You are on page 1of 16

23 PADZIERNIkA 2013

IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 20 (148)
wiadomoci s. 3
racibrz sprawy kontrowersyjne
RAFAKO wychodzi na prost.
Koniec wojny z Alstomem
edukacja s. 4
PWSZ w Raciborzu
idzie z duchem czasu
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
Racibrz douje?
Ranking inwestycji:
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
racibrz pika nona
portal regionalny
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Mieszkacy Studziennej
mwi: DO!
Droga Krajowa 45 to tykajca bomba komunikacyjna.
RTP Unia egna si
z Lig Mistrzy
Pika nie chciaa wpa do tureckiej
bramki.
ps
pierwsza bezpatna Gazeta w reGionie od 2006 r.
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18
rog Klasztornej i Ogrodowej
PROM
OCJA!
Kupujc kas skaln
reklama GRATIS
Czytaj s. 7
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
Pikarkom RTP Unia Raci-
brz nie udao si odrobi strat
z pierwszego meczu z ture-
ckim Konakiem. Mimo niezej
pierwszej poowy i kilku znako-
mitych sytuacji pika nie chcia-
a wpa do tureckiej bramki.
Konak rozpocz mecz
z nastawieniem: nie straci
bramki. Turczynki broniy si
zaarcie. W 9 minucie powin-
no by 1:0 ale pikny strza Pa-
trycji Winiewskiej wybronia
bramkarka goci. Jakim cu-
dem nie pada rwnie bram-
ka w 13 minucie, kiedy to zza
pola karnego uderzaa Anna
elazko. Trzecia stuprocen-
towa okazja miaa miejsce na
4 minuty przed przerw, kie-
dy to Chinasa gow uderzya
pik obok supka opuszczonej
tureckiej bramki. Turczynki
mog mwi o sporym szcz-
ciu, gdy rwnie dobrze mogy
przegrywa 3:0.
W drugiej czci meczu Ko-
nak zagra jeszcze agresywniej
w obronie prbujc si w kontr-
atakach. Nic nie day unitkom
ani przeprowadzane zmiany,
ani wrzutki z rzutw ronych
i wolnych w pole karne. Po
ostatnim gwizdku to kilkuoso-
bowa, gona grupka kibicw
znad Bosforu cieszya si z wy-
niku. Szkoda, bo Konak by jak
najbardziej do ogrania.
Konak by jak najbardziej do ogrania. Czego zabrako?
Dwadziecia minut bloka-
dy znajdujcej si w cigu Drogi
Krajowej 45 ulicy Bogumiskiej
sparaliowao ruch w poudnio-
wej czsci Raciborza (17.10.13).
Protestujcy mieszkacy doma-
gaj si przede wszystkim: ka-
pitalnego remontu drogi (przy-
pominaj, e ostatni generalny
remont drogi zosta wykonany
w 1971 roku), zamontowania
fotoradaru oraz wprowadzenia
ograniczenia prdkoci na uli-
cach Bogumiskiej i Hulczy-
skiej do 40 km/h.
Obecny remont jest po-
wierzchowny i nie rozwie ist-
niejcych problemw zwiza-
nych z bardzo duym ruchem
cikich samochodw ciaro-
wych tymi ulicami. Podoe i
nawierzchnia ulic Bogumiskiej
i Hulczyskiej nie jest przygoto-
wana do takiego natenia ru-
chu, a haas przejedajcych
samochodw przekracza wszel-
kie dozwolone normy natania
dwiku. Od duszego czasu
obserwujemy systematyczne
pkanie budynkw stojcych
przy tych ulicach, a wielokrot-
nie przekroczone normy haasu
utrudniaj nam codzienne ycie
mwi organizatorzy bloka-
dy ze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Dzielnicy Studzienna
w Raciborzu.
Jak poinformowa nas jeden
z inicjatorw blokady, miesz-
kaniec Studziennej radny Ry-
szard Frczek, do Stowarzysze-
nia wpyno pismo GDDKiA,
w ktrym dyrekcja informuje
o przygotowywanej propozycji
rozwizania konfiktu.
Protestujcy mieszkacy
Studziennej odgraaj si, e
jeli propozycje GDDKiA nie
bd speniay ich oczekiwa,
blokady DK 45 powtrz si.
GDDKiA w ramach po-
siadanych rodkw fnanso-
wych podejmuje systematycz-
ne dziaania zarwno w celu
poprawy stanu technicznego
jak i bezpieczestwa na drodze
krajowej nr 45 przebiegajcej
prze Racibrz. S to dziaania
dorane, ktre w ograniczo-
ny sposb mog przyczyni si
do poprawy istniejcej sytuacji.
Docelowym i skutecznym dzia-
aniem jest budowa obwodnicy
miasta - powiedzia nam Marek
Prusak z katowickiego oddziau
GDDKiA.
Sprawa wyglda bardzo
powanie. Dwudziestominuto-
wy protest sparaliowa ruch w
poudniowej czci Raciborza
korki cigny si a do ulicy
Katowickiej. Ponowna bloka-
da drogi w godzinach szczytu
przyniosaby jeszcze bardziej
opakane skutki. Spraw zain-
teresoway si oglnopolskie
media. Z przedstawicielami
mieszkacw rozmawiali ju
reporterzy Telewizji Polskiej i
Polsatu. Czas pokae, czy jedy-
ny dostpny mieszkacom ro-
dek nacisku w postaci blokady
drogi okae si skutecznym.
W blokadzie DK 45 wzi udzia radny Ryszard Frczek. Uczestnicy protestu zaznaczaj
jednak, e blokady nie naley czy tylko i wycznie z osoba radnego, poniewa probolem
ul. Bogumiskiej dotyczy wszystkich mieszkancw dzielnicy.
wojciech oneczko
Wadze za wszelk cen
prbuj ratowa szpital.
Publiczny Zakad Opieki
Zdrowotnej w Rydutowach i
w Wodzisawiu lskim jest w
bardzo trudnej sytuacji fnan-
sowej. Grozi mu likwidacja.
Obecnie zakad posiada 26 mln
z dugu, z czego ponad 8,5 mln
z stanowi zobowizania, kt-
rych termin zapaty ju upyn.
Ratunkiem z tej sytuacji ma by
kredyt w wysokoci 10 mln z.
Skd wzi si taki dug?
Powiat tumaczy si nieodpo-
wiednim fnansowaniem lecz-
nicy przez NFZ. Tylko w roku
biecym kwota nadwykona
szpitala w Wodzisawiu wynosi
ponad 3,1 mln z.
Szpital tonie w dugach
wodzisaw lski zdrowie
p
Wiadomoci GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<<
Wzorem lat ubiegych Mi-
rosaw Lenk wraz ze swoimi
zastpcami ruszy w objazd
po dzielnicach miasta. Na po-
cztku spotkania prezydent
prezentuje mieszkacom ra-
port z inwestycji ukoczonych
w cigu minionego roku bd
bdcych na ukoczeniu.
Prezydent mwi m. in. o
projekcie drogi Regionalnej
Racibrz Pszczyna, remon-
cie ulic Warszawskiej, Wile-
skiej, termomodernizacji SP
15, Przedszkola nr 11, budyn-
ku Raciborskiego Centrum
Kultury, budowie przystani
kajakowej, aquaparku oraz
rozpocztych przez frmy Ra-
mex i Koltech inwestycjach w
raciborskiej czci Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej na Ostrogu.
Wizyty prezydenta Lenka
w Brzeziu i Markowicach po-
kazay, e przebieg spotka
moe by diametralnie rny.
O ile w Markowicach miesz-
kacy prosili o drobne pra-
ce interwencyjne na ulicach i
chodnikach dzielnicy, o tyle w
Brzeziu skala niezadowolenia
mieszkacw zaskoczya pre-
zydenta. Brzezianie s obu-
rzeni stanem chodnika przy
ul. Pogrzebieskiej i jego bra-
ku w czci najbardziej nie-
bezpiecznej. Sprawa jest o ty-
le powana, e z ulicy korzysta
dochodzca na przystanki au-
tobusowe modzie szkolna.
Po Brzeziu i Markowicach
prezydent spotka si z miesz-
kacami Sudoa, Studziennej
i Ocic. Jaki by przebieg tych
spotka?
Polecamy relacje
z prezydenckiego
tournee na
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
racibrz patriotyzm
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Codziennie
wiee wiadomoci, konkursy, fotorelacje.
Polub nasz profl facebook/raciborzcompl
Znajd
nas na facebooku!
Prezydent Mirosaw Lenk ruszy w tournee
Czy wadzom Raciborza udao si rozwiza problemy na dzielnicach?
Raciborzanie na zjedzie klubw
Gazety Polskiej w Licheniu
Stanowimy duchowe i patriotyczne zaplecze dla PiS.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Agnieszka Subocz
racibrz samorzd
komentarZ na gorco
Mieszkancy Brzezia wylali na prezydenta
kube zimnej wody.
Mirosaw Lenk pre-
zydent Miasta Racibrz.
Temperatura na spot-
kaniu w Brzeziu, by moe
troszk te i z mojej winy, bo
to byo pierwsze spotkanie z
mieszkacami, bya wysoka.
Ta pani, z ktr prowadziem
dyskusj, wprowadzia si do
Brzezia rzekomo rok temu,
zgaszaa wiele pomysw, a
my te mielimy pewne rze-
czy ustalone z mieszkaca-
mi na spotkaniach z lat ubie-
gych i trzymamy si pewnej
kolejki. Problem przystankw
wkrtce zostanie rozwizany,
co do chodnika na ul. Pogrze-
bieskiej bd mobilizowa
starost [ul. Pogrzebieska
to droga powiatowa, dlatego
za jej utrzymanie odpowia-
da Starostwo Powiatowe w
Raciborzu przyp. red.] do
dziaania, rwnie oferujc
wspudzia gminy w inwe-
stycji, ale z tego co wiem po-
wiat nie posiada w tej chwili
do rodkw fnansowych.
Co do przystankw, to w za-
sadzie problem wkrtce zo-
stanie rozwizany, tak jak w
Markowicach.
W Markowicach panowa
odmienny klimat. Spotkanie
rzeczowe, z czego bardzo si
ciesz. Zwykle na spotkania
przychodz ci mieszkacy,
ktrzy maj jeszcze jakie
problemy. Ci, ktrzy maj
ju dobrze nie przychodz.
Frekwencja wiadczy o tym,
e wikszo mieszkacw
Markowic jest zadowolona;
e te gwne problemy dziel-
nicy zostay rozwizane.
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
( 502 21 31 22
Miedonia 04.11.2013 18.00 Diecezjalny Dom Rekolekcyj-
no-Formacyjny, ul. Ratajskiego 8
Centrum Stara Wie 06.11.2013 17.00 - Raciborskie
Centrum Kultury DK Strzecha ul. Londzina 38
Centrum Nowe Zagrody 07.11.2013 17.00 Gimna-
zjum nr 5, ul. Opawska 81
Centrum Ostrg 12.11.2013 17.00 Gimnazjum nr 2,
ul. Cecylii 30
Obora 13.11.2013 r. 17.00 Orodek sportowo-rekreacyjny,
ul. Markowicka 1
Ponia 14.11.2013 17.00 Zesp Szkolno-Przedszkolny nr
3, ul. Sudecka 2
tournee mirosawa lenka po dzielnicach. Gdzie i kiedy?
wojciech oneczko
raciborz.com.pl
W Nadzwyczajnym Zje-
dzie Klubw Gazety Polskiej
w Licheniu nie mogo zabrak-
n delegacji z Raciborza. Do
Lichenia udaa si ona w ska-
dzie: Piotr Smudziski, Marek
Rapnicki, Jadwiga i Zbigniew
Grygierowie oraz Hanna i Ta-
deusz Zagrodni z Kornowa-
ca. Raciborski oddzia, cho
w porwnaniu z innymi sto-
sunkowo mody, ju zdy si
pokaza lokalnej spoecznoci
organizacj kilk wydarze spo-
eczno-politycznych, jak np.
zaproszeniem Antoniego Ma-
cierewicza i organizacj spot-
kania z nim. Tak naprawd
to nie byo tego jeszcze tak wie-
le, ale postaramy si nadrobi
zalegoci i czciej zaprasza
goci zapewnia Marek Rap-
nicki. Jednym z najwaniej-
szych wnioskw po zjedzie
jest konieczno podjcia dzia-
a zmierzajcych do zjedno-
czenia lokalnych ugrupowa
i organizacji prawicowych, a
temu ma suy sprowadzanie
goci z zewntrz, prawicowych
politykw i publicystw, ktrzy
dzieliliby si swym dorobkiem
i dowiadczeniem.
