You are on page 1of 23

5

1 Eu busco palabras

Aquí tes catro series de palabras ordenadas alfabeticamente, pero
en todas hai unha mal colocada. Atópaa e ríscaa:
cabras – lura – escuma – ovella – pluma
beber – durmir – comer – marchar – nacer
para – pita – pera – pouco – pulga
cativas – doces – rápidas – feroces – veloces

Vocabulario: De volta á escola
6
1

Completa:

alfabeto

O abecedario ou ....................................... é o conxunto de letras

23

ordenadas dun idioma. En galego ten ................. letras.

2

A letra

A lura botou tinta sobre algunhas letras do abecedario. Escribe as
que faltan:

4

A letra

O P Q
7

R S T U V X Z

A

Completa con esas letras a palabra incompleta:

O N I T A

En busco palabras B___ ___ ___ ___ ___S.

O

A letra

5

Completa coas vogais:

a e o
e o o
___st___x___
i o
t___t___r

a e i a
o u a o
r___t___l___d___r
e o ___r___s
i a
t___s___

c___d___rn___

c___d___ ___r___

Escribe alfabeticamente os nomes destes debuxos:

Escribe separadas as consoantes e as vogais destas palabras:

escuma
ovellas
arquivador
chaquetón

4

8

Coma o mundo, son redonda,
e ao final do mundo estou;
non me busques pola terra
pois a ela nunca vou.

I

i
e e a o
___nc___r___d___
i a i ___
a
x___mn___s___

A I N O T

E

A letra

x___z

3

No medio do ceo estou
sen ser luceiro nin estrela,
a ver se acertas quen son.

Hasme ver no teu piso,
na porta nunca estou;
sen min non habería ricos
e ninguén sería feliz.

A B C D E F G H
I L M N

Adiviña: de que vogais se trata?
Que letra esta será
que non se atopa nos meses
e na semana está dúas veces?

Consoantes

Vogais

s c m
v l l s
r q v d r
c h q t n

e u a
o e a
a u i a o
a u e ó

bolígrafo, goma , lapis, mesa , papeleira , regra , taboleiro.

................................................................................................................

Nas palabras anteriores, rodea con vermello as letras xuntas que se
pronuncien como un único son.

................................................................................................................

4

5

Gramática: A letra e a palabra
1

5

Completa:

ETNAGIX

significado

.................................. .

2

Ordena de menor a maior segundo o número de letras:
aula, eu, alumnas, recreo, director, titor, secretario, sal

eu, sal, aula , titor, recreo, alumnas, director,
secretario
................................................................................................................
................................................................................................................

Ordena as letras ao dereito e forma nomes de personaxes de conto:

XIGANTE
LEBRE
ERBEL
..................................
FADA
ADAF
..................................
PANTASMA
AMSATNAP ....................................

letras

A palabra é un grupo de ........................... ordenadas que ten un

6

ONANA

..................................

OINEX
ORGO
NÓGARD

ANANO
XENIO
......................................
OGRO
.........................................
DRAGÓN
...........................................
......................................

Separa as palabras e volve escribir cada texto:
Haipalabrasmoibonitas.

Agora ordena estas de maior a menor:

Hai palabras moi bonitas.

................................................................................................................

peixe, alga, mar, caranguexo, medusa, ti, pescador, esponxa

caranguexo, pescador, esponxa , medusa , peixe,
alga , mar, ti

................................................................................................................

Gústamelerpoesías.

................................................................................................................

6

3

FERUMOSO

4

6

Gústame ler poesías.

................................................................................................................

Risca a letra que sobra en cada palabra para que teña sentido:
POLEBO

ROVELLA

VENETO

TRABOLEIRO

CADERINO

GOMPA

LINAGUA

PALABIRA

POTETA

CLETRA

Buscopalabrasnodicionario.

MARA

Escribe en cada casa a letra que che indican as pistas. Que palabra
resulta?
Esta letra está en cama, pero non en casa.

M

Esta letra está en cebra, pero non en cabra.

E

Esta letra está en sol, pero non en col.

S

Esta letra está en tía, pero non en ría.

T

Esta letra está en cariño, pero non en camiño.

R

Esta letra está en fame, pero non en fume.

A

Busco palabras no dicionario.

................................................................................................................

7

Coas letras de CAMPANARIO, e sen cambialas de orde, forma todas as palabras que poidas. Podes deixar espazos en branco:
C

A

M

C

A

M

P

A

N

A

R

I

As solucións
son múltiples: man,
mar, capa,
pana, crío...

O

A

C A M P Á
C A
N A R I O
C A
N A M M M
R Í O
C A
N
P A N

7

7

Ortografía: O punto e a maiúscula
1

5

Completa:

oración

punto

Escribimos .......................... ao remate de cada ................................

Durante unha excursión ao bosque, un trasno meteuse na mochila.
De Raquel cando a rapaza chegou á casa, case cae do susto. Ao atopar alí dentro o trasniño co tempo fixéronse moi bos. Amigos e Raquel levábao sempre con ela un día. Decidiu ensinarlle a escola cando. O trasno chegou ao patio, quedou abraiado, nunca vira tantos
nenos. Xuntos aquel ía ser un día moi especial...

................... para indicar unha pausa. Despois de punto escribimos

maiúscula

sempre letra .................................. .

2

No texto seguinte, rodea con distintas colores:
punto e á parte → .

punto e seguido → .

No seguinte texto, trabucáronse ao colocar os puntos. Cópiao correctamente axudándote coas viñetas:

punto final → .

Adaptación de No corazón do bosque, de Agustín Fernández Paz

Era a primeira niñada que ían ter a parella de xílgaros. Días antes
foran carrexando pallas, herbas e garabullos para facer a cama.
A femia, deitada no niño, acochaba os ovos. Por fin asomaron catro cabezas pardas cos corpiños cubertos de suave peluxe.
H. Pérez Placer: Contos, lendas e tradicións (adaptación)

3

8

No texto anterior, subliña as palabras que leven maiúscula. Clasifícaas:

Era
Días,
A, Por
..............................................................................

Principio do texto: ..............................................................................
Despois de punto:

4

Véxase o
subliñado
na solución
anterior.

9

Pon os puntos que faltan no seguinte texto e completa as palabras
coas maiúsculas adecuadas:

A escola abúrreme. S empre estamos facendo o mesmo
P intamos, lemos, escribimos E scribimos, lemos e pintamos.
A lgunhas veces falamos coa profesora. I so é o que máis me
gusta. E la explícanos que a conversa é falar con xeito e despois
pregúntanos se sabemos que é falar con xeito. E va, a miña com
pañeira, díxolle que era falar coma se estivésemos mudos. T odos
se riron dela. C ando a profesora lle pediu a Eva que se explicase,

Durante unha excursión ao bosque, un trasno meteuse na mochila de Raquel. Cando a rapaza chegou á casa , case cae do susto ao atopar alí dentro o
................................................................................................................
trasniño. Co tempo fixéronse moi bos amigos e ra................................................................................................................
quel levábao sempre con ela . Un día decidiu ensi................................................................................................................
narlle a escola . Cando o trasno chegou ao patio,
................................................................................................................
quedou abraiado, nunca vira tantos nenos xuntos.
................................................................................................................
Aquel ía ser un día moi especial...
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

ela non soubo que dicir, porque era unha tontería.
Concha Blanco: Quero que veñan meus pais, ed. Casals (adaptación)

................................................................................................................

8

9

4

2 Curiosos animais

POLDRO
GALIÑA
CARNEIRO
..........................................:
Macho da ovella.
BACORIÑO
..........................................:
Cría da porco.
CAZAPO
..........................................:
Cría do coello.

Vocabulario: En compañía de animais
1

Elixe e escribe unha palabra de cada liña para cada animal:
crista
brúa
galiñeiro

cornos
fociño
gruñe
croa
canceira charca

ancas
ladra
niño

rabo
cacarexa
cortello

peteiro
canta
corte

Busca no cadro as sílabas correspondentes ás palabras definidas:

5

fociño, gruñe, cortello
crista , cacarexa , galiñeiro
cornos, brúa , corte
vaca: ......................................................................................................
peteiro, canta , niño
paxaro: ..................................................................................................
ancas, croa , charca
ra: ..........................................................................................................
rabo, ladra , canceira
can: .......................................................................................................

..........................................: Cría do cabalo.

POL

BA

CA

..........................................: Femia do galo.

CAR

GA

ZA

CO

RI

LI

PO

DRO

NEI

ÑA

RO

ÑO

Substitúe as palabras subliñadas por outras que signifiquen o
mesmo e copia:
díxolles

mestra

calma

parir

tenreiro

Daquela

ergueu

explicar

empezou

aula

porco: ....................................................................................................

Por fin a paz reinaba na clase. A profesora comezou a expoñer a
vida dos mamíferos. Entón, Minia levantou a man e contoulles a todos que a súa vaca acababa de ter un xato.

galiña: ...................................................................................................

10
2

Por fin a calma reinaba na aula. A mestra empezou a explicar a vida dos mamíferos. Daquela,
Minia ergueu a man e díxolles a todos que a súa
................................................................................................................
vaca acababa de parir un tenreiro.
................................................................................................................
................................................................................................................

Escolle un animal e forma comparacións:

................................................................................................................

caracol
elefante
Pesado coma un .....................................
esquío
Listo coma un .........................................
león
Fero coma un ..........................................
serpe
Silandeiro coma unha ............................
Lento coma un ........................................

3

6

l d a

m
ñ
__ia__a

r e

o__v__a

o__n__a

10

b a

__a__r__

can

curto

dócil
suave

curral

dócil
suave
cuberto de la
pequenas e o seu rabiño
As súas orellas son ..........................
curto .
é .....................
curral .
Vive no ...........................
herba
Come ........................ .

A ovella é ............................ e .................................. .

__e__

galiña

pequenas
herba

c c e

__a__ar__xa

Elixe as palabras necesarias e describe a ovella:

cuber to de la

Ten o corpo ........................................................... .

Que fai cada animal? Completa as palabras e relaciona:
burro

11

................................................................................................................

u e

lobo
ovella
gato

11

Gramática: As sílabas
1

6

Completa:

letras

GRE-TI

voz

pronuncian nun só golpe de ............... .

2

Separa as sílabas das seguintes palabras:

pín -te -ga
mo-no
pin -güín
..................................

..................................

elefante .....................................

..................................

sapoconcho ..............................

pingüín

3

e -le -fan -te
sa -po-con -cho
go-ri -la
......................................

píntega
mono

gorila

7

Completa coas sílabas que faltan:

ma

te
po
de cor sen o seu per____so.
po____se
mi A el gus____ríalle
ta
ñer
ra cando tiña ver____za,
gon ro____
sa cando se na____raba
mo
colo____do
e
ne cando se enfadaba. En cam____,
bio a súa cor de____día
pen
____gro
ca
te da ár____re
bo na que se pousase ou da ____lla
fo na
uni____men____
da durmi____.
do
que que____se
4

..................................

da

8

O mellor amigo das persoas.

tar
gu ro
can
tim
plo ra
can

Animal cunha bolsa onde leva as crías.

Facer un son melodioso coa voz.

Recipiente para levar auga nas excursións.

Completa o seguinte cadro segundo o exemplo:
Número de sílabas
4

polisílaba

medusa

3
4
1
3
2
3
4
2
5
3
5

trisílaba
polisílaba
monosílaba
trisílaba
bisílaba
trisílaba
polisílaba
bisílaba
polisílaba
trisílaba
polisílaba

luz

Resposta
aberta.

Bisílabas
Trisílabas

cabuxo
grilo

Polisílabas

víbora

5

Coloca as palabras nas casas segundo o número de sílabas:

rinoceronte

ala

a

escamas

la

es que le

es

to

estrelamar

esqueleto

vaca
intelixente

ca mas

morcego

ri no ce ron te

13
Clase

bolboreta

sapoconcho

Monosílabas

...............................

can

Palabra

Escribe tres palabras de cada grupo:

CABALO
BALEA
A-LE-BA
................................
XABARIL
BA-XA-RIL ................................
AVESTRUZ
VES-A-TRUZ ................................
ARAÑA
ÑA-RA-A
................................

BA-CA-LO

Forma palabras novas engadindo sílabas. Fíxate nas definicións:

can

O ca____león an____ba tris____ porque o seu cor____ cambiaba

12

Ordena as sílabas e forma nomes de animais:

TIGRE
LUCECÚ
CE-LU-CÚ
..................................
XIRAFA
FA-XI-RA
..................................
MORSA
SA-MOR
..................................
BACORIÑO
ÑO-CO-RI-BA ..................................

Unha sílaba está formada por unha ou máis ..................... que se

embarcadoiro

12

13

Ortografía: A sílaba tónica. O guión
1

5

Completa:
Nunha palabra, a sílaba que pronunciamos con máis forza cháma-

tónica

átonas

se ......................................... . As demais son sílabas ...................... .

