. Κ ρ. 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα.19ου αί. ή πλήρης διπλω­ ματική έκδοση τών μεταβυζαντινών εγγράφων. Κατάλο­ γος τοϋ 'Αρχείου. Ό δημοσιευόμενος κατάλογος ακολουθεί τους κανόνες τών προηγουμένων καταλογογραφήσεων εγγράφων τοΰ 'Αγίου "Ορους άπό συνεργάτες τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών 1 . δ) 'Ομόλογα αναγνωρίσεως δανείων και υποθηκών 19ου . Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. δ) "Εγγραφα οριακών υποθέσεων μέ μονή Μ. . Σύμμεικτα 2 (1970).Οικονομικά α) 'Αλληλογραφία λαϊκών 19ου αι. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. 'Ιερά Μονή Κωνοταμονίτου.. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. σελ. 1. τ ο ϋ ί δ ι ο υ . Θα ακολουθήσει. σελ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ Γενική αλληλογραφία μονής . σελ. ς") Διάφοροι λογαριασμοί και κατάστιχα 19ου αι. δ.π.12 Φάκελος 9: KP.δωρητήρια 20οΰ αί. ς*) Ληψοδοσίες μονής 20οΰ αί. 251-300. Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ δ η . Φάκελος 10: Διάφορα Ιγγραφα .Κατάστιχα . Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. β) 'Αλληλογραφία λαϊκών 19ου αί. Ν. τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ. 437 . 'Ιερά Μονή Διονυσίου.

Dölger. Regesten der Kaiserurkunden Reiches. 1 . 4 1 6 . Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . Schatzkammern: Rerges. Περιγραφικός κατάλογος: Κ. Νέαι Σμυρνάκη. Δ ε λ ι κ ά ν η . Aus τών Θεσμών τοϋ des den Schatzkammern Oströmischen des heiligen Κώδικας : Ό κώδικας μέ τα αντίγραφα τών έγγραφων. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. "Αγων "Ορος: Γ ε ρ α σ ί μ ο υ να 1903. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . σελ.4 3 6 . 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. D ö 1 g e r. Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κώδιξι τοϋ πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκ­ κλησιαστικών έγγραφων περί τών εν "Αθω μονών (1630 . Δ ε λ ι κ ά ν η . πηγαί Το "Αγιον "Ορος. F. N E : Νέος Έλληνομνήμων. D ö 1 g e r. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ . Σ μ υ ρ ν ά κ η . Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ . Σύμμεικτα 2 (1970). 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου: Ν. Μόναχο 1924 .1863). τ. 'Αγίου "Ορους. Regesten: F r . 'Αθή­ D ö 1 g e Γ. 'Αλεξάνδρεια 1915. ό όποιος αναφέρθηκε στην εισαγωγή. .13 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ Β G Η : Bulletin de Correspondance Hellénique. Νέαι πηγαί: Δ. Μόναχο 1948.1965.5 . Κωνσταντινού­ πολη 1902.

μαύροι λεκέδες. Ό πρώην πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Αθανάσιος. . πίν. 111-112. Μελάνι μαϋρο. Κώδικας.— 'Ορθο­ γραφία. Un chrysobulle d'Andronie II Paléologue pour le monastère de Karakala. Πρβλ. Το αντίγραφο επικυρώνεται μέ την υπογραφή τοϋ πρώτου 'Ισαάκ.—Ρ. 6802 (1294) (Συρτ. 2 Πλαστό χρυσόβουλλο 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 'Ιούλιος. ό όποιος είχε έ γ καταβιώσει στη μονή Καρακάλλου και την είχε ανακαινίσει. ετ.1 0 . δπως εϊχε πράξει και άλλοτε. το αριστερό μέρος τοϋ έγγραφου" επήρεια υγρασίας και ρύπος· επικολλη­ μένο σέ χαρτί. Διατήρηση μέτρια: φθορές στις διπλώσεις.: Λ ά μ π ρ ο ς . Μελάνι σκούρο καστανόχρωμο. L e ­ rn e r 1 e. Schatzkammern. ινδ. 1) 'Αντίγραφο (19ου αι. ζήτησε άπό τον αυτοκράτορα. Παρέχονται φορολογικές απαλλαγές. ' Α ρ χ. . 1. 'Ορθογραφία. BGH 60(1936). : [\ Ταλλα μεν των έργων α περιπλείστον] ποιούμενοι τίνες. πού κατείχε άλλοτε ό Κωνσταντίνος Λάσκαρις Κομνηνός' β) του μετοχιοΰ του Ά γ ι ο υ Νικολάου του Στρυμόνα πού έπωνομάζεται «Κρύον Νερόν»· γ ) του άγροΰ του 'Αγίου Ύπατίου μέσα στο "Αγιον "Ορος· δ) του μετοχιοΰ τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος στή Θάσο* ε) του μετοχιοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Καλλινίκου στη Λήμνο και στ) τοΰ μονυδρίου τοΰ Σωτήρος Χρίστου τοΰ Άγιομαυρίτου στή Θεσσα­ λονίκη. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ TOT ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου Ιούλιος. 7. Χαρτί (δίφυλλο) 315 x 217. Έκδ. καθ* δλο του το μήκος.Π.— Συντομογραφίες ελάχιστες. Γραμμένη επιφάνεια 1 . NE 18 (1924).2 ν . άρ. 6802 (1294) (Συρτ. 359 .14 KP. σελ. Ό αυτοκράτορας επικυρώνει τήν κατοχή και νομή άπό τή μονή: α ) του χωρίου της Κάλλιστης μέ δλη τήν περιοχή του και των εκεί ευρισκομένων 600 μοδίων γης. σελ. Το Ιγγραφο φέρεται ως αντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου άπό τον πρώτο 'Ισαάκ.— Διατήρηση κακή: κατεστραμμένο. 9 . να επικυρώσει την κατοχή άπό τή μονή Καρακάλλου διαφόρων κτημάτων. άρ. ΧΡΥΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . 1) Επικυρωμένο αντίγραφο (14ου αι. Ό αυτοκράτωρ επικυρώνει τήν κατοχή άπό τή μονή Καρακάλλου κτήσεων $ . 38. σελ. ίνδ.). σελ.361 (το σωζόμενο μέρος). Regesten. Περγαμηνή 500 χ 185 (σωζόμενες διαστάσεις).—D ö 1 g e r. 7. 431-433.). Ι τ .: D ö 1 g e r. 2169.— Πρβλ.

it ft „.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 1"4JPM j l . S VV«F. ' mm ' '•' ' τ**σ«σ1 . ω ι α Λ ΐ « Λ * .#> » .<ττ*π»»»*»·Λ τώ«*ρ. . » -HT». ••ite "•'. χ. ^ v .-*>·>_» W f ^ « « · * ^ · " » ! .• Ρ » .Λ . . . • ·β<πΛ . . <H ó^KÌiwi U 5 > « c iciff ay>ri Sbadii. 1). άρ.Α'Αχί|ίΚ»Α»Κ^ \\ j/yifivwvrf . rttirô^tôΫ(ν»«ι«.^>.•. -.ο«*τ.•. 15 . 1.-^./> «I /τ«-·/- χ 'Η^ Λ ^ / · ' Πίν.»ΐτΛι. .<t . Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου ('Ιούλιος 1294: Κατάλ.»^'IF«ÇOU. \ η . 'S?» . .. . '.

Ε π ί σ η ς του παρα­ δίδει το ζευγηλατεΐο του Τζαίνου καΐ γ ή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. .) 'Ιανουάριος ίνδ. στο χωριό Γορνίτζοβα β) στο χωριό Ρ ά χωβα. . Χρυσόπολη.(. Καταγράφονται τα ονόματα παροίκων σέ απροσδιόριστο τόπο καθώς και το τέλος το όποιο οφείλουν στο δημόσιο. σελ. ).—Διατήρηση κάκιστη: το Ιγγραφο.286. (Συρτ. Θάσο. παραδίδει στον Ι ω ά ν ν η Μαργαρίτη έκταση γης αξίας 55 ύπερπύρων α ) στην περιοχή τής Ζίχνας. . Έκδ. — Συντομογραφίες πολλές. σελ. στο Νέον Χωρίον στην Καλαμαριά. Λήμνο. Μελάνι μαύρο. 1 ) Πρωτότυπο. Un praktikon inédit des Archives de Karakala (Janvier 1342) et la situation en Macédoine orientale au moment de Vusurpration de Cantacuzène. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ σέ διάφορους τόπους (Στρυμόνα. Περγαμηνή 520 x 295. 'Ορθογραφία. 10. 11 . . 1) Πρωτότυπο(. 281 . Όρλάνδον. κατόπιν εντολής του «Συργγεΐν». : / ΐ Έπει ώρίσθην π] αρά τοϋ περιποβ(ή)του θείου.14ος αί. : Έπει 6 τιμιότατος εν Ιερομονάχοις καθηγούμενος. — Διατήρηση κακή: σχίσιμο στο επάνω αριστερά μέρος τοϋ έγγραφου (5 στίχοι).).ά. "Αγιο Ευστράτιο κ. σελ. Ό Μιχαήλ Παπύλας ό . . Δρά­ μα.: Σ μ υ ρ ν ά κ η .80. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 Πρακτικό παραδόσεως Μιχαήλ Παπύλα του. Χαρτί 498 χ 300. "Αγιον Όρος. 78 . τόμος Α'. Ά ρ χ. Regesten. οπές" έξίτηλο άπο υγρασία.13. — Συντομογραφίες πολλές. γ ) στο χωριό Γοστόμπους δ) στο χωριό Τοπόλια. 'Ιερισσό. έτ.). L e m e r l e . ' Α ρ χ . 'Αθήνα 1965. . θείου του αυτοκράτορα. 2170.. 4 Πρακτικό παραδόσεως 13ος .. άρ. Χαριστήριον είς Άναστάσιον Κ. Κώδικας. Έκδ. Το σωζόμενο μέρος τοϋ εγγράφου σχισμένο κατά το ήμισυ στή δεξιά πλευρά* επικολλημένο σέ χαρτί. (1342) (Συρτ. Στο κάτω μέρος του έγγραφου οπές άπο δπου θα κρεμόταν μή σωζόμενη σφραγίδα.Π. Κασσάνδρα.: D ö 1 g e r.: P. (. 'Αναγράφονται οι πάροικοι. ΧΡΤΣΟΧΟΊΔΗΣ . Μελάνι καστανόχρωμο. Τό σωζόμενο τμήμα αποτελεί τεμάχιο άπο .16 KP. 'Ορθογραφία. ακέφαλο καΐ κολοβό. Πρβλ.

2) 'Αντίγραφο (19οο αϊ. 2. — Διατήρηση καλή (όπή στο αριστερό πάνω μέρος τοϋ κειμένου) ' επικολλημένο χαρτί στο verso τοϋ α' καί το recto τοϋ β' φύλλου. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο ΞΕΝΟΥ ΗΓΕΜΟΝΑ 5 Γράμμα του ηγεμόνα της Ιβηρίας Vahtang ίνδ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ 17 πρακτικό παραδόσεως. σελ: 22. . Ό ηγεμόνας («μέπες») της 'Ιβηρίας Βακτάν ( V a h t a n g ) αναγγέλλει στον ηγούμενο της μονής Καρακάλλου Μακάριο την άφιξη στην 'Ιβηρία γιά ζητεία του προηγουμένου π α π α Γαβριήλ καί τής συνοδείας του. Μελάνι κειμένου μαΰρο" κόκκινο στον τίτλο. Τέλος ζήτα να γράφουν στην πρόθεση τής μονής το ονομά του καί τά ονόματα των 5 γιων του (Άρτζίλιν. ' Α ρ χ . . στο ζωγραφισμένο πρωτό­ γραμμα τοϋ κειμένου καί στην ίνδικτιώνα. των ιερομόναχων Ζωσιμά καί Μαλαχία. . 1648 (Συρτ. (1674) (Συρτ. — Συντομογραφίες λίγες. 12. Γιά την επι­ σκευή του δωρίζει 1000 γρόσια στή μονή. Πολλά σφάλματα παραναγνώσεως. Σ τ ο verso του εγγράφου. 'Εάν πληροφορηθεί δτι ό τρούλος επισκευάσθηκε θα παραχωρήσει μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια καί θα θέσει τή μονή ύ π ' τήν προστασία του. Ά ρ χ:: . πάνω στο επικολλημένο χαρτί. —Ίνδικτιών.)· Χαρτί (δίφυλλο) 440 x 305. 'Ανορθογραφία. 1) Πρωτότυπο. Ίνδ. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. : Γνοστών έστω νμιν [πατέρες] άγιοι πος 'ήλΒεν προς ήμας. Γεώργιος. Χαρτί (δίφυλλο) 295 x 213. Οι μοναχοί τής μονής Καρακάλλου εξέφρασαν τήν επιθυμία να ανοικοδομή­ σουν τον ερειπωμένο ναό του 'Αγίου Νικολάου στή μητρόπολη Προϊλαβου 2 . Λέβαν. . Αουβαρσάμιν καί Σολομών). 1. Το κείμενο καταλαμβά­ νει το α' φύλλο τοϋ έγγραφου. οι όποιοι καί τον πληροφόρησαν για τή φθορά πού έχει ύπο( τεΐ το μολύβι στον τροΰλλο του καθολικού τής μονής. Ι μοδιών πέντε και γη μοδί(ων) ρ'. — 'Ορθογραφία. ) : Χρνσόβουλλον olà τους πάροικους Καλήστας. σημείωση (18ου α ι . . Κώδικας. ΕΓΓΡΑΦΑ 6 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγίλλιο Ίωαννικίου Β' 'Ιούνιος. πίν. Πρβλ. . — Διατήρηση άριστη. Μελάνι καστανό.

5 . 2.i%mtp.18 KP. ΗΙ/ΜΛ».< . Γράμμα τοϋ ηγεμόνα της 'Ιβηρίας Vahtang (1674: Κατάλ. CM -mi iyj^ < • -«•*-· * ft Hr J.' ** És pr'iß"-β* ~>ί$>τ "Ç!£ *Φ ' H I ' ** « ' /- (£c • <1« 75 nu ir>*t ?»\ mvi*.*ί Τ yui ti. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ .Π. liyujtmfiiji jr ν r i * . rV""*" 'fiai tijyrje'· 'elfi tn- *7 Μ* * • * * ( • • · l»*< JJ*.v: *l" A i"*" ~/~ Πίν. • '•/ι 7« 1^ J "0«- KT) c> | 0 ^ j / ] ft. ΧΡΥΣΟΧΟΊ-ΔΗΣ . ΐ ι ι mum • ' » .·' \ . β». άρ.

πίν. φθορές στις διπλώσεις. 7 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγίλλιο Παρθενίου Δ' Μάιος. 'Ορθογραφία. 3. ' Α ρ χ . ' Α ρ χ . ό ηγούμενος προσφέρει τή μονή στον οικουμενικό θρόνο καί ζητά «έλευθερίαν». Ό πατριάρχης και ή σύνοδος χορηγεί τήν άδεια άνοικοδομήσεως καί ονομάζει τον ναό πατριαρχικό σταυροπήγιο. 'Ορθογραφία. 2 ) Πρωτότυπο.25. Μελάνι μαϋρο. . (1761) (Συρτ. Μεμβράνη 5 2 0 x 5 4 5 . ήτοι δέκα οκάδες» κάθε χρόνο. Στο πατριαρχικό καί σταυροπηγιακό νησί του 'Αγίου Ευστρατίου υπάρχει το μονύδριο της Μεταμορφώσεως του Σωτηρος επονομαζόμενο του Φωτει­ νού. 8. 1 9 . 'Απαριθμούνται τα προνόμια καί οι υποχρεώσεις τών σταυροπηγίων. —Υπογραφές (σωζόμενες) του πατριάρχη καί 2ξι συνοδι­ κών. — Συντομογραφίες λίγες. 'Επειδή οι μοναχοί ζουν αποκλειστικά άπο τήν προσωπική τους ερ­ γασία χωρίς καμιά άπο πουθενά επικουρία. Κώδικας. Κώδικας. . το ανοικοδόμησε καί παραμένει σ' αυτό ως ηγούμενος μέ αρκετά μεγάλο αριθμό μοναχών. επήρεια υγρασίας* το έγγραφο επικολλημένο σε χαρτί. σελ.2 1 . ορίζεται να παρέχει ό ναός στή Μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α «τεσσαρακοντα λίτρας χαβιαρίου. Πρβλ. 'Απαριθμούνται τα προνόμια καί οι υποχρεώσεις του σταυροπηγίου. 24 . Μελάνι μαΰρο. ίνδ. . 8 Πατριαρχικό και συνοδικό έπιτίμιο Ίωαννικίου Γ' 'Ιούνιος. ίνδ. . Χάριν υποταγής. Γι' αυτό το λόγο ζ ή ­ τησαν τή σχετική πατριαρχική άδεια. — Διατήρηση πολύ καλή (λίγες φθορές στις διπλώσεις). Ό πατριάρχης κάνει δεκτό το αϊτημά του καί κατατάσσει τή μονή του Φωτεινού στα πατριαρχικά σταυροπήγια.. ορίζεται νά παρέχει ή μονή στή Μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α μια οκά κερί κάθε χρόνο. -+ Συντομογραφίες λίγες. σελ. Χάριν υποταγής. : Τρισι τισι τών νόμων δοκεϊ ποδηγετεΐσθαι. το παρέλαβε ό ιερομόναχος [Νικήτας]. : 'Εμφανές εστί πάντως παντί τω χριστοννμω λαώ. — Διατήρηση κακή: οπές στο δεξιό καί κάτω μέρος τοϋ εγγράφου. 1667 (Συρτ. —Υπογραφές του πατριάρχη καί δώδεκα συνοδικών. 5. 2) Πρωτότυπο.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 19 και Ίσμαηλίου και να τον ανακηρύξουν σταυροπήγιο. Χαρτί 455 x 330. 'Ολοσχερώς κατεδαφισμένο.

ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ s " ir F-JMirì"» r\ % U+*. Πατριαρχικό καΙ συνοδικό σιγίλλιο Παρθενίου Δ' (Μάιος 1667: Κατάλ. i%faaa ft Πίν. άρ. ΧΡΤΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . 7). . 3.20 KP.Π.

— Στην επάνω ώα τοϋ εγγράφου επιβεβαιωτική υπογραφή τοϋ πα­ τριάρχη. 196 . απευθυνόμενοι προς τον επίσκοπο Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους. 9 Έπιβεβαιωτήριο γράμμα Σαμουήλ Α' 8 "Ιουλίου 1768 (Συρτ. Ό πατριάρχης καί ή σύνοδος. ' Α ρ χ . —'Υπογραφές 7 συνοδικών. 32. έκτος άπό τους καθορισμένους φόρους. έκτος άπό αυτά πού αναφέρονται στις «αρχαίες συμφωνίες» περί λειτουργίας τών κελλιών. ζητούν να κατατεθούν ειλικρινείς μαρτυρίες άπό αυ­ τούς πού γνωρίζουν σε ποια μονή ανήκει ό αμφισβητούμενος μοναστηριακός τόπος. . β) Οι μοναστηριακοί μο­ ναχοί υπόσχονται δτι δεν θά ζητούν άπό τους κελλιώτες τους. Κώδικας. παρρησίες κ λ π . κανένα επιπρόσθετο τέλος. στον καθορισμένο χρόνο (τα χαράτσια κατά τον σεληνιακό μήνα Μουχαρέμ. — 5 υπογραφές επισκό­ πων .. 146-149 (ε*κδοση τοΰ έγγραφου πού εγχει­ ρίζεται άπό τους κελλιώτες στους μοναστηριακούς μοναχούς). ' Α ρ χ . Διένεξη δημιουργήθηκε μεταξύ τών μοναστηριακών και των κελλιωτών μοναχών του 'Αγίου "Ορους σχετικά με τήν κατανομή τών κοινών φόρων («συδοσιμάτων») προς τίς τουρκικές αρχές. Έκδ. Κώδικας. Για τήν αποκατάσταση του δικαίου και τή μαρτυρία της αλήθειας ζήτησαν την Ι κ δοση εκκλησιαστικού έπιτιμίου. ) . Μελάνι μαΰρο. επισείοντας διαφορετικά τήν ποινή του αφορισμού. τους ηγουμένους καί σκευοφύλακες των μονών κλπ.). . δπως αναγράφονταν στο βασιλικό σουρέτ δεφτέρι. τίς σπέντζες τον Μάρτιο καί τίς δέκατες τον ' Ο ­ κτώβριο κάθε έ'τους)' απαλλάσσονται δμως άπό δλα τά τέλη προς τ ή μονή (παγγενίες. Σημ. —'Ορθογραφία. : Δια τοϋ παρόντος ενυπόγραφου καί εμμαρτύρον γράμματος.197. — 4 υπογραφές τών αντιπροσώπων τών μονών. Νέαι πηγαί. σελ.μαρτύρων. σελ. : Οι όσιώτατοι πατέρες οι Καρακαλινοι ανέφερον ήμϊν. 'Αντιπρόσωποι καί τών δύο μερί­ δων προσέφυγαν στον πατριάρχη Σαμουήλ Α ' . — Διατήρηση καλή. σελ. Χαρτί 640 κ 450. συδοσίες. . — Μηνολόγιο του πατριάρχη. 2 ) 'Αντίγραφο (19ου ai. : Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ .: TÒ έγγραφο συνοδεύεται άπό ελληνική μετάφραση αποσπάσματος τοΰ σουρέτ . καί μετά άπό μακρές συζητή­ σεις συμβιβάζονται ώς έξης: α) Οι κελλιώτες μοναχοί θά εγχειρίζουν στην κυρίαρχη μονή τους τα δοσίματα πού τους αντιστοιχούν. .ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 21 Οι μοναχοί της μονής Καρακάλλου ανέφεραν στον πατριάρχη δτι οι Λαυριώτες ιδιοποιήθηκαν μοναστηριακό τους τόπο στην περιοχή Πρόβατα.

Π. 1 1 . παρά μόνον στον καθολικό του εξαρχο πριμικήριο των αναγνωστών τής Μεγάλης Ε κ κ λ η σ ί α ς Γεώργιο Κρητικό. σελ. Το κείμενο καταλαμβάνει το verso τοΰ β' φύλλου. — Συντο­ μογραφίες ελάχιστες. 10 Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο Σωφρονίου Β' Αύγουστος. 6 ) . 2) Πρωτότυπο. Ό ναός δεν υπόκειται οΰτε στον τωρινό μητρο­ πολίτη Προϊλάβου καί Τομαρόβου 'Ιωακείμ. (Κώδικας. Στο κάτω μέρος κρέμεται με γαλάζια μήρινθο ή μολύβδινη σφραγίδα τοϋ πατριάρχη (διάμ. : Τοις πάλαι ποτέ καλώς γεγονόσι. επικυρωμένου άπο τον πατριάρχη Σαμουήλ Α'. 6.). Ή καταπάτηση τών δικαιωμάτων τοΰ ναοΰ επιφέρει τήν ποινή τοΰ άφορισμοΰ.2 8 . «ήτοι δέκα οκάδες». 11 Έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη Προκοπίου Α' 'Οκτώβριος. Ό πατριάρχης καί ή σύνοδος δέχονται το αίτημα καί ανανεώνουν τή σταυροπηγιακή αξία τοΰ ναοΰ καί τήν αναγνώριση ως μετοχίου τής παραπάνω μονής με δλη τήν κινητή καί ακίνητη περιουσία του. — Διατήρηση άριστη. ίνδ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ 22 δεφτεριοΰ πού περιέχει τους φόρους των κελλιών της μονής Καρακάλλου. Μελάνι μαΰρο. — 3 υπογραφές επισκόπων [Χαρτί (δίφυλλο) 760 x 270. —''Υπογραφές τοΰ πατριάρχη καί 11 συνοδικών. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ . Μελάνι μαΰρο. — Συντομογραφίες λίγες. Χαρτί 445 x 315. 'Ορθογραφία. 1787 (Συρτ. σελ. 2 6 . σύμφωνα μέ π α ­ τριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο του 1648 τοΰ πατριάρχη Ίωαννικίου Β ' (βλ.KP. Ό ιερομόναχος 'Ιάκωβος Καρακαλληνος κατήγγειλε στον πατριάρχη δτι πριν άπο λίγο χρόνο χάθηκαν άπο τον οντά δπου καθόταν.6 9 ) . 70 χιλ. Ό ναός του Ά γ ι ο υ Νικολάου στην πόλη Ίσμαήλιο της επαρχίας Προϊλάβου ανοικοδομήθηκε εξολοκλήρου μέ δαπάνες των μοναχών της μονής Καρα­ κάλλου και ονομάσθηκε σταυροπήγιο και μετόχι της μονής. Μελάνι μαϋρο. Α ρ χ . 'Ορθογραφία. . Σ ' αυτόν θα δίδουν οι μοναχοί κάθε χρόνο 40 λίτρες χαβιάρι. — Διατήρηση άριστη]. άρ. έγγρ. ίνδ. 2) Πρωτότυπο. 'Επειδή το μετόχι καταπατείται. 6 7 . Μεμβράνη 690 x 520. — Διατήρηση καλή (φθο­ ρές στις διπλώσεις). . οΰτε στους διαδόχους του. Κώδικας. πάνω άπο το έργα- . 1778 (Συρτ. οι μοναχοί τής μονής Καρα­ κάλλου ζήτησαν τήν ανανέωση του παραπάνω σιγιλλίου.

Χαρτί (δίφυλλο) 297 x 210. : "Αλλο ω παπα κυρ Γαβριήλ ήλθεν εδο μέ τον παπα κυρ Ζοσιμα. 1) Πρωτότυπο.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 23 στήρι του Χατζή Άθανάση χαβιαρτζή [στον Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως] δύο λείψανα αγίων (ή κάτω σιαγών του 'Αγίου Στεφάνου καί το χέρι τής 'Α­ γίας Μαρίνας) καί δύο σταυροί (ένας «περικεχρυσωμένος» με τίμιο ξύλο. . και ένας ασημένιος μέ μαργαριτάρια). — Συντομογραφίες λίγες. . τον κλήρο καί τον λαό του Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως. παπα Γαβριήλ. 5). [στα Ιεροσόλυμα]. 'Υπόσχεται δτι μια άλλη φορά θα βοηθήσουν περισσότερο τή μονή γιατί τώρα πρέπει να εξαγοράσουν τη μονή του Σταύρου. «αποφαίνεται» δτι αν ό ιερομόναχος 'Ιάκωβος ψεύδεται σχετικά μέ την κλοπή των ιερών αντικειμένων να είναι αφορισμέ­ νος* ειδάλλως. Ό πατριάρχης Προκόπιος Α'. οι ιερόσυλοι πού άρπαξαν τα αντικείμενα. 22 . — Μελάνι κειμένου μαϋρο" γαλάζιο στο ζωγραφισμένο πρωτόγραμμα του κειμένου. αυτοί πού συκοφαντούν τον παραπάνω ιερομόναχο ώς κλέφτη. απευ­ θυνόμενος προς τον μητροπολίτη Χαλκηδόνος. άρ. — Διατήρηση άριστη. σελ. " Α ρ χ . . Γιά την άθώωσή του καί τη μαρτυρία τής αλήθειας ζήτησε άπο τον πατριάρ­ χη την έκδοση εκκλησιαστικού έπιτιμίου. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. πού είναι χρεωμένη. Ό ίδιος ζητά να γραφεί το δνομά του στην πρόθεση τής μονής καί στέλνει συμβολικά 20 γρόσια καί ενα ύφασμα για φελώνι. Ό αδελφός του Άσιτάνης στέλνει 300 γρόσια για να επισκευασθεί ό ναός του 'Αγίου Νικολάου στο κοιμητήριο της μονής. Ό ηγεμόνας έστειλε 1000 γρόσια για να σκεπαστεί μέ μολύβι το μοναστήρι (το καθολικό) (βλ. . αφιερώματα στη μονή Καρακάλλου. : Ό εν Ιερομονάχοις Ιάκωβος Καρακαλινος άνήγγειλεν ήμϊν δεινοπαθώς.23. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 12 Γράμμα του καθολικού Ιβηρίας Δομετίου 22 Μαίου 1674 (Συρτ. . Κώδικας. εγγρ. Ά ρ χ. παπα Ζω­ σιμά καί παπα Μαλαχία χορηγήθηκε δση οικονομική βοήθεια ήταν δυνατή. Ό αρχιεπίσκοπος καί καθολικός πάσης 'Ιβηρίας καί 'Ανατολής Δομέτιος ανακοινώνει στον ηγούμενο της μονής Καρακάλλου Μακάριο καί τους μονα­ χούς οτι στους απεσταλμένους τους στην 'Ιβηρία. 'Ανορθογραφία. καθώς καί αυτοί πού γνωρίζουν τον κλέφτη καί τον καλύπτουν να είναι αφορισμένοι. — Μηνολόγιο.

φέροντας μαζί του λείψανα τοΰ Α γ ί ο υ Βουκόλου επισκόπου Σμύρνης. 9. . Χαρτί (δίφυλλο) 330 x 215. Ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 'Ιωακείμ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Συστατικό γράμμα τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωακείμ Δεκέμβριος. — Λίγες συντομογραφίες. ίνδ. εγείρει οικονομικές αξιώσεις άπο τον 'Ιάκωβο και τή μονή του. τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος και μύρο τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. αναφέρουν δτι ή διαφορά πού είχαν μέ τον προηγούμενο της μονής Καρακάλλου ιερομόναχο 'Ιάκωβο και τή μονή του διευθετήθηκε. — Στο κάτω δεξιό μέρος αποτύπωμα της σφραγίδας της μονής Μεγίστης Λαύρας. Πρβλ. : Άφ' ου το ήμέτερον γένος ΰπέπεα(εν) είς τον ζυγον της δουλείας. ό όποιος. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. ' Α ρ χ . 2) Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 270 χ 285. 14 'Αποδεικτικό γράμμα τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Σπυρίδωνος 8 Νοεμβρίου 1760 (Φάκ. πού ένεργοΰσε για λογαριασμό τους. Μελάνι καστανόχρωμο. 4. αν ό Νικηφόρος Ροδίτης. θα τους αποζημιώσουν. — Μηνολόγιο. — Στην επάνω ώα επιβεβαίωση τοΰ μητροπολίτη Θεσ­ σαλονίκης Σπυρίδωνος. Μελάνι καστανόχρωμο. .γ) Πρωτότυπο. Ε ν ώ π ι ο ν τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Σπυρίδωνος. συνιστά τον ιερομόναχο και πνευ­ ματικό της μονής Καρακάλλου Νεόφυτο. απευθυνόμενος στους επισκόπους. 'Ορθογραφία. οι επίτροποι των Λαυριωτών μοναχών. — Διατήρηση πολύ καλή. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. περιέρχεται την επαρχία του μέ σκοπό τη συλ­ λογή έλεημοσυνών για λογαριασμό της μονής Καρακάλλου. πίν. . 1730 (Συρτ. Ε π ε ι δ ή ή μονή έχει περιπέσει σε βαρύτατο χρέος. Δ η ­ λώνουν επίσης δτι.24 13 KP. ό προηγούμενος Άνανίας ιερομόναχος και ό γέρο Χ α ­ τ ζ ή Ζαχαρίας. —'Ορθογραφία. Ά ρ χ.Π. — Τρεις υπογραφές μαρτύρων. . κληρικούς και λαϊκούς της μητροπόλεως του. 9. . — Διατήρηση άριστη. Ό 'Ιάκωβος ζήτησε να γίνει το έγγραφο ενώπιον τοΰ μητρο­ πολίτη Θεσσαλονίκης. ΧΡΤΣΟΧΟΊΔΗΣ . ό μητροπολίτης ζητεί να χορηγηθεί κάθε δ υνατή βοήθεια. : t 'Ενώπιον της ημών μετριότητος παραστάς δ τε δσιώτατος εν ιερομονάχοις και προηγούμενος κυρ Άνανίας.

8 a.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΑΛΟΤ 25 -8 Ι­ ο zi. -8 •J-ttriïjiilïiTuhHï >% w .

106. — 3 (σωζόμενες) υπογραφές. άρ. Ό πρώτος 'Ισαάκ. έ'τ.)· Χαρτί (δίφυλλο) 355 x 240. Σ μ υ ρ ν ά κ η . Κώδικας. άπο οπού αρδεύεται ή μονή Καρακαλλου. σελ. . και της μονής του Καλλινίκου. ' Α ρ χ . 576-577. οί Καρακαλληνοι ζητοϋν άπο τον πρώτο να τους δοθεί το κελλίο. άρ.107. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ 14ο Αντίγραφο (19ου ai. ίνδ.) του προηγουμένου εγγράφου (Φάκ. 6579 (1071) (Συρτ. πίν. Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ δ η . 7. Schatzkammern. 14. . Ό πρώτος Παύλος αναθέτει στο μοναχό Λεόντιο να καθορίσει τα σύνορα μεταξύ της μονής Ίεροπάτορος. Σύμμεικτα 4 (1981). Περιορισμός. Περγαμηνή 560 x 337. 9. κατακρατούν το νερό και το διοχετεύουν σέ άλλες χρήσεις. 1) 'Αντίγραφο (19ου ai. 'Υπογραφές. — Συντομογραφίες λίγες. σελ. — Διατήρηση κακή: μαύροι λεκέδες. — Διατήρηση καλή. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου. ' Α ρ χ . ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΥΣ 15 Έγγραφο του πρώτου Παύλου Μάιος. ίνδ. Πρβλ. Μελάνι μαϋρο. .— D ö 1 g e r. "Αγιον "Ορος. 1) Πρωτότοκο. μία καΐ αντη. : f Κατά τον Μάίον μήνα τον . παραχωρεί το κελλίο τοϋ Έξυπολήτου στή μονή Καρα­ καλλου. 16 Έγγραφο του πρώτου 'Ισαάκ Φεβρουάριος. Διατήρηση καλή (ίχνη υγρασίας). 267. κυρίως στο πάνω μέρος τοΰ εγγράφου' ελαφρά έξίτηλο άπο υγρασία" απο­ κόπηκε το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου (άπο το κόλλημα) δπου μέρος τών υπογραφών επι­ κολλημένο σέ βαθυκύανο ύφασμα. 106 . Μελάνι μαϋρο.2 . 'Ιερά Μονή 'Αγίου ΠaύL·υ. με σύμφωνη γνώμη τών ηγουμένων τών μονών. .ζφοθ. : ~\Ή τοϋ Καρακάλον σεβ[ασ]μία μονή. σελ. 9. Μελάνι καστανόχρωμο. σελ.Π. Ε π ε ι δ ή οί διαμένοντες στο κελλίο («κελλιδριον» ) τοϋ Έξυπολήτου. ή οποία είχε αφιερωθεί στή μονή Βατοπεδιου. . 15. Πρβλ. ετ. 'Ορθογραφία. Το κελλίο θα συνεχίσει να δίδει στή Μέση το σύνηθες ετήσιο τέλος. ΧΡΥΣΟΧΟ Ι Δ Η Σ . 6832 (1324) (Συρτ.26 KP. Γραμμένη επιφάνεια 1 . 5.: Κρ. πού ανήκει στον πρώτο.γ) Χαρτί 280 χ 208. Έκδ.

άρ. 27 . 16).ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ Πίν. 'Έγγραφο τοϋ πρώτου 'Ισαάκ (Φεβρουάριος 1324: Κατάλ. δ.

: Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. 18 Νέαι πηγαί. 1 ) 'Αντίγραφο (17οο οί. Κώδικας. Κώδικας. ' Α ρ χ . . πρέπει να διαλυθεί. επειδή κατοικούν εκεί κακοί μοναχοί. 151 . ό πρώτος του Α γ ί ο υ "Ορους Ίωαννίκιος καί ή σύναξη μεταβαίνουν έπιτοπίως καί καθορί­ ζουν τα δρια μεταξύ τών δύο κελλίων.KP. σελ. Πρβλ. σελ. — Συντομογραφίες λίγες.έξίτηλο άπο υγρασία. Για τή. έζήτησαν καί έλαβαν τήν άδεια άπο τή μονή Καρακάλλου να ξυλεύσουν στην περιοχή του Καρακαλληνοΰ κελλίου του 'Αγίου Ύ π α τ ί ο υ . 6984 (1476) (Συρτ. 9. Μελάνι μαϋρο. δηλαδή του Κωνσταμονίτου. : "j" 'Επειδή εξέτασις εγίνηκε περί της σκήτης τοϋ Καρακάλου. ΧΡΥΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . . Διένεξη εγέρθηκε στή σύναξη του 'Αγίου "Ορους για τ ή σκήτη της μονής Καρακάλλου. Τ α άσπρα θα δίδονται κατά τήν εορτή του Ευαγγελισμού.)· Χαρτί 320 χ 220. καταβάλλοντας ως ετήσιο χαράτσι 200 άσπρα. 432. Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ 28 17 Γράμμα του πρώτου Καλλίστου Τετάρτη 13 Μαρτίου.186. : "f" Κατά τον ενεστώτα κ[α]ιρ(ον) τον . . . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. 'Ορθογραφία.152. — 18 υπογραφές. προκειμένου να ανοικοδομήσουν τή μονή τους. — Συντομογραφίες ελάχιστες. Μερικοί υποστήριξαν δτι. σύμφωνα με παλαιό «μεμβράϊνο» έγ­ γραφο του 'Αγίου Ύπατίου. . Μελανί σκοϋρο καστανόχρωμο. Α ρ χ . Χαρτί (δίφυλλο) 408 x 315. 185 . σελ.ζοζ έτους μηνός Φεβρουα­ ρίου κ'. άρ. 1) Πρωτότυπο.: Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ .Π. — Διατήρηση κακή: οπές καί σχισίματα κυρίως στο κάτω μέρος τοϋ κειμένου . Έκδ. 15. σελ. — Διατήρηση μέτρια (οπές). διευθέτηση της διενέξεως. Μετά άπο πρόσκληση των γερόντων της σκήτης στην καθολική σύναξη του Πρωτάτου. διαπιστώθηκε δτι είναι άνθρωποι δίκαιοι. Έγγραφο του πρώτου Ίωαννικίου καί της συνάξεως τών Καρυών 20 Φεβρουαρίου 7076 (1568) (Συρτ. 'Αγνο­ ώντας δμως τα δρια του κελλίου έξύλευσαν καί στην περιοχή του Νεακίτου. 0 1 μοναχοί της μονής Ζωγράφου. Ό πρώτος του 'Αγίου "Ορους ιερομόναχος Κάλλιστος και ή σύναξη απο­ φασίζουν τήν παραμονή τών μοναχών στην Καρακαλληνή σκήτη. Περιορισμός. — 17 υπογραφές. ίνδ. 22β.

: f Έν ετει . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο. Έγγραφο της συνάξεως των Καρυών 'Απρίλιος. 174 . Χαρτί (δίφυλλο) 320 x 220. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. —'Ορθογραφία. Το κελλίο πωλείται χωρίς τή σοδιά του γιατί τήν παρέλαβε ό μοναχός Διονύσιος. 21 Τεσκερές 7175 (1666 . Ά ρ χ. — 19 υπογραφές. Χαρτί 200 x 157.175. 1661 (Συρτ. —'Ελάχιστες συντομογραφίες. Έκδ. — 11 υπογραφές. . 1) Πρωτότυπο.5 γροσιών το κελλίο «Παναγία τα Είσόδεια κάτωθεν της Ψ ω ρ α ρέας». 20 Νέαι πηγαί.ζρνζ μψ(1) Σεπτευρίω εις τ(άς) ιό. Μελάνι μαϋρο. αποφασίζει να πωλήσει τα κελλιά της.)· Χαρτί (δίφυλλο) 315 χ 215. συνηθροισμένης της μεγάλης συνάξεως. Πρβλ. σελ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 19 29 "Εγγραφο της συνάξεως των Καρυών 14 Σεπτεμβρίου 7157 (1648) (Συρτ. με δλη τήν περιοχή.— Ανορθογραφία. — Στο μέσο της επάνω ώας αποτύπωμα της σφραγίδας τοϋ Πρωτάτου. — Διατήρηση άριστη. . προκειμένου νά εξοφλήσει τα χρέη της Μέσης. "Ετσι πωλεί στή μονή Καρακάλλου έ'ναντι 137. τή νομή καί τα δικαιώματα του. — Στο μέσο της επάνω ώας αποτύπωμα της σφραγίδας της συνάξεως των Καρυών. Ά ρ χ. Μελάνι μαϋρο. 6. — Στο κάτω μέρος τοϋ έγγραφου αποτυπώματα της σφραγίδας της συνά­ ξεως των Καρυών καί τουρκικής σφραγίδας. Ή σύναξη του 'Αγίου "Ορους πωλεί στον μοναχό Νικηφόρο (τα άλλα ονό­ ματα του τριπρόσωπου είναι οι μοναχοί Γεράσιμος και Σεραφείμ) το π ρ ω τατινο κελλίο της Παναγίας για 55 γρόσια. . 1) Πρωτότυπο(. σελ. 1) 'Αντίγραφο (17ου ai. 18. — Διατήρηση Αρίστη. : Ι Κ(α)τ(ά) το .αχξα μηνΐ 'Άάριλλιω συναθροιζομενης. — Διατήρηση άριστη.: Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ . Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. πίν. . Κώδικας.). Ή σύναξη των Καρυών.67) (Συρτ. Ή ετήσια συδοσία του κελλίου ορίζεται σε 200 άσπρα. . Περιορισμός του κελλίου καί κα­ ταγραφή των σκευών καί αντικειμένων του.

r --. ΧΡΥΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ 30 τν -Μ» ••'•ff*. -*·*#*? xivyfv/fviir ι r. f f ****?S2C?r r*-*^** C~~%~fc^>** ?>'*ri>*v** &*%**>* Ζζ$' •*f*>VOL.^ ^ » -y* 7 # .Π.KP.· Ν 1 t ' A QYJSL·^' ^^l-PtCet l^nu4£#jM^&*V^Z/ Jg^fy·/»*«^' Î3 Πίν. άρ. 'Έγγραφο της συνάξεως των Καρυών ('Απρίλιος 1661: Κατάλ. i . 6. 20).