W zjedzie wzio udzia
ok. 500 osb z caej Polski.
Oprcz aspektu religijnego
i spraw czysto organizacyj-
nych nie mogo zabrakn
dyskusji o pastwie i polity-
ce. Kluby Gazety Polskiej to
swoisty fenomen. Gazeta
Polska dziaa od 20 lat. ad-
na inna gazeta nie doczekaa
si by jej czytelnicy si zrze-
szali. Nie ma klubw Gazety
Wyborczej czy Faktu pod-
krela Rapnicki. W Polsce
we wszystkich wymiarach le
si dzieje, bez wzgldu na to
co klepi media prorzdowe.
Czy jest to gospodarka, edu-
kacja, kultura czy wyjanianie
katastrofy smoleskiej, widzi-
my jak wyglda sytaucja, std
musimy dziaa - dodaje. Za-
przecza przy okazji, by kluby
byy stricte polityczne. Idea
zrzesze tego typu jest taka, e
jestemy bezporednim zaple-
czem duchowym dla Prawa i
Sprawiedliwoci, ktre popie-
ramy. Jest to wsparcie moral-
ne i patriotyczne. W wyborach
jednak nie bdziemy ubiega
si o mandaty, natomiast jak
najbardziej chcemy suy PiS-
owi pomoc innego typu: pil-
nowaniem przebiegu wyborw
przez mw zaufania, promo-
cj, akcj informacyjn i ka-
dym innym moliwym wspar-
ciem kontynuuje.
Sama bazylika w Liche-
niu zrobia na raciborzanach
ogromne wraenie. Rapnicki,
ktry jak przyznaje by tam po
raz pierwszy, opisuje j jako
ogromne miejsce edukacji pa-
triotycznej, odpowiednie za-
rwno dla modlitwy, jak i kon-
templacji i pogbianiu wiedzy
o dziejach Ojczyzny. Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
111 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~nacjonalista.pl
Raciborzanie przebudcie si!
Miastem od dwch dekad rz-
dzi klika! To samo na wiksz
skal jest w wojewdztwie i wy-
ej. Musimy zmieni wadz.
Musimy sprbowa. Jak du-
go bdziecie popiera PO, kt-
re kadego dnia pluje w wasze
twarze, zabierajc odoone w
OFE pienidze, podwyszajc
wiek emerytalny, wyprzedajc
polski przemys? Dalej bdzie-
cie gosowa na tych szkodni-
kw?
~zebra
Kiedy rzdzi PIS to jaki zbrod-
niarz czy stalinowski czy ko-
munistyczny zosta oskarony
i odpowiedzia? aden! Bo ten
PIS broni tamtych zbrodnia-
y i tych. Wmawiaj wam, e
walcz o lepsz Polsk ale kie-
dy rzdzili to proces grabiey
trwa w najlepsze i kiedy doj-
d do wadzy przez was to dalej
grabie bdzie trwaa i nikt nie
bedzie winny (...) Nie jest tak
e krytykuj was za to e szuka-
cie prawd ale krytykuj was e
stalicie si ofarami manipu-
latorw (...) Posucham tylko
Brauna lub Michalkiewicza lub
Kowalskiego z ONR.
~bosz...
Paskudna, najgrosza forma
propagandy, w dodatku pod
znakiem kocioa. I Pan, Panie
Rapnicki, si pod tym podpi-
suje? Wstyd. Jak nisko mona
upa.
~hehehe
hehehe, nikt nie bdzie bra was
powanie jak bdziecie dalej a-
zic po kocioach z dewotami.
komentarZe do artykuu
ps
redakcja@gazetainformator.pl
Wiadomoci GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
Radni zastanawiaj si
jak wykorzysta osoby wy-
konujce prace spoeczne.
Jak co roku bdziemy ko-
rzysta z usug osb, wykonuj-
cych prace spoeczno uyteczne.
Zgosilimy zapotrzebowanie na
12 takich osb, jednak ostatecz-
n decyzj podejmie Powiatowy
Urzd Pracy - mwia podczas
ostatniej sesji wjt gminy N-
dza, Anna Iskaa. Osoby te b-
d midzy innymi czyci i kon-
serwowa rowy, zamiata ulice
oraz usuwa nieg z chodnikw.
Wjt przyznaje, e Ndza jest
jedn z niewielu gmin, ktra
wykorzystuje w peni moliwo-
ci, jakie daje PUP.
Radni zastanawiaj si
nad tym, czy istnieje moli-
wo zgoszenia chci pozyska-
nia wikszej iloci osb do prac
spoecznie uytecznych. - Ma-
my due potrzeby - mwi rad-
ny Karol Kalemba. Wjt wytu-
maczya radnym, e aby dana
osoba moga wykonywa pra-
ce spoeczne musi speni kil-
ka warunkw. - Musz by to
osoby zarejestrowane w PUP i
korzystajce z pomocy opieki
spoecznej. Takich osb nie jest
wiele - mwia wjt, ale obieca-
a, e w przyszym zawnioskuje
o wiksz ilo pracownikw.
RegiON
w skrcie
wodzisaw lski samorzd
URZD KRySZTAEM
PRZETARGW
pszw Gospodarka
PRZEBUDOWA
TRAUGUTTA
SI PRZECIGNIE
ndza samorzd
SKAZANI NA PRAC
W NDZy
racibrz Gospodarka
Dobry czas dla Rafako
krzyanowice bezpieczestwo
W Krzyanowicach chc wicej
policjantw
Wadze gminy uwaaj, e w komisariacie przydayby si
dwa dodatkowe etaty.
p
F
o
t
.
A
d
r
i
a
n
B
e
h
r
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
racibrz przestpstwa
Wywieli do lasu i pobili. Chcieli 300 z
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
Uroczystoci z okazji 20-
tych urodzin Funduszu od-
byy si w Teatrze lskim.
Na zdj. prezes WFOiGW
w Katowicach Gabriela
Lenartowicz.
p
WieO WyReMON-
tOWaNa dROga
Z kilkutygodniowym op-
nieniem do uytku zostaa
oddana ulica Krzyanowska w
Tworkowie. Przebudowa dro-
gi bya moliwa dziki rod-
kom z Narodowego Programu
Przebudowy Drg Lokalnych.
Remont drogi kosztowa po-
nad 1,2 mln z, z czego 630
tysicy pochodzio wanie z
tzw. schetynwek. Reszt
dooya gmina i powiat.
OPaty Za ZatRZy-
MaNie Si
Kady przewonik, ktry
zatrzyma si na dworcu au-
tobusowym w Wodzisawiu
lskim bdzie musia liczy
si z do wysok opat.
Radni miejscy zdecydowali o
tym, e za kade zatrzymanie
przewonicy zapac zotw-
k. Kadego roku miasto do-
paca do MPK okoo 3 mln z,
wic przyda si kada suma.
Pienidze od przewonikw
maj zosta przeznaczone na
biece utrzymanie pocze-
kalni.
PRZyCZ Si dO
Lgd
Gmina Lubomia od 2014
roku chce przyczy si do
Lokalnej Grupy Dziaania
Morawskie Wrota, ktr
obecnie tworz gminy Gorzy-
ce, Godw oraz Krzyanowi-
ce. Radni i wjt zdecydowali
si na to, gdy jak mwi,
wikszy moe wicej. Kwota
dofnansowania, na jakie mo-
g liczy LGD zaley wanie
od jej wielkoci.
WietLiCa ju
OtWaRta
Zakoczy si drugi etap prze-
budowy wietlicy w Bukowie.
Wyremontowano cay parter
budynku. Jak tumacz wa-
dze gminy, na chwil obec-
n nie planuje si remon-
tu pierwszego pitra, gdy
parter powinien wystarczy
mieszkacom Bukowa.
gMiNa ChCe Mie
SWOj MaSkOtk
Wadze gminy Godw ogosi-
y konkurs na wykonanie pro-
jektu maskotki wraz z nazw.
Maskotka powinna kojarzy
si z regionem i promowa
gmin. W konkursie mog
wzi udzia nie tylko miesz-
kacy gminy, a kady autor
moe zgosi najwyej trzy
projekty. Termin skadania
projektw upywa 31 grudnia.
OPaty Za kORZy-
StaNie Z haLi
50 z za godzin tyle bd
musiay zapaci osoby, ktre
bd chciay skorzysta z hali
sportowej przy ulicy Piasko-
wej w Kuni Raciborskiej. O
wprowadzeniu opat zdecydo-
way wadze gminy. Zobowi-
zani do zapaty s zarwno
mieszkacy jak i kluby, ktre
korzystaj z hali w celach tre-
ningowych.
RuSZaj Z kaNaLi-
ZaCj
Wkrtce ruszy budowa kana-
lizacji w Ciechowicach. Koszt
budowy wyniesie okoo 3 mln
z. Podczas wykonywania
prac cakowicie wyczony
bdzie dojazd do pobliskich
posesji. Nie jest moliwa or-
ganizacja objazdu, gdy drogi
s bardzo wskie.
Czy raciborski zakad zaczyna wychodzi z doka?
Notowania giedowe RA-
FAKO szybuj w gr. Poje-
dynczy walor raciborskiego
zakadu jest ju wart ponad
6 z. Podobnie jak w przypad-
ku kwietniowego zaamania,
obecny wzrost ma zwizek z
projektem Opole.
ugoda z alstomem
Bezporedni przyczy-
n zwyki na akcjach Rafako
byo podanie informacji o za-
warciu porozumienia z Alsto-
mem, co - wydaje si - defni-
tywnie koczy jtrzcy si od
2011 roku spr z francuskim
gigantem, ktrego rdem
byy nieporozumienia przy
realizowanych wsplnie pro-
jektach Karlsruhe, Westfallen
oraz Bechatw.
W cigu dziesiciu dni od
wejcia w ycie porozumienia
Rafako otrzyma od Alstomu
23 mln euro. Kolejne 20,5 mln
euro powinno wpyn na kon-
to raciborskiego zakadu w ci-
gu miesica od pniejszego z
nastpujcych dwch zdarze:
wejcia w ycie ugody lub wy-
dania przez PGEGiEK polece-
nia rozpoczcia prac przy bu-
dowie blokw energetycznych
w Opolu. Co ciekawe, wstpne
porozumienia midzy giganta-
mi brany zostay zawarte ju
na pocztku stycznia br., jed-
nake do tej pory byy objte
tajemnic handlow.
Cena: Opole
Pokj jest lepszy od wojny,
ale ma swoj cen. Wydaje si,
e zwyciska dla Rafako ugo-
da zostaa okupiona dopusz-
czeniem Alstomu jako podwy-
konawcy do projektu Opole.