2

Colorea a sílaba tónica das seguintes palabras:
AU

GA

MAR

A

Copia o poema separando as sílabas con guións. Subliña as tónicas:
Na casa da granxa

Na ca-sa da gran-xa

podemos quedar

...........................................................

a muxir o leite,

...........................................................

a cocer o pan,
a segar na herba

TÚN

inverno e verán...
Erguédevos cedo!
ZAM

BU

RI

ÑA

LU

Abride a ventá,

RA

que o galo pregoa
que o día está!
CAN

GRE

XO

CEN

TO

LA

6

XI

LLÓN

CO

Fíxate neste texto: Para que serve o guión ao final das liñas?
Había unha vez un rei cun reino tan pequeno que resultaba difícil atopalo nos mapas. Este rei tiña, por suposto, un palacio real moi grande, unha coroa de ouro e unha carroza tirada por uns cabalos tan vellos que case non podían con ela.

14
ME

po-de -mos que -dar
a mu -xir o lei -te
a co-cer o pan ,
...........................................................
a se -gar na her-ba
...........................................................
in -ver-no e ve -rán ...
...........................................................
Er-gué-de -vos ce -do!
...........................................................
A-bri -de a ven -tá
...........................................................
que o ga -lo pre -go-a
...........................................................
que o dí-a es-tá!
...........................................................

RA

15

A. Gómez Cerdá: «O rei Papamoscas», Compañeiros de soños, ed. Bruño

3

Augamar, atún , mexillón
zamburiña , lura , cangrexo, cenNa penúltima sílaba: ...........................................................................
tola
...............................................................................................................
nécora
Na antepenúltima sílaba: ....................................................................
Na última sílaba: .................................................................................

4

Para partir as palabras que non caben nuha liña .

Clasifica as palabras anteriores segundo onde leven a sílaba tónica:

Copia as sílabas tónicas de cada palabra e terás o nome dun animal. Debúxao:

................................................................................................................

7

Copia de novo as palabras que teñan mal partidas as sílabas:
ca-ca-rex-ar

8

buguina
pequeno
algunha

14

BA

LO

DO

DE

MO

cer-vo

pin-gü-ín

gaiv-ota

ce-go-ña

Escribe todas as maneiras posibles de partir estas palabras:

mexillón

CA

carac-ol

ca -ca -rexar ca -ra -col pin -güín gai -vo-ta

................................................................................................................

parrulo
longueirón

bu-guina

me -xillón
pe -queno
........................................
al -gunha
........................................
pa -rrulo
........................................
lon -gueirón
........................................
........................................

bugui-na

mexi -llón
peque -no
algu -nha
..........................................
parru -lo
..........................................
longuei -rón
..........................................
..........................................
..........................................

15

3

3

un día moi caloroso

Bótame un feitizo

un vento húmido

un ceo nubrado
un vento suave

Coloca cada palabra onde corresponda:

4

cogomelos

follas

anubrado

carapucha

pingas

poza

chuvasqueiro

ourizos

Substitúe as palabras subliñadas polos seus contrarios e copia:
Aquela mañá saín tarde da casa. O bosque estaba lonxe e o camiño
era longo. O tempo estaba moi malo e eu dispoñíame a pasar un
día aburrido, polo que camiñaba triste, con paso lento e con poucas ganas de chegar onda tía Henriqueta, que vivía nunha horrible
casa vella, rodeada das árbores máis baixas do bosque.

pingas

anubrado

un día moi frío
un vento seco
unha tarde desagradable
..........................................................................
un ceo despexado
..........................................................................
un vento forte
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

unha tarde agradable

Vocabulario: O outono
1

Escribe os contrarios:

Aquela mañá saín cedo da casa . O bosque estaba
preto e o camiño era curto. O tempo estaba moi bo
e eu dispoñíame a pasar un día moi divertido,
................................................................................................................
polo que camiñaba alegre, con paso rápido e con
................................................................................................................
moitas ganas de chegar onda tía Henriqueta , que
................................................................................................................
vivía nunha preciosa casa nova, rodeada das ár................................................................................................................
bores máis altas do bosque.
................................................................................................................
................................................................................................................

carapucha
poza

chuvasqueiro
cogomelos

16

................................................................................................................

follas
ourizos
2

................................................................................................................

Agora escribe unha oración con cada unha das palabras anteriores:
................................................................................................................

17

5

Busca neste rebumbio de palabras os contrarios das que tes á dereita; rodéaos:

................................................................................................................

Resposta
aberta.
................................................................................................................

ble
cia
so

................................................................................................................

grande
do
bra
pes
anu
ado
feble

................................................................................................................

enfad
ado

................................................................................................................

o
tos
ven

curto

do
rti
pa

limpo
longo
negro
cheo

co
an
br

o
baleir

o
tic
tén
au

................................................................................................................

bo
nit
o

................................................................................................................

sucio

lixeiro
pequeno
contento

................................................................................................................

16

17

Gramática: A oración
1

5

Completa:

Forma oracións con estas parellas de palabras:

palabras

Unha oración é un conxunto de .............................. ordenadas que

cogomelos – parque

sentido

ten ................................ completo.

2

................................................................................................................
nai – conta

Escolle unha palabra de cada recadro e forma oracións:

Resposta
aberta.

................................................................................................................
Sara
O meu amigo
As follas

non veu
cubrían
leu

o chan.
ese libro.
hoxe á clase.

Sara non veu hoxe á clase.
O meu amigo leu ese libro.
................................................................................................................
As follas cubrían o chan .
................................................................................................................

chuvia – molla
................................................................................................................

6

................................................................................................................

18

3

O bailar do vento
como gusta velo!
Levántame a saia,
revólveme o pelo,
enreda coas follas,
bate no portelo
e tira contigo
se queres detelo.
O bailar do vento
como gusta velo!

Ordena as palabras e forma oracións:
Cristina piano. moi toca ben o

Cristina toca moi ben o piano.

................................................................................................................
bailará na Xavier do festa colexio.

Xavier bailará na festa do colexio.
................................................................................................................
meus visitarei os vacacións avós. Estas

Estas vacacións visitarei os meus avós.

................................................................................................................

4

Alonga a seguinte oración, de maneira que teña o número de palabras indicado entre parénteses:

Resposta
suxerida.
A rapaza patina ben .
(4) ........................................................................................................
A rapaza patina moi ben .
(5) ........................................................................................................
A rapaza patina moi ben no xeo.
(7) ........................................................................................................
A rapaza patina moi ben no xeo cos seus patíns.
(10) .......................................................................................................
A rapaza patina.

18

Le este poema e subliña os verbos das oracións destacadas noutra cor:

19

Ana María Fernández: Pola rúa dos versos

7

Fíxate no exemplo e escribe as oracións contrarias:
A torta gústame moitísimo. → A torta non me gusta nada.

A avoa non asa cas-

A avoa asa castañas polo magosto. → .............................................

tañas polo magosto

................................................................................................................

Meu pai nunca me

Meu pai cólleme sempre no colo. → .................................................

colle no colo.

................................................................................................................

Agora non chove e

Agora chove e non podemos saír. → .................................................

podemos saír.

................................................................................................................

19

Ortografía: A interrogación e a admiración
1

5

Completa:

Escribe unha oración interrogativa para cada viñeta:

?

Ao final das preguntas escribimos o signo ............., que se chama

interrogación

signo de ..................................... .
Ao final das oracións que expresan sorpresa, emoción, medo, etc.

!

admira -

escribimos o signo ............., que se chama signo de ....................

ción

................. .

2

Coloca signos de interrogación ou de admiración:

?

Cando volveremos vernos
Mira que bonito
De onde vés

3

20

Canta xente

!

!

Que queres, Laura

?

Que divertido

?

!

Viñeta 2 ................................................................................................

Cantos anos tes?
A que hora comeza o concerto?
Onde vives?
o enderezo dun amigo: ........................................................................

a idade dunha amiga: .........................................................................
a hora do concerto: .............................................................................

4

De quen será este zapato?
Espelliño, espelliño, son eu a máis guapa?
Resposta
suxerida.
Cando poderei ser un neno de verdade?
................................................................................................

Viñeta 1 ................................................................................................

Escribe as preguntas que farías para saber:

Viñeta 3

6

21

Escribe agora unha oración admirativa para cada viñeta:

Coloca neste texto os signos de interrogación e de admiración:
—Que facedes aquí
—Ah, que susto

?

!

—Está ben, que queredes

?

—Podemos falar con vostede

?

!

—Nooon

—Que rosmón

!

Estamos fartos de que nos asuste

—E por que vos dou medo

—Polos dentes. Son horribles

!

—Está ben, limareinos. Parécevos ben
—Siiiiiii

!

?
Que guapa estás!
Resposta
Que medo! Un dragón!
suxerida.
Que
dentes
máis
grandes
tes!
................................................................................................

Viñeta 1 ................................................................................................

?

Viñeta 2 ................................................................................................

!

Viñeta 3

20

21

4 Había unha vez...

3

Escribe os alimentos que máis e menos che gustan de cada grupo:

Froitas e verduras

Resposta
aberta.

Gústanme ....................................................................................
Non me gustan ...........................................................................

Vocabulario: A comer!
1

Carnes e peixes
Gústanme ....................................................................................

Le este poema e completa os nomes dos alimentos:

e

Non me gustan ............................................................................

x

Pola rúa b___ren___ena

Doces e sobremesas

c

onda a praciña da ___ol,

i u
l r

polo barrio da le___t___ga,

Gústanme ....................................................................................

esquina á da colif___o___,

Non me gustan ............................................................................

hai unha casa moi grande

b
n
v
o
r
e cheminea de a___roz,
c
i
telladiño de ___enor___a,
m
s
tixolas de ___acarrón___,
b moídas
portas de a___elás
r n
e escaleiras de tu___ró___.

con bufardas de ___ombó___,

4

paredes de gara___anz___s

22

Busca no dicionario e debuxa outros significados de:
bocadillo

pasta

23
Resposta
suxerida:
globo de
comic.

Nesta casa tan famenta
vive un monstro moi lambón.

Resposta
suxerida:
pastas de
pastelería.

Ana M.ª Fernández: Tres voltas ó planeta, Everest Galicia

2

Coloca cada alimento do poema anterior xunto aos da súa clase:

berenxena , col, leituga , coliflor,

Hortalizas: grelos, ................................................................................

cenoria

................................................................................................................

bombón , turrón
garavanzos
Legumes: chícharos, ............................................................................
arroz
Cereais: millo, ......................................................................................
macarróns
Pastas: fideos, .....................................................................................
abelás
Froitos secos: améndoas, ...................................................................
Doces: pasteis, ....................................................................................

22

5

Escribe dúas oracións nas que estas palabras teñan significados
diferentes:

Resposta suxerida : ollo da agulla , ollos
dunha ponte, da pechadura ...
Resposta suxerida : pé dunha árbore, dunha
pé: .........................................................................................................
montaña , pés da cama , pé dunha lámpada ...
................................................................................................................
do corpo, orellas do Entroido.
orellas: ..................................................................................................
ollo: .......................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

23

Gramática: O nome
1

5

Completa:

animais

As palabras que utilizamos para designar persoas, ......................,

fantasmas
amigo
árbores
casa
noites
casona
ruídos
día
paseo
bosque

cousas

nomes
propios .
O nomes poden ser comúns e ..........................
plantas e .................... chámanse ...................... .

2

Clasifica os seguintes nomes:
libro
mar

perna
árbore

Estevo
España

Galicia
piñeiro

Miño
Micifú

Comúns

Propios

libro, perna ,
mar, árbore,
piñeiro
....................................................

Estevo, Galicia ,
Miño, España ,
Micifú
....................................................

.................................................... ....................................................

Elixe os nomes que precises e completa:

6

casona
bosque
árbores
día o meu .............................
amigo Xosé e mais
Un .................,
paseo e achegarnos
eu decidimos dar un .........................
casa
ata a misteriosa ............................
. Dicían que había
fantasmas e que polas ............................
noites
..................................
ruídos .
se oían toda clase de ...........................
Aquela ...................... antiga estaba no medio dun
......................, case tapada polas ............................. .

Completa:

.................................................... ....................................................

24

Común

.................................................... ....................................................

Propio

monte
.................................

Aloia

can

.................................

.................................

3

4

Escribe cinco nomes comúns de:

papagaio

.................................

animais

can, ....................................................................................

flores

rosa, ...................................................................................

comidas

guiso, .................................................................................

lugares

vila, .....................................................................................

froitas

mazá, .................................................................................

Resposta
aberta.

7

.............................................................................................

animais

.............................................................................................

vilas

.............................................................................................

ríos

.............................................................................................

cidades

.............................................................................................

Le o seguinte texto e traslada os nomes a onde corresponda:
Malasombra é o pirata máis temido do mar Caribe. Ten un
papagaio que se chama Laretas e que non para de falar. Garda os seus tesouros na caverna máis profunda de Illa Maldita.
Malasombra ten un amigo que é bucaneiro; chámase Trespelos e sempre vai acompañado do seu fiel can Tristón.

Agora escribe cinco nomes propios de:
persoa

25

Resposta
aberta.
.................................

pirata , mar, papagaio, tesouros,
caverna , amigo, bucaneiro, can
Malasombra , Trespelos
Laretas, Tristón
Caribe, Illa Maldita

Nomes comúns
de persoas

Resposta
aberta.

