‫‪i‬‬

‫އިސްރާއާއި މިޢުރާޖް‬
‫اإلسراء‬
‫ލަފްޒީ މާދަ‪ :‬ރޭގަދޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހިދްގުދް‬
‫އިސްތިލާޙީ މާދަ‪ :‬ﷲ ސުބްޙާދަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއިދް‬
‫މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަފް ރޭގަދޑެއްގެ ކުޑަ ހިދދުކޮޅެއްގައި ހިދްގެވުމެވެ‪.‬‬
‫އަލްމިޢުރާޖް‪:‬‬
‫ލަފްޒީ މާދަ‪ :‬މައްޗަފް އެރުމެވެ‪.‬‬
‫އިސްތިލާޙީމާދަ‪ :‬ކީރިތިރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ދުދިޔޭގެ ބިމުދް އުޑަފް އަރައިގެދްދެވިވާހަކައެވެ‪.‬‬
‫‪ ‬ކީރިތި ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ފިޔަވައި އެއްވެސް އިދްސާދަކު އުޑަފް ކުރިދްވެސް ފަހުދްވެސް‬
‫އުޑަފް ދަތުރުކޮފްފައެއް ދުވެއެވެ‪.‬‬

‫އިސްރާއާއި މިޢުރާޖްގެ ޙަޤީޤަތް‪:‬‬
‫ކީރިތި ރަސޫލާގެ އިސްރާއާއި މިޢުރާޖްގެ ދަތުރުފުޅަކީ ކީރިތި ޤުރުއާދާއި ރަސޫލާގެ ހަދީޘުދް‬
‫ސާބިތުވެފައިވާ ތެދުހަޤީގަތެކެވެ‪ .‬މިއީ ޤުރައިޝުދްގެ އުދދަގޫތައް އިދްތިހާއަފް ދުއުމުގެ ސަބަބުދް‬
‫ރަސޫލާގެ ހިތް ޕުޅު ހަމަޖައްސަވައި އެކަލޭގެފާދަފް ސާބިތުކަދް ދެއްވުމަފް ދެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ‪ .‬މިއީ‬
‫އެކަލޭގެފާދަފް ދެއްވި މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެދޭކަމެކެވެ‪.‬‬
‫މިދަތުރުފުޅު އިސްލާމީ އަޤީދާއާހުރި ގުޅުދް‪:‬‬

‫މިދަތުރުފުޅަކީ ހަފިކޮޅާއި‬

‫ފުރާދަކޮޅާއި‬

‫އެކު‬

‫ދެއްވި‬

‫ދަތުރުފުޅެއްކަމަފް އިދްކާރުކުރާ ކޮދްމެ މީހަކު ދީދުދް ބޭރުވާދެއެވެ‪.‬‬
‫މިދަރުފުޅުގެ މަޤްޞަދު‪:‬‬
‫‪ ‬ﷲގެ ކުޅަދުދްވަދްތަކަދް ދައްކަވާ ސާބިތުކުރެއްވުމަފްޓަކައި‬
‫‪ ‬ރަސޫލާގެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެއްސުމަފްޓަކައި‬
‫‪ ‬މީސްތަކުދް އިމްތިޙާދުކުރެއްވުމަފް‬
‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިދްޓަރދޭޝަދަލް ހައި ސްކޫލް ކ نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ކ ‪3122‬‬

‫‪ii‬‬

‫މިދަތުރުފުޅަކީ ފުރާދަފުޅާއި ހަފިކޮޅުދް ކުރެއްވިދަތުރެއްކަދް އެދގޭގޮތް‪:‬‬
‫" ޢަބްދު މިލަފްޒު ޢަރަބިބަހުގައި ބޭދުދްކުރެވެދީ ހަފިކޮޅާއި‬

‫‪ .‬ﷲވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ‪" .‬‬

‫ފުރާދަފުޅާއިއެކު މުޅި އިދްސާދާއެވެ‪ .‬އެހެދްކަމުދް މިއީ ތެދެއްކަދް އެދގެއެވެ‪.‬‬
‫‪ .‬މިދަތުރުފުޅަކީ‬

‫ހަމައެކަދި‬

‫ފުރާދަފުޅުދް‬

‫ކުރެވުދު‬

‫ދަތުރުފުޅަކަފްވާދަމަ‬

‫މީގައި‬

‫އާދަޔާ‬

‫ޚިލާފުކަމެއްދެތެވެ‪ .‬އެހެދީ ދުދިޔޭގައި އިދްސާދާ ދިދީގަޔާއި ޚިޔާލުގައި އެކިއެކި ތަދްތަދަފް‬
‫ދަތުރުކޮފް އުޅެއެވެ‪ .‬މިހެދްމިކަދްތައް ވިކަމުގައިވާދަމަ މީގައި ﷲގެ ޚާއްޞަ އިދާޔަތާއި ދެއްވުދް‬
‫ހާމަވެގެދް ދުވެއެވެ‪.‬‬
‫‪ .‬މުޝްރިކުދް މިޚަބަރު އަޑުއެހީ ވަރަފް ހައިރާދްކަމާ އެކުގައެވެ‪ .‬އަދި ވަގުތުދް އެޚަބަރު ދޮގު‬
‫ކުރަމުދް‬

‫ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫މިކަމުދް‬

‫ދޭހަވަދީ‬

‫މިދަތުރުފުޅަކީ‬

‫ފުރާދައާއި‬

‫ހަފިކޮޅުދް‬

‫ކުރެއްވި‬

‫ދަތުރުފުޅެއްކަދް އެދގެއެވެ‪.‬‬
‫‪ .‬މިދަތުރުފުޅަކީ އެކަލޭގެފާދު އަމިއްލަފުޅަފް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް ދޫދެވެ‪ .‬މިއީ ﷲ ސުބްހާދަހޫ‬
‫ވަތަޢާލާ ކުޅަދުދްވަދްތަކަމުދް ދެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިދްޓަރދޭޝަދަލް ހައި ސްކޫލް ކ نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ކ ‪3122‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.