You are on page 1of 0

NAMA

:
I'INGKATAN :
SULIT
3472/t
ADDITIONAL MATHEMATICS
KBRTAS I
MASA 2 JAtr.{
347ttr
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
CAWANGAN PULAU PINANG
MODUL LATIHAN BBRFOKU.S SPM 2OI3
ADDITIONAL MATHEMATICS
KERTAS 1
2 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAI\ INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan nama dan tingkaton andq pada
ruangan yang dis ediakan.
Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.
Soalon dalam bahasa Inggeris mendahului
soqlan yong sepadan dalam bohasa Melayu.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan
atau sebahagian soalan soma ada dalam
bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.
Calon dikehendaki membaca makluruat di
halaman belakong kertas soalon ini.
www. myschoolch ildren. com
2.
3.
4.
5.
Untuk Kegunaan Pemerilcsa
Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperolehi
I 2
2 3
3 4
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 4
11 3
12 4
13 3
t4 4
15 4
16 3
t7 3
18 3
19 3
20 3
2t 3
22 4
23 3
24 3
25 3
JUMLAH 80
Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak.
347211 [Lihat
halaman sebelah http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
347211
T'I.iE UI'r [,Eit TAIL I]]?OEAEILITV
Q(z)
I,OR THE NORI\{AL t}lsl't{.II}UTION N(0, I)
{itifiAIL4iv{;t{ALIAN HUJUNG ATAS
Q@}
BAGI TABURAN NOR\IAL N(0, l)
Art
0.1
0.2
0.3
o.4
0.5
0.6
o_7
0.8
0.9
1.0
l.l
t.2
t.3
t.4
t.5
1.6
1.7
1.8
r.9
0 5(t00 0.4960 0.4920
0.4602
0.4207
0.3821
0.3446
0.3085
0.2743
0.2420
0.21 l9
0.t841
0. I 587
0. I 357
0.t r5l
0.0968
0.0808
0.0668
0.0548
0.0446
0.035e
4.0287
0J0228
0.0r79
0.0139
0.0107
0.4880
0.4483
0.4090
0.3707
0.3336
0.298t
0.2643
a.n27
0.2033
0.r762
0.1515
0.1292
0. I 093
0.09r 8
4.o764
0.0630
0.0516
0.0418
0.0336
0.0268
o.02t2
0.0166
0.0r29
0.00990
0.00755
t6
l6
l5
1.5
l5
l4
l3
12
ll
l0
9
8
7
6
6
5
+
4
3
2
2
2
I
I
l0
9
8
7
6
5
4
3
2
2
Example / Contoh:
tf x- N(0, l),then
Jika X- N(0, l), maka
456
Ivlinus / Tolak
20 24
20 24
t9 23
l9 22
t8 22
t7 20
16 t9
15 t8
i4 16
13 15
t2 14
t0 t2
9 lt
8 i0
78
67
56
45
44
34
23
22
22
l2
13 Is
t2 14
nt3
9 ll
89
67
56
44
23
22
2.O
2.1
2.2
2.1
0.4562 0.4522
0.4 t68 0.4129
0.3783 0.374s
0.3409 0.3372
0.30s0 0.3015
0.2'109 0.2676
0.2389 0.23s8
0.2090 0.2061
0.r814 0.1788
0.1562 0.1s39
0.1335 0.13t4
0.1l3r 0.1I l2
0.0951 0.0934
0.4793 0.0778
0.0655 0.0643
0.0537 0.0526
0.0436 0.0427
0.0351 0.0344
0.0281 0.0274
0.0222 0.02t7
0.0t74 0.0170
0.0136 0.0t32
0.0104 0.0102
2.4
2.5
'2.6
2.7
2.8
2.9
1.0
0.00820
0.00621
0.00466
0.00347
0.00256
0.00187
0.00135
0.00798 o.aan6
0.00604 0.0c587 0.00s70
0.00453 0.00440 0.00427
0.00336 0.00326 0.00317
0.00248 0.00240 0.00233
0.00181 0.00175 0.00169
0.00131 0.00126 0.00122
"f
(z)
QG) =[
fe)a,
k
P(X>
P(X>
k):
Q.&)
2.t1:
ZQ.l)
:0.0179
z
28 32 36
28 32 36
27 31 35
26 30 34
25 29 32
24 27 3l
23 26 29
2t 24 27
19 22 25
18 20 23
16 19 2r
t4 16 l8
13 ls t7
lt 13 t4
l0 il 13
8 l0 lt
789
678
"5
6 6
455
344
334
233
222
l8 20 23
16 t6 2r
:l
15 r7 t9
13 15 17
Il1214
99r0
789
566
344
334
0.472t 0.4681 0.46'11
0.4325 0.4286 0.4241
0.3936 0.3897 0.3859
0.3557 0.3520 0.34{i3
0.3192 0.3156 0.3 i 2 r
0.2843 0.2810 0.2776
0.2514 0.2483 0.24st
0.22A6 0.2t7'.1 0.2148
0.t922 0.1894 0. 1867
0.1660 0.1635 0.161 r
0.1423 0.1401 0.1379
0.t210 0.1190 0.1170
0.1020 0.t003 0.098s
0.0853 0.0838 0.0823
0.0708 0.0694 0.0681
0.0i82 0.0s7r 0.0s59
0..0475 0.0465 0.045s
0.0384 0.0375 0.0367
0.0307 0.0301 0.0294
0.0244
{J.0239 0.0233
0.0192 0.0188 0.0183
0.0 r 50 0.0146 0.0143
0.0116 0.0113 0.01 r0
0.00889 0.00866 0.00842
0.00626 0.006s7 0.00639
0.00508 0.00494 0.00480
0.00379 0.00368 0.00357
0.00280 0.00272 0.00264
0.0020s 0.00199 0.00193
0.00149 0.00144 0.00139
0.00107 0.00104 0.00100
t2
l2
t2
ll
ll
l0
l0
9
8
8
7
6
5
5
4
4
J
3
2
2
I
I
I
I
8
7
6
6
5
3
3
2
I
I
0.4840 0.480i 0.4761
0.4443 0.4404 0.4364
0.40s2 0.4013 0.3974
0.3669 0.3632 0.3594
0.3300 0"3264 0.3228
0.2946 0.2912 0.28'77
0.261t 0.7578 0.2546
0.2296 A.2266 0.2236
0.2005 0.t977 0.1949
0.1736 0.171I 0.r685
0.1492 0.1469 0.1446
0.t271 0.125 r 0,1230
0.1075 0.1056 0.1038
0.0901 0.0885 0.0869
0.0749 0.0735 0.0721
0.0618 0.0606 0.0594
0.0.50s 0.049s 0.0485
0.0409 0.0401 0.0392
0.0329 0.0322 0.0314
0.0262 0.0256 0.0250
0.0207 0.0202 0.0197
0.0162 0.0r58 0.0154
0.0125 0.0122 0.01l9
0.00964 0.00939 0.00914
0.00734
0.00714 0.00695
0.00554 0.00s39 0.00s23
0.00415 0.00402 0.00391
0.00307 0.00298 0.00289
0.00226 0.00219 0.00212
0_00164 0.00r59 0.00154
0.001l8 0.00114 0.001I I
3472t
Q@)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3
3472/t
The following
forinulae
may be helpful in answering
the questions.