Nomes
propios

de animais
de lugar

24

25

Ortografía: As maiúsculas. C e qu
1

4

Completa:

Le o seguinte texto e clasifica as palabras con maiúscula:

5

Completa con c ou qu:

c

____oles

qu
c
bi____o

ra ____eta

6

qu
c
c
c
____ulleres
____eixo

____ro ____odilo

Estivo, Os

Suso, Antonia , Carmela , Arxentina

o último libro que lin foi no corazón do bosque, de agustín fernández
paz. decidín lelo porque mo recomendou adela. agora gustaríame ler
algo de poesía. xurxo di que lle gusta antonio garcía teixeiro. creo que
no xornal o eco recomendan sempre algún libro; mirareino.

O último libro que lin foi No corazón do bosque, de
Agustín Fernández Paz. Decidín lelo porque mo
................................................................................................................
recomendou Adela. Agora gustaríame ler algo de
................................................................................................................
poesía . Xurxo di que lle gusta Antonio García
................................................................................................................
Teixeiro. Creo que no xornal O Eco recomendan
................................................................................................................
sempre algún libro; mirareino.
................................................................................................................
................................................................................................................

26

cabra

............................. .

cobra

...................... son réptiles.

Escribe unha oración con cada palabra:
esquecer .............................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

crocodilo

........................... e a

27

esquío

..................................... .

............................ picoulle á

O

7

cabalo

mosquito

Un

Copia o texto poñendo en maiúscula o que consideres necesario:

c

pata____a

..................................... .

Nesas árbores sempre hai algún

................................................................................................................

c

____aixa

..................................... ten uns dentes moi afiados.

Meu tío monta moi ben a

................................................................................................................
Nomes propios: ....................................................................................

c
c

____un____a

____aldeiro

quenlla

A

Está, A, El, Tampouco, Agora ,

Despois de punto: ...............................................................................

qu
c
qu
es____eleto
____ilo

Enche cada oración coa palabra do debuxo:

Juan Farias: Anacos de pan de millo, Anaya (adaptación)

3

e

Escribimos ............ diante de i, ..... .

Na casa de abaixo vive Suso. Está casado con Antonia, pero non teñen
fillos. A mamá di que son boa xente. El traballa de garda forestal.
Tampouco che é pouca cousa o avó de Carmela. Agora anda mal
dun xeonllo e ve pouco, pero de novo non paraba quedo. Estivo na
Arxentina, pero só trouxo fame e cousas que contar.
Os avós son coma libros de moitas páxinas, teñen moito que dicir e
nunca aburren.

26

u

Escribimos ............ diante de a, o, ..... .

propios

....................... .

2

Completa:

c
qu

punto

Escribimos letra maiúscula despois de ................... e nos nomes

8

Resposta aberta.
Poden consultar o dicionario.

buraco

.............................................................................................

equilibrio

.............................................................................................

Completa con c e qu e recita:

qu

qu
qu
qu pi____a
c graíñas,
____e

qu
qu

c
c

Bi____iño, bi____eiro

____e pi____a no herbal,

do mazari____eiro,

____e pi____a, repi____a

c

pingas do luar.

27

3

5 Tradicións de Nadal

marisco
bacallau
ollomol
........................................
ao forno
cordeiro
.......................................
asado
turrón
.......................................
duro
uvas
.......................................
da sorte
roscón
........................................
de Reis
....................................... da ría

....................................... con coliflor

Vocabulario: Chegou o Nadal
Risca as cousas que non é normal atopar nunha árbore de Nadal.
Escribe o nome das cousas que si deben estar aí:

grilandas
estrela
campaíñas
........................................
bólas de cores
........................................
candeas
........................................
bota de Papá Noel
........................................
calcetín de Nadal
........................................
anxos
........................................
........................................
........................................

28

4

1

P E

– O belén é unha cousa típica de Nadal.

O belén é unha tradición típica de Nadal.

................................................................................................................

3

4

As bólas de cristal son un adorno típico de Nadal.

................................................................................................................

ma

ro

llau

ros

mol

tu

ris

llo

ca

rrón

dei

cón

29

L

P
A
O T A

7

Í
P
B O N E C A
8
S
T
U

I
C
X
P A P A V E N T O S
C
I
E
N
T
H
E
E
B A L Ó N

2

– O turrón é unha cousa típica de Nadal.

– As bólas de cristal son unha cousa típica de Nadal.

co

5

Cambia a palabra cousa por outra máis adecuada da dereita e volve copiar as oracións. Fai os cambios necesarios:

O turrón é un doce típico de Nadal.

cor

u

6

........................................

................................................................................................................

vas

Resolve o encrucillado cos nomes destes xoguetes:

........................................

2

o
ba

tradición
adorno
doce

1

Escolle as sílabas adecuadas e forma as palabras para completar
estas comidas típicas do Nadal:

comida

– O bacallau con coliflor é unha cousa típica do Nadal.

O bacallau con coliflor é unha comida típica do Nadal.

................................................................................................................

28

29

Gramática: O adxectivo
1

5

Completa:
As palabras que nos din como son as persoas, animais ou cousas

Substitúe os números polas vogais adecuadas e escribe:
1=a

adxectivos

son ............................................... .

2

Subliña con vermello os adxectivos que hai nestas frases:

2 = .....

3 = .....

unhas bólas novas

traballadora

.....................................................

responsable

.....................................................
d4v3rt4d2

4nq53d1

divertido

.....................................................

inqueda

tr1nq54l2

m2r3n1

tranquilo

.....................................................

morena

.....................................................

un gran balón

1rg1ll34r2

4nt3l4x3nt3

argalleiro

.....................................................

intelixente

.....................................................

6

5 = .....

r3sp2ns1bl3

.....................................................

un pallaso divertido

4 = .....

tr1b1ll1d2r1

Cambia cada adxectivo polo seu contrario e copia:
O parque novo estaba baleiro.

30

un tobogán alto

unha vella corda

31

O parque vello estaba cheo.

................................................................................................................

unha bonita boneca

A mesa pequena da cociña estaba sucia.

3

Agora un pouco máis difícil. Subliña os adxectivos que atopes neste texto:

A mesa grande da cociña estaba limpa .

................................................................................................................
O tempo estaba moi caloroso e seco.

O camiño era estreito. Dirixíase a un vello castelo que se erguía no

O tempo estaba moi frío e húmido.

................................................................................................................

alto do monte. O día estaba caloroso e seco. Un ceo azul cubría toda

Luís é un rapaz alto e forte.

a paisaxe. Por fin atopamos unha fonte fresca de auga limpa onde puidemos beber.

4

Engade tres adxectivos a cada nome:

novo
veloz
brioso
vella
longa e .............................
escura .
rúa .............................,
.............................
pesado .............................
enorme e .............................
simpático .
elefante .............................,
branda .............................
cómoda e .............................
quentiña .
cama .............................,
divertida .............................
ruidosa e .............................
popular .
festa .............................,
fiel
estupendo e .............................
inseparable .
amigo .............................,
.............................

cabalo ............................., ............................. e ............................. .

30

Luís é un rapaz baixo e débil.

................................................................................................................

Resposta
modelo.

7

Completa o texto cos seguintes adxectivos:
tranquila

branca

fermoso

boas

continua

feliz

novo

fermoso
branca
feliz
boas
tranquila . Pero un día todo cambiou. Os dovida era moi ................................
novo e a paz transformounos da casa compraron un cadeliño ..............
continua revolución.
se nunha ..........................

Nun xardín moi ....................... vivía unha margarida .................... .
Era unha flor moi .................., porque tiña ................ amigas e a súa

31

Ortografía: A coma. R e rr
1

5

Completa:

Completa con rra, rre, rri, rro, rru:

palabras

Escribimos coma para separar ................................ dunha serie.

2

rru

pa______lo

Copia e pon as comas que faltan:

rre

to______

Os Reis trouxéronme unha bici un ioió unha pelota e unha boneca.

Os Reis trouxéronme unha bici, un ioió, unha pelota e unha boneca .

rri

rra

se______

................................................................................................................

rro

ba______l

bu_______

................................................................................................................

6

Na festa do meu aniversario estaban Iria Xurxo André Sara e Iago.

Enche os ocos con ro ou rro:

ro
rro

Na festa do meu aniversario estaban Iria, Xurxo,
................................................................................................................
André, Sara e Iago.
................................................................................................................

ro
rro
rro
a_____az

a_____z

_____da

_____upa

co_____a

ho_____r

ro

7

rro
ro
rro
ta_____

tou_____

ca_____
bombei_____

Esta mañá erguinme cedo ducheime almorcei con papá e collín o
bus para o cole.

ro
ro
ro
_____sa

ca_____

Busca os nomes nesta sopa de letras e escribe:

Esta mañá erguinme cedo, ducheime, almorcei con
papá e collín o bus para o cole.
................................................................................................................
................................................................................................................

32
3

33

Completa o texto co que vexas no debuxo.

un cisne, unha
pata
e dous patiños, dúas tartaru.................................................................
gas,
moitos peixes de cores, algún
.................................................................
mosquito
e unha ra .
.................................................................

No estanque había ....................................

ra

.................................................................

Resposta
.................................................................
suxerida.
4

rosa

xerra

......................... .........................

.........................

verme
.........................

canguro

.........................

C

A

R

A

C

O

L

P

V

C

A

N

G

U

R

O
R

E

X

M

B

R

V

O

R

C

O

E

A

I

S

C

M

Q

X

E

R

R

A

O

E

L

A

R

A

N

X

A

caracol

.........................

Completa con r ou rr:

r

r

r

_____ato

_____eloxo

tou_____o

rr
en_____iba
r
_____úas
r

rr
ba_____co
r
_____ío
r

a_____ea

cu_____al

afo_____os

r

vasoi_____a

r

tu_____istas

r

na_____iz

r
rr

_____eg_____a

va_____edor

ma_____ea

r

r

laranxa

r

porco

ramo

.........................

.........................

.........................

32

33

3

6 Un conto en verso

O ceo está anubrado.

7. Luz intensa que acompaña aos tronos nunha tormenta.

treboada

Adxectivo

neve

Hai que ver como saraiba!

xeo

.....................................................

nube

5

A chuvia facía ruído.

2

Hoxe había néboa .

.....................................................

Sabes que significan estas expresións?

Gabar, dicir cousas moi

Poñer a alguén polas nubes. ..............................................................

boas de alguén .

................................................................................................................

Xa pasou moito tempo.

Desde aquela xa choveu! ....................................................................
................................................................................................................

Corre moitísimo, moi rápido.

Corre coma un lóstrego. .....................................................................
................................................................................................................

34

chuvioso
nevado
ventoso
-oso: ................................
xeado
-ado: .................................
nuboso
-oso: .................................

chuvia -oso: .................................

vento

.....................................................

A

L

Engade a cada palabra os sufixos que se indican e forma palabras
novas:

Hai treboada .

34
Fixen un boneco de neve.

R

H U V I E I R
U
E
L
2
V E N D A V A
I
T
M
E S C A M P A R
C
R
O
A
T R O N O
C

Verbo

.....................................................

Resposta
suxerida.
.....................................................

4

6. Soprar o vento.

4
.....................................................

3

4. Ruído que acompaña aos
relampos nunha tormenta.
5. Chover miúdo.

7

6

3. Deixar de chover e despexarse o ceo.

sarabia
néboa

1

neve

chuvia

C

2. Vento que sopra moi forte.

Elixe a palabra adecuada para cada debuxo e escribe unha oración
con cada unha:
anubrado

5

1. Chuvasco, chuvia abundante con vento forte.

Vocabulario: O inverno
1

Resolve o encrucillado:

6

-ado: .................................

chuviscar
nevar
ventear
.....................................
xear
.....................................
anubrar
.....................................

-iscar: .....................................
-ar:
-ear:
-ar:
-rar:

35

.....................................

Escribe agora os contrarios destes verbos engadíndolles o prefixo
des-:

desabrigarse
desanubrarse
destapar
......................................

desabotoar
desxear
despregar
.....................................

abrigarse ....................................

abotoar .....................................

anubrar ......................................

xear

tapar

pregar

.....................................

Rodea os sufixos que atopes nas palabras destacadas nestes versos:
O vento unha noite
botouse a zoar
con todos os folgos
que puido xuntar.

Bufaba teimoso
ao longo do val,
na cima dos cotos
e no piñeiral.
Xosé Neira Vilas: Cantarolas, Edicións Xerais

35

Gramática: Xénero e número
1

5

Escribe o nome dos debuxos e pon diante o ou a. Fíxate no exemplo:


O corazón
A saia
...........................................
O peixe
...........................................
A ra
...........................................

5. ...........................................

4.

A ovella
O peite
A lúa
..................................................

2

Completa:

2. .................................................. 6.
3. .................................................. 7.
8.

6

Pon diante destes nomes S (singular) ou P (plural):

P
S
7

S
P

cadernos
dentista

masculino

a

o caldeiro

os caldeiros

o vaso

.................................

os vasos
os señores
.................................
os zocos
.................................
os doutores
.................................

o zoco

as

M
F
4

o doutor

Coloca ao lado de cada nome M (masculino) ou F (feminino):
faro
luz

F
M

M
F

culler
sofá

F
M

café
vaca

F
M

vila
lapis

caixa

8

ovo

Completa:
Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

a coella
............................

o home

o............................
amigo

a amiga

o cabalo
............................

a egua

o rapaz

............................

a rapaza

o pai

............................

o............................
avogado

a avogada

............................

o galo

a galiña

o raposo

............................

a raposa

o príncipe

............................

o coello

a muller
............................

