You are on page 1of 31

Asistența Persoanelor Vârstnice-Curs Conf. Univ. dr.

: Gârleanu Daniela Șoitu

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, ministerul are: muncii, familiei şi protecţiei sociale; borarea şi promovarea politicilor publice şi a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale; eniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale; pene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; resurselor umane" şi şef de misiune pentru Fondul Social European; implementare pentru asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate; dministrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; mele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; toritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; 1 Legea nr.47/2006 conferă, Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale funcţia generală de elaborare şi coordonare a politicii sociale în general şi a asistenţei sociale în particular. În prezent, la nivelul ministerului se derulează o serie de programe de asistenţă socială care se adresează familiilor şi persoanelor varstnice, precum şi familiilor cu copii.

3. Programe de suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale:       Protecţia drepturilor copilului Protecţia drepturilor persoanelor cu handicap Protecţia persoanelor vârstnice Protecţia persoanelor victime ale violenţei în familie Protecţia persoanelor fără adăpost Sprijinirea tinerilor dezinstituţionalizaţi în vârstă de peste 18 ani în vederea integrării acestora în viaţa socială  Protecţia celorlalte grupuri vulnerabile În ceea ce priveşte persoanele vârstnice, în primul semestru al anului 2010 existau 131 cămine pentru persoane vârstnice, cu o capacitate totală de 7.122 locuri. Din acestea, 25 cu o capacitate de 1.570 se află în subordinea DGASPC, 52 cu o capacitate de 3.734 în subordinea consiliilor locale şi 54 cu o capacitate de 1818 locuri se află în subordinea organizaţiilor neguvernamentale. Numărul estimat de persoane vârstnice dependente este de aproximativ 450.000, din care cel puţin 140.000 ar fi în stare de dependenţă de gradul I, rezultând faptul că îngrijirea formală acordată de personal calificat este extrem de puţin dezvoltată în România. 14 Conform Registrului electronic unic al serviciilor sociale administrat de MMFPS, există un număr de 228 furnizori publici şi privaţi de servicii sociale acreditaţi care oferă servicii de îngrijire la domiciliu în 443 de unităţi de îngrijire la domiciliu. Toate serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice sunt organizate în sistem descentralizat şi sunt finanţate numai din bugetele locale. În anul 2010, MMFPS a aprobat, în baza Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subventii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridica, care infiinteaza unităţi de asistenta socială, acordarea de subvenţii pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice în valoare de 8.505.408 lei din totalul de 19.999.905,28 lei acordaţi de la bugetul de stat. Dintre acestea 61 sunt servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 5679 de beneficiari, cu o valoare contractată de 4.614.644 lei, 26 sunt centre rezidenţiale pentru un număr de 1.087 beneficiari, 15 sunt centre de zi pentru un număr de 923 beneficiari şi 5 sunt cantine sociale pentru un număr de 227 beneficiari. În concluzie, din 322 de servicii sociale subvenţionate în 2010, 107 erau destinate persoanelor vârstnice, reprezentând 42,53% din totalul fondurilor alocate pentru subvenţionare. În acelaşi an, pentru organizarea Zilei Internaţionale a Vârstnicilor a fost acordată suma de 1.351.000 lei Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. În perioada 2006 – 2008, MMFPS a implementat programul de interes naţional „Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente” în cadrul căruia au fost selectate 33 de proiecte, din care 30 finalizate şi 3 reziliate, cu o

sumă contractată de 3.401.522 lei. În cadrul acestui program au fost formaţi 302 îngrijitori la domiciliu şi au fost asistaţi 2050 de beneficiari. De asemenea, în perioada 2006 – 2009, din Fondul Naţional Solidaritatea au fost alocate, prin hotărâri de Guvern, fonduri pentru lucrări de reparaţii, modernizări şi investiţii pentru 32 obiective - unităţi de asistenţă socială destinate persoanelor vârstnice, cu o valoare de 45.664.000 lei.

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Statutul de organizare si functionare al Agentiei
Art. 3 (1) Agenţia are ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice. (2) Agenţia asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. Art. 4 Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei şi a instituţiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Atribuţiile Agenţiei

Art. 5 Agenţia aplică politicile şi strategiile sistemului naţional de asistenţă socială, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având următoarele atribuţii: 1. În domeniul reglementării: a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale; b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru promovare;

f) negociază şi încheie acorduri cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială, în baza mandatului acordat de ordonatorul principal de credite; h) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale privind modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 2. În domeniul organizatoric: b) administrează şi gestionează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în folosinţă; c) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei la nivel central şi al agenţiilor teritoriale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale; d) stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare; e) organizează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate, în baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; g) asigură elaborarea şi tipărirea formularelor/documentelor necesare plăţii beneficiilor de asistenţă socială; h) reprezintă organismul de legătură în domeniul său de competenţă pentru aplicarea regulamentelor comunitare privind regimurile de securitate socială; 3 j) asigură implementarea şi monitorizarea procesului de acreditare şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale rapoarte privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale, conform legii; n) asigura controlul modului de administrare, gestionare şi realizare a tuturor programelor si proiectelor din domeniul incluziunii sociale; o) evaluează impactul politicilor şi procedurilor publice implementate în domeniul incluziunii sociale, în vederea stabilirii de diagnostice şi elaborării de propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi de eficientizare a alocărilor bugetare necesare promovării incluziunii sociale. 3. În domeniul financiar: a) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale indicatorii de fundamentare a fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială;

b) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului, incluzând fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei şi a unităţilor din subordinea sa; c) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata beneficiilor de asistenţă socială; d) elaborează, implementează, finanţează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; i) asigură managementul financiar pentru acordarea ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege, precum şi pentru programul de investiţii pentru instituţiile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-sociale, programul de subvenţii, programele de interes naţional, alte programe de asistenţă socială şi incluziune socială finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri rambursabile sau nerambursabile. 4 4. În domeniul evidenţei şi raportării:

a) elaborează rapoarte de activitate şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială; c) întocmeşte raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat şi îl prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; d) elaborează, calculează şi face publici indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă, conform prevederilor legale; e) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială şi administrează, conform legii, Registrul electronic unic al serviciilor sociale; 5. În domeniul comunicării şi informării: b) răspunde sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor de competenţa sa, adresate direct sau transmise de către organele administraţiei publice, precum şi de către alte instituţii, persoane fizice şi juridice, conform legii; d) organizează activităţi de informare si indrumare a cetăţenilor cu privire drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială;;

f) asigură comunicarea cu instituţiile competente privind plata beneficiilor de asistenţă socială din alte state, în vederea aplicării reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială; g) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială. 6. În domeniul reprezentării: a) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi cu alte instituţii publice şi organizaţii interne şi internaţionale în domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii; c) asigură reprezentarea şi apărarea intereselor proprii în relaţiile patrimoniale şi nepatrimoniale cu terţii; d) participă, prin reprezentanţi, în comisiile interministeriale sau în alte comisii cu atribuţii în domeniul său de competenţă. 5 7. În domeniul sistemului de informaţii: b) garantează şi controlează funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resurse, componente şi programe care constituie sistemul de informaţii; c) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială; d) garantează confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare; f) dezvoltă acţiuni de sprijin si consiliere a structurilor teritoriale pentru buna utilizare a sistemelor de informaţii; 8. În domeniul inspecţiei sociale: a) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice, precum şi de către persoane fizice şi juridice, publice şi private; c) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale prevăzute în toate actele normative ce reglementează sistemul naţional de asistenţă socială şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de către acestea;

e) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale; f) controlează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost, conform reglementărilor în vigoare; g) controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării/licenţierii furnizorilor de servicii sociale şi serviciilor furnizate de acestea; 6 j) elaborează planul anual de inspecţie pentru implementarea politicii sistemului naţional de beneficii de asistenţă socială; k) elaborează metode şi proceduri unitare de inspecţie; l) controlează respectarea standardelor de calitate în acordarea serviciilor sociale publice şi private; n) dispune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse; o) sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competență; q) înregistrează, centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la furnizorii de servicii sociale şi la serviciile sociale acordate de către aceştia; r) dispune instituţiilor controlate luarea măsurilor legale pentru remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi sanctionează neîndeplinirea acestora; s) acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale. Art. 6 În realizarea atribuţiilor sale, Agenţia poate stabili relaţii de parteneriat, de colabo rare sau contractuale cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, din ţară şi străinătate, forme de asociere a societăţii civile şi reprezentanţi ai partenerilor sociali conform prevederilor in vigoare . Art. 7 În vederea eficientizării activităţii sale, Agenţia poate externaliza activităţi sau servicii şi, în acest scop, poate contracta serviciile unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Art. 21 (1) Agenţiile teritoriale, au următoarele atribuţii:

1. În domeniul organizatoric: b) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu; c) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale; e) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară; f) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor; g) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională; h) soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti; j) asigură activităţile de evaluare, monitorizare şi control asupra implementării programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale; k) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 12 l) asigură monitorizarea implementării priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului; n) asigură controlul intern conform standardelor de control managerial si legislaţiei in vigoare. 2. În domeniul financiar: c) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor; d) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;

f) propun Agenţiei indicatorii de fundamentare a fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale; g) administrează bugetul incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale; j) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate; k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială; l) stabilesc dreptul la beneficii de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor; n) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii; o) elaborează programe de investiţii anuale; p) asigură plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege, precum şi finanţarea din cadrul programului de investiţii pentru instituţiile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-sociale, programului de subvenţii, programelor de interes naţional, altor programe de asistenţă socială şi incluziune socială finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri rambursabile sau nerambursabile; q) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale reprezintă ministerul sau Agenţia în calitate de autoritate contractantă şi încheie contractele de finanţare şi convenţiile din cadrul programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale. 13 3. În domeniul evidenţei şi raportării: a) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficii de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială; c) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială; f) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei.