Tlre symbols given arc
the ones commonly
used.
^
=
--- -1*
i
Rumus-ruruus
berikut boleh ntembantu
anda rueniaw,ab
soalart. Sintbol-sirttbol
yang dilteri
adalah yang
biasa digunakan.
ALGBBRA
*:3_.JG
2a
a* xan :am+n
a^ +an :a"'*'t
(nl : qmn
log"mn:
logo m+logon
log,
t'7
-log,
m-log,n
n
Togo m'
-
nlogo nt
CALCULUS
KALKULUS
I
2
3
4
5
6
7
10
II
^S,
t2
Iog, b
-
log, b
log" a
Tn: a +(n
-lV
.i
-
ifz"+(n-t)dl
T,: ar'-l
_
a(r"
-L)
_
a(l
-
r")
r-l l-r
,
r +1
Area under a curve
Luas di bawah lengkung
b
=
[,
* or (atau)
b
:
I,*0,
Volume of revolution
Isi padu kisaran
b
=
Ior'
dx or (atau)
b
-
!;rx'
dt
[Lihat
halaman sebelah
t3
!:UV,
dv dv du
_-_-
+v_
dx dx dx
nudY
L
Y--;
- v- dx
.dvdvdu
1 -
:
- v-
dx du dx
du dv
_d*
dt
2
v
34721t
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
x
T_
o':
(L*-")
m= L*l
2
lc
"'-"'L
-f^
)
I_ x 100
4
STATISTICS
STATISTIK
GEOMETRY
GEOMETRI
;
-
I
w, I,
LW,
nD
-
n!
r
r
-
@-r)l
34721r
Ij
N
Zt,,
10
ll
t2
'C,
--
(n
-
r)lrl
P(A'JB)
:
\a)+ 4a)-
P(ArlB)
P(x
-
rF'C,p' q'-', p * q
-
I
MeanlMin, p:np
l-_
13 0
= ,lnpq
t4 Z_
X-p
a,
Qo
Distance lJarak
:
Midpoint / Titik tengah
(x,y):(ry,ry)
A point dividing a segment of a line
Titik yang membahagi suatu tembereng garis
(*, y)
-
(rx'
+ mx'
,
nh + m)'z\
\
m+n m+n
)
Area of triangle I Luas segi tiga
1r-
:
il<rrz
* xzrt + xt!r,\
-
(xry, * xtlz+ x,yr)l
s
lrl=
6
Zr
*'+y'
x'+y'
347211
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
I Arclength, s:r0
Panjanglengkok,s-j0
2 Areaofsector,A:!r'0
'2
Luas sekror
,
L:
).t',
3 sinzA *
cos
'A:
I
stnz A+kos2A:l
4 s"c'A:l+tanzA
sekz A- I + tan2 A
'
5 cose"2 A: I + cotz A
kosekz A: I + kotz A
6 sin 2A
-
2 sinA cou4
sn2A
-
2sin AkosA
7 cns2A
=
cos' A
-
srnz A
=
2cos2 A
-L
-
1- Zsnz A
kos 2A
=
kosz A
-
snz A
=
2kosz A-l
-l-2sn2A
3472!t
8 sin(,a X B): sin AcnsB t cos
Astn
B
sin(; f B): sin AkosB t kosAstn B
9 cos(,1 t B)_ cos AcnsB T sin Astn B
kodAtB)
*
kosAkosBT sin Asn B
l o tarr(et a)
-
tarrA+ tanB
I T tan AtxrB
5
TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI
I I tanLA
-
Ztan a
l-tan2 A
rn
a b c
:-
sinl slrl.A sinl
13 a'
=
bz +c'
-2bc
cns A
a'
=
b2 + c'
-Zbc
kosA
14 Area of triangle / Luos segi tiga
=
L
obsin C
2
'1
347211
[Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
l;or
F,.taminer's
Use
I
[;
O
6
Ansrver all questions"
Jav,ab semua soalan.
Diagrarn I shows the function/maps ,r to y"
Rajah 1 menunjukkanfungsif memetakan x kepada y.
2
-t
J
4
5
Diagram I
Rajah I
(a) State the value of m.
Nyatakan nilai m.
(b) Using the function notation, expresslf in terms ofr.
Menggunakan tata tanda
fungsi,
ungkapkan
f
dalam sebutan x.
Answer / Jawapan:
(a)
(b)
"f
3472it
12
marksl
12
marlgah)
8
27
3472n
[Lihat
halarnan sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
7
ffilH
l,YStii'];*
diagra,r
represerltirrg
part
o| the ruapping
of ,u by trre
f?:gr"i"!X!{.kkan
gamhar
ra.ialt
arrali
panatt
sebahogictrt
pe.nteraart
r bcgi.firng,si
I
1
2
Diagrarn
2
Rajah
2
Find
Cari
(a)
m,
(b)
n.
Answer
/ Jawapan:
(a)
(b)
[3
marlrs]
f3
markalfl
3472n
[Lihat
halaman
sebe
-\4'l rN./l
-!;.t tt.
E\:ttttint,r's
l-!.,:e
l2
rl-;
O
Iah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
For
Examiner's
Use
Given the functions
h
".
_r
-+
x
-
3 and
Diberifungsi
h: x --> x
*3
dan k : x
(a) h-'(*)
(b) the value of p if kh-'(Z)
-
8"
nilai p jika
kh-t(2)
:
8.
Answer / Jawapan:
(a)
Solve the quadratic equation 3x(r
-2)
:
x + 5.
Give your answers correct to four significant figures.
Selesaikan persamaan kuadratik 3x(x
-2)
:
x + 5.
Beri jawapan
anda betul kepada empat angka bererti.
Answer / Jawapan:
B 3472fi
k:x-+2-Z,find
x
x
(b)
[4
marlcs]
[4
markah]
.l
[3
marks]
13
markahl
3
I-:]
I l+l
4
[E
O
3472n
[Lihat
halaman sebelah http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
9
furrction
f(")- {x
*
p)' + q
347zfi
[3
marks]
f3
markah)
Diagram 5 shows the graph of the quadratic
and q are constants.
Rajah 5 menunjukkan gra-f
fungsi
kuadratik
dan q adalah pemalar.
. where p
"f
(x)
- -(x
*
p)' + q
,
Cengan keadaan p
Diagram 5
Rajah 5
State
Nyatakan
(a) the value ofp and of q,
nilai p dan nilai q,
(b) the equation of the axis of symmetry oft$e curve.
persamaan paksi simetri bagi lenglamg tersebut.
Answer I Jawapan:
(a)
(b)
347211
l5
lm
lo
[Lihat
halaman sebelah
For
Examiner's
Use
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
t0
x(6x-7)>3.
