You are on page 1of 316

காத ெநகிறா மனதிேல

-Novel by Sujana

“இதய
இதய உய எ
உன என இைழக" ேகா
உதி#திடா ேநசெம& வண ேச
ம)தா* மறவாத மாசிலா
காத ெநகிறா மனதிேல”
மனதிேல

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

காத ெந கிறா மனதிேல
- ஜனா
அதியாய – 1
***

இைமக கவதி 

இதய உற"காம
மனதிைரய உ$ பப ம&'ேம
மா(றமிலாம வல வர
மாய உலகி மதிமய")கிேற$ தினதின..
***

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ஒள-மயமான ஒ பக, ஒ/ெவா இள-() ப$0 நி1சய
உ3'.எ$பதா, ேசா56 ந7"கி 889:ட$ சலி<காம ெதாட5
ெவ(றிைய ேநா<கி =$ேன8. இத அழகிய த

வைத

ம? 3'ெமா =ைற வலி@8திவ&' அழகாக :ல5த

அத

இன-ய காைல ேவைள.
“)<A A A “எ$ற இன-ைமயான ஒலிெயB9பய அைழ9:மணய$
ஓைசைய ெதாட5

, தாள-ட9ப&Eத கதைவ ேநா<கி வைரதா

அவ.
இ/வள6 அதிகாைலய யாராக இ<)? எ$ற
எ3ண<)ழ9ப

ட$ கதவ$ தாைள ந7<கி திறதவ, அத மதகாச

பன-9ெபாBதி ப&'

ேவGE, ச&ைட அணதித கபHரமான

இைளஞன-$ உவைதக க3' ஒ ெநாE திைக
அவள

ேபானா.

பா5ைவ, அவ$ ைககள- ஏதியத ெவள-

தாமபாளத&E$ ம? தித, திமணதி(ெக$8

பரதிேயகமாக

வEவைம<க9ப&ட மிக அழகிய மல5 மாைலய$ ம?

நிைலத

)ழ9ப

க$னதி

டேன ச(8 நிமி5தவ, அவைளேய பா5

)ழி வழ :$னைக
மய"கி, பா5த

.

ெகா3Eதவன-$ =க வசீகரதி மதி

பா5தபE, கால மற

இதா. அவைன அ9ெபாB

க3'ெகா3ேட

அ"ேக அத ேகாலதி க3டைத,

அவளா நபேவ =Eயவைல!
அ") நிலவய ெமௗனைத த$ )ரலா கைலதவ$, அவைள
ேநா<கி, காதலி )ைழத ெமலிய ஆனா அBதமான
)ரலி,‘எ$ன மதி

மா!.............. அ9பEேய திைக1 ேபாய&ட..... நப

=Eயலியா? நாேனதா$ வதி<கிேற$....” எ$8 சிறி

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana

இைடெவள-

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

வ&', ப$: ஏ<க ேதா த ெமலிய )ரலி,

“ உ$ைன நா$

மண<க, உ$ சமத கிைட<)மா?” எ$றா$.
காதி வBத ெசா(கைள இ$0 நப =Eயாம, க3கைள
வO

Pதப

நி$றவள-$ QழR<) ப$னண இைசயாக,

":த :

காைல..ெபா$ன-ற ேவைள....

எ$ வாழவேல…தினேதா8 ேதா$8.. 
க ராக ேக&)..எநாS ஆனத...."
எ$8, ஜானகி அமாவ$ இன-ய )ரலி உவான பாட,
எ"கிேதா மித

வத

..

சOயாக அேத ேநர ெபத சத
அலார அE

ட$ அவள

அைலேபசிய

, U<கைத கைல<க, சடாெர$8 எBதம5தா

அவ.
மதிமல5, அத அைறய ஓE<ெகா3Eத ஏ.சி. )ள-ைர@ ம? றி
ெத9பமாக வய5திதா.
“அதைன@ கனவா?....... `அட1ேச! இெத$ன? இதைன ஆ3'க
கழி

, இ$8 இத மாதிO கனேவ$ வத

? இ$0 இத

=&டா மரம3ைட ஏ$ அவைன மற<க மா&ேட$ எ$கிற
எ$8 ெநா

ெகா3டவ, இ$0 கனவ(), நிைனவ()

இைடயலான, ஒ கல"கலான மனநிைலய தா$ இதா..
ஏெனன-, கனவ ஒலித பாட இ$0 ேக&'ெகா3ேடதா$.
இத

. ெகாVச நன6லகி() வதவS<), அ9ேபா

தா$ அ

ப3பைல வாெனாலிய ஒள-பர9பகிெகா3Eத பாட எ$8
:Oத

. கனவ நிகதைத எ3ண, ஒ :ற உளதி ெப

இ$ப< கிள51சி உவானெத$றா, ம8:ற திகி உண56

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ஆ&ெகா3' அEவய(றி கலவர9 பைத உவா<கிய

.

இதாR, இைதெயலா ம? றி, இத<கைடய ஒ :$னைக
நிைலதைத அவளா அட<க=Eயவைல.
பலவதமான சிதைனகள- ஆதிதவ, அழகாக
ேசாப =றி

, யேத1ைசயாக வ5<கEகாரதி ேநரைத பா5<க,

ம(றைவ அைன 

மற

, 

ள- )தி

படபட9:ட$,

"ஐ ய ேயா..... மண ஏழாயE1ேச.... இ/ேளா ேநர U"கி&EேயE
மல5....இத அமா6<)
ெபா89ேப இைல...1ேச....ெபா3ைண எB9ப
வடேவ3டாமா,,,எ/ேளா தர ெசா$ேன$ ேந(8......??..எ$8
க'9:ட$ ெபாமினா. ஆறைர மண<) அEத அலாரைத, ஏB
மண<) மா(றி வ&', ேபா5ைவய கமாக :ைத
கன6 க3' காலைத ேபா<கியேதலா மற

, த$ தவ8<),

ெசல அ$ைனயட, ெபOதாக )(ற க3'பE
வைரவாக )ள-யைற<) :)
அவ அ"ேக தன

, கயாண<
வ&',(!!!) அதி

ெகா3டா .

மி$ன ேவக< )ள-யைல =E

வ=$ நா அவைள ப(றி@ அவள

வ&'

ெந"கிய வ&டைத

ப(றி@ அலசிவடலா வா"க...
ெச$ைன மாநகO$ ேவள1ேசO அேக, வள5
)Eய9: ப)திய மிகெபOய

வ

எ$றிலாவ&டாR சகல

வசதிகS உைடய வசதியான, மிக ேந5தியான, எழிலான வ'
7
அவரகள

. வ&ைட
7 
(றி சி$னதாக அைமதித ேதா&ட,

அழ)<) அழ) ேச5த
பதிைன

. மலO$ தைத இத இடைத

வட"கS<) =$ன5 வா"கியேபா

வைலய இத நிலதி$ மதி9:, இ9ேபா
ேபா உய5தித

.

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana

த<காள-

த"க வைல

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

அேதா அ"ேக சமயலைறய, )<க5 தன வசிலா ப3ணனஇைச

<ெகா3E<க, பரபர9பாக ைகக இ$ெனா அ'9ப

தாள-

ெகா3E<க, அ"கி

எBத கலைவயான சைமய

மணேமா, வ&E$
7
ம(ற உ89பன5கள-$ பசி நாள"கைள 3E
இB

ெகா3E<க, ம"களமான =கேதா', நா(பைத

வய

எ$8 ெசால =EயாதபE இளைமேயா', அழேகா', ==ரமாக
தன

ேவைலய, கமேம க3ணாக இ9பவ5 தா$ திமதி

இதிரா. ஆமா"க, மதிமலேராட அமா தா$ அ
இலதி$ =EQடா அரசி. தன

. இத இன-ய

இ )ழைதகள-ட=,

அ$ைப@, க3E9ைப@ சம வகிததி கல
அ$ேபா', ப3ேபா' வள5த

அவ5கைள

ம&'மிலாம, த(ேபா

அவ5கள-$ ெந"கிய ேதாழியாக6 தன
நிைலைய உய5திெகா3டவ5.
"எ$ன ப3ண&E<) இத வாR"க இர3'!!!!!!
இ$0மா U")றா"க? இேதா வேர$! " எ$8 மன

<)

ெபாமியபEேய, உண6 வைககைள9 பாதிர"கள- எ'

ைவ

&' ேநராக மாE<) ெச$8 ஹ5ஷா( ஹ5ஷவ5த$ எ$ற ஹ5ஷா,
இவ5 தா"க ந கதாநாயகிய$ தப)
அைற<) எ&E பா5தா5 இதிரா. )ள-Z&ட9ப&ட அைறய
தைலேயா' கா வைர
ேபா5ைவைய இB

[E<ெகா3', அ0Gகா ம(8 அமலா

பாRட$, ச6 ஆபOகாவ \ய& பாE<ெகா3Eத மகன-$
(கனவ தா"க!) காதகி ேபா5ைவைய வல<காமேல, அலார
கEகாரைத ஒலி<கச ெச தா5.
ஆனாR "இத(ெகலா நா"க அசேவாமா! " எ$ப
சாவகாசமாக திப ப'தா$ ஹ5ஷா.

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana

ேபா

வ

.ெதா9ப!ெதா9ப! எ$ன இ டா5லி"? காைலயேலேய மக0<) பாத _ைஜ ப3ற7"க? பரவாயைல. பாசேதா' க&Eெகா3' ெசல ெகாVசினா$ மக$. நலா சிO"க. " ஆமா.... என<) ெதOயல! "அR "எ$ன ப3ற மா! சி$ன ெகா3டா5 ல இேத உ$ைன பா5 வள5த6"கள.ரவ. " எ$8 எO1சேலா' ைகய அக9ப&ட தEமனான :தகைத ெகா3' மகன-$ ேதாள-(?) அE<க... "காைலயேலேய ஆரப1சா1சா உ$ தி<Aைத?". ம"கள உ3டாக&'" எ$8 ம8 ப<கதி இ நிதானமாக எBதா$.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " அட! அ/வள6 ஆகி9ேபா1சா உன<)! இ மகேன. "அட பாவ! அ9ேபா இ/ேளா ேநர உ$ காR<கா நா$ அலார ைவ1ேச$! "எ$8 வழித அமாைவ9 பா5 சிOத அட<க =Eயாம ெகா3ேட. அதா$ உ$ைன ேபாலேவ இ<கா"க!!" எ$8 ேகலி ேபசி மைனவய$ =ைற9ைப@ ெச/வேன ெப(8 ெகா3டா5. ஒ$8 பEத Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . எ$றவைர9 பா5 இதிரா. இைத பா5 சிOதபEேய `ைழதா5 இதிராவ$ கணவ. (அத :தக இ அவர ைகேயா பVசி அ="கிய <காவ ேபாலித பய$ப'ேத!!!) .... எ9பEதா$ ந7"கலா ஆபHPல மதவ"கைள க&E ேம <கற7"கேளா.. மதிமல5 ம(8 ஹ5ஷாவ$ அ$: தைத@மான தி. "இ <ெகா3b )ைற1ச இைல ! ஏ$டா ெசமPட5 பc&ைச<) இ$0 [$8 நா&க தாேன இ<). பா"கி ெபOய அஸிPட3& ெஜனர ேமேனெஜ50 தா$ ெபய5! இத சி$ன வாR<) Aட உ"க ேமல பய இைல. “ஹா ஹா ஹா..

. ...மா ஊ5 தி&E<கிேய? ேகபP ேத5ெவலா எ9பE ேபாய&E<) ?" " அட ேபா"க மா…அெதலா பE1 =E1சா1. சீ<கிர எB9ப வ'"க$0 ெசா$னா. ப1ைச இைல@ ெகா3ட ெதா"க&டா$கS. எ$ன அமா ந7"க? என<) ஆபHசி =<கியமான ேவைல இ<). இ$ைன<) காைலயல ஒ$பதைர<) ஒ ம? &E" இ<). பா9ேபா அத பா<கிய இ<கா0? " எ$8 ம? ைசய ம3 ஒ&டவைல எ$ப ேபா ெகா3Eதா$ அத நா$கா ஆ3' =த ெசமPடO பய$8 ெகா3Eத கணெபாறியய மாணவ$.. "ஆனாR வா ம&' இேல$னா நா Aட உ$ைன மதி<கா டா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மாதிOேய ெதOயைல. நா$ சீ<கிரமா கிளப ேபாகb.ேபான தடைவ வத நி8வனதி() அ' வரவ"கS<காவ கீ ேழ வB சமாள- அதி5Gட இைல. ந7"க இத உலக மகா உ9படாதவைன எB9பவ&' ெகாVசி&E<கீ "கள?. ஒலிவ ப1ைசய அட5 சிக9ப அழகாக e ேவைல9பா' ெச ய9பEத )5தா6.. 9f ஜ7$ அண . 22 வய அழ) ப ைமயாக வ நி$ற மகைள9 பா5த ெப(றவ5கள-$ மன ெபமிததி _Oத Aடேவ வய 9 ெப3கைள ைவதி<) ெப(ேறா<ேக உOய கவைல@ மனதி ஒ ஓரதி =ைளத "மகைன ெகாVசிய ேபா . எ"க Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ." எ$8 ெபாறிதபEேய உேள `ைழத மதிமலO$ ம? கவன திபய அைறயள-தவ5கள-$ . கBைத வ&' ச(ேற இற"கிய ெமலிய ச"கிலிய மிக1சிறிய ேராஜா வEவ அட5 சிக9: நிற பவள ெப3ட3' அண . எலா அமா )'<கிற இட. அத() ெபாதமாக சிக9: பவள ேராஜா6. .

." எ$8 ஹ5ஷாவ$ ெசல ெபயரான “அ1ைவ”. "மல5 க3b.... ெவள-ேய ேரா&E.. இ$0 ெகாVச பH9பா ஆகி...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana )Bவ ெகாVச மா(ற ப3bறா"க அேதா' இ$ைன<) : 9ராெஜ<& ஒ$8 ஆரப<க ேபா) .ந7"கதா$ எ$ைன சீ<கிர எB9பல." எ$8 ப$னாEேய ஓEனா5 இதிரா.. அ"ேக ேபா உ3' :ர3' ேரா&ைட சம$ ப'த&'.. "எ$ ெசல அமா இைல…ேநர ஆகிE1 மா.வ'"க..பேர<பாP& க3E9பா சா9பட0 டா.... "ஆமா எலாைத@ இத 'ெடா16<ேக' ெகா'"க.. இைடெவ&Eய ஹ5ஷா. நா$ :ற9ப'ேற$.நா$ ேபாகb... ேவைலைய வட உட: ஆேரா<கிய தா$ =<கிய...Pg/ ேஜா91ெசாட ப"காள-. ேபாய&' வேர$ மா...=தலாள.சா9ப&E&' ேபாE... ைப பா. மகைள உண6 உ3ண வ(:8தி<ெகா3Eத தா <) Eமி<கி ெகா' ெகா3Eதா...அ"க ஆபHPல ேபாய ெவ&E அர&ைட அE1 கடைல ேபாடற <) இ/வள6 அவசரமா? எலா எ"கS<) ெதO@.. ைப டா ேசாேபறி" எ$8 பறத மகைள. அதா$ ேநரமாயE1. இவ ஒ ேவைள சா9படா&E உலக ஒ$0 அழிVசிடா ெராபதா$ பதா ப3றா " எ$8 இ9ேபா . ேபாE ேபா.. இவ5க இவைர@ தி&E<ெகா3ேட. “ெடா1வா<கி” பதிலE ெகா'தா மல5. எலா தயாரா இ<).. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ... ேகாபமாக பா5 "ேஹ. இவ ெபOய “ஆ9ப” கெபன. ஏேதா )3' )ழி@மா இ<)0 ெசா$ன 7"கேள. நா"கலா ேசாேபறி. " "ேபாக&'மா..

. ந7"க ெசாறதாதா$." எ$ற தைதய$ கன-வான ஆனா அBதமான அைழ9: மலைர.." “ஆமாமா. மக0 )ர ெகா'<க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana சா9ப&E&' ேபாடா ... உன<) சா9பா' கிைடயா ஒ$8 கிைடயா அ$ைனைய பா5 .ேப Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana நி() .. ச(8 நிதானப'தி உண6 ேமைச<) இB வத அவைர அ$:ட$ பா5 . " என =ைறத சிO வ&'.. எ$னE ெகாB9பா? அE ப$ன-'ேவ$”. ேபச சிO9பjேட வைரவாக உணவதிவ&'.. எ$றா5 இ ந<கலாக.ெடா16<) க மா என<) க <ெகா'த கBைத பாைஷைய ஏ$ <ெகா'கைல?.... எ"க ெசல அ9பா ெசாலி&டா"கல” எ$றா... “ஐேயா அமா.. மகS ைஹ-ஃைப ெகா' < ெகா3டன5. "ந7 ேக&Eேய…இ9பEதா$ இ எலாைர@ ஆபHசிைல@ க&E ேம <கிேற$..ந7"க ெபOய பவ5 Pடா5 தா$!” .. ந7"க ெசா$னா ேக&''ேவாமா? நா$ சா9ப&'&' தா$ ேபாேவ$. எ$8 ஒேர சமயதி தா@. “அ9பா... ஆனாR.. தைத@. ந7 காதில வா"கின-யா? இ9ேபா உ"க அ9பா ெசா$ன6ட$ வதி&Eயா? ேபாE ேபா.. நா$ எ9ப6 உ"க ேப1ைச தா$ ேக&ேப$" எ$8 சதி சி பாEனா$ ஹ5ஷா. “ஏ ... தன ேஹா3டா ஆ<Eவாைவ இய<கி.உன<) எ/ேளா ெகாB9:! நா$ இ/ேளா ேநர கBைதயா கதேற$.. "பாேர$.சOயா?” .... இ9ேபா :O@தா ஐயாேவாட பவைர பதி!!" எ$8 காலைர U<கி வ&'ெகா3டா5..ஓ'g... கெபன.. "அவ கிட<)றாமா i..

மகி6ட0 ெச$8 ெகா3Eதா. தன இ ச<கர வாகனைத நி8தி வ&'. [E<ெகா3Eத மி$U<கிய$ ( LIFT) கத6கS<) இைடய ப<கவா&E திப யாடேனா ெபசி<ெகா3Eதவன-$ =கதி நிைலத . எ$8 தன<கித மன<)ழ9பதி. இ9ேபா இ"ேக@மா? எ$ைன<காவ இைதெயலா மற எ$னா இயபா இ<க =E@மா? இன-ேம யாைர பா5<கேவ Aடா தய6 ெச எ$ க3 =$ேன ெகா3' நி8திவடாேத ஆ3டவா! அ9பE எதாவ நடதா ந7 அ/வள6தா$! ". தா$ மகேள உ$ நிைலைம@. ஒ வடமாக ேவைல ெச ெகா3Eத நி8வனதி$ வாயலி இற"கி.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . "அவனா? அவேனதானா? 1ேச 1ேச இ<கா ேபா வ&ட !! என<) தா$ =தி .ஒ ேவைள அவனாக இததா.. இ"ேக எ$ன ெச கிறா$ ?? என<) எ9ேபா தா$ இத ைபதிய ெதள-@ேமா? காைலயல கனவ. நிைற6ட0... ேசாள-"கநiO அைமதித தன தகவ ெதாழி`&ப நி8வனதி() அRவலக ேபதி பயணமானா மதிமல5.. வழ<கமான உ(சாகைத ம? &ேட' .. கட6S<ேக தாேன =b=b நி$றித "இன-ேம இ எ$8 நிைனேதேனா அவைன மிர&ட வ&'வ&' தன<) ெகா3ேட ெச$றவைள `ைழவாயலேக காவாலாள- பா5 சிO <ெகா3டா5. காைலய க3ட கனவனா ஏ(ப&ட சVசலைத.ஹஹாஹஹா " எ$8 வதி@ பா5 சிOத . ஆனா இெதலா த(காலிகமான தா$ எ$8.. அRவலக <) `ைழதவள-$ பா5ைவ. ஒேர வனாE தா$! கத6 [E<ெகாள..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இடதினேக இத வாகன"க நி8 மிடதி. தன )'பதினேரா' அளவளாவயதி மறதவ. பாவ அவS<) ெதOதி<கவைல.

'மா!ன)1 மதி” எற வா2ைத வழ4கமான 56வலிறி தி"7ப யபேய தன( இ"4ைக4.ரலி ஒலித ".Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 2 *** உ நிழ தனா எ உய ! உ"கி ெசாேப% ேகளாம தபா' ெசகிற( என)தய உ வச *** ப ர. ப ர. வ9தம!9தா: மதிமல!. அவள( .<ேதாழ (> ேம') Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .வ உ-சாகமா .

ேத?" எ6 ேப%ைச மா-றினா: மல!.. அவH4.றியா?! இ7ேபா அ( ஒH தா ..ஏ மல!? இNவள@ ேகாப + சலி7... வ "தி ெபய!)! தய@ ெச( உ க-பைன .ைற%ச! உ U%சி ெதாைல தா1க 5யவ ைல." எHேபாேத அ1ேக வ9( ேச!9த மிரா Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .ற வ <9த ைடடான)4ேகாட 5தலாள) ேபா ேசாக ரச ப ழி9( வழிகிற?" எறா. "அ9தமா நம ரய ேவ (ைற மாதிB.கா'I7U%சிஈஈ. எைன மல!H G7ப IH...7...... பாலிடா ெதள)(வ Iேவ.. தன திறைம4காக வா1கிய "4..(நப!கள)ட ப ர. தாேன ேவ7ப ைல அ4கQ...ஷ. "ேபா(. 5ைற7பாக அவH4.. சB 5ைற4காேத “O ஃப ளவ!”.. எ6 நப யா! பாண ய ைககைள ப ைச9தா ப ர. அவ: 5கதி வழ4கதி-.... இ7ேபாதா அல1கார பணேவ ஆரப தி"4.இ7பேய ேபசி'I இ"9தா. மாறாக ப9தி"9த .! யாராவ( ஹேரா காைலய ேலேய உைன பா!( 4 வ 'டானா?. வாச வ"(.ஜா4கிரைத!" "அேடய7பா.? அ7ேபா நி%சயமா ஏேதா இ"4. "ேஹ! என ஆ%! ஏ இNேளா ேகாப? அ(@ உ ேப!தாேன? சB. அ7பா. ேபா(.ஐேயா இ7ேபாேவ எ ச'ைட க"."....பDபமா4கிராேத . " S.சகி4கைல! எ1க இH மிராைவ காேணா. ேநரமா..ழ7பதி தவ (4 ெகா"9தா:. கIகI7ைபJ பா!த ப ர...> மZ '1கி-... மற4க@ 5யாம. அ7ப G7ப டாேத..இH வரைல.. அள)(வ 'I. நிைன4க@ உBைமய லாம இெதன மரண அவDைத! அவள( தவ 7ெபலா எB%சலாக உ"மாறி.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana மல! ெப" மன4...? கIப 4கிேற இ".ஆனா அ(4..." எ6 எB9( வ <9தா:.. காைலய ேலேய சாமியாIறிேய! ேயாசைன ேவற பலமா இ"4. பாவ! ந ஏமா .... அNவள@ ேகாபைதJ.வ ட " மதியா மதி...ழ7பைதJ. ப ர. ஏேதா நிைன@ தா4க.ர1ைக ெகாWச கய 6 க' அட4.

காைலய ேல அவ . அவ!கள( .. "வ I மி(.<4G'டைத ேநா4கி நக!9த(." எ6 தைலய லத(4 ெகாடா:.? நெயலா ேநர தவறாைமைய ப-றி ேபற.அவ!கைள வாசல"கி பா!தேபாேத மல"4.. (கா'IUசசி எபத "4க நப!கேள)? உட.<தைலவ! எ7ப இ"7பாேரா எப( ப-றிJ சலசல( ெகா"9தன!. மாரதா ஓ'ட ேபா ெதாட!9( ெகா"9த(. இ7ேபா( வ"பவ! த1க: நி6வனதி ைஹதராபா கிைளய இ"9( ெசைன4. இவ!கைள அதிக ேநர மைட காயவ டாம. பா!ல இ"4கா.<வ .<ததைலவ ஹாD கி"Sண .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "என ேக.<ேதாழ!களான ேம4னா@. "வாமா ேதனைட! இ( வைர நலா தா இ"9ேத. அதனா நி6வனதி நைட5ைறக: அ(பயாக இ"9தா த1க_ட ெபா"9(வாரா எ6 ேலசான கவைல அவ!க_4. மன)தவள அதிகாB ம-6 தி'ட ேமலாள! மேனாஜுட வ9( ேச!9தா.திதாக ஆரப 4கேபா.தாேன? அ1ேக அவ!க: ம-ற . .ப .ேமா ெதBயல? கா7பா( கட@ேள!" மிரா ெப"4ேக-றா-ேபா மதிமலB ெந"1கிய ேதாழி.. . இ"9த(.எலா எ ேநர டா. Uமி காலய ந<வ ய(. ேப% அைறய . இன) எனா. மா-றலாகி வ9தி"7பவ! எபைத ப ர. ப ேராெஜ4' எ7ப இ"4க7ேபாகிற( எப( ப-றிJ. .. எ7ப இ"4.உைன பா!('ேடல .வ தகவ ேசகB7.( . Oல அவ!க: அறி9தன!. சதஷு வ9( ேசர.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . இ"வ" ஒேர க[Bய பய 6 . அவ!கள) ந'.G'ட ஒபதைர4. ப ஒறாக ேகபஸி ேத!வாகி இ9த பனா'I நி6வனதி.திதாக இைணயேபா.

ெடவல7ப!..<வ லி"9த ப ற உ67ப ன!கள)ட அவ நக!9(வ ட. ஆக_4.. மேனாa ஹாசிட. கபdர5 அதிகBதி"7பைத அவளா ம64க 5யவ ைல.. "எ6 ..: ஹா4. ேபாடா . வல( கன4. ேம ேப%ைச வள!4காம ..எ6. ெராப .எ7ப இவனா இ7ப இயபாக இ"4க 5J(? அ( சB. இத-.. G! நாசிJ ெகா"9த அவ அழக தாெனறா..னைகதபேய “ ஹா மல!! ஓ ! ெதBJேம .ஆனா க[B நா'கள) பா!தைத வ ட அவ வசீகர5.னைகJட. த'சயமான கக_.க2 பானா! . மிI4கள)4. "இவ1க மிD.மதிமல!.ஆமா இ7ேபா இ9த 54கியமான ஆரா%சி ெராப ேதைவ தா! இன) எ7ப இ1ேக நிமதியாக ேவைல ெசய 5J? ேபசாம இ1கி"9( ஓவ டலாமா?". இயபாக7 ேபசியவைன4 கI மல"4.திசாலியா%ேச! ". மன(4.. உயர5.: ேகாப ப-றி எB9(ெகா"9த(. காைலய ப ர. " மலராேம !“மதி” எற அைழ7ெபலா உன4.னைக தா. மல"4ேகா உ:_4.. இைவ அைனதி-..அவ தா ெராப . எ7ப இ"4கீ 1க?” அவH4ேக உBய. சிகர ைவதா-ேபா வ ள1கிய( அவ தன)(வமான . எற அவன( ெபய"4. நல திறைமசாலி.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "அ7ேபா காைலய இவைனதா பா!தி"4கிேறா .. அவள( 5ைற வ9தேபா(. இைல எ6 உண!(கிறா ேபால !ெபBய இவ. ஜூன)ய! தா.இவ1க எ க[Bய என4. அதிலி"9த ஏேதா ஒ6 அவைன பமட1.. ஹா .: அறி5க7படல ஆரப தி"4க. . கண ேநர Gட தIமாறாம.. ெசால7ேபானா ‘ஹாD’. அ!%சைன ெச( ெகா"9தா: . நா தாேன 5'டா:தன ெசேத ..பரவாய ைல கக: நல G!ைம தா. மாநிற5. அழகனாகிய( ேபா ேதாறிய( மல"4. 5ய6 தைன சம பIதிெகாI பதிலள)தா: . மடக7ப ெகாIதைதெயலா மற9(வ 'I.திசாலி.ழிJட Gய மிக வசீகரமான . அ!தேம Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .உ1கைள இ1ேக பா!ததி ெராப மகி2%சி. இ9த `திய மலB எண1க: தா6மாறாக ஓ ெகா"9தன. தைன மதி எ6 அைழதத-.. சில ெநாக: ேப%ேச வரவ ைல .

அவ: 5கதி ேதாறி மைற9த வ தவ தமான உண!%சிகள) காரண வ ள1கவ ைல" ..“. மலBட ேக'I ெதBW4கQ ” எ6 அதி54கியமாக .ழப 4 ெகா"9தா:.இ7ேபா நா' இ( தா அதி54கியமான ப ர%சைன.ேபா.6... ஆனா ஏேதா ஒ6 அவன)ட . ெப"5ய-சி ேதைவ7ப'ட(..எ6 எB9( வ <9தா: மல!.... மல" “இவ! எ அைத மகேனாட நப!.ஹி.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana “இன)ய . “ “ஆமா. தா வைட ேபா%..5 அைத மலBட ேக'I வ 'டா:. அNேளாதா..? இவ என நம க[Bய தா பதானா? அதா எ1ேகேயா பா!த மாதிB இ"4கிறதா? ஆனா மலைர ம'I ெதBகிற(.னைகைய உைடயவ” எ6 அவ: அறி9தி"9தா: ெமாததி அவ மZ ( நிைலதி"9த த வ ழிகைள வ ல4கி ெகா:ள மல"4. அவைன ெதB9த( ேபா தான)"4..ேபாய ேவைலய பா". நைம ெதBயவைலேய! அவ_4. எ7பJ இைன4.ஹி....இரடா ஆலி"9( தாேன.7ப இ"9ேதாேம..'4 ெகாடா:..மற9ேத ேபா%.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .ைறவ( ேபா உண!9தா:... “அட1.. தைல ெவ4.......” எ6 உ:மன ெக4ெகலித(..”எ6 அ9த நாள) eறாவ( 5ைறயாகத தைன தாேன தி'4... நம தா 5த வ"ட ெவNேவ6 வ. .இ9த இல'சணதி. அவH4ெகன! நல ச9ேதாஷமாகத தா இ"7பா.மாேவ இ9த மமத இராசாவ ைகய ப 4க5யா(. (:ளேமா எ6 ேதாறிய(? “ேபா இவேள! உன4. பாட ப Bவ ப நைம ஒறா4கினா1க..என ஆய -6 இவ_4. %ேச இ9த ஹேராைவ பா!4காம தவற வ 'Iவ 'ேடேன” எ6 . அேத ேநர மதிமலைரேய பா!(ெகா"9த மிரா@4..... இ7ேபா ந இ7ப பா!தா.. மல!! ேபா( ேபா(. அ( அவன) பைழய .. நா 5த வ"ட பதேபா( கைடசி ஆI ப( ெகா"9தா1க..மற9தி'யா?” “அட! ஆமா.லப 4 ெகா"9தா:..

. மதிமல! ம'I.ழ9ைதய அவDைதைய உண!9தா:! ேபா( ேபாதாததி-.. மலB ேதாழிக: அைனவ" வ 'டா அவH4. ஏெனன) அ9த அவலகதி நைட5ைறக:.. .<வ இ"7பவ!க: ஏ-6 ெகாI 5< ஒ(ைழ7ைபJ ெகாIதாக ேவI. “ என(??? கயாண ஆகலியா.B9( ெகா:_த.ஆ: இH சி1க: .. என ெபக: இவ!க:! ெகாWச Gட ெவ'கேம இலாம. ஏேனா கஷாய .: ெபாறாைம தைல g4கி. “ேஹ.மாள5 ெதாட!9த(. சி1கி: எற ெசாைலதவ ர மZ தி வா!ைதக_4. அவள( கா(க: தடா ெகாI(வ 'டன.5ைறJ அவன( ெதள)வான ேப%.. ச'ெடன Oைளய ஏேதா மினல4க.5ய-சி பணலா ேபாலி"4ேக!” எ6 ேம4னாவ . ஹாசி அQ. அ7ப வ"பவ! பல சவாகைள சமாள)4க ேவய "7ப( அவசிய.ஆ1. த-ேபாைதய . ஒ" எBமைல ெபா"மி4 ெகா"9த ேவைளய ..Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ெமல ெமல அவ!கள) கவன .. பழ4க வழ4க1க_ ப ( ேபான(.<தைலவராக உய!(வ( வழ4கதி இ"9தா சில சமய1கள). பலவன1கைளJ சBயாக . அத-ேக-றவா6 பண கைள7 பகி!9தள)த.த4 .<வ அலாத .Bபவ!கள) தன)திறைமகைளJ..ர ஒலித(.2ப 4 ெகா"9தவ!க_4.அவ என ஆனா?” எற மிலிய டால! ேக:வ ேயாI மதிமல! அ9த ெநாய உைற9( ேபானா: மதிமல!.<வ பண ....<வ மிக திறைமயானவைர .திதாக வ"பவ! எ7பய "7பாேரா எ6 ...” எ6 மல"4.: சிற9த 5ைறய சி4ககைள எதி!ெகா:ள 5( தரேவய( ேபாற ப-பல ேவய "4. அைத ெதாட!9( அ1ேக ஒேர ேகலிJ . ப ேவைல ெதாட!பான கல9(ைரயாடலி O2கி வ 'டா!க:.தியவைர அ9த . தி"ப . ேவ-6 ஆைள . ெகாIத கால அவகாச(4..<4G'டதி-. “ேச.<வ தைலவராக நியமி7ப( நட7ப(I. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . நல Oகமான fழைல உ"வா4கி. . ஒ" ரசிக! மற அைம(வ Iவா!க: ேபாலி"9த(.. .

பதிைல.பய$ எைத ப!றி7 சி#தி(காம வழ(கமான உ!சாக$ட இ.(கதா வ. வ2 6 தி.பனா8.() ேநரதி கலகல1பாக இ.ண ேசா#$வடாம.ஜனா அதியாய – 3 *** உ வழிப பாைவய ஒ!ைற ெநா"ய உலக மற#$ உலாச வான& உயர பற#$ கா!றி கா!றி மித() இறகாகிேற இறகாகிேற நா *** ஏதாவ$ ஒ. இ. வ.#$.2 6 நா )."யா? அட! பல ேநர=கள& நா). நா ெசா: ப" ேக. ஆனா மன என.) ந வ. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல ." ?ட நா ெசாவைத ேக.பதகாத சபவ ேந#தா அைதேய எ. அ2ெதன எ3 ேயாசி1ப$தா மல4 வழ(க.

ட உணசி(கலைவயாக மாறி1ேபானா8. தன மJ ேத ேகாப ெகா1பள&த$ அவK().ட வளத மகைள ப!றி அவ. அவD() தி.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana உ8@ர ஒேர )Aறலாக இ." $.டா. வைக அைமதியைமைய க. )$?லA.மிலாத தன&ைமயைன மன வ.". காைலய க. இன&ேம எ#த( காலதி இவைன க.1ப$ பாவ அவ. ெகாNச ேவைல இ. யா.வாம வ.ண.2வ.#த$ மல. உ!சாக )மிE வ2வைத அவ8 உண#தா8..(). ேகாபA. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . இ. எ1ப"7 சிறி$ ேநரதி தாேன ெசாவா8 எ3 நப(ைக அவ. மல இ1ெபாQ$ சில வஷய=கைள அவ4ட மைற$( ெகா.2 வ.ணமி.(). )ள&$ L$ணFசி7ட வ#தவK().டா: . )ழ1பA. ஆனா: அைனைத7 மJ றி ‘சி=கி8’.ண( ெகா. ெகாNச ெதO.() ெத4யாதா என! ஆனா. ஹ. ‘சி=கி8’ எற ெசா உ8@ர ‘ஜி=கி8’ இைச(க.2ெகா.()" மல4 மனநிைலைய சிறி$ மா!ற Aய!சி(கலா என எ. ஆனா: மகள&ட ெத4#த ஒ.சி() வேராதமாக ம3(க இயலவைல.ட இ#திரா. அவளா மனசா.() ெத4யவைல! "அமா! நா மா"() ெபா ெகாNச ேநர கழி$ வேர மா. அைத ெதாட#$ அேற அவைன ச#தித$. ேக8வகK ெகா.பதி இர."ன.மகிEFசிைய அள&த$ எபைத. அவ A கபGரமாக வல வர ேவ.டெதலா தவ2 ெபா"யாகி.டப". அ1Lற.மண ஆகவைல எற அதிA(கியமான ெசதி7 தன() ெப.2 எ3 எ.பய$.ட கனB.F நா(). அவைள P. தா டFFட அள&த பMஜி7 ேதந6." ேபா மன அவ பேன ஓ2வைத எ.

 அவகள$ வ. இ3 அத!) )ைறவலாம ேரா.கவைலேய எ3 தி. ‘அF’வாகி வ2) "அF அவ பெர.." "அF வரலியா மா? அ1பா என வழ(க ேபால ேல.. ெகாNச காலாற நட#தி.#தன.கிலி.த ேகாவ:() ெச3 வ.().1பைத இ#திரா உண#தா.அவ=க வ.2() 6 ேபாய. அைமயா அWவளB கவனமானவ=க." கிட#த கைல( கவன&(காம கா ைவ$ "டமா".ேட ேக... இ. பலவன 6 இ. மா3தலாக இ.#தா நம() ேதைவ இலாத சி#தைனக8 தா வ..2ப"1ேபா எ3 ெப4தாக( க. )ழ1பதி இ.() ஏதாவெதா..2 ேப." பாவ அமாB() ஒ. மகள& )ர ேக.டா தா வ.2 வ. க21பாகி ெத.". தா7ட கிளப சமதிதா8 மல..#தா8..வ.அைமயா ைகய ெகா2() எ#த ெபா.". ெவ!றிகரமாக Lைதய எ2$.ந மல ம. அ1பாைவ1 பதி ெத4Nசி(கி. எேலா. ச4 வ.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "ச4டா.2 வரலாD நிைனFேசடா."!) 6 அ. எQ#$ெகா8ள சிரம1ப.வத!) 9 மண() ேமலா).. எ1ேபா வQ#$ உைட7 எ3 யா.டாவதாக. அவ8 உ8@ர எேதா ஒ.ப பாதா அ=) ந நாயகி ப4தாபமாக வQ#$.(கா.ேட வ#தா:.#த இ#திரா.. இ#திராB() ெநா"ய மகள& பரதாப L4#$வட. ேவைலய.ெம3 நிைன$.()ேம ெத4யா$. ேபF வாரசியதி சிறி$ AL ெச3 வ.".2 கைத அள#தப"ேய நட#$ வ#$ ெகா.வா=களா?" (பாச ெபா=கினா ‘ெடாF’.. இ=கேய இ.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ..2ெகா.. மக8 தDட வபள#$ ெகா..()..2ெகா8ளவைல. ஹு... ஆனா நம ெர.டா.(கிறெதறா ேபா பா.2 அத!) வதிவல(கா என? அ$ என ெத47மா? அ"(க" ேதைவயலாம வQ#$ Lைதய எ21ப$ தா அ$! இர.K() உதிரவாத கிைடயா$=க..கிறாேய.

இ$தா எ ெபா.மண மலைர ைக ப"$ P(கி வ. நா=க தி.ணா.".". "ேஹ சிரா? எ1ப" இ.ஒ. "அ" ஒD பலமிைலேயமா?" எ3 அLட வசா4$( ெகா. மல. மல" எ3 சமாதானமாகாம தாD ஒ.மணய Aகைத அ1ேபா$தா உ!3 ேநா(கினா..அட என ஆFச4ய! இ#திரா. Aைற அவைள ந) ப4ேசாதிதப தி.(காD நலா பா.2 வ.".ஷமாF உைன1 பா$ ...#தின பா"ைல" எ3 மிகB பாசமான(!) வாைதகளா அFசைன Pவ(ெகா. இவK() பற()ேபாேத காலி Zப4= ைவF பைடFசி.(க? இD அ1ப"ேய தா இ. "எனடா நட()$ இ=க?" எப$ ேபா பா$(ெகா. இ$ சிரா ஆ.Fசிய Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . நலாதான&.1தியான இ#திரா.#தவ அ#த Lதிய ெப.. ஆனா இ#$ேவா.ேட ேபாக(நம மலேராட அமாதாேன. "சிரா. அத!)8 அ=) வ#த இ#திராவ வயெதாத இெனா...L ெவ8ளதி [Eகி( ெகா..."..ைண என பனா"யா வFசி....=கி வ#தா.(). ந6=க பய1படாதி=க.(கிற ந6?" எ3 அ#த இடேம ஒேர ந. "நறி=க.(க? உைன பா$ எWவளB நாளாF? எைன ெத4யலியா? இ#திரா..ற6=க?" எறப"ேய தாைய பாதா8." எ3 அ2(கி(ெகா." எ3 ேகலி ேபசி(ெகா.மண7 "இ#திரா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana எ3 பாராம "க.. "ஏமா இ1ப" ேடேமM ப. மதிமல.2.வ? எQ கQைத வயசாF. எேனாட சின வய சிேநகிதி.() கடB8.1பா=க) அ#த ெப...ேட பதறி ேபா ெந.ைஹேயா .(ேக" "ஆமா இ$ உன() L$சா என? அ" ப.ேட இ. என() ெராப ச#ேதாஷமா இ.". இD தி.Y. நாைள() ஒப$ Aைற வQ#த எQLகிற வர1Lலி 6 இவ.Yமிைல ஆ.() தைல7 L4யவைல வா: L4யவைல. ந6தானா?! எ1ப" இ. "ஒ....#த$.#தா8. க.அ1ேபா அ1ப"தா இ.#தா..டா ேபாலி. ெப. எWவளB வ.".

.(கா8" எறவ சிறி$ ேநர இைடெவள&()1ப " எேனாட வ.. ந6 எ=க இ. ெத4யாமதாேன ேக. நாD அவைள ச#தி(கேவ இைல.ட Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . " சா4 பா.... தாக4$(ெகா.=க. "பரவாயைல இ#$. வ..#திய$. Aகவ4 ?ட ப4மாறி(கி.2 ேபாF.(கிற இ1ேபா? உன() இர.....ெகாNச இைடெவள& வ2=க.உன() Aனா"ேய இவைள1 ப!றி என() ெத47.ஆனா அ$(க1Lற அவK எைன ெதாடLெகா8ளவைல. ெபா.." "இD ஒ...2(கார 6 தவறி1ேபா ஒ.ட$.. தி.ேடா.ேடடா. அதிFசிய சிறி$ ேநர அ=) கனத ெமௗன நிலவய$..Y. ைபயD.".Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இ...8 இ1ப" ஒ.அ=ேக பா. மல.அவ ?ட தா கைட() வ#ேத.#த1ேபா.(கமான ந.2 பச=கதா.ஷேம கயாண ஆய"F. ப(க$ வ2.Y() கயாண ஆய"F.மணதி ச#திFேசா. இேதா இ1ேபாதா ம3ப"7 பா(கிேறா.. 6 ெராப ெந. ப"1L A"N தாதாB ெசைனய )"ெபய#த ப ெதாடேப வ..2 தானா? ேவற )ழ#ைதக8 இ..ணா என ப.. க\4ல ?ட ஒனா தா ேச#ேதா. ேசாகமா?" எ3 மன வ.டா. இர.L. எள&ைமயான ப.டமா)$" எ3 ேசாக$ட A"தா.டா ந6 .. இைடய எ கயாணதி!) பற) ஒேர ஒ.ட இ#திரா.." எறா )ர கம. ஒ.ஆமா இ#$.றா=க?" "அமா பாவமா ஆ... அவ ெடலி() ேபா.ேட " அெதலா பய1படமா.ைபய இ1ேபா இ=க ெசைனலதா ேவைல ெசறா.. ஆனா ேமடA() Aத வ.. Aைற யேதFைசயா ெசைனய ஒ.. மன&Fசி2. அவ=க மைலF ேபா நி(கிறா=க" எறா8 ம$. க\4 நாகா வ. அ$ ச4 உன() இவ ம.. "இவ.() என ெசாவெதேற ெத4யவைல.. ஒ.2 பச=க தாேன? அ.. அவ இ1ேபா ெப=க@4 இ.(கா=களா.#த சிராைவ க...ட$ேம அவைர1 ப"$வ.(கா சி$. சிரா சி4$(ெகா. ெபா.தி1 Lடைவய கபGரமான அழேகா2 இ. ெசா: சிரா.வ2. என() ெத4யா$. மக இ.

#த$. என() இைன() ெராப ச#ேதாசமா இ.".." 6 ெகா. ஒ." 6 இ.2 தன$ வ. ந தைலவ ஹாZ தா. நா8 வேர. ஆ2 தி.டா8 ".2 6 எ..() ெகாNச ேநரதில நா=கேள உ வ.ட=க8 கழி$ ச#திதி. இ$ இ#$ேவாட ெபா. தைல(கவசைத கழ!றி(ெகா. ெடலிய இ. ைகேயா2 சிராவ ைகேபசி எ.ேட இற=கியவன& அரவ ேக."ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ப"(கிறா. வ2 6 ப(க$லதா இ. பன ஈஈெய3 உத2கைள ம.=கிய ேதாழி.#த1ேபா. என ப.(ேகா.". தி.பயவ8 . த=க8 அ.21ேபாகாம பா$(கY" எற இ#$.2 தி.().ைண7 ெகா2தா.#$ அ. ைகேபசி எ.ைண7. வ"ேவ பாைஷய ெசால ேவ.கி வ#$ நிற இ.2. "அட வ#தி. ச(கர வாகனைதேயா.ைண வா=கி(ெகா.(ேகா. Lனைக ெச$.ட=கK() Aேப நா=க ேகாைவ() வ#தி..ண வ." மா..கி தா இ.ட க8ள&ைய1 ேபா. என Aகபாவ ெகா21ப$ எ3 ெத4யாம Aழி$ ெகா. இ1ேபாதா இ=க )" வ#தி.#தைதேய பா$( ெகா. அவ இற#த1Lற நா ெகாNச நா8 தி. ஆமா=க இற=கிய$ ேவ3 யா. " அட ப(க$ல தா இ. ஹாசா.ெராப ச#ேதாஷமா இ.Fசிய அ.(கிேறா. இவக8 ேபசி(ெகா.2மானா " அ1ப"ேய ஷாஆஆஅ( ஆகிவ. இ#$ அவைன பா$ மகிEFசி7ட A3வலி$ " ஒ_.இன& அ"(க" ச#தி(கலா. பல வ.2 வ2ேறா" "இைல இ#$.ேடா.#ேத.Y மதிமல" ..".#$ இற=கிய இைளஞைனேயா கவன&(கேவ இைல.#த மல. இெனா. சி$. AL மாதி4 ெதாடL வ.(). ப$ நாளாF." 6 இ. சின )ழ#ைதயா ந6 இ. அதி இ..2 இQ$.. மலேரா. எேனாட சி3 வய$ ெந.."யா ஹாZ! இ$ இ#திரா ஆ. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . வா.ற பா ந6? இ=கதா ேவைல ெசகிறாயா?" எ3 வழ(க ேபா ேக8வய நாயகியாக மாறி1 ேபானா." எ3 அவ ெசான Aகவ4 இ#$ வ.#$ பதிைன#$ வ. பாத$.

எேனாட க\4ய நா கைடசி வ.2() ேபசி(ெகா.2கைள அ8ள& வசிெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana தி. ஆமா என() ெத47 இவ=கைள. இ.டதில இ..".. சி$B வய(க.2.#ேத" "என?! மலைர உன() ெத47மா?!" எ3 ஒேர சமயதி இ#$B..ேட 6 இ. நம அரவ#ேதாட ந. Lனைகைய உதிதா.". " என? மலைர உன() Aனா"ேய ெத47மா?" எ3 ம3ப"7 இ#$B. "அட ேபா=க1பா!” எ3 மனதி!)8 அQ$(ெகா." எ3 அவ பா.#தா=க.டதி ப"()ேபா$ மல. அ#த நாள& இர.1பைத( க.2 நிறா8. நாD அரவ#$ ெராப ெந. ந6 ஹாZடல இ. " அவ=களAனா"ேய ெத47ேம என().ப தாமா."ய மகனாக இ.ட மல. Aத வ. மனதி!)8 மல! "ேபாடா! ெப4ய Lனைக மன இவ" எ3 அவைன வாEதிய$ நலேவைள அவD() ேக.! "ஹேலா ஆ.ெவ3 வழி$(ெகா.டாக8? ஏ இ1ப" அY). சி$B இD வய#தன... எபதா ெத47.(க ேவ.கவைல. ெநா"() a3 வாைதக8 அ8ள& வ 6 மக8 இ3 அைலவ4ைச கிைட(காத அைலேபசி மாதி4 அைமதியாக இ...2 இ#$வ!ேக ஆFச4யமாக இ.#தி. அரவ#ேதாட மாமா ெப..இ#த கைதெயலா யா ேக. அத!)8 ஹா அவைள1 பா$ ஒ.#த$...=கிய சிேநகிதக8..#தா8..டாவ$ Aைறயாக கடBK() ெகாைல மிர.#தா ஆப$ எ3 உண#த மல " ஹி ஹி. இD இ1ப"ேய 'ேப' எ3 நி3ெகா.#$ Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .."! நாD மலேராட ஆபGZல இைன()தா அவ=க )Qவ ேச#ேத.டா8." "ஓ! அ1ப"யா? Aனேம ெத4யாம ேபாFேச.ேட ேபாக. “ேஹ அதிக1பரச=கி! ெகாNச நி3ேத.(கிறா?" எ3 மனதி!)8 கதி( ெகா.#$ இவன சி$ ஆ..2ெம3 தன வதிைய ெநா#$ெகா.ட வ2$ வ. இத!) Aனா" இேத நி3வனதி ைஹதராபா கிைளல இ.

அ1Lற எ1ப"?".டா8 மதிமல. ச2திய தாக4$( ெகா. ச4 மா..(கா=க.(ேக ஆ. ).2 ைவ$ வ." எறப"ேய மலைர ேநா(கியவ4 க. உன() என உதவ ேவ.2.1பா.ப " அரவ#த எேனாட நாதனா மக.#தா8. ?டேவ ட கண(கி மனதி )ழ1பA cE#$.கள&.டவ.=கால மாமியார1 பதி ெத4#$ ைவதி.ந6ேய ேவற பாைதய ேபாய. இன&ேமலாவ$ நம )2ப=க8 பழகி.. "ஓேக சி$.."யேதா எனேவா! "ச4. சன&யன P(கி பன&யல ேபா2வத!) இ#த அமா நல நா8 பா(கிறாரகேள எ3 மனதி!)8 தைலயல"$( ெகா. அவள$ அவZைத அைலக8 சிராைவ எ...#தா அலவா வ. வாZ) ராக பாட.2மானா: தய=காம ?1ப2. ஒ.அவ=க அ(கா கயாண$() ?ட வ#தி.()??? உன() எைன ப"தி.#த$.. அவைர ேசாகதி ஆEதிய$.ட நா. ெநைறய ேவைல இ.(ேக.2மா? நம அவசிய சீ(கிரேம ச#தி(கலா.#த$ அவK().. L$சா )"வ#ததா இD வ.#$ கிளபனா ேபா$ எறி." எறா "நா அரவ#ேதாட வ..ைட 6 அ2(கி A"யல. சீ(கிரேம ஒ. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .#திேய.டலா..2() 6 வ#தி. ஓ=கி அத!) ஒ...2 ெமளனமாக ஒ.கK() ஈ2 க. எ3 வழ(கேபால நம மல4 மன ஓைச (ைம. இெதன ?$! ‘வ. வ.2() 6 ந67 ஹா வரY.". நா8 நம வ.".நா=க கிளப.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ப"Fசியா தப? அரவ#ேதாட நா உைன பாத ஞாபகேம இைலேய! " எறவ சிராவட தி. ஆனா என() உ=கைள பாத ஞாபக இைலேய!" "எ1ப" இ. " எ3 இ#$ ?ற வைட ெப3 படல இன&ேத நிைறேவறி!3.2() 6 வா வால!”. ேபாலி1 Lனைக7ட நி3 ெகா.=)"யல இ.()1பா.". L$ வத ஆவ இ. ேநரமா)$. எ1ப"ேயா இ=கி. அவ=க ெப. இ#$! இWவளB நாK ேபான$ ேபாக.

" எ&. D& Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . ஒ"ைற வ?ய6 பதி ெசாலிவ6-. " தப6 ! பசிதா? இ.ேம! ம-. "என பசிகல.8பா. தேர&" எ&..ேம! *** வ-12 0 3ைழ த சிரா. அவசரமாக சைமயலைற 3ைழயப ேபானா*..=க.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல ..ைகைய வ.ஜனா அதியாய – 4 *** காணாத காணாத ேபா ேபா க நிைற கட கணதிேலா கணதிேலா க"#ரமா கைர எ& மனகத'க தாமாகேவ தா) திற எதி*ேநாவ எதி*ேநாவ உ& வ.ைகைய ம-. ந0=க சா8ப6. ெதாைலகா-சிைய ஓட வ6-.. ஹாA. இேதா ப நிமிஷதி ேதாைச -.

ேவ. அவைன இ= வரG ெசதன.. ஏேதா ஒ. தா& பைழயப1 மா. ைஹதராபாதி இ. அ=கி. அIவ6டைத வ6-. எ&. ெகா1.ைண கா-ட ேவ.கிற எ&பைத Hட உணராம உ-கா* தி.பவ&. த வைர தன DF கவனைதJ ேவைலய6K. தி. உலகமகா அFகாGசி ெந. ெதாடைர பா*ெகா1. Oக) ெப"ற ேமலாைம கP?ய6& ெதாைல Qர கவ6 பய6"சி வழியாக ேமலாைம ப18ப6K ெசKதியப1யா . இ த ப6ைள எ&. இ8ப1 க D&ேன ெதாைலகா-சிய6 எ&ன ஓ. ேயாசி ெகாதி.வாேனா? ந0 தா& க.பட Dைன தா*. மக& ம.கிறாேன”. ஓரளவ6" நல மனநிைலய6 தாேன ெச&றா&.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அம* . ெதாடைர8 பா*தாேல அ த கா-. இைடய6 எ&ன நட த எ&. கா-. எண6யப1ேய மகைன வ6ேநாதமாக பா*தவா. வ6டாம ெதாட* அ&O ெதாைல உளாகிய தமைகய6& வ6ண8பD. காைலய6 அKவலகதி" ெசK ெபாF Hட ஒேரய1யாக ளM திகாவ6-டாK. அக&றா*. மR ளாத தாய6& ய. எைத ப"றிJ ேயாசிகேவ ஹாசி" ேநரேம இைல. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .கி ேவ1ெகாேட சைமய ேவைலய6 ஈ. தாேர. வழகேபா மனD. ெச&ைன இட ெபய* தேத தவேறா எ&ெறண6 ழப6னா&.ப1J H-1" ேபா வ6-டைத உண* தா*. த அவர உடநிைலJ. “எ&னடா இ! நம ப நிமிஷ ஒ. ெந.. தா&. த.ம8பா!" எ&. "கட'ேள. ேபாதாைற த&ைன ப"றிய மன அFததினா நலிவைட ெகாேடய6. இ&. த ைதைய இழ தப6& அதிலி. ஹாசி& மனேமா பல8பல நிக)'கைள எண6 உழ&.

O வழிய6ேலேய. கணா1 த. இதைன நா-களM. ஏேதா அதி*Sடவசமாக.. அKவலக ேவைல DைறகளMனா ஏ"ப-1. ேபாேத பா* வ6-டா& ஹாA. த மலைர. ைசகிகைள Hட கவனM நிைலய6 அவ& இைல. இ&.கைடய6லி.தK. அவைன அறியாமேல வாகனதி& ேவக ைறய. காைலய6 Oதிய அKவலகதி.தி. மன ஏ"கனேவ உழ&.. ைபகி வ. ஹாசா தவ6*க D1 தி.த பாட=கU.. “மR .தி ெகாள உதவ6ன. அ&. FH-ட நட அைற 3ைழJ D&ேப. த பப. அ&. எIவளேவா பண6-ேடா. அவன வா1ைகயாகிேபான மன உைளGசைல ப&மட= அதிக?த. மதிமல* த&ைன கா D&னேர. எ&. வ6னா தாைள Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . சமாளM. த&ைன D தி ெச&ற. த திT* திைக8ப6ைன. த ெபமண6 அவ அமாவா இ. ச த*8ப=களMK.8O வழிேய மலைர பா* வ6-டதா .. ெகா1. அவைள க. ெகா1. அவைள ச திக ேந* த இ. தன வழகமாகி8 ேபான அFதைத பய&ப. ேத*' அைறய6. ஹாA சமR ப காலமாக.. இவளா? எ&னடா நட இ=க? நம அமாேவாட நி"கிறாேள? அமா Hட யா?டேமா ெராப ச ேதாஷமா ேபசி ெகா1. ெவ. Dகதி எ த சலனைதJ காப6கவ6ைல. மாைலய6K . தி. ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இ= வ த ப6&னேரா ேவடாத எண=க ெதாட* அைலகழி. ஹாைச நிைல8ப. த.ேமா? அேயா ஆடவா! எ&னதி என வ த ேசாதைன! ச?டா. இைவயைனதி" ேமலாக. அ2பவ=க க". த ச=கடமான உண*ைவ அதிக? வ6-ட. தன தாJட& நி&. வ6-டதா. மலைர ச திக ேந* தம.கிறா*கேள.மல?& சாைடய6 இ.. அவைள ேந? ச திதேபா தன ஏ"8படவ6.. இைத பண மா-ேடாமா?”.D&னேர ெத? தவ*கேளா.

. ஏ&? எலாவ"றி& மR ஒ.ேவைள. எ&னதா& Dய&றாK. தன மR . அ8ப1 ெவளM8பைடயாக கா-1வ6-டா Hட மனதி" ஆ.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ைவ ெகா.ஹாசி". மல?& Dகதி ெத&ப-ட அதி*GசிையJ. எ&ன எண6னாேனா! நம ெத?யா.த ஏ"ப-.ஒ.=க) மனதி நிைனத ேபாலேவ அ த Z)நிைலையJ இயபாக இ. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . பல கைதகU ேபசினேவா எ&. (எ&ைன ேபா எ&. த&ைன "றி இ. வ6ைட ெத?யாம Dழி மாணவ& இ. தன.8பா& . தன த"ேபாைதய நிைல மR .. ந0=க ெசாவ ேக-.. ச தி8OகளM& ேபா. அவைளJ ழ8Oவ நலத"கல” எ&. த அவ& நிைல. த சபவ=க மனதி வ6டா8ப61யாக வல வ ெகா1. அ த பா*ைவய6& வG 0 ேவ.8ப ேபாலேவ கா-1 சமாளMவ6-டா&. ஆனாK அவ& ேகாபைத உடேன ெவளMகா-.. வ6ரதி O&னைக அவ& உத-1 உதித..ேம அறி த உைம! மற தி. ரக இைல.கிறா? ஒ.தா&.ச? ச? வ6. அத& ப6& நிதானதி... ேதா&றிய. உடேன ஒ.” ேம"ெகா...க D1யவ6ைல எ&ப அவ& ம-..ேவைள. “மல* இ&2 எ&ன எண6 ெகா1.திய6 ைகய6 வ தைத ைமயா எFதி சமாளM8ப ேபா இ. பல சமய=களM . அவைள கட ப6&ன* அவனா இயபாக இ. அ த ெநா1ய6 D1ெவ. இலகிலாத ேகாப ெபா=கி வ த. இIவ6. யதா*தைத O? ெகா1.8பவ* மR . ழ8பைதJ அவ& கவனMக தவறவ6ைல.. “எ&ன எண6னா எ&ன? அைத ப"றி நா2 ழப6.

. ேகவலி ஆரப6 ப6& "மா. மகா அFத! உU Oைக தாK. ஒ&பதாய6ர வா*ைதக ேப பபைல வாெனாலி அறிவ68பாள* ேபா ெபா? ெகாேட ேபாக..பாம.( ச?தா&. ச?யாக அேத ேநர. Oண6யவா& யாெர&. திTெர&. எ?மைல ழO ேபா Dறி ெகா1. ஐயா எ8ப1ெய&றா. எ.இல ேபா& ேபற ஒ&2 தா& ைறGச.கா&.... ம2ஷேன இ=க க. ப. ம.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ஆனா. பா8ேபா வா=க! ). த"ேபாைதய நிைலய6 ேவதைனைய கா-1 அவைர &O. எ&ைன ஆைள வ6.. தாேய.. அ தப பக பா-.. தா&. ஒ. எ?GசKட& அைத எ. அதி ஒளM* த "நி.8ப6 இ.ஏ1? எ&ைன இ த பா. வா=க காதி. ப6ற சகிகD1யாம அைத உய6*8ப6தா&.. 0 அF ரைல ேக-..Dைனய6 ஒ. எ ேநரD ெவ1க காதி. கவ*Gசி8 O&னைகJட& வல வ. "ஹேலா! எ&ன ேவ உன? உ& ெதா தர' தா=காம தா& நா& இ=ேக வ தாGேச? அ8OறD எ&ன? எதாவ ேபச2மி&னா அமா கி-ட ேப.வா&.=கியவ*களMட ம-.வ6த ைகயாலாகாத தனட&. ஒ.. பலிகடா எ&பேபா.. தன மிக' ெந..த வ6. நிமிடதி". வறி-. எ&... கண Dைறவ6-. இ&2 ெகா]ச ேநர அைலேபசிய6& இைச கGேச?ைய ெதாடரவ6-.ற0=க?".தவ&. ஒ. ெவளMேய எ8ேபா ஒ-1 ெகா1. தா2 \Gதிணறி." எ&ற ெபயைர ஒ.. அவ& அைலேபசி ராக பா1ய. தாய6ட. த&2ேள Oைக Oைக .. நிமிட திைக வ6-டா*. நம ஹ0ேரா! Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ." எ&.. ெவ1 இரக. ேகாபைத கா-ட மா-1யடா ஒ...த எ..8ப6.

கிய6& ஒலி அளைவJ மி]சிவ6. இIவள' கேளபரமா? ". வ6ேயா? எ&ன அ8ப1 ெப?ய ேகாப உன? ". த அைலேபசிைய தன \&. ம. ஒலிெப.சா? டா த=க.. ".. தா& ேகாப வ.உன ம-.Oறமி... த. தாேள2 டய பண6 ெகா... நி.." எ&..வ6ழாகளM க-. நிைன நா& த*ஷுகி-ட எ& ேகாபைத காமிGசி-ேட&..ெப?ய உலக மகாராசா..ைம! ந0 எ&.கிற ந0.. உ&ைன தா=க2 எ&றா?" "அமா தாேய! ம&னMேகா." எ&. .... "ஏ&டா? உன ெகா]சமாவ அறிவ6. இைதெயலா சைமயலைற வாய6லி நி&." "ஓ ! அ8ேபா நாென&றா உன அIவள' இளகாரமா ேபாGசா? எ&னதா& நிைனGசி-1.த*ஷு. பயனMலாம ேபான. த தைலவ* ஹாசி& நிைல..எ& ெசல சகைரக-1. ெபா=கிG சிதறிய த08ெபாறிகU ப6& ெசயபா1ழ த OAவாண ேபாலி. இ8ப1யா கற. ேக-.த*ஷா. எ8ேபா தா& தி. ெபாறிவ இ8ேபா ம.....எ&..நா& ேபகிேற&. வ த.தா நி. ந\* தி..Oற அFைகய6& ஒலி ... ெக]சாத ைறயாக ேக-டா& ஹாA.பமா... உலகதி உள அைன ேத& தடவ6ய வா*ைதகைளJ உபேயாகி வழி .. " இல1 எ.... எ&றப1ேய ைகய6 இ...அ8ப1 வா வழி.. எ&. இ. உ& கி-ட ேபச வ தா..தா.. ெகா1.தய' ெச ேபான த*ஷுகி-ட ெகா.. த. த சிரா' சி?8O ெபாெகா.ம"ற எலா..Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "ேஹ. வய மகளMட ெகா....ஆனாK Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .கா? அ த ெபா ஆைசேயா. அைழக8ப.ெசல அழாதடா.... த நி.. எ=ேக1 அவ? ஃேபாைன அவளMட ெகா. அவ ஏேதா உ&ைன ேத1-. ேபாலி..பமாவ6& ரலாக இ.

டா? பல ேநர=களM ழ ைதகளM& ெபா.. -1 த=க... ெமல நFவ6 ." எ&. ேடாரா ெபாைம எலா வா=கி-. உண* தி. ேகவKட& ஒலித ழ ைத த*ஷாவ6& ர.ப-.8ேபா தாேன! சிறி ேநர த*ஷாவ6ட உைரயா1வ6-. ப6&ென&ன? மழைலகளM& ெமாழிய6 மய=காதவ.8ள 0A இ த மாமா' ஒேர ஒ..வதாக ைசைக ெசவ6-. இத" த*ஷு . அIவா .. தாய6ட தா& கீ ேழ நட வ6-.தி. த& மாமனM& ெக]சலி ெவளMவ த வா*ைதகளM தன மிக' ப61தமான ெட-1.. அ=கி.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana சி? மகனM& ெந"றிக பா*ைவைய வா=கிெகாள ண6வ6லாத காரணதா உU சி?ெகா. "சா? டா..ளMலா ப6த"றக மனழ8ப=கைள ெவவாக ைற எ&. "மா. சி?8ெப2 வ6ைசைய இயகி அFைகைய ச-ெடன நி.OளM ைவதா.த*ஷு பா8பா அழ மா-டா=களா. ம.. எ&. நா=க எலா யா.!". ெக-1யாக உவா=கிெகா.மாமா உன ெப?ய ெட-1 . Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . (அ8Oற. ெமல வ6.! வ6வரமானவ=க!).ப1J ெக]ச படலைத ெதாட* தா&.மாமா ெத?யாம ேபசி-ேட&. வ.டா. தாய6ட அைலேபசிைய ெகா.வ6-. வேர& டா க&2-1.ப6ய6..மா.. ஹாசி& தவ68ப6" D". ேமK தமைகய6ட ேபசி வா=கிக-1ெகாள மனமி&றி. தாமாம& ஹாசி& மனைத பாகாக உ. ெவளMய6 இ த #ைனJ பா 1மா? எ&ப ேபா பா* ெகா1. சி தைனய6& ப61 சிகிய6. த அவ& மனD. தா*... ேடாரா ேபா&ற அதிDகியமான வா*ைதகைள ம-. ெவளMேய கிளப6வ6-டா&.கிவ6-ட. சிறி இயலப6" தி. பல. த.

..கா&..... சீகிரேம அவ2 இ த ஊ.. எ&ன வ6ஷய? அIவள' சீகிர கத மா-டாேன. பைழயப1 அவ& H-. இ&ைன Dத நா ேபாய6-. நமைள அ த கட' ஏ& தா& இ8ப1 ேசாதிகறாேரா ெத?யைலேய!" எ&. ேபசாம அவன ைஹதராபாதிேலேய இ.. தா& இ.வாேனா2 பயமா இ.. எ?Gச எலாமி.காைலய6 அKவலக ேபா ெபா ஓரள' நலா தா& இ. தாேன.... அதா& ேலசா ேகாப. ஆ=! ெசால மற -ேடேன..8பா&. அவ2 நல பவ8ப-. தா&...க8 ேபாவதிைல..ற.. " அமா! ஹா.கா&? ஆரப6ேபாேத ெசம க.. அவ2 எலாைதJ எதி*ெகாள பழக ேவடாமா? எதைன நா தா& இ8ப1ேய ஓ1 ஒளM]சிகி-.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இ8ேபா நி. பழகி. எலாேம ந&ைம தா&.வா&. நலேத நட2 நOேவா. தன அ&ைனய6ட வ6சாரைணைய வ=கிய6.. அ=கலாதவ*..பமா.. ெத?யைலடா... வ எ8ப1 இ. " எ&றா நி. 0 வ த8Oற ெராப ேயாசைனயா இ. வ ேதா.ள ேபாய6வ6. சிராவ6ட வ6சா?தா.. இ.. "எ&னெவ&. தா& வ தா&. ஹாA இ8ேபா D&னா1 மாதி? இலமா.. இ8ேபா தாேன வ தி.கீ =க? இரத அFததி"கான மாதிைரக எலா ஒF=கா ேபாடற0=களா?" வழகமான வ6சாரைணக D1வைட த.கிறா&.. வழிய6ல எ& பைழய சிேநகிதி Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .... "எ&ன அமா! எ8ப1 இ. நாD எIவள' நா தா& அவைன இ8ப1ேய வ6.க வ6-1.கலாேமா2 ேதாடா . எ&ன ஆG அவ2? ". தா&. தா. " ந0 ெசாற ச?தா& நி...கல.8ப6ல இ... எ&ன ஆGேசா? சாய=காலேம ெகா]ச உ** எ&. நா2 ஒ&2 ேக-.நல நட தா ச?தா&..... அ8Oற கைட ேபாய6-.. இ8ேபா வ-. இ8ப1ேய வ6-டா எ த ப6ரேயாஜனD இ.. "கவைல8படாத0=க மா. எ&.

. ஒேரய1யா மல* Oக) பா1-ேட இ.வ உலக இயO தாேன! "ச?மா....க.=க.தலா இ.கா.. நல . அரவ6 த& ெத?Jல உன. ெபா.ெராப வ....." எ&. ஹாவ6& கP? நப&.. " இ ேவாட ெபா மலைர Hட நம தப6 நலா ெத?]சி.8பா*. இவ& கைடசி வ.Gடா... "..நாைள ேபசேற&மா. ஓட வGசிராத0=க......... ப நிமிட=கU அவைள ப"றிய Oராண பா1னா* சிரா. நம நிைனG எ&ன நட.க-.கா.இ8ேபா ஏதாவ ேபசி ஹாவ ஊைர வ6-... உ=க ம. ெகா. உ=கU ெத?யாததா எ&ன? கயாண வ6ஷயதி ம-.. பாசமிக தமைகயாக' மாறி அறி'ைரகைள அளMவ6-டா. அவU இ=க பகல தா& இ... "அமா! அமா! ேஹா. க-டதி" ப6ற மகக எலா தாமா. ெசா&னெதலா நிைனவ6..உ=க ஆைச னாமி ெகா]ச அைண ேபா-. யா.ேக அறி'ைர ெகா. த... ப1சி. ஒ.." எ&. . யா. ம"றைத எலா ப6ற பா*8ேபா.எ&ன. ஆ*வேகாளா? அவ& கி-ட இைத பதிெயலா எ' தய' ெச ேபசாதி=க. அவைள பா*தேம என ெராப ப61Gசி.ட ப1ேபா அவ Dதலா.8பான மகளாக'. அைத யாராK மா"ற D1யா.2 சி?த Dகமா இல-சணமா இ. அளவ6" வள* வ6... " ..ஷ கழி பா*ததில என ெராப ச ேதாச. அவேனாட மாமா ெபா தானா மல*. ேக-டமேம என மனதி" ெராப ஆ.2 அ த கட' ஏ"கனேவ எFதி வGசி..டாமா. இ&2 ஒ.மக2 சா8பா. அ த எAப6ரA வ1ய நி. சிராவ6& எண8 ேபாகிைன உண* ெகாட நி.வதா& Dகிய.ஆ&. ைவ=க...Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இ திராைவ பா*ேத& டா. ெதாட=கி இ திராைவ ச தித DF கைதையJ ஒ8ப6தா*. த*ஷுவ6".கீ =க?! உ=க மனல ேவற எேதா எண வ தி. இ8ேபாைத தப6ேயாட மன மா.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .கிறாளா..G2 நிைனகேற&.... எலா ேநர H1 வ தா தாேன நட. எ&..ெகா]ச 8ேர ேபா-.

மலைர கடத". ஒேர \Gசி Hறிவ6-.கா=க&2 பா*கலா. அமா .Dைற அ&ைனைய எGச?வ6-. வ-1" 0 வ த சிறி ேநரதி ஹ*ஷா'. த ந நாயகனM& மனேமா சி தைன ழலி சிகி ெகா1. ஹாA. த& ஆைச கணவ& ஆதி எ&ற ஆதவைனJ . த& வ-12 0 இ. அைலேபசிைய அைணதா.வ6-.. மா1ய6 இ..க.ப618ேபா எ&ெறண6 த"காலிமாக. வ-1" 0 தி.8பதாக உண*திய. " அமா. ெதாட*ப6.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana எ&. ச?. மR . அ&O மக த*ஷுைவJ கவனMகG ெச&றா. வழிய6 அ&ைனய6& வ6டாம ெபாழி த ஹாைச ப"றிய ேகவ6 கைணகU. அைத D1க ேபாேற&. அவைள அவ& ஏ"கனேவ அறி தி. த மல?& மனேமா பைழய எண=களM& வ-டதி வல வ ெகா1.ப6 வ. த தன அைற ெசல வ6ைர ப1ேயறினா. ெகா]ச ேவைல இ. இ. "ஆபbசில Hட ேவைல ெசயாம ெவ-1 கGேச? நடறவ=க ந0=க Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . த. வ6ைரவாக இர' உணைவJ உ." எ&.ெமா.. ரவ6J வ வ6ட. வ-1லி. த. ஆனாK நி. D1 அ&ைனய6ட. ெகா]ச ேநர ெதா தர' ெசயாதி=க" " அ8பா . எ8ப1ேயா திகி திடா1 சமாளMதா. அ த எணைத கிட8ப6 ேபா-. அG -ைந. சிறி ேநர அளவலாவ6 வ6-. அவன த"ேபாைதய ேகாபதி" ஏேதா ஒ. 0 ெவளMேயறி கா ேபான ேபாகி நட ெகா1. வ6-.வ6& உUண*'. இ8ேபா நம கதாநாயகி எ&ன பண6-. வா=க.

 ேபா-.க. ெசவ6ய6 வ வ6F த தப6ய6& வப6U8ைப Hட ச-ைட ெசயா அைற சர O தா. Gவாவ.. அவUதா& ெகா வ*தி ...=க" எ&. வைளய வைளயமாக தன D&கைதைய எண6 பா*க ேவ1ய6. அGவாவ.இ த இல-சணதி ந0ெயலா வ-.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana எலா . ேபாடா ேபா! Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . த அதி Dகியமான ேவைல இ. ஆமா. 0 வ ேவைல ெசறியா? உனேக இ அதிக8ப1யா இைல? எ&னா இெதலா ேக-க D1யாமா! எ&ைன எதாவ மடல ேச* வ6..

..அ<க மா..ப9டா<களாேம...ப*ைள அல<கார B:யலியா தா " எG பா. இ= என அல<கார ேவ7: கிட ?.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல . உனதாகிேற. இ<க உ மா..... *** "ஏ...ஜனா அதியாய – 5 *** வகிற வகிற உ னைகய கன ழி வைலய வ"பேய வ$%&.. எழாமேல ைத%& ம) *வத+ வ". / பேகாடா! இ3வள5 ேநரமா எனடா ப7ண9:"க? அைத உைன அ.பேமயறி ெம&வாக ெம&வாக உனதாகிேற... வ$%&..ப*ைள வ9?கார<க > எலா வ@ற ேநரமாA.. உ CDசி அ& ெராப ேதைவ தித& ேவG யா"? சா9சா நம மல@ எற மதிமலேரதா.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ..கா@னாக .ேபாேவ ெமாைபலி ..

ப*ைள அைறய அலமா * BBரமாக ஏேதா ைட%& ெகா7:"%த...ேபா& எதி அழகான ப9? பாவாைட. அவP B& கா9: ெகா7:"%ததா அைமயா@ ஏமா%& வ9டா@க*......" ேஹ அ%&.அ.. ச%&. ஓ:யா: ேவைல (?) ெச& ெகா7:"%தவ*.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அ. "... க/ ப:. எG ஒ" நிமிடதி+ அரவ%த= * ஒ" ைம Rரதி+ அ@Aசைன ெசதப:ேய அவள& மன ஓ: வ9:"%த&. அரவ%த இைல.என&? / பேகாடாவா? ".ப:தாேன? இைல= ெசாT பா@கலா. தாவணய. அரவ%த எற அவ அ"மா@%த மகைன அைழக வ%த இடதி தா.. மனதி+ *. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ...ப*ைள மாதி தாேன இ"ேக.... அைறய நாளH நடக இ" அவள& அைத மக* அBதினHய தி"மணதி. “ஏ? எ CDசி எனமா ைறAச? மா. த அைத ம) னாவ ேவ7?ேகாளH ப:..ேபா& அவ* பனHெர7டா வ ... இர9ைட சைடய... ழ%ைததன மாறாமலி"%த ெப7ைண க7ட& ேகாபதிலி"%& Gப+ மாறிய"%த&... ப*ளH நா9கைள கட%& வ9ட மகிIAசிJ. பாரபய அல<கார<கPட.. ெபா%&! எ<கடா ேபான ந>? யா"டா இவ? ". எற அவன& ர இ... எறப:ேய ஆAசயB ேகாபBமான கலைவJட தி"பயவைன பா@த& நம மல" அதி@Aசிய வா அைட& ெவG கா& தா<க வ%த&. இ. ேத@5க* B:%த வ?Bைறய ேத@5 B:5கைள எதி@ேநாகி காதி"%தா*.ப அ:ெய?& ைவகேபா ெப"மிதB ேச@%& அவைள உ+சாக வானH பறக ெசதன.ப: பயபதிJட ேபசி ெகா7:"%தா*. ஏெனறா அ%த அவ. மா... ச9ைடய இ"%&. ேவG யாேரா!!!!! அரவ%தைன ேபாற உயரதி ப9? ேவO:.. "ேஹ.

.ட அவைள பா@&ெகா7:"%தா.எைன பா@தா உன இ" கழ7ட ேகX மாதியா ? &சா ேவO:.ப:? ந ெசா%தகார<களா? இ& B பா@தேத இைலேய!" எG அவ* த>வர அலசலி இற<கி இ"%தா*...ெப7 ெகா?& பாX ப7ண வAசி?மா. அ%&... இ. ப5ட@ எலா ேபா9:"ேகமா..நா....பா? ஆராAசி எலா B:%ததா? இ. "நா. எG மல * சி&......... "என ந>?.ச9ைட.....Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இ....ந><க.பா எற அைழ... னைக %தா.. " என பா.Aேச. நிமிடதி+ UG வா@ைதக* வத > ேப மலேரா..........ேபா& அவ உத?களH உதிதி"%த சி... ெகாDச பா@& ேபா9? மதி...அரவ%த எ<ேக?........ப ெகா7:"%த Cைளய க9டைளகைள.....ப*ைள ேபா தா இ"கிறா..ேபாவாவ& ெசாT.... ேபச பழ CG வய& ழ%ைத ேபா திகினா*.ேபா& ஃெபவகா ேபா9? ஒ9:ய உத?கைள உைடயவ* ேபா வா C: அவைனேய இைமகா& பா@&ெகா7:"%தா*........அ%&.. ப9? ேவO: ச9ைடய நல கபWரமாக மா.. அவைள அ<ேகேய நகராம நிGதி ைவதி"%த&. ெபா%&=..எைன பா@தா / மாதியா இ" பய%த பாவைனைய க7? உ*P 9: ? "..ப9ட@ நா...... தய5 தா9சணய பாராம நிராக&வ9?.... அவ* மன.. நா. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. ஆனா இ<ேக எ. அவன& பா...ேக9ட ேக*வ ம9? பதி ெசாT பா." எG... "அட! யா"டா இ&? ஆமா. உளறி ெகா9?ற. எற அ%த தியவனH ர கி7டTட இைடய9ட&... நா.... ேமT அவைள வபகி$& ேமாகன. “ஏ ம மல@! ெதயாதவகி9ட என ேபA? இடைத வ9? நக" Bதலி “ எG ஆைணக* அ=.. "...ப ம&வ+ ெகாDசேம ெகாDச ேராஷ எ9: பா@க.பா.