Niedawny wrg dzisiejszy
partner raciborskiego zakadu
przejmie na siebie rol gene-
ralnego projektanta i dostar-
czyciela wyspy kotowej dla
budowanych blokw energe-
tycznych.
Kolejne dobre wieci doty-
cz podpisania przez Rafako
umowy z frm Sythos Dwory
7 na budow kota fuidalnego
w Owicimiu. Trudno porw-
nywa to zlecenie z Opolem
czy Jaworznem - jest warte
zaledwie 186 mln z (brut-
to), ale w niepewnych czasach
kade kolejne zlecenie winno
by rozpatrywane w katego-
riach zwycistwa. Na wykona-
nie kota Rafako ma czas do
stycznia 2016 roku.
Na konto Rafako
moe wpyn
43,5 mln
euro
Pierwsze, wstpne porozumienia z Alstomem byy objte tajemnic handlow
przez osiem miesicy.
wojciech oneczko
W czasie dwch miesicy
na terenie gminy Krzyanowice
doszo do pitnastu kradziey,
dwch przypadkw zniszczenia
oraz dwch przywaszczenia
mienia oraz do szeciu wama.
W tym samym czasie zatrzyma-
no 12 nietrzewych kierowcw,
a na drogach doszo do 11 koli-
zji i czterech wypadkw, w kt-
rych zgina jedna osoba. Te
statystyki, zdaniem wadz gmi-
ny Krzyanowice, przemawiaj
za tym, aby w tutejszym komi-
sariacie zwikszono liczb eta-
tw. - Chcemy, aby na terenie
naszej gminy pojawio si wi-
cej policjantw. Obecnie trwa
remont komisariatu, ale po je-
go zakoczeniu myl, e by-
oby to wskazane - mwi wjt
gminy Krzyanowice, Grzegorz
Utracki.
Innego zdania jest komen-
dant powiatowy policji w Raci-
borzu, Pawe Zajc. - Rozwa
czy kolejny etat jest potrzeb-
ny. Jednak wydaje mi si, e
obecna ilo policjantw jest
wystarczajca. W chwili obec-
nej zatrudnionych jest tutaj 22
policjantw, z czego a 21 pra-
cuje w terenie - tumaczy ko-
mendant.
Komendant komisariatu w Krzyanowicach Mirosaw Mu-
larski oraz komendat powiatowy policji Pawe Zajc podczas
ostatniej sesji zdali radnym raport o stanie bezpieczestwa
na terenie gminy.
Zatrzymano podejrza-
nych o usiowanie wymu-
szenia rozbjniczego.
Sceny jak z flmu rozegray
si 16 padziernika na parkin-
gu przy ul. Bosackiej w Raci-
borzu. Grupa mczyz zmusi-
a 21-latka aby wsiad z nimi
do samochodu, wywioza go
do lasu i dotkliwie pobia. Na-
pastnicy dali od mczyzny
300 z. Poszkodowany wyko-
rzysta nieuwag napastnikw
i uciek - prosto na komisariat.
Mczyzna zosta niezwocz-
nie przewieziony do szpitala.
Jego yciu nie zagraa niebez-
pieczestwo.
Ju w kilka godzin po zda-
rzeniu udao si zatrzyma
piciu mczyzn w wieku od
25 do 42 lat. Do tej pory Sd
Rejonowy w Raciborzu na
wniosek prokuratora zastoso-
wa wobec trzech zatrzyma-
nych rodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztu
na okres trzech miesicy.
p
et
Zatrzymanom
sprawcom napa-
du grozi 10 lat
wizienia
Projekt budowy hot-
spotw na terenie Wo-
dzisawia lskiego zo-
sta doceniony.
Krzysztay Przetargw
Publicznych przyznawane s
przez wydawc miesicznika
Przetargi Publiczne zama-
wiajcym, ktrzy przeprowa-
dzaj postpowania w sposb
przejrzysty i nienaruszajcy
zasad uczciwej konkurencji.
- Do konkursu zgosilimy
dwa projekty. Pierwszym by-
a modernizacja drogi zbior-
czej, a drugim projekt budo-
wy sieci szerokopasmowego
internetu na terenie miasta
- tumaczy Barbara Chrobok,
rzecznik UM w Wodzisawiu.
Miasto doceniono za drugi
projekt.
Projekt Nowe wyzwania,
nowe moliwoci. Informa-
tyzacja Subregionu Zachod-
niego Wojewdztwa lskie-
go zakada rozbudow sieci
szerokopasmowego, na bazie
ktrego w pniejszym czasie
powstaway i nadal powstaj
hotspoty. Projekt, ktrego
koszt wynosi ok. 4 mln z,
realizowany jest bez udziau
rodkw z budetu miasta.
Pozyskane dofnansowanie
unijne oraz z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji
wynioso bowiem 100 %.
Z powodu dodatko-
wych, nieprzewidzianych
robt ziemnych przebudo-
wa ulicy traugutta potrwa
duej.
Zgodnie z terminem okre-
lonym w przetargu inwestycja
miaa zosta ukoczona 21 pa-
dziernika. W trakcie prowadze-
nia prac okazao si jednak, e
w rejonie inwestycji znajdowao
si kilka nieplanowych instala-
cji, a ktrych ominicie, usuni-
cie lub przebudowanie zajo
sporo czasu, m.in. niezidenty-
fkowany kabel energetyczny,
a take przewd ciepowniczy.
Dodatkowo w trakcie frezowa-
nia nawierzchni jezdni okazao
si, e w niektrych miejscach
droga jest praktycznie pozba-
wiona podbudowy lub znaj-
duje si ona w stanie szcztko-
wym. Z tych wanie powodw
remont gwnej drogi w Pszo-
wie przecignie si o miesic.
Prace maj zakoczy si do 22
listopada.
p
lsk ekoloGia
BENEFIS Z OKAZJI
20-LECIA WFOIGW
W cigu dwch dekad
Fundusz przeznaczy na
ekoinwestycje na lsku
6 mld z.
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< Edukacja
pszw edukacja
ZSP w Pszowie ma ju 50 lat
Przez 50 lat funkcjonowania mury placwki opucio ponad 12 tysicy absolwentw.
Pastwowa Wysza Szko-
a Zawodowa w Raciborzu jest
ju po inaguracji nowego roku
akademickiego 2013/2014. W
czasie uroczystoci na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
rektor uczelni, prof. Micha
Szepelawy, podkrela wag i
znaczenie szkolnictwa wysze-
go w Polsce, nawizujc przy
tym do przypadej w tym roku
330 rocznicy wiktorii wiede-
skiej. - Istnieje w moim prze-
konaniu cisy zwizek midzy
misj, jak wwczas speniaa
Polska wobec Europy a ce-
lami, ktrym su uczelnie
wysze, w tym i nasza racibor-
ska uczelnia. Chodzi o obron
i pielgnowanie tych wartoci,
ktre tworz podwaliny kul-
tury i cywilizacji europejskiej.
Nauka rozumiana jako de-
nie do prawdy, jest niewtpli-
we jednym z flarw adu spo-
ecznego i kulturowego. Szkoa
wysza przekazuje jak w szta-
fecie pokole tak rozumian
wiedz przyszym generacjom
- mwi rektor.
Cho uczelniom wyszym
coraz trudniej utrzyma na-
bory na poziomie minionych
lat, to tegoroczny nabr, po-
dobnie jak ubiegoroczny,
wyszed dobrze. - Konkuren-
cja jest olbrzymia. Wiemy o
tym, e nawet renomowane
uczelnie stosuj dumpingo-
we metody, aby tylko wy-
gra walk o studenta. Mimo
trudnoci dajemy sobie rad i
bdziemy nadal sobie radzili
- mwi prof. Szepelawy. Zda-
niem rektora PWSZ w Racibo-
rzu, uczelnia wchodzi w nowy
rok szkolny przygotowana na
zmiany, do ktrych doszo na
rynku pracy, z odchudzon w
granicach rozsdku admini-
stracj i nowymi, atrakcyjny-
mi kierunkami ksztacenia,
czego najlepszym przykadem
jest otwarty w tym roku kieru-
nek architektury.
W uroczystoci na Za-
mku Piastowskim w Racibo-
rzu udzia wzili przedstawi-
ciele wadz samorzdowych,
m. in. Prezydent Miasta Raci-
brz Mirosaw Lenk oraz Sta-
rosta Powiatu Raciborskiego
Adam Hajduk, kocielnych
- bp. Jan Kopiec, sub mun-
durowych, zaprzyjanionych
uczelni, instytucji miejskich i
powiatowych, rodowisk go-
spodarczych, zwizkowych i
owiatowych.
W murach PWSZ w
Raciborzu studiuj nie
tylko doroli... Swj rok
akademicki rozpocze-
li rwnie modzi acy z
uniwersytetu dziecigo.
Dziecica uczelnia rozpo-
cza dziaalno latem 2011
roku. W zajciach uczestni-
czyo wwczas 40 osb. Za-
jcia ciesz si coraz wiksz
popularnoci, std liczba ma-
ych studentw systematycznie
ronie. Rok pniej byo ich ju
66, za w tym roku zapisanych
jest 71 osb, w tym 32 po raz
pierwszy. Co ciekawe, kinder-
uczelnia doczekaa si ju na-
wet pierwszych absolwentw.
Nauka w dziecicej czelni
to nie tylko zajcia stacjonar-
ne w formie wykadw, wi-
cze czy seminariw, ale te
wyjazdy w teren. Dotychczas
mali studenci byli m.in. w wy-
twrni flmw rysunkowych
w Bielsku Biaej, w siedzibie
stray poarnej zapoznali si
z budow wozu bojowego, a w
krwiodawstwie na wasne oczy
przekonali si jak pobiera si
krew. Rwnie i w tym roku
zaj terenowych nie zabrak-
nie. A tematyka? Rnorodna
- od geologii, poprzez anato-
mi, a po robotyk.
uniwersytet dziecicy
zainaugurowa trzeci rok
Na PWSZ w Raciborzu dziaa rwnie Uniwersytet
Dziecicy, na ktry zapisanych jest 71 maych akw.
Historia Zespou Szk Po-
nadgimnazjalnych w Pszowie
siga roku 1963, kiedy to de-
cyzj Ministra Owiaty powo-
ano w Wodzisawiu lskim
Zasadnicz Szko Zawodow
Doksztacajc. Pierwsz jej
siedzib by budynek I Liceum
Oglnoksztaccego w Wodzi-
sawiu lskim. - Pocztki pra-
cy nowej szkoy byy trudne.
Lekcje rozpoczynay si o go-
dzinie 13.30 w budynku Lice-
um Oglnoksztaccego, kt-
re udzielao nam gociny. W
zwizku z tym szkoa dziaaa
na tzw. zasadzie naczy po-
czonych. Ten sam dyrektor, te
same pomieszczenia, wsplny
pokj nauczycielski, biblioteka
a nawet i niektrzy nauczyciele
licealni, zasilajc nasz kadr
pedagogiczn. Byo nam razem
dobrze, chocia niezbyt wygod-
nie, zwaszcza nam - wspomi-
na Teresa Kopacz, ktra w tym
czasie nauczaa w szkole. Od
1993 roku do chwili obecnej
szkoa mieci si w budynku
po byej przyzakadowej szko-
le grniczej KWK ANNA w
Pszowie. W cigu 50 lat szko
kierowao 8 dyrektorw, pra-
cowao w niej ponad 200 na-
uczycieli, a ukoczyo j ponad
12 tysicy absolwentw. Nic
wic dziwnego, e jubileusz
witowao kilkaset osb - ab-
solwentw, byych nauczycieli
i przyjaci placwki.
Uroczysto 50-lecia Ze-
spou Szk Ponadgimnazjal-
nych bya okazj do wyr-
nienia osb, ktre na codzie
z ni wsppracuj i poma-
gaj w jej funkcjonowaniu.