ζροε. του οικείου του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Καβάσιλα.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 31 Ό Σουμάν ('Οσμάν ) αγάς. πού εξουσιάζει το "Αγιον "Ορος. : . έναντι 250 ύπερπύρων. 1) Πρωτότυπο. — Διατήρηση κακή: εξέπεσε το κάτω μέρος τοϋ έγγραφου* φθορές και οπές. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Α ΚΑΙ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α 22 Πωλητήριο έγγραφο (1320 . πωλούν στον ηγούμενο της μονής Καρακάλλου ιερομόναχο 'Υάκιν­ θο τον Κεραμέα και τους μοναχούς της μονής χωράφια 450 βασιλικών μο­ διών στην τοποθεσία τοϋ Α γ ί ο υ Θωμά. — 5 υπογραφές. 1) Πρωτότυπου). στο verso τοϋ έγγραφου.1 3 3 0 ) (Συρτ. : ~\Έν όνόμ(α)τ(ι) τον π(ατ)ρ(ο)ς Πν(ενματος) ό δονλος τον κραταιού. . . παραχωρεί. μέ τήν συναίνεση του πατέρα της. 5 . Ά ρ χ. — Συντομογραφίες πολλές. Σημ. με συγκατάθεση τών γερόντων της συνάξεως των Καρυών. Το έγγραφο αποτελείται άπο δύο τεμάχια χαρτιού. άλλα προικώα και άλλα προέρ­ χονται άπο αγορές. Στο recto τοϋ β' φύλλου είναι αντιγραμμένο το αυτό έγγραφο καϊ . έξίτηλο* επικολλημένο σέ χαρτί. 7 υπογραφές. . . 23 'Ομολογία πωλήσεως 'Ιανουάριος 7108 (1600) (Συρτ. Μελάνι καστανόχρωμο. καϊ τον Υίον καί τον Άγίον Κώδικας. Τών τελευταίων απαριθμούνται τα ονόματα τών προηγου­ μένων κατόχων. 'Εξονσιάζοντος εγώ ό Σουμάν αγάς εδοσα τους Καρακαληνονς. σελ.7 .: Για το ϊδιο θέμα υπάρχει και τουρκικός τεσκερές (Χαρτί 150 x 160). στη μονή Καρακάλλου ποσότητα νεροΰ άπο τη βρύση για τήν άρδευση του κελλίου "Αγιοι Πάντες. Χαρτί (δίφυλλο) 210 x 155. Συνο­ δεύεται άπο ελληνική μετάφραση τοϋ 19ου αι. εξω άπο το ανατολικό μέρος της Θεσσαλονίκης. — 1 τουρκική υπογραφή. Α ρ χ . τήν ονομαζόμενη του Λιμοϊωάννου. Ό Αναστάσιος Δούκας ό Τορνίκης και ή σύζυγος του Θεοδώρα. Μονοκονδυλιά στο κόλλημα. Χαρτί 750 χ 270. Και αυτό γιατί το νερό πού έπαιρνε πριν το παραπάνω κελλίο άπο το Χιλανδαρινο κελλίο Ά γ ι ο ς Γεώργιος το παραχώρησε στους Ζωγραφίτες. Ά π ο τα 450 μόδια τών χωραφιών άλλα είναι γονικά. 'Ορθογραφία. — Σίγνον της Θεοδώρας. μελών της συνάξεως τών Καρυών.

: f Κατά το . : f Επι έτους . και ζητεί την επιστροφή τους. πωλούν στους μοναχούς της μονής Καρακάλλου. Επικολλημένα τεμάχια χαρτιού στα verso των δύο φύλλων. Οί μοναχοί της μονής Κωνσταμονίτου αναγνωρίζουν τήν κυριότητα της μονής Καρακάλλου στο κελλίο του 'Αγίου Ύ π α τ ί ο υ . Ά ρ χ. — Στο μέσο της επάνω ώας αποτύπωμα της σφραγίδας της μονής Κωνσταμονίτου καί αριστερά τουρκικής σφραγίδας. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ . "Οσοι δεν συμμορφωθούν θα είναι αφορισμένοι. . μετοχιοΰ της μονής Καρακάλλου. — Διατήρηση κακή: δπές στο πάνω και κάτω μέρος του εγγράφου* φθορές στις διπλώσεις* έξίτηλο άπο υγρασία. — Διατήρηση καλή. 7.32 KP. α ) Ό προηγούμενος της μονής Καρακάλλου ιερομόναχος Σαμουήλ. . Μελάνι μαϋρο. . άπο κα­ τοίκους του χωρίου. — 23 υπογραφές μαρτύρων. : J* Εις εσάς τους γέροντες τους β) Καταγραφή των περιβολιών και των ελιών της μονής Καρακάλλου στη Θάσο. 25 'Ομολογία και απόδειξη της μονής Κωνσταμονίτου 1 Σεπτεμβρίου 7149 (1640) (Συρτ. —Ανορθογραφία. έναντι 240 άσπρων. απευ­ θυνόμενος στους κατοίκους των Μάριων [της Θάσου]. Μαργιώτες.. χωρίς δμως τις υπογραφές. 4. . εξιστορεί τα σχετικά με την καταπάτηση των κτημάτων και την οικειοποίηση εργαλείων καΐ προϊ­ όντων του 'Αγίου Παντελεήμονος. 24 Αφοριστικό γράμμα (α) και καταγραφή κτημάτων (β) (α) (πριν άπο την 8η Μαΐου) 1638 ( β ) 8 Matou 1638 (Φάκ. Πρβλ.γ) Πρωτότυπο. Οι γέροντες και οί ιερείς της Ό ρ μ ή λ ι α ς . πίν. 1) Πρωτότυπο. Ά ρ χ. Ε π ε ι δ ή κρίθηκε αναγκαίο . Το έγγραφο επικολλημένο σέ χαρτί. Μελάνι μαΰρο. 'Ορθογραφία. Χαρτί 445 x 330. Μελάνι μαϋρο. το χωράφι του Μαύρου του Χριστοδούλου πού βρίσκεται ανάμεσα στο Ξηροποταμινο χωράφι και το αμπέλι της Στασινής και του Δημήτρη του Πάκου..αχλη μηνϊ Μαΐου η' άναθεορήθησ(αν) . 'Ανορθογραφία. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ άπο τον ίδιο γραφέα. Χαρτί 405 x 300. — Συντο­ μογραφίες λίγες. Ά ρ χ. —Υπογραφή τοϋ προηγουμένου Σαμουήλ.ζρη εν μινί Ήουναρίο όμολογούμεν.Π. — Συντομογραφίες λίγες. — Διατήρηση μέτρια (σχισίματα). προκειμένου να πληρώσουν τα οφειλόμενα χαράτσια.

3 . 24). >~*ι ·Γ^•'"''•' ^ 1 1 ^ -#· Iltv.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΑΑΟΤ ν* 33 . 7. άρ. 'Αφοριστικό γράμμα (α) καί καταγραφή κτημάτων (β) (1638: Κατάλ.

Α ρ χ .34 KP. — Μελάνι μαΰρο. Κώδικας. . δπου οί υπογραφές τοϋ β' εγγράφου. 25α 'Αντίγραφο (19ου ai. γέρων "Αν­ θιμος καί γερο Δεμέτιος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στή μονή Καρακάλλου 2 μουζούρια σιτάρι κάθε χρόνο για νά έχουν το δικαίωμα βοσκής καί ξυλεύσεως στην περιοχή του κελλίου του Άγιου Ύπατίου. 26 έγγραφου. Οί Κωνσταμονίτες σφραγίζουν έκ νέου την παραπάνω . Περιορισμός. Α ρ χ . — Μεταξύ των δύο έγγραφων αποτύπωμα της σφραγίδας της μονής Κωνσταμονίτου. — Διατήρηση πολύ καλή. — Διατήρηση μέτρια: έξίτηλο άπο υγρασία . 22γ. 'Ομολογία της μονής Κωνσταμονίτου (α) καί επικύρωση (β) α) 1 Σεπτεμβρίου 7149 (1640) β) 28 Ιουλίου 1757 (Συρτ. ΓΟΪΝΑΡΙΔΗΣ να «θεωρηθούν» τα σύνορα του κελλίου. 1) Πρωτότυπο. έγγρ. α) Οί εκπρόσωποι της μονής Κωνσταμονίτου παπα Θεοδόσιος. δταν καταστρώθηκε το αντίγραφο. άρ. έγγρ. . 186.. 26). άρ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η . και ή αρχή του εγγράφου είναι ή ίδια μέ τοϋ υπ* άρ. Ε π ι κ ο λ ­ λημένο σέ ύφασμα. ή σύναξη του 'Αγίου "Ορους μέ τους αγάδες Χασαν άγα και 'Ομέρ άγα και τους μοναχούς καθορίζουν τα σύνορα του Αγίου Ύπατίου. 18). "Εναντι αύτοΰ θα δίδουν στή μονή Καρακάλλου 2 μουζούρια σιτάρι κάθε χρόνο (βλ. 26). άρ. 1) Χαρτί (δίφυλλο) 395 x 355. οί Καρακαλληνοί προσέφυγαν στις αρχές του 'Αγίου "Ορους. — 18 υπογραφές.) του προηγουμένου έγγραφου (Συρτ. — Λίγες συντομογραφίες στο α' έγγραφο. β) Επειδή οί Κωνσταμονίτες μοναχοί αθέτησαν την παραπάνω συμφωνία. : f Δια της παρονσ(ης) ημών όμολογί(ας) χ(αι) αποδείξεως. ΧΡΥΣΟΧΟΓΔΗΣ . σελ. 'Ορθογραφία.—'Επειδή το πρωτότυπο έγγραφο ήταν ήδη φθαρμένο. 432. σελ. άρ.. Πρβλ.εξέπεσε τα κάτω μέρος. Οι Κωνσταμονίτες ζητούν καΐ λαμβάνουν άπο τή μονή Καρακάλλου την άδεια βοσκής και ξυλεύσεως στην περιοχή του κελλίου. Χαρτί 268 x 205.Π.— Μελάνι μαΰρο. : [Δια τ]ης παρουσ(ης) ήμω(ν) όμολογί(ας) κ(αΐ) αποδείξεως. τον 'Αχμέτ άγα καί τους επιστάτες. σύμφωνα μέ το Ιγγραφο πού βρίσκεται στα χέρια των Καρακαλληνών (βλ. 26 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. στο πρώτο μέρος άντιγράφηκε ή ομολογία της μονής Κωνσταμονίτου της 1 Σεπτεμβρίου 1640 (έγγρ. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ­ λου.

Το κείμενο καταλαμβάνει. Ή Άλεφαντήνη γράφει σε πρόθεση τα ονόματα 'Αλεφαντήνη. θυγατέρα του 'Ιωάννη Κόκκινου. . 4. Με το να αθέτησαν οι Κασταμονϊται πατέρες. : 1757 'Ιουλίου 28. : ΐ Εις τους 1661 προσιλόνω. 22δ καΐ 22ε.8 3 . σελ. μια συκαμιά και ενα «πληθάρι». 8 0 . — Διατήρηση καλή. το recto τοϋ α' φύλλου. δύο σπίτια. Χαρτί (δίφυλλο) 305 x 210. στον Σερίκο. —'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα.β) 'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο. Χαρτί 320 x 155. Κώδικας. 16. — 13 υπογραφές μαρτύρων. . πού βρίσκεται στή μεγάλη Βίγλα. "Αγιον "Ορος. — Διατήρηση καλή* επικολ­ λημένο σε χαρτί. Έκδ. Καθορίζονται τα σύνορα του αμπελιού. καθώς και ενα στρέμμα αμπέλι και τρεις «στροφές» χ ω ­ ράφι πού είναι μαζί με το αμπέλι. — Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η. Ή Ά ν ν α . — 6 υπογραφές μαρτύρων.επι­ κολλημένο σέ χαρτί. Ή Άλεφαντήνη του Δημητρίου αφιερώνει στή μονή της Μεταμορφώσεως στον "Αγιο Ευστράτιο.: Σ μ υ ρ ν ά κ η . Δ η ­ μήτριος και Δούκαινα. [της μονής Μεταμορφώσεως στον Ά γ ι ο Ευστράτιο]. πατητήρι και ((σαθήρι». — 2 (σωζόμενες) υπογραφές. Ε π ί σ η ς αφιερώνει ένα άλλο «σαθήρι» στο άγιο βήμα της εκκλησίας του 'Αγίου Νικο­ λάου. —'Ανορθογραφία. . 28 από Χρίστου εγώ ή 'Αλεφαντήνη τοϋ Δημητρι 'Ομολογία πωλήσεως 27 'Ιανουαρίου 1663 (Φάκ. 27 Άφιερωτήριο έγγραφο 1661 (Φάκ. άρ. σελ. Ά ρ χ. — ' Α ρ χ . . το χωράφι πού έχει προίκα άπο τή μητέρα της για 600 άσπρα. 187. — Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η .β) Πρωτότυπο. 'Αλέξανδρος. 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. με δύο συκιές. 4. 77ερίγραφικος κατάλογος. Μελάνι μαϋρο. σελ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 35 ομολογία και συνεχίζουν την καταβολή των 2 μουζουριών σιταριού κάθε χρό­ νο. . . . : f Ομόλογο αιγο η Ava του Ιω(άννη) τοϋ Κοκεινου η θηγαταιρα. πωλεί στον π α π ά Νικήτα. σελ. 432. Μελάνι μαϋρο. ' Α ρ χ .

αφιερώνει στη μονή της Μεταμορφώσεως. Μελάνι μαϋρο.Π. 85 βελανιδιές και 2 χωράφια) και κινητή περιουσία της. θυγατέρα τοΰ Νικολάου Κουβούλια.β) Πρωτότυπο. θυγατέρα τοΰ Σταμάτη του Δήμου. —'Αρκετά ορθογρα­ φικά σφάλματα. — Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. της μονής [της Μεταμορφώσεως στον "Αγιο Ευστράτιο]. μέ τον δρο δτι οι πατέρες της μονής θα αναλάβουν τήν ετήσια «ζωοτροφία» της. . — 'Ανορθογραφία. Επιπλέον λαμβάνει και 500 άσπρα. 4. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' ψύλλου. : Ί" 'Ομολογώ εγώ ή "Αννα ή θιγατερα τον Ιωάννη τον Κόκινον. θυγατέρα τοΰ 'Ιωάννη Κόκκινου. Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. Ή μοναχή Εύπραξία. αναφέρει δτι ό πα- . στη μεγάλη Βίγλα.— 8 υπογραφές μαρτύρων. Μελάνι μαϋρο. — 14 υπογραφές μαρτύρων. . πού ονομάζεται «τοΰ Δρακοντη». 31 Επικύρωση άφιερώσεως 27 Matou 1665 (Φάκ. Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 160. . Ή Άγιοστορούδα. μέ χωράφι «στοΰ Τενεδιώτη». ανταλλάσσει μέ τον πνευματικό παπα Νικήτα. πού εϊναι και μονή της μετανοίας της. γίνεται και πάλι κύριος της περιουσίας της. Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 157. το χωράφι. 30 Όμολογία άφιερώσεως Μάρτιος 1665 (Φάκ. 4. — Διατήρηση καλή" επικολλημένο σέ χαρτί. Μελάνι μαύρο. τήν ακίνητη (σπίτι «άνωγαιοκάτωγο».β) Πρωτότυπο. ΧΡΤΣΟΧΟΤΔΗΣ . : Ί* Δια της παρούσης ομολογίας ομολογώ εγώ Ενπραξία μοναχή.36 KP. *Αν κάποιο χρόνο δεν λάβει τήν «ζωοτροφία». . ' Α ρ χ . 4. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Ή "Αννα. πού έχει προίκα άπο τη μητέρα της. — Διατήρηση καλή· επικολλημένο σέ χαρτί. — Διατήρηση καλή" επικολλημένο σέ χαρτί.β) Πρωτότυπου). [στον "Αγιο Ευστράτιο]. ' Α ρ χ . ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ 29 Όμολογία ανταλλαγής Μάρτιος 1664 (Φάκ. όποτε αυτή θα περιέλθει στή μονή. ως τον θάνατο της. Χαρτί (δίφυλλο) 215 χ 157.

' Α ρ χ . . Σέ αντάλλαγμα.αχξθ εν μήνη 'Απριλίω εγώ δ Γεωργοϋδης τοϋ Άνγγελέτω. 33 Άφιερωτήριο έγγραφο 'Απρίλιος 1669 (Φάκ. Επικολλημένο σέ χαρτί. Ό Γεωργούδης. αφιερώνουν στή μονή της Μεταμορφώσεως. — 13 υπογραφές μαρτύρων. είχε αφιερώσει στή μονή της Μεταμορφώ­ σεως [στον "Αγιο Ευστράτιο] ένα χωράφι «στου Χότζα τα καλύβια». και ή σύζυγος του Ήλιοστάλακτη. Μελάνι καφέ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 37 τέρας της. 32 Όμολογία ανταλλαγής 9 Αυγούστου 1668 (Φάκ. γιος τοΰ Άγγελέτου Καραβούδα. 'Ορί­ ζονται τα σύνορα τοΰ σπιτιού. 8. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. — Διατήρηση καλή· επικολλημένο σέ χαρτί. . θυγατέρα τοΰ Δημητρίου Βοήθη και της Αύγέρως. . τα προι­ κώα χωράφια της Ήλιοστάλακτης καθώς και ένα σπίτι στή Χώρα. / f Εις τους . αφιερώνει για δεύτερη φορά το χωράφι στή μονή. Μελάνι μαΰρο. πίν. . "Οταν έλθει εκεί. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. . : f Έγφ ή Παρμαχούδα του ποτέ Λυμπέριου. θυγατέρα τοΰ «ποτέ» Λυμπέριου. : f από Χ(ριστο)ϋ γεννήσεως.000 άσπρα. .β) Πρωτότυπο. —'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. Πρβλ. Ά ρ χ.β) Πρωτότυπο. . — Συντο­ μογραφίες αρκετές. : Aia της παρούσης ομολογίας ομολογώ. πριν πεθάνει στη Χίο. ό ηγούμενος θα παρα­ δώσει στην Παρμαχούδα ένα σπίτι και ένα αμπέλι πού έχει στην Σκόπελο. Ή Άγιοστορούδα. — Διατήρηση καλή· οπές στις διπλώσεις. 4. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. 4. αναγνωρίζοντας τή δωρεά. θα γίνει ή εκτίμηση τους και θα καταβάλει ό ένας στον άλλο τήν τυχόν διαφορά πού θά προκύψει. παραδίδει στον ηγούμενο της μονής Μεταμορφώσεως παπα Νικήτα το σπίτι της και ένα μποστάνι πού ή αξία τους εκτιμήθηκε σέ 8. — 6 υπογραφές μαρτύρων. θέλοντας να αναχωρή­ σει άπο τον "Αγιο Ευστράτιο για τή Σκόπελο. «τον Φωτεινό». Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. Χαρτί (δίφυλλο) 320 x 217. Χαρτί (δίφυλλο) 302 x 215. Ή Παρμαχούδα. ' Α ρ χ .

KP. 32 .Π. ~?Kç*. άρ. 8.. ΧΡΤΣΟΧΟΊΔΗΣ . 1 »jkv ì Πίν. 'Ομολογία ανταλλαγής (9 Αυγούστου 1668: Κατάλ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ '"ä»**»-*«»**«*^».

Κάθε έγγραφο καταλαμβάνει αντίστοιχα το recto του κάθε φύλλου. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. . . . β) Την εποχή πού ήταν άρχοντες è Μεημέτ αγάς καί ό Ή υ λ ά μ αγάς με σούμπαση στον "Αγιο Ευστράτιο τον Φίλιππα του π α π α Τζανάκη καί γραμ­ ματικό τον π α π α Δημήτρη του Ίωαννάκη.β) Πρωτότυπο. α) Ή Ζοτίνα. τον Φωτεινό. : t Εις 1669 εν μινη Ηονλίου ομολογώ έγω η Ζοτίνα του Άπελομο η θνγαταίρα. 34α 'Αντίγραφο (19ου ai. \ Εις τον κερον τοϋ Μεημέταγα και Ηυλάμαγα καί εδό είς τον Αγιον Εύστρατιον. . : Είς 1669 εν μίνι 'Ιουλίου. Καθορισμός των συνόρων του χωραφιού. Το κείμενο κάθε έγγραφου καταλαμβάνει αντί­ στοιχα το recto του κάθε φύλλου. στή μονή της Μεταμορφώσεως. γιος του π α π α Κωνσταντη. Ά ρ χ. ή Ζοτίνα. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. 4. — Διατήρηση μέτρια" φθορές στις διπλώσεις. Καθορισμός των συνόρων του χωραφιού. Μελάνι μαΰρο. θυγατέρα του Ά π ε ­ λόμου ρεΐζη.β) Πρωτότυπο. . γιος του π α π α Κωνσταντη. Ό γερο Νικηφόρος Λαυριώτης πωλεί σ τ ή μονή του Φωτεινού. θυγατέρα του Ά π ε λ ό μ ο υ καΐ ό σύζυγος της 'Ιωάννης.Ά ρ χ.β) Χαρτί (δίφυλλο) 325 x 225. — Διατήρηση πολύ καλή. — 4 υπογραφές μαρτύρων. πωλούν στή μονή Φωτεινού το χωράφι στή μεγάλη Βίγλα «μέ δύο νερά». — Διατήρηση κακή: εξέπεσε το κάτω αριστερό μέρος τοΰ έγγραφου. 4. πού βρίσκεται στη μεγάλη Βίγλα. 4. Ινα κομμάτι χωράφι πού βρίσκεται στο *Αλωνίτζι κ ά τ ω άπό . —'Ανορθογραφία. Μελάνι καστανόχρωμο. πωλούν το προικώο χωράφι της Ζοτίνας. 35 'Ομολογία πωλήσεως Σεπτέμβριος 1669 (Φάκ. καθώς καί το κάτω μέρος τοΰ β' φύλλου' επικολ­ λημένο σέ χαρτί. Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 160. Επικολλημένο σέ χαρτί.) τοδ προηγουμένου έγγραφου (Φάκ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 34 39 Πωλητήριο έγγραφο (α) και τεσκερές (β) α ) 'Ιούλιος 1669 β) Ιούλιος 1669 (Φάκ. — Μελάνι μαΰρο. Χαρτί (δίφυλλο) 305 χ 215. — 5 υπογραφές. [στον "Α­ γιο Ευστράτιο]. μέ μέρος των υπογραφών. —'Ανορθογραφία. καί ό σύζυγος της 'Ιωάννης.

[στον "Αγιο Ευστράτιο]. Ανορθογραφία. 8. 1670 (Φάκ. ή μονή θα κατέχει ώς ενέχυρο και θα εκμεταλλεύεται τα «μαντρόσπιτα» και τα χωράφια στην τοποθεσία του Αγίου Γεωργίου. .β) Πρωτότυπο. . Καθορισμός τών συνόρων.β) Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 315 x 220. . Μελάνι μαϋρο. . ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ τήν Τούρλα. — Διατήρηση καλή· επικολλημένο σέ χαρτί. . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλλου. Νικόλαο 3. : Όμολωγώ εγο 6 Δ ιμος τον ΒεργΙ. Μελάνι μαϋρο. 37 'Ομολογία δανείου Ιούνιος 1670 (Φάκ. Μέχρι τήν αποπληρωμή του δανείου. ΧΡΥΣΟΧΟ Ι Δ Η Σ . 38 'Ομολογία πωλήσεως Αύγουστος 1670 (Φάκ. . : f Δηά τις παρούσας μου ομολογίας καΐ άποδΐξεος δηλοπιώ. Μελάνι μαϋρο. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. Ά ρ χ. . —'Ανορθογραφία. — Διατήρηση μέτρια (έξίτηλο)· επικολλημένο σέ χαρτί. Ό Δήμος του Βεργη δανείζεται άπό τον ηγούμενο της μονής του Φωτεινού. τα καλύβια. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. 36 'Ομολογία άφιερώσεως 20 Ιανουαρίου. Καθορισμός τών συνόρων του χωραφιού. : Ομολογώ εγώ ο γαιρων Νικιφόρως ο Λαβριώτης. 4. τα μανδριά. 4. Χαρτί (δίφυλλο) 290 x 215. 4.γ) Πρωτότυπου). Ά ρ χ. — Διατήρηση μέτρια: σχισίματα στις διπλώ­ σεις" επικολλημένο σέ χαρτί. τα χωράφια. — Συντο­ μογραφίες λίγες. καθώς και τήν εκκλησία της 'Αναλήψεως πού αποτελούν προσωπική του περιουσία.Π.000 άσπρα. 'Ανορθογραφία. — 10 υπογραφές μαρτύρων. Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 160. ' Α ρ χ .—4 (σωζόμενες) υπο­ γραφές μαρτύρων.— 8 υπογραφές μαρτύρων. Ό γερο Βενιαμίν αφιερώνει για ψυχική του σωτηρία στο μοναστήρι του Φωτεινού. ίνδ.40 KP. — Συντομογραφίες λίγες. έξίτηλο. [στον "Αγιο Ευστράτιο].

40 Άφιερωτήρια έγγραφα α ) 15 Φεβρουαρίου 1690 β) 2 9 'Ιουνίου 1703 (Φάκ. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. ενα χωράφι στο Ά λ ω ν ί τ ζ ι . θυγατέρα του «ποτέ» Νικόλα Κιβούλη. . Λ η κεινέτας. θυγατέρα του Μανολάκη. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. ' Α ρ χ . Γαβριήλ μονάχου. . : Το παρ(ον) οιαλαμβάνι πος έσώ[ν]τας εγώ ή Ευπραξία του ποταί Νικόλα. Καθορισμός των συνόρων. έξίτηλο. θυγατέρα της Εύπραξίας. του Μανολακ(η). : Εις μγρ εν μιν(ι) Αύγουστο / f 'Ομόλογο εγω ή Μαλαματίνα. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Ό αδελφός της Εύπραξίας.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 41 Ή Μαλαματίνα. — Συντομογρα­ φίες λίγες. 39 'Ομολογία άφιερώσεως 28 Φεβρουαρίου 1676 (Φάκ. 'Ανορθογραφία. . Ή Ληκεινέτα. Ή αφιέρωση γίνεται για μνημόσυνο των γονέων της π α π α 'Ιωάννη και Άλεφαντοΰς καθώς και των Μαρίας. το προικώο χωράφι πού έ'χει άπο τήν μητέρα της στην τοποθεσία των 'Ασωμάτων. συμφωνεί μέ τή δωρεά. 4. β) Ή Μαλαματίνα. ή οποία συντελείται τήν εποχή πού οικονόμος είναι ό γερο Νικό­ δημος. αφιερώνει στή μονή της Μεταμορφώσεως. Μελάνι μαϋρο. στον διδάσκαλο π α π α Νικόλαο. πωλεί το χωράφι της πού βρί­ σκεται στον "Αγιο Παντελεήμονα. α) Ή Ευπραξία. Χαρτί (δίφυλλο) 300 x 205. Κωνσταντής. Ά ρ χ. — Διατήρηση καλή" επικολλημένο σέ χαρτί. . 4. ' Α ρ χ . . [μονή Μεταμορφώσεως στον "Αγιο Ευστράτιο].β) Πρωτότυπο. ερχόμενη στον "Αγιο Εύστρά- . Ειρήνης και Σεβαστού.β) Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 205 x 150.— Διατήρηση καλή* όπή στο δίπλωμα. — 3 υπογραφές μαρτύρων. . — 8 υπογραφές μαρτύρων. 'Ανορθογραφία. [στις Μαριές της Θάσου]. Καθορισμός των συνόρων.— 6 υπογραφές μαρτύρων. : f 'Ομολογώ εγω η Ληκ(ει)νετα του ποταϊ πα(πα) / Ίω(άννου). Καθορισμός συνόρων. — Συντομογραφίες λίγες. θυγατέρα του «ποτέ» π α π α 'Ιωάννη του π α π α Κωνσταντη. αφιερώνει στο μοναστήρι του π α π α Νικήτα. Μελάνι μαϋρο.

. 42 Επιστολή 5 Α π ρ ι λ ί ο υ 1697 (Φάκ. : 1697 είς την Ερισώ. | "Ακόμα έγραψα κ(αι) εγώ ω Θεοδοσις. ΧΡΥΣΟΧΟ Ι Δ Η Σ . στή μονή Καρακάλλου και εγγράφει το Ονομα της για να μνημονεύεται στο κοιμη­ τήριο της μονής. . 4. σύζυγος του Πανταζή. : "Εγραφε ή Γερακίνα τον γέρου Γεωργού. —'Ανορθογραφία. 41 Άφτερωτήρια έγγραφα (πριν άπο τήν 5η Α π ρ ι λ ί ο υ ) 1697 (Φάκ. : ΐ Κ(άί) εσοντας εγο ή Μαλαματινα τις Ενπρα\ξίας ν θιγατέρα. του γιου της Δ η ­ μήτρη και το δικό της. ' Α ρ χ . . Χαρτί 192 x 160.α) Πρωτότυπο.Π. : Τον Καρακαλον. — 3 υπογραφές μαρτύρων. του πατέρα της Κυργιαζή. Χαρτί (δίφυλλο) 300 x 100. αφιερώνει στή μονή Καρακάλλου πέντε χωράφια εννέα μουζουριών. . ' Α ρ χ . ό όποιος κατάρτισε και τον Κώδικα της μονής (1875). στή Βρύση του Παλπανα. . γιος του «ποτέ» Ι ω ά ν ν η Σκυλογιάννη. [στην Ι ε ­ ρισσό].) του προηγουμένου έγγραφου (Φάκ. — 2 υπογραφές. — 'Ανορθογραφία. α ) Ή Μαλαμάτω. γ ) Ό Θεοδόσιος. — Διατήρηση μέτρια* φθο­ ρές στις οριζόντιες διπλώσεις. Μελάνι μαΰρο. 4. — Διατήρηση καλή" επικολλημένο σέ χαρτί. . αφιερώνει και αύτη στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως το παραπάνω χωράφι στο όποιο διατηρούσε κάποια κυριότητα. [στην Ι ε ρ ι σ σ ό ] . β) Ή Γερακίνα. αφιερώνει στή μονή Καρακάλλου τα πατρικά του χωράφια κοντά στο Μαυροχώρι. . J Έν πρότης έγραψε ή Μαλαμάτο. Α ρ χ . και εγγράφει γιά να μνημονεύονται στην πρόθεση της μονής τα ονό­ ματα του πατέρα του 'Ιωάννη και της μητέρας του 'Ασημίνας. . ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ τιο. Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. 41α 'Αντίγραφο (19ου αϊ. Μελάνι μαϋρο. και εγγράφει για νά μνημονεύονται στα «κοινοβιατικά» της μονής τα ονό­ ματα του συζύγου της Πανταζή. θυγατέρα του γερο Γεωργού του Σοφιανού.α) Πρωτότυπο. . Επικολλημένο σέ χαρτί.42 KP.α) Γραφέας τοϋ αντιγράφου είναι ό ηγούμενος της μονής Καρακάλλου Στέφανος. Ά ρ χ. αφιερώνει ένα χωράφι πέντε μουζουριών. 4. σε διάφορες τοποθεσίες στην Ιερισσό.

Μελάνι μαϋρο. —Ανορ­ θογραφία.) του προηγουμένου εγγράφου (Φάκ. . πού βρισκόταν στο Δράπανο. . — 12 υπογραφές μαρτύρων.α) Γραφέας τοϋ αντιγράφου είναι ό ηγούμενος της μονής Καρακάλλου Στέφανος. προκειμένου να πληρώσει το χαράτσι. δηλαδή τα χωράφια στο Μαυροχώρι. Διατήρηση καλή. γ ) . Διατήρηση καλή.. χωρίς ασήμι. Το έγγραφο συντάσσεται στο Π ά ­ λαιαν Ά ν ά π λ ι .α) Πρωτότυπο(. 4. Χαρτί 300 x 210. Μελάνι μαϋρο. 1) 'Επικυρωμένο αντίγραφο (30 Μαΐου 1709). γιος του Γιάννη.: Άπο έμενα τον Θεόγδόσον τον υιον του Γηάνη. για προσωπική του χρήση και Οχι για το μο­ ναστήρι στην τιμή των 40 δουκάτων. Ό μοναχός 'Ιωακείμ άπο τή μονή Καρακάλλου αγόρασε λείψανα ανωνύμου άγιου (δύο δάκτυλα άπο πόδι) άπο τον 'Αντώνιο Μοδινό πού συνόδευε τον «καπετάν ντενελαβε» (sic) 'Ανδρέα Kopvép. Χαρτί 135 x 140. Tò έγγραφο επικυρώνεται άπο τον τελευταίο. 43α 'Αντίγραφο (19ου ai. —Υπογραφή. μαρτυρεί δτι ό 'Ιωακείμ αγόρασε τα λείψανα γυμνά. Ό Σταυράκης του 'Αγγέλου. 4. : Ομόλογο εγο ο Σταβρακις του Αγγέλου. (πρβλ. * Α ρ χ. . 43 'Ομολογία πωλήσεως (τέλη 17ου . αναφέρει δτι τα «μούλκια» πού είχε άπο τον πατέρα του..άρχ. — Βενετική επικύρωση τοΰ ρέκτορα της Ρωμανίας P i e t r o D o n a . : Έν ετει ~φ Μαΐου ja κατά το Παλαών Άναύπλη. . . — 3 υπογραφές μαρ­ τύρων. 18ου αϊ. Ά ρ χ. ' Α ρ χ . 4 1 . Στο κάτω μέρος τοΰ κειμένου τοϋ εγγράφου έκτυπη σφρα­ γίδα τοϋ νοταρίου καΐ στο τέλος της επικυρώσεως Ικτυπη σφραγίδα τοϋ ρέκτορα της Ρω­ μανίας (Rettor di Romania) Pietro Dona. πωλεί στή μονή Καρακάλλου το χωράφι του στή Ζούρβα.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 43 Ό μοναχός Θεοδόσιος. μέ επιστολή του στους ιερείς και γέροντες της 'Ιερισσού. 44 Έγγραφο του νοταρίου παπα Δημητρίου Βροντά 18 Μαίου 1709 (Συρτ. τα δώρησε στή μονή Καρακάλλου για μνημόσυνο των γονέων του.). [στην Ι ε ρ ι σ σ ό ] . άρ. άπο τον νοτάριο π α π α Δημήτριο Βροντά. για 500 άσπρα. Ό ιερομόναχος 'Ησαΐας Νταμιλας άπο τήν Κρήτη. έγγρ.) (Φάκ. —'Ορθογραφία.

δηλ.α) Γραφέας του αντιγράφου είναι ό ηγούμενος της μονής Καρακαλλου Στέφανος. ' Α ρ χ . το αγόρασε άπο τον Γεωργάκη του Γιάννου. . θυγατέρα του «ποτέ» Γεωργίου. μεζουριών επτά. αφιερώνει. . οί Καρακαλληνοί καταβάλλουν στους συγγενείς του Καλλινίκου 125 γρόσια. ό 'Αθανάσιος. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή" λίγο έξίτηλο άπο υγρασία. επίτροπο και πρώην σκευοφύλακα της μονής Καρακαλλου. : "ϊ*Επειδή πάντοτε ό διάβολος είναι δυσμενής. Το δεύτερο. 6 Γιάννος καί ό Φυλακτός. δύο χωράφια στή μονή Καρακαλλου. [στην Ιερισσό]. Καθορισμός τών συνόρων. ό 'Ιω­ άννης. Για να επέλθει συμβιβασμός. — 17 υπογραφές μαρτύρων. Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 165. αναφέρεται δτι πρόκειται για το κελλίο του Σταύρου]. . . Μελάνι καστανόχρωμο. μετά θάνατον. 4. 4. 46 Έγγραφο συμβιβασμού 17 'Ιανουαρίου 1727 (Φάκ. είναι πατρικό της. [σέ σημείωση. ό μοναχός 'Αθανάσιος.) του προηγουμένου έγγραφου (Φάκ.α) Πρωτότυπο. : 1722 'Απριλίου 7 | f δια τον παρόντος γράματος διλοπιώ εγό Î Αμηρσούδα. Το πρώτο. —'Ανορθογραφία. με σύμφωνη γνώμη του συζύγου της και του θείου της παπα Κορνηλίου. ΧΡΪΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . Ή Άμηρσούδα παραδίδει το άφιερωτήριο γράμμα στον γερο 'Αμβρόσιο. μεζουριών πέντε. στο verso του β' φύλ­ λου.KP. Ή Άμηρσούδα. — 4 υπογραφές. σύγχρονη μέ τό έγγραφο. ανέφεραν τήν υπόθεση της δολοφονίας στή σύναξη.γ) Πρωτότυπο. κα­ θώς καί στον επίσκοπο 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους ζητώντας αποζημίωση άπο τήν μονή Καρακαλλου. ό "Αγγελος.Π. ό Μανώλης. — Λίγες συντομο­ γραφίες. . 'Ανορθογραφία. ' Α ρ χ . που έχει κελλίο της μονής Παντοκράτορος. — Διατήρηση πολύ καλή. 9. Χαρτί 220 χ 170. Οί τελευταίοι πα­ ραιτούνται άπο τήν προσφυγή σέ εκκλησιαστικό ή κοσμικό δικαστήριο καί άπο κάθε άλλη διεκδίκηση. 45α 'Αντίγραφο (19ου αι. τους προεστούς του 'Αγίου "Ορους. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ 44 45 Άφιερωτήριο γράμμα 7 'Απριλίου 1722 (Φάκ. Οί συγγενείς του μονάχου Καλλινίκου πού δολοφονήθηκε σε ένα Καρακαλληνο κελλίο. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου.

πού ανέρχεται σε 200 γρόσια. β) άπο τήν εξόφληση οφειλής τής μονής στον πρώην μητροπολίτη Λήμνου* το ποσό πού κατέβαλε ό Νεόφυτος ήταν 100 γρόσια. ΙΟ. Χαρτί (δίφυλλο) 340 χ 220. Ή διάρκεια του δανεισμού των 540 γροσιών ορίζεται σέ ενα έτος. γ ) άπο εξόφληση οφειλής τής μο­ νής στον 'Αθανάσιο τον Ί β η ρ ή τ η . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. . κοντά στοΰ Χατζή Άθανάση Καμπά. Πρβλ. για τέσσερις παρρησίες (τα ονόματα: Γλήγορης. — Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μο­ νής Καρακάλλόυ. καθώς και τήν ομο­ λογία του 'Αθανασίου.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ 47 45 'Ομολογία άφιερώσεως 1 'Ιουνίου 1727 (Φάκ. [στή Μυτιλήνη]. . —'Ορθογραφία. ό όποιος είχε δώσει στή μονή ρωσοβενετικα νομίσματα. Συμφωνείται. Ό Γλήγορης. Έ π ί πλέον λαμβάνει άπο τον πνευματικό της μονής Κάρα κάλλου Νεόφυτο εξήντα γρόσια. άλλα θα παραμένει πάντοτε ως μετόχι τής μονής Καρακάλλόυ.α) Πρωτότυπο. — Διατήρηση πολύ καλή. Γεώρ­ γιος και Τζάνος). αφιερώνει στή μονή Καρακάλλου ενα σπίτι στο «μαχαλά» της Μητροπόλεως. για ποσό 30 φλωρίων βενετικών. Ό Νεόφυτος. Χαρτί (δίφυλλο) 305 x 210. 9. ' Α ρ χ . ' Α ρ χ . — Λίγα ορθογραφικά σφάλ­ ματα. — 13 υπογραφές. : f Δια τοϋ παρόντος γόρις νιος τον Τζάνου 48 γράμματος ομολογώ εγώ δ Μιτυληνέος Γλη- 'Ομολογία δανείου 30 'Ιουνίου 1732 (Φάκ. άπο τή Μυτιλήνη. Μελάνι καστανόχρωμο. κρατά τήν παλαιά ομολογία. Το χρέος αυτό προέρ­ χεται α ) άπο παλαιότερη οφειλή τής μονής στον Νεόφυτο* ή οφειλή αυτή. — Διατήρηση μέτρια" έξίτηλο. της Π άλογους Καρανίκενας και Κωνσταντίνου Άβαγιανοϋ. δτι το σπίτι δεν μπορεί να πωληθεί. 10. Οί μοναχοί τής μονής Καρακάλλόυ αναγνωρίζουν χρέος 540 γροσίων στον μητροπολίτη πρώην "Αρτης Νεόφυτο [Μαυρομμάτη]. ημών ομολογίας και καθολικής αποδείξεως δμο- . επίσης. πίν. Έλενούδα. είχε υπολογιστεί σέ άσπρα και είχε δοθεί σέ ζολότια (90 άσπρα το ζολότι). Μελάνι μαΰρο. : f Δια της παρούσης λογοϋμεν. Μετά τήν παρέλευση του έτους θα του οφείλουν επιπλέον 40 γρόσια ετησίως. για ασφάλεια. γιος του Τζάνου. — 7 υπογραφές.β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο με το πρωτότυπο). Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου.

. Ψ I Ψ.*. 9.KP. 47). bu. . .Π.'. îJ^VBWfi** fyw-* · wty': ^ * * * £ ' /*&/*'ΐ/'&Ύ* #~*~- #+*^* 4&y£j* ****r*v Vir if*»'""?* J iΥ 'Ψ ^Mifsüß- · f f . άρ.j? ·· i. de .1 . 'Ομολογία άφιερώσεως (1 'Ιουνίου 1727: Κατάλ.W/vV* 2'2 ^^£L. iä* -Α. Πίν. ΧΡΤΣΟΧΟ-ΙΔΗΣ .' ! - ..• - ' < ·. V . .. _r /)--'. · _ ' JÇ.- J f 7 * * * ^ ^ ! t ó >*ftpf*i)r ! . ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ '•"•: .

Χαρτί (δίφυλλο) 210 x 150. Ή δωρεά . Ό παπα "Ανθιμος. ' Α ρ χ . 4. άπο το χωριό Μαριές [τής Θάσου]. αξίας 27 γροσιών καί παίρνει ελαιόδεντρα στοΰ Κούρλου.β) 'Αντίγραφο (19ου αι. Μελάνι μαϋρο. αφιερώνει στή μονή Καρακάλλου ένα «όσπήτιον». ' Α ρ χ . . Ό γερο Δήμος αφιερώνει στη μονή Μεταμορφώσεως. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. ΙΟ. ενα στρέμμα αλώνι. — Διατήρηση καλή. .). 4.τι αντικείμενο βρίσκεται μέσα στο σπίτι. [στον "Αγιο Ευστρά­ τιο]. — 6 υπογραφές. [στην περιοχή 'Αταλάντης στή Φθιώτιδα]. 2 χωράφια. . : Εν ετη 1734 του Μαγίου 8 | οία το παρόντος γράματος ομόλογο εγο ω Νικήτας. Το κείμενο καταλαμβάνει το verso τοϋ α' φύλλου. τέσσερες «μάνες». : 1732 'Εγώ ο γερον Δήμος άφιερόνω. Μελάνι μαϋρο. Ινα σπιτοτοπο. Το έ'γγραφο τής ανταλλαγής παραδίδεται στον σκευοφύλακα τής μονής Καρακάλλου παπα Βενιαμίν. Μελάνι μαϋρο. 51 Άφιερωτήριο έγγραφο 18 'Οκτωβρίου 1754 (Φάκ. ανταλλάσσει με τή μονή Καρακάλλου 10 ελαιόδεντρα σέ διάφορες τοποθεσίες.α) Πρωτότυπο. — Λίγα ορθογραφικά σφάλ­ ματα. 2 αμυγδαλιές και βελανιδιές για μνημόσυνο δικό του και οικείων του.γ) Πρωτότυπο(. Χαρτί (δίφυλλο) 225 χ 165.Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ 49 47 Άφιερωτήριο έγγραφο 1732 (Φάκ. Ό Νικήτας του Δημήτρη.—'Ανορ­ θογραφία. . Το κείμενο καταλαμβά­ νει το recto τοϋ α' φύλλου.).— 3 υπογραφές μαρ­ τύρων. δεκαέξι στρέμματα χωράφια καί δ. μετόχι τής μονής Καρακάλλου. Χαρτί (δίφυλλο) 240 x 170. ενώπιον των κληρικών καί των χριστιανών του χωρίου Καλαπόδι. 50 Όμολογία ανταλλαγής 8 Μαίου 1734 (Φάκ. — Διατήρηση πολύ καλή. —'Ορθογραφία. — Διατήρηση καλή" επικολλημένο σε χαρτί.