S
S

Plural

o señor

xénero ....................................., .......... ou .......... .

3

cociñas

S
P

rei
raíña

S
S

lobo
gomas

irmán
letra

Fíxate no exemplo e pon en plural:

Os nomes poden ter xénero ........................................ ou feminino.

feminino

gata

Singular

Nos de xénero masculino podemos poñer diante o ou os; nos de

36

plural

Os nomes poden estar en número ....................... ou ................ .


1. O can

Completa:

singular


Singular

Plural

as avoas
as nenas
as botellas
.................................
as avestruces
.................................
as pulseiras
.................................

a avoa

.................................

a nena

.................................

a botella
a avestruz
a pulseira

37

Busca na sopa de letras os nomes dos debuxos:
T

I

X

O

L

A

C

P

O

E

B

T

E

M

G

A

R

F

O

S

N

F

M

R

U

A

A

O

L

C

A

N

S

P

C

O

R

V

I

C

O

E

R

C

R

U

C

E

S

a nai

9

Clasifica os nomes que atopaches no exercicio anterior:

tixola , flor, xerra , sapo
garfos, cans, cruces, noces

Singular: .................................................................................................

a princesa

Plural: ....................................................................................................

36

37

Ortografía: O til diacrítico
1

5

Le a seguinte estrofa:

brinca nun pé

X. Neira Vilas

e tras as nubes
xa non se ve.

Agora relaciona:

2

Nos seguintes versos, rodea as palabras que teñan til diacrítico:
A lúa, lúa

Polas pólas dos carballos
cantan ledos os paxaros.

polas

ramas dunha árbore

pólas

por + as

Ana M.ª Fernández

O pozo é un ollo mouro
que mira para adentro

Completa:

na busca dun tesouro.

diacrítico

O til ............................. serve para diferenciar palabras que se es-

Pepe Cáccamo

significado

criben igual pero teñen diferente ............................................ .

3

polas

38

Gamelas durmidas

Enche os ocos coas seguintes palabras:
pe

pólas

á beira das rochas

oso

óso

e

é

é

e

o vento non zoa.
A. García Teijeiro

– Laura .................... moi amiga de Rosa ................... de Xelo.

6

polas

– A señora Amalia ten catro .................... e un galo.

oso

pe

– O ................. pardo tes que buscalo polo o, non polo ................. .

2. Esfera.
3. Parte final da perna.
4. Letra que vai antes do u.
5. Peza de pan redonda e con moito miolo.
6. Letra que vai despois do o.

38

Resposta
aberta.

................................................................................................................
pola

Soluciona o encrucillado:
1. Infusión moi boa para o estómago.

bola
bóla

– ................. noites, deixo a roupa dobrada ao ................. da cama.

4

Escribe unha oración con cada palabra:

................................................................................................................

pólas

– Hai que podar as .................... do pexegueiro.

Polas

39

por non espertalas

óso

– Rompeu un .................... do brazo e anda con el enxesado.

T
B
P
T
B
P

................................................................................................................

É
Ó

L A

É

E

................................................................................................................
oso

E
O

póla

L A

................................................................................................................
óso
................................................................................................................

39

7

5

pie

Dime como é
6

Vocabulario: O corpo
1

3

cóbado
coudo

Busca no dicionario a palabra dente. Escribe unha oración con
dous significados diferentes desa palabra:

Resposta aberta
(dentes da boca, dunha serra, de allo).

................................................................................................................

7

Forma palabras novas engandíndolles a estas os sufixos que se indican. Escribe unha oración con cada nova palabra:

olleira
Resposta aberta .
reloxeiro
reloxo + -eiro → ...................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
xeonlleira
xeonllo + -eira → .................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
orelludo
orella + -udo → ....................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
dedal
dedo + -al → ........................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
manexar
man + -exar → .....................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
pelaxe
pelo + -axe → ......................................................
Resposta
aberta
.
................................................................................................................
bocado
boca + -ado → .....................................................
Resposta aberta .
................................................................................................................
ollo + -eira → .......................................................

Na lista anterior hai tres palabras que non están relacionadas co
resto; ríscaas.

................................................................................................................

Relaciona:
mans
dedo
cabeza
pescozo
pés
ollos

4


man

................................................................................................................

álbum , beizos, cabeza , cóbado, floreiro, lombo, mei................................................................................................................
xelas, ollos, orellas, reloxo, xeonllo
................................................................................................................

40

embigo
ombigo

................................................................................................................
Ordena alfabeticamente as seguintes palabras:
lombo, cabeza, reloxo, xeonllo, ollos, beizos, álbum, orellas, cóbado, floreiro, meixelas.

2

Risca a palabra de cada parella que estea mal escrita:

Agora escribe unha oración con cada parella anterior:
colar – pescozo → ..................................................................................

Resposta
aberta.

guantes – ..................... → ..................................................................
calcetíns – ..................... → ................................................................
chapeu – ..................... → ...................................................................
lentes – ..................... → .....................................................................
dedal – ..................... → ......................................................................

40

41

41

Gramática: Os artigos
1

5

Completa:

nomes

Os artigos van diante dos ......................... e concertan con eles en

– Os alumnos de 3º fixeron a obra de teatro.

Uns alumnos de 3º fixeron unha obra de teatro.

número

xénero e .......................... .

2

Pasa os artigos determinados a indeterminados:

................................................................................................................
– Elsa agachouse tras o sofá e perdeu o zapato.

Completa agora o cadro:

Elsa agachouse tras un sofá e perdeu un zapato.

................................................................................................................
Masculino

– Colle o dicionario e busca as palabras.

Feminino

Singular

Plural

Singular

Plural

Determinados

o

Indeterminados

un

os
uns

a
unha

as
unhas

Colle un dicionario e busca unhas palabras.

................................................................................................................

6

Agora pasa os artigos indeterminados a determinados:
– Un amigo de Luísa trouxo un regalo de Sandra.

O amigo de Luísa trouxo o regalo de Sandra .

................................................................................................................

3

42
4

Escribe un nome adecuado para cada artigo:

– Ten uns ollos preciosos e unha boca pequena.

Ten os ollos preciosos e a boca pequena .

o ..........................................

a

...............................................

................................................................................................................

os ..........................................

as

.........................................

– Unha muller díxome que atopara un reloxo na rúa.

un ..........................................

unha .........................................

uns ...................................

unhas .........................................

Resposta
aberta.

43

A muller díxome que atopara o reloxo na rúa .

................................................................................................................

7

Escribe de novo facendo as contraccións:
– Pásame o saleiro con o sal.

Completa con artigos adecuados:

Pásame o saleiro co sal.

................................................................................................................
– Ven esta tarde por a miña casa.

Ven esta tarde pola miña casa .

................................................................................................................
– Meteron o tesouro en un saco grande.

a

........ ponte

as

........ bolboretas

o

....... niño

Meteron o tesouro nun saco grande.

................................................................................................................
– Esa rapaza é irmá de unha amiga miña.

Esa rapaza é irmá dunha amiga miña .

................................................................................................................
– Cando chegues a a casa, fala con a avoa.

a
os pitos
e ......
....... galiña

42

a
o limoeiro
e .....
..... maceira

as
as nubes
e ......
...... árbores

Cando chegues á casa , fala coa avoa .

................................................................................................................
– Por o camiño ía un rapaz con unha cesta en a cabeza.

Polo camiño ía un rapaz cunha cesta na cabeza .

................................................................................................................

43

Ortografía: Palabras que soan igual. C e z
1

5

Escribe cada palabra onde corresponda:
bota

vota

Completa:

o, u

e, i

Escribimos z diante de a, ........... . Escribimos c diante de ........... .

bota

6

Completa as palabras con c ou z:

C

c
c

c

z

c

– ___elia e Mar___ial foron en bi___i ao ___oo para ver as ___ebras.

z

c

– Na pra___a ___entral da ___idade había mercado; alí vendían

z

c
c

z

z
z

de todo: ___apatos, ___intos, ___ocas, ca___os, etc.

vota

..................................

2

bota

bota

..................................

c

Completa:

c

z

7

Con axuda do dicionario, escribe o significado destas palabras:

parte do corpo dun animal
hortaliza
ravo: ........................................................................................
fermosa
bela: ........................................................................................
dun barco
vela: .........................................................................................
rabo: ........................................................................................

baca

hai

ai

8

botar

c

z

Fíxate no exemplo e escribe:

45

noces
luces
xices
xiz – ..........................
paces
paz – ..........................
veces
vez – ..........................

perdiz – perdices

noz – ..........................

xuíces
tapices
tapiz – ..........................
veloces
veloz – ..........................
arroces
arroz – ..........................

luz – ..........................

xuíz – ..........................

Completa as oracións coas seguintes palabras:
vaca

z

z

xa, os bei___os a___uis e o pesco___o moi delgado.

diferente

4

z

___ellas negras, un nari___ enorme, as fa___ulas de cor ___erei-

soan

Hai palabras que .................. igual, pero escríbense de maneira

3

z

z

– A ese boneco, píntalle unha cabe___a ben grande, cunhas

.................................. .

44

c

– Un ___ego de Valen___ia bebía do___e ___umes de ma___á.

..................................

Busca as froitas e hortalizas que mercamos na praza:

votar

botar
vaca movendo o rabo.
– No prado había unha ..........................
Hai
– ..........................
que buscar un bo regalo para Xulia.
votar
– Eu aínda non podo ..........................,
porque non teño 18 anos.
Ai
– ..........................,
que dor de moas teño!
baca
– Esas maletas tes que poñelas na ..........................
do coche.
– Pararás algunha vez de .......................... esa pelota?

U

M

I

N

O

R

E

T

F

C

A

B

A

Z

A

T

S

C

B

Z

O

H

L

C

N

O

E

M

Á

T

V

U

E

D

X

B
O

Q

C

I

R

O

L

A

S

U

N

P

Ñ

D

G

P

A

L

N

O

C

E

S

A

M

R

A

Z

C

E

N

O

R

I

A

S

44

45

8 Falando enténdese a xente

4

Debuxa:

Reloxo de pulso

Actividade de
aplicación práctica

Vocabulario: O paso do tempo
1

Completa as seguintes series:

mércores

venres

– Luns, martes, ........................................, xoves, ............................,

5

sábado

................................ e domingo.

outono
inverno
Xaneiro febreiro, .........................,
marzo abril, ........................,
maio
– ............................,
xuño .....................,
xullo agosto, setembro, ............................,
outubro
.....................,
novembro
decembro
...........................................
e ...........................................
.

quincena

ano

– Queridos Reis Magos: Este .................. porteime moi ben.

século

– Agora estamos no ........................ vinte e un.

logo .......................................................................................................

segundos

– Ese concurso é moi difícil, porque só teñen 30 .............................
para contestar.

Completa o encrucillado coas definicións:

6

3

M
4

P

A

N

T

Ñ
A S A

D

Forma palabras novas engadindo -eiro/-a ou -ario:
Nome

2

-eiro/-a

Nome

-ario

reloxeiro

hora

............................

segundeiro
............................
minuteiro
............................
domingueiro
............................

día

H O X E
N
T
O N T E
1

5

47

semana

– Estou desexando que remate a .............................. e que chegue
o domingo.

Resposta
aberta.

46

mes

– Eu marcho de vacacións a primeira .......................... do ...............
de agosto; é dicir, do 1 ao 15.

despois ..................................................................................................

O día no que estamos.
O día anterior ao que estamos.
O día seguinte ao que estamos.
Dous días antes do que estamos.
Dous días despois do que estamos.

século

minutos
trimestre

agora ......................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

ano

– Faltan cinco ................................ para que termine o recreo.

antes ......................................................................................................

3

mes
semana
segund
minutos
trimestre
os

– Neste ............................... estudaremos cinco unidades de Lingua.

Escribe unha oración con cada palabra:

46

Completa coas palabras que faltan:

quincena

verán

– Primavera, ......................., .............................. e ............................ .

2

Reloxo de area

Espertador

O M A Ñ

reloxo
segundo
minuto
domingo

A

sol

centena

horario
solario
............................
diario
............................
centenario
............................

47

Gramática: Os demostrativos
1

2

5

Completa:

– Esta ............................... deuma aquel ............................... .

mostrar algo.

– Ese ............................... chega ata a aquela ............................... .

6
Feminino

Singular

Plural

Singular

Plural

este

estes
eses
aqueles

esta
esa
aquela

estas
esas
aquelas

ese
aquel

Subliña os demostrativos que atopes neste texto:
Este río vai dar a aquela praia, onde empezaron a construír eses
apartamentos horribles esta primavera. Desde estas rochas de aquí
podes velos ben. Mira aquelas gaivotas; pronto elixirán esas chemineas e eses tellados para facer os seus niños. Si, aqueles areais van
cambiar moito en pouco tempo.

7

Agora clasifica os demostrativos que subliñaches no exercicio anterior:

Este, esta , estas
eses, esas, eses
aquela , aquelas, aqueles
Lonxe: ....................................................................................................
Cerca: ....................................................................................................

