You are on page 1of 7

b)Nguyn ly lam vic: 0 t < t1 : ki = 0 => tip xuc J E / Q1 phn cc thun => BJT Q1 dn bao hoa => vc = vces

es = 0.2V ; 0V => vs (t ) = v0 (t ) = 0V =>mach cha tao ra tin hiu quet & tu C0 c nap y n gia tri bng vcc t1 t < t2 : t = t1 :mach c kich khi bng tin hiu kich khi vi < 0 =>tip xuc J E / Q1 phn cc ngc suy ra BJT Q1 tt =>tu C c nap in bng dong i qua in tr R I R = I nap =
vR va vb = R R v = v + v ( t ) m a co s vb = vc (t ) = vs (t ) (v mch mc C-C khng khuch i in p) => va vb = vcc v v => I R = I nap = co = cc = const (vco ; vcc ) R R =>Do in p trn t C tng tuyn tnh => vs (t ) cng tng tuyn

tnh=>mch to ra tn hiu qut t t2 : t = t2 : vi = 0 :mch chm dt tn ti xung kch khi => BJT Q2 dn =>lc ny t in C x in qua Q1 Thi gian qut Ts l thi gian t C np. Thi gian phc hi Tr l thi gian t C x *L do ti sao t C0 ? C - mch lm vic c tc l mch to ra tn hiu qut thi t C0 c tr s kh ln so vi t C,v khi t C np thi vc (t ) Z => vs (t ) Z => va tng cho n khi va > vcc =>diode D b t di in th phn cc ngc=>diode D tt nn ct ngun vcc ra khi mch =>lc ny t C0 gi vai tr l ngun cung cp v x in duy tr dng np cho t C l khng i. -Khi tu C0 x th lng in tch trn t C0 gim mt lng l QC ,v cng chnh bng lng in tch tng trn t C l QC tc l QC = QC tng ng vi lng in tch gim l QC th in th trn t C0 s gim 1 lng l C0 VC v tng ng vi lng in tch tng l QC th in th trn t C s tng mt lng l C VC Tc l : C0 VC = C VC
0 0 0 0 0

=> VC = C C 0
0

C0 ? C th t s C/ C0 kh nh so vi 1 => lc in th gi nguyn gi tr ngun Vcc =>dng in np xem nh khng i

Trong thc t ,ngi ta c th khc phc nhc im ny bng cch thay t C0 bng diode Zener ,thay diode bng in tr R =>gi l in tr nh thiu cho diode Zener 3.Mch qut Miller a.S mch v dng sng:

b.Nguyn ly lam vic: 0 t3 < t1 , vi = 0 =>diode D phn cc thun =>D dn =>tu C c nap in t Vcc qua Rc vi chiu cc tinh nh hinh ve, at n gia tri bng Vcc
t1 t < t2 t = t1 :mach c kich khi bng tin hiu kich khi vi > 0 sao cho diode D t di in th phn cc ngc =>diode D tt => tip xuc J E BJT c

phn cc thun=>BJT dn bao hoa => tu C xa bng dong khng i i qua R

ic (t ) = iRc (t ) + ic _ xa (t ) = ib (t ) ic _ xa (t ) = (ib (t ) ic _ xa (t ))

Nh t in C mc hi tip gia ng vo v ng ra nn t C x bng dng khng i=>in p trn t C gim tuyn tnh=>mch to tin hiu qut xung
t t2 t = t2 : vi =0 =>diode D dn,BJT tt=>t C s c np in b xung t

ngun qua in tr R&diode D.Khi t C c np y=>kt thc giai on phc hi v thi gian tr t lc t C bt u np cho n khi in p trn t C bng Vcc =>gi l thi gian phc hi =>thi gian qut Ts =>t C x Thi gian phc hi Tr => t C np in tr b xung

5.3 MCH QUT DNG IN


I.i cng: -Mch qut dng in l mch to ra tn hiu dng in bin i tuyn tnh theo thi gian -Mch qut dng in c ng dng trong cc h thng li tia hi t tia bng t tnh V d:TV en trng ,TV mu ,hoc mn hnh my tnh II.Mch qut dng n gin: (mch qut dng l tng=>h thng li tia l cun cm) 1.s mch v dng sng:

2.Nguyn l lm vic: a. 0 t < t1 : vi = 0 =>BJT tt=> I C = I1 = 0 => v1 = 0V => vc = vcc =>mch cha to ra tn hiu qut b. t1 t < t2

t = t1 :mch c kch khi bng tn hiu kch khi vi > 0 =>tip xc J E / BJT phn cc thun=>BJT dn bo ha=> v0 = vc = vces = 0.2V ; 0V =>diode D tt nn ton b in th ngun Vcc t ht ln cun dy L=> VL = Vcc v c gi tr khng i trong sut thi

gian BJT dn bo ha ,ta c:


dI L (t ) dt 1 1 => I L (t ) = vL (t )dt = Vcc dt L L V I L (t ) = cc t L Ta thy I L (t ) l hm bc 1 theo thi gian => do I L (t ) tng tuyn vL (t ) = L

tnh=>mch to ra tn hiu qut c. t t2 : t = t2 , vi = 0 =>tip xc J E / BJT khng c phn cc=> BJT tt =>trn cun dy L xut hin 1 sc in ng cm ng c chiu nh hnh v => diode D dn =>cun dy L x nng lng t trng c tch ly qua diode D -Thi gian t lc cun dy L bt u x cho n khi dng in trong cun dy bng 0 gi l thi gian phc hi.Nh vy, thi gian qut Ts l thi gian BJT dn bo ha Thi gian phc hi Tr l lc cun dy x -Nng lng t trng i qua diode D { trn ta b qua in R tr L ca cun dy v in dung k sinh gia cc vng dy} III.Mch qut dng thc t: Do cun dy lai tia khng hon ton thun cm,m thc t ngoi in cm L cn c R v t in k sinh Lc ta co s tng ng ca h thng li tia:

Vi:

+ R :in tr tn hao do lp ghp ,do t tnh (do t thng tn ra bn ngoi) + C :in dung k sinh + RL :in tr cun dy L Ta c : dng qua cun dy L tng tuyn tnh th vL '(t ) = const vL (t ) = vL '(t ) + vRL Ta c : M
vL '(t ) = L dI L dt 1 t vL '(t ) dt L 0

=> I L =
=

vL '(t ) t v khi I L = I S , t = Ts L Is => vL '(t ) = L T s Is Is => vL (t ) = L T + RL T t s s

Tng hp 2 th ta c th vL (t )

=>in th t ln cun lai tia c dng hnh thang *Lu : trong h thng li tia thuwccj t,th in th tn hiu t ln h thng li tia phi c dng hnh thang =>lc mi to ra c dng in trong cun cm bin i tuyn tnh theo thi gian v to ra dng in th c dng hnh thang th ngi ta c th s dng bt k mch qut in th no.Tuy nhin, trong thc t ngi ta thng dng mch qut Boostrap vi s mch nh sau:

* Nguyn l hot ng vi = 0 ,tip xc J E ca BJT / Q1 c phn cc thun => Q1 dn bo ha => vc = 0 t C khoong c np in=> vC = 0 v t C0 c np in t n gi tr gn bng Vcc