ப. மல மனதி..பா இைல. உண@5 ேபாரா9ட<கைளJ மலட ெதளHவாக எ?&ைரக தய<கிய&மிைல. அவ தைனJ.ப:யாக. த?க ெதயாத இயலாைமJட உண@%தா* மல@.ேபா ெசாT மதி!" எறா வடா.ப: .பா. மல" இ. ப " .ப ெவளH. ஏேனா ேயாசியாம பதிலளHதா*. இவ* ேப ஒலிய அளைவ அவைள அறி%தவ@க* ேக9க ேந@%தா...பா! என ஒ" மய னைக!” சி.. அவ ற.. ந><கP அ. அவன& சி க7கP.ப:ேய . GA சி. ஒ" ெநா: அவ க7க* கனவ மிதக.. அவP* ஒ" இனHய கலவரைத உ"வாகி.பா5 ேபA வ%தி?Aேச! மதிமல@. “அ. ெபய" உைன மாதி அழகா இ" "... ‘மதிமல@’" எG தாக& ரலி ேகாபைத வட ைழ5 தா அதிக இ"%த&. "அேடய.பா. ச இ.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana பதிவயதிலி"%த மல@ அதி மய<கிதா ேபானா*. தவறிய&மிைல. எ.ப?வா<க.. " என ெந"<கியவ@க* எலா எைன "மல@" எG தா . அவைள அறியாம அவ* இதIகளH ஓர ெமனைக எ9: பா@த&. அ3வள5 ெமைமயாக இ"%த&.ப? அ%த பவைசய மல@ தன வாA ெசாவைசைய சில கண<க* மற%&வ9டா*. இ%திரா தன மகளHட இ%த பதி ப"வ வயதி ஏ+ப? உட மா+ற<கைளJ. கமான +றாலA சார அ:த&. அவள& தாJ. மல ப தறி5 அவளHட. தைன பலமாக ஈ@.பைத. 'மதி' என ெராப ப:Aசி" உ ெபய@. ெசாலி B:தப தா அவ* மரம7ைடய எேதா ஒG உைறத&. அதனா. தன ெபயைரJ சிலாகி& ெசான வததி.ப?<க". ஆ. "நா ஒ= ேபசியவளH 9: பா. இ& ப"வ வயதி ேதாG Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . மல".ட ேபச ெதJமா? எG C@ைசயாகிவ?வா@க*.ேபா& ேதாழிக* ேபால பழ பவ@க*.

மன ஏேனா. மல@ .. இ& ஏதடா ெப" வபா ேபாA எG மல@ தன அழகிய க7கைள வ& வழி& ெகா7:"ைகய. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . அைத ஏ+க மGத&..Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இனகவ@Aசி. இ. தைனயறியாம அவைன ெந"<கியவனாக க"திய உ*ளைத றித பய.பா.. இத+ெகலா ேமலாக.. இைவெயலா ேச@& ஒறாக கல%&.. எவேனா ஒ"வ எG அறி5 ம) 7? ம) 7? உைரதாT.. எனெவேற ெதயாம.றியைத ேக9டவ=ேகா க7களH வராசிய அதிகத&. " ஓ! அ..ப?ேவ.ப9ட அ%ேதா பதாபமான ஜ>வ அரவ%தைன ேநாகி பா%த& ...ப:யா? அ. Cைளைய கட ெகா?காேத எG தைலய 9: அறி5Gதிய&. உைன அைத ெராப ேநரமா ேத:கி9? இ"கா<க. ெப"மள5 ேகாபமாக உ"மாற.. "ேட அ%&! அறிவ"கா உன ? வளெக7ெண! எ<கடா ேபான? உைன எ3வள5 ேநரமாதா ேத?ற&.. மதி எற அவன& அைழ.ப:ெயலா ேபறிேய? உன தாேன மனதி+ அறிவ"கா? ". அவனHட ேபாய இ. ஆபபா%தவனாக அ< வ%& ேச@%தா அவள& அைத மக இரதின அரவ%த. அ& 'அ%&' எG அவளா அைழக... நா ேக9ட ேக*வ பதிைல.ேபா நா மதி எG தா . ெதயாத ஒ"வனHட மா9:ெகா7ட ெவ9க.ேபாவாவ& ெசாT மதி பா.. மலைர ேமT கி7ட ெசய எ7ண. யாெரேற ெதயா&.. எG தைன * தி9: ெகா7:"%தா*.ச. வ%& ெதாைல. அவ* ெசான அ@தைத வ?&." எG பறா7டாத ைறயாக அவ ம) & பா%தா*. அவபா ஒ" &வதமான ஈ@..." எG வடாம மிர9:னா..ப அனHயப?தப9ட& ேபாற ேவதைன. ஏ+ப?வைத த?கB:யாத தவ. அத வைளவாக "அட B%திெகா9ைட! என ெசாலிவ9டா ந>? அவ எவேனா ஒ"வ. சயான ேசாேபறி.

..அ&5 / பேகாடாவா. எதைன Bைற ெசாற& உன ! மயாைதயா அதா= . அத+ அரவ%த." (ஆமா இ& Bனா:ேய ெகாDச நDச இ"%த உ<க ?ப மானB க...படலனா ..... " என? .... அ%& ேபான அ%& தா ந>...ட பரவாயல..ட சி%திகாம என ேபA ேப& பா".." Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. "ஏ7: 7ெடலி? உைன வட CG வய& ெபயவ நா." எறா* மல@ சிலி@&ெகா7?. அவ நம ?பத பதி என நிைன..ப: .... எலா மாமா ெகா? ற இட.........." எG சிதப:ேய ேபா9? ெகா?தா அரவ%தனH ந7பனாகிய அ%த தியவ. அ7டா! ந> எ வாைல நG உ வாைல நG றியா? இைல நா ேறனா= ெபாGதி"%& பா@கலா. இ".. உ வாைல ஓ9ட நGகேற பா"" எG பா%தா " ேபAைச ைறடா.பேலறிய& உன ெதயாம ேபாAேச அ%&! ெதயாம ேபாAேச!) "ேபாடா ெப"AசாளH! அதானாவ&... இ.. இ"... நா பேகாடாவா ........... மதிமல@ அவைன B$ CAசி Bைறக &வ<க.ப?=..ப:யா ெசா@ணாகா மாதி ேபவ? திமி". "அட வ?டா அரவ%.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana “ஒ...ஏ7: மதிம%தி .. இெனா"த நிகிறாேன.. உட B$ திமி". எ& வர வர உ அ9டகாச& ேபாய9:" * : அவைன தி9?ன? ஒ" அளேவ இலாம .. அ.ந>யாவ& வளெக7ைண..பா= ெகாDச .அ%த அதிமயாைத ய அ%& எற ஜ%& ந>தானா?” எப&ேபா ஒ" ேகவலமான பா@ைவைய அரவ%த ேம வசினா > தியவ. ெபாதானாவ&..... வ9? > வ%த வ"%தாளH நலா ெகா?கற><கடா மயாைத...

மதிமல@ இைலடா இவ*..... B9:ய&. ேக9க5 ேவ\மா? அ%த அைறய ஒ" ஓரதி இ"%த மைன த?கி.. இைத க7ட அரவ%த= . அட<காம ஆ9ட ேபாடறவ<கP நலா ஒ?னதா சதிரேம இைல" ...... அவ ந7ப= சி. இவ@களH ச7ைடைய பா@& ெகா7:"%த அரவ%தனH ந7ப=ேகா சி.ைப அடகேவ B:யவைல.அதா ெசாற&. வாய வ%த வானைத ேபச. எG அரவ%த வைரவாக பதில: ெகா? ஆ@வதி . “நானா ர< ???? ந>தா அனேகா7டா.. இ"வ" இைடய %& சமரச ெசய Bய+சி ெசதா அவ. வ$%& வ$%& சிக ஆரபதன@.உன ெதயா& இவைள ப+றி. சின ெபா7\ தாேன.. " ஹா ஹா ஹா...Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "என& அ7டாவா? வேர7: டாடா!" எG அவைள அ:க &ரதினா அரவ%த... அ%ேதா பதாப! மல@ அைமயா@ மா நட%தாேல நாT Bைற வ$%& எ$வா<க... அவயாத ேபா7டா” எறப:ேய அவனHட சிகாம ஓ:னா* மல@.. பைழA ேபாக9? வ?" "யா" இவளா சினெபா7\? ெபய திலால<க:டா..சயான ம%திமல@... இதி தாவண ேவG. அவ ந7ப ம) 7? T<கி T<கி சிதா. " எறப:ேய அவ* காைத ப:க Bயறா.. மGப:J டமா. ஆனா.... ெகாDச வ9?9டா அ3வள5தா.. "ேட அரவ%! வ?டா .. அதிகமா வாயா?றவ<கP.... Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. டமா....

அவ@கPட மயாைத நிமிதமாக Tக ேந@%தா. சிதப:ேய வளகி ெகா7:"%த அரவ%தனH ரலி தா Bத Bதலி அ%த "அவனH" ெபய@ “ஹாX” எபைத அறி%தா* அைறைய வ9? ெவளHேய ஓ:ெகா7:"%த மதிமல@.ெப9:யான ெப7 இைல.ப: வ$%&9ேட இ"%தா. ஏேனா ‘அவ’ ைகக* த>7:ய அ%த கணதி. பலBைற அரவ%த=ட அ:த: ச7ைட . மல@ ஒG க9?. அைத அவ* ஒ" ேபா& வகபமாக எ7ணய&மிைல. ெவ9க. உ*P * ஏேதா ஒ" இனயாத மா+ற நிகI.ட ேபா9:"கிறா*. ேகாப எலா ஒறாக ேச@%&.க7களH ந>@ ேகா@&வ9ட&. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . "ஹாX! ந> ஒ= பய. வைர%& அைற வாசைல ேநாகி ஓ:னா* அவ*.. என ெசவெதனG அறியாம. ஒ" நாைள ஒ" தடைவயாவ& வ$%& எ$பவைல எறா தா நாம பய. அவP இபமான மிசார தா * ஒ" த ஓ:யைத உண@%தா*. ஆ7கPட பழகிேய ைக இராதவP அல. அவமான.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana கீ ேழ வ$%& கிட%த மல"ேகா. அவ நா@மலா இ"கிறா* எG அ@த! . இ. இைத க7ட அ%த தியவ= மன இளக.". இ"%&.பவ9டா. இGதிய இயலாைமயாக மாறி. "என அரவ% ந>? பா" அவ* அ$கிறா*" எறவாேற ஓ: வ%& அவ* ைக ப+றி எ$.படாத டா.ப ேஷ ஆகிவட...பட=.. ச9ெடன Bகதி பா%த ^டான இரத ஓ9ட. ப. அவைள ேமT ெவ9கமைடய ெசய.அவ* ஒ" ெலா? பா7:யமா! (ெலா? பா7:ய ெப7 பத).

ஜனா அதியாய – 6 *** எனகி உ வாச எகிறி திெத திெத ெத உ இதய தடதடக இத$க ெந!ச %&%&க இலேவய' இலேவய'ைல ய'ைல நா நா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல . என% வச *** Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .

கி-டC.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அ*தி வான ஆர! வ-ண உைடய'ைன கைள*%. ஒலிெபகிய'. ெபபாலான மக கைல*% ெசறி*தன5. ப*தி9 ஒவாறாக . ரமியமான வாதியகவ'கள< இைச கசி*% ெகா-&க. அவ5க க-கள< சிகாம மைற*% ஓ&ெகா-&*த மல. அ>ேக9 திDப' திDப'. அழகிய ேவைலDபாA ெசயபB&*த ெவ>காய ேதா நிற ெலெஹ>கா ேசாள< அண'*%. இDேபா% அரவ'*தைனD பா5த%. வரேவ67 நைடெப68. அ*த உய5தர திமண ம-டபதி. தைலைய இ>ேக9. எ8 அவ தைல இ*த ெகா!1-A Jைளைய கசகி ெகா-&*தா Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . நிலெவ0 திலக 1&ெகா-ட அழகிய ப'மாைல ேநர. ெதாைலவ' நி8 ேபசிெகா-&*த அரவ'*த0. உறவ'ன5க வய% வா=யாக ஆ>கா>ேக சி8 சி8 ?களாக அம5*% மகி$@சி ஆரவார>கேளாA அளவலாவ'ெகா-&*தன5. காைல வா>கிய -A பப'6 ப'ன5. . ேகலி9மாக ெகாBடம&% ெகா-&*தா . "என ெசயலா?". அவ0 ச=யான பதில& ெகாAக ேவ-Aெமற நெல-ண(!) உதி%. மல தன வயெதாத இளவBட>கள< ?வ' இைண*% மி*த உ6சாக%ட. க நிற உைடைய ெமல ெமல அண'*%. கா% ெதா>கBடா ஆட ேபசிெகா-A இ*தவள< பா5ைவ வBடதி.&9 தவாய' இ*ததா. ஹா ெதபBடன5.

"அD7ற. இத6 யாைர MBA ேச5கலா எ8 ேயாசி% ெகா-&*தவள< க-கள< பBடா5க . நி5ம மலைர வ'ட ஒ மாத ெப=யவ. வழிய'ல ேபாற நாB& வலிய வ*% வாலாB&னா வ'ஷய இலாமலா இ! ந*%ைவேய நS அகா0 MDப'ட மாBட. எDப& ட0 பாய'-ட ப'&கறS>க பா>க. இதில எைன நS அ-ணா0 MDப'Bடா நப நா என . இகாதா ப'ேன? மல= வாய' இ*% இOவளN ம=யாைதயான அைழD7 கிைடதா. "ேஹ ந*%கா. எறா நி5ம. "க6Qர 7தி பா உ>கR." எ8 வழி*தா மல5. "இவைன9 எேலா5 ." எ8 அைழதவைள ேகBA இவ.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana தைன ப6றி ஹாசிட 'ெலாA பா-&யமா' எ8 நகல&த% நிைனவ'6 வர. அவ5களா நபதா .?வ% மிதைட இலாம மிசார ேசைவ கிைடகெப6ற தமிழக மக ேபா அதி5@சி அைட*தன5. எ8 மனதி6 க8வ'ெகா-டா . நி5மC .Bடாளா?". க-Aப'&சிBடாராமா!! ச=. ச= இ*த "மாவ" அD7ற கவன<கலா.&9மா? "என&. இDேபாைத கா=ய%ல மBA கவன ெச?%& மல5" எ8 தன Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ..0 கீ ேழ வ'ழ ைவகவ'ைல எறா எ ெபய5 மதிமல5 இைல". ஒ நா . மலர சம வயதின5 என<0. நி5ம அ-ணா இ>க வா>கேள. சப*தேம இலாம எலி எ% இDேபா ெஹலிேகாDேட= ேபா% ? நா>க என ப-ண00 ேநர&யா வ'ஷயதி6 வா?" எறப&ேய வ*% நிறன5 இவ. [" ஆமா இவ ெப=ய ஆப5B ஐVW . ந*திகாN . ந*திகா மலைர வ'ட ஒ வய% Jதவ .மல= ெப=யDபா ப' ைளக . நி5மC.

Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana தாேன ெசாலிேக ெகா-டா மல5. " எ8வ'BA.. மல5 ந*%ைவ அைழ%ெகா-A மணமக அைற 7*%ெகா-டா . ந*திகா ேம ஒ 'இ%' உ-A எபைத மல5 அறி*தி*தா . பாரபBசமிலாம அைனவைர9 கலாDபதா.க ஒள<ர . " அரவ'*தைன ெமாைபலி . நி5ம அரவ*திைன அைழ% ெசால ேவ-&யைத ெசாலி ..(மிர %ேராகி!!) Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . அதனா ந*%N அவைன வா= வ'ட சமய பா5% கா%ெகா-&*தா . மணமக ஓவைற உடன&யாக வர@ ெசாC.&ெவAதா அதப&." ம8ப&9 லிBட5 கணகி வழி*%வ'BA.&தா . தைன உலகமகா அDப'ராண'யாக சித=க ேபா%மானவ6ைற மBA ெசாலி. கவ'$*த&% வ'ழ ைவக ஒ சதி திBட தSBட ேவ-&யைத ஒ வழியாக ெசாலி . அ% ந*%வ'6. ஒB& . இைத ேகBட% ஆய'ர அல>கார வ'ளகைள ஒேர சமயதி ஒள<ர@ ெசத திவ'ழா திட ேபா அரவ'*தன< . ந*% அவ0ட அவசரமாக தன<யாக ேபச வ'7வதாக ெசாலி.&தா மல5. 'அ*%' எற அரவ'*த. நி5மC Mட அரச 7ரசலாக ெத=9.] "ஹி ஹி ஹி.. அ*த 'அைத' இத6 பயபAதிெகா ளலா எ8 .. அ%N ந*திகாைவ ஓBAவ% எறா அவ0 அவா சாDப'Aவ%ேபா. காைலய' நட*தவ6ைற ஆ>கா>ேக ெவB&. அவ5கள< திBடDப&ேய... MDப'BA.. மY திைய நா>க பா5%கேறா. அவ ஹாைச. இைதெயலா மY றி அரவ'*த0. இ8திய' அ*%ைவ கவ'$க. அவ0 Aபதி6 ேள பல எதி=க இ*தன5. மன<கN.அDப&ெயலா இைலணா. நி5மலிட. மதிமல5. எDப&டா கழB&வ'Aவெத8 கண ெநா&ய' ேயாசிக %வ>கினா.

மணDெப. இDேபா தயN ெச% வ'BA8டா" . ஆனா யாைடய நல ேநரேமா. யாைடய ெகBட ேவைளேயா? " அDப& எனடா இ அ*த Zமி? நா0 வேர" எ8 ஹாV அரவ'*தைன . இDேபா ஏேதா . நிCடா. எ8 %ரதாத ைறயாக அ0Dப'னா. தா>க இ*த அைறைய ேநாகி வவைத க-ட மல5. நா அவசரமா ேபாய'BA சீகிரேம வ*%ேற ". ச=யாக.Zமிலி*%. அேத ேநர அரவ'*தன< அமா மY னா...*தி ெகா-A நடக.ரணான இவ ேப@சி ஹா ச*ேதக எB&D பா5க.கியமான ெபா எAக\மா. Dள SV.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "ேட ஹா. அரவ'*தைன ப'ெதாட5*தா ஹாV. நS பாவ ஓ&யா& ேவைல ெசதததி கைள% ேபாய'கிற.0Dப' . கலவரமைட*த அரவ'* " ேட. ஓ&@ெச8 ஒள<*% ெகா-டா . ஒ நிமிஷ இ>க வ*திBA ேபா!" எறைழக. ழப' ேபான ஹாஸு . நா ேபாய'BA வேர. திWெர8 ெபா>கிய ந-பன< பாசதி... எ8 Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . இத6 அரவ'*த. . “இதி ஏேதா உ % இகிற% ேபாலிேக?’ எ8 ச*ேதக எ?*த%. நா உன<ட அD7ற ெசாேற... அமா MDப'Aறா>க.அதனால சாDபாBA அைறய' ேபா 1டா ஒ கD காப' &@சிBA வா. " எனமா? நS>க ேவற ேநர>கால ெத=யாம? என ேவற ேவைல இ " எ8 எ=@சCட ெமாழி*%வ'BA நி6காம ேமேல நட*% ெகா-ேட இ*தா அவ. "அரவ'*. அரவ'*த ஹாசி பதிைல Mட எதி5பா5காம நடக %வ>கிய'*தான.

அ>ேக ஒ அதிக த&மன<லாத ேபா5தி பAக உதN ய'B(quilt) ெமைதைய இர-டாக ம&%.. அைற ெவள<ய'ேலா ஒ B& ஓBடD ப*தயேம நட*% ெகா-&*த%. வ'?பவைன க-A ைக ெகாB& சி=Dபத6காக. கண ேநர Mட ேயாசியாம.) அைற . நி5மC ழப' ேபா.ன<ைலய' இ*தா. ஓA. அகி வ ேநர ஹாV .*திெகா-A ஓ&னா. வ'=% ைவதி*தன5 (என ஒ நெல-ண?! நS>கலா நலா வவ>கடா! S நலா வவ>க!! S ). " `சாDபா நS? " எப% ேபா அவைள க-ண'ைமகாம பா5% Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ெக!சினா.ேனெச=ைகயாக. உ தைலெய?ைத மா6றவா . "அடDபாவ'! நSேய-டா இ>க வர?" எ8 மனதி6 தைலய'ல&%ெகா-A.&9!. கா தA அளவ' ச=யாக ஒ ெமலிய கய'6ைற இ?% ப'&% ெகா-&*தன5. ச=யாக அைறய' அேக வெபா?%தா மல5 இைத கவன<தா . தயாராக நி8 ெகா-&*தா ந நாயகி மதிமல5. உB7றமி*த ந*%N. நி5ம ஒ7ற அம5*%. "வராதS>க!வராதS>க!" எ8 கதிெகா-% அவைன தADபத6காக அைற கதைவ ேநாகி ஓ&னா . வ'?கிற இடைத %மதிDபாக கண'%. அ> அ*த அைறய' ஒ ஓரமாக. ெவள<ய'லி*% வபவ5 க-ண' படாதவா8.(ஓA. வாய'லி இ7ற. அவ அரவ'*தைன . இ*த வாகியதி ஹாசி ஐய மY -A வCDெபற. ந*% ஒ 7ற. வகிறவ வ'?*% ெப>காய படாம தAக .

அ> ெமைதய' ந மதி..க ெவBகதி ெசக@ சிவ*%. ேம அவைள அைணத நிைலய' D7ற வ$*% S கிட*த% ந ஹாV! திWெர8 ெவள<ய'லி*% யாரவ% எB& பா5தா சதியமாக வ'வகாரமான எ-ண>க தா ேதா8. க-க வ'=ய. இரத நாள>க ஒOெவாறிC 7% இரத பாய. அ>ேக அவ5க க-ட காBசிய' அவ5கR வாயைட% ேபான%. க-கைள இ8க J&ெகா-டா . நி5ம ம68 அரவ'* ெமல க-கைள திற*% பா5க.. அவ வ'=%. "டமா". அA% என ெசயேவ-A எபைத கBடைளய'டேவ-&ய Jைள.” Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . ஹாசி அைணDப' இ*த மதி எைத9ேம உண நிைலய' இைல. சமய கால ெத=யாம ம-டபதி ப'னண' இைச ஒலி% ெகா-&*த% “உய'ேர உய'ேர எ உய'ேர எனேவா நடத& அடடா இ*த ெநா& வா$வ' இன<த&. ஹாசி .. நிஜதாேன ேகள& நிைனெவலா நSய&.. இன<த&. ஓ ஒ நிமிட ஒ நிமிட எைன நS ப'=யாேத : எனதகி நS இ*தா தைலகா 7=யாேத. ந*%. இவ5 இதய %&D7 ம6றவ ெதள<வாக ேகBட%. அAத கண அ>ேக ஒ ெப சத .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ெகா-&*தன5.. ைகக மலா*% பAதிக. &. மல= மனநிைல ஏ6றவா8. . ஒ ெநா& அ>ேக என நிக$*தெதேற ஒவ ெத=யவ'ைல. பதBடதி க-கைள இ8க J&ய'*த.♥.. இவேம ேவைல நி8த ெச%ெகா-&*த%. 7=யாேத.கைத ெவ ெவ அகி க-டவR..

தS@Bடா6ேபா அவள<டமி*% வ'லகி எ?*தா. நி5மைல9. இ0 ப=தாபமாக இ*த%. இரதெமன சிவ*த . தன ைககளா அவைன ேவகமாக த . இDேபா%. இ% எDப& நட*தெத8 அDேபா%தா . அவமான ஒ 7ற ப'A>கி தி>க.ய6சிதா ள மல5. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .கைத காணேவ 6றNண5@சியாக இ*த%. மல ெவBக ஒ 7ற. சBெட8 ெப>ரெலA% சி=க ஆரப'தா. கவ'$*த தைல9டc ந*%வ' ப' ஒள<*%ெகா-டா .க%ட0.அ?வதா எ8 ெத=யவ'ைல. ந*% மலைர ைக bகி எ?Dப' வ'Bடா . திைக% ேபா. மலேகா Qமிய' அDப&ேய 7ைத*% ேபாவ'ட மாBேடாமா எறி*த%.ய8 ெகா-&*த ஹா சBெட8 தாக=%. அ> ஒ ெப ச>கடமான அைமதி நிலவ'ய%. திAெமன மல= த6காD7தைம வ'ழி%ெகா ள. இOவளN ேநர நட*தைத கிரகிக . இத6 ச68 இயப'6 வ*தி*த அரவ'* வ*% காைச bகி நி8த.திற*% . ஹாசி நிைலேயா. மலைர9 ெந6றிக. நட*த சபவ உைறக. எதி5பாராம நட*த சபவதி. அவ0 சிறி% சிறிதாக 7=ய ஆரப'த%. ந*%ைவ9. அரவ'*த0 வ'=த வைலய' தாேன வலிய வ*% மாB&ெகா-ட ேகைனதனைத நிைன% சி=Dபதா.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana சில கண>க தா ெசறி.அவ0 மதிமல= .ைற%ெகா-&*த அரவ'*தன.

....ேனறிெகா-&க... &. .. அவ'யாக ெபாழி*த க-ண5S ெகா-A அ*த ெநDைப அைணக . ெசா*த ெசலவ' தன தாேன 1ன<ய வ@சிவா>க" எ8 வழகேபா த%வ மைழ ெபாழிய.... மல= இத$க .?% ஒ வ'த கலைவயான உண5Nகள< அைலகள<Dபா b>காம இ*த%. மலேரா அ*த அைறைய வ'BA மினெலன மைற*% ஓ& மைற*தா .. &. இDெபா?% ம*தகாச 7னைகைய படர வ'Bடன. ம8நா பயதினா கா@சலி அவதிDபBட% நிைனN வ*தன.. ... அ8 நட*த சபவதி நிைனவ'.... இரN . &.. க&காரதி ..கைதய' நிைனN ழலி J$கி இ*த மதிமல5 நனNலகி6 ெமல மY -A வ*தா ......யறன.. அ%. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . ப'ெதA% ெகா-&*தன5. ஆனா இேறா அ*த வலிைமயான கர>கள< அைணDப' எ8ேம நிைலதிக மாBேடாமா எற அட>காத ஏக மனதி ெப*தSயாக ெகா?*% வ'Bெடறிவைத உண5*த அவ க-க ....... அ8 மிகN பய*% ேபான%. "இ%தா ெசாற%.6க கடைமேய க-ணா த>க ெசOவேன ெச%ெகா-A .&....&.... &. . பதிேன? வய% பவDெப-ணாக இ*தவ . அவ 7ற திப. அBA திBட ேபாடற ெபா-\.& . ஏக கADப' இ*த ம6றவ5 அைனவ அ*%ைவ.. அ7 ந-பைன நபாத அடாவ& ந-ப0.. ந பண'ைய ள<ரவ' தா>க இைணயேபா பன<ர-A மண'காக ேவக%ட . கீ ேழ த கB&லி அம5*% .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அைனவர% கவன.

அவ பா தி% ஓ&ய மனைத கBADபAத. அத6 ப'ற வ*த கால>கள< நட*த நிக$Nகள<C.ைற தா ெசத . ஹாV க`=ய' இ8தியாக தன<ட Mறிய காரணைத ேகBட ப'ற.ைற உDேபாBA மனைத மா6ற .0 Mட . வ'ழிகள< கனNக ேவதைனக கைல*% . அத ப' தன கவன எ*த வ'ததிC சிதறாத வ-ண பா5% ெகா-டவ ெவ6றி9 ெப6றி*தா ஆனா வட>க . இேதலா பவDபடாத வயதி தன ேதாறி இனகவ5@சி எ8 தன தாேன பல . ஓராய'ர . அைவெயலா ெவ8 உD7@சDப'லாத சDைப கBAகளாக மாறிDேபானைத திைகD7ட உண5*தா மல5. இ*த நிமிட வைரய'C. அவ நலைன மBAேம ேவ-&ய இதய இ%. பல கழி*தி*% Mட. அதி . ஏ! இ8 அவைன ச*தி . இ8 காைல ஹாைச ேந= க-ட ஒேர கணதி.Bடா தனைத எ-ண'. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . இதி இDபேதா பமரதாண' ேபா பதி*% ேபான.த ச*திDப'C. தன% இதய MB& இரகசிய அைறய' நாயகனாக வசி% வவ% அவ மBAேம எபைத இ8 ெதள<வாக உண5*தா ! இ%வா இனகவ5@சி? இ%வா உட6கவ5@சி ? இைலெய8 அ&% ெசான% மன%. க-க காணாத bரதி வ'லகி ேபான ப'0 Mட. ஹாV மY % ெகா-ட அழிகேவ .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . தைன தாேன க&*% ெகா-A. எதி5பா5தைவ நட*% ம*த ேபா% .ய6சிதிகிறா .&யாத உ-ைமயான உய'5 ேநச எபைத அ*த கணதி மனதார உண5*தா மல5.

அ*த ேக வ' அைல அவைள ம8ப&9 எ-ண>கள< எ-ண>கள< ழலி சிக ெசய. மல5 தன% தன% வா$வ' .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ஆனா இ*த ேமலான உண5வ'6 எதி5கால எ8 ஒ8 உ ளதா எ8 சதியமாக அவR ெத=யவ'ைல! பன<ெர-A எற எ-ண' க&கார .Bக த>க இைண*% மகி$@சிைய ெமலிைசயாக ெவள<DபAத. அைத க-டவR. . ெசய. அதியாய>கைள மY -A 7ரBடத %வ>கினா Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . தா இைணயாக கதியவ0ட இைண9 கால ைகவமா எற ெபேக வ' மனதி ஆழிD ேபரைலயாக எ?*த%.

(ப0க1 அைமதி2 இவ கவன2ட/ தவ".கவ"ைல மல. அத ! த/ அறிவா அைண க*ட ெபபா< ப*<& ெகா+தா1 அவ1. எனலா. அவ1 கக1 எ/னேவா அைலபா2 ெகா< தான?தன. அவைன& காண! Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana காத ெநகிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 7 *** திமண மடபதி நடத சபவதி ! ப"ற! ஹா$ இ&! திைச( ப&கேம எ*+ பா.திதன.. எ/னெவ/ேற ெத9யாத ஒ ஈ.(8 உ1ேள ெபா0கி ெகா+த2. எ/ன தா/ க*<(பாடாக இ&க ேவ< எ/7 =ய/றா>. அவ. மல&! உ14ர ஒ !7!7(8. அ(ப+தா/. அத கான சத. ஒ படபட(8.

அதனா ெப9யவ. அவளா அத/ ப"ற! ஹாைச காணேவ =+யவ"ைல. அவள2 ப"ள$ 2 ேத. அத 8திய உண.2 அவைள அைல&கள?ததி. ேநர& ெகா<ைம எ/னெவ/றா அ2தா/ ந அ2A. நல மதி(ெபகJ ெப றிதா1 மல.த ேவைலகள? ==ரமாக இ&க. மல. ெச/ைன மாநக9 ெபய 8கK ெப றித ஒ தன?யா.A =+AகJ ெவள?யாகி. படபட(8.ைவ ரசி&காம> இ&க Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .A எலா ேச.க1 எலா திமணைத ெதாட. மல அவ/ நிைனAகள?/ ப"+ய"லி2 ெமல ெவள?வ2 தினச9 வாH&ைகய" ஐ&கியமாய"தா1. பய. அவள2 உட நல ெதள?ய F/7 நா*க1 ஆகிவ"ட. இவ ைற எலா மQ றி ஹா அ0! தா/ பய"கிறா/ எ/ப2 R<த இன?(பாக இத2 அவJ&! ! “Bேச. ஏெனன? =த வட ம*<மாவ2. இ2. அேத சமய ஒ இன?ய உண..=க&காணலி ஏற&!ைறய அைனவ&!ேம ேவைல வா(8 கிைட(ப2 உ7தி. எ/7 த/ைன தாேன ெநா2 ெகாடவJ&!. அ<த நா1 காBசலி அவதி ப*டா1 மல. ப+(8 =+D =/ேப வளாக ேந. இ2 எ/ன மாதி9 உண. ெபாறிய"ய கL9ய" அவJைடய க*-ஆஃ( மதி(ெபகJ&! த!திய"/ அ+(பைடய"ேலேய இட கிைடத2. ஆனா.ெவ/7 ெதள?வாக 89யவ"ைல. 8கHெப ற கL9. இெத/ன =*டா1தன!”. நா*க1 ேவாேவா ேப2 ேபா ேவகமாக ஓ+& ெகாேடய"&க.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அ/ைறய இரவ" !ழ(ப. பா2கா(பாக அரவ"த/ இ(பாேன எ/7! (யா&! யாடா பா2கா(8?!) மல&! அைதவ"ட தி(திதா/. மல&! கண"(ெபாறிய"யலி வ"(ப இத2. தன வ*+ C நதிகாவ"/ 2ைணDட/ ஓெவ<தா1 . ஹா ப+2 ெகா+த கL9! மல9/ ெப ேறா&! பரம தி(தி தா/..

ஹாைசேயா கL9ய" சதி&! சத.க1 கL9 ரா&கி0 வ"ஷயதி எலா மிகA க+(8 எனபதா =த வட பய"பவ. அ2 ஒ 82 வைகயான உ1ள& கிள..கJ&! ெவVேவ7 ேநரதி வ!(8க1 ஆரப"2 =+தன.பாகேவா ெதள?A ெபற ேவ+ய"தா. அதனா மல அவ9டதி உ9ைமDட/ ச>ைக எ<2& ெகா1வா1.. மல அ>2&ெகாேட . இதிரா மலைர சமாள?2 ச9&க*+ அவைள ெகா9ய.ஷாவ"ட அைத ெகா<2 வ"*< வர ெசால. மல. மல.&! இவைக பலகார0கள?> ஒ ப0! எ<2 ைவதவ.கள?ட ஆசி. ம ற ஆ< மாணவ. ேசைவயாக பய/ப<தி& ெகாடா.ஷாைவD தி*+&ெகா< அைத வ*<&! C வ+ைய எ<2& ெகா< 8ற(ப*டா1. அ0ேக அவள2 அைத மQ னா ம*< தான?தா. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .... அதனா அரவ"த. அவ. ஆய" 7.1 C Tைழத ேநர. ெப9யவ. ஹ. அவ1 அரவ"தன?/ வ*+..Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana =+யவ"ைல..&! இதிரா ெசD க*ெல* எ/றா மிகA ப"+த.கJ&!. அரவ"த.. அவ/ வ*<&! C ெச/7 வ2 ெகா+தா1. கைடசி ஆ+ பய"/7 ெகா+த அரவ"தைனேயா. இைடய"ைடேய அரவ"தன?ட ஏதாவ2 பாட ெதாட.. கL9ய" அ+ெய<2 ைவ&! நாJ வத2. மாைல சி 7+யாக இதிரா க*ெல*< ..க1. ரச!லாA ெசதிதா.பாகேவா. அ2 ஒ ஞாய" 7 கிழைம. கL9 ெதாட.. ஹ.(ப அைமயவ"ைல. அவேனா பX*ைச&! ப+&க(?!) ேவ+ய"(பதாக&Rறி ம72வ"*டா/. அதனா மல&!. ெப றவ.Bசிைய உ< பண"யைத ம7&காம ரசிதா1. ெப 7 ஆய"ர கனAகJட/ கL9&!1 Tைழதா1 அவ1. மQ னாவ" ! மல9ட எ(ேபா2 ஒ தன? ப"9ய.

Bசி வச(ப< க(8 ெவ1ைள கதாநாயகி ேபா ந+தா1.. "எ/ன டா ெகாK(பா? எ/ மகைன நCேய க*+&கேற/... வா.. அவைன ேபாய" நC.... மQ னா "அ+0க! அVவளA ஆகி(ேபாBசா உன&!. ஒ ைற காலி நி/னா> உன&! க*+ தரமா*ேட/ பா. அைத ெகாைல பற? அ2 ம*<மிைல..." எ/7 உண.&! அழகா அரவ"த/ எ/7 ெபய.......மQ /$... அ2வ" ! ெராபA ப"+&!ல.. ரச!லாA இ&!...... அைத வ"*<*< நC ஏ/ அ2....... ேபா..=ைற மா(ப"1ைளயாமில! ஆமா. " இத மாதி9 வ"பXத ஆைசெயலா ேவற உ0கJ&கி&கா?. மலைர வ8&கிK2& ெகா+தா...? எ/ மக.. எ/7 Rறி ேம> நைகதா1.. "அட பாடா.. அவ...இ(ேபாதா/ என&! பரம தி(தி..இத உதவ"ைய எ/ வாHநா1 =K2 மற&கமா*ேட/. அ(ப+ேய உ0க மக/ அைலய$ அ2-ச2ைவ..." "ஹ(பாடா... நிஜதி அவ. ைக&! சி&காம சி*டாக மா+( ப+ய" பற2 அரவ"தன?/ Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. பதிரமா ஊ7கா ஜா+ய" ேபா*< ஊற வB நC0கேள வBசி&ேகா0க.... ஆமா நல =ைற&கிற மா(ப"1ைள தா/..." எ/7 மQ னா Rறிய2.இலவசமா ெகா<தா Rட என&! ேவடா.. எ0ேக உ0க1 8திர பா&கிய 8ண"யேகா+? " ஏடா மல.......&கேற/ நா/... ம9யாைத இலாம R(ப"டறிேய ? எ/ன இதா> உன&! =ைற மா(ப"1ைள அவ/.....(ப"னா0க.அதா/ அமா ெகா<2 அ. அ0கலா(ப2 ேபா ேதா/றினா>.. ?" எ/7 அ+&க 2ரதினா.அைத மற2 வ"டாேத .Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana " ஹா. இ..... பா....எதைன நாளா எ/ ேம இத ெகாைலெவறி உ0கJ&!? ".இதா0க இதி க*ெல*<... ைவதி&ேகா.ஏ/ மQ /$? உ0கள ெராப பாச&கார அைத எ/7 நிைனேதேன........இ..........உ/ைனவ"ட F[ வய ெப9யவ/........ெராப ந/றி அைத..உ0கJ&!1ள இ(ப+ ஒ ]லா/ ேதவ" ஒள?தி(ப2 இ(ேபா தாேன ெத9D2.. .. எத நா*< மகராஜா வ2 உ/ைன க*+&க ேபாறா/. ெபா2......" எ/7 வ"K2 வ"K2 சி9தவ1.

2 வ"*< Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. அ2 ஹா$ தா/.... அ0ேக ேவ7 யா.த2 மல. ஒ தண. ேபாதா!ைற&! அவ/ திமண மடபதி த/ ேம வ"K2 கிடத கா*சி நிைனவ" ! வர.தா/.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana அைறைய ேநா&கி ெச/7ெகாேட " வவா/.. அைத& கட2 மல&! சி9(8 ெபா2 ெகா< வர.C Rஜாைவ& ைகய" ஏதி& ெகா< யா&ேகா !வைளய" நC. "ேஹ. இவ1 சி9(ப"/ ஒலிய"ைன& ேக*< அரவ"த/ திப" பா. வ"K2 வ"K2 சி9தா1." எ/றப+ேய கீ ேழ இற0கி வத அரவ"த/ ேநேர ெச/7 நா*கா*+ைய ==ரமாக எ<2 பா.மல.. அவJ&! ச*ெட/7.&! Rஜா _&கB ெசா>0க." எ/7 சி9தப+ேய ெசாலி ெச/றைடதிதா1 மல. வவா/. (ெசம அறிA பா உ0கJ&ெகலா!) மல9/ வா திறதப+ேய இ&க.2&ெகா+தா1 மல.. ஊ றி& ெகா+தா/.. தா/.. தா/ ெசா/ன வா. சி9(ெபலா நி/7 ேபா "ேப....க1? நC0க1 `கித2ேபா .. மல&! =2! கா*+யப+ நிஜமாகேவ . ெவ*க2ட/ மQ < சி92&ெகாேட சடாெர/7 ப+கள? 21ள?ேயா+ கீ ேழ இற0கி வ2வ"*டா1 மல. எ/ன ெசகிறா/ இவ/? எ/7 மல.. அ(ேபா உ0க மகைன அவ. அ0! அ2..ைதகJ அத ேகதா ேபா அ0! நடத கா*சிD. அ2வைர அவ/ மைற2 ெகா+ததா ெத9திராத அத யாேராA எ*+ பா. இ(பா.&க." எ/7 பா.2? காரணேமய"லாம வ2 ெக&ேக ப"&ேக.. அ0! நி க =+யாம... வ"ழி&க 2வ0!=/.......உன&ெக/ன ைபதியமா? எ2&! சி9Bச எ/ைன பா. அரவ"த/ அவளcேக வ2 அவைள ேம> கீ K பா. எ/ைன ேத+ எ/ேனாட மகராஜா க+(பா வவா/... இ(ேபா2 அதி. உடெல0! aடான இரத பாேதாட. சி9B*< நC பா*<&! ஓ+ ேபாற. ெவ*கைத வரவைழதன...&க.

ெபௗ. மQ னாA. அமா கிள80க. த/ !றி தவறிய2. வ2 நி ! சத ேக*க. அவ/ ேவ<ெம/ேற "எ/ைன ெபத ஆதா உ0க உட/ப"ற(8 ெப ற !*+ சாதா/ கி*ட&க இ2 எ/ைன கா(பா20க தாேய" எ/7 அலறிெகா< அ/ைன ப"/ ஒள?2ெகாடா/. தவறாக பாவ(ப*ட ஹா$ ேம ெச/7 வ"Kத2.2 ெகா1ள. அ2 ேம வ"*ெடறிய. அ0ேக மQ னாைவ ந<வ"லி&! _ணாக பாவ"2&ெகா< இவ.த.. ச*ெடன நி/7 வ"*ட அரவ"த.க1 இவ !ைட ரா*+னமாக மாறி றி றி ஓ+& ெகா+தன. அ<த !ஷ/ அதரதி பற2 வேபாேத தாக92 வ"*+த ஹா$ இ(ேபா2 அைத லாவகமாக.அ(ப+ இ2 இ(ப+ இ&கிறனா .. மலைர இ/.இன?ேம> தாமதி&க Rடா2" எ/7 பரபர(8ட/ Rறினா/. அ(ேபா2 வாசலி கா. அ. ேகாப(ப<த அவ1 இ(ேபா2 =K ெவறிDட/.. அவளேக கிடத இ&ைகய" இத !ஷைன எ<2. மிக ச9யாக.. அரவ"தன?/ ப"/ேன கீ ழிற0கி வதித ஹா.2 வ"ட ேவ+ய2தா/. மல.. "அசி0க(ப*டா/ ஆ*ேடா&கார/ " எ/ற வசனதி ! ெபாதமான நிைலய" இத மல&! ெவ*க2ட/. அ2 வழ&க ேபா. உடேன 108&! R(ப"<0க. அ0ேக eபாய" கிடத ெகா ேப*+ைன ைகய" எ<2 ெகா< அரவ"தைன அ+&க 2ரதினா1.க1 ேபா அ+2 ப"+2 ஓ+ ஆJ&ெகா Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . ேகாப= ேச.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana "இ/ைன&! அமாவாைசD இைல. இைத ேக*< ப&ெக/7 சி92வ"*டன. உன&! மனேநா =தி ேபாB/. கி9&ெக* வர.தித அவ/ ெநா+ய" வ"லகி& ெகாடா/. மிDசி&க ெசய9 அவசரமாக இட ேத< ேபா*+யாள.பா. இவ1 இ(ப+தா/ ஏதாவ2 ெசவா1 எ/7 எதி.ணமிD இைல.. உடன+யா ேச. C =ரள? வ"ஜ ேபா லப& எ/7 ேக*B ப"+திதா/.

. அவ. இைவெயலா நிமிடதி நட2 =+2 வ"ட. அைனவ&! எ<2 ைவ2 வ"*<.. அவ.. மல ஒ +ேரய".2வ"*டா/. இ(ப+ இவ..Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ப&க நல ப"1ைளக1 ேபா அம. எ/7 அ/8ட/ வ"சா9தா. உ1ேள வதவ. மலைர அைழ2 அரவ"2&! ஹா&! ெகா<&க ெசா/னா.. மலைர ேநா&கி தன&ேக உ9ய Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . மQ னாவ"/ கணவ. அவைர பய0கர வ"லாதி வ"ல/ அளவ" ! நC0க1 க பைன ெசய ேவடா.க1. அத காக.. ஹா ஒ/7 ேபசாம அரவ"த/ அகி ட&ெக/7 அம... பலகார ெகா< வதி&கிறா1. ஹா&ேகா.2 ெகா< ஓ+& ெகா+தத ெதாைல&கா*சிைய பா.க1 அைனவ பயத2 ேவ7 யா&!மிைல..ச9.. " ஓ! அ(ப+யா மல.&! பல =ைற ேதா/றிய2<.. தா/.. அவ/.(ப2 ேபாலித2. இ சிறிய த*<கள? ைவ2 எ<2 ெச/7 ஹாசிட ஒ/ைற =தலி ெகா<தா1. மQ னா சி9(ைப அட&க =ய/7ெகா+தா. ஆனா>.கJ பதி Rற." எ/7 திைச தி(ப" வ"*டா.. "கைள(பா வதி&கீ 0க. அட ஹா$ நCD வதி&கியா? வா(பா. சா(ப"டலா. அவைன அகி வ2 அமமா7 அரவ"த/ அவசரமாக ைசைக ெசய. தேரச. "வாமா மல. ெமாழி மா ற ெசய(படாத ைசன C$ திைர(படைத பா.? ச9.. மிகA நலவ.நா/ !ள?Bசி*< வதிடேற/" மQ னா. இ(ப+ கதி ேபா<வத ! பதி ெத>0! பட வ"ல/ ேபா ரத வ அளவ" ! அ+தா Rட ேதவலா எ/7 அரவ"த.ப+(ெபலா எ(ப+ ேபா!2? ".மல. அறிAைர எ/ற ெபய9 அைர நா1 அ72 த1ள? வ"<வதா ப"1ைளக1 அைனவ அவைர கடாேல அைமதி சிகாமண"களாகி வ"<வா. ேபாய" !ள?Bசி*< வா0க. ேம> ேபச ஆரப"&! =/ !7&கி*ட மQ னா.. நC ப"1ைளகJ&! =தலி ெகா<.&க 2வ0கின.&! தா/.

. இ=ைற !றி ப"சகாம.&கலா.. தைலய" ஆJ&ெகா !*< ைவ2 ப"92 வ"*டா. இத இர< இ/...எ/ன ெசாற ஹா$?" எ/7 ேக*க..&! பதி அள?தா1 மல.ஓ+ ேபாய" ெசா8 எ<தி*< வா. மல&! மனதி பாட ஒலித2 "உ/ உ/ 8/னைக க< மய0கி ]&கெளலா கடனா ேக*டா எ/ ெசேவ/? ெசேவ/ எ/ ெசேவ/? ெசேவ/ எ/ ெசேவ/?" ெசேவ/ வ"ைரவாக தாக92 “.. நிைன&கிேற/.2 ெசால. அ+&க+ இ2 ேபா நட(பதா மQ னாA&!.. வளரேவ இைல.. " (((ffஹா. "e மல.. ஏ/ அத !<பதி உ1ள அைனவ&!ேம இ2 பழ&கமாகி ேபாய"த2.. மல Rட சி92வ"*டன... அ0! வத மQ னாைவ( பா...&! ." எ/7 இவ R*டண" ேபா*< ெகா< கலா&க....தி.. அவேனா அைத ெப 7&ெகா2. அவைன ைகய" இத +ேரயா சரமா9யாக =2கி அ+&க 2வ0கி இதா1. இ(ேபா2 மQ னா தைலய"ல+2 ெகாேட உ1ேள ெச/7வ"*டா.”.. மல... "ச9 அ2. நலா இ&கீ 0களா?". மQ னா அ0ேக வ2 அண/ மகJ&!..நலா இ&ேக/” எ/7 ெவ*க( 8/னகDட/ அவ.. அரவ"த. எ/7 Rறி ெப 7&ெகா1ள.. இ2 அரவ"த/.. கா$ இ(ெபாK2 அட&க=+யாம சி9&க.. 2ைவ&க ேபா*+&! அK&! ஜ=&காளத எ<2*< வா..என&! இத ெபாண ப"+&கல.. ேவற ெபா[ பா0கமா" எ/7 =கைத அgட ேகாணலா&கி ெகா<. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana . "வயசாகி<Bேச தவ"ர. அரவ"தன?ட அ<த பலகார த*ைட நC*ட.... இ(ேபா2 அரவ"த.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana 8/னைகDட/ "ந/றி மதிமல. ேபசாம நம வ*<&! C ெவள?ேய ஒ ஆலமர வள.. நகர ம7த காகைள ப"+வாதமாக நக..எ(ேபாA இெத/ன சி/ன ப"1ைள0க மாதி9? உ0கJ&! பhசாய2 ெசhேச நா/ ெப9ய நா*டாைம ஆகி<ேவ/ ேபாலி&!.. ப< தCவ"ரமாக அவைள உ 7 ேநா&கிவ"*<..நC ேபாய"..

..2 ெகா+தா/.2 ஒ வழி பண"<ேவா..... இேதா பா எ/ நப/ Rட இ&கா/.. ச9தாேன மBசா/?" எ/றா/...இலனா நC காேலஜி அVவளAதா/..தா/.. கலாBசி<ேவா. "2ைர இ0கிலQ g எலா ேப2" எ/ப2 ேபா =ைற&க ம*<ேம =+த2 அரவ"தனா. எ/ ைகய" சி&காமலா ேபாக ேபாற காேலiல...2 "வா0க மாமா.. நபன?ட " ெவ9 இ/டெர$+0 ேக....."அெதலா இ&க*<.. மல9ட ெகதாக.. உ0கJ&காக தா/ காதிேத/.. Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ... அ0! வதி&க.... சி9(8ட/... இ(ேபா2 நைட=ைற&! திப" இத அரவ"த/.Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana இைவயைனைதD ஹா$....... அச< வழிவைத மைறதப+ேய...... கலகலெவன சி9த மல... அ(ேபா நா/ கிளபேற/ மாமா".இன?ேம இ(ப+ 'டா' ேபா<ற வழ&க எலா ேவடா 89hதா? நா/ உன&! இ(ேபா கL9ய"> சீன?ய.. " ச9தாடா.... " இ+ இ.... மல... இ(ேபா2 சி9த ஹா$.. அத பய= ம9யாைதD எ(பA இ&க.." எ/7 கவ"னா/ அ2.. "நCேய ஒ சி9(8 ேபாலQ $.. ம0காத சி9(8ட/ ெவ! வாரசியமாக பா.." எ/7 Rறினா/.... காதி இரத வ அளவ" ! பாடெம<தா. எனA அரவ"த/ ட&ெக/7 பமி ெம2வாக திப" பா. த/ைன ஏமா றி இ(ப2 89ய.... அ(ேபா2தா/ மல..அ(ேபா ைவ2 ெகா1கிேற/ எ/ கBேச9ைய.. இவ.க1 இவ நி/ற திைச&! ப"/னா பா.இதில நC எ/ைன மிர*<றியா? ".. ஹா$....ெசாலி*ட இல.. அத ! பதிலாக. ேநரமாகி ெகா< இ(பதா.. அத ! பதிலள?&காம....... மல9ட இ1 aK=/ வ< C திப ேவ+ய அவசியைத ப றி கதிய"/றி Dதமி/றி. இத !1 தேரச.ேநரமாகிற2.. எ/றா1. எலா ேச...1 டா!" எ/றா/..

8gபக வ"மானமாக உவக ப<தி சிறகி/றி பற2 ெகா+தா1 அவ1." மனேமய"ைல. வ வழிெய0! ஹாசிட கிைடத ெமBதைல நிைன2 மனதி மகிHBசி ெபா0கி ெகா+&க.2 சம/படA மனேமய"ைல.......ைதய".Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana ஒ வழியாக அவ9டமி2 த(ப"." **** Kadhal Neykiraai Manathiley – Author Sujana .. " சிறகி/றி பற&கிேற/ சேதாஷ வான? சி9(8ட/ நC உதி. இ2 எ/ன ? இய8 ெதாைல2 எ0ேகா பாைத மா7கிறேத எ/ மன! மன! ச9ேயா? ச9ேயா தவேறா? தவேறா 89யேவய"ைல! 89யேவய"ைல! ச9பா. வா. தன2 ேஹாடா ஆ&+வாைவ.ைதய". அைதய"ட= வ"ைடெப 7.த சி7 வா. அ2வ"ட=. ஹாசிட= ெசாலி வ"*< வ*<&! C திப"னா1 மல.

க ைவப&ேமேனா? ைவப&ேமேனா *** Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ஜனா அதியாய – 8 **** உ அைழப ெவளப எ ெபய" ஒலி வ$வ ெசவ அைறகைள நிைற& ெமலிைசயாக இன& அைலகள ஓைசயா ெந)ைச ஆ+ப".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .

ெவ@ைள :றா 45டேம சி.7த ம9ற ேநரதி வழா ேவைலகைளF ெச &.கியதி ம..7தன+. அவ+க@ க8"ய சிறி& நா5கள நைடெபறவ.. ெகா0டன. அAகி. ப>தி இ3தி ஆ0 மாணவ+க?.வதின9> மகிC2சி.க@ அகமகிC7& வ5டன+.7தன+. தAக?. அ7த இடதி9ேக :&ண+2சி அள&. அவ+க@ உ9சாகமாக ெகா5டம$த ேநர ேபாக மE த இ.> சமயதி. அைத உைடபதி தாேன மாணவ ப.க ப5$. இ7த 45டதி இ. மர நிழ ப$7தி.7தாB. ரா.D ) எற ெபய".7த கணெபாறியய ேசாதைன 4ட ப$கள அம+7& அர5ைடய$&.: வழிய.7& தAக@ வ>ப9> தி. ெகா0டன. என தா க0$: இ.>வ& 4ட >திைர ெகாபாக இ. ெவ@ைள எலி சி. "மா5$னயா மகேள!" எ3 தAக?.பைத க0ட&.கிA ெச யவத9> ஒ. ேஜா$ க0க@. க8" ப. க5 ைரக@ வவாத க. மாநில அளவலான மாணவ+க?. இைடேவைளய.தரAகிைன நட& ெபா3ப ெப.கான ஆ .7த&. மதிமல. க8" =லகதி =லக அைடயாள அ5ைடயைன ெப3வத9காக தன& வ>: ேதாழிக?ட ெசறா@.காக ைவ& ஒ $ (O. இறகிலா வ0ண& 12சிகளாக &3&3ெவற மாணவ+ 45ட பரபரெவன அ7த க8" வளாகதி கலகல&.> அள. மதிமல+ அ3 வைரவாக உணவ.7திவ5 . ஒ.7த இ.7த. அதிB சீனய+ 45டதி இ. இ3தி ஆ0 பயB மாணவ+ 45ட ஒ3 அவ+கைள வழிமறித&. ெகா0$.>@ எகதாள இ5 .வதி9ேக உ"ய இனைமய GCகி இ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ெகா0$.7த. இைத சா.>@ நயன பாைஷ ேபசி சி"&.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மதிய உண.

ேகாேம எ3 மல" Gைளய மணய$. ெகா0ேட ஹாைச பா+.7த அைன&. இவ ெமேற கலா பாேன .க. 9றி இ. ஆனாB ஹாசாவ& நைம காபா9றி வடமா5டானா?" எ3 எ0ண. அவQ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .>…………..கியவ?. . இ7த ஓ5ைட வS7த இைசத5 >ரைலF எAேகேயா ேக5$.>.. அ7த ப. ப"2சயமான ஆ0 >ர மதிமலைர அைழ.> ெகா)ச உதற எ த&.க. >ரலி ெசா7த.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " ேஹ இர5ைட சைட! இஙேக வா " எ3 அ7த ப5டாளதிலி..கதி இ. "அ ய ேயா இ7த >ரAகா? :தியவ+க@ 4ட க8" வதிNைறக?. இேபா& தா மல. நைம பதி இQ ெத"யல ேபாலி. அA> >&.க.க ேபா நிறி. N3வ மல+7த&.7த வானர Rப ேபா5ட&.ப ேநா.க தி.7தா.>& இ7த ெபா0P. அவைன பா+& :னைகதவள க0க?.க மா5ேடாமா எ3 எதி+பா+தி. வடாேத ம2சி " எ3 ப. >வயமிலா கா5சிேபைழ வழி பா+ப& ேபா மAகி ெத"7தன.7த அவள& ஆைச ம2சா அரவ7த அேபா& தா கா5சி திைர.7& ஒ. அ:ற எனAக? பா+.>. இேபா& ெகா)ச ெகா)சமாக கா5சிக@ >வய ெபற &வAகி. " மாள.> பய7& வ5 ேவ0 வடா+க@. அவ ம5 ேம ெத"ய.7த 'சிAகார சி"பழக' ஹாO அலவா அA> நிறி. எனடா ெகா)ச 4ட பயேம இலாம உைன பா+& சி".>@ வS7தா.காரைன பா+த& தைனயறியாம பய >ைற7&.

மணலி தவற வS7த >2சி மி5டாைய பா+.>@ 'எ"மைல எப$ ெபா3. மாள..க ஓேடா$ வ7த எைன ஏமா9றி வடாேத ". 2ேச பாபாைவ உன.> வ+ற..ெக3 இ. அ& ெபா3. " .> உ@?.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana "அப$ெயலா த:.. .>@ >தி.பா@...7&.. இ7த G)சி சகி. ெவளயேலா.> >ழ7ைத ேபால பாவமாக பா+தா@..> 4ட சி"ேப இலாம >ஷி பட ேஜாதிகா ேபா வனவனா ஹாO.... அ)சலி பVபாைவ.7தா..> ெப"ய அ)சலி பாபாQ நிைனபா? இர5ைட சைட ேபா5 5 காேலஜு. ெகா)ச சி"டா 8. " ஹு... அரவ7தைன.காத இெனா. ெமா?. அ7த பா+ைவய ஹா.ேக மன இேலசாக இளக &வAகிய&. ெகா0$.7தா@.ெசாB பாபா உ ெபயரன ?" மல+ க8" ப$ப அ$ெய & ைவதேபா& ச9ேற 1சினா9ேபா .Oெட$ Oெட$.>&... ேக5ட& மல.. "ஓேஹா! 45 சதியா? ச" எனதா நட.கைல. கண. உ சி"ெபQ கடB..என அOதிவாரேம ஆ ேத! இ7த ...> ேபாடாேத மகேள! " எற பாவைனய சலனேம இலாம பா+&. ெசO இல? ேமன+O இல? " எ3 ம. மனதி9>@ மல+.>&Q பாேபா" எ3 மதிமல.> Nனா$ேய ெத"Fமா? உைனேய பா+தி5$. &ண7& Nைறதா@. அத9காக >0 எ3 ெசாலN$யா&. அழாகாக ெகாS. எ3 அ7த ரணகளதிB அவைன மனதி9>@ கி0டல$&. . ெகா0$.>' எ3 இைசபா5 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எSப. பVபா எற ெசாைல. "என? உன.. வானர இைடய5 .

காயாக கச.ைம ேபா ெபா3ைம காதா@.+..> இதயதி $ராபா+ம+ ெவ$.. இைத ேக5 மE 0 அரவ7தQ..A>ரெல மல+ அரவ7தைனேய எ"&வ & சி".க.இ7த அ0ணா... 9றிய. இைளஞ+க?.. மனதி9>@ "சAகிமAகி" எ3 ெபய+ W5$.7தவ+க@ ெகாெல3 சி"& வ5டன+....” அAக என Nைற:???? எAேக.> அதிB ெப. ஹா ெப.. " ேஹ! நY என எ சிதி ெபா0ணா.> "அ0ணா அ0ணா" அ0ணா எற ெசாைலF அ&ட இைண& 4றினா@..> வ. ஒSA> ம"யாைதயா 'சீனய+ சா+Q' 4ப ..க. ....>.> அSத ெகா தப$.பாலான க8" இைளஞ+க?.> எ5$. ஒ\ெவா.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ய.ன.. சீ.... சா.நாைள..ச"யான த0டைன" எறா அரவ7த . அவனட "மதிமல+ மதிமல+" மதிமல+ எ3 பதிலளதவ@. அ7த சAகிமAகி ேகாப&ட. ெப"யமா ெபா0ணா. ம0ணாAகற ேவைல எலா வ2சி. எ..ேபா& 100 தடைவ ஒSAகா இேபாசிஷ எSதி5 வரP ச"யா?" எறா. ெமேற.காத ெசாலி5ேட... அவைள ச5ைடேய ெச யாம" Wப+ அ:. ேக5டவQ. எைன பா+& ஒSA> ம"யாைதயா ெசாB பாேபா. வ& ேபா Nைறதா@. இைத..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana Nய3 க5 ப5 அதனா ேவ0 . தைன பVபா எறவQ.+” எ3 ெதாட+7தா சAகிமAகி.. வா+ைத..

...ம....ப. எ7த மதி மதி மதி ேக@ எ சகி சகி ". எ3 சAகிமAகி தன& க+ணக^ரமான >ரலி பா$...>&.கிைன ேபா சடாெர3 தைடப5ட&..கிறா எ3 ஒ0Pேம :"யமா5ேடA>&" எ3 மனதி9>@ எ0ண.தி தி.தபடாத வாலிப+ சAக&காரQAகளட எைன ப9றி எனேமா ெசாலிய..ேபா&.. "ஓ வாமதி மதி மதி...7தி தி ெமன அSதப .நY நட&" எறா....> இர0 தி...க ேபா5ட தி5ட.. அ யேயா அைன..பா ேபாலி.தி.. எேபா..> நம அ7&ைவ வழ ைவ.எலா"டN ெசாலிவ5டானா...... ெகா)ச கழ0ட மாதி"ேய ேபறாேன! என உள.7த மல" சி7தைன ஓ5ட நகர ேப...> ெத"Fமா? வாைய Gடாம இள2சி5ேட இ... எ3 ெவ>வாக >ழபனா@ மல+...கிற& இAேக?". Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ெகா0ேட இ...பாேனா? கட.......... "எனதி&!! நைம ஹாட இைண& ஒ5 கிறாேனா இவ? ஹா அைன...இ7த வ...>ேத. "நாைள..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " எ ெபய+ மதிமல+.... ேபாலி பண. >ழ7ைதைய ேபா.. அவசிய இவQ.> மதி எ3 தா உைன 4ப ேவ எறாேன. ேர.. சீனய+ சா+" எறா மல+ ப@ள.ேள!!!!! அரவ7த 8..மலரா... .கி ைவ. நம... என நட..கP.ட.ேக ஆபாக மாறி ேபான கைதையF ெசாலி இ..>.காண வாAகி வ7& இவ தைலயல N3...... " ேயாக ஜாதக ம2சி உன. அவ+ எ பதி பதி. " எறவ ஹாசி :ற தி.> வ.. "ஒ]]]]..

....கமாக திைச தி. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெஜ+" .> ேஜா$ இ7த G)சியா?" எ3 அவசரமாக ம3ப &வAகி ந. அழெகன. “ 2ேச..க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana >ழபதி மதியB.>ேமா! ” ." எறா . ம9றவ+க? அவைன ஓ5ட ஆரபதன+...... >ெப3 ஒ. எ3 மனதி9>@ ெம2சிக ெகா0டா@.. மகிC2சி அைல அவ@ ெந)ைச நைன& ெசற&.. இAேக மல+ இQ எெனனெவலா சி7திதி.இலனா இ7த சAகிமAகி இQ எனெவலா ெசாலி இ. "மாப@ைள.பேல கிலா$ தா0டா நY.தன.> ம9றைவ எலா மற7&வ5டன. அறிெவன? ேபாF ேபாF என.மிதN ேச+7& ெகா0டன. ெவ5கN.கிS.7த அரவ7த. " Nதலி அ7த த0ண" Y வS7த ஓ5ைட ேர$ேயாைவ G றியா ! அவ@ நம அரவ7தQைடய மாமா ெபா0P. அவ@ மE 0 டா அ0 அைலவ"ைச. அத9>@ தாக"தி.கலி N$.எ ேர) என.ப5$ேய.. “ேவெறா3ேம இைலயா? அ\வள.கா&. 4டேவ ெகா)ச படபட:.> வ7த ப7ைத சமேயாசிதமாக.க. அ த ெநா$.பயப$... அரவ7த ப... இைத ேக5ட மல. அப$ இ.> மாறினா@.பாேளா? அத9>@ ஹாO..2ேச. ெப.தானா? "2ேச 2ேச. இைத ேக5ட.நல ேவைள. "எ3 சAகிமAகி இேபா& அரவ7தைன வ:.ெசாலேவ இைல! அதா தAக2சி எைன அ0ணாQ ெசாலி2சா? நY நட& ம2சி..காத ஊசிப5டா ேபா :OOO எ3 ேவக இழ7த&.. சமாளபத9காக சாம+தியமாக ேப2ைச அ7&வட திைச தி.ட மல" மன ஓ5ட ெவ$...

அைனவ. ' டா'.கமாக ஒ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ& க8". எபைதெயலா மற7&. அவ இதCகள சி":ட இA> நட.ைரயாள+ வர.> உைற.>வ& எ3 ம0ைடைய உைட&. அ:ற நY எ7த உலக அழகிைய க5$... ச"யாக அேத சமய அ7த ப..7தா..காம இ..>@ உதறெல ..> ேபா5$. இ7த தடால$ தா.7ததா..ந7&வட நY இ7த க8" ெப0களட லி5ட+ லி5டரா வழிவைத ப9றி வலாவ"யா வள.." இ7த பசா ெச தாB ெச F. ப மல+ ெசான கைடசி வா. இA> ேமB கலவர ெவ$.தா! ம9றவ+க@ அரவ7தைனF. இ7த இல5சணதி நா உன..7ததா. ெநா$ திைகதா.காம. " ச"தா0டா அ7&. ெகா0$... எ3 மனதி9>@ எ0ண.. மலைரF வசிதிர மி. உ ெலெவB...கிேற.7தா ச"தா".7தா..ெபா7&. வ". >3கலான ச7&.கியதி அவQ.> உ@`+ கிழவ 4ட அதிகதா.இ.> இ.> ேஜா$யா? இ... அ\வள.கAகைள ேபா பா+தன+..7த ைமய ப9றிF ெத"7தி..>தைல ச93 எதி+பாராததா ஒ.க ேபாறQ நாQ பா+.' அ7&' எற அவள அதிமா"யாைதயான வா+ைதக@ 4ட அவQ.> உ@?.. ெகா0$.கி ெசாேற. இவைள எப$ மைல இற.> 4ைத பா+&.. ந7&வ ேம அரவ7தQ.7த அரவ7த. " எ3 அரவ7தன பலகீ ன ெத"7& >றி பா+& அ$தா@ மல+.க. ஹா.> மலைர ப9றிF. ெகா0$... ந7& கி5ட ேபாய ஏடா4டமா எதாவ& ேபா5 ெகா . அவ சீனய+. க8" எபதா மல+ ெகா)ச அடAகி ேபாவா@ எ3 த:..கண.> N.

க ெச ய. நா5க@ உ. ெவளேய :லி " எபத9> ெபா. ெகா0$. உ@?.ட ந0 எலா.7தைத பா+& வ5$ன+ Y அைனவ.7த வ".காம 9றி. க8"ய மல+ அ\வேபா& ஹாைச. "தபேதாமடா சாமி!".ைரயாள" கா&கள மல+.>ேத எ3 ஏேதேதா சி7தி&. எ3 மல.கிறா எற எ0ண.7த வா+ைதக@ ம5 ேம வS7தி.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana NNரமாக ெவ\ேவ3 ேவைலகள ஈ ப வ& ேபா ந$. ெகா0$.. ேமனF.7த ஈ+:..7த&.கிற& ேபாலி. நாெளா.7த அேத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .பய பQ மல. ஹாO தைன ப9றி ந0ப+களட 4ட பகி+7தி. ஹாO மE & ஏ9ப5$.ேம அறியாதவ+ ேபா "உ@ேள எலி.0ேடாட. எ3 எ&. ெகதான நிமி+.>@ பரவச கீ தAக@ இைச.கி ஓ5ட எ தா@. கைடசி வ..7தைமயா. கி0ட.ட பசAகைள இ7த மிர5 க@ மிர5 கிற&! நம மான கபேல3 N இ7த இடைத காலி ெச)சி ேவா " .> 4ட இ& ப9றி எலா ெத"7தி. ேகலிக?மாக நக+7தன அ2ச7தி:க@. வ0ணNமாக வள+7& ெகா0ேட ெச3 ெகா0$. அரவ7தைன சிறி& பயமிறி மிர5$.ட அவ+கைள ேவகமாக கட7& ெசறா+. அேபாெதலா ப"2சய :னைகக?. மல. ெகா0$. ெகா0$. ெபாSெதா. எதி" வ7& ெகா0$. ஹ+ஷாவட 4ட வபS.>. அவ+ மனதி9>@ "கலி Nதி ேபா2டா க7தசாமி! Nத வ. அரவ7தQ. ம9றவ+க?ட வ>: ேநா.தமாக.. க8" N$7& வ5$9> Y தி.க &வAகின+.7தவ@. அரவ7தQட காண ேந+7த&..> மனதி ச7ேதாஷ ெவ@ள கைர:ர0 ஓ$. ஆ2ச"யதி ஆC7தன+.

 ப$.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேநரதி.> தைன மிக.> எற எ0ண அவ?.>@ வB ெப93 ெகா0$.7த&. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவQ. அ த சில நா5கள நட7த சபவAக@ அ7த நிைனபைன ேமB உ3திப தின.

ஜனா அதியாய – 9 கேட உைன காணவைல எைன எைன எைன காணா உ வழிக! எ"! தாளா வலிக! தர உைனேய நிைன%ெம ெந&சேமா உ!ள()% காய*க! மற+.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல . உய-காதைல ஊ/றா உமி0வேதேனா? உமி0வேதேனா? *** Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .

த!I வ9கள( டQட எைணய %ள(. ைவதி)+தா! மல-. இ)+தன-. ெவணலா தன அழகிைன ெவள(காAட Tரண வAட வ9வமாக ெமல வான( உதி. ஒ M நாைளேக உ4ய %Nகல. ஹா இ>ேபா. அவI%! அ. ெபசட நக. ெபாறியய கணத5. ெகா9)+த ேசாள Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . பண ேநரதிைன 59. S4ய தன. சாரலாக எA9 பா-.. ஹாைச ப/றிய எண*க!. அHவ>ேபா. இ@தியா9 இ@தி ப%தியான >ராெஜA ேவைலகள( 55ரமாக இ)+ததா. "எலியA7 பPQ" எ@ அைழக>ப. கA9 க)D சாராக இன(ைம ேச-தன.ட மக! த*க! /ற*கIட அைலகைளE. அரவ+த".. ெகா9)+த அழகிய ப மாைல ேநர. ெவ% நாAகI% ப தன எணதி நாயகைன. இய/பயF. மிசாரவயF காய ைவத மல4 Gைள% . அவ-க! க34% வ) நாAக! %ைற+தன. ெகா.ேவதியF. ஓ. ெவ*காய*கI. ெகா9)+த மிளகா பUஜிகI. எதி-பாராவதமாக காC வா >D கிA9ய. மல)% அவ-கைள க34ய காC வா >D அதிக கிAடவைல...)59+. ெம4னா கட/கைரய எைல D!ள(யான .வார இ@திய சன(கிழைம. அ9>பைட மினCவயF. ஆரவார*கைளE ரசிதப9. ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana க34ய 5தலா அைர வ)ட (ெசம7ட.பPQசி ஆ->ப4. இரடா அைர வ)டதி அ9ெய. ெமல ெமல கடF%! மைறய. வைரகைலE.பA. அளவளாவ ெகா. ெந)>பன( ெபாறி பறக S.

கனவ மித+. உலக ேகா>ைப கி4ெகA ேபாA9ய இ@தி ஆAட பரபர>ைப வட அதிக பரபர>Dட பAட வ. ெசவகைள நிைறத சன*கள( சலசல>D. அட. நி@. அவ0. அேதா. நம மதிமல). ெவ%வாக அதிக4தி)+த மக! VAடைத எண அ*கலா . கட/கைரயாவ.ெகா9)+த ேத*கா . ெகா9)+தன. ெகா9)+த பல பAட*கள(!.%A9க! ேபா அழகாக .வதி ேபாA9யA. கா/@ வா*க வ+த கணவாகள( கா% ேவA.நம% ெத4+தவ-க! தா. ஒறாவ. வட>பAட ஆA.. ெகா9)+தன.!ள( %தி. Dலா*%ழ வ/பைனயாள-கள( %ழ நாத5 அ*% ஒ) ஜனர&சகமான உலைக உ)வாகி இ)+தன.அ+த நாவ. வா*க அ)கி ெச@ பா-கலா. Dைக பறக பாதிர*கள( வல வ+. Nரதி வான( வண வா நAசதிர*கைள அ!ள( ெதள(த. காதல-கI. மா*கா .மிட கிைடகாம அைல+. ஆன+தமாக வைளயா9 ெகா9)+தன-.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana கதி-கI.%Xவன-.% மா9கள( அைடபA9)+த சி@ ப!ைளக!. காத கைரயலா% எ@ /@Dற மற+.. ெகா9)+த வாகன ஓA9கேளா.! நா*க! இ)>ப. நா% பAட*கள( Wன(ைய ப/றிய)>ேபா. பர+த மண ெவள(ய. ெகா9)க.. ேபா பற+. தி4+. அ. அவ! உறM பAடாள*கI தா*க! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ைவ. ெகா9)+தன-. கயாணதி Dதிதாக இைண+தவ-கI. பAடாண டகI கலைவயான மண பர>ப. இேத கட/கைரய 5னேபாலறி இ>ேபா.

ஆனாF அரவ+தா.வA9/% சிறியவ-கI% கட/கைர ெச@ ெகாAடம9க ஆைச வர. வA. ெகா9)+த.மா>ள ஹ-ஷவ-த Vட இ)காக. ேபாதா%ைற% அவைன பா-% ேபாெதலா " ச>பாதி% %)மா %)மா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .தனேகEறிய. சிறியவ-க! நாவ) சில பல பUஜிகைளE. எA. ெப4யவ-கைளE இX. அவ! Y வ+தி)+தன-.ேபா>பா %ழவள%! அரவ+த %.வ*கின.A9ேய! அ*ேக பா. இ"ேமா. ெகா. வAடன-. ஏேனா அவI% அ+த நா! ெபாXதி ெதாடகதி இ)+ேத மன மகி0Qசிய திைள. ட ெபாAடல*கைளE ெமாகியப9ேய வபளக .. அணா எ@ அைழக ேந-+த %/றைத ச4கA. வைக ெசவ*கைள அ!ள( த) அ]டல^மி ேகாவலி/% ெச@ வழிபா. பழி தY-.ப... 59. உ/சாகதிF.உ மன*கவ.க!ள( ந+திகா இ)காக. மல. சம[ பதி தி)மணமாகிய)+த அ5தின(ைய பா-க ெசறி)+ததா.. வைளயாA. ஐயாவ/% இ+த ெபானான வா >D ைக நXவ வAட. வதமாக வா % வா '%)மா'எறைழ. ெகாடா! மதிமல-. ெகா9)+தா!. தப நி-மF ெப/ேறா)ட மல. நY இ>ப9ெயா) நல வா >ைப ைக நXவ வA.. வ+. இ)+தி)+தா கட/கைர இரணகள ஆகிய)%.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ>பாடா! நலேவைள. மா>ள நி-ம இ)காக.ைஹ ேயா பாவ! மல4 ெப4ய>பா ப!ைளகளான ந+. இ*% வ+தி)+தன-. வைளயா9 கைள.. கட/கைர மணலி உAகா-+தப. @ ந+திகாM. கா4யதி/காக அ@ நி-மைல. தனதிF %தியாAட ேபாA. இ+த %Xவ அரவ+த இைல.

மி ப9 சைட நடகாத %ைறதா.வா*கி வ+த வர அ>ப9. நடகA. அரவ+த"ட அவைள இைண.. மல.அவன(ட மறகாம ெசாேற ந+தி. தி)ப ேத9ய ந+. ெகா9)+தன-. அ+த ப3 .. அ+.. இெதலா என% ச>ைப ேமAட..>ேப/றினா!. ெபா@.S>ப-.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ+த %)மா ேப) நி-மா நி-மா " எ@ பா9 க..வ பா) ைகய . ெதா>ப ெதா>ப. வைளயாA9/% பகதி.... எதி-பா->Dமாக. ேமல உன% இHேளா லவா*கீ சா.. நம ம[ 7 அைத மாதி4 இல! அட அ+. " ேஹ அ*ேக பா) ந+. மதிமல.VAடணE ேச-+. மல4 எதி4 பைடய தா இைண+தி)>பா.நடகA. ெகா9)+தா!. அதனா Gவ.எப.ஹ ஹ ஹ.வ*கின-.." ஹ-ஷாைவ ப/றி ேகAகேவ ேவடா! மல)%...>பாகிேயாட.ம[ ..? . அ*க ெத4யற.ைவ பா-..இைலயைல அவ! வா அ>ப9! ெபா@.” " அவ*க எ*க9 இ*க வர ேபாறா*க? அவ*க அ5வ இல பா-க ேபாய)கா*க" எ@ வா VறினாF ஆவF. ெகா. ஒA9யப9ேய கலகல. எ>ப9 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எ>ேபா. ஹ-ஷா.. ந+திகாைவE வA. பா-த அவ-க! . %. ைவகாம. அவ"% ஏழா ெபா)த. மலைர எ>ப9யடா மட%வ. எ@ ேநர பா-. ைகெகாA9 சி4. " ஹா ஹா ஹா. ேபா சைளகாம ஈ. ெகா9)+த மல4 வாைய அைட>ப. வா-ைத தா%தகைள அ!ள( வச Y ... உடபற>ேப எறாF....

இன(ைமயான உண-ெவா@ அவைள ஆAெகாட.பதி கைட%A9 எபதா அைனவ)% அவ ெசல தா. 5. . அதிF ந+திகாவ/% மிகM ப4யமான தப அவ.வAடா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ@ மைடைய %ைட+. அவ! ஹ-ஷாவட " அQ. ெமல ெமல ேம தளதி/% வ+தா. அவ! மனதி தைர தளதி/% ெசறி)+த ஹா7.கி ட>பா நிQசய எ@ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . Vறி. இரக %ணமா? இவIகா? ஒ)ேவைள அரக %ணைத தா நா% ந-தனமா9 அ>ப9 ெசாலிA9*களா ந+.ந+.கா ம[ .ற. நி@திய. "என. ெத4Eமாடா? இ>ேபாலா மல)% வர வர இரக %ண ஜா7தி ஆய9Q. அ+த இன(ைமய ஆ0+தி)க அவI% ஆைச தா. இவ! எனடா ெசாகிறா! எ@ ஹ-ஷா 5ழி.வA. ஹ-ஷா அவ-க! %.. இ>ேபா. அ. கீ ழ வழ ேபானா அவ*கைள த ேமல வழ ைவQ அ9படாம கா>பா.. தன( பாச5. ஓ9 ெகா9)+த ரயைல. எ*% /றி எ*ேக வ)கிறா! எப.வ/%! திbெரன ஒ) மின பள(QசிAட. ெகா9)+த ந+.யாரவ. ஹ-ஷாவ/% ந+. வா ேபQ சAெடன நி@. D4+. தா இவI% 5த ேவைல" அ5தின(ய தி)மண வரேவ/ப@ நட+த Vைத> ப/றி . அமாவட ேபாA. அைத ப/றி இ+த ெடாQ ஆரா +.. ஆனா. ெத4+த ஐவ) யா4ட5 ெப4ய அளவ பர7தாபகாததா. ெகா.. ேபா அவள. ஹ-ஷாவ/% அைத ப/றி ெத4+தி)கவைல. வAட. ேமF ஏதாவ. அபாயQ ச*கிலி ப9..கா?" எ@ ேகAடா. அதா இ+த ம4யாைத! மல)% ந+..

