You are on page 1of 5

ALGEMENE VOORWAARDEN

Autorijschool Koos van Woudenberg

'Riibiikoos.nl'
Per 1 april 2006. ARTIKEL 1- Verplichting (auto)rijschool. , \:; .. ..ii%,t .. , ..

De (auto)rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:


1.1

De cursist krijgt theorie en praktijkles van een rij-instructeur die~an de eisen vol~~.?+vande Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).De instructeur moetin.lit~;.z!t iijl1 vaneen geldig 'instructeurcertificaat'; ............ :>};:'.
1.2

,.<;'
..,.

....tini..;"<k

..

Het rijexamen wordt door de (auto)rijschool binn~lffWy.yieRenge'r"esrveerd nadat u de examenkosten aan de instructeur / autorijschool betaald heft. '. ....
1.3/:,)

De cursist legt het rijexamen in principef met he~~ft:iligwaarin/ waarop rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kai het~hter gebeuren dat de cursist het examen aflegt met een vervangend lesvoertuig;?')',;, ..",.
,-,
."c,_;, .....

1.4

..i'1\ ........)/Y:)\i\{)

De rijles moet volledig w(jf,",ien~l'lut vQ9rde cursist.

L5i.%,;.~fJ~;!ilfq"icZi.ii,,:iiiiiij~iiiti;
,"."'_._. 0 .. '.,.:.

De (auto)rijschg~l h:~tvbbf~etg~val ~r iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan,yvord~Rgest(2ldeen bedrijfsverzekering afgesloten.
"io.:;:_.. _:"

:,::;~t~> ..//

1.6

.......</,>;\i

..

Indi.~:9. de l~$sen R1~t do<%.kunnengaan als gevolg van ziekte van de instructeur. een ongeval, w(2er~"@n/q~a{Gr~?~t~-mst~ndigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wO?dJeti~pnieuW~afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist k~in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 - Verplichtingen

cursist.

2.1
Om lessen te volgen moet de cursist minimaal 18 (voor de categorie AM 16) jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Voor de categorie AM tevens een geldig theoriecertificaat AM. Voor de lessen A (motor) dient de cursist tijdens de lessen een theoriecertificaat A of een rijbewijs bij zich te hebben. 2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgespreken plaats. Indien de cursist na die 10 minuten niet gearriveerd is heeft de (autojnjsdrcol het recht om de volledige les in rekening te brengen. . .

2.3

/f/c.

"'C\ .Cfl.cicc;!.;.j/

De cursist mag een rijles maximaal 48 uur van te voren afzeggen0fc:v~1[$npl\rZ~' artders heeft de (auto)rijschool het recht om de volledige les in rekeningte brengen inviband met de gereserveerdetijd.'
.:.:\ ...

~,.
....

2.4 .-."',<.;:/J",, Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist,~fu rek~illllg gebra~ht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : he,~overlijden)vann naaste familie, begrafenis of een spoedopname in het zielse1.~;;\:+, '.

2.6

.: ... ,.. ;i, ... \;/...i?:."

..,.,."..... .. ,.,.

.rc-

Bij een tussentijdse toets~n biJnstrij...:ef<emnfuoet een geldig identiteitsbe*ij~)lsunnep.tonetl./


::.::.:,:,'{.):'\\~::.::,:.

de cursist een geldig theorie certificaat en

2.7, """" . .//i>"i",' De cursist veI'~tt"S~t ally"p.ood~~kelijke il"tformatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, II}~p.icijn;"""alcoh91ep: of drugsgebruik naar waarheid aan de (auto)rijschool.
. '-", -', . ;;;}'::--, ::~r:.':~ ::":-;'
.: ,.';.:, .~.,:;' :::5~:.:,

2.8 .. )/'''<,''., "".::,',. Indiu:1e c!irsist it:,yerZ\yijgt uit het geen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de (auto)rijschool ht'Fecht..f!'l$$:)l}p'r difct te beindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.9

"::\~.>: .. ,...

Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.7 genoemde recht dit te verhalen op de cursist.

situaties heeft de (auto )rijschool het

ARTIKEL 3 - Betaling Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1
De intakeles of losse les dient de cursist aan het einde van de les contant aan de instructeur voldoen. 3.2 Bij een lespakket ontvangt de cursist na de eerste les een factuur die per bank of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaalt de cursist vooraf. Wel is er de mogelijkheid de les pakketten in n, twee of in drie keer tebE?talen. 33
>i?

te

Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de {uto )ifjsS~oOI d? volgende procedure:>... .;'.. a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de curslstin~@X$t~~.pstallfie een mondelinge waarschuwing. Indien betaling uitblijft ontvlllgt de cuT$!stne'Waarschuwing een factuur van de achterstand. /,/"""i,., b. De (auto)rijschool heeft het recht het bedrag van de a~terst:lpci,te ve:h:6gen met een minimum van 25,- aan administratiekosten..(;....... ...............". Bovendien mag de (auto)rijschool rente gaan vrag~n ovr:q~t verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Dezerente bedragtde wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis..//, .... ,,\'?.
:"~:.:.

:<~t:~~.::. "-,;.",".,::,.-.

3.4Xtk.\ Mocht het toch voorkomen dat d~ cursist nt~t betaalt) weet dan dat de (auto )rijschool een incassobureau kan inschakelerv.t)~zbuiterfl[~@}ijke kosten komen voor rekening van de cursist. 3.5 ....

f~~:::';;;!Jl,4,{~!~$(;;;i;;!:!!!f

De (auto )rijschooli$grchtigcitijde:q.de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen. De cursist heeft intt?.t g~&?I.l1etrht om het lespakket binnen 5 dagen te ontbinden .
_'-c_' .'