ή πώληση γίνεται στο Μπαϊντίρι (Βαϊνδίριον) της Μ. τέσσερεις οντάδες καί ενα κατώγι μέσα στην αυλή του. 4. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. : t Aia τον παρόντος οηλοτικοϋ γράμματος φανερόνο. Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 160.Π. σύγχρονη τοΰ εγ­ γράφου. . Μελάνι μαϋρο. ' Α ρ χ .β) Πρωτότυπου).—'Ανορθογραφία. Χαρτί 315 x 175. Το κείμενο καταλαμβά­ νει το recto τοΰ α' φύλλου. — 5 υπογραφές μαρτύρων. γιος του «ποτέ» Παναγιώτη. — 6 υπογραφές.β) Πρωτότυπο. — Διατήρηση άριστη. Μελάνι μαύρο. 52 Πωλητήριο έγγραφο 14 Σεπτεμβρίου 1764 (Φάκ. —'Ανορθογραφία. . Ανορ­ θογραφία. τα όποια Ομως θα περιέλθουν στην κυριότητα τής μονής μετά τον θάνατο της. για 200 γρόσια. : f Κατέμπροσθεν της ημών ταπεινότητος και των ευλαβέστατων ιερέων.48 KP. αφιερώνει τα χωράφια τοΰ πατέρα της στο Βουρνό. ' Α ρ χ . 53 'Ομολογία άφιερώσεως 26 Μαΐου 1768 (Φάκ. . ΧΡΪΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . . Το έγγραφο παραδίδεται στον προηγούμενο της μονής Καρακάλλου π α π α Αθανάσιο. — Διατήρηση καλή. Χαρτί (δίφυλλο) 225 x 165. . Ή "Αννα. θυγατέρα τοΰ Γεώργη Ίάκομου. ΙΟ. 54 Άφιερωτήριο γράμμα 1 Μαρτίου 1771 (Φάκ. Α σ ί α ς ] . .α) 'Αντίγραφο (18ουoù). τή Μεταμόρφωση. στο μετόχι της μονής Καρακάλλου. 4. : f Aia τ(η)ς παρούσης μου δμολογί(ας) κ(αι) καθολικ(ής) αποδεί­ ξεως. σύζυγος τοΰ Δημητράκη τοΰ π α π α 'Αμάραντου. — Συντομογραφίες λίγες. [Σύμφωνα μέ σημείωση. — Το έγγραφο επιβε­ βαιώνει ό επίσκοπος Ταλαντίου και Διαυλείας (άνω ώα του εγγράφου). ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ θα ισχύσει μετά τον θάνατο του παραπάνω κληρικοΰ. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Ά ρ χ. πωλεί στη μονή Καρακάλλου. στο verso τοΰ β' φύλλου. — Διατήρηση καλή (Ιχνη υγρασίας)' επικολλημένο σέ χαρτί. . Ό Κωνσταντής Μεϊμάρης. — 3 υπογραφές. Μελάνι μαϋρο.

Πρβλ. Ό Ανδρέας του Τούρλου.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 49 *0 Παντέλος. Α ρ χ . Ά ρ χ. — 3 υπογρα­ φές μαρτύρων. — Διατήρηση καλή. ένα σπίτι. προικώα άπο τη μητέρα της. ένα άλογο καί 65 κοίλα κριθάρι. Στή σύνταξη του άφιερ'ωτήριου εγγράφου είναι πα­ ρών ό πρωτοσύγκελλος του μητροπολίτη Λήμνου ιερομόναχος Σεραφείμ.β) Πρωτότυπο. Ινα αμπέλι.β) 'Αντίγραφο. μοναχός Μακάριος. 4. Ό οικονόμος του μετοχιόυ. 55 'Ομολογία ανταλλαγής 7 'Ιανουαρίου 1773 (Φάκ. Α ρ χ . Συντομογραφίες λίγες. αφιερώνει στή μονή Καρακάλλου άμπελοτόπιο χωράφι στο Άλωνίτζι. 56 Άφιερωτήριο γράμμα 11 Matou 1773 (Φάκ. καθώς και ένα γαϊδούρι. πού το είχε μερίδιο άπο τον πατέρα του. . αφιερώνει στο μετόχι της μονής Καρακάλλου [Μεταμόρ­ φωση] τήν ακίνητη περιουσία του. . ένα χωράφι. [στον Ά γ ι ο Ευ­ στράτιο]. . — Διατήρηση καλή. : "Εσοντας εγο ό Παντελλος του ποτέ Κηριακον Ζαφιράκι Ιός. . Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 155. — 4 υπογραφές. — 6 υπογραφές μαρτύρων. Καθορισμός συνόρων. . Ό Κομνενάκης του παπα Κωνσταντη και ή σύζυγος του Διασηνούδα ανταλ­ λάσσουν μερικά χωράφια της Διασηνούδας στο Καταφύγι. —'Ανορθογραφία. : Δια τής παρουσίς μου ομολογι(ας). άπο τον Ά γ ι ο Ευστράτιο. ασθενής και χω­ ρίς κληρονόμους. Χαρτί 310 x 210. Μελάνι μαΰρο. δηλ. θά καταβάλει ως πρόστιμο στή Μεγάλη Εκκλησία 50 γρόσια. μέ χωράφια στο Άλωνίτζι πού τους δίνει ό γερο Μακάριος του μετοχίου [της Μεταμορφώσεως] της μονής Καρακάλλου. αναλαμ­ βάνει τήν υποχρέωση να εξοφλήσει τα χρέη του Ανδρέα πού ανέρχονται σέ 66 γρόσια καί να καταβάλει 50 γρόσια στον μητροπολίτη Λήμνου για μια παρρη­ σία μετά τον θάνατο του. "Οποιο άπο τα δύο μέρη αμφισβητήσει την ανταλλαγή. 4. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. πίν. 4 . Μελάνι μαΰρο. 10. : Δια τον παρόντος μου φανερώνω εγώ ό 'Ανδρέας ονόματι τοϋ Τούρλου. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. γιος του «ποτέ» Κυριάκου Ζαφειράκη. —'Ορθο­ γραφία. μερικές βελανιδιές στή λάκα του Νικολή. .

KP. ΆφιερωτήρΙο γράμμα (11 Μαΐου 1773: Κατάλ. fei* φβ^. -* :_sw^ Πίν. 5 6 ) . ' *. άρ. <. 5 i-Li'" (|l » tO 7 .Λ^** w ^Kv . \\tyh*p<WÄv Afa. . - Η·Χ*ί ιη»*> '/ ^ ô v . i . * «· * il .Π. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ ?- # Xif^ftUL C» . ΧΡΤΣΟΧΟΤΔΗΣ . ' T V < ' T T ft ' ft* ^ 1. • * t/* ' Λ « r » (S ) . 10. ^ * •v^tfT1'? * # ^ v * ^ v .

. . ' Α ρ χ . μέ τον δρο να τα επιστρέψουν. Μετά τον θάνατο τοΰ 'Ανθί­ μου το παραπάνω ποσό θα παραμείνει στη μονή. — Διατήρηση καλή" έξί­ τηλο. κοντά στο μετόχι της μονής Καρακάλλου. Οί μοναχοί της μονής Καρακάλλου λαμβάνουν ως δάνειο άπο τον δάσκαλο παπα "Ανθιμο 200 γρόσια. Μελάνι μαϋρο. γιος τοΰ «ποτέ» μάστρο Σ τ α μ ά τ η . — 3 υπογραφές. —'Ανορθογραφία. Μελάνι μαΰρο. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. . 10. Οί προεστοί της μονής Καρακάλλου δανείζονται χωρίς τόκο άπο τον ζ ω ­ γράφο Δαμασκηνό. . — Διατήρηση καλή' έξίτηλο. : ΐ Αιά της παρούσης ομολογίας και καθολικής άποδιξεως. — Διατήρηση καλή.β) 'Αντίγραφο (19ου ai.)· Χαρτί (δίφυλλο) 205 χ 150. μέ τα μισά χ ω ­ ράφια στα « Α σ ώ μ α τ α » πού τοΰ δίδει ό οικονόμος τοΰ μετοχιοΰ γερο Μακάptoç.β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). — 4 υπογραφές.β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). δποτε τα ζητήσει. Ό μάστρο Βασίλης. ' Α ρ χ . Χαρτί 215 x 155. ανταλλάσσει τα προικώα χωράφια της μακαρίτισσας συζύγου του Ριγέτας στο Σταυρό. —'Ορθογραφία. : f Aia τον παρόν μου γράμμα ομολογώ και φανερόνω έγώ ο μάστρο Βα/σίλης. . 59 'Ομολογία δανείου 1788 (Φάκ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 57 51 Γράμμα ανταλλαγής 22 Απριλίου 1778 (Φάκ. 4. 10. 58 Έγγραφο δανεισμοί) καί δωρεάς 25 'Οκτωβρίου 1782 (Φάκ. ' Α ρ χ . μέ ετήσιο τόκο 8 % . Μελάνι μαΰρο. — Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. . Το κείμενο καταλαμβά­ νει το recto τοΰ α' φύλλου. 50 γρόσια.— 6 υπο­ γραφές. — Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρα­ κάλλου. : f Aia τον παρόντος φανερόνομεν είμής οί παταίρες και προ/εστη τον Καρακάλον. — Στο μέσο της Ανω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρακάλλου. ό όποιος κατέχει τό Καρακαλληνο κελλίο των 'Αγίων Πάντων. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. . Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 160.

—'Ορθογραφία. Ή Μαρία και ό σύζυγος της Στρατής ανταλλάσσουν μερικά χωράφια. στον "Αγιο Ευστράτιο]. — Διατήρηση πολύ καλή.β) Πρωτότυπο. 4. [τή Μεταμόρφωση. Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. υπό­ σχονται να τηρήσουν τον παραπάνω δρο. Χαρτί (δίφυλλο) 335 x 235. δολοφόνησαν τον μοναχό Ματθαίο. Οί προεστώτες καί ναζήριδες του 'Αγίου "Ορους τους απολύουν μέ τον δρο να μήν επι­ στρέψουν ποτέ στον "Αθωνα. 9. — 4 υπογραφές. προι­ κώα της Μαρίας άπο τή μητέρα της. Χαρτί (δίφυλλο) 340 x 230.καί σημείωση στα τουρκικά. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. μέ χ ω ­ ράφια του Κωνσταντίνου. γιου του Δημήτρη Σταμάτη. Οί αδελφοί Χρηστάκης και Γούτας. — Διατήρηση πολύ καλή. θυγατέρα του Χατζή Γεωργάκη. — Διατήρηση καλή. Μελάνι καστανόχρωμο. ΧΡΪΣΟΧΟΊΔΗΣ . ομολόγησαν δτι ήταν σύμφωνοι μέ τή δολοφονία. . Τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν δτι Ιλαβαν μέρος στην εκτέλεση του φόνου. . . ΓΟΪΝΑΡΙΔΗΣ 'Ομολογία ανταλλαγής 21 'Οκτωβρίου 1789 (Φάκ. .γ) Πρωτότοκο.Π. μαζί μέ τον Στηλο Λιαριγκοβινο καί τον Μανώλη άπο τήν Θεσσαλονίκη. Χαρτί (δίφυλλο) 215 χ 155. τά όποια βρίσκονται στην ιδιοκτησία του άπο ανταλλαγή μέ το μετόχι της μονής Καρακάλλου. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. Τα δύο αδέλφια. Μετά τή σύλληψη καί τή φυ­ λάκιση τους.52 60 KP. Μελάνι καστανόχρωμο.γ) Πρωτότυπο. Μελάνι μαύρο. άπο τήν Θεσσαλονίκη. Α ρ χ . — 6 υπογραφές. — Στην άνω ώα αποτύπωμα τουρκικής σφραγίδας. : Δια τον παρόντος ημών δηλοτικοϋ και ενυπόγραφου γράμματος. 9. . Στην κάτω ώα αποτύπωμα σφραγίδας κληρικού. —'Ορθογραφία. : | Δια της παρούσις μας ομολογίας. —'Ανορθογραφία. στον όποιον Ομως ήταν παρόντες. 61 Υποσχετικό γράμμα 15 Μαρτίου 1790 (Φάκ. Α ρ χ . "Οποιος άπο τους δύο αθετήσει τήν ανταλλαγή θα καταβάλει ως πρόστιμο στον μητροπολίτη Λήμνου 50 γρόσια. δια χειρός Μπογδάνου. 62 Υποσχετικό γράμμα 21 Μαρτίου 1790 (Φάκ.

Θεσσαλονικέας. ' Α ρ χ . : Δια τις παρονσις ομολογίας. — 5 υπογραφές. Οι μοναχοί της μονής Καρακάλλου δανείζονται άπο τον δάσκαλο π α π α "Ανθιμο 200 γρόσια μέ ετήσιο τόκο 8 % και υπόσχονται να καταβάλουν τους τό­ κους. 'Ανορθογραφία. . Χαρτί (δίφυλλο) 205 x 155. . : Δια τον παρόντος μου δηλοτικον έμμαρτύρου.. συμμετείχε στη δολοφονία του μονάχου Ματ­ θαίου. ' Α ρ χ . εγγρ. — Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρακάλλου. Χρηστάκη και Γούτα. . Συνελήφθη και καταδικάσθηκε.— 3 υπογραφές. μαζί μέ τους άλλους. και ενυπόγραφου γράμματος. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Καθορισμός των συνόρων. Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 160. — Συντομογραφίες λίγες. πού έγινε κατά τη διάρκεια γεύματος (βλ. Ίωαννίκιο Καρακαλληνο μερικές βελανιδιές πού έχει άπο τον πατέρα του κοντά στο με­ τόχι. μαζί μέ τους Στηλο.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ 53 Ό Μανώλης Καμπούρογλος του Ά γ γ ε λ ά κ η . —Ανορθογραφία. : f Δια το παρόντος γράματος φανερόνο και ομόλογο έγώ δ ποτέ παπα-Γιοργάκης. Το κείμενο εκτείνεται στο α' φύλλο. γιος του π α π α Λυμπέρη. οπότε τους ζητηθούν. 64 Γράμμα ανταλλαγής 4 Αυγούστου 1792 (Φάκ. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. Μελάνι μαΰρο.β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). Μελάνι . άπο τον αγά του τόπου. 63 Ομολογία δανείου 21 Ιουνίου 1790 (Φάκ. και καθολικίς άποδι\ξεως δυλοποιοϋμεν. — Διατήρηση καλή. . 4. — Υ π ο γ ρ α φ ή .β) Πρωτότυπο. 61 ). Ό π α π α Γεωργάκης.μαΰρο. Ά ρ χ. άρ. . τη Μεταμόρφωση. . ΙΟ. ανταλλάσσει μέ τον οικονό­ μο του μετοχιοΰ της μονής Καρακάλλου. μέ άλλες «στοΰ Φίλιππα το μαντρί». Οι επιστά­ τες του 'Αγίου "Ορους τον απολύουν και αυτός δίδει την υπόσχεση να μην επιστρέψει ποτέ στο "Αγιον "Ορος. — Διατήρηση καλή.

— 'Ανορθογραφία. Μελάνι μαϋρο. Ό Χατζή Σωτηράκης εϊχε άπο τον πατέρα του χωράφια στοΰ Μάρκου το αλώνι. Γεράσιμος μοναχός. — 'Ορθογραφία. [στον "Αγιο Ευστράτιο]. .54 65 KP. θα παίρνει τον τόκο καί το κεφάλαιο θα παρα­ μείνει στή μονή. 4. επίτροπος του μετοχιοΰ [της μονής Καρακαλλου στον "Αγιο Ευστράτιο]. ανταλλάσσει τα χωράφια του στου «Βουγίλα τή λάκα» μέ τον οικονόμο τοΰ μετοχιοΰ 'Ιωαννίκιο Κάρα- . 67 Γράμμα ανταλλαγής 2 Νοεμβρίου 1794 (Φάκ. πού συνόρευαν «ολόγυρα» μέ το μετόχι της μονής Καρακαλλου. Ά ρ χ. Δεσποινοΰ. — Διατήρηση καλή. Μελάνι μαϋρο. "Οσο ζει. — 12 υπογραφές. . ΧΡΥΣΟΧΟ ΓΔΗΣ . γιος του π α π α Λημπέριου. — Διατήρηση μέτρια. Τ α χωράφια αυτά ανταλλάσσει με τον οικονόμο του μετοχιοΰ.: f Δια τον παρόντος ημών καί ενσφραγίστου γράμματος. Λείπει το μισό τοΰ β' φύλλου. Μακρήνα. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ Γράμμα ανταλλαγής 23 'Οκτωβρίου 1793 (Φάκ.οΰ α' φύλλου. Ό π α π α Δημητράκης. — 3 υπογραφές. . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Χαρτί (δίφυλλο) 240 x 175.β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου.: Δια το παρόντος γράμματος φανερώνο εγο ώ Χατζή Σωτηρακις. Μελάνι μαϋρο. Ό γερο Γεράσιμος Ί β η ρ ί τ η ς δίνει στή μονή Καρακαλλου 200 γρόσια μέ τόκο 6 % τον χρόνο. — Διατήρηση καλή. Νικηφόρος Ιερέας. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τ. δηλοποιοϋμεν άπαντες ημείς οι πατέρες. ό όποιος του δίδει τα μισά άπο τα χωράφια πού κατέχει το μετόχι άπο ανταλλαγή μέ τον Λημπέριο του γερο Δημητράκη («τα Ά γ ι ρ τ α φ ί τ ι κ α » ) . .β) Πρωτότυπο. Μετά τόν θάνατο του αφιερώνει το κεφάλαιο στή μονή Κα­ ρακαλλου καί εγγράφει στην παρρησία της τα ονόματα: Σεραφείμ. — Στο μέσο της &νω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρακαλλου. 4.Π. Ά ρ χ. ΙΟ. Μακρήνα. 66 "Εγγραφο δανεισμού καί δωρεάς 2 Σεπτεμβρίου 1794 (Φάκ. —'Ανορθογραφία. Χαρτί (δίφυλλο) 220 χ 160. Χαρτί (δίφυλλο) 300 x 195.β) Πρωτότυπου). 'Ιωαννίκιο Καρακαλληνό.

στό 'Αλωνίτζι. Χαρτί (δίφυλλο) 215 x 155. ' Α ρ χ .— 3 υπογραφές. Μελάνι μαϋρο. Το κείμενο καταλαμβάνει τδ recto τοϋ α' φύλλου. . Στα δεξιά της σφραγίδας καΐ στο αριστερό περιθώριο δύο μεταγενέστερες σημειώσεις σχετικές μέ το περιεχόμενο τοϋ έγγραφου. — Διατήρηση κακή: σχισίματα. — 3 υπογραφές. — Διατήρηση καλή. — Διατήρηση καλή. —'Ορ­ θογραφία. — Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρακάλλου. : f Aia το παρόντος γραματος φανερόνο εγο ώ παπ(ά) Αιμητρα\κις. Οι προεστώτες τής μονής Καρακάλλου δανείζονται άπο τον γέρο κυρ Ά νανία και τη συνοδεία του. . 69 'Ομολογία δανείου 20 'Ιουλίου 1796 (ΦΦάκ. πού κατέχουν το Καρακαλληνο κελλίο Σιδεράδικο. ' Α ρ χ . Χαρτί (δίφυλλο) 210 x 155.β. χωράφι πού έχει αγορασμένο άπο τον εξάδελφο του . : -f Αία της παρούσης ημών ενσφραγίστον ομολογίας δηλοποιοϋμεν.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΪ 55 καλληνό. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. . . [στον "Αγιο Ευστράτιο]. 70 Άφιερωτήριο έγγραφο 20 Matou 1798 (Φάκ. Μελάνι μαϋρο.— 3 υπογραφές. : f Aia τον παρόντος ημών γράμματος. 200 γρόσια. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Ό Γιώργης του Ζαφίρη αφιερώνει στο [μετόχι] τής μονής Καρακάλλου. 10. . — Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα σφραγίδας της μονής Καρακάλλου. Οι προεστώτες της μονής Καρακάλλου λαμβάνουν άπο τον γέρο κυρ Νικη­ φόρο 100 γρόσια και του παραχωρούν το διακόνημα της πόρτας της μονής. Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 157.) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο).β) Πρωτότυπου). ' Α ρ χ .β) 'Αντίγραφο (σύγχρονο μέ το πρωτότυπο). Το δάνειο ισχύει για ενα χρόνο και μέ τόκο 8 %. . δηλοποιοϋμεν ήμεϊς. ό όποιος του δίνει τα χωράφια στις Τούρλες. —'Ανορθογραφία. έξίτηλο άπο υγρασία. 4. ΙΟ. Μελάνι μαϋρο. —'Ορθογραφία. 68 'Ομολογία 9 'Ιουλίου 1796 (Φάκ.

) άπο την Τράπεζα. Ά ρ χ. 'Αφήνει 80 γρόσια. Το χωράφι θα περιέλθει στην κυριότητα της μο­ νής μετά τον θάνατο του. — 2 υπογραφές. έναν άργυρο σταυρό και έναν άργυρο μαστραπά. δηλ. — 5 υπογραφές. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ . : Τίν σιμερον φανερονο εγο ω Γιοργις Ζαριφις. 9. Χαρτί (δίφυλλο) 340 x 225.Π. — Διατήρηση μέτρια (ϊχνη υγρασίας). . Ό προηγούμενος της μονής Καρακάλλου ιερομόναχος 'Ιάκωβος. 71 Διαθήκη (18ος αϊ. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ Γεώργη της Νικολάκενας.) (Φάκ. . : f -Ε*? δόξαν τ(ή)ς ένδοξου άγί(ας) και ομοουσίου τριάδος. για νά σκεπαστεί το κτήριο πού βρίσκεται πάνω(. Ά ρ χ. Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. το Πυργουδι και τον άρσανά.56 KP. . Ώ ς επίτροπο .εκτελεστή της διαθήκης ορίζει τον Θεοδόσιο Κόκκινο και επισείει άρές σέ οποίον θελήσει νά ακυρώσει τή διαθήκη. και 35 γρόσια για νά ξαναγίνουν οι «κάμαρες» και τα «φαλάγγια» στο άρχονταρίκι. — Στην άνω ώα αποτύπωμα σφρα­ γίδας του Ιερομόναχου 'Ιακώβου. .γ) Πρωτότυπο.— Συντομογραφίες λίγες. . αναφέρει δτι εξόφλησε το χρέος τών 100 γροσιών στον παπα Δανιλάκη και Ιλαβε πίσω τα ενέχυρα («άμανατία»). Μελάνι καστανόχρωμο. άφοΰ δια­ βεβαιώνει δτι δέν σφετερίστηκε αγαθά της μονής.

καταγραφή τής κινητής και ακίνητης περιουσίας του και πολλές φορές. Κάθε ομόλογο περιέχει: τήν ημερομηνία άγορας. το ποσό τής συδοσίας πού του αντιστοιχεί. παρατίθενται συνοπτικά διπλωματικές παρατηρήσεις. το δνομα του αγοραστή-κατόχου. τήν τιμή του κελλίου* ακολουθεί περιγραφή των συνόρων τής περιοχής του κελλίου. . μέχρι τρία. τα τυχόν ονό­ ματα. Μολονότι ό υπόλοιπος κατάλογος του αρχείου τής μονής Καρακάλλου περι­ έχει τα έγγραφα ώς τα τέλη του 18ου αι. επειδή τα ομόλογα αποτελούν ενό­ τητες πού φθάνουν πολλές φορές ως τις αρχές του 20ου αι. δτι ή πολλαπλή χρήση του ϊδιου ομολόγου. των μοναχών πού απαρτίζουν τή συνοδεία του αγοραστή (τριπρόσωπο). γ ) ή τιμή άγορας του κελ­ λίου. Τέλος. Κατα­ γράφονται α) ή ημερομηνία αγοράς. οι κατά καιρούς αλλαγές στο καθεστώς αγοράς καί λειτουργίας τών κελλίων δημιουργούν συγ­ χύσεις καί αντιφάσεις πού μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μέ τή συνολική μελέτη τής κατηγορίας αυτής τών εγγράφων. Ή καταλογάδην παράθεση των ομολόγων. β) το όνομα του αγοραστή-κατόχου καί δπου μνημονεύονται τα ονόματα τής συνοδείας του. μέ δια­ γραφές καί προσθήκες στα υπάρχοντα ονόματα. Πρέπει να σημειωθεί. ή έκδοση ομολόγων τήν ίδια ημερομηνία για δύο διαφορετικά πρόσωπα καί γενικότερα. άλλα να παρατεθούν ώς ενιαία σύνολα. κρίθηκε σκόπιμη.. κρίθηκε χρήσιμο να μή διασπασθούν.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 57 ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ Τα ομόλογα άγορας των κελλίων αποτελούν κατηγορία εγγράφων μέ ομο­ ειδή διάταξη περιεχομένου. εξαιτίας τής ομοιομορφίας και ιδιαίτερα τής ομοιότη­ τας πού παρουσιάζει το περιεχόμενο τών ομολόγων του ίδιου κελλίου. τήν ονομασία του κελλίου. καί οχι ή λεπτομερής περιγραφή τους..

) 2 τήρηση καλή* υγ Χαρτί (δίφ. "Ανθιμος.25 Νοεμβρίου 1715 9 Μαρτίου 1720 15 Σεπτεμβρίου 1724 17 Δεκεμβρίου 1734 20 Φεβρουαρίου 1748 27 Σεπτεμβρίου 1748 3 4 5 6 7 8 * Σέ γρόσια. Χαρτί (δίφ.) 28 ρηση καλή. β. ίερομόν.) 29 ρηση μέτρια* υγ πα 55 60 Τιμή * Διπλωματικές . Το β' 75 100 Χαρτί 340 Χ 22 λή' σχισίματα. Δανιήλ α. Θεόκλητος α. Άνανίας α. Στέφανος β. 90 Χαρτί (δίφ. ) 29 Διατήρηση καλή διαγραμμένο. Κοσμάς α. Ι. Άνανίας α. 22 Δεκεμβρίου 1714 9 Σεπτεμβρίου 1700 2 1 α/α Χρονολογία α. Χαρτί (δίφ. Γαλακτίων. Κύριλλος α. ίερομόν. ) 29 τήρηση μέτρια.) 31 230 Χαρτί (δίφ. Νικηφόρος 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου 'Αγίων Πάντων (Φάκ. Στέφανος (Σεραφείμ) α. 55 75 Χαρτί (δίφ.α) 72 Χαρτί 323 Χ 2 μέτρια* υγρασία. β.

) 32 ρηση καλή. Μελέτιος. Τιμόθεος β. Στέφανος α. β. 500 800 Χαρτί (δίφ.21 Νοεμβρίου 1833 15. ίερομόν. Τ Χαρτί (δίφ. υγρασία. ) 31 τήρηση καλή.) 33 τήρηση κακή· ή μένη. Δαμασκηνός α. ρήση καλή. 4 Σεπτεμβρίου 1837 1 Δεκεμβρίου 1831 14 16 1 Νοεμβρίου 1831 28 Ιουλίου 1808 11 13 16 Ιανουαρίου 1757 10 1 'Ιανουαρίου 1817 16 Ιανουαρίου 1752 9 12 Χρονολογία α/α α.) 33 ρηση καλή.) 33 ρήση καλή. Το Χαρτί (δίφ.) 33 ρήση κακή· το ά Δαμασκηνός διαγ Χαρτί (δίφ. Σεραφείμ 'Ονόματα κατόχων π Χαρτί (δίφ. Τ άπο άλλο χέρι. Διονύσιος Πέτρος Δαμασκηνός Γεράσιμος. (Δαμασκηνός) α.) 32 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ. Τρύφων β.) 315 τήρηση καλή. Διονύσιος β. Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Το Το δνομα Σεραφ Διπλωματικές 400 400 900 800 300 300 Τιμι . Δαμασκηνός α.

Ίερομόν. Άγαθάγγελος α. Χαρτί (δίφ. Γαβριήλ. Γαβριήλ. Συμεών α. Άνανίας α. 'Ιωάννης α. Χαρτί (δίφ. Νικηφόρος β. ζωγράφος β.) 36 τήρηση καλή.) 29 τήρηση καλή. Γεράσιμος γ. Νικηφόρος β. Άνανίας β. ίερομόν. Νικηφόρος. Γεράσιμος γ. Τιμή 'Ονόματα κατόχων πα Χαρτί (δίφ. "Ανθιμος 3000 3000 3000 3000 3000 3000 α.) 32 τήρηση καλή. Σάββας α. 4000 800 α. Νικηφόρος β. Νικηφόρος β.18 Σεπτεμβρίου 1839 Μάρτιος 1843 30 Αυγούστου 1852 11 Δεκεμβρίου 1857 12 Μαίου 1864 25 Δεκεμβρίου 1864 2 'Ιανουαρίου 1865 2 'Οκτωβρίου 1867 18 19 20 21 22 23 24 25 Σεπτέμβριος 1868 4 Σεπτεμβρίου 1837 17 26 Χρονολογία α ja 800 300 α. Διπλωματικές . Συμεών α. "Ανθιμος α.

Γαβριήλ. Μητροφάνης.10 Σεπτεμβρίου 1903 30 'Οκτωβρίου 1904 32 33 α. ίερομόν. ίερομόν. α. β. 2000 3000 Τιμή α. α. 20 'Ιουλίου 1890* 1 Σεπτεμβρίου 1888 30 31 1 'Απριλίου 1886 29 27 Μαΐου 1881 8 Νοεμβρίου 1873 27 28 Χρονολογία α/α . γ. ίερομόν. Γαβριήλ. καταβάλλοντας 1200 γρόσια. ίερομόν. ol Μητροφάνης Ιερομόναχος καί Γεννάδιος Ιεροδιάκονος αγοράζουν ο λίου των Αγίων Πάντων». Μητροφάνης. γ. Γεννάδιος. Διονύσιος ' Ονόματα κατόχων πα Συνοδεύεται άπο Συνοδεύεται άπο 31α καί 31β. Διπλωματικές * Τήν 1 Σεπτεμβρίου 1888. ίερομόν. ίερομόν. Γεννάδιος. ίερομόν. Γαβριήλ. Νικηφόρος β. Μητροφάνης. Γαβριήλ. 6000 4500 4500 3000 3000 α. Μητροφάνης. β. ίερομόν. ίερομόν. α. Γεράσιμος β. α. ίερομόν. Γεννάδιος. ίερομόν. β.

"Ιωάννης β. β. Ι. 'Ησαΐας ίερομόν. Παύλος α. Νεκτάριος ίερομόν.β) 73 . Γρηγόριος β. Συμεών α. Νικηφόρος β. 'Ησαΐας γ. Παύλος γ. Στέφανος ίερομόν. Χριστόφορος Χαρτί (δίφ. Χριστόφορος 3000 Χαρτί (δίφ. 300 α. Παύλος γ. α. Στέφανος ίερομόν. Ιωάννης β.) 29 ρήση καλή· σχισ 300 α. Το β' δνομα διαγ Χαρτί 370 Χ 25 καλή.) 31 τήρηση καλή. Χριστόφορος α.) 340 ρήση καλή. Το π Διπλωματικές πα Τιμή 'Ονόματα κατόχων Όμόλογα κελλίου Γενέσιον Θεοτόκου (Φάκ. β.2 Φεβρουαρίου 1793 1821 1851 10 Νοεμβρίου 1854 1 Νοεμβρίου 1878 4 5 6 7 25 Απριλίου 1746 2 3 25 'Απριλίου 1746 Χρονολογία 1 afa 400 1000 400 400 400 α. Χαρτί (δίφ.

Στέφανος. Μακάριος άπο Γαλάτιστα β. Θεόκλητος. «μουσικότατος» α. Χαρτί (δίφ. Χαρτί 302 Χ 20 καλή. Ι. ίερομόν. Χαρτί 335 Χ 21 μέτρια. 1 Σεπτεμβρίου 1746 7 Μαρτίου 1714 1 7 Χρονολογία ι\α α.) 310 ρηση καλή. Βενιαμίν. α. ίερομόν. ) 33 τήρηση καλή. Χαρτί 298 Χ 20 καλή. β. ανεψιός του προηγουμένου 290 65 20 20 α. ) 28 τήρηση καλή. ίερομόν. Γερμανός. Χαρτί (δίφ. γ.) 27 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Λαυρέντιος α. Διπλωματικές 'Ομόλογα κελλίου Γενεσίου Θεοτόκου Καρυών (τοΰ ΚυπριανοΟ (Φάκ. Σάββας α. Χριστόφορος α. ίεροδ. Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Λεόντιος.γ) 74 .) 28 ρηση καλή. Ίωαννίκιος 20 20 α. Κοσμάς 65 70 70 Τιμή α. 'Ονόματα κατόχων πα Χαρτί (δίφ.3 Ιουνίου 1716 1 Αυγούστου 1718 2 Δεκεμβρίου 1742 15 Φεβρουαρίου 1745 20 Αυγούστου 1746 2 3 4 5 6 27 Ιουνίου 1756 8 Νοεμβρίου 1785 8 9. Παίσιος. ) 32 τήρηση καλή.

Γρηγόριος. ) 310 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Θεόκλητος. Μακάριος α. α­ δελφός του προηγουμένου α. ίερομόν. ) 320 τήρηση καλή. Βενιαμίν. ίερομόν. ίερομόν.1 Φεβρουαρίου 1827 1 'Ιουλίου 1832 26 Μαΐου 1834 16 'Απριλίου 1855 23 Νοεμβρίου 1865 21 Αυγούστου 1866 10 Σεπτεμβρίου 1873 6 Απριλίου 1879 11 12 13 14 15 16 17 Χρονολογία 10 ala Διπλωματικές παρ Χαρτί (δίφ. γ. Κύριλλος Ίβηρίτης α. Το γ' δνομα γραμ Τιμή 1500 350 350 1000 'Ονόματα κατόχων α. ίερομόν. Ζαχαρίας. ίερομόν. Μακάριος. ίερομόν. ζωγράφος. Γρηγόριος. ίερομόν. Βενιαμίν. α. Βενιαμίν. γ. α. β. γ. β. β. ίεροδ. Μακάριος . ίερομόν. Βενιαμίν. Μακάριος. Βενιαμίν. α. α. γ. ζωγράφος άπο την Γαλάτιστα β. Γρηγόριος. ά­ πο την Γαλάτιστα. Βενιαμίν. αδελφός του του προηγουμένου. Βενιαμίν. β. Μακάριος. β.) 382 τήρηση καλή. Γρηγόριος. ίεροδ. ίερομόν. ζω­ γράφος β. Χαρτί (δίφ. ίεροδ.

α. 'Ιωακείμ πα Χαρτί (δίφ. Βαρσανούφιος β. Χαρτί (δίφ. β. Παύλος β. α. Προκόπιος.) 315 Χαρτί (δίφ. Κωνστάντιος. ίερομόν. ) 340 Χ 95 α. Διονύσιος β. Κωνστάντιος Ευγένιος Νείλος 'Ιωάννης Ναθαναήλ Παντελεήμων. Σεραφείμ β. ίερομόν. Κύριλλος α. β. 20000 9000 4000 4000 1200 3000 Χαρτί (δίφ.) 310 Χαρτί 320 χ 224 400 400 150 α.) 332 διαγραμμένα. ίερομόν.11 Σεπτεμβρίου 1703 1 Αυγούστου 1737 26 Αυγούστου 1781 8 Ιουλίου 1803 24 Απριλίου 1811 21 Αυγούστου 1827 23 Ιουλίου 1840 20 Μαρτίου 1858 'Απρίλιος 1867 Σεπτέμβριος 1867 20 'Απριλίου 1870 18'Ιουνίου 1875 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 α/α Χρονολογία Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Διονύσιος β. Θεοδόσιος. α. Δαμασκηνός γ.δ) 75 . Αθανάσιος β. 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου Είσοδίων Θεοτόκου (Σιδηράδικο) (Φάκ.) 300 Διπλωματικές 65 Τιμή α. 'Ιωάννης α. Δανιήλ α. Δαμασκηνός α.) 324 400 α. Διονύσιος γ. α. Φίλιππος β. Χαρτί (δίφ. Ι.

ίερομόν. Διονύσιος.) 32 100 Διονύσιος. α. α.) 330 100 α. α.) 345 200 2000 2000 2000 Χαρτί (δίφ. Ευθύμιος. Διονύσιος β. Παρθένιος α. γ.ε) 76 . α.15 'Ιανουαρίου 1851 12 Μαρτίου 1855 31 'Ιουλίου 1857 25 'Απριλίου 1877 4 Μαίου 1881 1 'Ιουλίου 1886 1 'Ιουνίου 1889 20 Ιανουαρίου 1891 9 10 11 12 13 2 Δεκεμβρίου 1822 4 6 7 8 10 'Οκτωβρίου 1821 3 22 'Ιουνίου 1849 11 'Οκτωβρίου 1756 2 5 13 'Απριλίου 1727 Χρονολογία 1 afa Χαρτί (δίφ. α. «σταυρουδάς» β. Δαμασκηνός β. ) 360 Συνοδεύεται άπό 300 3000 6000 6000 6000 6000 6000 Συνοδεύεται άπό Αντίγραφο. Άνανίας α.) 30 Χαρτί (δίφ. β. α. Ι. Διονύσιος. α. α. ίερομόν. ίερομόν. ίερομόν. Σωφρόνιος Καλλίνικος Κορνήλιος Άκάκιος Άκάκιος Άκάκιος Άκάκιος Χαρτί (δίφ. β. Διπλωματικές Τιμή "Ονόματα κατόχων πα 'Ομόλογα κελλίου ΕΙσοδίων Θεοτόκου Καρυών (Σταυρουδάδικ (Φάκ. Ευθύμιος ίερομόν. α. ίερομόν. Καλλίνικος Ευθύμιος. Γρηγόριος α. Χαρτί (δίφ.

) 310 Χαρτί (δίφ. α. Ι. 10 Μαρτίου 1758 27 'Απριλίου 1737 2 Ια 1 afa Χρονολογία 'Ονόματα κατόχων π Χαρτί (δίφ. Χαρ Χαρτί 325 Χ 22 Χαρτί (δίφ. β. ) 320 'Αντίγραφο (18ο Χαρτί (δίφ.) 312 Χαρτί (δίφ. ίερομόν.) 260 Χαρτί (δίφ. ίερομόν. γ. Άβέρκιος β. ίερομόν. Γρηγόριος. Συμεών α. α.) 345 Χαρτί (δίφ. Ναθαναήλ 'Αγάπιος 'Αγάπιος Πανάρετος Δανιήλ 'Ιωσήφ α. Μελέτιος β.29 'Απριλίου 1770 15 'Απριλίου 1782 1 'Απριλίου 1794 16 'Ιουνίου 1814 15 'Ιανουαρίου 1815 30 Μαίου 1820 6 Δεκεμβρίου 1833* 3 4 5 6 7 8 9 α. Χατζή Ίωάσαφ 600 600 2000 300 600 168 150 80 30 30 ΤιμΊ Τιμή * *Απο το 1863 ώς το 1877 υπάρχουν 3 έγγραφα μισθώσεως σέ λαϊκό. α.) 317 'Αντίγραφο. α. β. β.στ) 77 . Χατζή Ίωάσαφ. Νικηφόρος α. α. Χατζή Μαλαχίας Θεοφάνης. Κωνστάντιος α. ) 335 Διπλωματικές 'Ομόλογα κελλίου Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυών (κοντά στο (Φάκ.

Άγαθάγγελος α.) 333 ρηση καλή.ζ) 78 .) 315 ρήση καλή.) 33 τήρηση καλή. Ι.) 33 τήρηση μέτρια* σ Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ.15 Μαρτίου 1713 17 Δεκεμβρίου 1740 11 'Απριλίου 1750 3 Ιανουαρίου 1752 21 Αυγούστου 1752 7 'Οκτωβρίου 1757 2 3 4 5 6 Χρονολογία 1 afa ρίπο ν α. Άγαθάγγελος α.) 342 ρήση κακή* σχισ Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Κοσμάς α. ) 31 τήρηση καλή. Διπλωματικές 'Ομόλογα κελλίου Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγούδα) (Φάκ. Γεώργιος. άπο τον EÖ- α. Διονύσιος α. Χαρτί (δίφ. Ραφαήλ 'Ονόματα κατόχων 90 65 60 80 50 65 Τιμή πα Χαρτί (δίφ.

1 Μαίου 1759 13 Νοεμβρίου 1795 10 'Ιουλίου 1804 28 Δεκεμβρίου 1804 24 'Ιουλίου 1806 15 Δεκεμβρίου 1814 28 Μαΐου 1830 7 'Ιουλίου 1835 8 9 10 11 12 13 14 Χρονολογία 7 α/α Χαρτί (δίφ.) 35 ρήση καλή.) τήρηση καλή. ίερομόν.) 34 ρήση καλή.) 2 τήρηση καλή. Χαρίτων α. Χαρτί (δίφ. Χατζή Καλλίνικος. Άβράμιος. Γαβριήλ α. Κωνστάντιος α. Χαρτί (δίφ. ) 34 ρήση καλή. Κορνήλιος α. Χαρτί (δίφ. Νικηφόρος Χαρτί 315 Χ 2 καλή. β. ίερομόν. ) 3 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ. Νικηφόρος α. Χαρτί (δίφ.) 3 ρήση καλή. Διπλωματικές Τιμή 'Ονόματα κατόχων . Γαβριήλ α. Χαρτί (δίφ. 105 π α. 200 450 400 450 450 150 500 α.