ஓேஹா! வஷய அ>ப9 ேபா%தா? அ>ேபா உ வ Y பாயA இ..Vடேவ இர. எ@வA. எ Vட வாடா.மா? அQ.ஐ7கிc வ9.. " ந+... எ>ப9 ேபானா என! நம% ஐ7கிc கிைடதா ச4தா."..வ*க. இவைள மிரA9 ..*கி ெசறா! மல-.. ெகாேட மல)ட நட+.. ஐ7கிc வா*கி ெகா9)+த மல-.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ச+ேதகேம இலாம ெத4+தி)+ததா. ெசறா.. வFகAடாயமாக ப. எனேமா நடகிற. ஹ-ஷாவ/% ஒ@ேம வள*கவைல. "எ கிAடேவவா? பா-தியா. அவ! த+ைத ரவய ப-ைச. வரலா.. அட*%வா! எ@ எதி-பா-தி)+த ந+. ேபாய வா*கிA.தானா! மாA9ன9 மகேள! எ@ மனதி/%! எணயப9 ...வா*கி வரA. ஐ7கிc வ9 ேநாகி VA9 ெசறா!..இவ! எைதேயா மைறகிறா! எ@ மA.. ைக>ப/றி எX>ப. தரதரெவன இXகாத %ைறயாக அQைவ அHவட இ)+. எ..பண" எ@ மனதி/%! கண% ேபாA.. இ>ப9 ஒேர பாA9 ெப) தனவ+த-களாக மா@ தமி0 பட நாயக-க! ேபா. அவ! உடேன ேபQைச மா/றினா!.நி-ம உன% சாேகா பா. பUஜிகI உஷா. நி-மF அவIட இைண+. அவ பதிைல Vட எதி-பாராம..அ*க பா).. மல. உைன எ>ப9 வழி% ெகா.கா..... அQவ வா % Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. வ+ேத"! " எ@ சதமாக ெசாலி சி4க ... D4+த..எ>ப9E சிறிதாவ.5Xக 5Xக எ பாெகA மணய . ேபா% 5 மறகாம. ெப4யவ-க! அம-+தி)+த இட ேநாகி ெச@. நைகதா. உன% ப9Qச ேம*ேகா dயA வா*கி தேர. உடன9யாக மாறியைத நப 59யாம ...

கடைல ரசி..மல-.வத/காக. ஏெனன( அவ! நிறி)+த இடதி இ)+. ெகா..... ப பா-தா!.ரதினா!.வ ேகலியா வ+த க/பைன ேதா/றேமா எற ச+ேதக ேதாற தன ககைள நறாக கசகிவA. ேபா. திbெரன அவ! காதி . Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அ*% யாைரE காணம வழித ேபா. "மல...." எறப9ேய ெப)*%ரெல.ெசத9 ேசக4... வட ....... சடாெர@ தி)பனா! மல-. ெகா9)+தா ஹா7! ஒ)ேவைள ந+. ைககைள ேகா-.ரதியப9 ஓ9ய மல4 காக! ஓ4டதி தாமாகேவ நி@வAடன.. இ. அவைன பUஜி பக திைச தி)>ப வA... மல)% ேகாப வர..ஒeeeேஹா... அவ அ*ேக அேத நிைலய அம-+தி)+தா... பழிவா*% படல எப.>D வ.தி9 ம[ . எைன ெசான நY.மி எ ைகய தா.. "அ9 க!ள(. அவI% உைறத. அண+தப9 ஒ யாரமாக அம-+. தா. சி4தா! மல-. இவ! ைகய சிகாம சிAடாக பற+..? எைனயா கலாயகிற? இன(ேம உ %. க)>D நிற bஷி-A..அ*க பா). ந+...அேதா ஹா7 " எ@ ஒலித ந+. ெதாைலவ இ) சகர வாகன*க! நி@.. அவைள . ...இ>ேபா உன% கா7 ேமல இHவளM லவா*கீ சா? என9 நட%.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ" ெகா&ச ேகா+..ைவ அ9க ...மிடதி 5 அைம+தி)+த த.வ %ரலி Nகி வா4 ேபாட. நYல நிற ெடன( ஜY. அவ! ந+. இ*ேக பண ெசFதி ெகா9)+தா!.. அவசர அவசரமாக அவ! A9 காA9ய திைசய ேதட. எதி-ேகாணதி சிறி.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . "ச4யான ேபாடா. அவேள அறியாம.. அவI%! ஒ) ஏமா/ற அைல பரவ ெபா*கிய உ!ள ெகா&ச D77 எ@ அட*கிய.என ெச&சா த%!" எ@ மனதி/%! அவ தைலய நா% %A. ேமான நிைலய நY*கா ேமாகன DனைகEட அவ அம-+தி)+த காAசி மல4 ெந&சி கெவAடாக பதி+த.. எ@ Vட ஒ) ெநா9 ேதாறிய. ேபா ேதாறிய.தி உ!ளதி/% அ">ப ெகா9)+தன. சAெடன அவ Dற தி)பயவள( பா-ைவய. ஏ/கனேவ ஓA9 ெகா9)+த அவ! %. ஹா7 மலைர கவன(ததாக ெத4யவைல. தா அ*% தன(யாக வரவைல எப.. வ+த வழிேய தி)ப எதன(தா!.. இவ! அவைன பா-. க. அ+த வசீகரன( உ)வைத உயேராவயமாக காAசிப. மனேம இறி நக-+தா! மல-.. அவள.க! ைவ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எதி-பாராம அவைன பா-த மகிழிQசிய மல4 மன %தியாAட ேபாட. அ+த இடைத வA.. அழகிய வழிக! ேமF வ4+. சி+தைனய ஒறாக ேதாறி த.ப..க.. அவைன அலற ைவ. ஆனா அவ பா-ைவேயா இவ! பக இைல. ஏேதா ஒ@ உ+த.... அவI%. அவ சி4தி)+த... எப. சேகாதர எதி4கI% ெப4ய அவ GAைடேய கிைட. மல)%. வலிக வலிக இX. ேநராக அவ 5 ெச@ நிறா என. பக5 ைக ைவ. வ. வA..>ப.எைன பா-காம எ*ேகேயா பா-.. ேபாராAடதி/% ப மனைத கA.தி. இ+த கண இ>ப9ேய நYளாதா எ@ ேதாறிய. ெகாேட நி/க ..இவைன. சி4கிறா பா). அவைன ேநாகி தைனயறியாம 5ேனறிய காகைள. அவ ம[ ைசைய இர.

...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ@ இரM. பாேப ெஜயfய ேத ம.. கணமா.. Y தி)பயவI%.. யா)ம/ற தன(ைமைய வ)பய ெந&சதி/% ேமF இத ேச-க.பாரதியா4 "கணமா" பாடக! ெதா%>பைன ஒலிக ெச .." Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மாய இவ4டதி இவ4டதி எ@ ெமாழி+ேத.. தY9யறி+ேத பA. இர. ஆ*க>ெபாXதிெல ஆ*க>ெபாXதிெல பDறதிேல ஆ! வ+ெதன. க மைறகேவ பா*கின(/ ைகயர. மாைல> ெபாXதிெலா) ேமைடய மிைசேய "மாைல> வாைனE கடைலE ேநாகி இ)+ேத Gைல கடலிைன அHவான வைளய 5தமிAேட தXவ 5கி0த கேடன நYல ெந)கிைடய ெந& ெசFதி ேநர கழிவதிF கழிவதிF நிைன>பறிேய சால> பல>பல ந/பக கனவ தைன மற+தைன எ+தன( இ)+ேத. தன. இ)+ேத. வ. பரவசமான கனMலகி ச&ச4க .. ப4யமான நாயகன( ேதா/றேம ெந&சி நிைற+தி)+த... மலதன.ளதி தA9 அறி+ேத வா*கி வட9 ைகைய ஏ9 கணமா..ர %ரலி.ைட வ Y கம0 தன(லறி+ேத" தன(லறி+ேத" ஓ*கி வ) உவைக ஊ/றி அறி+ேத அறி+ேத ஓA.வ*கினா!." ெமாழி+ேத.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 10 *** உன ெதாைலேத உயரா நிைனேத உகி தவேத மகிய மனதி மதா உ வா ைதக! மயலிறகா வட கன#க! கா$சியாகி காத வானபா'யா கான இைச)*ெத கள.பான ெந-ச. *** Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ெந-ச.

பதாக அைத ?றிய5 " எகிறி *திேத வான இ'த5" எற அளவ0*. வ5 ேபச ேவ7'ய5தாேன ந. அட. ெசறா! மல .. வள)ெக7ைண. யலா.ைப ெபா யா)காம அரவத.. ஹாசி ேபB) *ரலி த ெபய ஒ நிமிட வாயலி ப)கவா$F வ அ'பFவைத) ேக$F அேக காக! ந:?ர பா Bசிய5 ேபா நி1 வ$டா!.. ம< னாவடC.ப' ப'B வBச ப!ைளயா மாதி8 இதியா? இதியா ஏ7டா நா உைன பா தைத ?ட பா தி$F தா க7F)காம பதாவா உ$கா திதியா? திதியா நா வ5 ேபசவைல எறா என! என! ந.பாவ. "என5..வழ)கமா எைன பா த#டேன வ5 ேபறவ ேந5 பா 5.... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . "ேந5 மதிைய பல நா$க6)* பற* ெபச$ நக கட0கைரய பா ேத7டா அரவ. ம< னா அைதய வ$'ைன .பா .. எ1 அரவத ?றிய5 மல8 கா5கைள எ$'ய5......Hரதி இ5 அவைள பா 5கி$ேட இேத மBசி" "அட. ெந:* ேபாேத அ:கித பசைர பா த5 மல8 உ!ள 5!ள *தித5.ஒ அ7டா வள)ெக7ைண!" வள)ெக7ைண!". ப'ேயறி அரவதன அைற)*! Eைழய C0ப$ட மதிமல ......பாவ அட.பா தி$F தா அ. வள)ெக7ைண. வள)ெக7ைண.ேந5 மதிைய பாரதியா? ஏ7டா ேபா ேபசைல? அவ! ேபசைலனா என? ந.. பா )காம ேபாய$டாடா... மதிமல8 மன ஓைச. !" எ1 ெகாதி)* எ7ைணய வKத ஒ 5ள ந...... ெகா-ச ந-ச வள)ெக7ைண இைல. ேபா ேபச ேவ7'ய5தாேன? ".ெயலா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஞாய01 கிழைம3 ெச4வேன ெச4வான5ட வ'ய....9 9தகைத வா:*வத0காக அவன5 வ$'0* . வள)ெக7ைண.. மல மகிABசிய நிைறதா!. ஓைச. இைல. Bேச... ேத #க6)* தயா ெச ய ேவ7'யததா அரவதனடமி5 மாதி8 வனா)க! ெதா*.ராக க7 ம7 ெத8யாம ெவ'த5 ..பாவ.. அவள5 எதி பா .. தேரசனடC வழ)கமான நல வசாரைணக6)* ப மல மா'..... ஹாட ேபசி)ெகா7'.ஒ ....

" அதிைலடா.... அைத பதி ந.பட ?டாதிைலயா.. தி$Fதன...... இ5# மல இ$லிகளா.9 தா7டா உன)*......:க எலா ஒேர *)க8 ெவத இ$லிகளா.ப' ெசாற? ெசாற அதா அைன)* அத ச:கிம:கி எைன ஓ$Fேபா5 சி8Bசி$ேட இதியா? இதியா ந.அவதா க7ணாேலேய ேபசினாேள.... இ)*.ெகா-ச ......9ற கவனBசி)கேற! கவனBசி)கேற! " மல ம1ப'3 மனதி0*! மனதி0*! கதி) ெகா7'தா!.என)காக இ4வள# Hர ேயாசி)கிறிேய! ேயாசி)கிறிேய! ெகா-Q7F நலவ தா க7ணா ந..ேபா ஒ கவைத ெசாேற மBசி..பா! இ... உைன.... தா.ஏேதா ெகா-ச நாளா நா ெசாறைத உனால தா:க C'யைலயா? ெகாK. ெபச5 நக பTB. ஏ0." ஹாP நைக)* ஒலி ேக$ட5..ப7றெதலா தி$Fதன..பா நட)*5 இ:க? இ:க ந." " ச8 ச8 வFறா மா...? பா )கதா அ...9! காத வாA)ைகய இெதலா சாதாரணம. ெசாறிேய.. " ஐேயா ேபா5ம..இத காதலி வKதவO:க கி$ட மா$'$F Cழி)கற ந7ப க! பாF இ)ேக.....அைத வா ைதயா ெசால C'யா5.இைலனா ...பா தன)*! தன)*! எ7ணய5 தா.. தா.. ெகா7'தா!.ந5வட எ காதைல ெசாU ெபாK5 இத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ஆனா. ஆனா ெகா-ச ேநர ேநர நி1 உைன பா தத0ேக இத மாதி8 கைத ெசாறிேய.. ந5 ந5O உகியைத...இ4ேளா ெப8ய திலால:க'யா ந...பா?".ஆனா ஒO மBசி.....பாவ மாதி8 இ)கிறா இ)கிறா . 96*R$ைட. உளறினைத நா தா:கிய)ேக. " ஓ...." "ஆமாமா. ேபகிறாயா? எ4வள# நா! ந. கிறா ..உைன. 96*R$ைட.ப7றெதலா ...... இ உைன அ....இ4ேளா ..... அவ! தனயா வரைல.......என)காக .இ........Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " எ அைத மகேன அரவதா! அரவதா! என.என)* .. வரலியா? வரலியா அ5# நல5)* தா...... இைலனா அத எதி8 *ப எைன ஒ வழியா)கி இ)*.........அதா..வா ெமாழியாக ேபசOமO அவசியேம இைல.......உைன .இ ....ேய அவனட இ...நலா இ)காO பா.......?ட நிைறய ேப நா ேபா ேபசி அவ6)* அதனா ச:கட இதா:க.பா உ பTலி:)P ஆ. இ இ..இைலனா.......ஆனா .என)* பரBசைனயாகிF எ1 தா ந..... இைலயைல..........

.ராெஜ)$ ேவைலைய ெகா-சமாவ5 பா.ேபா" கடகடெவன நட5 C'தித உைரயாடகைள ேக$ட மதிமல)*. மன " அ$ரா அ$ரா நா)க C)க நா)க C)க " எ1 *தா$ட ேபா$F ெகா7'த5. உலாசC..ஆைள வFடா சாமி. என ெசாவ5. உ0சாகC ேபா$' ேபாட ...மதி)* ெகாF)க உன)* ஒ நல கவைத எKதி தர$Fமா? " " ெத வேம..... என ெச வெதேற 98யாத அளவ0* ஆனத ெவ!ளதி மித5 ெகா7'தா!... ேக$F$F உ கைத ெசாU ந7பா.. ஒ ம7F ?ட உைன காதலி)கா5!" " ஹா.99'??? " " . வ5?" வ5 " எ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana கவைதைய தா எF5 வடலாO நிைன)கிேற.இ.. அவ0றி உ!ளா த அ த ப'படேவ சிறி5 ேநர ேதைவ ப$ட5... ஹாP தைன ப0றி இ.. ப5 ேக$B ப'..பயா ந.ப' ஒ கவைதைய ம$F நதிகாவட ெசாலி பா. ந5 நாேன உ அ5 ந.தாேன எ ெசா5 Hரதி உைன பா 5 5!6 எ மன.ப$டவ க! வா வழியாக ேக$ட5......ப'ெயலா எ7ணய)கிறா.... மல)* பல 9திய ெச திகைள சபத.மகேன இத ஜமதி ந5 ம$Fமிைல. த ேபாலேவ அவO)*!6 ப'த இ)கிற5 எற உ7ைமேய Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .வா நம ..மர ெபா5! சகி)கல. உண த பனேரா.." " எ உயேர ந5.

ெந:கிய ேதாழனான (?) அதாO திமணதி இைணதா அவைள வட மகிAவ5 ேவ1 யாராக இ)க ?F! வாAவ ெபானாக கதிய அத இனய தணதிU.9. . இைறய இனைமைய அ] அ]வாக அைச ேபாட வபனா! மல .ேபா5 ேந8 பா )க மிக# ெவ$கமாக இத5.ேபாைத)* வFபட அவ6)* வ. *ள சாதன ெப$'ய ைவ5 அ4வ. அத ெநா'ய வாAவ உBச சேதாஷதிைன அைடதா! மலரவ!.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மலைர ஜி4ெவ1 பற)க ெச த5. “க7ணா ெர7F ல$X தி7ண ஆைசயா”. பாமிலி பா) ஐPகி^ைம. ஆனாU உன)* எ4வள# ைத8ய! இத மாதி8 ஒ மரண ெமா)ைகைய கவைத எ1 ெசாலி$F தி8யற5 ம$Fமிலாம என)* ேவற எKதி தகிறாயா ந. சேதாச. இனைம. மகிABசி. கன:க! ெவ$க:க! Vசி) ெகா!ள. அரவதO நதிகாைவ வ9கிறா எ1 அவேன ெசால ேக$ட5.பேம இைல. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . CKைமயாக உ7ண C'யாம. ம$Fமிறி. அ5ட ஏ0கனேவ அரச 9ரசலாக அறிதிதாU.? உன)* எ4வள# கிேலா ெகாK.ப Cக ேமU மல 5. மதிய ஒளைய சிதிய5. ெமாததி அவ! மன நிைறய இத5. தன)* ப8யமான சேகாத83. இத இனைமயலி5 இ.9 இ)க]! கால வேபா5 உைன கவனB)கிேற” எ1 கவ# மற)கவைல. இO எெனன இதமான வா ைதக! உ7ேடா அ4வள#.ேபா5 ஆைச. உ0சாக. உலாச. “ேட அ5. மல)* ஹாைச இ. நதிகாவ0* அரவத ம< 5 ஈFபாF உ7F எப5 அவ6)* ஏ0)கனேவ ெத83.பF ேபாெதலா. அவ! மன V8. திதி. எF5 ெகா-ச ெகா-சமாக ைவ)* *ழைத ேபா. எ1 ேக$ட5 ேபா அகமகிA5 ேபானா!.

. அ..." எ1 ?றிவ$F அவ பதிU)* காதிராம.9” 9தக. இத0*! ஏேதா அரவ ேக$F மா'யலி5 கீ ேழ எ$' பா த அரவத...... *ழ......ராெஜ)$ ேவைளய CCரமா இதியா." " ஆமாடா.. அேதாட. ேவ7F எேற சதமாக .மற)காம எ கி$ட அத 9தகைத வா:கி ைவ)க ெசானாளடா" "என??? மல உ!ேள வராம வதிதாளா? அ5# மா' வைர வ5 வ$F ஏ ேபானா!?". " யாரவ5 வதிதா:களா அமா? ேபB சத ேக$FBேச.. ஏேதா .ேபா நா உ!ேள ேபானா .அவ6)* ெத8-ச ெபா7] யாேரா வ$F)* .. 9தக வா:கOமா." அ:கலா தா ம< னா.9றமா வ5 வா:கி)கேற...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அதனா.... சி$டாக பற5வ$டா!..அ.ஏேதா ஃேபான அைழ. மா')* தா வதா!...... வதி)காளா.உனட ஏேதா பாட.... அரவதன ஏேதா .. இ. அதனால ந... வ5 காதி)கிறாளா.இைத நா ெசானா யா ேக$கிறா க!?" எ1 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ப'யா! அவ ெகா-ச நாளாேவ ஒ மா )கமா தா தி$')கா...:கேள அத 9தகைத வா:கி வBசி:க.. மல வதிதா!...ப5ட ேக$டா அரவத. எ ேதாழி ேவ1 வ$'0* ..9 வ5தா.ப அவைன ப ெதாட 5 வ5 நிறித ஹாசி0* உ7டான5. அேத *ழ..ஆ:... இ. " ஓ...... " அைத.. " அதா ெசாேனேனபா. நா அவசரமாக கிளபேற ம< P.... சதமிலாம வத வழிேய திப கீ ேழ வதவ!.... ஏேதா ஃேபா வதெத1 அவசரமா கிளப$டா...பா.. பெர7ைட பா )* அவசர இதாU........ராெஜ)$ ேவைலய RAகி ேபாய)கிறா.என தா.ப'யா? ஒ 9தகைத நிO வா:க ?ட C'யாம? இத கால5 ப!ைள:க6)* எலாேம அவசர.9தக ெபய ... அமாவட இ5 ஃேபா வத5..ஆனா ந.... எைன க'BசிFவா.வதவ!....”ப^$ைச மாதி8 வனா ெதா*.

அ4வா1 ேக$க ேந திதா. V85 ேபாயதா! மல .ப:க! ந. அேத ேநர. இ1தா *ழ. ஹாசி மனநிைலயைன ஐயமற உண 5வ$டதா. தா:க! ேபசியைத ஒேவைள அவ! ேக$')க ?Fேமா? எற இேலசான ஐய இவ)*ேம எKத5. க7ணான காதல ஒ5)ெகா!ள ேபா* உ7ைமக! காதலியவைள ெதறலா த. மல .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana தன ப:கி0* மலைர ம$ட த$' C'தா அரவத. ம< னாவ பதிலி சமாதன அைடதிதாU. இன 5ண5 களதி இற:கி அவ வாயாேல உ7ைமைய ஒ5) ெகா!ள ெச யலா எ1 C'ெவFதா! அத Vமா5. அைமதியாக ஒவைர ஒவ ேக!வ3ட பா 5) ெகா7டன . அரவதO த:க! ேவைலய கவன ெசUத Cயறன . ததம5 ேகாணதி இ5 அலசியப'ேய சிதைனய ஆAத ஹா.7' ெசUேமா? Qறாவளயாக சா 5 ெசUேமா? யாமறிேயா பராபரேம! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இனேம அவள5 நடவ')ைகக! எ4வா1 இ)*ெமன.:கிய ெதளவ. ப'ேயறி அரவதன அேக வதேபா5.

..ஜனா அதியாய – 11 *** ஆைச ெமாழி ேகக ஆவட ஓ! வ"ேத அமில ஊ$றி க%&கி வ'டா . எபதா. அ)ேத கைர"ேத ! அைட"த வலி என&ெகபதா அல அ!பட இதய அைட&கா/ப0 உைன எபதா.. *** Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ........ வ'டா .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ...

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

அரவ'"தன2 வ!லி%"0
3
தி%ப' வ"த மல%&4 கா5
திைசெய64 காசியாக7, ேக4 ஒலி யா7 அவன0
4ரலாக7, நிைன7க9 யாவ' ந3&கமற நிைற"தவனாக7
இ%"தா ஹா;.
மல%&4 இ/ேபாெதலா, யாராவ0 அவைள 'மதி' எ=
அைழதா ேகாபேம வ%வதிைல.....மாறாக அ/ப!
அைழதவ>க9 ம? 0 பாச தா ெபா6கிய0. கா; அ"த
ெபயைர உ@சA&4ேபா0 அ0 ஏேதா ஒ% C0 அழ4ட
மிள2>வ0 ேபா ேதாறியதா வ"த மா$ற.
" எDவள7 அ)த? என இவ? மனதி$4 ப'!தி%"தா
வ"0 ெசால மாடானாமா? அதி என ஒ% தய&க?
அரவ'"தன2ட Eட ெசாகிறா...என2டெமன தய&க?
எ மன0 உன&4 இF CAயவ'ைலயா மGH? சA
இ%&கH....உ அ)தைத உைட0 உ வாயாேல
உGைமைய ஒ0ெகா9ள ைவ&கவ'ைல எறா எ
ெபய> "மதிமல>" இைல...." எ= சபத எH0&
ெகாGடா9.
" இF கால தாJதினா இ"த &4 ( ஹாசி ெசல 
%&க!), இதய Mரள2 ேபா தா $றி& ெகாG!%&4,
அ/Cற அவ கNA M!0 ேகாைவ&4 கிளC ேபா0
பா! தGணA
3
கGணைர
3
கல"0 த%வ0 எலா நம&4
ேவைல&4 ஆகா0...........இைதெயலா, அதி>@சி ைவதியதா
தா சA பGண ேவGH.." எ= M!ெவHதா9.
அதி>@சி ைவதிய யா%&4 நட&க ேபாகிற0 எபைத அவ9
அ/ேபா0 உணரவ'ைல பாவ!
மனதி உவைக, உ$சாகமாக ெவள2/பட, மல>"த Mக0ட,
ம=நா9 கNA&4 கிளப'னா9 மல>. காைல ெபா)0
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

இDவாேற கழிய, மதிய இைடேவைளய' அவQ&4 ஓ> இப
அதி>@சி காதி%"த0.
ஆ, அவைள ச"தி&க ஹா;, கNAய' சி$=G! சாைல
அ%ேக காதி%/பதாக, மதிமலAட, மலA வ4/C ேதாழ
வ"0 Eறினா.
மல%&4 ஒ% நிமிஷ, தா காGபெதன கனவா? நிைனவா?
எ= ெதAயவ'ைல.
அHத கண, இDவள7 ேநர 4!ய'%"த நிமி>7, அலசிய
பாவM மைற"0 4ைள7, படபட/C ஒ%6ேக ெநSசி
4!ெகாGடன. எத$காக வ"தி%&கிறாேனா எற ேக9வ'
அவைள Tைளைய வGடா 4ைட"0 ெகாG!%"த0!
ஒ%ேவைள அரவ'"தF உடன2%/பாேனா எற ச"ேதக
எ)"தா, இ%"தா இ%&கHேம ேபா தா பா>&கலாேம
எெறGண'யப! அவைன பா>&க கிளப'னா9.
அ6ேக மரத!ய' ஒ$ைற காைல மட&கியப!, ஒ% ைகய'
Cதக0ட, சா வாக நி= ெகாG!%"த காைச கGட0,
மலA ெமைமயான இதய ஒ% ெநா! நி= 0!த0.
Uற! Vரைத நிமிடதி கட"0 வ"தவQ&4, ம? தமி%"த
பத! Vரைத கட/பத$4 பல நிமிட6க9 ேதைவ/படன.
எ/ேபா0? எ/ேபா0? எ= மனம0 கா0& ெகாG!%"தா,
இ/ேபா0 வ"ேத வ'டா எற0 அவQ&4 ைகW
ஓடவ'ைல, கா ஓடவ'ைல. இ%"தா ஆைசய'
அைலபாW, ஆவ ெகாGட மன0, ேவக நைட ேபாH
மலைர அவ Cறமாக நகர ெச த0.
அத$49 யேத@ைசயாக அவ9 Cற தி%ப'ய ஹா;,
மலைர கGட0 வAைச ப$க9 பள2@சிட Cனைகதா.
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

“ஆமா,ஆ ஊ னா இ0 ஒைற மH ஒ)6கா பGண'H,
சAயான இள2@சவா ....”, எ= உ9Xர அவைன ெசலமாக
ைவதப! இ%"தா, மல%&4 தைனயறியாம இதJக9
வ'A"தன. நிறி%"த காக9 தாமாகேவ அவன%கி
Mேனறின.
மலA இதய அவ9 கH/பா! இைல. தா=மாறாக
அ!0 ெகாG!%"த0. இDவள7 ஏ? அைத அட&கி
ஆளேவG!ய Tைளேய ேவைல நி=0 ெச 0
ெகாG!%&4ேபா0, இதய எமாதிர!
" ேஹ மதிம"தி...சாA சாA மதிமல>....நலா இ%&கியா?"
எறா கா; உ$சாகமாக அவைள பா>0 சிA0
ெகாGேட. 
ஹாசி 'மதிம"திைய' ேகட0 மதி&4 >> எ= ேகாப
வ"தா, அ"த ேகாபெமனேவா தி%ப'ய0 அவ ம? தல,
அரவ'"த ம? 0. (அதாேன! எ/ேபா0 பலிகடா பாவ/பட
அரவ'"த தாேன!)?
உ9Xர அவ கிGட அவQ&4 ப'!&கதா ெச த0.
ேலசாக, மிக ேலசாக அவைன Mைற0வ'H, " ....நலா
இ%&ேக...ந36க?" , எறா9 ேமேல எ)பாத 4ரட.
"ஓ....நலாேவ இ%&ேக....என&ெகன 4ைற? ஆஹா....
மதிம"தி எ= ெசானத$4 ெசம அ! வ')ெம=
நிைனேத.....இ/ப! க7திYேய.." எ= Cனைக0
வ'H, "அ!த!, த!ய! எலா உ அ"0வ'டதானா?" எ=
ேகH வா வ'H சிAதா.
" உ அ"0" எ= அவ ேகட0 எA@சைல கிள/ப, " அவ
ஒF எ அ"0 இைல.." எறா9 ெவH&ெக=.
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

இ/ேபா0 இF ெபAதாக சிAத கா;, " ; ; அ/பா,
என கார! ஓேக ஓேக E E. அரவ'" இைன&4
இ6ேக வரவ'ைல.......அவ /ராெஜ& அறி&ைக தயாA/C
ேவைலயா ேபாய'%&கா. இ6ேக என&ெகா% ேவைல
இ%"ததா நா மH தா வ"ேத....உன2ட இ"த
Cதகைத ெகாH&க ெசானா." எ= அவ9 அரவ'"தன2ட
ேக!%"த Cதகைத ந3!யப! அவைள பா>தா.
அவ பா>ைவைய எதி>ெகா9ள 0ண'வ'றி, த பா>ைவைய
தைள0, நறி Eறி அைத ெமளனமாக ெப$=& ெகாGட
மல%&4 ேம$ெகாGH என ேபவெத= ெதAயவ'ைல.
ஆைச மனேமா ேப, ேப எ= அ!0&ெகா9ள, ெபGைமய'
நாணேமா அைத அட&க Mயல, இபதி$4 அவ;ைத&4
நHேவ ஊSசலா!& ெகாG!%"தா9.
ஆனா ஹா; அவைள அDவள7 லபமாக வ'H
வ'Hவதாக இைல, " என ேமட, படா மாதிA படபடெவன
ெபாAS த9Qவ6க................இ/ேபா
3
என இDவள7
அைமதி...எைன பா>தா பய6கரவாதி ேபாலவா இ%&4?"
"ஆமா ஆமா, எலா ேந0 ந3 ேபசியைத ேகடதா வ"த
அைமதி தா. ஆனா உன&4 எDவள7 அ)தம/பா ! ந3
உ தி%வா மல>"0 ெசால ேவG!யைத மH ெசாலி
வ'டாேத..........எைன ஆழ பா>/பதி மH 4றியாக
இ%...வ"0 வா &40 பா%, என&ெக= இ/ப! ஒ% ம64ன2
அைம@ச>!" எ= மனதி$49 நிைனதவ9, ஒ=
ெமாழியாம அவைன பா>0 ம=ப!W சிA0 ைவதா9.
"அட என ஒ% அதிசய! இ/ப! அைமதிய' சிகரமா
மாறி!ேய?" எ= ஆ@சAய படப!ேய " சA...உன&4
;ட! ஹாலிேட; 0வ6க ேபா4திைலயா? ேத>வ'$4
ஒ)6கா ப!&க ஆரப'0வ'டாயா?"
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ேககிறா> ெபAய ேபராசிAய> எ= மற&காம மனதி$49
தி!யப!ேய, " ...ஆமா. இF இ% நாகள2
வ'HMைற 0வ640..அெதலா ப!@சிேட.."
"ஓ... அ/ப!யா...ஓேக..." எறவ, ஒ% சி= இைடெவள2 வ'H,
" அ/Cற....உன2ட ஒ= ேககFF நிைன@ேச" எ=
Eற, செட= நிமி>"0, என? எப0 ேபா பா>தா9 மல>.
"ஐ யேயா.......என ேகக ேபாகிறாேனா? “,எ= எGண'
படபடத மலA இதய 0!/C, வ'ைலவாசி ேபா எகிறிய0...
"ேந0 ந3 அரவ'"தன2 அைற வாச வைர வ"0 வ'H,
உ9ேள வராம ேபாய'ேடF ம? னா ஆ! ெசானா6க...ஏ
உ9ேள வரைல? அ/ப! ஒ= நா6க MMறமான
ேவைளய' எலா இைலேய ! அேநகமாக ந3 வ"த சமய
நா6க மா ேபசிH தா இ%"தி%/ேபாெம=
நிைன&கிேற..... ந3 உ9ேள வ"தி%&கலாேம?" எ= அ/ப'ராண'
ேபால Mக0ட ேகHவ'H அவைள பா>தா.
" வ"0வ'டா. $றிவைழ0 வ'ஷயதி$4 வ"ேத வ'டா.
எ வாைய ப'H6கி ந3 உ ேவைலைய லபமா&கி
ெகா9ளலா எ= நிைன&கிறா ! இ"த மதிமலAட உ ப/C
ேவகா0 &4 கGணா," எ= மனதி$49 அவF&4 சவா
வ'டவQ&4, இ/ேபா0 ெகாSச நSச இ%"த ச"ேதகM
ந36கிவ'ட, ஹா; தைன ஆழ பா>&கிறா எப0
உ=தியாகிவ'ட0..
" அ0....எ ப'ெரGைட பா>&க அவசரமாக கிளப'யதா நா
உ9ேள வரவ'ைல...அ07மிலாம ந36க9 உ6க9
ேவைளய' MMரமாக தா இ%"த3>க9" எறா இவQ
அM ேபப' ேபா Mகைத மா$றி&ெகாGH.
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

"...அ/ப!யா...காரண தா ெகாSச நC ப!யாக
இைல......" எறா CM=வட .
இ/ேபா0 மல%&4, இDவள7 ேநர க[ட/பH %!
ைவதி%"த, இயப'ேலேய ஊறி ேபாய'%"த வா 0H&4
அவைள ம? றி ெவள2/பட, " நா கGகளா ேபவைத ைவேத
கைதக9 ப!/பவ>கQ&4, இைத கGHப'!&க M!யாதா?
இF எDவள7 நா9 தா ந!/ப\6க? " எ= படபடெவன
ெமாழி"0வ'H, அவF&4 பதிலள2&க Eட ேநர ெகாH&காம,
" மதிய உண7 இைடேவைள M!"0 ேநரமாகி வ'ட0...நா
வ4/ப'$4 ேபாகிேற" எ= ஓடமாக ஓ!வ'டா9.
அவைள வ'ேநாதமாக பா>தப!ேய அைசயாம நி=
ெகாGேட இ%"தா கா;.

மல%&4 தன M"திA& ெகாைடதனைத நிைன0
ேகாபமாக வ"த0.
"வா வ'ட Eடா0 எ= நிைனதெதலா வணாகி
3
ேபா@ேச!
@ேச! அவைன ெசால ைவ&கிேற எ= ெசாலிவ'H ந3
ேபாய' உளA!ேய மல>. இன2 அவ எ/ேபா, எ6ேக E/ப'H
ேபசி ேகலி ெச ய ேபாகிறாேனா? என நிைனதி%/பா
எைன ப$றி? ஆமா C0சா என நிைன&க ேபாறா.....அதா
ேந$ேற அ"0வ'ட ெசாலியா@ேச , கGணாேலேய ேபகிறா9,
அ0 இெத=..ஒ% வைகய' நா இ= ேகட0
சAதா.......இலாவ'டா இ"த கGணாT@சி வ'ைளயாH
இ/ெபாைத&ெகலா M!7&4 வரா0" , எ= பலவ'தமாக,
ேயாசி0, உழ= இ=திய' ஒ% சமாதான0ட M!தா9
மதிமல>.
அைறய இர7 ஒ% இனCAயாத உலாச0டேன கழிய
அHத நா9 வ'!ய மலA வாJவ' மற&கேவ M!யாத,
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

மலA உ9Qண>7 ெபா &கவ'ைல. " இைன&4 அதிசயமா 4ள2@சி!ேயா மல>? Mக ெகாSச ஒள2மயமாக ெதAWேத?" எறா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அழி&கேவ M!யாத தடைத வ'H ெசல ேபாவைத உண>0 எDவ'த அறி4றிWமிறி வ'!"த0. த உைடயல6காரைதW. அத$4 தம&ைகய'ட இ%"0 ஒ% Cனைக மHேம பதிலாக வர. வ%வா எ= உ9மன0 அ!0 Eறிய0. ெவ9ைளW இளேராஜா வGணM கல"த 0/படா7 அண'"0 தைலய' ]!ய ஒ$ைற ேராஜாைவ ெவக/பட ைவ0. இ/ேபா0 "ஆெவ=" வா ப'ள"0 அதி>@சி அைட"தா. ேந$ைறய நிகJ7 ேபாலேவ இ= அவ9 வ4/C ேதாழ Tலமாக மல%&4 ஹாசிடமி%"0 அைழ/C வ"த0. ஏற&4ைறய ஓ!னா9 ! இைணயதி Tல தகா ேசைவய' ரய' பயண@சீH Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவQ&4 ப'!தமான இளேராஜா வGணதி மிக ெமலிய ெவ9ள2 சAைக ேவைல/பாடைம"த Aதா%. உGைமய' எ6ெக6ேகா $றி& ெகாG!%"தா9. அ@ Eட அவைள பா>0. எGண6கள2 தா! அவ9 உ9ளதி ஒ% தவ'/C 4!ெகாG!%"த0! எ/ப!W அ= ஹா. சிைக அல6காரைதW வ'ைரவாக ஒ% Mைற சA பா>தவ9. அ= ஏேதா உ"0தலி. தாேன ஒ% அழகிய ேராஜாவனமாக கNA&4 கிளப'னா9. வழ&கேபா கNA&4 கிளப'ய மல>. வ4/ைப வ"தைட"தி%"த மல>. அதிக கவன0ட அல6கார ெச 0 ெகாGH. அவ9 ேபசிய'%"தா Eட அைத சாதரணமாக எதி> ெகாG!%/பவ.

உ 0H&கான வா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இ= அேத சி$=G! சாைல அ%ேக தா நிறி%"தா அவ9 மன6கவ> க9வ. "E/ப'Y6களாேம? ". உைன என&4 மிக7 ப'!&4. அவைன பா>0. ". இைத ந3 எ/ப! எH0 ெகா9வா எ= என&4 கG!/பாக ெதAயவ'ைல. "காணவ'ைல". தைலைய Eட நிமி>தாம. மல%&4 ஏேனா அ!வய'= கல6கிய0 ேபா ஒ% ச6கட உ%வான0.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெபற Mய= ெகாG!%/பவA நிைலைய ஒதி%"த0 அவ9 மனநிைல.எறா9 ஒ$ைற வா>ைதய' ெமலிய நாண0ட. எ= அறிவ'/C மாHமளவ'$4 அ"த Mகதி ம%"தி$4 Eட Cனைக இைல. " மல>. அ"த 4ரலி இ%"த ேவ=பா!ைன உண>"0 ெமல தைல நிமி>தி அவைன பா>தா9 மல>. ஆனா ேம ேம 4ழ/ப6கQ&4 வழிவ4&காம இ/ெபா)ேத ேபசி த3>0 ெகா9வ0 தா ந இ%வ%&4 நல0." ஒ% ஆJ"த ெப%T@சிைன ெவள2ேய$றியப! அவ ம? GH ெதாட>"தா.ஆமா". ந3 ெச W 4=Cதன6கQ&4 .. இ=&கமான மனநிைலய' இ%&கிேற நா எபைத ெசாலாம ெசாலிய0 அவ Mக ெவள2/பHதிய உண>7.. கிைட&4மா? கிைட&காதா? நட&4மா? நட&காதா? எ= பேவ= 4ழ/ப6க9. எ= %&கமாக பதி வர7. இ= நா உன2ட சில வ'ஷய6க9 ப$றி ேபசிேய ஆகேவGH எற கடாயதி இ%&கிேற. உட ேலசாக வ'ய>&க 0வ6கிய0. அ%ேக ெசற மல>." மல>.

.. மல%&4 அதி ஒ=ேம CAயவ'ைல எ= தா ெசால ேவGH.. இ/ப! ேகடா என ெசாவா9 மல>! மல%&4 உ9Q&49 ஏேதா ஒ= உைட"த0.... ஆனா ேந$ைறய உ ேப@ என&4 ேவ= ஒ% வ'ஷயைத உண>திய0.வழ&கமாக எைன ேகலி ெச W மதிம"தி எற அைழ/ப'ைல.. அதாவ0 ஏேதா ஒ% வைகய' ந3 எைன நGப எற MைறையW தாG! ேவ= வைகய' எG5கிறாேயா? எ=".வழ&கமான உ$சாக இைல.. " இ/ேபா0 Eட எைனேய ேகH ெகாG!%&கிற3>கேள. அவ "தர தமிழி ெபசி&ெகாG!%"தா. ஆனா அவ ேகட வ'தேமா ஏேதா 4$றவாள2ைய ஆராW ேநா&கி இ%"த0...என ெசால வ%கிறா இவ? ஏ இ/ப! 4ழ/Cகிறா? ந3 அரவ'"தன2ட ெசானைத ேகட ப'ன> தாேன.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேப@கQ&4 நா ெபAய ரசிக தா. பதி Eறாம அவைன பாவமாக ஏறிடா9 மல>. அத$கான காரண என&ேக ெதAயவ'ைல. ெசா மல>.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . " வழ&கமான சிA/ப'ைல... உைன எ/ேபா0 எ ெந%6கிய ேதாழியாக எ மன ஏ$= ெகாGHவ'ட0. அேத கல6கிய மனநிைலWட.. " இைத எ/ப! ேகபெத= ெதAயவ'ைல? என&4 ச6கடமாக தா இ%&கிற0..இ/ேபாெதன ப'ர@சைன உன&4?" எ= M!ைய ப' 0ெகா9Q அளவ'$4 மலA 4ழ/ப ெப%கிய0... இைலெய= ெபா ெசால மாேட. நாேன உன2ட எ வாைய வ'ேட.உன&4 நைப தாG! எ ம? 0 ஓ> ஈ>/C உ9ள0 உGைமதாேன?" இைத அவ காத ரச ேபா6க ேக!%"தா மலA பதி அத$4 த4"தப! இ%"தி%&4.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ந36க9 நிைன/பைத ெசால ேவG!ய0தாேன?" எ=
ேகாப0ட ேகேட வ'டா9 மல>.
"நா ெசாவத$4 என இ%&கிற0 மல>? இ/ேபா0
மHமல, எ/ேபா0ேம என&4 ந3 ஒ% நல
ேதாழி......அDவள7தா.." எறாேன பா>&கலா கா;.
மல> &க &கலாக உைட"0 ேபானா9.
" என? ெவ= நC மH தானா? " எறவQ&4 சிறி0 ேநர
ேப@ேச எ)பவ'ைல. நா&4 ேமலனதி ஒ!& ெகாGட0.
அவள2 நிைல பAதாபமாக இ%"த0.

இ/பேவா, அ/பேவா

எ= எ! பா>&க தயாராக இ%"த கGணைர
3
, இவ
Mனா9 அழ Eடா0 எற ைவரா&கிய0ட கH/பHதி
ெகாG!%"தா9.
திAய'லி%"0 ெமல ெமல ெவ!ம%"ைத ெந%64,
ெந%/C ெபாறி , M!வ' ெவ!/ப0 ேபா=, மலA ேகாபM
ெமல ெமல அதிகA0 ெகாGேட ெச= ெவ!ேத
வ'ட0.
" எனதா நிைன@சிH இ%&கீ 6க ந36க? எைன பா>தா
உ6கQ&4 இள&காரமாக இ%&கிறதா? எைன Mத Mதலி
பா>த ேபா0, " மதிமல> என&4 மிக7 ப'!த ெபய>"
எற3>க9..மல> எ= E/ப'H6க9 எறத$4 "மதி" எ=
தா அைழ/ேப எற3>க9........ எைன தவ'ர எலாAடM
'மதி' ' மதி' எ= எைன ப$றி ெசாவ>க9.
3
அவ>கQ நா
வ%ேபாெதலா, 'மதி மதி' எ= பாH பாHவா>க9. சA
அைதெயலா Eட வ'H வ'டலா. அவ>க9 மா தா
ெசானா>க9, நாF ேகலி&காக E/ப'ேட எ= ம)/ப'
வ'Hவ>க9.
3

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ஆனா அரவ'"தன2ட ெச= " நா மதிைய கட$கைரய'
பா>ேத.. ,"அவ9 கGணா கைத ேபசினா9, T&கா
கவ'ைத எ)தினா9 " எெறலா ெசானாேய? அத$ெகன
அ>த? நா அ6ேக நி= உைன பா>தத$ேக இDவள7
கைத ெசாவாயா ந3?இைதெயலா யா% என&4
ெசாலவ'ைல...நாேன எ கா0களா ேகேட..."
இைடய' கா; ஏேதா Eற M$பட , மல> அவைன ேபச
வ'டாம, " ஒ% நிமிட.....நா ேபசி M!0 வ'Hகிேற...ப'ற4
உ6க9 ச/ைப&கHகைள ெசா6க9... ஆ ஒH ேகப0
தவ=தா..ஆனா எ ெபய> அ!படதா தா
நிேற......எைன அைல&கள2/பதி உன&4 அDவள7
மகிJ@சியா? அ/ப! நபாக நிைன&4 ஒ% ெபGைண ப$றி
இ/ப!தா ெசாலி திAவா>களா? இ0 எ"த ஊ>
நியாய...உைன மனதார வ'%ப'யைத தவ'ர நா ேவ=
என தவ= ெச ேத" எ= ஆ6காரமாக 0வ6கி
கHபHத M!யாம கGகள2 ந3> வர அ)தப!ேய
M!தா9 ஒள2ம6கிய மதிமல>.
மAயாைதயான அைழ/ப' 0வ6கி, இைடய' த உ9மனதி
அவFட உைரயா! பழ&க/பட உAைமயான பாண'ய'
அவைன தி!ய0 Eட உைர&காம தி&ப'ரைம ப'!தவ9
ேபா நி= ெகாG!%"தா9.
அ/ப!ேய தைலய' ைகைவ0 நி=வ'டா கா;,
" ஐேயா மல>, உன&4 எ/ப! CAயைவ/ப0.............'மதி' எப0
என&4 ப'!தமான ெபய> எற அ>ததி தா ெசாேன.
ந3 'மதி ' என0 E/ப'ட ேவGடா எற0, உைன
வ'ைளயாடாக வC&கி)&க எGண'தா, அ/ப!
அைழேத. அதி ேவெற"த உ9ேநா&கM இைல......
உ ெபயA 'மதி' எற ெபய> இ%/பதா, எ நGப>க9 ேகலி
ெச த0 நிஜ தா. நா அரவ'"தன2ட Eறிய0
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

நிஜதா.....ஆனா ந3 அ= கட$கைர&4 வ"தேத இ/ேபா0
ந3 ெசாலிதா ெதAகிற0...
ேந$= உ ேப@சி, நா ெசான வா>ைதகைள ந3
எH0&காட7 தா என&4 இேலசாக ச"ேதக வ"த0 .
இ/ேபா0 அ0 நி@சய ஆகிவ'ட0."
இவ நிஜமாகேவ ைபதிய தாேனா எ= மதிமல%&4
ேதாறிவ'ட0. இைல தன&4 தா Tைள ேவைல
ெச யவ'ைலேயா எ= ஐயM வ"த0.
ஆனா அதிக ேநர ந3!&காம கா; ெதள27 பHதினா.
"அைன0 ப'ர@சைன&கQ&4 காரண இ/ேபா0 என&4
CAகிற0.......அ0 நா பயபHதிய "மதி" எற ெசா தா.
ஆனா அ0 "மதிமல>" எற உைன 4றி0 அல,
"ெவGமதி" எற நா வ'%C ெபGைண 4றித0!!!!!"
இைத ேகட மதிமல%&4 எ/ப! இ%"தி%&4 எ= இைத
வாசி&4 உ6கQ&ேக CA"தி%&4. இ! தா&கிய அதி>@சி
எபா>க9. ஆனா மதிமல%&ேகா நாa= இ!க9 ஒறாக
தா&கிய அதி>@சி ஏ$பட0 எ= ெசானா அ0
மிைகயானதல!!!!

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

காத ெந கிறா மனதிேல
- ஜனா
அதியாய – 12
***

வதிய வபத வாைத வைளயா 
வா!வ வச#த$க% வழி தவறி வட
ெவ(றிடமாகி ெவ#)
ெவ#) ேபான இதயதி
வலிதா+ வ,டலா வ(றி,.ப)
வ/ய
இழ0கா வலைம1ட
வ(றாத உ நிைன3க%!
நிைன3க%!
***

மல/ உலகேம ஒ, ெநா

6தப) நி7வட). தா

யா, எ$: இ,0கிேறா, (7;றதி என நட0கிற), எதி/
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

நி7 ேபசி0ெகா< ,.பவ யா எப) =ட , அவ>0:
மற#) வட).
பாைவ நிைல:தி நி(க, நிறா%, நிறா%, நி7ெகா<ேட
இ,#தா%.......அ?வள3தா அவ>0: ெத/#த). 
ஹா6 தா பய#) வடா....'மல, மல, இ$ேக பா,...."
எ7 சதமாக =.படா.
அவ :ரலி ேலசாக ரைண ஏ(பட, மல ெமல தைன
மE F0 ெகா%ள Gய(சிதா%. அவ% காக% த%ளாட, நி(க
G யாம அ,கிலி,#த மரைத (றி அைம#தி,#த
தி<ைணய )வ<F அம#தா%.
அவ% அழவைல.....அவ% தைன மற#தி,#தா%.....
அதிHசிய அவ% க<க% =ட உளI ப(றி எ/#த )ய த-ைய
ஆ(ற மற#), தா$க% ெபாழிய ேவ< ய க<ண- கடைமைய
நி7தி ைவதி,#தன.
கK/ சி(7<

சாைல0: அவசரமாக ஓ

ெச7

அவ>0: ஒ, :வைளய ந- ெகா<F வ#) த#தா.
ெமளனமாக, ம7.ேப) ெசாலாம அைத வா$கி
மடமடெவன : தா% மல.
கண$க% ெமௗனதி கைரய, கால அள3க% கண0ேக இறி
கடர, அ#த கணமான காசிைய கைலத) ஹாசி :ர.
அவ :ரலி உ<ைமயான ேவதைன வரவ இ,#த).
" மல, தய3 ெச ) எைன மனI)வF....இ.ப

ஒ,

நிைலைம, எனா ஒ, ெப<N0: வ,ெம7 நா
கனவ =ட நிைன0கவைல.......உைன இ.ப

பா0க

என0ேக சகி0கவைல. நா வைளயாFதனமாக ெச த
ெசயகளா உ மனதி இ?வள3 ெப/ய பாதி.ைப
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ஏ(பFதிய,0கிேற எற ெச தி என0ேக ெப,
அதிHசியாக இ,0கிற).........." எறவ ஒ, சி7
இைடெவளI0: ப ெதாடர ஆரபதா.
"மதிைய.......சா/.....ெவ<மதிைய நா Oறாமா<F
இ7திய நட#த இட காேலP கைல வழாவ தா Gத
Gதலாக பாேத.....அவ> ேவ7 ஒ, கK/ய
ெபாறியய Oறாமா<F ப ) ெகா< ,#தா%......அ$:
நட#த ெமலிைச ேபா ய எ$க% இைச0 :Q தா
ெவ(றி ெப(ற).... அ.ேபா) நா கிடா வாசிதைத பாரா
ேபச வ#தா%.....ஈெமயக% Oல ெதாடப இ,#ேதா.....
அ#த பழ0க இ.ேபா) சில நாகளாக அFத நிைல0:
Gேனறிய,.பதாக உணகிேறா.......அைத ெவளI.பFத
ேநர பா) காதி,0கிேற.. அவ% வ 
மிக3
க< .;...அதனா அதிக ச#தி) ெகா%வதிைல....
எ.ேபாதாவ) பா)0 ெகா%வ)ட ச/..
அ7 யேதHைசயாக தா அவைள கட(கைரய பாேத..
அவளIட ேபசலா எ7 நிைன0: ேபா) தா ந- எைன
பாதி,.பா எ7 நிைன0கிேற...
எ ெந,$கிய ந<பக>0:, ெவ<மதிைய ப(றி ெத/1...
அதனா தா அ7 உ ெபயைர ந- ெசான3ட, எைன
ஓFவத(காக "மதி மதி" எ7 பா னா ச$க. அ) உனI
இ.ப

ஒ, தா0கைத உ,வா0: எ7 நாேனா அவகேளா

நிைன0க தவறிவேடா...அ) ெப/ய தவ7 தா..
அரவ#தனIடG அவ வ 
நா அவைள. ப(றி தா
ேபசி0 ெகா< ,#ேத..
இ.ேபா) நிைன) பாதா, நட#த அைனதி(: ச#த.ப
S!நிைலக% மFேம காரணேமயறி, ந-ேயா நாேனா காரண
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

எட ேவ< ய உயர$க% இT ஏராள....0: நிைலைய பாதா என0: ஏேனா பயமாக இ..... அறிவ(:...... சிறி) தய$கி இைடெவளI வF நிதானமாக அவைள பா).. ேவ7 யா/டேமா இனIேம+ நா ெசால ேபாவதிைல. தன) உ%ள$கவ நாயக தனIட தனIயாக ஒ........#த ேபாெதலா எ<ண எ<ண ேபசியவ. "நட#த வஷய$க>0: எைனயறியாமேல நா காரண ஆகிவேட.. சி7 கள$க =ட வ#) வட =டா) எபதி நா உ7தியாக இ.. ந-....எ#த ஒ.அனாவசியமாக உ ெபய.இT சி7 ெப< தா..... உ அழகி(:.... உ அறிவ(: ந.....இ. அதனா இைட.ப$க% உ வா!வ பனைடவாக அைமய =டா).இ) நிHசய.. அரவ#தT0: இ) ப(றி இ)வைரய+ எ)3 ெத/யா)... எ0காரண ெகா<F இ#த :ழ.. என0: ஒ." எ7 G தா. ந. க%ளமிலா :ழ#ைத தனதி(: எைன வட நல )ைணவ உன0: அைமவா... இ7 நா ேபசியைத ப(றிேயா அரவ#தனIடேமா..ப கவன ெச+)..வைத ப(றிேயா...பட காலதி நட#தவ(ைறெயலா மற0க Gய(சி ெச . உ7தி தர ேவ<F...0கிற).Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ7 ேதாறவைல மல. இ$: நா வ.0கிேற மல.. அதனா மE <F எைன மனI) வF எ7 ேகபைத தவர ேவ7 என ெச வெத7 ெத/யவைல. இ7 மைட திற#த ெவ%ள ேபா ேபசி0 ெகா<ேட ெசறேபா) அதி ஒ(ைற வாைத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . " எ7 உணHசி ெபா$க ேபசி0ெகா<ேட ேபானவ.ந-.உ ப ..... மல. வாைத ேபச மாடானா எ7 மல எதிபாதி.. ந.. தவறான G வ(: தய3 ெச ) ேபாக =டா)..0: ஒ......

ேபா) ெகாVச ெகாVசமாக மல/ ப:தறி3 தன ேவைல நி7தைத G )0 ெகா<F. இ.. காரண எ7 அவ ஒ)0ெகா<டா+. தைன காதலி.0:.பய). க(பைனய இற$கிய தன) மதிெகட மனதி(: ஓ$கி ஒ.. இதி அவ தவெறன இ. ெசவகைள ெபாதி0 ெகா<F ஓ வடலாமா எறி.பய).0கிற) எ7 தைனேய ேகF0 ெகா<டா% மதிமல.ப ஒ..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana =ட ேகக சகி0கவைல மல. ஹா6 எ7ேம. தன) அவசர . அவள) ெமாத ேகாபG ஆ(றாைமயாக மாறி த மE ேத தி.#த) அவ>0:. ேபரைல சிைதத கட(கைர கிராம$க% ேபா அவ% மன சிதறி சினாபனமாகி கிட#த). எலா ேகாமாளIதன$க>0: காரண தாT. Gத :F ைவதா% மல.. தா வ. அ?வள3 ஏ? அ. ஆழி. யாேரா ஏேதா ேகலியாக ெசானா அைத இயபாக ஒ)0கி த%ளாம. காத பாைவ =ட பாததிைலேய? சபவ$கைள ெதளIவாக ஆராயாம க(பைன ேகாைடக% க ய) த தவேறயறி.பவைள ப(றி =7 ேபா).பதாக =றேவ இைலேய.#த உ<ைம வள$கிய). Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அதி+ அவ. அவ>0: ஹா6 ேபசிய வாைதகளI இ. பண0: தி. எனதா நட#தவ(றி(ெகலா தாT ஒ.தி1 மFேம எ7 ஆணதரமாக நப )வ$கினா% மல.

உரேபாF வளர வட வயதி ேகாளா. ஹா6 இ7தியாக தனIட ைவத ேவ<Fேகா% நிைனவ(: வர. ஏமா(றதி வலி1 மனதி தா<டவமாட... ெப/ய :F ைவதா% மதிமல. மதிமல எற சிைல0: ெமல ெமல உய ) 0க.#த). க<ணஉ:தன. நிமி3 வ#தேதா ெத/யவைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ#த க(பைனைய Gைளயேலேய கி%ளI எ/யாம. செட7 ஒ. நா எ#த ஒ.#) அவள) Y மன அைமதி அைடய ம7த).. வலி0க மE <Fெகா< .. த-0கமாக நிமி#). வலி0க. அ) :றி) உ$க>0: எ#த பயG ேவ<டா. இேபா) க<க> பண0: தி. அைன த#ைத ஊ ய ேபாதைனகைள கா(றி பற0க வF. ப 0: வயதி மனைத அைலபாய வட Gடா% தனதி(: இ7தியாக ஒ. ெதளIவான :ரலி ேபசத )வ$கினா% மல. "Gதலி உ$க>0: ஒைற ெதளI3 பFதி ெகா%கிேற. ஏெனறா. 'வலி' எற இர<F எQ)0களI Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . என0: அ#த மாதி/ ேகாைழதனதி எ. அவமான உண3. எலாவ(ைற1 மE றி. எ$கி. கல$கிய க<கைள )ைட)வF. இ) எ வா!வ வQ#த ெப.ேபா)ேம உடபாF கிைடயா).) 0க. இ. இைலெய7 ம70க மாேட. அ தா. அவ க< பா).#)தா அ?வள3 திடG.ப. Gடா%தனமான G வ(: ேபாக மாேட. G வ(: வ#தவ>0:.0: அFத :F ைவதா%.

இைத1 நிHசய எதிெகா%ேவ. இனI எ கவன GQவ) ப .. ஆனா ஒ7..0:. சமாளI) மE <F வர Gயேவ. இனIேமலாவ) உ$க% காதலிய ெசல ெபய ேவ7 யா.) இைல.. இதி எ#த மா(70 க.#தாம எைன உயரா ேநசி0: எ :Fபதின/ மகி!Hசி0காக நாT ச#ேதாஷமாக இ. அF).ேபா) அள30: அதிகமாகேவ உண#) ெகா< .நா சி7 ெப< தா.எ ..பதி+ மFேம இ... தவ7 GQ0க GQ0க எ ப0க தா.. எைதெயைதேயா க(பைன ெச த) மனைத அைலய வட) எ Gடா% தன தாேன? உ$கைள சிரமதி(: உ%ளா0கியத(: ந-$க% தா எைன மனI0க ேவ<F.க< .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெபாதி#தி. ேவ<Fேகா%.0கிேற.#தா+ அைத ச#தி) தா என0: பழ0க. எ#த பரHசைனயாக இ.0: உ<ைமயான அத அைத அTபவ.ைம ந<பகைள1 ெகாVச பா) ேபச ெசா+$க%.பவக>0: தா ெத/1.திைய . ஆ.. ஆனா ஒேர ஒ.பாக..உ$க% அ.ப+... ேகக ேவ< ய அவசியேம இைல.." இ?வள3 ேநர மல ப:தறிவ ஆதி0கதி தா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . கவனH சிதறக>0: எ வா!வ இடமி. அ#த அதைத இ.0கா). எ எதிகாலைத வ வைம...0க Gய(சி ெச ேவ.. ந-$க% எனIட மனI.... ேமய வட) எ தவ7 தா.0காவ) இ.#தா ெகாVச கவனமாக ேபச Gய(சி ெச 1$க%. எைன ேநசி0காதவக>0காக வ.

உ<ைம. " ஒேற ஒ7 மF ெசாலி0 ெகா%ள ஆைச பFகிேற... அ) தா உ$க% ேம ெகா<ட உய ேநச.நா உ$க% பாைதய :70ேக வர ேபாவேத இைல.#தா+. எனா இனIேம உ$க% வா!வ எ#தவதமான ெதா#தர3 இ...0: நல). அ.... உ<ைம.#தா+.....ேபாேதா அவ% காத மனமான)...#தா%.உ$க% காதலி ந-$க% ெவ(றி ெபற எ மனமா#த வா!)0க%!" இ?வளைவ1 =றிவF மல தி.. அவ% நிமி3 ச(ேற தள#த).பட ேவ<டா.ப) தா ந இ. அேத ேபா ந-$க> நெபற ேபாைவய எனIட தய3 ெச ) பழக Gயல ேவ<டா. ஆனா இ.ேபா) அவள) க<க% =Fத ேநர ேவைல ெச ய )வ$கி . சிறி) ேநர ேவைல நி7த ெச தத(: ேச) இ. அதனா..0கா). நா சி7 ெப<ணாக இ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேபசிெகா< .. அத(காக ந-$க% ஒ7 பய.வக% பாய ெச 1 ைனகளாக மாற. லா6 ப நா லE 6... மதியவ% ெச+ வழிதடG அவ% வா!வ எதிகால ேபா கல$கி ெத/#த).ப பா0காம நட#) ெகா< . அைத ஏ(7 ெகா%+ ச0தி என0: நிHசயமாக இைல. மா(றி0ெகா%ள G 1மா எ7 ெத/யா). அ#த ஆரா1 அறிைவ அமி!தி0ெகா<F ேமெலQப வ#த).வ.. இ) உ<ைம. ஒைற ம(7 ம70கேவ G யா).. மல/ வாைத ேகாைவகளI ெத/#த GதிHசிைய Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. நா இ#த ெஜமதி இனI ச#தி0காம இ.#தா%.. தவ7க% ெச தி.

#தா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேகFண#த ஹா6 . Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . பார ஏறி அம#த). அச#) ேபா 6தப) நி7 அவ% ெசவைதேய பா)0 ெகா< . ெப. அவ மனதி ஒ.ேப வாைத அறியா).

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல . இெனா பாதி மனேமா. அ!த நிைனக) த!த இரணதி இ !" ம# ளதா வழி ெத.ஜனா அதியாய – 13 3 னைனகள பயலி மல !" ெமல ம# $% வ!த '(. வயேல வராேதா என ேதாறிய அ!த ேவதைனயான இரவ ககாரைத பா1தவ2'( சலி45 த6ய". வயா ெபா9தாகேவ இ!த இர ந:ள6% எற ேவ$%ேகாைள ைவத".யவைல. மண 7ைற கட!தி !த". வ!தா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .

இ4ேப>ப6ட ஏமா>ற Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . வகராமாக பய<திய". தனைம கிைடத ம< ெநாய தாைய காணாத சி< (ழ!ைத ேபா ப. அEவள "ணட ஹாசி>( : தி பதிலள" வ6% வ% பனாG.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எதி1ெகா)ள ேவ$ய வஷய.க) தா நிைனவ>( வ!தன. அ!த 6டா) தனதினா வைள!த ஏமா>ற த!த வலியான" இ தயைத அ<த". அவ) க$ணைர : ேத'கி ைவ'( அைண'க6டாக மாறி ேபான"! வைக வைகயான ேவ<ப6ட உண1Hசிக) அவைள ஆ6 ைவதன. தா ெச த 6டா)தனைத அவளா மன'கேவ யவைல.!தா என'( நறி உைர4ேப உன'( நா தா " எற பாட வ.தவ" ேபானா) மனHேசதமைட!தி !த மதிமல1. தலாக அவ2'( த ம# " தா ேகாப ெப கிய". அவள" தைல'( அைணயாக இ 'க ேவ$ய ெசEவக வவ பI ெபாதி.ய ஜாசி ராண ேபா. ெப. ஆைச வ!" எைன ஆ6 ைவத பாவ "ஆைச ம>றவைர நா ஏ (த ெசால ேவ@ ெகா6% மைழ கால உ45 வ'க ேபாேன கா>ற'( ேநர மா வ'க ேபாேன த45 கண'ைக ேபா6% தவேத தBகேம ஞான தBகேம ப6ட பறேக 5தி ெதள!ேத தBகேம ஞான தBகேம நல 5. அ!த வலி த!த ேவதைனயான".

எ< தைன தாேன ேகவலமாக தி6 வ6%. அ%த இ நா6க) அவைள கO.. இ4ப அநியாயமாக ேயாசி'( தன" மனதி ம# ேத ஏளனமாக மாறி.!த". ஆனா பதி Nட அள'க யாத ேசா1வான நிைலய இ !த மகைள' க$% பதறி ெப உடநிைல (ைற எ< நபவ6டா1.. தபM பய!" வட. அ!த ஏதி1பா14பலா Pய அப மல '( மனசா6சி உ<திய". (ழப அ9" ேயாசிததி இ<தியாக ஒ வ>( வ!தா). எேம அவL'( சி< Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . தின ேராஜாவனமாக கா6சியளத மக) ம<நா) அLமா1 அழித அேசாகவனமாக கா6சியள'க.இதி ந: ம>றவ1கைள ேவ< ேமாசமாக எ$@கிறாயா 7டமதிேய". ெதாடBகிய இடதிேல வ!" !த". வ6ேலேய : ைவ" க$@'() மணயாக பா1" ெகா$டன1. இ<திய "அைனதி>( ந: ம6%ேம காரண. ம<நா) வBகி : ேபான க"டL.'( அL4பாம. அவ) (%பதின1. இ!திரா அவைள ேக)வகளா "ைளதா1. அவL'( வ 4பமானவள ம# " ஒ ெநா ெபாறாைம த:யாக மாறி ெகா9!" வ6% எ. ப அ!த ேகாப. அ%த ெநா. கா HசGடL க$ வழித மலைர' க$ட ெப>ேறா . ஓயாம அ9" (ழப..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உ வாக ஏேதா ஒ ேகாப ெவறியாக தி வைகய காரணமான ஹாசி ம# " பய". " ஹாR எைன வ பவைல. தைல வலிMட ேச1!த கா Hச எ< ஏேதா ெசாலி சமாளதா). அவ) அைற'() அைடப6% இ !த ேநரBகள. அ9த9ேத உறBகி ேபா .

நா6க) ெசல ெசல தாேன மைற!" வட'N%.யதி எ'காரண ெகா$% ஈ%பட'Nடா". நா அவைன ேநசித" உ$ைம. அ4ேபா" நா இ< இ '( 6டா) மலராக இலாம. இ!த "ய.யவைல. அவனட அ< ெப. அவ ேவ< யாைரேயா வ 5கிறா. இ !" கால எைன மா>றி ெவள'ெகா$% வ!"வ%" Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ச!ேதாஷைதM (ைல'( கா.. இனேம கவனH சிதறக2'( இட ெகாடாம. அ" ேபா. கால4ேபா'கி எதைனேயா மா>றBக) வரலா. ய ய>சிய நல நிைலைம'( உய1!" என'ெக< ஒ தனதைமைய உ வா'கி ெகா)ளேவ$%.ஆனா எேறL ப>காலதி யா1 7லமாவ" எைன ப>றி அறிய ேந1!தா. மாறி'ெகா$ேட இ 4ப" தாேன வாSைக. ப$ப6டவளாக எைன நிைல நி<திெகா)2 அளவ>( ேனறி இ 'க ேவ$% அவ யாைரM காதலி" வ6% ேபாக6%. கவய கவன ெசGத ேவ$%. பற( இB( நா வ'கி வ'கி அ9வதா ம6% அவ மன மாற ேபாகிறதா? அ4பேய மாறினாG இர'கதினா வ இ வ" காதலா(மா? அதி தா மகிSHசி '(மா? அதனா இ!த அ9ைக'( இ<ட ஒ ><5)ள ைவ" வட ேவ$%. அ4பேய இ" ஒ ேவைள இ" காதலாக இலாம இன'கவ1Hசியாக இ !தா. அவ ஏதி1காலதி அைர ெநா Nட எைன ப>றி எ$@வாேனா எனேவா? ெத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana சலன Nட ஏ>4படவைல.தா' சவா வ6ட" ேபா. இனேம எ (%பதின. நப'ைகையM.. இைத அEவள சீ'கிர மற'க யாெதப" உ<தி. க$ணைம'( ேநரதி எெனனேவா நிகSகிற" உலகி.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அத த பயாக. த>ேபா" ேவைல ெச M 5கSெப>ற பனா6% நி<வனதி ஒ வ டதி>( இைண!தா). ேவதைனM அவள" அைறய நா( வ1க2'( ம6%ேம ெத. ெமல ெமல இய5'( தி ய>சி ெச தா) மதிமல1. ஆனா. வளாக ேத1வG ெவ>றி ெப><.ய இயபான (<5தன"ட வைளய வ!தா). பன1 5ேனய ஒ நல நி<வனதி பணய அம1!தா. ப" ெகா$ !தா. இEவாெறலா ெவ%தவ) அைத ெசயப%த "வBகினா).'காவ இ ந!திகா ப4ைப " ெசைனய ஒ 'கிறா. அதி ய< ெவ>றிM ெப>றா) .எR. மல1 தனதைமMட ேமலான ைறய ேத1சசி ெப><. நி<வனதி ேவைலய ேச1!தா). ம# னா அைதய வ6>( : ெசவைத யா '( ச!ேதக ஏ>படாதவா< !தவைர நி<தி'ெகா$டா).ய ேவ$% எபதி ெதளட ெசயப6டா). நா6க2 வ டBகளாக 9ைம ெபற.ய ேமலா$ைம ப6ட ெப><. அவைள >றி இ ப 4பவகளட தன'ேகM.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ< தன'( தாேன நப'ைக ஊ6 ெகா$டா). சிறி" கால. அரவ!த. த>ேபா" நி<வனதி 4ராஜ'6 ேவைலயாக ஆ< மாதBகளாக அெம. இத>() ேத1வ>( தயா1 ெச வத>கான வ%ைறM "வBகிவட. கO.. மல1 தன" கவனைத த:வர ெவறிMட ப4ப ெசGதினா). ைபய 5கSெப>ற கO. அவ) வலிM. நி1ம ெவளநா6 எ.

ெப>ேறா1 ஆரபத தி ேபH'கைள.. ப4ைப '( னேர வர "வBகிய நல சப!தBக) பலவ>றினா.ட Nறிய" ேபா. இ<தியாக எ%த உ<திைய கைடப4பதி தா ெப சி'க ஏ>ப6ட". அதாவ" காைச மற4ப"! அவைன ச!தி" நா( வ டBக) கட!தி !தன. இைட4ப6ட காலதி மலர அவைன ப>றி அறிய >படேவ இைல. அரவ!தனட எ" ெசாலியதாக ெத.யவைல. இவ1க2'() நட!த வஷயBக) எ"ேம அரவ!த அறி!தி 'காததா அவL'( எ!த வகப ேதாறவைல. பலைற சாம1தியமாக தவ1தி அவ1களட ேபசி இ தி மண4 !தா) மல1. ஹா மல. நியாமான Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இெதனடா ேசாதைன! எ< அவ) தைன ேநாகாத நாேள இைல. மனதி அவைன ஒ ப ேமG உய1திய". க$க) காணாத அ!த க அவள" க ைத வ6% மைறய ம<தேதா% ம6%மிலாம வRவYப எ%" அவைள ஆ64பைடத". இனேமG தாமத ெச ய இயலா" எ< ேகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ம>ற எலா கைளM ெசயலா'கி ெவ>றி க$டவ2'(.ய ெப>ேறா. ஆவ இ !தாG அைத கXட4ப6% தவ1தா) எப" தா சதியமான உ$ைம. கO. அரவ!தனட மற!" அவ) காைச ப>றி ேக6கவைல.ஹாசி இ!த க$ணயமான நடவ'ைக மல.. ஆ$%க) ேவைல'( ெசறபனேர மண எ< சGைக ெப>றி !தா).

அவLட இன வ நா6கள உட பணயா>ற Mமா? எேறL எ வாSவ சIசலமிலா ^ரண மகிSHசி கி6%மா? ".. ம'கேள! ேமG ெமா'ைக ேபாடாம கைத'( வாL ந:Bக ெசாற" ேக'(") Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எ< ேக)வ ெதாட1க) ேவயலாம ந:$% ெகா$ேட இ !தன... எ4பM அவ2'( இ பதி ஐ!" வயதி>( ேம இ ஏ இL தி ஒ 'க ேவ$%ேம. ச. வைடெத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேவ$%ேகாைள ேமG ம<'கயாம. "அவ வாSவ ெவ$மதி இL இ 'கிறாளா? ஹாR அ< தனட Nறிய கண'கி ப பா1தா. அவ தன'( ெசா!தமாக வா 45)ளதா? இ!த க% அவRைதைய ெபா<"'ெகா$%. ம (வதா எ< ெவ(வாக (ழப தா ேபானா) மதிமல1.. க$ ெகா$% வ!" நி<திய வதிய க$ணா7Hசி வைளயா6ைட எ$ண மகிSவதா.. அவைன .) அ4பேய இலாவ6டாG. நட4ப" நட'க6% எ< மனைத திடப%தி அவ1கள" வர ேவ6ைட'( ஒ45தG அளதி ெநIசி பHைச (த4ப6 !தா) !த ஹாசி நிைனகைள மற'க த:வரமாக ய< ெகா$Y!த ேவைளய. மன ஒ ைற ")ள ப அடBகிய". மண ஆகவைல? ேவைள அவ காத நிைறேவரவைலேயா??? (இ!த இடதி மல.யா ேக)வக) நிைற!தி !தாG வ பேய (ள5வ"தாேன காதலி இய5! அரச என? ஆ$ என? ஞான என? அறிவலி என? அைனவைரM பாரப6சமிறி ஆ6ைவ'( தைம உைடய வேனாத ப$5 இ". மல1 ம6% வதிவல'கா இத>(! (ச.

.. 5" ந:Y>றா (2ைம ேச1த" ஒ அவL'( இL தி அ". ஒ உ$ைமைய ஒ"'ெகா)ள மற!"வ6டா).... நா ஏ இவைன பா1" பய4பட ேவ$%.” எறவாேற சபதெம%தா). “எ4ப ேவ$%மானாG இ !"வ6% ேபாக6%.... நா இL அவ ம# " ைபதியமாக இ 4பதாக தாேன எ$@வா. இEவள Pர மனதி>() ேபசிய மல1. நிதிரா ேதவய பய அைட'கலமானா) மதிமல1. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..இவ இ 'கிறா எபத>காக நா ஏ ேவைலைய வ6% மாறி ெசல ேவ$%? அ4ப ெச தா.. பாள பாளமாக ெவ" வற$ட அவ) இதயதி>(). மணமாகவைல எற உ$ைமதா !தேவ மா6ட ேபா!!!) அ!த (2ைமய இனைம க$%.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வாக மதிமல ஒ ெதளவ>( வ!தா)...ய4ப% அளவ>( என'( எ!த பாதி45 இைல எபைத எ இயபான நைடைறய நி வட ேவ$%..ய ைவ'கேவ$%..அ"தா ச. நாL ப'(வ4 ப6%வ6ேட எ< 5.. இைலயைல மற!த" ேபா ந"வ6டா) வற$% ேபா . (இைலெயறா ம6% எ4ப மல1???) அவ எ திறைமகைள நிைலநா6.. Nடேவ அ4ப பழ(வதா ஒ ப" ேவைள எைன "5<" ேவதைனயான நிைனக2 மைற!" வடலா.. (ந:ெயலா தி வஷய. அவேன ஆHச.நாைளயலி !" மல1 க6 ட பகிR.

அைறய சபவதி ப மலைர ச!தி'க அவ ய>சி'கேவ இைல. கைடசி ைறயாக மல ட நட!த ச!தி45. ஹாசி ப%'ைக அைற காக) வலி'க >றி ெவ( ேநர கழிேத வ% : தி பயவ.ட அ4ப ேபச ைவத வதிைய அவ பதாயர" _>றி நா>பைத!தாவ" ைறயாக எ$ண பா1" ெநா!" ேபானா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அேத 7< மண. ேவைல நிமிதமாக ைஹதராபா ெசற"ெமன எலாமாக ேச1!" அத>( இட ெகா%'கமிைல. அ!த திடைதM ம# றி அவ) க$கள நிைற!தி !த ேவதைனM நிைனவ>( வ!தன. ஒ ேவைள. ஹா P'கைத ெதாைல" சி!தைனய தா ஆS!தி !தா. அவன" அைறய டBகி ேபானா. அ!த க இ< அவன" ெநIசி ேவதைன அைலகைள உ$% ப$ணய".அ!த க)ளமிலா ேநச ெகா$ட ெநIசைத வ த4பட ைவத" தா. அத>ேக>றா1 ேபா அவ வாS'ைக பாைதய ஏ>ப6ட (ழ4பBக2. தாய வ>5<தலா உ$டதாக ெபய1 ப$ண' ெகா$%. அைற'( மல.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவ) ேபசிய திடமான ேபH.. தன வாSவ பன1 ஏ>ப6ட வலிக2'( காரணேமா எ< Nட அவ பல ைற சி!தித"$%..

அவைன உ<தி ப%தியைத நிைன" பா1தா. ச....உBக) நாடகதி நா நடத ேபா( வைளயா6%'கைள ந:Bக2 ெபா<தி சி...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவ வாSவ சBகடBக) நிைற!த பல நா6கைள கட'க பா%ப6டேபா".அ!த தய'கதி பனணைய அவ ம6%ேம அறிவா! “. (<பான ச!ேதாஷ"ட...அ4பயா. பா1த".. மலைர எதி1ெகா)ள ஒ சBகடமான தய'க இ !தேத அத>( காரண.. தன'( ேதாறிய அதி1Hசிைய மைற" இயபாக நதைத எ$ணயவ இனேமG இ!த இயபான ேவஷைத ெதாடர எ$ணனா. மதிய ேந1மைறயான ேபH அEவ4ேபா" உ)ளதி ேதாறி. ஆனா இ!த ைற.தபேய ெசான" ேவ< யா !" பா Bக). நாடக.... இவ1க) இ எ%த கைளM பா1"' ெகா$ேட இ !த வதிதா.. அவைனM அறியாம..ெதாடBக6% உBக) இ வ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வ1 .ச...” எ< மல... இ< அவைள ேந....

அ1த ெபா0திலி31 த4க வா5-ைக பாைதய* பல 6-கியமான Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . க"ேட#... காத ெந திட ஆவலா ஆவலாகிறா லாகிறா !! கிறா !! *** வ*/ய ெபா0 மா றேம இலாம வ*/1தா2. நகர. ந&' ேநா-கி நா# நகர. ேநசமிைல ந&' எ#றா ! எ#றா ! ேகாத இைழக ப*+ெத..ஜனா அதியாய – 14 *** காத இைழக ேகா ைவ கர ப றிட கனா க"ேட#...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ....