4. În domeniul comunicării şi informării: b) asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale, judeţene; c) răspund sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor de competenţa sa, adresate direct sau transmise de către organele administraţiei publice, precum şi de către alte instituţii, persoane fizice şi juridice, conform legii; e) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor; h) informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind beneficiile de asistenţă socială. 5. În domeniul reprezentării: b) asigură reprezentarea şi apărarea intereselor proprii în relaţiile patrimoniale şi nepatrimoniale cu terţii; c) participă, prin reprezentanţi, în comisii cu atribuţii în domeniul său de competenţă. 6. În domeniul sistemului de informaţii: b) asigură funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resurse, componente şi programe care constituie sistemul de informaţii; c) asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială la nivel teritorial; e) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială; f) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, cu precădere împotriva oricărei ingerinţe sau intervenţii neautorizate, atât interne, cât şi externe. 7. În domeniul inspecţiei sociale: a) asigură aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale din domeniul de activitate al inspecţiei sociale, la nivel teritorial; c) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabileşte programe de colaborare cu societatea civilă;

d) controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private; e) sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competență; f) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu; g) controlează şi monitorizează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost; h) propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse; k) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale; l) exercită controlul în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul asistenţei sociale care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului; m) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale; n) propune teme de control în vederea includerii în planul anual de inspecţie pentru implementarea politicii în sistemul naţional de asistenţă socială; o) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate; 15 p) acţionează, la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene; q) elaborează situaţii statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti; r) fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale;

(2) Agenţiile teritoriale îndeplinesc orice alte atribuţii dispuse prin alte acte normative în domeniul lor de competenţă. (3) În realizarea atribuţiilor sale, agenţiile teritoriale pot stabili relaţii de parteneriat, colaborare sau contractare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, forme de asociere a societăţii civile şi reprezentanţi ai partenerilor sociali, la nivel local.

În structura Casei Naţionale de Pensii Publice sunt incluse şi Casa de Pensii a municipiului Iasi, casele judeţene de pensii, casele locale de pensii, care constituie servicii publice investite cu personalitate juridică. CNPP are rolul principal în administrarea majorităţii prestaţiilor de asigurări sociale, incluse în conceptul de “securitate socială”. CNPP deţine un rol cheie în asigurarea resurselor 16 necesare pentru mecanismele de protecţie socială, în stabilirea unor proceduri detaliate, în finanţarea şi organizarea sistemului conform legislaţiei şi practicii naţionale. În conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, principalele responsabilităţi ale CNPP sunt:

pensii;

de stat; și partenerii sociali cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale, precum și a modului de cooperare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date; in alte țări, în vederea coordonării prestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență, pentru lucrătorii migranți; venituri, potrivit legii; colectarea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale și alte tipuri de contribuții;

, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;

a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii; baza codului numeric personal; t; parte precum și ansamblul reglementărilor comunitare și dezvoltarea relațiilor cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări; 17 rganizarea selecţiei, pregătirii și perfecţionării profesionale a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

anțelor judecătorești în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispozițiilor legii;

administrate privat.

Casa Judeteana de Pensii Iasi este un serviciu public descentralizat in subordinea
Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale investita cu personalitate juridica care asigura aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale. Astfel principalele atributii ale Casei Judetene de Pensii Iasi conform statutului C.N.PA.S. si a Regulamentului de Organizare si Functionare, prin care institutia noastra vine in sprijinul * pensionarilor, * salariatilor, si nu in ultimul rand * angajatorilor sunt:     inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii; incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii; asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii; exercita controlul asupra modului de constituire, virare si incasare a contributiilor de asigurari sociale si dispunem, dupa caz, masurile prevazute de lege;  desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;  certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;

 stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;  stabileste si plateste indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate din bugetul de stat, in conditiile legii;  emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;  prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;  asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;  realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;  distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;  rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;  organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;  asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata, potrivit legii;  intocmeste si inainteaza C.N.PA.S., potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii de pensii. Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate presupune indeplinirea anumitor functii. Acestea presupun administrarea fondurilor colectate precum si finantarea serviciilor medicale necesare asiguratilor. In noul cadru, furnizarea serviciilor medicale se face in functie de cerere si oferta, fapt ce conduce la eliminarea risipei si la rationalizarea cheltuielilor. Relatiile dintre medici si casele de asigurari se desfasoara in baza unui Contract-cadru in care sunt specificate criteriile cantitative si calitative de evaluare a activitatii medicale, in functie de care se realizeaza plata medicilor pentru serviciile furnizate. CNAS are rolul de a urmari respectarea cadrului legal si aplicarea lui intr-un mod unitar, la nivelul intregii tari. Totusi, in baza principiului descentralizarii, casele judetene de asigurari de sanatate se bucura de autonomie in rezolvarea si controlul aspectelor specifice ce se regasesc la nivel local. In acest sens, au loc intalniri frecvente intre membrii CNAS si reprezentantii locali pentru integrarea acestor aspecte locale intrun cadru general si unitar.

5. Atributii ale CNAS Printre cele mai importante atributii ale CNAS pot fi mentionare: 1. gestioneaza Fondul, in conditiile legii, prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari, inclusiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la reorganizarea acestora; 2. propune, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului; 3. elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate; 4. elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor; 5. elaboreaza si publica raportul anual, precum si executia bugetara pe capitole si subcapitole si planul de activitate pentru anul urmator; 6. asigura organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului. Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 7. raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului si fata de asigurati; 8. elaboreaza strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la colectarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate care se afla in administrarea CNAS, potrivit competentelor stabilite de lege, precum si cu privire la utilizarea si administrarea acestuia in conditiile legii; 9. participa la stabilirea obiectivelor programelor de sanatate publica, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie; 10. elaboreaza si stabileste, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice, prin comisiile organizate la nivel national, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente; 11. elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre Ministerul Sanatatii Publice spre aprobare Guvernului; 12. elaboreaza proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania,

Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Romania, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS; 13. elaboreaza impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor referitoare la diagnostic si tratamentul medicochirurgical si stomatologic; 14. elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 15. participa anual si ori de cate ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate; 16. administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii; 17. analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari propuse de acestea; 18. elaboreaza caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si modalitatile de elaborare si implementare a acestuia; 19. indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii; 20. elaboreaza strategiile necesare si actioneaza pentru indeplinirea conditiilor de aderare impuse de Uniunea Europeana ca parte integranta a politicii guvernamentale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate; 21. realizeaza prognoze, strategii, studii si analize privind dezvoltarea, functionarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in vederea perfectionarii acestuia; 22. indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari; 23. negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari; 24. acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale; 25. participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii Publice pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;

26. incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa; 27. monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite; 28. organizeaza, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Justitiei, comisia centrala de arbitraj, care este condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 29. aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari, in conditiile legii; 30. asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari; 46. transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului; 47. poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania; 7. Principii ale sitemului de asigurari de sanatate Principii pentru organizarea si functionarea CNAS cum ar fi: - Alegerea libera a casei de asigurari de sanatate; - Solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor; - Alegerea libera a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare; - Participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; - Participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari desanatate; - Acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu oricarui asigurat; - Transparenta sistemului de asigurari sociale de sanatate.

III. Pe scurt despre activitatea CNAS Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este una deosebit de complexa si se refera in primul rand la aspectele economice si medicale care caracterizeaza sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Din punct de vedere financiar trebuie mentionat faptul ca Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate se aproba prin Legea anuala a bugetului de stat si tine cont de: - necesarul curent al activitatii medicale; - sumele reprezentand arieratele inregistrate la nivelul spitalelor si farmaciilor de circuit deschis; - resursele financiare existente la nivelul fiecarui judet; Nu in ultimul rand, trebuie subliniat faptul ca in pregatirea procesului de integrare europeana, sistemul de asigurari sociale de sanatate romanesc trebuie modelat adecvat contextului european, necesitatilor nationale si posibilitatilor socio-economice. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ca reprezentant major in sistem, a avut proiecte de infratire institutionala precum si legaturi de stricta specialitate cu parteneri straini, tocmai pentru a capata experienta si a asimila compatibilitati cu alte sisteme de asigurari sociale de sanatate europene. Pot fi amintite: - Programul Matra pentru aderare, cu asistenta din partea Guvernului Olandei, pe tema «dezvoltarii institutionale a CNAS privind asigurarea calitatii serviciilor medicale contractate; - Proiectul de infratire institutionala-Consensus III, in domeniul reformei institutionale pentru dezvoltarea capacitatii institutionale a CNAS si CJAS; În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului -cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

Principalele atribuţii ale CAS Iaşi, sunt următoarele :  să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;  să administreze bugetul propriu;  să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;

 să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;  să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;  să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;  să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;  să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;  să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2006-2013, Strategiei Judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pe perioada 2008-2013, respectiv Strategiei Judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2007-2013. Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri bugetare, ale HG 976/2010 şi ale HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, D.G.A.S.P.C.Iaşi şi-a reorganizat activitatea prin modificarea structurii organizatorice a compartimentelor şi serviciilor sociale în condiţiile legii, în vederea eficientizării activităţii şi reducerii cheltuielilor cu salariile, cu incadrarea în standardele de cost aprobat. Activităţi şi rezultate obţinute in protecţia persoanelor cu handicap/persoane invarsta aflate in dificultate: A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate În cadrul serviciului au fost soluţionate 672 de cazuri/petiţii/adrese, din care au fost instrumentate de catre specialiştii serviciului un număr 370 de cazuri din care: persoane cu handicap 140, persoane adulte aflate în dificultate 40, violenţă domestică 41, persoane vârstnice 31, diferenţa de 420 repezentând adrese către instituţii/referate.

De asemenea specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 98 deplasări în teren. În acest interval au fost emise pentru persoane adulte în dificultate 72 decizii, din care 39 decizii de admitere în sistem rezidenţial, 15 decizii externare, 18 decizii de transfer. Au fost emise 136 Dispoziţii de internare, prelungire plasament sau externare în Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violenţei domestice, pentru număr de 25 de cazuri de femei victime ale violenţei domestice şi copii acestora (48) și 21 pentru persoane vârstnice. S-au efectuat 50 vizite de coordonare metodologică/cercetare disciplinară la centrele rezidenţiale. Saptamanal se efectuează rapoarte de activitate atât pentru personalul din departament cât şi pentru personalul angajat la centrelor rezidenţiale. De asemenea specialiştii serviciului au emis 1283 de acorduri pentru persoanele cu handicap grav. Totodată în cadrul serviciului se implementează două proiecte cu finanţare europeană un proiect „Restructurarea Centrului de îngrijire și asistență Hîrlău” destinat persoanelor cu handicap şi proiectul cu finanţare în cadrul Leonardo da Vinci”My story” ce se vor finaliza în anul 2013. B. Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial. Dezvoltare şi diversificare servicii sociale. 1. Complexul de servicii de îngrijire și asistență Hîrlău cu o capacitate de 261 locuri, respectiv 50 de locuri asigură servicii de îngrijire și asistență pentru persoana adultă cu handicap în două locații situate în orașul Hîrlău. Fluctuația beneficiarilor: 326 la data de 01.01.2012 și 319 în decembrie 2012. În această perioadă au fost internați 14 beneficiari, au decedat 16, au fost externați 2 și transferați 4. În cadrul complexului funcționează și un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap, 460 pentru care s-au acordat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora. Perioada de recuperare a unei persoane cu handicap este de 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de medicul specialist. 2. Complexul de servicii de recuperare, reabilitare și angajare protejată Popricani - Cozmești cu o capacitate de 60, respectiv 42 de locuri funcționează în două locații Popricani și Cozmești și se asigură servicii de găzduire, îngrijire, hrană, asistență socială și medicală, terapie ocupațională, reprezentare și sprijin.La data de 1.01.2012 erau 101 beneficiari iar în prezent 108. În cele 12 luni fluctuația a fost următoarea: 14 internări, 8 externări, 2 transferuri. 3. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Mircești cu o capacitate de 50 de locuri, asigură, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.La data de 1.01.2012 centrul găzduia 45 de

16beneficiari iar la finele lunii decembrie se aflau internați în centru 45 de beneficiari. Fluctuația beneficiarilor a fost următoarea: 11 internări noi, 1 transfer, 5 externări, 2 decese. 4. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Iasi este destinat recuperarii persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuro-psihic sau asociat) cu componenta neuro-locomotorie, neinstitutionalizate, domiciliate în municipiul Iasi pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Iasi a propus Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu. Sediul: municipiul Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 16 5. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Popricani a fost înfiintat în anul 2007 si ocroteste persoane cu handicap mediu si accentuat, cu vârste cuprinse între 21 si 56 de ani. Servicii sociale oferite în centru: gazduire, calificare/recalificare prin activitati desfasurate în atelierele de terapie ocupationala, integrare/ reintegrare sociala, asistenta sociala, asistenta psihologica, asistenta medicala. Capacitatea centrului este de 42 de locuri. Persoana de contact: sef centru Vrînceanu Puiu Sediul: comuna Popricani, judetul Iasi 6. Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoanele Lipsite de Autonomie Hîrlau ocroteste persoane cu handicap, cu vârste cuprinse între 21 si 85 de ani, cu posibilitati reduse de reintegrare familiala, aflate în situatia de pierdere partiala sau totala a autonomiei. Servicii sociale: gazduire, recreere si socializare, asistenta sociala, consiliere psihologica si terapii complementare, asistenta medicala si de recuperare. Capacitatea centrului este de 50 de locuri. Sediul: oras Hîrlau, strada Eternitate nr. 41 A 7. Centrul de recuperare și reabilitare Budăi - va fi funcțional din trimestrul II al anului 2013. roiect DAC - Ingrijire domiciliu

Asociatia Filantropica “Trup si Suflet” in parteneriat cu Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Botosani desfasoara proiectul “Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in sectorul serviciilor personale din mediul urban al judetelor Iasi si Botosani”- FEMAO. Activitatea proiectului a demarat incepand cu ianuarie 2011 si se desfasoara pe o perioada de 24 de luni Proiectul urmareste sa: -contribuie la cresterea ratei de ocupare in randul persoanelor cu o situatie dificila pe piata muncii din mediul urban a judetelor Iasi si Botosani, prin cresterea capacitatii de ocupare a somerilor si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

-contribuie la realizarea proiectului general al POS DRU prin calificarea a peste 400 de femei in “ingrijitor batrani la domiciliu” Beneficiarii proiectului sunt: femei somere sau in cautarea unui loc de munca cu cel putin scoala generala absolvita cu domiciliu in localiatile Iasi sau Botosani Proiectul va asigura: dobandirea de competente si abilitati noi necesare practicarii activitatii de ingrijitor varstnici la domiciliu asigurarea de certificate de calificare nivel I recunoscute national si international dezvoltarea abilitatilor de cautare a unui loc de munca imbunatatirea abilitatilor de invatare pe tot parcursul vietii diminuarea riscului de marginalizare sociala ca urmare a insertiei profesionaleCăminul de Bătrâni ,,Sf. Împ.Constantin şi Elena’’

Căminul de Bătrâni ,,Sf. Împ.Constantin şi Elena’’ este o unitate de
asistenţă socială, aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi care funcţionează ca un serviciu social de asistenţă şi suport în cadru instituţionalizat. Căminul este acreditat de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale – Iaşi, conform Certificatului de acreditare, seria A, Nr.0006406 /20.11.2008 şi reacreditarea susţinută în noiembrie 2011. Caminul de Batrani "Sf. Imparati Constantin si Elena" Calitatea serviciilor sociale în Căminul de Bătrâni ,,Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena’’ -Iaşi este garantată de schimbarea mentalităţii vis-a-vis de politica de ajutorare a vârstnicilor. Unitatea are o capacitate de 179 locuri. Activităţile desfăşurate: - găzduire pe perioada nedeterminată - hrană - asistenţă socială - asistenţa şi îngrijire medicală - asistenţă paleativă - consiliere psihologică - asistenţa spiritual-religioasă - socializare şi petrecere a timpului liber.

Scopul unităţii este acela de a asigura condiţii de trai decente (cazare, hrană, dotări materiale, condiţii igienico-sanitare pentru menţinerea sănătăţii fizice şi mentale precum şi condiţii de petrecere a timpului liber) pentru toate persoanele asistate, cu folosirea eficientă şi responsabilă a bazei materiale şi a bunurilor din dotarea instituţiei. Principiile care stau la baza activităţii desfăşurate în cadrul unităţii: - principiul respectării drepturilor omului - principiul confidenţialităţii - respectarea demnităţii - asigurarea dreptului de a alege - recunoaşterea valorii fiecarei fiinţe umane şi valorizarea ei - cooperarea şi parteneriatul - îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare în cadrul instituţiei.

Căminul de Pensionari „ Sf. Cuvioasă Parascheva”
Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Iaşi este un aşezământ pentru persoane vârstnice, care asigură, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, asistenţă psihologică şi asistenţă spiritual religioasă.

Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, este acreditat
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, pentru asistenţă şi suport în cadru instituţionalizat – în cămine de persoane vârstnice, cu următoarele servicii: a) servicii socio - medicale şi de îngrijire - servicii de îngrijire: ajutor pentru igienă corporală, sprijin pentru îmbrăcare dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire, deplasare în interior şi exterior, comunicare. - servicii de îngrijire medicală primară: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls), administrarea tratamentului, kinetoterapie, fizioterapie, psihoterapie, meloterapie. - servicii de îngrijire paleativă.

b) servicii sociale - găzduire pe perioadă nedeterminată - hrană - consiliere psihologică, spiritual religioasă, juridică - socializare şi petrecerea timpului liber. Unitatea are o capacitate de 216 locuri. Beneficiarii serviciilor acordate în cămin sunt persoanele vârstnice care din cauza unor motive de natură economică, fizică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de a se întreţine singure: - nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit; - nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specială; - se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio - medicale datorită bolii sau stării fizice; - au domiciliul stabil în municipiul Iaşi Serviciile sunt acordate în baza unui contract pentru acordarea de servicii. Calitatea serviciilor se bazează pe: - existenţa unor standarde clare şi transparente pe tipuri de servicii - resurse umane specializate şi suficient numeric în raport cu numărul de beneficiari - reţeaua informaţională şi informatizată care să permită accesul comun al asistaţilor la baza de date cu privire la nevoile acestora – Manualul de proceduri; - managementul eficient şi eficace; - accesibilitatea şi adaptabilitatea serviciilor într-o permanenţă concordanţă cu nevoile asistaţilor răspunzând distinct tuturor asistaţilor care se confruntă cu situaţii de risc.

CLUBUL PENTRU PENSIONARI “MUŞATINI”
Într-o societate în care numărul persoanelor vârstnice este în creştere, îmbătrânirea activă este esenţială pentru a menţine solidaritatea dintre generaţii. Având în vedere numărul crescut de solicitări primite la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară de la persoanele vârstnice - pensionate cu privire la

amenajarea unor spaţii pentru petrecerea în mod activ şi plăcut a timpului liber, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, a inaugurat cel de-al doilea club pentru pensionari, situat în strada Muşatini nr. 11. În acest spaţiu pensionarii din zonă, dar un numai ei, pot organiza diverse întâlniri, pot socializa, au ocazia să practice tenisul de masă sau şahul.

CLUBUL PENTRU PENSIONARI “OANCEA”
Pensionarii din cartierul Tătărasi au, incepand cu 7 decembrie un club al lor, unde îşi pot petrece timpul liber, se pot întâlni sau pot organiza diverse acţiuni de socializare. Astfel pensionarii din zona Tătăraşi se alătură celorlalţi pensionari din Iaşi care se bucură deja de activităţile recreative din celelalte cluburi pentru persoane varstnice puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Iaşi Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară (DAC) a inaugurat astfel cel de-al patrulea centru pentru pensionari. Noul Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice din cartierul Tătărasi este situat pe str. Ciornei, nr. 7, lângă Scoala Generala nr. 10. La deschiderea clubului pensionarilor au fost prezenţi primarul Gheorghe Nichita, viceprimarul Mihai Chirica, consilierul local Sorin Avram Iacoban precum si 150 de pensionari. Aceştia din urma fac parte din cei care vor beneficia în cadrul clubului de activităţi recreative si de socializare.

CLUBUL PENTRU PENSIONARI “MOARA DE FOC”
Pensionarii din cartierele Păcurari şi Canta au un club unde îşi pot petrece timpul liber, se pot întâlni sau pot organiza diverse acţiuni. Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară (DAC) a inaugurat cel de-al treilea centru pentru pensionari, marcând astfel şi Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie). Noul Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice din cartierul Păcurari este situat pe str. Moara de Foc, nr. 2A, lângă sediul ITM Iaşi, în clădirea fostului Punct Termic 2. La inaugurarea centrului au fost prezenţi viceprimarul Mihai Chirica, Luminiţa Munteanu, şefa DAC şi aproximativ 100 de pensionari din zonă.

„Deschiderea acestui centru este un răspuns la solicitarea pensionarilor din zonă şi aşa cum am făcut şi în alte cartiere ale Iaşului, asigurăm un spaţiu dedicat persoanelor vârstnice, un spaţiu care facilitează petrecerea timpului liber şi care sper să aducă multe momente de bucurie pentru persoanele care au muncit o viaţă întreagă şi au devenit acum o categorie defavorizată”, a declarat viceprimarul Mihai Chirica la deschiderea centrului din Păcurari. Acest club al pensionarilor, este al treilea Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice deschis în municipiul Iaşi.

Asociaţiei Sf. Damian
Misiunea noastră este de a sluji, în spiritul filantropiei, pentru alinarea suferinţei semenilor afectaţi de boală şi sărăcie şi de a contribui la dezvoltarea persoanei şi comunităţilor umane prin combaterea marginalizării sociale, prin apărarea drepturilor omului şi prin protejarea mediului înconjurător. Valorile noastre sunt: Filantropie - având iubire faţă de oameni înţelegem să-i tratăm fără discriminare, cu dorinţa de a contribui la dezvoltarea lor în concordanţă cu idealurile şi valorile personale; Viaţă - înţelegem că viaţa este unică şi de aceea o vom apăra şi vom lucra la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi oamenii; Durabilitate - tot ceea ce întreprindem facem cu responsabilitate, cu dragoste şi cu transparenţă pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi efecte durabile ale activităţilor noastre. Serviciile oferite ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Îngrijiri social-medicale la domiciliu  servicii de îngrijire personală;  servicii menajere şi gospodăreşti;  servicii de asistenţă socială;  servicii de îngrijire medicală;  servicii de recuperare (kinetoterapie). Îngrijiri paleative la domiciliu  servicii de îngrijire personală;  servicii de îngrijire medicală;  servicii de asistenţă spirituală şi consiliere;

servicii de bereavement (sprijin pe perioada de doliu pentru partenerul de viaţă / familie). Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt:  vârstnici imobilizaţi la pat sau la domiciliu, lipsiţi de îngrijire;  vârstnici lipsiţi de îngrijire, aflaţi în faza terminală a unei boli;  vârstnici bolnavi, aflaţi în zone lipsite de accesul la servicii social-medicale pentru care privarea de îngrijire duce la agravarea stării de sănătate. Având în vedere caracterul social al serviciilor, se consideră ca făcând parte din grupul beneficiarilor, vârstnici afectaţi de sărăcie, abandonaţi de familie şi lipsiţi de sprijinul comunităţii. PARTENER: Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

Centrul Diecezan Caritas Iaşi
"Îngrijire la domiciliu"

Descrierea programului şi prezentarea serviciilor Programul “Servicii de Îngrijire la domiciliu” dezvoltat de Centrul Diecezan Caritas Iaşi, parte a programului naţional cu acelaşi nume al Confederaţiei Caritas România, este constituit dintr-o reţea de 16 Centre de Îngrijire la Domiciliu, aflate în locaţii diferite din judeţele Moldovei: Iaşi, Bacău, Suceava, Neamţ, Vaslui Scopul programului “Servicii de Îngrijire la domiciliu” Scopul este acela de a acorda asistenţă socială şi îngrijire medicală la domiciliu, persoanelor care prin condiţia lor fizică şi/sau psihică, sunt izolate la pat sau la domiciliu. Serviciile de îngrijire acordate:  Serviciile acordate constau în îngrijire medicală la domiciliu, şi anume: injecţii, pansamente, tratamentul şi profilaxia escarelor, clisme, perfuzii, monitorizări tensiune arterială, puls, glicemie, recoltări de analize, spălături vezicale, acordarea de materiale sanitare şi dispozitive medicale, etc., executate la stricta indicaţie şi supravegherea medicului curant al beneficiarului.

 Serviciile socio-medicale constau în: realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare-dezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior, ajutor în alimentaţie, comunicare.  Serviciile sociale constau în ajutor la cumpărături, ajutor în activităţile vieţii zilnice.

Congregaţia Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providenţe Romania
CĂMINUL DE BĂTRÂNI “Cu cât unul se afla în nevoi, este mai sărac şi privat de protecţie umană, cu atât mai mult este preferat şi ajutat de noi.” Părintele Guanella Părintele Guanella considera că dintre toate categoriile de persoane aflate în dificultate, bătrânii sunt aceia care suferă în mod fizic şi moral cel mai mult şi au cea mai mare nevoie de compasiune, au nevoie de a fi priviţi cu multă încredere, pentru că deseori sunt privaţi de atenţia şi afecţiunea umană cuvenită. Climatul de familie pe care îl creăm îi ajută pe bătrâni să se simtă “ca acasă”. La acestea se adaugă şi alte servicii, cum ar fi: consiliere juridică şi administrativă, sfaturi în îngrijire, acordarea de mijloace de îngrijire, organizarea de activităţi de socializare şi serbări pentru asistaţi. Personalul implicat în aceste activităţi este reprezentat de: un medic/coordonator diecezan (regional), un coordonator executiv, asistenţi medicali, asistenţi sociali, îngrijitori la domiciliu, kineto/terapeut, voluntari.