3472fi
[3
inarks]
13
markahl
[3
marks]
[3
markqh]
6
[E
Find the range of values of r for u,hich
Cari jular
nilai x bogi x(6x
-7)
>
3.
Answer I Jawapan:
Given that Zl'
Q+1"*'):9"
,
frndthe value of
Diberi Zl'
Q+1"*'):9n
,
cari nilai n.
Answer I Jawapan:
n.
7
[E
O
347211
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
II
Given logp 5: k,, express loEp!-xbg, p in terms of fr.
Diberi logp 5
:
k, ungkapkan logp
Lr*rrr1,
F
clalam sehutan k.
Answer I Jawapan :
, www,myschoolchildrerr.com
9 Given the geometric progression m, 12,4, ..., find
Diberi
janjang geometri m, 12, 4, . . ., cari
(a) the value of m,
nilai m,
(b) the sum to infinity of the progression
hasil tambah hinggo ketakterhinggaan
ianjang
itu.
Answer I Jawapan:
(a)
34721t
[3
marks]
[3.
markah]
[3
marl<s]
f3
markahf
lior
Et itntine
Use
8
[E
(b)
9
[E
O
3472!1 [Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3472i t
The sum of the first n tenns of a geometric progression is given by S,
:2(3.-
l). Find
Hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu
janjang geometri diberi oleh Sn:2(3n- l)-
Cari
(a) the surn of the first 6 terms,
hasil tambah 6 sebutan pertama,
(b) the 6th term,
sebutan ke-6.
f4
marksJ
14
markahl
Answer I Jawapan:
(a)
t2
For
Examiner's
Use
(b)
10
[G
't
)
The first three terms of an arithmetic progression are 3, p and ll
"
Find
Tiga sebutan pertama bagi satu
janjang aritmetik ialah 3, p dan ll. Cari
(a) the valu e of p
nilai p
(b) the sum of the first seven terms after the fourth term.
hasil tambah tujuh sebutan pertama selepas sebutan keempat.
Answer I Jawapan;
(a)
11
l3
marks)
f3
markahl
(b)
11
[E
O
347211 [Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
I3
347afi
t2 The variabies x and
),
are related by the equarion y'
=
5x (2-
x). A str.aight iine
eraph
is obtained by ptotting
t
uguirlsr .r as shou,n in Diagr am lz.
x
Pernbolehubah x dan y dihubungkan oleh persamar,, y'
-
5x(2* x). Graf gar.is lttrus
diperoleh dengan memplo,
y:-
melawan x seperti ditunjukknn dalam Rajah lZ.
x
2
v
x
Diagram 12
Rajah 12
(a) Express the equation y2
-
5x(2- x) in its linear form, which is used to obtain the
straight line graph shown in Diagram 12.
Ungkapkan persamaan y'
:
5x(2- x) dalam bentuk linear, yang digunakan
untuk memperoleh graf garis lurus seperti ditunjukkan dalam Rajah 12.
(b) Find the value of p and of q.
Cari nilai p dan nilai q.
14
marks)
14
markahl
Answer / Jowapan:
(a)
(b)
(1, q)
3472n [Lihat
halaman sebelah
12
[G
O
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
'For
Examiner's
Use A straight line
v
Garis lurus
L
.l
J
Solve the equation cos P
-
3sin2 0
-l
for
Selesaikan persamaan kos 0
-
3sin2 e
-l
Answer I Jawapan:
t4
-
I cuts the r-axis at P and the y-axis at
Q"
memotong paksi-x di P dan paksi-y di
Q.
0"
<
0
<360".
untuk 0"
<
e
<360".
347211
[3
marks]
13
markahf
14
marks)
f4
markah)
),
_I
34
_{:l
4
Find
Cari
(a) the gradient of the straight line,
kecerunan garis lurus itu,
(b) the equation of the perpendicular bisector of the straight line.
persamaan pembahagi dua sama garis lurus itu.
Answer / Jawapan:
(a)
(b)
13
[E
t4
[E
O
3472n [Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
15
15
Diagram 15 shows a triangle AoB and a semicircle with centre o"
Rajah 15 ruenunjukkarl sebuah segi tiga AOB dan semi bulatan berpusat O.
Diagram l5
Rojah 15
The line AB is a tangent to the semicircle at point B. Given that
the radius of the semicircle is 6 cm, find
Garis AB ialah tangen kepada semi bulatan pada titik B. Diberi
jejari
semi bulatan ialah 6 cm, cari
[Use
lGunar:3.142)
(a) ZAOB in radian,
ZAOB dalam radian,
(b) the area, in cm2, of the shaded region.
luas, dalam cm2, kawasan berlorek.
347 2t I
I.OAB
-
30"and
ZOAB
-30"
dan
14
marl<s)
14
markahf
Answer I Jawapan :
(a)
(b)
3472n
[Lihat
halaman sebelah
For
Exatniner's
Use
15
[a
O
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
For
Examiner"s
IJse
16
[E
O
3472fi
i
I
(a)
the vector g
-
L,
vector a
-
L,
(b) the unit vector in the direction of g-
Linthe
form of-{ and y!
vektor unit dalam arah q.*
b
dalam bentuk xldan yj.
[3
marks]
[3
markoh]
Answer I Jawapan:
(u)
I6
16 Given rhz
(
z\
/* I \
tta-['i
"o
l:[
s)'r'na
(z\ (-r\
Diberi
1=1.,)
dan b_=
[
,-J
,
cari
(b)
3472n
[Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
t7
347
[3
marks]
[3
markahl
l7 Diagrarn l7 shows a triangle PQR.
Rajah l'l menunjukkan sebuah segi tiga
peR.
Diagram 17
Rajah 17
It is given that Ffr.:5x,FQ- 8l and the point S lies on
QRsuch
that
QS:
SR
:
2 : 5.
<
Diberi bahawa PR:5:,
pQ
-8y
dan titik S terletak di atas
QR
dengan keadaan
QS:,SR
:
2: 5.
Express in terms of
I
and y"
Ungkapkan dalam sebutan x dan y.
(u)
(b)
QR
FB'
Answer I Jawapan:
(a)
(b)
3472n
[Lihat
halaman seb
For
Examiner
Use
t7
[;
C
elatr
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
iior
Examiney's
Use
l8
Firrd the coordinates of tlre point on the curve y
:
( x + 2)( x + I
)
the tangent to the curve is 5.
Cari koordinat bagi titik yang terletak pada garis lengkung y
:
( x
keadaan kecerunan tangen bagi garis lengkung itu ialah 5.
Answer I Jawapan:
3472n
where the gradient of
[3
marks]
+2)(x+
l)dengan
[
3 markah]
kadar
[
3 marks
]
[
3 markah
]
18
G
The radius of a balloon in the shape of a sphere increases at the rate of 2 cm s-I. Find the
rate of change of the volume of the balloon when the radius is 3 cm.