- Pszowska szkoa nigdy nie
bya tylko szko. Bya zwar-
t spoecznoci wok ktrej
zawsze gromadziy si osoby
pene pasji, ktre podejmo-
way rne wyzwania m-
wia dyrektor szkoy Izabela
Widera, ktra wrczya kil-
ku osobom tytu Przyjaciela
szkoy. Otrzymali je starosta
powiatu wodzisawskiego Ta-
deusz Skatua, naczelnik wy-
dziau edukacji Edyta Glenc,
ks. Jzef Frczek, dyrektor
cechu i rzemios rnych Ka-
tarzyna Zollner - Solowska,
Ewa Gawda, Grzegorz K-
dziela, Wiesaw Tabarczyk,
radny Czesaw Krzystaa oraz
prezes koa miejskiego Zwiz-
ku Kombatantw RP Fran-
ciszek Grzegorzek. - Szkoa
piknieje w oczach. Jestem
zachwycona. Wczeniej w tym
budynku miecia si szkoa
grnicza. Pamitam jak te 20
lat temu przenosilimy si z
Radlina do Pszowa. To byo w
wakacje 20 lat temu. Przepro-
wadzka bya naprawd ci-
ka, ale jednoczenie cieszca.
Wiedzielimy bowiem, e tutaj
bdziemy mie lepsze warunki
do pracy i nauki - wspominaa
Grayna Szweda, bya dyrek-
tor ZSP w Pszowie.
O tym, e Zesp Szk Ponadgimnazjalnych wituje 50-lecie dowiedzia si cay Pszw. Ulicami miasta przeszed korowd,
na czele ktrego szli uczniowie w towarzystwie orkiestry dtej.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
racibrz szkolnictwo wysze
PWSZ w Raciborzu ma si dobrze
Prof. Micha Szepelawy:
Mielimy obawy, e nabr bdzie mniejszy.
paulina krupiska
wojciech oneczko
Rektor PWSZ w Raciborzu prof. Micha Szepelawy (na zdj. pierwszy od lewej) w czasie uroczy-
stej inauguracji roku akademickiego 2013/2014.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wiadomoci GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
R E K L A M A
kunia raciborska sylwetki
Miss Holandii pochodzi
z Kuni Raciborskiej
Laureatka opowiada o yciu poza granicami kraju, konkursie, prbie
mataczenia przy jego wynikach.
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
XXXSPZBMSVEOJLQM
Wolne weekendy
2014
Wesela
Komunie
Catering
Domowa kuchnia, niezapomniana atmoslera
racibrz sylwetki
Odznaczenie prezydenta
dla J. Kalabiskiego
Nauczyciel Mechanika Jan Kalabiski
zosta odznaczony Krzyem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
ps
Dominika Zawada z Kuni
Raciborskiej wzia udzia w
konkursie Miss Poland in Be-
nelux 2013. Konkurs organi-
zowany jest od kilku lat i jego
celem jest prezentacja Polonii,
zamieszkujcej kraj Benluxu.
Najpierw byo gosowanie in-
ternetowe, a pniej obrady
jury. Spord kilku fnalistek
wyoniono t, ktra na wszyst-
kich zrobia najwiksze wra-
enie. W tym roku tytu Miss
przypad wanie Dominice.
Co czua gdy ogoszono
wyniki i okazao si, e
najwaniejsze trofeum
przypado wanie tobie?
dominika Zawada:
Podczas ogaszania wynikw
najgorsze byo czekanie. W
mojej kategorii o tytu wal-
czyy 4 dziewczyny. Kada z
nas moga go zdoby dlatego
by to bardzo stresujcy, a za-
razem niesamowity czas. W
momencie kiedy goszono ze
to ja zdobyam koron tak na-
prawd nie wiedziaam co zro-
bi - mia si, paka czy mo-
e skaka. Bya to naprawd
niesamowita chwila ktrej na
pewno nie zapomn do koca
ycia.
Czy do wystpu w tym
konkursie kto Ci nam-
wi czy te zgosia si sa-
ma?
Waciwie o konkursie
usyszaam ju rok temu. Zo-
staam zaproszona przez sam
organizatork Pani Monik
Stpie niestety odczytaam
jej wiadomo kiedy konkurs
ju si odbywa. W kwietniu
tego roku podczas skadania
formularzy na studia przypo-
mniaam sobie o tym konkur-
sie i pomylaam e mogaby
to by wietna zabawa. Nigdy
nie braam udziau w tego ty-
pu konkursie a chciaam spr-
bowa znowu czego nowego.
I tak wanie pojawiam si na
castingu do Miss Poland in Be-
nelux 2013.
dziki wygranej w tym
konkursie bdziesz repre-
zentowaa Polsk podczas
wyborw Miss Multiverse
na dominikanie, czy jako
szczeglnie bdziesz si do
nich przygotowywaa?
Nagroda gwn za tytu
Miss Poland in Benelux by
rzeczywicie wyjazd na Do-
minikan i reprezentowanie
Polski na wyborach Miss Mu-
liverse niestety dwa tygodnie
przed gala zarzd Miss Mul-
tiverse skontaktowa si z Pa-
ni Monika i nakania do tego
aby ustawi wynik konkursu
tumaczc, e wedug nich tyl-
ko jedna kandydatka speniaa
ich kryteria, Z tego tez powo-
du wsppraca z Miss Multi-
verse zostaa zerwana ponie-
wa organizator nie zgodzi si
na ustawienie wynikw. I oso-
bicie uwaam ze byo to na-
prawd wspaniale zachowanie
ze strony organizatorw. W
kadym razie aktualnie nagro-
da gwna jest wyjazd w rejony
Turcji peen sesji zdjciowych z
jednym z najlepszych grafkw
belgijskich.
Obecnie mieszkasz w am-
sterdamie, dlaczego zdecy-
dowaa si na opuszcze-
nie swojego rodzinnego
kraju i miasta?
Zgadza si. Od 2 lat miesz-
kam ju w Amsterdamie. Nigdy
nie mylaam ze kiedykolwiek
bd mieszka w Holandii.
Dla mnie by to kraj do ktre-
go Polacy wyjedali za praca i
wracali z powrotem do Polski
do swoich rodzin. Wyjechaam
do Holandii jako Au Pair po-
niewa chciaam spdzi swj
rok przerwy pomidzy liceum
a studiami w jaki ciekawy
sposb. Nie mylaam wtedy ze
zostan tu na duej. Wci nie
mam pojcia co byo przyczyna
tego ze mj wybr pad akurat
na Holandi, ale musz przy-
zna ze nie auj tej decyzji w
aden sposb. Amsterdam jest
miastem multikulturowym,
penym moliwoci i wielu
przygd dlatego sprawia ze
czuje sie tu naprawd dobrze.
Mimo to zdarza mi si tskni
do moich rodzinnych stron.
Czym zajmujesz si zawo-
dowo za granic? Czy a-
two byo Ci si odnale w
tej zupenie nowej rzeczy-
wistoci?
W Holandii aktualnie stu-
diuje piew jazzowy na Royal
Conservatory w Hadze. Przed
studiami natomiast pracowa-
am w sprzeday dla Amery-
kaskiej frmy Network Har-
dware Resale zajmujcej si
hardwarem co byo dla mnie
wietnym dowiadczeniem.
Polsce w moim wieku nigdy
nie mogabym liczy na tak do-
bra prace a tutaj dostaam taka
moliwo. Powiem szczerze ze
nie byo mi zbyt trudno odna-
le si w tej nowej rzeczywi-
stoci. Oczywicie musiaam
zacz martwic si o prace,
pienidze czy dom ale prdzej
czy pniej to by i tak nadeszo.
A jeeli chodzi o holenderska
kultur to tez nie miaam zbyt
duych problemw. Dostaam
duo wsparcia ze strony moich
znajomych wiec nigdy nie od-
czuwaam ze nie jestem stad
albo ze nie pasuje tu. Jedy-
nym wyzwaniem dla mnie by
jzyk holenderski, ale nad tym
pracuje cay czas.
dzikujemy za roz-
mow i yczymy dalszych
sukcesw!
Dominika Zawada nie wyklucza tego, e nadal bdzie braa
udzia w tego typu konkursach. Teraz jednak zaczyna studia
i to na nich chce si skupi
paulina krupiska
16 padziernika w Urz-
dzie Wojewdzkim nauczyciel
Zespou Szk Mechanicznych
Jan Kalabiski odebra przy-
znany przez Prezydenta RP
Bronisawa Komorowskiego
Krzy Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. To jedno z
najwyszych polskich odzna-
cze Jan Kalabiski otrzyma
za dziaania na rzecz owiaty i
promocj nauki.
Odznaczenie wrczy wice-
wojewoda lski Piotr Spyra.
W Mechaniku Jan Kalabi-
ski pracuje od 1968 roku. Jest
jednym z twrcw (obok Ry-
szarda Dyjakona i Jana Psoty)
pracowni elektrycznych. Jest
osob z pasj, niestrudzonym
popularyzatorem zagadnie
naukowych i technicznych,
twrc Raciborskich Dni Na-
uki i Techniki oraz jednym z
najwaniejszych autorw rea-
lizacji projektu Eduscience
w Raciborzu, w tym w naszej
szkole. Za swoj prac otrzy-
ma take: Zoty Krzy Zasu-
gi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Nagrod Ministra
Owiaty i Wychowania (dwu-
krotnie), Nagrod Kuratora
Owiaty i Wychowania oraz
Nagrod Starosty Racibor-
skiego.
Wojewoda Piotr
Spyra odznaczy Jana
Kalabiskiego (na zdj.)
Krzyem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
F
o
t
.
z
a
m
e
k
p
i
a
s
t
o
w
s
k
i
.
p
l
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< 6 Zapowiedzi
Wodzisawskie Centrum
Kultury rusza z nowym sezo-
nem cyklicznych spotka w
babskim gronie. Warsztaty ar-
tystyczne przeznaczone s dla
pa, ktre w sposb twrczy
chc spdzi ostatni sobot
miesica. Po okiem lokalnej
artystki Julii Adamczyk z
Galerii Tygiel Rozmaitoci,
chtne panie poznaj wiele
technik rkodziea. Filcowa-
nie, zdobienie szka, tworzenie
biuterii, rzeba w glinie, deco-
upage, tworzenie maych form
dekoracyjnych, scrapbooking,
soutage to jedne z wielu, ktre
znajd si w cyklu. Na najbli-
szym spotkaniu panie bd
wykonyway wedug swojego
pomysu stroik na Wszystkich
witych. Warsztaty odbd
si 26 padziernika o godzi-
nie 11.00. Koszt uczestnictwa
w zajciach wynosi 30 zotych.
Wykonane na warsztatach
prace stanowi wasno au-
tora. Ilo miejsc jest ograni-
czona, konieczne s zapisy.
kultura rozrywka
Repertuar imprez
pszw mok 30 padziernika
KABARET LIMO WySTPI
W PSZOWIE
racibrz zamek 25-27 padziernika
X FESTIWAL PODRNI-
CZy WIATRAKI
wodzisaw lski wck 26 padziernika
WARSZTATy ARTySTyCZ-
NE ALE!BABKI
patronat medialny:
24 padz. art wladislawia wodzisaw
W czwartek, 24 padziernika o godz. 15.30 w galerii Art Wladis-
lavia na Rynku w Wodzisawiu lskim odbdzie si uroczyste
otwarcie niezwykej wystawy lamp grniczych.
24 padziernika biblioteka racibrz
W czwartek, 24 padziernika o godz. 16.00 w bibliotece przy
ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si na konkursu
Zaopiekuj si mn. Konkurs Zaopiekuj si mn skiero-
wany by do maych mionikw twrczoci Holly Web.
