Curs 3 PREZENTARE GENERALĂ DEȘEURI INDUSTRIALE

Producţia de deşeuri industriale provine din diversele industrii, din activitățile comerciale, de producția artizanală și cea transporturi. Producătorului de deşeuri industriale îi revine răspunderea de a gestiona propriile deşeuri sau de a le da în gestiunea unui organism răspunzător de eliminarea lor. Deşeurile industriale toxice trebuie tratate cu precauţie. Pe lângă acestea sunt şi deşeurile industriale non toxice care pot fi tratate, fără precauţii particulare, împreună cu cu deşeurile menajere. Manifestările populaţiei privind prezenţa în vecinătatea lor a instalaţiilor de tratare a deşeurilor toxice, a condus la modificarea clasificărilor. Deşeurile industriale banale (DIB) sau deşeurile nepericuloase sunt rezultatul activităţilor de la nivelul serviciilor, activităților comerciale, artizanale sau industriale. Ele cuprind, în general, următoarele materiale: plasticul, hârtia şi cartonul, textilele, lemnul netratat, metalele, sticla şi materialele organice. Acestea pot fi eliminate împreună cu deşeurile menajere în cadrul instalaţiilor specifice, fără ca acest lucru să constituie o obligativitate pentru autoritatea locală în a accepte această procedură pentru DIB produse de comunitate. DIB se definesc ca fiind neinerte şi opuse deşeurilor industriale speciale: nu prezintă caracterul toxic al DIS. Aceste DIB intră în categoria deşeurilor nepericuloase. Conform legislației europene (Catalogul european al Deșeurilor) și naționale, clasificarea deșeurilor industriale și asimilare celor industriale este următoarea: 01 - deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor 02 - deşeuri primare din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor 03 - deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului 04 - deşeuri din industriile pielăriei şi a textilelor

1

deşeuri din activităţi medicale sau veterinare şi/sau cercetări conexe 19 .deşeuri de la rafinarea petrolului. Se specifică de asemenea că trecerea 2 . purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor 06 .deşeuri din procese chimice organice 08 . a materialelor izolatoare şi a cernelurilor de imprimare 09 . hidrometalurgie neferoasă 12 -deşeuri de la modelarea. materiale de lustruire.deşeuri din procese chimice anorganice 07 . exploziv) 17 . filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie 16 . de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial 20 .deşeuri uleioase 14 .deşeuri din procesele termice 11 .deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor. acumulatori.deşeuri de la producerea.. Un asterisc permite distingerea deşeurilor clasificate ca fiind periculoase. materiale absorbante. Fiecare deşeu este definit de un cod de 6 cifre din care primele două corespund industriei de origine menţionate mai sus. baterii.deşeuri de solvenţi organici 15 . tratarea mecanică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice 13 . prepararea. prezintă unul sau mai multe proprietăţi H1 – H15. furnizarea şi utilizarea straturilor de acoperire (vopsele. Directiva precizează că prezenţa unui obiect în listă nu înseamnă neaparat că acesta poate fi un deşeu în toate cazurile.deşeuri nespecificate în altă parte (refuz de şlefuire.deşeuri din construcţii şi demolări 18 . lacuri şi emailuri vitroase). Dar un stat membru poate considera deşeul ca fiind periculos în cazul în care.deşeuri municipale şi asimilabile. Această listă a fost actualizată de decizia Comisiei Europene la 16 ianuarie 2001. deşi nu figurează ca atare pe listă.deşeuri de ambalaje.05 .deşeuri din industria fotografică 10 .deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale.

gaze: potenţial de oxidare superior aerului (ISO 10156-1990) . Legea grupează deşeurile periculoase într-o altă categorie decât cele menajere şi cele provenite din activităţi cu risc de infecţie (deşeurile infecţioase). . Deşeurile periculoase sunt numite şi deşeuri industriale speciale. mai ales cu cele inflamabile. Caracterizarea se face în conformitate cu termenii din anexa A din directiva 92/69/CEE: Test de sensibilitate mecanica prin frecare(suprafaţă standard pentru o sarcină şi momentul relativ definit) Test pentru sensibilitate mecanica prin şoc (şocul unei mase care cade de la o înălţime definită) Test de sensibilitate termică (căldura dintr-un tub de oţel închis străpuns de o gaură cu diametru variabil ) Substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe. Substanţele prezintă una din proprietăţile periculoase enumerate în tabelul următor: Tabelul 1 – Deşeuri industriale speciale (DIS) H1 Explozive Substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul. Carburanţii selecţionaţi pentru expunerea substanţei sunt: .lichide: amestec de acid de natri 65% cu celuloză (raport 1/1) -solide: amestec de bromat de potasiu şi celuloză (raport 1/1) Substanţe preparate: . H2 Oxidante H3-A Foarte imflamabile 3 .unui deşeu din categoria celor periculoase în categoria deşeurilor nepericuloase nu se poate face decât cu o diluare sau un amestec care reduce la minim concentraţiile iniţiale din substanţa periculoasă sub nivelul caracterului periculos al deşeului.substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C.substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi dupã îndepãrtarea sursei de aprindere.