β. Χαρτί (δίφ. α.η) 79 . α. Χω 140 α. Γρηγόριος 550 700 600 600 600 600 150 α. Κωνστάντιος. β. ίερομόν. Χαρτί (δίφ.) 31 ρηση καλή.) 28 ρηση καλή. γ. α. α. Διπλωματικές Τιμή 'Ονόματα κατόχων π 'Ομόλογα κελλίου Κοιμήσεως Θεοτόκου (Σύλακα ή Καρτάδι (Φάκ. Χαρτί (δίφ.11 Ιουλίου 1776 4 Ιανουαρίου 1788 3 'Ιανουαρίου 1795 1 Νοεμβρίου 1801 15 Σεπτεμβρίου 1808 15 Σεπτεμβρίου 1818 3 4 5 6 7 8 8 'Ιουνίου 1830 1728 2 9 13 Ιανουαρίου 1707 Χρονολογία 1 α/α 400 α. Χαρτί (δίφ. Τα Το β' δνομα γρ Χαρτί 345 Χ 2 καλή. Βενιαμίν Χατζή Διονύσιος Χρύσανθος Δαμασκηνός Δαμασκηνός Λεόντιος Χριστόφορος Χρύσανθος 'Αγάπιος Γαβριήλ Νεκτάριος Χαρτί (δίφ. β.) 2 τήρηση καλή' υγ θωμένο σέ 700. ) 3 τήρηση καλή. Βησσαρίων α.) 3 τήρηση καλή. α. Τα Χαρτί (δίφ.) 28 ρηση μέτρια' υγρ Χαρτί (δίφ.) 29 ρηση καλή.) 2 τήρηση καλή. Ι. Χαρτί (δίφ. β.

) 3 τήρηση καλή.23 'Ιουλίου 1799 6 550 550 550 ? Άπο το 1830 ώς το 1884 υπάρχουν 9 έγγραφα μισθώσεως σέ λαϊκούς. Σεραφείμ β. Χαρτί (δίφ. Πρ Χαρτί (δίφ. Μακάριος β.θ) 80 . ) 3 τήρηση καλή. κοντά στο Φιλοθεΐ (Φάκ. Σεραφείμ 9 Νοεμβρίου 1805 26 Μαΐου 1720 3 Χαρτί (δίφ. Ι. 150 α. ) 3 τήρηση καλή. β. 'Ιγνάτιος Γεννάδιος Χαρτί (δίφ. 400 α. Νικόδημος Χαρτί 230 Χ 22 30 α. Μακάριος π Διπλωματικές Τιμ\ Τιμή 7 26 Μαίου 1720 1 Νοεμβρίου 1718 2 1 α/α Χρονολογία 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα έργαστηρίου-καλύβης Καρυών.) 28 ρηση καλή. Γαβριήλ α. ίερομόν. α. Θεόκλητος 1 Σεπτεμβρίου 1809* α. 47 α. "Ανθιμος. Θεοδόσιος 8 20 Μαρτίου 1770 4 Χαρτί (δίφ.) 28 ρηση καλή. 'Ιγνάτιος Γεννάδιος 15 'Απριλίου 1790 5 Χαρτί (δίφ. υγρα 47 α.) 38 τήρηση καλή. Π Χαρτί 300 Χ 2 καλή.

Νεόφυτος ίερομόν. Χαρτί (δίφ. 2. Λεόντιος α. Γαβριήλ ίερομόν. α. Κοσμάς β.) 3 τήρηση μέτρια' έ Χαρτί (δίφ. Κοσμάς α. 'Ονόματα κατόχων 600 550 500 240 150 Χαρτί (δίφ. Χρύσανθος α.) 29 Διατήρηση καλή 170 140 Διπλωματικές π Τιμή 'Ομόλογα κελλίου 'Αγίου Γεωργίου (τοΰ Ευθυμίου) (Φάκ. Χαρτί (δίφ. 'Αγάπιος β. Χρύσανθος γ.) 41 ρηση καλή' επι μα γ ' είναι διαγ και (γ') άπο άλλ Χαρτί (δίφ. Ιωακείμ β. (γ) α.) 3 τήρηση καλή. Γεράσιμος α.α) 81 .) 3 τήρηση καλή.7 Αυγούστου 1786 5 16 Σεπτεμβρίου 1790 3 'Ιουλίου 1743 4 7 24 'Οκτωβρίου 1732 3 15 Ιουνίου 1787 24 'Απριλίου 1729 2 6 13 'Απριλίου 1729 1 afa Χρονολογία Σεραφείμ Γιαννίκος Ζωσιμάς Γεράσιμος Ίωαννίκιος α. (α) (β) γ.) 33 ρηση καλή* έξίτη Χαρτί (δίφ.) 3 τήρηση καλή* έξ Χαρτί (8ίφ.

) 32 ρηση καλή. Βενέδικτος β. Χαρτί (διφ. Διονύσιος 'Ονόματα κατόχων 3000 3000 600 800 800 1500 700 700 600 Τιμή π Συνοδεύεται άπ Χαρτί (δίφ.) 2 ρηση καλή. Χριστόφορος α. Το Χαρτί (διφ.) 31 ρήση μέτρια. Χαρτί (δίφ. "Ανθιμος β. Χαράλαμπος α. "Ανθιμος α.) 34 ρηση καλή. "Ανθιμος α. Ζωσιμάς β.15 Σεπτεμβρίου 1792 15 'Ιανουαρίου 1812 5 Μαρτίου 1817 29 Αυγούστου 1829 16 Σεπτεμβρίου 1840 22 Σεπτεμβρίου 1846 12 Δεκεμβρίου 1846 13 'Οκτωβρίου 1848 4 Δεκεμβρίου 1856 9 10 11 12 13 14 15 16 Χρονολογία 8 aja α. "Ανθιμος α. ) 30 Διατήρηση καλή Διπλωματικές . Διατήρηση κ Χαρτί (δίφ. Ζαχαρίας β. "Ανθιμος α.) 32 μο. Χαρτί (δίφ. Ζαχαρίας β. Ζωσιμάς β.) 3 μο. ) 3 τήρηση κακή. Χαρτί (δίφ. "Ανθιμος γ· — α. Διατήρηση διαγραμμένο. Χαρτί (δίφ. Χαράλαμπος γ. Βενέδικτος β. Γαβριήλ α. Γεράσιμος β.

Χαρτί (δίφ. Μισαήλ Γεράσιμος Γεράσιμος.10 Μαρτίου 1831 15 Νοεμβρίου 1851 8 Μαρτίου 1856 27 Νοεμβρίου 1863 28 Νοεμβρίου 1876 5 6 7 8 9 8 Μαΐου 1877 4 Νοεμβρίου 1828 4 10 3 Σεπτεμβρίου 1781 26 'Οκτωβρίου 1742 2 3 25 Σεπτεμβρίου 1729 1 α/α Χρονολογία Άβέρκιος 'Αγάπιος. α.β) 82 3500 3500 3500 3500 3500 300 200 400 τήρηση καλή. β. ίερομόν. α. Νικηφόρος α. α. ) 3 125 120 Διπλωματικές πα Τιμή . Το Χαρτί (δίφ.) 3 τήρηση καλή. α. Χαρτί (δίφ. Καλλίνικος ίερομόν. β. β.) 29 ρήση καλή. Κύριλλος α. β. 'Αντώνιος 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου 'Αγίου Δημητρίου (Φάκ. α. Βενιαμίν Ίωάσαφ Βενιαμίν Ίωάσαφ Χαράλαμπος. Άνανίας α. Μισαήλ β. Δωρόθεος. 2. ίερομόν. β. α. α.) 31 ρήση καλή. Χαρτί (δίφ. β. ίερομόν. ίερομόν. Χαρτί (δίφ. ) 3 τήρηση καλή.

4 Φεβρουαρίου 1830

3 Σεπτεμβρίου 1872

6

1810

4

29 Δεκεμβρίου 1773

3

4 Φεβρουαρίου 1830

14 Σεπτεμβρίου 1726

2

5

16 Νοεμβρίου 1719

Χρονολογία

1

α/α

α. Χαράλαμπος, ίερομόν.
β. Τιμόθεος
γ. 'Ηλίας

α. Κωνστάντιος
β. Χαρίτων

α. Κωνστάντιος
β. Χαρίτων
γ. Τιμόθεος

α. Κωνστάντιος
β. Χρύσανθος

α. Σεραφείμ
β. Νικηφόρος

α. Δαμασκηνός

α. Δανιήλ
β. Νικηφόρος
γ. Τιμόθεος

'Ονόματα κατόχων

Χαρτί (δίφ.) 3
τήρηση καλή.
Χαρτί (δίφ.) 3
τήρηση κακή" λ
Τα ονόματα μέ ά
Χαρτί (δίφ. ) 2
τήρηση καλή. Τ
'Αντίγραφο τοΰ

250
700

700

700
6000

Χαρτί (δίφ.) 3
τήρηση καλή.

160

π

Χαρτί 345 Χ 2
μέτρια" σχισίμα
άλλο χέρι.

Διπλωματικές

120

Τιμή

Όμόλογα κελλίου 'Αγίου Νικολάου (Άνδρονατικον)

(Φάκ. 2,γ)

83

28 'Οκτωβρίου 1873

25 'Απριλίου 1882

22 Μαρτίου 1890

15 'Ιουνίου 1893

15 Φεβρουαρίου 1909

8

9

10

11

Χρονολογία

7

α/α
6000
6000
6000

6000
6000

α. Τιμόθεος
Τρύφων

α. Τιμόθεος
Τρύφων
β. 'Ηλίας
γ. Κοσμάς

α. 'Ησαΐας
β. Χαρίτων

α. Χαρίτων
β. Χρύσανθος
γ. Τιμόθεος

Τιμή

α. Τιμόθεος

'Ονόματα κατόχων

π

Συνοδεύεται άπ

Tò δνομα Τρύφ

Το δνομα Τρύφ
άπο αντίγραφο

Διπλωματικές

4 'Ιανουαρίου 1845

1 Δεκεμβρίου 1856
2 Φεβρουαρίου 1860

8

9
10

21 'Οκτωβρίου 1828

5

18 Σεπτεμβρίου 1839

10 Φεβρουαρίου 1801

4

7

20 Νοεμβρίου 1780

3

9 Σεπτεμβρίου 1838

25 Φεβρουαρίου 1780

2

6

15 'Απριλίου 1764

1

α/α Χρονολογία

'Αγάπιος
Άνθιμος
Ματθαίος
Λεόντιος
Προκόπιος

α.
β.
γ.
α.
α.
β.

'Ιγνάτιος
Γαβριήλ
Κοσμάς
'Αρτέμιος
Νικηφόρος
Σπυρίδων

α. Γεράσιμος

α. Άνθιμος

α. 'Αντώνιος

β. Μητροφάνης

α.
β.
α.
β.
α.

α. Ίωαννίκιος

'Ονόματα κατόχων

5000
5000

4400

2000

2000

200

800

800

800

Χαρτί (δίφ.) 32
τήρηση καλή. Το

τήρηση καλή.

Χαρτί (δίφ.) 31
τήρηση καλή.
Χαρτί (δίφ.) 340
Διατήρηση μέτρι
μα διαγραμμένο.
Χαρτί (δίφ. ) 31
τήρηση καλή.
Χαρτί (δίφ. ) 31
τήρηση καλή.
Χαρτί (δίφ. ) 29

καλή.

Χαρτί 310 Χ 21

Χαρτί (δίφ.) 310
ρηση καλή.

550

πα

Διπλωματικές

Τιμή

Όμόλογα κελλίου Αγίου Νικολάου (εις την Καμάραν)

(Φάκ. 2,8)

84

β. ίερομόν. Νεόφυτος.ε) 85 3500 3500 1500 1000 600 1500 600 500 150 150 150 120 62 Τιμή πα Χαρτί (δίφ. α. α. 'Ε Διπλωματικές . ίερομόν. ίεροδ. α. β.) 3 ρήση καλή. "Ανθιμος Παρθένιος. Γρηγόριος α. Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. 2. Χαρτί (δίφ. α.) 3 τήρηση καλή. γ. ίερομόν. Χαρτί (δίφ. ίερομόν.) 3 τήρηση καλή. 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου Τριών Ιεραρχών (Φάκ. α. Χαρτί (δίφ. α. Γαβριήλ Βασίλειος. α. α. Δοσίθεος. 'Ιωακείμ Κοσμάς. β. "Ανθιμος α.) 34 τήρηση καλή. β.) 32 Διατήρηση καλή Χαρτί (δίφ. α. Χαρτί (δίφ. ίερομόν. ) 3 τήρηση καλή.) 31 τήρηση καλή. Κύριλλος.) 33 τήρηση μέτρια* υ Χαρτί (δίφ. β. Χαρτί (δίφ. β. Γαβριήλ Βασίλειος. β. β. β.) 3 τήρηση καλή.) 3 τήρηση καλή. Παΐσιος α. α. γ.) 2 τήρηση καλή.13 Δεκεμβρίου 1718 1 Μαρτίου 1736 18 'Οκτωβρίου 1748 9 'Οκτωβρίου 1766 1 'Απριλίου 1778 26 'Ιανουαρίου 1791 8 Νοεμβρίου 1806 25 Αυγούστου 1812 15 Σεπτεμβρίου 1835 25 'Ιουλίου 1838 22 'Οκτωβρίου 1849 11 Σεπτεμβρίου 1893 20 'Ιουλίου 1908 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Χρονολογία 1 α/α Γεράσιμος Δανιήλ Δανιήλ Σεραφείμ Ξενοφών Ματθαίος Ματθαίος Νεόφυτος Ματθαίος Νεόφυτος. ίερομόν. ίερομόν. Χαρτί (δίφ.

Το γ 150 Καλλίνικος. α. β. ίερομόν Προκόπιος. γ.) 2 τήρηση κακή* έξ Χαρτί (δίφ. α. β. ίερομόν. ίερομόν. β. Τιμόθεος α. Γαβριήλ. β. Προκόπιος. γ. Π αίσιος "Ανθιμος Προκόπιος. ίερομόν. β. β. ίερομόν. ) 320 τήρηση καλή. α.) 320 ρήση καλή. β. α. γ. ίερομόν Προκόπιος. α. β. α. Κωνστάντιος Ζαχαρίας Βενιαμίν ίεροδ. ίερομόν. α. α. γ. Χαρτί (δίφ. Π αίσιος "Ανθιμος Παντελεήμων. ίερομόν. πα Διπλωματικές Τιμή 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου Τιμίου Προδρόμου (Φάκ. β. ίερομόν.'Ιανουάριος 1868 11 25 Δεκεμβρίου 1865 9 6 'Ιουλίου 1867 2 'Ιανουαρίου 1865 8 10 14 'Οκτωβρίου 1862 1 Φεβρουαρίου 1860 6 7 13 Σεπτεμβρίου 1848 5 1 'Οκτωβρίου 1741 3 'Οκτώβριος 1824 3 Δεκεμβρίου 1719 2 4 21 'Απριλίου 1712 Χρονολογία 1 afa 6000 6000 6000 6000 6000 3000 2100 300 Το γ' βνομα δια τίγραφο μέ αριθμ Χαρτί 215 Χ 22 τρια* σχισμένο.) 29 ρηση καλή. Συνοδεύεται άπο 150 150 Χαρτί (δίφ. γ. Μακάριος Νικηφόρος Νικηφόρος Ζαχαρίας Νικηφόρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας. 'Αρτέμιος Προκόπιος. 2. Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Τιμόθεος Παντελεήμων.στ) 86 . α. β. α.

2500 Θεόδουλος 2000 α. Παύλος β. Σεραφείμ.12000 ην ηγούμενος Διονυσίου. Λαζός. Διπλωματικές π . ίερομόν. πρώην ηγού­ μενος Καρακάλλου α. Χατζή Παχώμιος Μακάριος Ιγνάτιος ίερομόν. γ. γ. 2. Χαρτί (δίφ. Νεκτάριος. παλαιός κάτοχος του καθίσματος β. 400 1200 210 α. β. 'Αντίγραφο. χ. β. Καλλίνικος. ίερομόν. Συμεών. Ίωάσαφ. Χαρτί (δίφ. Μελ Χαρτί (δίφ.) 31 τήρηση καλή. μέ μένου εγγράφου. Γρηγόριος Διονύσιος Τιμή * Το ποσό σέ οθωμανικές λίρες. ίερομόν. Χατζή Γαλακτίων 12000 β. 1 Νοεμβρίου 1856 6α 7 1 Νοεμβρίου 1856 Ιούλιος 1847 14 Σεπτεμβρίου 1839 26 Σεπτεμβρίου 1826 20 Σεπτεμβρίου 1798 1 Ιουλίου 1784 6 1 α/α Χρονολογία 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα καθίσματος Άγιας Παρασκευής (Φάκ. ) 35 τήρηση καλή. Μακάριος. ίεροδ. μέ 195 Χ 170.χ. 19ος αϊ. α.πρώ. Ιωάννης α. α.ζ) 87 'Αντίγραφο.) 3 τήρηση καλή. ) 33 τήρηση μέτρια* σ Χαρτί (δίφ.) 2 τήρηση καλή* ΐχν Χαρτί (δίφ. Χατζή Γαλακτίων 150* β. 'Ιωάννης α. α. Ιωσήφ Μυτιληναίος β.

Χαρτί 310 Χ 21 καλή.) 3 τήρηση καλή· ή γ' 6νομα άπο άλ Χαρτί (δίφ. Δαμασκηνός α.) 28 Διατήρηση καλή Χαρτί (δίφ. 2.22 Δεκεμβρίου 1788 22'Απριλίου 1797 17 Νοεμβρίου 1802 8 9 10 26 'Ιανουαρίου 1766 5 26 Φεβρουαρίου 1775 9 Μαρτίου 1761 4 7 10 'Οκτωβρίου 1753 3 1 Σεπτεμβρίου 1769 22 'Οκτωβρίου 1750 2 6 7 Δεκεμβρίου 1732 Χρονολογία 1 α/ά α. Συμεών γ. ) 33 τήρηση καλή. Γαβριήλ α. Λεόντιος α. Χαρτί (δίφ. Στέφανος β.η) 88 . Ναθαναήλ α.) 28 τήρηση καλή. 'Αγάπιος 'Ονόματα κατόχων 200 160 200 180 180 180 160 100 100 37 Τιμή Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ.) 31 Διατήρηση καλή Χαρτί 345 Χ 23 καλή. Χρύσανθος α. Διπλωματικές πα 'Ομόλογα καλύβης κοντά στο κελλί τον Τριών 'Ιεραρχών (τ τοΟ 'Αγαπίου) (Φάκ. Καλλίνικος α. Χαρτί 340 Χ 22 καλή. Ταράσιος α. Χαρτί (δίφ. Δαμασκηνός α. ) 32 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ.) 31 Διατήρηση καλή. Ίωάσαφ α.

Χαρτί (δίφ.) 3 ρήση καλή* υγρ Διπλωματικές π . Πετρώνιος * Ό Αγάπιος υπόσχεται δτι θα κτίσει εκκλησία. Παρθένιος α.) 3 ρηση μέτρια. Νικηφόρος α. 'Ιγνάτιος α. Π αίσιος α. γ. Δαμασκηνός α.) 3 τήρηση καλή.) 3 ρηση καλή. Χαρτί (δίφ.5 Τιμή Χαρτί 345 Χ 2 καλή. ) 3 τήρηση καλή.) 1 τήρηση κακή* υ Χαρτί (δίφ.) 2 τήρηση καλή. α.) 2 ρήση καλή. Παΐσιος α. Χαρτί (δίφ. α. Χαρτί (δίφ.θ) 89 300 300 200 200 120 120 120 110 15* 60 62 22. Χαρτί (δίφ. β. ) 3 τήρηση καλή.) 3 τήρηση καλή. Δοσίθεος α. Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Γεράσιμος α. Διονύσιος ίεροδ. Χαρτί (δίφ. 2. Χαρτί (δίφ.3 'Απριλίου 1814 'Αγάπιος Άβράμιος Μακάριος Σωφρόνιος α. Χαρτί (δίφ.) 2 τήρηση καλή. 12 24 'Ιουνίου 1810 4 'Ιουλίου 1807 9 11 22 'Ιουλίου 1799 8 28 Μαΐου 1809 11 Μαΐου 1792 7 10 'Οκτώβριος 1790 25 Φεβρουαρίου 1758 4 6 25 'Απριλίου 1743 3 1 Ιουνίου 1787 25 Μαίου 1739 2 5 14 'Οκτωβρίου 1711 1 α/α Χρονολογία 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα καλύβης Παρθενίου ή Καλικια (Φάκ. α. 'Ιωακείμ β.

Ναθαναήλ β.) 28 τήρηση καλή. Χαρτί 270 Χ 22 μέτρια' λείπει κ Χαρτί (δίφ. Νεόφυτος β. Δαβίδ α.) 33 τήρηση καλή. 3.) 335 ρήση πολύ κακή' Χαρτί (δίφ. Σάββας α. Κυπριανός α. Π αίσιος α. Δωρόθεος Διπλωματικές πα Τιμή 'Ονόματα κατόχων Όμόλογα κελλίου 'Αγίου Στεφάνου (Φάκ. Νεκτάριος. Στέφανος α. 80 60 30 27 60 50 50 75 α.) 21 τήρηση καλή. Χαρτί 315 Χ 22 καλή.) 33 τήρηση πολύ κακ Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Χαρτί 335 Χ 22 καλή. α. Γαβριήλ α.α) 90 .1 Ιουνίου 1744 8 4 'Οκτωβρίου 1741 6 24 Ιουνίου 1742 13 Μαΐου 1739 5 7 16 Νοεμβρίου 1734 6 Φεβρουαρίου 1733 27 Αυγούστου 1722 7 Μαΐου 1707 Χρονολογία 4 3 2 1 α/α Χαρτί (δίφ. ίερομόν.

) 31 τήρηση πολύ καλ Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Κοσμάς β. Κύριλλος. ) 34 τήρηση καλή..) 29 τήρηση καλή. α. Χαρ Διατήρηση καλή. β.ίερομόν. Νεκτάριος α. α. α. Χαρτί (δίφ. α. Π αίσιος β. ίερομόν. Κυπριανός α. Χαρτί (δίφ. Γεράσιμος. Διπλωματικές πα .) 35 τήρηση καλή. Νικάνωρ β. Νεκτάριος α. Βησσαρίων. Κύριλλος. Χαρτί (δίφ.26 Αυγούστου 1798 21 Σεπτεμβρίου 1800 27 Σεπτεμβρίου 1801 10 Ιουνίου 1802 17 Νοεμβρίου 1802 5 'Ιουλίου 1805 6 Ιουλίου 1805 12 13 14 15 16 17 7 Φεβρουαρίου 1787 10 11 16 Δεκεμβρίου 1783 Χρονολογία 9 afa α. Διονύσιος β.) 28 τήρηση καλή. Γεννάδιος α. Χαρτί 310 Χ 21 καλή. ) 34 τήρηση κακή' ή Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Γεράσιμος. ) 35 τήρηση καλή. "Ανθιμος 'Ονόματα κατόχων 600 600 450 450 400 300 300 300 300 Τιμή Αντίγραφο. ίερομόν γ. ίερομόν. Χαρτί (δίφ. Κύριλλος. ίερομόν.

Συ μέ αριθμό 22α.) 34 τήρηση καλή. Ιωσήφ.) 355 τήρηση πολύ κα άπο το δνομα Γ Χαρτί (διφ. Γεννάδιος Χαρτί (δίφ. Ιωσήφ.) 32 τήρηση καλή. ίερομόν.* α. Ωστόσο. σημείωση στο verso του ομολόγου αναφέρει δτι ό 'Ιωσήφ δέν εγκαταβίωσε 'Αγίου Στεφάνου. Χαρτί (δίφ. Γαβριήλ Π αίσιος α. Βησσαρίων.) 35 τήρηση μέτρια* σχ Χαρτί (δίφ. α. ό Ιδιος αγόρασε καΐ το κάθισμα «τών 'Αγίων Π γροσίων. ίερομόν. 1 Μαρτίου 1865 26 Ιουνίου 1832 21 23 14 Μαίου 1831 1 Σεπτεμβρίου 1819 20 19 α. ) 32 τήρηση καλή.20 Φεβρουαρίου 1845 22 α. Το 600 πα Διπλωματικές Τιμή * Σύμφωνα μέ ομόλογο της 1ης Μαρτίου 1870. 800 360 200 300 3000 Χαρτί (δίφ. 18 16 'Οκτωβρίου 1805 'Ονόματα κατόχων afa Χρονολογία . ίερομόν. Π αίσιος α.

) 28 τήρηση καλή* σχι Χαρτί (δίφ. Διονύσιος γ.) 31 τήρηση καλή. 'Αμβρόσιος. Συνο μό 8α. Διονύσιος α. Θεοφάνης. έξίτηλο. Στ Διπλωματικές πα . Χαρτί 280 Χ 19 καλή* υγρασία. ίερομόν. το ό 315 Χ215. Νικηφόρος α.β) 91 Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. 3. Άνανίας α. Ίερομόν. β. Ζαχαρίας. Γαλακτίων. α. ίερομόν. 'Αντίγραφο του γ ' ονόματος. ' Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ.) 28 τήρηση καλή. Κοσμάς. α. β. ίερομόν.30 'Απριλίου 1834 8 16 Φεβρουαρίου 1757 1 'Ιουλίου 1771 5 6 1 'Ιουνίου 1803 15 Αυγούστου 1755 4 7 29 Σεπτεμβρίου 1754 3 1 Ιουλίου 1771 5 Νοεμβρίου 1730 2 6α 24 Μαρτίου 1725 1 α/α Χρονολογία α.) 32 ρηση καλή. Παρθένιος. Νικηφόρος β. 'Ησαΐας α.) 31 τήρηση καλή. Δωρόθεος 'Ονόματα κατόχων 300 400 270 300 270 260 200 65 70 Τιμή 'Ομόλογα κελλίου Ιωάννου Χρυσοστόμου (Φάκ. ίερομόν. α. γ. Μητροφάνης α. Χαρτί 400x280. ίερομόν. Νικηφόρος β. Χαρτί 290 Χ 19 καλή.

Γαλακτίων 25 Φεβρουαρίου 1846 9 α. Διονύσιος α. β. Άβέρκιος 17 Δεκεμβρίου 1907 19 6000 α. Διπλωματικές πα . ) 32 τήρηση καλή. Τύχων 3 Ιουνίου 1872 16 10000 10 'Ιουλίου 1870 15 5000 α. Δανιήλ. Χρύσανθος β. Βενιαμίν 24 'Απριλίου 1875 17 10000 α. Άβέρκιος 10 Μαΐου 1887 18 6000 α. προηγούμενος β. Τύχων 2 'Ιουλίου 1865 14 3000 5000 α. Σίλβεστρος β. α. Δανιήλ. Χρύσανθος β. Διονύσιος 23 Φεβρουαρίου 1863 25 Φεβρουαρίου 1863 17 'Οκτωβρίου 1863 11 12 13 6000 α. β. Χρύσανθος β. Τιμή 'Ονόματα κατόχων Χρονολογία aja Χαρτί (δίφ. Διονύσιος.20000 20000 α. προηγούμενος β. αδελφός του προηγουμένου 10 'Οκτωβρίου 1856 10 Χρύσανθος Διονύσιος Χρύσανθος Διονύσιος 300 α.

γ) 92 250 400 300 250 250 200 100 Χαρτί (δίφ. 30 40 Διπλωματικές π Τιμή >β Θεολόγου . Το Χαρτί (δίφ. Μακάριος α. Γεράσιμος α. Γρηγόριος 'Ιωακείμ α. Χαρτί (δίφ.) 31 ρήση καλή. Δαβίδ α. Κωνστάντιος α. Χαρτί (δίφ. Χαρτί 340 Χ 2 καλή* λίγο έξίτη Χαρτί (δίφ. ) 31 ρηση καλή. Χαρτί (δίφ. 3. Χαρτί 310 Χ 21 σχισίματα.) 31 ρήση καλή. Χαρτί (δίφ.) 3 τήρηση καλή. "Ανθιμος Κωνστάντιος 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου 'Αγίου 'Ιωάννου (Φάκ. Νεκτάριος α. Γεράσιμος α.) 3 τήρηση καλή.) 31 ρήση καλή.31 Αυγούστου 1797 24 Σεπτεμβρίου 1800 9 Σεπτεμβρίου 1801 5 6 7 17 Μαρτίου 1831 5 'Οκτωβρίου 1781 4 9 11 Ιουνίου 1762 3 20 Ιανουαρίου 1819 2 'Οκτωβρίου 1726 2 8 17 Σεπτεμβρίου 1712 1 α/α Χρονολογία α.) 31 ρήση καλή.

) 32 ρήση καλή. "Ανθιμος α.17 'Οκτωβρίου 1848 30 'Οκτωβρίου 1869 10 11 19 'Οκτωβρίου 1832 30 'Απριλίου 1833 6 7 1 Μαΐου 1845 5 'Απριλίου 1829 5 9 4 Μαίου 1789 4 7 Φεβρουαρίου 1840 20 'Απριλίου 1745 3 8 31 Μαίου 1732 8 Ιανουαρίου 1725 2 1 α/α Χρονολογία - Κωνστάντιος. Δομητιανος α. β. "Ανθιμος α. έξίτηλο Χαρτί 345 Χ 20 κακή* σχισμένο γραμμένο. ) 3 τήρηση καλή.) 29 ρηση καλή. Χαρτί 270 Χ 215 Χαρτί (δίφ. 3. α. Παρθένιος α. 'Ιερώνυμος.) 21 τήρηση καλή. Χαρτί 340 Χ 220 Διπλωματικές . ίεροδ Σωφρόνιος Γαβριήλ Μπογοσλοβος α. ) 3 τήρηση καλή. Χαρτί (δίφ.δ) 93 4000 1500 3000 1200 200 200 200 400 100 82 60 Τιμή π Χαρτί (δίφ. Χρύσανθος β. β. Χαρτί 290 Χ 19 κή" οπές.) 32 ρήση μέτρια. Νικόδημος β. α. γ. 'Ιάκωβος β. Μπογοσλόβας β. Κύριλλος β. Άκάκιος α. α. Χαρτί (δίφ. ίερομόν. Κυπριανός α. 'Ανδρέας α. Λαυρέντιος 'Ονόματα κατόχων Όμόλογα κελλίου βΑγίας Τριάδος (Φάκ. Χαρτί (δίφ. όπή Χαρτί (δίφ.

'Αγάπιος β. Διατήρηση καλ Χαρτί (δίφ. α.) 350 μο.) 280 τήρηση καλή. 'Ισαάκ α. ) 310 τήρηση καλή. 'Αβραάμ β. Διατήρηση καλ Χαρτί (δίφ. Σαμουήλ α.ε) 94 3000 1600 750 360 Χαρτί (δίφ. 'Αγάπιος α. 300 παρ Διπλωματικές Τιμή . Άγαθάγγελος β. 300 360 Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ.) 320 μο. Άγαθάγγελος α. Διονύσιος 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου Προφήτου Ήλιου (Φάκ.) 320 Διατήρηση καλή.1836 1838 30 Μαίου 1853 6 7 5 Φεβρουαρίου 1783 4 5 1 Μαίου 1774 21 Νοεμβρίου 1771 2 3 15 'Οκτωβρίου 1749 Χρονολογία 1 α/α α. ίερομόν. 3. Χαρτί (δίφ.) 310 τήρηση καλή. Γεράσιμος α. 'Ιωακείμ.

Γεράσιμος α. ) 35 τήρηση καλή. 'Επ Χαρτί (δίφ.) 250 ρήση καλή Γ Χαρτί (δίφ. Στέφανος α. 'Ιεζεκιήλ β. Νεόφυτος α. Το 6 στή 60 40 80 500 400 120 180 110 40 Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. ) 29 τήρηση καλή. 55 πα Διπλωματικές Τιμή .) 31 τήρηση μέτρια' υ Χαρτί 320 Χ 23 καλή. Χαρτί (δίφ. Χαρτί 345 Χ 22 καλή. Χαρτί (δίφ. Παρθένιος. Αυξέντιος α. ίερομόν.) 31 τήρηση καλή.) 300 ρηση καλή. Γαβριήλ α. Κοσμάς α. 'Αθανάσιος β. Γεράσιμος α.17 Αυγούστου 1757 12 Αυγούστου 1763 15 Φεβρουαρίου 1804 30 'Ιανουαρίου 1805 15 Αυγούστου 1826 7 8 9 10 18 Σεπτεμβρίου 1730 4 6 8 Σεπτεμβρίου 1708 3 1 Μαρτίου 1749 15 'Οκτωβρίου 1706 2 5 21 'Ιουλίου 1701 1 α/α Χρονολογία α.στ) 95 Χαρτί (δίφ. ) 30 τήρηση καλή. Καλλίνικος 'Ονόματα κατόχων 'Ομόλογα κελλίου Τιμίου Σταύρου (Φάκ. 3.) 33 τήρηση καλή. α. Δαμασκηνός α. Χαρτί (δίφ.

) 28 τήρηση καλή* υγρ Χαρτί (δίφ. γ. α. ίερομόν. α. α. β. ) 32 τήρηση καλή. Θεοφύλακτος 600 α. Φιλάρετος. Χαρτί (δίφ. 'Αρσένιος α. ) 36 τήρηση καλή.χ. 10000 10000 2000 10000 1000 1000 1000 1000 α. β. α. ίερομόν. πα Διπλωματικές Τιμή 'Ονόματα κατόχων .) 20 21 1 Σεπτεμβρίου 1875 15 Σεπτεμβρίου 1838 11 19 Χρονολογία afa Γεράσιμος Ιερώνυμος. α. ίερομόν. Γερόντιος β. Ίλαρίων. α.) 320 ρήση καλή. Λώτ. ίερομόν. Στέφανος 75 λίρες Όθωμαν. ίεροδ. γ. Χαρτί (δίφ. Ευγένιος Γεράσιμος 'Ιάκωβος. Σεραπίων 'Αθανάσιος 'Ιερώνυμος. (τέλη 19ου αϊ. β. 400 α. β. Χαρτί (δίφ. Θεόδοτος Το γ' βνομα δια Συνοδεύεται άπο Συνοδεύεται άπο Χαρτί (δίφ. α. ίερομόν. Ευγένιος Παύλος.) 340 ρηση καλή.1 Σεπτεμβρίου 1839 15 Φεβρουαρίου 1842 6 'Ιανουαρίου 1846 18 Αυγούστου 1847 10 Ιανουαρίου 1856 1 Ιουλίου 1861 21 Μαρτίου 1870 12 13 14 15 16 17 18 12 Νοεμβρίου 1877 χ. ίερομόν.

'Ιάκωβος α. Στρασίον β.) 33 ρηση καλή. Κύριλλος. β. * ' οιαγραμμενο. Παρθένιος. Καλλίνικος β· γ. 3. Χαρτί (δίφ. Συμεών. Π αίσιο ς 'Ονόματα κατόχων Όμόλογα κελλίου των 'Αρχαγγέλων (Φάκ. Διονύσιος β. ίερομόν. Διονύσιος β. Χαρτί (δίφ. Χαρτί 360 Χ 2 καλή. α. ) 32 τήρηση μέτρια' υ 'Αντίγραφο έτους Μελάνι μαΰρο. Ζαχαρίας β.) 31 τήρηση καλή. Δανιήλ. Το β Διπλωματικές . α. α. Χαρτί (δίφ. Κοσμάς α. ίερομόν. Άνθιμος α.) 32 ρηση καλή' λείπ Ονομα μέ άλλο χέ Χαρτί (δίφ. ίερομόν.) 30 ρηση μέτρια' έξί διπλώσεις. ίεροδ.1779 26 Αυγούστου 1813 28 Μαΐου 1828 3 4 5 7 28 'Απριλίου 1837 2 'Οκτωβρίου 1831 19 'Οκτωβρίου 1765 2 6 18 Δεκεμβρίου 1721 Χρονολογία 1 α/α α.ζ) 96 700 850 200 600 300 180 75 Τιμή π Χαρτί (δίφ.

ίερομόν. Θεοφύλακτος Διπλωματικές Τιμή "Ονομάτων κατόχων .Χρονολογία 26 Ιανουαρίου 1838 15 Νοεμβρίου 1839 30 Μαρτίου 1840 20 Φεβρουαρίου 1845 10 Ιανουαρίου 1848 23 Ιουνίου 1858 4 Φεβρουαρίου 1868 afa 8 9 10 11 12 13 14 Χαρτί (δίφ. Χαρτί (δίφ. Αθανάσιος Το β' δνομα δια Χαρτί 350 Χ 22 κή* σχισμένο. β. Δαμιανός α. 700 α. Γεράσιμος α. 700 1500 1500 5000 6000 α.) 32 ρηση καλή. Το 700 π α.) 35 τήρηση καλή. Αρσένιος Χαρτί (δίφ. Άμφιλόχιος α. "Ανθιμος β.) 32 τήρηση καλή. Γαβριήλ β. 'Ισραήλ.) 32 τήρηση καλή. β. Χατζή Ίωάσαφ α. Χαρτί (δίφ. ίεροδ. Κύριλλος.

( . 15 1 2 16 22 3 4 17 18 23 24α 24β 25 26α 6 19 20 27 28 29 30 31 21 7 32 33 34α 34β 35 36 37 38 12 5 39 40α 41α . ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Χρονολογία Είδος εγγράφου 1071 Μάιος Έγγραφο τοϋ πρώτου Παύλου Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 1294 'Ιούλιος 1294 'Ιούλιος Πλαστό χρυσόβουλλο ' Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου 1324 Φεβρουάριος Έγγραφο τοϋ πρώτου 'Ισαάκ 1320 .γ 42 43 72(1-33) 95(1-21) 40β .ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 95 Α'. έγγρ.14ος αί. .. Πρακτικό παραδόσεως 1476 Μαρτίου 3 Γράμμα τοϋ πρώτου Καλλίστου 1568 Φεβρουαρίου 20 Έγγραφο τοϋ πρώτου 'Ιωαννικίου και της συνάξεως των Καρυών 1600 'Ιανουάριος 'Ομολογία πωλήσεως 1638 ante Μαΐου 8 'Αφοριστικό γράμμα 1638 Μαΐου 8 Καταγραφή κτημάτων 1640 Σεπτεμβρίου 1 'Ομολογία και απόδειξη της μονής Κωνσταμονίτου 1640 Σεπτεμβρίου 1 'Ομολογία της μονής Κωνσταμονίτου 1648 'Ιούνιος Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο 'Ιωαννικίου Β' 1648 Σεπτεμβρίου 14 Έγγραφο της συνάξεως των Καρυών 1661 'Απρίλιος Έγγραφο της συνάξεως των Καρυών Άφιερωτήριο έγγραφο 1661 1663 'Ιανουαρίου 27 'Ομολογία πωλήσεως 'Ομολογία ανταλλαγής 1664 Μάρτιος 'Ομολογία άφιερώσεως 1665 Μάρτιος 1665 Μαΐου 27 'Επικύρωση άφιερώσεως 1666 . 18ου αί 'Ομολογία πωλήσεως 1700 Σεπτεμβρίου 9 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ω ν Πάντων 1701 'Ιουλίου 21 'Ομόλογα κελλίου Τιμίου Σταύρου 1703 'Ιουνίου 29 Άφιερωτήριο έγγραφο Άρ. ) 1342 'Ιανουάριος 13ος .1 3 3 0 Πωλητήριο έγγραφο Πρακτικό παραδόσεως Μιχαήλ Παπύλα τοϋ.6 7 Τεσκερές Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο Παρθενίου Δ' 1667 Μάιος 'Ομολογία ανταλλαγής 1668 Αυγούστου 9 Άφιερωτήριο έγγραφο 1669 'Απρίλιος 1669 'Ιούλιος Πωλητήριο έγγραφο 1669 'Ιούλιος Τεσκερές 1669 Σεπτέμβριος 'Ομολογία πωλήσεως 1670 'Ιανουαρίου 20 'Ομολογία άφιερώσεως 1670 'Ιούνιος 'Ομολογία δανείου 1670 Αύγουστος 'Ομολογία πωλήσεως 1674 Μαΐου 22 Γράμμα τοϋ καθολικοΰ 'Ιβηρίας Δομετίου 1674 Γράμμα του ηγεμόνα τής 'Ιβηρίας Vahtang 1676 Φεβρουαρίου 28 'Ομολογία άφιερώσεως 1690 Φεβρουαρίου 15 Άφιερ'ωτήριο έγγραφο 1697 ante 'Απριλίου 5 Άφιερωτήρια έγγραφα 1697 'Απριλίου 5 'Επιστολή τέλη 17ου-άρχ.

Σεπτεμβρίου 17 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ο υ 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου 'Ομόλογα κελλίου κοιμήσεως Θεοτόκου (Πανα1713. 'Ιουνίου 1 'Ομόλογα κελλίου Ά γ . 'Οκτωβρίου 14 'Ομόλογα κελλίου Τιμίου Προδρόμου 1712. Απριλίου 13 1729.16) 82 (1 . Γ Ο Ϊ Ν Α Ρ Ι Δ Η Σ Χρονολογία Είδος εγγράφου 1703.8 ) 85 (1 .Π. Σεπτεμβρίου 11 'Ομόλογα κελλίου Είσοδείων Θεοτόκου (Σιδηράδικο) 'Ομόλογα κελλίου κοιμήσεως Θεοτόκου 1707. Μαΐου 8 'Ομολογία ανταλλαγής 'Ομόλογα κελλίου Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυών 1737.9) 73 (1 . Σεπτεμβρίου 25 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ο υ Δημητρίου 1730. Δεκέμβριος Συστατικό γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 'Ιωακείμ 1732.12 ) 86(1 . 'Οκτωβρίου 18 Άφιερωτήριο ε ^ ρ α φ ο Επικύρωση 1757» Ιουλίου 28 Αποδεικτικό γράμμα τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλο­ 1760. Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ί Δ Η Σ .7 ) 51 26β 14 8 84(1-10) .96 KP. έγγρ.11 ) 91 (1 . Δεκεμβρίου 7 'Ομόλογα καλύβης κοντά στο κελλί τών Τριών ' Ι ε ­ ραρχών (του Θεοφίλου ή τοϋ Α γ α π ί ο υ ) 1732 Άφιερωτήριο έγγραφο 1734. Απριλίου 15 μάραν) Άρ.10) 13 48 88(1-10) 49 50 77(1 .17 ) 80 (1 . Γεωργίου (του Ευθυμίου) 1729. 'Οκτωβρίου 15 'Ομόλογα κελλίου Προφήτου Ή λ ι ο υ 1754. Ιούνιος 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ο υ Νικολάου (εις τήν Κα1764.23 ) 44 89 (1 .9 ) 78(1-14) 74 (1 . Νοεμβρίου 16 νατικον) 1721. Δεκεμβρίου 18 'Ομόλογα κελλίου τών Αρχαγγέλων Άφιερωτήριο γράμμα 1722. 'Ιουνίου 30 'Ομολογία δανείου 1732. 'Ιανουαρίου 17 'Ομόλογα κελλίου Είσοδείων Θεοτόκου (Σταυρου1727. κοντά 1718. Απριλίου 25 1749.13·) 83(1-11) 96(1-14) 45 93 (1 .19) 46 76(1-13) 47 81 (1 . Μαρτίου 17 γούδα) 'Ομόλογα κελλίου Γενέσιον Θεοτόκου Καρυών (τοϋ 1714. Μαρτίου 24 Έ γ γ ρ α φ ο συμβιβασμού 1727. Απριλίου 27 (κοντά στο κονάκι) 'Ομόλογα κελλίου Γενέσιον Θεοτόκου 1746. Απριλίου 21 1712. Μαρτίου 7 Κυπριανοΰ ή Μακαραίων) 'Ομόλογα έργαστηρίου-καλύβης Καρυών. Μαΐου 18 'Ομόλογα καλύβης Παρθενίου ή Καλικια 1711. 'Ιανουαρίου 8 'Ομόλογα κελλίου 'Ιωάννου Χρυσοστόμου 1725. Απριλίου 13 δάδικο) 'Ομολογία άφιερώσεως 1727. 'Ιανουαρίου 13 (Σύλακα ή Καρτάδικο ) 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ο υ Στεφάνου 1707. Νοεμβρίου 8 νίκης Σπυρίδωνος Πατριαρχικό και συνοδικό έπιτίμιο Ίωαννικίου Γ ' 1761. Δεκεμβρίου 13 'Ομόλογα κελλίου Τριών 'Ιεραρχών 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί ο υ Νικολάου (Άνδρο1719. Μαΐου 7 Έ γ γ ρ α φ ο του νοταρίου παπα Δημητρίου Βροντά 1709. Απριλίου 7 'Ομόλογα κελλίου Α γ ί α ς Τριάδος 1725.7 ) 94 (1 .11) 92 (1 . Νοεμβρίου 1 στο Φιλοθεΐτικο 1718. 75(1-12) 79(1-9) 90 (1 .

1768. 1796. 1790. 1788. 1782.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΐ Χρονολογία 1764. 1976. 1798. 1773. 18ος Σεπτεμβρίου 4 Μαΐου 6 Ιουλίου 8 Μαρτίου 1 Ιανουαρίου 7 Μαΐου 11 'Απριλίου 22 Αύγουστος 'Οκτωβρίου 25 'Ιουλίου 1 'Οκτώβριος 'Οκτωβρίου 15 'Οκτωβρίου 21 Μαρτίου 15 Μαρτίου 21 Ιουνίου 21 Αυγούστου 4 'Οκτωβρίου 23 Σεπτεμβρίου 2 Νοεμβρίου 2 'Ιουλίου 9 'Ιουλίου 20 Μαΐου 20 αί. 1974. 1771. 52 53 9 54 55 56 57 10 58 87(1-7) 11 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 1789. 1787. εγγρ. 1773. 1778. 1785. Είδος έγγραφου Πωλητήριο έγγραφο 'Ομολογία άφίερώσεως Έπιβεβαιωτήριο γράμμα Σαμουήλ Α' Άφιερωτήριο γράμμα 'Ομολογία ανταλλαγής Άφιερωτήριο γράμμα Γράμμα ανταλλαγής Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο Σωφρονίου Β' Έγγραφο δανεισμού και δωρεάς 'Ομόλογα καθίσματος 'Αγίας Παρασκευής Έπιτίμιο τοϋ πατριάρχη Προκοπίου Α' 'Ομολογία δανείου 'Ομολογία ανταλλαγής Υποσχετικό γράμμα 'Υποσχετικό γράμμα 'Ομολογία δανείου Γράμμα ανταλλαγής Γράμμα ανταλλαγής Έγγραφο δανεισμού και δωρεάς Γράμμα ανταλλαγής 'Ομολογία 'Ομολογία δανείου Άφιερωτήριο έγγραφο Διαθήκη 97 Άρ. 1790. 1778. 1768. 1793. 1794. 1792. 1790.

'Αθανάσιος μοναχός 46. "Αγιος Παντελεήμων. κελλίο Καρακάλλου 83 ( 1 . επίτροπος πρώην σκευοφύλαξ Καρακάλλου 45. . 'Αθανάσιος πρώην πατριάρχης Κωνσταν­ τινουπόλεως 1. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ Β'.98 KP. Άγιοστορούδα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Παραλείπονται τα ονόματα πού επαναλαμβάνονται συχνά δπως: Καρακάλλου μονή. Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ί Δ Η Σ . τα ("Αγιος Ευστράτιος) 65.— Χώρα 33. 'Αλέξανδρος 27. Άβαγιανος Κωνσταντίνος 47. "Αγιος Νικόλαος. 'Αθανάσιος 46. "Αγιοι Πάντες.! ! ) . "Αγιος 'Ιωάννης Χρυσόστομος. "Αγιος Γεώργιος τοΰ Καλλινίκου. με­ τόχι Καρακάλλου 6. αμυγδαλιές 49. 56. 67. 'Αγίου Θωμά. "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος. 55. "Αγγελος 46. κελλίο Καρακάλλου 2 1 . 'Αγίου Δημητρίου μύρο 13. Άμηρσούδα. παπάς. 32. 'Αγία Τριάς. ηγούμενος. κελλίο κλπ. 72(1-33). 26. "Αγιος Γεώργιος (τοΰ Ευθυμίου). κάθισμα Καρακάλλου 87(1-7). Άλεφαντώ 39. κελ­ λίο Καρακάλλου 84 ( 1 . 32. προηγούμενος Καρα­ κάλλου 52. κελλίο Καρακάλλου 82(1 . ναός κοιμητηρίου Κα­ ρακάλλου 12. Θεοφίλου καλύβη. 'Αθανάσιος παπάς. 1. μετόχι Καρακάλλου 1.1 9 ) . "Αγιος Νικόλαος (εις τήν Καμάραν). κελλίο Καρακάλλου 91 ( 1 . 24. μετόχι Στρυμόνα 1. μετόχι Καρακάλλου στις Μαριές Θάσου 1. προηγούμενος. θυγατέρα Γεωργίου 45. 40. κελλίο Καρακάλλου 93 d . 'Αγαπίου καλύβη βλ. κελλίο Καρακάλλου 81(1-10). "Αγιος 'Τπάτιος.— ναός 'Αγίου Νικολάου 27. σούμπασης Φίλιππος τοΰ παπα Τζανάκη 34.Π.—Δαμασκηνός ζωγράφος 59. 54. 'Αγίου Στεφάνου λείψανο 1 1 . Άγιομαυρίτου. κ. κελλίο Χιλανδαρίου 2 1 . ναός στο Ίσμαήλιο. τοποθεσία Ά γ . 27. "Αγιος Νικόλαος. ναός στον "Αγιο Ε υ ­ στράτιο 27. 38. "Αγιος Ευστράτιος (νησί) 2. 10. 'Αμβρόσιος γέρων. "Αγιος Γεώργιος. Ευ­ στρατίου 37. κελλίο Κα­ ρακάλλου 92 ( 1 .1 0 ) . ΟΙ παραπομπές αναφέρονται στους αριθμούς των έγγραφων τοΰ καταλόγου. 'Αγίας Μαρίνας λείψανο 1 1 .9 ) . 7. τοποθεσία Θεσσαλονίκης 22 'Αγίου Παντελεήμονος λείψανο 13. 'Αγίου Βουκόλου λείψανο 13. Άγιοταφίτικα. Άλεφαντήνη τοΰ Δημητρίου 27. αλώνι 5 1 . 40. "Αγιον "Ορος.— αγρός 1. κελλίο Καρακάλλου 18.1 0 ) . μονύδριο Σωτηρος Χρί­ στου τοΰ. θυγατέρα Σταμάτη τοΰ Δήμου 3 1 . "Αγιος Δημήτριος. μοναχός. 'Αγία Παρασκευή. "Αγιος Στέφανος. αμπέλι 23. κελλίο Καρακάλλου 90(1-23).— εκκλησία 'Αναλή­ ψεως 36. "Αγιος Νικόλαος. 25. 'Αθανάσιος Ίβηρίτης 48. άλογο 56.1 1 ) . Μεταμορφώσεως μονή.—γραμματικός παπα Δημή­ τρης τοΰ παπα Ίωαννάκη 34. "Αγιος Γεώργιος. ιερομόναχος. Άλωνίτζι ("Αγιος Ευστράτιος) 35. "Αγιος Νικόλαος (Άνδρονατικόν).— Βλ. "Αγιος Νικόλαος. 54.

Βουγίλα. γιος Vahtang 'Ιβηρίας 5. ή λάκα τοϋ . Γεώργης της Νικολάκενας 70. 23. κελλίο Καρακάλλου 74(1-7). Γενέσιο Θεοτόκου Καρυών (τοϋ Κυπριανοΰ ή Μακαραίων). 56. 68. γιος Vahtang 'Ιβηρίας 5. 26. 51. σύζυγος Δημητρίου Βοήθη 33. Vahtang. 6 3 . 69. 'Ασημίνα. Γαβριήλ μοναχός 39. Γερακίνα. Άνθιμος γέρων Κωνσταμονίτου 26. σκευοφύλαξ Καρακάλ­ λου 50. γρόσια 5. 57. Ά ν ν α . βελανιδιές 30. Λουβαρσάμιν. Άρτζίλιν. Γεώργης Ίάκουμου 53. 67. 'Αρχάγγελοι. Σολομών 5. Βλ. γερο 36. 'Ανδρέας τοϋ Τούρλου 56. 'Αχμέτ αγάς 26. γραμματικός 34. 99 Βενιαμίν παπάς. θυγατέρα Γεωργού Σοφιανοΰ 41. Βατοπεδίου μονή 15. 12. 19. Ά ν ν α . Γαλατάς Κωνσταντινουπόλεως 11. 64. 37. Βακτάν βλ. Γεράσιμος Ίβηρίτης 66. Άνδρονατικον βλ. Γεώργιος τοϋ Σοφιανοΰ 41. αφοριστικό γράμμα 24. Αντώνιος Μοδινός 44. 12. γιος τοϋ Άγγελέτου Καραβούδα 33. 71. 'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 1. Άσιτάνης 12. 19. 43. 29. αφιέρωση 31. Γεράσιμος μοναχός 19. 34. 56. κελλίο Καρακάλλου 73(1 . ανταλλαγής γράμμα 57. Γιάννος 46. Γιώργης τοϋ Ζαρίφη 70. 28. 65. ήγεμών 'Ιβηρίας 5. πριμικήριος των αναγνωστών της Μ. Γλήγορης τοϋ Τζάνου 47.4 8 . Γορνίτζοβα. άσπρα 17. Δαμασκηνός ζωγράφος. Γεωργάκης τοϋ Γιάννου 45. Γοστόμπους. 70. 52. Αταλάντη Φθιώτιδος (χωριό Καλαπόδι) 51. γιος μάστρο Σταμάτη 57. Γεώργιος Κρητικός. κελλίον Καρακάλλου. χωριό 3. 'Αναστάσιος Δούκας Τορνίκης 22. 49. Άνθιμος παπάς. 56. Βενιαμίν. 66. . Βουρνο (Άγιος Ευστράτιος) 53. Γεωργούδης. 50. 64. θυγατέρα 'Ιωάννη Κόκκινου 28. Άνανίας προηγούμενος και επίτροπος Ααύρας 14. 32. κ. Άρτης πρώην μητροπολίτης Νεόφυτος Μαυρομμάτης 48. Αύγέρω. κελλίο Καρακάλλου 96(1-14).(Άγιος Ευστρά­ τιος) 67. νοτάριος 44. 12. Γεωργάκης παπάς. Γεώργιος. 54. 33. Άνθιμος παπάς 51. "Αγιος Νικόλαος. Βίγλα μεγάλη ("Αγιος Ευστράτιος) 27. θυγατέρα Γεώργη Ίάκουμου 53. 'Ασωμάτων τοποθεσία (Άγιος Ευστρά­ τιος) 39. — γιοι Άρτζίλιν. Γεώργιος. Βασίλης μάστρο. 29. χωριό 3.7 ) . 29. γιος παπα Λυμπέρη 64. Μπαϊντίρι. ασήμι 44. 20.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ 'Αναλήψεως εκκλησία ("Αγιος Ευστρά­ τιος) 36. Vahtang. Βοήθης Δημήτριος 33. άφιερωτήριο έγγραφο 27. Γαβριήλ προηγούμενος Καρακάλλου 5. δάσκαλος 58. Λέβαν. 41. Βροντάς Δημήτριος. Άνανίας γέρων κελλίου Σιδεράδικον 69. — γράμμα 45. βοσκή 25. 40. 48. Γενέσιο Θεοτόκου. 55. 'Ανδρόνικος Καβάσιλας 22. 4 6 . μοναχός κελλίου Αγίων Πάντων 59. σύζυγος 'Ιωάννη Σκυλογιάννη 41. 'Εκκλησίας 10. Βρύση τοϋ Παλπανα (Ιερισσός) 41. 2.6 0 . 62. Βαΐνδίριον βλ. Γούτας Θεσσαλονικέας 61. γαϊδούρι 56. 5 8 . 'Ανδρέας Κορνέρ 44. αφιέρωση.

Δημήτριος Βροντάς. γραμματικός 'Αγίου Ευστρατίου 34. 42.100 KP. Δράπανον (Κρήτη) 44. Θεσσαλονίκη 3. 'Ιωάννης παπάς τοϋ παπά Κωνσταντή 34. Χ Ρ Ϊ Σ Ο Χ Ο Ί Δ Η Σ . Δημητράκης. 16. 20. Έλενούδα 47. ζητεία 5. 41.8 ) . δεκάτη 9. 7 5 ( 1 . Ζωγράφου μονή 18.1 2 ) . 'Ιεροσόλυμα. μονή του Σταύρου 12. Ευθυμίου κελλίο βλ. γιος Μαλαμάτως 41. Μεταμορφώσεως 67. Δράμα 2. 39. νοτάριος 44. Θάσος βλ. "Αγιος Γεώργιος. 'Ιωάννης 46. του ("Αγιος Ευστράτιος) 29. Ζοτίνα. προεστώτες. γιος παπά Αυμπέριου επί­ τροπος μ. Ήυλάμ αγάς 34. 61. 'Ιβηρία. Θεοδώρα. 43. Ίεροπάτορος μονή 15. έργαστήριο-καλύβη Καρυών. Έξυπολήτου κελλίο 16. 66. Διασηνούδα. Δούκαινα 27. Ειρήνη 39 ΕΙσόδια Θεοτόκου (Σιδηράδικο). έπιτίμιο 8. 40. 'Ησαΐας Νταμιλάς. 22. Θεοδόσιος Κόκκινος 71. — μητροπολίτης 'Ιωακείμ 13. Δεμέτιος γέρων Κωνσταμονίτου 26. 12. — ελιές 24. ζολότια 48. ελεημοσύνη 13. Γ Ο Ϊ Ν Α Ρ Ι Δ Η Σ δανεισμού καΐ δωρεάς έγγραφο 58. Ζωσιμάς. γερο 49. — μονύδριο Σωτήρος Χρίστου του Άγιομαυρίτου 1. Δημήτρης 27. . ΕΙσόδια Θεοτόκου Καρυών (Σταυρουδάδικο). 'Ιωακείμ μοναχός Καρακάλλου 44. Δημήτρης παπάς. Δεσποινοΰ 66. κ. Ζίχνα. θυγατέρα Δημητρίου Βοήθη 33. — μητροπολίτης Σπυρί­ δων 14. ζωοτροφία 30. Δήμος του Βεργή 37. Δομέτιος αρχιεπίσκοπος καΐ καθολικός Ιβηρίας 12. Δανιλάκης παπάς 71. 46. κελλίο Καρακάλλου. Θεοδόσιος μοναχός. Δήμος. Ήλιοστάλακτη. θυγατέρα Νικολάου Κουβούλια 30. χωριό Γορνίτζοβα 3. Εύπραξία μοναχή.Π. σύζυγος Κομνενάκη 55. Ζούρβα (Ιερισσός) 43. σύζυγος 'Αναστασίου Δούκα Τορνίκη 22. — καθολικός Δομέτιος 12. θυγατέρα Άπελόμου ρεΐζη 34. "Αγιος Παντελεήμων μετόχι. 'Ιάκωβος Ιερομόναχος Καρακάλλου 11. Δρακοντή. 2. 'Ιωακείμ μητροπολίτης Προΐλάβου καΐ Τομαρόβου 10. 'Ιωάννης Μαργαρίτης 3. ναός 'Αγίου Νικολάου 6. ιερομόναχος 44. — εκκλησιαστικό έπιτίμιο 11. ήγεμών Vahtang 5. ζευγηλατεϊο 3. 71. Δημητράκης του παπα Αμάραντου 53. κελλίο Καρακάλλου 69. Δούκας Τορνίκης 'Αναστάσιος 22. Δημήτρης. Δημήτρης Σταμάτη 60. — καΐ 'Αγίου "Ορους επίσκοπος 8. γιος 'Ιωάννη Σκυλογιάννη 41. καλύβη Καρακάλλου 88 ( 1 . 'Ιωακείμ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 13. Δημήτρης τοϋ Πάκου 23. Ζωγραφίτες 21. 'Ισαάκ πρώτος 1. διαθήκη 71. επιστάτες 'Αγίου "Ορους 62. Βλ. Θεοφίλου. Ιερομόναχος Καρακάλλου 5. Διονύσιος μοναχός 19. 'Ιάκωβος Ιερομόναχος προηγούμενος Κα­ ρακάλλου 14. δουκάτα 44. 45. Μαριές χωριό. κελλίο Κα­ ρακάλλου 8 0 ( 1 . κελλίο Καρακάλλου 76 (1-13) ΕΙσόδια Θεοτόκου (Ψωραρέας). Ίσμαήλιο. 'Ιερισσός 2.1 0 ) . Θεοδόσιος παπάς Κωνσταμονίτου 26. κελλίο 20 έλαιόδενδρα 50.

101 Κουβούλιας Νικόλαος 30. Σαμουήλ Α' 9. 'Αγίου Γεωργίου του-. Κόκκινος Θεοδόσιος 71. — πατριάρχες: Ίωαν-' νίκιος Β' 6 . Κρύον Νερόν. Κάλλιστη. θυγατέρα της Εύπραξίας 40. — Σωφρόνιος Β' 10.' 26. χωριό 1. Ευστράτιος) 55. Κασσάνδρα 2.9 ) . 1 0 .9 ) .1 4 ) . θυγατέρα παπα Ιωάννη 39. Κάλλιστος πρώτος 17. Καλλίνικος μοναχός κελλίου Τιμίου Σταύ­ ρου 46. Λήμνος 2. — πρώην μητροπολίτης 48. — Μεγάλη 'Εκκλησία 6. Γενέσιον Θεοτόκου Καρυών. κελλίο Καρακάλλου 7 8 ( 1 . Μακρήνα 66. Κομνηνός Αάσκαρις Κωνσταντίνος 1. Κοίμησις Θεοτόκου. Λέβαν. Καλαπόδι. Ληκεινέτα. 65. κελλίον Καρακάλλου. τοποθεσία Θεσσαλονίκης 22. 29. Γενέσιον Θεοτόκου. Θεσσαλονικέας 61. Ευστράτιος ) 55. Μακάριος ηγούμενος Καρακάλλου 5. Κοίμησις Θεοτόκου (Παναγούδα). Κορνέρ 'Ανδρέας 44. 57. Κοίμησις Θεοτόκου Καρυών. 8. Κυπριανού βλ. Κουβούλης Ν. Αάσκαρις Κομνηνός Κωνσταντίνος 1. Μαλαματίνα. Κόκκινος Ιωάννης 28. Καραβούδας Άγγελέτος 33. χωριό 4. Κωνσταντίνος Λάσκαρις Κομνηνός 1. Κωνσταντινουπόλεως πρώην πατριάρχης 'Αθανάσιος 1. Κωνσταμονίτου μονή 18. Κούρλου του (Μαριές Θάσου) 50.. 40. 67. 56. — Παρθένιος Δ' 7. κελλίο Κα­ ρακάλλου 7 7 ( 1 . Καλλινίκου. κατώγι 52. Καλαμαριά 3. Μακαραίων κελλίο βλ. πριμικήριος των αναγνωστών της Μ. Κομνενάκης του παπα Κωνσταντη 55. Λεόντιος μοναχός 15. . κελ­ λίο Καρακάλλου. Χατζή Άθανάσης 47. οικονόμος μετοχίου Μεταμορφώσεως ("Αγ. Ίωαννίκιος οικονόμος μετοχίου 'Αγίου Ευστρατίου 64.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ Ίωαννίκιος Β' πατριάρχης Κωνσταντι­ νουπόλεως 6. κελλίο Καρακάλλου 7 9 ( 1 . κ. Λυμπέριος. καλύβη βλ. καλύβα 36 Καμπίς. 55. 62. Κρητικός Γεώργιος. μετόχι Κα­ ρακάλλου 1. Κωνσταντίνος. Μακάριος μοναχός. — μητροπολίτης 56. Κάλλιστη. 12. κελλίο Καρακάλλου. χωριό ('Αταλάντη Φθιώτι­ δος) 51. Λαυριώτες 8. γιος Δημήτρη Σταμάτη 60. 10. μετόχι Καρακάλλου 1. — Δράπανον 44. Λυμπέριος 32. 7. Λουβαρσάμιν. 25. "Αγιος Νικόλαος. Λυμπέριος του γερο Δημητράκη 65. Ιερομόναχος Ησαΐας Νταμιλδς 44. Κεραμεύς "Υάκινθος ηγούμενος Καρα­ κάλλου 22. Κυργιαζής 41. μετόχι Στρυμόνα. — "Αγιος Γεώργιος του Καλλινίκου. Καρανΐκενα Παλογοϋ 47. Κυριάκος Ζαφειράκη 54. 10. λίτρες 6. γιος Vahtang Ιβηρίας 5. — Γα­ λατάς 11. Καβάσιλας 'Ανδρόνικος 22. Εκκλησίας 10. Κοίμησις Θεοτόκου (Σύλακα ή Καρτάδι­ κο). Καλικια. Ίωαννίκιος Γ' πατριάρχης Κωνσταντι­ νουπόλεως 8. Καμπούρογλος Μανώλης τοϋ Άγγελάκη. 60. — Ίωαννίκιος Γ'.— πρωτοσύγκελλος Σεραφείμ 56. κοίλα 56. γιος Vahtang Ιβηρίας 5. — Προκόπιος Α' 11. Καρτάδικο βλ. Καλλινίκου μονή 15. Καταφύγι ( Ά γ . Παρθενίου καλύβη. βλ. Αιμοΐωάννου. Κιβοόλης Νικόλαος βλ. Ίωαννίκιος πρώτος 18. Βλ. Κορνήλιος παπάς (Ιερισσός) 45. Αημπέρης βλ. Κρήτη. Καλήστα.

Νικόλαος ηγούμενος Μονής Μεταμορφώ­ σεως ("Αγιος Ευστράτιος) 37. νοτάριος 44. 57. Παναγούδα κελλίο βλ. Νικηφόρος Ροδίτης 14. ομόλογα κελλίων Καρακάλλου 72 . Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ί Δ Η Σ Μαλαματίνα. Μαργαρίτης 'Ιωάννης 3. Μεημέτ αγάς 34. 60. 45. 53. μουζούρια 25. 41. χωριό Θάσου 24. 39. 28. Μαριές. . 62. Μεγάλη Εκκλησία 6. 59. 47. — μετόχι Καρακάλλου 49. Νταμιλάς 'Ησαΐας ιερομόναχος 44. (. Νικόλαος παπάς. ναζήριδες 'Αγίου "Ορους 61. Μανώλης βλ. 39. 69. σύζυγος Στρατή 60. Νικηφόρος γέρων Λαυριώτης 35.5 7 . 38. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ λίτης "Αρτης 48. δάσκαλος 38. Μαυρομάτης Νεόφυτος. Παλπανά.102 KP. 32. όσπήτιον 51. — ανταλλαγής 29. Παλαιολόγος 'Ανδρόνικος Β' 1. Μανώλης 46. Νεόφυτος Μαυρομμάτης πρώην μητροπο- Π. 50. μεζούρια βλ. Καμπούρογλος Μ. — οικονόμος Ίωαννίκιος 64. Νικηφόρος Ιερέας 66. Δημήτρης του 23. 48. ομολογία 26. Μαλαμάτω. σύζυγος Πανταζή 41. — οικονόμος Μακάριος 55. — δα­ νείου 37. Ματθαίος μοναχός 61. Μαυροχώρι (Ιερισσός) 41. 63. 53. . Νικήτας τοϋ Δημήτρη 50. σπίτι. Μαρία 39. 50. — οικονόμος Νικόδημος 40. Μοδινός 'Αντώνιος 44. 7. Μιχαήλ Παπύλας ό . Μυτιλήνη. 51. Νικήτας ηγούμενος μονής Μεταμορφώ­ σεως ("Αγιος Ευστράτιος) 7. 26. μαντριά 36. — Γεώργιος Κρητικός. 68. — άφιερώσεως 30. Πάκου. 29. . παγγενιά 9. 38. Μητροπόλεως «μαχαλάς» (Μυτιλήνη) 47. 5 5 . 28. λάκα του ("Αγιος Ευστράτιος ) 56. 40. Όρμήλια 23. Μπογδάνος 61. — και απόδειξη 25. 39. 42. κελλίο Πρωτάτου 19. 65. Όμέρ αγάς 25. 39. — βασιλικοί 22. 27 . οικονόμος μετοχίου 'Αγίου Ευστρατίου 40. Κοίμησις Θεοτό­ κου. μαντρόσπντα 37. πριμικήριος των αναγνω­ στών 10. 2. — Βλ. 47. 12. Νικηφόρος γέρων 68. 65. Νικηφόρος μοναχός 19. Μαλαχίας Ιερομόναχος Καρακάλλου 5. 67. 67. Νεόφυτος Ιερομόναχος και πνευματικός Καρακάλλου 13. Μεΐμάρης Κωνσταντίνος 52. «μαχαλάς» Μητροπόλεως 47. — ηγού­ μενος Νικόλαος 37. νομίσματα ρωσοβενέτικα 48.) 3. — ηγούμενος Νικήτας Ιε­ ρομόναχος 7. Νεακίτου περιοχή 18. Παλαιον Άνάπλι 44. οικείος του αύτοκράτορος ('Ανδρόνικος Καβάσιλας) 22. 26. Νέον Χωρίον (Καλαμαριά) 3. Βρύση τοϋ (Ιερισσός) 41. 55. 55. 32. Μαρία. Μπαΐντίρι 52. ξύλευση 25. οντάδες 52. 70. μουζούρια. μποστάνι 32. 60. 64. κελλίο Καρακάλλου. Ξηροποτάμου μονή (χωράφι) 23. κ. μάνες. μούλκια 42. θυγατέρα του Μανολάκη 38. 2$. Μάρκου το αλώνι ("Αγιος Ευστράτιος) 65. 32.96. — πωλήσεως 23. πρώην μητροπο­ λίτης "Αρτης 48. Μεταμορφώσεως μονή ("Αγιος Ευστρά­ τιος) 7. Νικόδημος γέρων. 35. μόδιοι 1.37. Είσόδια Θεο­ τόκου (Ψωραρέας) κελλίο. 28. Μαύρος του Χριστοπούλου 23. 43. Νικολή. 36. Παναγία τα Είσόδια βλ. 56. Παναγία.

Pietro Dona. Παντέλος. πρώτος 1. Συργεϊν. (. Σύλακας βλ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΤ Πανταζής 4 1 . 59. Τίμιος Σταυρός. 17. . 25. Προκόπιος Α' πατριάρχης Κωνσταντινου­ πόλεως 1 1 . 51. πατητήρι 27. 18. Σαμουήλ Α' πατριάρχης Κωνσταντινου­ πόλεως 9. 15. παρρησία 9. χωριό 3. 63. βλ. 16. Ριγέτα. Κοίμησις Θεοτόκου. προεστώτες 'Αγίου "Ορους 6 1 . 62. 56. Στρατής 60. θείος τοϋ αύτοκράτορος 3. — μολύβδινη 10. 20. συκιές 27. 20. 47. . 33. Στηλος Λιαριγκοβινος 61. Ροδίτης Νικηφόρος 14. συμβιβασμού έγγραφο 46. σαθήρι 27. συκαμιά 27. 7 1 . 26. Παπύλας Μιχαήλ δ . σπίτι (-ια) 27. — Σπυρίδων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 14. Σταύρου κελλίο βλ. 19. Παρθενίου. 18. 66. Στρυμώνας 1. καλύβη Καρακάλλου 89 (1-2). Σταύρου μονή (Ιεροσόλυμα) 12. Σεραφείμ μοναχός 19. περιβόλια 24. Στασινή 23. κελλίο Καρακάλλου. Τενεδιώτη. περιορισμός 15. 43α. σκήτη μονής Καρακάλλου 17. τοΰ ("Αγιος Ευστράτιος) 29. 52. 10. 68. συδοσία 9. σπέντζες 9. Σέρικος ("Αγιος Ευστράτιος) 27. — άνωγαιοκάτωγο 30. 2 1 . Σολομών. κελ­ 103 λίο Καρακάλλου. Σωφρόνιος Β ' πατριάρχης Κωνσταντι­ νουπόλεως 10. Σταμάτης τοΰ Δήμου 3 1 . 45α. . Είσόδια Θεοτόκου Καρυών. κελλίο Καρακάλλου. 2. πωλητήριο έγγραφο 34α. γιος V a h t a n g Ιβηρίας 5. κελλίο Καρακάλλου 94(1-7). 58. Σταυράκης τοϋ "Αγγέλου 43. Παρθένιος Δ ' πατριάρχης Κωνσταντινου­ πόλεως 7. 25. 'Εκκλησίας (Γεώργιος Κρητικός) 10. Σταυρός ("Αγιος Ευστράτιος) 57. —τουρ­ κική 2 1 . 66. 62. πάροικοι 4. — ναός 'Αγίου Νικολάου 6. γιος Κυριάκου Ζαφειράκη 54. 42. σύζυγος μάστρο Βασίλη 57. Προφήτης Η λ ί α ς . 47. Σκόπελος 32. — ρέκτορα Ρωμανίας 44. Παϋλος πρώτος 15. Προϊλάβου και Ίσμαηλίου μητρόπολις 6. 48. Σκυλογιάννης 'Ιωάννης 4 1 . 32. 26. θυγατέρα τοΰ Λυμπέριου 32. 62.) 3. Πυργούδι 7 1 . Παντοκράτορος μονή 46. Ταλαντίου καΐ Διαυλείας επίσκοπος 5 1 . Σεραφείμ 66. σιτάρι 25. Είσόδια Θεοτόκου. Σιδηράδικο. Ρωμανία 44. Σεβαστός 39. Στέφανος ηγούμενος Καρακάλλου 41α. σύναξη Καρυών ('Αγίου "Ορους) 17. πριμικήριος τών αναγνωστών της Μ. Ράχωβα. — μητροπολίτης 'Ιωακείμ 10. σφραγίδα 14. ρέκτωρ Ρωμανίας 44. Σουμάν ('Οσμάν ) αγάς 2 1 . Σαμουήλ Ιερομόναχος προηγούμενος Κα­ ρακάλλου 24. πληθάρι 27. μάστρο 57. Πρόβατα (Πρόβατα) 8. Σταυρουδάδικο βλ. 19. 25. Σωτηρος Χρίστου τοϋ 'Αγιομαυρίτου μονύδριον 1. 69. — σπιτότοπος 49. κελ­ λίο Καρακάλλου. σουρέτ δεφτέρι 9. 10. 46. Σταμάτης. 2. σούμπασης 34. Σεραφείμ ιερομόναχος πρωτοσυγκελλος Λήμνου 56. Παρμαχούδα.

Τζάνος 47. χαράτσι 9. Τορνίκης Δούκας 'Αναστάσιος 22. 23. ζευγηλατεϊο του 3. 65. 51. Φυλακτος 46. 95(1-21). Τομαρόβου μητροπολίτης βλ. Φίλιππος. 49. κελλίο Καρακάλλου 86(1-11). μαντρί του ("Αγιος Ευστράτιος ) 64.104 KP. χαβιάρι 6. 62. Τρεις Ιεράρχαι.57. Φίλιππα. χαβιαρτζής 11. Μαύρος τοΰ 23. τα καλύβια του ("Αγιος Ευστρά­ τιος) 31. Τίμιος Σταυρός. κελλίο Καρακάλλου 46. 23. Χιλανδαρίου μονή 21. 43. 33 . Τζαίνου.31. 45.43. Είσόδια Θεοτόκου κελλίο.Π. Χότζα. Χρυσόπολη 2. Χατζή Γεωργάκης 60. Προΐλάβου μητρ. 60. φλωρία βενετικά 48. Τίμιος Πρόδρομος. Χατζή Σωτηράκης 65. υποσχετικό γράμμα 61. Χίος 31. 70. ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ τεσκερές 21. 17. 34. όπέρπυρα 3. χωριό 3. Χρηστάκης Θεσσαλονικέας 61. Τοπόλια. Μεταμορφώσεως μονή. χωράφι (-ια) 22. Χώρα ("Αγιος Ευστράτιος) 33. 22. 'Τάκινθος Κεραμεύς ηγούμενος Καρακάλ­ λου 22. 10. 27 . 62. Χασάν αγάς 25. Φωτεινού μονή βλ. Χατζή Ζαχαρίας. Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ι Δ Η Σ . . γιος παπα Τζανάκη σούμπασης 'Αγίου Ευστρατίου 34. Χαλκηδόνος μητροπολίτης 11. Τούρλα ("Αγιος Ευστράτιος) 35. επίτροπος Λαύρας 14. κελλίο Καρακάλλου 85(1-13). 53. Χατζή Άθανάσης χαβιαρτζής 11.— άμπελοτόπιο 54. Χριστοδούλου. Ψωραρέα βλ. 55 .

Β ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ .

.

3. τα όποια κατανεμήθηκαν στους φακέλους: 1. 8. τουρκική και ρουμανική. έγιναν αφορμή να ταξινομηθεί το αρχείο άπο τους γέροντες της Σιμωνόπετρας. ν^ ~ } στο Λογγό (Σιθωνία) Ιίετριωτικου Λυκίας | Κελλιοΰ Βάλτας \ στην Κασσάνδρα Πετριώτικου Κασσάνδρας Λήμνου Σίφνου 'Αγίου Χαραλάμπους (Θεσσαλονίκη) 'Αναλήψεως ('Αθήνα) Σερρών Τα έγγραφα πού δέν άνηκαν στά παραπάνω θέματα αρχειοθετήθηκαν σέ φακέλους κατά χρονολογική σειρά. 5. κυρίως στή ρωσική. άπο το έτος 1922 καί έξης. ως έξης: α) Πατριαρχικά διάφορα β)'Οριακά . Δοχειαρίτικων έλαιοδένδρων 5. 'Εξαρτημάτων Καρυών γ) Μετοχιακά (έγγραφα τών εκτός 'Αγίου "Ορους κτημάτων της μονής). τα όποια κατανεμήθηκαν στους φακέλους: 0" λ. 9. Κελλιοΰ Δοντά — όριακών μέ τήν ιερά μονή Ξηροποτάμου 4. 7.Το ελληνικό αρχείο της 'Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας (ή Σιμωνόπετρας ή Σιμόπετρας. . Γενικών περιουσιακών στοιχείων 2. 6. Όριακών μέ τήν ιερά μονή Γρηγορίου 3. άπό το έτος 1800 καί έξης. άπο τή Ξενοφωντινή Σκήτη.κτηματικά. Οι απαλλοτριώσεις τών αγιορείτικων μετοχιών στην Ελλάδα. Με τή βοήθεια του γραμματέα της μοναχοί» Χρυσοστόμου (t 1965). Το αρχείο φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της μονής και περιλαμβάνει έγ­ γραφα σέ γλώσσα ελληνική. π . οι μοναχοί κατέταξαν τα ελληνικά έγγραφα σέ τρεις μεγάλες ενότητες καί σέ υποδιαιρέσεις φακέλων. 4. δπως άλλων αγιορείτικων μονών. δπως λέγεται κατ' άπλολογία) του Άγιου "Ορους δέν είχε την τύχη. να ερευνηθεί άπα ειδικούς πριν άπό το έτος 1977. Λίγα νεώτερα είναι καί σέ άλλες γλώσσες.

108 Δ. Bogoslovlje 20 C35) (1976). 588. δσα αναφέρονται στα ίδια θέματα μέ τα ελληνικά. ένώ σέ επανειλημμένες επισκέψεις μας έγιναν συμ­ πληρωματικές εργασίες. Αυτός ό τρόπος άρχειοθετήσεως ήταν. σελ. σελ. Παρίσι 1968. Σ μ υ ρ ν ά κ η .Β. Την ταξινόμηση και μελέτη τους ανέ­ λαβε ό καθηγητής Β. Σύμμεικτα 5 (1983).Manastira Simonpetre. άλλωστε. Despot Jovan Ugljesa kao ktitor svetogorskog . περιγραφήκαν και φωτογραφήθηκαν τα ελληνικά έγγραφα τών τριών μεγάλων ενοτή­ των πού προαναφέρθηκαν. πλην τών άλλων. Les documents roumains des archives du couvent athonite de Simonopétra. Kai i è. 'Από πληροφορίες τών αρχαιότερων πατέρων της Σιμωνόπετρας συμπεραί­ νεται δτι παλιότερα το αρχείο της βρισκόταν σέ ερμάρια χωρισμένα σέ θυρί­ δες πού αντιστοιχούσαν σέ υποθέσεις. δεκαεννέα είναι πατριαρχικά. Την ταξινόμηση και με­ λέτη τους ανέλαβε è συνεργάτης του Κ. Δημητριάδης. Παλαιότερο έγγραφο του αρχείου είναι το συμφω­ νητικό γράμμα τών μονών Σίμωνος Πέτρας και Κουτλουμουσίου του έτους 1516/7. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς . Τό σύνολο τών έγγραφων. σελ. κυρίως μετοχιών. D. Ή Σιμωνόπετρα ιδρύθηκε άπο τον δσιο Σίμωνα το Μυροβλήτη (13ος αι. Actes de Dionysiou. ένα αρχιερατικό. και άλλων μεγάλων θεμάτων πού απασχολούσαν ιδιαίτερα τη μονή. 3. και ένα συλλογικό αντίγραφο. . Présentation préliminaire.— Βλάχου. Τα υπόλοιπα δέν είναι ταξινομημένα. βρίσκονται στους ίδιους φακέλους. "Αγιον Όρος. "Αγιον "Ορος.— D. Ναστάσας1. Ν as t a s e. 1. 'Αριθμός ελλη­ νικών εγγράφων πού βρίσκονται ανάμεσα τους δέ συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο. και το αρ­ χείο της 8 . σελ. 264.) και ανοικοδομήθηκε άπο το Σέρβο δεσπότη 'Ιωάννη Οΰγγλεση (t 1371 ) 2 . 'Από τα έγγραφα της περιόδου 1516/7 -1801 πού σώζονται. 2. σελ. Δ. Ν. è πιο συνηθισμένος στίς αγιορείτικες μονές. έκδ. μαζί μέ τις ελληνικές μεταφράσεις τους. Εξαίρεση έγινε για το γράμμα του οικουμενικού πατρι­ άρχη 'Ιερεμία Β' του έτους 1592. ένώ ώς τελευταίο για τήν εργασία μας δεχτήκαμε. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ Κατά τή μετάβαση μας στή μονή τον 'Οκτώβριο του 1977. Το Ιτος 1580 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε.Ε. το σιγιλλιώδες γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Καλλινίκου Ε' (Δεκέμβριος 1801 ). 29-63. 373-388. στα χρονικά αυτά πλαίσια. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Τα τουρκικά έγγραφα. 6. συμβατικά. ανέρχεται σέ πενήντα πέντε. πού αποκαθιστούσε το κοινόβιο στή μονή. είκοσι Ιξι μοναστηριακά και Ιδιωτικά. Τα ρουμανικά έγγραφα του αρχείου φυλάσσονται σέ ξεχωριστούς φακέλους και αφορούν τα μετόχια της μονής στη Ρουμανία. οκτώ της ίερας συνάξεως τών Καρυών.