24 padziernika koniec wiata racibrz
W czwartek, 24 padziernika o godz. 19.00 na Przystanku Kul-
turalnym Koniec wiata odbdzie si indyjska herbatka
Pana Radka. W programie midzy innymi opowieci i slajdy z
podry Wojciecha Kopczowskiego do Indii.
25 padz. klub szuFlada wodzisaw
W pitek, 25 padziernika o godz. 18.00 w Klubie Szufada w
Wodzisawiu lskim rozpocznie si 7. edycja brania Fest.
Przewidziano wystpy czterech zespow (m.in. Gallileous oraz
Dopelord). Bilety na festiwal w cenie 12 zotych.
25 padziernika biblioteka racibrz
W pitek, 25 padziernika o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy
Pokona chorob sztuk autorstwa podopiecznych Stowa-
rzyszenia Persona.
25 padziernika rci racibrz
W pitek, 25 padziernika o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Informacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa malarstwa
abstrakcyjnego Sploty autorstwa Marioli Nowak. Wstp
wolny.
26 padziernika rck racibrz
W sobot, 26 padziernika o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie si koncert francuskiej
aktorki i piosenkarki, iris Munos. Koncert odbdzie si pt.
Od Piaf do Brela. Bilety w cenie 20 z.
26 padziernika wck wodzisaw
W sobot, 26 padziernika o godz. 17.00 i 20.00 w Wodzisaw-
skim Centrum Kultury odbdzie si wystp kabaretu Moral-
nego Niepokoju. Bilety w cenie 60 zotych.
26 padziernika biblioteka racibrz
W sobot, 26 padziernika o godz. 17.00 w bibliotece przy ulicy
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie
z Wojciechem tochmanem oraz premiera jego najnowszej
ksiki Eli, Eli. Wstp wolny.
27 padziernika wck wodzisaw
W niedziel, 27 padziernika o godz. 16.00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury obejrze bdzie mona spektakl bajka o
dwch krlestwach w wykonaniu aktorw z teatru Szyde-
ko z WCK. Bilety w cenie 10 zotych.
27 padziernika dk krzanowice
W niedziel, 27 padziernika w godzinach od 12.00 do 18.00 w
Domu Kultury w Krzanowicach odbdzie si jarmark staroci.
Organizatorzy spodziewaj si kilkunastu wystawcw.
27 padziernika rck racibrz
W niedziel, 27 padziernika o godz. 16.00 w Raciborskim Cen-
trum Kultury przy ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona bajk
O kocie w butach przy wesoych nutach. Bilety w cenie 15
zotych do nabycia w kasie RCK.
30 padziernika wck wodzisaw
W rod, 30 padziernika o godz. 9.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury odbdzie si przegld teatrw osb niepno-
sprawnych pt. Para buch, teatr w ruch. Partnerem im-
prezy jest Regionalny Orodek Kultury w Katowicach.
30 paddziernika mok pszw
W rod, 30 padziernika o godz. 19.00 w Miejskim Orodku
Kultury w Pszowie wystpi kabaret Limo. Bilety na wystp w
cenie 25 i 40 zotych.
2 listopada wck wodzisaw
W sobot, 2 listopada o godz. 22.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si kolejna impreza z
cyklu drop beats Not bombs. Tym razem dla publicz-
noci zagraj Alexsoundra, Larsen, Furrier. Bilety w cenie 10
i 5 zotych.
2 listopada koniec wiata racibrz
W sobot, 2 listopada o godz. 22.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si kolejna impreza z cy-
klu drop beats Not bombs. Tym razem dla publicznoci za-
graj Alexsoundra, Larsen, Furrier. Bilety w cenie 10 i 5 zotych.
10 listopada pywalnia wodzisaw
10 listopada na krytej pywalni MOSiR w Wodzisawiu lskim
odbdzie si akcja nocnego pywania. W godzinach od 22.00
do 6.00 bdzie mona przyj i pomc Dawidowi. Za kady prze-
pynity kilometr zapac sponsorzy.
11 listopada
rck racibrz
W poniedziaek, 11 listopa-
da o godz. 18.00 w Racibor-
skim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbdzie si
koncert zespou Stare Dobre
Maestwo. Bilety w cenie 50
i 40 zlotych.
11 listopada ulice
kunia raciborska
W poniedziaek, 11 listopada
przez ulice Kuni Raciborskiej
po raz kolejny przebiegnie
Bieg Niepodlegoci. Impreza
rozpocznie si o godz. 12.00
na terenie Zespou Szk
Oglnoksztaccych przy ul.
Piaskowej 28. Biuro zawodw
bdzie czynne ju od godz.
11.30.
R E K L A M A
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
noW
o!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
W dniach 25-27 padzier-
nika odbdzie si jubileuszo-
wy, dziesity Raciborski Festi-
wal Podrniczy WIATRAKI.
W programie liczne atrakcje.
Warto tu przede wszystkim
wymieni spotkania z po-
drnikami, m.in.: Leszkiem
Szczasnym, Marcelem Kwa-
niakiem, Arunem Milcarzem,
zwiedzanie Zamku Piastow-
skiego i raciborskiego browa-
ru oraz koncert zespou Coco-
tier. Festiwal rozpocznie si w
pitek o godz. 18.00. Wwczas
usysze bdzie mona pierw-
szej, niesamowitej relacji To-
masza Michniewicza. W so-
bot dzie rozpocznie si od
zwiedzania Browaru Zamko-
wego (godz. 10.00). Spotka-
nia z podrnikami ruszaj
o godz. 13.00 i potrwaj do
20.00. Natomiast na godz.
21.00 zaplanowano koncert
zespou Cocotier. W niedzie-
l o godz. 10.00 bdzie mo-
na zwiedzi Zamek Piastow-
ski. Podrniczych opowieci
bdzie mona wysucha od
godz. 11.00 do 21.00. Bilety
na pokazy w cenie od 10 do 20
zotych za dzie.
W rod, 30 padziernika
o godz. 19.00 w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie
wystpi kabaret Limo. Grupa
pochodzi z Gdaska. Obec-
nie w skadzie wystpuje Ewa
Bachnio, Abelard Giza, Wo-
jciech Tremiszewski oraz Szy-
mon Jachimek. Od pocztku
swojej dziaalnoci kabaret
zrealizowa wiele programw
kabaretowych i otrzyma
mnstwo nagrd. Limo kil-
kukrotnie zdobywa pierwsze
miejsce na przegldzie kaba-
retowym PAKA w Krakow-
ie oraz na Rybnickiej Jesieni
Kabaretowej RyJEK. Zosta
take doceniony przez jurorw
konkursw Biesiada Humoru i
Satyry, Wyjcie z Cienia czy te
Trybunay Kabaretowe. Bilety
na wystp kabaretu LIMO w
Miejskim Orodku Kultury w
Pszowie mona naby w cenie
25 i 40 zotych.
patronat medialny: patronat medialny:
Czasopismo o tematyce
samorzdowej Wsplnota
opublikowao ranking samo-
rzdw pod ktem inwestycji
w infrastruktur techniczn.
Okazuje si, e w swojej kate-
gorii (miasta powiatowe) Ra-
cibrz zajmuje miejsce 240
na 268 moliwych. Wyej
klasyfukuj si inne miasta z
regionu: Wodzisaw lski -
miejsce miejsce 69, Gubczy-
ce - miejsce 198 oraz Kdzie-
rzyn Kole - miejsce 190.
Z wysokiej pozycji w ran-
kingu ciesz si wadze Wo-
dzisawia lskiego. red-
nia wydatkw przypadajcych
na jednego mieszkaca bli-
ska prawie 500 z lokuje Wo-
dzisaw lski na czwartym
miejscu miast powiatowych
wojewdztwa lskiego. Le-
piej wypady tylko takie l-
skie miasta powiatowe jak
Kobuck (miejsce 20 w ran-
kingu), Cieszyn (miejsce 21)
oraz Tarnowskie Gry (miej-
sce 30) - informuje rzecznicz-
ka wodzisawskiego urzdu
miasta Barbara Chrobok.
Zdaniem prezydenta Ra-
ciborza Mirosawa Lenka
drastyczny spadek pozycji
miasta w rankingu wie si
z ukoczeniem przez miasto
najwaniejszych inwestycji
w infrastruktur komunal-
n. Dziki temu gmina moe
dzisiaj koncentrowa si na
poprawie funkcjonowania in-
frastruktury edukacji, kultu-
ry, sportu i turystyki. Gdyby
stworzy ranking wydatkw
samorzdw w tych dziedzi-
nach, Racibrz plasowaby si
na znacznie wyszej pozycji -
uwaa prezydent.
Poziom inwestycji w in-
frastruktur techniczn per
capita wynis w Raciborzu
zaledwie 165,90 z. Dla po-
rwnania w Wodzisawiu
lskim wspczynnik ten
wynis 487,72 dajc nasze-
mu ssiadowi wysok, 69-t
lokat. Oglnopolsk stawk
otwieraj Mylenice, ktre
na kadego mieszkaca za-
inwestoway w infrastruktu-
r 1549,14 z. Sklasyfkowany
w osobnej kategorii Rybnik
(miasta na prawach powia-
tu) znalaz si na 20 miejscu
z 775,96 z inwestycji per ca-
pita.
Tworzcy ranking eks-
perci wzili pod uwag tyl-
ko inwestycje w rozwj in-
frastruktury technicznej, m.
in. remonty i budow drg,
wydatki na komunikacj
miejsk, sieci wodocigowe
i kanalizacyjne, wysypiska
mieci, owietlenie ulic oraz
mieszkania. Ranking dotyczy
lat 2010-2012. Najwysze, je-
denaste miejsce w rankingu
Racibrz zajmowa w latach
2007-2009.
Powiat raciborski (kate-
goria powiatw ziemskich)
uplasowa si na 195 miejscu
ze wspczynnikiem inwesty-
cji per capita w wysokoci 88
z. Jest to wynik lepszy od po-
wiatu wodzisawskiego, ktry
zaj 222 miejsce (76,28 z per
capita). Wynik powiatu raci-
borskiego za lata 2010-2012
jest najlepszym od powstania
rankingu, tj. od roku 2001.
Gazeta Informator 23 padziernika 2013 nr 20 (148) Dodatek tematyczny 20/2013
PLUSY BIZNESU DLA
reGion
R E K L A M A
inwestycje
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Mistrzowie inwestycji:Wodzisaw w gr, Racibrz douje
Wygrywaj inwestujcy w infrastruktur techniczn, nie rozrywk.
Inwestycje Racibo-
rza w infrastruk-
tur techniczn
wyniosy
165,9 z
per capita
Po raz kolejny zwyciaj ci, ktrzy inwestuj w infrastruktur techniczn, nie aquaparki. Na zdj. powstajca w Raciborzu kryta
pywalnia H2Ostrg.
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
noW
o!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
wojciech oneczko
Wodzisaw l.
zainwestowa w
infrastruktur
techniczn
487,72 z
per capita
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<<
PLUSY BIZNESU DLA
Dami Dekor dziaa w Raci-
borzu-Miedoni od 2010 roku.
Od momentu powstania frmy,
waciciele dbaj o nieustan-
ne poszerzanie asortymentu,
zgodnie z wymaganiami klien-
tw oraz szybko zmieniajcy-
mi si tendencajmi w brany.
Obecnie na Dami Dekor oferu-
je swoich klientom juz ponad 2
tys. produktw!
Co skada si na ofert
Dami Dekor? Bogaty wybr
wiec witecznych (boo-
narodzeniowych, wielkanoc-
nych), okolicznociowych
(np. na Halloween, czy Wa-
lentynki) oraz caorocznych.