Observa o debuxo e completa cos demostrativos adecuados:

48

Distancia media: ..................................................................................

aquelas

.................... árbores

8

49

Fíxate nos símbolos e completa as oracións con demostrativos:
✦ demostrativos que indican distancia cercana
★ demostrativos que indican distancia media
✸ demostrativos que indican distancia lonxe

esa

eses

.................... bolboreta

.................... saltóns

Resposta
aberta.

– Aquelas ............................... estaban famentas.

Completa agora o cadro coas súas formas:
Masculino

3

Completa con nomes adecuados:

sinalar ou
Os demostrativos son palabras que serven para ........................

Este

– ✦ ....................... parque estaba baleiro durante o inverno.

estes
ese

– Non sei facer ben ✦ ......................... exercicios.

esta

.................... arañeira

– Por favor, tráeme ★ ...................... abrigo que está aí colgado.

aqueles
Esa
Este río é o Mandeo e ★ ...............
esa vila é Pontedeume.
– ✦ ..............
Aqueles parrulos que ves alí dormen na miña horta.
– ✸ .........................
esas
– Se ti me axudas a levar ★ ...............................
caixas, eu douche
Aquela torta que hai alí, enriba da mesa.
✸ .........................
– Lembras ✸ ....................... rapaces dos que che falara? Pois mira,
★ ........................ é a súa casa.

4

Agora completa cos demostrativos este texto, seguindo o debuxo:

esta

Diante de todo, vese ......................... arañeira tan grande. Detrás

eses

esa

están ................................... saltóns e .................................. bolbore-

aquelas

ta. Ao fondo, vense ............................... árbores frondosas.

48

49

Ortografía: Palabras con b
1

5

Completa:

bus-

b

criben con ..... .

2

Completa:

b

bur-

Todas as palabras que empezan por bu-, ............. e ............ se es-

Antes de r e l escríbese .......... .

6

Completa con bra, bre, bri, bro, bru:

Completa os nomes dos debuxos:

bro

bri

______che

______llante

bre

3

fo
bu..................

7

Forma os nomes coas sílabas iniciais e debuxa:
burro + fantasma
+ dado

50

guina
bu..................
burla + buxo
+ llama

Escribe os nomes dos meses do ano que teñan br:

Febreiro, abril, setembro, outubro, novembro,
decembro.

................................................................................................................

buscar + tomate

bl
bl
bi_____ioteca
br
_____isa
br
fe_____e

Actividade de
aplicación práctica
9

4

burbulla

.........................

busto

.........................

Escribe unha oración con cada palabra:
marabilla

............................................................................................

billa

............................................................................................

bolboreta

............................................................................................

Resposta
aberta.

br

som_____a

br

_____anco

bl
br
bl
pú_____ico
_____oque

bl

pro_____ema

bl

_____usa

a_____igo

pobre
brando

libre
abrir

rico – ............................

escravo – ............................

duro – ............................

cerrar –

10

............................

Escribe a palabra correspondente a cada definición:

Que non se pode ver.
Que nos agrada.
Que se pode mellorar.

bulebule

Que pode ser.

50

bl

mo_____e

Escribe os contrarios:

automóbil ............................................................................................
............................................................................................

51

Completa con br ou bl:
ca_____e

bufanda

ca______

______xa

................................................................................................................

8

.........................

bra

bru

le______

bela
bu..................

invisi
agrada
mellora
................................ble
posi
................................ble
................................ble

................................ble

51

9 Unha fada embruxada

4

Escribe o nome da árbore correspondente a cada froito:

nogueira

............................................................

+ -eira

Vocabulario: Na fraga
1

cerdeira

Completa os nomes das árbores coas vogais e debuxa:

............................................................

Actividade de
aplicación práctica

castiñeiro

............................................................

+ -eiro

u a i o

a a o

e__c__l__pt__

52

2

3

pereira

............................................................

i e o

c__rb__ll__

limoeiro

............................................................

p__ñ__ir__

piñeiro

............................................................

Ordena as letras e descubre o nome doutras tres árbores:

bidueiro
castiñeiro
.........................................
salgueiro
.........................................

idub

+ eiro .........................................

ascñit

+ eiro

saglu

+ eiro

5

Fíxate no exemplo e completa:
Planta

Escribe os nomes das partes dunha árbore:

Lugar (-eira/-al)

oliveira

oliveiral

xunco

xunqueira
carballeira
piñeiral
salgueiral

carballo
piñeiro
salgueiro

copa/follaxe

froito

6

Escribe unha palabra que comece por cada unha das letras:

follas

póla

F
O
L

tronco

raíces

53

L
A

Respostas suxeridas:
FILLOA, FALTAR, FABADA, FERIDA...;
ODIOSO, OCÉANO, OCUPAR, OITAVO...;
LINGUA, LADRÓN, LANZAR, LENTES...;
ABAIXO, ABERTO, ACERTO, ALTIVO...

52

53

Gramática: Os posesivos e os numerais
1

5

Completa:

pertence
artigo determinado.
dica. Levan sempre diante o .........................

Os posesivos expresan a quen ............................ o que o nome in-

2

Por favor, vai á túa casa e colle o meu reloxo; olvideino alí, no teu
cuarto. Regaloumo miña avoa polo meu aniversario e téñolle moito cariño. Os nosos amigos sempre se rin de min porque din que
non o quito nin para durmir, pero cada un ten as súas teimas.

Completa agora o cadro coas formas dos posesivos:

túa – feminino singular
Dun só

................................................................................................................

Feminino

Masculino

Feminino

meu

miña
túa
súa

noso
voso
seu
nosos
vosos
seus

nosa

teu
seu

Plural

54

meus
teus
seus

meu - masculino singular, un posuidor
teu - masculino singular, un posuidor
miña - feminino singular, un posuidor
................................................................................................................
meu - masculino singular, un posuidor
................................................................................................................
nosos - masculino plural, varios posuidores
................................................................................................................
súas - feminino plural, un posuidor
................................................................................................................

De varios

Masculino

Singular

3

miñas
túas
súas

................................................................................................................

vosa
súa

nosas
vosas
súas

Subliña os posesivos que atopes no texto e adiviña:

6

Completa:

número

Os numerais expresan un ............................ . Poden ser cardinais

ordinais

ou ............................... .

7

Chámanme rei,
de aire é o meu reino.
pero cabeza non teño.
Os meus cabelos son louros,

8

mais non teño pelo.

.............................. ollos

.............................. narices

Resposta
aberta.
..............................
pés

.............................. pelos

.............................. bocas

.............................. lunar

sen ser reloxeiro.

Que nome levo?

O sol.


10º

Completa cos artigos adecuados:

as
os vosos limóns
___
___ nosas fragas

54

os
a súa leira
___

___ teus amigos

11ª

a
as túas laranxeiras
___
___ miña maceira

.............................. cellas

Escribe con letra:

Arranxo os teus reloxos
Cal é o meu nome?

55

Completa cos numerais que queiras (con letra) e debuxa un personaxe con eses trazos:

.............................. orellas

Dourada é a miña testa,

4

Escribe os posesivos deste texto e indica o seu xénero e número:

12º
15ª

primeiro
segunda
....................................................................
quinto
....................................................................
oitava
....................................................................
décimo
....................................................................
décimo primeira/undécima
....................................................................
décimo segundo/duodécimo
....................................................................
décimo quinto
....................................................................
....................................................................

Actividade de
aplicación práctica

55

Ortografía: Palabras con h e con nh
1

5

Completa:

pronuncia

2

letra

h

___oco

h

___úmido
___óso

h

___oxe

3

separar

non se pode ....................... .

Pon h cando sexa conveniente:
___erba

h

___orta

h
___élice
h

___ora

___inchar

___amaca

___arpa

___ospital

___irmán
___otel

Completa agora o seguinte cadro:

___eroe

h

___ovos

6

h
h
___ipopótamo
h

___orfo

h

Completa:
O nh pronúnciase como se fose unha soa ...................... , por iso

O h escríbese, pero non se ............................ .

___orror

h

un

unha

uns

unhas

cun

cunha
dunha
nunha
algunha
ningunha

cuns
duns
nuns
algúns
ningúns

cunhas
dunhas
nunhas
algunhas
ningunhas

dun

___ombro

nun

Clasifica as palabras anteriores:

algún
ningún

herba , horta , hora , hélice, heroe, húmido, hamaca , horror, hospital, hipopóta..........................................................................................
mo, hoxe, hotel
..........................................................................................
..........................................................................................

56

7

No cadro anterior, rodea todas as palabras que leven nh.

8

Completa agora o seguinte texto con palabras con nh:

Unha

57

unha

.................... mañá de verán, achegouse á miña casa .........................

algunha

veciña. Eu sabía que xa a vira ......................... vez, pero non lembraba onde. A rapaza dixo que acababa de trasladar-

arpa , oco, orfo, inchar, óso, irmán , ovos,
ombro
..........................................................................................
..........................................................................................

ningunha

se e non tiña ................................. amiga. Era moi
fermosa, pero bastante extravagante: vestía

unha

dunha
cunha
cunhas medias de
co; tapaba as pernas .........................
nunha orella levaba
raias de colores e .........................
.............................. saia ............................. cor ver-

..........................................................................................

dosa e abrochada ........................... cinta de plásti-

4

Ordena as sílabas e poderás ler catro nomes propios con h:

Henrique
Helena
Hugo
..................................

Hilario
Hortensia
Humberto
..................................

riHenque .............................

laHirio

..................................

dous pendentes enormes en forma de corazón.

naleHe

tenHorsia ..................................

Enseguida pensei que seriamos .........................

toHumber

boas amigas.

goHu

..................................

unhas

56

57

10 Un lugar para vivir
Vocabulario: Na casa
1

3

Completa:

menor

Os diminutivos indican ............................... tamaño e fórmanse en-

-iño

-iña

gadíndolle ............ ou ........... á palabra. Ás veces tamén expresan

afecto

......................... .

4

Escribe a palabra correspondente a cada diminutivo:

cuarto
cunca
pota
...................................
cerca
...................................
fillo
...................................

cuartiño ...................................

Coloca as seguintes palabras onde corresponda:

cunquiña ...................................
campá

espello

forno

cama

bañeira

bidé

armario

librería

vertedoiro

lavabo

neveira

almofada

lavalouza

mesa de noite

toalla

cama, armario, librería, almofada, mesa de noite
campá, forno, vertedoiro, neveira , lavalouza
Cociña: .....................................................................................
espello, bañeira , bidé, lavabo
Cuarto de baño: ........................................................................

potiña
cerquiña
filliño

Dormitorio: ...............................................................................

58

2

5

manta
pouco
espello
espelliño .....................................
saco
saquiño .....................................
mamá
mamaíña .....................................

mantiña .....................................

pouquiño .....................................

Non todas as palabras que rematan en -iño, -iña son diminutivos.
Escribe as palabras desta lista que non sexan diminutivos:
canciño, muíño, cociña, veciña, camiño, cochiño, campesiño, niño,
camiña, andoriña, casiña, sardiña.

Completa as seguintes oracións cos nomes destes debuxos:

59

Muúño, cociña , veciña , camiño, campesiño, niño,
andoriña , sardiña .
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

6

Escribe agora en diminutivo os seguintes adxectivos:

branquiñas
sequiña
quentiña
...................................

curtiñas
brandiña
suaviño
........................................

– Poño a .......................... no chan para non ter frío nos pés.

brancas ...................................

curtas ........................................

pano de mesa
mantel imos comer.
– Dille a Xoán que poña o .......................,
toalla está sucia.
– Non te seques a cara con esa ........................,
sabas
– Hai que cambiar as ................................
da cama.
almofada é moi cómoda e brandiña.
– A miña ...............................
cortinas para que non entre o sol.
– Pecha as ..............................
– O cobertor/edredón
................................ ponse enriba das mantas, non

seca

branda ........................................

alfombra

– Limpa ben a boca co ....................................... antes de beber.

debaixo.

58

quente

7

...................................

suave

Emparella cada nome cun dos adxectivos anteriores:

branquiñas
curtiñas
cortinas ...................................
brandiña
almofada ..................................
sabas

...................................

quentiña
sequiña
........................................
suaviño
........................................

manta ........................................
toalla
pano

59

Gramática: O pronome persoal
1

4

Completa:

substituír

Os pronomes son as palabras que usamos para ............................

Eu non sabía que ti ías vir hoxe á praia. Xa sei que vós tamén vides sempre por esta zona, pero onte vin a Elisa no recreo e pregunteille por ti. Ela díxome que marcharas cos teus
pais de viaxe; por iso non esperaba atoparte aquí esta tarde.
E non viches por aquí a Iago? El si que me dixo que viría
sobre as seis cos seus irmáns para xogar un partido de brilé.
Se o ves, avísame. Podemos xogar as rapazas contra eles. Seguro que gañamos nós, que isto do brilé se nos dá moi ben.

os nomes.

2

Completa agora o cadro coas formas dos pronomes persoais:
Pronomes

Singular

1.ª persoa

eu

2.ª persoa

ti

3.ª persoa

el,

Número

Plural

60

5

ela

Escribe agora os pronomes que atopaches no exercicio anterior e
defíneos coma no exemplo:
eu: 1ª persoa de singular

1.ª persoa

nós

................................................................................................................