[Volume
of spher a, V
-!
ort
f
,3
Jeiari sebiji belon dalam bentuk sf"ro bertambah pada kadar 2 cm s-r
perubahan isipadu belon itu apabila jejarinya
ialah 3 cm.
psipadu
,f"ro
,
V
:1or'
)
J
Answer I Jawapan:
"
Cari
19
[E
O
3472n
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
l9
oo
2a
Give, that
Js(
x)dx:7
,find
trre value
of nt rr
ibr.-2su)Hr
=
-3m"
I
4
Diberi
bahau'a
!
sk)at
:
T
,
cari rtirai ,t jircajbr*
-
zs',)Lb
=
-3m"
I
Answer
/ Jawaparu:
Answer I Jawapan:
347 2i t
[3
rnarks]
f3
markahl
f3
marl<sl
[3
markah]
!;rtr
E-tttrrtiner's
Use
2l
Given that I
6
rat
J
G
5rI
dx
-
m (1*
5x)' + c, find the value of m and of n.
Diberi
I-{-.,,
dx
:
m (t
-
5x)' + c, cari nilai m dan nilai n.
(1
-
5x)'
lft
lo
[Lihat
halaman sebelah
3472t1
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
For
Examiner's
Use
22
G
O
2A 3472n
22 Asetof sixnumbers 1,4,ffi,9,10and 12arearrangedinascendingorder. Giventhat
the median of the set of the data is 7, find
Satu set enam nombor l, 4, ffi, 9, l0 dan 12 disusun secara menaik. Diberi median bagi
set ialah'7, cari
(a) the value of m,
nilai m,
(b) the standard deviation of the set of data.
sisihan piawai bagi data itu.
[4
marks]
14
markah)
Answer I Jawapan:
(a)
(b)
347211
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3472it
23 Siti intends to buy 4 fiuits. The fruit seller has l0 durians, 8 papayas and i2 mangoes for
sale"
Siti ingin membeli 4 biii buah-buahan. Penjual buah mempunvai lO biji durian, S biji
betik dan 12 biji man$ga untuk dijual"
Find the number of ways Siti can buy the fruits if
cari bilangan cara siti boleh membeli buah-buahan jika
(a) there is no restriction on the tlpes of fruits,
tiada syarat dikenakan untuk jenis
buah-buahan,
(b) not less then 3 mangoes rnust be bought.
tidak larang daripada 3 biji msngga mesti dibeli.
[3
marks]
[3
morkah]
Answer / Jawapon:
(u)
2l
(b)
3472n [Lihat
halaman sebelah
Fo
Etami,
Us,
23
[E
O
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
!'-or
Il-rotniner's
'
LIse
24
[E
O
24
,
22
3472tr
In a game, a pointer is rotated about the centre o{' a coiouletl clisc as shown in
Diagram 24.
Dqlam suatu perntainan,
sebatang penunjuk diputarkan ditengah-tengah piring
benuarna seperti ditunjukkan dalam Rajah 24.
Dragram23
Rajah 23
Find the probability that
Cari kebarongkalian bahawa
(c) the pointer stops at the red sector,
penunjuk berhenti di sektor berwarna merah,
(d)
the pointer stops at the blue sector for the first rotation and the green sector for the
second rotation.
penuniuk berhenti di sektor berwarna biru pada putaran pertama dan di sektor
berwarna hijau pada putaran kedua.
[3
marks]
[3
markah)
Answer I Jawapan :
(a)
(b)
Red
Merah
Green
Hijau
70"
I 10"
Yellow
Kuning
3472n
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
25 X is a discrete randotn variable iraving a binomiat distribution rvith n: 3, where
rs is the nuurber of trials" Diagranr 2-{ shows the graph of a binornial distribution
of X.
X ialah pemboleh ubah rawak diskret yang tnetnpun)tai satu talturan binomial
dengon n
_
3, dengan keaciaan n ialah bilangan percubaan. Rajah 25
menunjukkan graf suatu tahuran binomial bagi X.
I
Diagram 25
Rajah 25
Find
Cori
P(x>z),
the value of w"
nilai w.
Answer I Jawapan:
(a)
(b)
23
END OF
QUESTION
PAPER
KERTAS SOALAN TATI,TAT
3472i1
f3
marksl
13
morkoh)
(a)
(b)
EI
ol
ql
el
(l)l
LI
El
-cl
ol
ol
ol
-cl
ol
url
H
EI
=l
=l
=t
EI
ol
qt
el
(l)l
LI
E'I
-cl
ol
ol
ol
-cl
ot
al
>l
EI
,l
=t
=l
I
(o
(6
e
o
.v
a
o
o)
6
(l)
o
(E
o
o
o)
0)
347211 [Lihat
halaman sebelah
For
Exanincr
Use
25
[E
O
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
24
TNFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTAK CALON
34121t
l. This question paper consists of 25 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.
2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.
3" Write your answers in the spaces provided in this question paper"
Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Show your working. It may help you to get marks"
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah
"
5. If you wish to change your answer, cross out the work that you have done.
Then write down the new answer.
Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
batalkan
jawapan yang telah dibuat. Kemudian
tulis jawapan
yang baru.
6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
7 . The marks allocated for each question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.
8. A list of formulae is provided on pages 3 to 5. ,
Satu senarai runxus disediokon di halaman 3 hingga 5.
9. Graph papers and the normal distribution table are provided.
Kertas graf dan stfir taburan normal disediakan.
I0. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik..
I l. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.
3472n
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3472t2
ADDITIONAL MATHBMATICS
Kertas 2
September
., I
/.- tam
2J
MAJLTS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
CAWANGAN PULAU PINANG
MODUL LATIHAN BE,RFOKUS SPM 2013
ADDITIONAL MATHEMATIC S
KERTAS 2
Dua
jam
tiga puluh minit
\
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHTNGGA DIBERITAHU
l. Kertas soalan ini adalah dalam dwibaltosa.
2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.
3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.
4. Calon dikehendaki menceraikan halaman 19 dan ikat sebagai muka hadapan
bers ama-soma dengan kertas
j awapan.
www. mvschoolchildrelt.com
Kertas soalan ini mengandungi t t halaman bercetak dan t halaman tidak bercetak.