- wiece s pikne, wytwa-
rzane rcznie, oparte na wzo-
rach, ktre cieszyy ju oczy
pradziadw - mwi waci-
ciele.
Na miejscu dostepny jest
rwnie szeroki wahlarz wa-
zonw. Co niezwykle istotne,
s to produkty pochodzenia
krajowego. Ma to t dodat-
kow zalet, e w razie zain-
teresowania bez problemu
mona zamwi wiksz ilo
interesujcego nas produktu
w odpowiednim kolorze. Do-
stpne w Dami Dekor szkoo
to rwnie wyrb Polski - po-
chodzi z krajowej huty szka,
co gwarantuje doskona ja-
ko i staranne wykonanie.
Klienci Dami Dekor mog li-
czy na profesjonaln obsug
i pomoc w wyborze idealnej
kompozycji, ktra moe by
wykonana z rozmaitych mate-
riaw ceramicznych, drew-
nianych jak i metalowych.
Od niedawna frma Da-
mi Dekor jest przedstawicie-
lem najwikszego w Polsce
producenta standardowych
drzwi caoszklanych frmy
Gipsy Kings. Drzwi tego pro-
ducenta, dziki dobrze poj-
tej prostocie, doskonale har-
monizuj si z otoczeniem.
Dodatkowym atutem jest
moliwo ich indywidual-
nego zaprojektowania, dziki
czemu klient moe w sposb
idealny dopasowa wyrb do
swego domu. Drzwi mog by
zdobione witraem, frezami i
aplikacjami.
racibrz handel
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
R E K L A M A
racibrz handel
Rabaty i niespodzianki kulinarne na otwarciu
Reserved, Mohito i Cropp.
Otwarcie nowych salonw
w Galerii Myskiej
Pikny dom z Dami Dekor
Udekoruj swj dom z pomysem.
artyku sponsorowany
dami dekor
racibrz-miedonia
ul. kwiatowa 33
pn.-czw. 9.00-17.00
sb. 9.00-14.00
www.damidekor.eu
Firma Dami Dekor w swo-
jej bogatej ofercie posiada
rwnie drzwi caoszklane
frmy Gipsy Kings.
28 padziernika w Galerii
Myskiej zostan otwarte no-
we markowe salony odzieowe.
Do grona najemcw docz
salony Reserved, Mohito oraz
Cropp. - Salon Reserved jest ju
doskonale znany w Raciborzu -
mwi Bogdan Jasiewicz z Ga-
lerii Myskiej. Obecnie bdzie
on posiada poszerzony asorty-
ment, nowoczesny wygld oraz
zajmie wiksz powierzchni.
Zlokalizowany bdzie na po-
ziomie -1 Galerii Myskiej. Na
tym samym poziomie, modym
kobietom kochajcym mod
polecamy salon Mohito, ktry
w swoim asortymencie posia-
da kolekcje dla kobiet pewnych
siebie, lubicych odrobin luzu
i nonszalancji. Z kolei dla ludzi
modych, odwanych chc-
cych poprzez strj wyraa
swj wiatopogld oraz lubi-
cych miejski styl, polecamy sa-
lon Cropp. Salon Cropp bdzie
zlokalizowany na poziomie
+1 obok ju otwartego salonu
House i Diverse.
Z okazji otwarcia nowych
salonw, na klientw bd
czekay atrakcje zarwno w
postaci przygotowanych przez
salony specjalnych rabatw
jak i malowania buzi dla dzieci
czy te niespodzianki kulinar-
ne. Nowe salony uzupeni bo-
gat ofert odzieow Galerii
Myskiej o marki znane, lu-
biane przez klientw a przede
wszystkim oczekiwane w Raci-
borzu. Czy oferta tych salonw
przypadnie do gustu miesz-
kacw i galeria zyska miano
prawdziwego modnego cen-
trum miasta - przekonamy si
ju 28 padziernika.
artyku sponsorowany
Galeria myska
47-400 racibrz, ul. mickiewicza 12
czynne: pn.-sb. 9-21, nd. 10-20
www.Galeria-mlynska.pl
GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
9
PLUSY BIZNESU DLA
Zapytaj o promocj w dodatku PLuSydlabiZNeSu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla biznesu
prezentujemy gar po-
rad podatkowych dla
przedsibiorcw.
Jak dugo naley przecho-
wywa dowody za wyna-
grodzenie?
Listy pac bdce dowodami
kosztowymi naley przecho-
wywa a do chwili ich prze-
dawnienia wobec zobowi-
zania podatkowego za dany
rok podatkowy. W nastp-
stwie tego listy przechowu-
je si przez okres 6 lat. Okres
ten wynika z obowizku
przechowywania przez
okres 5 lat od koca roku,
w ktrym nastpuje rozli-
czenie z podatku dochodo-
wego, co w praktyce daje 6
lat. Wszystkie listy pac oraz
karty wynagrodze, bd
inne dowody bdce baz
dla ustalenia podstawy wy-
miaru emerytury, czy renty
musz by rwnie prze-
chowywane przez patnika
skadek przez okres 50 lat
poczwszy od dnia zako-
czenia pracy przez osob
ubezpieczon u patnika.
reGion Gospodarka
Wsplny biznes
Czechw i Polakw
Przedsibiorcy z brany budowlanej i metalowej z Polski
i Czech s zainteresowani wspprac.
R E K L A M A
wojciech oneczko
Coraz chodniejsza pogo-
da skania nas do uzupenienia
brakw w naszej szafe... Wy-
bierajc si na zakupy warto
zwrci uwag na sklep K&M,
ktry znajduje si w Raciborzu
przy ul. Dugiej 18/2 (lokal, w
ktrym poprzednio mieci sie
sklep z odzie dziecic). Na-
zwa ma zwizek z asortymen-
tem, z ktrego wybiera mog
zarwno kobiety, jak i mczy-
ni.
Na miejscu mona zaopa-
trzy si w spodnie, kurtki,
swetry, bluzy, koszule a take
dodatki - paski, szaliki, czapki,
rkawiczki, skarpety. - Gwne
frmy, ktre prowadz to frmy
niemieckie (PIONEER i Ju-
piter) oraz polskie (Vegas,
Al American yes, Lead)
- wyjania waciciel i dodaje,
e K&M jest kontynuacj skle-
pu, ktry niegdy znajdowa si
przy ul. Dugiej 46. Nowoci
jest wprowadzenie asortymen-
tu dla pa, ktry - jak zapowia-
da waciciel - bdzie coraz bar-
dziej szeroki.
Dostpna w K&M odzie
jest wykonana z tkanin bardzo
dobrej jakoci i dostpna w sze-
rokim zakresie rozmiarw.
Dodatkowymi atutami K&M s
prowadzone na miejscu drob-
ne usugi krawieckie (co w ra-
zie koniecznoci umoliwia do-
pasowanie odziey do sylwetki
danej osoby), a take karty sta-
ego klienta, ktre pozwalaj na
zakupy w atrakcyjnych cenach
Wszystko wskazuje na to,
e raciborzanianie, dla ktrych
ubir powinien czy schlud-
ny wygld z jakoci, nie musz
ju duej szuka odpowiednie-
go sklepu. K&M na pewno przy-
padnie im do gustu.
Izba Gospodarcza w Wo-
dzisawiu lskim postano-
wia porozumie si ze swo-
im czeskim odpowiednikiem
w Karvinie. Przedsibiorcy
wzili ju udzia w pierwszych
spotkaniach w Karvinie i Wo-
dzisawi lskim. W spot-
kaniach bray udzia frmy z
brany budowlanej i metalo-
wej. - To dopiero pocztki na-
szej wsppracy z OHK Kar-
vina, ale pierwsze efekty ju
s. Spotkanie w Wodzisa-
wiu lskim zostao bardzo
dobrze odebrane, zarwno
przez nasze frmy, jak i poten-
cjalnych czeskich partnerw.
Panowie mieli okazj pozna
si, wymieni wizytwkami i
numerami telefonw komr-
kowych - mwi Prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim Krzysztof Dybiec.
K. Dybiec podkrela, e
kontakty z frmami czeski-
mi s szczeglnie wane ze
wzgldu na wymagajac spe-
cyfk czeskiego rynku, gdzie
frmy z polskiej strony s po
prostu nieznane. Dziki tej
formie wsppracy Czesi do-
wiedzieli si, e zrzeszone w
IGWl frmy s parnerami
solidnymi i godnymi zaufa-
nia. Co wicej, na mocy umo-
wy zawartej pomidzy IG w
Wodzisawiu lskim i OHK
w Karvinie, Polacy zaintere-
sowani otwarciem frmy w
Czechach mog uzyska nie-
zbdn pomoc wanie w IG
w Wodzisawiu l. Podobnie
jest z Czechami zaintereso-
wanymi prowadzeniem dzia-
alnoci gospodarczej w Pol-
sce.
W spotkaniu uczestniczy-
li prezesi izb gospodarczych
z Wodzisawia lskiego -
Krzysztof Dybiec - Karvina -
Jaroslav Dadok. Wziy w nim
udzia m. in. frmy: FOBUD,
POLEKO, NOTIA, SOF.
F
o
t
.
i
g
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
p
l
Na wsppracy izb gospodarczych Wodzisawia lskiego
i Karviny mog skorzysta obie strony.
racibrz handel
K&M: dobra odzie dla
Pani i dla Pana
Spacerujc gwn ulic deptakow Raciborza
warto wstpi do sklepu K&M przy ul. Dugiej.
artyku sponsorowany
odzie damsko-mska k&m
racibrz, ul. duGa 18/2
czynne:
pn.-pt. 10.00-17.00, sb. 10.00-13.00
Sklep K&M przy ul. Dugiej w Raciborzu oferuje dobr jakociowo odzie dla kobiet i mczyzn.
F
o
t
.
K
&
M
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< 10 Zdrowie
Realizacja projektu miaa
na celu przede wszystkim po-
praw egzekwowania i wzrost
przestrzegania przepisw zno-
welizowanej ustawy z dnia 9
listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed nastpstwami
uywania tytoniu i wyrobw
tytoniowych, a take zapozna-
nie spoeczestwa ze szkodli-
wymi skutkami zdrowotnymi
czynnego oraz biernego pale-
nia tytoniu. Adresatami tego
przedsiwzicia byy osoby do-
rose.
Projekt zosta sfnanso-
wany przez Midzynarodo-
w Uni ds. Walki z Grulic i
Chorobami Puc (International
Union Against Tuberculosis
and Lung Disease), we wsp-
pracy ze wiatow Fundacj
ds. Walki z Chorobami Puc
(World Lung Foundation).
Obie organizacje s zrzeszone
w ramach Inicjatywy Bloom-
berga, zaoonej przez burmi-
strza Nowego Jorku Michaela
Bloomberga. Realizacja projek-
tu rozpocza si w caym kraju
w dniu 1 padziernika 2011r.
Na terenie powiatu raci-
borskiego realizacja projektu
zostaa objta honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta,
pana Mirosawa Lenka oraz
Starosty Powiatowego, pana
Adama Hajduka. Patronat me-
dialny obj Raciborski Portal
Internetowy. W celu sprawnej
i efektywnej realizacji zaoe
projektu, PSSE w Raciborzu
utworzya lokaln koalicj, w
ramach ktrej ustanowiono
wspprac z Komend Powia-
tow Policji, Komend Stray
Miejskiej, Miastem Racibrz,
Starostwem Powiatowym, Fir-
m Raciborskie Media oraz
lskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku.