2.ª persoa

vós

................................................................................................................

ti : 2ª persoa de singular
vós: 2ª persoa de plural
ti : 2ª persoa de singular
................................................................................................................
Ela : 3ª persoa de singular, feminino
................................................................................................................
El : 3ª persoa de singular, masculino
................................................................................................................
eles: 3ª persoa de plural, masculino
................................................................................................................
nós: 1ª persoa de plural
................................................................................................................

eles , elas

3.ª persoa

3

Subliña os pronomes persoais que atopes no seguinte texto:

Coloca en cada caso o pronome correspondente:

61

................................................................................................................

6

nós

el

eles

Substitúe o que está entre parénteses por un pronome persoal e
completa as oracións:

Ela

– (Sonia) ............. chamoume onte por teléfono.

Eles

– (Xosé e Tareixa) ............. non poden vir ao cine.

vós
el
Vós estudades no mesmo colexio.
– (Ti e mais ela) .............
Nós temos mañá un control de Lingua.
– (Eu e mais Cris) .............
elas na rúa.
– Onte atopeime con (Sara e María) .............

– Teño un recado para (ti e mais César) ............. de parte de Lía.

– Creo que (Brais) ............. xa marchou coa súa nai.

eu

vós

ti

60

61

Ortografía: Palabras con g. A diérese
1

5

Completa:

a , o, u
e, i
Escríbese gu diante de .................................
.

Escríbese g diante de .................................... .

2

amigo

morcego
aguia
.......................................
cegoña
.......................................

....................................... .......................................

6

cegueira
ortigueira
....................................
pingueira
....................................

cego ....................................
ortiga
pinga

4

mangueira
pexegueiro
pexego .........................................
formigueiro
formiga .........................................
paraugueiro
paraugas .........................................
........................................

Fíxate na definición, ordena as sílabas e escribe palabras con gu:
Instrumento musical de corda.
Líquido vermello do noso corpo.
Agulla dalgúns insectos.
Mata de pelo longo e enredado.
Variedade de cereixa vermella.

62

GUITARRA
SANGUE
AGUILLÓN
LLÓNAGUI .............................
GUEDELLAS
DEGUELLAS ...........................
GUINDA
DAGUIN .............................
RRATAGUI .............................
GUESAN

.............................

Completa:

Pon a diérese sobre o u cando o consideres necesario:
Güendolina

guiso

piragüista

piragua

lingua

bilingüe

ungüento

merengue

Completa con g, gu ou gü:

gu
___iso
g
a___ulla
gu
Á___eda
___aravanzo
g
___epardo
gu

Fíxate e fai coma no exemplo:
mango

ata logo

u
gui

62
figueira

labreguiño
auguiña
ata loguiño
.........................................
........................................

.........................................

A diérese úsase coa letra ...... para indicar que se pronuncia esa

8

figo

labrego
auga

vogal nas sílabas ............ e ............. .

7

3

amiguiño

pinguiña
galeguiña
galega ....................................

pinga ....................................

Escribe o nome de cada animal; todos levan g:

anguía
papagaio
.......................................
pingüín
.......................................

Agora escribe os diminutivos destas palabras:

9

g

g
la___osta
fo___ete
gu
___itarra
gu


g

pin___ín

___inda

lin___eta

pin___a

abri___o

Gu
___illermina
ce___oña
g
___endolina

63

gu

mantei___a

g
gu
espa___etes
ver___onza
g
___orro
g

Busca no dicionario e escribe unha oración con cada palabra:
antigüidade

Época antiga , do pasado.

................................................................................................................
ungüento

Substancia con propiedades curativas que se aplica sobre a pel.

................................................................................................................
bilingüe

Que fala dúas linguas.

................................................................................................................
de esguello

Con disimulo, mirando de lado.

................................................................................................................

63

11

4

Xogamos coas nubes

Di por que palabras están formadas estas compostas:
parasol

para

sol

parabrisas

...........................

para
mal
...........................
auga
...........................
fóra
...........................
col
...........................
conta
...........................

............................

malhumor

Vocabulario: No parque

augamar
foraborda

1

Escribe os nomes dos distintos xogos:

coliflor

papaventos

contacontos

ioió
5

corda
chifre

esvaradoiro

pelota
patinete
2

3

patíns
bólas

Forma compostas coas palabras dos dous recadros:
beira

mariola

64

6

brisas
humor
mar
............................
borda
............................
flor
............................
contos
............................
............................

beiramar
lucecú
..............................................................
radiocasete
..............................................................
crebanoces
..............................................................
portaavións
..............................................................
..............................................................

cu

luce

noces

radio

avións

creba

mar

porta

casete

65

Escribe o nome destes obxectos; todas son palabras compostas:

Escribe catro xogos en cada columna:
Xoguetes con rodas

Xogos de pelota

Xogos de mesa

patíns
coche
patinete
bicicleta

brilé
fútbol
baloncesto
balonmán

oca
parchís
xadrez
cartas

Adiviña de que xogos se trata:

Resposta
suxerida.

...................................

afialapis

...................................

paraugas

...................................

roda

7

oca

A ..............................

papaventos

...................................

Busca no dicionario e escribe palabras compostas:

béns, pararraios
caídas,
parasol
para...................................................
choques,
paraugas
para...................................................

costas
lama
garda........................................
meta
garda........................................
garda........................................

A ..............................

salvavidas

mariola

A ..............................

para...................................................

64

Resposta
suxerida.

65

Gramática: O verbo (1)
1

2

Completa:

3

andaba

Subliña con vermello os verbos que atopes no seguinte poema:

escribas

Os sete cabuxos xogaban no val
á roda rodiña nun piñeiral.

A mamá cabuxa, mortiña de medo,
pechoulles a porta co seu tarabelo.
—Non saiades fóra, que nunca se sabe,
eu volverei logo e xa levo a chave.
Pero o lobo malo, que andaba á procura,
a seis deles puxo na barriga escura.
Dentro do reloxo, o máis pequeniño
púxose a salvo do negro fociño.

collería

...................................

saíron

...................................

viaxou

cantar
viaxar
...................................
xogar
...................................
partir
...................................
escribir
...................................

sorrían

partimos

4

5

coller
saír
sorrir
...................................
comer
...................................
deber
...................................
saber
...................................

andar

cantamos ...................................

xogastes

E chegaron novas que o lobo feroz
xantaría hoxe año con arroz.

66

Escribe o infinitivo dos seguintes verbos:

conxugacións
Podemos agrupar os verbos en tres ......................................:
-ar
1ª conxugación: verbos acabados en ..............;

-er
..... conxugación: verbos acabados en ...............;
conxugación
-ir .
3ª ...................................: verbos acabados en ..............

comerás
deben
sabedes

Clasifica os verbos anteriores:
1ª Conxugación

2ª Conxugación

3ª Conxugación

cantar
viaxar
xogar
.................................
andar
.................................

coller
comer
deber
..................................
saber
..................................

partir
escribir
saír
.................................
sorrir
.................................

................................. ..................................

.................................

................................. ..................................

.................................

67

Completa estas oracións cos verbos do recadro:
trouxeron
escriben
corras

pinta
varrín

andabas
sabedes
ceamos

varrín
ceamos
pinta uns cadros moi bonitos.
– Lurdes .........................
trouxeron un regalo para miña irmá.
– Meus pais .........................
escriben uns poemas preciosos.
– Uxía e Branca .........................
sabedes moitos contos divertidos.
– Vós .........................
andabas onte polo centro comercial.
– Ti .........................
corras tanto, Fernando, que vas caer.
– Non .........................
– Eu xa ......................... a cociña pola tarde.

E avisou a nai, que era costureira,
e xuntos abríronlle a tripa tripeira.
Ao saíren todos, brincaban contentos,
enchéronlle a panza de pedras a centos.
Matarile-rile, matarile-rón,
os sete cabuxos de branco algodón.
Ana M.ª Fernández: A casa de había unha vez,
Ed. Xerais (adaptación)

66

– Hoxe, nós ......................... en casa de Pedro.

67

Ortografía: Verbos con b
1

4

Completa:

caber
saber
volver mover e ferver.
– Escríbense con v os verbos ver, ....................,
2

– .......................... se rematas eses exercicios dunha vez.

haber
haber centos de persoas.
– Nesa festa debe ..........................
a ver se está aí a miña bufanda.
– Mira ..........................

– Creo que vai .......................... un concurso de cancións.

Completa con ber ou ver e escribe unha oración con cada verbo:

ber
ber
ver → ........................................................................................
mo______
Resposta
ber → ..........................................................................................
de______
aberta.
fer______
ver → .........................................................................................
be______
ber → ..........................................................................................
ha______
ber → ..........................................................................................
vol______
ver → .........................................................................................

ca______ → ..........................................................................................
sa______ → ..........................................................................................

68

3

5

v

b
b
sa__ichón
b
v v
de__ol__er

b

resa__ido

v
b b
__e__edoiro
fer__or

Escribe os verbos correspondentes:

prohibir
servir
describir
descrición ..................................
escribir
escritura ..................................

6

exhibir
recibir
subir
...................................
recibir
...................................

prohibido ..................................

exhibición ...................................

servizo

recibo

..................................

...................................

subida
recibidor

Fíxate nos verbos anteriores e completa:

b
v

servir

....................... e vivir.

b b
b
en__oltorio
v
v
mo__emento

ha__eres

de__eres

__e__edizo

sa__edoría

pre__isto

ca__ida

v

remo__er

v

re__ista

7

Completa as oracións coas palabras do recadro:

vivenda

convir

– Vainos ...................................... levar roupa de abrigo.

servizo

servizo

– Por favor, onde queda o ....................... nesta cafetería?

víveres

– Durante a acampada, quedamos sen ........................ e fomos co-

autoservizo

mer a un ............................. .

vivenda

................................................

................................................

................................................

servizal

to da miña antiga ..................... . O home era moi ....................... .

fevenza , previsto,
fervor, remover,
envoltorio, devolver,
................................................
revista , movemento
................................................

................................................

8

convir
servizal
víveres

viveiro

– Compramos esa árbore tan bonita nun ....................... que hai pre-

haberes, deberes,
bebedizo, resabido,
sabedoría , cabida ,
................................................
sabichón , bebedoiro
................................................

69

verbos

Escríbense con b os .................. rematados en -bir, excepto vir,

Completa con b ou con v e clasifica:
fer__enza

Completa as seguintes oracións con haber ou a ver:

A ver

– Escríbense con b os verbos haber, beber, .........., deber e ...........

viveiro
autoservizo

Agrupa as palabras anteriores segundo o verbo do que procedan:

víveres, viveiro, vivenda
servizo, autoservizo, servizal
convir
Vir: .........................................................................................................
Vivir: ......................................................................................................

Servir: ...................................................................................................

68

69

3

12 Un campo de flores

Escribe unha oración con cada palabra:
recender ................................................................................................

Resposta
aberta.

cheirar ...................................................................................................
sementar ..............................................................................................

4

Vocabulario: A primavera

Completa:

maior
-ón

Os aumentativos indican .................... tamaño e fórmanse engadín-

1

Busca na sopa de letras dez nomes de flores e escribe:
T U L

TULIPÁN

....................................

....................................

CARAVEL

....................................

....................................

ROSA

....................................

....................................

CAMELIA

....................................

HORTENSIA

....................................

....................................

....................................

70
2

-aza

I

P Á N Q H A

A T A E S D M F R E

caixón

XASMÍN

M C A R A V E L

XERANIO
ALELÍ

O X

I

R A S O L

E S X A S M Í
I

X U

I

o
a

é

p

talo

...............................

narizón

...................................

N E

Í

corpazo

mullerona

I

6

G

D A F

7

..................................

Escribe agora os aumentativos:

botellón
maletón
bolsón
.....................................

casona/casaza
orellóns
ollazos
........................................

botella .....................................

casa

maleta .....................................

orellas ........................................

bolsa

ollos

........................................

71

Non todos os aumentativos indican tamaño grande. Ás veces serven para indicar que algo é moi bo.
Anota só os aumentativos que teñan ese valor e di que significan:

l
t

l

s

...................................

mesaza ..................................

Ñ P E N S Z
I

papel
nariz
muller
...................................

papelón

L

A D R O S A R E
M A R G A R

caixa
mesa
corpo
..................................

T

L H D N S A D Q N E

Ordena as letras e escribe as partes da planta. Logo debuxa unha
planta ben bonita:

o

Escribe a palabra que corresponde a cada aumentativo:

C

MARGARIDA

t

5

XIRASOL

I

-ona

dolle á palabra -azo/............ ou ............/............ .

golazo
hotelazo

a

pétalos

...............................

zapatóns
osazo

peliculón
patadón

cochazo
motaza

Por exemplo:
Un golazo é un gol moi espectacular.

a

e

l
s

f
l

o

follas

...............................

70

c

s
a

í

raíces

Un peliculón é unha película moi boa.
Un cochazo é un coche moi bo.
Un hotelazo é un hotel moi bo.
................................................................................................................
Un patadón é unha patada moi forte.
................................................................................................................
Unha motaza é unha moto moi boa.
................................................................................................................
................................................................................................................

r

...............................

................................................................................................................