மல த# இ3-ைக-= வ1 அம1தா.. கண*ன.# ப*/ய* சி-கிய*31தவ#. (ந9 எ#ைன-= தா# அவைள ஒ04கா பாதா ?) இ#ேறா. தன ->ப*-கிைள ?6 ? பாதவள.ைய இய-கி அதி தைலைய @ைழ. வலைம ெகா"ட கண*ெபாறிய*# ப*/-= அவB த7பவ*ைல.ய*2 ச1திதி31தா2.. இ7ேபாேதா ச ேற ெமலி1.களா. ததம வ.Fெச#ற ேதா ற தா#. ஹா. மலைர ச+யாக கவன. அதC D5கிேய ேபா வ*&டா. ெதள. எ&/ பாதா ேபா.னமான லாவகட# இய-கி ெகா"/31த மல+# பள..ந94க எலா நலா வ3வ4கபா 9 நலா வ3வ4க... 61ைதய நா. அ7ேபா தா# அைறய*# கதைவ திற1 ெகா". யதாதமான அ1த பாைவ வ&டதி 6தலி பதாதமாக ப&ட.இ4கைள எலா நப* ேவைல ெகா. உடேன தன-= இ0 சி-க ைவவ*. உேள @ைழ1த ஹாE.# க"கள. “.. ப3வ த1த ெச0ைமயா.தி3-= கிைளய".தி3-கவ*ைல. Lவ*# =Bைமயான ெசௗ1த+யட# ெத+1தா மதிமல. இன '+யாத ேலசான படபட7'ட# பண*-= வ1தன. அவ =0வ*ன யா3 வ1ததாக ெத+யவ*ைல. பன. ஐநாசைப-= நிகரான பல அதி6-கியமான 6/Kகைள இரவ* எ. அ#ைன>ட# ெவள. வ1தவன.ெகா"டா.. கN+ய* பாத ேபா அ6 ேபப* ேபா#ற ''ெவ#ற =ழ1ைத தனமான அழ=ட# ேதா றமள.ைய நள. 9 இ31 கிளப*. அ2வலகதி2.” 9 எ#? அவகைள மனதி = தி&/ வ*&.. ஏேதேதா எ"ண4கள. கண*ன.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மா ற4க வர7ேபாவைத அறியாமேல மதிமல3. பக2-ேக உ+ய 'ணFசி>ட#. ப#மட4காக ெப3கி ெத+1த Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .# க"கள..ததா..வாக இ37பதாக எ"ண*-ெகா".த மல.கள. சாதரணமாக பாைவைய ழல வ*ட.

ச&ெட#? தி3ப* தன கவனைத திைசதி37ப*ய கர/ய*# 'ற ேநா-க. "எ#னாF?" எ#? மற1.7பெத#ன!!" எ#? ேக. எ7'ற6 அைச-க இயலவ*ைல. “கிழிS கி3Tணகி+. எ#? வழி1தா# அவ#. யநிைனவ* = வ1தவன. இத5கள. தாவண*ய* பாத ேதா ற6.LFசி எ#? அைழ-க7ப.4கற ேரSசி 6ள.1தராபா அைமயா ேபா "எ#ன?எ#ன?எ#ன?" எ#? சஹாசி# மன-=ர ராக பா/.ப*. ஹா-= ஒ3 நிமிட பாைவைய அைச-க 6/யவ*ைல. “ஹி ஹி. ந9 இPவளK ேநர ெஜாB வ*&டைத நா# கவன.ெகா"/31த. அ1த சி+7ப*.ெகா"டெத#ன!! வ*/Sச ப*#னா/. மதிமலைர 6த#6தலாக. நிைனவ* = வர. ைவ-க.# தம-ைக கயாணதி பாவாைட. ச&ெட#? மQ ". ேந ? வ*/ய வ*/ய கைத ஓ&/ பா. “எ#ன கா+யடா ப"ண*&. எ#? ஓ4கி ந. இ3-கிறா ந9!!”. இவ இPவளK அழகியா எ#? ஆFச+யப&டப/ேய அவைள பா ெகா"/31தா#! அவன வ*ழிகைள அ7'ற. கா&. இ#?தா# அவைள 'திதாக பா7பவ# ேபா. '#னைக ஒ&/-ெகா"ட. .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அழ=ட# . இ7'ற. அைத ெதாட1 நட1த =?' கலா&டா-கB அைழ7ேப இலாம. மல+ட ப*ெர"டா ம&. வ*&ேட# எ#ற அத ெதா-கி இ31த. தி3வாள ப*ர'. அ1த மன அைல வாெனாலிய*# ஒலி அளைவ Lஜியதி = Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . பா7பவைர "/ இ0-= வ"ண வசீகர ேதா ற ெபாலிKடன ெஜாலிதா. மல+# ேச&ைடகைள நிைன ஹாசி = த#ைன> மQ றி. அ7ேபா அ4ேக ப*#னாலி31 ஒ3 கர/ய*# அரவ ேக&கேவ. அ4ேக நி#? ெகா"/31த கா&. இ3-கCC ெம. அரவ*1தன. ஹா-= மல ேக 7ெர". கர/ அல.# மன-=ர. காைல வண-க பாE”. ஐ1 வ3ட4கB-= 6#.ம"ைடய* ஒ3 =&.லா ஒ7லா4ேக&டாவ* பதி ஏ றி.

.-= தைலைய @ைழதி31த மலேரா ?'ற மற1 அதC D5கி இ31ததா.-= ரய* வ"/ ேபா இதய /7' எகிற வ4க. அன. ம ெறா3 =ர2 . ப*#னா அவைன ஆழ பாதப/ேய வ1 ெகா"/31த ப*ர'ைவ> க"டா மல. மல+# இ3-ைகைய கட-= சமய. க"ண*ய...4 மல" எ#? Yறினா#.. " =&மான.இன.காைல வண-க ப*ர'" எ#? ஒ3 அச&. ேலசாக '#னைக .4 ஹாE . மல+# அறிK வ*ழி-ெகாள. '#னைக>ட# சி+ ம07ப* தன அ2வ இ37ப*ட ேநா-கி நக1தா# ஹாE.. " மல3." எ#? சடாெர#? அவ அறிவ*# =ர. இPவளK ேநர கண*ன..வாக அவைன பா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . க&. ஹாE ச ? 6# எ01த சலனைத மைற-க 6ய#றப/ அவைள பா '#னைகத ப/ேய " =&மான.7பா&/ D5கி இ31தா மல.. திZெர#? ' ந4' எ#? சத ேக&ட. மதிமல3-= ெமல ெமல ேவகெம... ேவகெம.ப*F ப*F. எ#றா ெதள...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana =ைற.. ". அPவளK Wர கடைம..ேம2 ஏதாவ த7' ப"ண*னா...-க வ4கிய இதய ரய*2-= சிவ7' சமி-ைஞ கா&/ நி?திய.மல+# Dைள-= தா#. இ31திேயா?) உய*+# ஆழைத ெதா&ட ஒ3 =ர2...Fைச ெசயலா நிமி1தா மதிமல. உைறவா இலாமேல அ?ைவ ேபா.".ஒ04காக ேந ? 6/K ெச தவ ைற நிைனவ* ஓ&/ பா3.. (நிசமாவா மல ? ஒ3ேவைள 'ைம#Fவ7ப' 9 வ*ைளயா/&. மன த காலிக W-கதி = ெச#ற. ந9 காலி/. அ4= கபXரமாக நட1 வ1 ெகா"/31த ஹாைச>. அ4= நட1தவ ைற ப றி அறியவ*ைல. ெசவ* பைறகைள எ&ட.

ஹா-= ேந ைறய அவள நடவ/-ைக-=. 'திதாக ேதா#றிய இன'+யா இ#பமான உணவ*. ேகப*ய*# மQ சரமா+யாக ெபாறாைம> எ&/ பாத ஹாசி =. எ#? மQ ". இ#ைறய ெதள. த# இ3-ைக-= ெச#? வ*&டா#. ேக. தன எ"ண ேபான ேபா-ைக க"டவC-=..இ7ப/ சி+-கிறாேள அவைன பா".K காைச ஒ3 ெநா/ அைச பாத..-கா&டாம அவC =ைறயாத '#னைக>ட# மலைர7 பாதா#.K அவC-= மல+# கN+ இ?தி ேபFசிைன நிைனK ப. ப*ர'ைவ பா. அவB நைம ேபா இரK 60வ ேயாசிதி3-க Y.. தாராளமாக ண-க ஏ 7ப&ட. ேவக நைட ேபா&. எ#ப கா&. " ேஹ ேக. அடFேச எ#னதி? எ#? த# மQ ேத ேகாப வர. "நம-= அளK சா7பா. ேநசதி# சார ேலசாக ெதா&.வ* = இ31த ெப3 வ*தியாச 'ல7ப&ட. இேலசாக ெசPவ+ேயா/ய*31த மல+# க"க அவC-= அைத உ?திப.. ெசல.Lசிய*# 3-க. இவC-= அ#லிமிெட& மQ ஸா.திய. கா&.LFசிய*# =ர. மல+# மQ ச#னமான எ+Fச2. எ#? காரணேம இலாம 6த# 6ைறயாக.7ப&ட திட6.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ1த ெதள.. ெகாSசேம ெகாSச நப*-ைக>ட# மல1தி31த அவ# மனதி இ7ேபா. எ#? எ"ண ேதா#றிய. அPவ*டைத கட1 ெச#?. இ7ேபா மதிமல வ*+1த '#னைக>ட# ஈெய#? ப க ெத+ய சி+.. கர/யாக இைடெவ&/ய . அதி ெவள.ப*. அைத ெகாSச Yட ெவள. ஒ3 வ+ தா# ேபசிய*31தா2. ஹாE பரபைர அ0த அலவா! "காைல வண-க D#ப*ளவ". Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . காைல வண-க64ேகா" எ#? =Wகலமாக வா5தினா . ப*# எ#ன! மல பSசதி = தா# அ0த.ப*.தின. ெதள.

உ4கB-= ெதா7ப*. ேநசெமC உணK சடாெர#? ள.. 6#' அவன.ைம சரவணா இ! எ#? த#ைன தாேன ெநா1 ெகா"டா. அ மQ ".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஆனா. ெபா0ேதா.. ஓ/வ*டலாமா எ#? Yட சி1தி ெகா"/31தா.ெதா7ப*. Wய ந&' இைழகளாக மா?வெத#ப சாதியமா=மா? இெதலா மல3-= ெத+யாமலிைல.த ேவைல-= உதவாத 6/Kக மQ நப*-ைக இலா த9மான ெகா". ெநசK ெச ய7ப&ட காதைல ப*+ெத. எ#ன ெகா. ெவ=வாக தவ*தா எ#? தா# ெசால ேவ". அ1த க"கB-= ெசா1த-கா+ மல எ#? ந94க எ"ண*னா. ந&ெபC ` ெகா". வ*ழி ேச&ைட ெச > எ#பைத அவ எதிபா-கேவ இைல! மற-கK 6/யாம. அைத ெசயப. அவ எ.# ஒPெவா3 அைசவ* = தாேன ஏேதேதா அத க ப* 6&டா தனமாக மகி51 ெகா"டவB-=.7பைத.மா ற4கைளேயா மல கவன. ேதாழைமைய வள ெகா"டா..-கேவ இைல.. அவன த. எ#பைத இ#C அறி1திராத நிைலய* அவB தா# எ#னெவ#? நிைன-க 6/>! ஆனா2 மல3-= இ ஒ3 வ*தமான அவEைதய*# கால தா#. நிைன-கK 6/யாம. ேதைவய*லாத எ"ண4க மனைத வ*&. காத ெநசK ெச வ Yட சாதிய. ஆ5நிைல உற-கதி இ31த.. ேம2 அவன த ேபாைதய நிைல தா# எ#ன. எ#ற _திய* ேயாசிதவB-= . ெத+1தி31 அவ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .தா. அவைன ஊ#றி கவன.=ழ7ப4கைளேயா. ஹாசி# எ"ண. அைத வ*ட. ேவைலைய வ*&.. வ1வ*&. ஓ/வ*. த ேபா சாதாரணமாக Yட எைத> ேயாசி7பத = அFசமாக இ31த. ெகா"/31தன.. இைவயைனைத> இ3 க"க =றி7ெப. தா# அவCட# இயபாக பழகி.

..ேவகமா ப*/ ேபா " பரபரதா மல....ப*. மல ேபசியவ ைற ம&...ேபா.... ைஹைப ெகா.அ1த ேமைச-= அ/ய* ஓ. இ1த ெநா/ எ# இ37ப*ட உ# நா-=தா#.அவ# வாய*.. அத = அ4= மிராK வ1வ*&டா. சன 9Eவர பகவா#.ேபா. மதிமல3-= அ3கி தன இ3-ைகய* வ1 அம1த ப/ேய ேக.. தா# எ#ன ேக&ேடா எ#பேத மற1வ*&. " ப-தா. ச+.ேந அப* மாதி+ அ7பாவ*யா இ31தவ#... உ# தைலய* மா&/-ேகா. " ஓேஹா.. பா3. உ# தைலய*# மைறதா# கழ". இ37ப*ட ெகா.. இ#ைன-= ெரேமாவா மாறி மலைர இ7ப/ பா ைவ-கிறாேன. ெகா"டன...ப*ய*# க"க தா# இ1த ேஜE பா"& ேவைலைய ெச தன. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...&. நி?தி இ3-கலா...நலா பா3.இ#ைற-= எ#ன ஒேர மலFசி... " ேக. ◌ஂ d.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ண*1 வ*ஷ ப_&ைசய* இற4கினா...தைம-= மி-க ந#றி" எ#? Yறி ெசா=சாக ஏறி அம1 ெகா"டா." எ#? சாவதானமாக Yறி ப*# கலகலெவ#? சி+தா மல..வ*ஷய அ7ப/ ேபா=தா! ..... " எ#ன? எ#ன? எ#னாF? எ? எ4ேக?" எ#? ஏனாவ* ெதாட4= அைன வ*னா ெசா கைள> ேக&.அ4க பா3..வ*தி யாைர வ*&ட. வ*ஷய எ#னெவ#? ெத+யாமேல . வைர ெஜாB ெவள ஓ... அேதா. ேக&டப/ேய வ1தம1த மிராK சி+வ*&..ப*.பல ேப இ#ைன-= உ#ைன பா மதி மய4கி நி பதா வ1த மகி5Fசியா? பா எ# கா D&.சீ-கிர அைத எ... ஆ.த க"க யா3ைடயெத#? '+1தி3-=.... வரலாமா#C ேயாசி-கிேற#". அ4ேக ஓ. " D#. " இைல. பா3.கி#ற.." எ#? நிைனதவ#...அ7ப/ெய#றா கவன. தி3வாள ப*ர' @ ேக. ைவ தாC பரபரபரதா#.நாைளய* இ31 நா# ஷா&E ேபா&.

இ7ேபா யா எ#ைன பா ைச& அ/Fசா4களா ? /." படபடெவ#? ேபசிவ*&.ெகா"/31தைத மைற சாதரணமாக ேபசி ெகா"/31த மல எ+மைலயாக ெவ/ வ*&டா . DF வா4கினா மல....ற.. ஆனா இ7ேபாேதா அவ# ஹாட# த#ைன இைண கி"ட ெச தைத அவளா ெபா?-கேவ 6/யவ*ைல. 6&டாளா= நா# தா# ைபதியமா அைலயe. வ*.அ1த திமி3...ப*.. அ/-கிறால.. ேபாய*. " ேஹ. " மல.. ெசாலி&ேட#.உன-ெக#ன! ந9 பா&. ப*ர'ைவ பதி2-= கி"ட ெச தா மல.நா# எ#ன ப"eேவ# ஏ ப"eேவ# எ#? என-ேக ெத+யா.. இன..... எ#றா# ேக.....ேவ#.வ.ப*ர'..ேக&.இ1த மாதி+ ஏதாவ தப*ெத#? உளறி&ேட இ31தா எ#றா.இPவளK ேநர ச1ேதாஷமா தாேன ேபசி&/31த ந9..கிறா ? Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ஆமா... " ெகா07' உன-=..... ந9 அPவளKதா# ெசாலி&ேட#... ப*ர'வ*# 6கதி ஈயாடவ*ைல. அPவளKதா#...'சா வ1த /..... ஏ கனேவ =6றி.கட7பாைறைய W-கி உ# தைலய* ேபா&டா2 ேபா&.ேம எ# வா5-ைகய* இ1த மாதி+ ெவ&/ ேபF-ெகலா இடேம இைல. எலா உ#ைன பா ைச&... அவைளேய பா திைக ேபா அம1தி31தன மிராK...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " எ#ன கி"டலா? எலா எ# ேநர". ப*ர'K. இவைர அவ# மா வப*-கிB-கிறா# எ#? நிைனததா..-= ஜாலியா ேநரைத கடதி வ*&.... " ேநர ஒ#ப மண* 67ப நிமிட4க".. பாவ. மதவ4கைள> =ழ7ப* வ*.எ." எ#றா# ப*ர' க.7'ட#.எ2 அவ*ய2... க/த மல.ேதைவய*லாம ந9ேய க பைன ப"ண*.இ7ேபா நா# எ#ன ெசாலி&ேட# எ#? இ7ப/ ேகாவ7ப..

தி வ*&ேடாேம". மல+# வலி கால4க கட1 ...இெத#ன 'சா? ேந இ7ப/ தா# ேதைவேய இலாம எ+1 வ*01தா . இைவ அைன எ&/ன.தயK ெச எ#ைன ம#ன.... இ#C ஆறாதைத உண1தவன.அவ# மனைத காய7ப. " எ#ன ஆய* ? இவB-=!!".. ப*ர'வ* = =ழ7பைத உ". ஆனா... " யா மQ ேதா உள ேகாபைத இவCட# கா&/வ*&ேடாேம. மிராK-=. நலெவா3 ந"ப# அவ#. எ#ற ேகவ*>ட# வ*ேநாதமாக பாதன. மல. வ*..ப*.7ப* = ஏேதா ேவைல வ*ஷயமாக வ1தி31த ஹாசி# காகள.ேக. மிராவ* =.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ7ேபாK ேபா தாேன உ#ைன கலா Fேச#. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .." எ#? ெகSசினா மல.... ப"ண*ய..எ#ன தா# உ# ப*ரFசைன? உ#ைன '"ப. " ஐேயா.தி இ31தா ம#ன. இ#? அேத ேபா ெச கிறா . இவகB-= ப*#னாலி31த சர வ/வ த.. " எ#றா# தி இற4கிய =ரலி. எ#? ேதா#றிய த# மQ ேத ேகாப ஏ ப&ட அவB-=. ேபா ேதா#றிய ஹா-=.நா# ஏேதா ேகாபதி ெத+யாம ேபசிவ*&ேட#..7ள 9E 7ள 9E. ேகாபதி = மாறி ப*# ெகSசலி 6/த மல+# ' வ*தமான நடவ/-ைக... மல+# மனதி அ/ப&ட வலி ேவ". ப*ர'வ* = வ*ள4காத காரண அவC-= வ*ள4கிய. மல3-ேக எ#னேவா ேபாலாகி வ*&ட. வ*.# மனதி ேவதைனய*# பாதி7' ஏ ப&ட. அவ அ3கி ஓ/ ெச#? தைலேகாதி ஆ?த Yறேவ".. தா# நிைனததி# அதைத உண1தவ# திைகேத ேபானா#. சி+7ப*லி31..மானா இ3-கலா.

எ1த ஒ3 உ?த2 இலாம அவ ச1ேதாஷமாக இ3-க.#றி கழிய..-க L&. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஏளன ெச த. ேபாகிேற#. அவள W ைமயான அ#'-= பாதிரமாக ந9 த=தியானவ# தானா? எ#? அவன மனசா&சி ெபா&/ அைறவ ேபா ேக&. மாைல வ. தி".. நா# த=தி இலாதவனாகேவ இ31 வ*&. ேகவ* ேக&ட மனசா&சி-=. க"/7பாக எ#ைன ந"பனாக ஏ ?-ெகாள ெச .தி ெகா". "ச+ ேபாக&.இன.. 9 தி3ப*ய மல3-= ஒ3 இ#ப அதிFசி காதி31த. ேவைல-= தி3ப*னா#.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உ# மQ இ#C ேநசமி3-= எ#? எ1த அ/7பைடய* எ"eகிறா ? அ7ப/ேய ` றி ஒ3 ப4காக உ# மQ ப றி31தா2. அ#ைறய தின அத# ப*# ெப+ய ஆரவார4கள. எ#னா 6/1தவைர அவள ேவதைனைய ைட-க 6ய சி7ேப#...ேம. எ#னா இய#றைத நிFசய ெச ேவ#". வாைய இ?-கி DடF ெச தவா#. எ#? பதிலள..கட1தெதலா கட1ததாகேவ இ3-க&. த#ைனதாேன அைமதி7ப. ேபா&...

ய) மன&. /டான வைடய) வாச& Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 15 *** எேறா எ இதயதி அமிதித ந இேறா இமயமா எழ எ உைறதைத உணராம ந$ உண%த &'யாம நா மகி தவ)*+ ேவதைனய) &'.தா என? என *** ெந மண*+ ேகச.

.ஓ.மதிமல%..இைன*+ என வ)ேசஷ. வ....ய எ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நாசிைய 1ைள1 வய)3றி பசி அமில5கைள ர*க ெச ய. " இெதன Kேலாக தானா? நா காLபெதன நிஜ தானா?" எறப'ேய வதா மல%.ேபா +ள:Fசி7.. " ஏLடா? கிLடலா? " .... மன எ7@*+ இA*+1.. " அ<?ற என<பா! ெடாFைவ பாட ?தகேதாட பா%<பைத வ)ட. உலக அதிசயமாக அ5+ ரவ)$ வ. எறா% ரவ) சி.. காலண)கைள ெவள:ய) கழ3றிவ)7......" எறா% கறாராக. திப) இதா%. திப)ய)*க.ேகச. ேவகமாக சைமய அைற*+ எ7'<பா%த மதிமல%. உ5கைள வ7' இத ேநரதி பா%*கிற1 அK%வமான வ)ஷயமால இ*+!" " ஏL'. ப7ெடC அவ ைகய) ஒ அ' ைவத இ1..<?ட தி7'யப'ேய மா'ய) தன1 அைற*+ ெசC மின ேவகதி +ள:1 உைடமா3றி ?1ண%Fசி$ட வரேவ3பைற*+ வதா மல%. வா &தலி.Oசாைலய) சிவேன ேபாய)7'*+ற லா.1 நைடபாைதய) Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..இ<ேபா எ1*+ ேதசிய ெந." எறப'ேய ஒ வைடைய எ. " அமா.யான GH ர5கநாயகி.ஆப)சிலி1 வ1 இ ைக கா Dட அலபாம வைடய) ைக ைவ*கிற.தப'ேய. அத3+ ெவள:ேய ெசறித ஹ%ஷா. .*க ேபாக.. அைத ெமாதமாக கபள கர ெச $ ஆ%வ1ட ேவக ேவகமாக வ7' 8ைழதா மதிமல%....வாவ% I7டா" எC தாைய மனதி ெசல க.... ஒேர தட?லா இ*ேக. " என' பழ*க இ1. " ச.

.....யாக த பண)ைய ெச ய. அைர வைட நா சா<ப)7.. "மல%மா.. ேத5கா ச7ன:$ இ*க.... எறா அF ப7ெடC. வ)ஷயதி ம7." எறா மல% ஆவQட. ம3ெறாறி ேகச. ேபா' ேபா!!!". ஓவ% ைட ேவைல ெச $ேம.". ச. கமேம கLணாக வைடய)ைன உேள தள:ய ப'.... எC க.த1 இ1வ) +ர...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வ). ". மல% ேமQ த ப'<ைப ப3றி அகவாரா Fசி ெச $ & வைடயா அவள: வாைய அைடதா..&தலி இன:< ? சாபப).$ இ<பைத கLட மல. " யா*+? " எறா மல%." "எனமா வ)ஷய? ஒேர ம%மமா இ*+.த மலைர இைடமறி1 ைகய) இ பலகார த7.சேதாஷமான வ)ஷய நடதி*+ல.... " இெதன ேகவ) ? உன*+தா..வ)ேய..... ஒறி வைட$. வேதாமா வைடைய காலி பLண)ேனாமா இலாம வாைய ேபா7.<ப'த ஹ%ஷா.... இ*கா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ற? அ<பாைவ கிLட பLணனா ேநர'யா கிLட பLP. எற ப'ேய சைமயலைற ேநா*கி ஓ7டெம." எC சேதாஷமாக ெசானா% இ1..அ1*+ள இேதா ேபாேற இ.."... அத வைட ேகா1 மிக ச. தாய) கனதி &தெமாைற பதி1 &தலி வைடைய எ..அ1. உ அறி. சா<பா7.. &'*+ &னா' ந ஒ அLடாைவேய காலி பLண). தா. " மல%... அ'Fசி7.1 சா<ப)ட ேபான மலைர த..கயாண ேபF வா%ைத நிFசய ஆய)'F டா.கைள ைவதா% இ1... &க தானாகேவ மலர.

அ'க ேபா7டா%. நம அரவ)த*+. நி3காம இம வர.O தR..ஈஸி.கயாணமா! யாைர ேக7....1 வ1 அவைள +'*க ெச 1. "இத ந1 கள: இைத ப3றி எகி7ேட ெசாலேவ இைல பா%த5களா.... " ேஹ../<ப% /<ப% /<ப%. இதிரா உடேன தLண% எ... " அமா மகராசி..." எC ெதாட5கியவைள இைடய)ேலேய நிCதிய இ1.... அ<?ற மல% மா%* ப<படமா ெபா. மற*காம அFவ) &1கி இரL." எC &'தா%.. அத3+ தாக.1 அதி%Fசிய) இ1 ேகாபதி3+ தாவ) அதிர' வ)ஜயசாதியாக மாறி. இமியப'ேய பத7ட1ட. எற1 ரவ).. "என1!!?!" அதி%தா மல%." எC +தி*க 1வ5கிவ)7டா..மல%மா. பத7ட எ1*+? எ<ப'$ உன*+ கயாண ஆக ேவL'ய வய தாேன! என அUவள. " ஈசி.கயாண நிFசய ஆகிய)<ப1 உன*கிைல... நிFசய பLண5க.ஏLடா? இUவள.. சேதாச ப)'படவ)ைல. அ1 V அ1*+ ேமல. ?ைர*ேகற... அUவள. என*+ ஈெமய) Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .." எC அத7ட ேபா7டா% இ1.. பய?" ..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உேள தள:ய வைட.ெகாOச நிC1'.ெசாறத &Aசா ேக7.. " என1.. பLணலா?" எC கத 1வ5கினா. " அதில<பா.தா மல*+. எகி7ேட ஒ வா%ைத ேக7காம எ<ப' ந5கேள &'.. " ைஹ யா.. நதிகாவ)3+..7...

எC வ.ைசயாக ேகவ)கைள அ. எ<ேபா ேக7டாQ <ராெஜ*7 &'ய ேபா+1.... எ<ேபாமா கயாண ?". வ)ஷய அெம. ந1ைவ ெபL ேக7+மாC ெப5+'ய) இ*+ மW னா.. ப'<ைப &'த அரவ)த ேம3ப'<?*காக ?ேன ெசC.திய ஆய)% சேகாதர அFைவ &ைற1 "த'மா. அத எதிெராலியாக அ. இ வ7டா கல1 ேபசி..தா ேபா' எற பாவைனய) சி3CL'ைய காலி ெச வதிேலேய &ைன<பாக இதா.வர7. ச. இவர1 காத பய)*+. இநிைலய) ந1வ) ெப3ேறா% அவR*+.... அத ப) அ5ேகேய ஒ நிCவனதி பண)ய) அம%1 வ)7டா.ேகா பறத1. வள%1* ெகாL'த1. வர பா%*க 1வ5கின%..*கி ெகாLேட ெசற மல% மற*காம தைன கலவர<ப.... அவ*+ ெசைனய) ேவைல ெச 1 ெகாL'த ந1வ)3+ இைடேய &ைளதித காதெல ெமலிய ெச' நாR*+ நா வன<பான மரமாக வள%1 ெகாL'த1. ேபைர$ ஒ வழி பLேற. ஆனா நதிகாவ) ஜாதகதி சில தைடக இததா அ.*கா ெசC வ)7டா.வ)தன%. தகவ ெதாழி87ப வள%Fசி...*காவ)3+ ெசய3ைக*ேகா உதவ)$ட மின ேவகதி பற1 ெசல. இரL.த க7ட ேபF வா%ைத சில கால தள: ைவ*க<ப7டன. அவேனா. எைம" எC தி7ட... ஆC மாத5கR*+ &? பண) நிமிதமாக அரவ)த அெம.. உர ேபா7. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ....த ெநா'ேய அேத ெசய3ைக ேகா வாய)லாக. சமத ெத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ<ப) ஒ மாசமாF.இப)ள:ெமேடஷ அ1 இ1 பதா பLண ேவL'ய1.தேரச தபதிய)ன*+ அைலேபசிய) ேவL. தவறவ)ைல.

த3காலிகமாக கிட<ப) ேபாட<ப7டெதலா மல*+ ெத. கயாணைத$ &'1வ)டலா எC Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ந1ைவ$. இைட<ப7ட காலதி வா <? கிைட*+ ேபாெதலா. ".ெபாCைம மல%. மலரா அவட ச. "ெபாCைம.திதன%. நிFசயைத$.. பதிலள:*க தயாரான இ1.$. " இ இரL. வார5கள: அரவ)த இதியா வகிறா.யவ%க. நைகதா%. சிறி1 கால கிட<ப) ேபாடப7'த ேபFவா%ைதக &'1 அரவ)த*+. திமணைத ேததிைய +றி*கலா எC &'ெவ. எC Dறிவ)7.. ந1வ)3+மான திமணைத அதிகார< K%வமாக உCதி ெச தன% ெப.தி*கா. த ெசாத கவைலய) Xகி இதவ இைத ப3றிெயலா மற1 ேபானா. &ைதய ேகவ)கR*+. திமண ேபF வா%ைத நடத1. ஆனா கடத ஒ மாதமாக அரவ)த தன1 ேவைலகள: &&ரமாக இததா..ட அUவேபா1 ெதாட%ப) தா இதா எறாQ கடத இ நா7க நடத சபவ5கள:னா.&ைற எ. அத சமயதி வ &த நல &ஹு%த நாள:. அ1ைவ$ கலா 1 ெகாL'தா அவ. மல. வர கைத*க &'யவ)ைல. திப) வகிறானா. இத ெச தி ேகவ)<ப7டா மா இ<பானா நம அரவ)த! அவசர அவசரமாக ேவைலைய &'1 ெகாL.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ<ேபா1 அத காலக7ட &'வ)3+ வதிததா.நம ந1வ)3+ ஜாதகதி இ<ேபா +பல D' வதி*கா. அரவ)த ெவள:நா7'லி1 தி?வைத ெபாC1. அ<?ற ஒ மாத வ). ந1.

." எC சாதாரணமாக ெசாலிவ)7. இUவள.".....இ<ேபாைத*+ இத ேபFைச Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..இதாQ பரவால. ேநர நியா ப? ேபா ப)ரகாசமாக இத மல.. நைக எலா தயா% பLணேம! அ<பா.வதிைலேய +றியா இ5க. மCப'$ சாமி ஆடாத.. பLண)ய)*கா5க..இ<ேபா அ1*ெகன அவசர? ெகாOச நா ததிரமா இ*க வ)டமா7'5கேள...தா மல%.." எC ேகாப<ப7டா மல%. சமாள:Fசி*கேற.. ந1.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இைன*+ ேபசி &'. மனதிைரய)..ய<பா .ஒ வழியா ந1 கயாண &'வாய)'F..அ<ேபா சீ*கிரேம ?1 ப7. அவைன பா%1 ேகலியாக சி. "ெகாOச கமிதா." எC இதிரா Dறினா%.. &க இ<ேபா1 ெபபாலான ேநர இள: Xகி இ*+ தமிழக ேபா ச7ெடC ஒள:ய)ழத1. " வாU.. பLண)ய1. மW H அைத. "ச. ெப.சீ*கிரேம &'Fசிட5க...ஆக ெமாத ஐ1.அ. அ1 எC ஆR*ெகா ஒ ெச7 உஷா% பLண)ட. " எைன ெவள:ேய வ)ர7. எC வா வ)7. " அ'<பாவ)! கயாண உன*கா ந1*காவ)3கா? இ1 ேபா1மா? இைல இ ப7'ய ைவதி*கியா?" எறா அF. மின ெவ7டாக காசி &க மின: மைற1.... இ<ேபா சேதாஷமா?" எC ?னைகதப'ேய ேக7டா% ரவ).ெசம ெசம சேதாச. மல. அவR ஒ மிெவ7ைட உL.. ". இ1தா வ)ஷய. கண*+ பLண)* ெகாL'தா மல%.1 நம மல*+ தா.

ய பFசாதாப ேமேலா5கி கLண% &7'ய1. பய<படற? மல%. தா ெசாQேவா.1 ைவதி*க ேவL.. ஜா*கிரைத.ஆனா இன: உ இ\டதி3+ வ)7. ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வ).. தா எUவள. ஏதாவ1 நல வர வதா நா5கேள பா%1 &'Fசி7. எC ேதாறிய1. மல*+ உள ெநகி1 கLக கல5கிவ)7டன..வ).7ேட இ<ேப எC நிைன*காேத. இ<ப'ெயா தைத கிைட*க." எC எFச. ப)'மானேம இலாம ப1 மா' க7'டதி ைக<ப)' வ3றி மW 1 நி3ப1 ேபா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ." எறா% வாOைச$ட. எA1 ெசCவ)ட. ேபாதா+ைற*+ ஹாசி நிைல எனெவேற ெத.ந யாைரயாவ1 வ)?கிறாயா? அ<ப' ஏதாவ1 ஆைச உ மனதி இதா தய5காம ெசாQ.ெவC சைமலயைர*+ ெசC வ)7டா% இதிரா.ேற. உன:ட கயாண ேததிைய ம7.*க பா%தா. தைத ேக7+ ேகவ)*+ என வ)ைட அள:<பேதேற அவR*+ ெத. சி3CL'ய) மC 3ைற நிர<?வத3காக அF. அைத கL'<பாக நிைறேவ3ற &ய3சி*கிேற." எC தைதய)ட சQைக எ. வ)..யவ)ைல..1 வ)7. அவ% ைவதி*+ நப)*ைகைய ெபா யா*கி &7டாதனமாக அலவா நா நடதி*கிேறா எற உLைம அவைள 7ட1. அ<பா உன*+ நLப ேபால தாேன.இ<ப'ேய ந மCதி7ேட இதா....யாதேபா1 அவ ப*கமாக சாய 1'*+ மனதி அ'&7டா தன& ேச%1 தா*க. " பா5க<பா அமாைவ. உ ேத%வ) எத +ைற$ இ*கா1 எபதி என*+ நிFசய நப)*ைக உL. அவ% ப)னா'ேய.என:ட மைற*காம ெசாQ. அவேரா.... "ஏLடா? கயாண எறாேல இUவள..

ஆCத அள:1. ச... ேபான1 ேபாக7.". காH7$ (costume) தயா% பLற ேவைலைய பா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உண%தா மதிமல%.அைதெயலா ெசாலாத..யாைதயா என*+ அழகான ப7..." எC உ. அதி அவ ஆஃ<ைல எC வத1.. அவன1 மினOசQ*+ வா1*கைள$.டா..ேபாய) அரவ)த கயாணதி3+.." எC ேவL.. ?லப) தள: எ கAைத அCத5கல..தா மல%. ?டைவ உ ெசலவ) எ..கயாண ேபFைச தள: ேபா7ட ேபா1 ம7. அவள1 மனைத ேலசா*கி$ வ)7டா%.. " இ1தா எ ெசல அ<பா..இ<ேபா கா.... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . தவறவ)ைல மல%... ெசாலி7ேட. அ<?ற பா%1*கலா. பLP5க..மா தா. எC ெகாOசியப'ேய மா' ேநா*கி ஓ' ெசறா மல%. ஆன1 ஆக7.1 அ1ைவ Hைக<ப) ப)'*கலா எC &யறா..ேம அ<பா. அ. மா'*+ ெசற மல%...ஒA5+ ம.. மாதி மாதி ேபான ேபா7.... ெசல மகள: ேவL.. ெகாOச நா ேபாக7." எC ?னைகதப'.கயாண ேததி வைர +றிFசி*கா5க. இவ%கைள ?Lப. " ஏL' அ&*+ண).ைம$ட மிர7' ப) அவைள வாத..<ள H....தா ேபாடா.ேகா வ).ேகாள: மனமிற5கி .ந கவைலபடாேத.த Dடா1 எC எLண). ந1 கயாண &'ய7..ெமC ெசாேன.. எC தி7'யப'ேய... உடேன ந1ைவ அைலேபசிய) அைழ1 . ந$ உ லவ. " ச.. " அ<ப'ெயலா ஒC இைலய<பா.அ<?றமா ந5கேள &'..ய &'Oச1 கழ7' வ)ட பா%*+ற5களா? அெதலா ெசலா1..1 தர ேவL. அவ கனதி பாசமாக த7'.

*+ ஹாசி Xைள.ைமயாக மிர7' ேக7..ட கலகலெவC அர7ைட அ'தா. உளதி தானாக உ3சாக ெகா<பள:த1. மCநா மனதி சேதாச ெபா5க அQவலகதி3+ வதவ. கேமக மைறத வானமாக இதவ. இ தின5களாக. நிமதியாக உற5கினா மதிமல%. ?1 ?1 &'. ப)ர?..க எ.த இதகைள$. ெகாL'த1. ெசாத கவைலகைள ?றதள:. ெச தி அ<ப)வ)7. வ). மல% அறியாத வLண வ)ழிய)ரL' நிர<ப) ெகாL'தா. ?திய ேயாசைனகைள$. அவள1 அறிைவ$.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana Dடேவ த7சைணைய$ உ. மலைர காணாத ேபா1 . +A D7ட5கR*கா பOச! அைறய தினம& ?திய தி7டைத ப3றிய +A D7ட ஹாசி தைலைமய) நைடெப3ற1. அவள1 +C? ெகா<பள:*+ கLகைள$. ம7ட ப). அவள:ட தா பழக ேவL'ய &ைறக +றி1. &தின ஏ3ப7ட சிC சலன இC Kதாகரமாக வள%1 உR*+ ேபயா7ட ேபா7. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . திறைம$ ெமFசாம இ*க &'யவ)ைல. இC ஒள: வ பகலவ ெகாLட வானாக ப)ரகாசித1. &கைத கL. ஹா*+ அC அதிக மல%Fசி$ட காண<ப7ட மல. அவைள காP ேபாேதா அன:ஷியா தா*கிய1 ேபா அைனைத$ மற1.<K%வமான ப5கள:<ைப$ கLட ஹாசா. மிரா. ?த% ேபா ஞான ஒள:$ட.1 சி. அறி. அவள1 ஆம நLப%கR*+ உ3சாக ெதா3றி*ெகாLட1.ட. அ*D7டதி ஆ%வ1ட ப5ேக3ற மல.யாண) இலாத &ன:யாL' வ)லாசா? மW 7'5 இலாத ெமெபா நிCவனமா? ெமெபா நிCவன5கள:. வா <? கிைடதேபாெதலா.

இவ வாைய இC*கி X'*ெகாL.ட Dறினா.ப7டன%. அைனதி3+ சிகரமாக. &யC தைன க7.1ெகாL. இைலய)ைல ெசQ1வ1 ேபா ந'தா.<ப. இரகசியமாக மிராவ)ட இத நாடகைத +றி1 ஜாைட காLப)தா. இத கLணாXFசி நாடகதிைன கவன:*க 1வ5கிய மிராவ)3+ ஏேதா ?. இ1. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவRட பழக ேதைவயான வா <?கைள ஏ3ப. க3பைன பாராஷூ7ைட வ). ஹாசி கLக அ'*க' மலைர ெதா7.கைள க7டவ)1. தி?ைகய).தி ெகாவ1 எ<ப' எC ேயாசி*க 1வ5கிய1. D7ட &'1 தி?ைகய). வ. மனதி " ஹலா ?லா. அவைன ேநா*கி திப) நட1 வதா. எ7'யத3கான அறி+றிேய ெதபடவ)ைல. ம3ற அைனவ கைல1 ெசCவ)ட. ஆய). கL'<பாக &1கி இலவசமாக பல தகர ட<பா*க ெதா5க ேபாவ1 உCதி எபதா. ?1ைமயான இத உண%. த மகிFசிைய பகி%1ெகாள ேவL. இைத ெசC மல. ேவைலய) கவன ெசQதினா.<பா. க7. ஹலா ?லா" எC 1ள:ைச இைச*க ெச த1.தி ெகாL. தன:திதன%. மலைர பா%தா. &A மன1ட இத சேதாஷைத ஆராயாம அபவ)1 ெகாL'தா. த5க ேவைலய) ஈ. அத +Aவ)3+ தைலவ எற &ைறய).வ1 ேபாலித1..1 பற1 ெகாL'த1. மல*+ ஹாசிட. ஆனா அவ கவனதி3+ எ1. எற ஆவ எழ. ப)ர?. மிக. ெகாLட ப)ர?. மல ம7. மW வைத கL. ஹா. உ`ர சி. அவ*+ ?1 இரத பாய ெச 1. அத அைறய) ஹா. மல% எத3காக தன:யாக வகிறா எC ேயாசித ஹாசி மன.

$.. இ இரL.ெசாQ. அவ காதQ*+ வ7' சமத கிைடFச1 ெத. ?றதள:. ஹாசி3+ பய ப1க உள ஆரப)தன." எC நLப*காக அகமகி1 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..இரL. என*+ இைன*+ ெராப சேதாஷமா இ*+. ந1வ)3+ கயாண நிFசய ஆகி'F. இமி ேமேல பற1 ெகாL'த க3பைனைய க\ட<ப7. ஒ. XC மாத5களாக நா5க அதிகமா ெதாட%ப) இைல. உ5கR*+ ெத. அவ இதய ைமதானதி உLட பய பைத தன1 அ. "உ5கள:ட ஒ சேதாஷமான வ)ஷய ெசாலேவL. திட. நா ேவைலய)ட மா3றதி ப)சி.யா1.நிஜமாேவ சேதாஷமான வ)ஷய தா. " இைல மல%... நா இ5ேக மாறி வத1 Dட அவ*+ இ ெத.. கீ ேழ தைரய)ற5+வத3+ பதி. வாரதி வரானா? இC க7டாய அவ*+ மினOச அ<பேற. "வாU..எHஸி இ1 வத1 திமண. அவ ப)ராஜ*7 ேவைளகள: பய5கர ப)சி.. " ஹாH. தன*+ கயாண நிFசய ஆகிவ)7ட1 எC ெசாலிவ).த வா%ைதகளா வ)ளாசி தள: சி*ஸராக மா3றி.. கடத இரL. ஒ வா%ைத ெசாலைல பா. ஹா*+ நிமதி அள:தா மல%.. " எறா உLைமயான மகிFசி$ட..ஆனா எேதா காரணதினா கயாண உடன'யா இ*காெதC ெசானா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அத3+ அகி வதித மல%..ைகைய +.. எ5ேக இவ. உ5கR*+ இ<ேபா ேவைல ஏதாF இ*கா? ெகாOச ேபசPேம " எC இAதா.யாேதா எC தா ெசால வேத.. "அரவ)த*+.. மல%." எC அவ 1வ5கிய1. வாரதி அ1 $..." எறா..வாேளா எC பயேத ேபா வ)7டா.$ேமா ெத.

.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உ3சாகமாக ேபசி*ெகாLேட ெசற ஹாH ேபFசி 1வ*கதிேலேய.ைக அவ ?1 வசத5கைள உவா*கிய1. மல% தா ச5கடமான அவHைதய) இதா. அத கரைத வ). உைன நாேன ெச<பா அ'<ேப" எC Xைள ேவC எFச.*ைக வ)... அவ கர5கள: ெதா. எைன ஏLடா இ<ப' ேசாதி*கிற ? ஏ ம7' மல%.. ேபF வாரசியதி ப)'ைய தள%தாம. தன:ைலைய அைடத ஹாH. "இவ மா பா%தாேல +தியா7ட ேபா.. இ<ப' மாயேமாக (மாய ேமாகின:ய) ஆL பதமா) ேபா சி. தைன மற1 ேபசி*ெகாLேட ெசல. ெமகரதி பO தைமைய உண%தா.தா நா என1*+ ஆேவ! உன*+ தா ஒ ேதாணா1.. கால &Aவ1 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஆரப சேதாச ேலசாக வ'1. ப3றிய கரைத த ப)'*+ ைவதிதவ..தா." மா இ ம7'.ஐேயா! இ1 ஏதடா..வ)*காம. மன. இன:ேம இவகி7ட சேதாச. தன1 கர5கR*+ சிைற<ப7'த மல. அUவள. கரதிைன ப3றிய)தா. ேபசாம ச7ைடைய ப)'F எைன காதலிடா மைடயா எC ெசாலிவ)டலாமா" எC Dட ேதாறிய1 அவR*+. இதில ைகைய ேவற ப)'F வFசி7. ேத 1 வ)ைல*+ வா5கி வ)7ேடா ேபாலி*+" எC மனதி3+ தைலல'1 ெகாL'தா. ம7' மல%.வைப நாேம கிெர'7 கா%. ஜலேதாஷ ஏதாவ1 சா*+ ெசாலி ப*கதி ேபான. அ<ேபா1 தா. "ந7பாவ1 ஒறாவ1.1 ெகாL'த1. மல. அதிக ேநர அவ ைகைய ப)'1 ெகாL'<பைத உண%தாQ.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எC ெகOசி அர3றிய மனதி ேபா*ைக கL. " ேபாகாேத மல%.." எC Dறி வ)7. ெதாைலவ) ெசC ெகாL'தா மல%.அ<?ற பா%*கலா.ெவC அ5கி1 அகCவ)7டா மல%. ஆைசகைள த5கR*+ ஒள:1 ைவ1வ)7..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த ப)'*+ ைவதி*க ேவL. ஹா மனேம இலாம வ).. ெபா5கி ெபகிய1.......".. ". ஹாசி எLண5கள: ெபாைள தவறாக அ%த ெச 1ெகாL.வ)தா... எற ஆைச அவைன மW றி*ெகாL. ந7பாவ1 மLணாவ1.இ5கேய இ...தாபமாக வ)ழி1 நிறா ஹாH..<ள H வ1வ). மல% ேலசாக ைகைய இA1 ெகாள &யல. இ<ப'ேய எ Dடேவ எ<ேபா1 எ ைகப)'1 இ<ப)யா மல%? " எC ேக7க வா வைர வத ஏ*கமான வா%ைதகைள அ<ப'ேய அைர வ7ட அ'1 தி<ப) உேள அ<ப)னா அவ..இைத ெசாலதா வேத.. திைக1 வ)ய1 ெச வதறியாம ப..எ ைகப)'*+ இ. வ). எ<ேபா1 ேபா ச... அவைன வ)7.உ அகாைமய) எ உலகேம உ3சாகமாகிற1.வ)... மல%. அறிவா ெச ய<ப7ட &கX'ைய அண)1 ெகாLடன% இவ. ச.எDடேவ இ.....யாக. "எைன கயாண பLண). இ<ேபா1..எ<ேபா1ேம இ..

ஜனா அதியாய – 16 *** ஒ வ நா எதி வ ந./ இதா காதலி காதலி கா+த வ"திேயா? வ"திேயா *** நா0க1 ேவகெம2ததி...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ... மல.. ஹாசி7/ இைடய" இ+த இ4.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இைட$ப0ட கால க0டதி சில பல மா4தக3 நிக5+தி+தன..க தள+./. . வ"லக நிைன அகி இ-. இைடய" ஈ$% வ"ைசயாக உ வ"ழிகள* கா+த பாைவ. ப நா0க3 கட+தி+தன.. பாைவ.

ேசாப @றி ப" ேகாத ைககைள க-தி7/ @02 ெகா2 சா + ெகா31 லாவக.ெக4 ஒ தன* மதி$% உவாகி இ+த. ஹா: தன /-வ"னட சகஜமாக பழகியதா.கவ"ைல. ஆனா அ+த உணB உ?ைமெயன அவ3 மன ஏ74ெகா3ள ம4த. @ெனா தர. த மI ப=> ஹாசி பாைவய" எனெவ4 வ"ள./ எ4 இ$ேபா ெதள*வாகேவ %E+த. ேவைல கைள$ப" ைககைளக ேகா.ெகாவ ஊறி வள+தி+த உ4த ேலசாக மைறய வ9கிய"+த. அேத ேநரதி த0= ெகா2 ேவைல வா9/ >.ைக ச0ைடய" கஃ$ லி./ தா ேபா0ட த$% கண.க ஆவன ெச யB தவறவ"ைல.க0ைட உயதி அவ மண" பா. ஒGெவா அைசவ"H. அவன @-.சேம இ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .திைய ைகயா?2 /றித காலதி ேவைலகைள @= ெகா2. ஒவ. எலாவ7றி7/ ேமலாக.: வ9கி. சக ஊழியகள*ட அவC. ந0பா காதலி ேவைர அ4வ"டலா எ4 மன. வா9கிய மரண அ= அவ3 உ31ணைவ உைத த3ள* ெவள*ேய7றிய. ச7ேற மண". அவக3 /-வ" கலகல$ப"7/ ப.க @=யாத ஒ %திய மா7ற ெதEவதாக உண+தா3. வEைச ப7க3 ெதE> வசீகர சிE$% என சி4 சி4 அைசBகள* Nட மன சி.கி தவ"தா3 மல. ஒGெவா ெபா-திH.ேகா0ைட க0=இ+த மல. ஒGெவா ெசயலிH.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இவ ந0%ட சகஜமாக பழ/ அளவ"7/ வ+தி+தன. வல கனதி வ"- சி4 /ழி./ அழ/. கபKரமான அவன நைட. அவ3 மன ெதாைல+ ெதாைல+ மI ?2 வ+த. அவைன காF ஒGெவா ெநா=ய"H.

/. அவன*ட ேக0டா எலா வ"ைடக1 வ"ள9கிவ"2. அவ3 இவ பாைதய" இC இ./. அரவ"+த வ+ வ"0டா எறா சமய அைம> ெபா-./!) என ஆனா3? ஹாசிடேம ேக02வ"டலாமா எ4 Nட எ?ண"னா3./ உEைமய"லாத ஒவ இவ எற அவ:ைத அவைள அ4 ெகா?ேடய"+த.கவ"ைல மல. த7ேபாைதய அைல. அவன*ட ேக02 பா./ .. மல இ$ப= கல9கி.கலா.சி @3ெளா4 ./ ப". அ+த ரசைன.. எனதா ெச வ? சE ெபா4தேத ெபா4தாகி வ"0ட. அ$ப= ேக0பத7/ அவ3 தமான இட ெகா2. . ெதள*+ ெதள*+ கல9கி /ழப" Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .க இ+தாH./ க?=$பாக காைச ப7றி எலா ெதE+தி..கள*$பாவ @74 ெப4. அவ வா5வ" எனதா நட+த எபைத அறிவ /றிேத அவள சி+தைனக3 வல வ+ ெகா?=+தன. ேவெறாதி./ ேதைவய"லாத ச+ேதக9க3 @ைள. எ4 @=ெவ2தா3 மல.கவ"ைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இெதலா ஒ ப.கிறா3 எப உ4தியானா. ேவ?டா! இன*ேமH தரமிற9க Nடா எ4 நிைன அ+த @=ைவ ைகவ"0டா3... ஹாசி வா5வ" இைடய"0ட அ+த 'அவ3' (அவ3 ேபைர நிைன பா.க N2 எப நிRசய. ஹாசி7/ இைடய" நட+தைவ எB ெதEயாததா. ஆனா அரவ"+தC. இ$ேபா நா அவைன ப7றி ேக0/ ேபா அவC.க Nட ப"=. இC சில நா0க3 தா.ெக4 /தி இரண$ப2திய./ ெசா+தமா இவ எற ேக3வ" எ-+தBட ெந.சி ெந. "அரவ"+தC. என. ஒேவைள. தன.அத ப" ந வழிய" திடமாக ெச4 வ"டலா ".

ந.கிரமி./ ஒGெவா ெநா=>. அவைள தவறவ"ட ெச த வ"திய" ரதிVடைத நிைன ஹா: தைனேய ெநா+ ெகா?டா.க.காம ேபான தண9கைள> ேச ஞாபக ப2தி ெதாைல ெச தன. ைம ஒ74 காகிததி (blotting paper) பட நல ைமய"ைன ேபா.கமற ஆ. அHவலக வவைத ஒ உலாச பயணமாகேவ கத வ9கி வ"0டா ஹா:. அ-தமான வாைதக1./3ேள ஏேதா மின ேபாேல ெதா02 ெசறேத"எற பாட வEகைள ஒதி+த.கலா எற நிைன$ேப அவC. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவன த7ேபாைதய நிைலேயா "இறைக ேபாேல அைலகிேறேன உ+த ேபRைச ேக0ைகய"ேல /ழ+ைத ேபாேல தவ5கிேறேன உ+த பாைவ த?ைடய"ேல ெதாைலயாம ெதாைல+ேதேன உ ைகக3 எைன ெதா0ட கைரயாம கைர+ேதேன உ XR கா74 ப0ட அநியாய காத வ+த அட9காத ஆைச த+த என. ஹாேசா கல.க9க3 ெமல ெமல அக4 ெதள*+ ெகா?=+தா. மல எற அ+த ெமலின ஹாசி இதய ேகா0ைடைய ப=$ப=யாக. மலைர தின@ ச+தி. சினதிைர ெந2+ெதாடக1. எ$ேபா ேபா./ இைடய" வ வ"ளபர9க3 ேபா அ=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெகா?=. அவைள பா. அதி வலிைம>ட ஆ0சி ெச அவைன ஆ0= ைவ ெகா?=+தா3./ உவ$பாக இ. அவைள கWEய" கைடசியாக பாத ேபா காண$ப0ட ேவதைனயான @க@.க.க= ேதாறி இசிதன. @% அவ ரசி.

ஹாைச க?ட. " மல.க தவறவ"ைல.கவ"ைல. ஒ நிமிஷ. மிராB. அHவலக ேநர @=+ வ0=7/ கிளப தயாராகி ெகா?=+தன மதிமல. தா ெசால வ+தேத ஒ நிமிட மற+ வ"0ட! அ9ேக சில கண9க3 ெமௗனதி கைரய.க தவறவ"ைல.ெகா?டன. அரவ"+த ெசைன வ+ ேச நா1 ெந9கிய.கி வ+த ஹா: .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹாசி @கதி ேதாற வ9கிய மலRசிைய அவ தா சிராB கவன*. அGவ$ேபா சிராB. சலசலதப=ேய கிளப" ெகா?=+த மல அவ வ+தைத கவன*. இைத அவ. த மக3 நிபமாவ"ட@ ெதEவ".ெகா?=. "ெபான*ய" ெசவன*" /+தைவ>. ப"ர% அ$ெபா- இ./. காரண எனெவ4 ெதEயாவ"0டாH. மிராBட. இ$ப=யாக நா0க3 ஓ=. ஏ7கனேவ ெபEதாக இ+த த கய வ"ழிகைள இC அக0= வ"ழிதா3. அ$ேபா அ9ேக மலைர ேநா.க. ெகா= வ0= Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இவக3 இவைர> க?டவ1. இைத பாெகா?=+த மிராவ"7/ வாரசிய அதிகEத. மக % இடதி நல ப=யாக ெபாY+திவ"0டா எபைத உண+தவைர> மகி5Rசி ெதா7றி ெகா?ட. இவ பாத பாதப= நிறி+தன.." எறா. வ+தியேதவC @த @தலி.ைகய" இைல. அ+த வ"ழிகள* வRசி வ5+தவC. ச0ெட4 ேக0ட அவ /ரலி 3ள* திப"யவ3../.. அவ வரவ"7/ @+ைதய தின மாைல. இ+திராB ெதாைலேபசிய" உைரயா= கைதக3 பEமாறி.

.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ச+தி$பைத./.அ மல.. ஒவழியாக ெதள*வைட+தா."./ வ+கிேறா" எ4 ெசால. " இைல மல.. அவ என ]தஷனா? பாடாத வாெனாலிைய இர?2 த02 த0=..ந அைற./ அ=ய" இலாத ெபாைள ேதட வ9கினா3.அ$%ற ேவ?டா./ அவ வர ேபாறாC ெசான.. " என ஹா:?" எ4 ஒவழியாக ேக02 @=தா3. த தைலய" மானசீகமாக த0=.. அவனாக ெசானா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..../ அரத பைழய ெதாழி ^0பைத பயப2தி..அதா அவ ஏேபா02. என ெசாவா! " தட9கH. வ"ள.. ேதாறிய %னைகைய மைற. எ0டைர.. நாC அவைன வரேவ7க வரலாெம4 இ." எ4 ஆரபதி த2மாறியவ.அரவ"+ நாைள... " நாைள.. எறவ3 சிறி இைடெவள* வ"02.... இைல.. ஒ அைழ$% ஒ4ேம இைல../ வ ேநர எ$ேபா எ4 ெதE+தா../ தாேன அரவ"+த வகிறா எ4 ெசானா . பாட ைவ./.கிேற. ஒ ெமய". " ஓ_. " ... ேலசாக ேக0ட அ+த ச$ததி சமாள* ெகா?ட மல... ஒ நிமிட ேயாசித மல.../ வ+ ேச ேபாலி. ேமைச./ அமர ககி கிVணXதிய" அழகிய வணைன தா நிைனவ"7/ வ+த..அைத ேக0க தா வ+ேத" எ4 ேகாைவயாக @=தா.. எனெவபேத மற+ ேபானவ...கிேற. கவன*யாதவ3 ேபா அவ3 கீ ேழ /ன*+.. உடேன ெமய" அC$பலாெம4 தா நிைனேத.../ காைலய" எமிேர0சி வகிறா. " அவ உ9ககி0ட எB ெசாலைலயா?" எ4 ேக0டா3.எ$ப=> ெவள*ேய வர ஒ மண" ேநரமாவ ஆ/C நிைன.சா ெராப ப"சி ேபாலி.

. நா ஒC ேக. பா நல நாH சா சாதி ெசமதியா கவன*.இைலெயறா.ப"./ ச+ேதக தா. மல உட ேச+ சிEதா3.கலா. வ"2ற9க? என வ"ஷய...காதேபா அவ உைன பா$ப. ஹாசி சிE$ப".. என./ தி`ெர4 ச+ேதக ேதாற.கலாெம4 @=B ப?ண"0ேட.அவ பா../.உ?ைமய ெசாலைலனா.அதா நாC ஈெமய" அC$பேவ இைல. கிைடயா.. @த நா3 ஹாைச பா ந ேபயைற+த ேபா @ழிதேம. ெகா3ள.நாC ெகா...ேக... த02 த2மாறி எ-+. இ... ெகா?2 அGவ"டைத வ"02 மனேமய"றி அகறா கா:....." எ4 Nறி சிEதா." எறவC.க ேபாேற நாைள. ேநE ெச4 அதிRசி ெகா2. "நலதா ேபாR .ேகா! அதனால. அ+த சிE$ப" மI ?2 ஒ@ைற /$%ற வ"-+..ேகா.. இ$ேபா ந எலா உ?ைமைய> ஒ-9கா ஒ. மிராவ"ட@ ெசாலி. அ4 மலைர ஓ0ட நல அவ கிைடவ"0ட.... ெதE.ந பா. அவள*ட@.அைத தா அவ பயண வ"வர எலா ெசானா9க. " ந ெசாலி0=யா.ச நாளா கவன*Rசி02 தா இ. நா இ9ேக வ+தி$பைத? " எ4 ேக0டா "இைல.. மலட அHவலக ேப+தி கிளப"ய மிராவ"7/. மகேள../! எ @னா=ேய ந9க ெர?2 ேப இ$ப= H. வ"2வாளா அவ3! " என= நட...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana பா....காதேபா ந அவைர பா$ப.. நா ஹா: Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ேதைவய"லாம ேகாப$ப02 திைசதி$ப. அரவ"+த வர ேபா/ மகி5Rசி> ெதா7றி." எறா3 மல./ இ9ேக? ஒேர ெராமா: ஆ$ இ+தியாவா..... நாC ேபச @=யவ"ைல.....

/ எனவாய"74.. மல. நா பா.. மிராவ"ட எலாவ7ைற> ெகா0=வ"ட ேவ?2 எப ேபா தா ேதாறிய..மல.ந பதிேல ெசாலாம என ப?ண"0=..நாேன ெசம க2$ப" இ.ேக உEய அ.கைற>ட. "`. இ4திய" ந0ப" அ% ெஜய".. "ஹா..உ?ைம தானா? அவ ஏ அ$ப= பா ெதாைல...கிறானா...காம ெசாH./. " R. %ைகய"ற அ2$ப" ெப0ேரால ஊதி02... மன Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..காத ேபாற எைன அ=. எகி0ேட மைற..மா இ மி. மல..ந ேவற.ஏதாவ தB கிைட..என= நா பா02......கா$பேரஷ ெகா ம+ %ைக." எ4 ேமH க2$ேப7றினா3./ ேபா2 %ைக இல=..க ேவ?2. ேதாழைம..இ4 ஆெவ4 தாேன பாதா."எ4 ெசா+த /ழ$பதி X5கி ேபா வ"0டா3...ேஹ W....கலாமிைலயா?" எறா மி..தி கல+த ேலசான ேகாபட.ச அவமானமாகB இ+த. ேதாழிய" /ரலி ெதE+த நிஜமான வதைத க?2ெகா?ட மி....அவC.க? ம4ப=> ெவ3ைள %ைக.எைன ெகாைலகாE ஆ.க..நா அைத க7பைன எறலவா நிைனேதா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana கி0ட ேநரா ேபாய" ேக0=2ேவ ஜா./ மிரா Nறியைத ேக0ட... உடன=யாக ேதாறிய ஒY வ"ஷய தா./ ந2வ" பா02பாட ேபாய"0=யா? அ கனBகா0சி. அேத ேநர தன @0டா3 தனைத நிைன ெகா.கிரைத! " எ4 மிரா வ"ைளயா0டாக எRசEதா3...ேக...காேத " எறா வ"ர.ேக.க= பா.. " எனாR மல? ஏ இGவளB ேசாக? என*ட ெசால Nடாதா? ெசால @=யாத அளவ"7/ அ$ப= என ப"ரRசைன? உ?ைமய" ந எைன ஒ நல ந0பா நிைனதா.. எலாவ7ைற> ../ ேக020ேட இ.

.க02. இ4 அவ மலைர பா..கிரேம நிைறேவ74கிேற மகேள"... ஏ அரவ"+தC. மிராவ"7/ கா: மI ேகாப எ0= பாத..ச மிராவ" தைலய"H இட ெபய+த. மல இற9/ இட ெந9க.எ9க வ0=. மலE தைலய" இ+ ெகா.க ேவ?2".நா ெச த @0டா3தன எேனாடேவ ேபாக02.கிேற.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana திற+ ெகா0=வ"0டா3./3ேளேய ைவ...க02.ெகா?டா3.ேசா+ அம+தி+த ேதாழிய" கர9க3 ஆதரவாக ப7றி ஆ4த அள*தா3. ப"ர%வ"7/ Nட அ$ப=தாேன ேதா4கிற! ஹா: ஏ இ$ப= நட+ ெகா3கிறா எற /ழ$ப. அைனைத> ேக0ட மிராவ"7/ ேதாழிய" நிைல ேக02. "சீ.ஸி வ+தைட+த ப... எ4 மன$aவமாக ேவ?=.காம தன நிைனc02 ப0=யலி (reminder) ேசெகா?டா. தன.கடBேள! எ மலE வா5வ" சீ.../. சE.. இத7/3.... அவளா சாதாரணமாக எ2.ெகா3. $ள :.ச ெநகி5+.. "இ. மலEட பழ/ ேபா காண$ப2 ேலசான த2மா7றைத>.உகி0ட ெசான ப"ற/ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இ. கடB1 தன இபா.இைத ெசால ேதைவ இைலதா../ பாைவைய>.ெகா3ள @=யவ"ைல. மல தா க7பைன ெச கிறா3 எேற ைவ ெகா?டாH./ Nட இெதலா ெதEயா. ெந.. " மி..ெகா?டாH.ஆனாH.நா ெசானைத உன. எ4 ெசாலி மற.சைல உடேன ப"E. அவ3. க?க3 கல9கிய.கிரேம நிமதி> ச+ேதாஷ@ நிைற+தி. அ4 அவ ெச ததி தவறிைல எ4 மிராவ" நியாய மன ஒ..ைதய" அ. எ$ப=யாவ அவைன ப7றி @-வ க?2ப"=.

மல வ2 திப"வ"0டா3. மல அ4 நிமதியாக உற9கினா3. நவனட நாகeகமான அழ/ட மிள*+த. ம4நா3 சன*... வரேவ7க ெசலலா எ4 @=ெவ2தா3.எலா சீ. பாதி பர$பளைவ நிர$ப".வ"2@ைறய" இ+த மல வ"மான நிைலயதி7/." எறா3.கவ"ைல.கிழைம எபதா /2பதினட. மலE /2ப அரவ"+தன* /2ப./ தைனயறியாம சிE$% ெபா ெகா?2 வ+த..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana என.ேபாறா வ"2. மலE உறவ"னக3. ெகா?=+தன.. ந+திகாவ" தப" நிம திமணதி7/ இ நா0க3 @ தா நா2 தி%வதா.கிரேம சEயா/.ெக4 ஒ d$ப ஹேரா சீ. எ02 மண"..கா /2ப. அவ அ./ ெகா. "Rேச. மலைர 7றி தி02 aைனயாக வல வ+ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . " பா.ேக ெசைன சவேதச வ"மான நிைலயதி. மிரவ"ட மனைத அ-திய வ"ஷய9கைள பகி+ததா /ைற+த பாரதினாH.க அ+த ஹா: ெகா2 ைவ. ந+திகாவ" /2பதின எ4 அ9/ ஒ ெபEய /பேல /-மிய"+த. /தாB அண"+.ந கிைட. கயாண மா$ப"3ைளயா அரவ"+தைன. என மல ந! நா யாEட@ ெசால மா0ேட.. இவக3 அைனவ..உன. அரவ"+தைன ச+தி. ம4நா3.. ஜ.ந கவைல$படாம ேபாய"02 வா.ச பார இற9கிய ேபா இ.கிரேம வவா பா! " எ4 Nறி மலைர உ7சாக ப2த @யறா மி. அவைன தவ"ர அைனவ அ9கி+தன...க ேபா/ உ7சாகதினாH. அரவ"+தைன மா$ப"3ைள ேகாலதி நிைன பாதவ1..கலா" எறப=ேய./ @ேப ந?பைன வரேவ7க ஹா அ9ேக ஆவேல உவாக காதிதா./...

ெகா?=+த சீைம Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ெசாலி0ேட. மன*.. N0=02 வரF./ேவ. எ$ப= இ. அ+த சிE$ப" அதைத %E+ ெகா?ட மல..ைகேயா? எனேவா? மல இைத ச7ேற கவன*.க வ9/ சா. என.. ச+ேதாஷட அவனகி வ+.கB..க3 ெசாலி ெசற காைச க?ட ந+வ"7/. எ4 படபடெவன ேபசிவ"02.. அ@தின*ய" திமணதி மல அ=த N நிைனவ"7/ வர..கிற$பா? சிவ"ட@.கி இறி. அைனவ.வ02.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெகா?=+தன ஹாசி க?க3.. அவ3 ஹாசி ப.கி அேத தி02தனைத ேம7ெகா?டா3.கி /4பாக சிEதா3. ேந74 மிராவ" வாைதகள*னா ேதாறிய ெமலிய நப"./ேம ெதE>மாதலா.../ அறி@க ெச ைவதா. வா.க பாவ"02. " தப". அவ பதிைல Nட எதிபா./ உைன அறி@க ெச ைவ./ வர ெசாலி எGவளB நாளாRச! இC உன..ெக4 கி3ள*> ைவததா3. இ- ெச4 /2பதி ஒவ பா.".க ைவ.கிரேம அமாைவ..க= உைன ப7றி வ"சாER ெதE. ந+வ" ெப7ேறாைர தவ"ர அவைன அைனவ. இ9ேக உைன பாததி. ந+வ" ைகய" ந4.. மல அ$பாB.. ஒ7ைற வ"ரலா பதிர கா0= மிர0=யேதா2 ம02மிறி.சி.. இ$ப= இவகைள எலா கா./ ெராப ச+ேதாச.. தன*ட வா5. மலEட@ அ=.சீ.ஆமா! சE வா.கிேற. அவைன அைழ ெச4. ப" மலைர ேநா. அைனவடC எள*தி ெபா+தி கலகல ெகா?=+தா ஹா:. அத7/3 காைச அ9ேக க?2ெகா?ட இ+./ வழி ெதEயைலயா.காம..

அவ க?க3 எனேவா..ைக கவ"ைதகைள வ"டவ"ைலயா? இைத ேக0ட ப"ற/.காH.கேற பய9கர W0= சீ. " அட$பாவ"! ந இC இ+த ெமா./ மணவா0=யாக ேபா/ ம9ைகைய தா ேத= சலி ெகா?=+தன.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ைர அரவ"+த.ெகா3ள.. " ேட . ெவள*ய" வர... உைன காணாத காணாத நாC கா./../ ப"ற/.. " ேஹ ைம =ய NANDY வாG!!! வாG!!! ந ஒ ெசம ப">0=. /2பதின அைனவ அவைன 7றி வைள ெகா?டன. உலாசட.... சாவகாசமாக ஒபேத @. எ4 @ைறத மலைர ச74 ல0சிய ெச யாம. "ஹேலா ப"ளவ../ உ லவ ANDY ANDY ANDY " ைஹ ேயா ராமா! எ4 ந+B மல தைலய" அ=.ச வர0= க?ட அ=.. ெபEயவக3 அைனவEட@ நல வ"சாE ஆசிவாத ெப74 ெகா?=+தாH. " ஹா .ந இவைன தா கயாண ப?ண"... அவ3 அகி ெசறா அரவ"+த.... க?கள* ேலசான ெவ0கதி சாய ப=ய. ெவ/ நா0க1.../ ேபாகலா ஊ0= இ$ப=. ப">0=.கா மI Andy" எறா.க ேபாறியா?" எ4 @/%றமாக ேக0ட ெவ/ பERசயமான /ரைல நப @=யாம திப" பாத அரவ"+த. மலE ப"னா நிறி+த ந+ைவ க?2 ெகா?ட.அ+" எ4 3ள* வரேவ7ற மலைர பா ேபாலி அல0சியட.. தன Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. தன. ந+.கிரேம ெக0= ேமள ெகா0= ஆகி2வ ந எ ெப?டா0= அ2த நாேள தி0ட த0= ஹன*XC."..

உன.உன..ெக$ப= ெதE+த? ந எ$ப= ெசைனய"? அைத ெசாH @தலி". எ4 படபடத அரவ"+தைன இைடெவ0=ய மலE /ர..கிர கிளபறதா @=ெவ2ததா./ தா ெதEவ".....ஹன*X ேபா/ @னா= உ வ02காரைர ேவ வR கடேற பா...கா9க.." எ4 தி0= ெகா?ேட..சீ... " மல...கா= ேபானா.உ ந?ப எ9ேக> ேபாக மா0டா....... ந+ைவ> தரதரெவ4 இ-..சி=R...ெகா3ளலா" " ஏ மல. அவCட இ ச.../ ஒ ெமய" Nட அC$ப @=யைல. ஆ9கில ANDY..அவைள ஏ?= இ-02 ேபாகிற? சEயான வ"லி! இ`.$ள :............/ல.. ஹாசி அகி வ+தவ....இ9ேக வ+தBட @தலி உன....கலா..கர வாகனதி வவதாக Nறி ம7றவகைள காE அC$ப" ைவதா...ெராப அதிகமா இ+தடா.கF எ4 நிைன ெகா?ேட இ+ேத..எலா காதி...ந எ9கடா இ9க?./ ேபா/ வழிய" எலா ேபசி.. " ேஹ ஆ?=....வா.. "சாEடா...த$% தா.கி நக+வ"ட...த$பா நிைனR.காதடா. உ ெசா7ெபாழிைவ ப"ற/ வR....நபேவ @=யல...ஒேர மாததி எலாேம ேவகமா நட+ @=...../ கயாண நட...ெகா?2 கா ேநா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெந9கிய ந?பைன எதிபாராம க?ட ச+ேதாஷதி தி.அ ஆ?= இைல.அ சE...எ9க ெசாH பா." எ4 Nறி அவைன ஆற த-வ"யவ...உன.வ02....கலா " " சEதா ேபாடா ேபா?=" எ4 ெசாலிவ"02 நி7காம... கைடசி வைர ேவைல$ப. வ2 தி% வழிய" அைன வ"வர9கைள> ேக0டறி+த Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..../@.. " ேட மRசா.

ஹாசி ேதா3கள* ஆதரவாக த0=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அரவ"+தC./.கேபாவைத அ$ேபா அவக3 இவேம அறியவ"ைல! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..இதா எ ஆைச மRசா!" எ4 உணRசி ெபா9க Nறினா அரவ"+த..ேகாலதி மலE உவ மின* மைற+த. ந?ப ெசைன. அரவ"+தன* வாைதக3 அfர ப"சகாம வ"ைரவ" நட. ஒ ெநா= மண. ஹாசி மனதிைரய"...கிரேம நல ெபா?F அைம+. அ+த. கயாணைத நாேன @ நி4 வ"மEைசயா நடதFடா./ திப"யதி ச+ேதாஷ ப"=படவ"ைல. " உன./ சீ.

லவதி ம6+ேம றியாகி தாளாத காத திணறக1 த ெகா.. அAவ.ைன சிற'பாக நிைறேவ3/ ெபா/'ப. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மணதி3 .ஜனா அதியாய – 17 *** ளசிட ஒ மகி!"#$.6+ வ.ைன ஏ3றி #த ெந 0கிய 3றதின > மின ேவகதி@ நா6க1 நக#$ ஐEFன சாG ெகா1ைக> (Theory of relativity) எ+$>கா6டாக அைம#தன.. மகி!"#$. இர8+. ெவ'ப )ட நா ைக ெதா+ ெதாைலவ.. ெவளேய/ வாச0க1 2ட ஒறா கல#$ 3ற இதயதி $5'பாகி ேபான ந-ேயா வ.ழாவ. நா6க1 J5#$. அரவ. தி இK ப$ நா6க1 இ #தன.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல . #த மணம>க?> ம#த ேவகதி@.#த நா+ தி ப. . ந-..ச க கிறாேய கிறாேய ெப8ேண? ெப8ேண?! ைண கா6ட5 எ க8ேண க8ேண? 8ேண? *** கயாண கன"கள )!கிய.

அைறய அ@வைல Jன6+ அ@வலகதி3ேக வ#$வ." எ/ ெமலிய ரலி அைழதா1. அரவ.. ம8ைடைய காய ைவத அ@வலக 26ட J5$. காைலய. மணம>க?> தி மண உைடக1 எ+> ெபா/'G. கைடசி க6ட அைழ'ப. அரவ.#தன வ65ன - வ > தா #தப5யா. நா6க1 ப3றா>ைறயா.ற'ப.6டா1.#த வ#த ப. அவ இK ேவைலய. ஏற>ைறய எலா ஏ3பா+கைள J5$ தயா நிைலய.அவன ஹாE. ந#$வ. Jதலி வ.த! வ. #த.ரதாயமான நிசய நட#த நாள3 இைடெவள ைறவானதாக இ தி #தா@.நிேயாகJ ம6+ேம! உைடக1 ேத" ெச ேபா$ க6டாய தKட இ >கேவ8+ எ/ அரவ. கி6டத6ட க6டைளேய வ.ற உைடக1 ேதைவ ைவ$ெகா1ளலா எ/ J5ெவ+தி #தா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana றித தி மண ேததி>. உட வ வதாக ஒ'G>ெகா8டா.+'G எ+'பதாக J5ெவ+தி #த மல .திதி #தா ஹா. 'ராெஜ>6 றித ஒ J>கியமான உயம6ட 26ட இ #ததா. மM தமி #த$. இேத க6டைள மலOடJ ந#$வா ப. ன#$ ேவைல ெச $ ெகா85 நிமிட தய0கினா1.#த. இAவ. ஹாசிட ெசாலி> ெகா8+ கிளப வ#த மல. மதியதி3 ேம ஹாE கைட>ேக ேநராக வ#$வ. அைத ெதாட#த ேவைலகைளகைள ஒ வழியாக J5$. சப..+வதாக ெசாலி வ. - அைறய தின அ@வலகதி.>க ப65 #த$. " . அ#த வாரதி Gதன/ ெசலலா எ/ J5ெவ+தி #ததன தி மண வ65ன. மண எப$ Jனேர J5வாகிய. தா இ #தன. )!கி இ 'பைத க8+ ஒ ப.6டா. வ65ன - . Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana கி ெச/. காைலய.

. க+க+'G 5ய." " என$ இவேனா+ ஒறாக ெசவதா?!". J6ைடைய ஊ3றினா. #த Jகதி கண'ெபாRதி... #த )ைளய.ைடயள$.... 'ளா. அத3 காரணமான. எதிO நிறவைள ஆழமாக பாதவ. அைத எ'ப5 ஒ 0கிைண'ப$..6+..லி #ேத பரபர'பாக ேவைலய.3 Tடாகிய. காத@> காரணமான ேவதி' ெபா 6க1 )ைளய. ந#$ கயாண உைடக1 ேதவ. இைத எ'ப5 J5'ப$.. அரவ. உத+கள வ.'ளா எ/ சி#தி$ சி#தி$. மற#ேத ேபாய.3 வர ெசானா0கல.. ஆ!#$. சித/ ந-$ளகள நைன#த உண" மலO மனதி ேதாறிய$.3 வ#தவனா . இனைம பரவ.ெசாலி6+ கிளப.. எ/ அதி#தவ1 அவ அ'ப5 ேக6பா எற ேகாணதி ேயாசிதி Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana >கேவ இைல... ந-O நைன#த U0ெகாெதாைற @>கினா. இ#த ேநர$>1 றி'ப.. நிமிஷ ெகா+ மல.ைய J5>க J5மா...6ட பண..ேநரமா$. " இைன>.+ அளவ..டேற. " என மல?".#த.@..6ேட பா .அ. எறா ெமைமயாக..நா கிளப6+மா?"எறா1. 26டதி எR'ப'ப6ட ச#ேதக0க?> வ.ேவைல JJரதி..O#த Gனைகட. கVட'ப6+ அ#த உணைவ அட>கிவ. ேநெகா8ட அ#த பாைவய. திFெர/ ஒ அ8டா பன$க1கைள யாேரா அ1ள ெதளத$ ேபாற ளசிைய உண#தவ. ஆேல6 ஆகிவ.நா இைதெயலா )5 வசி6+. . உடெல0 தா/மாறாக பாய $வ0கியதி பலனாக. அ'ேபா$தா நிைனவ. " அேசா. ரலி உOைமயாளைர நிமிராமேல உண#$ெகா8டா. 2ைமய.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காைலய..

