You are on page 1of 2

III.

Recenzii şi prezentări de carte

Dinu Poştarencu, DESTINUL ROMÂNILOR BASARABENI SUB DOMINAŢIA ŢARISTĂ
Chişinău: CEP USM, 2012, 546 p. ISBN 978-9975-71-322-1
Fără îndoială că apariţia acestui volum, intitulat Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă, semnat de istoricul Dinu Poştarencu, constituie un eveniment editorial nu numai în lumea cărţii de istorie, ci şi pentru toţi cei interesaţi de soarta basarabenilor sub ocupaţia ţaristă (1812-1918). Subiectul luat în dezbatere se înscrie perfect în peisajul istoriografic al anului 2012, care a fost unul comemorativ – împlinirea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. A mai fost acest an unul plin de semnificaţii, mai ales în ceea ce priveşte identitatea naţională şi gradul de conştientizare a identităţii naţionale moderne printre românii basarabeni. Lucrarea dlui Dinu Poştarencu este avantajată tocmai că are repere istorice axate în tematici mereu actuale pentru istoria românilor de la est de Prut şi a statului Republica Moldova: problema limbii române în Basarabia sub dominaţia ţaristă. Adunând sub coperta acestei cărţi cercetări trecute, ca rod al unei munci de durată în arhivele locale, autorul şi-a propus să scoată în relief „calvarul prin care a trecut limba română în Basarabia sub regimul acvilei bicefale” (p. 7). Fără îndoială, conceptul sub care este pus acest volum nu este unul inedit. Problema limbii române a constituit mereu o piatră de încercare pentru toţi cei preocupaţi de starea cercetării trecutului Basarabiei sub ruşi. În contextul amintit problema interesului cercetătorului faţă de fenomenul limbii române este o elocvenţă în plus faţă de preferinţele acestuia pentru un anumit subiect, pentru o anumită orientare tematică. Perspectiva unei asemenea abordări în cercetarea trecutului Basarabiei sub ruşi pune în evidenţă efortul cercetătorului de a aduna o bună parte din mărturiile „extrase din diverse publicaţii şi surse de arhivă”, care stau dovadă adevărului istoric în problema limbii romane în Basarabia: „încorporaţi cu forţa la 1812 în componenţa Imperiului Rus, basarabenii au fost izolaţi în decursul celor peste 100 de ani de înstrăinare de partea poporului român, care edifica statul unitar modern şi, astfel, au fost lipsiţi de posibilitatea de a se încadra în procesul lingvistic şi literar al întregului neam românesc […]. În aceste circumstanţe, puşi sub tăvălugul rusificării şi ignoranţei, românii basarabeni au stagnat pe parcursul dominaţiei ţariste, sub aspect cultural limba română în Basarabia nedispunând de condiţiile necesare de a evolua” (p. 7). Aşa cum a fost concepută lucrarea de autor, aceasta are mai multe merite demne de a fi consemnate. Mai întâi vom observa munca exclusivă şi sistematizată de documentare în arhivele locale. O cercetare asiduă, temeinică a surselor celor dintâi, calitatea mai rar întâlnită chiar şi în breasla istoricilor. Dificultatea reproducerii adecvate a trecutului Basarabiei pentru perioada dominaţiei ruseşti (1812-1918), nu arareori se poticneşte de duplicitatea surselor şi/sau izvoarelor scrise aproape în exclusivitate în limba stăpânitorului, adică în ruseşte. Astfel, mizele cercetării sunt puse la încercare: munca de selectare, structurare şi interpretare a materialului arhivistic se dublează sau şi triplează pe alocuri. Istoricul-cercetător va fi nevoit, de fiecare dată, sa traducă masiv materialul documentar, să adapteze traducerea la o terminologie adecvată epocii în care ea a fost zămislită. O muncă defel uşoară, care cere profesionalism şi timp. În ce măsură a reuşit dr. Dinu Poştarencu să treacă peste aceste impedimente lingvistice vor judeca specialiştii în domeniu. Noi suntem obligaţi să semnalăm rezultatele unor cercetări istorice ajustate la exigenţele disciplinei istorice. *** Autorul îşi structurează cartea în cinci capitole consistente care, la rândul lor, sunt completate cu multiple teme şi/sau subteme mărunte, intitulate arbitrar, însă, fără o abatere de la subiectul cercetării. Tematicile sunt încorporate în structura 425

http://tyragetia.nationalmuseum.md

Full text available on

http://tyragetia.nationalmuseum.md

Textul integral al articolului poate fi găsit pe

http://tyragetia.nationalmuseum.md Textul integral al articolului poate fi găsit pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

Full text available on