71

Gramática: O verbo (2)
1

4

Completa:

agora – presente

agora
antes
– pasado, se a acción sucedeu ...........................;
despois .
– futuro, se a acción sucederá ..........................

presente
pasado
corrías .................................
futuro
temerás ................................

– presente, se a acción sucede ..........................;

2

Escribe ao lado de cada verbo as palabras adecuadas:

Os verbos poden estar en:

Le o seguinte texto:

5

Un pequeno león medraba en cativerio e, canto máis medraba,
máis medraban tamén os barrotes da gaiola. «Nunca poderei saír
de aquí», pensaba o leonciño.

Jacques Prévert: Contos para rapaces pillabáns, Ed. Xerais (adaptación)

despois – futuro

futuro
pasado
presente
.....................................

contaremos .....................................
estudastes .....................................
saen

Completa os ocos cos verbos do recadro:
debuxo

debuxaban

debuxas

debuxou

debuxaremos

debuxou unha paisaxe preciosa.
– Onte Elsa .........................
debuxo moi ben as caras; ti ......................
debuxas mellor as mans.
– Eu ....................
debuxaremos un retrato para os avós.
– Mañá, en Plástica, ....................................
debuxaban un maio mentres cantaban.
– Os rapaces ........................

Ás veces, a xente viña a velo e botáballe terra nos ollos, outras veces
batíanlle co bastón na cabeza. El pensaba: «Son malos, pero aínda
poden ser peores: mataron o meu pai, mataron a miña nai e os
meus irmáns. Estou seguro de que un día tamén me matarán a min,
¿a que agardarán?

72

antes – pasado

falades .................................

6

73

Pasa estas oracións a pasado e a futuro:
Compro sempre estes cadernos.

Compraba sempre estes cadernos.
Comprarei
sempre estes cadernos.
Futuro ....................................................................................................

Pasado ..................................................................................................

Escoitan esa noticia na radio.

Escoitaron esa noticia na radio.
Escoitarán esa noticia na radio.

Pasado ..................................................................................................
Futuro ....................................................................................................

3

Que clase de palabras son as subliñadas no texto?

Saca de paseo a súa cadela.

Son
verbos.
................................................................................................................

Pasado ..................................................................................................

Clasifica os verbos subliñados segundo o tempo que indican:

Futuro ....................................................................................................

Presente: .............................................................................................

son, poden, estou
medraba, pensaba, viña, batían, mataron
poderei, matarán, agardarán
Futuro: ...................................................................................................

Xogades sempre neste parque.

Pasado: .................................................................................................

Pasado ..................................................................................................

Sacaba de paseo a súa cadela.
Sacará de paseo a súa cadela.

Xogabades sempre neste parque.
Xogaredes sempre neste parque.

Futuro ....................................................................................................

72

73

Ortografía: Verbos acabados en -aba
1

5

Completa:

-abas -aba

As formas verbais rematadas en -aba, ........., ..........., -abamos,

Elixe un verbo para cada substantivo e forma oracións:
pianista

cantante

saltón

cantaba

berraban

explicaba

profesor

bolboreta

nenos

voaba

brincaba

tocaba

b

-abades

..............., -aban escríbense con ........... .

2

Completa cada forma verbal coa terminación que se indica:
-aba
-abas
-aba
-abamos
-abades
-aban

74

3

Pianista - tocaba
cantante - cantaba
Oracións: Resposta
saltón - brincaba
................................................................................................................
aberta.
profesor - explicaba
................................................................................................................
bolboreta - voaba
................................................................................................................
nenos - berraban
................................................................................................................
................................................................................................................

aba
aba
aba
abas soñ...............,
abas traball...............
abas
lav...............,
aba soñ............,
aba traball............
aba
lav............,
abamos soñ......................,
abamos traball......................
abamos
lav......................,
abades soñ....................,
abades traball....................
abades
lav....................,
aban soñ...............,
aban traball...............
aban
lav...............,

lav............, soñ............, traball............

................................................................................................................

75

Completa agora cada verbo coa forma en -aba que corresponda:

aba

– Meu avó pase........... á beira do mar cada día.

aban

– O avó e a avoa bail................ nas festas da vila.

aba

– Eu cociñ........... sempre o peixe no forno.

abas

aban
abamos
abades noutro equipo distinto.
– Vós antes xog....................
aba
– O agricultor sement....................
as patacas.

– Cando ti cant.............., eles escoit.................... .

– Polas noites, nós fal..................... ás escuras no noso cuarto.

4

6

Busca na sopa de letras 6 verbos rematados en -aba. Escribe ao
lado o número e a persoa:
camiñaba: 1ª ou 3ª, singular

A R T Q S G S H L O
E Z X C V B O N M C

dabamos

Resposta
aberta.
............................................................................................

levabades: 2ª, plural
cantabamos: 1ª, plural
.......................................................................
3ª, plural
ceaban:
.......................................................................
soñabas:
2ª, singular
.......................................................................
casabas:
2ª,
singular
.......................................................................

pasabas

............................................................................................

.......................................................................

Escribe unha oración con cada verbo:
explicaban ............................................................................................
voaba

74

............................................................................................

.......................................................................

L Ñ C A M I

Ñ A B A

P L E V A

B A D E S

O R A T

I

N B E R A

U H B Ñ

I

Z A G O B

X C A V B N S M L A
C A N T A B A M O S

75

13

3

Completa estas oracións cos verbos do recadro:
aparcar
dirixe
xogaban

Levántase o pano

merendaban
varrer
esperar
cruzar

esperar

– Teño que ................................ o autobús nesta parada.

varrer

– O varredor comeza a ............................... as rúas ás 6 da mañá.

Vocabulario: Na miña vila
1

xogaban

merendaban
aparcar

– Os meniños ......................... na praza mentres ............................. .

Fai un debuxo onde aparezan todos estes elementos:

– Meu pai deu mil voltas para poder ............................... o coche.

praza

caixa de correos

papeleira

fonte

estatua

casa do concello

quiosco

farol

dirixe

– O garda ................................ o tráfico e axuda sempre os nenos a

cruzar

............................... a rúa.

4

Completa:
Todas as palabras que naceron da mesma palabra forman unha

familia de palabras

...................................................... .

Resposta
aberta.

5

76

Completa o cadro e forma as familias destes oficios:
Obxecto

Masculino

zapato

...........................

reloxo
pan

B
V A R R E D
2
S U M I D
3
G A R D
4
S E M A F
5
P R A
6
F A R O
7
R Ú A
C A L Z A D

1

carne
peixe

O R
O I R O
A
O R O
Z A

6

8

Lugar

zapateira
reloxeira
............................
panadeira
............................
carniceira
............................
peixeira
............................

77

zapatería
reloxería
...........................
panadería
...........................
carnicería
...........................
peixería
...........................

............................

...........................

Agrupa por familias as seguintes palabras:
cruzamento – cruceiro – viandante – ruada – viaducto – ruar
rueiro – cruzar – beirarrúa – tranvía – entrecruzar – beiravía

L

1. Pesoa que varre as rúas.
2. Especie de reixa no chan por onde
marcha a auga das rúas.
3. Persoa que dirixe o tráfico.
4. Aparello que cambia de cor para regular o paso de coches e peóns.
5. Lugar rodeado de edificios por onde
se pode pasear, xogar, sentar a ler
o periódico, etc.
6. Luz que hai nos paseos e rúas da
cidade.
7. Vía dunha cidade con edificios aos
lados.
8. Parte da rúa por onde van os coches.

Resolve o encrucillado e completa a palabra do recadro destacado:

2

Feminino

zapateiro
reloxeiro
...........................
panadeiro
...........................
carniceiro
...........................
peixeiro
...........................

A

Familia de vía

Familia de cruz

Familia de rúa

................................

viandante
viaducto
tranvía
................................
beiravía
................................

................................

cruzamento
cruceiro
cruzar
................................
entrecruzar
................................

................................

................................

................................

................................

ruada
ruar
rueiro
................................
beirarrúa
................................

76

77

Gramática: Suxeito e predicado
1

5

Completa:

oración

quen

O predicado dinos .............................. o suxeito. O seu núcleo é

verbo

nome

realiza a acción. O seu núcleo é o .......................... .

2

Escolle o suxeito adecuado e completa as oracións:

sempre un ......................... .

6

O agricultor
O coello
.............................................
rilla nas cenorias.
O tren
.............................................
vai de Vigo a Madrid.
............................................. sementa as patacas.

78

3

4

Completa:

que fai

O suxeito é a parte da ................................. que nos di ..................

7
Nas seguintes oracións, subliña o suxeito e rodea con vermello o
núcleo:

Relaciona os suxeitos cos predicados correspondentes:
A galiña

estaba un pouco aburrida.

A estatua vella

é de madeira de castiñeiro.

Esa porta

chegou onte de viaxe.

O teu pai

pesan demasiado.

Eses libros

puxo tres ovos.

Completa o cadro co que falte en cada oración:
Quen ou que o fai?
Os coches

circulan pola calzada.

O fillo da miña veciña fai hoxe oito anos.

Os varredores

limpan cada noite as rúas.

Os tres nenos tiñan moito medo naquel castelo.

O garda de tráfico

dirixe o tráfico.

Estes exercicios de matemáticas son moi fáciles.

O condutor

conduce o autobús do cole.

Escribe un suxeito adecuado para cada oración; todos teñen que
ser nomes de oficios:

8

Tomé e a súa irmá ...............................................................................

Resposta
aberta.

Tomé e a súa irmá ...............................................................................

............................................. arranxa a billa da cociña.

Tomé e a súa irmá ...............................................................................

Resposta
aberta.

............................................. pesa as peras e as mazás.

9

Agora escribe unha oración con cada parella de palabras:
farol – alumar ........................................................................................

Resposta
aberta.

............................................. planta flores no xardín.

can – cruzar ..........................................................................................

............................................. está facendo unha saia para miña nai.

xardineiro – cortar ................................................................................

78

Resposta
suxerida.

Escribe tres predicados diferentes para completar estas oracións:

............................................. repara as solas dos zapatos.

............................................. púxome onte a vacina.

79

Que fai?

As flores vermellas cubrían todo o campo.

79

Ortografía: Palabras con x
1

5

Completa:

sons

ks

2

Escribe o nome dos seguintes elementos:

xerxei

taxi

....................

6

....................

Completa as palabras con s ou x:

x
s
ti___ola
x

O x ten dous ............................... diferentes: «xe» e «...........» .

xeado

sexto

80

peixe

....................

reloxo

saxofón

....................

paxaro

laranxa

......................... ......................... ......................... .........................

3

Clasifica os nomes anteriores:

xersei, xeado, peixe, reloxo,

7

Pronúncianse como «xe»: ....................................................................

___erra

___erea

___iringa

x

en___ame

Busca na sopa de letras oito palabras con x e escríbeas:

X

A

M

E

S

C

A

B

X

C

E

V

E

B

O

N

T

O

X

O

S

O

N

A

M
I

I

R

E

P

T

E

X

T

O

N

Q

M

S

O

D

U

F

G

T

Z

P

Á

X

I

N

A

X

O

C

L

V

O

N

T

B

P

R

E

O

R

T

P

O

Ñ

C

EXAMES
TOXOS
PÁXINA
...............................................
TEXTO
...............................................
EXTINTOR
...............................................
EXEMPLO
...............................................
ESTOXO
...............................................
CONXUNTO
...............................................
...............................................
...............................................

Completa estas oracións coas palabras anteriores:

exames

exemplo

extintor

estoxo
conxunto
páxina 43 e lede o .........................
texto .
– Abride o libro pola .........................
toxos .
– No monte hai que ter coidado para non picarse cos ..................
– Mete eses lapis e esa goma no ................... para non perdelos.

– Laura levaba un ....................... moi bonito de saia e suadoiro.

Pronuncia agora e clasifica as seguintes palabras:

8

xabón, curuxa, axitado,
xornal, anxo, xeonllo, xouba
................................................................................................................
máximo, auxilio, exacto,
Pronúncianse como texto: ...................................................................
excursión,
flexible,
existir
................................................................................................................

Pronúncianse como xamón: ................................................................

Ordena alfabeticamente as seguintes palabras:
escavar
escravo

estrada
espléndido

estraño
espectáculo

espremedor
estranxeiro

Escavar, escravo, espectáculo, espléndido, espremedor,
estrada, estranxeiro, estraño

................................................................................................................
................................................................................................................

80

81

5

14 Que contas?

Completa:

palabras

Un campo semántico está formado por ............................... relacionadas cun mesmo tema.

6

Escribe 5 palabras relacionadas con cada campo semántico:

Vocabulario: Temos traballo
Tendas

1

Une mediante frechas cada oficio cunha palabra relacionada:
cociñeiro

mobles

carpinteira

tixola

bombeiro

2

sobre

camión

carteiro
planos

lume

Coa axuda do dicionario, explica que é un artesán.

................................................................................................................
Ordena as sílabas e escribe os nomes destes oficios:
Cura os enfermos.

COMÉDI

Oficios
nocturnos

arquitecta

Persoa que fabrica obxectos a mán.

3

Artesáns

condutor

................................................................................................................

82

81

– No ascensor hai un ......................... por se hai un incendio.