W ramach realizacji pro-
jektu funkcjonariusze Policji,
Stray Miejskiej oraz PSSE w
Raciborzu prowadzili moni-
toring przestrzegania zakazu
palenia i oznakowania stref
bezdymnych. W okresie od
padziernika 2011r. do wrze-
nia 2013r. na terenie powiatu
raciborskiego wydano w sumie
30 upomnie oraz 54 grzywny
na czn kwot 5170 z.
W tym okresie funkcjona-
riusze PSSE w Raciborzu skon-
trolowali 1513 obiektw (w tym
m.in. podmioty lecznicze, jed-
nostki organizacyjne systemu
owiaty, zakady pracy, obiekty
kultury i wypoczynku, zakady
gastronomiczne). W sumie wy-
dano 1 decyzj za nieumiesz-
czenie znaku zakazu palenia, 2
mandaty na czn kwot 200
z za zamanie zakazu palenia
oraz 1 mandat na kwot 100 z
za nieumieszczenie znaku za-
kazu palenia.
Przez cay okres realizacji
projektu prowadzono take
wiele dziaa edukacyjno-in-
formacyjnych majcych na ce-
lu zwikszanie wiedzy lokalnej
spoecznoci nt. obowizuj-
cych regulacji w zakresie miejsc
wolnych od dymu tytoniowe-
go oraz akcji proflaktycznych,
podczas ktrych niejednokrot-
nie wykonywano bezpatne ba-
dania miernikiem tlenku wgla
w wydychanym powietrzu oraz
cinienia ttniczego krwi. Pod-
czas kadego przedsiwzicia
zorganizowanego w ramach
projektu rozdawane byy mate-
riay edukacyjno-informacjne
(plakaty, ulotki) informujce o
skutkach czynnego i biernego
palenia tytoniu, a take moli-
wociach uzyskania pomocy w
walce z naogiem palenia. Pod-
jte dziaania cieszyy si du
popularnoci zarwno wrd
modziey ze szk ponadgim-
nazjalnych, jak i wrd osb
starszych.
W ramach podsumowania
realizacji projektu Odwie-
amy nasze miasta. TOB3CIT
(Tobacco Free Cities) zosta
przygotowany przez frm
TNS Polska Raport z ogl-
nopolskiego badania ankieto-
wego na temat postaw wobec
Krtsze, chodniejsze dni,
lekki podmuch wiatru, tro-
ch deszczu, troch szaroci,
paszczyki, palta, pbuty i
ten nastrj taki... nijaki. Czy
wiecie co to wszystko ozna-
cza? Taaak... jesie. Przysza
nieubaganie. Ale czy musi
by taka jak zawsze - ponura
i nijaka? Nie!
Jesie to wymienita pora
do zadbania o wasne nasta-
wienie i dobr kondycj swo-
jego ciaa! Ponadto to wspa-
niay czas, aby odpowiednio
przygotowa si do zimy do
zdrapywania lodu z szyb, do
wdrowania po liskich i ob-
lodzonych chodnikach, do
niskiej temperatury powie-
trza, do chodzenia i biegania
z dziemi nieraz w zaspach
niegu, do cignicia ich na
sankach oraz do... pozostania
w wietnym nastroju pomimo
krtkich dni i mniejszej iloci
soca! W jaki sposb? Po-
przez aktywno fzyczn!
Aktywno fzyczna polep-
sza samopoczucie, poniewa
powoduje produkcj hormo-
nw szczcia endorfn. To
z kolei pomnaa nastpujce
myli: chc, mog, mam na to
si! Jednoczenie eliminuje
ociao, ble gowy i sta-
ww. Utrzymujc systema-
tyczno treningw, codzienne
czynnoci jak np. te zimowe
staj si prostsze do wykona-
nia! Wzrasta pewno siebie
i wiara w swoje moliwoci.
Przecie mog, chc, potra-
f! Nic mi nie jest straszne!
Regularne wiczenia fzycz-
ne buduj mocn osobowo.
Pozawalaj uzyska rwno-
wag midzy zmczeniem f-
zycznym a psychicznym, a w
dzisiejszym pdzie XXI wieku
brakuje nam czynnika fzycz-
nego. Aby go nadrobi je-
li tylko moesz - zrezygnuj z
samochodu, windy, czy scho-
dw ruchomych, a skorzystaj
ze spaceru do pracy czy na za-
kupy, a czas wolny w tygodniu
wykorzystaj na aktywno f-
zyczn zorganizowan pod
okiem trenera. Na weekend
jesieni wyprbuj nordic wal-
king lub zwyky spacer, a jeli
tylko bd dni cieplejsze i tro-
ch bardziej soneczne wy-
cignij rower! Kto powiedzia,
e jesieni nie mona jedzi
na rowerze?!
Nie pozwl aby niewya-
dowany stres zniszczy Two-
je zdrowie. Nieskoczenie
wiele mona by wymienia
pozytywnych aspektw ak-
tywnoci fzycznej. Pamitaj-
my, e nasza natura to ruch a
nie spoczynek. Marsz, spacer,
bieg to nasze naturalne za-
chowanie! Nieprzetworzone
produkty ywnociowe, a nie
sztuczna ywno w marke-
tach, ktra rzekomo ma nam
suy, bo wygodniej to
naturalna potrzeba nasze-
go organizmu. Odpowiednio
ukierunkowana aktywno
fzyczna obnia cinienie tt-
nicze oraz poziom cukru we
krwi, przeciwdziaa osteopo-
rozie, zapobiega zaburzeniom
rwnowagi i wzmacnia mi-
nie. A przecie by niezale-
nym to priorytet! Dlatego tak
istotne jest zachowanie tych
naturalnych wzorcw.
Gdzie zatem moemy pod
fachowym okiem trenera, w
odpowiedni sposb wytreno-
wa nasze ciao? W FitOlka
Studio Fitness w Wodzisa-
wiu lskim! Tutaj na pew-
no otrzymasz ogromny pakiet
zdrowotny i poprawiajcy
samopoczucie. W dodatku,
oprcz solidnie przygotowa-
nych zaj i treningw, mo-
esz rwnie skorzysta z po-
rad dietetycznych oraz analizy
skadu ciaa.
Zapraszamy do FitOlki!
W ramach projektu
odwieamy nasze
miasto policja i
stra miejska prze-
prowadzia
1513 kontroli
F
o
t
.
P
S
S
-
E
R
a
c
i
b

r
z
R E K L A M A
wodzisaw lski zdrowie
Jak utrzyma dobry
nastrj jesieni?
Jesie to wymietnia pora do zadbania wasne zdrowie.
artyku sponsorowany
F
o
t
.
f
t
o
l
k
a
.
p
l
Odwied FitOlka Studio Fitness w Wodzisawiu lskim!
Tutaj otrzymasz ogromny pakiet zdrowotny i poprawiajcy
samopoczucie.
Najduej poczekasz
do ortopedy i okulisty
Ile trzeba czeka na przyjcie przez specjalist?
Nawet do czerwca 2014
trzeba czeka na wizyt u spe-
cjalisty w przyszpitalnej przy-
chodni. Najduej trwa ocze-
kiwanie do okulisty, 4 na 17
przychodni przyjmuj na bie-
co. redni czas oczekiwania
pacjenta na porad specjali-
styczn w Szpitalu Rejono-
wym im. dr. Jzefa Rostka w
Raciborzu (stan na wrzesie
2013).
Poniej prezentujemy po-
radni i czas oczekiwania na
wizyt: chirurgia oglna (w
zalenoci od wyboru leka-
rza) - maj 2014, chirurgia dla
dziec - ok. miesica, chirurgia
szczkowo-twarzowa - na bi-
co, urologiczna (w zaleno-
ci od wyboru lekarza) - ok.
2 miesicy, otolaryngoliczna
- marzec 2014, diabetologicz-
na - stycze 2014, reumato-
logiczna - stycze 2014, neu-
rologiczna - ok. 2 tygodni,
chorb zakanych - stycze
2014, okulistyczna - czerwiec
2014, ginekologiczno-poo-
nica - na bieco, chorb puc
i grulicy - stycze 2014, der-
matologiczna - na bieco, chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej
- kwiecie 2014, onkologiczna
- na bieco, chorb sutka - lu-
ty 2014, proktologiczna - luty
2014.
Powysze terminy doty-
cz przyj planowych, przy-
padki nage realizowane s
na bieco. Jak zapewnia dy-
rektor lecznicy Ryszard Rud-
nik, przychodnie s w stanie
przyjmowa wicej pacjentw,
ogranicza je jednak wysoko
kontraktu z NFZ.
pawe strzelczyk
powiat raciborski szpital
powiat raciborski zdrowie
PSS-E: Podsumowanie akcji
antynikotynowej w powiecie
Zakoczya si realizacja oglnopolskiego projektu
Odwieamy nasze miasta, ktrej patronowa portal raciborz.com.pl.
ps
palenia tytoniu. Wyniki prze-
prowadzonych bada wska-
zuj m.in., e od 2009 roku w
przestrzeni publicznej znacz-
nie zmniejszy si odsetek osb
naraonych na bierne palenie.
Od roku 2011 zmniejsza si
rwnie liczba osb palcych
tyto.
Raport jest dostpny na
stronie internetowej Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Raciborzu ps-
seraciborz.pis.gov.pl
patronat medialny:
Mieszkacy powiatu raciborskiego dowiedzieli si o skutkach
czynnego i biernego palenia tytoniu, a take moliwociach
uzyskania pomocy w walce z naogiem palenia.
GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
Zdrowie 11
racibrz styl ycia
R E K L A M A
Grupowe zajcia z odchudzania
W cigu trzech miesicy mona schudn od 10 do 15 kg.
Centrum Odchudzania w
Raciborzu proponuje grupo-
we odchudzanie. W progra-
mie seria wykadw na temat
zdrowego planowania posi-
kw, wiczenia zajcia ru-
chowe dostosowane do wie-
ku i moliwoci uczestnikw.
Kady z uczestnikw progra-
mu ma zagwarantowan in-
dywidualn opiek trenera
wellness, ktry dobierze od-
powiedni diet oraz form
zaj ruchowych.
Grupa zapewni wspar-
cie, gdy wiemy, e odchu-
dzanie jest trudne. Planujemy
odchudzanie w okresach trzy-
miesicznych i w tym okre-
sie mona schudn od 6 do
10 kg. Pracujemy z grupami
10 osobowymi, wic do wios-
ny kady moe pozby si od
10 do 15 kg. Kady uczestnik
ma zagwarantowan anali-
z skadu ciaa co dwa tygo-
dnie, materiay z wykadw,
indywidualnie dobierane
diety. Nauczymy rwnie jak
skutecznie dba o siebie aby
opni proces starzenia or-
ganizmu. Startujemy w listo-
padzie mwi waciciele
Centrum Odchudzania.
Zapisy osobicie w kady
poniedziaek w Raciborzu od
10 do 12, ul. Zborowa 4 I pi-
tro pok. nr 2, lub telefonicznie
663 153 968.
artyku sponsorowany
centrum odchudzania
47-400 racibrz ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Kady uczestnik grupowych zaj w Centrum Odchudzania
przy ul. Zborowej 4 w Raciborzu ma zagwarantowan
indywidualn opiek trenera welness.
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< 1 Motoryzacja
Przedstawicielstwo han-
dlowe na Polsk, Czechy
i Sowacj producenta
wyposaenia do pojazdw
ciarowych Afhymat
znajduje si w Raciborzu
przy ul. Opawskiej 172 (za
Rozruchem).
F
o
t
.
a
f
h
y
m
a
t
.
c
o
m
R E K L A M A
Motorady
JAK DUGO WIEC ARWKI?
wojciech gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Francuska frma Afhymat
dziaa na rynku od 1993 roku.
Przedsibiorstwo zaoyli Fran-
cuzi polskiego pochodzenia.