. σύντομη ιστορική περιγραφή του βίου τής μονής άπο τον ηγού­ μενο Νεόφυτο (fl907). ό κώδικας αυτός χρησίμευσε μόνον έμμεσα. Περιέχει ληψοδοσίες. Μέ αφορμή τήν έρευνα του αρχείου τής Ίερας Μονής Σίμωνος Πέτρας. πρωτότυπα ή αντίγραφα. ενθυμήσεις καί έγγραφα αντιγραμμένα άπο τον προηγού­ μενο κώδικα. καταγραφές απο­ στολών ηγουμένων. . Ό δεύτερος (Κώδικας Β') άνοιξε το 1846 καί ονομάζεται «Υπόμνημα. Γρηγορίου καί Παντοκράτορος. καθώς και αλλαγών καί αντικαταστάσεων σκευοφυλάκων. Σταυρονικήτα. γ) Στις αγιορείτικες μονές Ξηροποτάμου. Επειδή ή εργασία έχει ώς opto το έτος 1801. ενθυμήσεις. Ακόμη επισημάναμε έγγραφα τής Σιμωνόπετρας: α) Στή βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων (κώδικες 370 καί 424). εξιστόρηση γεγονότων καθώς καί διάφορα έγγραφα ώς τις αρχές του 20ου αι. Ιβήρων. άλλα καί εφτά μοναστηριακά έγγραφα. Σ* αυτόν περιέχονται κατάλογοι τών κειμηλίων καί σκευών τής μονής. Χιλιανδαρίου. Τών εγγράφων του πα­ ρόντος καταλόγου ετοιμάζεται διπλωματική έκδοση άπο τον γράφοντα.». περιγράψαμε καί φωτογραφήσαμε τους δύο κώ­ δικες της μονής. Δοχειαρίου. εξε­ τάστηκαν οι κάθε είδους σχετικές ιστορικές πηγές πού θα δώσουν το υλικό για τήν εξιστόρηση του βίου της μέσα στους αιώνες. . τής Σίμωνος Πέτρας. . Τά ανωτέρω έγγραφα φωτογραφήθηκαν καί ετοιμάζεται κατάλογος καί δημοσίευση τους. . Ό πρώτος (Κώδικας Α') είναι αρχαιότερος καί καλύπτει τή χρονική περίοδο άπο τις αρχές του 17ου ως τις αρχές του 19ου αϊ. ενώ είναι βέβαιο δτι καί άλλα λανθάνουν σέ αθωνικά αρχεία καί βιβλιοθήκες. «παραδόσεις» ταξιδιωτών πατέρων τής μονής.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 109 Έκτος άπο τα έγγραφα. β) Στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Αθήνας (κώδικας 1474).

po svjatym méstam Vostoka s 1723 po 1747 g. Κατάλογος: Κ. Πίνακες: Μ. Les documents roumains du Mont Athos. de H u r m u ζ a k i. σελ. τόμ.109. Θεσσαλονίκη 1929. Περιγραφικός κατάλογος των εν τοϊς κώδιξι τοϋ Πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων περί των êv "Αθω Μονών (1630 . ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ Β α ρ λ α ά μ Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η ς : Β α ρ λ α ά μ Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ ο υ . Κ ο υ ρ ί λ α ς : Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α . Πατριαρχικαι Εφημερίδες. Γ ε δ ε ώ ν . Documente privitoare la istoria Românilor. Κ τ έ ν α . Κ τ έ ν α ς : Χ ρ. πατριαρχική και σταυροπηγιακή σε/3ασ/«α μονή τοϋ Ξηροποτάμου 424 . 'Εφημερίδες: Μ. 2 8 9 . "Απαντα τα εν Άγίω "Ορει ιερά καθιδρύματα είς 726 εν δλω ανερχόμενα και ai προς το δοΰλον έθνος ύπηρεσίαι αυτών. Vasilija Grigorovica Barskago. Πατριαρχικοί πίνακες. "Αγιον "Ορος: Γ. Βόλος 1903. σελ. Documente grecesti privitoare la istoria Românilor. Γ ε δ ε ώ ν . Σιθωνία. Θεσσαλονίκη 1971 2 . Το "Αγιον "Ορος. Σ μ υ ρ ν ά κ η . Κωνσταντινούπολη 1890. Ό κατάλογος τών επισήμων 'Αθωνικών εγγράφων τοϋ Οΰσπένσκη. Ajutoarel Romanefti la mânàstirile din sfântul Munte Athos. 109). Χαλκιδική: Κ. i Γ ε δ ε ώ ν. "Αγιον "Ορος: Κ. Ή χερσόνησος τοϋ 'Αγίου "Ορους "Αθω. Barsoukov). Παρίσι 1979 (thèse de d o c t o r a t ) . . L a n g l o i s : V.140 Δ. X I V / Ι : Ν. . Γ ε δ ε ώ ν. . Παρίσι 1867. ό όποιος αναφέρθηκε στην εισαγωγή (σελ. Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ. Sibiu 1940. Documente: Ε . Β λ ά χ ο υ . "Εγγραφα της êv Άγίω "Ορει 'Ιεράς Μονής 'Οσίου Γρηγορίον. βασιλική. B o d o g a e : T. Ai τρεις χερσόνησοι της Χαλκιδικής Παλλήνη. Αθήνα 1936. Ή εν Άγίω "Ορει "Αθω 'Ιερά. Ακτή. Ν. Πανδώρα 12 (1861). 'Αθήνα 1935.1925. Δ ε λ ι κ ά ν η . Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ . Β λ ά χ ο υ . H u r m u z a k i .. N ä s t u r e l . Βουκουρέστι 1914. Ι ο r g a. N ä s t u r e l : P. B o d o g a e . (έκδ. 66 . Σ μ υ ρ ν ά κ η. Κωνσταντινούπολη 1902.1863). Κώδικας Α ' : Κώδικας μέ αντίγραφα εγγράφων. 'Αθήνα 1903. 3. Le Mont Athos et ses monastères. Κώδικας Β : Κώδικας με αντίγραφα εγγράφων ό όποιος αναφέρθηκε στην εισαγωγή (σελ. Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 8 (1931). Β a r s k i j : Stranstvovanija. 109). τόμ. Π ε ­ τρούπολη 1887. L a n g l o i s .I o r g a . Δ ε λ ι κ ά ν η .2 9 8 . Ευδόκιμος Ξηροποταμηνός: Ευδόκιμου Ξηροποταμηνοϋ.

264. "Αγιον "Ορος. Πρωτότυπο. 524-525.000 «αργύρια». 2 Σιγιλλιωδες γράμμα του πατριάρχη Ιερεμία Br Μάιος. κρέ­ μεται σφραγίδα μολυβένια τοϋ πατριάρχη (διάμ. — Διατήρηση πολύ καλή. 30. έχουν οι Σιμωνοπετρίτες τη διοίκηση. 264. 354. α ρ ί τ ο υ . : t Ο πονηρός και μισόκαλος δαίμων και της ημετέρας σωτηρίας εχθρός και πολέμιος. — Β ο d o g a e. "Αγιον "Ορος.: B a r s k i j . * Α ρ χ. Στο κάτω μέρος. . Πίνακες. — Γ ε δ ε ω ν. 64. 524 . άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο. 35 χιλ. σελ. σελ. Πολλές συντομογραφίες. . Περγαμηνή 935 x 490. — Γ ε δ ε ώ ν. σελ. έτος 7089 (1581) (Φάκ. 74. 35 χιλ. — Γραφή κομψή. σελ. Χαλκιδική. κρέμεται σφραγίδα μολυβένια τοϋ πα­ τριάρχη (διάμ. στο έξης. σελ. μετά άπο παράκληση των Ξενοφωντινών καί των πατέρων της ίερας συνάξεως των Καρυών. — Φ ρ ε . έτος 7089 (1581) (Φάκ. ινδ. Αρκετές συντομογραφίες. Με­ λάνι μαύρο. — L a n g 1 ο i s. 61. 251. 569. — Κ ο υ ρ ί λ α ς .. — Γ ε δ ε ώ ν. χωρίς ορθογραφικά λάθη. σελ. — Β λ ά χ ο υ . ίνδ. Πρβλ.). 61. — Κ τ έ ν α ς .^-Ύπογραφές του πατριάρχη και εφτά συνοδι­ κών. Περγαμηνή 810 x 470. γενικών περιουσιακών στοιχείων). κυβέρνηση καί εξουσία της μονής Ξενοφώντος. — Β λ τ ά χ ο υ . Πίνακες. σελ.525. σελ. σελ. 9. πατριαρχικών διαφόρων). άπο πράσινη μεταξωτή μήρινθο. Ό πατριάρχης κατοχυρώνει τα όροθέσια και τα μετόχια της Σιμωνόπετρας. επειδή άναδέχτηκαν το χρέος της πού ανερχόταν σέ 200. σελ. σελ. 9. Βιβλ. 'Εφημερίδες. Πρωτοτυπώ. . : t Την τον Θεον Έκκλησίαν άπαν το χριστιανικον πλήρωμα. πίν. 1. χωρίς ορθογραφικά λάθη. — Γραφή ιδιαίτερα επιμελημένη. 74. — L a n g 1 ο i s. μετά την πυρκαγιά του 1580. Ό πατριάρχης αποφαίνεται δπως. σελ. Στο κάτω μέρος. 354. σελ.: B a r s k i j . σελ.— Διατήρηση πολύ καλή.— Κ ο υ ρ ί λ α ς . . — Β α ρ λ α ά μ Γ ρ η γ ο ρ ι ά-τ η ς. Μελάνι μαϋρο. Βιβλ.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 111 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 1 Σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη Ιερεμία Β' Μάιος. σελ. . — Υ π ο ­ γραφές του πατριάρχη καί ενός αρχιερέα. Ά ρ χ. 294.).

112 Δ. Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Ιερεμία Β' (Μάιος 1581: Κατάλ. 1. 1). ΒΑΜΒΑΚΑΣ Πίν. άρ. .

πίν. 61. Arhiva Româneaska 6 (1941). σελ. σελ. 3α 'Αντίγραφο έτους 1859 του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 340 x 220.) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 355 χ 220. σελ. Despre Danile Românesti la Athos.— D. 270-271 κα σημ. 13β. έτος 7098 (1590) (Φάκ. : Πολλοί πάλαι των ευσεβών έφιεμένων τήν των θείων οίκων και εναγών μοναστηριών ευπρέπειαν. Βιβλ. 2. Ρ. O s t r o g o r s k y . 'Αρκετές συντομο­ γραφίες. — Β λ ά χ ο υ . Το αντίγραφο επικυρώνεται και σφραγίζεται άπο τήν Ί . — Γ ε δ ε ώ ν. 4 Σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη Ιερεμία Β' 6 'Οκτωβρίου. 'Ορθογραφικά λάθη ελάχιστα. Χαρτί 370 x 250. 294. κρέμεται σφραγίδα μολυβένια τοϋ πατρναρχη (διάμ. σελ. Πίνακες. — Διατήρηση καλή. Βελιγράδι 1965. Serska Oblast posle Dusanove smerti. σελ. σελ.— Διατήρηση καλή.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 2α 113 'Αντίγραφο (19ου αι. GLIX). σελ. Ό πατριάρχης εκδίδει σιγιλλιώδες γράμμα σχετικό μέ τήν αφιέρωση στη Σιμωνόπετρα άπο τήν κυρία Κάπλια κτημάτων της στά χωριά Σφουρτζέστι. Δραγομηρέστι. — G.l o r g a .— Β ο d ο g a e. "Αγιον "Ορος. : Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ . 'Ιωάννου 'Αλεξάνδρου και 'Ιωάννου Μίχνα.—Υπογραφές του οικουμενικού πατριάρχη. Μελάνι μαύρο. Κοινότητα τήν 17η Δεκεμβρίου 1859. 264. Μελάνι μαϋ- 8 . ' Ηζβορανη και Σπαντζογου. Χριστιανέστι. έτος 7100 (1591) (Φάκ.). Περγαμηνή 590 x 360. του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου και δύο αρχιερέων. πατριαρχικών διαφόρων). σελ. κατοχυρωμένων μέ «χρυσόβουλλα» των ηγεμόνων της Βλαχίας 'Ιωάννου Πέτρου. πατριαρχικών διαφόρων). Πρβλ. 74. Μελάνι μαΰρο. Στο κάτω μέρος. . 533. σελ. 28 (ανάτυπο). Χαλκιδική. — Κ ο υ ρ ί λ α ς . —Η u r m u z a k i . ' Α ρ χ . Πρωτότυπο. σελ.— L a n g l o i s . 'Αντίγραφο (1863). . 35. 3 Σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη Ιερεμία Β' Μάρτιος. 37 χιλ. 112-113 και σημ. 89 (άρ. Documente. — Ν ä s t u r e 1. — Διατήρηση καλή. άπα πράσινη μεταξωτή μήρινθο. — Γραφή επιμελημένη. Β ο g d a n. 252.

114

Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

*Α'

ifalf»l^iw^r^i»^ja^y«j^M
-1 ιιίΜΜτι^ΛΜίιιΐίΙί^ωΜφίι«'**».^»*^»·"^»»!«)**^;^»^,^^!^»^^^)!!! τη m a r

owiijtiCflipr'vina* , ofwvi«ia/Tn»r-^/Rpi7riia*oi»u(A»t/iit("ïiîïi»o*i3r^'^iA/ï*o0?**''",/'^*B?· iU|MMa/irAi« <uTf.rtiip«4mii^i'A»ii<u»7^tfïr^i<uT^«^

VAIÌWHI iW i«jfl «I« lyufUtll V;V,| 'iliuiG J« . riMT/fJpWnrtM^-ljfl^V. M # n ' « v n V ^ (ΑΙ. (VU-jn^Ä«!

•TO

Ar»«# ι$ίαπϊτ

*}·*ΑίΜ^ΛΜιιι«(«&|η,^,Ι,ώ·ιι·Μ^>Ηΐΐΐηΐ«α&^
< , ^ , .^r^yi«ii,^ t i^ n(l '| Km >i»*Aifi!>^in"o«»«AM«i«nie^
r..«i.iA.r* .('«.imuv^i,«/*".^ ά » '•Mr'""'·- • ^^^^<τ·"·I*'»»»I*•·«*«W^αl^*k«,oί^m,Λ'•'>,, ô»Çl«tfj»<r

Πίν. 2. Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' (Μάρτιος 1590: Κατάλ. άρ. 3 ) .

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ

415

ρο. — Διατήρηση πολύ καλή. — Γραφή χωρίς ορθογραφικά λάθη. Ελάχιστες συντομογρα­
φίες. Το αντίγραφο σφραγίζεται μέ τή σφραγίδα της 'Ιεράς Κοινότητας και επικυρώνεται
άπο τή" Ι ε ρ ά Επιστασία τήν 19η 'Απριλίου 1863.

Ό πατριάρχης παραχωρεί τα δικαιώματα του σταυροπηγίου στο μετόχι του
Άγιου Νικολάου της Σιμωνόπετρας στο Βουκουρέστι, το όποιο ιδρύθηκε άπο
το Μιχαήλ Μπάνο, αντί του παλιού μετοχιοΰ της ίδιας μονής, πού εγκατα­
λείφθηκε λόγω του κακοΰ κλίματος της περιοχής. —Υπογραφές του πατριάρχη
και εξι αρχιερέων άπο τους όποιους οι δύο υπογράφουν στα βλάχικα.
Ά ρ χ. : f "Εστί μεν συμφέρον καί άρμόδιον ώς επ ακράδαντου πέτρας τίθεσθαι το θεμέλιον. . .
Έ κ δ . : Κ. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφικον
σχεδίασμα
περί του πατριάρχου
'Αθήνα 1870, σελ. 184 - 187. — Η u r m u z a k i - I o r g a, Documente,
(άρ. C L X I I ) .
Βιβλ.: Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ , Χαλκιδική, σελ. 294. — Γ ε δ ε ώ ν, Πίνακες,
Β λ ά χ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 264. — Β ο d ο g a e, σελ. 252. — N ä s t
271 και σημ. 14.

'Ιερεμίου
Β',
σελ. 9 0 - 9 3
σελ. 5 3 3 . —
u r e l , σελ.

Σημ.: Στην έκδοση του Σάθα το έγγραφο φέρει χρονολογία «,ζρ [7100] Σεπτεμβρίω,
ίνδ. £ ' » . Και αν ακόμη ό γραφέας του αντιγράφου εξέλαβε, άπο κακή ανάγνωση, το «ίνδικτιών £ ' » για «'Οκτωβρίου £ ' » . όμως το έτος 7100 συμπίπτει μέ τήν 5η Ινδικτιωνα.

5

Γράμμα του πατριάρχη 'Ιερεμία Β'
'Ιούνιος, ίνδ. 5, έτος 7100 (1592)

(Φάκ. ρουμανικών εγγράφων). Πρωτότυπο. Χαρτί 427 x 300. Μελάνι μαύρο. — Δια­
τήρηση μέτρια. 'Οπές στα σημεία συναντήσεως των κάθετων μέ τΙς οριζόντιες διπλώσεις. —
Γραφή κομψή, χωρίς ορθογραφικά λάθη. Πολλές συντομογραφίες.

Ό πατριάρχης φανερώνει καί πιστοποιεί δτι ή Χρυσομαλίνα, θυγατέρα του
Νικολάου Κηππασάτου άπο την Καστοριά, αφιέρωσε στην ιερά μονή της Σιμόπετρας το εργαστήρι της πού βρίσκεται στο Βουκουρέστι. "Οσο ζει ή Χρυ­
σομαλίνα, το εργαστήρι θα βρίσκεται στα χέρια της καί χάριν ευλογίας θα δίνει
κάθε χρόνο στο μοναστήρι τριακόσια άσπρα. "Οποιος τολμήσει να αθετήσει τή
συμφωνία, είτε συγγενής της άφιερώτριας είτε μοναχός της Σιμόπετρας, αφο­
ρίζεται. — Μηνολόγιο και υπογραφές ενός αρχιερέα καί ενός άρχοντα του
οικουμενικού θρόνου.
' Α ρ χ . : f Δια του παρόντος γράμματος φανερον κ(αι) πιστον
ποιοϋμ(εν)
πώς Χρυσομαλίνα. . .

116

6

Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Γράμμα, Ισο πρωτότυπου χρυσόβουλλου γράμματος,
τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Λούκαρη)
έτος 7131 (1623)

(Φάκ. γενικών περιουσιακών στοιχείων). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 830 x 550. Μελάνι
καστανόχρωμο τοΰ κειμένου, μαΰρο τών υπογραφών τών αρχιερέων και τών αρχόντων τοΰ
οικουμενικού θρόνου, χρυσόχρωμο της πατριαρχικής υπογραφής. — Διατήρηση πολύ
καλή. — Γραφή πολύ επιμελημένη, χωρίς ορθογραφικά λάθη. Πολλές συντομογραφίες.
Στο κάτω μέρος, άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο, κρέμεται μολυβένια σφραγίδα τοΰ πα­
τριάρχη (διάμ. 42 χιλ.).
'Αντιγράφεται το «ΐσο» τοΰ πρωτότυπου χρυσόβουλλου γράμματος του
δεσπότη ((Σερβίας και Ρωμανίας» 'Ιωάννη Οΰγγλεση ( 1 3 6 5 - 1 3 7 1 ) . Το
πρωτότυπο, πού δέν σώζεται, ήταν το κτητορικο της Σιμωνόπετρας και
δόθηκε σ' αυτήν για ασφάλεια και αιώνια βεβαίωση. Ό Οΰγγλεσης γρά­
φει π ώ ς «ήρέτισα. . . εν τ ω άγιωνύμω "Ορει δομήσαι μοναστήριον εξόχως
ΐδιον. . ., ύφ' οΰ άκηκοώς και το κυρ Σίμωνος Πέτρας μονύδριον. . ., ήράσθην
δομήσαι αυτό μοναστήριον. . .». Ά φ ο ΰ εξασφάλισε εγκριτικό γράμμα του
πρώτου και της συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους, έστειλε τον ιερομόναχο και
πνευματικό Ευθύμιο «μετά και υπηρετών και δλβου δ,τι πολλοΰ, τα μέν εις
δόμησιν τοΰ ίεροΰ μοναστηρίου, τα δέ εις ώνησιν τόπων εντός τε καΐ εκτός».
Χτίζεται το μοναστήρι και προικίζεται με κειμήλια, κτήματα και μετόχια
εντός και έκτος τοΰ 'Αγίου "Ορους, τών οποίων ή κατοχή και νομή κ α τ ο ­
χυρώνονται στο διηνεκές άπο τον Οΰγγλεση. Το περιεχόμενο τοΰ χρυσόβουλ­
λου επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται άπο τον πατριάρχη Κύριλλο Α ' . — Υ π ο ­
γραφές τοΰ πατριάρχη, ένδεκα συνοδικών αρχιερέων και τεσσάρων αρχόντων
τοΰ οίκουμενικοΰ θρόνου.
' Α ρ χ . : "J" "Αξιον μέν εστί και επαινετον παντί το άνεγείρειν
και οικοδομεϊν θείους ναονς και σεβάσμια μοναστήρια. . .

καί

άνακτίζειν

Έκδ.: Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον Όρος, σελ. 93 - 94, Οπου δημοσιεύεται μεγάλο μέρος τοΰ
χρυσόβουλλου. — D. Κ a § i δ, Despot Jovan Ugljesa kao ktitor svetogorskog Manastira
Simopetre, Bogoslovlje 20 (35) (1976), σελ. 3 8 - 5 1 .
Βιβλ.: B a r s k i j , σελ. 354. — Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ , Χαλκιδική, σελ. 294. — L a n g l o i s , σελ. 61. — Β λ ά χ ο υ , "Αγιον Όρος, σελ. 263. — Β α ρ λ α ά μ Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η ς , σελ. 64. — Κ τ ε ν 5 ς, σελ. 569. — Κ ο υ ρ ί λ α ς, σελ. 75. — Ρ . L e m e r l e Α. S o l o v i e v , Trois chartes des souverains Serbes conservées au monastère de
Kutlumus (Mont Athos), Annales de l'Institut Kondakov (Seminarium Kondakovianum) 11 (1940), σελ. 139.— S. B i n o n , Les origines légendaires et Vhistoire de
Xéropotamou et de Saint Paul de VAthos, Louvain 1942, σελ. 98 (σημ. 1), 131 (σημ.
54), 185 (σημ. 8), 186 (σημ. 14), 206 (σημ. 13). — Actes de Dionysiou, Ικδ. Ν. Ο ί κ ο γ ο μ ί δ η ς , Παρίσι 1968, σελ. 6, σημ. 17.

—Μελάνι μαϋρο. Ό πατριάρχης συνιστά στον κλήρο καί στον λαό τους Σιμωνοπετρίτες προ­ ηγουμένους Συμεών καί 'Αρσένιο. — Διατήρηση καλή* επικολλημένο σέ ύφασμα. δπως επίσης σφραγίδα καί υπογραφή τουρκική. Πολλές συντομογραφίες. Στο κάτω μέρος. πατριαρχικών διαφόρων). 5. χωρίς ορθογραφικά λάθη. Το αντίγραφο εκδόθηκε άπο τήν Ι ε ρ ά Κοινότητα και φέρει τή σφραγίδα της. 40 χιλ. 6 έγγραφου Χαρτί 760 χ 500. — Διατήρηση καλή. — Διατήρηση πολύ καλή. 'Επιβεβαιώνουν. επίσης. 8 Σιγιλλιωδες γράμμα του πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Αούκαρη) ίνδ. 7 Άπανταχούσα του πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Αούκαρη) 1627 (Φάκ. μέ ελάχιστα ορθογραφικά λάθη. Λίγες συντομογραφίες. οι όποιοι εξέρχονται μέ τή συνοδεία τους για συγκέντρωση ελεών προς ανοικοδόμηση της καμένης μονής τους. δτι ό κτίτορας του . 6β 'Αντίγραφο (19ου αι. κρέμεται μολυβένια σφρα­ γίδα τοϋ πατριάρχη (διάμ. : f Τοις απανταχού ενρισκομένοις ΐερωτάτοις αρχιερενσι καί ύπερτίμοις. Πρωτότυπο. Στο κάτω μέρος. Ό πατριάρχης καί οι συνοδικοί αρχιερείς επιβεβαιώνουν δτι ό ναός του 'Αγίου 'Αρτεμίου στη Σίφνο είναι πατριαρχικός καί σταυροπηγιακός καί άκαταπάτητος άπο κάθε πρόσωπο. ' Α ρ χ .).) του υπ3 άρ. —'Τπογραφές του πατριάρχη καί εφτά συνοδικών. . Περγαμηνή 650 x 500. άπο πράσινη μεταξωτή μήρινθο. Μελάνι καστα­ νόχρωμο. κρέμεται μολυβένια σφραγίδα του πατριάρχη (διάμ. Πρωτότυπο.). έτος 1637 (Φάκ.— Διατήρηση καλή. 35 χιλ. άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο. κληρικό ή λαϊκό. — Γραφή επιμελημένη. Περγαμηνή 720 x 555. της πατριαρχικής υπογραφής καί των υπογραφών των συνοδικών. . — Γραφή επιμελημένη.Ι Ε Ρ Α ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 6α 117 'Αντίγραφο έτους 1859 του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 560 χ 395. Σίφνου). Μελάνι μαΰρο τοϋ κειμένου.

— Μηνολόγιο και υπογραφές εννέα συνοδικών. Έκδ. Ό πατριάρχης καί οι συνοδικοί αρχιερείς. άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο. μέ ελάχι­ στα ορθογραφικά λάθη. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ναού ιερομόναχος 'Ιερεμίας και οι λοιποί πατέρες πού μονάζουν στο μονύδριο μνημονεύουν τον οικουμενικό πατριάρχη και δέν εξαρτώνται άπο άλλον ούτε οφείλουν σέ κανένα τίποτε. εκδίδουν σιγίλλιο γράμμα. . Περγαμηνή 615 x 530. — Διατήρηση πολύ καλή. — Γραφή επιμελημένη. Χαρτί 420 x 300. συνεδριαζόντων αυτή. — Γραφή επιμελημένη. κρέμεται μολυβένια σφραγίδα του πατριάρχη (διάμ. ένώ ό τόπος στους πρώτους. — Διατήρηση άριστη. . . καστανό ή μαϋρο των υπογραφών. ίνδ. Μελάνι μαύρο έξίτηλο. [1644] (Φάκ. Ά ρ χ. Μικρές οπές στα σημεία συναντήσεως τών οριζόντιων μέ τΙς κάθετες διπλώσεις.—Υπογραφές του πατριάρχη και δέκα συνοδικών. Ό πατριάρχης καί οι συνοδικοί αρχιερείς απευθυνόμενοι προς τή σύναξη του 'Αγίου "Ορους βεβαιώνουν τή συμφωνία μεταξύ Σιμωνοπετριτών και Δοχειαριτών. δοχειαρίτικων ελαιοδέντρων). 354. . 4 (ή έκδοση δέν είναι διπλωματική). Πρωτότυπο. 12. Στο κάτω μέρος.118 Δ.). Το . τόσο του κειμένου δσο καί τών υπογραφών. Πολλές συντομογραφίες. σύμφωνα και με παλιότερα πατριαρχικά γράμ­ ματα. 9 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη Παρθενίου Α' Μάρτιος. Λίγες συντομογραφίες. 1654 (Φάκ. μεταξύ τών οποίων καί δ πατρι­ άρχης Ιεροσολύμων Παίσιος. με το όποιο κατοχυ­ ρώνεται υπέρ της Σιμωνόπετρας ό ναός του 'Αγίου 'Αρτεμίου στή Σίφνο. * Α ρ χ. 10 Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο του πατριάρχη Ίωαννικίου Β' 3 Φεβρουαρίου. : Οι από τον Σίμωνος Πέτρας ενταύθα. 7. χωρίς ορθογραφικά λάθη. 35 χιλ. 'Οκτώβριος 1971. σελ. δτι δηλαδή τα δέντρα του ελαιώνα της Δάφνης ανήκουν στους δεύτερους. ίνδ.: Εφημερίδα Σ ι φ ν α ϊ κ ή Φ ω ν ή . : "J" Της ημών μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης. Βιβλ. Σίφνου).: B a r s k i j . σελ. Μελάνι μαϋρο του κειμένου καί του μηνολογίου. Πρωτότυπο.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 119 ναό αυτό είχε αφιερώσει στη Σιμωνόπετρα ό κτίτοράς του ιερομόναχος ' Ι ε ­ ρεμίας (έγγραφο υ π ' ά ρ . του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων και δώδεκα συνοδικών αρχιερέων. Πρωτότυπο. . Νοέμβριος 1971. πατριαρχικών διαφόρων). : f rH τον καλόν προσθήκη το καλόν κάλλιον απεργάζεται. Βιβλ. . καφέ ή μαΰρο των υπογραφών. 12. Το αντίγραφο φέρει τή σφραγίδα τοΰ πρωτάτου και υπογράφεται άπο τα μέλη της διονυσιάτικης πρωτεπιστασίας. .—'Υπογραφές του οικουμενικού πατριάρχη. 40). — Διατήρηση καλή. » . σελ. χωρίς ορθογραφικά λάθη. ίνδ. [ . . εκκλησιαστικών ε ξ ό δ ω ν . . 1779 (Φάκ. Χαρτί 254 x 181. Μελάνι καφέ τοΰ κειμένου. Χαρτί 500 x 355. . Tò ποσό αυτό ορίστηκε συνοδικώς για το έτος 1779. χωρίς ορθογραφικά λάθη. Βουρβουροΰς). . — Γραφή επιμελημένη.: B a r s k i j . ' Α ρ χ . μαΰρο τοΰ μηνολογίου. — Μηνολόγιο και (σωζόμενες) υπογραφές τριών αρχιερέων. 10α Φ ω ν ή . βασιλικού μιρίου. Το έγγραφο βρέθηκε επικολλημένο σέ έντυπη θεία λειτουργία τοΰ έτους 1776 και αφαιρέθηκε κατά τή βιβλιοδεσία. : / . 12 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γαβριήλ Δ' Φεβρουάριος 1785 {Φάκ. ' Α ρ χ . βακουφικών χρεών. — Διατήρηση καλή.]μών μετά των περί αντήν ίερωτάτων συνάδελφων αρχιερέων. Έκδ. Ελάχιστες συντομογραφίες. . Ό πατριάρχης και οι συνοδικοί αρχιερείς εκδίδουν εκκλησιαστικό έπιτί- .: Εφημερίδα Σ ι φ ν α ΐ κ ή διπλωματική ). ώς ετήσια δόση «πατριαρ­ χικής ζητείας. 5 (ή έκδοση δέν εϊναι 'Αντίγραφο έτους 1S59 του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 450 x 365. Ό πατριάρχης δηλοποιεϊ π ώ ς δ μητροπολίτης Σαμακοβίου [ v a c a t ] π λ ή ­ ρωσε στη Μεγάλη τοΰ Χρίστου Ε κ κ λ η σ ί α άσπρα χιλιάδες [ v a c a t ] . — Δια­ τήρηση μέτρια. ] . — Γραφή επιμελημένη. . 354. Πρωτότυπο. σελ. Μελάνι μαύρο. 11 Πατριαρχική απόδειξη τοΰ πατριάρχη Σωφρονίου Β' 'Ιανουάριος. . Συντομογραφίες λίγες.

μέ παράσταση δικέφαλου άετοΰ. ίνδ. — Γραφή επιμελημένη. — Μηνολόγιο και υπογραφές εφτά συνοδικών. Βουρβούρους). Το γράμμα εκδίδεται μετά άπο αίτηση του σκευοφυλακα τής μονής Σεραφείμ και τών συγκοινοβιατών του. μαύρο τών υπογραφών. Στο νώτο του εγγράφου υπάρχει αποτύπωμα σφραγίδας οκταγωνι­ κού σχήματος επάνω σέ κόκκινο κερί. 13 Πατριαρχική επιστολή του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 17 Φεβρουαρίου 1785 (Φάκ. 14 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγίλλιο του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' Δεκέμβριος. δταν ή Σιμωνόπετρα είχε ερημωθεί. Παρα­ λήπτες του πατριαρχικού γράμματος είναι οι πατέρες τής κοινότητας του Ά ­ γιου "Ορους.). — Διατήρηση άριστη. Χαρτί (δίφυλλο) 320 x 240. : Δια της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής επιστολής δηλοποιοϋμεν. Περγαμηνή 800 x 560. . Μελάνι καφέ ανοιχτό τοϋ κει­ μένου.— Δια­ τήρηση σχετικά καλή. . Μελάνι μαϋρο. 1 2 ) . χωρίς ορθογραφικά λάθη. Το έγγραφο είναι σχισμένο περίπου διαγωνίως και λείπει ή κάτω αριστερή γωνία (χωρίς κείμενο). τών οποίων οι προκάτοχοι εξαφάνισαν τον βακουφναμέ και πού­ λησαν πρίν είκοσι χρόνια το μετόχι. 1. ΒΑΜΒΑΚΑΣ μιο για τή φανέρωση του χαμένου βακουφναμέ της Σιμωνόπετρας καΐ των συνθηκών πωλήσεως του μετοχιοΰ της στο χωριό "Αγιος Νικόλαος. : Ό οσιότατος σκενοφνλαξ της αυτόθι Ιεράς και σεβάσμιας μονής τον Σίμωνος Πέτρας. . 62 χιλ. . Πρωτότυπο. χωρίς ορθο­ γραφικά λάθη. 'Αρ­ κετές συντομογραφίες. —Υπογραφή του πατριάρχη ώς έξης: f Ό Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χριστώ εύχέτης. δπως επίσης και τή σύνταξη λεπτομερούς αναφοράς για τίς συνθήκες πωλήσεως του μετοχιοΰ τής μονής πού βρίσκεται στο χωριό Ά γ ι ο ς Νικόλαος. κρέμεται μολυβένια σφραγίδα του πατριάρχη (διάμ. — Γραφή επιμελημένη.120 Δ. τών γραμμάτων του πατριαρχικού ονόματος και τών συμβόλων της πατριαρχικής εξουσίας. Στο κάτω μέρος. Ά ρ χ. Α ρ χ . Λίγες συντομογραφίες. . αφοριστικό για αυτούς πού κατακρατούν τον βακουφναμέ τής Σιμωνόπετρας. άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο. καί εντέλλεται τήν παράδοση του στους Σιμωνοπετρίτες. Λήμνου). 1797 (Φάκ. Ό πατριάρχης υπενθυμίζει στους πατέρες τής κοινότητας του Ά γ ι ο υ " Ο ­ ρους προηγούμενο πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα (Ιγγραφο υπ' άρ. Πρωτότυπο.

σελ. της άπο πα­ απα- Βιβλ. Χαλκιδική. αναγνωρίζουν τους Ίβηρίτες ως κυρίους του μετοχιου της Τρύγης στη Λήμνο και Οχι τους Σιμωνοπετρίτες. — Διατήρηση καλή. 61. : ΐ Τα περί των πραγμάτων λόγοις μεν προς τους παρόντας. Μελάνι καστανό­ χρωμο τοϋ κειμένου. 294. σελ. 14. σελ. μετά άπα εξέταση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας.—'Υπογραφές του τριάρχη και οκτώ συνοδικών. Συντομογραφίες λίγες. — Γραφή επιμελημένη. 62 χιλ. κρέμεται μολυβένια σφραγίδα τοΰ πατριάρχη (διάμ. αποδίδει το έγγραφο στον πατριάρχη Γεράσιμο Γ'). Περγαμηνή 800 x 530. 15 Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 'Ιανουάριος. εσφαλμένα. 77. Πρωτότυπο. Λήμνου).: Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ . — Κ τ έ ν α ς . το έγγραφο απο­ δίδεται στον πατριάρχη Γεράσιμο Γ'). "Αγιον "Ορος. γράμμασι δε προς τους πόρρω. σελ. — Γ ε δ ε ώ ν. σελ. Μελάνι σκοϋρο καστανόχρωμο τοΰ κειμένου. — Σ μ υ ρ ν ά κ η . — Γρα- . 294. 596 (δπου.: Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ . Πρωτότυπο. — Κ τ έ ν α ς . Κατάλογος. μαΰρο των υπογραφών. : f "Οσα των εν τωδε τω βίω κτήματα τε και χρίσματα τούτοις σιν. 61. . σελ. — L a n g 1 ο i s. Ά ρ χ. .569 ( δπως και ό Σμυρνάκης. Ά ρ χ. 677. χωρίς ορθογραφικά λάθη.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 121 Ό πατριάρχης και οί συνοδικοί αρχιερείς. Χαλκιδική. άπα κυανή μεταξωτή μήρινθο. 16 Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 'Απρίλιος 1798 (Φάκ. Περγαμηνή 630 x 470. — Δ ε λ ι­ κ α ν ή . το όποιο αγόρασαν προσφάτως οί Σιμωνοπετρίτες τους Ίβηρίτες. 1798 (Φάκ. εσφαλμένα. — Κ ο υ ρ ί λ α ς . σελ. σελ.). — Διατήρηση πολύ καλή.15. . Στο κάτω μέρος. σελ. —'Υπογραφές του πατριάρχη και δώδεκα συνοδικών. . 568 . Βιβλ. ανήκει πλέον οριστικά στους πρώτους. σελ. — L a n g l o i s . Κατάλογος. σελ. Το πατριαρχικό γράμμα δίδεται στην ιερά μονή 'Ιβήρων. 14 . ΓΗνακες. 1. το έγγραφο αποδίδεται στον πατριάρχη Γεράσιμο Γ'). 568 (δπου. — Δ ε λ ι κ ά ν η. Ό πατριάρχης και οί συνοδικοί αρχιερείς αποφαίνονται δτι το μετόχι Τρύγης στή Λήμνο. πατριαρχικών διαφόρων). ίνδ. μαύρο ή καστανόχρωμο των υπογραφών.

122

Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

φή επιμελημένη, χωρίς ορθογραφικά λάθη καΐ συντομογραφίες. Ή μολυβένια σφραγίδα τοϋ
πατριάρχη εξέπεσε. Διατηρούνται οί οπές άπ' δπου διερχόταν ή μήρινθος, στο κάτω μέρος
του έγγραφου.

Ό πατριάρχης και οί συνοδικοί αρχιερείς επικυρώνουν μέ πατριαρχικό,
και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τα αντίγραφα τριών «χρυσοβούλλων» του
αύθέντη και ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Ιωάννου Κωνσταντίνου Γεωργίου Χαντζερλή βοεβόδα, πού εκδόθηκαν την 21η 'Ιανουαρίου 1798 και αναφέρονται: το
πρώτο στη σύσταση και λειτουργία του νοσοκομείου πανώλης στο Βουκου­
ρέστι, το δεύτερο στο «ντιπαρταμέντο της επιτροπικής. . ., διορίζον περί τών
έκεΐσε της κοινότητος υποθέσεων» και το τρίτο στο κουτί τών ελεών, «διατάττον ρητώς προσόδους» του. Τέλος ορίζουν δπως το περιεχόμενο τών «χρυ­
σοβούλλων» διαφυλάσσεται «άπαρεγκλήτως και άπαραχαράκτως μέχρι και του
ελαχίστου» και επισείουν φρικτές άρές για όσους το παραβαίνουν. —Υπο­
γραφές του πατριάρχη και δώδεκα συνοδικών.
' Α ρ χ . : t Διττής οΰσης της κατά ανθρωπον αρετής, τής μεν διανοητικής. . .

17

Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο του πατριάρχη
Γρηγορίου Ε'
'Ιούνιος 1798

(Φάκ. πατριαρχικών διαφόρων). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 790 x 610. Μελάνι καφέ τοϋ
κειμένου, μαΰρο τών υπογραφών. — Διατήρηση μέτρια. Ή περγαμηνή εΤναι σχισμένη κατά
μήκος τοϋ άριστεροΰ τμήματος της, λείπει μάλιστα και μέρος τοϋ κειμένου. — Γραφή επι­
μελημένη, χωρίς ορθογραφικά λάθη και συντομογραφίες. Ή μολυβένια σφραγίδα τοϋ πα­
τριάρχη εξέπεσε. Διατηροΰνται οί οπές άπ' δπου διερχόταν ή μήρινθος, στο κάτω μέρος της
περγαμηνής.

Ό πατριάρχης και οί συνοδικοί αρχιερείς εκδίδουν πατριαρχικό και συνο­
δικό σιγιλλιώδες γράμμα, σε συνέχεια προηγουμένου (έγγραφο ύπ' άρ. 16),
μέ το όποιο επικυρώνεται ή μετάφραση νέου «χρυσοβούλλου» του αύθέντη και
ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννου Κωνσταντίνου Γεωργίου Χαντζερλή βοε­
βόδα. Το νέο «χρυσόβουλλο» αναφέρεται στη σύσταση και λειτουργία νεόδμητου
ορφανοτροφείου στο Βουκουρέστι, ορίζει, σε εξι κεφάλαια, τις προσόδους του
καί, σέ άλλα δεκαπέντε, τους εσωτερικούς του κανονισμούς. Το πατριαρχικό
γράμμα αφορίζει, στο τέλος, δσους θελήσουν να ανατρέψουν τό περιεχόμενο
του «χρυσοβούλλου» καί τους υποβάλλει σε άρές καί ανάθεμα. — Υπογραφές
του πατριάρχη καί δεκατριών συνοδικών.
' Α ρ χ . : [... J μικρόν πράγματος προάγει ήμϊν εκδοϋναι το παρόν ήμετερον
πατριαρχικόν. . .

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

18

123

Εκκλησιαστικό γράμμα τοΰ πατριάρχη
Νεοφύτου Ζ'
Δεκέμβριος, ίνδ. 4, 1800

(Φάκ. πατριαρχικών διαφόρων). Πρωτότυπο. Χαρτί 610 x 460. Μελάνι μαΰρο τοΰ
κειμένου και τών υπογραφών, καφέ δύο υπογραφών συνοδικών αρχιερέων. — Διατήρηση
άριστη. — Γραφή ιδιαίτερα επιμελημένη, χωρίς ορθογραφικά λάθη. Συντομογραφίες.
Ό πατριάρχης και οι συνοδικοί αρχιερείς απευθύνονται μέ εκκλησιαστικό
γράμμα στους πατέρες της κοινότητας τοΰ Ά γ ι ο υ "Ορους, στους προεστώτες
τών άλλων μονών και της Σιμωνόπετρας, και καλούν δσους γνωρίζουν τους
άρπαγες της περιουσίας της τελευταίας αύτης μονής και τις αιτίες του χρέους
της να μαρτυρήσουν σχετικά.— Μηνολόγιο καΐ υπογραφές εννέα συνοδικών.
Ά ρ χ. : f Επειδή το είρημενον ιερόν μοναστήριον Σίμωνος Πέτρας. . .

19

Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη
Καλλινίκου £'
Δεκέμβριος, ίνδ. 5, 1801

(Φάκ. πατριαρχικών διαφόρων). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 670 x 520. Μελάνι καστανό­
χρωμο τοΰ κειμένου, μαΰρο τών υπογραφών. — Διατήρηση άριστη. — Γραφή επιμελημένη,
χωρίς ορθογραφικά λάθη. Στο κάτω μέρος, άπο κυανή μεταξωτή μήρινθο, κρέμεται μολυ­
βένια σφραγίδα του πατριάρχη (διάμ. 60 χιλ.).
Ό πατριάρχης και οι συνοδικοί αρχιερείς επικυρώνουν μέ σιγιλλιώδες γράμ­
μα την αποκατάσταση του κοινοβίου στη Σιμωνόπετρα, μέ ηγούμενο τον ιερο­
μόναχο 'Υάκινθο και σκευοφύλακα τον αρχιμανδρίτη Κύριλλο, ό όποιος έχει
αρμοδιότητα γιά τις εξωτερικές υποθέσεις της μονής. "Οποιος τολμήσει να
ταράξει τη ζωή τοΰ κοινοβίου αφορίζεται. —Υπογραφές τοΰ πατριάρχη και
οκτώ συνοδικών.
' Α ρ χ . : Ί" Ζήλω τγ\ προς τα θεία σκηνώματα και ιερά καταγώγια. . .
Κώδικας Β', σελ. 83 - 86.
Βιβλ.: Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ , Χαλκιδική, σελ. 294. — L a n g 1 ο i s, σελ. 61. —M. Γ εδ ε ω ν, Ό "Αθως, Κωνσταντινούπολη 1885, σελ. 188. — Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγων "Ορος,
σελ. 591 - 592. —Β λ ά χ ο υ, "Αγων "Ορος, σελ. 265. — Κ τ έ ν α ς , σελ. 572. — Κ ο υρ ί λ α ς , σελ. 77. — Β ο d o g a e, σελ. 254.

124

Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΧΙΕΡΕΑ

20

Έμμάρτυρο συνοδικό καί βεβαιωτήριο γράμμα τοϋ αρ­
χιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ
Ιούλιος, ίνδ. 1, 1748

(Φάκ. Βουρβουροϋς). Πρωτότυπο. Χαρτί 455 x 310. Μελάνι μαϋρο τοϋ κειμένου,
καφέ του μηνολογίου, μαύρο των υπογραφών. — Διατήρηση καλή. Το έγγραφο είναι επι­
κολλημένο σέ χαρτί. — Γραφή επιμελημένη, χωρίς ορθογραφικά λάθη. 'Ελάχιστες συντο­
μογραφίες. Πρβλ. πίν. 3.