................................................................................................................

xabón, máximo, curuxa, auxilio, axitado, exacto, excursión, xornal,
anxo, flexible, existir, xeonllo, xouba.

x
x

___oias

___ear

– Nos ........................ de Lingua, pon sempre algún ........................ .

paxaro,
laranxa
................................................................................................................
taxi, sexto, saxofón.
Pronúncianse como «ks»: ....................................................................
4

x
s
___obre
s

co___er

___aba

E

....................

s
x
___oldado
s

___ardín

MÉDICO

.........................................

MINEIRO

7

panadería, supermercado,
peixería,
xoiería, librería...
.......................................................................................
cesteiro, ebanista, ourive,
carpinteiro, ...................................................................
palilleira, xastre, zoqueiro...
oleiro,
.......................................................................................
varredor, recolledor do lixo,
vixilante, .......................................................................
panadeiro, enfermeira...
.......................................................................................
carnicería, ....................................................................

Resposta
suxerida.

Escribe estas profesións onde conveña:
pescador, enfermeiro, albanel, actriz, médico, redeira, cantante,
administrativa, apicultor, secretaria, agricultor, cociñeira, fontaneiro,
electricista, dentista, pintora, gandeira, mariscadora, camareiro.

83

pescador, redeira, mariscadora

Oficios do mar: ...................................................................................
................................................................................................................

albanel, fontaneiro, electricista

Construción: .........................................................................................

Traballa nunha mina.

NEIMIRO

.........................................

................................................................................................................

Arranxa os coches.

CÁCOMENI

.........................................

MECÁNICO

Oficina: ................................................................................................

Constrúe as casas.

NELBAAL

.........................................

ALBANEL

Sanidade: ............................................................................................

XOIEIRO

................................................................................................................

administrativa, secretaria

................................................................................................................

Vende xoias.

4

IEIXORO

.........................................

Adiviña o nome destes oficios:

enfermeiro, médico, dentista

actriz, cantante, pintora

Artistas: ................................................................................................
................................................................................................................

apicultor, agricultor, gandeira

Faenas do campo: ...............................................................................
................................................................................................................

cociñeira, camareiro

Restaurante: .........................................................................................

Camareira

....................................................

82

Notario

....................................................

................................................................................................................

83

Gramática: Clases de oracións
1

4

Completa:

informan
preguntan algo.
As oracións interrogativas ..............................
medo, sorpresa, alegría .
As oracións exclamativas expresan .................................................
As oracións enunciativas .............................. sobre algo.

2

– Ernesto forrou os libros novos.

– Mi madriña! Canta xente había alí!

– Estes rapaces saben falar inglés.

– Sabes como chegar a Lugo?

Estes rapaces non saben falar inglés.

– Vaia gol lles meteron!

– Os pescadores capturaron moitas sardiñas.

5

................................................................................................................

Completa estas oracións cos signos adecuados (? ou !) segundo
as consideres interrogativas ou exclamativas:

– O castiñeiro vello do xardín dá moita sombra.

Escapou o can

................................................................................................................

O castiñeiro vello do xardín non dá moita sombra.

Canto mide esa leira

– Rosa e Paula son irmás de Alberte.

Non penso ir contigo

Os pescadores non capturaron demasiadas sardiñas.

Rosa e Paula non son irmás de Alberte.

................................................................................................................

3

............................................

– Non entendo esta pregunta de Mate.

Transforma estas oracións afirmativas en negativas:

Enunciativa
Interrogativa
Enunciativa
............................................
Exclamativa
............................................
Interrogativa
............................................
Exclamativa
............................................

............................................

– Queres que vaiamos merendar?

................................................................................................................

84

Clasifica as seguintes oracións; escribe ao lado Enunciativa, Interrogativa ou Exclamativa:

6

Agora transforma estas oracións negativas en afirmativas, facendo
as modificacións convenientes:

!

?

Onde quedaches

?
!

Remataches xa

?

Que alegría me dás

85

!

Escribe unha oración de cada clase:
Enunciativa afirmativa
................................................................................................................

– Onte non fomos ao cine porque ía moito frío.

Resposta
aberta.

Enunciativa negativa

Onte fomos ao cine porque ía moito frío.

................................................................................................................

................................................................................................................

– Non teño sono ningún.

Interrogativa afirmativa

Teño moito sono.

................................................................................................................

................................................................................................................

– Uxía non escribe nunca neste caderno.

Interrogativa negativa

Uxía escribe sempre neste caderno.

................................................................................................................

................................................................................................................

– Aqueles camións non levaban o peixe a Madrid.

Exclamativa afirmativa

Aqueles camións levaban peixe a Madrid.

................................................................................................................

................................................................................................................

– Nunca saímos ao parque cando chove.

Exclamativa negativa

Sempre saímos ao parque cando hai sol.

................................................................................................................

................................................................................................................

84

85

Ortografía: Palabras con v
1

b

V
__ranco
b

__ailan

v

__ilán

v

gai__otiñas

2

4

Completa estas palabras con v ou con b:

v

gai__otas

v

__ento

Escribe os nomes dos debuxos e forma unha oración con cada parella de palabras:

v

__enda__al

corvo

ovo

................................

Agora completa estes versos coas palabras anteriores (algunhas
repítense):

................................

Resposta aberta.

..............................................................................................................

gaivotas

As ledas .............................. de Balarés

bailan

escaravello

gaivotas

..............................................................................................................

vento

bailan coas risas do ................ soán.

gaivotiñas

vasoira

branco

Resposta aberta.

Xoán Babarro: Ten, ten a miña casa ten...,
ed. Galaxia, col. Árbore

avó

verzas

................................

................................

Resposta aberta.

Busca na sopa de letras e escribe oito palabras con v:

ESCARAVELLO
GARAVANZO
...........................................
AVÓ
...........................................
TREVO
...........................................
VODA
...........................................
VASOIRA
...........................................
OVELLA
...........................................
VOITRE
...........................................

................................

..............................................................................................................

vendaval

cantan os versos do gran .............................. .

...........................................

gravata

................................

E as ........................... do ................ areal

3

................................

Resposta aberta.

Vilán

As altas .............................. do faro ....................

86

acivro

................................

vento

.............................. contentas co ................. Nordés.

..............................................................................................................

A

T

X

V

U

X

O

S

Z

A

V

E

S

C

A

R

A

V

E

L

L

O

Q

E

V

S

R

T

E

U

I

P

I

Z

C

O

O

N

F

L

G

H

O

T

A

S

D

I

D

Ñ

L

M

B

C

R

X

G

A

R

A

V

A

N

Z

O

E

E

A

L

A

V

Ó

R

D

F

C

O

G

T

U

B

N

T

R

E

V

O

P

5

Completa as seguintes palabras con nv ou mb:

mb
i____itado
nv
e____ase
nv
e____ruxado
mb
mb
e____otellar
e____arcar

6

nv
i____álido
nv
mb
e____olsar
i____estigar
nv
nv
e____iar
i____entor

mb
i____isible
nv
mb
po____a
e____olver
nv
nv
e____elenar

a____ulancia

mb
co____erter
nv
nv
i____asión
co____ento
nv
mb
a____ición
co____inar

Fíxate nas palabras anteriores e completa a seguinte regra:

v

87

15 E colorín colorete...

3

Busca os nomes dos debuxos na sopa de letras:

Vocabulario: Chega o verán
1

Ordena as sílabas e relaciona cada palabra coa súa definición:
DOR CA PES

pescador – 4

LA GA ME

.................................

A RE MA
GU MER LLAR

2

1. Barca pequena de remos.

gamela - 1
marea - 3
.................................
mergullar - 2
.................................

A

R

G

P

B

A

P

V

T

O

A

L

L

A

O
C

E

Á

R

M

E

U

T

R

A

B

R

I

G

O

Í

E

S

O

O

D

F

G

N

M

P

A

R

A

S

O

L

A

T

G

U

A

N

T

E

S

C

A

L

D

E

I

R

O

2. Meter debaixo da auga.
3. Subida e baixada do mar.
4. Persoa que pesca peixes.

Describe esta escena. Tes que utilizar os nomes de cada un dos
elementos pintados de azul e usar adxectivos:

4

Di que palabras sobran no campo semántico anterior.

guantes, abrigo, patín.

................................................................................................................

88
5

89

Agrupa estas palabras por familias:
barca, acampar, mariño, barqueiro, campamento, mariñeiro, embarcar, campesiño, marisco, descampado, desembarcar, baixamar.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Resposta
aberta.

................................................................................................................

6

Familia de mar

Familia de campo

mariño
................................
mariñeiro
................................
marisco
................................
baixamar
................................

acampar
................................
campamento
................................
campesiño
................................
descampado
................................

Familia de barco

barca
barqueiro
embarcar
................................
desembarcar
................................
................................
................................

................................................................................................................

Escribe unha oración na que estean estas dúas palabras: serea e
sirena.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Resposta
aberta.

88

89

Gramática: Falamos. A lingua
1

5

Completa:

galego

A lingua de Galicia é o ................................... . Tamén se fala o

Ghalicia dosemente

castelán

................................... .

ten vales e montañas

valenciano

o ............................... e o ............................... .

2

e terras pra labrar!

Saberías dicir que lingua se fala nestes lugares?
Ten portos, mariñeiros,

castelán
galego
castelán
...................................................................................
catalán
...................................................................................
éuscaro
...................................................................................
inglés
...................................................................................
castelán
...................................................................................
francés
...................................................................................
alemán
...................................................................................
inglés (e castelán)
...................................................................................

Castela e León ...................................................................................
Galicia
Andalucía
Cataluña
País Vasco
Inglaterra

90

Colombia
Francia
Alemaña
Estados Unidos

3

...................................................................................

Resposta
aberta.

................................................................................................................

Resposta
................................................................................................................
aberta.
................................................................................................................

90

..................................................

..................................................

Galicia

91

gaita
gaita

na voz da ghaita rise,

..................................................

na voz da ghaita chora!

..................................................

Ghalicia somos nós:

..................................................

Se buscas a Ghalicia

Galicia

Galicia

..................................................

en ti tes que atopala!
Manuel María: Os soños na gaiola, Edicións Xerais

6

................................................................................................................
Investiga e escribe tres maneiras de saudar noutras tres linguas diferentes á túa.

Ghalicia é unha nai

..................................................

carghados de traballos

a xente e mais a fala.

Coñeces a alguén que fale habitualmente noutra lingua distinta á
túa? Onde vive ou viviu? Que lingua fala?

................................................................................................................

carghados de trafeghos!

cidades, labregos
cargados
cargados, trafegos
..................................................

sidades e labreghos

velliña, soñadora:

................................................................................................................

4

Galicia, docemente

..................................................

está ollando o mar:

Ademais destas dúas linguas, en España fálase tamén éuscaro,

catalán

Le o seguinte poema. Ao lado de cada verso, escribe correctamente as palabras con seseo ou con gheada:

Cal é o suxeito da oración subliñada no poema anterior?

Galicia

................................................................................................................

7

Que clases de oracións son estas?

Enunciativa
Exclamativa
Interrogativa
.................................

– Galicia docemente está ollando o mar.

..................................

– Na voz da gaita chora!

..................................

– Ti buscas a Galicia?

91

Ortografía: Palabras con i e con ll
ll

coe____o

i

____ate

ll

abe____a

ll
te____a
ll
____o____ó
i i
pa____aso

3. Peza de vestir feminina.
4. Mes que vai despois de abril.
5. Caixa con barrotes para encerrar animais.

espantallo, coello, pallaso, tella, folla,

6. Lugar con area a carón do mar.

abella

................................................................................................................

6

................................................................................................................

3

92

4

-ulla

p-

-illa

sort-

-ella

marab-

-alla

bar-

-ella

burb-

-alla

parella
palla
......................................................
sortella
......................................................
marabilla
......................................................
baralla
......................................................
burbulla
......................................................

máquina
lentes

......................................................

7

6

5

P
U R
A
A
I
I
2
X O I A
L
A I A
O

G

3

S

Completa os sinónimos das seguintes palabras:

e

encarnado v

Une as dúas columnas e escribe palabras con ll:
par-

M
A
I
O

1

Escríbense con ll: ...............................................................................

raia, papagaio, rei, iate, moi, ioió

1. Alimento que se fai con leite.
2. Adorno de ouro, pedras preciosas...

Escribe agora as palabras anteriores onde corresponda:

Escríbense con i: ................................................................................

4

i
re____
i
mo____
i
ra____a

Resolve o encrucillado; son todas palabras con i:

ll
papaga____o
i
fo____a
ll

espanta____o

2

5

Completa as seguintes palabras con ll ou con i:

1

ap

a

rme

a

re

nteo

l lo
l lo
l l os

liña

r

norma

l

monarca r

a i a
e i
e i

93

Para chegar ao seu destino, o coello só pode pasar por palabras
con ll. Atopa o camiño e escribe os nomes polos que pasa:

tella
ovella

orella
allo

lentellas
millo

................................

................................

................................

................................

................................

................................

Completa estas oracións coas palabras anteriores:

parella

palla
burbullas

– A ................. de merlos facía o seu niño con ................. .
– Gústame este xel porque fai moitas ........................ .

baralla

– Trae a ....................., imos xogar unha partida co avó.

marabilla
sortella
– Mira que .................. máis bonita me regalaron.

– Nesta sombra estase de ............................ cando vai calor.

92

93