Zaczynali od produkcji
zbiornikw stalowych i alumi-
niowych od pojazdw cia-
rowych. Z czasem rozszerzyli
swoj dziaalno, stajc si jed-
nym ze wiatowych potentatw
brany. Niewielu mieszkacw
Raciborza wie, e przedstawi-
cielstwo frmy na Polsk, Cze-
chy i Sowacj dziaa w Raci-
borzu przy ul. Opawskiej 172
(czerwony budynek za Rozru-
chem).
W ofercie raciborskiego
punktu Afhymat znajduj si,
prcz zbiornikw, siowniki
wywrotu (frontowe, podskrzy-
niowe itd.) oraz inne elementy
skadowe, ktre s istotne w hy-
draulice mobilnej i zabudowie
nadwozi. - Montujemy ukad
hydrauliczny wraz ze zbiorni-
kiem na cigniku siodowym z
aplikacj typu wywrotka, rucha
podoga, HDS... Wszystkimi
innymi, ktre potrzebuj hy-
drauliki - mwi Bartosz Staro,
przedstawiciel frmy Afhymat w
Raciborzu.
Rozszerzajca si oferta
Afhymat obejmuje zabudow
pomocy drogowych w wersji
lekkiej (najazd) i cikiej (plat-
forma hydrauliczna), mie-
ciarki, zabudowy komunalne,
chodnie, wywrotki w wersji
aluminiowej i stalowej. Co cie-
kawe, francuska frma jako jed-
na z nielicznych posiada ma-
szyny, ktre z jednego arkusza
przygotowuj gotow, dwuna-
stometrow wywrotk. - Ko-
operujemy rwnie z frmami
w Polsce, ktre montuj nasze
zestawy na pojazdach uytko-
wych. Od momentu zamwie-
nia do odbioru obsuymy od-
biorc kompleksowo - mwi B.
Staro. Czas realizacji zam-
wienia to 4 do 8 tygodni.
Na miejscu, w Raciborzu,
mona rwnie zamontowa
akcesoria hydrauliki wywrotu,
hydrauliki siowej, w cigu jed-
nego dnia - dodaje B. Staro.
Przewaga raciborskiego punk-
tu Afhymat nad konkurencj
polega na tym, e jest on bez-
porednim przedstawicielem
producenta, dziki czemu ceny
tutaj s nisze ni u konkuren-
cji, ktra peni rol poredni-
kw. Afhymat posiada certyf-
kat Rzetelna Firma.
racibrz motoryzacja
Hydraulika siowa
do pojazdw uytkowych
W Raciborzu otwarto przedstawicielstwo wiatowego
potentata w produkcji wyposaenia do pojazdw cikich.
artyku sponsorowany
aFhymat
47-400 racibrz
ul. opawska 172 (za rozruchem)
tel. 504 013 274, 32 417 01 29
www.aFhymat.com
Odkd obowizuj przepisy
o jedzie na wiatach mijania
przez ca dob, coraz czciej
mamy problem z przepalajcy-
mi si arwkami. Wynika to z
ich ograniczonej trwaoci, kt-
ra jest wbudowana w ich kon-
trukcj.
W przypadku markowych
(standardowych) arwek typu
H4 ich trwao okrela si na
ok. 500 godzin pracy. Trwao
arwek H1 i H7 jest znacznie
krtsza. W praktyce rzadko da
si korzysta z arwki tak du-
go. Im wysze napicie, tym
krcej wieci arwka. Badania
podstawowych parametrw a-
rwek przeprowadzane s przy
napiciu 13,2 V. Wzrost napi-
cia o 5% znacznie skraca ich
ywotno. Napicie w samo-
chodzie przy pracujcym silni-
ku wynosi od 13,9 V do 14,4 V.
Zatem ju przy napiciu 13,9 V
nasza arwka bdzie wieci
nie 500 godzin a 250 godzin a
przy napiciu 14,4 V ju tylko
ok. 130 godzin. arwki osa-
biaj take skoki napicia po-
wodowane wczaniem lub wy-
czaniem odbiornikw.
Na szybsze przepalenie
bardziej naraone s arwki
o zwikszonej wydajnoci (re-
klamowane jako dajce plus
50 proc. wiata). Producen-
ci niechtnie to przyznaj, na
opakowaniach umieszcza si
informacj drobnym drukiem,
e arwki te wiec o poo-
w krcej. Podobnie arwki
z niebieskaw bak. Ciem-
noniebieskie baki wymu-
szaj skonstruowanie arnika
tak, aby osiga o wiele wysz
temperatur. Inaczej wiato w
ogle nie przebioby si przez
ciemn farb. Niby maj one
niezbdne homologacje, ale
nie speniaj adnych norm.
wiec w zym kierunku, stru-
mie wiata jest nawet kilka-
krotnie niszy, ni przewiduje
norma, maj ogromny pobr
mocy i w dodatku szybko si
przepalaj. O wiele gorsze wy-
niki maj take azjatyckie a-
rwki sabej jakoci. Najp-
niej po kilku tygodniach jazdy
na wiatach przez kilka godzin
dziennie przepalaj si (po-
mimo tego, e emituj bardzo
mao wiata).
Jeeli arwki przepalaj
si bardzo czsto a wymiana ich
jest bardzo trudna, powinni-
my jak najszybciej sprawdzi
nasz instalacj elektryczn,
alternator (wymianie podle-
ga czsto regulator napicia),
warto przyjrze si take sko-
kom napicia.
Do prostym rozwiza-
niem jest zastosowanie ar-
wek o podwyszonej ywotno-
ci. S one nieznacznie drosze
od standardowych i daj troch
mniejsz ilo wiata. Monta
wiate do jazdy dziennej rw-
nie uchroni nas od czstej wy-
miany arwek, refektor gw-
ny jest wtedy mniej obciony
i moe by uywany jedynie w
nocy lub przy gorszej widoczno-
ci, co wydua jego ywotno.
GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
Motoryzacja 1
R E K L A M A
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
racibrz komunikacja
W Raciborzu brakuje
3166 miejsc parkingowych
Eksperci prognozuj, e prawdziwe problemy
z parkowaniem w miecie dopiero przed nami.
Defcyt miejsc parkingo-
wych w Raciborzu to powany
problem. Co wicej, sytuacja
bdzie si pogarsza. Wrocaw-
ska frma SoftGIS wie, jak temu
zaradzi. Jest tylko jeden prob-
lem... Potrzeba pienidzy, na-
prawd wielkich - 232 mln z.
W ramach projektu Par-
king PL-CZ udao si zinwena-
taryzowa miejsca postojowe w
Raciborzu i Ostravie-Porubie.
Obecnie w Raciborzu znajduj
si 1694 parkingi, ktrych cz-
na powierzchnia siga 17 ha.
Obecnie w Raciborzu brakuje
a 3166 miejsc parkingowych.
Prognozy s jeszcze bardziej pe-
symistyczne - w 2020 roku de-
fcyt miejsc parkingowych b-
dzie siga 5000 a w 2040 roku
przekroczy 11000.
Jakie s szanse na rozwi-
zanie problemw z parkowa-
niem w Raciborzu? Na trzewo
mylc wydaje si, e niewiel-
kie. Zdaniem ekspertw realiza-
cja przygotowanego przez nich
planu pozwoliaby na redukcj
obecnego defcytu z 3166 miejsc
parkingowych do 58, ale koszt
inwestycji przyprawia o zawrt
gowy... 232 mln z (brutto).
Przygotowane w ramach pro-
jektu Parking PL-CZ studium
parkingowe moe stanowi
podstaw do przygotowania
przyszego zadania inwestycyj-
nego, ktre mogoby by wsp-
fnansowanie przez Uni Eu-
ropejsk w nowym okresie
programowania budetu UE
na lata 2014-2020. To wanie
w tych latach rozstrzygnie si,
czy Raciborzowi uda si unik-
n katastrofy parkingowej.
POMOC
DrOgOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
W 2020 roku def-
cyt miejsc parkin-
gowych w Raciborzu
signie 5 tys.
wojciech oneczko
MeChaNika OPONy
aLuFeLgi FeLgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon
Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< 1 Reklama
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie graczne 30z
cennik oGosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)

smaalnia wdzarnia ywe ryby


Rybaczwka
44-284 Pstrna ul. Lena 21
tel. kom. 510 43 85 06
tel. 32-4408489
Poniedziaek: nieczynne
Wtorek - Czwartek: 12-20
Pitek - Niedziela: 12-21
Godziny otwarcia:
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
23 padziernika 2013, nr 20 (148)
Ogoszenia 1
FRyZjeRStWO
Joanna Swoboda-Matysek
Racibrz, ul. Opawska 82A/1B
2 listopada zakad nieczynny,
przepraszamy. Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
praca usuGi Finanse
Wynajem, sprzeda hali
przemysowej 2200 m
2
oraz
obiektw warsztatowych,
magazynowych, garao-
wych, biurowych.
Ocicka 163, Racibrz
tel. 602106181
Janusz Tomczyk.
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj! Tel. 32 414 07
77, 500 776 920
rne zdrowie weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PORadNia ORtOPedyCZNa
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
PRaCa SPeCjaLiSta
dS. SPRZeday RekLaMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
WgieL
ORZeCh gRuby 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
tel. 692 236 095
R E K L A M A
Kredyt dla ROLNikW! Kwo-
ta do 500 ty z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
jeSieNNa PROMOCja!
Oprocentowanie 9,9%, dugi okres
kredytowania-150 m-cy, kredyty
gotwkowe do 250 tys z! Tel. 882
19 33 33 lub 882 19 34 34.
kONSOLidaCja!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopaso-
wan do Twoich moliwoci
fnansowych. Dugi okres kredyto-
wania, szybka decyzja kredytowa!
Zadzwo: 882 19 33 33,
882 19 34 34.
FiRMa StaCh-dReW
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
teL. 512 271 815
32 430 10 45
SR2L0AM
wyposozenie so|onu
Iryz[erskiego
i so|orium
z moz|iwosciq
dzio|o|nosci
gospodorcze[ w Ndzy
[50 m
2
, niski czynsz,
centrum, porking)
tel. 786 186 389
Kredyt dla ROLNIKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez BIK
i zawiadcze.
tel: 533 253 653
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego
z dowiadczeniem.
Tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
SPRZedaMNaRty FiSheR
VC 100 (d.168cm) (KARWING)
100-65-87; WIZANIA TyRO-
LIA CALVE SL 100; BUTy AL-
PINIA Nr 28/43. Narty i buty
srebrny kolor. Racibrz
Tel. 662 466 267, 32 415 56 99
Komis od AZ (Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10 (na-
przeciw byego Jaworu).
Tel. 692-979-492,
797-638-860.
Duy wybr srebra.
PRaNie dyWaNW
ORaZ taPiCeRki MebLOWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gWaRaNtOWaNy eFekt!
usugi: malowanie wntrz
oraz elewacji , tapetowanie,
nakadanie gadzi, stawia-
nie pyt gipsowo-kartono-
wych, monta okien,
drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
Przrbki krawiecki, wszywa-
nie zamkw, atanie spodni,
skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE,
Racibrz, ul. Bankowa 1/9.
Tel. 500 115 063
Czynne: pn.-pt. 10-16
PRaCa dOdatkOWa
lub
PRaCa Na Stae
Poszukiwane osoby do promo-
cji sklepu internetowego.
marketing, reklama, sprzeda
Elastyczne godziny pracy.
Moliwo rozwoju osobistego.
Zadzwo aby umwi spotkanie
512 333 512
GazetaInformator.pl 23 padziernika 2013, nr 20 (148)
<< 16 Reklama
R E K L A M A