Ό αρχιεπίσκοπος καί ή μικτή άπο κληρικούς καί λαϊκούς σύνοδος της μη­
τροπόλεως Θεσσαλονίκης εξετάζουν τήν αγωγή του παπα Γεράκη, οικονόμου
του χωρίου "Αγιος Νικόλαος, κατά των μοναχών της Σιμωνόπετρας. Το χρέος
προς τον παπα Γεράκη εξοφλήθηκε άπο το μοναστήρι καί αυτός επέστρεψε τά
ενέχυρα πού κρατούσε, δηλαδή το μετόχι, χωράφια καί άλλα εΐδη, τα όποια στο
έξης θα είναι «άκαταζήτητα» άπο τον ίδιο καί τους συγγενείς του. — Μηνολό­
γιο του αρχιεπισκόπου καί δεκαπέντε υπογραφές, μεταξύ τών οποίων καί του
Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Παρθενίου.
Α ρ χ . : "J" Προκαθημένης της ημών μετριότητος, σννοδικώς διατελούσης. . .

ΕΓΓΡΑΦΑ Τ Η Σ ΣΤΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ

21

Σιγιλλιωδες γράμμα της ιεράς συνάξεως του
'Αγίου "Ορους
ίνδ. 9, έτος 7089 (1580/1)

(Φάκ. γενικών περιουσιακών στοιχείων). Πρωτότυπο. Χαρτί 505 x 430. Μελάνι μαΰρο
τοϋ κειμένου καί τών υπογραφών. — Διατήρηση σχετικά καλή. 'Οπές καί σχισίματα στα
σημεία τών διπλώσεων. — Γραφή πολύ επιμελημένη* ορθογραφικά λάθη. Συντομογρα­
φίες. Σ τ ο μέσο της άνω ώας υπάρχει ίχνος άπο κυκλική κέρινη σφραγίδα, ή οποία εξέπεσε.
Το γράμμα είναι επικολλημένο σέ τεμάχιο χαρτιού.

Ή ιερά σύναξη του 'Αγίου "Ορους, με αφορμή τήν πυρκαγιά της Σιμωνόπετρας, εξέδωσε σιγιλλιώδες γράμμα το όποιο εγχείρισε στον καθηγούμενό
της Ευγένιο καί τους συνασκουμένους του. Στο γράμμα γίνεται λεπτομερώς
λόγος για τή μεγάλη πυρκαγιά πού έκαψε τή μονή κατά τή νύχτα της 10ης
προς 11η Δεκεμβρίου 1580, για τις καταστροφές πού προκάλεσε σέ κτήρια,
κειμήλια καί ανθρώπινες ζωές, για τή συγκέντρωση τών αγιορειτών στον τόπο
της συμφοράς καί τήν παραμυθία πού πρόσφεραν στους Σιμωνοπετρίτες. Με

<•..*-% „ J ^ ^ t .«fa*·"*'-».·*κ. -Λ*** φ.**---*'»·. 20). "* I<ir φ^ ^.J * # &.À2 »byp**^« •·.>--.Λ~ί *mu. ιΛανιφί-- Πίν./Αψί' j&p..4 « # * · · < *!.?A ^fo. A .'#)y^ .Α ~ χ · # · Ì U <« <l^ '%•#<*•'' ..4 * * " -fr**»». άρ. *£.* ^ . * À Je ju^. 3. ^i£.« r^.^ Ψ*"*. Έμμάρτυρο συνοδικό καΐ βεβαιωτήριο γράμμα τοϋ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ ('Ιούλιος 1748: Κατάλ.»VwA/*S/t « V ^ " 4v'«*»jn'A * · ' » ] · .>.' * ^ * ^ u » w.125 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Τ yy*.«.:i*V*< ν<~Λ>****** -»'$**/ twe>4. ^Α^&* ^ „ χ. . ^-jrtifî^f» ^^ it^^^c^*- x*f? <~r* y«fe»-*4* *f^«a «U«*~ÎÉ «4y*j «»•i'U'^feJ'.

Le millénaire du mont Athos. Liste des prôtes de VAthos.— J . — Ν ä s t u r e 1. υπ' άρ. 569. μετά άπο πρόσκληση των ιερών μονών Σίμωνος Πέτρας και Ξηροποτάμου. : t Κατά το . εν μηνΐ 'Απριλλίω. Ή σύναξη του 'Αγίου "Ορους. . 47. σελ.— Σ μ υ ρ ν ά κ η . προκαθεζομένης της σννάξεως του 'Αγιον "Ορους. 64. Πρωτότυπο. Το έγγραφο είναι επικολλημένο σέ χοντρό χαρτί. έτος 7102 (1594) (Φάκ. — Β ο d ο g a e. Συντο­ μογραφίες. 22 Συμβιβαστικό τής συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους 'Απρίλιος. Βιβλ. : t Πολλά των σημείων και άπειρα επήγαγε κατά καιρόν èv τω κόσμω. ΒΑΜΒΑΚΑΣ το ϊδιο γράμμα ή ιερά σύναξη μαρτυρεί ενυπογράφως για τα δρια. Κ 72).134.ζρβ? hoc. D a r r o u z è s . κελλιοϋ Δοντα— οριακών μέ την ιερά μονή Ξηροποτάμου ). Στο μέσο της άνω ώας υπάρχει ίχνος άπο κυκλική κέρινη σφραγίδα. 12. "Αγιον "Ορος. "Αγιον "Ορος. : Β λ ά χ ο υ .126 Δ. — Γραφή επιμελημένη. . τα κελλιά καί τα μετόχια της μονής. . σελ. Οι Σιμωνοπετρίτες καί οί Ξηροποταμινοί αποδέχονται τήν παράκληση της συνάξεως. 444. σελ. 263 .) τοΰ προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 740 x 525. σελ. ήρθε στην τοποθεσία του κελλιου τοΰ Δοντα για να επιλύσει επιτόπου τή διένεξη τους για τα δρια τοΰ κελλιου. 133 . — Διατήρηση σχετικά καλή. Ghevetogne 1963. 21α 'Αντίγραφο (19ου αι. .264. Επειδή δμως καμιά τους δέν εϊχε παλιά «χρυσόβουλλα». — Το έγγραφο είναι ανυπόγραφο. σελ. — Κ τ έ ν α ς . 46 καί 174 (Οπου γίνεται λόγος για δμοιο έγγραφο τοΰ αρχείου της μονής Ξηροποτάμου. τ. — Ε υ δ ό κ ι μ ο ς Ξηροποταμ η ν ό ς . σελ. — Β α ρ λ α ά μ Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η ς . επειδή κάηκαν τα σχετικά έγγραφα πού τα κατο­ χύρωναν. ή οποία στή συνέχεια ορίζει τα δρια κάθε μονής μέ συναίνεση τους. Σκουριά στην τελευταία κάθετη δίπλωση καί φθορές κατά μήκος των οριζόντιων και κάθετων διπλώσεων. ή οποία εξέπεσε. χωρίς ορθογραφικά λάθη. Χαρτί 425 χ 285. Ι. σελ. 270 και σημ. Βιβλ. 'Από τα γράμματα πού προσκόμισαν οι μονές αποδεικνυόταν δτι το κελλί τοΰ Δοντα άνηκε ανέκαθεν στή Σιμωνόπετρα. ' Α ρ χ . ' Α ρ χ . 251. σελ. Μελάνι καφέ. ή σύναξη παρακάλεσε τα δύο μέρη να ειρηνεύσουν μεταξύ τους.: Ε υ δ ό κ ι μ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ η ν ό ς . . — Διατήρηση πολύ καλή. σελ.—Υπογραφές του μητροπολίτη Δράμας Νεοφύτου και των δεκαέξι μελών τής συνάξεως.

Στο μέσο της ανω ώας βρίσκεται κολλημένη ή κέρινη σφραγίδα της μεγάλης συνάξεως. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας (διάμ. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας (διάμ. •Ή σύναξη του 'Αγίου "Ορους μεταβαίνει στην τοποθεσία για τήν οποία ερίζουν οί μονές Σιμωνόπετρας και Ξηροποτάμου και παρουσία εκπροσώπων καθεμίας και μέ βάση τα γράμματα τους επιλύει τη διαφορά. Πρωτότυπο. έτος 7123 (1614) (Φάκ. μετά άπό αίτηση τους. χ ω ­ ρίς ορθογραφικά λάθη. τον τόπο μεταξύ τών κελλιών Ψωραρέας και Κουρουνοφώλη στις Καρυές. 23 Γράμμα της μεγάλης συνάξεως του 'Αγίου Όρους έτος 7113 (1604/5) (Φάκ. Πολλές συντομογραφίες. Μελάνι μαΰρο του κει­ μένου και τών υπογραφών. δίνεται στους Σιμωνοπετρίτες .) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 340 χ 213. δπου περιέχεται άλλο έγγραφο. — Διατήρηση πολύ καλή. Μελάνι μαϋρο τοϋ κειμένου και τών υπογραφών. — Διατήρηση πολύ καλή.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 22α 127 'Αντίγραφο (19ου αι. . — Γραφή πολύ επιμελημένη.). τον όποιο προηγουμένως είχαν οί Ξηροποταμινοί.). μεταξύ τών οποίων σλαβιστί του αντιπροσώπου της ιεράς μονής Χιλιανδαρίου. Πρωτότυπο.—Υπογραφές δεκατρείς τών μελών της συνάξεως. Το κάτω τμήμα της καλύπτει μέρος της πρώτης γραμμής τοϋ κειμένου. Στο μέσο της άνω ώας βρίσκεται κολλημένη ή φθαρμένη κέρινη σφρα­ γίδα της συνάξεως. .ζ^νγ'. 24 Βεβαιωτηριώδες γράμμα της συνάξεως του 'Αγίου "Ορους 'Οκτώβριος. — Διατήρηση καλή. Φθορές κατά μήκος τών οριζόντιων διπλώσεων. Πολλές συντομογραφίες. Το κάτω μέρος της σφραγίδας καλύπτει τμήμα της πρώτης γραμμής τοϋ κειμένου. 35 χιλ. Το έγγραφο είναι επικολλημένο σέ χαρτί. Ό τόπος. χωρίς ορθογραφικά λάθη. κελλιοΰ Δοντα-όριακών μέ τήν ιερά μονή Ξηροποτάμου ).: t Κατά το . Ή μεγάλη σύναξη δίνει στους Σιμωνοπετρίτες. ενώ αυ­ τοί δίνουν χάριν ευλογίας τέσσερα φλουριά και ώς ετήσιο «χαράτσι» δύο λί­ τρες ελαιόλαδο στη μεγάλη εκκλησία του πρωτάτου. Χαρτί 405 χ 300. — Γραφή πολύ επιμελημένη. Ά ρ χ. 29 χιλ. συνηθρισμένης οϋσης της μεγάλης σννάξεως. εξαρτημάτων Καρυών). Χαρτί 245 χ 203.

Ό "Ανθιμος καταβάλλει στή σύ­ ναξη για το κελλί. . έτος 7159 (1651) (Φάκ. Μελάνι μαϋρο τοΰ κειμένου. — Διατήρηση καλή. Χαρτί (δίφυλλο) 450 χ 295. εν μηνί Όκτοβρίω. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας. — Γραφή πολύ επιμελημένη.—Υπογραφές δέκα αντιπροσώπων της μεγάλης συ­ νάξεως. 26 Πωλητήριο έγγραφο τής μεγάλης συνάξεως τοΰ 'Αγίου Όρους Α π ρ ί λ ι ο ς 1661 (Φάκ. Χαρτί (δίφυλλο) 298 χ 215. . 15 γρόσια και 1200 άσπρα. 25 Γράμμα της μεγάλης συνάξεως τοΰ 'Αγίου Όρους 16 Ιουλίου. — Διατήρηση πολύ καλή.—'Υπογραφές δύο τούρκων αξιωματούχων (ελ­ ληνιστί) και ένδεκα μελών της συνάξεως.ζρνθ έτος. Πολλές συντομογραφίες. Πρωτότυπο. Ή μεγάλη σύναξη πωλεί στον μοναχό "Ανθιμο το κελλί του Ευαγγελισμού στην τοποθεσία "Αδη. ' Α ρ χ . — Διατήρηση καλή. Το έγγραφο είναι επικολλημένο σέ . σνναθροιζομένης ήμϊν. εξαρτημάτων Καρυών). κοντά στον πρωτατινο μύλο. Στο μέσο της άνω ώας υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας της μεγάλης συνάξεως.) τοΰ προηγουμένου έγγραφου Χαρτί (δίφυλλο) 273 x 210. 24α 'Αντίγραφο (19ου ai. . . εξαρτημάτων Καρυών). εν μηνί Ίουλίφ ιστ. Λεκέδες. : ΐ Κατά το . 'Οπή στο σημείο συναντή­ σεως της οριζόντιας μέ τήν κάθετη δίπλωση. διάφορα στις υπογραφές.ζρκγ™ έτος.128 Δ. χάριν ευλογίας. προκαθημένης της σννάξεως τον Άγιου "Ορους. — Διατήρηση άριστη. 'Ορίζονται τα σύνορα και τα κινητά αντικείμενα του κελλιοΰ. Μελάνι μαΰρο. : ΐ Κατά το . ' Α ρ χ .) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί (δίφυλλο) 345 x 210. Πρωτότοκο. τον όποιο είχε ανοικο­ δομήσει εκ βάθρων ό μοναχός Γρηγόριος. 25α 'Αντίγραφο (19ου ai. χωρίς ορθογραφικά λάθη. ΒΑΜΒΑΚΑΣ και καθορίζονται τα δριά του. Ή ετήσια συδοσία του ορίζεται σέ 100 άσπρα.

μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας. Πρωτότυπο. Ή μεγάλη σύναξη.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 129 νεώτερο χαρτί. Πρβλ. Στο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα τουρκικής σφραγίδας. ζήτησαν άπο τον μποσταντζήμπαση άγα μείωση της συδοσίας τους. Πρωτότυπο. — Διατήρηση πολύ καλή. . 27 'Ομολογία και απόδειξη των καθηγουμένων. πίν. Ά ρ χ. μεταξύ τών οποίων και οι Σιμωνοπετρίτες. ωοειδείς τουρκικές σφραγίδες. — Υπογραφές δεκαεννέα. : f Έν τω . Με­ λάνι μαϋρο. ' Α ρ χ . — Γραφή επιμελημένη" ορθογραφικά λάθη πολλά. εξαρτημάτων Καρυών). Ό προηγούμενος και σκευοφύλαξ της Λαύρας Ναθαναήλ στέργω τα άνωθεν». : f Δια της παρούσης ημών ομολογίας κ ai αποδείξεως. "Ετσι ή Σιμόπετρα πληρώνει σαράντα αντί πενήντα τέσσερα γρόσια σε κάθε συδοσία. γενικών περιουσιακών στοιχείων). Ή μονή Σιμωνόπετρας αγο­ ράζει α) το κελλί του «Προδρόμου του Διονύση». — Γραφή επιμελημένη. Το αίτημα συζητήθηκε μέ Τούρκους αξιωματούχους και τη σύναξη του 'Αγίου "Ορους και αποφασίστηκε ή μείωση. Συντο­ μογραφίες αρκετές. Συντομο­ γραφίες. Χαρτί (δίφυλλο) 300 x 205. μεταξύ των οποίων τέσσερις σλαβικές. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας και εκατέρωθεν. . προκειμένου να εξοφλήσει τα χρέη της μεγάλης μέσης. Χαρτί (δίφυλλο) 293 x 210. 4. αποφασίζει νά πωλήσει τα κελλιά του πρωτάτου. Οί μοναχοί τεσσάρων αγιορείτικων μονών. — Διατήρηση καλή. Στο μέσο της άνω ώας υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας της συνά­ ξεως. Ελάχιστες συντομογραφ ίες. δικαίων και γερόντων τών μονών του 'Αγίου "Ορους 27 Ιουλίου 1678 (Φάκ. . χωρίς ορθογραφικά λάθη. Το δίφυλλο είναι επι­ κολλημένο σέ νεώτερο χαρτί. σνναθροιζομένης της μεγάλης συνά­ ξεως. Το δίφυλλο είναι επικολλημένο σε νεώτερο χαρτί. Μελάνι μαΰρο έξίτηλο. μέ ορθογραφικά λάθη. —'Υπογραφή: «t Οί καθηγουμενοι και δίκαιοι πασών τών ιστ μοναστηριών κ (αϊ) οί γέροντες της συνάξεως. και καταβάλλει στη μεγάλη μέση 405 γρόσια. μεταξύ των κελλιών της 'Α­ γίας Τριάδος και των 'Αρχαγγέλων και β) το κελλί του Ευαγγελισμού του Α ν ­ θίμου στο λάκκο του "Αδη. Στο μέσο της άνω ώας υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας της μεγάλης συνάξεως. 28 Γράμμα τών γερόντων της συνάξεως του 'Αγίου "Ορους 6 'Απριλίου 1703 (Φάκ. . 9 .αχξα μηνι Άπριλλίω. άνα μία. — Γραφή επιμελημένη.

μία δαμαλίδα καί ενέχυρο αφοριστικό γράμμα. ήρθε ό ηγούμενος του Κουτλουμουσίου Δανιήλ.130 Δ. ίνδικτιώνος εης. 5.ζκε'. Πρβλ. γιατί φοβήθηκαν το Κουτλουμούσι πού ευημερούσε. Στην κάτω ώα διακρίνονται ϊχνη άπο δύο κυκλικές κέρινες σφραγίδες. να φέρουν τα ζώα τους στο Λογγό. καί τους γέροντες του. : f Έν ετι . επί πρώτου Γρηγορίου ιερομόναχου. ήρθαν στον επίμαχο τόπο. έ'τος 7025 (1516/7) (Φάκ. καί παρακάλεσαν τον ηγούμενο της Δανιήλ. κάθε χρόνο. Οί Σιμοπετρίτες αποδέχθηκαν την παράκληση αυτή. Χαρτί 300 x 215.αψγ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 29 Συμφωνητικό γράμμα των μονών Σίμωνος Πέτρας καί Κουτλουμουσίου ίνδ. πίν. βγήκαν σε κρίση καί. έχοντας διαφορά για τον τόπο «το Κουρί».επικολ­ λημένο σέ χαρτί. στο χειμαδιό πού είχε ή Σιμόπετρα. Συντομογραφίες λίγες. 55. το όποιο ακολουθεί. καθώς βρήκαν αληθές καί εύλογο οι κριτές τους. 'Ορθογραφικά λάθη λίγα. —Υπογραφές τριών γερόντων τής συνάξεως. συλλογικό αντίγραφο άρ. οντος ζαπίθη τοϋ 'Αγίου "Ο­ ρους Όσσουμάν αγάς. με τους γέροντες του στή Σιμόπετρα. Μελάνι μαϋρο. το όποιο έπικολλαται σέ ένα τρίτο μονόφυλλο. : "Ετους fcov κ ε™. ε'. άφοΰ πήραν τον ζαπίθη του Αγίου "Ορους Όσσουμάν άγα καί τους γέροντες της συνάξεως. σέ διάφορα σημεία . κατά μήκος παλιών διπλώσεων. Α ρ χ . άπο τον "Αγιο Βασίλειο. Ά ρ χ. Ε κ ε ί οι αντίδικοι «ταιριάστηκαν» καί έβαλαν σύνορα. — Διατή­ ρηση σχετικά καλή. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ό Ευγένιος άπο το διονυσιάτικο κελλί Άγιος Νικόλαος και ό οικονόμος άπο το σιμοπετριώτικο κονάκι γερο Δαμασκηνός. . Επίσης έγιναν δύο γράμματα πού έλαβαν τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Πρωτότυπο. τον χελανταρινο πύργο. . . . Το έγγραφο εϊναι ανυπόγραφο. πρώην Χελανταρινός. Το έτος . ενώ αυτοί ήσαν φτωχοί. . τον επονομαζόμενο Πρόχορο. Πετριώτικου Συκιάς). Φθορές. εν μηνΐ Άπριλλίω στ. ίνδ. πρώτου Γρηγορίου ιερομόναχου. 'Από μέρους τους δμως ζήτησαν να τους δίνουν οί Κουτλουμουσιανοί. 28α 'Αντίγραφο 15ης 'Απριλίου 1808 του προηγουμένου εγγράφου Βλ. — Γραφή επιμελημένη. 5. οί όποιες εξέπεσαν.

X J ^ h*rf>*ltf3 ^ ^ S ^ i .·*«. 4. άρ.-^Χ^/e^jr/^.rm_^w^ ^*V*WCTT- '%*#& * > r · . ~~ ί J "»tiV *J**HKMêIfUeitj / ^ •-'TW tKfVi ^-ίί^"*" tfirtë ft**- ***Gp- r .-f>^ jc^*y^2J%?£B Πίν. ^ * ! * 53*« ».n*&»t<» .Ι Ε Ρ Α ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 131 ••--•--*:• <& ί . ^ν-Λ^ί « . .».·**""•*•> "•*>>***?"•• yi'^&^^f ^"'"Ζ^.**<ar·* ί juïkrj* Λ#^Λ w * »^^ w * / « « » « ^ . Πωλητήριο έγγραφο της μεγάλης συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους ('Απρίλιος 1661 Κατάλ. £"C' *v ^ "{S'A. . 26)..

'·« - "χί i WX «/feiw'3^ ri · S'ia'·* I A*t .· r. .. ΒΑΜΒΑΚΑΣ *<T 1'*« h-i . /«<·. 5. .· " ^ E i ' T . /)<"f .132 Δ. Συμφωνητικό γράμμα των μονών Σίμωνος Πέτρας και Κουτλουμουσίου (1516/7: Κατάλ. ->.' -—' -Mi Πίν. άρ. 29).

στο διάστημα μεταξύ τών υπογραφών. Στο μέσο της άνω ώας υπάρχει κηροσφραγίδα (διάμ. Μελάνι καφέ του κειμένου. -*• Διατήρηση πολύ καλή. 30 Έγγραφη ομολογία τοδ μησέρ Βίνγγα ίνδ.) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 240 x 350. οριακών μέ τήν ίερά μονή Γρηγορίου). .) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 280 χ 220. Ό π έ ς στα σημεία συναντή­ σεως τών οριζόντιων μέ τις κάθετες διπλώσεις.). 1593 (Φάκ. 30α Αντίγραφο (19ου αϊ. κάτοικοι του νησιού "Άγιος Ευστράτιος. Ό μησέρ Βίνγγας και ή σύζυγος του Ζοτίνα. : t Έν ονόματι τον Κυρίου και Θεοϋ καϊ Σωτηρος ημών Ίησοϋ Χρί­ στου. μέ παράσταση της Γεννήσεως του Χρίστου και επιγραφή γύρω άπο αυτήν. Χαρτί (δίφυλλο) 310 χ 210. αφιερώνουν στο μοναστήρι της Σίμωνος Πέτρας περιβόλι. 6. χωρίς ορθογραφικά λάθη. "Εγγραφη απόδειξη της ιεράς μονής Γρηγορίου. . Μελάνι μαΰρο τοϋ κειμένου και τών υπογραφών. αμπέλι και χωράφι* —Υπογραφές δεκαπέντε. Πολλές συντομογραφίες. Πολλές συντομογραφίες. ) της ιεράς μονής Γρηγορίου. 33 χιλ. — Γραφή επιμελημένη.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 29α 133 'Αντίγραφο (19ου αϊ. "Ομοια δόθηκε άπο τους Σιμωνοπετρίτες στους αδελφούς της ιεράς μονής Γρηγορίου. — Γραφή προηγουμένου Νεοφύτου(.καφέ των Αλλων υπογραφών — Διατήρηση καλή. Λήμνου).. — Διατήρηση καλή. Οι δύο μονές ορίζουν τα σύνορα τους μέ νέο δροστάσιο. μέ παράσταση του 'Αγίου Νικολάου. 31 "Απόδειξη της ιεράς μονής Γρηγορίου 'Απρίλιος. μέ πολλά ορθογραφικά λάθη. Πρωτότυπο. Ό π έ ς στα σημεία συναντήσεως τών οριζόντιων μέ τις κάθετες διπλώσεις. έκτος αυτής του άφιερωτή. Ή υπογραφή μέ τους λατινικούς χαρακτήρες παραλείπεται. έτος 7121 (1613) (Φάκ. μαΰρο της υπογραφής του μησέρ Βίνγγα. Ά ρ χ. ή οποία δόθηκε στους πα­ τέρες της μονής του 'Αγίου Σίμωνος. Πρωτότυπο. επειδή δέν βρέθηκε ή «γεγλυμμένη» πέτρα πού μνη- . Στο κάτω δεξιό τμήμα τοϋ έγ­ γραφου. ό όποιος υπογράφει μέ λατινικούς χαρακτήρες ώς έξης: Ego Vinchas Grimoldhos stergo ta anothen che dhia xerozmu grafo. — Γραφή «λαϊκή». Χαρτί 340 x 235. υπάρχει κυκλικό αποτύπωμα σφραγίδας της Σιμωνόπετρας.

. 6. — Γραφή επιμελημένη.ζρκγ. Λίγες συντομογρα­ φίες. —Υπογραφές σαράντα μία. —Υπογραφές δύο. 33 Όμολογία τής μοναχής Χρυσοπηγής ίνδ. να ισχύει το νέο όροστάσιο. 14. Χαρτί (δίφυλλο) 310 χ 210.) του προηγουμένου εγγράφου Χαρτί (δίφυλλο) 220 x 176. σελ. — Γραφή επιμελημένη. 183. μέ ελάχιστα ορθογραφικά λάθη. 32 Συμφωνητικό γράμμα τών 'Αγιονικολαΐτων 8 Νοεμβρίου.). έτος 7123 (1614) (Φάκ. Μετά σφραγίδας (διάμ. Το έγγραφο είναι επικολλημένο σέ νεώτερο χαρτί. Συμφωνήθηκε π ώ ς αν βρισκόταν ή πέτρα μέσα σέ εξι μήνες. 'Αντίγραφο (19ου αι. δεξιά τών υπογραφών. περιουσιακών στοιχείων). πίν. Ά ρ χ. ήμεϊς οι ΆγιοΆ ρ χ. Πρωτότυπο. Βιβλ. του δικαίου τής ιεράς μο­ νής Γρηγορίου μονάχου Σάββα και του γραφέα του γράμματος 'Ιερεμία. τεϋχος 19 . — Διατήρηση καλή. : f Έν ετει . ' Α ρ σ έ ν η . εσυνηβάστημεν νικολαιτες. : Έν ονόματι τής ζωαρχικής Τριάδος.: Σ. . . Πρωτότυπο. έτος 7124 (1615/6) (Φάκ. γενικών ρο. . Γράμμα το όποιο διαλαμβάνει για τα χωράφια πού αντάλλαξε ή Σιμωνό­ πετρα μέ τους κατοίκους του χωρίου "Αγιος Νικόλαος. εν μηνΐ Νοεμβρίω η.134 Δ. — Διατήρηση μογραφίες. Μελάνι μαϋρο. ΒΑΜΒΑΚΑΣ μονευόταν σέ απόδειξη της Σιμωνόπετρας. σελ. Θεσσαλονίκη 1981. Μελάνι μαϋ­ πολύ καλή. μέ τή βούλλα τής μονής. Πρβλ. — Διατή­ ρηση καλή. . Χαρτί 155 x 215. Χα?Μΐδική. ΊστορικαΙ σημειώσεις δια τον "Αγιον Νικόλαον και την Νικήτην (Χαλκιδικής). Βουρβουροΰς). σελ. 'Ορθογραφικά λάθη πολλά. — Ί . τις όποιες παραθέτει ό γραφέας τοϋ κειμένου του έγγραφου. Βιβλ. αποτύπωμα κυκλικής 20 χιλ. τών Άγιονικολαϊτών.: Β α ρ λ α ά μ 31α Γρηγοριάτης. Συντο­ το τέλος τοϋ κειμένου. Οί Άγιονικολαΐτες έδωσαν αυτό το συμφωνητικό γράμμα και πήραν άλλο τών Σιμωνοπετριτών.20 (1970). 20. παίρνοντας τή Βουρβουρού. Π απ ά γ γ ε λ ο υ . ής πρέπει δόξα είς τους αιώνας αμήν. 64. Χρονικά της Χαλκιδικής. να είναι έκεΐ το σύνορο μέ τη Σιμωνόπετρα* αν οχι.

f < ^„..' &. wk • * * I I I ntv.t%'„ y~y«.#"" %'.. .4. 6. Συμφωνητικό γράμμα τών Άγιονικολαϊτών (8 Νοεμβρίου 1614: Κατάλ..ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 135 if „Ρ„ς*. » / aJ*. '*r><" r \ u. ^a ^f**^'' Λ»^*.<-.**• "V·" Ac>'hl· ff/^*'V f?cy*s α.-·γ'*)-. itygyfa JL&JÌj 4*S ^ H~ryiJ%- %>χ·?~>ηι· · yçti.H f V " ' *»·«*»<»•'*·' ^-/v >V ~.. 32 ' .τ ρ-~/Γ4":.. fj. άρ.Λ»Ι»Μ»>ί-· *?>4'4 fJÇWr- /f?*"* " f l f " » ^ f ' 7 ' }tf'rli%- s&f"*.

πού βρίσκεται στο χωριό "Αγιος Νικόλαος. 285). Λεκέδες σκουριάς κατά μήκος των διπλώσεων. του ηγουμένου καί τών πατέρων της Σιμόπετρας. μέ παραστάσεις. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ή μοναχή Χρυσοπηγή προσηλώνει το κελλί της.136 Δ. 34α 'Αντίγραφο (19ου αι. Συντομογραφίες. —'Υπογραφές του παπα κυρ Θεωνά και της Χρυσοπηγης. — Διατήρηση καλή. Επίσης παίρνουν καί άλλες. χωρίς ορθογραφικά λάθη. Πρωτότυπο. Χαρτί 405 x 305. Οι Ιερές μονές του 'Αγίου Σίμωνος καί του Κουτλουμούσίου αποφασίζουν να καταπαύσουν τα σκάνδαλα πού τους προξένησε ό «βάσκανος» (δαίμονας) για τα σύνορα τών κτημάτων τους στο Λογγό. — Διατήρηση πολύ καλή. Το έγγραφο είναι επικολλημένο σέ νεώτερο χαρτί. της Γεννήσεως καί της Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτηρος. 1618 (Κώδικας Α'. έτος 7126 (1617) (Φάκ. αντίστοιχα. στο μοναστήρι της Σιμόπετρας. . — Γραφή επιμελημένη. καί επιγραφές γύρω άπο αυτές. 35 'Απόδειξη Σιμοπετριωτών ίνδ. Στο μέσο της άνω ώας* υπάρχουν τα αποτυπώματα κυκλικών σφραγίδων τών Ιερών μονών Σίμωνος Πέτρας καί Κουτλουμούσίου. Μελάνι καστανόμαυρο του κειμένου. ' Α ρ χ . 'Αντίγραφο. σελ. μαΰρο καί καφέ των υπογραφών. — Διατήρηση καλή. — Γραφή επιμελημένη. σχετικές αποφάσεις καί ανταλλάσσουν βεβαιώ τηριώδη γράμματα. . Το γράμμα αυτό χορηγήθηκε από τους Σιμοπετριώτες στους αδελφούς Κουτλουμουσιανούς. . Συντομογραφίες πολλές. 'Α ρ χ. . 1. Βάζουν καινούριες βουλλες περιγράφοντας τα σύνορα λεπτομερώς. : f Θείον τι και ονράνιον χρήμα ή αγάπη και δσοι ταντην πλοντήσαντες. —Υπογραφές δεκαπέντε. Μελάνι μαύρο. : f Δεια της παρονσοις μου ώμολογεί(ας) δειλοπειώ εγώ ει Χρισωπηεΐ. Πετριώτικου Συκιάς). 34 Βεβαιωτηριωδες γράμμα των ίερων μονών 'Αγίου Σίμωνος καί Κουτλουμούσίου 1 Δεκεμβρίου. χωρίς ορθογραφικά λάθη.) του προηγουμένου έγγραφου Χαρτί 370 x 255. Οι ηγούμενοι και οί γέ­ ροντες τών δύο μονών έρχονται επιτόπου καί βρίσκουν τα παλιά όροθέσια αλώβητα. .

Μεγά­ λες οπές στις σελίδες. 37 Όμολογία τών Σιμοπετριωτών 20 'Ιουλίου. Μελάνι μαϋρο. αυτός θα έχει δικαίωμα να ζητήσει πίσω τα χρήματα του. αν όμως αποχωρήσει μόνος του δέν έχει δικαίωμα /α πάρει τίποτε. — Γραφή άγροίκα. έτος 7133 (1625) (Κώδικας Α'. —'Υπογραφή του καθηγουμένου Συμεών. : f Aia της παρούσης ημών ομολογίας δηλοπιοϋμ(εν) οΐμοϊς οι Σιμοπετριοτε. μέ τή συμφωνία. 'Ορθογραφικά λάθη. . *Αν όμως φύγει ό ίδιος μέ δική του βούληση. σελ. ' Α ρ χ . έτος 7133 (1625) (Κώδικας Α'. — Διατήρηση κακή.287). Γιά δλα αυτά ό Γαβριήλ έδωσε δεκαέξι χιλιάδες άσπρα. δίνοντας τριάντα τέσσερις χιλιάδες άσπρα. . αυτός έχει δικαίωμα νά ζητήιει πίσω τα άσπρα του. . : f Δια της παρούσης ημών αποδείξεως δηλοποιονμεν ημείς οί Σιμωπετριώται. Πολλά ορθογραφικά λάθη. δέν μπορεί να γυρεύει τίποτε. σελ. Α ρ χ . . . : f Σνναθρημένης ούσις τ(ή)ς ήμετέρ(ας) συνάξεως ελθον οσιότατος εν μοναχοϊς κυρ Νεκτάριος. Ενώπιον τών πατέρων της συνάξεως της Σιμωνόπετρας ήρθε ό μοναχός κυρ Νεκτάριος καί έγινε «τέλειος» κοινοβιάτης. . "\Αν οί μεταγενέστεροι Σιμοπετριώτες αθετήσουν τή συμφωνία. να τρώγει στο νοσοκομείο καί να μήν άγγαρεύεται άπο κανένα. Συντομογραφίες.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 137 Οι Σιμοπετριώτες δηλώνουν δτι έλαβαν άπο τον κυρ Ιωάννη Τιμόθεο τρι­ άντα χιλιάδες άσπρα για να συντηρήσουν το γιό του Διονύσιο ως το τέλος της ζωής του. Ή σε­ λίδα 290 είναι κατεστραμμένη διαγωνίως καί μεγάλο τμήμα τοϋ κειμένου λείπει. *Αν οί ίδιοι βαρεθούν τον Διονύσιο καί τον διώξουν. Συντομο­ γραφίες. . —Υπογραφές εφτά. — Γραφή επιμελημένη.291). Οί Σιμοπετριώτες συμφωνούν μέ τον συγκοινοβιάτη τους γέροντα κυρ Γα­ βριήλ το Θεσσαλονικέα να του επιτρέψουν να ησυχάζει για δλη του τή ζωή στο κελλί του. 36 Συμφωνία των Σιμωνοπετριτων 12 Μάιου. λεκέδες. Μελάνη μαΰρο. 290 . 'Αντίγραφο. 'Αντίγραφο. ' Α ρ χ . — Διατήρηση κακή. 286 . . .

' Α ρ χ . ή οποία φέρει στή μέση σταυρό καί κυκλικά τήν επιγραφή «ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ». Μεγάλες καί μικρές οπές στή σελίδα. Πολλά ορ­ θογραφικά λάθη. να υπηρετείται άπο έναν υπηρέτη τέλος τής ζωής του καί να έχει την τροφή του άπο το Κελλί —Υπογραφές (σωζόμενες) έξι. σελ. Χαρτί (δίφυλλο) 310 x 210. 40 κάθισμα της μο­ της μονής ως το της Κασσάνδρας.—Υπογραφή μ ί α ( . ΒΑΜΒΑΚΑΣ 'Απόδειξη των Σιμοπετριωτων 13 Δεκεμβρίου 1625 (Κώδικας Α'. Μελάνι μαϋρο. . Μελάνι μαϋρο τοϋ κειμένου και των υπογραφών. Πολλά ορθογραφικά λάθη. — Γραφή άγροίκα. 288). Σίφνου). Α ρ χ . υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας του (διάμ. 39 Συμφωνία των Σιμωνοπετριτών έτος 1 6 2 5 . — Διατήρηση πολύ καλή. 15 χιλ. : f ^*ά τής παρούσ(ης) ημών άποδήξεως ήμοϊς ή Σιμωτιετριώται.και π ώ ς αυτός έδωσε πενήντα φλουριά και αγόρασε.1 6 2 7 (Κώδικας Α'. σχισίματα. : t Σνναθρηζομένης ούσις της ήμ(ετ)έρ(ας) σνναξεος τός) εν μοναχοϊς κυρ Νεοφη[το]ς. προσηλώνει στή μονή τής μετανοίας του τον ναό του 'Αγίου 'Αρτεμίου. . σελ. Μελάνι μαϋρο. Πρωτότυπο. 'Αντίγραφο. Σώζεται μόνο ή μισή σελίδα. και αυτή μέ οπές. . Πρβλ. . αδελφός τής ίερας μονής Σίμωνος Πέτρας. Ή σύναξη της Σιμωνόπετρας δίνει άδεια να παραμένει σε νής ό μοναχός Νεόφυτος. Οι Σιμοπετριώτες δηλοποιοϋν δτι «κοινοβίασαν» τον . μεταξύ των οποίων πρώτη νου Γρηγορίου. 7. Συντομογραφίες. του προηγουμέ­ ήλθον δσιωτ( α­ Προσήλωση του ιερομόναχου 'Ιερεμία 1629 (Φάκ. Συντομογραφίες. . — Γραφή επιμελημένη. — Διατήρηση πολύ κακή. μετά το τέλος της ιδιόχειρης σημείωσης μέ τήν υπογραφή τοϋ ιερομόναχου Ιερεμία. — Γραφή άγροίκα. τον όποιο έκτισε .— Διατήρηση πολύ κακή. πίν. . 292). Λίγες συντομογραφίες. λεκέδες. . χωρίς ορθογραφικά λάθη.). Ό π α π α 'Ιερεμίας. 'Αντίγραφο. ) του καθηγουμένου Γρηγορίου.138 38 Δ. . Στην κάτω ώα. λεκέδες.

*^. .. Προσήλωση τοϋ ιερομόναχου 'Ιερεμία (1629: Κατάλ.?. · / .1 H../ „ L J ' -V-./* *fr**^. . .. .. siti.. η . 4 0 ) . άρ. jrtÉM ν **p0t*ï . * 'Stf**»"7 τ£<χ*.ί 3..Y***** " S ^ Ä *'·**. 7.' m. .. χ »V*·' •TfWfctt· \ *) 4u£n ir* j*<» **« -s^r> -gr* <** ^/»/A ss i *» ι ifc» 0j<tlej&* i W v Α / Λ ^ ^ ^ 7 < > •·< *!£>!• / /i't^rm^Â Πίν..«»»y» - [ ί*«**-. .^*-. . .*)*'<"*"'*' . f-L-.«*.139 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 1 γ ν » » " r ^ * 7 7 S"^ / • . —j.

— Γραφή επιμελημένη. Πρωτότυπο. 42 Όμολογΐα Δοχειαριτών καί Σιμοπετριωτών 26 Δεκεμβρίου. μέ δλα τα κινητά και ακίνητα πο. Συντομογραφίες. σελ. 'Αντίγραφο. — Διατήρηση καλή. του Ίέρ~έμία. 41 'Απόδειξη των Σιμοπετριωτών 1 Σεπτεμβρίου 1631 (Κώδικας Α'. 16 . δοχειαρίτικων ελαιοδέντρων). ανοιχτό τών υπογραφών.ύ απέκτη­ σε. . 40α Αντίγραφο (μέσων 19ου ai. èVrovo τοϋ κειμένου. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βλαχερνιώτισσας και επιγραφή γύρω άπο αυτή. .140 Δ.17).) του προηγουμένου έγγραφου Τεύχος τεσσάρων φύλλων. Μελάνι μαϋρο. μεταξύ των οποίων καί του καθηγουμένου Αρσενίου ιερομόναχου. Διονυσίου Γερασίμου Ιερομόναχου.—Υπογραφές δεκαεπτά. Μελάνι μαϋρο. : ~\ Aia της παρονσις ημών άποδίξεως όμολογονμεν εμείς οι Σιμωπετριότε. έτος 7152 (1643) (Φάκ. Ρωσσικοΰ Παρθενίου μονάχου και Κωνσταμονίτου Δοσιθέου μονάχου. 'Ορθογραφικά λάθη. : Χ Εν ονόματι της ζωαρχικής Τριάδος. . Μετά το τέλος τοϋ κειμένου υπάρχει κυκλικό αποτύπωμα της τετραμερούς σφραγίδας τοϋ πρωτάτου. . ΒΑΜΒΑΚΑΣ ό ίδιος στην πατρίδα του Σίφνο. Συντομογραφίες ελάχιστες. αμέσως επάνω άπο τον πρώτο στίχο τοϋ κειμένου. Στο αριστερό τμήμα της Ανω ώας τοϋ έγγραφου. Ζωγράφου Γενναδίου μονάχου (σλαβιστί). — Γραφή άνειμένη. Α ρ χ . τα όποια οφείλουν να επιστρέψουν σέ Ινα χρόνο μ έ τ ό κ ο . χωρίς ορθογραφικά λάθη. — Διατήρηση πολύ καλή. — Υ π ο γ ρ α φ ή μία. — Διατήρηση πολύ καλή. 'Ακολουθούν οί υπογραφές των επιστατών της Ιεράς κοινότητας των είκοσι ίερών μονών τοϋ Αγίου "Ορους. υπάρχει αποτύ­ πωμα ώοειδοΰς τουρκικής σφραγίδας. . fj πρέπει πάσα δόξα είς τους αιώνας. οί όποιοι βεβαιώνουν το γνήσιο τοϋ αντιγράφου. Οί Σιμοπετριώτες δανείζονται άπο τον συγκοινοβιάτη τους γέροντα κυρ Γαβριήλ Λαδάκη τον Θεσσαλονικέα γρόσια διακόσια πενήντα καί φλουριά βε­ νετικά δέκα. Τ α χ ρ ή ­ ματα αυτά άνηκαν στους εγγονούς του Γαβριήλ καί δόθηκαν άπο το μοναστήρι για θεριστικά. χαρτώο 220 x 177. Ά ρ χ. Χαρτί 300 x 210. Μελάνι μαϋρο.

