‫‪i‬‬

‫ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަސްޙާބުދްދަފް ލޯބިކުރުދް‬

‫އަޞްޙާބުދް ގެ ލަފްޒީމާދަ‪ :‬އެކުގައި އުޅުދް‬
‫އިސްތިލާޙީ މާދަ‪ :‬އަޞްޙާބުބޭކަލުދްދަކީކ ﷲއަފާއި އެކަލާދގެ ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم އަފް އީމާދްވެ‬
‫އަދި އެކަލޭގެފާދާއި ބައްދަލުވެފައިވާކ އަވަހާރަވަދްދެދް އީމާދްކަދްމަތީގައި ދެމިތިއްބެވި ބޭކަލުދްދެވެ‪.‬‬
‫މިޝަރުޠުހަމަވާ ޖިދްދީދްދަކީވެސް އަޞްޙާބުދްދެވެ‪.‬‬
‫އަޞްޙާބުބޭކަލުދްގެ މާތްކަދް ކީރިތި ޤުރުޢާދާ ޢި ރަސޫލާގެ ސުދްދަތުދް ވަރަފް ރަދގަޅަފް ހާމަވެގެދްދެއެވެ‪.‬‬
‫އެބޭކަލުދްދަފް‬

‫ތަޢުރީފުގެބަސް‬

‫ވަޙީކުރައްވާފައި‬

‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫މިބޭކަލުދްދަފް މިހާ މަތިވެރި‬

‫ދަރަޖައެއް‬

‫ލިބިފައިވަދީ ދީދަފްޓަކައި އެބޭކަލުދް އުފުއްލާފައިވާ ބުރައާއި ވެވަޑައިގެދްފައިވާ ބޮޑެތި ޤުރުބާދީތަކުގެ‬
‫ސަބަބުދްދެވެ‪.‬‬
‫އަދި އެބޭކަލުދްދަފް ހުތުރުބަސް ދުބުދުމަފް އަދްގަވާ ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވަދީ‪:‬‬
‫"ތިމަދްކަލޭގެފާދުގެ އަސްޙާބު ބޭކަލުދްދަފް ހުތުރުބަސް ދުބުދާފެވެ‪ .‬ތިޔަބައިމީހުދްގެ ތެރެއިދް މީހަކު‬
‫އުޙުދު ފަރުބަދައާ އެއްވަރަފް ރަދް ހޭދަކުރި ދަމަވެސް އެއިދް ބޭކަލަކާ އެއްވަރަފޤ މުއްދެއް ދުވަތަ‬
‫މުއްދެއްގެ ދެބައިކުޅަބައިގެ މިދްވަރުވެސް (ޘަވާބު) ދުލިބޭހުއްޓެވެ‪.‬‬
‫މިޙަދީޘުދް ދޭހަވަދީ‪ :‬މުޅި ޢުމުރަފް ހޭދަކުރިޔަސް އެބޭކަލުދްދާ އެއްފަދައެއް ދުކުރެވޭދެކަދް‪.‬‬

‫އަޞްޙާބުބޭކަލުދްދާއި މެދު މުސްލިމުދްގެ ޢަޤީދާ އޮދްދަދްޖެހޭ ގޮތް‪:‬‬
‫‪ .‬ދަބިއްޔުއްދަފްފަހު އެދްމެ މާތްބަޔަކީ އަޞްޙާބުބޭކަލުދްކަދް ޤަބޫލުކުރުދް‬
‫‪ .‬ދަބިއްޔުއްދަފްފަހު އެދްމެ ޢަދުލުވެރިބަޔަކީ އަޞްޙާބުދްކަދް ޤަބޫލުކުރުދް‬
‫‪ .‬އަޞްޙާބުބޭކަލުދްދަފް ލޯބިކުރުމާއި އެބޭކަލުދްދަފް ހެޔޮ ދުޢާކުރުމަކީ ވާޖިބެއްކަމަފް ޤަބޫލުކުރުދް‬
‫‪ .‬އަޞްޙާބުބޭކަލުދްދަފް ހުތުރު ބަސްބުދެއުޅުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަދް ޤަބޫލުކުރުދް‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިދްޓަރދޭޝަދަލް ހައި ސްކޫލް ކ نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ކ ‪3122‬‬

‫‪ii‬‬

‫___________________________________________________________________________‬

‫_ވިލާ އިދްޓަރދޭޝަދަލް ހައި ސްކޫލް ކ نور – ލައިޓް އޮފް އިސްލާމް ކ ‪3122‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times