.அரவ.ைச#$.. அ0ேக நி3காம கிளப.எனதா நிைனசி65 வழிய.'... அவ ரலி ஒலித ஏ>க அவைள இள>கி.ந-0க ேவைலைய J5$ வ... எ/ மனதி ேக1வ...........#தனட ந-0க வர தாமதமாK ெசாலிடேற.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ... அவ க8கள ெதப6ட வலி..அட! எனவா #தா என! இவ 2ட ேபாக[K என அவசிய? ". "அ'ேபா....டடா1...உனVட " .. " எ 2ட வ இ0கி வதி உன> அAவள" ச0கடமா மல? நா #$ கைட> ேச#$ ேபாய.டலாK தா நா இைன> ைப>கி வராம.. எ/ மன ேக1வ. அவK> மைறJகமாக ஒ'Gத அள$வ.....ற மாதிOல ெதO$... "ஆமா.ைல.ெமாதமாக அவைள ழ'ப.எறா ேலசான ஏ>க$ட.. அ$> ேவற.நா கா டா>ஸிய.னா5ேய சO0க மகாராஜாK ஓடKமா>.+ேவ. எறா1 மல..வா எற$ நம உடேன அவ ப.". அவ?> ேகாபைத உ8+ ப8ண..ைச ப. நா கீ ேழ Oெச'ஷன காதி >ேக.. ேபாய.... காO வ#ேத.உன> ப...6+6டாளா?இைலெயறா இெனா இ ைச+ 5ரா> ேபாட Jய3சி>கிறானா? .... மலO ெந.. இ #தா@..இவ ெபOய தி வாY ேத ெகா8+ வ#தி >கா..+வா..ஒ >கா இவ!! ஓவரா ேவைள அ#த ைவ6) இவK> த8ண.வர ேவ8டா மல.5>கலனா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana "இைல. வ... அவ வாைதகள ெபா 1... ந-0க ெம$வா வா0க...". ெதள$ வ.க?> ஒ மகா ம6டமான ச'ைப க6ைட பதிலாக ெகா+$ அட>கினா1.. பரவாய. "இ'ேபா நம ெராப" ம/தா.கேளா+ Jர85ய$.6+ வா0க" எ/ உணசி $ைடத ரலி..6+. இவைனேய நிைன வயலி வாசி6+ இ >கிறதா J5ேவ ப8ண.. ஒ நிமிட அவ க8கள வலி ேதாறி மைற#த$.

( ேபா$. ேபா$ ப^லி0>E) அ#த பயணதி ஒAெவா ெகா85 #தன இ ேவ3/ைம இ வ ெநா5ைய அ[ அ[வாக ரசி$ . "''ெளச கா" (Pleasure car ) எ/ அவன$ தாதா காலதி கிராம0கள காைர றி'ப. எ/வ. ேபOபமாக இ #த$ ஹாசி3. வO பயணJ இனேத $வ0கிய$..+வத அத ஹா> இ/ அ'ப6டமாக வ. T!நிைலைய ரமியமா> இைசட அ கி அம#$ பயண ெச ேபா$ கிைட> இபமான அKபவைத த வதா.@ ஒ . " கிளபலாமா மல?". நறாக ப. அவ ெச/ காைர. #$ ேபான $ைட'ப>க6ைட ஒ/ தா பOசாக கிைடதி > எ/ அவK> இ'ேபா$ ெத1ளெதளவாக GO#த$. பயண! ைப>ேக எ+$ வ#தி 'பா.ைப>கி ம6+ உட வ மா/ அைழதி #தா.6+ அவKட இைண#$ நட>க $வ0கினா1. ஆனா. வ.இ$ ப. இைல.இ #த$.ெளஷ காOலாம ேவெறன?! வழ>கமாக ெகாைலெவறிைய ]8+ ேபா>வர$ ெநOச 2ட. வா!>ைகய.. அ'Gற என! மாவா! மலேரா+ காO தனைமய.ைர#$ ேவைலகைள J5தவ. மல #த மலO "". வரேவ3ப..எ/ ேக6க .6டா... G ஒ அ3Gதமான ெப8[ட.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹாசி3 $1ள தி>க ேவ8+ ேபாலி #த$. காதி J ெச/. அத நி/$மிடதி இ இ #$ எ+$ வர. மல டனான தனைமைய ந-5'பதா.அவன$ நல ேவைள! த'ப. வாகனதி தா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வ ரசைனய.வ. ளY6ட'ப6ட காO மன வ.ள0கிய$.

.ஓமா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இன'பான ரசலா உ8[ ெபாR$ இைட`றாக ெதா8ைடய.ெமௗனேம .. "மலக1 மலக1. அவ சிO'G சத ேக6ட$.. ஆனா அ#த Jைற'ப..ெமௗனேம ேவதமா?" ேவதமா எ/ பாட ஒலி>க... அ$தா நலா இ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana >.அதா... காO ஒலி$ ெகா85 #த ப8பைல வாெனாலி த ைகவOைசைய கா65ய$.படபட ...... எ/ மனதி31 நிைனதவ1 ஒ/ ெசாலாம அவைன Jைறதா1..31 J1ேள இ #தா 2ட இலவாக ரசி$ சா'ப. "என ஒ வ... அ#த ெமௗனைத கைல>க.... அ'பேவா என இளநைக ஒ/ எ65 பா>க காதி அைத க8+ ஹாE ேம@ சிO>க.ெமௗனமா..... ரசலாவ.. "இல....ய #தா...... அேப... கார ச3/ கமியாகி...அேப.. மலேர. எ/ ெசாலி ேம@ சிOதா....அேப ..... ஹாE கடகடெவன சிO>க $வ0கினா. ெமௗனமா..... J1 இ ரசிதி #தா ஏ3ப6+ அவEைதயான உண"ட மல >க... ஹாE மலைர கீ ! க8ணா பாதா. சிO$ வ... ேபசினா......ேபமா?? ேபமா ேபசினா.. இ'ேபா எத3காக சிO>கிறா? " எப$ ேபா பாதா1.ச ]>கலாகி.6டா1..... மல மலO சிO'ைபேய ஒ இ'ப5 சிOசி6ேட இ #த$...ேபமா .ஓமா . ..+ மனநிைலய. நிமிட க8ெகா6டாம பாதவ.. " மல.ெமௗனமா ... ஓமா.. " நலாதாேன இ ப....... ழ'ப$ட அவ Gற தி மல.". ஹாE இ #தா. கவனயாதவ1 ேபா க8ணா5 கத" வழியாக ெவள'Gற பா>க $வ0கினா1. "மலேர மலேர.லதன! "..".....கைடசியா ேக6ட வOைய நிைனேச. அவ1 இதேழார இ'பேவா.. இள>க ெகா. அைத அவ Gற தி பாமேல உண#$ ெகா8ட மல....... எற வOக1 J5#த$. மலக1. நிமிட0க1 ெமௗனதி கைரய.

அத3 அவசியேம இைல........ இ'ேபா$ நிஜமாகேவ ேகாப வ#$வ.உன> இK ேகாபமா மல? " எ/ தய0கி தய0கி ேக6டா ஹாE. வல$ ைகைய அவைன ேநா>கி ேலசாக உயதி.6ட$. வ." எறா.... 5.'ைச ப."எ/ ேவக ேவகமாக ேகாப கல#த ரலி ெசாலி J5தா1 மல... அேதா+ நி/திய.. எேம. ேப அபாயகரமான திைசைய ேநா>கி ெசவைத க8டவ1..ெர8டா தா நிைன>கிேற... எனதா மல ேகாபமிைல எ/ ெசானா@.. ஐ...ைளயாட . இ'ப5தா ேபேவK ந-0க நிைனதா.எேம. " எலாOடJ சகஜமாக ேப ந-. அைத அவ1 ெசான வ...ப....R#$ வ.. இAவள" ேநர உ1?>1 வO> வO அவைன தி65 ெகா8ேட வ#த மல >.ஷய0கைள மனதி ைவ$ ந-0க1 ேபசினா. இைல..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ப6டா மாதிO ெபாO.சி6ேட இ அைமதியா இ 'ப.. நா இ'ேபாேவ இற0கி>கேற..இ'ேபா உ0கைள நல ப...உைன." எ/ நரநரெவ/ ப3கைள க5$ ெகா8+ மனதி31 தி65 த-தா1 மல... நி/$மா/ ைசைக ெச $.. " ேபா$ ஹாE.தி அவ வாய...ஏனா?அைதெயலா நா மற#$ பல வ ஷ0களா..ேய! அைத வ.6+6+. பG எOயைலK நலா ெசா@.ததிேலேய இK க+ ேகாபதி தா இ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana >கிறா1 .. 'பமிைல..உ0க1 ேம ேகாப'பட நா யா ேகாப'படK?ஒ ? எ$>காக ேவைள பைழய வ. "ஆமா..6+ இ'ப5 >கற$ உன> ஒேத வரைல..+0கிவ.எ... எனட ம6+ ஒ$>க கா6+வ$ ேபா ேதா[$ மல.ெசா@டா நலா ெசா@. >கலா ஹாE...GO#$ ெகா1வ0கK நபேற. ஹா> Jகேம வ..6ட$. ஆனா.. அவ அைமதியாகி கா ஓ6+வதி கவன ெச@$வ$ ேபா கா65 ெகா8டா..இனேம அ$ ப3றி ேபவதி என> $ள வ..6ெவ5 கிO>ெக6 வ.

. எறா.ைல. மற#$வ..Eக6 )6ைடையேய க8+ப. அவ1 பா> பாைவய.. "ஹு.உ8ைம.உ8ைம.அைறய ஏமா3ற மலைர இதைன வ ட0க1 கழி$ பாதி>கிறெதறா.... மல >கிறெதறா நாK அவ?> ப..ட அதிக சத$ட "ேரகா" எ/ கதி ஆ'பா6ட ெச $ ெகா85 #த$...அ$ ஏமா3றதி ப.. வாய ேக ெசற ப. ேநச.... காதலா?" எ/ ேக6+ அ#த நா >65ய...ரதிபலி'G. ேசா#த நா >65 ேபா ப+தி #த அவ மன$.அவேள எைன..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எபைத உண#$ ெகா8டா ஹாE. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .5த மகி!"ட கிேர>க அறிஞ ஆ>கிமி5ைச வ.Oயமானவக1 மM $ தா ேகாப வ மா? எதிO மM $ வ வத3 ெபய ேகாப அலாம..Oயமானவக1 மM $ தாேன உOைமட ேகாப வ > எ மM $ இK ேகாப இ .உ8ைமதா அலவா!! " இ'ேபா$ ஹாசி மனெமK நா >65 ஒழி$ ைவத ப..... அ#த ச#ேதாஷைத அதிக ேநர ந-5>க வ.அ#த ஏமா3றதி எதிெராலி தா இ#த ேகாப. இ'ப5ெயலா சி#தி$ ெகா85 #த ஹாசி3 இெனா/ ேதாறிய$. நல ந8பனாக நிைன>கிேற எ/ ெசானாேள.எ மM $ ெகா8ட உய....Eக6 கிைடத$ ேபா $1ள எR#த$. ேகாப யா மM $ வ ? ப....அவ1 எைன மற>கவ.. " J6டாேள! ப. நா இK அவ1 மனதி இ >கிேற எ/ தாேன அத!! அ'ப5ெயறா அ/ அவ1 இ/தியாக ெசான$ ேபா... அ$ 2ட ெவ/ வா வாைத எ/ ெகா8டா@.. ெதOவ$ நிசய ெவ/'G இைல......டாம.. எறா.6ட$ எதி வாத ெச த மன$.Eக6ைட த65 வ.. அேதா+ . திFெர/ ப...சO...ைல.Oயமானவ எ/ தாேன அத எ/ ேதாற". அ/ தா ெச த J6டா1தனதி3 இெதலா ேதைவதா எ/ தைனேய ேத3றி> ெகா8டா.மல நிசய எைன எதிOயாக க தவ.6ேட எற ெசா அவைன அனலி இ6ட$.

...>ெகா85 #$ப5 ஷி படதிலி #$ #தா.லகி வ.." எ/ மலO மன அவைள தாஜா ெச த$.'பாள ஹாசி3 ெதO#தவேரா எனேவா? அவன$ நிைலைம> ெபா அ+த பாடைல ஒளபர'ப.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ப8பைல வாெனாலிய.... அள">கதிகமாக ேபசி வ... தைன ெவ/$ வ.. அறிவ.சி6+... ச0கடமா?ேகாபமா? லா' ஜாJனா? எெறலா ேக6டா..+ வ. உைடப+...ேசா+ ெபா ெசாலி நிமிட வள'ப$ சOயா? சOயா சOயா? சOயா சOயா? சOயா ெதாைலவ. காதேல. " ஓ ெவ8ண...6ேடாேமா எ/ ேதாறிய$ அவ?>..ஞான ேபா அவ மன ெப ஆரா சிகைள ேம3ெகா8+ மனதி3 உவ'பான J5"> வ#தி #தா@.” ஹாசி அைமதி.ேலd வ. மலைர பாதித$. உ ெபய ெமௗனமா? ெமௗனமா ெந.லா. ெச யறைத ெச...அவ என ப8[வா? உ ேம த'ைப ைவ$ ெகா8+ அவனட ேகாப'ப6டா எ'ப5?சO ேபானா ேபாக6+. இவK>ெகன பO'ெபா 1 வா0கி ெகா+$ பா65யா ெகா8டாட J5!! இ'ப5தா ேபச J5... "ேச பாவ.. மல உ8ைமய. ெதா+வா கைரைய ெதா+ ெதா+ அ கி ெந 0க வ.ஆனா@ ெகா....அ'Gற..Jகேம ேசா#$வ..+ இ வ மனJ ஏேனா அட அட ஒ வ பாதா ஊட உைடப+....ச பாவ தா.6ட$.. ெவ8ண.லா.+வாேளா எ/ பயJ ஆ65 பைட$ ெகா85 #த$..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எனதா ெபOய வ. எ ேம ேகாபேம? ேகாபேம ஆகாய ேசராம தனேய வா!வ$ ஏேனா? ஏேனா ஏேனா? ஏேனா ஏேனா? ஏேனா ஓ காதேல.. இெனா ப>க.உ1?>1 இைல எ/ ெசாலி6ேட ெவளய மா> ஒ மன'G ேக6++ மல.

.ஒ ஆத0கதி தா அ'ப5 ேக6+வ. " ந...ச பய கல#த ச#ேதக$ட அ'பாவ.நா இட ேத5 நி/திவ..உனட அ/ அ'ப5 ேபச காரணமாக இ #த எ$" இ'ேபா$ எ வா!வ...தலாக.. " சாO ஹாE..னாலி #த வாகன ஒ65> ெபா/ைம பற#$...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அேத ேபா... காைர வ. ைகைவ$ திற>க Jய3சிதேபா$.. இவ1 தன> ெந 0கியவ1 தா எ/ உ/தி ெகா8+ அவைள ேநா>கி வாலா65>ெகா8ேட தாவ. ெகா. ைகப.யா வ... அனைச ெசயலாக... தி65 2ட த-$வ..... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .6டா1....+ மல.5ய.." எறா ெக.6+ ச6ெட/ இற0கி வ. அத31 ப. வ..உன> இK எ ேம ேகாப இ #தா.6டா1 மல.'ள -E. ஹாரைன ஹாேமானயமாக பாவ.இனேம இைத ப3றி ேபச மா6ேட. பய ந-0கி..உ நல மன ேவதைன பட ெதO#ேதா ெதOயாமேலா நா காரணமாக இ #தத3 நாK நிைறய அKபவ' ப6+6ேட. " மல இ#த ஒைற ம6+ ெசாலி>கிேற....நா தா உனட மன'G ேக6க[..உ0க1 மனைச G8ப+தி இ #தா மனசி+0க.... அவள அ#த வாைதகள.$ ைகெய+>காம வாசி>க $வ0க. " இைல.ந. "...O$ Jழி$>ெகா85 #த மல ..#த ெசாலிய..6ேட..இற0கி கைட>1 ேபாய.. அவ. க8கைள வ.. அத31 அவக1 இற0க ேவ85ய இட ெந 0க..ஒ$>க கா6டேத.6+ வ கிேற. ஹாசி வாைதகள அதைத கிரகி>க Jய/. வாய.. ஓ5 ெச/ அவ1 கால5ய.ெசானதி எ#த தவ/மிைல.ஐ ஆ சாO e மல.ழி$ ெகா85 #த ஹாசி மனெமK நா >65." எறா.+ மல. . மல.நாK உைன G8ப+த ேவ8+ெம/ எ$" ெசாலைல.." எறப5ேய காைர அரவ. இைல... #த கைடய... எ/ ேக6ேடவ. அவ1 கா கதவ.R#த$..லி3 அ கி ச3/ த1ள நி/தியவ ...

ப.3 மM 8+ வ#$. ெசறா. மலO Jக பா>க ச0ேகாஜ'ப6+. கிளப. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .6ட சபாஷைணய. அAவ.. ஆ!#த )ெசாைற ெவளேய3றி. ேவகமாக" 'திய. ஏறி கைட>1 ெசறா1.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹாேசா ெசால ேவ85யைத ெசாலி J5த தி >கமாக".டதிலி #$ சேரேல/ EFO0 வைல ெவ லாவகமாக வைள$. ச6ெட/ நட#$ J5#$ வ. அவ ஒ65 ெசற திைசையேய பா$> ெகா85 #தவள ெவ அ கி வ#த அ#த காேரா65 இைசயைம'பாள மM 8+ இனைச ஒளபர'ைப $வ0கி.6+. நட'ப. மனதி ஒ #த ஆEகா அவாைட பOசள$வ. அவசரமாக நைடபாைதய.ள0காம. இ'ேபா$ 2+த இைண'பாக வைச பா6+ பாட $வ0க. இைசயைம'G>.னாலி வாகன ஒ65ய. சOயான ேநரதி தட0க உ வா>கி ெகா+த . மல பதறிய5$. ெபா 1 இK JRைமயாக வ.

அ6த ெப7ய ஜள8 கைட.கி.கிஷமாக உ(மாற எ உய'ரான ந/ேயா எனதா01 எ)ேபா1? எ)ேபா1? *** பல தள3கைள த4 அட..கிஷமாக ெபா. ப'ரமாடமாக உய56தி(6த.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 18 *** கணைசக காேன காேன கடைளயா ஏ#கிறா ஏ#கிறா .9 :ைழ6தா மல5.. த உறவ'ன7 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . றா . எ வ'()ப உ ெபா.

.கிலாம #றி... ெநNசி #றி இ@.. ஒ0ெவா( அLவ'J =1ண5Mசி பரவ'ய1. என.... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...கதி இல.. இைல?!?அ)பெயறா.என ெசானா?! “அ4பவ'1 அ4பவ'1 வ'ேட.... எ0வள ேநர அவ அ)பேய நிறி(6தாேளா ெத7யா1.." எ@ ச6ேதாஷதி 1ள8 9தி. ச6ேதாச ம>ேம.. வ'ேட.. ஏேதேதா எண3கள8 தா. மன1 அைதெயலா ப7சீலி...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana யாேர4 ஒ(வ(.க Eய@ ெகா(6த1..... காய பட இடதில மிக ெமலிய மய'லறகா வ(ய கமான உண5 ேதாறிய1. நா நர=கள8 =1 இரத பாய 1வ3கி.... மல5 அ3கி(6த ஒ( ெப7ய Pண' ேம ஆயாச1ட சா 61 வ'டா..9 ெதாைலேபசிய' அைழ)= வ'>1. என அ4பவ'தா????அ)ப எனதா நட6த1???? “அ@ அ@ அ)ப ேபச காரணமாக இ(6த எ1 இ)ேபா1 எ வாFவ' இைல.. இெனா(வ7 1பதி மகிFவ1 தவெற@ உண56தாJ..கிறா5க எ@ ேகக ேவ> எற சாதாரண வ'ஷய Aட மற61வ'ட1. இதைன நா..9 நிைலய' இைல...... இைல.. அவ Eதலி உண56த1 I@ சதவ'கித தரமான நய அ. ஹாC Aறிய வ'ஷய3கைள ெமல ெமல அவ Dைள கிரகி..மா5.அவ இ)ேபா1 இைலயா??? இலேவ இைலயா??? "ைஹ யா. மனைத உ@தி ெகா(6த ெந(Nசி Eள8 91 ேவதைன ந/3கி.” ..” ... அவ5க எ6த தளதி இ(..9...க ேவ> ேபாலி(6த1 அவH.கி அOதி ெகா(6த கணமான இ(= ச3கிலி ெதறி1 அ@ப>.... ெகா(6தா. த6திர கா#@ சரளமாக உேள :ைழவ1 ேபாற அ4பவ ஏ#பட.

மான. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . “அடMேச மாய'(! அைதெயலா அ)=ற பா51 ெகாளலா. ேபா9 வழிய' தா அவH.. எ@ ேலசான பதட வ'ரவ'ய 9ரலி ேகட1 அரவ'6த. T>.. ஹாசி வ'ழிகH இவைள ேத தா அைல61 ெகா(6தன.9 மனநிைலய' நான8ைல.க ந/? அ)ேபாேவ கைட. “இ)ேபா1 ஹாசி வாFவ'....கிேற அ61.கிறா ? அவ உைன காதலி)பதாக ெசானானா? அ)பேய ெசானாJ உன. அவ Aறிய ப> =டைவ தளதி#9 வ'ைர61 ெசறா.9 எைதV ேயாசி. 9ழ)பதி நாயக4 க Eேன ெத76தன5.எ3ேக இ(. க மல5க வ'761. நலேவைள அத#9 மிP. தன1 அைலேபசி அைழ)பைத =761 ெகாடவ. கைணகைள ேகட மனசாசிைய .. எ@ ேகடவ. “இ3ேக தா இ(.க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana திRெர@ ைக)ைபய' ஒலித ப7Mசயமான அைழ)ேபாைசய'. அவ இைலெயேற ைவ1.கிய' கதக வ'761..ஒலி த3கமண' எஜா D> தா!!!”.9 :ைழ61 வ'டதாக ஹாC ெசாகிறா. காத வடவன8 உ(வைத உவா3க தயாராகின. இ)ேபாைத.ந/3க எலா எ6த தளதி இ(.. “மல5. அவ5க இ(வ( எ)ப ப'76தா5க? எ)ேபா1 ப'76தா5க? அவ ேபா வ'டா உடேன ந/ ஏ 9தி.கீ 3க?”.9 ெவக.இேதா வேர. ெசாரைண ஏ1 இைலயா? உட பலிள81 ெகா> அவ ப'ேன ெச@ வ'>வாயா?”. எ@ ச5வ அலசிய1டஅவள1 காத மன அட.கீ ேபா ேகவ'...9 ேவ@ சில ேகவ'க Sதாகரமாக Eைளதன. இ0வள ேநர ெப7ய வ. ெகாடாJ. ந/ எ3ேக இ(. அவேன இ39 வ61வ'டா. எ@ மனசாசி அவைள மிக ேகவலமாக திட 1வ3க. அரவ'6தன8ட ேபசி ெகா(6தாJ. செட@ அைத எ>தா.. ெதாைலவ' அவH1 9>ப உ@)ப'ன5கH..கிறா ?”.

அட5 ெமY வணதி#9. மய' கO1 நிறE.9 மிக ப'தமானைத ேத5 ெச ய. அதி மல( அட. மல5 தன. அ>1 வரேவ#ப'#கான உைடகH ேத56ெத>1 Eதன5... கவ'F1. “ந/ வ6தேத ேல>. ந/ல வணE கல6த கலைவயான நிறதி. இ0வள Pர ெசாJ ேபா1 வ'>வாளா அவ? "அெதன இவH.. அரவ'6த நா> தி(= Eேப.. ஆனா." எ@ இ6திரா தியைத Aட யா( சைட ெச யவ'ைல.9 ம> A>த கவன8)=! எலா(மா ேச561 ெசல ெகா>1 இவைள 9 வரா. கைர அைம6தி(6த ேசைலெயா@.க. ெநகிFMசிV ஏ#பட1. அதிJ ப> =டைவக எறா ெகாைள இWட.9 த3க ப'ரதிேயக ப7சாக ஒ( =டைவ எ>1 த(வதாக Aறிய1. அரவ'6த4 மல(. இ@தியாக இ( =டைவகைள ேத56ெத>தா மல5.க)ப>..வ61 ேத5 ெச . தாமிர வண I Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ந61வ'#காக. ம#றவ(. ந61வ'#9.” எ@ தியபேய அ(கி வ61 அவைள இO1 ெசறா ந61. மல(.. மல5 ம@1. மெஜ6தா வணதி#9 இைட)பட அழகிய வணதி ச7ைக..க பட1..9 Aட அதி மி96த தி()தி ஏ#படதா... மல(. அ>த கடமாக அரவ'6த4.சீ. E. ஏ#கனேவ அ3ேக அவ5க ேத5 ெச 1 ைவதி(6த D@ EA5த =டைவகள8. ச6தன நிறதி.9. அவ5க அைத காதி வா3காம =டைவ ேத5வ'#9 தயாராகின5. அ6த ப9தி EOவ1 அலசி.கவ'டாம. அ6த =டைவேய EA5த =டைவயாக த/5மான8.9 ப'தமான உைடேய =டைவ தா.காக தா இ0வள ேநர காதி(6ேத மல5.கான உைட வா39 படல E6தி(6த1.கிய உறவ'ன5கH.அதி எ3க ேபாய' பரா.9 பா51(6த? உன..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவைள ேமJ சி6தி. ந61.கிரமா வா. ெஸ) ஜா9வா5 ேவைல)பா>ட. அவ5க அைப நிைன1 ச6ேதாஷE.93க.9 உைட ேத5 ெச யலா எ@ Eெவ>.

... எைத ேத56ேத>)பெத@ ெத7யவ'ைல! "கயாணதி கதாநாயகியான எ ந61 9ேய ..சீ. கயாண =டைவைய ேவகமா ேத56ேத>திடா. அ6த பா5ைவய' அ5த =76த1.அMசMேசா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேவைல)பாடைம6த ெமப> ஒைறV ைகய' ைவ1 Eழி1 ெகா(6தவH. மல7 இ( ைககள8J இ(6த இ( =ைடவகள8 ம] 1 மாறி மாறி தாவ'.9 E.9 ஒேர 9ழ)பமா இ(.ன கிைட.. அேத Eைற)=ட அ61ைவ பா51 ெகா(6த ஹா ெதபடா.9றிேய?" எறா அ61 ேகலியாக. ஹாசி பா5ைவ அவசரமாக...கிர.என.ககளாேல ேபறா5. செட@ ஹாசி கக மல7 ககைள ச6திதன..9. அவ பா5ைவ ெசற திைசய'ேலேய பயண'த மல7 ககH. " ேபா1. " எைதயாவ1 எ>மா. அ6த பா5ைவைய ச6தி.. "ேத56ெத>.காத ஊ7.. சிறி1 ேநர அவ ககளா காய =டைவைய பா5தவ. த வ'ழிைய தைழ. அவைன பா51 தி(ப' Eைறதவள8 ககள8.. அத#காகேவ காதி(6த1 ேபா..9 ெதப'றி..க அவ Eய#சி.ைக த1வைத உதி5தா அ61.9....ேத5 பண இ0வள ேநர எ>.தி நி#க ேபாற ெச ப'ராப5 ந/.. எ@ மனதி#9 நிைன1 ெகாடா ..எைத எ>)ப1? ந/ேய ெசாJ...சி (Samsung Galaxy) வMசி(.. உ ந61 9 =ராண. எ@ சமய பா51 ெமா.9 ெபாL நிமதியா வாF6ததா ச7திரேம இைல."... ேசச3 ேகெல.9.இ6த ெபாபைள3க Aட =டைவ வா3க ேபாற ஆL. அ6த இ( =டைவகள8 ச6தன நிறதி மY வண ச7ைக கைர ேபாட =ைடைவய' ம] 1 நிைலத1... ேபா1." எ@ அவன8டேம ேகடா மல5.."..க உதவ' ெச றாராமா! ெப7ய பரத கைலஞ5 பமா )ப'ரமண'ய... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . சி.

ெகாள. அ6த மல5Mசிய' அவHH தி()தி பரவ'யைதV உணர தவறவ'ைல..9டா.9 ப'தைத ேத5 ெச ேதா எப1 ம> அவH. EA5ததி#கான உைடக வ'ைரவ' எ>... என ேதாறியேதா! செட@ அைத கீ ேழ ைவ1 வ'>. " எலாைதV இ)பேய ெசாலி(6தா எ)ப? அ)ேபா ந/ேய E பL.க3கH உடா என? அத#9 மல5 ம> வ'திவ'ல..க தவறவ'ைல. மல(.. அண'61 பா51வ'> ஏதாவ1 9ைற Aறி. ம6திரதி#9 க>)படவ ேபா.க ேவ>ெம@ E ெச தா. ெப7யவ5க ஓ ெவ>)பதாக Aறி ஒ13கி. வரேவ#ப'#கான ேகா." அணா.ெக@ ஒ( ெக1 இ(.கா என? அ>1 அவ5க ெசற இட அரவ'6தன8 தி(மண உைடக ேத5வ'#9 தா.இ3க இ(. ஆனா தா ஏ அவ4. ஹாசி Eகதி வ'M ேபாட1 ேபா ேதாறிய உடன மல5Mசிைய கவன8." எறா.எைன எ1. ந61. இ6த =டைவைய ப' ேபா>3க. ஹாC பா>தா திடாடமாகி வ'ட1.. அைத தா எ>. ச6தன வண =ைடைவேய ேத56ெத>1.Mேச.9டா வர ெசானா ?" எ@ ஹாேச எ7Mச ப>மளவ'#9 அைம6த1 அ61வ' அலப.கிற ஒ4 ச7ய'ைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேவ>ெமேற ம@ ைகய' இ(6த மய'கO1 நிற =டைவைய எ>1 ப7சீலி1.க)ப>வ'ட .T ேத5வ'#9 அ6த தளைதேய அதகள ெச 1ெகா(6தா.. ெகா(6தா. அ3கி(61 எO61 தி(ப'யவ.9 வ'ள. தைலய' ைகைவ1 அம561வ'ட.9தன3கH. அவ ேத56ெத>த எலாவ#ைறV ப'தி()பதாக ெசான அரவ'6த..நா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..அைத நா கா)பத4ல..9 வ'ள3கேவய'ைல! இெதன ெப7ய வ'ஷய! காதலி வ'O6தவ5க ெச V ெசல கி@. " என..

கைத ெத7யாவ'டாJ." எ@ ஒலித1 அச`7ய' 9ர அல அ61வ' 9ர. ஆ5வ1ட ைஹைப ெகா>தா மல5. "ஒ4 Aடா3கயா.கல..கிட ேபா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana V.கL...9 ...ைக உைட1 வ'ட ெவ#றி கள8)ப'...9H தாராளமாக ஒ( சிலி5)= ஓ மைற6த1. அ6த மலைர ெஜாலி.." வ'O61 வ'O61 சி7தன5 ந61. எனதா அ5மான8 T ேபாடாJ அட3கா.. ைகக த ெகாட1. அேதா> நி@தாம.. அவ நிைனகள8 த#ேபா1 யா(மிைல எற வ'>தைல உண5வ' இ(6த மல(. ஆ...கா. EO. "ஓ ஓ ைம கடேள! கடேள! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..அ)=ற.." எ@ ெவ ப6தா கானா. அ5ேனா> ேஷவா5Cெநக5 ஆக Eயா1!! சிவ> சிெவCட5 Cடால ஆக Eயா1! அ1. "ைஹைப மல5. ஜா.கிரைத. நிஜமாேவ அ6த ஆ ேகாலதி தா தி(மண நட..ெகலா ஒ( அைம)= ேவL. ஆ4 ெசாலி(..உ பாைஷய' ெசால4னா. ஹா. இ(வ(.9. ஏேதா ஒ( வைகய' அவள8ட த த#ேபாைதய நிைலைய உண5திவ'ட மகிFMசிய' ஹா.எCஸி இ(61 வ(ேபாேத எ>1 வ6தி(.க ெச த ஆதவனாக ஹா ப'ரகாசிதா." எ@ Aறி ைக உய5த..கிற உன. அரவ'6தன8 D.. அவள(கி வ61.. ஹாC .. " என1 ெகதா??? அ3க.9 நிஜ மல7 பளபள)= ேதாறி மைற6த1. இ)ேபா1 ேகாப ெபா1 ெகா> வர.. மல7 Eகதி காைல ெவய'லி ெஜாலி. அ0வள ேநர ெபா@ைமைய இO1 ப'1ெகா(6த மல(.ஒ4 Aடா3க. ஒ( ப ேமேல ெச@.9.இ)பேய ேபசி(.

அ6த Eைற)ப' ெகாNச வாைல ( அட3கி.க.க ம@. வ'ைட ெத7யாம ெவ1. ஹாசி Eகைதைய ப#றிய ேகவ'.கவ'ைலேயா எனேவா? இEைற. ஆன6ததி திைளதாJ. அரவ'6தேன நபன8 உைடகைள ேத5 ெச 1 அ6த உைடக ெகாEத படலைத E1 ைவதா. அ>த நிைல." எ@ ெப( கயாக க. வ> / தி(ப' தன8ைமய' இ(6த மல(. மலைர EO9ழ)பதி ஆFதிய'(6த ஹாC.9. இ6த 9ழ)பதி இ(61 வ'>ப>.9 உைடக எ>1 த6தா. அ6த வ'ைடைய ெகா> வ(.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அழகா ப'ற61ேய அ61 அைத பா51 ஏ3கி ெநா61 எதி7க ஒணா ேச561 எறிகிறா5க ெபாறாைமய' ெவ61 எOப' சீ.9 Eேன@வதி இ(வ(. அஜ/)ராவ' ேகவ'.கிரேம ஓ வ61 தி ேபா>.." ந61. ெகா.. நட6தவ#ைற EOைமயாக Aறி.க இ(6த1.. அவைன Eைறதா5.க அவ4.கிறதா எ@ திட த/>E. தா4 தவ')ப' ததள81 ெகா(6தா.கான இ@தி வ'ைட ம> ெத761.ேக சகி. இைட)பட வழிEைறக அறியாம திண@ மாணவ'ய' ப7தாபமான நிைலய' இ(6தா மல5.9 எதாவ1 வழிய'(..ஒ(வழியாக ஒ( Tைட ேத56ெத>தவ.எ ேபா> எ ெசலேம ந61.9ேம தய. பதி நிர)ப ேவய இட3கள8 ெவ#றிடைத வ'> ெசறன. ஹாC ம@.. அ3ேக இ(6த கைட சி)ப6தி Aட ெகாைல ெவறியாகி. அவள8ட த மனைத எ)ேபா1 எ)ப ெவள8)ப>1வ1 எ@ ெத7யாம. அைர9ைறயாக ஏேதா உளறி. எ3ேக எதாவ1 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மல(ட ஒ)=த ேக> அவ அ>த காத காசி. 9மிFக ஒ0ெவாறாக ேமெலOப'. ஹாசி ககள8 பரதநாய கடH..

அைனவ( மகிFட கலகல1 ெகா(6தன5.9 நிைறயேவ இ(. மல(." எற இ6திரா "என அரவ'6தா. த 9ழ6ைத த5ஷாட அ@ காைலய' தா தா வ#9 / வ6தி(6தா. ம@நா கயாணதி#9 சீ.ெகன ஆேசபைன! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . " என அைத இ)ப ெசாலிR3க! என.. இ6திராைவV அைழ1 ெசறா. ம@நா பக. அரவ'6தன8 சா5பாக அைழ)ப'தைழ தாேன ெகா>1. கடாய Eத நா நிMசயதி#9. " என சிரா இ1.9 ஒ13கினா எ)ப.9 ெகாNசநNச மன மகிFMசிV ெக> வ'ட. கணவைன இழ6த தா வா3க ச3ேகாஜ)ப> .. வ> / மடாக.சா. மகள8ட ெப#@ ெகாள ெசான சிராவ' ெசய. நிMசய ைவதி(... ஹா ேவைல... ஹாசி தா . இ6திராவ'#9.கிரமாகேவ வ61வ'டL.. ந/3க எலா(.ெகலா ெசால Aடா1 ச7யா?" எ@ அ= கடைள இடா5.9 இ(.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேகக அல1 ெசால ேபா .. அ6த அைழ)ப'தைழ. இ)ேபா1 =திதாக ஏ#ப(.கா?" எ@ ேகடா5.9 ேபா.இ)ப எலா1. சிராவ'#9 தன ேதாழிைய கட1 உ#சாக கைர =ர> ஓய1..9பா. Aடாேத எற பயதி இ(வ( அைமதி காதன5...நா ெசாற1 ச7தாேன? உன. நி(.இ6த அைழ)ைப ந/ வா3கி ெகாடா நா3க ச6ேதாச)பா>ேவாேம தவ'ர த)பா நிைன)ேபாமா? இ)ப ெச றிேய..அ1 உன.மணம.9...9 வலி ஏ#ப>திய1. ேவைல வ'ஷயமாக ஒ( மாத Eைப ெசறி()பதா. "சிரா. கயாணதி#9 Eதின ெந(3கிய வடதின5 ம> அைழ1. =திய Sத =ற)ப>. நி(பமாவ' கணவ ஆதி. ெசாலிேட.. அரவ'6த4.க ெசJ ேபா1. ந/V பா)பாட க)பாக வரL...9 ஏதாவ1 ஆேசபைன இ(. அரவ'6த ஹாசி வ#9 / அைழ)ப'தF ெகா>.கைள வாFத நல மன ம> தா ேதைவ..9 ெச@ வ'டன5.வ(தமா இ(.கிேறா... அவH .

ஏ#கனேவ இ6திராவ' கலகல)ப'. இ)ேபா1 அைழ)ப'தைழ ெப#@ ெகாட சிரா. வ'O6த வ'ைதக அவரவ5 மனநிைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஆ ந/3க வா3கி ெகாடா என. த தாைய ெகௗரவ'த அவ7 பைபV பாசைதV க> ஆMச7ய)படா. எலா( சி7தன5. அவ மனதி இ6திரா இ)ேபா1 பல பக உய561. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இ(வ5 மனதி ேமேலாடமாக. வ'(6தி#9 அைழ. / எ@ மனதார வாFதினா5. " அ>1 சீ. "ந/V உன. வன7ட / வ'ைடெப#@ கிளப'ன5. சிராவ' ேதாகைள ப#றி ஆ@த ப>தினா5 இ6திரா.தபதி சேமதரா.கL " எ@ சிரா இ6திரா மா#றி மா#றி ஒேர சமயதி Aற. ேமைமயான இடைத ப'தி(6தா5.க வ6தவ5க. எப1 ேபா பா5த இ6திராவ' அ(கி வ61 உண5Mசி ேபா3க ைகைய ப'த சிராவ'#9 ெநகிFMசிய' கக பன81 வ'டன.9 வர ேபாறவH. ம] தமி(6த இ(வ5 மனதி ஆழமாக ெச@ வ'O6த1. " உ3க வ> / கயாணE.9 ெராப ெராப ச6ேதாச தா .9 ஏ#றப த3க பண'ய'ைன 1வ3க. ெநகிFட. அரவ'6தைன பா51. ெவ9வாக கவர)ப(6த நி(பமா." ேக>.ேகா. எ3க வ> / கயாணE ஒறாகி நம வ> / கயாணமா நட6தா என?" எற எண வ'ைத அ3கி(6த நாவ7. இ)ப உ3க வJ / கயாண நட. எலா வள3கH ெப#@ I@ வ(ஷ அேமாகமா வாFவ3க)பா".கிரேம.

அ@வழைக ெபA4கி கா+B Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . *** இனய மாைல ெபா/தி01 ேம2 இனைம ேச341 வ5ண அ7த ந+சதிர ேஹா+டலி மின ஹா 19ைமயாக. இதயதி..க5ைண உ>தாத ேமைட அல=கார=கேளா? அழகி மிளர. கி: வ5ண பனணய அறல37த வ5ண மல3 ெகா க( அள...ட ஆ=கா=ேக ெபா>தப+? ..ஜனா அதியாய – 19 *** வழிகள வைற ெச சி!"பன சிதற ெச ேநசதி ெந$ச ெகா இதயதி காத ெந எ'( கலவர ெச தவ( ந*. ைகதாகி சிைற"ப+டேதா நா உ இதயதி.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .

. ந+D EF7திA4க.. ெமலிைச ெமைமயாக கசி7 வர. த=கைள இ/ வ7தத ெப0ேறாA41 மானசீகமாக நறி Jறி ெகா5BA7தன3. அண ட உடவர ஆரவார அணவ1"D நடதி ெகா5BA4க. வா வைர வ7த கவைதகைள. வய0>41.கைள கயாண B7த ப அவ( ேவ> வதமாக கா+ட ேந!டலா எற பயதினா2. உளறகைள. அ"பBேய உ(ள/ . எழி நாயகியான திAநிைறK ெசவ ந7திகா. திAபய ப4கெம=1 இக=கேள ெதப+?. ெனKச!4ைக உண3வனா2. அைனய! க+டாயதி வ7திA7த இைளஞ3கேளா அ7த அழகிகைள க5? D வ! ரசி வத வாரசிய ெபAக க5கைள அகல ெகா5BA7தேதா? நிலாம. அ7த வழா அைறய அைம7திA7த அல=கார வள41கள அளவான ஒள.நம ேஜாB எ=ேக? வழா ஒA=கிைண"ப..... ெதா5ைட41 உAவமிலா உA5ைடயாக உAள வ+? ெகா5BA7தா. அைறய நிKசியதா3த வழாவ நாயகனான திAவாள3 அரவ7த'. அ7த நனகFவ01 நிைற.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெகா5BA7தன. இள Gவதிகேளா. இவ3க( எலா இA4க+?.அட! நம ஹாP! Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ைரய பB.. ஓBயாB ேவைல ெச . ந7 ைவ க?"ேப0றினா அத பவைள. மாேவ நம அ7 வ01 கவைத ெபா=1! இ"ேபா உ(ள=கவ3 காதலிGட நிKசய B7த 1Mகலதி இA41 அ7த ெமா4ைக கவஞ! மகிFKசி41 ேக+கவா ேவN? ஆனா ெநA=கிய ந5ப3கள பலத அறி... அலமா!கள அைடப+BA7த உய3ரக உைடக941.. ேச3த வ5ண ெபாAதமாக அம37திA7தன3. அ7த இடேம ஒA மகிFவைலைய பர"ப ெகா5BA7த . அ> ெப!ய மன அ'மதி அள .. >>"பாக 0றி. மன4க.. ெநA=கிய 0ற. அணமணக941. உய3 ந5பன 4கிய வழாவ 7ைதய நிகFவ ரமாக ப=ேக0> ெகா5BA"ப ..

ைகXBகைள இ>4கமாக மட4கி . அவைள பா34க பா34க. அவ / கவனேமா. ைமய ெகா5BA7த ஒேர ஒAதிய மS ம+?ேம! அ"பB ைமய ெகா5BA7த கவன. உதவ ெச வதாக சா41 Jறி ேமைட41 ெச> வ7தா. பல இளெப5கள இரகசிய கவன நிைலதிA4க இA4க. பா3ட! மரகத பKைசG ஊேட ெகா$ச இளம$ச9மாக கல7 . Bத மனைத அட41 வழி ெத!யாம. " . மல3 ேமைட41 ெச2 ேபாெதலா இவ'. காத கா0> ெபAேவகதி அB . ஏ0கனேவ ப0றி4ெகா5ட ஆவ ெச7த*ைய. கா+? த*யாக மா0றிய அ7த கணேம. உதவேய ேதைவ"படாத அரவ7த'41. இ7த Jதி அ7 வ01 ெசைமயான க?"D ஏ0ப+ட இர5? Z> ைற இ"பBேய நட4க. மலைர தனவளா4கி ெகா(ள . ஆைம41 . ைகக( இர5ைடG காச+ைட பா4ெக+B Yைழ ெகா5டா. அ7 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . சதமிலாம ெச7த*ைய ப0ற ைவ ெகா5BA7தா(. க+ ெவா34 Uேவைல"பா?க( அைம7திA7த ெந+ெட+(netted ) Dடைவ அண7 . ைணயாக ெச> ெகா5BA7தவள மS ஹாசி க5க( ெபவகா தடவாமேல 'பKச4' என ஒ+B4 ெகா5டன. ைமயலாக மாறி 0>ைகய+BA7த ம=ைக மதிமல3 ம+? சைளதவளா என?! ெசபவழ நிற Dடைவய . ந7 வ01 அ@வ"ேபா அவ941 ேதைவயானைத கவன . ேம2 வா வ+ேட. பாலிஷி பளபளத கA நிற ஷூ4க9 அண7 இல4கணமாக திகF7தவ மS . / உ0சாக ட D(ள மானாக. ஆ=கா=ேக ச3ேடாசி க0க( மின. கAைமG கல7த நிற பா5+. அ=1மி=1 பரபர அளவலாவ4 ெகா5?. அட37த சாப2.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இளந*லதி மிக ெமலிய ெவ5ேகா?க( அைம7திA7த /4ைக ச+ைடG. கா5பவ3 மனைத ெகா(ைளயB ஹாசி மனதி2 ெகா5BA7தவ(.

உடேன தாக!த ஹாP. வA=காலதி உபேயாகமா இA41.. அத01(. " ேதவைத மாதி! இA4காடா! " எ> ஆ3B4 க5டதி பாதியள." எ> Dலப வ+டா. ெபாறாைம பBKசவ'=க.என' கவன!" எ> ேகா3 ந7 வ+டா.ஒேர கரB ெதாைல தா=க Bயல பா. "ஹ"பாடா" எ> மனதி01( ZKவ+டவ.. ஜூைச வாய ஊதி வ?' ெக$ேனனா? ஒA ெபா5N Jட . ஹாைச பா3 ப0க( கB4க தவறவைல... அரவ7தைன ைற4க திAப. "எனB ஜ*Uபா ேவைல ப5ண? இ"ேபாேவ Jஜா M4க ஆரபKசி+டாேர எ மKசா அ7 ? என41 அ7த இரகசியைத ெசாலி ெகா?மா.. எ> அரவ7 ட ஆKச!ய"ப+ட மல3."..உைன கரB' ெசா2றா.. பாAமா. / வKசி * மS 5? 'ஹிகா' மா34 ேகா7ைத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .." எ> கிகி"பான 1ரலி தி+B த*3 ெகா5BA7தா.... " ேராகி! இ"ேபா ஏ அவசியேம இலாம அைன ெதேரசா ேவஷ ேபா?ற ந*? உகி+ட கைத ைடK வ?... க5கள கனைல க41 . தன வா ஜாலதா.. க+B4க ேபாறவேளாட அ$ நிமிஷ தனயா நி4க வடமா+^=கேள.. ேலசாக பைச தைம 1ைறய வ=கிய க5க(. ேக3( பர5? Jட இைல.. கன காதலாக ெவ+க சிவ"ைப Uசி4ெகா5டா(.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana E. அ . பனைய அவ( ேம ெகா+Bனா. வா ஜால த ேவைலைய ச!யாக ெச மாறி .E... " அட"பாவ! எனமா ஐP ைவ4கிற! பைழK41வ"பா ந*.. """ஹாஆஆ\" எறா.. அ? என ெசால வAகிறா எ> அவ( ]கி .. அவேனா. " ந7 . ந7 வட திAப . ந7 B4க." எறா( மல! ேத 1ரைல ேக+ட .. . காP இத01 பதிலள4காம சி! ைவதா.

ஆனா2 . நிAவட அ'மதி ெப0> த3ஷுைவ M4கி. மல3 என இைதெயலா கவன4க ெத!யாத அ பா"பாவா ? ஹாP த 1?பதினAட வ7த Yைழ7த ம>ெநாBேய அவைன கவன இக வ+டா(. அ@வடைத வ+? ேவகமாக அக>வ+டா(. சிறி ேநர கழி ேமைடய ந7 பா"பாைவ அவ( தாயட வ+?வ+? அAேக சிறி ேநர ைண41 ேபா நிறா. ஹாP இ=1 வF7 * மS வF7 * எ/7தா. நிAபமாவ சகஜமான பழ4க அவைள ஈ3 வட. D D ெவற பா3+B பரா4( frock ) அண7 ெபாைம ேபாலிA7த த3ஷு அவைள மிக. அவ941( நாண U4க( மல37 மன பர"பன.நா Jஜா என. சிெட4P ேடைகேய M4க தயாரா இA4ேக" எ> நிைன ெகா5டா. த3ஷு 1+B41 மல3 த ைவத ேபாெதலா. அவ ச3வ நிKசயமாக தைன தா ெதாட3கிறா எ> ெத(ளெதளவாக வள=கிய . ஹாசி பா3ைவய ெத!7த மா0ற ேலசாக D!ய.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உ0பதி ெச "உன41 எ ேபா . யேதKைசயாக அ7த ப4க திAபய மலA41.. எலாைரG வட . அவைள ெகா$வதிேலேய ZFகி ேபா வ+டா(. அவ3க9ட ேபவதி ரமாகி வ+டா(.. ஒ+B ெகா5டன. அவைனேய பா3 ேவ5? எ> அடபB சிரமமாக தா இA7த ெகா5BA4க ெகா5BA7த க5கைள மS +ெட?4க . 41டா அ7த ரகசிய எலா? ந* மா பா3தாேல ேம. கவ37 வட. அவ3கைள த தாGட ெச> ட வரேவ0றவ941. அவ( ேம Uசி. சிராவ அபான ேபK. ெச வதறியா திைகத ச=கட ட. அ=ேகG ஹாP அB4கB வAவைத க5டவ941. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவ'41 த 1+B ெசல மAமக( ெகா$ச ெபாறாைம Jட எ+B"பா3த .

எ5Nவெதலா லப தா. தைன ேவ5டாெமறவ. ண7 Bெவ?தா( மல3. இ> ஏ வலிய. அவ( ேயாசி4கேவ இைல! ண7தப. அவ மனதி வA"பைத ேலசாக க5?ெகா5டதா ஏ0ப+ட இப. அவ க5கள ெத!வ காத எப ம+? ெதளவாக D!7த அ"ப+டமான . அவ மS ெபா=கி ெபA1 ேநச.. அவன கைத எ"பBேயா ேபாக+?. ச7ேதக க5ேணா? பா3த அரவ7த'41. Uரண ஒள . ஹாசி காத ம+? உ5ைமயாக இA41 ப+சதி. த மன எ7த காரண கா!யைதG ஆராயாம அவைன உடேன ஏ0> ெகா5? வ? அபாயதி இA"பைத இயலாைமேயா? உண37தா( மல3.. கன4 க "Dகள ெசைம படர. எ@வள. ெகா5ேட இA7தா2. அைத மைற41 ய0சிேயா? அ=கிA7 நக37 உறவன3 J+டதி கல7 வ+டா(. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஒA . அவைன இைறய நிைலய அ"பBேய ஏ0>4ெகா(ளலா எ> அ7த வனாBய. வலிய த பேன வAகிறா எற காரண ம+? D!யவைல. ஏ4க இ"ேபா ட மல! பேன ெசற க5க941 ெசா7த4காரைன. காரண D!யாவ+டா2. ஏேதா வள=1வ ேபாலிA4க. அவ ம+? இ7த நிமிட வ7 தன காதைல ெசானா. மல! மனைத இள4க நிைல41 ெசற ெகா$ச ெநAட இA7 . மல! பைழய (ள2. கல4க=க( Zைளைய 1ழ"பனா2 . அ7த வழா Eழலி ரமிய.ெசயப? 9வான கா!யமா எ> அ"ேபா அ"பB வ அ@வளள. அவ 1+1-1+1=2 எ> J+B கழி கண4ைக" ேபா+? வைடைய க5?ெகா5டா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஒA காலதி. 1>D ஒ+B4ெகா5டன. அ7த நிைலயலிA7 வ * /நிலவாக ெஜாலித ஓB வ7 மாறி. கிரகண பBதிA7த நிலாவாக இA( EF7திA7த அவ( க. அவ( அதர=க( தாமாக வ!7 இளநைக U4க.

இன ந* எ மKசா இைல."ஹா.பாA எ ந7 க5N க A=கி ேபாK" எ> ந7 ைவ பா3 1ைற7த ப+ெஜ+ படைத ஓ+ட.. வ?. அரவ7தன ஒ"Dத கிைடத அவ'41 ெபA பல ேபா இA7த .. ஹாசி ேதா(ப+ைடய இB கிகி"பாக ..மிைல. ஹாைச ெதளவாக D!7 ைவதிA7தவ'41. அவ அச? .. மி17த ச7ேதாஷ ட... ஹாசி01 இA7த மகிFKசிய அவ இைதெயலா க5?ெகா(9 மனநிைலய இைல.. அரவ7த'41 ஹாசி வ+B01 * ெச> திAபய அ>தா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எற எ5ண மனதி01( உதித . மலA ஹா திAமணதி இைண7தா என... ஒA ெநாB ஹா41 ஒ> வள=கவைல. ஹாசி வாFவ D ஒA ைற நட7த 1ழ"ப=க( ப0றிG.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ> ஹாசி வ+B. அத ப நட7தைவ ப0றிG அரவ7த'41 ெத!G.ந7 4ெகா5டா. வழ4கேபா ந7 அB ஒA தைலய 4ெகா5டா(.ைறைய மாதாேத... * மனதி ேமேலா+டமாக வ/7த வைத ேவ> இ"ேபா கணன வைரகைல (GRAPHICS ) ெச த ேபா கடகடெவன கன மரமாக வள37 நி0க..ந5ப எறா2 நா2 அB வலகிேய நி2." எ> இ/தா. வ01 ம+? தா இ7த உ!ைம இனேம. " ேநா ேநா.. அவ வைட கிைடத மகிFKசிய.. அவைன 1ஷிய அைண " ேஹ வ?. அத பன3 தா அரவ7த தைன க5?ெகா5டா எப வழிய சி!தபB " மா"ள! அ வ7 பBபட... அதிேலேய அரவ7தன சமத கிடதைத அறி7த ஹாP .கா மS சகைல ஆ3 ேகா-பரத3. ஹா மலA ஒ"பனா அவ3க( திAமணதி இைணவதி / மகிFKசிேய அறி ேவெற ..."சகைல " அ"பBதாேன?" எறா க5 சிமி+B சி!தபBேய.." எறா க5B"பாக.

நிAவ01 மலைர பா3த.. அவ3கைள கவனத சிறி ேநரதிேலேய க5?ெகா5டவ'41 ெபA ச7ேதாஷ தா. நாடகைதG. ச+ெடன ஒ+B ெகா(9 சகஜ பாவ. தபைய ப0றி ெகா$ச ந$ச இA7த தய4க. ேநரமாவதா. ேவ> இA க5க9 சலைட ேபா+? அலசி4 ெகா5BA7தன.. தன தா த தலி அவைள க5ட அ> ெதாைலேபசிய Jறிய வா3ைதக( தா நிைனவ01 வ7தன.. மதி க. அதி இலாதைதG. அரவ7தன த7ைதG. ஒAதியான நிAபமாவ01 ெசா7தமானைவ அ7த க5க(. க(ளமிலா சி!"D.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ"ேபா ஹாசி01 மல! மS மலA41 ம>"ேப வA"ப இA"பைதG. கயாண வைத ஆழமாக வ/7த இAவ!. " அ3வ.. இ> Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எலா ெத!7திA7தா2. ெத!வ4கவைல." எ> ெசாலி4ெகா5BA41 ேபாேத.ட. மலA41 காசி01 இைடய நட7தைவ எ .. அமா ெசானதி ெகா$ச Jட மிைகேய இைல எ> நிைன ெகா5டா(. ஹா ேபவத01 இ EFநிைல அல எப . ேபK பாதிய நிற . ேபKைச ைகவ+டா. 1ழ7ைததன 1>D மிKசமிA7த க5க9. அதி சப7தப+டவ3க9 அவனட அ ப0றி எ . அவ3கைள சா"பட அைழ ேபாக . அரவ7தன நல மனைத உண37த ஹாP.உகி+ட இைத பதி ெகா$ச ேபசN. ச7ேதக. அ=1 வ7த ந7 வ அ"பா.. அழேக உAவாக இA7 அ ப0றி அல+B ெகா(ளாத தைமG கல7த கலைவயாக இA7த இ"பB"ப+ட ஒA ெப5ைண யாA41தா பB4கா எ> எ5ணனா( நிA. அவ'41 ெத!7திA4கவைல. மலA41 எ7த வத பாதி"D வராம இ7த சி4க ப0றி ந5பனட மன வ+? ேபச ேவ5?ெம> நிைனதா. D!7 ஏ0ற இ@வள.

இ"ெபா/ேத அைனயட ேபசி வடலா தா. ேஹா+டலி வாயலAேக வ7த அைனவA கிளப தயாராக. . அைனைய எ> பய7ததா. அைனய மனதி.. அறிரேவ இ ப0றி ஹாசிட ேபசி. ஹா மலைர க5கள நிர"பய பBேய வைட ெப0றா. ஹாP ெசற திைசையேய பா3 ெகா5BA4க. மல! மானைத .. ஆனா2. அவ!ட ெசான பற1. ஏேதா உ7 த ேதாற ச+ெட> திAபனா அவ. அவ9( நிமதிG. அவைனேய பா3திA7த மல3 கா+சி41( சி4க.பலத கா0றி பற7த ப$ மி+டா ேபா பற7ேத ேபான . ஹாசி01 மலைர மணB4க ேவ5? எற வைத ஆழ ேவ3வ+BA"பைத நிA அறி7ேத இA7தா(. அ7த Bைவ ைகவ+டா(.. அவ வா Zலைத ெப0>. அவ பா3ைவ41 த"பாம. திA"திG பரவ. ேலசாக க/ைத சா ேபா வAகிேற எற பாணய ைகைய அைச மைறயாத DனைகGட காைர நி>தியA7த இட ேநா4கி திAப நட7 வ+டா. ெச ெகா5டா(. ஹாசி 1?ப வைட ெப0ற . அேத ேநர அ=ேக ப4கதி 0றி4ெகா5BA7த ேஹா+ட காவலாளய அைலேபசிய "அ ய ேயா அ யேயா மா+B4கி+ேடேன. இ7த ஹா ஏதாவ சமாதான ெச ய இயலா ெசாத"ப வ+டா. சாைல ந*ளதி01 ந*ைர கசிய வ+டபB ெசற த5ண3* லா! ேபா அச? வழி7தைத க5ட பன3.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவ மல! பனா 0றி அB"பரத+சண ெச த அழைகG.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ெகா$ச பா3 பாராத ேபா நிறிA7த மல3 அவ திAபய .. ப அைனயட ேபச ேவ5? B. ச+ெட> சி!த காP. மா+B4கி+ேடேன உகி+ட உகி+ட மா+Bகி+ேடேன " எற பாட அ7த ேநர பா3 ெமாதமாக வா=கிய ஒலி . அ=ேக உணவA7தி Bத ப. அவ! பலகீ னமான உடநிைலைய மனதி ெகா5?..

. அவ ஐபாைட ைகய ைவதபB அவைன ைற ெகா5BA7தா(. அ/தைத பாA எ> மனதி01( நிைனதவ(.. அ@வள...அதா headphones ) பாடக( ேக+?4ெகா5?. " ச!டா. ஒளG நி> ேபாக.க9ட.. தி^ெர> மிெவ+டான ெதாைலகா+சிெப+B ேபா.. க5கள கன.. காத ம=ைகGட ெபய3 ெத!யாத ெவளநா+? பனமைலய ஆ+ட ேபா+? ெகா5BA7தா ஹாP. அ?41மாB 1BயA"ப ெஜனேர+ட3 தா ேவைல ெச யவைல ேபாலிA4கிற எ எ> ஒA ெநாB எ5ணயவ..என4கா? ஒேர ஜாலி ZB இA4கிற ேபாலிA41. M=கிவ+ட த3ஷுைவ அைனயட ெகா? வ+?. " என ஒேர கனவா? சா"ராண Dைக ேவNமா? " எறா( நிA.ெகா$ச நாளாேவ ஒA Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எற மிக 4கியமான வஷயைத அ?த ெநாB உண37தா.உனட ஒA 4கியமான வஷய ேபச ேவ5?" இைத ேக+ட . "ஹி ஹி.ேநராேவ வஷயதி01 வேர. அவ அD தம4ைக நிAபமா. அவ நடதி ெகா5BA7த ஒலிG... ெதளவாக இA7தா ஹாP! அ"Dற எ"பB எ> ேக(வயாக நிமி37 பா3தவன எதி!.. அடKேச ஐபா?41 41 மிசார.. வ? * திAபய ப.. ஹாசி01 ேலசாக படபட"D ேதாறிய . அவ ெமா+ைட மாB41 ெசறிA"பதாக அைன Jறிய கா . " என4கா?" எறா.உன41 சீ4கிர கயாண ப5ண'' அமா ஆைச ப?றா=க.. ெவள4கா+டாம.என41 தா.. கள த தைலயண ேக+ெபாறிய ( அB4க வராத*=க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ> இர. தபைய ச7தி4க அ=1 ெசறா( நிA..அதா ேபனா=களா?" "ேபKைச மாதாதடா.. ஹாசிட ேபச அவைன ேதBனா( நிAபமா.

நல ேவைளய இA4கா. இ@வள..நல 1?ப" எ> ேவ5?ெமேற வளபர ெச ெகா5ேட ேபாக. அைமதிய ஆF7 வட... ேபா ெகா5ட . ேநரBயா வஷயதி01 வா. " மல3 நம41 ெசா7தமா?" எ> ேக+டா. எறா. எ> நிA ெசாலி B4கவைல ஹாP மனதி01( பாட வ=கிவ+டா.. நல பBKசிA4கா..நம இ7திரா ஆBேயாட ெபா5N மதிமலைர ப0றி தா ெசாேன. அ7த இைடேவைள41(.ெபா5N ெராப அழ1.41 Mர ெசா7தகார=கேளாட ெபா5N...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெப5ைண ப0றி எ=க941 அப"பராய இA41.". ேநர ஒAேவைள அ7த ெப5 மதிமலராக இA4கJ?ேமா எற ந"பாைசய இA7த ஹாசி01 கிலி பB " ேபா .. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .... காசி மன பலாயர4கண4கான க0பைனகைள ெச B .. உ சமத ெத!$சா அ?த க+டதி01 ேபாகலாெம> இA4ேகா. " ெபா5N யா3 எ> ேக+கமா+Bயா?" "அைதG ந*ேய ெசால ேவ5Bய தாேன" எறா ேலசான க?"Dட..." எ> இைடெவள வ+டா( நிA. "அ நம அமா. " உன41 Jட ெத!$ச ெபா5N தா. மS 5? நிAேவ ெதாட37தா(.. ம5ைடய உைற4காம . .".யா3 அ . " பழ ந/வ பாலி வ/7தாK அ ந/வ ந/வ வாய வ/7தாK அட வாேனா? ேசராம ம5ேணா? Jடாம Jடாம மதிய மித7தாK 5ணாD ேக+கேபாய ெசா4கத=க வா=கி வ7ேத கால கன$?Kசி" கன$?Kசி அவ அ4கா அத01 ேம ேபசிய எ .

. உன41 ெநA=கிய ெசா7த.. கனைத கி(ள..... அவ தைலைய ெசலமாக கைல .என41 ஒ5Nேம D!யல.........Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நா என ெசாேறா. ெபAபாலான ஆ5க941 உற...ேபசாம ெநA=கிய ெசா7த ஆ4கி ெகா(ளலா..." எ> சி!தவ(.உ மனசி ேவற எ7த எ5ண இைலேய? ந* . " ந* ஓேக ெசானா.... இதி ஹாP எமாதிர! " ேபா நிA.உன41 சமதமா?" எ> 1Mகலிதா(.. " அமாேவாட பெர5+.....தானா? கி+ேடனா. ந*ேய ேபசி . " ஹிஈஈ.ஆனா அவ94ேக அ வ7 ெத!யா இைத பதி ேபசைலனா2 நாேன உனட வ7 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ../மனேசா? தாேன ெசாற?" எ> தய=கி தய=கி ேக+டா(. " என நிA ந*? எைன பதி ந* D!$சி4கி+ட எ"பேவா +டா(தனமா நட7 அ@வள.." எ> மS 5? ஆரபதவ941 அவ ெசால வ7த வஷய D!7 வட.. ைறகைள வள4க வ=கினாேல Zைள சி4கி ெகா(9. இ என ேக+1 எப ேபா பா3த நிA. அவ( ேக+க வ7த அ3தைத D!7தவ'41 ேகாப எ+B பா34க......... இ"ேபா. அகமகிF7 ேபானவ(.ந* சாய=கால / அBKச Jைத பா3தி+? தாேன இA7ேத...." எ>வ+? 1>பாக சி!தா.. உன41 ஒேர ஒA உ5ைமைய ெசாேற ேக+?4ேகா. அேத +டாளாேவ இA"ேப எ> நிைனKசியா? ேதைவயலாத சபவ=கைள எ மனதி வ+? ந*4கி பல வAஷ=க( ஆK..... " ..." எறா கன 1ழி7த சி!"ேபா?. அ7த பைழய சபவ=கள இA7 நா மS 5? வர 4கிய காரணேம ஒA வைகய மல3 தா. இ"ேபா எ ேவா ேதாற. " இலடா ேக9." எறவ( ஏேதா ஒA ைறைய Jற வ=கினா(. "ெராப ச7ேதாசடா க5ணா. ந*. அேதா? ெராப Mர ெசா7த Jட." எ> ச7ேதாஷைத ெவள"ப?தினா(...அ"ேபா. " உன41...

ப5ணாத*=க.. மல3 ம+? .. ெசால மா+டா எ> அறி7ததா.வா கீ ேழ ேபாகலா" எ> Jறிவ+? வ? * ேநா4கி.அவ( தா எ மைனவ... மS +ெட?"ப வ5ேட ேபா வ?வா. " ேநரமா1 .. ேம2 அவைன ேக(வக( ேக+? ெதாைல ெச யாம..இைல. ேபKைச வள34க வAபாம . நாைள41 சீ4கிரேம கயாண ம5டபதி01 ேபாகN..ஆனா ெத!$ச பனாB அவ( இலாத வாF4ைகய நிைனK Jட பா34க Bயல..அ எ"ேபா நட7த மல3... அத ப அவைன இயலாத கா!ய எ> ஐய தி!பற உண37தவ(.. நா இ"பBேய இA7 ேபாேற. நிAபமாவ01 தைலG D!யவைல.இ7த ெத!யல. மல3.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இA"ேப....." வA"பைத அறிய வ7த தம4ைகயடேம த மனதி ஆைசைய க+டைளயாக மா0றி வ+?.... அவ( தா எ வாF4ைக /வ Jட வA'' வAபேற.அ"Dற யாA வ7 +? ெதா7தர. நிcைவG உட இ/ ெசறா.. ஆனா D!ய ேவ5Bய ம+? D!7த .. அவ( கிைட4காவ+டா.எ மனசி இA"ப தா.. ேம0ெகா5? என ெச யேவ5? எப ம+? சி7தி4கலானா(.அைத BK தர ேவ5Bய உ ெபா>"D.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ப0றி . வா2 D!யவைல. வAபேற' ெசாற சாதாரண வா3ைத.. எ"பB நட7த ெத!யல.. ஆனா அவ எ மன41( வ7 ஊA41 வA வைர என4ேக அ எெறலா ெசால ெராப நாளாK. அ"பBேய ேக+டா2 அ7த அ/த4கார எ ...அவ கிைட4கலனா.. த ெசல தப மல!ட ஆழமாக சி4கிவ+டா..

அ. ேகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல . Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...ஜனா அதியாய – 20 *** அ. உளதி உள ைவ உயரா எைன நிைன கா"த க#களா காத உைரதா க$தின% பதியேவ இைல! இைல! இ… இ இதயதி இ)கி இைண உய+ன% உய.

. ம3கள. பரபரF9 ெதா5றி ெகாள. அ5ப வஷயதி5H. அ3ேகB இ3ேகBமா . ெபா$தமான ந1#ட ெதா3கEடாக.ட ேசரவா? வலகவா? எ ச3ேகாஜட எE0 பா. தா தமி= ம#ண வாச மனதி வச. . தவ=" வர. ம#டப A8வ D="தி$"த.க. ேபாதாHைற)H. இைல எ யாரா ம)க A0B. 1 உ5சாக கைர 9ர#ேடா/வைத. பழைமB 9ைமB கல" தன%வட வ0வைம)கF பE0$"த க8தாரA. த3கதி மாண)க க5க பதி)கFபE/ அளவான இைடெவள%ய சி A ெகாக இைண)கபE0$"த. M"தலி ெந$)கி கE0ய மலிைக சர3க ெதா3க. நைகFைப மE/ேம நைகயா அள% அண"தி$"த நE9க. இ$)ைகய 'ேதேம' எ அம. அேத இைச இ3ேகB தன)ேகB+ய கபCரட. நா0 நர9கள% ஜி:ெவ ... 9திதா கிைடத சிேநக3க. ம3கள மE/ேம. சதமாக. கா5 வா)கி நாத6வரதி ம3கள இைச காதி வ8"தா. ந"திகாI த3க ப+சாக வா3கி த"தி$"த ச"தன வ#ணதி. <ய மகி=>சி உ?ைழ". இைடபEட <ரைத நிரFபய$"த Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . 'இலியானா' ேபா ச3கடதி ெநள%" ஆட ைவத வ0ேயா 1 ம5 9ைகFபட)கார. க#ட3க தா#0இ$"தா4. சி"திெகா#0$"த ெசல Hழ"ைதக. ைககள% A மாண)க வைளயக ஓர அைம)க."தி$FேபாைரB. நாசிைய ெதாE/ பசிைய கிளFப ெகா#0$"த <ர வ$" வாசA.. எE0B எEடாம4..மாக கலகலF9) கைள கE0ய$"த கயாண ம#டபதி. அட.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உலகமா உைனேய எ#-கிேற ஏேனா க#/ெகாளாம ெகாகிறாய0 ெகாகிறாய0 ந1! *** கட கட". அளேவயலாம நட" ெகா#0$"த ெந$3கிய உறIக."த மெஜ"தா கைரயEட பE//தி. எனெவ ெசால? நம கயாண வழா)கள% Dழெலறா அ ஒ$ பரதிேயகமான அLபவ தாேன! அரவ"தL.

ைகய கிைடத 9ைதயலி மதிFப மO அவன A8 கவனA தி$பய. இ$)க P0ய$"த இைமகைள ெமல திற"தவ.வ கன%யா)கி ெகா#0$"த. அ"த அ8த. இAைற தா தைரய 9ைதய எ/)காம. அ"த ஆவாைத க#ட ஹாசி Aகதி பதEட ந13கி. அவ ேமலி$" கம="த வாசம சி"தைனைய ெசயலிழ)க ெச ய. மாண)க வ#ண க#ணா0 வைளயக. எற நிமதிய ஆவாச ெப$P>ெசா ெவள%ேயறிய. ெசF9 சிைலயாக தகதக ெகா#0$"தா.தியவ. கர3க Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . 9திய வாரசியட க#க அ3Hல அ3Hலமாக அ"த த3க சிைலைய ஆராய வ3க. மல+ Aக மE/ அல.+ வ#ண)H மாறி அவைள ஒ$ அR. ெநா0க சில கட"தி$)க. மணமக அைறய இ$" ெவள% வ"த மதிமல.. மல$)H இன 9+யா சலன3க ேதா5வ)க.)H. அ"த அைறயலி$" அFேபாதா ெவள%வ"தவன% மO ேமாதி."தவன% ஆைசF பா.ைவ த"த கிற)கதி4.. Aகதி அ$ேக Hன%" மிக ேலசான பதEடட தைன ேநா)கி) ெகா#0$"த ஆண Aக க#ண பEட.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த3க கப வைளயக. மணேமைடய ம9றமி$"த மணமக அைற..ெமன.வழ)கேபா 'டமா'. ேவ இ$ ைககள% 9ைதயெலன 9ைத"தி$Fப 9+"த. நலேவைள! நம ஆ ைகய தா இ$)ேகா . மன கவ. ச5ேற பயட . அ$ேக வ"தி$"தவள% கவன த ேசைலய A"தாைனைய ச+ ெச வதிேலேய இ$)க.. அவைள தா3கிய$"த அவ ைககள% ப0மான ெமல த அ8தைத MEட வ3கிய. 6Eராெப.)H.. யாேரா? எவேரா? எ இ:வளI ேநர இ$"த பய ந13கி. இைமகைள உய. உட4 எ4மி>ைச நிறதிலி$"...

சEெட அவன%டமி$" ள% வலகினா. "என? நம ஆளா? >ேச என ப#ணE0$)க மல.. " +லா)6 மல.. " . அவைள நிைலயாக நிதிய பனேர தன ைககைள வல)கி ெகா#டா. ஹா)ேகா Hள%..த..ைவயலி$" தFபய 9+"த..பா$ ேபாEட ேம)-அF எலா கைரB பா$.. நல ேவைளயாக அ"த அைற வாயலி இ$" ச5 தள%..தவ. பதமாக.தள% ேபா0 அறிIேகEடவேள!" எ ம#டகFப0 ெகா/த Pைளய Hர4)H ெசவசா . எறா பEெட.)H? ெள ேகாப வர. மைறதவா அைம"தி$"த அல3கார திைர>சீைலகளா ெவள% ஆEக பா.சாதன ெபE0)H இ$)H H#/ ஆFப ேபா H. இFேபா சி+தவ. 5F9ற நிைனவ5H வர சEெட தா+. " )H. அழைக ப5றி Hைற Mறினா ெபா)Hமா ெப#க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த"த அ8ததி4." எறா..நிஜமான அழHதா" . ஹாசி5H சி+F9 வர. இFேபாதா ெத+Bதா)H" எ மனதி ெநா0 ெகா#டவ . அவேனா பதறாம. பதEடதி வய. " ேம) அF எலா ஒL இைல. கனIலகி5H கா டா)ஸி (Call Taxi) இலாமேல ெச வ"தா மல.... HFெப P>ைச அைடத மல$)H! என ெசாவெத ெத+யாம வழிதா அவ! Aெபா$Aைற அவன$கி வ8"த ஞாபக வர.? ஊWசலா0ய ேபா. அ/த கணேம. ம4$)H. மல+ பதEடைத பா. 5 A5 பா.H..த அF9றA இைல எ ெசால A0Bமா? " எறா.ெவறி$"த..)H. ஊ5ற...அதா ெத+Bேத. அவைளேய ைவத க# வா3காம அளெவ/தப0.இ:ேளா ப)கதி பா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .

.எ)H வ9...ைதக.. மணமகேன இவதாேனா எ எL அளவ தா இ$"தா கா6.)கிறானா. வல மண)கE0 அதிக த0மன%லாத த3க பேர6ெலE/மாக.இ"த \ பேகாடா... அ:வடதிேலேய ஊறி நிவEடவ." எற அவ அைழFப..ந1B வா பா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எE0 பா.. " இைல.. எ:வளI தா அட)க Aய 9னைக மE/ "நாL அவைன பா. உ Hழ"ைததன ப0)H.)க. அFேபா தா அவைன A8வ கவன%தா மல..த ேகாபட வ$Eெட தி$ப நட)க வ3கினா "மல... ஒலி வ0வ ெப5 ெவள% வர நாண ஒேரய0யாக தைட ெச த. எப ேபா தி$ப பா.)கிேறேன.தா மல." எ தைன தாேன திடFப/தி) ெகா#டவ.மரம#ைட....அவ தா வப. " அ ேயா..அF9ற ேகEடா. காகள% 9திய ேவ. ஒ$ நிமிட ஆ>ச+ய ேரைகக வழிகள% எE0 பா.அF9ற எவளாவ ஒ$ க$மதி வ$வா...அ0தளேம ஆEடதி இ$)Hேபா அ/)Hமா0 என)H ஆHற! 6ெட0..த... 6ெட0 (steady ) மல.... எத5காக வ"ேதா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. ச+ைக கைர ேபாEட ேவ]0B. அதLேள ேலசாக மின% மைற"த த3க ச3கிலிB... இட மண)கE0 ைக)க0காரA..)H.திEேட இ$)கிேய? இFப0தா Aனா0B நட"த.. அத ப நட)க தா A0Bமா? "இFேபா என?"." எ ெசா ேப> ேகளாம வடாFப0யாக எE0 பா.க Aைள)க. ச"தன நிற ரா சி)(RAW SILK ) சEைடB. அதி மா5) க$)ேக இடமிைல எLேபா மலரா மE/ ம)க A0Bமா என? ஆனா மனதி எ8"த வா.. H9தன ப0)HL கைதயளFபா... இFேபா மாFபைள மாதி+ இ$)ேகனா?" எ சி+தப0ேய ேகEடா அவ. Aத Aதலி மலைர ச"தித அ நட"த சபவைத நிைனவ ெகா#/..

.ேவள>ேச+ல வ#கலேம ஓ/றத இFேபாதா சக (சகைலய $)கமா) பா. அதிரFபள% அ$வயாக வழிய.. "ைச)கி ேகFப ஆEேடா ஓE/வா3கL ேகவFபE0$)ேக.." எ பா0யவ.கI"த கைதைய க#/ெகா#ேட...மாதி+ தா இ$)க. வ"த வழிேய சி பைள ேபா தி$ப ஓ0னா. H9> சி+Fெபா Mடேவ ஒE0 ெசற....." Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .சா+ சகைல.ெசைமயா பட ஓE/றிேய . அ"த சி+F9 இL பரவ வ+" Aகெம3H வயாப. HழFபட ஓ0னா4. இன%ேம தா வ$ பா$. தா மாமா. ம#டபதி ஒலி ெகா#0$"த நாத6வர ஓைசய ெகாWச <ர கட" வEட மல+ காகள%. அரவ"தைன பா.. "..."த ஏ)கமாக ெசான மE/..த அரவ"தன% Hரலி...இFேபா இ"த அFபாவ ேமல தயI ெச ெகாWச க$ைண காE/Fபா. ^ D+யகைள உதி)க ெச த.)கிேற.க#/ ெகா#ேட க#/ ெகா#ேட...ெமய ப)ச... "எலா ேகE/E0யா?" எ வழ)கேபா அச/.... "பரவாயைல..." எ அவ ெசான காதி வழ. " அFபா ராஜா! இைன)H எ கயாண A0"த அF9ற...... " இFேபாேவ உைன கயாண ப#ண)க- ேபாலி$)H" எ அவ ெதாட... ந1 எதைன கயாண ேவ-னா4 ப#ண)ேகாபா. ந1 அFப0ேய கயாண ெபா#. தி/)கிE/ தி$பனா ஹா6..என)H வா த ந#ப மிகI திறைமசாலி!!" " இ ெவ 0ெரயெல. ந1 ெசாலலனா என? நா ெசாேற. சி+தா..." எ அைற)Hள%$" எE0 பா..... வழாமேல ேபா வEட! ஆனா ேவ இ$ ெமா)ைக காகள% வ8" ைவ)க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எபேத மற"வE/..