:':'f~\i'~'):r~::'

3.6'ii\';':>' Indien dectfts*~.! ee'riJ'~yer~~rtkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaaUx~,(ft~g isvq~paan;'~ de (auto)rijschool gerechtigd als de cursist eerder stopt met lessen, danh~taantalless~,}JitR~t pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. Durs$tihq~J?iJvertkening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnn ht'~:ntarlessen blijft de pakketprijs behouden. De cursist zal dan bij verrekening van het saldo del1akketprijs berekend krijgen. Indien een cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en! of deeltoets 3 (TTT) en de cursist neemt niet deel aan het door de (auto)rijschool aangeboden examen en/ of deeltoets 3 (TTT), zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden. 3.7 De rijlessen van een pakket dienen binnen een periode van maximaal 6 maanden afgerond. te worden

3.8

Indien de cursist rijlessen volgt voor de categorie AM2 in de vorm van een pakket dan is de (auto)rijschool gerechtigd de rijlessen te stoppen indien naar oordeel van de instructeur het vervolgen hiervan ernstig gevaar oplevert voor het verkeer, de cursist of het voertuig. Restitutie van de betaalde lessen en het examengeld zal dan niet plaatsvinden.
3.9

De cursist voor de compactopleiding AM2 dient het cursusbedrag vooraf te storten op de giro van de (auto)rijschool. Wanneer wordt afgezien van de cursus, anders dan medische redenen of een sterfgeval in de eerste graad, dient het volledige cursusbedrag petaald te worden. In het geval van een medische reden waardoor de cursist onmogelijk aan de cursus kan deelnemen dan wel een overlijden in de eerste graad berekend de (ay.to jnjschool slechts 25,- administratiekosten. . .
ARTIKEL 4 - Rij(her)examen

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt v~ge VV.LLoU''''~"''.~. die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dIa.ge,n nieuwe aanvraag van het examen. Het examen komt te vervallen..\.,.,.> cW?('Y\,
42

/:.>ip,....(i

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens$Icht~f'er, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen tliet zelf't;;~tW>R{J5e (auto)rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten-van rijles f~ berekenen .
. :::~~,L:::::., .~:..

4. 3::""

..

De cursist dient zelf zorg teliag~fty.~Bl"~~:~J:l~digdedocumenten welke nodig zijn voor het examen, een geldig legit~Hlati~wijS'Ytn geldig theoriecertificaat voor de betreffende categorie.

"'i';)n <~\,d}1 De (autR)8Msch~pl hft,pefrecht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doenc6ittB:i:fiden.ls:}~;\ a<9:~;;(YtO)~ij.f~hOO;$trk:~et vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste infrPlti~heeftgt:1g~venaan de (auto)rijschool (zie artikel 2.7) b. de (autoJtijsbool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang-v-an de opleiding. c. de cursist zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolgafspraak. 5.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beindigd als gevolg van artikeI5.1a,b,c zal er geen restitutie van lesgelden en/ of examens plaats vinden.

5.1i";;;.;~.

ARTIKEL 6 - Aanvullende

afspraken

6.1
De (auto )rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. 6.2 Echter, deze algemene voorwaarden kracht zijn. ARTIKEL 7 - Vrijwaring. 7.1 Als cursistdan tijdens de de rijles of het rijexamen d ..................... .................. .... eroo.............. ............... r ..aakt z aan de derden, gelden volgende afspraken:een bekeuring krijgt en.<()..... . e v a. De (auto)rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansg~~kelijkstellenyo()rboetes en schade veroorzaakt aan derden. De (auto)rijschool draagt zelfl'l~t.l'j~S.g. b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdr~~gt dat er{)ndankslttgrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cUf:sistwel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles ().l'ldel'i~~l<iavn alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen benvloeden te zijn. Als naeen aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aartprakelijk'Vyordn gesteld. d. Het is ook verboden om medicijnen tegeml.1.~ac~I"?oor tijpens de rijles de rijvaardigheid kan worden benvloed. Dit staat duidelij~ op de ve;r.gaJs;ts.ing.Ookdan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld;J'Jeem altij(.icontact met de (auto)rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 7.2<\ ......... zullen op al de lespakketten en overeenkomsten van

.. r .. . .... .... ..~~ ...

De (auto)rijschool zal d: .. ~rsist0ragn)pfhjZij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld ~:rkr~g:n zijl"\~S d~}cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rehtef.DeB;~sist1Xl~gdan in zo'n geval ook geen lesauto/ motor of bromfiets best~ren;tGls~7prSi~t .. ?p.n~iet de waarheid heeft verteld en tch rijlessen neemt, dan kan de CUJi.~taang;l?:akel~kworde;n gesteld voor eventuele (financile) gevolgen zoals boetes en ofschadeveroorzaakt aan derden. 7.3/;.< D:C.l'~ist ~ie rijless:Dvol~ voor de categorie A (motor) of AM (bromfiets of brommobiel) is zelf.~ur:.li~h~t;gurderen derhalve zelf verantwoordelijk voor schaden en boetes tijdens de rijles; het e){.<llllen of een tussentijdse toets. ARTIKEL 8 .. Op deze algemene voorwaarden

is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.