347212 @ Hah cipta MPSM Pulau Pinong 2013
[Lihat
halaman sebelah
{
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
0 3 2 I 6 I 5 I 7 I
t2 3 4 5 6 7 8 I
Minus lTolak
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
l.l
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
t.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
0.5000
0.4602
0.4207
0.3821
0.3416
0.3085
0.2743
0.2420
0.21t9
0.1841
0. I 587
0.1357
0.t t5l
0.0968
0.0808
0.0668
0.0s48
0.0446
0.0359
0.0287
0.0228
0.0r 79
0.0139
0.0r 07
0.00820
0.00621
0.00466
0.00347
0.00256
0.00187
0.00135
0.4950 0.4920 0.4880
0.4562 0.4522 0.4483
0.4168 0.4t29 0.4090
0.3783 0.374s 0.3707
0.3409 0.3372 0.3336
0.3050 0.301s 0.2981
0.2709 0.2676 0.2643
0.2389 0.2358 0.2327
0.2090 0.2061 0.2033
0.1814 0.1788 0.t762
0.1562 0.1539 0.l5ls
0.1335 0.13 14 0.1292
0.113l 0.11 l2 0.1093
0.095 t 0.0934 0.0918
0.0793 0.0778 0.0764
0.0655 0.0643 0.0630
0.0537 0.0526 0.05r6
0.0436 0.0427 0.0418
0.0351 0.0344 0.0336
0.028r 0.0274 0.0268
0.0222 0.0217 0.0212
0.0174 0.0170 0.0166
0.0136 0.0t32 0.0129
0.0104 0.0102
0.00990
0.00798 0.00776 0.007ss
0.00604 0.00587 0.00570
0.00453 0.00440 0.oo427
0.00336 0.00326 0.00317
0.00248 0.00240 0.00233
0.00r81 0.00175 0.00r69
0.00131 0.00126 0.00122
0.48,+0 0.4801 0.4161
0.1443 0.4401 0.4364
0.4052 0.4013 0.3974
0.3669 0.3632 0.3594
0.3300 0.3264 0"3228
0.2946 0.2912 0.2877
0.261I 0.2s78 0.2546
0.2296 0.2266 0.2236
0.2005 0.197't 0.1,949
0.1736 0.171I 0.1685
0.1492 0.1469 0.1446
0.t27 t 0.t2st 0.1230
0.1075 0.1056 0.1038
0.0901 0.0885 0.0869
0.0749 0.0735 0.0721
0.0618 0.0606 0.0s94
0.0505 0.0495 0.048s
0.0409 0.0401 0.0392
0.4329 0.0322 0.0314
0.0262 0.0256 0.02s0
0.0207 0.0202 0.0197
0.0162 0.0158 0.0154
0.012s 0.0t22 0.01l9
0.00964 0.00939 0.00914
0.00734
0.007r4 0.00695
0.00s54 0.00s39 0.00523
0.00415 0.00402 0.00391
0.00307 0.00298 0.00289
0.00226 0.00219 0.00212
0.00164 0.00159 0.00154
0.001l8 0.001 l4 0.001l l
0.4't2t 0.468 r a.464t
0.4325 0.4286 0.4247
0.3936 0.3897 0.38s9
0.3557 0.3520 0.3483
0.3t92 0.3 I s6 0.3 l2 r
0.2843 0.2810 0.2776
0.25t4 0.2483 0.245r
0.2206 0.?177 0.2148
0.1922 0.1894 0.1867
0.1660 0.1635 0.161I
0.t423 0.1401 0.1379
0.1210 0.1190 0.1170
0.1020 0.t003 0.0985
0.0853 0.0838 0.0823
0.0708 0.0694 0.0681
0.0582 0.0571 0.0559
0..0475 0.0465 0.04s5
0.0384 0.037s 0.0367
0.0307 0.0301 0.0294
0.0244 0.0239 0.0233
0.0192 0.0188 0.0183
0.0150 0.0146 0.0143
0.01l6 0.01l3 0.01 l0
0.00889 0.00866 0.00842
0.00676 0.00657 0.00639
0.00s08 0.00494 0.00480
0.00379 0.00368 0.00357
0.00280 0.00272 0.00264
0.00205 0.00199 0.00193
0.00149 0.00144 0.00139
0.00107 0.00104 0.00100
4812
48't?
4812
4 7 ll
4 7 1l
3710
3710
369
358
358
257
246
246
235
134
124
t23
123
lt2
ll2
0ll
0ll
0rl
0rl
358
257
246
246
235
123
123
ll2
0ll
0ll
16 20 24
16 2A 24
15 t9 23
ls 19 22
15 18 22
t4 t7 20
13 16 19
t2 15 18
ll t4 16
l0 t3 15
9 1214
8 l012
7 9 ll
6 8 l0
678
567
456
445
344
234
223
222
122
l12
l0 13 15
9 1214
8 ll 13
7 9 ll
689
567
456
344
223
222
28 32 35
28 32 36
27 31 35
26 30 34
2s 29 32
24 2't 3l
23 26 29
2t 24 27
19 22 25
t8 20 23
16 19 2t
t4 t6 18
13 15 t7
ll 13 t4
l0 lt 13
8 t0 ll
789
678
565
455
344
334
233
222
l8 20 23
16 16 2t
15 t7 19
13 15 t7
lt t2 t4
9910
789
566
344
334
2
Tt{tr UFI}lrR TA.Itr, ['[{.OBAEII,ITV
Q(z)
FOI{ TIIE NORh{AL DISTRIBUTION N(0, l)
I{EBARANGI{ALIAM{UJUNG ATAS
Q@)
BAGI TABURAN NORTUIA, N(0, 1)
Exarnple / Contoh:
f
(r)
Qk)-[ f{4a,
k
rf x-N(0, l), then
Jikax- N(0, l), maka
P(x> k)
- 8(k)
P(X> 2.1):
8Q.1)
:
0.0179
f@=h",a(-;r)
o
347212 @ I-trak cipta lI[PStr[ Pulou Pinong 2013
Q@)
Z
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
The
follorving
fonnulae
nrav
comlnonly
usecl.
Ruruus-r-umus
berikut
bolelt
yang
biasa
digunakan.
3
in ansr,l,ering
the
anda
nrenjawab
ALGEBRA
be helpful
ntem
banlu
qucstions.
The symbols
given
are the
otles
soalan.
Sirnbo!-sirnbol
yong
tliber.i
adalak
2 e*x
a"
3 a*+
a"
2a
-om*n
- a*-
n
4 (o*)":
a^n
5 logo
mn
:
log,
m +
log, n
log,
!-
logom-log,n
n
logo
m'
*
n logo
m
log"b-
log"b
log, a
Tn:a*(n-l)d
to
^r"
:
;Po*@*t)dl
1l Tn:
arn-t
t2 sr,?
-
'("
- tl
*
u(t*
") r-l
l-r
,
r* 1
!:
UV,
dv
du
dx
dx
du
dv
dx
dr
--
v'
dy
dx
udy
;' d*
nr*du
du
dx
CALCULUS
KALKALUS
4 Area under a curve
Luas
di bawah
lengkung
b
:
[,
* or (atau)
b
:
I*
o,
5 Volume
of revolution
Isi padu
kisqran
b
:
I
o y' dx or (atau)
b
:
[o,'dv
v:
dy_
dx
347212
@ Hak cipta MpSt f
putau pinang
zut|
fl-,ihat
halaman
sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
4
STATISTICS
STATISTIK
x-
l-
&
N
Zr,.