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

" அEறா அEறா ச)ைக..
ச)ைக..
அFப0 ேபா/ ஜ)ைக..
ஜ)ைக..
H/)கறா3கடா DFப, ைசைக
நி)காம ஓ/ ெஜா; ைவைக
சகைல ஹா,E0 மல+ ஜாைக
6டாF ஆகா அ"வ ெமா)ைக..
ெமா)ைக.."
.."
எ கE/Fப/தி ைவதி$"த ெமா)ைக ெவள மைடதிற)க,
அட நிதாம, " பறடா ஹா... அ/த கயாண
சீ)கிரேம நட)க- உ3க;)H. மல, ெராப நல ெபா#-டா...
ெகாWச வாயா0 வா4 தா...ஆனா பாச)கா+...உன)ேகத ேஜா0
தா அவ...இ"த கயாண A0யE/.. அF9ற அைத
மாமாவட நாேன ேபசி சீ)கிரேம உ3க கயாணைத
A0)கிேற.... " எ, "எ க#ைணேய உன%ட
ஒFபைட)கிேற " அளI)H வசன ேபசாத Hைறயாக பாசைத
பழி" தள%னா.
" அ,வ...இ:வளI
1
நலவனா ந1ய.....இFப0ெயலா ேபச ெத+Bமா
உன)H? அ ச+...மலைர ப5றி எகிEேடேய ெசாறியா....அவைள
ப5றி என)கா ெத+யா? உன)H தா#டா ெத+யா..உன)H
ெசாலேவ#0ய வஷய ெகாWச பா)கி இ$)H...அ)H இFேபா
ேநர இைல...ந1 சீ)கிர கிள9..." எற ஹாைச, அரவ"த
வேநாதமாக பா,த ெகா#0$)H ேபாேத நி,ம4, ஹ,ஷாI,
அAதின%ய கணவ$ வந வEடன,. அ/ வ"த மO னா,
அவ,கைள +தFப/த, கயாண சட3Hக வ3கி அதி
அைனவ$ேம AAரமாகி வEடன,.
அரவ"த, ந"வ க8தி மா3கய அணவத ேநர, மல+
க#க அன%>ைசயாக ஹாைச ேதட, <# மைறவ
நிறி$"தவL, அ"த பா,ைவ)காகேவ காதி$"தவ ேபா
தைலைய ந1E0 எE0 பா,)க, இ$ ேஜா0 க#கள% பா,ைவக;,
ேந,ேகாE0 சி)கி, ெநWச3க ஏ)கதி நிைற"தன.
Aதினதிலி$"ேத, ஹாசி நடவ0)ைககைள ஒ:ெவா$ Aைற,
கா- ேபா, மல+ மனதி, 5றி பட," அ:வFேபா Hதி

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ெகா#0$"த Aேவலியான, ஆ>ச+யFப/ வததி R
ேவலியாக மாறி) ெகா#0$"த. இைடFபEட கால3கள% வலி
நிைற"த ப)க3க காணாம ேபா , வ#ண)கனIக மE/ேம
நிைற"த 9த 9திய ப)க3க இைண", அ"த மன 9த)கதி
காத ரசைத நிரFப ெகா#0$"தன. 
ஹா, மல+ ஒ:ெவா$ அைசIகைளB அள% ப$Hவைத
தா ேவைலயாக ெகா#/ அைல"தா.
அவL)H மல+ மனநிைல 9+" தா இ$"த. காத
H0ெகா#0$"த அவ க#கள% அ:வFேபா ேதாறி மைற"த
கல)க ேரைககள% காரணைதB அறியாமலிைல. த
மனைதB, நட"தவ5ைறB அவள%ட ஒFப)க ேவ#0ய ேவைள
ெந$3கிவEடைத உண,"தி$"தவ, அத5கான ச"த,Fபைத
எதி,பா, காதி$"தா.
தன பா,ைவைய மE/ தா மல, தி$0)ெகா#/ வEடா,
எ ஹா6 எ#ண தF9 கண)H ேபாE/) ெகா#0$"த அேத
ேநர, ேவ சில+ பா,ைவையB அவ ெகாைள அ0
ெகா#0$", 9திய வலக Aைளதைத அவ
அறியவைல, பாவ!
மதிய சFபாE/ ப"தி A0" ெப$பாலாேனா, கிளப ெச
வட, ெந$3கிய வEடதின, ஆ3கா3ேக H8)களாக சிறி ேநர
ஓ வாக அம,"தி$"த ேநர, சிராI, நி$I த,ஷுIட
அம,"தி$"தன,. அFேபா அ3H வ"த இ"திராI, மல$
அவ,க;ட இைண" அம," அரEைட க>ேச+ைய ஆரபதன,.

ேப> வாரசியதி அைனவ$ AAரமாகிவட, த,ஷுI)H தா
மிகI ரபமாகி ேபான. அவ த 'த,ஷு ச,வேதச ஒலிபரF9
ME/ 6தாபன ேசைவைய' A8 ஒலியளவ வ)கி, இைடa
ெச ய வ3கினா. 
ஹா6 அதிகாைலயேல ந#பL)H உதவயாக வ"வட,
சிராI, நி$I AM,த ேநரதி தா வ"தி$"தன,.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

எறா4, அFேபாதிலி$", இFேபா வைர த,ஷுைவ ஒேர
இடதி ப0 ைவ)க எ/த Aய5சிகள%, உடப ச)தி
எலா வ0", இர#/ பாE0 H;ேகா6 ேதைவFப/
நிைலய இ$"த நி$வ5H எ+>ச ேமலிEட. அவ த,ஷுவ5H
ைகய ஒ$ அ0ைய ப+சாக அள%)க, த,ஷுவ அ8ைக ஒலி,
இFேபா மணடபதி ெவள%ய இ$"த ஒலிெப$)கிய அளைவ
வட அதிகமாக எகிறிய.
த,ஷு பாFபா அ8வைத காண சகி)காத ெப+யவ,க, அவ;)H
ப+" ெகா#/ வர, மலேரா அவைள சமாதான ப/தி, ெவள%ேய 
5றி காமிFபதாக ஆைச காE0, <)கி)ெகா#/ நி$வட
ெசாலி)ெகா#/ ெவள%ேய ெசவEடா. த,ஷு பாFபாI,
மல$ட ஏ5கனேவ ஒE0)ெகா#டதா, அவ;ட Hஷியாக
கிளபவEடா.
அவ ம#டப வாய4)H ெசற சிறி ேநரதிேல ஹா
வாய ப)கமாக ெசவைத க#ட நி$வ5H சி+F9 வ"த.
அவ அ/ என ெச யலா எ ேயாசிதப0ேய தாB, அவ,
ேதாழிB என ெச கிறா,க எ பா,)க தி$பனா.
ம#டபதிலி$" ெவள%ேய வ"த ஹாசி க#க மலைர ேத0
அவ மO நிைலதன.
அ4வலகதி தினA பா,, சகஜமாக பழகினா4, அவனா
அ3H அவள%ட தன%FபEட Aைறய ேபச A0வதிைல.
அ கா+ , ேலசாக பைழய வஷயைத நிைனIப/தி அவ
"ேகாபமா?", எ ேகEடத5ேக, மல, எ/த ‘ெசா,ணா)கா’ அவதார
அவைன பயAதியதா, அ4வலகதி அ"த மாதி+ ஏதாவ
ேபச ேபா , கE0) கா)H ெகாWச நWச மான, ம+யாைதையB
கா5றி பற)க வட ேவ#டா எ Aஜா)கிரைத
Aன%யFபனாக A0ெவ/தா.
ேந5, இ மல+ட ேதாறிய மா5ற3கைள ஊறி
கவன%தவ, ேலசாக ^வE/ பா,)கலா

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

எ சமய பா, காதி$"தா. அத5H அவ ெசல
ம$மகேள உதவ ெச ய, கிைடத வா Fைப ைகவட அவ என
ேத,த அ ஒE/ ேபாடாத இ"திய H0மகனா?
இைத அறியாத மல,, த,ஷுவ5H வைளயாE/ கா#ப அ3H
இ3H 5றி)ெகா#0$)க," எனடா ெசல, ேகாபமா? ஒ$ உமா
H/டா க#ணமா Fள 16..." எற Hரலி <)கிகிவா+ ேபாட
தி$பயவ, அ3H ஹா6 நி5பைத க#டா.
அவ ேப> எனேவா த,ஷுைவ Hறி தா இ$"தா4,
பா,ைவ த மO , அI த இத=கள% மO இ$"தைத க#/,
அவ இதய ஒ$Aைற தட9ர#/ ப நிைல)H வ"த.
" மகேன...ெகா8Fபா உன)H? இ$, உன)H ைவ)கிேற ஆF9.." எ
எ#ன%யவ.
"த,ஷு பாFபா, மாமாகிEட ேபாறியா? ஆைசயா MFபடறா3க பா$,
ஆ0 ெகாWச உேள ேபாயE/ வேர" எறா தாL 
ஹாசி மO ேத க#கைள பதி.
"அ ய ேயா.....த,Rசண தவ/ெபா0 ஆய/>ேச! ெகாWச
ஓவராதா ேபசிEேடாேமா! ", எ வ0ேவ பாணய
ேயாசிெகா#0$"தவ, மலைர எFப0 த/Fப எ தாைர
வமானதி(jet plane) ேவகதி5H ஈ/ெகா/)H அளவ5H வழிக
ேத0)ெகா#0$"தா.
ஆனா, த,ஷு அவைன வட ேக0....என இ$"தா4 மரப-)க
ேவைல ெச Bதாேன!
"ஹு..ஹு....மாேத மாேத..மல ஆ"தி ேவ-", எ
அட ப0தா .
இFேபா மலைர பா, ெவ5றி)கள%Fப சி+த ஹா6,தன
ம$மகைள மனதி5H “அFப0 ெசா4டா எ ெவல)கE0”, எ
ெம>சி)ெகா#/ "..மல, ஆ0 தா ேவ-.." எறா
மலைர ஒ$ மா,)கமாக பா,தப0

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

அ/த ஏIகைணைய மல, அவ மO ஏவ சினா பனமா)H
A, " வாடா ெசல, கா,ல ஒ$ 5 5றிE/ வரலா மல,
அைதேயாட சா+ ஆ0ேயாட..." எ MறிவE/ காைர ேநா)கி
ஓ0ேய வEடா, அ"த ைத+யசாலி.
மல+ இரத அ8த இFேபா 150/100 ஆக உய,"த.
" எகிEேடவா? " எ க$வயவ, அ"த சமய பா,, அ3ேக
எ3ேகா ெவள%ேய ெசவத5காக ைப)ைக கிளFப)ெகா#0$"த
ஹ,ஷாைவ க#ட ஒ$ திEட உ$வாக, பாசைத Hைளத
Hரலி, " அ>, எ3கடா கிளபற?" எ ேகEடா.
நா இ$Fப ெசைன மாநகர தானா , இைல ஏதாவ
ேதவேலாகமா? இ:வளI பாசமாக நைம அைழFப மல, தானா ?
இைல ந/வல ெகாWச ப)க3க காணாம ேபா>சா? எ
Hழபயப0ேய அவைள பா,தா அ>.
" அைத கைடய சில சாமாக வா3க ெசானா3க...உன)H
என கா+ய ஆக- ெசா4?" எறா அவ ேநர0யாக.
" >ேச >ேச.....என)ெகா#- ேவ#டாடா...இ"த பாFபா நம சிரா
ஆ0ேயாட ேபதி..இவ அ8திEேட இ$கிறதால, இவ3க மாமா,
இவைள கா+ ME0E/ ஒ$ 0ைர: ேபாயE/ வரலாமாL
ேகEடா,டா? ந1B எ3ேகா ெவள%ய ேபாறியா...அதா உன)ெக)H
ெத#ட)H ெபEேரா ெசலIL, உைனB ME0E/
ேபாகலாL தா ேகEேட....ந1 Mட வ"தா என)H ைணயா
இ$)Hல.. " எறா.
இ"த திEடதி ஏேனா ஓேசா படலதி இ$)H ஓEைடைய
வட ெப+ய ஓEைட இ$Fபதாக பEட ஹ,ஷாவ5H! 
ஹா மல$ ஒேர அ4வலகதி ேவைல ெச வ அவL)H
ெத+B. இரI ேநர கைட)H ெசல ைணயாக வ$வதாக)
Mறினா Mட ைதயா த)கா எ HதிFபவ,

இ தைலைய

பள", Pைள ந1ைரெயலா உறிWசி ெகா#0$)H உ>சி

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ெவயல0)H பமதிய ேநர, ைண)H MFபEடா என
அ,த?
என அ,த! அைதB தா ெச பா, வரலாேம எ
ேதாணய அவL)H.. ஒ$ேவைள இவ H/மி ந ைகய
சி)Hப0 வஷய கிைடதா4 கிைட)கலா..எத5H தவறவட
ேவ#/ எ திEடமிEடப0 எI ெசாலாம அவ;ட
ெசறா.
கா+ அ$ேக வ"த மலைர க#ட கி/கி/ெவ ஏறிய காத
ப3H>ச"ைத 9ள%க, பனா0ேய வ"த அவ தபைய க#ட
பனா எ ச+"வEடன. மல$)H இFேபா ஒேர சி+F9!
ஒ$ ெநா0 தா...கா6 உடேன தாக+ வEடா.
பரவாயைல, வ$3கால ம>சினைனB ேச, கெர)E(correct)
ப#ற நலதா. ப5காலதி உபேயாகFப/ எ
நிைனதவ. " வா ஹ,ஷா", எ வாெயலா பலாக உபச+
A கதைவ திற" வEடா. " ஹ,ஷாவட அைத சி
ெபா$Eக வா3கி வர ெசானா3களா...அதா ேபாற வழிய
கைட)H ேபாகலா எ ME0 வ"ேத.." எறா மல,.
" அ)ெகன..ேபாயEடா ேபா>..." எ சி+தப0ேய ெசானா 
ஹா6.
" எ"த ப"ைத ேபாEடா4 அ0> வளாறாேன, இவைன என
ெச வ..." எ சி"தி ெகா#0$"த மல,, பன%$)ைகய
ெச அமர, ஹா6 "யா, ேவணா வா3கFபா பனா0, உ3கைள
எலா பா,)க மாEேட...நா எ ஆைள மE/ தா பா,Fேப"
எ அத5H ேதாதாக +ய, வB (rear view) க#ணா0ைய ச+
ெச தா.
" அF9ற மாFள! ெசா4 ப0Fெபலா எFப0 ேபாH? ேகப6ல
ஏதாவ சி)கி>சா? ஐ மO ேவைல..." எறா ஹ,ஷாைவ பா,.
என 'மாFள'யா? எ ஹ,ஷா Aழி)க , அடFபாவ சின
ைப ய கிEட என ேப> ேப பா$, Aைற வ> Mபடறாராமா,

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

பாவ! ஹா6 இர#/ வைகயான AழிF9கைளB க#/ ெகாளாம தன ேபா)கி ேப>ைச ெதாட.."ஆமா மாFள.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெப+ய ம4 ெவE0 ைமன. "AFப நாEகள% ேவைல கிைடFப எFப0?" எ"த 9தகைத ப0)காமேல அத5கான வழிAைறைய கா6 ெசாலிவEடதா. பாFபாைவB கா+ இ$)க ெசாலிவE/.....ஷாவ5H வாயைடFேபான.இைதெயலா நப ME0E/ வ"த எைன ெசால-...உலக ந0F9டா சாமி.... Aைறதா.. அத5H கைட வ" வட.....வா ) ேகEபL அFெபா$ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . " ச+ ம>சா" எறா.அெதலா நாேன உன)H நல ேவைல)H ெரப. எ ேதாறிய மல$)H. ப#ேற" எ அள% வE/)ெகா#ேட ேபாக.... "எFெபா$ எFெபா$ யா.க தாேன.. பெர#E6 இ$Fப மல$)H ெத+யவைல. ஹ..யா.. எ3ேக ஹ.. நாெமலா ந#ப. அவ மன நறாகேவ 9+"தா4.ெராப ஆராயாேத...".ஷாIமாக ெச கைடய வா3க ேவ#0யவ5ைற வா3கிவE/ தி$பனா ஹா6. மல$)H " யFபா. சின ைபயனா? அவL)ேக க\+ய நாைல" ேக. இFப0 ஒ$ நலவனா? இ"த நலவ ஒ$ ேவைள மலைர கவ=)க Aய5சி ெச கிறாேனா? எற ேகவ எ8"தா4.ந1 என)H மாFளனா நா உன)H ம>சா.ஷா இவைன அ#ணா எ MFபE/ வ/வாேனா எ எFப0ெயலா வைரபட ேபா/ பா$. எI இலாம ெவள%ய வ"வ/.. மலைரB.. அவைன அறியாமேல. . ேவைலெயலா பதி கவைலபடாேத.அேட3கFபா...Fdயா வ/ ம>சி. ஹ.இ"த ேப)H அ)H ஒ ஊ.ஷாவ5H வள)கமள%Fப ேபா...ந1 மE/ அ+ய."தா. தாL ஹ. மல$)H ஹா6 அ0)H Mகைள பா. எ மல.

" தறிI. ேபா> இ"த வ)ெகE/ காலி எற A0வ5H வ"வEடா மல.ஷா. தன ெசா"த ெத+வ ஒ$3கிைணத பாடக சிலவ5ைற பதிI வE0 (compact disc) ழல வEடா. இFேபா தி$ப ெச4 <ரைத. ஹா6 த மனைத வா ெமாழியா ெவள%Fப/ நாள%5காக காதி$"தா. Aய5சி ேம5ெகா#டா. ஆனா4 ஹா6 அ0)H Mைத பா. அவ.Aழியல க#ட அழHல ஆைச M/ேத உ>ச"தைலயல உள நர9ல ப வர4ல ெதாEட ெநா0யல D/ ஏேத ெநதி ேபாE/ ெதறி)H வE/ வE/ ெற)ைக Aைள)H ெநW) Hழி அைட)H மாேன மன 9தி தாவேய தறி) ேகE/ ஓ/ உய. அ0)க0 வ" அவ. ஒL 9+யல ெசால ெத+யல க#க#.)H நிைனeE0 வE/ ெசறதா. ேபாH ேபா பதிெனE/ ப5க ெத+Bமளவ சி+) ெகா#0$"த ஹ. ச3கீ ததா நிரFப தம)ைகைய சா )க.! ம#டபதி இ$" கைட வைர வ"த <ரதி த வா சவடாலா தபைய சா த ஹா6. உைன ேசரேவ ஒ$ திEட ேபா/ ேபா/ ேஹ ேஹ ஏ லேல” லேல Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .வ. அவ ெகாWச நிதான காதா. தி$ப வ$ேபா AFபதி இர#/ ப5க அளவ5H சி+)ெகா#/ வ"தா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெம Fெபா$ கா#ப தறிI.)H இப அவ6ைதயாக தா இ$"த. இAைற ப#பைல அலாம." எ தி$வ.

என)H அவைள ெராப ப0>சி$)H. அவL)H இதி வ$Fப தா ேபாலி$)H..என)H அ தா ஆைச..அைதவட.நா தா மலைர பா. ந காவ5H பா. ேந இ"த வஷயைத ப5றி ேபசதா மா0)H ேபாேன.. தாயட .க. எFேபாதடா ம#டப வ$ எறி$"த.)கலாL ேதா-. வா3க.. நா கவன%)காமலா இ$Fேப....ட இைண"ெகாள. தபைய ைவ) ெகா#/ இவ ப#- அழி>சாE0யதா ஏ5பEட ச3கட ஒ$ 9ற எ கலைவயான உண....காவ மனைச ெத+W)கதா இ:வளI நா காதி$"ேத.... ேலசாக சி+த சிரா. " ஓ..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல$)H சி+F9 ஒ$ 9ற...ந13க தாமதி)காம.)H.. இைன)H ந1 ெசான ெகாWச நWச இ$"த ச"ேதகA ேபாய0>. அவைள ேம4 அைல)கழி)காம கா.... உ3க கிEட வ" ேபசலாL வர)Hள ந13க <3கிEf3க... " அமா.உ3க கிEட ஒL ெசால-.. கயாண ம#டப வ"தைட"த..ேந5ேற என)H நலா ெத+Wசி0>. இ"திரா ஆE0கிEட ேகE/ பா$3கமா." எ ேநர0யாக வஷயைத உைட.Iகள% சி)கி தவதவ.. ேநர ம#டபதி5H என நட"த எ பா...ந13க Aனேம ெசான ேபா மலைர.த Aத நாேள உன%ட ெசாேனேன..)கலா வா3க..ந1ேய ெசாலலனா4.... இவ. ெவEக ஒ$9ற. இ"திராவட அ ப5றி ேபசலாL தா இ$)ேக" எற தாய ைககைள இ)கமாக ப5றி " அமா. அ)காI தபB இரகசிய ஆேலாசைன நடற13களா? ந1ேய அவைன இ:வளI <ர கவன%சி$)Hேபா. க#ணா0 வழியாக ெத+"த ஹாசி Aகைத பா... இ"திரா எ8" ெச யா+டேமா ேபசி)ெகா#0$Fபைத க#டவ."எறா நி$ ச"ேதாச ெபா3க.. சிறி ேநரதி இ"திரா வ" மO #/ இவ. அவேர ேப>ைச ஆரபதா. அைனயட ேவ#/ேகா ைவததா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " உ3கிEட .க கிளபய ேநர.

... " இ".. அF9ற எலா ைகமO றி வ/ எ உண. அைன)ேக நி$வட Mட ெசாேன....அ ஒLமிைலFபா. இன%B தாமதிFபதி அ.. " அF9ற அைன)H.. அ#ணாவட கல" ேபசிE/ உ3க A0ைவ ெசா4..உ3க A0I நலதா இ$)க-L நா கடIள%ட ேவ#0)கேற" எ மனதி ேதாறியவ5ைற படபடெவ ெகாE0 A0 வE/ ஆவாச ெப$P>ைச வEடா.ேநைத)H அவைள மப0 பா.... காதி$"த.அதா ேகE/Eேட..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெசாற)ெகன சி.)கலா. நி$வ5H தா பய ப0)ெகா#ட.த A0ேவ ப#ணEேட... இைன)H பலேப. “ஆ” எப ேபா தைலைய அைசதா."த சிரா.. ேநர பா.தமிலL ேதாண/>. காலதி இ$"ேத ேவ#டFபEட H/ப.. Aனா0ேய ெசாலி இ$)க-. எ தF9 தா ேபாலி$)H.. இைன)H மலைர இ3ேக பா." எ வழ)க ேபா ேபசி)ெகா#ேட ேபாக.இ"த ெபா#ேவற கயாண ேப>ைச எ/தாேல காத <ர ஓ/.இ"த சமயதி நா இFப0 ேபவைத ந1 தவறா நிைன>சி)காதடா. மலைர உLட Aத Aதலி பா.. என)H தா படபடFபா இ$)H. ெராப ப0> ேபா>சா... அரவ"தேனா/ வE/)H 1 வ"தி$"திேய...)க. இFேபா உடேன உன%ட ேபசலாL தா காதிE0$"ேத. இFேபா லO வ வ"தி$)கா. அவ தி$பற)Hள நி>சய ப#ணடலாL ெசாறா3க.. உடன%$"த நி$வ5H இFேபா " வஷயைத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எ3க மாமனா... நி$பமாைவ பா. அFேபா அ"த ஆைச இL ஆழமாய0>.. அFபாகிEட ேபச-. இைத நா உகிEட.இைன)H மல.." எறவ.. என ப#றL ஒL 9+யல. எலா ப0>சி$"தா... அவைள எ ம$மகளா)கி ெகாளLA3கற ஆைச என)H வ"/>. அவ..பா. ஹாசி5H இதி சமத தாL ெத+"ததா. அ)Hள ந1 இFப0 ெசாற. சிராவ5H.... மைறAகமா மலைர ெப# ேகEடா> இவ3க ேநர0யாக ேகE/Eடா3க. இன%ேம4 ேநர கடதினா... ைபய ல#டன% இ$)கா...த அேற என)H அவைள ெராப ப0வEட. ெத+Wசவ3க தா.. சிரா.

மனதி4. இFேபா. இ"திரா ேகEகI. அ3H ஒ$ திண)கFபEட சகஜ ேப> ஓட வ3கிய. இதி எ3க A0ைவவட.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எ8"த. அவள%டA ேபகிேற. ஹாசி5H மலைர ெகா/தா என? எற எ#ண அவ$)H. இவ. இ"திராைவ சி"தைன ழ உள%8) ெகா#ட. இ" ஒ$ A0Iட. மல+ A0I தா A)கிய.ைவய ேகாணதி பல அ. பரபரFபாக மO னாவ5H உதவயாக இ$"ததா. இFேபாதா ந" கயாணதி5H ப நா3க ெசா4 மாFபைள)H சமத ெசாவதாக ெசாலிய$)கிறா. அனா ஒ. இFப0 ஒ$ எ#ண ேமேலாEடமாக எ8"த உ#ைமதா. இ"த ேப> அட தைடபE/. ஆனா. " சி. அ சிராவ இலதி இ$" கிள9ேபா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெத+யFப/தியா>". 9$வ3கைள ேமெலழ ெச ய. அேத ேநர ைகய த. நா எ கணவ$ட கல" ேபசி வE/ . அவL)H பனா மல$ உேள ?ைழவைத க#டவ$)H. இ$"தா4. அவ.. எற உண. அவ வ$Fபைத மO றி எI ெச ய மாEேடா.வ "ஹFபாடா " எறி$"த. இர#/ வரகைள ப5றிB வE0 1 கல" ேபசிவE/ A0ைவ ெசாேற" எறா. ம#டபதி5H உள%$"த அ"த Pவ$.ஷுIட ஹா.. மல$ அ$கி வ"வட. அைத ப5றி ேம4 அலசவைல.இ"த கயாண கேளபர எலா A0"த. இFேபா உேள வ"த இ$வைரB பா. ம5ற சட3Hகள%4. ஏேனா கயாண எறாேல ேவ#டாெம ெசாலி) ெகா#0$"தவ.க இ$வ$ இFப0 ெப$P>ைச ெவள%ேய5ற. இFேபா என ெசாவெத அவ$)H 9+யவைல. இத5H ஹா. கயாண ேவைலகள%4.த3க ெபாதி"தி$"தன.த பா.. அ"த அழகிய ேஜா0ய ெபா$த. அவ. A ேதாறிய எ#ண இFேபா வ4FபEட.

.சகாரேனா கெந. ெச கிறாேய.ஜனா அதியாய – 21 ஆைச ெமாழி உ வா வழி வர ஆவ நா காதி!"க.ள&"க ெச கிறாேய. காதலிலா கெந.சகாரேனா ந*! உன&ட உ$ள உைர"க ஒ2ெவா! ெநா 3 உய45 6 "க Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. காதி!"க கால தா#தி.. தா#தி கனலி த$ள& எைன க(ண+ * .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ..

அவைன நப 8 யா6" .. அ?வலக வ4=8ைற காரணமாக மல5 த வ * ?..இவ எ6ேம ெசாலாம க(=ப4 "கிற6". எ> தன"..அ2வGேபா6 நைம ஆழ பா5Gப6 ேபா ட இ!". "ஆனா? இ<த ெடாHவ4ட ெகா.ஏதாவ6 ெசாலMனா சீ"கிரேம ெசாலி ெதாைல. காைச ப@றி Dக# பா யைத எ(ண4யவE".. தி!மண வ * அவ தன&ட நிக#திய தி!"6"கைள நிைன6 நிைன6 சி+6" ெகா( !<தா$ மல5. அ<த வ4ைளயா 8ைட மதிGெப( வா9கிய6 பதாதா? ஒ!ேவைள இGேபா6 நா தா அவன&ட ேபா ெசல ேவ(= எ> நிைன"கிறானா? மைடயா..இ9க வ * ேவ> என".. அவ$ எ(ண9க$ எனேவா காைச தா @றி வைள6 ெகா( !<தன. ந<திகாவ4 தி!மண இன&ேத நட<6 8 <6... ெத+யாம.... எனேமா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..$ ெசாலி"ெகா(டா$.ச உஷாராக இ!"க ேவ(=. ஆனா? வாைய திற<6 ெசானா தாேன ெத+3. வர 8 3. இF சி+GD வ<த6.. ஹ5ஷா ட . எைன உதாசீனமாக உதறி ெசகிறாேய இர"கமிலா இ!தய"கா+ேயா ந*? அரவ4<த. தி!மணைத ெதாட5<6 வார இ>தி நாக$ வ<ததா. நா என " யா5 மனசில யா!? அவ9கE"ெகன ேப! ? " எ> க(=ப4 6 ெசா? கிரா( மாJடரா( grand master )? ஒ! தடைவ. மல5 இ9ேக வைளய வ<6 ெகா( !<தா?.... "இ<த ஹாJ எனதா நிைன6 ெகா( !"கிறா? எைன தா நிைன"கிறாேனா? அGப தா ெத+கிற6.அைத வH தா நா ஒ! 8 வ4@.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஊசி 8ைனய4 உற9. உறவ4ன5 வ=கள&?மாக * ெகாடம 6" ெகா( !<தா$.. . இர(= நாக$ ஆகி இ!<தன.

எ6Nேம இைல... இGேபா ேபா ேகடா... அ!கிேலேய இ!Gபாேள எற எ(ண ேதாற. ச+. அவ9க ெசாற மாGப4$ைள"..ச . மற<6வ4=. ந<6 ப4னா @றேவ அவF"... தமி# பட கதாநாயகி ேபா ேகடா? ஆHச+யG ப=வத@கிைல. "நா எ9ேக இ!"கிேற? ந*9க யா! ?" எ> மய"கதி இ!<6 வ4ழி".ஜா"கிரைத. அவ5கள6 பா5ைவய4 அ5ஜுைன வ4ட Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இவ$ இGப ேய @றி"ெகா( !"க. ஒேரா5 சமய எ6". இர(=ேம ெத+<த .. இ<6N.! அ?வலகதி@. மிரட வ4=6 ெகா( !<தா$ மல5.. ரவ4ய4ட. தைலயா = ேபாய4ேட இ!Gேப..6.." எ> மனதி@. அ<6வ4டமாவ6 இவன& 8கைதைய ப@றி Oசகமாக ேக= பா5"கலா எறா.=ப9க$ தா. மலைர ெவள&நா ெகா=Gபைத வ4ட ஹாசி@. 8 ந* நிைனGபைத ெசா?டா ".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நட". அGபாN அமாN அ "க ரகசிய ேபசி"கிறா9க. என 8 ெவ=Gப6 எ> இ!வ!". ெசறி!<தா. அவைன பா56 ெகா(டாவ6 இ!<தி!"கலா. கதி+"கா எ> ஏதாவ6 ஆரப4".ைற >மளவ4@. ெகா. ெகா=தா.இலனா நா பா=".$ அவF".ழGபமாக தா இ!<த6.அ=6 கயாண. ஹாJ தைன தன&யாக ச<தி"க வ4!ப4ய ச<த5Gப9கைள எலா தாேன தவ4= ெபா ஆ"கிவ4டைத. சிராவ4 வ4!Gபைத ப@றி3 றிவ4டா5.டா இ<த வ4=8ைற வ<த6 எ> ட ேதாண4ய6 அவE".. இர(= வரகள&? . எற Qதிய4 ேயாசி6 ெகா( !<தா$.. ரவ43 தன&ட8 அ<த அ5ஜு எற அ<த ல(ட மாGப4$ைளய4 த<ைத ேபசியதாக ற.. ரவ43. அரவ4<த கயாணதிலி!<6 தி!ப4 வ<த அ> இரேவ இ<6. இவைளேய ஆரா Hசி பா5ைவ பா56 ெகா( !<தன5. அவைன ப4 "கேவ 8 யவ4ைல. ஆமா.. ம(டபதி நட<தவ@ைற ப@றி3. ேநர ச+யாக இ!"கிற6.

அGப ஒ! 8ைற அவ+ட இ!<6 அைழGD வ<த ேபா6.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹாJ ெகா.ச அதிக மதிGெப(க$ ெப@றா. நTNகிற மU னாக ஓ "ெகா( !Gபைத உண5<தவ5க$. மல5 கீ ேழ ெதாைல"காசிய4 W#கி இ!<ததா. இ<6வ4@. அதனா இர(ைட3ேம அவள&ட றி.=பதி ெகா=தா. 8 ைவ வ4ட. மா அைற பாகன&ய4 நி>.ரலி ேபசி" ெகா( !<தா5." எ> த<தி பாைஷய4 சில ெசா@க$ கா@>வா"கி Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. ல(ட. இGப அ9ேக மாGப4$ைள ேத5வ4@. எைற". அ=த அைறய4 த 8த காதலியான ம "கண4ன&3ட ெகா. ெகா. சமய பா56 மலைர அ8"கி ப4 "க. மதிGெப( வழ9. மதிமல+ வ4!Gபேம இதி மிக 8"கிய. இ!வ!"..ழ<ைதக$ பாடலி வ! ெகா". எ6 ப4 த வரேனா அைதேய 8 வா"கி ெகா$ளலா எ> த*5மான&தன5.ச ெம6வான . பா! தைரய4ேல காதி!". ஆ5வவமாக காதி!<தன5. சிராைவ ப@றி தன&Gபட 8ைறய4 ெத+<6 இ!<ததா. ஒறிர(= 8ைற அைலேபசிய4 அைழ6 பதி ேக= நHச+6 ெகா( !<தா5. கைரய4ேல மU F"க6 ெத+யேல" எற . கயாண. மலேரா கயாண வ4ஷய எறாேல கTNகிற ந*+. தி!பறா5.சி" ெகா( !<த ஹ5ஷாவ4 கா6கள& " ஜாதக. மல5 மகி#Hசி3ட இ!Gபா$ எ> ேதாறிய6. அவ5க$ . மல5. "ெகா". இ<திரா.. ஆனா.$ ெபா>ைமய4ழ<த அ5ஜுன& தா ேவ>. ேபா. ேபசி= 8 N ெசாேற. கைரய4ேல எ6கி!". அவE". இத@.ேம தா9க$ எ=". அ5ஜு. படல நைடெப@>"ெகா( !"க.

வ+யா. ெத+3மா? எனதா ச(ைட"கா+யாக இ!<தா?. அ ேயா பாவ! சீ"கிரேம ல(டF".. எறா$ மல5 கி(டலாக. அ<த சி> .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காதி வ4ழ.. ஹ5ஷா ஐJ கிQ கைடய4.... மல!". அ"கா மU 6 பாச ெபா9க." எறா " எனடா இ6? திZ5F பாச னாமி ெபா9கி வ!ேத ? " எ> மல5 நிைனதா?. " அ6"ெகலா உ உதவ4 எ6".(= ைவதி!"கிறாேனா?”. ஆ5வமான அவ.... அவள&ட இைத ப@றி றி உஷா5 ப=த ேவ(= எ> ேதாறிய6.அ<த ைபய வ="கார9கE". தப4ய4 ஐJ கிQ பாச மைழைய க(ட மல!". ெகா. உைன உGDWைட க =வா9கேளF ெசால வ<தா.ர ெகா=6வ4=. " மல!". ேபாறா? என". என ெவ . அ"கா அ2வளN Xர ெச> வ4=வாளா ? " .. எெறலா அHவ4@.. தன". மல!".. ெம6வாக கீ ேழ இற9கி வ<தவ. " மல5.எலா நா9கேள பா56".. ல(ட மாGப4$ைள பா5"கிறா5க$ ேபா ெத+36. கசாடா ஒ> வா9கி வ<தா.. அவE". அவள&ட . எ> தா ச<ேதகமாக பா5"க ேதாறிய6. இGேபா ஆப[Jல அGப எ<த ஆைச (onsite) வா GD இைலேய?" எ> ேயாசித மலைர Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .றிGD"கைள ெகா(= ஒ! ெந=<ெதாடைரேய மனதி@.ெம> ேதாற.. " எனடா அH? யாைரயாவ6 காதலி"கிறியா? அ6".. ப4 த பட5 JகாH கா5ெநேடா ஒ> .ேவா.$ எTதி 8 6வ4டா.. ேபா ஒ! ஐJ கிQ சாGப4== வரலா. * பதி ெசால மல+ட ேகக ேபாறா9க.இ6 அ<த ம"." " யா!டா ல(டF".. இைலேய. மா ய4 இ!<த அைனய4ட கீ ழி!<ேத . ஏதாவ6 உதவ4 ேதைவ ப=தா? ".. இன8 ேதைவ தா.. என".ச ெவள&ேய ெச>வ4= வ<தா நறாக இ!". இ6N ேதைவ.”இெதலா நல6". இ!வ! ெவள&ேய கிளப4ன5.

அைத ெசால வ<தா...இGேபா6 வ4லக நிைன".. ஒ!ேவைள அ> அமா ெசான6 ேபா.என 8 வ4@. வ * ல எலா ஏ@பா= நட". ெபய5 தா அைல"கள&Gேபா?” ெந!9கி ெசற ேபா6 வ4லகி ெச> தவ4"க ைவதா... எைன ெசாலM.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இைடய4ட ஹ5ஷா. அ>... நைம க(டNட ேபாலி சி+GD சி+Gபத@. ெந!9.6.இGேபா6...ழப4.."எறா. " ஓ! இ6தா அ<த த9கமைல ரகசியமா.. அHைவ Gப4டாம அவFட தன&யாக ெசறி!<தா...அ<6 கயாண தினதி இ!<ேத . இGேபா6 என ெசாலி இைத ம>Gப6 எ> D+யவ4ைல. நமிட கயாண எ> ெசாவா5கேளா?” ஏ@கனேவ காJ மU 6 கன> ெகா( !<த ேகாப இGேபா6 ெகாT<6 வ4= எ+<த6. ந* எைனேய ஓ=ற.அ6".. ேகாபGப=. இGேபாேத ெச> அவ சைடைய ப@றி..ேதாறிய6.. .. ஒ!ேவைள அவ மனைத திற<தி!Gபாேனா? எ> ட அவE".உகிட ெசால வ<ேத பா!. கா+ அவ அைழதேபா6.ேவைலய4 ம= தா ெவள&நா= அFGDவா9களா? ெவள&நா= மாGப4$ைளய கயாண ப(ண4னா அைத வ4ட ேவகமா ேபாய4டலா. " பதி ெசா?டா த யா? " எ> ேகக ேவ(= ேபாலி!<த6... அமா பா5ைவேய வ4தியாசமா இ!Gபத@.. வ!வ6?” எ> .ைற". ேவதைனய4 ெநா<தா$ மல!".. " ந* ம". அமாN ஏேதா வ9கிைய ெகா$ைளய "க திடமி=வ6 ேபா அ "க ரகசியமாக ேபசி" ெகா$வ6.. கா=கிறா. காரண இ6தானா?" எ> எ(ண4யவE"... “இத@.. “உைன தா வ4!Dகிேற எ> வாைய திற<6 ஒ! வா5ைத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஒ>ேம ஓடவ4ைல.ந*3 சீ"கிரேம ேபாக ேபாற.. மல!". அGபாN...வ6 ேபா ேபா". காரண இ6தானா? ேபாதா".. அவ5கேள இன&ேம யாைரயாவ6 பா56வ4=. மல5 எபதி எ<த ச<ேதக8 இைல. ேபா6..

ஹ5ஷாவ4@ேக. அவ$ ைகைய ப4 6 உ?"கியேபாT6 தா சி<தைன சி"கலி இ!<6 ெமல வ4=பட 8யறா$ மல5. "மல5"... " உைன பா5த ப4D தா எ ேசாதைன கால ந* மU (= ேதாறியதா எ வா#வ4 தி!பN ேசாக... அவளா.. ப4 "கைலனா ெசாலி=. மல5. எடாம Jதப46 அம5<தி!<த தம"ைகைய க(ட அH... அைத வH நாேன ]கிHசி"கிேட.ச அைர.ைறயா காதி வ4T<த6." ேசாக. உடேன உன". ? உன". ேவ> எைத ப@றி3 சி<தி"க ேதாறவ4ைல.பைழய சபவ9க$ எ6Nேம ேககாம ஏ@>ெகா$ேவேன? எனடா உ தய"க?” எ> .ற. இGேபா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. இGேபா என ஆH? ஏ இGப ப4ரைம ப4 Hசவ மாதி+ உகா5<தி!"க? எ6". அவ9க நிHசயமா உைன கடாயG ப=த மாட9க.$ W#கிவ4டவE". அதா ....... 8யறா$ அ2வளேவ! ஆனா...உைன இ9ேக = வ<ேத. மலைர இGப பா5"க க\டமாக இ!<த6. அGபாN... அமாN க( Gபா ேகபா9க... ைகய4 ப4 தி!<த ைவயான அ<த பாலா ெச யGபட ந>மணWடபட பன& # கைர<6 ைகைய நைன6 ெசறைத" ட உணராம உகா5<தி!<தா$ அவ$." எற வ+க$ தன"காகேவ எTதGபடைவ ேபா ேதாறின அவE"....Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெசானா ேபா6ேம. "மல5". " ேஹ...ஹு.ழGபதி தன".... அமா யா5 டேவா ேபான& ேபசிய6 ெகா. ெசாலMF ேதாMH.. "மல5" எ> ந*திமற டவாலியாக மாறி தா கதிய6 ட ெசவ4GபைறகE". அவ$ ைகைய ஆதரவாக ப@றியவ. ந* இ2ேளா அதி5Hசி ஆ..என 8ய> 8 யவ4ைல...

எ அFபவைத வH ெசாேற. அதா ைபய. தன6 தப4ய4 வா5ைதகைள ேகட மல!". இவ இ2வளN வள5<6 வ4டானா எற ப4ரமிGDட. " ேபசாம உ சிரா ஆ . என"ெகனேவா அவ5 உகிட ஏேதா தன& ரா" ேபாடற6 ேபா தா ேதாM6. ேபா6 ந* ேநர யா ெசாலி=... மல5 யா+ட8 எ6N ேபசாம த அைற". ஹ5ஷாN எ6ேம ெத+யாத அGபாவ4 ேபா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ... வ * @. ஆனா அவேனா.நம கிரா" ஆக ேவ( ய6தா.... ெமல. மலைர சகஜமா"க 8ய@சிGபதாக எ(ண4 .ேபசாம இ9ேக உ$^+ யாைரயாவ6 பா5"க ெசால ேவ( ய6தா...?" எ> அவைள ஆ>த ப=தியவ." எ> மனதி@.சி Hல.. எ> சி+6"ெகா(ேட ெசாதGப4 ைவதா. ெச>வ4ட.. அHைவ ேநா"கி " இ<த மாதி+ உள>வைத 8தலி நி>6". ேம?.$ ெபா!மியவ$....." எறா அ<த தப4. ரா". அ2வ4டைதவ4= ேவகமாக நக5<தா$..எ... ஹ5ஷாவ4 ைககைள இ>"கமாக ப@றி த அைப3....ஆனா வ!கிற ரய4 ம= ேவற ரா"கி ேபா =.".... இGேபா6 அர ேவக மிX"கிய4 இமயமைலய4 உHசியான எவெரJ சிகரதி ஏறி அம5<6 ெகா(ட6. அவ பாசைத எ(ண4 உ$ள ெநகி#<6.நிஜமா ெசாலG ேபானா. வ<த ப4ற. என"ேக உைன அ2ேளா Xரமா அFGபறதி இ\ட இல .அெதலா நலாதா ேபா=வா. க(க$ கல9கிவ4ட. இ2வளN ேநர தைர தளதி@.ெராப * நலவ5.ச+யா. த அ"கா மதிமலைர பாசமலராக பாவ46...ெமல ப இற9கி வ<தி!<த ேவதாள.ச ஆ>த? எ பா5த6. அ<த ஹாைசேய பா5"க ெசாலலா வல... " உகிட ெசால ேவ(டாF தா நிைனHேச.. எ> 8ைற6வ4= ைககைள \3 தாளா 6ைட6வ4=. ரா" ேபா=றானா... நறிைய3 ெவள&Gப=தினா$. அவ9க ேபHைச ஆரப4".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana என? உன". ெத+... ெகா.... "ம(ணா9க . அ6ட நி>தி இ!"கலா அH.

ஏ@கனேவ.இGேபா வ!.. ச<ேதகைத3 உ!வா"கிய6.இன&ேம தாமதி"க 8 யா6மா... உணN ேமைஜய4? அ2வளாக ேபசவ4ைல. ெசற மகைள ெதாட5<6 வ<த இ<திரா. “மல5” எ> அைழதா5..உன". மிளகா ெபா ய4 சிவ"க ைவ6..."க5 வ4சி ஒ!வழியா ெவள&ேய வ<தி H. ேபா6. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .3. அைமதியாக வ<6 சாGப4ட வ<தவ$. ெவள&ேய அைமதியாக “எனமா?” . இGப ஒ! மக$ இ!<தா அ<த படபடGD..... எ> மனதி@.இGேபா ட.ற.. அரவ4<த கயாணதி நல சப<த9க$ வ<தி!"..... இGேபாேவ நல நல வரக$ வ! ேபா6 8 Hசா தா உ(=.. அ<த அ5ஜுன& அமா ெகா=த ...”..ெர 1..... இ!<த இ<6N.எறா$. ேபா6மான அளN கால அவகாச ெகா=தாH. அGேபா வ!F காதி !<த.. இைம"காம பா56.. ஆHச+யைத3.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த அைற"... நல வர அைமயற6 க\டடா.த$ள& ேபா=ேட ேபானா. உ(= 8 தா$. ச+மா... “மல5. இரN உணவ4@...GD Dதகமா ேபJD"கி த ேதடைல 6வ9கினா.ைடHச ெபா>"க 8 யாம. ம "கண4ன&ைய இய"கி. வய ஏறிேட ேபா. இ> என ஆனா? ச+ இத@... த ைவ"கGப !<த ேதாைசக$ ட ெவகGப= அளவ4@. “ேபாHடா. அவ$ ெப@ேறா!".. "எ பண4 சாGப4= 8 Gபேத எப6 ேபா"..ந*3 ப4 ெகா=6 ேபசேவ மாேட9. அத சாளரதி(windows) வழிேய 8க9கள& ெதா... .நா9கE உன". எ வயசா..... மல+ இ<த அைமதி.$ நிைனதவ$. ஒ! 8 N க வ4ட ேவ(= எ> 8 N எ=தா5... உணN 8 <6 மா யைற". உன". தவ4GD D+3..ஆரப49க உ9க ஆலாபைனைய. உன". மல+ தா அைழ"க.2.... வ<6. அGDற ஒ! கட6".6. ேம நாமேள நிைனதா?..

. அ<த ேபHேச ப4 "கவ4ைல.ெகா.. ‘கள"’ எ> ெகாதி".ந<6 கயாண 8 . 8@>D$ள& ைவ6 வ4டலா” எ> மின ேவக மன அலசலி 8 ெவ=த மல5. அ6"காக... ேபாேத.. “அமா. கயாண ேவ(டானா ேவ(டா தா.ச+ ெமாதமா. எப6 ேபா அவைள பா56.. ைகக காரைத பா5திேட இ!<6 உடன யா வ<6 நிGப[9க? ல(டனா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெராப அவசர ப=6றா9க.. அைத எGப நி>6வ6..ச ெபா>ைமயா ேக=...” எ> ேவகமாக ேகாப6ட இைடய4டா$. இGேபாைத".. இGப யா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ஒ> ல(டன& இ!".=ப9க$ தா.. உகிட ேபசி= சமத ெசாறதா ெசாலிய4!"ேகா.இைல ம= தா”. இGேபாைத". அ=த6 உ$^5 தா.. உ$^ர ஒ! பதட ெதா@றி"ெகா$ள.ச6 ேப9கF ெசானா.”..ஆனா நா9க தா....... “ என". அ<த இ! ெகாபகள&. அ யேயா ஒ! வரைன எGப யாவ6 .அைத பதி ேபச தா வ<தி!"ேக. ேயாசிH..ரைல உய5தி. மல!". ெத+<த . ெகா. எறா$ . ‘என6? இர(டா? அH ஒF தா ெசா?H. அவ5 ெசாவதி உ$ள ஞாய நிHசயமாக D+<6.. ஆனா? அவE"... ‘கள"’. ைபய.. ெசால வ<தைத அGப ேய நி>தியவ5. “எனடா ஆH?”.. அ=த6 உ$நாடாேம. தவ4Gப4? ெகாதி6 ெகாGபள&6" ெகா( !<த6...... இ<திரா ேம? ெதாட5<6... எ<த ெகாபைன ெசானா? எ பதி..” எ> ேலசான சி+GDட அவ5. பல வ4தமான ஏமா@ற9கள&?. Gள *J. இைல. ம(ணா9க யா..... இைல.டா. அவைள 8ைறதா5. எறா5. ேசா@>G பாைன ேபால அவ$ மன Oடாகி. “இர(= வரக$ வ<தி!"..ச நி>69க.. உ 8 ைவ ெசா?டா. ேபHைச ெதாட5<6 ெகா( !".. இயலாைமய4?..ெவள&நா= ேவ(டா எ> ெசாலி ஒ6"கி வ4டலாெம> நிைனதா. அதி எ<த தவ> இைல எ> ேதாறிய6...” இர(= நம".

ந* ெச 3 ம+யாைத இ6 தானா? இGப ேய ெசாலி= இ!. இவைன தா ந* க "கMF சடமா ெசாற ெபதவ9க எதைன ேப5 இ!"கா9க ெத+3மா? ப4$ைள9க வா#"ைக ஆHேச அைத ேத5<6 எ=Gப6 அவ9கேளாட வ4!GபF உ+ைம3. எ> ெகா.. இ<திரா வா5ைதகைள ெகா " ெகா(ேட ேபானா5. .ஷியாக ேபசி" ெகா( !<த இ<திராவ4@. என நிைலைம இ6? Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஆனா? இ<த . மU திைய3 ேவகமாக ெசாலி. அ6"...என". த<திர ெகா=தா.. “ அGப தாேன நட<த6. ஓ9கி அவ$ கனதி ஒ! அைற வ4டா5... ேபசி= ேபாற. ேவதைனய4?..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஒ!வ த மனதி உHசாண4 ெகாப4 ஏறி அம5<6 தைன உ?"கி" ெகா( !Gபவ எபைத அறியாமேல.எ2வளN நா$ உ ஆடெமலா? இ<த அழ...... நா உய4ராக ேநசிதவ எைன ேவ(டா எ> தா வசி * வ4= ேபானா."க.” எ>. உைன யா5 வ!வா உைன கயாண ெச. என ெப+ய cேலாக ரைப எ> நிைனGபா... மகE".. அைத ந* இGப தா 6\ப4ரேயாக ப(Mவ4யா? உன". அவ5 இ>தியாக ெசான வா5ைதய4 மனதி அைற வா9கிவயவ$... எGப யாவ6 ஒGDெகா$ள ைவ6வ4டலா”.ற? உன". எ9கி!<6 தா அ2வளN ேகாப வ<தேதா.Hேச. அ6ேவ ெப+ய வ4ஷய. ெப@றவ5கைள எ2வளN ேவதைன பட ைவ"கிேறாேம. எGப யாவ6 D+ய ைவ6 வ4ட ேவ(=ேம எற ஆத9கதி?. எதைன வ * இGப இ!"கா9க? இவதா மாGப4$ைள.. “ஹGபாடா.. “என இGப நிைனHசி !"க உ மனசி எ9கைளG பதி? ஏ எ9க உய4ைர வா9.இ2வளN ேநர ேபசியைத மக$ ெபா>ைம3ட ேக=" ெகா( !"கிறாேள. அGDற ந*ேய யாைரயாவ6 வ4!GபGபடா ட அவ உைன ேவ(டாF ெசாலி= ேபாய4=வா.. இளைம3 மைற<6 ந* பா ஆன ப4ற.அறிேவ இலாம ந* பா=".. அபான அைன தைன அ த வலி ட ெப+தாக ேதாறாம.. ப4 தவ. மக$ இGப ெசான6.ச நப4"ைக3ட ..உ(ைமயான அைப D+<6 ெகா$ளாம உதாசீன ப=தி வ4= ேபானவF"காக. கால அவகாச8 தாராளமா ெகா=தா.

அHவ4@... ெம6வாக.T9கி அTதா$. தம"ைகைய பா56 பாவமாக இ!<த6. எGப ேயா ேபாக=. இ2வளN சத எ> ேகடா5. தாய4 இ<த வா5ைதகைள ேக= மல!".ெசல ெகா=6 . அ9... ேபH சத ெப+தாக ேககேவ ரவ43. அவ5 அHவ4ட ைசைக காட. “ எலா ந*9க ெகா=". ச<ேதாஷமா இ!"க=” எ> ேகாபமாக ெசானவ!". ” எற யபசாதாGதி?. ரவ4". ஆ@றாைமய4 கதி" ெகா( !<த இ<திராவ4 ேகாப இGேபா6 அகGப="ெகா(ட ரவ4ய4 மU 6 இட..அ<த 8டாைள தாேன நிைன"கிற6.. ந*ேய தா என&ட Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..அGDற அவ நிமதியா.T9கி . நாF சீ"கிரேம க(ைண W டேற . “மல5.. . ப4ற. இGேபா6 யாைர சமாதான ப=6வ6 எ> ெத+யவ4ைல.நம க\ட இவE".. அைன". அவ தாைய சமாதனGப=தி அ9கி!<6 ெசறா. வ<6 வ4டன5. “ என இ<திரா? என ஆH? மல5 ஏ அழறா? எ6"....ந* இF சின ெபா(ண4ைல.. ஹ5ஷாN மல+ அைற".ஒ> ேபசாம அவ$ 86ைக ஆ6ரமாக தடவ4 ெகா="க. வரா"கி வHசி!"கீ 9க.... மல+ அTைக இF அதிகமான6. பாய.@ற உண5Hசிய4?. இயலாைமய4?. D+3தா? கயாணேம ப(ண4"க மாடாளா. இF அதிகமாக 6"க ெபா9கி வர. மல+ அ!கி அம5<த த<ைத. இத@... அவ5 ேவதைன ப=வைத காண சகி"காம க லி ....ரெல=6 அழ 6வ9கினா$ மல5.GDறG ப=6 . மல5 அT6 ெகா( !Gபைத பா5த ரவ4.தா. அTைக வ<6 வ4ட6. ெப!9.. அவ இGப ேய இ!"க=. சிறி6 ேநர ஒ> ேபசாம அம5<தி!<தவ5.$. உன"ேக எலா வ4ஷய9கE D+3 வயதா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana பாழா ேபான மன6 ெசா ேபH ேக.

இ6"... ேமல தாமதி"க 8 யா6மா. நலா X9கி ெரJ எ=.. ஒேர ப4 யாக இ!".இF ந* இ<த மாதி+ வ4த(டாவாத ெச ற6 நலதிைலடா..வ<த இர(= சப<த9கள&? எ<த ..நலா ேயாசி.. அ=த6 என? எற பய ப4 6 ஆட 6வ9கிய6.......மU திைய நாைள". ஆனா இ6". நா9களா யா+ட8 ேபா ேககைலடா... தானா ேத வரா9க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ந<6 கயாணதி@.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ேபசி"கலா.. ேம எ6N ேபச ேவ(டா.அைத மனதி வH தா நா9கE ெபா>ைமயா இ!<ேதா. த<ைத3 அGப ெசாலி ெசறதி மல!"... ேபசலா எ> ெசான.அைத ம= மனசி வHசி"ேகா” > உ>தியாக ெசாலிவ4= அ9கி!<6 அக>வ4டா5....ைற3 ெசால 8 யா6... தன"... ப4ற.....இைன"...

. * காரணமானவேனா. இGப Gபட கேளபரதி ெவ$ள& இரN.=பதி இ!Gபவ5க$ அைனவ!ேம வா வ4=வ6 இயDதாேன! த5ஷு ச@> ெதள&வைட<த6 தா நி!வ4@. சன&"கிழைம3 ம!6வமைன3. த மனதி நாயகியான மலைர 8Tநிலவ4 க(= ெகா( !<தா. !"க. அவைர ஓ ெவ="க ெசாலிவ4= நி!N. காரணமானவேனா. !<தா. வ= * தி!ப4ய த5ஷு பாGபா. ெசவதாக தா இ!<தா. ஒ> எறா. அ9ேக ெசல 8 யவ4ைல. அவள& க(ண!". அவ! ேசா5<6 வ4டா5. வ<த6 அ<த . இரத அTத ஏறிவ4டதா. அம5<6. ஞாய4ற> ெகா. மலைர காண 8 யவ4ைலேய எற ஏ"க ஒ! Dற த*யாக ெகாT<6 வ4= ஏறி<6 அவைன பாடா ப=திய6. ஆனா. தா இF ம(டபதி நட<தைவ ப@றி ஹாசிட ெசாலவ4ைல எற வ4ஷய ஞாபகதி@. சிராN.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மதிமல5 இ9ேக அTைகய4 கைர<6 ேத ப4ைறயாகி ேத ப4ைறயாகி ெகா( !"க. அ> ம(டபைத வ4= வ * @. * க டதி. . ஹா எலா ேவைலகைள3 கவன&தன5. அவைள ம!6வ+ட அைழ6 ெசல. கா@றாட அம5<6.ச நிைல". அவ5க$ மலைர ெப( ேகட வ4ஷய ப@றி ஹாசிட ெசால ச<த5Gப அைமயவ4ைல. . த வ= டதி. தி!ப4யவ மாைலய4 அரவ4<தன& அைழGைப ஏ@> ம>வ= * நிக#வ4@. வா<தி3. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . வ=மாக * கட<6 ேபாக. வ<த6. ெமாைட மா ய4. கா Hச?மாக க\டGபட..ழ<ைதகE". ய4. ேபா6 ேபாதாத@. சிராவ4@.=ப. ம!<6க$ வா9கி வர எ> 88ரமாகி வ4டதா. சிராவ4 உடநிைலைய க!தி ெகா(= தாேன அவன&ட ேபவதாக தாய4ட றினா$ நி!. நி!பமாN பாGபாைவ கவன&Gபதி W#கி வ4டதா.

. ந* ெசானைத ெசா? 8ேப அவ9கE". நி! கலகலெவன சி+"கN. வரேவ@பைற ேசாஃபாவ4 அம5<6 ம "கண4ன&ய4 அ?வலக ேவைல ெச 6 ெகா( !<த ஹாசிட வ<தா$... ப4 சிராN..” ஹாசி இதய இGேபா6 ேவகெம=த ரய4ைல ேபா தடதட"க.....” எ> நி! இT"கN... சJெப” எ> அவைள உ$E". ஹா"..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ> இரN.. உைட<6 வ4டா.அ Hசிடாதடா.அமா ேவ(டாF ெசாலைலF ெசால வ<ேத..... ...ச எ+Hச வ<த6....உன&ட ஒ! 8"கியமான வ4ஷய ேபச ேவ(=...” எ> க த ப@கE"கிைடேய அவைள தி னா “ேட .அ Hசிடாதடா..அமா... ேவகமா ெசா? ... “ அமா என ெசானா9க?” “அமா.சடாெர> எTப4யவ.... “ெப+ய திகி ராண4 திலானா.. ஹாசி@. உணவ4@.... அ<த மகா அTதகாரேன......ேவ(டாF... என&ட ெசான&ேய மா ய4.....$ தி " ெகா( !<தா.. ெராபேவ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. “ ஏ( சி+"கிற? e... “ந* அைன"....” எறவ$ இைடெவள& வ4= அவைன பா5"க. ‘ந* ெசான வ4ஷயைத ப@றி அமாவ4ட ெசாேன....ைற “ எ> எகிறினா. ஆதிர ெபா6 ெகா(= வ<த6. ெகா... “ ஏ? ஏ? ேவ(டாF ெசானா9க? மல!"...அ6 ப@றிதா.. அவ9கE". “ஹா.” “என?” எப6 ேபா நிமி5<6 பா5தவைன. என . 8D இேத மலைர தா ம>தைத மற<6வ4=. அ<த எ(ண இ!<தி!". த5ஷுN உற9கி வ4ட.நா உ வ4!Gபைத அவ9க கிட ெசான6. ம "கண4ன&ைய கீ ேழ ைவ6 வ4= அ"காைவ ஆ5வ6ட பா5தா. ெவள&ேய அைமதியாக ேகடா..சJெபJ ைவ"கிறாளா..

.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ச<ேதாஷ.. அட. ெத+3மாடா...றிேய..ேத. த மன கவ5<தவ$ அைனய4 மனைத3 கவ5<தி!"கிறாேள!! அேதா= அைன3 உடேன அைதய4ட (ந* ெசம உஷா5 டா! இGேபாேவ அைதயா!!) ெப( ேக= வ4டா5கேள.... த$ள&யவ..” எ> அவைன ேம? ஓ எ=தவ$..” எ> ெவகGபடப ேய ஒ! ெப!WHைச ெவள&ேய@றினா.. “அட.அ6 எGப ! மல!".தி"க ேவ(= ேபாலி!<த6 அவF". Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . என ஒ! க(ெகா$ளா காசி! எ தப4 ெவகGப=றா ேடா .. “Hேச. “அFபவ4 ராஜா அFபவ4” ம= தா எ> 8 ெவ=தா.... அைசH"க 8 யா6..8"காட ெச த6. ம(டபதி ெவ$ள வ<த6 அவ9க க(கE".தப4 சா5..... இ<த ஊேர பா5தி!"... ஆனா அGேபா6 மனதி ஆ5Gப+த ச<ேதாஷதி. எற பய8 8ைளவ4ட6.... மகி#Hசி கட. மல+ட இF தா மன வ4= ேப 8ேன இGப நட<6வ4டேத. மகி#Hசி ஒ! Dற இ!<தா?.. அெதலா நாைள பா56" ெகா$ளலா.கயாண வா#"ைகேயாட தாரக ம<திரைத ப4 Hசிட ந*.... “தப4 சா5... அவைன Dர அைல அைலயாக ெபா9கி வ<6 எ=6 தி"....ச<ேதகேம இைல..” எ> அவைன கலா த நி!... ந* வழி.. இ<த சி<தைனைய ப4F".ப4@காலதி ப4ரகாசமான எதி5கால இ!".பா!... ேபாலி!"ேக .ச<த5Gப அைம<த6 இ<6 ஆ ய4ட8 உடேன ேபசிடா9க. அவF"காக நிஜமாகேவ மகி#<தா$.! D+ய ேவ( யவE"....டா உன"..இன&ேம உைன யா! அைசH"க 8 யா6. ஹாசி@...அவ$ என 8 ெவ=Gபாேளா..ைறயாமா! இGேபாேவ இGப வ"கால6 வா9.ஹா ஹா ஹா ” எ> றி இF நைக"க 6வ9கினா$. அட.ஹg ஆனா என ப4ரேயாஜன.இGேபாைத".. 6$ள& .அGப யா வழி<ேதா நாம!!!!.. D+ய மாேட9.. தGபைல.... என .. ம@ெறா!Dற.

... த வா5ைதகளா திடமள&தா$..ச ேநர மா "....மனைச ேபா= அல "காேத.எலா நலதாேவ நட". நப4"ைகய4!". என".ேபா = சீ"கிரேம வ<6வ4=...ந* ேபா X9.’ எ> ெசலமாக அ?6"ெகா(ேட X9க ேபானா$ ஹாசி சேகாத+. ச+ெய> ெசாவதா ெசாலி இ!"காளா. “ கி.”...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹா சி+6 ெகா(ேட இ!<தா.அGேபா உ 8ைல ெப+யா5 அைண"கைட ெகா... “நா ெகா...... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இதி மல5 8 N தா அவ9க இர(= ேப!ைடய 8 N எ> ெசானா9க.” தப4ய4 8கதி ேலசாக கவைல ேமக9க$ படர" க(டவ$... ெமாத கைதைய3 அவன&ட ஒGப4தா$... எ> அவF".. இதி சமத தா எ> ேதாM6....ச .. இவ9க ெசாற மாGப4$ைள"... “ஆரப4Hசி யா உ திற<தெவள& கனN காசிைய.....ழGபதிேலேய இ!Gபைத க(டவ$.இGேபா ேபா நிமதியா X9.அGப இைலனா ட பா56"கலா.. அவ இF ெகா.. “என"ெகனேவா இ<6 ஆ ".நா c சாவ4ைய எ=தி= ேபாேற “ எறா.......” எ> ெதாட9கியவ$. எனேவா அரவ4<த கயாணதி@... “ஹாJ ஆனா ஒ! வ4ஷய. ைந” எ> சி+தப ேய அவைன கி(ட ெச தா$ நி!...... “வ4=டா......அ<த ெவ$ளதி 89கிடா அGDற உைன எGப ேவ(டா எ> ெசாவா$... அதா மல5 உ ஆஃப4சி@...அவ$. தாேன வ!வா. ச+..ச+..ெராப ேநர பன&ய4 இ!"காேத... இFமா உ திகி கைதைய 8 "கல? இGேபா என?” எப6 ேபா பா5தா “அமா.. ப4ற.” எறவைள “அடGபாவ4.ச திற<6 வ4=>..... இ<6 ஆ ய4ட எGேபா ேபசினா9கனா.. ேபா வ4= வ!கிேற நி!..

.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நி! ெசானவ@ைற 8Tவ6மாக ேகட ஹாசி. வ4!Gபமா...அவ$ என மனநிைலய4 இ!Gபா$.அ6". மனதி@.. உ$ள இGேபா6 பல ைவக$ கல<தி!<த வ4!<6 சாGபா= ேபா இ!<த6..???!!!! அ9ேகேய ஒ! ெவ$ைள"கா+ைய பா56 ெச ஆக.இGப ஆகிவ4டேத? அவE". மலைர ப4 6வ4ட6 எபைத அறி<த6..... அமாவ4@. மல+ட த மனைத இF திற". மல5 த ெப@றவ5க$ > மாGப4$ைளைய ஏ@>ெகா$ள சமத ெசானதாக அறி<தவF". த மனதி அவE".$ Dலப4" ெகா( !<தா. இ9க வ<6 ஏ(டா இGப உய4ைர எ="கற*9க? இ!<தி!<6 எ ஆைள தா உன". வய4@றி Dள& கைர<6. அவF".சமா ப4= ேபா= ஒட வHசி= இ!"ேக...ெவ>Gபா எ> க(=ெகா$ள 8 யாத 6வ5GD ைவய4 தைமைய உண5<தா.” எ> த பா @. ேபான 6ண4ைய இGேபாதா ெகா. 8ேப அவைள ெப( ேகக ேந5<6வ4டேத.ய6தாேன. Dள&Gப4 ைவைய உண5திய6. உணவ4 ைவைய = அளவான உவ5GD தைமைய ேபா த வா#வ4 ைவ3 வ4டதாக உண5<தா... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இடமிைலேயா? எற ச<ேதக ேதாற..மHசா ந* எ9க இ!"க ெசா?? த9கHசி மலைர = வ<6 உன&ட ஆசீ5வாத வா9கேற.. தன".. ந=வ4 வ<6 +லி9 ெமஷிைன வ4= ஆ=றிேய.ச ெகா. ேவ( .. “எவடா அ<த ல(ட மாGப4$ைள. ேபா யாக வ<த ல(ட மாGப4$ைளைய நிைன6 காரH ைவைய உண5<தா ஹாJ. ப4 "கMமா? நாேன இ9க கிழி. ஹாJ...

ஆனா.. இ>தியாக ஏேதா ஒ! நப4"ைக ேதாற. கடN$ எற கண". கசGD ைவைய உண5<தா ஹாJ.. இ!"கிறா5? ெபா>தி!<6 பா5"கலா.. சம ப=6 வழி ெத+யாமேல.கைள மன&த5கேள Eவாக ேபாட 8ய@சிதா.. அைனவ! ெவ>". இ>தியாக ப+மாறGப= பாயசதி இன&GD ைவ ேதாறி அவ மனைத திதி"க ெச த6.. மல5 தைன நிHசயமாக ஏ@>"ெகா$வா$..இைலெயறா? நி! ெசாவ6 ேபா... அவF". Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . D6GD6 கண".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த கட<த காலதி மலைர தவற வ4ட காரணமாய4!<த த 8டா$தனைத எ(ண4. வாதியா5 எத@... அவ$ க(கள& ெத+3 காதைல அவE"ேக உணர ெச 6 தைன ஏ@க ெச 6வ4டலா எற எ(ண ேதாற.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . . )%*க. நா$. கலாகி சைம.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ...ஜனா அதியாய – 22 காசிக ெதயவைல கால அளக யவைல காதலி ந ேபசிய வா"ைத வா"ைதகள#$ "ைதகள#$ ெகா%ய வஷ எ$ உய" )%*க...ேபாேன$ நா$...

..தைனய E=கி ப0*ைகய ரC0 ெகாC%7.. அ.த திகி எ8...த-. ஒள#5 இ$2 ஒ8:காக ெவள#வராம.ேநர எ-ேம ேதா$றாம இ7. பரவட9 ேபசினா நிJசய நல மனநிைல*) ெகாC0 வ.அம"..த கைதயாக.வட மல$ மனநிைல5 இ7 98வ- ந:காம.ேபாக0.தா$ இ$ெனா7 வஷய ஞாபகதி@) வ. வ%னைர எதி"ெகாள ச:கட3ப0 அ:) இத@ெகலா காரணக"தாவான கைட த%யைன ச.த- சிறி. -%3ட$..வ0வா"க.தவ>*).அGவலகதி@ேக ெசலலா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வழிக ம0 இ$2 -%3ட$... அவ"க கCண படாம.” “மி-வட.அவைள பா".தைவ ஒ?ெவா$றாக நிைனவ@) வ. ெகாதி*) எCைண*) பய.சித-..- வ%யாத காைல ெபா8தி வழி..த சி3ப அவ மன தி0*கிட-.த-..த-. அ8த8.ஒ7 வழியாக கிளப ஆயதமானா மல".தி*க ேவC0ேம எ$F! "ச.கC%3பாக எதாவ. இர நட. இ3ப%ேய சி.ஒ7 த" ெசாGவா". எ8...தம".. அள#தப%. எ$ெறலா ேயாசி. அ3ேபா.தவ>*). ெவள#5லக இ-வைர பா"திராத வழிந" அ7வ*) வ0ைல அள#தப%...ேயாசி.அ03ப வ8.மி-வட9. ெம-வாக எ8. இ.தவ... ஒ7 மண ேநரமாக.தா . சைமயலைறய 9கைத Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...த சி*கைல ப@றி ேபசலா.வAவBப எ0*க. சீ*கிரமாக கிளப ெவள#ேய வ.உற:கிவடவ>*). வ%. உளதி உற:கி* ெகாC%7..அ:ேக எ$ன. அவ>*) வ%னைர எதி"ெகாவத@ேக ச:கடமாக இ7. இ$F ேநர-டேன அGவகதி@) ெச$Fவட ேவC0 எ$F 9%வ0தவ>*).இவ$ ம0மா இ7*கிறா$!! எதைன நCப"க இ7*கிறா"க... ெவள#ய நிலவய ெதள#வலாத <=நிைலைய தா$ ஒதி7.

பற. இ. %. ெமளனமாக ெச திதா வாசி. எ$F மனதி நிைனத இ.." எ$F தா$ ேதா$றி ேகாப வர. ப$னா%ேய அ$ைனயடமி7.-.த-. நா:க உன*) 9$னா%ேய அ:ேக நி3ேபால. அவ கிட ெசாலி ைவ:க.தவ " ஆப*) இ$ைன*) சீ*கிரேம ேபாகO...ேபJ வ. ப$ த. அவசர அவசரமாக சா3பட -வ:கினா...த அ$ைனைய5.... கயாண வஷயதி@) ஒ7 9% ெதRசாக2.திராவ@) அ3ப% தா$. " ேபாய0 வேர$" எ$F ம0 ெசாலி வ0 அ:கி7. எ:ேக ஏதாவ..தவ".. எ$னதா$ இ7வ7*கிைடய ெபய உலக 5தேம நட. இெத$ன ெபய வஷய! ந எ?வள Nர ேபானாG." எ$F எJசதா". அவளா த$ அ$ைனயட ேபசாம இ7*க 9%யா-..வ7ெட$F கிளபவடா. ரவயட.... வய@ைற பைச5 அவAைதயான உண"ட$ மல$ பக வ%.." எ$F அ$ைனயட ெசாலிவ0. " இ$ைன*) சாய:கால-*).Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana N*கி ைவதி7.திரா.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..நா$ கிளபேற$.-வ0ேமா எ$ற பயதி... மல7*). "AA.தஹாசி$ காைல.9%யல.. " அவைள சா3ப0 வ0 ேபாக ெசாG:க"எ$றா".அ3பா.வ.தி7*க வ%.வடா.ைதயட9 Pறி வ0 ற3பட தயாரானா.. அலாம அத$ சார ப0 Nரதி நி$றா கிைட*) இ$பJ சிலி"3ட$ வ%..த த..தாG..தி7*க. ஆனா இ$F ஒ$F ேபசாமேல இ7.த ேகாபாபேஷக அ"Jசைன மல"கைள எலா கா@றி பற*க வடப%.. " எ?வளேவா பா"-ேடா.தி7*க அ7வய$ அ%ய அலாம. அவ> மF*காம அம". மலைர $னைக5ட$ ஏறி0 பா"*க. உடேன ைகைய க8வவ0...ைதைய5 கC0 மனதி ேவதைன நிைற. காைல.. வC%ைய கிள3ப ெகாC0 வ"ெரன பற. ரவ.ெகாC%7..". எைத5 ெவள#*காடாம வ...

தா$. இF*கி அைணJ ஒ7 உமா ெகா0. இதைன நாக வண%தேத ெப7 9டாதன எ$F ேதா$றிய-..த நிமிடேம அைன-ேம சீராகி.தா$. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. கைடசி ஒ7 வாரதி பல UF ப*க:கைள ெமாதமாக Eைளய பதி.மைறேத$ எ$ பாைஷ ெசாலவா இதய திற.. 7:க ெசால ேவC0மானா..ேத"வ U@F*) UF மதி3ெபCக வா:க -%*) சராச மாணவன#$ பதாபமான நிைலய ஹாA இ7. த$ கர:கள#$ இF*கமான அைண3ப.." எ$F வர% வடா$. எலாவ@ைற5 அவ>*) ெசாலி வட ேவC0 எ$ற 9%வ இ7.மலேர எ$ ஆைச ெசாலவா ெபாதி ைவ. வ7ட 98வ- வா பா"-வ0 .ந உ$ ேவைலைய பா"-0 ேபா.. இ. எ$ன ஆனாG ச.வாைய அைடJசி0ேவ$.த$ மனைத. அத$ 9த ப%யாக.அ3ப% ெசா$னா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவ2 இ$F ஒ7 9%ட$ தா$ இ7. " த . த$னவ எ$ற உைமய.த சீள ெச3 சிைல. " .அெதலா ெசால மாடா..தா$.ேககிேற$ எ$னதா$ த7வா பா"*கிேற$ ெநR*)ேள எ$ென$னேமா நிைனேத$ நித நித க@பைனக வள"ேத$ தவேத$ இ?வள நா> ேதா$றாத ஒ7 பரபர3 அவைன ெதா@றி*ெகாCட-. "மாேட$ எ$F ெசாலிவடா எ$ன ெச வா " எ$F ேகட மனைத. அGவலகதி@) ெசG வழிெய:) தி7ப தி7ப ஒேர பாைட ஓட வட ப%ேய ெச$றா$. எ3ப%யாவ.வட ேவC0. த$ மா"ப தைலசா *க மாடாளா எ$F ஏ*கதி ம7கினா$. அ. அைத அராஜகமாக ஆகிரமிதவ>*ேக தானமாக ெகா0.

வழ*கமான காைல வண*கைத Pறியப% ெச$றா$." மிஉ$கிட ெகாRச ேபசOடா.த சி*க ெகா%கைள தக"எ.நர மCடலைத தா*கிய. மலைர ம0 கCேணா0 கCேணா*கி . மல" .தி7..தா." கட.தி7.த அழ) மல$ வாச.த$ ம% சாய ேவC0 கப$ வக ந ெசால ேவC0 உ$ைன* க%*ெகாC0 க%*ெகாC0 N:க ேவC0 உ.த. த@ேபா. "க$ன# க$ன# உ.த )ழ3ப-ட$ மி-ைவ ஏறிடா.த உயரO*கள# பராண வா5 நிைற.."..ெச$றவன#$ நாசி வழி Vைழ. உணவ7. காைல ேகட பாடலி$ மW தி வக மனதி ஒலி*க . மW தமி7. காத மய*கதி..-மிடதி.தவன#$ கCக மலைர ேத%ய-. அ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அGவலகதி Vைழ.. அவ$ ேலசான கCசிமிடைல கC0ெகாCடவள#$ ேசா".. ெசல கCசிமிடGட$. ேவC0. த$ைன @றி பட". Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .வ% நட*) மா3பைள ேத"த வைர ெசாலி 9%-வ0.இரத பா . காதலன#$ வர ஒ7 நிமிட மல$ Eைளைய ம8:க%-. $9Fவலி )ைழத வண*கைத ெசாலிவ0.ச*தி ெப7கிய-. மதிய உண இைடேவைளய.த$ வர தைல ேகாதிட ேவC0 ைகேயா0 இத காண ேவC0 கCண )ள#" காய ேவC0 உத0*) உத0*) Nர ேவC0 உய7*) உய" ெச$F ேசர ேவC0 தாயா ேசயா மாற ேவC0.ேபா உண". அவைன கிற:க%த-..-. எ$F ஹாA அ$F கா த$ன#ட ெசாலியதி இ7. கட..ெச$ற. எலா சயாகிவ0 எ$ற ஏேதா ஒ7 நப*ைக மனதி$ ஓ" Eைலய -ள#" வட-. வா அைத 9O9Oத-. த$ )8வன7*)..என*) ஒேர )ழ3பமா இ7*).த ..

. ந எ. " ச." இ... சா அவரா வ.ம0 நட*கா-....Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " அ% பாவ.. அவனா ெசா$னா ெசால0....ஆனா அவ7*) ஆதர கிைட*)மா$2 ெதயாததா தய:கறா"... பா"% ேயJைச ேவபாளரா மாறி பல வ7ஷமாJ..த மாதி P9ைடதனமான....." எ$F ேயாசிதவ. இ.... இலனா வதி வட வழி..என*) இ:க இ.. " ேபசாம நயாேவ ேக0டறியா?" எ$றா. உ$ 9கதி எ5 அலாதன#$ அ@த வள*ைக பா"தாேல ெத5-...ெசாG வைர ெபாFைமயா இ7.ஒேக.. அ-*) சாதியேம இைல.த கசிேயாட Pடண வJ*க ஆைசப0ற:கற-....ந ெசாறைத எலா வJ பா"தா....." எ$F த$ ஆத:கைத ெகா%னா.... " ... ேசா......இ3ேபா உ$ேனாட Pடண அைம*க ஆைச3ப0றா"2 ெதள#வா ெத5-.இ$2 ெகாRச அவகாச Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ....இன# எ$ன பCணலா அைத ம0 ெசாG..இ.என*) ெதR.... ப.ஒ$2 நயா ேபாய ேககO..அ-*)ள -சா இரC0 கசி*கார:க உ:க வ0*கார:கைள அOகிய7*கா:க.ேபாக0... எ$ கிட ெசாலேவ இைல..அதனால இன#ேம தாமதி*காம நாம தயா ேவைல ெச யO மல7.வ0% மி-....... ேயாசைன ெசாற-னா நா$ கிளபேற$.. அவைள எ..த ெஜ$மதி அ... " ஓேக. அவனா."எ$ற மல"..ெகாRசA பCO ேபா- கழ% வ7:க...வ0வ.த பரJசைன*) இரCேட வழிக தா$ இ7*).த ஹாைச ப@றி எ3ப% -3 -ல*கற-2 ேயாசிJ.ேபா 9ைறத மல"..தி7*). ஆனா ஒ$2. ேயாசிJ Eைளேய காR ேபாJ..ஒ7 வா"ைத ெசா$ன#யா ந. நா$ வ% ெசாG மா3பைளேய க%*கேற$ " எ$றா ேகாப-ட$.ச...ப$ன#ரC0 நாகள# இ?ேளா நட.என*) ஒ$2 ெதள#வா ெதயாம நா$ உ$கிட எ$ன ெசாற-..P ேபப.. )ழ3ப-*) ம0 பெரCட ேத0:க%..