. fãrã adaos de energie suplimentarã. H8 H9 Corozive Infecţioase Substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea. H4 Iritante Substanţe şi preparate lichide care. 4 . solid: probele N. H5 Nocive Substanţe şi preparate care. H6 Toxice Substanţe şi preparate care. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea.2 şi N. H3-B Imflamabile Substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C. prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele.substanţe şi preparate care. H7 Cancerigene Substanţe şi preparate care. acute sau cronice ale sãnãtãţii şi chiar moartea. pot provoca vãtãmãri serioase. Imflamarea aerului la temperatura ambiantă pentru: un lichid: proba N. prin contact imediat. . care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţă a acestuia. pot cauza inflamaţii. Imflamabilitatea gazelor amestecate cu aerul la temperatura camerei şi presiunea atmosferică este descrisă în anexa A din Directiva 92/69/CEE. produc gaze uşor inflamabile în cantitãţi periculoase.4 din manualul ONU.substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant. în contact cu apa sau cu aerul umed. Punctul de aprindere este determinat de metoda A.3 din manualul ONU.substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normalã. dacã sunt inhalate sau dacã penetrează pielea. Substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora. . pot constitui riscuri limitate pentru sãnãtate.9 descrisă în anexa A din Directiva 92/69/CEE.

produc gaze toxice sau foarte toxice. cadmiu. mercur. PCB. Există și altă categorie de deșeuri. crom (tri sau hexavalent). în particular resturile menajere conţin materiale periculoase. antimoniu. Substanţe şi preparate capabile ca. Aceste noţiuni s-au modificat: de exemplu 15 01 10* ambalaje care conţin reziduri de substanţe periculoase sau contaminate de reziduri. levigat). pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora. plumb. zinc. substanţe radioactive . barium. cianuri. dacă era gol şi uscat. și anume: industria rafinării petrolului. dupã depozitare. H11 Mutagene Substanţe şi preparate care. cu aerul sau cu un acid. solvanţi aromatici. În acest sens există o listă cu industriile care generează aceste tipuri de deşeuri. să producã pe diferite căi altă substanţă (de exemplu. berilium. acesta era considerat DIS. pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora. staniu. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. nichel. Mult timp.după eliminare. În această categorie se regăsesc deşeurile cu conţinut de azbest. unei noi substanţe care are una dintre caracteristicile enumerate mai sus. farmaceutică. industria chimică. H12 H13 Sensibilizatoare Substanţe şi preparate care. un exemplu concret a fost cel al vopselelor: dacă recipientul era închis. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. arsenic. în contact cu apa. floruri. Deşeuri care. Mai multe materiale satisfac unul sau mai multe criterii de la H1 la H15. În cele mai multe cazuri.H10 Teratogene Substanţe şi preparate care. dau naştere. totul se rezumă la o seleţie în funcţie de concentraţie şi cantitate. seleniu. cupru. industria cocsificării. prin diferite metode. acelea care sunt generatoare de poluare. sulfuri. care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus. precum și 5 . era un DIB. H14 Ecotoxice H15 Substanţe şi preparate care prezintã sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.

Ca și produse. transportului şi stocării temporare. termen înlocuit de către Uniunea Europeană. caracterizând situația. pornind de la această caracteristă. Astfel. Nevoia unei mai bune definiri a DIS a fost legifirată de adoptarea și publicarea Directivei 91/689 din 12 decembrie 1991. zgura de la furnale etc. În mod regulat. Legislaţia fixează concentraţiile limită. oxizii metalici.2. trei sunt analizate cu precădere. Nu întotdeauna acest tip de tratare este cel mai etic. tabelul 2 ne dă câteva exemple care demonstrează că această clasificare are cazuri de transformare reversibilă. Aceasta a condus la clasificarea DIS în funcţie de industria din care provin deşeurile. Tabelul . Denumirea de DIS tinde să dispară în favoarea deşeurilor periculoase. – Exemplu de transformare reversibilă a deșeurilor din categoria periculoase în nepericuloase și invers din nepericuloase în periculoase 17 06 05 17 06 05* 19 08 09* Materiale de construcţie cu conţinut de azbest. ținând cont de costul mai scăzut al acestu tip de deșeu. a fost înlocuit cu: Materiale de construcţie cu conţinut de azbest Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile. hidrocarburile și produsele de vidangare. când un DIB care devine un DIS. au fost incluse în această categorie nămolurile de la conservarea lemnului. din punct de vedere al uniformizării procedurilor. textul european se completează şi se modifică cu noua listă a deşeurilor periculoase. chimică și tehnologică. deşeurile periculoase sunt ambalate şi etichetate 6 . este vorba de următoarele: namolul de la vopsele.laboratorele de analiză fizică. acestea fiind indicate cu un asterisc *. un grup de specialiști. în numele Comisiei Europeane. Procesul de trecere dintr-o categorie în cealaltă este reversibil. lucrează la completarea ei. Trebuie de atenționat faptul că există tentaţia pentru unele persoane fizice sau juridice de a tr ansforma un DIS într-un DIB. Lista stabilită cu deșeurile industriale speciale nu este definitivă. a fost înlocuit cu: 19 08 09 Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura ca în timpul colectării.

având în vedere documentele Uniunii Europene. Se disting de asemenea deşeuri toxice generate de întreprinderile mici și mijlocii.conform normelor internaţionale şi comunitare în vigoare. reciclarea. în termeni generici. deşeuri toxice în cantităţi dispersate (DTCD). ce cuprinde deşeurile toxice şi cele non toxice. Acestea sunt denumite. 7 . Astăzi. acestea fiind sunt supuse unui program de monitorizare a deşeurilor. s-a transformat în clasificarea ce cuprinde deşeurile periculoase şi nepericuloase. de comunităţile locale în cadrul deşerilor menajere. Tratamentele la care sunt supuse deșeurile periculoase sunt următoarele: tratamente fizico-chimice. incinerarea. depozitarea și alte proceduri. vechea clasificare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful