You are on page 1of 7

b Y t

ha dc - dc l iii
(dc lm sng)
sch o to dc s trung hc M s: T.60.Z.4 Ch bin PGS.TS. Hong Th Kim Huyn

Nh xut bn y hc h ni - 2007

Ch o bin son:

V Khoa hc v o to, B Y t
Ch bin: PGS. TS. Hong Th Kim Huyn Nhng ngi bin son: PGS. TS. Hong Th Kim Huyn GS. ng Hanh Phc ThS. Bi c Lp ThS. Phan Qunh Lan ThS. Nguyn Th Lin Hng ThS. Phm Th Thu Vn DS. Nguyn Thnh Hi DS. V nh Ha

Tham gia t chc bn tho: TS. Nguyn Mnh Pha ThS. Ph Vn Thm

Bn quyn thuc B Y t (V Khoa hc v o to)

Li gii thiu
Thc hin mt s iu ca Lut Gio dc, B Y t ban hnh chng trnh khung v chng trnh gio dc ngh nghip cho vic o to trung cp ngnh y t. B Y t t chc bin son ti liu dy - hc cc mn c s v chuyn mn theo chng trnh trn nhm tng bc xy dng b sch chun trong cng tc o to nhn lc y t. Sch Ha dc - Dc l III (Dc lm sng) c bin son da trn chng trnh gio dc ngh nghip ca B Y t bin son trn c s chng trnh khung c ph duyt. Sch c cc nh gio, cc chuyn gia giu kinh nghim v tm huyt vi cng tc o to bin son theo phng chm: Kin thc c bn, h thng; ni dung chnh xc, khoa hc; cp nht cc tin b khoa hc, k thut hin i v thc tin Vit Nam. Sch c cu trc gm phn l thuyt v thc hnh, trong i su vo phn thc hnh v mc tiu chnh ca h trung hc l thc hnh. Sch Ha dc - Dc l III (Dc lm sng) c Hi ng chuyn mn thm nh sch v ti liu dy - hc ca B Y t thm nh vo nm 2005. B Y t ban hnh l ti liu dy - hc chnh thc ca Ngnh Y t. Trong qu trnh s dng, sch phi c chnh l, b sung v cp nht. B Y t xin chn thnh cm n cc cn b ging dy B mn Dc lm sng trng i hc Dc H Ni dnh nhiu cng sc hon thnh cun sch ny; cm n TS. Khng Chin v DS. Nguyn Huy Cng c, phn bin cun sch c hon chnh kp thi phc v cho cng tc o to nhn lc y t. Ln u xut bn nn cn c khim khuyt, chng ti mong nhn c kin ng gp ca ng nghip, cc bn sinh vin v cc c gi ln xut bn sau c hon thin hn.

V khoa hc v o to B Y t

Mc lc
Trang Li gii thiu Phn 1. L thuyt Bi 1. Bi m u PGS. TS. Hong Th Kim Huyn 1. i cng 2. Nhng ni dung phi thc hin t c mc tiu s dng thuc an ton - hp l Bi 2. Cc thng s dc ng hc ng dng trong lm sng PGS. TS. Hong Th Kim Huyn 1. Sinh kh dng 2. Thi gian bn thi Bi 3. Tng tc thuc PGS. TS. Hong Th Kim Huyn 1. Tng tc dc lc hc 2. Tng tc dc ng hc 3. Tng tc thuc vi ung 4. nh hng thc n n thuc 5. Hng dn thi gian ung thuc hp l Bi 4. Phn ng bt li ca thuc v cnh gic thuc ThS. Phm Th Thu Vn 1. Phn ng bt li ca thuc 2. Cnh gic thuc Bi 5. Thng tin thuc ThS. Nguyn Th Lin Hng 1. Phn loi thng tin thuc 2. Yu cu v ni dung ca thng tin thuc 3. K nng thng tin thuc cho bnh nhn 60 62 63 44 52 59 29 30 31 33 35 44 20 22 28 11 13 19 3 9 11

bnh nhn phi thc hin l rt quan trng. Nhng thng tin lin quan n cch thc theo di tin trin ca bnh ti nh (th d cch kim tra huyt p), chu k ti khm... l nhng thng tin phi truyn t v phi xc nh chc chn bnh nhn hiu v tin tng thc hin. Kt lun S dng thuc hp l l mc tiu t ra vi c ngnh y t, trong vai tr ca ngi dc s lm sng l rt quan trng. La chn c mt thuc hp l l vic lm u tin; nhim v ny khng ch ngi k n phi lm m c ca DSLS . La chn thuc hp l nhm thit lp c mt phc iu tr hp l cho bnh nhn. Trong khu ny, nhim v hng dn iu tr thuc v DSLS. Mt phc iu tr c thit lp ng l rt quan trng nhng nu thc hin khng ng (khong cch a thuc, gi ung thuc, cch s dng cc dng bo ch) th hiu qu iu tr s khng th t c. Nh vy, vai tr ngi DSLS xuyn sut t khu u n khu cui. Nhng ni dung trn chnh l nhim v m ngi DSLS phi hc hi v rn luyn gp phn thc hin mc tiu s dng thuc an ton - hp l m ngnh y t t ra. T lng gi in t thch hp vo ch trng (t cu 1 n cu 4) 1. Dc lm sng l mn hc ca ngnh ..(A)... nhm ti u ho vic... (B)... trong iu tr v phng bnh trn c s nhng kin thc v ...(C)... 2. Cc tiu chun cn thit trong la chn thuc an ton - hp l: A. Hiu qu iu tr tt B. ..... C. ..... D. ..... 3. hng dn iu tr tt, ngi DSLS cn c cc k nng sau: A. .... B. ..... C. ...... D. K nng truyn t thng tin

17

4. thc hin mc ch hng dn iu tr tt, ngi DSLS phi hng dn cho bnh nhn mt cch ...(A)... cch thc thc hin y lnh bao gm ...(B)... v cc du hiu ...(C)... Chn cu tr li ng nht (t cu 5 n cu 8) 5. Nu DSLS giao tip tt vi bnh nhn, nhng thun li thu c l: A. C c s hp tc t pha bnh nhn B. Bnh nhn s t gic chp hnh y lnh C. C th gip bc s tm ra nguyn nhn tht bi trong iu tr D. C 3 trn 6. Nhng nguyn nhn dn n tht bi trong iu tr sau y u ng, tr: A. Bnh nhn t b thuc B. S dng khng ng liu C. Dng thuc ko di D. Gp tc dng ph 7. Thng tin cn cho s dng thuc hp l l: A. Gi ung thuc B. Cch ung thuc C. di ca t iu tr D. Du hiu ca tc dng ph E. Tt c cc trn 8. Vi bnh nhn b bnh tm thn hoc bnh nhn nh tui, khi truyn t thng tin v s dng thuc, khng c: A. Truyn t trc tip cho bnh nhn B. Truyn t cho ngi thn ca bnh nhn C. Truyn t cho ngi h l gip bnh nhn iu tr D. C 3 trn Tr li cc cu hi ngn (t cu 9 n cu 10) 9. Phn tch 4 tiu chun Hiu qu - An ton - Tin dng - Kinh t trong la chn thuc. 10. Lit k nhng thng tin lin quan n c im ca bnh nhn cn thu thp hng dn s dng thuc an ton hp l.

18

Related Interests