.தா$. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இத@) ேம )ழ3ப*காேத.அ..த ெம$ெபா7 ம:ைக. அமா பா"*) ைபயைனேய க%*ேகா.லCட$ வைர*) இ7*) மா3பைள எலா ெசாறா:க.. " இ. மW C0.ெத$ப0-னா. உ$ அைத மக$ ரதின.. காபளா$ சிேநகிதி2 பXதி*)ற சிரா ஆ$% ைபய$ ஹாA ம0 கCO*) ெதயமாேட:)-. ெபயவ:க ஏ@பா0 ெச த கயாணேமா? மா3பைள உன*) ப%தவரா இ7. ெச$ைன ெவயலி$ ெவ3ப அளைவ )றி*) ெத"ேமாமW ட$ ெம") அளைவ ேபா எகிறி ெகாC%7....” எ$றா மி-.. அவ2*) மல" தி7மணைத )றி.-3 -ல:)மா2 வசா. சில நிமிட:க ேயாசி.அவ"கிட ஏதாவ.......வ0.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெகா0. அ?வளதா$.. அவ$ தா$ தன*) ெப@ேறா" பா"தி7*) உY" மா3பைள எ$பைத அறியாமேல.காத கயாணேமா.ெகாCடா ம*) மல".... அ0த ெத7வ இ7*).த-. மல" எதி"பா"3ப தவதா எ$றா காA தன தவ3ைப ெவள#3ப0- ேநரைத எதி"பா"தி7..பா". இதி 98 உட$பா0 இைலெய$றாG.எ$ன 9%ெவ0தா எ$F ெத. அ- பாய சிேநகிதி..த ஹாேசாட ஆ3த நCப" தாேன. இ$2 ஒ7 ெகாF ேயாசைன ெசாேற$..அ-*) ேமல5 ெசாலைல$னா அ3பா.." எ$F அ:கலா .த அமா லா)%ல இ7..பJைச ெகா%*கான அறி)றி ஏதாவ. அவ" இ. க9*கமா உ:க அமாகிட ேபசி.ேகா%: எ3ப% எ8தினா எ$ன? நம*) அ தாேன 9*கிய.. “ேவC0ெம$றா. சிப. அதா$ அரவ. அவ:க ேதாழிேயாட ைபயைன கயாண ெச ேக>. ப@பக ேவைள.தா ேபாதாதா?" எ$றா அ..ெசா$னைத ேகட-..ெகா> ஆ"வ.. மி.....த$.

. எ$F ேதா$றிய-. மன*)ழ3பதி$ பாதி3." எ$F வா வ0 அG. " A3லாZZ" "AAAAAA...இைத நா$ ெசா$னா யா" நறா:க. காப இய.. அவ ைகய இ7. அவ$ அண.அ3பா.." எ$F சதமாக எதி"பா0 வ.தி3ப.த-.தி7.ப. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .த ச. ஒ7 காப )%தா ேதவலா.. சம%யாக தா*) தைலவலியாக மாறிய7. எதி நி$றி7.தா$ ம0 தன#ேய ெச$றா.. மி-.தைனகள#$ ப%ய சி*கி தவத மல7*). " பரவாயைல .தி7.ஹாசிடமி7.-.த காப ேகா3ைப ந8வ. இைத கவன#த மி-வ@) இதேழாரதி $னைக எ%3பா"த-.பலவன ெவள#3பட-. மலைர ேவ பா"*) ஒ@F ேவைலைய ம0ேம அள#தி7.ஒ-*கிேற$ " எ$F சிதா மி-. அவ"கைள வ0.ைதக த%ய வCண ேபா காப வைரகைல காண3பட-. கண ேநர9 தாமதி*காம அவைள ப$ெதாட".திரதி ஒ7 ேகா3ைப கா3பைய நிர3ப* ெகாC0 தி7பய மல$ ெவ) அ7கி. அவ தன#யாக ெசவைத உடேன அறிவ@) உண"திய அவ@றி$ கடைம உண"Jசிைய ெமJசியப%ேய.ததா.த சாப வCண காசைடய 9%@) கீ = ப)திய. )ழ. எதி"பாராத இ.. உன*) ெகாR<C0 கிரய$ இ7*). காA. " மல" எ$ற ரய எRசின#$ ப$னா டக டக2 ஓ0 ரய ெப%யா.தா$.தா$ ஹாA. மல$ இரCடாவ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ப@பல சி.ெகாCடா$ ேக. த$ இ7 கCக>*).பர. அGவலக உண Pடதி@) கிளபயவ. அ$F காைல 9தேல.த-. தல ஹாA --.ததா.. பர ேவைலய ஆ=.

த காA..அ-*) இ.த-. மல7*) அ3ப%ேய உடெல:) த3ப@றி எ.த$ ைக)ைடயா அவ$ காசைடைய -ைட*க 9ய$றா மல".. அேதா0 நிFதினானா ஹாA.. ஹு.தி7. "ேஹ மல".....தாG....இவ2*) எ3ப% ெத5 எ$ற )ழ3ப எ8.... ஹாசி$ நல ேநர.ெகாCட-. மல" ஏ@கனேவ காபைய ெகா%வடா ..எ8வத@) இ3ேபாேவ பய@சியா?" எ$F கிCடலாக ேகடா$. அவ மனநிைல அறியாதவனாக...எ$F 9%ெவ0. மல$ ெச ைகைய ெவக எ$F அ"த3ப0தி*ெகாCட தைலவ"..த [ இ3ப% இள#*)ேத.த கிரக வழ*க ேபா த$ வாலிபா ஆடைத -வ:கிய-. "நம*) கயாண ேபJ நட3ப.. ஓேக ெசாலி%யா? மா3பைளைய உன*) ப%Jசி7*கா? " எ$F )Fட$ ேக0 ைவதா$..எ$ன? சீ*கிரேம உ$ கயாணத3ேபா காலி வ8.ெசா$னா ேககாம எ$ன பCற.த தைலைய நிமி"தேவ இைல." எ$F பதறிய மல". காப <%$ வலி காலி ெத. " வ0 மல".த$ ெசாலி இ73பாேனா? அவ2*ேக ெதயாேத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana "அJசJேசா.தா$ ேகடா$.த"3பைத ந8வ வட*Pடா.. அவ ெநRசி திகி ப%.. )ன#. ஏமா@ற9 ஒ7 ேசர ஏ@பட அவ )ன#... அவள.. ஆனா மல7*ேகா . ஒ7ேவைள அமா.த பாதி3 இைலயா? ". சிரா ஆ$%யட ெசாலி இ73பா:கேளா? ஏேதா ஒ$2.. ஒCOமிைல..த-. ச.சா. அரவ. எ$F பலத ச." எ$றா$. ஹாசி$ வாய.ேதக9.. அவ2*) அம".சா... அவ$ காகைள -ைட*க 9யல.இவ2*) அதி எ.. " எ$ன மல"? வ% கயாண ேபJ நட*)தாேம. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவ$ எ$னேவா த$ைன நிைன. அைத காதி வா:காத மல"..ெச ைகய மன )ள#".

.ேமலதிகாயட ஏேதா ஒ7 காரணைத ெதவ-வ0.தி7.ெகாRச சிJசிேட ெசா$னா ச. ஆயர ெமகாவா மி$சார தா*கிய அதி"Jசிய ஹாA உைற..வட.கடாய வா:க..த வற0 $னைக5ட$ ெசா$னா . ஓேக ெசாலிேட$.தவ2*) அத@) ேம அGவலகதி இ7*க 9%யவைல. பலத ஏமா@ற... இ$2 எ$ைன 9டாளா*கி ெகாC0 தா$ இ7*கிறானா? அவ>*) ேகாப கCைண மைறத-.... உ>*) உைட... " ஆமா.என*) ெராப ப%Jசி7*)...மா3பைள லCடன# இ7*கா". வலிய ஒட ைவத வா நிைற. <0 தகித கட@கைரய$ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..நி$ற இட கட@கைர....ேதாஷமா இ7*)ல? " எ$றா$ த$ உளதி உவைகைய மைற*காத )ரலி.தா$ காA. அவைன தி7ப5 பாராம அ?வடைத வ0 நக".எ$ன மன#த$ இவ$? இ3ேபா Pட சி3 தானா? அ3ப%ெய$றா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இைலெய$றா அவ$ அ$F டJட காப அ7வய நைன. அகமகி=.ேபான காA.. அ?வடைத வ0 கிளப வடா$. இ$2மி$2 ஆதிர தைல*ேகற.சீ*கிரேம கயாண இ7*)..ேபா உண".. ெமாத உல) Aதப.. தன.. மFப%5 ஏமா@ற. மனேபான ேபா*கி வC%ைய ெசGதியவ$ வ.. " அைத ஏ$ இ3ப% க0க02 ெசாற...." ெசாலிவ0..மா3பைளைய என*) ெராப ப%தி7*கிற-.தி73பா$. ெவ3ப )$றாத ப@பக ெவயேலா..-வட.பா"தப% அம"..மலரா ெபாF*க 9%யவைல.. " எ$றா கனைல க*) கCக>ட$.த மல". ஓயாத அைலகைள பா"த... 9%ெவ0-வேட$. " ஆமா.ேபானா$.

..த சபவதி@) பழி வா:)கிறாளா? இ7*கா-.சாதியேம இைல..தவ$.த மண-ள#ய உண"..தா$... அவ த$ைன ஏ@Fெகாவாளா மாடாளா எ$F ேலசான )ழ3பதி இ7.. இ.......ேவCடா அ$ேப ேபா நிஜ ேத0 அ$ேப ேபா உயேரா0 வைளயாட வதி ெச தா அ$ேப அ$ேப ேபா" ேபா" யவைல.த-? ஏ$ இ3ப%? அவ கCக ெசா$ன காத நிJசய ெபா யைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெவCமணேலா எ-ேம அவைன பாதி*கவைல. ".அ$ேப ேபா நா$ ேபா) நிமிட:க உன*கா) அ$ேப ேபா இ.அவ$ ேவதைனைய P% இரண3ப0திய-. இ7 நாக 9$ன" Pட இள*க கா%யவ>*) இைடய எ$ன நட.......ஹாசி@) யேவ இைல..எ:ேக தவF நட. அ7கி இ7." இதைன நாக. அவ$ மனதி$ தகி3பைன கC0 அவ@றி@ேக வய"வடன.... "ேபா ேபா ந ேபா ேபா ந ேபா தன#யாக தவ*கி$ேற$ -ைண ேவCடா அ$ேப ேபா பணமாக நட*கி$ேற$ உய" ேவCடா Nர ேபா ந ெதாட இட எலா எகிற..த-? "ஒ7ேவைள மல" க[ வாழி நட. "இைல நிJசய ஏ@FெகாC%73பா. ெசால ேபானா.. எ$ மல" அ3ப% படவ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...த ேதந" வ0திய பாட ஒலி...

" த$ைனதாேன தைலய )% ெகாCடா$.மல" அவ2 ந*கமற நிைற. ேதா$F க[ கால மல$ பப அ3ேபா- ேதா$றிய-.த-டா?" எ$F அவ$ மனசாசிேய )தி ெகா$ற-.அவ ெப@ேறா"க அ3ப%3படவ"களாக ெதயவைலேய.. "ஒ7ேவைள அவ ெப@ேறா" கடாயதினா இ3ப% ெசா$னாளா???????????????? மல" அ." " ஒ7ேவைள. அவ ேபசியைத ேகட ப$2 எ. நா2 எ.தவைள. தன*காக Pட கவைல3படாம மல7*காக வ*கால.-வடா .-%.த ஒ7 9டாதனமான 9%வ@) ேபாக மாேட$ " Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . த$ வா"ைதகளா வா% வாட ைவத அ.த நிைலயG அவைள தவறாக நிைன*க 9%யவைல.த நப*ைகய வா=கிேறா எ$F ேதா$றிய. ேராஜா வCண உைடய ப$ன" ேராஜா ேபா இ7.. அ%*க% அவ$ எCணதிைரய. மலைர எ...ேபானா$ ஹாA.. பல வ7ட:களாக.தா$ அவ$. "மலைர அ3ப% நிைன*க உன*) எ3ப% மன வ.த அளவ@) ேநசி*கிேறா எ$F அ3ேபா-தா$ 98ைமயாக உண". " நா$ எ.. அ8வதா எ$F ெதயவைல அவ2*)..வசதி.த மாதி வ@FதG*) உட$பட மாடா.-வC0 ப$ திட-ட$ ேபசிய அவ 9க9 வா"ைதக> இ3ேபா- அவ2 ஒலிதன.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இைல..வா:) த$ மனதி$ இ$ெனா7 பாதிைய எCண மகி=வதா..த ஒ7 9டாதனமான 9%வ@) ேபாகமாேட$" ேபாகமாேட$" " ஆமா மல".அவ2*).த க73 தினத$F . " அ. ெநா..

. மW C0 அவ ெபயைர ெசாலி ெசாலி அர@றி* ெகாC%7." அ. இ3ேபாஅ2பவ*) வலிய ஒ7 கா ப:) Pட ேதறா-.த Pதி... ெச தி7. உய" காத எ-ெவ$F அ.த அ"தைத இ3ேபா. காத எ$ற ெபய அவன. இ7..மல". மல".அ2பவ*க ேந".மல" .ெகாC%7*ேக$" ெகாC%7*ேக$" அவ ெசா$ன "வலி" எ$ற வா"ைதய$ உCைமயான அ"தைத.த ெம *காத எ3ேபா- ேபா...ெகாC%7...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana "வலி வலி எ$F இரC0 எ8-*கள# ெபாதி.த ெநா%ய கC0ெகாCடா$ காA.தி7*) உCைமயான அ"த அைத அ2பவ3பவ"க>*) தா$ ெத5...மல". ஹாசி$ மன மW C0... ெத5...வா=*ைகய ஒ79ைற நட. “உ$னாேல உ$னாேல உய" வா=கிேற$ உன*காக ெபCேண உய" காத ந கா%னா மறேவேன ெபCேண” ெபCேண மல"...த வஷய தா$ எ$றாG இ3ேபாமW C0 அ..த-.தாG.த ேவதைன . அ. அவ$ அ3ேபா. 9%யா-.த 9கதி ெத.மா@றி*ெகாள 9%யா-.தாG ஒ$ைற ம0 மF*க 9%யா.அதா$ உ:க ேம ெகாCட உய" ேநச. மல".அள*கதிகமாகேவ உண".தா$. அவ2*) 9$ேப ெத.த உCைம -லியமாக வள:கிய-.இ.. "நா$ நா$ சிF ெபCணாக ெபCணாக இ7.உCைம..தாG.தாG தவFக ெச தி7.மல" . ேவெற- அத@) Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இ3ேபா- காைச சிலி"*க ைவத-..தி7. மல".. ேநச..... உCைம உCைம.. உCைம உCைம.. அவைள வட இ7 மட:) அதிகமாக ஹாA இ$F உண"." உCைம.

தாG ந இ7.திர அள#த அ%பட கCகள#$ வலிைய காண சகி*கவைல. .. அ..தா அ$ேப ேபா ந ெதாட இடெமலா எகிற.த ெபயைர கC0 ஹாசி@). நி@காம ேவகெம0ஓட -வ:கிய-. "எ$ எ$ காத யைலயா உ$ நZட அ$ேப ேபா எ$ கன கைல.ேதா%ய கCண7*ேக தன*) த..ேதா ஒ7 உேவக வ. ஒ7 9ைற தவறவட அ.)%ேயற. ஹாA ஒ7 த"*கமாக 9%ெவ0தா$.அ$ேப ேபா நா$ ேபா) நிமிட:க உன*கா) அ$ேப ேபா இ. இன#ேமG எ*காரணைத ெகாC0 தவறவட*Pடா-.அவ$ அைலேபசி ஆபபா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேதைவய7*கவைல.தவனாக )ர ெகா0த-. ர ேவகதி ேபா அவ2*) ஒ7 ந0*க பரவய-. அவ$ உடலி$ ஒ?ெவா7 அOவG எ:கி7.ேவCடா அ$ேப ேபா நிஜ ேத0 அ$ேப ேபா உயேரா0 வைளயாட வதி ெச தா அ$ேப ேபா" ேபா" தி^ெர$F.. "9%5" எ$ற மல"Jசி ேதா$றிய-. அத@) ஆவன ெச வத@) ஒ7 ெவறிதனமான ேவக-ட$ அவ$ ேயாசிெகாC%7*) ேபா.தா இ7. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .த அ$ மலைர. அதி ஒள#".த அ8தமான ஆCமகன#$ க$னதி திய தட அைமவழி.

ஜனா அதியாய – 23 கனக ெம பேமா? ெம பேமா? காத இரணக ஆறிேமா? ஆறிேமா? உண"க ஒ$றிதிேமா ஒ$றிதிேமா? திேமா? உ%ைம காத உய'" ெப(ேமா? ெப(ேமா? காைளயவ$ ெந+சி காத ெந தவள-$ கரக ைகவர ெப(ேமா? ெப(ேமா? Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .

3ெகத=. " எ$னா2 மல"? ஏ$ இப: ேப அைற<த= ேபா இ. இ$( அவ$ ேம க%B:தனமான ேகாபாேவச ெபாகி ெப.அவன-ட ெசா$ன= ேபா. அமா.<த பயைத உண"<= மலைர பா"த ப'ரJ. அமா. வழ3கமாக எேபா=. நிைலய' இைல.3கிறா$. அபா எ$( அைனவைரE ேவதைன பதிய= ேபா=.35 மன ஒ.35.. எ$ைன ப4றி? கி73கீ ைர எ$றா? இவ$ வ'ைளயாD35 நா$ எ$ன பா"ப' ெபாைமயா? ேபா=! எலா ேபா=! இன-ேம இவ$ ேதைவய'ைல. . ஏ4கனேவ. திய ெகா% அ:த= ேபா வலித தைல.. இ=ட$ நி(தி3ெகா7ேவா. யா1டG ேப மனநிைலய' Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .." எ$( G:ெவத மல.. மல" இேபா= எைதE. "எ$ன தா$ நிைன= ெகா%:. இேபா= மலரா தாக G:யவ'ைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஆதிர! ெரௗதிர! ஆேவச! எ12ச! ேகாபா3கின-! எ$( ேகாபதி45 இ$6 எ$ென$ன அலகார வா"ைதக7 உ%ேடா. ஹாசி$ மA = ேகாப ெகா7ளாத மல. அபா ெசாF மாப'7ைள3ேக G: ெச = வ'ேவா. அ9வள மல1ட 5:ெகா%:. நா6 ேவதைன பD.3கிற? உடJ ச1ய'ைலயா?" எ$( பதDட=ட$ வ'னவ'னா7. அவ7 5ரலி இ. " எ$னா2 மல"?" எ$( ேகDடா$. இேபா= கடபாைர ெகா% ப'ளப= ேபா ஏகதி45 வலி3க =வக.. த$ தவைறேய ெப1தாக நிைன=.ப' வ<த மல1$ Gகைத க% மிரா பய<=வ'Dடா7. காப' 5:3க ெச$( தி.<த=.இவனா.

அ. ேகாவ' க.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .35..பயகர தைலவலி.. காத ஏ4பதிய.<= ஒ. மன வலியாF Nட.வ.கிலி.நK வD35 K கிளJ மல".ஏ$ இப: எ$ைன ேசாதி3கிற நK? ஹாL எ$கிறவ$ எத45 எ$ வாPவ' வ<தா$? அவ635 எ$ வாPவ' இடமிைலெய$( நK G: ெச தி. ெமௗனமான மி=...<த மி=வ'45.. இைறவ$ ச$ன-தானதி45 வ<தா"க7. ஏேதா ஒ. இ. ெவள-ேய வ<= மல1$ வD:45 K ெசவத4காக ஆDேடாகார1ட ேபச Gய$ற மி=ைவ தத மல". " ஒ$(மிைலபா.<த ப'7ைளயா1ட தி.. "ேவ%டா மி=.<தா. த$ ேதாழி அவLைதபவ= ெவ( தைலவலியா மDமல.. ஹா அ$( சீ3கிரேம கிளப'வ'Dடைத அறி<தி.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இைல. அத$ ப'ற5 ேவ( எ= ேகD மலைர ெதா<தர ெச யவ'ைல. GO ேகாபG இேபா=. "இ$( தா$ G3கியமான ேவைல எ= இைலேய. ப4(ேகா ேதைவபட .ப'ய=.. மல. " ப'7ைளயாரபா! நா$ உ$ ேமல ெகாைலெவறிய' இ..<த ேகாவ'லி45 ேபாக ெசா$னா7.நா$ ேபா ேவ$.மாதிைர ேபாD3கிD:யா மல"? " எ$( ேகDட மிராைவ பா"= இைல எ$( தைலயைசதா7 மல"." எ$றா7 " அ2ேசா. எ$ப= ேலசாக J1<த=. மாதிைரைய எ= த<= உ%ண ெச த மி=.. அவ35 உடேன தன ைகைபய' இ.நா$ உ$ைன ெகா% வDல K வ'டDமா? " எ$றா7...35 ஒ.வைறய' காDசி அள-= ெகா%:. மல...3ேக$.5ைறய மாDேட5=. " எ$( மல" த= ேகளாத மி= அவட$ கிளப'வ'Dடா7. அவ7 அத45 ேம ம(3கவ'ைல.

இன-ேம இ= ச1வரா=...அக ைத யா.<த மி= அவ7 ைககைள ஆதரவாக ப4றி. மல" ெசா$னா7. அைனைதE பகி"<த=.சீ3கிர எலாவ4றி45 ஒ. கடள-ட இற3கி ைவத நிமதிய'.. ஆனா..... மிக ஆண'தரமான கDடைளயாக G$ைவதா7 மல".வDல K ெசாற மாப'7ைள35 ஓேக ெசால ேபாேற$.<த=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இன-ேம அ<த தைட3கைல எ$ வாPவ' இ.<த ப'7ைளயாரபேனா ." GOவ= ேகDட மி=வ'45 ஹாL மA = க ேகாப வ<த=. தி. " மி=..என3ெக$( எ$ன வ'திதி. இGைற அவ7 உைடயவ'ைல. . அைமதியாக ேபசினா7. G: கD!. " எ$னா2 மல"? ஹாேசாட எதா2 ப'ர2சைனயா? " எ$றா7.ப எ$ வாPவ' ெகா% வராேத.வைறய' இ..... இ.. மல.. " எ$( த$ ேவ%தைல ..3கமாக. உ7ண"வ'$ 5ர " மல". ெகா+ச ெபா(ைமயா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மனதி$ பாரைத. அழவ'ைல... அவள-ட அைனைதE ெகாD:னா7. அ9வளதா$.<= அJறப=.. த3கா$6 5தி3கிற= மDமிலாம..ஆனா க. ப'ரகாரதி வ<= அம"<தன". “ ேபா: ேபா! Gதலி உக அமா...35 பகிர ேவ% ேபா ேதா$ற.ேமF எ$ைன ேசாதி3காேத.. மல1$ Gகபாவகைளேய கவன-= ெகா%:..வ.. அவ7 மல" மA = ெகா%ட ஆP<த நDப'னா ேதா$றிய ஒ. நா$ G:ெவ=வ'Dேட$. அபா ெசாறைத GOசா ேகDக பழ5.. மிதமான QD:45 வ<தி.3ேகா அ<த வாPவ' எ$ைன GOைமயாக ஒ$றி3க என35 மன மா4றG உ(திE ெகா.. இேக ேவற வ<= 5தி3கிறியா?” எ$( Gைறதா".. அத$ ெகாதிநிைல.

வ'.. அவ635 எப: உன35 கயாண ேப2 நட35ற= ெத1E? அரவ'<த$ ெசாலி இ.. வ'சிதிரமான அைமதி 5:ெகா%:. அ<த மனநிைலய' தா$ மல. அமா ெசாலி இ.பாக6 நKயா நிைன3கிற. எ$றா7 மி=..<த ஒ.<த=.Jவத4காக. ஆனா.பா$.நாைள காைல வ'ழித= உன35 ஒ.என3ெக$னேமா இதி ஏேதா உைத3கிற மாதி1 இ. அைத சமாள-35 வழிைய தாேன மன ேயாசி3க ஆரப'35. " அட . மல1$ மனநிைலைய திைச தி.எ=35 அவசரபடாேத.. வண'க வளாகதி45 இO= ெசல...... கல3கG ேதா$(... மி=. இ$ைன35 எ<த G:வ'45 வராேத. இ.. ெதள- கிைட35.. மல1$ G:வ' எ<த மா4றG இலாவ'DடாF. ஏேனா எலாேம ெபா ெய$( எ$னா நிைன3க G:யவ'ைல. பயG.<த=. அேக சில மண' ேநரக7 ெசலவழிதன".இத45 ேம எ$ன வர ேபாகிற= !" எ$ற அலDசிய ப'ற<=.. எைத ப4றிய ேயாசி3காம நல S5.. ஆ2ச1யப வ'ததி மல1$ மனதி ஒ. த$ ேதாழிய'$ மன தி..அவசரதி எ35 G: அவதாளதி த7ள.. எேபா=.வ.. அவைள அ... அ<த G:ைவ ெபா(= உக7 வD: K எ$ன ேபசT எ$( G: ெச ..உ%ைமய' எ$ன நட<த= எ$( ெத1+3க பா.35.தி3காக ச1 எ$( தைலயாD:னா7 அவ7.என3காக ள KL".இ$ைற35 இர...<தா7. தைலவலிE ச4( மDபD:.. இப: நட<=வ'ேமா அப: நட<=வ'ேமா எ$ற QPநிைலய' தாேன பயG..கிலி. இ.. கல3கG மைற<=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ.அவ$ ெசயகைள ைவ= பா"35 ேபா=. அ= ேந"<ேத வ'Dடா . Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ேபாகD.

 மகிP<= J$னைகதா7. அ5 நி$றி. உ7ேள வ<தி. மகிP2சிE ேபாD: ேபாட உ7ேள ெச$றி. “மல".<த காைர க%ட மல. அைமதி ெத$பேம. மல. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..வ1$ Gகதி ெத1<த U1ப'. ம4ற நாDக7 எ$றா7 ஆ"வG.. அத$ ேமபரப' னாமியாக மா( வைர அ<த கடபரப' ஒ..பவ"க7 யாெர$( J1<த=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேகாப இ$6 கன$( ெகா%:..5 ெபாOேத. இ<= இ$6 மல1ட ச1யாக Gக ெகா3காம தா$ இ. தன= கவைல Nட மற<= அவ"க7 இ. அைத ெதாட"<= வ<= அவ7 ைகைய அ$Jட$ ப4றி.வ<=D:யா?” எ$( 5Sகலித ந<=ைவ பா"த=. அவ7 மன யாைரE ச<தி35 மனநிைலய' இைல. கடF35 அ:ய' Uகப ஏ4பDடாF.மல" வ K ேநா3கி கிளJ ெபாO= மண' ஆ(. அைமதிE இ.<தாF அைத தா%: ேமேலாDடமான ஒ..பா7 மல".ப'ய=. ஆனா இ$( ச<ேதாச ஏ4பDடாF.<த=. மல" உ7ேள Vைழ<த= அேக கலகல= ெகா%:. வD:$ K 4(2வைர ெந. தாேன வD:45 K ெச$(வ'வதாக மி=ைவ கDடாயபதி அ6ப' ைவ=வ'D..<த=. எ$ற அ<=வ'$ 5ர தா$ Gதலி அவைள வரேவ4ற=..35.அ= ேபாதா$ மல1$ மனG இ. “ ம<திமல" .<தவ"கள-$ பா"ைவ மல1$ ேம தி.. வ<=D:யா?”..<தா".

... “வ'க சிதி.. “ எ$றா$ அ<=. ஒ.ஒOகா அவ$ கிDடE..பதா தா$ உ$ JதிE வளர மாDேட5=. அமா நமிட ேபசிDடாகேள!” எ$( ச<ேதாஷபDடா7 மல". நா$ அவைன பா"3க ேந"<த= எ$ற ேகாபG அதி ேச"<= இ...தG இைல. ந<= கிDடE ம$ன-J ேக “ எ$றா" க%டன 5ரலி.” மல"......3கT..மல" இ$ைன35 என35 க$Dட" (counter) ெகா3கைல.நK இ$6 ெர% 5D அதிகமா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . எலா=35மாக ேச"<= அவ$ தைலய' ஓகி ஒ.....அபா..என35 அதி எ<த வ.ேக.. “.. “ஹபா.இப:யலா ப%ற= ச1ய'ைல..” எ$றா$ அ<= ெகதாக.3க ேபா தாேன.திDவத4காகவாவ=....ேப2 ேப2சா தா$ இ..<த=...ைம இப: ப%ற? ேநா.. 5D ைவதா7 மல". உ75ைதE ேப2சி இைண=3ெகா%.. கி(35 ப'ர% இ....ேநா.ஐ ஆ ெவய'D:...... இவ635 இப: ஒ..ேக:. மல".இ<த ேகாDைட தா%: நKE வர3Nடா= நா6 வரமாDேட$.” எ$ற அரவ'<த$ அத45 பதிலள-3காம அவைன பா"= Gைறதா7 மல"..<த இ<= இேபா=.. தைலைய தடவ'யப:. “LLL...ஏ%: எ. இ9வள ேநர அைமதியாக இ. ச<ேதாஷதா$.. எ$ன ப%ற நK? இப:ேய சி$னப'7ளதனமாேவ நட<=D இ. அவ$ எ$ன சி$ன ைபயனா? அவ635 கயாணமாகி மைனவ' வ<தா2...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “உலக அதிசயமபா........

.ம<தி சீ3கிர ேபா ெர: ஆ5. மல.ெவள-ேய ேபாகT.. சி1=வ'ட. ‘ White skin-u girl-u girl-u Girl-u heart-u black-u Eyes-u eyes-u meet-u meet-u My future dark” எ$( அரவ'<த$.. அ5 வ<த ரவ'.. இேபா= ந<= அவைன 5D:னா7... தாராளமாக. அைனவ. “வ<=D:யா மல".. எ$( ஊசி VைழE இைடெவள-ய' Nட.. ஹ"ஷா என அைனவ...சி.வா ெராப நKளமாதா$ இ. அ<த ேநர. ேரா: ஏதாவ= நல Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ....உன3காக தா$ காதிD:..35 இவ. ந<=ைவ பா"= பாட. உலக மகா ெமா3ைகைய இD நிரப' ந<=ைவ ெவDகபட ைவதா$. அரவ'<த$ எலா. அப:ேய ஈ.ப= J1<த=. “5Dேட 5Dேட ைவதாF ெதாD ெசவ=$ பD ைக எ$பதா 5D லD ேபா இன-35த:”.. மலைர பா"த=. அமா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேவTனாF ெகா=3ேகா.ேபா சீ3கிர கிளJ.<தன"..” எ$றா7 ந<=.<த தைலவலி அதிக1த=.35..<ேதா. “ச1.ேம தயாராக தா$ இ.ஆ". ம4ற எேலா.35 மDபD:...35.இ9வள ேநர எேக ேபாய' ஊ" திD வர? ” எ$றா$ அவ$. ச1. அேபா=தா$ மல. அ<= அைத இலDசிய ெச ததாகேவ ெத1யவ'ைல. ேச"<= ப\235 ேபாய'D.. இன-35த: . எேகா கிளப தயாராக இ..

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

ெரLடார%: சாப'D வரலா6 ெசா$னா$...... என35
ஒ; 1ைடய"ெம% பா"D:35 ேபாகT....ேசா.....நா$
வரைல....நKக எலா ேபாய'D வாக............ஓேக..”, எ$றா".
மல;35, இேபாதி;<த மனநிைலய' எேகE ேபாவத45
வ';ப இ;3கவ'ைல.
“என35 பயகர தைலவலி....நா$ வரைலபா....அவக எலா
ேபாகD”, எ$றா7.
“மாமா, இப:ெயலா ெசா$னா மல" வரமாDடா7.........
இேபா நா$ ெசாேற$ பா;க...ஓசி ப'1யாண', சி3க$,
மDட$ எலா எக ெசலவ', எ9வள ேவTனாF
சாப'டலா... அரவ'<தன-$ வ';<=,

கிழ35 கட4கைர சாைல

அ;கி....எக35 ேவ( எ5 கிைளக7 இைல....
தவறாம வ;ைக தா;க7” எ$றா$ அ<= வ'ளபர
பாண'ய'..
“Qப" அதா$ “, எ$( ைகெகாதா$ ஹ"ஷா.
“அைலE= பா;..” எ$( ஹ"ஷாைவ மனதி திD:ய

மல",

“ ஒ$6 ேதைவய'ைல...நா$ எேகE வரவ'ைல...
என35 நிஜமாேவ பயகர தைலவலி....” எ$றப: ேசாபாவ'
சா <= அம"<தா7..
இவேனா ேபானா, இவ$ ேபா ெமா3ைகய' ம%ைட
ெவ:தாF ெவ:= வ' எ$( உ7^ர நிைனதப:,
ம(பத45 பல வழிகைளE ேயாசி= ெகா%:;<தா7..
அேபா= தா$ அவ7 ேசா"<த Gகைத கவன-த இ<திரா,
“மாதிைர ஏதாவ= ேபாD:யா?’ எ$( பாச=ட$ ேகDடா".
மகிP<= ேபான மல;, “..” எ$றா7.
Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

“2ேச...நKE வ;வ6 ஆைசயா இ;<ேத$ நா$....உன35
ெராப தைலவலி35தா மல"....அப:னா இ$ெனா; நா7
ேபாகலா’ எ$றா7 ந<=.
மல;35 நிஜமாகேவ தன-ைம ேதைவபDட=. அ=மி$றி,
த$னா ம4றவ"கள-$ ச<ேதாச ெகD வ'ட ேவ%டா
எ$( எ%ண'யதா, “ேவ%டா, ேவ%டா ந<=...நKக
எலா; கிளப' ேபாய'D வாக......அ<த கிழ35 கட4கைர
சாைல கிைள35 இ$ைன35 வ<தா, ெடா2 சாப'D ேபாக
மி2ச மA தி தா$ கிைட35...அதனா இ$ெனா; நா7,
அ<=ைவ, தா_ ப'ேஷ"ம$’L ேகா9ல (Taj Fishrman’s cove)
அ3ெகௗ$D திற<=, என35 மD தன-யா சிறJ வ';<=
ஏ4பா ப%ண' தர ெசாF...ச1யா? ஏமாதலா6 மD
நிைன3காேத ....வ'டமாDேட$... இேபா,நKக ேபாய'D
வாக..ள KL....

என35 உடJ35 G:யலடா...ெகா+ச

SகT ேபா இ;35....” எ$றா7.
“அதாேன பா"ேத$.......மல" எேபா மானLதி ஆனா$6?”
எ$ற அரவ'<தைன மல" சDைடேய ெச யவ'ைல.
க:த அரவ'<தைனேயா, Gைறத ஹ"ஷாைவேயா, மல"
சDைட ெச யேவ இைல..
அத$ ப'ற5 ெவள-ேய ெசல தயகி ெகா%:;<த தாையE
த<ைதE ேபசி ச13கD:, அைனவைரE

ெவள-ேய அ6ப'

ைவத மல", ெவ<நK1 5ள-=வ'D, இர உைட35 மாறி
” அ3கடா “ எ$( கD:லி வ<= பதா7.
தன-ைமE, ஏகா<தG Uதாகரமாக தா3க, அைத ேபாக3
ெதாைல3காDசிய' இைச அைலவ1ைசைய

ஓட வ'D,

பதி;<தவ35, மாதிைரய'$ கா1யேமா, இைல

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

அ$ைறய அதி"2சிகள-$

வ1யேமா,
K
எேதா ஒ$( தா3க,

ேமF ேசா"<=, அப:ேய க%கைள B:னா7.
“53N N N “ எ$( எேகா 5ய'லி$ சத ேகDட=. தன-ேய
இ;7 ேசா"<த இரவ' மரதி$ அ:ய' அம"<= ேயாசி=
ெகா%:;<த மதிமல",

அ<த ஓைசய' தி3கிD நிமி"<=

அம"<தா7. 
4(G4( பா"தவ35, மரG இைல, இ; இைல,
வ'ள35 எ1<= ெகா%:;3க, ெதாைலகாDசி இ$6
ஓ:3ெகா%:;3க, இ9வள ேநர Sகி ேபா வ'Dட தா$
அம"<தி;ப=, ெமைதய' எ$( J1<த=..
ஆனா இேபா= வ'டாம “53N N N “, எ$ற சத ேகDகவ,
அ= அைழJமண' எ$( J1<த=. மண'ைய பா"தா7 மல". அ=
ஏO எ$( ைககாD:ய=.
அைற மண' ேநர தா$ உறகிய';3கிேறா....ஆனாF எ$ன ஒ;
ஆP<த உற3க எ$( ேதா$ற, இ<ேநரதி யா"?
ெவள-ேய ெச$றவ"க7 அத457 வ<=வ'Dடா"களா எ$(
எ%ண'யப:ேய, கைல<த தைலைய ேலசாக ஒ=3கி வ'Dடப:ேய
கீ ழிறகி வ<தவ7 கதவ'$ தாைள நK3கி திற<தா7.
திற<தவ7, ெச வதறியாத திைகப' மைல= ேபா வ'ழிதப:
நி$றா7.
மாைல மகி இ;7 QP<தி;<த

ேவைளய', கைல<த தைலEட$,

அFவலகதி பா"த அேத உைடEட$, ேசாக ேமகக7
QP<தி;<த Gகதி45, ேந"மாறாக, திடமான பா"ைவEட$, அவ7
க%க357 ஊ;வ' பா"த ப: நி$றி;<தா$ ஹாL.
“ மல"........ந
ந கயாண,
கயாண அதாவ= உன35 என35 நட3க
ேபா5 ந கயாணதி45 உ$ சமத ேவ%......அ= ப4றி
.உ$ன-ட ேபசிேய ஆக ேவ%........ உ7ேள வரலாமா? “ எ$றா$ 
ஹாL தன கப\ரமான 5ரலி அOத=ட$..

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

“G$னா: பா"த அேத கன ம(ப:E வ;=...... அேபா அழகா
வ<தா$..இேபா அO3கா வ<தி;3கா$........வசன மD ெகா+ச
மாறி இ;35... எ$ன= இ=? கனவா? நிஜமா?
பா"=35ேவா,” எ$( நிைனதப:

எ=35 கி7ள-

தன ைககைள கி7ள

ேபானவைள ததவ$, “ கி7ளாேத மல"...உ%ைம தா$....உ7ேள
வா....நா$ உ$ன-ட ேபச ேவ%..”,.எ$றப: அவ7 வல=
ைகய'ைன, தன இட= ைகயா அOதமாக ப4றியப:
அைழ= ெச$றா$.ேப2சிழ<=, ப=ைம ேபா அவைன
ப'$ெதாட"<தா7 மல".

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

உ7ேள

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana
காத ெந கிறா மனதிேல
- ஜனா
அதியாய – 24

ெம யான என
உயராக வவாயா?
வவாயா?
ெம வாைதகள
உய "ைழ$
"ைழ$
உைன ேக%கிேற அேப...
அேப...
ஓ உய,
உய, ஓ ெம * ஒறான
ஒ,ைற ெசா உதி$
உ.ள "ளவ/பாயா எ0யேர?
எ0யேர?
ஒ ப1கதி ெவ.ைள 2ைக*, இவ1" ேநதியான உைட

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana
அல5கார5க. ம%6 அைம7தி7தா, நி8சயமாக கன9லக
எ: தா நபயபா. மதிமல.
அத," மாறாக, க; 2ைக க1" ரயலி ஜனேலார இ1ைகய
அம7$ இ நா%க. பயண ெச $, ெவளய வ ப=சரான
பரயாண ேபாற அவக. இவர$ ேதா,ற>ேம, இ$ நிஜ உலக
தா எபைத பைறசா,ற, மலரா, நட/பைத நப9
>?யவைல, நபாமலி1க9 வழியைல!
ேபாதா1"ைற1", கரதி கர பைண$, க%? இA1காத
"ைறயாக, தைன ஹாC இA$ ெசD ேபா$ மலரா எ/ப?
நபாம இ1க >?*!
வரேவ,பைறய ந6வ இ7த ேசாபாவ அவ. ேதா.கைள
ப,றி அமர ைவதவ, அவ. > தைரய மE?ய%6 அம7$,
அவ. கEகள த கEகைள க%? ைவ$ ப,றிய ைககைள*
வடாம ப?$ ெகாE?7தா.
மல இ7த நிைலய அவF1" நட/பைத கிரகி$ ெகா.ளேவ
ேநர ேதைவ/ப%டதா, அவ. த ைககைள வ6வ$ ெகா.ள
>யலேவயைல,
அவ கர5கள இதமான ெவ/ப , அவF1". க6 ெவ/பைத
உவா1க, அ7த ெவ/ப தா5காம, வயைவ >$1க., அவ.
ப%6 சமதி ேமபர/ப," ஓ? வ7$, ஓ 7$ அம7$, அவ.
உடைல "Fைம/ப6த >ய: ேதா,:1 ெகாE?7தன.
மா?யைறய இ0 ஓ?ெகாE?7த ெதாைல1கா%சிய
ஒலி$ ெகாE?7த இைசய ேத 7த சனமான சதைத தவர
அ5ேக ேவெற7த அைச9 இலாததா, ஹாசி G8 கா,:
ெதா%6 ெசD Hரதி அம7தி7த மல; இதய $?/ப
ஓைச, டாப இல1க>ைற IJ ஒலியைம/ப (Dolby Digital Surround
Sound) $லிய$ட ெவள/ப%6 ெகாE?7த$!
இன> அவ ைககள ப?ய இ7த த ைகைய , ஏேதா
உதி; பாகைத ேபா பாதவF1", அ$ அவனட
சிைற/ப%?/ப$ 2;7த$...

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana

அ7த பாைவைய தா5கி நிறா காC.$1ெகாEேட ெசல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana "ைகக.. "கயாண?????!!" எற ேக. அ$ 2." எ: ெக=சலாக ேக%டா. Gைளய நிOராக." எ: தி%ட $வ5கியவள வாைய ச%ெடன அைடதா ஹாC. மல. . ெம$வாக அவF1" நட7$ ெகாE?/ப$ எனெவ: 2." உய >Aவ$ ேத1கி ைவத "ரலி அவள$ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ேள அட5கி இ7த ேகாப னாமியான$ ேபரைலயாக மாறி ெபா5கி வர.ெறா ைகயா தா.. " /ள QCடா ெசல.. வ1கி$ அம7தி7தா... 6 எEைணய இ%ட அ/பளமாக மல. என நட7$ ெகாE?1கிற$ எபைத அவ.." எ: உ.. " எPவள9 ைத.7த அ6த ெநா?. இ$வைர. ெதாEைடய "ர உ.... "11ம" எற ஒலி ம%6 ெவள/பட. " மதிமல மதிமல.? சிைற?? இவ???இ5ேக????ஏ?????எ/ப??????? என???????எ: ேக. அறி1ைக தயா.ய." மல..F1".ெகா=ச ேநர இ/ப?ேய இ......ய ஆரபத$.வய ஆ8ச. வைர திற7திராத த மனைத >Aவ$மாக திற1க ஆரபதா.. " எ. வ.த ம...... இைல. >>ரமாக அலசி. அட5கி இ7ததா அ$9 >?யாம.ேள சி1கி1ெகா.. வாைய திற7திறாத ஹாC.வ1"றிகள எEண1ைக அதிக.ள. " இ0 வைளயா?1 ெகாE?1கிறானா? இPவள9 நாF ெவளய வைளயா?யவ இ/ேபா$ வ%61ேக Q வ7$வ%டானா? இவைன. "ஆஆஆஆ5 " எ: ெமலிய ஒலி ஒ: வாய இ7$ ெவள/பட..ள.ய! நிஜமாேவ இ$ ஹாC தானா? " எ: வா பள7$.ய1"றிகF இைண7$ெகா.. "சமதமா!!!!!!!!" எற இடதி அைவ அைன$ேம ஆ8ச. வா அவ ைககF1"..இ7நா.$ அவள ஆறா அறி91" மின=ச அ0/ப ைவதன. கEக....ய"றியாக மாறி ேபாக..

நQ. எவ0ேம இ1க மா%டா.ளாம அவ. இன வகிற கால5களD Rட..வ எைலேகா%ைட ெதாட .1க . வய/2 ச.7த கEக. அவ ைககள அAத ேமD அதிக. இ/ேபா$ மல...1" >..ப6த. அ7த அவCைதையலி7$ மU ள வபாம. இதJகள அைச9.. இப அவCைதைய ஏ. எத. "எ/ேபாதி7$டா இPவள9 பாச ? " எ: ேக%க $?த மல. அவ..எ மல.. அல%?ெகா... நிைலத6மாறி இ7த மனதி அட5காத தவ/2.. அைழதா...உைன எ7த லEட லப1" தா1" வ%6 ெகா61க >?யா$. உய ேவ வைர ஆழமாக பா 7$. அ0பவ$.: அதிக. ைகய இ:1கைத அதிக. அ7த அைழ/ப காத ம%6மல. ேகாப ெகா=ச கமி..1" பரபர/2 Rடேவ உ. வ. எைன வட உைன அதிகமா ேநசி1க ேபாகிறவ..ய ைவ1காம நா இ5கி7$ ேபாக9 ேபாறதிைல மல. ஒ%?ெகா. ஹாசி ைககF1". ஏ! உன1காக Rட இனேம வ%61ெகா61க மா%ேட." ேமD வ. > இ0 ெந5கி வ7தவ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...... இத.. அதிக..ய >?யாம..இ7த நிமிஷதி ம%6மிைல .. உ.. உைன யா1காக9.காக9. ஒPெவா தமிJ வாைதைய* ைவ*ண7$.. வழிக....$. மல எற கன மரதி.. இ/ேபா ெசாேற மல...ளைத ஒ உD1" உD1கி ெசற$.என1" ம%6மான மல....நQ.....ளவா ேவEடாமா எற "ழ/பதிலி7த இள1க வள2 நிைலய எ: 2தியெதா உண91 கலைவைய TசிெகாEடன........ளட5கி இ7தன.. மல. " எறா அAத$ட. ஆேவச/ பரபர/2ட..அைத உன1" இ: 2. வ. உண8சி நிரபய அ1காத "ர. " ேவ: எ$9 நம1" தைடயாக வ7$ உைன எனடமி7$ ப. இைத ெசாலி வ6கிேற மல...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெபய.

..ஆனா உைன பாத ப...ய மா%ேட5"$....இ/ேபா தய9 ெச $ நா ேபவைத ெகா=ச ெபா:ைமயா ேகFடா.உEைமயான வாைதகF1" ஒ தன அழ" இ1"... வ8 ேவVனாD அ?81ேகா.... ைகைய எ61கேற...எைனேய அறியாம உ மனைச ெகாற ெகா6 பாவ நா.....எ5ேக ஆரப/ப$.. எ/ப? ஆரப/ப$ எ: ஒ:ேம 2....ஆனா ஒேன ஒைன ம%6 நிைனவ ைவ81கடா.எ காதைல எ/ப? எ/ப?ெயலா ேயாசி$ ைவதி7ேத.. ெமௗன$ இ7தா... " ம... ஆEமக.." எ: ெக=சாத "ைறயாக ேக%டா ஹாC....ய$டேன மல அவ ேப8ைச ெதாட7$ கவனதா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana த வாைய G?ய7த அவ ைக மU $ ேகாப கதி வ8 Q நடதின.. அ/2றமா நQ என ேவணா பEVடா. “எனதா ெசால ேபாறா! ேக%6தா பா/ேபா" எ: ேதாறியதா..நQ அ0பவ8ச $பதி உEைமயான அளைவ பல வஷ5கF1" >னேர உண7$வ%ேடடா. அத.. உனட த அள91கதிகமான காதைல ெவள/ப6த $?$ ெகாE?1" த/2 தவ:கF நிைற7த சராச.../8. " நிைறய ேபசV மல.நா ேபச ேபாவ$ ேகாைவயாக இலாம இ1கலா.." >..... ெபா 1" தாேன அல5கார ேதைவ." ஆ8ச..ஆனா.....>தலி எைன மன/பயா மல..ஆனா இ/ப? ஒ IJநிைழய ெசால ேவE?ய நிைல வெம: நிைன$ Rட பா1கவைல மல.... இ5" வவத.. என1" எ$9ேம ஞாபக இைல..கான ேதைவ* இைல.. " 8ேச..." " உEைமைய ெசால ேவE6மானா....உளறலா Rட இ1கலா. உ ஆைச தQர ஆ.... உ > Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..றெதலா அ/2ற. ஆனா நா ேபசி >?8சிேற. .ய ைவ1"....... " ச.இைத ேபபவ.அ$ எ காதைல உன1" 2." எறா ஆணதரமாக... "ழ/பமாக இ1கலா. நா0 பல>ைற கவனமாக ஒதிைக பாதி%6 தா வ7ேத..

டா.... ஒவ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..$ ெகாEேடஇ7த$ அவ கல1க ெபா:1காம அவ. >கைத கEட$. மனதி ெதாட7$ Z5க. எதனா இவ01". அவ மாப சா 7$ ..." எ: கEக.. மா. அவ. $ப.றியப?ேய தாய2 கல7த காதDட .சா. கEகள மU தமி7த கல1க$ட க..ற உண8சி.மல ெபா1கிஷேம ேத? வ7த ேபா$ "/ைப ெதா%?ைய ேத7ெத6த அ?>%டா.எைன மன8சி6டா. நா. ைகக. இரEைட* ேச$ ப. அவ ேகச ேகாதி ." ெபயதா காதேலா?! காம கல1காத அ7த காதலி ெவள/பா6.ப6$..தமான ெபEைண எPவள9 Hர ேவதைன ப6திய1ேகா". எ61கவைல. கEணQ ெபா:1காம அவ மU E6 கல5கி தவ1க. ெபாதி ைவ$..சிக. இமாசிலா உணவ. வழிக. இPவள9 மா.... த "ப%ட ைககF1".றவ1" உய வலி ஏ./ள QC.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வர நா த"தியலாதவ எ: என1ேக ேதாறியதா. ம. அவ.. சா.. மன ெதளவைடய ேபா$மானதாக இ7த$. கைல7த தைலைய ஆ$ர$ட ேகாதி ஆ:த ப6தினா.. அவ. " சா. கல5கி ேவதைன வறவய மதிமல. எற ".. அைத ம:1க9மிைல. உEைமயான ஆJ7த ேவதைன நிைற7த "ரலி .றி... ெந=ேசா6 அைண$ ஆ:த Rற $?த கர5கைள க%6ப6தி. ெகாைலவாளா இதயைத R: ேபாட..சிைல ேபா அம7தி7தா. மய5க9மிைல..ற எற ேக. அவ. " மல.." எறவ. கEணமா.. கல5க ேக%டா. >$ைக வ? அவ01" ஆ:த ெகா61க மன பரபரத$... அவள$ கEகைள த ைககளா $ைட$.." எ: மU E6 மU E6 அர. எ ேகாைழ ெந= உைன பா1க >ய.வ ம%6 அவ. இ: எதைன >ைற மன/2 ேக%டாD அெதலா உ மன1காய$1" ஈடா"மா?. கEணQ உ"1க. அவ ெசான வாைதகFேம மல.. " இ7த ப.

ப%டா ேபா$. " ஹாC இைத ெசாD ேபா$ மல..ததா...ற உண8சிய "$ ப%6 ெகாE?1" ெகா61"... இைறேயா6 அைன$ "ழ/ப5கF1". இெனாதிைய காதலி1க ேபாகிேற எ: ெசாவ$ ப?1". கEணாG8சிகF1" >?9 க%?வட ேவE6.நா ெசாவ$ அைன$ உEைம எற நப1ைக உன1" ஏ.. இ/ேபா$ ப1கவா%6 வைர பா1க $வ5க." நிமதி .. மல த ெமௗன ராகைத ெதாட7தா. அவைளேய வA5கி ெகாE?7த அவ கEகF அPவன8ச மல.ஆனாD நட7த$ >Aவைத* ேக%6வ%6 ஒ >?வ... வைடயைன கE6ப?1" ஆவதி >>ரதி. "ைழைவ ெபா:1காம. எைன ெபா:தவைர அெதலா ெவ: H1" சமான தா. நQ நபனாD நபாவ%டாD.." வா மல." தா . இ7தாD. தா5கF தமச5கடதி 5கின.. அைத எலா நிைன8 பா1க Rட ப?1கைல..கான காரணதி எ7த தவ: இைல மல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எறாD. அவ. இPவள9 காதைல ைவதி/பவ. "ேக%க க[டமாக இ1கா மல? " எறா வா=ைச*ட.றிய அைனைத*ேம நQ ெத.மன...எ7த ெபEண..." Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ மனதி... அ$ வைர அட5கி இ மல " எற வனா1கள. தா வபயவ..." எனதா இவ வாJவ நட7த$? ச. இ:1க$ட. அவள உ.இ0 ெசால ேபானா.எலா உEைமகF ெவள வர%6.... ச7ேதக Rட நம1" இைடேய வர இட ெகா61க Rடா$ எபதி நா உ:தியாக இ1கிேற.அ$ேவ ". இ: காைலய அ/ப? ேபசினா? எ$வானாD ச.=1கV. >க தைன அறியாம 5கிய$. இனேம ஒ சின சலன. எைன ப. அ$தா பைழய கைத எறாD... கEக... " என1" Rட அைத பதிெயலா ேபச வ/பமிைல மல. " உன1" இ/ேபா$ எைன ப?1காம ேபானத.. அவைள எ8ச....

உன1" நிைனவ1கிறேதா இைலேயா? உனட >2 ெசானைத ேபால அவைள ஒ க\. பா1க ெகா=ச அழகாக இ1" ெபாEV...அ$ ஒ பாசி5 கிள9%.றி அறிய ப.என1" ஒேர ெபமிதமாக Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ய/படாமல ச5கடதி தவத$ ம..ெறா பாதி... கEகள.உைன ச7தி/பத.. வய பச5கைள* ேபா நா0 கலகல/பாக. வாJ1ைகைய ரசி8.. அைத கE6ெகாEட ஹாசி மனதி பய பட7தாD.” இ7த க%டதி மல. அவ தா எ6த >?வலி7$ பறழாம ெதாட7தா..*.." >னா .. இைசய ஆவ அதிக. ச7ேதாஷதி பற1" சராச. எலா க\.. அவ..ைமயாக நிைனத யநல மிக அதிக! ஹாசி மU $ உ8சக%ட ேகாப எ: G: கல7த யநல உண8சி கலைவ ெவள/ப%ட$. ஆ%ட ேபா%6ெகாE?7ேத. அத ப அ?1க? ெதாட2 இ7ேதா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல இரE6 மனதி தவதா. “ எ ஈெமய ஐ..கிடா வாசி1க ெத. இன1கவ8சி எ: ேவE6மானா ெசாலலா. இைளஞன நிைலய தா நா0 இ7ேத....." G: மாத5க.? ேக%6 வா5கி ெகாEடா. GறாமாE6 >?1" ேநர.ய இெட காேல] ேபா%?ய ேபா$ எ5க "A ெஜய8ச/ேபா தா அவ. ெமலிைச ேபா%?ய தா பாேத. எைனவட அழேகா? எற ெபாறாைம ெகா=ச H1க! எ/ப? நQ அ/ப? நிைன1கலா எ: அவைன த உ.. அவ வாJவ இ7த இெனா ெபEைண ப.ஒ ெப. எைன பா1க வ7தா.”. அவன ரகசியைத அறி* ஆவலி ஒ பாதி மன$ ஆவ கா%?ய$ எறா... "இ/ேபா$ உ மU $ என1" ேதா: உணவ..ள >?யவைல... >னா தா இ$ நட7த$.. அெதலா காத எ: எனா ஒ$ெகா. தாேன வ7$ ஆகா ஓேகாெவ: 2கJ7தா..

. பழ1க> அதிக. இ1" ேபா$. அமா அ/பாவ.” “அ7த சமயதி தா. “அ7த ெபாEV எைன பா1கிறா. நாF1" நா.அ/ப?தா நா நிைனேத. “ ெவEமதி*டனான ந%2.. பவதி இய2தாேன.. எைன நாேன ஒ ஹQேராவாக நிைன$ ெகாEேட. உனட இ7த ஏேதா ஒ:. மதிமல.உனட ேதாழைம ைவ$ ெகா. அPவ/ேபா$ அவ. கலகல/ேபா அ$ எனெவ: ெசால ெத.”. சலனைத* உவா1கிய$”.றி ெகா.....தி7த$. அரவ7த அ1கா கயாணதி உைன ச7திேத..... இ0 எெனனேவா!! என1" அவ... எ5க....... இ/ேபா$ சலனேம இலாம அைமதியாக அவைன பா$ ெகாE?7தா.. கைடசி ெசமCட. எனட மன வ%6 ேபச $வ5கினா....... அ2 ேதாறிய$. சா%?5 Gலமாக வளர.”ைபன இய. . எ: ெபைம ப_. அவ.றி Rட ேபச ஆரபதா... இ7த ெபாEV எனட ேபகிறா.. ஆனா ப?$ இ7த$. >தலாமாE? ஹாசி நEப தைன கEட$ அவைன பா$ “மதி மதி’ எ: பா%6 பா? ேகலி ெச த$ நிைனவ.உ பட பட ப%டா ேப8ைச ேக%கேவ அரவ7த0ட இைண7$ உைன கிEட ெச ேவ. பல க....ைமயான வாைதகF.சி* இ7ததா...அ/ப?தா எ நEபகளட இைத ெசால. உலக Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ப%ட$.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ7த$..... க\. வ%6 Q நிலவர ப... அ$ ெதாடபாக ேபசி ேபசி நல ந%2 ஏ. அவகF எைன ஓ%ட ஆரபதன.ெவEமதி1" இைசய ஆவ> பய.ளமிலா பாைவேயா. அவ. அ1கைற* என1".. ேப8சி ெவள/ப6 அதிக உ. ேம இர1க>." இைடய எ/ேபா$ பர8சைன. “ மதிமல1" இ/ேபா$.வ$ க\.பைனகைள*. உ க.. தைன கவன/பதிைல..யவைல." வ7$ ேகாப எ%? பாத$.ள எ மன வபய$..நா தா அவ.எைன ெபா:தவைர நQ ஒ சி: ெபEணாகதா ேதாறினா ..... கE?/2.

: ம%6/ப%டாD....... “இ$ எ/ேபாதிலி7$???? யா உன1" இ7த உ.” ேகாப ச. “உ ைகக....... மல.ஏ$ ெபசா க.... ைககைள உவ1ெகா..” Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . வபமா%டா....என1" எ$1" R8ச>.ஆனா உ.ைமயானவ.அ7த ேப8சி நா0 மய5கிேன.தனயாக எலா எ5ேக* ேபானதிைலடா... கEகள பாைவ .நQ என1" உ.பைன பEணாதடா.எைன மிக9 ப?1" எ: ெசானா. அதிகமாக ெமய ெதாட2கF இைல.." ேபவா..ேவ எ: Rட ெசானா..யமாக அவ... அவசரமாக.." ேம உைன க%?Rட ப?/ேப. என? அத. த ைககைள ெபாதி7$ ைவதி7த அவ ைகக..... இவ1"மிைடய இ/ப$ காத இ/பதாக உ:தியாக நப $வ5கிேன. >ைற/ைப அல%சிய ெச தப?... ஆகி இ7தன......வ%6 Q ஃேபான. எறா.. ஹாசி... அவைள பா$ பல நா%க." அைழ/பைத அவ. இைடய சில>ைற ச7தி$ இ1கிேறா. தய1க>????? “..ைம உண9 எலா நிஜமா ேதாணைல..அவளட ெமாைப கிைடயா$. இவேம பராஜ1% ேவைலகள GJகி வட......" மிக ேலசாக சி../ள QC... எைன ந2டா.” “இைடய நா5க.ேள ெகா=ச அAத>.பா1க தா இ/ப?.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எ0 அளவ..ைற நபாத அவ..அவைள ெதா%6 ேபசிய$ Rட இைல.....ைம ெகா6தாக.. ேக%டா கE?/2 எ: ெசாவா......ள >யலவைல.. “அ/ேபா அவகி%ட இ7த மாதி. எ5க. அவளாக அைழதா தா உE6. ேகாபதி ெஜாலி1க.. R8ச> ஜாCதி.மல.... ” இ/ேபா$ மல.. மU $ பாய./2 எ%? பாத$. அ7த ேகாபதிைன அைடயாள கE6ெகாEடவ. அவ R.???’ எ: மல நிைனதாD அவ..........உைன ேபா ஒவைன தா கயாண ெச $ ெகா. கEக..... உ. ைத..... ”மல.

கைரய பாத கா%சி இ0 பைமயாக நிைனவ இ7த$... அ7த ெகா6ைமயான ேவதைனைய மU E6 ஒ >ைற அ0பவதா.றி பல இ7ததாேலா எனேவா. ஆனா நா உைன கவன1கவைல. மாைல அவைள கட. ேபசியைத நQ ேக%?/பா எற ச7ேதக ஏ.. எனட ேபசேவா .உனட ேக%6 ெதள9 பEண1 ெகா.. அ: நQ* கட.. அவ. வ%?.. "ழ/பமாக9 இ7த$.. >யலவைல. நQ அரவ7தன வ%?. அ7த க/2 தினதி வலிைய இ: ம%6 மலரா மற1கேவ >?யவைல....Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “இ/ப?/ப%ட சமயதி தா." Q வ7$ அ: >Aவ$ ேயாசி என1".. அ6த நா..” மல1" அவைன கட..கைரய இ7தி/பாேயா எ: ச7ேதக வ7த$.. அகி வரேவா அவ. என1" எ$9 2. நQ ேமேல வராம ேபான$. தா.. இைத ேக%ட$ மல1" ஆேவச ெபா5கிய$.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அறிர9 நா H5கேவயைல மல.யாவ%டாD. ஆனால அவைள . இ$ எ/ப? நட7த$? எைன அறியாமேல நா என ெச ேத? ஐேயா. நா5க. அவF Hரதி இ7$ எைன அ/ப/ேபா பாதா. ஒ நா.றி ெசான$ எ: நிைன/பா எ: என1" ேதாணேவ இைல." Q வ7$ ெசற அ:..கைரய பாேத. அரவ7த ெகா6த 2தகைத உனட தர வ7த ேபா$ நQ ேபசியைத ேக%ட$ அதி8சியாக9. ஒ சின ெபEைண இ/ப? "ழ/ப இ1கிேறாேம எ: தா ேதாறிய$ மல. நQ எைன வ2கிறாேயா எற "ழ/ப ெபசா8. அ/ேபா$ தா நQ எைன பாதி/பா எ: நிைன1கிேற.ள அ6த நாேள திப9 வ7ேத..ப%டேத தவர ‘மதி’ எ: நா Rறியைத நQ உைன ப.

7த வலிைய* பாத என1" அதி ெத..றிேய ேயாசி/பதி ம%6ேம எ கவன இ7ததா.எ வழ1கமான ":2 ேப81கைள*..."..வகைள ேக%ட$.. ேகபC இெடவ*வ ேதவாகி இ7ததா.அ7த வயதி Rட நQ ேபசிய ெதளவான ேப8...Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உ ேக.. இ7த 2திய "ழ/ப. ேத9கF >?வைட7தி7தன.." அ/2ற......உ கEகள ெத. ". அAத வ7$ உ%கா7$ ெகாEட$. க\...ற உண8சி* ஏ. ெவEமதி1" எ ேம காத இைலேயா எ: Rட ேதாற ஆரபத$ “ ஹாசி ேப8ைச ேக%ட மல1" ேலசாக ஆ8ச. அ/ப/பா.உன1" ஞாபக இ1"ேதா இைலேயா என1" ஒPெவா வாைத* நிைனவ இ1". ெவ%க> வ7த$.ய எ%? பாத$ “இத.. ேவைலய ேசவத.தாக ெத. நா ெவEமதிைய ப... அ7த ெநா?ய உ >தி8சிைய பா$ அச7$ ேபாேன.றி உனட ெசான ேபா$..7த ஆழமான காதைல பா$ உEைமைய ெசால ேவE6மானா நப >?யாத ஆ8ச.கான அைழ/பைன எதிபா$ காதி7ேத..... ேகாப>. சில நா%களாக ெவEமதியடமி7$ எ7த தகவD இலாத$ Rட என1" ெப..உ வாைதகைள ேக%ட பற" .8சD. உ வாJ1ைகய எனா ஏ. என1ேக எைன நிைன$ எ.. உைன ஒ சி: ெபEணாக ம%6ேம நிைனத நா. என$ மனதி எ/ேபா$ ஒ பார.” இ7த சபவதி. கிEட ேகலிகைள எலா G%ைட க%? ைவ$ வ%ேட. நா ெச த தவ: என1" 2....7த$. பயைத உவா1க. எ சி7தைனகள உ >க அ?1க? ேதாற ஆரபத$.ய>.அPவள9 நா. எ மனதி நQ ஒ உய7த இடைத ப?$வ%டா .ப%ட சலனைத ப.....யவைல.ப%ட$. இ7த இைட/ப%ட Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . என1". பய>.".அ/ப?ேய ெந=சி ஆழமா பதி= ேபா8.. நQ எ மU $ ெகாEட அளவ..

.ைம*ட ேபசி. எற இகJ8சிய.. அவளாகேவ R/ப%6. அவ. இைத ேக%6 ‘அட/பாவ அ/ப?யா ெசானா.யாத >%டா.அPவள9 தா. ஒநா. பழகி.... 2கJ7தாக.." காதD1" வதியாச ெத. உ0ட பழகி பா1க ேதாறிய$ பழகிேன.. தைன* மU றி அவ மU $ ப." ேபாேன.றி.ப%ட$. ஃேபா எத..ள ஒவ. ஈெமய.யாம "ழப1 ெகாE?7ேத. அளவ.." அதிகமான உ.. ஏேனா அவ. காரணேம 2. >த >தலி உைன பாத ேபா$ உைன ப. தைன இனேம ெதா7தர9 ெச ய ேவEடாெம:. இ/ேபா$ ெதா7தர9 ெச ய ேவEடா எறா என அத எ: ேக%ேட.. த வ%?னைர Q மU றி எ$9 ெச ய >?யா$ எ: ெசானா...இவF1காகதா எைன ேவEடாெம: ெசானயா? உன1" ேவE6.. எறா.. நா0 அவ.”. ெசான ஷா/ப5 மாலி.”. “என1" பய5கர அதி8சிய க%61கட5காம ேகாப வ7த$. திமண அ$ இ$ எ: மனைச கைல$வ%6. ெசானா. தன1" நகரதி ெப 2.. மக தைன வப ெபE ேக%டதா கயாண நி8சய ஆகி இ/பதாக9. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .தாப> ஏ..." அவளடமி7$ பதி இைல. ஆனாD அைத ெவள1கா%டம அைமதியாேவ.நQ இPவள9 பாதா பசலியாக இ/பா எ: நா நிைன1கவைல எ: எ மU ேத பழி ெசானா. ெராப சாதரணமாக எைன பா$ ந%ப. ஒ 2ற ச7ேதாஷமாக இ7தாD..." ெகாE6 வர நிைன$ அவைள ெதாட2 ெகாEேட. ஆகா ஓேகாெவ: எ ேதாழிக.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேநரதி ெவEமதி1" என1" இைடேய நட7$ ெகாE?7த கEணாG8சி ஆ%டைத* >?வ.... எைன தவ/பதாக ேதாறிய$. மா இ7தவைன வடாம சீE? வ%6.எைன ச7தி1க ேவE6 எறா.

என1" மிக9 அவமானமாக இ7த$.யாதவக. மU தி7த ஈ/2 என1" மைற7த$.1காம. “ஹ//பாடா’ எறி7த$ மல1"... இ/ப? ெச வதா. இ/ேபா$ மல1" ஹாC மU $ ேகாப தா எறாD.” இைத இ/ேபா$ ெசாD ேபா$ Rட ஹாசி.2:தி ெதாைல ெச வதாக Rற..றி இ7தவகF ெபE எபதா. எ ெப. அல%சிய> எ தமானதி." கிைடத ெப அ?யாக ேதாறிய$." அவமான உண8சிய >க Rப கத$. நா அவைள காதலி1க வ. ெசானைதேய உEைம எ: நப எைன ேகவலமாக ேபச... உEைமயாக காதலி/பவகF1" Rட மதி/பலாம ேபா வ6கிறேத. அவ ேதாழகF வர. ச. ஏேதா நாலா7தர ெபா:1கிைய நட$வ$ ேபா எைன ம..ஒறிரE6 ெபEக...நா0 நா தா தவ: ெச $வ%ேட எ: நிைன$ ஒ$5கி ேபாய/ேப. எலா ஏ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஹாC ேமD ெதாட7தா.ேறாக.. என ஏெத: Rட வசா... அவ.... அ7த ெவEமதிய மU $ க%61கட5காத ேகாப வ7த$. ”என ெபEணவ..றவ பாைவய நி:திய அவைள எனா மன1கேவ >?யவைல. .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana எைத ெச தாD அதி ஒ உEைம*ட இ1க ேவE6 எ: நிைன/பவ நா. அவF அ/ப?தா இ/பா. அவனட ஓ? ேபா .. எதிபாராம அ7த இடதி." அவ. அEண வ7தா தன1" ஏ$ பர8சைன ஆகிவ6ேமா எ: பய7$.: ேயாசி1காம. “அ$ட நி:திய7தா பரவாயைல. எ: நபய என1" அவள நடைத*. அவைள மU E6 பா1க Rட என1" ப?1கவைல. Rட எைன ஒ நEபைன ேபா தா நட$வாக. இ/ப? ஒ ெபா$ இடதி. அவ. அவ0 அவ ேதாழகF. அEண0. அ7த ெநா?ய அவ.. எைன அ?1க ஆரபதன. பல நா%களாகேவ. காதலி உEைமயாக இ1க ெத.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காதலி1கேவE6.ற நEபகF தா ஆ:தலாக இ7தன. ெகா=ச தி இற5கிய "ரலி ெதாட7தா.". இPவள9 ேநர அவ. ".:1ெகா. நட7ைத அறி7த பன எ "6பதா. அவ ைககள 2ைத7தி7த அவ. அவ மU தி7த ேகாபேமலா. அ6த கணேம ஹாசி நிைலைய*.. ஆனா அவகள அ7த நடவ?1ைகேய என1".ற உணைவ ெப1க. ஏேதா ேவைல வஷயமாக திbெர: ெசைன1" வ7த எ அ/பா. எ நEபக. வ7த ேவைலைய Rட வ%6வ%6. எைன ேகாைவ1" R%? ேபா வ%டா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இர1க எற கா%டா: ெபகி பா 7த$. கEகைள பா$ ேபசியவ இ/ேபா$ த பாைவைய தைழ$ ெகாEடா.வா. நா ஒ R%61". மல தைன மன$ ஏ. அவைன வா%?ய அவமான உண8சி இ0 மU தமி7ததா. எற நப1ைக $ள வ%ட$. ம. அதி இெனா இதயைத*. அவ அைட7த அவமானைத* எEண பாதவளா அ7த சபவைத ஜQரண1கேவ >?யவைல. ச5கடமாக9 இ1க.” எ: ெபா5கினா. அ7த ெசய ஹாசி..அ: சாய5கால. அவைள* அறியாம. நா இ7த ேகாலைத பா$ அதி8சியாகி வ%டா. இ7தாD. ைகக. அவ. 2ைத$ ெகாEடன... அளவட>?யாத ஆ:தைல தர.” வ%?. அத0ட இைண7த ம... ெவயலி உகிய பனயாக இளக $வ5க. ேக%6 ெதாைல ெச யவைல.. எைன அனாவசியமாக ேக. எைன அைட$ ெகாEேட.றவகைள* ஏ உயேரா6 ெகால ேவE6. Gல நட7தைத அறி7தவ.ள "ர மைற7$." Q வ7த என1" அரவ7த0..வக. ேம எAப அவ கர5கைள தன1". அத பற" என1" இ7த ஊ1" வரேவ ப?1கவைல. அபாகேவ நடதின. >க பா1க அவ01" ெவ%கமாக9. ஆரபதி இ7த $.

" உ.. ஏேனா ேராஜா நிற உைடய வா? ேபான உ >க அ?1க? வ7$ எைன இசித$.. நா உ காதைல ம:த அ: நQ இ:தியாக எனட ேபசிய திடமான வாைதக. நா நிைனதி7தா அவ. ஆனா அைத ெச $ எைன நாேன தாJதி ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ைஹதராபாதி இ7$ ேவைல1கான உதர9 வர. ெவ: இன1 கவ8சிைய*. எைன வட ேமலாக ஒத வ7த$ எைன உதறிவ%டா.தனைத நிைன$. எ: அைனைத* ஊ1" அபல/ப6தி அவைள அசி5கப6தி இ1க >?*.. இைத ேக%6 மதிமல1" வய/2 எ%? பாத$. அவைள த"தியானவளாக நிைன1க9 இைல எ: இ/ேபா$ என1" வள5"கிற$. இைட/ப%ட இ7த நா" ஆE6கள நா இ7த ஊ ப1க தைல ைவ$ Rட ப61கவைல. எ: ெத. என1" அ0/பய ெமயக. எ 2திைய Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .7த$ எனா ஜQரண1கேவ >?யவைல. ஈ/ைப*. ேச% ெமேச]க. நQ நபனாD ச.7த$. அ/ப? ெச * அளவ.காக தா எ0ட பழகி இ1கிறா." நா ெசலவைல.. காதைல ெபற எ மன $?1க9 இைல... நQ எPவள9 ேவதைன ப%?/பா எ: என1" ெதளவாக 2. நQ தா எ மனதிைரய ேதாறினா . மU E6 மU E6 ஒலிதன. இர1கைத*.ளான ேபா$. அ7த ெநா?. எ7த ேகாைளதனதி. அ7த ெவEமதி ெவ: ேநர/ ேபா1கி. எ >%டா.." அவ. இைட/ப%ட கால5கள. நா அைட7த அவமானைத நிைன$ மிக ேமாசமாக பாதி/ப. அவள வாைதகைள உEைமெய: நபயதா காதெல: ஏமா7தி1கிேற எ:.. நQ ெசான$ ேபா அத ப கவன8 சிதறகF1" எ வாJவ இட ெகா61கவைல. நபாவ%டாD ச. நா ேகாைவயலி7$ கிளப ெச: வ%ேட. இெனா: ெதளவாக 2.7த$.ள வபவைல.

.த எ >%டா.. இPவள9 மடதன ெச $ உைன வத/பட ைவத ப.றி ேக%க ேவE6 எ: அPவ/ேபா$ நிைன/ேப." வ7ததா இ5ேக வரேவ ப?1கவைல...ற வா5கி ெகாE6 வ7ேத. ஆனா வசிதிரமான வைகய எ மனதி ஒ ஓரதி Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ேமD ப?ேத. அமா வ. “ “இ5" வ >2. இைற1" நா ஒ நல நிைலய இ/பத. உன1ேக அ$ ெத. அத ப அ1கா. நQ இ0 எைன தா நிைனதி/பா எபதி என நி8சய! அ$9மிலாம.. என1" மU E6 ஞாபகதி.ஏ. ெமல ெமல உைன நிைற1க $வ5கி இ1க ேவE6. ஒ த"தி இலாதவF1காக உைன நிராக.தன.ஆனா அ$ ேதைவயலாத ேக.. அரவ7தனட உைன ப. “இத. என1" பல/பல "ழ/ப5க. இெனாதி எைன ம:$ வ%டா.. ெசல ெசல. இ7த$ உEைமதா. அதனா எைன ஏ.தனைத நிைன$ நிைன$ வ7தாத நாேள இைல." நQ தா காரண மல....:ெகா..கனேவ உைன உயரதி ைவதி7த எ மன$.கிைடய.. அைத தவ$ வ%ேட." > இற7$%டா5க. உைன மU E6 பா1க பல>ைற ஆைச ப%?1கிேற.. ஆனா எ7த >கைத ைவ$ ெகாE6 வ7$ உைன பா/ேப? என1ேக அசி5கமாக இ7த$.. எ: ேக%டா அ$ உன1" ெச * நியாமா"மா எ: என1" நாேன ேக%61ெகாE6 அைமதியாகிவ6ேவ மல1" இ7த ெச திகைள ேக%க ேக%க ஆவD.வகF1" வழி வ"1" எபதா.......2:தலி இ5" இடமா. ச7ேதாஷ> அதிக. மற7தி7த பைழய கச/பான சபவ5க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana 2 ேமய வடவைல எ >A கவனைத* ேவைலய தி/பேன.. அ/பா9 திbெர: ஒ வஷதி. நா%க..யா$.

ஆ?ைய* எ அமா9ட பாத ேபா$ என1" இ0 அதி8சியாகதா இ7$. இைட/ப%ட கால5கள உ வாJவ எதைன எதைனேயா மா. உைன இேத ஆபசி அ$9 எ bமி பாேபென: நிைன1கேவ இைல. அ%லU C% ஒ நEபனாகவாவ$ எைன ஏ..ள மா%டாயா எ: எ மன தவத$. உEைமைய ெசால ேவE6ெமறா.. அேத நா. ஒ ேவைள இ0 எைன இ0 நQ மற1கவைலேயா எற எEண என1" மகிJ8சிைய ஏ. ெச வதறியாம தவ$ ெகாE?7ேத... உ ேம அள91கதிகமாக காத வளவைத எனா க%6/ப6த >?யாம. நட7தி1கலா எ: ேதாறியதா. நா எைன >ய: க%6/ப6தி ெகாEேட.. எ5காவ$ பா1க >?*மா எற ந/பாைச* நிைற7தி7த$’ அ/ப? ெதளவ.:1ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana உைன மU E6 இ7த ஊ. அைத* சமாளேத.ற மனநிைலய ெசைன வ7த நா.".” ` மல.ப6தினாD.ப%ட மா. உ... மU E6 ஒ >ைற உைன*.ள ெவ%கமாக9 இ7த$. ஆனா வ6 Q திபய ப எ மன ஒ நிைலய இைல. ஏேதேதா எEண "ழப ெகாE?7த$. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஆனாD இPவள9 நா%கள என1" ஏ. “நா0 தா. ஒ/21ெகாEடா. எைன பாத$ உ கEகள ஏ. எPவள91ெகPவள9 எ மன ச7ெதாஷ/ப%டேதா.றைத நா கவனேத.” எ: தன$ ேதாவைய* மனதி. அேத அள9 உைன எதிெகா.ற5க. ஆனா திப திப உைன பா1" ேபாெதலா எ ந%2 தி%ட தவ6ெபா?யாகி.ப%?7த >தி8சியா எ அதி8சிைய மைறேத.ேள வ >ேப உைன கவன$ வ%ேட.

. என1".ள அைண$ அகிேலேய ைவ$1ெகா. R%?%6 ேபாக நிைன8ேச. உ மனதி நா இ0 இ1கிேற எற எEண ெகா=ச ெகா=சமாக பல/பட ஆரபத$. நா எ மனைத உனட >Aவ$மாக திற1க சமய பா$ காதி7ேத. அ7த ெநா?ேய உைன எனவளா1கி ெகா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “அரவ7தன வைக1" பன நட7த சமபவ5கள தா. உ ேம ைவத கEகைள எனா வல1க Rட >?யவைல." Q வ7த பற" தா.றி ேபசி.யவைல.. “எ/ேபப%ட வா /ைப ைகநAவ வ%?1கிேறா எப$ 2. அத >த ப?யாக அ: கா. உனட அேற எ மனைத ெவள/ப6தி வட ேவE6 எற >?வ தா உைன தனயாக கா. அவ ெதாட7தா.ள எ மன அவசர/ப%ட$. ஆனா நQேயா ஹஷாைவ R%?%6 வ7$ வ%டா . அ7த இழ/ப அள9 >ெப/ேபாைத* வட அதிக ேவகதி எைன சா த$.கதிய இைசைய ஒலிபர/பய$. அரவ7 நி8சயத: உைன பாத$.ய. அ: இரேவ இ$ ப. க%6கட5காம "தியா%ட ேபா%61 ெகாE?7தன”./2 த இ/பட வ7$ ேச7த$. எறவன >கதி ெந6ேநரமாக காணாம ெதாைல7தி7த ஹாசி கன "ழி சி. அ/ப?ேய அ. இ0 எெனனேவா ஆைசக. எ வாJவ இ/ேபா$ யாமிைல எபைத உன1" ெசாேன. உைன என1" திமண ேபச ேபாவதாக ெசால9 என1" ச7ேதாஷதி தைலகா 2. இத. இதய $?/2 இ/ேபா$ தா:மாறாக எகிறி ேம. அதி என1" பரம ச7ேதாச தா எறாD Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அமா.ள $?$ ெகாE?7ேத. வ%?. அரவ7தன கயாணத: என1" >A நப1ைக வ7த$.கிைடய எ நடவ?1ைககைள பா$ நி எ மனைத கE6ப?$ வ%டா.. ேபா" ேபா$. ெகா=ச சமபட $வ5கி இ7த மல. இ7$ ஆ?யட ேபசி இ/பைத அறி7ேத.