\wr
1 l-L/
t t
t t-m
n!
nP,
=
g
ncr:
("
-
,)r
nl
3
(r:
4 o-
5m-L
6I-
("
-
,)r, t
10
lt
P(Aw B)
:
P(A) + P(B)
-
P(A
^
B)
P(X - r)
:nC,
P' Qn-', P
* q
:
I
12 Mean I Min
,lL:
frp
o
-
Jnpq
Z:
X-p
&x
loo
Qo
13
t4
GEOMETRY
GEOMETRI
Distance lJarok
:
Midpoint lTitik tengoh
(
xr+x,
lr+!r\
(x,y):l-
,J
'
\
2
,
2
)
3 A point dividing a segment of a line
Titik yang membahagi suatu tembereng garis
(*, y)
: (
rc'u' + mx',nh + mlz)
'
\
m+n m+n
)
4 Area of triangle lluas segi tiga
:
)lt
rz
+ xz?t + xt!r)-Grv, + x3!z+ rr-vr
)
s
lrl
:
6r
Zr
I('
-
xY
1r--
-2
N
ZrG-r)'__
Zr
(!*-")
r- lZ ln
'[
,
.,|-
+y'
347212 @ Hak cipto MPSM Pulau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
5
TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI
2
Area of sector
"A:
Lrre
9 cos (l !B): cosl cos B +sinl sin
^B
"2
Luos sektor, r:
!
i20
kos t'4 tB)
:
kos A kos B + sin A sin B
2"
3 sinzA+cos2 A:l
sin2 A+kos2 A:l
lo
tan(A rD:
#ffi
I Arc length, s
:
r0
Panjang lengkok,r
:-/0
4 se"z A: 1 + tanz A
se( A: | +
tan2 A
5 cosec' A: | + co( A
kose( A: I + kot2 A
8 sin (l tB): sinl cos B
+
cos AsinB
sin (A t B)
:
sin A kos B
+
kos A sin B
I I
tan2A
-
Ztan A
l-tanzA
abc
ra
:-
LZ
sn A sin
^B
sin C
6 sin2A:2 sin A cos A
13 o'
:
bz +
c,
-Zbc
cos A.
sin 2A:2 sin A kos A
o2
:
b2 +
",
-2bc
kos A"
7 coslA: cos2 A
-
sinz A 14 Area of triangle / Luas segi tiga
- ",cos2
A-l
-
I
absnc -l
:
l-zsinzA
2
kos 2A: kos2 A
-
sinz A
-
2kos2 A-l
_
l-Zsin2 A
347212 @ Hok cipta MnSM
putau pinang
20IJ
[Lihat
halaman sebelah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
6
Section A
Bahagian A
[40
marks]
[4A
markah]
Answer all questions.
Jawab semua soalan.
Solve the following simultaneous equations:
Seles aikan pers amaan serentak berikut:
x*y:5, xy+x*J:g
[5
marks]
15
markahl
Diagram 2 shows the first three of an infinite sequence of square cards.
Raiah 2 menunjukkan tiga keping kad pertama bagi satu
jujukan kad berbentuk segi empat
satna.
Diagram 2
Rajah 2
The perimeter of the cards form an arithmetic progression. The terms of the progressiori are in
ascending order.
Perimeter kad-kad itu membentuk suatu
janjang
oritmetik. Sebutan-sebutan
janjang itu adalah
secara menaik.
(a) Write down the first three terms of the progression. Hence, find the common difference of
the progression.
[2
marks]
Tulis tiga sebutan pertama janjang
itu. Seterusnya, cari beza sepunya
janjang ittt.
12
markahf
.
(b) Given that the perimeter ofthe r'h square card is 176 cm, find the value of n.
[2
marks]
Diberi perimeter kad segi empat sama yang ke-n ialah 176 cm, cari nilai n.
[2
markah]
(c) Calculate the sum of the perimeters of the first 18 square cards.
[2
marks]
Hitung hasil tambah perimeter bagi 18 keping kad segi empat yang pertama.
12
markah)
347212 @ Hak cipta MPSM Pulau Pinons 2013
I
5cm
u
2cm 8cm
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
7
3 The gradient function of a curve is px * qr', rvhere p anrJ g are constants" T[e gradient
ol' the
tangetlt to the curve at the point x: I is 2" The curvc has a ntiniprulp poilt (3, 4).
l--urtgsi keceruncn suatil ienglrung ialah px + q,rL, clengan lceaclaan p dan q ialah pernaiar.
Kecerunan tangen lcepada lenglcung itu pada titik x
:
I iolah 2" Lerugin.tng ittt me.mpun)tai iitik
minimunt (3,4).
Find
Cari
(a) the value ofp and of q,
nilai p dan nilai q,
(b) the equation of the curve.
persomaan lengkung itu"
Table 4
Jadual 4
It is given that the median mark is 22.5.
Diberi bahawa markah median ialah 22.5.
(a) Find the value of x and of y.
Cari niloi x don nilai y.
(b) State the modal class"
Nyatakan kelas mod.
(c) Find the mean mark.
Cari markah min.
Table 4 shows the rnarks obtained by 40 students in a monthly test.
Jaduol 4 menunjukknn markah yang diperoleh 40 orong pelajar dalant satu ujian bulunan.
Marks
Markah
l-10 Lt
-20
2t
-30
3t-40 41
-
s0
Number of students
Bilangan pelajar
6 t3 x
))
10
[4
rnarks]
14
marlccthl
[3
marksJ
13
marlmhl
[4
rnarks]
f4
markahl
I
rnarkJ
$
markahl
[3
rnarksJ
[3
markahl
347212 Gs lrak cipta MPSM Pulou Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
.8
Diagrarn 5 shows a straight line CD whiclr meets a straight line AB atthe;roint D" The point C
lies on the;z-axis.
Raiah 5 ntenunjukkan garis lums CD yang bertemu dengan garis lurus AB pada titik D. Titik C
terletak pada paksi-y.
8(6,5)
Diagram 5
Rajah 5
(a) Given that 2AD
:
3DB, find the coordinates of D.
Diberi 2AD
:3D8,
cari koordinat D.
(b) Given thatCDis perpendicular to AB,find the equation of the straight line CD.
Diberi CD berserenjang dengan AB, cari perscmaan garis lurus CD"
(c) A point P moves such that its distance from point B is always 4 units"
Find the equation of the locus of P.
Suatu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya
dari titik B sentiasa 4 unit.
Cari personlaan lokus P.
6 (a)
Sketch the graph of
-t,,
:
3lcos 2xl for 0
<
x 32n .
Lakar graf bagi y
-
3lkos 2xl untuk 0
<
x
<
2r .
[2
marks]
12
markah)
[3
rnarks]
13
markahl
[2
marks]
12
ma,rkah)
[4
marks]
14
markah)
(b) Hence, using the same axes, sketch a suitable straight line to find the number of solutions
to the equation
I
-
fl"os 2xl -.
-l
for 0
<
x
<2n
.
7rl
I
State the number of solutions.
[3
marks]
Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sanla, lakar satu garis lurus yang sesuai
.
untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan
L
-Zltt"s
2xl-
-l
untuk
7T
0<x<2n.
Nyatakan bilangan penyeles aian itu.
13
markahl
A(- 4,0)
3472/2 @ Hak cipta MPSM Pulau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
9
Section B
Bohagian B
[40
nrarks]
f4A
marknhl
Answer any four questions fiom this section"
Iawab tnana-niana emptt soalan daripada bahagian ini"
Use the graph paper to answer this question
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Table 7 shows the values of two variables, x and y obtained frorn an experiment" Variables x
and yare related by the equati
h
on-y
:fr-.,,
where h and k are constants.