43 Μαρτυρικό γράμμα κληρικών και λαϊκών αρχόντων Σίφνου δ Φεβρουαρίου 1655 (Φάκ. Μελάνι καστανόχρωμο του κειμένου. : f "Εστοντας κ(άί) να αποθανι ο παπ(α) κυρ Νικιφόρος Τζουλιδις. Σύμμεικτα 3 (1979). διαφορετικού άπο αυτόν πού γράφει το κείμενο). 48 .—Υπογραφές δεκατέσσερις. . Ά ρ χ. 245 . 'Αθήνα 1926. αριστερά. το όποιο δόθηκε άπο τή Σιμόπετρα στή μονή Δοχειαρίου για τήν ϊδια υπόθεση).49. . Σίφνου). : 'Επί έτους . Μουσταφάμπεη και Χουσείνμπεγη και τη μεγάλη σύναξη για νά εξετάσουν επιτόπου τη διαφορά. — Διατήρηση πολύ καλή. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου. οι πρώτοι κάλεσαν τον κατή.Δοχειαρίου. Ά ν στο μέλλον κάποιος άπο τους Δοχειαρίτες λέγει άλλα άπο αυτά πού συμφωνήθηκαν. Σίφνου).— Γραφή επιμελημένη. καΐ σύμφωνα μέ τη μαρτυρία αύτη συντάχθηκαν χοτζέτια. 'Ορθογραφικά λάθη αρκετά. . Πρβλ. ό τόπος της Σιμόπετρας. εννέα τών μελών της συνάξεως και πέντε εκπροσώπων της ιεράς μονής Δοχεια­ ρίου (μέ το χέρι γραφέα. Στην Ανω ώα. τους εξουσιαστές του Ά γ ι ο υ " Ο ­ ρους Μεεμέτ άγά. πίν. μαρτυρούν π ώ ς τά μοναστηράκια "Αγιος Ά ν τ ύ π α ς και "Αγιος 'Αρτέμιος του νησιού τους έχουν προσηλωθεί στο μοναστήρι της Σίμωνος Πέτρας. σελ. —Υπογραφές οκτώ. το μοναστήρι του να οφείλει χρήματα στον μποσταντζήμπαση και στους αγάδες του "Ορους. Χαρτί (δίφυλλο) 310 x 220. — Διατήρηση πολύ καλή. . . . Πρωτότυπο. Κ τ έ ν α . υπάρχει αποτύ­ πωμα σφραγίδας (διάμ.ζρνβ μηνΐ Αεκεμβρι(ω) κστ. Συντομογραφίες. και επομένως να μην εξουσιάζονται οΰτε άπο το δεσπότη ούτε άπο κανένα άλλον. 130 (περιγράφεται δμοιο μέ το παρόν έγγραφο. Πρωτότυπο. Μελάνι μαύρο. Οι Δοχειαρίτες μαρτύρησαν π ώ ς οι ελιές είναι του Δοχειαρίου. 'ίερά Μονή Δοχειαρίου. μέ παράσταση της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. σελ. 8. Χαρτί (δίφυλλο) 290 x 195.).246 άρ. εξουσιάζωντας εις το "Αγιον "Ορος ό Μεεμέταγάς. κληρικοί και λαϊκοί άρχοντες της Σίφνου. 44 Γράμμα εκκλησιαστικών αρχόντων Σίφνου 16 Ιουλίου 1707 (Φάκ. Οι υπογράφοντες. — Ν. . Ή. μαΰρο ή καστανόχρωμο τών υπογραφών.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 141 Μετά άπο διαφωνία των Δοχειαριτών με τους Σιμοπετριώτες για τον τόπο της Δάφνης. ' Α ρ χ .: Χ. Ο ί κ ό­ νο μ ί δ η. επάνω άπο τήν αρχή του πρώτου στίχου του κειμένου. 30 χιλ.—Ή γραφή αποδίδει φωνητικά τις λέξεις καΐ τα συμπλέγματα τους.Μ. Βιβλ. οι όποιες συνεχίζονται και στην αριστερή ώα του εγγράφου.'Ι.

. r~iptÇ{$Qau) >. ο~άυ ni< u r i i t j .142 Δ. V<. Ofr*ïenSt^*S ^'^ ψ* ντν '»ajÈfa.ptxmtycL .. 43). . 8. .v*. άρ.ii·^ Πίν. »t»f Λ » * « « ^ · Ϊ Ί < * · ^ ••ΤCAI« Ι t? Q£. &&£>·*>• ί / V » " « ' .^κ Λ ?-jp^p 4i^^p.^r. Ϊ»(ΙΟ»Λ»Β « i / e t y K « * · ^. Μαρτυρικό γράμμα κληρικών και λαϊκών αρχόντων Σίφνου (8 Φεβρουαρίου 1655·: Κατάλ. ££γ • *$&.~ lien LMevaufifi • Ά*7M«v· *sr磫< .m • 9^f-3A^vn-\ç Χ i ^ Λ ^^.. i->ì}Vio · t u f f a t a y « « % ^ 5* w ai. aé^icrmtjns fêji'çav .9tu« · •?«i«<f t '>^ sas v a » »-SK8VV.^.>. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Hi çç— f « j e ν " *~~^' + -'ira. · «rCv-xt/n .

αποδεικτικό και έμμάρτυρο γράμμα Ίβηριτών 26 Μαρτίου 1752 (Φάκ. Πρωτότυπο. Χαρτί 145 x 114. —Υπογραφές δεκαέξι.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 143 Εκκλησιαστικοί άρχοντες της Σίφνου δηλώνουν πώς το «μετοχάκι» "Αγιος 'Αρτέμιος του νησιού τους άνηκε πάντοτε στο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας. 'Αγίου Χαραλάμπους). Μελάνι μαϋρο. "Οροι της συμφωνίας ήταν να δώσουν οί Σιμοπετρίτες στους Ίβηρίτες πεντακόσια γρόσια και να μην ενοχλούνται οΰτε για το μετόχι οΰτε για τις χρεωστικές ομολογίες και τα ενέχυρα πού έχουν στα χέρια τους οί δεύτεροι. "Ως ένδειξη δίνεται άπο τους Ίβηρίτες το γράμμα αυ­ τό. : f Έγο ό Αρακούλοις έδοσα το αμπέλι μου. ' Α ρ χ . ελληνικές τριών Ίβηριτών και τοΰ ταβουλαρίου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Καστρησίου. . — Διατήρηση καλή. — Διατήρηση πολύ καλή. Χαρτί (δίφυλλο) 340 x 224.) του προηγουμένου εγγράφου Χαρτί (δίφυλλο) 226 x 180. —Υπογραφές δέκα. . Α ρ χ . 35 x 45) άπο κόκκινο κερί. — Γραφή επιμελημένη· ορθογραφικά λάθη ελάχιστα. 44α 'Αντίγραφο (μέσων 19ου ai. δμοια με το έγγραφο 40α. αποτύπωμα της σφραγίδας τοϋ πρωτάτου και υπογραφές επιστατών για το γνήσιο τοϋ αντιγράφου. : Ί" Αία τοΰ παρόντος γράμματος οιλοποιονμ(εν) ήμοϊς ή κάτοθεν ήπογεγραμένοι.— Διατήρηση πολύ καλή. — Γραφή άγροίκα* ορθογραφικά λάθη πολλά. Στο νώτο τοϋ δίφυλλου διακρίνονται ίχνη ώοειδοΰς σφραγίδας (διαστ. Μελάνι μαϋρο. Οί Ίβηρίτες και οί Σιμοπετρίτες συμβιβάστηκαν για το μετόχι τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη. γενικών περιουσιακών στοιχείων).. . Πρωτότυπο. Ό Δρακούλης αφιερώνει το αμπέλι του στην «Μπεριστερί» στον παπα Ί ω αννίκιο. 45 Άφιερωτήριο Δρακούλη 1728 (Φάκ. ό όποιος είναι ό γραφέας τοΰ γράμ- . 46 Συμφωνητικό. —'Υπογραφές πέντε μαρτύρων. Μετά το τέλος τοϋ κειμένου υπάρχει κυκλικό.

Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της τουρκοκρατίας 1430-1912. . Συντομογραφίες ελάχιστες. Πετριώτικου Κασσάνδρας).: Προηγείται των τουρκικών υπογραφών περίληψη τοϋ περιεχομένου τοϋ εγγράφου στα τουρκικά. σκόπιμα. Οι Δοχειαρίτες δηλοποιοΰν οτι επιστρέφουν το χωράφι των Σιμοπετριωτών πού εκμεταλλεύονταν ως τώρα καί ότι στο έξης θα ανήκει στους δεύτε­ ρους.) του προηγουμένου εγγράφου Χαρτί 292 x 207. Μελάνι σκούρο καστανόχρωμο. σελ. . . 264 καί 2 7 3 . . — Γραφή επιμελημένη. Χαρτί (δίφυλλο) 320 χ 210. 47α 'Αντίγραφο (19ου αι. Συντομογρα­ φίες ελάχιστες.—Υπογραφές οκτώ. Στο αριστερό τμήμα της άνω ώας αποτύπωμα της σφραγίδας της ιεράς μονής Δοχειαρίου. μέ παράσταση τών αγίων Τεσσαράκοντα καί κυκλική επιγραφή. ' Α ρ χ . μέ παράσταση τοϋ Ίησοϋ Χρίστου. Σημ. Πρωτότυπο. του σκευοφύλακα Τιμο­ θέου καί επτά λαϊκών μαρτύρων. — Γραφή άγροίκα' ορθογραφικά λάθη πάμπολλα. δέν καλύπτει πλήρως . δπως συνέβαινε απαρχής. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ματος.: Σύμφωνα μέ σημείωση στο νώτο τοϋ εγγράφου το παραπάνω χωράφι βρισκόταν στην Κασσάνδρα. Βιβλ. : ΐ Aia τον παρόντος συμφωνητικού. Θεσσαλονίκη 1983. 48 Γράμμα της ιεράς μονής Ξηροποτάμου 27 'Οκτωβρίου 1760 (Φάκ. καί κυκλικά επιγραφή « Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ . T O T Δ Ο Χ Ι Α Ρ Ι Ο Τ Μ Ι Χ Α Η Λ ΚΑΙ Γ Α Β Ρ Ι Η Λ » . — Διατήρηση πολύ καλή. 47 Δηλωτικό γράμμα της ιεράς μονής Δοχειαρίου 6 Φεβρουαρίου 1756 (Φάκ. κελλιοϋ Δοντα-όριακών μέ τήν Ιερά μονή Ξηροποτάμου).: Β. : f Αηά τον παρόντος δηλωτικών γράμμα δηλον γίνεται. — Διατήρηση μέτρια. Μελάνι μαΰρο. Σημ. χωρίς ορθογραφικά λάθη. καί δώδεκα τουρκικές (σύμφωνα μέ μετάφραση του μεταφραστικού γραφείου Θεσσαλονίκης). Δ η μ η τ ρ ι ά δ η . ό όποιος κρατείται «èv εγκολπίω» άπο αρχαγγέλους. .144 Δ. Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 340 x 216.2 7 4 . αποδεικτικού γράμματος και εμμαρτνρον. . Ά ρ χ. Tò verso τοϋ δεύτερου φύλλου άπο το δίφυλλο είναι κολλημένο επάνω σέ νεώτερο χαρτί το όποιο. Στο αριστερό τμήμα της άνω ώας τοϋ έγγραφου αποτύπωμα της σφραγίδας της Ιεράς μονής Ξηροποτάμου.

δηλ(αδή) το καθ' αυτό γράμμα τών 17 σφραγίδων». 'Αντίγραφο. Παναγιωτίδη. Βιβλ. Οί προϊστάμενοι τών αγιορείτικων μονών αποφασίζουν τήν πώληση τών με­ τοχιών τοΰ μοναστηρίου της Σίμωνος Πέτρας. Λεκέδες σέ διάφορα σημεία. . "Αγων "Ορος. : f Aià τον παρόντος γράμματος δηλοποιοϋμεν ημείς άπαντες οι Ξη­ ροποταμινοί. : *j" Κάθε φοράν δπου ακολουθώντας τινας την άρθήν γνώμην. Οί Ξηροποταμινοί δηλοποιοϋν πώς ό τόπος για τον όποιο είχαν διαφορά μέ τους Σιμοπετριώτες ανήκει στους δεύτερους. Σημ. . Στην άνω.: Σύμφωνα μέ σημείωση τοΰ έτους 1835 στο φ. — Διατήρηση καλή. καί έγγραφα ύπ' άρ. Συντομογραφίες ελάχιστες. ' Α ρ χ . Σημ. 48α 'Αντίγραφο (19ου αϊ. πού βρίσκονται στην Κασσάν­ δρα. Αυτό βρήκαν εύλογο οί τέσ­ σερις αγιορείτες προεστοί πού είχαν οριστεί άπο τον αγά τοΰ 'Αγίου "Ορους για να συμβιβάσουν τους Ξηροποταμινούς μέ τους Σιμοπετριώτες. Κώδικας Β'. Χαρτί (δίφυλλο) 360 χ 220. εξι των Ξηροποταμινών και τέσσερις των προεστών οί όποιοι υπογρά­ φουν στο νώτο. να πληρώνει πρόστιμο στο μποσταντζήμπαση και να μένει αναπολόγητος.: Μετά το τέλος τοΰ κειμένου υπάρχει ή σημείωση: «Τήν καθ' αυτήν προκήρυξιν βαστοΰν οί "Αγιοι Νικολαΐτες.λίγα ορθογραφικά λάθη.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 145 τή σελίδα για να φαίνεται έξαγωνική σφραγίδα και υπογραφή τουρκική.: Σ μ υ ρ ν ά κ η . Ά ρ χ. σελ. — Γραφή τοϋ ηγουμένου Νεοφύτου(.) του προηγουμένου εγγράφου Χαρτί 352 x 220. 98. ή τουρκική υπογραφή είναι τοΰ διοικητή 'Αγίου "Ορους Άλή άγα. Σύμφωνα μέ τή μετάφραση τοϋ Ί . κοντά στην ίβηριτική Τσούκα. 2. Μελάνι μαΰρο. σελ. 591. αν κάποιος άπο τους Ξηροποταμινούς ανακινήσει το ζήτημα. — Διατή­ ρηση πολύ καλή. —Υπογραφές δέκα. Σ τ ο μέλ­ λον. Θεσσαλονίκη ("Αγιος Χαράλαμπος) καί στο χωριό "Αγιος Νικόλαος. 12 καί 1 3 ) . δπου στο πρωτότυπο υπήρχαν οί σφραγίδες τους. Βουρβουροΰς). . ) 49 Πωλητήριο γράμμα των δεκαεπτά ιερών μονών του "Αγίου "Ορους 17 Φεβρουαρίου 1763 (Φάκ. για να τήν έλαφρώσουν άπο το υπέρμετρο χρέος της (βλ. 10 . δεξιά και αριστερή ώα σημειώνονται τα ονό­ ματα δεκαεπτά μονών. — Γραφή επιμελημένη. ό επίμαχος τόπος ταυτίζεται μέ τήν Κερασιά. .

' Α ρ χ . ΒΑΜΒΑΚΑΣ 146 50 Διαθήκη τοΰ σκευοφύλακα τής Σίμωνος Πέτρας 'Ιωακείμ 30 'Οκτωβρίου 1795 (Κώδικας Α'.127. επιστάτες της Σίμωνος Πέτρας τους Καλλίνικο και Δωρόθεο. Χαρτί (δίφυλλο) 240 x 185. με την οποία διαθέτει τα χρήματα. — Πολλά ορθογρα­ φικά λάθη. Π α π ά γ γ ε λ ο υ . . Δύο ομολογίες της χώρας Συκιάς Χρονικά της Χαλκιδικής. τεύχος 33 . — Γραφή επιμελημένη* λίγα ορθογραφικά λάθη. 7 3 . τα τιμαλφή και τα ρούχα του. Λίγες συντομογραφίες. Χαρτί (δίφυλλο) 320 x 216. — Διατήρηση καλή. "Αντίγραφο. Το δίφυλλο είναι επικολλημένο σέ νεώτερο χαρτί. Γράμμα Συκιωτών 21 Αυγούστου 1797 (Φάκ. δταν τους τα ζητήσει.7 4 . Πρωτότυπο. Βιβλ. Υίε και Λόγε τον Θεοϋ. Λήμνου). Μελάνι μαΰρο. χωρίς ορθογραφικά λάθη. Κώδικας Β ' . Πρωτότυπο. — Διατήρηση πολύ καλή.94). 'Επίσης ορίζει. Ό σκευοφύλακας της Σίμωνος Πέτρας 'Ιωακείμ κάνει τή διαθήκη του. Σ τ ο μέσο της άνω ώας αποτύπωμα της σφραγίδας της Σιμωνόπετρας μέ παράσταση της Γεν- . καστανόχρωμο των υπογραφών. Πετριώτικου Συκιάς). σελ. : "J" Κύριε Ίησοϋ Χριστέ. 91 . 52 για τήν Τορώνη. . Οί κάτοικοι του χωρίου Συκιά παρακαλούν τή Σιμόπετρα να τους επιτρέψει να ανοίξουν χωράφια στο μετόχι της στο Λόγγο καί υπόσχονται να τα επιστρέ­ ψουν. Βιβλ. μετά το θάνατο του. 591. σελ. — Υπογραφές έξι προεστών καί γερόντων. του πρώην Κορυτσάς 'Ιωακείμ και τεσσάρων μαρτύρων. σελ. — Διατήρηση καλή. Μελάνι μαύρο. 115 . Συμφωνητικό γράμμα τής Σιμωνόπετρας καί δύο Λήμνιων 15 Αυγούστου 1801 (Φάκ. του σκευοφύλακα. . . Ά ρ χ.: Σ μ υ ρ ν ά κ η . Λίγες συντομογραφίες. σελ.Δ. — Γραφή επιμελημένη. : t Με το παρόν μας φανερονομε και ομολογούμε ιμις ιποκατοθεν.—Υπογραφές έξι. δια της Θεοτόκου έλέησόν με.: Ί .34 (1978). Εκτελεστή της ορίζει τον πνευματικό του παπα Διονύσιο Γρηγοριατη. Μελάνι μαΰρο του κειμένου. έως δτου επιστρέψουν άπό έξω και οί άλλοι πατέρες. "Αγων 51 "Ορος.

χωρίς ορθογραφικά λάθη. άπο τα όποια το Ινα. (το γράμμα): ^ Δια τοϋ παρόντος ημών συμφωνητικού. συμφωνούν μέ τη Σιμωνόπετρα να αναλάβουν το μετόχι της της Τρίγης για δεκαπέντε χρόνια. το συντηροΰν για να μην ερειπωθεί. . 52). —'Υπογραφές τοΰ γράμμα­ τος καί τοΰ κατάστιχου δύο. τον Χατζή Γεώρ­ γιο Τριαντάφυλλου και τον Κωνσταντή Δημητρίου. . Αήμνου). μέ την υποχρέωση να το συντηρούν για να μην ερειπωθεί. Χαρτί (δίφυλλο) 315 x 220. Ό Χατζή Γεώργιος Τριαντάφυλλου καί ό Κωνσταντής Δημητρίου. . τοΰ σκευοφύλακα της Σιμωνόπετρας Κυρίλλου καί τριών Λαυριωτών. άπο τα όποια το ενα. το όποιο περιέχει «τήν άποσκευήν άπασαν». μέ τήν υποχρέωση να. μαζί μέ το γράμμα των ανα­ δόχων. Πρωτότυπο.147 Ι Ε Ρ Α ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ νήσεως τοΰ Χρίστου. κρατά το μοναστήρι. . κάτοι­ κοι της Λήμνου. μαζί μέ το παρόν γράμμα. δίνεται στους αναδόχους. Στο έγγραφο έπισυνάτττεται καί κατάστιχο μέ τίτλο «Κατάλογος ακριβής τοΰ ίεροϋ μετοχίου της Τρίγης. (το γράμμα): ^ Αιά τοΰ παρόντος ημών συμφωνητικού και ενυπό­ γραφου γράμματος. ενώ το άλλο. . το όποιο περιέχει «τήν άποσκευήν άπασαν». . Οι ανάδοχοι θα δουλεύουν καί θα έπιστατουν τό μετόχι. παίρνοντας εγγύηση πέντε χιλιάδες γρόσια. ένώ το άλλο. μαζί μέ τό γράμ­ μα αυτό. . . Οι ανά­ δοχοι θα δουλεύουν καί θα έπιστατουν το μετόχι. . Ά ρ χ. 53). Τα κινητά καί τα ακίνητα τοΰ μετοχιοΰ καταγράφτηκαν σέ δύο δμοια κατάστιχα.—Υπογραφές τοΰ γράμματος καί τοΰ κατάστιχου τέσσερις. .». μαζί μέ το γράμμα τοΰ μοναστη­ ρίου. ενυπόγραφου τε καί ένσφραγίστου γράμματος. — Διατήρηση πολύ καλή. Χαρτί (δίφυλλο) 315 x 220. κρατοΰν οι ανάδοχοι (έγγραφο υπ' άρ. (το κατάστιχο ) : Κατάλογος ακριβής του ιεροϋ μετοχίου της Τρί­ γης. Χαρτί (δίφυλλο) 315 x 220. τών αναδόχων. Μελάνι μαΰρο. (το κατάστιχο ) : Κατάλογος ακριβής τοΰ ιεροϋ μετοχίου της Τρίγης. . Τα κινητά καί τα ακίνητα του μετοχιοΰ κατα­ γράφτηκαν σέ δύο δμοια κατάστιχα. κρατείται άπο το μοναστήρι (έγγραφο υπ'άρ. Στο έγγραφο επισυνάπτεται και κατάστιχο μέ τίτλο «Κατάλογος ακριβής τοΰ Ιεροϋ μετοχίου της Τρίγης. Λίγες συντομογραφίες. Ά ρ χ. Ά ρ χ. 53 Συμφωνητικό γράμμα δύο Λημνιών καί της Σιμωνόπετρας 15 Αυγούστου 1801 (Φάκ.». Οι Σιμωνοπετρίτες δίνουν σε δύο κατοίκους της Λήμνου. Ά ρ χ. . — Γραφή επιμελημένη. δίνοντας εγγύηση πέντε χιλιάδες γρόσια. το μετόχι τους της Τρί­ γης για δεκαπέντε χρόνια. .

Τεύχος χαρτώο 215 x 160. Με­ λάνι καστανόχρωμο.2 ) . 2 ν . γενικών περιουσιακών στοιχείων). . — Διατήρηση καλή. 21ης 'Ιανουαρίου έτους 7120 (1612). 1 ν . α ) Γράμμα της μεγάλης συνάξεως του Ά γ ι ο υ "Ορους. 1 . μετά άπο αίτηση του π α π α κυρ Ί ω ά σ α φ του πνευματικού.αωη' Άπριλλ (ίω ) ιε^ΐΐ. Στο τέλος (φ. .ζρκ' έτος. τα όποϊα αποδέχονται και τα δύο μέρη. μοιράζει τον τόπο πού είχε δώσει στους Σιμωνοπετρίτες πριν άπο μια επταετία στις Καρυές (έγγραφο ύπ.1ν) = έγγραφο υπ' άρ. Τίτλος (φ. 2 3 . "Ο καθηγούμενος του ίεροϋ κοινοβίου Σιμοπέτρας Διονύσιος». : "Ελαβα εγο ό Κονσταντίνος υΐος του Καρανικόλα άπο χορίον "Αθετον. άρ. Ό Κωνσταντίνος. .3 ) = έγγραφο ύ π ' άρ. — Διατήρηση πολύ καλή. 'Αρκετές συντο­ μογραφίες. — Μελάνι μαϋρο. 2 3 ) και ορίζει τα σύνο­ ρα. φφ. εξαρτημάτων Καρυών). του όποιου δέν σώζεται το πρωτότυπο (φφ. δανείστηκε άπο τό μοναστήρι της Σίμωνος Πέτρας εξήντα γρόσια για ενα χρόνο. 6 'Απριλίου 1703. του Κωνσταντίνου και τριών μαρτύρων. γιου του Καρανικόλα 1 Σεπτεμβρίου 1801 (Φάκ. εν μηνι 'Ιανουαρίου κα'. 4. β) Γράμμα της συνάξεως. Ή σύναξη του 'Αγίου "Ορους. 1 ) : «Γράμματα της κοινότητος του 'Αγίου "Ορους όπου μας Ιχουν δοσμένα δια το κουρί κάτωθεν του κιοσκίου του άγα». ΒΑΜΒΑΚΑΣ 'Απόδειξη Κωνσταντίνου. 3 ) : «Έμετεγράφησαν έκ τών πρωτοτύπων παρ' έμοΰ ίσα άπαράλακτα εις . . 2 8 . — Γραφή άγροίκα. ορθογραφικά λάθη.148 54 Δ. γ ) Γράμμα τών γερόντων της συνάξεως του 'Αγίου "Ορους. μέ πολλά ορθογραφικά λάθη. — Γραφή οχι ιδιαίτερα επιμελημένη. γιος του Καρανικόλα. —'Υπογραφές δεκατριών μελών της συνάξεως. (φφ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 55 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Συλλογικό αντίγραφο 15ης 'Απριλίου 1808 (Φάκ. ( φφ. ' Α ρ χ . Ιτους 7113 (1604). . ' Α ρ χ . —Υπογραφές τέσσερις. Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 103 x 160. : f Κατά το .

'Ιουλίου 16 1654. Σεπτεμβρίου 1 1637 έγγραφου 29 21 1 2 3 4 5 30 22 23 55β 31 24 32 33 34 35 6 36 37 38 39 7 40 41 8 42 9 25 10 43 26 27 . 'Οκτωβρίου 6 1592. 'Ιουλίου 27 γερόντων τών μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους 1625. δικαίων καί 1678.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 149 Α' ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Χρονολογία 1516/7 1580/1 1581. ϊσο πρωτότυπου χρυσόβουλλου γράμματος. Συμφωνητικό γράμμα τών ιερών μονών Σίμωνος Π έ ­ τρας και Κουτλουμουσίου Σιγιλλιώδες γράμμα της ιεράς συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Ιερεμία Β' Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Ιερεμία Β ' Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' Γράμμα τοϋ πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' Έ γ γ ρ α φ η ομολογία τοϋ μησέρ Βίνγγα Συμβιβαστικό της συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους Γράμμα της μεγάλης συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους Γράμμα της συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους 'Απόδειξη της ίερας μονής Γρηγορίου Βεβαιωτηριώδες γράμμα της συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους Συμφωνητικό γράμμα τών Άγιονικολαϊτών 'Ομολογία της μοναχής Χρυσοπηγής Βεβαιωτηριώδες γράμμα τών ίερών μονών Σίμωνος Π έ ­ τρας καί Κουτλουμουσίου 'Απόδειξη Σιμοπετριωτών Γράμμα. 'Ιουλίου 20 1625. Μάιος 1590. Μαΐου 12 1625. Μάρτιος 1591. Φεβρουαρίου 3 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Ίωαννικίου Β' 1655. 'Ιανουαρίου 21 1613. Μάιος 1581. Μάρτιος Παρθενίου Α' Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους 1651. 'Απρίλιος "Ορους 'Ομολογία καί απόδειξη τών καθηγουμένων. τοϋ πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Λούκαρη) Συμφωνία τών Σιμωνοπετριτών 'Ομολογία τών Σιμοπετριωτών 'Απόδειξη τών Σιμοπετριωτών Συμφωνία τών Σιμωνοπετριτών Άπανταχούσα τοϋ πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Λούκαρη) Προσήλωση τοϋ Ιερομόναχου 'Ιερεμία 'Απόδειξη τών Σιμοπετριωτών Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Κυρίλλου Α' (Λούκαρη ) 'Ομολογία Δοχειαριτών καί Σιμοπετριωτών 1643 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη 1644. 'Απρίλιος 1604/5 1612.1 6 2 7 1627 1629 1631. 'Οκτώβριος 1614. 'Απρίλιος 1614. Δεκεμβρίου 1 1618 1623 Είδος εγγράφου Άρ. Φεβρουαρίου 8 Μαρτυρικό γράμμα κληρικών καί λαϊκών Σίφνου Πωλητήριο έγγραφο τής μεγάλης συνάξεως τοϋ 'Αγίου 1661. Νοεμβρίου 8 1615/6 1617. 'Ιούνιος 1593 1594. Δεκεμβρίου 13 1625 .

έγγραφου Γράμμα των γερόντων της συνάξεως του 'Αγίου "Ορους Γράμμα εκκλησιαστικών αρχόντων Σίφνου Άφίερωτήριο Δρακούλη Έμμάρτυρο συνοδικό και βεβαιωτήριο γράμμα του αρχι­ επισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ Συμφωνητικό. γιου τοΰ Καρανικόλα Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχη Καλλινίκου Ε' 28 44 45 20 46 47 48 49 11 12 13 50 51 14 15 16 17 18 52 53 54 19 . 1797. 1797. Αυγούστου 15 1801. Μαρτίου 26 1756. 'Ιούνιος 1800. Φεβρουαρίου 6 1760. Δεκέμβριος Είδος έγγραφου Άρ. αποδεικτικό και έμμάρτυρο γράμμα Ίβηριτών Δηλωτικό γράμμα της Ιεράς μονής Δοχειαρίου Γράμμα της Ιεράς μονής Ξηροποτάμου Πωλητήριο γράμμα τών δεκαεπτά Ιερών μονών του 'Αγίου "Ορους Πατριαρχική απόδειξη του πατριάρχη Σωφρονίου Β' Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' Πατριαρχική επιστολή του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' Διαθήκη του σκευοφύλακα της Σίμωνος Πέτρας 'Ιωακείμ Γράμμα Συκιωτών Πατριαρχικό καΐ συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' Πατριαρχικό καΐ συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του πα­ τριάρχη Γρηγορίου Ε' Πατριαρχικό καΐ συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' Εκκλησιαστικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' Συμφωνητικό γράμμα της Σιμωνόπετρας καΐ δύο Λη­ μνιων Συμφωνητικό γράμμα δύο Λημνιων καΐ της Σιμωνόπετρας 'Απόδειξη Κωνσταντίνου. 'Απρίλιος 1798. Δεκέμβριος 1801. 1795. 'Ιανουάριος 1798. 'Ιουλίου 16 1728 1748 1752. Φεβρουαρίου 17 1779. Αυγούστου 15 1801. Φεβρουαρίου 17 'Οκτωβρίου 30 Αυγούστου 21 Δεκέμβριος 1798. 'Ιανουάριος 1785. Φεβρουάριος 1785. Σεπτεμβρίου 1 1801.Δ. 'Οκτωβρίου 27 1763. ΒΑΜΒΑΚΑΣ 150 Χρονολογία 1703. 'Απριλίου 6 1707.

"Αγιος Νικόλαος.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ 151 Β' ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Στον κατωτέρω πίνακα δέν σημειώνονται τα ονόματα πού επανέρχονται συχνά δπως: "Αγιον "Ορος. Άγιονικολαΐτες 32. οικουμενικός πατριάρχης 14. Δημητρίου Κωνσταντής 52. 10. "Ανθιμος μοναχός 25. 16. 'Αλέξανδρος βλ. Δοσίθεος μοναχός Κωνσταμονίτης. 'Αρχαγγέλων κελλί στίς Καρυές 26. 20. 5. 17. "Αγιος Χαράλαμπος. μοναχός Ζωγραφίτης. Βουρβουρού 32. ηγούμενος Σιμωνόπετρας 38. Σιμωνόπετρα. χιλανταρινός πύργος 29. επιστά­ της 40α. . γιος τοϋ 'Ιωάννη Τιμοθέου 35. 'Αρσένιος ιερομόναχος.26. "Αγιος Νικόλαος. 'Αρσένιος προηγούμενος Σιμωνόπετρας 7. επιστάτης Σιμωνόπετρας 50. Grimoldhos Vinchas 30. νησί 30. ιερομό­ ναχος. Γρηγόριος Ε'. Θεσσαλονικέας 37. Δανιήλ ηγούμενος Σιμωνόπετρας. Δάφνη 9. επι­ στάτης 40α. Γεράκης παπάς. 15. 49. "Αγιος Άντύπας. Γεννάδιος.. ηγούμενος Σιμωνόπετρας 35. Δραγομηρέστι. 33. άπο το διονυσιάτικο κελλί 'Αγίου Νικολάου 23. ζαπίθης 'Αγίου "Ορους 28. μετόχι Σιμωνόπετρας στή Σίφνο 8. δοχειαρίτικα ελαιόδεντρα 9. Ευγένιος. "Αγιος 'Αρτέμιος. 13. πρώτος 29. 13. Γρηγόριος Ιερομόναχος. Ιωάννης 'Αλέξανδρος. 17. Βουκουρέστι 4. Δρακούλης 45. 13. χωριό στή Βλαχία 3. Γρηγορίου μονή 31. "Αθως. χωριό στή Σιθωνία 12. μετόχι Σιμωνόπετρας στή Θεσσαλονίκη 46. "Αδης. "Αθετος. "Αγιος Βασίλειος. 43. Βίνγγας. βακουφναμές Σιμωνόπετρας 12. Γαβριήλ Λαδάκης. μετόχι Σιμωνόπετρας στή Σίφνο 43. μοναχός. Διονύσιος ηγούμενος Σιμωνόπετρας 55. 44. 49. Διονύσιος παπάς Γρηγοριάτης. 28. ηγούμενος κλπ. παπάς. έξοδα εκκλησιαστικά 11. Γρηγόριος ιερομόναχος. Γαβριήλ Δ'. μησέρ 30. τοποθεσία κοντά στίς Καρυές 25. αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 20. 40. 32. οικουμενικός πατριάρχης 12. ΟΙ παραπομπές αναφέρονται στους αριθμούς των έγγραφων τοΰ καταλόγου. "Αγιος Ευστράτιος. Δοχειαρίου μονή 47. Δαμασκηνός. 41. οικονόμος χωριού "Αγιος Νικόλαος 20. Δοχειαρίτες 9. 42. μετόχι Σιμωνόπετρας στο Βουκουρέστι 4. Σίμωνος Πέτρας μονή. Δοντα κελλί Σιμωνόπετρας 22. Δωρόθεος. άπο τον "Αγιο Βασίλειο 29. προηγούμενος Σιμωνόπετρας 39. επι­ στάτης 40α. 16. χωριό στην Κασσάνδρα 54. Γεράσιμος Ιερομόναχος Διονυσιάτης. οικονόμος Σιμωνόπετρας στις Καρυές 28. Δανιήλ ηγούμενος μονής Κουτλουμουσίου 29. Διονύσιος. Σιμόπετρα. 'Αγίας Τριάδος κελλί στίς Καρυές 26. Γρηγόριος Ιερομόναχος. 26. 53. πνευμα­ τικός 50. πνευματικός 6. Γαβριήλ. Ευθύμιος Ιερομόναχος.

'Ιωακείμ. Μουσταφάμπεγης 42. 24. 44. Καρυές 23. 49.152 Δ. πνευματικός 55. 'Ιωάννης Οογγλεσης. κυρία 3. Μίχνας βλ. 6. κουρί 28. 'Ιερεμίας. τοποθεσία στο "Αγιον "Ορος 48. 'Ιερεμίας Ιερομόναχος. ταβουλάριος Θεσ­ σαλονίκης 46. Ι β ή ρ ω ν μονή 14. Κηππασάτος Νικόλαος άπο τήν Καστο­ ριά 5. παπάς 43. μετόχι Σιμωνόπετρας στην Κασσάνδρα 49. 'Ιωάννης Οΰγγλεσης. ηγεμόνας Βλαχίας 3. Ούγγροβλαχία 16. 53. Κουτλουμουσίου μονή 29. Ιδρυτής τοϋ μετοχιοΰ 'Αγίου Νικολάου στο Βουκουρέστι 4. Καστοριά 5. κιόσκι του «άγα» στις Καρυές 55. οίκου μενικος πατριάρχης 6. 34. Καλλίνικος. 17. 7. Ήζβοράνη. 25. γραφέας 3 1 . πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 10. Ίβηρίτες 14. 28. πρώην Κορυτσάς 50. 'Ιερεμίας Β ' . χωριό στή Βλαχία 3. Ναθαναήλ. . Ξηροποτάμου μονή 22. 'Ιωάννης 'Αλέξανδρος. οικουμενικός πατριάρχης 19. Λήμνος 14. επιστάτης Σιμωνόπετρας 50. 'Ιωάννης Μίχνας. μποσταντζήμπασης 27. κτίτορας Α γ ί ο υ 'Αρτεμίου στή Σίφνο 8. 46. Παρθένιος Α ' . Κάπλια. 2. 'Ιωάννης Κωνσταντίνου Γεωργίου Χαντζερλής βοεβόδας. Κερασιά. 48. Ίωαννίκιος παπάς 45. σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 50. σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 19.'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους 20. 8. Κωνσταντίνος. 5 1 . Μιχαήλ Μπάνος. Μεεμέτ αγάς 42. σκευοφύλακας Λαύρας 27. Καστρήσιος Γεώργιος. 52. Νεόφυτος. Κουτλουμουσιανοί 34. Κύριλλος Α' Λούκαρης. Κουρουνοφώλη κελλί στις Καρυές 23. Ίωαννίκιος Β ' . κτίτορας Σιμωνόπετρας 6. 48. οικουμενικός πατριάρχης 18. οικουμενικός πατριάρχης 1. ηγεμόνας Βλαχίας 3. 'Ιωάννης Πέτρος. Γαβριήλ Λαδάκης. Παρθένιος. Ξηροποταμινοί 24. οικουμενικός πατριάρχης 9. μετόχι Σιμωνόπετρας στή Βάλτα 39. Παίσιος. 15. Νεόφυτος Ζ'. μίριον βασιλικον 1 1 . 'Ιωάννης Τιμόθεος 35. Παρθένιος μοναχός Ρωσσικοΰ. Θεωνάς παπάς 33. ηγεμόνας Βλαχίας 3. 48. 3. Ξενοφωντινοί 2. Ουγγλεσης βλ. Ξενοφώντος μονή 2. 55. Κύριλλος αρχιμανδρίτης. Λόγγος 29. σύζυγος μησέρ Βίνγγα 30. 48α. Νικηφόρος Τζουλίδης. Ί ω ά σ α φ παπάς. Κελλί. Σέρβος δεσπότης. πρωτατινος μύλος. Καλλίνικος Ε ' . Κασσάνδρα 47. μεγάλη μέση 26. επιστά­ της 40α. νοσοκομείο πανώλης στο Βουκουρέστι 16. 17. 'Ιωακείμ. Νεόφυτος ηγούμενος Σιμωνόπετρας 4. 52. «Μπεριστερί» 45. αύθέντης καί ηγε­ μόνας Ούγγροβλαχίας 16. 34. 53. 15. Λαδάκης βλ. οικουμενικός πατριάρχης 10. ορφανοτροφείο στο Βουκουρέστι 17. Όσσουμαν αγάς 28. Πετριώτικο. Νεόφυτος μοναχός 39. «ντιπαρταμέντο της επιτροπικής» 16. 42. Νεκτάριος μοναχός 36. Ζοτίνα. 'Ιωάννης Μίχνας. μητροπολίτης Δράμας 2 1 . 40. 5. γιος του Καρανικόλα 54. 10. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ζητεία πατριαρχική 1 1 . 43. μύλος βλ.

πρωτατινος μύλος 25. Χαντζερλής βλ. 153 Τιμόθεος βλ. 40. ταβουλάριος 46. χωριό στή Σιθωνία 5 1 . Τρύγη. 52. Τιμόθεος. Τριαντάφυλλου Χατζή Γεώργιος 52. Σφουρτζέστι. Σπαντζόγου. 15. Χρυσοπηγή μοναχή 33. Ψωραρέας κελλί στις Καρυές 23. Σεραφείμ. Τζουλίδης βλ. Χρυσομαλίνα. 28. συδοσία 27. χωριό στή Βλαχία 3. Σωφρόνιος. πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 3. χωριό στή Βλαχία 3. σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 12 Σίφνος 8. . Τσούκα ίβηριτική. ηγούμενος Σιμωνόπετρας 19. δίκαιος μονής Γρηγορίου 3 1 . χρέη βακουφικα 1 1 . πρωτάτο 23. 53. 'Ιωάννης Τιμόθεος. ηγούμενος Σ ι μ ω νόπετρας 37. Χριστιανέστι. Συκιά. τοποθεσία στο "Αγιον "Ορος 48.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ Π Ε Τ Ρ Α Σ Πέτρος βλ. οίκουμενικος πατριάρχης 1 1 . 44. 43. 10. Υάκινθος Ιερομόναχος. 'Ιωάννης Πέτρος. 53. θυγατέρα Νικολάου Κηππασάτου 5. Σωφρόνιος Β'. μετόχι Σιμωνόπετρας στή Λήμνο 14. Σάββας μοναχός. σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 47. χωριό στή Βλαχία 3. χοτζέτι 42 Χουσείνμπεγης 42. Σαμακοβίου μητροπολίτης 5. Συμεών Ιερομόναχος. Νικηφόρος Τζουλίδης. Συμεών προηγούμενος Σιμωνόπετραςς 7. 'Ιωάννης Κωνσταντίνου Γεωργίου Χαντζερλής. Προδρόμου τοΰ Διονύση κελλί στις Κα­ ρυές 26.

.

11 ) Έγγραφα μητροπολιτών (άρ. 7 2 .104 ΠΕΤΡΑΣ.123 124 124 . Β ά μ β α κ α . ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΑΑΟΥ. 5-6 Πρόλογος Α'.1 9 ) Έγγραφο αρχιερέα (άρ.Π .148 148 149 .2 8 ) "Εγγραφα μοναστηριακά και ιδιωτικά (άρ. 55) Τα έγγραφα κατά χρονολογική σειρά Πίνακας ονομάτων και πραγμάτων Περιεχόμενα 9-12 13 14-16 16-17 17 17-23 23-26 26-31 31-56 57-94 95-97 98 .2 ) "Εγγραφα δημοσίων λειτουργών (άρ. 6 .21 ) "Εγγραφα μοναστηριακά και ιδιωτικά (άρ. Κ ρ.150 151 . 3 . Γ ο υ ν α ρ ί δ η . 20) Έγγραφα της συνάξεως τών Καρυών (άρ. 22 . 5) Έγγραφα πατριαρχικά (άρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εισαγωγή Πίνακας βραχυγραφιών Έγγραφα αυτοκρατόρων του Βυζαντίου (άρ. 107-109 110 111 . 2 9 . Δ.130 130 .71 ) 'Ομόλογα τών κελλίων (άρ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εισαγωγή Πίνακας βραχυγραφιών Έγγραφα πατριαρχικά (άρ.1 4 ) "Εγγραφα τών άρχων του 'Αγίου "Ορους (άρ. 1 . Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ δ η .4 ) Έγγραφο ξένου ηγεμόνα (άρ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.5 4 ) Συλλογικό αντίγραφο (άρ.9 6 ) Τα Ιγγραφα κατά χρονολογική σειρά Πίνακας ονομάτων και πραγμάτων Β'. 2 1 . 1 .153 155 . 1 2 . 15 .

.

.

.

.

.

.

ISSN 1105-1604 ISBN 960-7094-36-0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful