You are on page 1of 31

Legalitatea fisei postului

O lege cadru nu exista special pentru realizarea fisei postului, dar referiri la acest document se intilnesc in mai multe docume

Codul Muncii Legea nr. 53/2003 (M.Of. nr. 72/5 februarie 3003) cu modificarile si completarile ulterioare aminteste de oblig

Necesitatea prezentei fisei postului reiese si din precizarea nr. F a modelului - cadru al contractului individual de munca aprob

In relatie cu Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca (M.Of. nr. 190/20.03.200

La art. 39, alin. (2), lit. a) din Codul Muncii se precizeaza ca una din obligatiile salariatului este cea de a realiza norma de munc

In ceea ce priveste continutul muncii, conform art. 37, alin (1) CCMUNN pe anii 2007-2010, angajatorul va avea in vedere:

- la fundamentarea normelor de munca, numarul de ore stabilit prin lege si contracte colective de munca aplicabile,

- ca nivelul de competenta, aptitudinile si abilitatile salariatilor sa corespunda cerintelor locului de munca;

- ca salariatii sa fie informati si consultatiiin scopul intelegerii responsabilitatilor, conform fisei postului;

In paralel cu salariatul, si angajatorului ii revin cateva drepturi:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii si a atributiilor corespunzatoare pentru fiecare salariat (art. 40, alin (1), lit

- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa

Ca si obligatii pentru angajator, rezultate conform Codului Muncii art. 40, alin (2), lit. a)-b) , prin completare cu art. 22 din C

- informarea salariatilor asupra conditiilor de munca si elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca,;

- precum si asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice avute in vederea elaborarii normelor si conditiilor corespunzatoare

In functie de caracteristicile procesului de productie sau a specificului activitatilor desfasurate in unitate, normarea se exprim

Tot prin Codul Muncii, se stabilesc obiectivele principale ale formarii profesionale, cu implicatii si in fisa postului (art. 188. alin

- adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

- actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pen

- dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne de lucru, necesare pentru realizarea activitatii p

Astfel, formatorului ii revine obligatia de a primi, ajuta, informa, indruma si supraveghea salariatul aflat in stagiul de formare

Prevederi legale despre fisa postului, se intalnesc si in Legea nr. 319/2006 (M.Of. nr. 646/26 iulie 2006) privind sanatatea si se

- de a lua masurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

- de a evita, evalua si combate riscurile la sursa la care este expus salariatul;

- de a adapta munca la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca

- de a dezvolta o politica de prevenire coerenta care sa curpinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiil

- de a lua in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca, atunci cand ii incredint

- de a stabili pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in mun

- de a lua masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute de legislatia specifica;

- de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical de medicina muncii, au fost declarate apte la angajare, ulteri

ATENTIE

Pentru angajator nerespectarea dispozitiilor amintite mai sus constituie contraventie potrivit Legii nr. 319/2006 - art. 39, iar s

Tot prin Legea sanatatii si securitatii muncii, fiecare lucrator este indatorat, la randul sau, ca in momentul desfasurarii activita

Autor: BUDICI CARMEN MADALINA Manager resurse umane

se intilnesc in mai multe documente legislative cu implicatii in dreptul muncii.

arile ulterioare aminteste de obligativitatea informarii persoanei selectate in vederea angajarii, dupa caz, a salaritului cu privire la clauzele

actului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/23 februarie 2004 , prin care atributiile postului sunt prevazute in fisa po

n munca (M.Of. nr. 190/20.03.2007), contractul individual de munca semnat intre angajator si salariat, trebuie sa fie inregistrat la inspeco

e cea de a realiza norma de munca, sau dupa caz, de a indeplini obligatiile ce ii revin conform fisei postului. Salariatul are si indatorirea de

0, angajatorul va avea in vedere:

ive de munca aplicabile,

ului de munca;

sei postului;

iecare salariat (art. 40, alin (1), lit a)-b));

arsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare (art. 40, alin (1), lit d)-e)).

, prin completare cu art. 22 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 sunt:

ea relatiilor de munca,;

elor si conditiilor corespunzatoare de munca.

te in unitate, normarea se exprima in norme de timp, de productie, de personal sau sfera de atributii (art. 127).

atii si in fisa postului (art. 188. alin (1), lit. a),c),d):

onarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

sare pentru realizarea activitatii profesionale si adaptarii la cerintele postului si ale locului de munca.

ariatul aflat in stagiul de formare profesionala in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu corespunzatoare postului ocupat (art. 204, ali

iulie 2006) privind sanatatea si securitatea in munca, conform art. 7-13, angajatorul avand obligatia:

re securitatii si sanatatii in munca;

legerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm prede

muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

eniul sanatatii si securitatii in munca, corespunzator functilor exercitate;

t declarate apte la angajare, ulterior periodic, pentru indeplinirea sarcinilor ce urmeaza sa le execute.

it Legii nr. 319/2006 - art. 39, iar sanctiunea poate fi intre 3.000 lei si 10.000 lei, defalcata in functie de abaterea constatata potrivit legii.

in momentul desfasurarii activitatii, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajator

z, a salaritului cu privire la clauzele esentiale care vor fi cuprinse in contractul individual de munca, precum: locul de munca, functia/ocup

e postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca. Prin urmare, odata cu clauzele contractului individual d

rebuie sa fie inregistrat la inspecoratul de munca in termen de 20 de zile de la data incheierii lui. Fisa postului fiind anexa, nu este obligato

ului. Salariatul are si indatorirea de a fidel fata de angajator in exercitarea acelor atributii de serviciu care i-au fost deja prezentate, conform

oare postului ocupat (art. 204, alin. (1)).

niei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

abaterea constatata potrivit legii.

unile primite din partea angajatorului, sa nu se expuna pe sine sau colegii la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, in timpu

um: locul de munca, functia/ocupatia, atributiile si riscurile specifice postului, etc. (art. 17, alin. (1) lit. b), d), e)).

clauzele contractului individual de munca, angajatorul are indatorirea sa informeze salariatul despre sarcinile pe care le va avea pentru fu

stului fiind anexa, nu este obligatorie a se depune la vizarea de caatre inspectorul pe relatii de munca dar la un control de fond, inspectoru

e i-au fost deja prezentate, conform art. 39, alin. (2), lit. d) Codul Muncii.

mbolnavire profesionala, in timpul procesului de munca (art. 22).

rcinile pe care le va avea pentru functia in care este incadrat.

ar la un control de fond, inspectorul de personal trebuie dovedeasca existenta si luarea la cunostinta de catre salariat a fisei postului.

catre salariat a fisei postului.