Jadual 7 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada
satu elaperimen. Pembolehubah x dan y ctihubungkan oleh persamaan y
:
#4,
dengan
keadaan h dan k ialah pemalar.
x 3 4 5 6 7 8
v
7.94 6.7 6 6.03 5.25 4.68 3.98
Table 7
Jadual 7
(a) Based on Table 7, construct atable for the values of (x- 1) and logro y.
[2
marks]
Berdasarkan Jadual 7, bina satu
jadual
bagi nilai-nilai (x
-
l) don iogro y.
12
markah)
(b) Plot log,oy against (x
-
1), using a scale of 2 cm to I unit on the (,
-
l)-axis and2 cm to
0.1 unit on the log,o y -axis.
Hence, draw the line of best fit.
Plot log,o
1s
melawan (x
-
1), dengan menggunakan skala 2 cm kepada I
(x
-
l) dan 2 cm kepada 0.1 unit pada pal<si-logro y.
Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
(c) Use the graph in 7 (b) to find the value of
Guna graf di 7 (b) unntk mencari nilai
(i) h,
(ii) k.
[5
marks]
[5
markah)
[3
marks]
unit pada paki-
f3
ntarkah)
347212 @ Hak cipta DIPSM Pulau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
i0
Diagrarn B shows a triangl e PQR. The point 5' lies on PQ and the point I lies on
eR.
The
straiglrt line PT intersects the straight line fts at point u.
Rc$ah 8 menuniukkan segi tiga PQR. Titik S terletok pada PQ ctan titik T terletak parta
QR
Garis lurus PT bersilang dengan garis lurus RS pada titik U.
Diagram 8
Rajah 8
[4
marks]
[4
markah]
[3
marks]
f3
markahl
[3
marks]
[3
markah]
It is given that PO
- L,
Pfr: y,PS
:1rO
and
Ql
:!
A
Diberi bahawa PO
- L,
PA:3, B
:1rO
dan
e-f
:I
On
(a) Express in terms of
!-
and y:
Ungkapkan dalam sebutan
{
dan y:
(i)
R3,
(ii) p-f
(c) Hence, find the value of h and of k.
Seterusnya, cari nilai h dan nilai k.
(b) It is given that Pt
:
hPf and, fu: kfiS, where h and k arc constants.
Express PZ
Diberi bahawa PT
:
hP-f and R7
:
kfiS, dengan keadaan h dan k ialah pemalar.
Ungkapka, PO
(i) in terms of h, yand y.
dalam sebutan h,
L
dan y.
(ii) in terms of k,
L
and y.
dalam sebutan k,
{-
dan y.
347212 @ rrak cipta MnSM
putau pinang
2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
ll
Diagranr 9 shows the curve y:r'* 6, and a straight line;,:.""
Raiah 9 nrcnunjukkan
lengkung y: x2
-
6x dan garis lurus
)):
x.
Diagram 9
Rajah 9
Calculate
Hitung
(a) the gradient
of the tangent to the curve atpoint A,
kecerunan tangen kepada lengtamg pada titik A,
(b) the equation of the tangent to the curye atpointA,
persamaan tangen kepado lengkung itu pada titik A,
(c) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[2
marks]
12
markahf
.\
\
[3
marks].
13
markah)
[5
marks]
f5
markah)
s,
o-/
()/
-'l
\,
crrt
sf
s/
o,
o/
a/
9t
€/
i7
i/
s/
E,
(u
(I)
.Y
<t,
o
o
11
.\
a
q)
oQ
a-
o
c,
.o
rr\
3472/2 @ Hak cipta MpSM
pulau pinang
20I J
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
12
10 Diagrarn l0 shows a sector AOB of a circle, centre O. The point C lies on OA, the point I-) lies
on OB and CD is perpendicular
to OB.
The length of oc is l2 cm and zAoB: 1.05 radians.
Raiah l0 menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bttlatan berltusat O. Titik C terletak pacla OA,
titik D terletak poda oB dan cD bersererjang dengan oB.
Panjang OC ialah 12 cm dan ZAOB: 1.05 radian.
Diagram l0
Rajah l0
n
It is given that
Diberi bahawa
:3"
:3.
Calculate
Hitung
(a) the length, in cm, of AC,
panjang, dalam cm, AC
(b) the length, in cm, of arc AB,
panjang, dalam cm, lengkok AB,
(c) the perimeter, in cm, of the shaded region,
perimeter,
dalam cm, kawasan berlorek
(d) the area, in cm2, of the shaded region.
luas, dalam cm', kawasan berlorek.
OC : OA:2
OC : OA:2
1t
maitl
I
markahl
[2
marks]
12
markahl
[4
marks]
f4
markah)
[3
marks]
[3
markahl
12 cm
347212 @ Hak cipta MnSM
pulau pinang
2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
tt (a)
I3
Irr a village,45o/a of its residents are fishennet].
Dalam sebuah perkantpungan, 45% tlaripada penducluk adaloh nelayan.
(i) If 8 residents of the village are chosen at random, calculate the probability that 5 of
them are fishennen.
Jika 8 penduduk dalam kampung itu dipilih secara rew,ak, hiturtg kebarangkalian
baltawa 5 orang adalah nelayan.
(ii) If the variance of the distribution of the number of fishermen in that village is 940.5,
calculate the population of that village.
Jika varians bagi taburan bilangan nelayan dalaru kamltung itu ialah 940.5, hitung
bilangan penduduk dalam kampung itu.
[4
marks]
14
markahl
The lifespan of batteries produced by a factory has a normal distribution with a mean of
240 hours and a standard deviation of ru hours.
Jangka haltat bagi bateri yang dikeluarkan dari sebuah kilang odolah mengikut taburan
normal dengan min 240
jam
dan sisihan piawai nt
jam.
(i) If the standard score for'255 hours' is 1.5, calculate the value of m.
\
Jika skor piawai untuk'255 jam' ialah 1.5, hitung nilai m.
\
(ii) If 700 batteries are produced by the factory on a certain duy, find the number of
batteries that have lifespans between 230 hours and 250 hours.
Jika 70A baturi dikeluarkan dari kilang pada suatu hari, hitung bilangan bateri yang
mempunyai
jangka
hayat antara 230 jam dan 250
jam.
[6
marks]
[6
markah)
(b)
347212 @ Hok cipta MPSM Pulau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
t4
Section C
Bahagian C
[20
rnarks]
120
morkah)
Answer any two questions from this section.
Jawab ntana-mana dua soalan daripada bahagian ini.
l2 A particle moves along a straight line passes through a fixed point O with a velocity of
-4
m s-t. Itr acceleration, o*r-', is given by o - 5
-
2t,where I is the tirne, in seconds, after
passing through O.
Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dertgan
halaju
_
4ms-t. Purutannya, a m s ,
diberi olelt a:5
-2t,
dengan keadaan t ialah nlaso,
dalam saat, selepas melalui O.