நா உனட ேப > இ/ப? நட7$வ%டதி எ: கல1க> இ7த$.ைள1" தா ஓேக ெசால ேபாவதாக ெசான$.. >ைள$ கட கடெவன மரமாக வளேம... சEைடய%6 அகல ப. மல பல வட5களாக எ மனதி உ உவ வ7$ ேபாவ$ வா?1ைக தா...இ/ேபா . அ$ேபாலதா எ காதD.. அைத ைகவ%6 வ%ேட”...யான Iழ அைம* ேநரதி மEைண >%? >ைள$. “இைற1" காைலய இ7ேத உனட ேபச ேநர பா$ ெகாEேட இ7ேத.d மா/ப.... உனட ேபச வ7ேத.. மEண ேபா%ட வைத அ/ப?ேய 2ைத7தி7தாD.. கட.. ஏனடா இ0 உயட இ1கிேறா எ: தா ேதாறியேத தவர ேவ: ஒ: ேதாறவைல மல. ஆனா நQ லEட மா/ப.. ஆனாD நQ ம:1கமா%டா எ: உ:தியாக நபேன...7தன. இ: ேந. எ ஆJ மனசி நQ வைதயாக வA7$ பல கால ஆகிய1க Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . “இைடய இ நா%களாக இ7த அைல8சலி உைன பா1க >?யாமேல ேபான$.” “என???????? அமாகி%ட சிரா ஆ? ெபாEV ேக%டா5களா??????!!!!!!!! அ/ேபா இவதா அ7த உ.. ேபான R/ப%6 ேபசலாமா எ: Rட நிைனேத... ......ஆனா இைதெயலா ேந. காதD..இ/ேபா$ இ/ேபா$ நிைன$ நிைன$ பாதா பாதா .றல மல.. வளேம... தா உைன எ7த அளவ... உனட ேபசி உைன இ: மாைல ெவளேய R%?%6 ேபாய தனைமய எ மனைத திற1க ேவE6ெம: நிைன$தா...ைளயா?????!!!!!!” எற அதி8சிய ஒ%?1 ெகாE?7த அவ.. திேன... என1" வாJ1ைகேய அCதமி$ வ%ட$ ேபா இ7த$..கைரய இ7$ ேயாசி1" ேபா$. ேபவ$தா "ழ/ப5கF1" வழிவ"1கா$ எ: நபயதா.." ேநசி1கிேற எப$ என1ேக 2.. " எனடா? எ/ேபாதி7$ இ/ப??" எ: நQ நிைன1கலா..” அத.....7த$. தா.. அ$ேபாலதா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..... வாயதJக..." ேம அ5ேக இ1க ப?1காம ைப1கி ைபதிய மாதி. 2ைத7தி7தாD ச.....

.ைற* உன1காக இழ1க தயாராக இ1கிேற மல.கிேற ஒ$ெகா. மல ெச த தவ:கைள உண7$ எவ ஒத அ7த ச:1ககள இ7$ பாட க.யான >?9க.: ெகா. ேவE6 "ழ/ப5க. நிைற7த$ தா எ வாJ1ைக. நQ5கிய ெதளவ உைன மU E6 பல வட5க. .......த நிராக. தா. உ காலி வA7தாவ$ எைன ஏ.அ7த ெபE இPவள9 ேகவலமாக எைன நிராக..ைற* ெக6த ெசாத/ப மன தா.தய5க . எ/ேபா$ேம ெக=வ$ என1" ப?1கா$..தேபா$..தய5க ேவE?ய ேநரதி அவசர/ப%6... தமான. வ6வா..தேபா$. உEைமதா. மல. தா..கிேற.. எ தமான. மல. ேராஷ. அ7த வைத வ%சமாக வள7$ எைன ஆ%? ைவதி1கிற$ ைவதி1கிற$..அதனா நQ எைன ம:தி1கலா.... வாJ1ைக. கிைட1கவைலேய எற வத எைன ெப.த ப என1" வலி. தவ:க..இைல எ: ம:1கவைல.. தா.ப6 ஏ.கிேற. ஆனா அவ.. ஈேகா. நா ெராப9 சராச..யாத >%டா... மாறாக இ/ப? இ/ப? அவமான/ப%ேடாேம எற வலி தா அதிகமாக இ7த$.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . இ7த$.. கழி$ ஆபசி கEட ேபா$.. ெபா... ம.... உ சமத ஒ: ம%6 கிைட/பத. வலி.. தவர. கிைடதா.ச. இைல.காக. கிைட/பத. த/2க... ேவதைன..:1ெகா.அ7த ... தா1கியதிைல. ேவதைன. "ஒ$ெகா.. ஒ$ெகா.. தி1கிற$..தாக தா1கியதிைல. கிைடயா$. ேதாறவைல. மU E6 கிைடதா.அதனா . அவளட ெச: ெக=ச ேவE6 எ: ஒ நிமிஷ Rட ேயாசிததாக என1" ஞாபகேம இைல. ஒ >ைற தவறவ%ட தவறவ%ட ெபா.ச. ேபா$. நிராக.ஹQேரா கிைடயா$. நிைலய இ7$ அ6த நிைல1" உய7$ வ6வா.. " "ஆனா ஒ: மல.யாைத என எலாவ......யானவ மல...இைல ..காக.கிறாேனா அவ நி8சய சராச.... ம:1கவைல. நம1" எPவள9 ச7ேதாச ஏ... வத எலாேம இ7த$ உEைமதா.... அ7த அ7த நிைலய தா நா0 இ/ேபா$ இ1கிேற. ப?1கா$. ம:தி1கலா...ப6. ஒேற ஒைற ம%6 ெதளவாக 2. ேராஷ. எ61க ெத. மல. உைன மற1க >?* எ: சதியமாக ேதாறவைல.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ேவE6.... ஈேகா..=1ேகா மல..ள ைவ1க ைவ1க ேவE6ெம: ேதா:கிறேத தவர. த/2க. அவசர/ப%6 அவசர/பட ேவE?ய ேநர5கள அவகாச எ6$ எலாவ. இ1கிேற.ேவா தாேன? தாேன?.. ப6. ஆனா இ: நQ எைன நிராக... அத ப அ7த ெபாைள >ப7தைத வட அதிக கவன$ட பா$ ெகா..ேவா ெகா...யான ..

.உ .....றி அவைள எA/ப நி:தி.. சதிய. ேத "?த மய1கைத உண7தன... இைமக. அ$ மU E6 கிைட1க வா /2 வ7தா. மல.. வ7தா.. அைத எ உயராக உயராக தாேன பாவ/ பாவ/ேப? ேப? எைன ந2 மல. ேந7ததா.. ேதா. இ$ சதிய..ள ெதபலாம. எைன வட அதிகமாக உைன எவ0ேம ேநசி1க >?யா$. அைத நிகJதிய அதர5கள ெசயைல நப >?யாத ஆ8ச..........ேவ.7தன.. உ.... எ: ெசாெலாEணாத ேவதைன*ட Rறி >?தவ.ேவ. ெகா..... >?யா$..றி..உ வாJைகைய எ ைகய ெகா6$ ெகா6$ பா . அ7த இைமகள.. இ7த உலகதி இ1" அைனவைர* வட உ அைம எனெவ: அதிகமாக உண7தி1கிேற நா. த இதJ பதிதா.. மல.. இ7த கணதி.ைள T1கள க/2 மகர7தமாக கா%சி அளத அ7த வழிகள அழகி ஹாசி கவE6 கEக.” .. இ1"ப?... ெவ.அதி . வழிக... கன5கைள த ைககளா ப." ேம அம7தி1க >?யாம. மா..கைள ப. >Aவ$ ச7ேதாச ம%6ேம இ1"ப?. ஊ6வ பாதா. இப கலவர5க. மல.. சடாெர: எA7$..மல .. அவ..ஹாC.காக ஒ நா.மல மா. அவ.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. ஆ8ச. என1"... மல.. >?தவ..அதி உ வாJநா... உயைர $ைள1" பாைவைய எதிெகா. சதியமாக அ?$ ெசாகிேற ெசாகிேற.F1"....... மல. மல.யதி அவ." ..." “வா /2 வா /2 ெகா6$ பா எ: ேக%கவைல மல.சைத உண7த மல1"... எ கEண மணயாக நா பா$ ெகா. Rட நQ வ7$ப? ேந7ததா.. >த >தலி அவ இதழி Cப.யதி வ.. அ6த கணேம நா உயேரா6 இ1க மா%ேட மல. கணதி. அத. உ >?வ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வைலமதி1க >?யாத உ அைப ெதாைலத என1". கEகF1". அவ. நா. Gட $வ5க. நிகழ.

பய. அைத அவ அவ உண7தாேனா எனேவா? எனேவா? சடாெர: சடாெர: அவ...: ம:1கேவ >?யா$. ஹாசி இதய 2. கன5கைள மU E6 த ைககள அ. பரபர/2.வாயா மல?? மல??” ?? எ: ஏ1க. அவ. ஏ1க. ஆவ. எதிபா/2 எற அதைனைய* உ...ள எ6$ அவைள ைவத கE வா5காம பா$ “நQ நQ அ: ெசான அேத வாைதகைள என1ேக. தவ:க. தவ/2. >?யா$ மா.றி த.. ஐய தி.” . இ$ உEைம. $?/2..ள R?ய 2$ 2$ அத5ககைள உணத $வ5கின. உEைம உEைம. பரபர/2. அ6த ெநா? மல.. தவ/2.. ேதா... ஆவ.. ெச தி7தாD ஒைற ம.றப? நா0 ெசாகிேற மலமா.யா$..க... எைன ெவ:$ வடாேத ”. அ$ தா உ ேம ெகாEட உய ேநச. ப.” உைன அள91கதிகமாக ேநசி1கிேற மல.ய ைவ1க ேபாரா?1ெகாE?7த காதைல மதிமல1".. ெத.. இ7தாD..யா$. இதய $?/2.. " ஒேற ஒ: ம%6 ெசாலி1 ெகா. மலமா. ப6கிேற.ள >?*மா எ: ெத. தன1காக ஏ5கி ம" அ7த ம.. ஒதிைச7த$... உEைம உEைம. ேநச. அதி ெபாதி7தி7த காதD. ய. வனவனா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவைள அகி இA$ க%?1 ெகாEடவ. இவ ம%6ேம அறி7$ ெகா. கா$கள கிகிதா. நா >A >%டாளாக >%டாளாக இ7தாD.7த ெம ைம.றி1ெகா.. ெச தி7தாD.:1 ெகா. ெசான வாைதக.. அவன$ அைண/ப இ7த தவ/2 அவக..பற உணதிய$.ளட1கி வனவனா.. அைத ஒ%? இ7த . உEைம.ைற வசியப? Q ெவளவ7த அவன$ ஆழ "ரலி ெத.எ: அவ.ெறா இதயதி $?/2ட ஒதிைச7த$. எனேவா சாதரணமான ேகாைவய தா அைம7தி7தன! ஆனா அைவ ெவளவ7த வத>. மல. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . கிகிதா.. ெகாEடவ.ள ஆைச ப6கிேற. நி:தியவ. காேதார ேகசைத ேலசாக கைலதப.மடலி ெவ/ப கா.. “எைன எைன ஏ.ள நி:தியவ.

ெசாலிய1கா... “ெத. “அரவ7த?” எறா.. இ/ேபா$ எ வாய இ7$ எ7த பதிD வரா$.” எ: ஆணதரமாக ெசானவைன. மல.” எறா ஹாC “மல1" ச7ேதக எ%? பா1க....... எைன அைல1களதா தாேன.. இவ ேக%ட$ உடேன பதி ெசால ேவE6மா?” எ: ேதாற. “எ/ப? ெத....." ெத.எ ெபC% பெர% மி$.” எறா. வேநாதமாக பாதவ..... அவ.*..1க...F1". அவ5க Gலமா தா எைன ெபE ேக%b5க....... பதி எனவாக இ1"ெம: இ/ேபா$ ஹாசி.படவா! அ/ப? இ7$ இதைன நா.ப6திய$....அைத தா நா0 கைடப?1க ேபாேற”.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. “அெதலா வரமா%டா5க... மல... "தியா%ட ேபா%61 ெகாE?7த மனைத மைற$.”அ7$ஊஊஊ...அ/பா. எறா.இவனா? இPவள9 Hர ேபசினா? இPவள9 காத ைவதி1கிறானா எேம.. பதிைலேய எதிபா$ நி: ெகாE?7தவைன பா$....... அமா வ ேநரமா8.. உ. வா திற7$ ெசாலாத$ அவ01" ஏமா. ஹாC ஒ: ெசாலாம சி. மல. த கனதி இ7த அவ ைககைள வல1கிய மல.. “நQ5க எPவள9 ேநர நிறாD.*?” எறா.. “எ$வாக இ7தாD நாைள காைல எ பதிைல ெசாகிேற. எ7த பர8சைனயா இ7தாD இைன1" H5கிவ%6 நாைள1" உ >?ைவ வ%ல Q ெசாD0..வ1"றி*ட. அவ5க கி%ேட எ பதிைல ெசாேற...7தாD.. அவ. ேக. “இவ...” எ: பைல க?தா.." ஓரளவ.நQ5க கிள25க..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல1" இPவள9 ேநர நட7தைதெயலா நிைன1க நிைன1க.இ/ேபா ....நQ இ/ேபாேவ ெசாD.றைத ஏ.. நபேவ >?யவைல.

>?ைவ ெசாவத... வதிவதி$ ேபா நிறா.கான காரணைத ேக%ட ஹாசி. ெபEக.ள/ெப1" வா ேசாக இன நம1ெக$1" யா ேக%க ந வாJ1ைக நாேம வாJவத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல ம:நா. ேமேல ைமய உE6 நா பத ெகாEட$ உன ம%6 நQ >$ >$ பாைவ பா1" ேபா$ எ >$" தE? மின ெவ%6 வசாேத Q மைழ ேமக என1" எ ஹாேமா நதிய ெவ... மலைர திப திப பாதப? வ%ைட Q வ%6 ெவளேயறி ெகாE?7தா அவ. மா?யைறய இ7$ ெதாைல1க%சிய வழி7த பாட ெம$வாக ேக%6 ெகாE?7த$. “ெபEக.. என நிைனதாேனா! ேவகமாக திப வ7$ அவைள த0ட ேசதைண$ அவ.. இதJகள த >திைரைய அவசரமாக பதி$வ%6 திப பா1காம அ5கி7$ ெவளேயறி வ%டா. மதிமல. மனேம இலாம..." உEைம ெசானா ேநசி/பாயா? ேநசி/பாயா? ம=சதி ேம மன/பாயா? மன/பாயா? Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..". மி$வ மU $ ெகாைலெவறி ேதாறிய$.. பாதி Hர ெசறி7தவ.

வ(ள5கிட. வா+ைத56 வா+ைத56 ஓைச56 ஓைச56 இன2 ேவைல8ேடா இேக? இேக? மதிய .ெகாேடா இ. ெமௗன ெமாழிைய வ(ழிக வ(ள5கிட.ஜனா அதியாய – 25 காயக.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல ./ மண(ய(லி:. ெவ/ Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . >?:தி:த சபவகைள எண( பா+த மதிமல56. காதிக கணாசி ஆ"டக கா$றி க$%ரமாகிவ(ட க$%ரமாகிவ(ட கைர காணா உய(+ காதைல காதைல க./ மகி0 மனகள2.நட:. காயக. இர< எ"டைர மண( வைர.

வ"?ேலேய. காதைல ெசாIவா.ைள ப$க ச$ேற எ"? பா+.. >./ மாைலய( அவ சைடய(". க. ச$/ ேநர அப?ேய ெசயபா?ழ:.வ6வ. இEவள< ைதFயமாக த.சார கணேனா எ. சில நிமிடக ம".ைம8 தா.கர ப$றி.. ப(5 நிறதி ஆரR ைளக இ56ேமா எ../ ச:ேதகி56 வணதி அைம:தி:த உத. நப >?யாத த... மி6 க$சி$ப ேபா சைம:..அ... ஒ நிமிட ச:ேதாஷதி திைக.. ேபா தா. எ. பசிய(லிபவ+ >. அைணப(I. மலF..ேம நC?த அவ. இதB பதி. தா.னல?5க.. ேபால தா.ேம! அ. எள2தி நிைற< ெப$றி./ ஒ க"டதி ஒேர ஒ தி+ .ற ஆசFய>. நிைல8. >தலி ேதா.<./ ெதFயாம வ(ழிபேர..<.றிய.< த. எகி:. ப5கதி$ெகா.ப ைவய(ைன சி56 வைக அறியா.. தக தா56தைல . பழ:தமிழ+ வ?த கவ(. இவ.. நி... வ:த திவாள+ ப(ைளயாரபேன ேதா.றி Dறிய(:தா Dட நப( இ5க மா"டா மல+. க:திரா"ைச கக மய5கதி பளபள5க.றின.சாரைத8. அ.றாக இைண5க பல மண( ேநர ப(?தாI. அ.. சாபா"?ைன பைடதா. உள2:த ெவ மா. அவ உட ெசEவாைழய(.ைட க. நிறைத ெமாதமாக S? ெகாட. இ:த.ப(?த.. ஹாN த.னக சிவ:த ஆப(ளாக கன2ய. மல56 இ:த.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஐ:தைர மண( ேநரதி$6 வாB5ைக பாைதைய தC+மான25க D?ய இEவள< திபக நட5க >?8மா? எ. க. திJெர. மி.. பல வ(தமான பதா+தகைள ெகாட வ(:. எ. மனைத இப? மாைலேய./ ேதா. இதB ஒ$றலிI உ$பதியானைத அPபவ(தவQ56.க வ(Fவைட:.. ப$றா56ைற அளவான 4000 ெமகாவா" மி.றா சிதறி கிட56 தி+கைள ஒEெவா. மK த>ள அைன.அ:த Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .! அவைள அறியாம. C அ... மகிB:. மனெம6 பரவ( கிட:த இ.றா அவ! தமிழகதி த$ேபாைதய மி.. மி..ப(56 இரககைள க.

பா.. உ. ஏெனன2. மK .. ேபானடா மைடயா? ப"?யா. காத அவைள அப? ப.. எ..எப? எலா எ.P ேவU உன56.எEவள5ெகEவள< இெதலா நட:.ைன ம... அத$ெகலா பல மட6 அதிமாகேவ ஹாN த...உ...ன பேற... அவQ5காக நC ஏ.சF ேபாக".இ..ஹாN அகி:..த நிமிடேம "சF. வ(டாதா எ.. "..அத$6 அ..த கணேம ெபகQ5ேக8Fய உFைம உண+சி தைல V5க..ைப ெவள2ப.. பரம ச:ேதாஷ. அவ ற கக ப(ற கா"சிகைள காண >?யாதவா/.".இ.திய(:தா. அக5ககள2 ...இன2ேம சமதா இபதாேன.. கிளப(வ("டா... ேவதைனைய8 ப(ரதிபலித காதலன2..அவேள அவ வசமிைல! பR ெபாதியான Vய ெவேமககைள கட:. அ+த உணர அவQ56 அதிக ேநர ேதைவப"ட.../ தாேன அவP5காக இறகி.. இ:தாI அைதெயலா அU அUவாக ரசி5க../ வ(டாம அைச ேபாட ..... வ(..ெகா?:தா மல+.கயாண ஆக".../ 6ழ:ைதயாக மாறி ேகாப ெகாடவ.. உ.. பா வதிய( C வல வ:. மாப(ைளP ெதFயாமாேல நாP.. எ.பாவடா நC! நCதா.. தப(8 அ?ச Dதி இப? ஆ? ேபாய("?ேய.... Dறிய வா+ைதகைள ஒ.நல கZட ப"?யா.ஆனா ேவU..... தாள >?யாத அவமானதி.ைன எ. நலா ேவU.ைன Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ... அ.நா.தி ைவ. ெகா?:தா.!! அவ.. சி5க. ...........நC8 ெகாRச அPபவ(. கா"சியாக மலர. கண+C திைரயா தகைள மைற....ன2 வ(டேற. இ." எ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana கணதி அவ ஒ மதிமல+ பழ>தி+ேசாைலயாக மாறிய(:தா. எ. கக..ைன வ(".. மலF.ைன கா5க வச.. மல+ பலW/ பFமாணக எ.../ ஏகி இ:தாேளா.. நலேவைள.வகினா மல+....ட. ந"சதிரகைள நக+தி தள2. ேகாபதி ெகாப( ஏறி மனதி$6 சீசா வ(ைளயா?5ெகா?:தா மல+. அ."... ெகா?:த. நிலைவ %ப:தாக பாவ(. சாயைல8.. ெகாடன.. வா.. ப(..

எ... தன56 தாேன Dறி பா+.. ெம. இEவள<தா......திய காத ெவளதி... ]]]. தா... " ஆனா..! அதைன ைதFய ெகாட நCயா..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நலா பா+.ற அககார கைள:..ைன ெபாதவைர நC அத$6 ேம.மன. "ஜிகினா %சப"ட ெபா ைய வ(ட. 6ைறக.ண(< ேவ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ேபாடா 56! " எ.... ஆண(தரமாக அவ.' எ./ அவ மன ெதIகிலி:. தைலய( ஓகி ஒ 6".P! உ. " சா "?ேய மசா. அைனைத8 மK றி. ெமாழிமா$ற ெச யப"ட தமிB பட தைல ேபா வசன ேபசிய./ இைல.. என தா.".. வ("டா.அ.. ஆரப(த >த வா+ைத . ஒ.எ. ேம5 அ இலாத உைமேய அழ6... காயப"ட ககள2 ெவள2ப"ட ேந+ைமய( அவ அைச:...திமண வாBவ($6 அ?பைடேய அ:த உைமதாேன.. ேபாய(ன. ெகாடா மல+.. உ/தியாக நப(ய.. ேவகைத எண( பா+தவQ56 .நC நிசயமாக எ./ நப(5ைக8ட..தா... இைவ தா.ெகாவா கணா!" எ..எ.ன! சா :ேத வ("டா.:) "நCயா ஹCேரா இைல.... ககாணம மைற:. அவன. உண+திய. பா+.. நா.நC தாடா நிஜமான ஹCேரா.. ரசைன8ட.வகி >$/ ேபா"ட >த வைர அைன..ைன உய(ராக தா.... ஆகாேக கசடாக ப?:தி:த கவைலக அைன.. ஆழமான வா+ைத ேகா+ைவகள2. உைமயான ேநசைத தவ(ர ேவெறா..5ெகாவத$6 எEவள< ..!!! இைல." ." .... மண5க வ( ெபண(ட ஒ. இப?ெயலா அவமானக ம:தவ. ெவள2ப..../ நCட ஒ ெபைச ெவள2ேய$றியப? அவ..5கேற... தாயாக மாற >?ெவ.பா அவைள அ?ேயா. எ.அவன2...'தா...இலேவ இைல. ஆதி >த அ:த வைர ஒ. சா ... சராசF ஆமக.ைன இEவள< Vர ேபச ைவபத$6 இப?ெயா அதி+சி ைவதிய ேதைவப"?56.. மலF../ மைறயாம.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ைவபதாக க$பைன ெச . உ$சாக Dதாட ேவ.றவ. சம. அவ. யாேரா இவ. பாைதய( பாைதய( நிழலாகேவ வகி. மல56.ள2 6தியா"ட ேபா"ட ப? ஓ? ெச.ப".6 6I5கி வ(".பானவ. ேகாைடய( மைழயானவ. எ. இவ.. உன56 6சி மி"டா8. உ. மா?யைற56 . "யாேரா யாேரா இவ. வாைடய( ெவ ய(லானவ. மK . . அள2 ெதள2த ேநசெமP மல+ ப. ெகாடா மல+. எ..ன+ ெகாRச ெபFய மன.த. " அ 6"?.5ைகயா நிரப(ய.றா.. எ.. அ.. 6வ( ெரா"?8./ அEவள< ச:ேதாஷதிI கமிதனமாக சி:தி. ஹாசி. ேவதைன பாளக ேதா.ற மல+. க ஜாைடய( எ. எ. ேபாலி:த. தாP ச:ேதாஷ ரா"?னதி $றினா.. திற:த ேகாலா பா"? ேபா ெபாகி பா :த.. காதலி கைரகி.. இவ.. அத$6 ஒ வைகய( காரணமான. ந. பா+ைவய( உைறகி. தன56 ப(?த பாட இைசத"ைட ழல வ(".சF ேபானா ேபாக". த. உ. இேபா. மனபர .றவ. இதைன நா"களாக வ(ைட காண >?யாத அவNைதய(. ப(... பாச. உ.றிய ேகாப மைற:.றவ.ைன D"?ெசல Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..றி ெவ6வாக பாதிபைட:தி:த மலF. அ5கா ெசலவ(. என5காேவ ப(ற:தான2வ. எேக உ. பண( பF மதிைப உய+தினா மதிமல+. ேவேரா இவ. ேதைவைய அறிவா. ஒ ஆப( ஐேப. வாகி தேரடா ெசல" எ. >தலி ேதா. காத சார த:த ஆ/தலி 6ள2+:. ெபைமைய ெவ. பாச மல+ தப( ஹ+ஷாவ(. %5கள2..

னைக எ. >?8மா? இர. எ. ஒலித. மா+ப(ேல இட ேபா.ேற வாய( மண(ேயாைச மK ./ பற:த மனைத க?வாள இ". ேநர கட. ைகவ(ர ேக"கி. மகிBசி8 நிமதி8 மனதி பரவ< தவறவ(ைல. மலரா ஹாைச மற5க >?8மா? ம/5க தா. வ"?ன+ C வ:. அட5கி ேமI சி:தைனய(.கைள த. 6?யம+:த./ இைடெவள2 6ைறகிறேத ெம. அவQ56 ெதள2வாக F:த.தI?! ேபசாம இேபாேத ஓ? ெச. அ6 ச$/ தாமதியாம வ:.ப. ஒ ேவைள ஹாN மK . காதி ெமல எ./ ெகா?:தவைள. எத$கி:த அவNைத8. ேதா$6ேதா உ. . இ.ற வ(ைல மதிப(லாத ஆபரண.வாக இதயக இைணகிறேத உ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ேம ஏ./ அவன2ட சமதைத ெதFவ(. ைகேசமா எதி+காலேம" எதி+காலேம மலF. வ(டலாமா? எ. ெபைம8 இைளபாறேவ உ. ேயாசைன ஏ. அ./ ஒ நபாைச8 Dடேவ ஒ"? வ:த. ப(?ய( சி5கி ழ.. வ:. நிர:தர இப(டமாக தC+மான2. சம.வ("டாேனா எ. உத.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெசாவா எ:த.வ("டன+ ேபாI எ.தெவ.ப. மா/ேதா நதிய(ன2 ஒ இைல வ(0கிறேத அைலகள2 மித:த. வாசக எைன தC?னா எ. தவBகிறேத கைரேசமா உ.ேம அவ மFதாI நடவாத காFய அ. கதைவ திற:தவQ56 ேலசாக ஏமா$ற பரவ(னாI. வாசைன வ ேவைளய( எ. நாணக ஏ..றேத உ.ைனைய8 தப(ைய8 கட./ கதைவ திற5க இறகி வ:தவQ56. ைகவ(ர எ.

... ெதாைல.சாபாெடலா ேவடா..ன ெபாU நC இப?யா இ5கற./ 5கமாக பதிலள2தவQ56 ேம$ெகா..அேபா வ5கிேற. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. எ. தா." எ. சீ5கிரமா கிளபேற.56மா?கைள ெசலேவ இலாம க"?5ெகா..னடா? தைலவலி எப? இ56. >?தா+./ மகள2. சா?யா? ". வ("..னமா ந?சி5க நC? தளபதி பட ேதவா.ற அ>ததா ஏ$கனேவ இடேம இலாம நிரப( இ:த வய($றி வ05க"டாயமாக திண(... " தைலவலி வ:தா Dட இEவள< அழகாக ெதFய >?8மா? " எ.. அ.........ெராப பாச5கார ைபய.நCக கவைலபடாதCகP ஒேர சமாதான ேவற.. சாப("?யாடா? ஹா" ேப5கி ைவ./ மனதி$6 ககண க"? ெகாடா. S+யா ேரR56 ெர.அைத இக இக ேபாகலா ேபாகலாP ஒேர அ... த:த ேதாைசைய..வகி அரவ(:தP56 பாரா".< ேபச தய5கமாக இ:த. " எ..நா. எதாவ.! .. கிளேபாேத அவசரமா இ"லி ஊதி வசி"... பாவ அவ56. Vகினாயா ? எ0:த.... ஆன:த எ. மல56 உண< எ. ஒ நிமிட. ேமைஜய( டட அமா ". எ.. அட பாவ( அ:. தைலவலியா D?ய அழகல.. ேபான இ"லிையயாவ. அழைக எண( வ(ய:. ெகா?:தா மல+. பட தாக>?யைலடா சாமி! மகேன அ:.. " பாசகார பய இலாம. சாபா".ேபாதா56ைற56 மல+ நல V6வா அைத. ேபானா+. ெசாலி".தா. அவ../ Fயவ(ைல!!! அேபா../ ேகவ( அ./ இ:திரா ஆதகதி . சாப(ட >?யைலயா உன56. கேசFைய. பதிர வாசி.ற ஒ வ(ஷயைத ப$றிய நிைனேவ வ:த. சFயான ேவஷ5கார ைபய. >கதி ெதF:த பளபளைப5 க.அைத Dட எ. எ. தாேன ேபாேன.. வலிய வ:த %Fப( ெபகிய அழெக.... ேக"டாதாேன.. "இலமா பசி5கைல " எ.எ. ேபான இ:திரா. "எ.. மகள2.. தைல ஹாN. மா"டாமலா ேபாக ேபாற..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " மல+ கணா! எ.P இ:த அரவ(:தன2ட எதைன தடைவ ெசாற. ேபா.

ேம நல சப:தக.உ.னக. ேபா >ழிதா.ஆனா இன2ேம அதிக நா தள2 ேபாடாேத.ப.. தைலைய ஆதரவாக ேகாதி வ(".. ேநரமா6.ன Dெதலா அ?சி5கா. மலF.." மல56 சிF ெபா.இர.. வ(டேவ இைல ெதF8மா? அ. காெல......கP ஒேர கவன2. நல. இ:த அ:...... இEவள< Vர ெவ/ேப$றி8 சிF... ேநரதி த:ைத8 வ:.எN. எ.. ெசா. " மல+.! உa+ ஹாN Dப("டைத 8. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . வ". வ" C சாப(.. ஏ5க கல:த பாசமான 6ரலி மகள2ட Dறினா+.ெகா.5கற> ஒ ?ைரE ேபாகலாP தா. எ.P பற:...அ. அரவ(: அதா..உ...56 C ேபாய( ஏேதா ெமய( அPபPP எகைள இக இற5கி வ(".தாேல ஏ. இப? ெவ/பாகிறP Fயைல.அமா தா./ அவகள2ட ெசாலி5கேறா ..".அதா..... க"?னற> வ(டாம..கட$கைரய( நல எ..அதா.ன ஒ வ(:..வ(ட. அகி வ:த இ:திரா. பாசதி மன இன2த. அவள2. அ6 சிறி...ைனேய ெராப கZடப.அற எ..../ ப("-அ ேவ/! வாய( ைகெபாதி சிFதா மதிமல+.ன பற.எN கா வ:ததா..."ேட இ:தாக.../ கவைல. அ> அ5கா 6.சF டா...நC மிN பண("டJ. வ:த.. ஆனாI அவ.க ஜூN 6?க ஐNகி` சாப(. ஹ+ஷா....56ேள அவகQ56 ஏேதா >5கியமான 8. ெகா?:த அ5காைவ க. இZடப? இேபா கயாண ேவடா எ.." எ... "எ.. அைனவ ேபசி5ெகா?:தன+...னாய($/ இவQ56?" எ.உன56 F8P நிைன5கிேற. ெகாRச வதமா இ56..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவ ஏதிேர அம+:தி:த ஹ+ஷா.தி5காேத..சீ5கிரேம பா+தா தா.கட< சிதப? நட5க".. கயாண ேபைச எ....ஜா பேணா. அவசரமா கிளப("டாக.. " மல+. தா.ப Dட வ:தி:தாக ெதF8மா? லா ஒ க".... ெதF8மா? நி+ம.

ெகாட.த இ:திரா கடகடெவ. >கதி. ரவ(8. ைவதா+. அவ+. அவ56 நப(5ைக8. ஹ+ஷா< Dடதா. " அட! நCதானா அ:த 6ய(!" எ. ச:ேதாஷ> எ"? பா+தன. ஆத+ஷ நாயகன2. எதி+பா+தி:த அ.. Dற ... Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . தா.கைள ப$றி8 ப(".ேக"கிேற..அ:த ெர.மிைல... த திய திைரபடைத >த$கா"சிய( பா+56 ரசிகன2. மாப(ைளைய ப$றி Dறியைத எலா ஆவண பட பா+ப. ஆவIட..க?பா நல >?வாக தா.. வ(0:தன. ப(ரசைன ஆகி?சா? ேந.நாைள காைல எ.. >ய.. ேதா.../ கலவரமாகி ேபானா மதிமல+. " எ..திய( >?ெவ./ ெபா/ைம காதா+. கயாண ேவடாெம.றியைத இ:திரா< கவன25க தவறவ(ைல.. அ. >?ைவ ெசாேற... எ. ப(". ேபா அவாரசியமாக கவன2தவ.ன ஆ" எ. வர. அைனைத8 ேக".. D+:...அவா கிட ேபாய( ேகா:தான கைதயா ேபாேச! ! " எ./ ஒேரய?யாக இப? அ:த+ப? அ?5கிறாேள!! எ..." " ஓவரா தைலவலி வ:ததி ைளய( ஏதாவ.. " அமா நாைள56 காைலய( எ.. >?ைவ ெசாகிேற. மனசீகமாக தைலைய ப( ../ அ:த ஆ"ட ேபா"டவ இ. ஆனாI அவசரபட ேவடாெம.கிைடத வா ைப ந0வ வ(ட Dடா.வ(".".. ப$றிய தகவகைள.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana " அ ய ேயா!!! எ. >?. இ:திரா ம".56Fயவ./ எண( மனதி$6 சிF.ைம சரவணா இ.ன ெகா. மலF. லட... லட./ >?ெவ. ஹாைச ப$றி Dற ஆரப(த. ஏ$படாத உ$சாக மா$றக .. ப$றி ெசாIக../ ச.னவானாI சF. " இைலமா./ இ வர.. ெகாடா./ வ(ய:... இ:திரா. கயாண பண(5கிேற.வகிய.. அவசரதி வா+ைதக வ:. மாப(ைளைய ப$றி D/ ேபா. கவன2தா மல+.

னவேள எ. இேபா.அவ..... அறி:தி:த ஹ+ஷாவ($6... வ(?யI5கா வ(ழிதிேப..நா வைர ெபா. வாகின கவ(ைதயா இ56.!” இ.ஒேவைள கவ(ஞ+ அ:. உறக ெச.. 6/6/..றா மல+./ Dறிவ(".. எ.வா ேப இைல../ அறிவ(த க?காரைத பா+தப?ேய ப..ப(?. மல56 ஆசFய! மகா ஆசFய!! வ(/வ(/. க...வ(யா நC????? ேச.P எ.ேவ/ யா+! அPந+ திவாள+ ஹாN தா.னமாகாக ெவள2வர.. அைனவ56 இர< வண5க Dறிவ(".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ56..ேவா? ேச ேச... பா+தவள2. அவனா!! இ5கா." அ? கள2 !" எ......< அதிக பFமாறி இராத அவ+க ைகேபசிக..ப அதி+<க.னவேள! எ.. அைலேபசி8 6/:தகவ வ:தைத அறிவ(தப? சிUகிய.. மா$றதி$கான காரண ஓரளவ($6 வ(ளக... மகள2./ எ.. மலF.. மனதிைரய(.வான தகவக தவ(ர ேவெற." எ. மனதிைரய(. நா. ெமா5ைகைய வ(ட Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ....னெவலாேமா!!!! “ஹா!!!!!!!! கவ(ைத எலா எ0..5ைகய( வ(0:த மலF.. அ:தரகமாக ேபசி5ெகாள ஆரப(தன.! நா..எேகயாவ.. கட..ப(?. இ..னவேள! இரவ(... பதிெனா. ம$ெறா வரைன ப$றி இேபா. எேதா ெபFய பார நCகிய. ேபைச ேக". “எ..இ.. வ(ழிக ? வ(ைடைய க... ெப$றவ+க இவ56..Pய(+ ெவள2ப..>/வ மல+:த. .ற வா+ைதக ச..>கதி.... ேபா. அைமதிய( இதய வ( வ( இ. ேபா இ:த..தா.

. அ. ப. காதிேப... இன2யவேள! இன2யவேள! நாP.” . அ.P ப?5க ஆைச ப"ேட....ஒேர உகசா இ5ேக.... இட ெகா.ைமயானவ..த 6/:தகவலா உற5கதிலி:.. மன. சிFேபா+” சகதி அ:த நிமிடதி இ:. இ56 மல+.னேமா Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. உற5கதி$6 வ(ைட ெகா. எ. உ.Pமி.பாய(ைன வ(F.. “ அட பாவ(!!!!!வா" அ ேசR ஓவ+ மாமா!!! அேபா இெதலா உ.. எ...! ெப:த.” . உ. ப".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana பரவாய(ைலேய இ...த ப. பா :. ெகாட. அ:த உ"..5க"ைடைய!!!!.. அைலேபசி. மல உ/ப(னராக இைண:./ மலF... ைக ேச+:த ப(. ைகமா/ ெச தா ேபா.... நிமிடகள2 வ:த அ... “ எ.னேமா ஒ.. உற5க பறிதவேள! பறிதவேள! ேபாக".இன2ேம ெபா/தா சFய(ைல.. “காத வ:தா ைகேபசிைய பா+.சா ” எ.. ெசா:த ெமா5ைக தானா?? “... ப"ேட.வைர காதிேப. இதBகள2 அைர6ைற கவ(ஞனாேன. சிUகிய..இ....... ஆNதான கவ(ஞனாகிட...எ.... கவ(ஞனாகிட.... ெகாடா.எ....5ெகா நா.!! இ. “எ./ நப >?யாம பா+தவ >கதி நாண த.P. ெகா ெதாைல தாக >?யல பா.! எ.< நலா தா... 6தியா"ட ேபா"ட. பா+தா மல+..ைமயானவ. “இ இ வF கவ(ைதக இ... ேபாக"..இவP56 எ./ ப?ேத. நCேய அைத ைவ.. ெப:த..!! கவ(ஞனாேன.

. இEவள< நா ெபா/தி:த உன56 ஒ நா இராதிF ெபா/5க >?யாதா? எேபா<ேம ெசாதப தா.... பல நா"கQ56 ப(.தய< .. தி. பா+..ைன இப? பல ெமா5ைககைள அள2 வ(ட ெசா.அவ இ.சி. தன2யாக அPப(வ("... ெகாடா...P வ(ஷப`"ைச ெச தா >தI5ேக ேமாசமாகிவ(. ேவ+..... வா வ(". உக ஒலிபர ேசைவைய நி/தி5ெகாள<.. ேபா ேதா. Love you from the bottom of my heart.../ 6/:தகவ அPப(வ(".. எ.. இதய சாளரதி இதமாக 6:.” எ.... 6தறிய மனசா"சிய(. “இ... தாராளமாகேவ நப(5ைக எ"? பா+தாI.56ள யா+ உ..” .ற ெபயF க?.ற. ெகா?:தா. எ.P ஒ0கா காதைல ெசாலேவ இைல. ெசல ேகாப> ேச+:.வ...பா. வ(/வ(/த மல56. மனதி இேபா. “மஹா” எ...... ெகாRச அைர6ைறயாக தா. சிFதா.”. “நC நCக ெதாட+ ெகாQ ச:தாதார+ ெதாட+ எைல56 ெவள2ய( ெவள2ய( இ5கிறா+.ைக./ தகவ அPப(வ("./ ஒ அைலேபசி >தைத அ. Hoping that tomorrow's dawn not only brings light to the world...../ ெவ"கதி சிவ:....... நாக`கைத கா$றி பற5க வ(".. ெகாட..ட./ க?..னாக....றாI..” அ>6"? எ. தி... ெபைச ெவள2ேய$றினா.. ? அைலேபசிையேய ஆவ கல:த படபடட../ உண+:ததா..... நC..... திதாக கவ(ைத எ. ெகாேட >0 தகவைல8 ப?தவ. எ. எ... இ5கிறா+. இ. அ.. நிமதி %கா$/ அவ.ெமன ஒலித 6/:தகவ ஒலி திகிைல கிளப(ய. ெகாட..தய< ெச .... மிக< நாக`கமாக “Good Night Sweety Pie.வைர ஏேதா ஒ 6". அவP கா. ேபா+ைவைய இ0. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .... ைதFய.. ஏேதா ஒ. சகதில இைண:.. but to my life too. இ. ெகா?:த ஹாசி$6. அ>6"?./ 6ைறவ.. 6ரலி ச$/ பய:. நி/தி5ெகாள<.ைன56 உன56 ச6 தாடா ஹாN.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஆய(?.

“ஒ...தி ேக"ட. இர< ெவ6 ேநர காதலி. திட ெப$/ அவன2ட மன வ(". தன5காக ெமென5ெக"ட அரவ(:தP56 எEவள< ந. அதனா தாேனா எ. உமன. ஒEெவா அைசவ($கான அ+தைத8 ெதள2வாக க.. ர. C திப(ய ப(.வகிய..ைன ம/5கமா"டா எ.. அவP56. அவைள >0ைமயாக நிைறதி:த அவ. தன5கா5 ேயாசிபைத வ(ட. ெகாட நப(5ைகைய8 ெகா?:த. அவQ5காக அதிக ேயாசி5க ஆரப(தி:த. எ. வ(?ய ேபா6 காைல5காக அ:த காத ெகாட காைள காதி5க . அவ பதிலாக அதிக ேபசிய(5கா வ("டாI. வா ெமாழிய(ைன அறி8 ஆவIட.ப(ைன8. இன2ேம மல+ த. க உற5கைத கட. ந. ெகா. எ... மாைலய( மன 6ழப( கலகி ேபாய(:த நிைலய( வ:த அரவ(:தன2.P கவைலபாடாேத அ5கா. ப.. மலFட ேபசிய ப(. நாைள56 நல >?< ெதFRசி.வகினா../ ஆண(தரமாக நப . அ.. C ஒ தகவI இைலேயடா..P மல+ வ"?லி:.. மன அரவ(:தன2.றிய...அமா ேவற கவைலபட ஆரப(சி"டாக”. ர... காரண..னேவா இர< வ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..”இ.../ மதிய ஏேதா ஒ ேகாபதி தா.. அைழப(.. எ. மலைர தன2ேய ச:தி56 வா ைப ஏ$ப.றிக DறினாI ேபாதா... த.. ஆழமான ந"ப(.அமாைவ கவைலபட ேவடா எ..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ஹாசி. அவ அப? ேபசிய(5க D. ெநகிB:. மன../ வதப"ட நிவ(ட..5ெகா?:த மல+ எேபா./ Dட அதிக வ(சாF5காம உடேன தன.. எ. ஹாசினா..ஆதாரேம இலாவ("டாI ஏேனா அவ.. நிைன../ திடமாக Dற >?:த... மK . காதலிய(. ேபசிய ப(... அ..ன ஏெத. மலF./ ெசாI”..றி Dறி .. மய5கதி..ெகாள >?:த./ ேதா.. ெசா:த ேவைலகைள எலா ற:தள2.

..5க ைக நC"?னா.. தா.. ”இேத ப(ைழபா ேபா மல+ உன56.../ மனதி$6 சலிதப?.ப"டவ. அவ கக >. அவைளேய பா+தப? அம+:தி:த த:ைதய(.” எ.ைனைய ேநா5கி.ைபதிய >தி ேபா. அகி ெச./ உேள ெச../ >?ெவ.ட.. ெத./வ("டா. காைல ஆ/ மண(56 வ(ழி வ:த. “அட ேச..... வ("டப?ேய சடாெர. ெகா?:தவ... சைமயலைறய( இ:த அ.. ெம. ஒ$ைற வ(ரலா அவP56 பதிர கா"?யவ. தைலய( அ?.. பா5கி” எ. ெகாடா. மK .. அவQ56... த.. காமா"? அம+:. “6"மா+ன2 பா......தி ெகாடாேளா! ெதFயா. சிFதவைன பா+./ெகா./ சதமாக ெசாலிவ(". அம+:தா மல+.. >"ைட ககைள வ(F.5ைகய(. ெகா. கால+ ைவத இளநCல நிற ?-ஷ+.. ெபFதாக அதிரவ(ைல மல+. மல+:த >க.. தா. உைட மா$றி கீ ேழ வ:தவQ56. யா இைல. “>?யல மல+.வ(".தவ ேவகமாக 6ள2யலைறய( 6:... அவ ப... கசிமி"? சிFதா. கிளப( ேநரா கீ Bபபா5கதி$6 ேபாகேவ?ய.. ஹாN .. அண(:.. இவைள பா+.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அைத ைகவசப.. ெவள2 ேக"? நி. இேபா. அம+:... எதி+ ேசாபாவ(.இக இ:.அமா காப(’ எ..” எ.. தைலைய உல+தியப? ெவள2ேய பாகன256 வ:தவைள பா+.ேசாபாவ( ஜC.. பா+தவ >.வாக அவைள பா+./ எ0:.. க திற:த. V5கிவாFேபாட ேபா+ைவைய இ0.. அதி+சி. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ../ அம+:. அவைளேய பா+....ேநரா கீ ழ ேபா அமா கி"ட ஓேக ெசால ேவ?ய. சிFதா. ேமைஜய( இ:த நாள2தைழ எ...

?. நிைலைய நCகேள cகி./ ெம../ Dட ெசாலாம...ற. சிFதா. சாF. அைத.ற 6ழப கல:த அபாவ(.. எ. எ. ப5கவா"? ைவதி:த மல+ெகாதிைன அவ ற நC"? “ஆ. அைத../ சிFத மல+. >./ த..வ(யா? காபா.. ைகய( காப(8ட. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மாமா.56 C வ:தவகைள வாெவ. தாI.எ./ ெசாலிவ(". நிஜதானா?”.... ச"ெட./ மனதி$6 நிைனதாI நிைனதாI. ஆெம..னா?ேய உ.ன2ட ேக"கிேற.. “மாமா.ைன கயாண பண( க கலகாம காபா....வ(யா?’ எ. அேபா. காப(8ட....? ஆ. பதிதா.. அவ.ைன எதி+பா+தி5க மா"டா இேக..?. கரைத அவ றமாக நC"?னா./ Dறி பலமாக தைலயசி. எ.எ. மல+. தாP மன வ("... ெகாQக. சாF. மிக ெம.ன பண("?5க நC?” எ.ைன . மாமா. ஆ. வல.எ.ன பழ5க இ..... மலF. ப5ெக.வாக தைல நிமி+தி பா+தா மதிமல+.. அ:த கரகைள ெபா5கிஷமாக கதி பதிரமாக தன கரதி ெபாதி ைவ.5கி". எதிF அம+:தி:த ஹாN..? . “அேபா. மல+.. சைமயலைறய( இ:. ?னா.. 6ரலி தி.வாக. மல+ எ. இ:திரா< வர. வர.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “மல+.நா பா+த... ைகய( தன ைகைய அ0தமாக பதிதா.. சதமாகேவ சிFதா..வ". மல+..5ெகா. நிமி+:தவQ56.... “உலகதி உலகதி யாேம இப? ேகவலமா ேராேபாN பண(ய(5கமா"டாக” பண(ய(5கமா"டாக எ. ஹாN.”..

ேராேபாசல ஒ உலக மகா ஓ"ைட இ56டா. அத$காகேவ .றிய(..இன2ேம தா. தாகி ப(?தா. மK .றா..டா சகN./ ெசாலிவ(". எ....ைன5ேக ெசா. தா.நCதா. க<:தி"?ேய ஹாN! ஹாN எேபா... ெகா.வைர ெவள2ய( மைற:தி:த அரவ(:த..றப?ேய வ"?$6 C வ:. அரவ(:தைன பா+./ தன வழ5கமான வைப . “ஹபாடா. ெகாள..ஹாN மசா... வாய(ைல தா? ஓ?னா. break dance >0சா ேபாய(. அரவ(:தைன .ேன.. உன56 ?ரா5 ேபா. ஹி..P ெபFதாக சிFதன+... “மல+ அ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மிN மலெர.. அேபா. எ0:. மலFட.” எ. ேபாய(.ல. வ:த ஹ+ஷா< இ:த கா"சிைய பா+தப? ேவகமாக கீ ழிறகி வ:.. “ஆனா உ..ெகா?:த.எதி+பா+. மலF.ரதி5ெகாேட.. அரவ(:த..வகி ைவதா.றாகP. உ. அேக ச:ேதாஷ அைல மK ... காதி:..னா ஓ? வ:த ஹாN. ெப$ேறா.. two eyes.. tears ெகா". அவ இைடய( ைக ெகா... கண+C படலேம ஆரப(5க ேபா6.. peace >?Rசா நC ஆய(5ேகா எNNNN எ. அ?./ Dற.. வழ5க ேபா இடறி வ(ழ ேபாக..... நயாகரா falls இன2ேம உ. அவைள தாகி ப(?தவாேற “உன56 ெசால ேவ?ய ந. சிFப(.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அவ+க இவF. இ. ேச+:தா.ஒ வழியா ஓேக ெசாலி"டாடா”..” எ. இைண:. இ.ற ப(சாN மிசஸாகி ஆ. மல ஹா ஒவைர ஒவ+ பா+. உ. நபேவ இைல.” எ. . அரவ(:த.... ப(. வாய( தா? ேதா"டதி ஓ?ய மல+.. எண(5ைக D?"ேட ேபா6.

தா மல+... $ற>.னதி ெமலிய >தெமா.ற ேம. தள2வ(".Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “ நC நட.. அவைன ேவகமாக ப(?..ைற பதி. திமண நாQ ெநகி வ:த. ப(ைண. ெகா?:த மலF. காத எ. கிளப(வ("டா... மகேன. ந" எ.. மிரள வ(ழி.” எ.ேனற... 6. ஹாN ம$/ மலF. ெகா?:த நப+கQ எதி+பா+தி:த மகள திநாளா.. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .தப?.ைமயான இைழய(னா தகைள அவ+கQட.கயாண >?ய".மதிமல+ ம". சக..ற ேநச இைழய(னா ப(ைண5கப"?:த ஹா.. C ேநா5கி ஓ"டெம. அவைள சிலி+5க ைவத ஹாN. அரவ(:த.ப எ. “ நட../ மனதி$6 மிர"ட வ(. சிFதப?ேய வ..ற பாச இைழய(னா இைண:தி:த அவ+கள2. அ..ைற56 இ56 உன56 “ எ. அவ இதB ேநா5கி >..மல.அ.... க... அகி:./ அவ+கQ56 தன2ைம ெகா.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana காத ெந கிறா மனதிேல .ஜனா அதியாய – 26 “இதய இதய உய எ ! உன" என" இைழக% ேகா! உதி&திடா ேநசெம) வண ேச! ம.தா- மறவாத மாசிலா காத ெந கிறா மனதிேல” மனதிேல Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .

.ெக=ன கவைல! இ&த கால கடதி மல. அவள! வா ேப0ேசா. நி6பமாC வ&! மல6ேக மல D தி6மணைத உBதி ெச ய. ஓ ன ேசைவ8ட= இலவச பயண எ=ன! அ9வ.= அலமா. ஒள5&தி6க 78மா? ஒ9ெவா6 நா.ப எலாைத8 7கற!=) 7ழி0சி இ6ேகா.ேபான காப ேகா. ெப?ேறா6. " அ9வளC நாகளா? " எ=B ெப6E0 வட காைச.. மல. "நா1கேள அ9வளC நாக.ஹாN எ=ற திறைமசாலியான அைம வா த பற" அவ. மல..ைப வPசிய!.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana நாக..அ!"%ள இவ= ேவற" எ=B 7ைறேத வாைய அைடதன. ஆறி.. நைகக%. ப%ள5 இBதி" உய&தி6&த!. அவ% த&ைதய= பண.. ஒ=றைர மாத1க% கழி! வ&த ஒ6 பேயாக ப7த தினத=B மல6" ஹா"மான வவாக நி0சயக பட!.க% உைடக%. :!..ேபாெதலா ராஜ ம.ேபா! ெபாழி&த ப. வாரசிய1க.."% இதைன ஆ0ச.பயாக 7=ேன?றமைட&! பாவாயலி6&!."% அைட! ெகாG என .:! ச&ேதாஷ!ட= தா= வ&த! மல6". இலவச JசாK எ=ன! ெசா" கா. வ.யாைததா=.பறெக=ன.ைபைய.= Eைள 7I ேநர ேவைல நிBதைத அ7ப த. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . மல.ட சமத ெப?ற மBநாேள.ய1க. ஆன&த1க.: பண கஜானா ேபா ெசழிேதா1க. சிராC. பண ெச-தா ெதாழி அதிபகள5= க6. மைழக% எ=ன! இ=) எ9வளேவா எ=ன! எ=ன! தா=.= உைழ. ஹாசி?". ஹாசி= கவதிறைம ப."%ள எ.= அைலேபசி" அ6கி ைவதாேல. உ?றா6. ஒ C ஒழி0ச இலாம ேப ேதத ேப0சாள.. ம?B பல ெபா6க% த1க. மல6" இ. அ ! வ&த நாகள5.ைபேயா வBைம ேகா?" கீ ேழ வாI இ&திய "மக= ேபா நலிவைட&! ெகாGேட ெச=ற!. அ! ெகாதிநிைல" ெச=B ெகாதி" அளவ?" அவ% அைலேபசி தகித!.

ேகலி8. நிஜமாேவ காெம தாேனா எ=B "ழப பர:C சி. மி!வட.ய காெம இைல இ!" எ=B 7ைறதா=. பழ வ இைண&! வ&த அழைக கG அ-வலகதி?" . அ=B மாைல தா= மல6".:. மிராவ?". " அ9வளC ெப. உ?பதி அளவ உலக.க !வ1க. " ேவைலைய பாகாம எ=ன ேவைக?". இ.. "மாள7. மி!வ?" ஏேதா அதிசய நட&! இவக% ேச&! வடாக% எ=B :. அவேளா தGணR வராத "நR "ழா ேபா ெவB கா?ைற ம வா வழி ெவள5ேய?றி "ஆ" எ=B பா! ெகாG6&தா% ..ேபா ேநர எ1க. ெலா%. மன வ சி. அவ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana :திதாக நிBவ.ய. இ&த வ R ெபGண?" தா= நாைள தி6மண எ=ற Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . "ளத1கர.ட= ேபா ேபா ெகாG6&த!.மாக நாக% நக&! தி6மணதி?" 7&ைதய தின7 வ&! ேச&த!.ப சி. மல6ட= இைண&! சி.ேபாதிலி6&!?" .தா%. அ6கி வ&த மல . " இ! எ. கிGட-. :கQெப?ற ெதாழி நிBவன1க. இ.த மலைர பா!. ஹாசி?" நி0சயதாத. எ=B அதட ேவB ேபாடா%. பர:வ?" மயகேம வ&!வட!! ஹாN உ=ைன பாகிறா= எ=B ெசா=னாேல ெஜம= ெஷெப ேபா க! "தBபவ% இ=B ெபாமேரன5ய= நா " ேபா அவ)ட= "ைழCட= வ6வைத கGட பர:. எ=றப மி!ைவ பாக. அைத பா! ஹா அ&த ேஜாதிய ஐகியமாகி நைகக !வ1கினா=.மல கடைல ெதாழி?சாைல. ெஜா%. அவக% இ6வ6 ஒ6வழியாக த1க% கGணாE0சிக.பட ஹாN . " ஆத1கர." 7?B.:%ள5 ைவத அ=B ." ஏழைர " எ=B சலி!ெகாGடா= பர:.

ந: வட7 ம அ&த வழாவ.ப6க.ய 7ெதா=B ஊPசலாய ச?ேற ெப. அதிக. ந&திகா.ைக மலக% பட&தி6க.பைன8ட=.பான சிைக அல1கார!ட= ப பயாக அ பறழாம மல இற1கி வர.ைக இ6:ற7 கைர அைமக. அ அைமக.காப ேசைலய. அைம. அழகிய மதிமல. த= வன R சாபாக அள5க.ய பாரப. ந ேம "Iமிய6&த நாயகமாக " நா= தா= வழா நாயக=". நRகமற நிைற&! காGேபாைர தன"% இI! ெகாG6&த!.! ெகாGேட ேபா" ஆவ!ட). அ=ேறா.ய கபUர!டன.பயாக இற1கி வ&! ெகாG6&தா% மதிமல. எ=B சதமிலாம அைனவ6" உணதியப அம&தி6&த ஹாN. அல1காரமாக காசியள5த! மல. அளவலா ஆன&த!ட). அண&! அளவான ஒ. அ9வ. ெபா6தமான காதணக. இதியாதி காரண1க. ஆGைம". சிB சிB வட1க% பா ேபா ெந யப6&த 7&தாைன அைம&தி6&த சா7தி. இதியாதி. த1க ச.யமான மாணக மா1கா வவ1க% ேச&தி6க. அ&த வவ1கள5= ஒ9ெவா=றி= ஓரதி- ஒ?ைற 7! ேகாக. மிக ெந61கிய ெசா&த7." வ-கடாயமாக கவாளமிடவன5= ெபாBைமைய அதிக ேசாதிகாம. மரகத க?க. ஒ6 மல வனமாக காசியள5தா%. மா" ெச=B வ&!வ ேவாமா எ=B பரபரத காக. தGணR "ழா . நி6பமா. ெச: வGணதி- ச.ப6&த ேசைலைய அண&! வர ெச=றி6&த மதிமலைர காண ஆலா பற&! ெகாG6&தா=. அளவான கவ!ட). அ த ! ஒ?ைற வ. ந நாயகமாக ெப.ேபா! ம ேம ேதா=றி அ க=ன"ழி.ய கIதார7. இளேராஜா வGண உடலி த1க வGணதி-. ஹாசி= இதய தட:ரG Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...காக ேதாG ேதாG நிர&தரமாக த1கிவ நE சாைல "ழிக% ேபா.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ச&ேதாஷதி.= வ R . மிரா இ=) ம?றவக% :ைடDழ ப. த வ. ைகைய நிைறத வைளயக. தா) வGண0சர வள"கைள ஆபரண1களாக அ%ள5 அண&! ெகாG . மாணக Vக. தவைர G இI" அவ= ெதாைலேபசி.

இற1கி வ6ேபாேத க%ள.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அ9வ. க6Pசாப வGண காசைட8 Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . ஆனா மிதமான இள ப1 வGணதி மிக ெமலிய ெவG ேகா க% அைம&த 7Iைக சைட8.பாைவயா ஹாைச அளேவ க தவறவைல மல6. இவ% ேசைல நிறதி6" ெபா6&! வGண.ேபா! !க மற&த!. " 7Iமதி அவள! 7கமா" மலிைக அவள! மணமா" மி=னக% அவள! வழியா" ெமௗன1க% அவள! ெமாழியா" மாகழி மாத! பன5!ள5 அவள! "ரலா" மகர&த கா மா=" அவள! நைடயா"" நைடயா"" எ=B ஹாசி= மன பாெகாG6&த!.

எ=றா=.. வயா) பய&ேத ேபாயேட=டா.. மகா :திசாலி ஆ" உமணா EPசி8 உலாசமாக சி." மல6" சி.. " மகேன உ=ைன கவன5க ேவGய கண" கிேட ேபா"!" எ=B உ%Yர எGணைகயைன ச.பராண. அவ) யா6" ேககாத "ரலி ெசா=னா=..".... மல அ6கி வ&தேபா! ஹாN செட=B சி.ப கா?றி பறக வ ெகாG6&த மல...மாேவ :ைதய எ . அவ.ப பாகாத அ7.....ப நR. "ேகாப ேகாப மலேர! மலேர! நR இ=) சிவ.! அமிPசிகைரய பன5 ெபாழி8 ஆக ெமாததி ெமாததி அறிவாள5ையைய அைர ேவகாடா" Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ...இ.ேபா ப ேசைல ேவற ககி இ9வளC பகைள8 ஒI1கா கட&! வ&! .." க%ெவறி.பா இ. " காத வ&தா கIைத ட காதி வா சி பா ம" பளாNதி... அைத8 . " ." எ=றவ= ெதாட&!." அGடாகாவ அன5 ெவய ெகா. மல.. "இைல.ேபாதா= நிமதி.ஹ...அ....!வடா=.பதி எ= உ%ளதி க%ெவறி. ெவள5ேய நைடபய?சி ெச !ெகாG6&த ெவக ஓ வ&! அவ% 7கதி உகா&!ெகாGட!.பா! ெகாG6&தைத அறியவைல ஹாN எ=ற அ. அவைன ஏறி எ=ன எ=ப! ேபா பாக. அவைன கன பாைவ பாதா%.. சமய கிைட" ேபாெதலா வழிகளா அ%ள5 ப6கி ெகாG தான56&தா%. ெகாPசேம ெகாPச ெவக.. அைத ஒ ேக வட அ&!.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana க0சிதமான உடவாகி?" ெபா6தமாக அண&! நி=றவைன...: எ பாக.

!வ1கவ6" த1க% உறவ= நி0சயைத உBதி ெச தன.ப பவ Nடாரா வ6வடா" எ=B வாQதி த= வகிரமாதித 7ய?சிைய ைகவடா=.பாக. மல. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .! ைவதா=. அத= நிைறவாக. இ=ைன" இன5 எ=ன ெச தா- இவ= இேத . த= இ6 ைககளா நிதானமாக ப?றி. ெகாPச ட மான.. க .ேராஷேம இலாம ஹாN இத?" சி. ெபாBைமயாக அவ= ேமாதிரைத ேபா வ அவைள பா! சி.பா=. எ=B தைலயல! ெகாG 7வ?" வ&த அரவ&த). " நR வ61காலதி ஒ6 D.யாZ= தா= ெகா . அத= பற". மல.தா ஒ6 கGடயன ரகி= ெகா%ளளைவ தாGவ . ?றி .Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana அைர"ைறைய 7Iைமயா"" 7Iைமயா"" எ=B த= மரண ெமாைகைய சதமாக எ இ6&தவகைள க !வ . ெவகைத8 ேசக.= 7கதி உ?பதியான நாணைத8 . அவ% ஹாசி= ைகவரகைள ப படாம-. அவ)" சி.:. ெவ" ஜாகிரைதயாக ேபா வட!. ெதா ெதாடாம-.க. ஹா மல6 ேமாதிர மா?றிெகாG . ேலசாக ந 1கிய அவ% வரகைள.: ஒ6 ேசர வ&த!. சட1" சபரதாய1க% !வ1க.= 7ைற வ&தேபா!.

செட=B வலகி.பட ெசல. அத= ப= வாQத வ&தவக% வாQதிவ சா. அ.."% மி=கா&த அைலகைள உ6வாகி தா) மய0ெச.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ச&த. அவ% கணவ= ஆதி8 க இIகாத "ைறயாக கிள. த= வல! ைகயைன சைடய= ம[ ! த உதறி த%ள5வடா=.பா ேபற உ1க வா " நாைள" : Nடா. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ைப. ஒ6 வழியாக வைட ெப6 ேநர ெந61க.... " ேப1க பாN ேப1க... அவ. நா= Nடா. அவைளேய பாைவயா வI1கி ெகாG6&தா=. அ!வைர உ1க "ரைல நRேய நலா ேக ேகா1க .ட க6ேத இலாத ெவ கைதக% ேபசி.ப கிைடதேபாெதலா ெவ" யேத0ைசயாக மல6" அ6கி ெந61கி சீG." எ=B றியவ= மல..டமி6&! பற&! வ&த 7ைற. இவக% அத ைத எலா இ!வைர பா! ெகாG6&த பர:. ேபா6வா1க.ப ெகாG6க. ஹாN மல.... அவேனா மனேம இலாம கிளப ஆயதமானா=.&! ெகாG6&தா=. மனேமயலாம நி=றி6&த ஹாைச நி6பமாC.:ற ெவB ைமG வா ம தா= ேக" .

வ R JN " எ=B கGசிமி வைடெப?றா=..ைய" எ=B ெசலமாக ேகாப! வைட ெப?ற!. " கர ட!" பய&தா காத பGண 7யா! ம0சி " எ=B பதிலள5! சி..பேத 'மண' எ=ற ெசாலி= ெபா6ளா. அ&த ேவகதி மா" ஓ வடா%. பல 7=ன5ைலய. அேத நிற ேராஜா இதQகளா மல அல1கார Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .நாைள பாகலா. இ. இரக. இ&த மணைத ேம?ெகா%ள ேபா" வாQைக !ைணவ இ6வ6 ெத வைத 7=ன5Bதி.* அ.பட இரC வய-" ெபாB. அவ% மனைத8 உண&தவ=.பைன ைகயள5! வ .ப. தி6மண எ=ற ^ய தமிQ ெசாேல த=)% ெப6 ெபா6ைள உ%ளடகிய!. மல.யேவ பகவைல எ=பைத அவ% 7கேம காGபத!.க. "1"ம நிற 7த :டைவய. ெநா நRளைத8 அளெவ தப உற1காம இ6 ேஜா வழிக% இலC கா! ெகாG6க.ேபா! 7Iைமயாக உண&!..பட :ன5தமான வழாவ= அத ெபாதி&த Vைஜக. " இ=B எ=ைன ெவB" நR1க% நாைள எனகாக ஏ1"வக% R தாேன! அ. 'மண' எ=ற ெசா ெத வத=ைம ெப?B 'தி6மண' ஆகி வ கி=ற!. அவள6கி வ&!.!ெகாGேட கிளபனா=.. இலறதி நலற!ட= வாழ ஆைணய வதா.= ேதா%கள5 ெம=ைமயாக அIதி. ?றி இ6&த ட " ஒ\ஹூஊஊஒ " எ=B ஆ. அகயாண மGடபதி ேகாலாகல!ட= !வ1கின.ப. ஹா ெவ" சரளமாக..ேபா! ைவ! ெகா%கிேற= க0ேச. தமிQ ெசாலகராதிய ம ேம ெவக எ=ற ெசாலி= அதைத பதி6&த மல.. 7ஹூத ேநர ெந61க மணமகளாக மதிமல. " ேத1N டா ெசல. சட1"க.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல6" அவைன ப. மன இைச&த ஆ_ ெபG_ இலற வாQவ ஒ=B கல.. அவ% ேதா%கைள ?றி த= ைகைய படர வ .

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ெச ய. மனதி ேலசான ஏமா?ற!ட= ம&திர1கைள ஒ. சைபேயா6. மன கவ&தவ)" பலத ச&ேதகைத வைதக தவறவைல. R ஹாN அவ. வ&தவ% தைல நிமிதேவயைல.பா% எ=B ஹாN ஏ1கி பாதி6க. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ..ப6&த நRGட ப=ன அைச&தாட.= உ%ெநPச உGைமைய ஊ6" பைறசா?றியப அவ% ெநPசி= ேம பதவசாக வ?றி6&த!. அகாைவ ட அ)மதிகாம தாேன E=B 70சி மதிமல எ=ற மல ேதாடதி= ெமாத உ. நிைற&த நல ேநரதி அவ= ைகய ெப?ேறா6. ம1கள வாதிய 7ழ1க.ப! ெகாG6&தா= ஹாN. ெப.= கGகள5 ெசா கGணைர R ெவள5ேய?றின." அணவத ெபா=மPச% ம1கள தாலி. வாQதி ஆசீவதித மா1கலயைத :ேராஹித ெகா க. கா ெகாIக% பாைசக . த= ைக ெகாG அவ% ெந?றிய "1"ம இட ஹாசி= ைககள5 அ&நR மணக% ப ெதறிக.ப தா= ேபானா=. அசைத Vக% அ6வயா ெபாழிய. என" இன5 அைன!மான நாயக= இவ=தா= ".ேயா6." ம மல.. “மலரா இ!!!!!!!!” எ=B ம?றவக.= ெபா=ச1" கIதி. ஆவ சிலிக. “நான56கிேற=” எ=ற ெச திைய சதமிலாம உணதிய!. எ.ப தியவன5= ெசய மல6". மல.ேபாதடா பா. அவள! கIைத ?றி வைளத. Vரண ச&திரனாக நட&! வ&தா%. எ=B மல. :! வதமான உண0சி ெப6கி மல. "எ= ெநPசி நRகமற நிைற&!.ைமகாரனானா= காN. நRGட கமக% ெம= நடனமாட. அவ) உண0சிவச. அவேளா மற&! அவ= :ற தி6பேவ இைல. அவ% ைககைள அI&த ப?றி த= ஆBதைல ெவள5.

அ1கவNதிர7 அண&!.ப.ப ம மல. கயாண கைளய கபUர!ட= அபாரமாக இ6&தவைன ேபானா-. அைனவ. “இ=ைனகாவ! ெசா. அன5வல வ&!. அமி மிதி!.மல. நா= மா. ஹாN. ெவள5ேய வா வ கG த உ%Yர ெசாகி சி. அவ= வாQவ- இைணப. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. த= வல! ைக கைட வரைல உயதி கா ‘ெவ?றி “ எ=ற அத!ட= அவைள பா! சி. அBைவ வ6&ைத8 பகி&தள5! இன5ேத நிைறவைட&த! அ&த ம1கள நிகQC.&த :=னைகைய க. அ&த ெநாய மல அவைன ஏறி பாக. ெப?ேறா ெப. ப= மாைல மா?றி.ப%ைள மாதி.ேயா. ெவGப ச." ப.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana மல.= வாQைத8 அ=:ட= ஏ?B.ட ஆசி ப?B.சள5தன. அ6&ததி பா!.யாம ஒ=றிவடா% மதிமல.ைக கைரயட ேவb8. மல.ட த= வழகமான ேக%வைய ேகக தவறவைல. இ6ேகனா?” ெவGப 7Iைக சைட8.. அ&த சி.= கGக% கலகதி?" வைட ெகா உத ! வ. ந-1" வழாகள5 ெகாடம!.தாேல தவர ேவெற!C ெசாலவைல மல. கிைடத ைசகி% ேக.தா= ஹாN.

Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . நி6. பர:. ஒ6 வழியாக இ6வைர8 ஒேர அைறய அைட! அைனவ6 ெச=ற ப=ன6 ஹாசா நபேவ 7யவைல. அரவ&த=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana ரவ. மாைல வரேவ?: சிற.பா உபட அைனவ6 மகிQ0சி ெப6கி நிைற&! ேபாய6&தன. நி6C. மணமக% எதிபாத இன5ய இரC வ&த!. சிரா. ஹஷா. ந&!C மலைர வ ைவகவைல. ஆதி8 ேகலி ெச ேத ஹாைச ஒ6 வழி ெச ! ெகாG6க.பாக நட&! 7ய. மல6" அவ= ெசயைல பா! சி. ந&!. நிம. அரவ&த). இ&திரா. மிரா. எதிேர வானேலாக ேதவைத ேபா அம&தி6.ப! அவன! பரதிேயக அைறய எ=பைத8 உBதி ெச ! ெகா%ள அவ)" நா=ைக&! 7ைற த=ைன தாேன கி%ள5 பாக ேவGய6&த!. அவ% இ6.: வ&த!. அ9வளC ஏ= தஷா பா. ஆதி.ப! மதிமல எ=பைத8..

..... ைக..ய உன"!!!!!!! எ=கிேடேய வ&! இ=ெனா6தி அழகா இ6கா) ெசாற..ேபாC இேத .. “ நா) தா=” எ=றா%..பய வI&தி ேவ=) ேவற ெசாற.:... அ த ெநா.. ேபாதா"ைற" ேந! மா..பாவ . “எ=னடா இ.. ெநா ேநர7 தாமதிகாம மல6..Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana “ஹ..மல...காக எ9வளC நா% காதி6&ேத= ெத.0சியா. இ. த... “அ. ஒ6 ெநா எ=ன நடகிறெத=ப! :. மல.எ9வளC ைத.8மா?” எ=றா= ஹாN மயக!ட=. நR ெசPச ேவைல" இெதலா பதா!..ப 7ைறகிறிேய.”எ=றா= ஹாN அவைள ெந61கி அம&! அவ% Dய6&த Vகள5= வாச cக&தப.ேபா! அவ= காைத ப! தி6கினா% மல.. அவைள ல9 பGேண=) ெசாற. அவைள கெகாGடா=.எ=னா0 எ!" இ.இ&த நா. த.காக எ=ைன வேட=) ெசாற. எலாைத8 கெரடா கண" வ0சி6ேக=ல..யாம ஹாN வழிக.. அவ...யாZ= ெகா கற.. ேதா%பைட என ப.ைச ெகா ”..இ=ைன" ெமாதமா உ=ைன கவன5காம Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. மல ேகாபமாக அவைன 7ைறதா%.நRதானா) ஒ6 தடைவ உBதி ெச !கிேற= மல ‘ =B ெசாலி அவ% இைடய கி%ள.. 7!".... எ=ைன எதைன நா% அைலகள50ச நR .....:..= ைகக% அவ= க=னதி?" ப.சீகிர..ப அகிற” எ=B ஹாN அலற.பா. சி. “அ க%ள5.அ9வளC ஆைசைய வ0கி இ.. எ=B த= க=னைத காவ ...உ= ெசல!க" இ1ேக உ= 7த ப. “இ!" தா= இ9வளC நா% காதி6&ேத= கGணா. மைழ இ=) ெதாட&! ெகாG6&த!.சள5க !வ1கின.. ‘...

படா%.... ப= மய1கி. மல..ள RN. ெமல ெமல அவ= அ=ப மைல!.= வழிகைள பா! காத ெபா1க “மதி” எ=B அைழதா=. அவ)% சிைற... காத பயல !வ1கி இ6&த மதிமல. அவ R ெசா=ன! ச.டா.....நா= தா= ேககாம ேபாயேட=.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana வடறதிைல.ப. அவன! ஆ6யராகி ேபான அவள5ட அ வா1"வ!...இன5ேம உன" கGணR படல தா=) அ=ைனேக ெசா=னாேன..ைப கG இ=) ெவறியாகி ேபான மல த= தா"தைல அதிக. த=ைன அத ைகக% ஒ9ெவா=B"......க..க ஆரபதா= ஹாN.. ... அ ! அவ.ப ஒ6 பதிரகாள5யா? எ=B வா பள&தா= ஹாN.. அவ)" இன5க தா= ெச த!. உலகதிேலேய நR ஒ6தியா தா= இ6.கCதிேய கடCேள!!!!!” எ=B வா வ :லப அத?" ேவB வா1கி கெகாGடா=. “ அட பாவ..ப கவன5கற ெபாGடா.நா= ெசாறைத ேக.. அவ% க=ன1கள5 ைகைவ! த= 7க ேநாகி தி6.ேபா! ம[ G ெரௗதிர பழக !வ1க.. “மதி.ப...ஆமா “ எ=றா% மதிமல. ஆனா.= வழிக% இ. Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .. அைவ ெகா த அகள5= எGணைகைய வட அதிகமாக 7த1க% ப.... எ= மனெம) வான அதி மதியா நR ம ..சள5! ஆர தIவ ெகாGடா=.. இ&த மாட= மகாலbமி"% இ. நாண!ட= அைமதியைட&த மல. அவ% ைகக% அவ)"% சிைற..= ெசயைல ரசி! மன வ சி...... அவ= சி...ஒ6 7ேவாட தா= வ&தி6ேக=..படன.பாN ைநேல :6ஷைன இ.யா ேபா0ேச..

ேப=. அ&த வாைதகள5= நிஜ7. வாI இ&த வாQவ. அ=:" அபண&த ெகாதைமயாக மாறிவட ஹாN 7Iமனேதா ஒ......ெவ=பத?" ம அ1ேக அ)மதிேய இைல. சமதமா?” எ=B ேகடவள5= "B: சி.????? :..பட இன5 அவக% இலிட தR இைல :ைக இைல ஒ6 ேவ%வ ெச கிறா வழியேல இைல தறி இைல ஒ6 காத ெந கிறா மனதிேல V இைல மட இைல Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana . அவ)ெக=B அவ.ட எ=ற மல ம1ைகயட இன5 வ6 நாக% அைன!. த= மனதி ெம யான காத ெந !.. ஆனா- அவ% ெசா=னா% “.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana இ! சதிய.ெக=B அவ). இன5ய இலறதி= அ... ஆனா அ.இைத ந:வயா? “ எ=B பாைவயா அவ% உயைர !ைளதப ெம=ைமயாக வனவனா= ஹாN..” எ=றா=....தா-...=சN.. தைலவதி யாைர வட!??ஆனா- என" இதி பரம ச&ேதாஷ7..பதா= அ.”... காத மைனயாள5= ேதன5தQகள5 த= 7திைரைய பதி!. ச. " " சGைடக% வரலா. சமத7 தா= ப."Eைட.” எ=B மல கிGடலாக சி.ப கிற1கி ேபானவ=..... ஆன&த ம ேம வசி" இ6..பைழ0 ேபா1க...பேபா ேகாப வ6ேபா! இ.. காத ைககல.. ஆ6யராகி வட மதிமல. அத= ப= கால தாQதாம.. ெசல ச0சரCக% வரலா. நபேற=.0வைய க?க !வ1கினா= அ&த ஆைச கணவ=.. அவைள தவர ேவB ஒ6தி" அவ= சி&தைனகள5 ட இன5ேம இடமிைல!! அவ. ஆனா ப. “வசன....:க% ட வரலா.. அவ= வழிகள5= தRக7 அவைள தைலயைசக ெச த!..:த அள5!வடா=.

ேஹா. ேஹா..ஓ .வா1கி ெகாGேடேன உ=ைன இைழக% இைண&தன. வைலயா த&ேதேன எ=ைன ஓ ஓ ஓ.ேப= சி=ன சி=னதா ஓ ஓ ஓ...ேஹா..ேஹா.ஓ ..ேஹா ...ஓ.Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana :! ேதைன ெப கிறா உய.. ந=றி.......ஓ....ேல எ=ைன உ=ன5ட இழகிேற= இ6&! இைலயா இைலயா இ6கிேற= 7=) ப=) சி=ன ைவ. பாவாண) Kadhal Neykiraai Manathiley-Author Sujana .ேதவேநய.. ந=றி. ஞா...... இைண&தன..வா1கி .. * Ref -(‘தமிழ தி6மண’ – ெமாழிஞாயB ..ேஹா .