Fundatia

este o organizatie nonguvernamentala si nonprofit sub patronajul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care implementeaza programe sociale, filantropice, culturale, educationale si civice. Fundatia cu toate unitatile sale este situata in Iasi, Romania, intr-o cladire cu trei etaje, cu o suprafata totala de 1500 m.p. Proiectul PHARE 125 Incepand cu anul 2007, dupa finalizarea activitatii de consolidare, amenajare si dotare, dupa un efort inceput in anul 2003 la care au participat Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Iasilor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Secretariatul de Stat pentru Culte, parteneri finantatori din Germania si Elvetia (FAPAR, Fundatiile "Lazarus" si "Bavaria"), precum si resursele proprii ale

"Solidaritate

si

Speranta"

Fundatiei "Solidaritate si Speranta" activitatea desfasurata utilizeaza la maximul spatiul si dotarile. Astfel in 2007, au functionat 9 centre si 7 filiale in Arhiepiscopia Iasilor furnizoare de servicii sociale si de educatie in domeniu. Colectivul angrenat in activitatea fundatiei (88 de persoane)a fost alcatuit din 67 de angajati la Iasi (42 persoane angajate pe perioada nedeterminata, 25 persoane angajate pe perioada determinata, in cadrul proiectelor) si 21 de angajati in cele 7 filiale precum si 121 de voluntari. Beneficiari Beneficiarii serviciilor specializate in anul 2007 au fost 6.904 de persoane. batrani ingrijiti la domiciliu si asistati pe parcursul anului - 168 pers. beneficiari in preventia, consiliere si terapie antiadictie (dependenta de alcool)- 3.858 pers. beneficiari in educatia preventiva pentru tineret - 1.853 pers. servicii specializate pentru tineri cu deficiente neuromotorii - 910 pers servicii medicale pentru tineri din Rep. Moldova - 100 pers. copii din cadrul Centrului de zi pentru copii - 15 pers.

Servicii specializate de ingrijire la domiciliu a varstnicilor

Proiectul Centrul de asistenta sociala si ingrijire la domiciliu pentru varstnici
Proiectul Dezvolatarea serviciilor specializate de ingrijire la domiciliu a varstnicilor din Municipiul Iasi. Proiectul Sistem integrat de servicii de asistenta si recuperare pentru varstnici marginalizati din Iasi. Tipuri de servicii Centrul de asistenta sociala si ingrijire la domiciliu pentru varstnici Proiectul a debutat in luna decembrie a anului 2004 cu finantare nerambursabila acordata de Banca Mondiala si a continuat fara intrerupere pana in prezent. Principalul partener este Directia de Asistenta Comunitara a Primariei Municipiului Iasi. Proiectul ofera la domiciliu servicii de ingrijire, servicii medicale si de recuperare si servicii sociale unui numar de 120 de varstnici imobilizati ori greu deplasabili, afectati de boala, saracie si excluziune sociala, neglijati, parasiti sau fara familie.

Servicii de ingrijire de baza: igiena corporala (partiala si totala), imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, igiena eliminarilor, transfer si mobilizare, prevenirea escarelor, deplasare, comunicare. Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activitati de menaj, companie, cumparaturi, plata facturilor, sprijin pentru deplasari in exterior, scutece, absorbante si aleze oferite gratuit, spalare rufe. Consiliere sociala si sprijin direct in obtinerea unor drepturi sociale. Activitati de socializare aniversarea zilelor de nastere, evenimente culturale, pelerinaje, colinde. Servicii de recuperare: fizioterapie (terapie cu ultrasunete), kinetoterapie si masaj. Servicii medicale: consultatii si tratamente medicale injectabile, perfuzabile si p.o., efectuarea de electrocardiograme, dozarea glicemiei, monitorizarea T.A., supravegherea administrarii tratamentului p.o., pansarea ranilor si tratamentul escarelor, medicamente gratuite, ridicarea retetelor medicale de la medici de familie si cumpararea medicamentelor de la farmacii, facilitarea internarii beneficiarilor in clinici de specialitate, recoltarea la domiciliu a probelor biologice pentru efectuarea analizelor medicale. Preparea si distribuirea hranei calde la domiciliul beneficiarilor. Partener principal: Directia de Asistenta Comunitara Iasi

Cabinetul medical asigura servicii medicale pentru programele de ingrijire la
domiciliu a varstnicilor dezvoltate de Fundatia Solidaritate si Speranta in colaborare cu partenerii sai si asistenta medicala pentru copii inscrisi la Gradinita "Buna Vestire" si la programul After School.

Echipa medicala In mai 2009, activitatea medicala a Fundatiei Solidaritate si Speranta este realizata de 1 medic, 2 asistente medicale, 3 ingrijitori la domiciliu, 1 kinetoterapeut si 1 asistent social. Servicii oferite in cadrul programelor de ingrijire la domiciliu a varstnicilor  consultatii medicale;  monitorizare T.A., electrocardiograme si teste de glicemie la domiciliu;  oferirea de consiliere psiho-educationala familiilor beneficiarilor aflati in situatii de risc social;  cresterea gradului de integrare atat in institutii educative formale, cat si in comunitate.  tratamente medicale la domiciliu (tratamente injectabile, perfuzii i.v., administrare medicamente, pansamente etc.);