[Assume
motion to the right is positive]
lAnggapkan
gerakan ke arah kanan sebagai positifl
Find
Cari
(a) the time interval during which the acceleration of the particle is negative,
[2
marks]
julat
masa apabila pecutan zarah adalah negatif
(b) the time, in seconds, when the particle stops instantaneously,
[2
markah]
[4
marks]
tnasa, dalam saat, apabila zarah berhenti seketika,
14
mafkah)
(c) the total distance, in m, travelled by the particle in the first 4 seconds.
[4
marks]
jurnlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh zarah itu dalam 4 saat pertama.
[4
markah]
347212 @ Hak cipta MPSIr Putau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
I3
l5
Table 13 shorvs the
lrrices
and price indices fbr lour itenrs P, O, /l arrd,S. Diagrarn l3 shorvs a
bar chaft of the sales for these items in the year 2009.
Jadual 13 menunjukkan harga dan indelc harga bagi entpat bahan P,
Q,
R dan S" Raiah 13
menunjukkan caria palang yang mewakili jualan
bahan-bahan tersebut pctda tahun 20A9"
Item
Bahan
Price ( RM
)
Harsa
(
RM )
Price index in the year 2012
based on the year 2009
lndeks harga pada tolrun 2Ol2
berasaskan tahun 2009
Year 2009
Tshun 2A09
Year zUn
Taltun 2012
P 1,.2s )c 120
O v
4.40 t37.5
R 2.64 3.25 Z
,S 2.00 2.t0 135
Table 13
Jadual 13
Sales ( RM)
Juqlan (RM
170
t25
aR
Diagram 13
Rajah 13
Item
Bahan
80
45
(b) Calculate the composite index for these items for the year 2012 based on the year 2049.
[2
marks]
Hinmg nombor indek gubahan bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2012 berasaskan
(a) Find the values of
a
y and z
Cari nilai x, y dan z.
tahun 2009.
(c) The sales of these items for the year 2009 is RM 500.
Find the corresponding sales in the year 2012.
Jualan bagi sen'ttta bahan tersebut dalam tahun 2009 ialah RM 500.
Cari iualan
yang sepadan pada tahun 2012.
[4
marks]
14
markahJ
12
markahl
[2
marks]
12
markah)
(d) If the cost of item
Q
increases by t6% from the year 2007 to the year 2009, find the pnce
index in the year 2An based on the year 2007 . [2
marks]
Jika kos unttrk bahon
Q
meningkat 16% dari tahun 2007 kepada tahun 2009, cari indelcs
harga pada tahun 2012 berasaskan tahun 2047 .
347212 @ Itak cipta frIPSrt{ Pul$u Pinang 2013
f2
markahl
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
i6
In Diagram
I 4. PQR is a triangle.
point
s lies on the straight line pft
.
Dalam Rr[ah 14, PQR ialah sebuah segi tiga. Titik S terletak pacla garis lurus
eR"
Qn
S 9cm
Diagram 14
Rajah 14
It is given that PS: 8 cm, SR
:
9 cm, ZpeS: 4go and ZpSe:
Diberi bahawa PS: 8 cm, ,SR
:
9 cm, Z?OS: 48o dan /pSe
-
Find
Cari
(a) the length, in cm, of
pR,
panjang,
dalam cm, bagi
pR,
(b) the length, in cm, of
pe,
panjang,
dalam cm, bagi PQ,
(c)
the area, in cm2, of A
pOR,
luas, dalam cm', bagi L
pOR,
(d) the perpendicular
distance from
p
to SrR.
jarak
serenjang dori P ke SR.
14
120"
"
120..
[3
marks]
13
markahf
I
[2
marks]
[2
markah]
[3
marks]
[3
markah]
[2
marks]
12
markahf
347212 @ Hak cipta MnSM
putau pinang
nLIJ
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
EI
ol
qt
CI
(I)l
LI
131
-cl
ol
ol
ol
-cl
ol
@l
>l
EI
rl
=t
=t
EI
el
cl
(l)l
LI
131
-cl
ol
ol
ol
-el
C)I
artl
>l
EI
=l
=t
=I
tl
15 Use graph paper to answer this question"
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalsn ini.
A housing developer intends to build x units of single-storey terrace houses and y units of
double-storey terrace houses on a piece of land. The building of the houses is based on the
following constraints :
Sebuah syarikat pemaiu pe1umaharu ingin membina x unit runtah teres setingkat dan y unit
rumah teres dua tingkat di atas sebidang tanah. Pembinaan rumah-rumah iersebut adalah
berdasarkan kepada kekangan berikut :
I The maximum number of houses that can be built is 80.
Bilangon maluimum rumah yang bole,h dibina ialah 8a.
r
ffimn::#U#;:fiXj:."ace
houses does not exceed three times the number
Bilangan rumah teres setingkat tidak melebihi tiga kali ganda bilangan rumah teres
dua tingkat"
m
:::"
-,'
;
::;:;Ti";ff )trL )"_
-
i.o)i),n
o, b in a
(a)
Write three inequalities, other than x
>
0 and y ) 0, which satisfy all the above constraints
[3
marks]
Tulis tiga ketalcsamaan, selain daripada r
>
0 dan y 2 A, yang memenuhi semua kekaagan
di atqs"
[3
markb,h]
(b) Using a scale of 2 cm to l0 houses on both axes, construct and shade the region R which
satisfies all of the above constraints.
[3
marks]
Menggunakan skqla 2 cm kepada l0 buoh rumah pada kedua-dua pal<si, bina dan lorek
rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas.
(c) Using the graph constructed in 15(b), find
Menggunakan graf yang dibina di ls(b), cari
f3
markah)
(i) the range of the number of single-storey terrace houses that can be built if only 40
units of double-storey terrace houses are built.
iulat
bilangan rumah teres setingkat yang boleh dibina
jika 40 unit rumah teres dua
tingkat dibina.
(iD the maximum total profit obtained if the profit for a single-storey terrace house is
ntr{ f O OOO urdthe profit for a double-storey terrace house is RM 50 000.
iumlah
keuntungan mal<simum yang diperoleh
jika
keuntungan untuk sebuah rumah
teres setingkot ialah RM 30 000 dan keuntungan sebuah rumah teres dua tingkat
iolah RM 50 000.
[4
marks]
[4
markah]
END OF ASSESSMENT MODULE
347212 @ Hak cipta MPSM Pulau Pinong 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
l9
NIAMTT :
.I'INGKATAN
:
NO. T{AD PENGENALAN
AF{GKA GILIRAN
Arahan Kepada Calon
I Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan.
2 Tandakan ( {
)
untuk soalan yang dijawab.
3 Celaikan helaian ini dan ikat sebagai nruka hadapan bersama-sarna dengan helaian
jawapan.
Kod Pemeriksa
Bahagian Soalan
Soalan
Dijawab
Markah
Penuh
Markah Diperoleh
(Untuk Kegunaan P emeriks a)
A
I 5
2 6
3 7
4 8
5 7
6 7
B
7 10
8 10
9
l0
IO 10
11 10
C
t2 l0
13
10
l4
10
15
10
Jumlah
347212 @ Hak cipto MPSM Pulau Pinang 2013
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly